Foto omslagsbild: Jan Runnding

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto omslagsbild: Jan Runnding"

Transkript

1

2 Miljöplanen är fastställdes av styrelsen Reviderad Foto omslagsbild: Jan Runnding Sundsvalls Golfklubb Golfvägen KVISSLEBY Kontakt: Per-Erik Sjöström

3 Innehållsförteckning Sundsvalls golfklubb... 3 Inledning... 3 Miljöpolicy... 4 Delaktighet... 4 Naturmark... 5 Gödsling... 5 Växtskydd... 5 Vatten... 6 Maskiner... 6 Markbyggnad... 6 Sophantering... 7 Inköpsrutiner... 7 Fastigheter... 8 Restaurangen... 9 Transporter... 9 Åtgärdskalender Vi ska skapa mittsveriges bästa golfupplevelse Sundsvalls golfklubbs vision Sundsvalls golfklubb Tanken på att bygga en golfbanan i Sundsvall fanns redan i slutet av 1920-talet. När Sundsvalls golfklubb invigdes 1953 som en niohålsbana byggd på jordbruksmark registrerades den som nr 40 i landet. På de första nio hålen som byggdes , vilka nuvarande hål 17 och 18 tillhör, planterades många snabbväxande poppelarter (balsampoppel, svartpoppel, vitpoppel och asp). Även många salixarter planterades (sälg, korgpil, silverpil m.fl. pilar) liksom några mer mellansvenska trädslag (alm, lind, lönn och ek). Sedan SCA köpt den Ödlunska fastigheten med marken efter Ljungan utökades banan till 18 hål år Från hålen 11, 12, utslagsplatsen på 13 och från 14:e greenen ser man Ljungan - en av de stora norrlandsälvarna. På de senaste byggda hålen som invigdes 1966 dominerades de i traktens vanligaste trädslagen (tall, gran, björk, al, hägg, rönn och en). Vid Ljungans nedre delar finns många fornlämningar och på golfbanan finns gravfält på ett flertal ställen. De härrör från e.kr. På röda träpålar mellan övre parkeringsplatsen och 8:ans tee finns information om fornlämningarna. Antalet medlemmar är idag cirka 1700 varav 250 är juniorer. Klubben har valt att satsa på en stark juniorverksamhet. Vi tror på att arbeta hållbart och långsiktigt samt att satsa på juniorer för att nå vår vision. Inledning Samtliga kommuner har till uppgift att medverka till en allmänt förbättrad miljö i enlighet med intentionerna i Agenda 21. 3

4 Agenda 21 tar upp frågor som hänger samman med energi- och resursanvändning, kretsloppstänkande och biologisk mångfald. För Sundsvalls golfklubb behöver inte uppgiften att bedriva verksamheten med mesta möjliga miljöhänsyn innebära att klubben radikalt behöver ändra sitt arbetssätt. Det kan främst innebära att bedriva arbetet med lite eftertanke och god planering. Miljöplanen belyser stora delar av klubbens verksamhet. En speciell grupp, miljögruppen, ser till att planen blir ett dynamiskt och positivt styrinstrument för miljöarbetet inom klubben. Miljögruppen består av en sammankallande person ur styrelsen, klubbchef, en representant från bankommittén samt banchef. För att ge miljöplanen den acceptans och tyngd som krävs är det viktigt att arbetet sker i samförstånd med klubbens medlemmar. Miljöpolicy En miljöpolicy för Sundsvalls golfklubb antogs av årsmötet 2010 och lyder: Det är klubbens uttalade målsättning att skapa en kontinuitet i satsningen på miljön. Vår avsikt är att tillvarata såväl de ekologiska värden som de rekreationsvärden som banan kan bidra med. Sundsvalls GK miljöpolicy är att o Följa lagar och förordningar så att vår verksamhet ansluter till och stämmer överens med lokal, nationella och övriga bestämmelser. o Ständigt förbättra miljöarbetet genom årlig planering och uppföljning. o Hushålla med resurser med stöd av bra skötselrutiner för bana, klubbhus, och därtill hörande verksamheter för att på så sätt minimera negativ miljöpåverkan. o Sköta golfbanan och vårda klubbens naturområden så att vi bevarar och ökar golfbanans ekologiska potential. o Kommunicera och utbilda i syfte att klubbens policy och arbetssätt uppfattas på ett riktigt sätt av medlemmar, gäster och allmänhet och att adekvat utbildning och information ges till anställda. Delaktighet Klubben skall verka för att medlemmarna inspireras till att engagera sig i miljöfrågor som berör klubben. Alla skall känna till klubbens vilja att bedriva sin verksamhet med mesta möjliga miljöhänsyn. Genom att sätta upp mål för miljöarbetet, göra en handlingsplan och fortlöpande utvärdera arbetet kommer klubben att medverka till ett succesiv minskat avtryck i miljön. Miljöpolicyn är antagen av årsmötet, denna ska tillsammans med miljöplanen skickas till SGF för att ansöka om miljödiplom. Varje år genomförs städdagar vilken riktar sig till samtliga medlemmar. Information sprids via vår hemsida och genom mail med nyhetsbrev till samtliga medlemmar med syfte att informera och skapa delaktighet bland våra medlemmar. Vintertid drar vi skidspår på banan, dessa är välbesökt av både medlemmar och närboende. Spåren är dragna 5 km, 2,1 km och 0,8 km i lätt terräng och finns registrerat hos Sundsvalls golfklubb har skapat en miljögrupp som ska ta fram riktlinjer för klubbens miljöarbete. 4

