Foto omslagsbild: Jan Runnding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto omslagsbild: Jan Runnding"

Transkript

1

2 Miljöplanen är fastställdes av styrelsen Reviderad Foto omslagsbild: Jan Runnding Sundsvalls Golfklubb Golfvägen KVISSLEBY Kontakt: Per-Erik Sjöström

3 Innehållsförteckning Sundsvalls golfklubb... 3 Inledning... 3 Miljöpolicy... 4 Delaktighet... 4 Naturmark... 5 Gödsling... 5 Växtskydd... 5 Vatten... 6 Maskiner... 6 Markbyggnad... 6 Sophantering... 7 Inköpsrutiner... 7 Fastigheter... 8 Restaurangen... 9 Transporter... 9 Åtgärdskalender Vi ska skapa mittsveriges bästa golfupplevelse Sundsvalls golfklubbs vision Sundsvalls golfklubb Tanken på att bygga en golfbanan i Sundsvall fanns redan i slutet av 1920-talet. När Sundsvalls golfklubb invigdes 1953 som en niohålsbana byggd på jordbruksmark registrerades den som nr 40 i landet. På de första nio hålen som byggdes , vilka nuvarande hål 17 och 18 tillhör, planterades många snabbväxande poppelarter (balsampoppel, svartpoppel, vitpoppel och asp). Även många salixarter planterades (sälg, korgpil, silverpil m.fl. pilar) liksom några mer mellansvenska trädslag (alm, lind, lönn och ek). Sedan SCA köpt den Ödlunska fastigheten med marken efter Ljungan utökades banan till 18 hål år Från hålen 11, 12, utslagsplatsen på 13 och från 14:e greenen ser man Ljungan - en av de stora norrlandsälvarna. På de senaste byggda hålen som invigdes 1966 dominerades de i traktens vanligaste trädslagen (tall, gran, björk, al, hägg, rönn och en). Vid Ljungans nedre delar finns många fornlämningar och på golfbanan finns gravfält på ett flertal ställen. De härrör från e.kr. På röda träpålar mellan övre parkeringsplatsen och 8:ans tee finns information om fornlämningarna. Antalet medlemmar är idag cirka 1700 varav 250 är juniorer. Klubben har valt att satsa på en stark juniorverksamhet. Vi tror på att arbeta hållbart och långsiktigt samt att satsa på juniorer för att nå vår vision. Inledning Samtliga kommuner har till uppgift att medverka till en allmänt förbättrad miljö i enlighet med intentionerna i Agenda 21. 3

4 Agenda 21 tar upp frågor som hänger samman med energi- och resursanvändning, kretsloppstänkande och biologisk mångfald. För Sundsvalls golfklubb behöver inte uppgiften att bedriva verksamheten med mesta möjliga miljöhänsyn innebära att klubben radikalt behöver ändra sitt arbetssätt. Det kan främst innebära att bedriva arbetet med lite eftertanke och god planering. Miljöplanen belyser stora delar av klubbens verksamhet. En speciell grupp, miljögruppen, ser till att planen blir ett dynamiskt och positivt styrinstrument för miljöarbetet inom klubben. Miljögruppen består av en sammankallande person ur styrelsen, klubbchef, en representant från bankommittén samt banchef. För att ge miljöplanen den acceptans och tyngd som krävs är det viktigt att arbetet sker i samförstånd med klubbens medlemmar. Miljöpolicy En miljöpolicy för Sundsvalls golfklubb antogs av årsmötet 2010 och lyder: Det är klubbens uttalade målsättning att skapa en kontinuitet i satsningen på miljön. Vår avsikt är att tillvarata såväl de ekologiska värden som de rekreationsvärden som banan kan bidra med. Sundsvalls GK miljöpolicy är att o Följa lagar och förordningar så att vår verksamhet ansluter till och stämmer överens med lokal, nationella och övriga bestämmelser. o Ständigt förbättra miljöarbetet genom årlig planering och uppföljning. o Hushålla med resurser med stöd av bra skötselrutiner för bana, klubbhus, och därtill hörande verksamheter för att på så sätt minimera negativ miljöpåverkan. o Sköta golfbanan och vårda klubbens naturområden så att vi bevarar och ökar golfbanans ekologiska potential. o Kommunicera och utbilda i syfte att klubbens policy och arbetssätt uppfattas på ett riktigt sätt av medlemmar, gäster och allmänhet och att adekvat utbildning och information ges till anställda. Delaktighet Klubben skall verka för att medlemmarna inspireras till att engagera sig i miljöfrågor som berör klubben. Alla skall känna till klubbens vilja att bedriva sin verksamhet med mesta möjliga miljöhänsyn. Genom att sätta upp mål för miljöarbetet, göra en handlingsplan och fortlöpande utvärdera arbetet kommer klubben att medverka till ett succesiv minskat avtryck i miljön. Miljöpolicyn är antagen av årsmötet, denna ska tillsammans med miljöplanen skickas till SGF för att ansöka om miljödiplom. Varje år genomförs städdagar vilken riktar sig till samtliga medlemmar. Information sprids via vår hemsida och genom mail med nyhetsbrev till samtliga medlemmar med syfte att informera och skapa delaktighet bland våra medlemmar. Vintertid drar vi skidspår på banan, dessa är välbesökt av både medlemmar och närboende. Spåren är dragna 5 km, 2,1 km och 0,8 km i lätt terräng och finns registrerat hos Sundsvalls golfklubb har skapat en miljögrupp som ska ta fram riktlinjer för klubbens miljöarbete. 4