5 Miljöplanen och miljöpolicyn ska lägga ut på klubbens hemsida under rubriken klubben och miljöplanen ska revideras årligen av miljögruppen. En ny hemsida ska skapas vilket ska underlätta spridandet och inhämtandet av information. I klubbens verksamhetsplan och skötselplan skall framgå på vilket sätt hänsyn tas till miljöaspekterna. På lämplig plats i klubbhuset ska en kort information om klubbens miljöpolicy och miljöplan anslås. Syftet med detta är att uppmuntra medlemmar och gäster att dela i samt lämna synpunkter och idéer för ett förbättrat miljöarbete. Detta kommer att öka förståelsen för de insatser som krävs för att driva en golfklubb och sköta en golfbana utifrån de lagar och förordningar för finns. Vår banchef ska även hålla ett öppet föredrag för våra medlemmar med temat Så sköter vi vår bana. Naturmark Banan är idag drygt 60 år och den nyare delen mot Ljungan är drygt 40 år. En stor del av banan ligger på gammal jordbruksmark med täta lerlager ned till 8 meters djup. Hålen är separerade av planterade träd såsom poppel, pil, björk, lönn, lind, alm, och ek. På den västra delen av banan som är belägen mot Ljungan är växer tall- och lövskog. På banan finns två berg som är bevuxen av barrskog och på det ena berget finns ett gravfält som sköts enligt länstyrelsens riktlinjer. Holkar är uppsatta efter Ljungan för att Knipor skall kunna bosätta sig där. Behålla den naturliga faunan och röja bort sly. På banans östra del ska vi byta ut gamla träd och ersätta dem med nya. Sätta upp fler fågelholkar efter Ljungan. Gödsling Sedan 2009 har vi behovsanpassad gödsling av greenerna och vi gödslar sammanlagt 1,7 kg kväve (N) per 100 m2, 0,22 kg fosfor (P) per 100 m2 och 1,10 kg kalium (K) per 100 m2. Tees gödslas 5 gånger per växtsäsong med sammanlagt 1,7 kg kväve (N) per 100 m2, 0,22 kg fosfor (F) per 100 m2 och 1,10 kg kalium (K) per 100 m2. Fairwaygödsling sker 3 gånger per år med sammanlagt 1,4 kg kväve (N) per 100 m2, 0,29 kg fosfor (P) per 100 m2 och 0,7 kg kalium (K) per 100 m2. Analyser av växtnäring tas kontinuerligt på greener. Analyser av växtnäring ska även tas på tees och fairways. Växtskydd Växtskydd används vid aktiva angrepp och i förebyggande syfte i samband med vintertäckning av greenerna, detta dokumenteras i en sprutjournal som skickas till kommunens miljöenhet årligen. 5