5 Miljöplanen och miljöpolicyn ska lägga ut på klubbens hemsida under rubriken klubben och miljöplanen ska revideras årligen av miljögruppen. En ny hemsida ska skapas vilket ska underlätta spridandet och inhämtandet av information. I klubbens verksamhetsplan och skötselplan skall framgå på vilket sätt hänsyn tas till miljöaspekterna. På lämplig plats i klubbhuset ska en kort information om klubbens miljöpolicy och miljöplan anslås. Syftet med detta är att uppmuntra medlemmar och gäster att dela i samt lämna synpunkter och idéer för ett förbättrat miljöarbete. Detta kommer att öka förståelsen för de insatser som krävs för att driva en golfklubb och sköta en golfbana utifrån de lagar och förordningar för finns. Vår banchef ska även hålla ett öppet föredrag för våra medlemmar med temat Så sköter vi vår bana. Naturmark Banan är idag drygt 60 år och den nyare delen mot Ljungan är drygt 40 år. En stor del av banan ligger på gammal jordbruksmark med täta lerlager ned till 8 meters djup. Hålen är separerade av planterade träd såsom poppel, pil, björk, lönn, lind, alm, och ek. På den västra delen av banan som är belägen mot Ljungan är växer tall- och lövskog. På banan finns två berg som är bevuxen av barrskog och på det ena berget finns ett gravfält som sköts enligt länstyrelsens riktlinjer. Holkar är uppsatta efter Ljungan för att Knipor skall kunna bosätta sig där. Behålla den naturliga faunan och röja bort sly. På banans östra del ska vi byta ut gamla träd och ersätta dem med nya. Sätta upp fler fågelholkar efter Ljungan. Gödsling Sedan 2009 har vi behovsanpassad gödsling av greenerna och vi gödslar sammanlagt 1,7 kg kväve (N) per 100 m2, 0,22 kg fosfor (P) per 100 m2 och 1,10 kg kalium (K) per 100 m2. Tees gödslas 5 gånger per växtsäsong med sammanlagt 1,7 kg kväve (N) per 100 m2, 0,22 kg fosfor (F) per 100 m2 och 1,10 kg kalium (K) per 100 m2. Fairwaygödsling sker 3 gånger per år med sammanlagt 1,4 kg kväve (N) per 100 m2, 0,29 kg fosfor (P) per 100 m2 och 0,7 kg kalium (K) per 100 m2. Analyser av växtnäring tas kontinuerligt på greener. Analyser av växtnäring ska även tas på tees och fairways. Växtskydd Växtskydd används vid aktiva angrepp och i förebyggande syfte i samband med vintertäckning av greenerna, detta dokumenteras i en sprutjournal som skickas till kommunens miljöenhet årligen. 5

6 Vi vintertäcker greenerna sedan år 2009 för att säkerställa överlevnad av gräset. Prover tas 3 gånger per år och dessa analyseras av Botaniska Analysgruppen i Göteborg för att säkerställa att rätt växtskyddsmedel används vid besprutning En ny spruttruck införskaffades år 2013 och denna är utrustad med kjolar så att vi får en exaktare sprutyta och minimerar onödig spridning till närliggande mark i samband med vind. Vi anpassar skötselåtgärder såsom luftning, vertikalskärning, spikning, dressning etc till lämplig väderlek för att undvika svampangrepp. Utvärdera biologiska växtskyddsmedel då marknaden har konkurrenskraftiga sådana att erbjuda. Införa IPM (Integrerat växtskydd) år. Vatten Vi bevattnar greener, tees och fairways efter behov med frekvensstyrda pumpar. På banan finns två dammar där vi har syresättande fontäner och i båda dammarna har vi satt ut boplatser för fåglar. Växtlighet i och kring vattenhinder klipps kontinuerligt. Byta till sektor valve in head -spridare på alla greener så att vi kan vattna en mer definierad yta och spara el. I dagsläget vattnar vi den enskilda greenen efter den del som behöver mest vatten. Vi ska även montera separata ventiler till varje tee, nu vattnas alla tees på ett enskilt hål lika mycket. Maskiner Maskinerna i maskinparken byts ut enligt en 5-års plan som uppdateras varje år, detta för att bibehålla driftsäkerheten. Maskinerna tvättas regelbundet med enbart bevattningsvatten förutom inför vinterförvaring då vi dessutom använder avfettning. Under vintern går vi igenom maskinerna samt byter motorolja och alla filter, då inspekteras och slipas även klippaggregaten. Spillolja förvaras i en avsedd container och hämtas av en lokal entreprenör. Maskinhallen har avlopp med oljeavskiljare som töms enligt plan. Vi har avsedda förråd med ventilation till växtskydd, olja, batterier och drivmedel. Då maskiner i maskinparken byts ut ska eldrivna maskiner som passar vår bana utvärderas. Markbyggnad En masterplan upprättades år 2009 av banarkitekt Rune Löfgren som arbetsunderlag för banans ombyggnad. En masterplan över vårt övningsområde upprättas år 2013 av banarkitekt Christian Lundin. 6

7 Vi har byggt om två greener enligt USGA modellen där vi valde gräsarten krypven (L93) för övervintringen. År 2007 gjordes green på hål 2 om och justeringar till ombyggnationen gjordes år Ett nytt par 3-hål byggdes år År 2013 breddades fairway på hål 16 åt höger för att öka säkerheten mot hål 9. Utöver att greener av USGA modell tar nederbörd bättre och snabbare igång på våren läcker de inte fungicider och näringsämnen på samma sätt som de gamla greenerna. Vi jobbar mycket med att öka säkerheten för våra medlemmar och därför har denna prioritering i ombyggnationen gjorts. År 2007 renoverades fairway på hål 3 med dräneringar och ytvattenbrunnar. Ytvattenbrunnar valdes för att marken på den östra delen av banan består av 8 meter lera direkt under gräset. Bygga om resterande greener och tees. Anlägga ytterligare ytvattenbrunnar på fairways. Utveckla övningsområdet enligt den uppsatta masterplanen. Sophantering Alla sopor från administration, shop och restaurangen (förutom förbrukade patroner till kopieringsmaskiner och skrivare) kastas idag i en container för osorterat avfall. Maskinhallen sorterar av oljor, järnskrot och batterier för återvinning. Börja källsortera alla sopor och bygga en återvinningstation i samråd med kommunen och den lokala entreprenören. Inköpsrutiner Maskinhallen Vid större investeringar begärs minst två offerter från olika leverantörer. Vid inköp tas hänsyn till tillgång av reservdelar och service för maximal livslängd. Vi försöker att få leveranserna vid så få tillfällen som möjligt för att minska onödiga transporter. Administration och golfshop Golfshoppen drivs sedan 2011 av Sundsvalls golfklubb och Pron är anställd av klubben som sportchef. Lokaler för administration, golfshop och reception är integrerad med varandra, detta minskar elförbrukningen vintertid samt ger synergieffekter som färre kontorsapparater, underlättad kommunikation etc. Administration och golfshop använder sig i första hand av miljöcertifierade leverantörer och produkter. T ex har sportchefen vid greppbyten gått ifrån grepptejp som behöver organiska lösningsmedel ex lacknafta och använder nu grepptejp med vattenbaserat lim eller grepp som monteras med tryckluft. Användandet av förbrukningsmaterial på kontoret har minskat genom att information publiceras på hemsidan eller skickas via e- post. Det som skrivs ut skrivs på miljömärkt 7

8 kopieringspapper. Vi använder porslinsmuggar samt tallrikar istället för engångsartiklar för anställd personal. På golfklubben finns tvättmaskin och torktumlare för tvätt av handdukar och sänglinne till Ödlundska gården, här tvättas även handdukar till övriga toaletter och omklädningsytor vilket minskar användandet av pappershanddukar. Praktisera avfallstrappan i största möjliga mån. Handla lokalt producerat. Samordna beställningar för att minska transporter. Öka användning av lågenergilampor. Fastigheter På Sundsvalls Golfklubb finns ett antal fastigheter från olika tidsepoker. Klubbhuset När golfklubben bildades byggdes det nuvarande klubbhuset som placerades strategiskt vid den kommande parkeringsplatsen. Placeringen valdes med tanke på att ett man från klubbhuset både kunde påbörja en golfrunda och avsluta den intill klubbhuset. Klubbhuset är en byggnad i trä med ett undre plan i betong. I klubbhuset finns klubbens restaurang samt omklädningsrum. Under 1990-talet byggdes klubbhuset ut med en större matsal för att täcka in ett ökat behov av större träffar och måltider eftersom klubbens medlemsantal ökat väsentligt. Ödlundska Gården När klubben år 1966 utökades till 18 hål genom SCAs förvärv av den Ödlundska Gården införlivades flera byggnader i klubben. De som alltjämt används av klubben är bostadshuset som används som ett enklare pensionat samt tre timrade lador i olika storlekar. De senare används som förråd för olika maskiner och redskap. Receptionsbyggnad Den administrativa delen av klubben är placerad i receptionsbyggnaden där klubbchef med medarbetare har sina arbetsplatser. Byggnaden som ligger i anslutning till klubbhuset är inte isolerad efter dagens krav på isolering av året-runt använda byggnader. Maskin- och verkstadslokal Inom banområdet finns även ett maskinhus där alla klubbens maskiner förvaras såväl under säsong som under vintern. Klubbens personal reparerar som regel alla maskiner i klubbens egna verkstäder. Maskin-och verkstadslokalen omfattar likaså en personaldel med omklädningsrum och måltidslokaler samt kontor för banchefen med medarbetare. Maskinhusbyggnaderna har byggts ut i olika etapper och under 1990-talet uppfördes den del som idag utgör personaldel och kontor. Maskinhuset är uppvärmt till vissa delar för maskiner som kräver uppvärmd miljö samt för den del som utgör verkstaden. Energiförbrukning Kostnader för el är en stor utgiftspost för klubben. Klubbhuset hålls uppvärmt året runt liksom numera receptionsbyggnaden där klubbens kansli håller till. Även vissa delar av maskinhuset hålls uppvärmt liksom kontoret för banchefen. Elförbrukningen ligger mellan kwh/år och för att få mer 8