6 Vi vintertäcker greenerna sedan år 2009 för att säkerställa överlevnad av gräset. Prover tas 3 gånger per år och dessa analyseras av Botaniska Analysgruppen i Göteborg för att säkerställa att rätt växtskyddsmedel används vid besprutning En ny spruttruck införskaffades år 2013 och denna är utrustad med kjolar så att vi får en exaktare sprutyta och minimerar onödig spridning till närliggande mark i samband med vind. Vi anpassar skötselåtgärder såsom luftning, vertikalskärning, spikning, dressning etc till lämplig väderlek för att undvika svampangrepp. Utvärdera biologiska växtskyddsmedel då marknaden har konkurrenskraftiga sådana att erbjuda. Införa IPM (Integrerat växtskydd) år. Vatten Vi bevattnar greener, tees och fairways efter behov med frekvensstyrda pumpar. På banan finns två dammar där vi har syresättande fontäner och i båda dammarna har vi satt ut boplatser för fåglar. Växtlighet i och kring vattenhinder klipps kontinuerligt. Byta till sektor valve in head -spridare på alla greener så att vi kan vattna en mer definierad yta och spara el. I dagsläget vattnar vi den enskilda greenen efter den del som behöver mest vatten. Vi ska även montera separata ventiler till varje tee, nu vattnas alla tees på ett enskilt hål lika mycket. Maskiner Maskinerna i maskinparken byts ut enligt en 5-års plan som uppdateras varje år, detta för att bibehålla driftsäkerheten. Maskinerna tvättas regelbundet med enbart bevattningsvatten förutom inför vinterförvaring då vi dessutom använder avfettning. Under vintern går vi igenom maskinerna samt byter motorolja och alla filter, då inspekteras och slipas även klippaggregaten. Spillolja förvaras i en avsedd container och hämtas av en lokal entreprenör. Maskinhallen har avlopp med oljeavskiljare som töms enligt plan. Vi har avsedda förråd med ventilation till växtskydd, olja, batterier och drivmedel. Då maskiner i maskinparken byts ut ska eldrivna maskiner som passar vår bana utvärderas. Markbyggnad En masterplan upprättades år 2009 av banarkitekt Rune Löfgren som arbetsunderlag för banans ombyggnad. En masterplan över vårt övningsområde upprättas år 2013 av banarkitekt Christian Lundin. 6

7 Vi har byggt om två greener enligt USGA modellen där vi valde gräsarten krypven (L93) för övervintringen. År 2007 gjordes green på hål 2 om och justeringar till ombyggnationen gjordes år Ett nytt par 3-hål byggdes år År 2013 breddades fairway på hål 16 åt höger för att öka säkerheten mot hål 9. Utöver att greener av USGA modell tar nederbörd bättre och snabbare igång på våren läcker de inte fungicider och näringsämnen på samma sätt som de gamla greenerna. Vi jobbar mycket med att öka säkerheten för våra medlemmar och därför har denna prioritering i ombyggnationen gjorts. År 2007 renoverades fairway på hål 3 med dräneringar och ytvattenbrunnar. Ytvattenbrunnar valdes för att marken på den östra delen av banan består av 8 meter lera direkt under gräset. Bygga om resterande greener och tees. Anlägga ytterligare ytvattenbrunnar på fairways. Utveckla övningsområdet enligt den uppsatta masterplanen. Sophantering Alla sopor från administration, shop och restaurangen (förutom förbrukade patroner till kopieringsmaskiner och skrivare) kastas idag i en container för osorterat avfall. Maskinhallen sorterar av oljor, järnskrot och batterier för återvinning. Börja källsortera alla sopor och bygga en återvinningstation i samråd med kommunen och den lokala entreprenören. Inköpsrutiner Maskinhallen Vid större investeringar begärs minst två offerter från olika leverantörer. Vid inköp tas hänsyn till tillgång av reservdelar och service för maximal livslängd. Vi försöker att få leveranserna vid så få tillfällen som möjligt för att minska onödiga transporter. Administration och golfshop Golfshoppen drivs sedan 2011 av Sundsvalls golfklubb och Pron är anställd av klubben som sportchef. Lokaler för administration, golfshop och reception är integrerad med varandra, detta minskar elförbrukningen vintertid samt ger synergieffekter som färre kontorsapparater, underlättad kommunikation etc. Administration och golfshop använder sig i första hand av miljöcertifierade leverantörer och produkter. T ex har sportchefen vid greppbyten gått ifrån grepptejp som behöver organiska lösningsmedel ex lacknafta och använder nu grepptejp med vattenbaserat lim eller grepp som monteras med tryckluft. Användandet av förbrukningsmaterial på kontoret har minskat genom att information publiceras på hemsidan eller skickas via e- post. Det som skrivs ut skrivs på miljömärkt 7