9 detaljerad kännedom kring de olika enheternas energiförbrukning installerades under 2012 enskilda elmätare i klubbhus, receptionshus och Ödlundska gården. Vidare har fotografering med värmekamera skett i såväl klubbhus som maskinhus för att fastställa vilka ytterligare åtgärder som kan vidtagas för att minska energiförbrukningen i dessa byggnader. Energibesparande åtgärder Klubbhuset utrustades med bergvärme redan i slutet av nittiotalet. Denna åtgärd har återbetalat sig flerfaldigt. För att spara belysningsel pågår löpande ett arbete med att byta till lågenergilampor samt att installera rörelsedetektorer till befintlig belysning. Byte till energisnålare utrustning i restaurangens kök pågår löpande. Vintern är den första som receptionsbyggnaden hålls uppvärmd, vilka åtgärder som kan bli aktuella för förbättrad värmeekonomi måste därför utvärderas under kommande året. Minska energiförbrukningen i de olika byggnaderna ytterligare genom åtgärder som exempelvis bättre isolering av vinden i klubbhuset samt åtgärda de punkter som genom thermofotografering framkommit som energislukare. Vi skall vidare undersöka om luftvärmepumpar kan minska energiåtgången i såväl maskinhus som i Ödlundska gården och receptionsbyggnaden. För ökad trivsel och bättre miljö kan kiosken efter nio hål komma att flyttas närmare älven i och med att banans spelordning blir förändrad efter ombyggnaden av hål 11. I klubbhuset är målet att förbättra miljön i damernas omklädningsrum vad gäller duschar och toaletter. Restaurangen Restaurangverksamheten arrenderas ut och restaurangen driv från ungefär mitten av maj till mitten av oktober. Men vissa evenemang arrangeras även under lågsäsong som julbord, våffellunch etc. Maten lagas i det befintliga köket av krögaren och det serveras fika, lunch samt a la carte-mat. Krögaren driver även kiosken som serverar fika och är placerad ute vid banan efter 9 hål. Golfklubben är ansvarig för större delen av befintlig köksutrustning och att denna uppgraderas. Uppmuntra krögaren till att servera klimatsmart mat t ex närproducerat, vegetariskt, använda råvaror som är i säsong etc. Uppmuntra krögaren att så att disken sköts på ett miljövänligt sätt. Fortsätta byta ut gammal köksutrustning till energieffektivare. Transporter På golfklubben finns 3 vagnskjul för de medlemmar som vill förvara sin golfbag på klubben. Ett är speciellt för juniorer och ett nytt byggdes år Detta underlättar för våra medlemmar som vill samåka samt utnyttja alternativa färdsätt till klubben. 9

10 Alla våra golfbilar är eldrivna. Detta ska göras Skapa ett forum för medlemmar som underlättare samåkning. Sätta upp turlistor över busstransporter till och från närområdet. Utvärdera behovet av en samåkningsbänk. 10

11 Åtgärdskalender Delaktighet o Miljöplanen och miljöpolicyn läggs ut på klubbens hemsida o Miljöplanen revideras årligen o Anslå information i klubbhuset om klubbens miljöpolicy och plan Naturmark o Behålla den naturliga faunan och röja bort sly o Byta ut gamla träd på den östra delen av banan och ersätta dem med nya o Sätta upp fler fågelholkar efter Ljungan Gödsling o Analyser av växtnäring på tees och fairways Växtskydd o Utvärdera biologiska växtskyddsmedel då marknaden har konkurrenskraftiga sådana att erbjuda o Införa IPM (Integrerat växtskydd) Vatten o Byta ut till sektor valve in head-spridare på alla greener o Montera separata ventiler till varje tee Maskiner o Utvärdera eldrivna maskiner då byte ska ske o Ny eldriven greenklippare Markbyggnad o Bygga om resterande greener och tees o Ny green och tees på hål 17 o Ytterligare ytvattenbrunnar på fairways o Utveckla övningsområdet enligt masterplanen Sophantering o Bygga en återvinningstation och källsortera alla sopor Inköpsrutiner o Praktisera avfallstrappan o Handla lokalt producerade varor o Öka användandet av lågenergilampor Fastigheter o Minskad elförbrukning i fastigheter o Isolering av vinden i klubbhuset o Åtgärdslista efter thermofotografering o Undersöka om luftvärmepumpar är ett aktuellt alternativ o Flytta kiosk o Ombyggnad av damernas omklädningsrum o Ödlundska gården o Byte av tak Restaurang o Byta ut köksutrustning till energieffektivare Transporter Beräknas påbörjas Avslutas Löpande Löpande Löpande 11

12 o Skapa ett forum för samåkning o Sätta upp turlistor över busstransporter till och från närområdet o Utvärdera behovet av en samåkningsbänk 12

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén Intern 2013-01-14 1 (7) Kvalitets-och Miljökommittén Miljö 00x-13 A Hulta Golfklubb Miljöplan 2013 Antagen av Hulta Golfklubbs styrelse den 14 januari 2013. 2013-01-14 2 (7) Miljö 00x-13 A Innehållsförteckning

Läs mer

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema Miljödiplom Kriterier 2014 Syfte: Stimulera golfklubbar att aktivt arbeta med miljöfrågorna i förgrunden samt stimulera till ett aktivt deltagande av klubbens medlemmar men även visa omvärlden att golfbanan

Läs mer

MILJÖPLAN FRAMTAGEN AV MILJÖGRUPP 2011-2012. Miljöplanen inklusive miljöpolicy är redovisad för och antagen av golfklubbens styrelse 2012.

MILJÖPLAN FRAMTAGEN AV MILJÖGRUPP 2011-2012. Miljöplanen inklusive miljöpolicy är redovisad för och antagen av golfklubbens styrelse 2012. MILJÖPLAN FRAMTAGEN AV MILJÖGRUPP 2011-2012 Miljöplanen inklusive miljöpolicy är redovisad för och antagen av golfklubbens styrelse 2012. 1 Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund

Läs mer

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén Intern 2016-01-25 1 (8) Kvalitets-och Miljökommittén Miljö 00x-14 A Hulta Golfklubb Miljöplan 2016 Antagen av Hulta Golfklubbs styrelse den 25 januari 2016. 2016-01-25 2 (8) Miljö 00x-14 A Innehållsförteckning

Läs mer

MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN PORJUS GOLFKLUBB

MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN PORJUS GOLFKLUBB MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN PORJUS GOLFKLUBB Inledning 1. Svenska Golfförbundet har antagit ett arbetsprogram för att få i gång ett systematiskt miljöarbete på golfanläggningar. Ett bra och trovärdigt miljöarbete

Läs mer

UTBILDNING SVENSKA GOLFFÖRBUNDET MILJÖPLAN

UTBILDNING SVENSKA GOLFFÖRBUNDET MILJÖPLAN UTBILDNING SVENSKA GOLFFÖRBUNDET MILJÖPLAN EN VÄL GENOMARBETAD MILJÖPLAN GER EN VERKSAMHET SOM YTTERST ÄR TILL GODO FÖR KLUBBENS MEDLEMMAR OCH DÄRMED UNDERLAG FÖR MEDLEMMARNAS TRIVSEL I KLUBBEN. SVENSKA

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb Miljöplan för Örbyhus Golfklubb 2014-08-11 1 Innehållsförteckning 1 Övergripande målsättning 2 Ansvar 3 Miljöpolicy 4 Historik 5 Delaktighet och samarbete 6 Fastigheter 6:1 Klubbhus, hotell och kontor

Läs mer

Miljöbalken - Sveriges miljölagstiftning

Miljöbalken - Sveriges miljölagstiftning Miljöbalken - Sveriges miljölagstiftning Samhället förväntar sig att alla som bedriver verksamheter som kan att påverka miljön både känner till hur verksamheten riskerar att påverka miljön och själv genomför

Läs mer

[Skriv här] Miljöplan Nacka GK 2017 MILJÖPOLICY. Vår strävan är att belasta miljön så lite som möjligt

[Skriv här] Miljöplan Nacka GK 2017 MILJÖPOLICY. Vår strävan är att belasta miljön så lite som möjligt MILJÖPOLICY Vår strävan är att belasta miljön så lite som möjligt För att uppnå detta arbetar vi med ständiga förbättringar och förebygger negativ miljöpåverkan genom att; Uppfylla gällande lagar, förordningar

Läs mer

Antagen av årsmötet 2010-11-27

Antagen av årsmötet 2010-11-27 VISBY GOLFKLUBB Miljöplan 2010 - Antagen av årsmötet 2010-11-27 Innehållsförteckning Inledning... 3 Strategiska miljömål... 3 Miljöpolicy... 3 Byggnader... 3 Energi... 4 Maskiner... 5 Vatten... 5 Växtnäring...

Läs mer

Kommunikation, utbildning & information

Kommunikation, utbildning & information Öregrunds Golfklubb Hushållning med resurser & optimerad energianvändning Kommunikation, utbildning & information Lagar, regler & andra bestämmelser Bevarad biologisk mångfald & levande dammar MILJÖPLAN

Läs mer

Miljöplan. Skellefteå Golfklubb. för. Version 3.0 2016-05-26 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1

Miljöplan. Skellefteå Golfklubb. för. Version 3.0 2016-05-26 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1 Miljöplan för Skellefteå Golfklubb Version 3.0 2016-05-26 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1 Inledning Skellefteå Golfklubb bildades 1967. De första golfrundorna på Rönnbäckens golfbana spelades i augusti

Läs mer

Miljöplan. Skellefteå Golfklubb. för. Version 2.0 2014-04-16 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1

Miljöplan. Skellefteå Golfklubb. för. Version 2.0 2014-04-16 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1 Miljöplan för Skellefteå Golfklubb Version 2.0 2014-04-16 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1 Inledning Skellefteå Golfklubb bildades 1967. De första golfrundorna på Rönnbäckens golfbana spelades i augusti

Läs mer

- med den flexibla banan Miljöplan för Kävlinge GK och Kävlinge Golfbana AB 2013

- med den flexibla banan Miljöplan för Kävlinge GK och Kävlinge Golfbana AB 2013 - med den flexibla banan Miljöplan för Kävlinge GK och Kävlinge Golfbana AB 2013 Foto. Pontus Carlsson Miljöpolicy Kävlinge Golfklubbs anläggning - såväl bana och fastigheter som kringområden - ska ha

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Reviderad 16 april 2009. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN För Karlskoga golfklubb

Reviderad 16 april 2009. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN För Karlskoga golfklubb Reviderad 16 april 2009 MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN För Karlskoga golfklubb 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Organisation 3,4 Miljölagstiftning 4,5 Miljöpolicy 5 Beskrivning av banan 5,6 Underhåll och