8 kopieringspapper. Vi använder porslinsmuggar samt tallrikar istället för engångsartiklar för anställd personal. På golfklubben finns tvättmaskin och torktumlare för tvätt av handdukar och sänglinne till Ödlundska gården, här tvättas även handdukar till övriga toaletter och omklädningsytor vilket minskar användandet av pappershanddukar. Praktisera avfallstrappan i största möjliga mån. Handla lokalt producerat. Samordna beställningar för att minska transporter. Öka användning av lågenergilampor. Fastigheter På Sundsvalls Golfklubb finns ett antal fastigheter från olika tidsepoker. Klubbhuset När golfklubben bildades byggdes det nuvarande klubbhuset som placerades strategiskt vid den kommande parkeringsplatsen. Placeringen valdes med tanke på att ett man från klubbhuset både kunde påbörja en golfrunda och avsluta den intill klubbhuset. Klubbhuset är en byggnad i trä med ett undre plan i betong. I klubbhuset finns klubbens restaurang samt omklädningsrum. Under 1990-talet byggdes klubbhuset ut med en större matsal för att täcka in ett ökat behov av större träffar och måltider eftersom klubbens medlemsantal ökat väsentligt. Ödlundska Gården När klubben år 1966 utökades till 18 hål genom SCAs förvärv av den Ödlundska Gården införlivades flera byggnader i klubben. De som alltjämt används av klubben är bostadshuset som används som ett enklare pensionat samt tre timrade lador i olika storlekar. De senare används som förråd för olika maskiner och redskap. Receptionsbyggnad Den administrativa delen av klubben är placerad i receptionsbyggnaden där klubbchef med medarbetare har sina arbetsplatser. Byggnaden som ligger i anslutning till klubbhuset är inte isolerad efter dagens krav på isolering av året-runt använda byggnader. Maskin- och verkstadslokal Inom banområdet finns även ett maskinhus där alla klubbens maskiner förvaras såväl under säsong som under vintern. Klubbens personal reparerar som regel alla maskiner i klubbens egna verkstäder. Maskin-och verkstadslokalen omfattar likaså en personaldel med omklädningsrum och måltidslokaler samt kontor för banchefen med medarbetare. Maskinhusbyggnaderna har byggts ut i olika etapper och under 1990-talet uppfördes den del som idag utgör personaldel och kontor. Maskinhuset är uppvärmt till vissa delar för maskiner som kräver uppvärmd miljö samt för den del som utgör verkstaden. Energiförbrukning Kostnader för el är en stor utgiftspost för klubben. Klubbhuset hålls uppvärmt året runt liksom numera receptionsbyggnaden där klubbens kansli håller till. Även vissa delar av maskinhuset hålls uppvärmt liksom kontoret för banchefen. Elförbrukningen ligger mellan kwh/år och för att få mer 8