Läs mer

Miljöplan för Högbo Golfklubb

Miljöplan för Högbo Golfklubb Miljöplan för Högbo Golfklubb Uppdaterad 2010-01-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 2 Miljöpolicy för Högbo Golfklubb sid. 3 Övergripande miljömål för Högbo Golfklubb sid. 4 Detaljerade

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR XXX GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR XXX GOLFKLUBB Detta är ett exempel på hur man kan lägga upp sin miljöplan. Detta kan vara en mall och ett exempel för hur man kan lägga upp planen. Ha detta som mall men Byt ut material mot egna klubbens förhållanden

Läs mer

Höstmöte den 26 november Styrelsen för Nacka Golfklubb

Höstmöte den 26 november Styrelsen för Nacka Golfklubb Höstmöte den 26 november 2015 Styrelsen för Nacka Golfklubb o Förslag till verksamhetsplan o Förslag till budget o Förslag till avgifter 2016 Nacka Golfklubb Förslag till Verksamhetsplan för år 2016 Styrelsen

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Klubben äger samtliga byggnader som klubbhuset med kansli, restaurang och shop, maskinhall och bagvagnsbod.

Klubben äger samtliga byggnader som klubbhuset med kansli, restaurang och shop, maskinhall och bagvagnsbod. Ronneby Golfklubb stiftades den 26 maj 1963. I oktober månad 1965 så öppnades banan för spel på 7 hål. I juli 1966 så fick banan 9 hål. 1985 fick banan 18 hål och nuvarande bansträckning. 2001 fick klubben

Läs mer

Miljöplan för Björkhagens Golfklubb

Miljöplan för Björkhagens Golfklubb Miljöplan för Björkhagens Golfklubb Följande miljömål för Björkhagens Golfklubb har identifierats med utgångspunkt från "Golfsportens miljöpåverkan", utgiven av Svenska Golfförbundet, samt från miljökommitténs

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Verksamhets- och Miljöplan.

Verksamhets- och Miljöplan. 1 Verksamhets- och Miljöplan. MÅLDOKUMENT gällande banverksamheten i Lindesbergs Golfklubb Lindesberg 1996-12-15 Reviderad 1997-01-14 Reviderad 2002-02-28 Reviderad 2004-01-10 Reviderad 2010-03-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

DETALJPLAN nr 330 Upprättad 1991-03-12 Reviderad 1991-08-05, 1991-09-26 och 1991-10-09 samt Kompletterad 1992-05-27

DETALJPLAN nr 330 Upprättad 1991-03-12 Reviderad 1991-08-05, 1991-09-26 och 1991-10-09 samt Kompletterad 1992-05-27 DETALJPLAN nr 330 Upprättad 1991-03-12 avskrift Reviderad 1991-08-05, 1991-09-26 och 1991-10-09 samt Kompletterad 1992-05-27 1 Del I Godkänd av BN 1991-10-08 Antagen av KF 1991-12-16 LAGA KRAFT 1992-02-06

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB Sammanfattning Älvkarleby GK:s styrelse tog beslut våren 2009 att tillsätta en miljögrupp med målet att kunna söka Svenska Golfförbundets miljödiplom för miljö- och kvalitetsarbetet.

Läs mer

Masterplan för 2014-2017

Masterplan för 2014-2017 1 Reviderad 2015-05-28. Alla rader med överstrykning är färdiga enligt plan. Masterplan för 2014-2017 Banan ändras till hektometersystem 41-63. Färgmarkeringen tas bort och ändras till längdmarkeringar.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00 21.30.

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00 21.30. Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 juli 2015 mellan kl 20.00 21.30. Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafson, ordförande Ossian Nilsson Johan Grevelius

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB Sammanfattning Älvkarleby GK:s styrelse tog beslut våren 2009 att tillsätta en miljögrupp med målet att kunna söka Svenska Golfförbundets miljödiplom för miljö- och kvalitetsarbetet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2017

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2017 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2017 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Abbekås Golfklubb, Miljöplan. Miljöaspekt Miljöpåverkan Åtgärd Förväntad effekt Tidplan Budget

Abbekås Golfklubb, Miljöplan. Miljöaspekt Miljöpåverkan Åtgärd Förväntad effekt Tidplan Budget 1. Rengöring och förbrukningsartiklar för hotell, gäster och kansli Inköp av förbrukningsartiklar och rengöringsprodukter görs hos Lyreco. Inget aktivt val görs av miljömärkta produkter. INKÖPSRUTINER

Läs mer

Examensarbete HGU 2011

Examensarbete HGU 2011 Examensarbete HGU 2011 Hur man tar fram en Masterplan! Av Patrik Togelid Banchef Falkenbergs GK 1 Innehållsförteckning: Vad är en Masterplan? Sida 3 Tidsaxel (för Falkenbergs GK). Sida 3 Historik och anledning.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 1/5 VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 INLEDNING Verksamhetsplanen skall vara styrande för hur Mora GK golfbana skall utvecklas år för år beroende på aktuella förutsättningar. Den skall även vara

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

GGF 2009 års miljöklubb - motivering

GGF 2009 års miljöklubb - motivering Mölndals Golfklubb bildades redan år 1979 och försökte under några år att få disponera mark inom kommunen för att bygga en golfbana. Ett antal förslag avfördes p g a motstånd från grannar, vägsamfälligheter,

Läs mer

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna.

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna. Verktyget är uppdelat i sex delar: 1. el och värme, 2. mat och matavfall, 3. transporter, 4. varor, 5. avfall och återvinning samt 6. planering och kommunikation Dela upp klassen i 6 grupper och låt dem

Läs mer

Miljöplan för Trummenäs GK. Reviderad 2015-03-05

Miljöplan för Trummenäs GK. Reviderad 2015-03-05 Miljöplan för Trummenäs GK Reviderad 2015-03-05 Innehåll: Om Golfklubben Anläggning Skötsel Övrigt Miljövision & Miljöpolicy Nulägesanalys Åtgärdssammanfattning/analys Framtida/pågående miljöarbete Allmänt

Läs mer

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Golfbaneskötsel Hjo 2012 AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Arbetsområde 1 Göran Hansson Skåne, del av Halland Arbetsområde 2 Mikael Frisk Gotland, Öland, Blekinge,

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2015. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2015. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2014-11-04 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2015 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR LUNDSBRUNNS GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR LUNDSBRUNNS GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR LUNDSBRUNNS GOLFKLUBB Lundsbrunns GK:s styrelse tog beslut våren 2007 att tillsätta en miljögrupp för att starta en miljölednings och kvalitetssystem som skulle beröra hela klubbens verksamhet.

Läs mer

Öijared Golfklubb. Miljöredovisning 2007

Öijared Golfklubb. Miljöredovisning 2007 Innehåll Inledning...3 Miljökommittén...3 Miljöpolicy...4 Miljöpolicyns lydelse... 4 Miljöarbete inom Öijared Golfklubb...4 Före 2007...4 Framtagande av miljöpolicy... 4 Utbildning och information... 5

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén - förslag till banförbättringar Bankommittén Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum Bunkrar och bunkervallar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum 2012-02-18 Uppdatering av långtidsplan (uppdateringar och kommentarer på vidtagna och planerade åtgärder är markerade med röd färg) Ulricehamns Golfklubb Bankommittén Långtidsplan med förslag till banförbättringar

Läs mer

MILJÖPOLICY och MILJÖPLAN

MILJÖPOLICY och MILJÖPLAN MILJÖPOLICY och MILJÖPLAN Gunnarns Golfklubb Utgåva 9. Antagen av styrelse 2015-02-26 Antagen av årsmöte 2015-03-17 INNEHÅLL INLEDNING 3 MILJÖPOLICY... 4 KOMMUNIKATION och FÖRANKRING... 5 ARBETSMILJÖ /

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöplan Bollnäs GK 2011 Version 11

Miljöplan Bollnäs GK 2011 Version 11 Miljöplan Bollnäs 2011 Version 11 E P 2004-11-23 1 Innehåll Innehållsförteckning: Rubrik Sida Inledning 3 Policy 4 Delaktighet 5 Flora och faunainventering 6 Inköpsrutiner 7 Fastigheter 8 Kontor och administration

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Miljöplan. Sölvesborgs Golfklubb

Miljöplan. Sölvesborgs Golfklubb Reviderad 20/4-2015 Sölvesborgs Golfklubb Miljöplan Miljövision Sölvesborgs golfklubbs miljövision bör vara att varje golfrunda inte enbart ska vara en golfupplevelse utan även en natur- och miljöupplevelse

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar:

Partille Golfklubb presenterar: Partille Golfklubb presenterar: Göteborgs närmaste golfbana T io minuter från centrala Göteborg ligger Partille Golfklubb en omväxlande skogsbana med mycket vacker layout. Banan invigdes 1988 och 2008

Läs mer

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013.

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Först och främst vill vi tacka för alla era svar i undersökningen som har innehållit både ris och ros. Vi ligger högt i värdena med allt från banans

Läs mer

Årsmöte 2015 Tisdagen den 14 april

Årsmöte 2015 Tisdagen den 14 april Årsmöte 2015 Tisdagen den 14 april 1 2014 - Omvärlden Effekter för flera år framöver Fredrik Reinfeldt talade om att vi ska arbeta till 75 års ålder - Äldre golfspelare Konkurrensen ökar Konjunkturutveckling

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll

Spelbarhet för alla. Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Spelbarhet för alla Gustav Larsson HGU 2013-2015 Ett arbete om hur man kan göra för att öka spelbarheten. Innehåll Bakgrund Inledning Frågeställning Metod Resultat Slutsats Slutsats 2 Bilagor 1. Styrdokument

Läs mer

Nicklastorps Golfklubb Miljövision.

Nicklastorps Golfklubb Miljövision. Version 1 150315 Nicklastorps Golfklubb har den 9 februari 2015 beslutat att klubben skall förstärka sitt ekologiska tänkande och praktiska handlande i miljöfrågor. Planen skall baseras på Svenska Golfförbundets

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

Golfen och miljön 2011

Golfen och miljön 2011 Golfen och miljön 2011 Hur påverkar golfsporten miljön? Markutnyttjande Mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel Effekter på biologisk mångfald Energiförbrukning Vattenrening Hur kan vi förbättra golfsportens

Läs mer

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17.