9 detaljerad kännedom kring de olika enheternas energiförbrukning installerades under 2012 enskilda elmätare i klubbhus, receptionshus och Ödlundska gården. Vidare har fotografering med värmekamera skett i såväl klubbhus som maskinhus för att fastställa vilka ytterligare åtgärder som kan vidtagas för att minska energiförbrukningen i dessa byggnader. Energibesparande åtgärder Klubbhuset utrustades med bergvärme redan i slutet av nittiotalet. Denna åtgärd har återbetalat sig flerfaldigt. För att spara belysningsel pågår löpande ett arbete med att byta till lågenergilampor samt att installera rörelsedetektorer till befintlig belysning. Byte till energisnålare utrustning i restaurangens kök pågår löpande. Vintern är den första som receptionsbyggnaden hålls uppvärmd, vilka åtgärder som kan bli aktuella för förbättrad värmeekonomi måste därför utvärderas under kommande året. Minska energiförbrukningen i de olika byggnaderna ytterligare genom åtgärder som exempelvis bättre isolering av vinden i klubbhuset samt åtgärda de punkter som genom thermofotografering framkommit som energislukare. Vi skall vidare undersöka om luftvärmepumpar kan minska energiåtgången i såväl maskinhus som i Ödlundska gården och receptionsbyggnaden. För ökad trivsel och bättre miljö kan kiosken efter nio hål komma att flyttas närmare älven i och med att banans spelordning blir förändrad efter ombyggnaden av hål 11. I klubbhuset är målet att förbättra miljön i damernas omklädningsrum vad gäller duschar och toaletter. Restaurangen Restaurangverksamheten arrenderas ut och restaurangen driv från ungefär mitten av maj till mitten av oktober. Men vissa evenemang arrangeras även under lågsäsong som julbord, våffellunch etc. Maten lagas i det befintliga köket av krögaren och det serveras fika, lunch samt a la carte-mat. Krögaren driver även kiosken som serverar fika och är placerad ute vid banan efter 9 hål. Golfklubben är ansvarig för större delen av befintlig köksutrustning och att denna uppgraderas. Uppmuntra krögaren till att servera klimatsmart mat t ex närproducerat, vegetariskt, använda råvaror som är i säsong etc. Uppmuntra krögaren att så att disken sköts på ett miljövänligt sätt. Fortsätta byta ut gammal köksutrustning till energieffektivare. Transporter På golfklubben finns 3 vagnskjul för de medlemmar som vill förvara sin golfbag på klubben. Ett är speciellt för juniorer och ett nytt byggdes år Detta underlättar för våra medlemmar som vill samåka samt utnyttja alternativa färdsätt till klubben. 9

10 Alla våra golfbilar är eldrivna. Detta ska göras Skapa ett forum för medlemmar som underlättare samåkning. Sätta upp turlistor över busstransporter till och från närområdet. Utvärdera behovet av en samåkningsbänk. 10

11 Åtgärdskalender Delaktighet o Miljöplanen och miljöpolicyn läggs ut på klubbens hemsida o Miljöplanen revideras årligen o Anslå information i klubbhuset om klubbens miljöpolicy och plan Naturmark o Behålla den naturliga faunan och röja bort sly o Byta ut gamla träd på den östra delen av banan och ersätta dem med nya o Sätta upp fler fågelholkar efter Ljungan Gödsling o Analyser av växtnäring på tees och fairways Växtskydd o Utvärdera biologiska växtskyddsmedel då marknaden har konkurrenskraftiga sådana att erbjuda o Införa IPM (Integrerat växtskydd) Vatten o Byta ut till sektor valve in head-spridare på alla greener o Montera separata ventiler till varje tee Maskiner o Utvärdera eldrivna maskiner då byte ska ske o Ny eldriven greenklippare Markbyggnad o Bygga om resterande greener och tees o Ny green och tees på hål 17 o Ytterligare ytvattenbrunnar på fairways o Utveckla övningsområdet enligt masterplanen Sophantering o Bygga en återvinningstation och källsortera alla sopor Inköpsrutiner o Praktisera avfallstrappan o Handla lokalt producerade varor o Öka användandet av lågenergilampor Fastigheter o Minskad elförbrukning i fastigheter o Isolering av vinden i klubbhuset o Åtgärdslista efter thermofotografering o Undersöka om luftvärmepumpar är ett aktuellt alternativ o Flytta kiosk o Ombyggnad av damernas omklädningsrum o Ödlundska gården o Byte av tak Restaurang o Byta ut köksutrustning till energieffektivare Transporter Beräknas påbörjas Avslutas Löpande Löpande Löpande 11

12 o Skapa ett forum för samåkning o Sätta upp turlistor över busstransporter till och från närområdet o Utvärdera behovet av en samåkningsbänk 12