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17. Nyhetsbrev 2 2017 Årsmöte Välkomna till Årsmöte Lördagen den 25 mars klockan 10.00 på Öregrunds Golfklubb. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan fr.o.m. 4 mars. Kallelsen har

Läs mer

MILJÖPLAN SUNNE GOLFKLUBB 2008/2010

MILJÖPLAN SUNNE GOLFKLUBB 2008/2010 MILJÖPLAN SUNNE GOLFKLUBB 2008/2010 Inledning Miljöpolicy 1. Delaktighet 1 a) Kommunikation och förankring 1 b) Utbildning 2. Inköpsrutiner 3. Fastigheter 4. Maskiner 5. Kontorsrutiner 6. Shop 7. Restaurang

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led.

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led. Måldokument - Banan Nyköpings GK golfbanor ska erbjuda en positiv golfupplevelse via spel på banorna som är en utmaning för motions såväl elitspelare. Spelarna ska känna en kvalité genom greenerna som

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Miljöarbetet inom Gräppås GK Allmänt Miljökommittén Miljöutredning

Miljöarbetet inom Gräppås GK Allmänt Miljökommittén Miljöutredning Miljöarbetet inom Gräppås GK Information till medlemmar och personal Allmänt Denna information är framtagen av Gräppås GK:s miljökommitté och syftar till att ge medlemmar och personal en inblick och förhoppningsvis

Läs mer

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd Stadsbyggnadskontoret Markavdelningen Skötselplan Rökland 1:144 Samråd 2014-03-03 Skötselplanen har tagits fram av tjänstmän på Markavdelningens parksektion, Sundsvalls kommun: Cecilia Andersson, Hans

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Miljöhandlingsplan Rasbo MK, 2008

Miljöhandlingsplan Rasbo MK, 2008 Rasbo Motorklubb Rasbo Gåvsta 755 96 Uppsala För att kunna leva upp till klubbens Miljöpolicy och Miljöcertifiering, har berörd handlingsplan tagits fram för att beskriva vilka mål vi skall uppnå, hur

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Detta dokument har utarbetats för att försöka lösa en viktig fråga inom golfbaneområdet, nämligen att ge exempel på hur verksamhetsmål inom banverksamheten kan utformas.

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Korthålsbaneombyggnation. HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK

Korthålsbaneombyggnation. HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK Korthålsbaneombyggnation HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK Frågeställningar: Varför bygger vi om? Hur finansierar vi? Hur bygger vi om? Vilka krav kan vi ha på materialet vi ska bygga med(såbädden)?

Läs mer

Miljöplan Dianelunds Båtklubb. rev:1.1

Miljöplan Dianelunds Båtklubb. rev:1.1 1 Miljöplan Dianelunds Båtklubb rev:1.1 2 Den verksamhet som bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma skada på miljö, Miljöplanen ska bidra till att dessa mål uppfylls. Miljöplanen har fler uppgifter,

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Anders Berggren HGU arbete 2010 Ingelsta Golfklubb

Anders Berggren HGU arbete 2010 Ingelsta Golfklubb Anders Berggren HGU arbete 2010 Ingelsta Golfklubb 1 Innehållsförtäckning: 3 Bakgrund 4 Val av arbete 4 Syftet med infiltrationsbrunnar 4-5 Systemets uppbyggnad 6 Vattenprov 7 Framtida Krav 8 Slutord 2

Läs mer

Allas delaktighet Allas delaktighet handlar om få miljöarbetet känt inom och utom anläggningen.

Allas delaktighet Allas delaktighet handlar om få miljöarbetet känt inom och utom anläggningen. Delaktighet Allas delaktighet Allas delaktighet handlar om få miljöarbetet känt inom och utom anläggningen. Skapa en positiv bild Genom att informera och förmedla en positiv och enkel bild kring miljö

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER Projektgruppen som under året träffats vid ett flertal tillfällen har konstaterat att befintligt klubbhus har en rad fel

Läs mer

Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga Sektionsstyrelsen ska. Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och

Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga Sektionsstyrelsen ska. Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga ska ha minst en miljöansvarig Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och Åtgärda i början av varje ny termin Minst

Läs mer

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28 Här står 28 SGA-mästerskapet 2008: slaget i höst Den 22 september möts SGA:s medlemmar i det årliga och mycket prestigefyllda slaget om vem som är organisationens golfkung/drottning. Tre av Stockholmsregionens

Läs mer

Miljöplan för Högbo Golfklubb

Miljöplan för Högbo Golfklubb Miljöplan för Högbo Golfklubb 2006-01-01 MILJÖPOLICY FÖR HÖGBO GOLFKLUBB Högbo golfklubb ska genom sin verksamhet bidra till hållbar samhällsutveckling genom kretsloppstänkande. Miljöhänsyn ska tas i varje

Läs mer

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Projektgruppens förslag till långtidsplan Här följer projektgruppens förslag till förändringar av banan med avsikt att utveckla banans tekniska svårigheter

Läs mer

Måldokument och kvalitetsmanual för golfbanor

Måldokument och kvalitetsmanual för golfbanor Måldokument och kvalitetsmanual för golfbanor Dokumentet beskriver målsättning och kvalitet för våra 18 hålsbanor, Pay & Playbanan samt övningsområden under normala förhållanden 2016. Det fastställda måldokumentet

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt

Läs mer

Grön skola kriterier 2010-09-23

Grön skola kriterier 2010-09-23 2009 års kriterier för GRÖN SKOLA Bildningsnämnden Lysekil Lpo 94 Mål att sträva emot Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. Utvecklar sin förmåga att göra och

Läs mer