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema Miljödiplom Kriterier 2014 Syfte: Stimulera golfklubbar att aktivt arbeta med miljöfrågorna i förgrunden samt stimulera till ett aktivt deltagande av klubbens medlemmar men även visa omvärlden att golfbanan

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb Miljöplan för Örbyhus Golfklubb 2014-08-11 1 Innehållsförteckning 1 Övergripande målsättning 2 Ansvar 3 Miljöpolicy 4 Historik 5 Delaktighet och samarbete 6 Fastigheter 6:1 Klubbhus, hotell och kontor

Läs mer

Antagen av årsmötet 2010-11-27

Antagen av årsmötet 2010-11-27 VISBY GOLFKLUBB Miljöplan 2010 - Antagen av årsmötet 2010-11-27 Innehållsförteckning Inledning... 3 Strategiska miljömål... 3 Miljöpolicy... 3 Byggnader... 3 Energi... 4 Maskiner... 5 Vatten... 5 Växtnäring...

Läs mer

- med den flexibla banan Miljöplan för Kävlinge GK och Kävlinge Golfbana AB 2013

- med den flexibla banan Miljöplan för Kävlinge GK och Kävlinge Golfbana AB 2013 - med den flexibla banan Miljöplan för Kävlinge GK och Kävlinge Golfbana AB 2013 Foto. Pontus Carlsson Miljöpolicy Kävlinge Golfklubbs anläggning - såväl bana och fastigheter som kringområden - ska ha

Läs mer

Miljöplan. Skellefteå Golfklubb. för. Version 2.0 2014-04-16 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1

Miljöplan. Skellefteå Golfklubb. för. Version 2.0 2014-04-16 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1 Miljöplan för Skellefteå Golfklubb Version 2.0 2014-04-16 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1 Inledning Skellefteå Golfklubb bildades 1967. De första golfrundorna på Rönnbäckens golfbana spelades i augusti

Läs mer

Miljöplan för Högbo Golfklubb

Miljöplan för Högbo Golfklubb Miljöplan för Högbo Golfklubb Uppdaterad 2010-01-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 2 Miljöpolicy för Högbo Golfklubb sid. 3 Övergripande miljömål för Högbo Golfklubb sid. 4 Detaljerade

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB Sammanfattning Älvkarleby GK:s styrelse tog beslut våren 2009 att tillsätta en miljögrupp med målet att kunna söka Svenska Golfförbundets miljödiplom för miljö- och kvalitetsarbetet.

Läs mer

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013.

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Först och främst vill vi tacka för alla era svar i undersökningen som har innehållit både ris och ros. Vi ligger högt i värdena med allt från banans

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB Sammanfattning Älvkarleby GK:s styrelse tog beslut våren 2009 att tillsätta en miljögrupp med målet att kunna söka Svenska Golfförbundets miljödiplom för miljö- och kvalitetsarbetet.

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Öijared Golfklubb. Miljöredovisning 2007

Öijared Golfklubb. Miljöredovisning 2007 Innehåll Inledning...3 Miljökommittén...3 Miljöpolicy...4 Miljöpolicyns lydelse... 4 Miljöarbete inom Öijared Golfklubb...4 Före 2007...4 Framtagande av miljöpolicy... 4 Utbildning och information... 5

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR LUNDSBRUNNS GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR LUNDSBRUNNS GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR LUNDSBRUNNS GOLFKLUBB Lundsbrunns GK:s styrelse tog beslut våren 2007 att tillsätta en miljögrupp för att starta en miljölednings och kvalitetssystem som skulle beröra hela klubbens verksamhet.

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

GGF 2009 års miljöklubb - motivering

GGF 2009 års miljöklubb - motivering Mölndals Golfklubb bildades redan år 1979 och försökte under några år att få disponera mark inom kommunen för att bygga en golfbana. Ett antal förslag avfördes p g a motstånd från grannar, vägsamfälligheter,

Läs mer

Golfen och miljön 2011

Golfen och miljön 2011 Golfen och miljön 2011 Hur påverkar golfsporten miljön? Markutnyttjande Mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel Effekter på biologisk mångfald Energiförbrukning Vattenrening Hur kan vi förbättra golfsportens

Läs mer

Nicklastorps Golfklubb Miljövision.

Nicklastorps Golfklubb Miljövision. Version 1 150315 Nicklastorps Golfklubb har den 9 februari 2015 beslutat att klubben skall förstärka sitt ekologiska tänkande och praktiska handlande i miljöfrågor. Planen skall baseras på Svenska Golfförbundets

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt

Läs mer

Allas delaktighet Allas delaktighet handlar om få miljöarbetet känt inom och utom anläggningen.

Allas delaktighet Allas delaktighet handlar om få miljöarbetet känt inom och utom anläggningen. Delaktighet Allas delaktighet Allas delaktighet handlar om få miljöarbetet känt inom och utom anläggningen. Skapa en positiv bild Genom att informera och förmedla en positiv och enkel bild kring miljö

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led.

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led. Måldokument - Banan Nyköpings GK golfbanor ska erbjuda en positiv golfupplevelse via spel på banorna som är en utmaning för motions såväl elitspelare. Spelarna ska känna en kvalité genom greenerna som

Läs mer

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28 Här står 28 SGA-mästerskapet 2008: slaget i höst Den 22 september möts SGA:s medlemmar i det årliga och mycket prestigefyllda slaget om vem som är organisationens golfkung/drottning. Tre av Stockholmsregionens

Läs mer

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Grön drott kan användas för miljöcertifiera föreningen, arrangemanget, klubblokalen eller anläggningen. På föreningsnivå kan man certifiera sig på tre nivåer

Läs mer

Miljöarbetet inom Gräppås GK Allmänt Miljökommittén Miljöutredning

Miljöarbetet inom Gräppås GK Allmänt Miljökommittén Miljöutredning Miljöarbetet inom Gräppås GK Information till medlemmar och personal Allmänt Denna information är framtagen av Gräppås GK:s miljökommitté och syftar till att ge medlemmar och personal en inblick och förhoppningsvis

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB OCH VÅRA MILJÖASPEKTER

ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB OCH VÅRA MILJÖASPEKTER ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB OCH VÅRA MILJÖASPEKTER Älvkarleby golfbana ligger i norra Uppland, vid Dalälven strax innan den rinner ut i havet. Platsen kallas Lugnet, ett namn som ärvts från det nedlagda jordbruket.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Miljöhandlingsplan Rasbo MK, 2008

Miljöhandlingsplan Rasbo MK, 2008 Rasbo Motorklubb Rasbo Gåvsta 755 96 Uppsala För att kunna leva upp till klubbens Miljöpolicy och Miljöcertifiering, har berörd handlingsplan tagits fram för att beskriva vilka mål vi skall uppnå, hur

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Vreta Kloster GK Masterplan 2015-2019 Syfte 3 Målsättning 3 Organisation 3 Tidplan 3 Allmänna förutsättningar 4 Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Projektredovisning, Tee-it forward 5 Projektredovisning,

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Miljöplan för. Reviderad 18.02.2015

Miljöplan för. Reviderad 18.02.2015 Miljöplanen har tagits fram och reviderats i samarbete med: Miljöplan för Reviderad 18.02.2015 Innehåll: Om Golfklubben Anläggning Skötsel Övrigt Miljövision & Miljöpolicy Nulägesanalys Åtgärdssammanfattning/analys

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER Projektgruppen som under året träffats vid ett flertal tillfällen har konstaterat att befintligt klubbhus har en rad fel

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

MILJÖPLAN För VÄDDÖ GOLFKLUBB 20101113. Version 2013-07-11

MILJÖPLAN För VÄDDÖ GOLFKLUBB 20101113. Version 2013-07-11 MILJÖPLAN För VÄDDÖ GOLFKLUBB 20101113 Version 2013-07-11 1 Bakgrund Väddö GK:s styrelse tog beslut hösten 2009 att tillsätta en miljögrupp för att starta ett miljöoch kvalitetsarbete som skulle beröra

Läs mer

Hans och hans kolleger har fått fart på Sydöstra igen

Hans och hans kolleger har fått fart på Sydöstra igen Hans och hans kolleger har fått fart på Sydöstra igen Hans Karlsson framför det som ska bli ny green till det ombyggda 17:e hålet. Under lång tid låg arbetet i SGA:s sydöstra distrikt i träda. Till stor

Läs mer

Miljöplan. Miljövision.

Miljöplan. Miljövision. 1Reviderad 2010-03-05, 2011-06-05, 2012-05-14, 2013-07-15 Miljöplan. Carlskrona Golfklubb har 2009-05-25 beslutat att klubben skall förstärka sitt ekologiska tänkande och praktiska handlande i miljöfrågor.

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Banbesök: Upsala GK. Det vackraste hålet på Upsala GK? Hål 3 på gamla banan är Leif Paulssons favorit.

Banbesök: Upsala GK. Det vackraste hålet på Upsala GK? Hål 3 på gamla banan är Leif Paulssons favorit. Banbesök: Upsala GK Det vackraste hålet på Upsala GK? Hål 3 på gamla banan är Leif Paulssons favorit. Anrik anläggning bygg Upsala GK är en golfanläggning med anor. Den grundades redan 1937 och var den

Läs mer

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Växjö 2010-06-20 Slite GK Box 24 620 30 Slite Mikael Frisk Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Syfte med besöket: Medverkande: Vi skulle titta på banan och se vad vi kan göra åt dem blöta

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

nederbörd. av dessa. punkter de olika

nederbörd. av dessa. punkter de olika Fairwayrenovering på Inledning När vi på Kungl. Drottningholms Golfklubb, efter ännu en tung vår med mycket skador på framförallt greenerna, bestämde vi oss för att något måste göras. Det diskuterades

Läs mer

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Version: -10-23 Miljöplanens syfte Sticklinge Udde Båtklubb (SUB) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Miljöprogram Hallands nation 2011 Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Hallands nation Thomanders väg 3 046-15 91 91 Dokumentets syfte är att fungera

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN SYFTE FÖR GRÖN SEKTION VERKSAMHETSÅRET Maskinteknologsektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner jobba mot ett hållbart

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015 Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion Grundläggande krav för diplomering o Organisation O1. Mål Genomfört Åtgärd Tidplan Ansvarig Uppföljning/resultat Två (minst en) utsedda miljöansvariga vid

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN SEKTION VERKSAMHETSÅRET SYFTE Maskinteknologsektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner jobba mot ett hållbart

Läs mer

Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16

Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16 Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16 Syfte Y-sektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner arbeta mot ett hållbart campus. Y-sektionen

Läs mer

Banbesök: Gullbringa G & CC. Gullbringa G & CC mer än bara golf

Banbesök: Gullbringa G & CC. Gullbringa G & CC mer än bara golf Banbesök: Gullbringa G & CC Gullbringa G & CC mer än bara golf 12 Gullbringa Golf & Country Club är en anläggning som har stora planer. Förutom satsningen på att skapa en bana i toppklass satsar man mycket

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Gamla banan Tanken på en golfbana på Öijared var inte ny, men det var först hösten 1957 som två golfare från Göteborg, Enar Werner och Henrik Streiffert, lyckades intressera

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun. Hammarö Golfanläggning

VÄRDEUTLÅTANDE. Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun. Hammarö Golfanläggning VÄRDEUTLÅTANDE Arrende på del av fastigheterna Sätter 2:1 och Sätter 3:1, Hammarö kommun Hammarö Golfanläggning 2 (6) 1. Uppdragsbeskrivning 1.1. Värderingsobjekt Värdebedömningen avser Hammarö golfanläggning

Läs mer

Anten-Gräfsnäs Järnväg

Anten-Gräfsnäs Järnväg Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg Miljöpolicy 2014-2018 Utgåva 2013 AGJ Miljöpolicy för Anten-Gräfsnäs Järnväg. I enlighet med intentionerna i Agenda 21 skall varje organisation och företag se över

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Fr.o.m. i år är det förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Måla med hårda färger och tvätta under säsongen! Se sid 6 under Miljöregler Beslutad vid

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 9 september 2015 Adress/ort: Sunnanvindsg 7, Västerås Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer