Foto omslagsbild: Jan Runnding

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto omslagsbild: Jan Runnding"

Transkript

1

2 Miljöplanen är fastställdes av styrelsen Reviderad Foto omslagsbild: Jan Runnding Sundsvalls Golfklubb Golfvägen KVISSLEBY Kontakt: Per-Erik Sjöström

3 Innehållsförteckning Sundsvalls golfklubb... 3 Inledning... 3 Miljöpolicy... 4 Delaktighet... 4 Naturmark... 5 Gödsling... 5 Växtskydd... 5 Vatten... 6 Maskiner... 6 Markbyggnad... 6 Sophantering... 7 Inköpsrutiner... 7 Fastigheter... 8 Restaurangen... 9 Transporter... 9 Åtgärdskalender Vi ska skapa mittsveriges bästa golfupplevelse Sundsvalls golfklubbs vision Sundsvalls golfklubb Tanken på att bygga en golfbanan i Sundsvall fanns redan i slutet av 1920-talet. När Sundsvalls golfklubb invigdes 1953 som en niohålsbana byggd på jordbruksmark registrerades den som nr 40 i landet. På de första nio hålen som byggdes , vilka nuvarande hål 17 och 18 tillhör, planterades många snabbväxande poppelarter (balsampoppel, svartpoppel, vitpoppel och asp). Även många salixarter planterades (sälg, korgpil, silverpil m.fl. pilar) liksom några mer mellansvenska trädslag (alm, lind, lönn och ek). Sedan SCA köpt den Ödlunska fastigheten med marken efter Ljungan utökades banan till 18 hål år Från hålen 11, 12, utslagsplatsen på 13 och från 14:e greenen ser man Ljungan - en av de stora norrlandsälvarna. På de senaste byggda hålen som invigdes 1966 dominerades de i traktens vanligaste trädslagen (tall, gran, björk, al, hägg, rönn och en). Vid Ljungans nedre delar finns många fornlämningar och på golfbanan finns gravfält på ett flertal ställen. De härrör från e.kr. På röda träpålar mellan övre parkeringsplatsen och 8:ans tee finns information om fornlämningarna. Antalet medlemmar är idag cirka 1700 varav 250 är juniorer. Klubben har valt att satsa på en stark juniorverksamhet. Vi tror på att arbeta hållbart och långsiktigt samt att satsa på juniorer för att nå vår vision. Inledning Samtliga kommuner har till uppgift att medverka till en allmänt förbättrad miljö i enlighet med intentionerna i Agenda 21. 3

4 Agenda 21 tar upp frågor som hänger samman med energi- och resursanvändning, kretsloppstänkande och biologisk mångfald. För Sundsvalls golfklubb behöver inte uppgiften att bedriva verksamheten med mesta möjliga miljöhänsyn innebära att klubben radikalt behöver ändra sitt arbetssätt. Det kan främst innebära att bedriva arbetet med lite eftertanke och god planering. Miljöplanen belyser stora delar av klubbens verksamhet. En speciell grupp, miljögruppen, ser till att planen blir ett dynamiskt och positivt styrinstrument för miljöarbetet inom klubben. Miljögruppen består av en sammankallande person ur styrelsen, klubbchef, en representant från bankommittén samt banchef. För att ge miljöplanen den acceptans och tyngd som krävs är det viktigt att arbetet sker i samförstånd med klubbens medlemmar. Miljöpolicy En miljöpolicy för Sundsvalls golfklubb antogs av årsmötet 2010 och lyder: Det är klubbens uttalade målsättning att skapa en kontinuitet i satsningen på miljön. Vår avsikt är att tillvarata såväl de ekologiska värden som de rekreationsvärden som banan kan bidra med. Sundsvalls GK miljöpolicy är att o Följa lagar och förordningar så att vår verksamhet ansluter till och stämmer överens med lokal, nationella och övriga bestämmelser. o Ständigt förbättra miljöarbetet genom årlig planering och uppföljning. o Hushålla med resurser med stöd av bra skötselrutiner för bana, klubbhus, och därtill hörande verksamheter för att på så sätt minimera negativ miljöpåverkan. o Sköta golfbanan och vårda klubbens naturområden så att vi bevarar och ökar golfbanans ekologiska potential. o Kommunicera och utbilda i syfte att klubbens policy och arbetssätt uppfattas på ett riktigt sätt av medlemmar, gäster och allmänhet och att adekvat utbildning och information ges till anställda. Delaktighet Klubben skall verka för att medlemmarna inspireras till att engagera sig i miljöfrågor som berör klubben. Alla skall känna till klubbens vilja att bedriva sin verksamhet med mesta möjliga miljöhänsyn. Genom att sätta upp mål för miljöarbetet, göra en handlingsplan och fortlöpande utvärdera arbetet kommer klubben att medverka till ett succesiv minskat avtryck i miljön. Miljöpolicyn är antagen av årsmötet, denna ska tillsammans med miljöplanen skickas till SGF för att ansöka om miljödiplom. Varje år genomförs städdagar vilken riktar sig till samtliga medlemmar. Information sprids via vår hemsida och genom mail med nyhetsbrev till samtliga medlemmar med syfte att informera och skapa delaktighet bland våra medlemmar. Vintertid drar vi skidspår på banan, dessa är välbesökt av både medlemmar och närboende. Spåren är dragna 5 km, 2,1 km och 0,8 km i lätt terräng och finns registrerat hos Sundsvalls golfklubb har skapat en miljögrupp som ska ta fram riktlinjer för klubbens miljöarbete. 4

5 Miljöplanen och miljöpolicyn ska lägga ut på klubbens hemsida under rubriken klubben och miljöplanen ska revideras årligen av miljögruppen. En ny hemsida ska skapas vilket ska underlätta spridandet och inhämtandet av information. I klubbens verksamhetsplan och skötselplan skall framgå på vilket sätt hänsyn tas till miljöaspekterna. På lämplig plats i klubbhuset ska en kort information om klubbens miljöpolicy och miljöplan anslås. Syftet med detta är att uppmuntra medlemmar och gäster att dela i samt lämna synpunkter och idéer för ett förbättrat miljöarbete. Detta kommer att öka förståelsen för de insatser som krävs för att driva en golfklubb och sköta en golfbana utifrån de lagar och förordningar för finns. Vår banchef ska även hålla ett öppet föredrag för våra medlemmar med temat Så sköter vi vår bana. Naturmark Banan är idag drygt 60 år och den nyare delen mot Ljungan är drygt 40 år. En stor del av banan ligger på gammal jordbruksmark med täta lerlager ned till 8 meters djup. Hålen är separerade av planterade träd såsom poppel, pil, björk, lönn, lind, alm, och ek. På den västra delen av banan som är belägen mot Ljungan är växer tall- och lövskog. På banan finns två berg som är bevuxen av barrskog och på det ena berget finns ett gravfält som sköts enligt länstyrelsens riktlinjer. Holkar är uppsatta efter Ljungan för att Knipor skall kunna bosätta sig där. Behålla den naturliga faunan och röja bort sly. På banans östra del ska vi byta ut gamla träd och ersätta dem med nya. Sätta upp fler fågelholkar efter Ljungan. Gödsling Sedan 2009 har vi behovsanpassad gödsling av greenerna och vi gödslar sammanlagt 1,7 kg kväve (N) per 100 m2, 0,22 kg fosfor (P) per 100 m2 och 1,10 kg kalium (K) per 100 m2. Tees gödslas 5 gånger per växtsäsong med sammanlagt 1,7 kg kväve (N) per 100 m2, 0,22 kg fosfor (F) per 100 m2 och 1,10 kg kalium (K) per 100 m2. Fairwaygödsling sker 3 gånger per år med sammanlagt 1,4 kg kväve (N) per 100 m2, 0,29 kg fosfor (P) per 100 m2 och 0,7 kg kalium (K) per 100 m2. Analyser av växtnäring tas kontinuerligt på greener. Analyser av växtnäring ska även tas på tees och fairways. Växtskydd Växtskydd används vid aktiva angrepp och i förebyggande syfte i samband med vintertäckning av greenerna, detta dokumenteras i en sprutjournal som skickas till kommunens miljöenhet årligen. 5

6 Vi vintertäcker greenerna sedan år 2009 för att säkerställa överlevnad av gräset. Prover tas 3 gånger per år och dessa analyseras av Botaniska Analysgruppen i Göteborg för att säkerställa att rätt växtskyddsmedel används vid besprutning En ny spruttruck införskaffades år 2013 och denna är utrustad med kjolar så att vi får en exaktare sprutyta och minimerar onödig spridning till närliggande mark i samband med vind. Vi anpassar skötselåtgärder såsom luftning, vertikalskärning, spikning, dressning etc till lämplig väderlek för att undvika svampangrepp. Utvärdera biologiska växtskyddsmedel då marknaden har konkurrenskraftiga sådana att erbjuda. Införa IPM (Integrerat växtskydd) år. Vatten Vi bevattnar greener, tees och fairways efter behov med frekvensstyrda pumpar. På banan finns två dammar där vi har syresättande fontäner och i båda dammarna har vi satt ut boplatser för fåglar. Växtlighet i och kring vattenhinder klipps kontinuerligt. Byta till sektor valve in head -spridare på alla greener så att vi kan vattna en mer definierad yta och spara el. I dagsläget vattnar vi den enskilda greenen efter den del som behöver mest vatten. Vi ska även montera separata ventiler till varje tee, nu vattnas alla tees på ett enskilt hål lika mycket. Maskiner Maskinerna i maskinparken byts ut enligt en 5-års plan som uppdateras varje år, detta för att bibehålla driftsäkerheten. Maskinerna tvättas regelbundet med enbart bevattningsvatten förutom inför vinterförvaring då vi dessutom använder avfettning. Under vintern går vi igenom maskinerna samt byter motorolja och alla filter, då inspekteras och slipas även klippaggregaten. Spillolja förvaras i en avsedd container och hämtas av en lokal entreprenör. Maskinhallen har avlopp med oljeavskiljare som töms enligt plan. Vi har avsedda förråd med ventilation till växtskydd, olja, batterier och drivmedel. Då maskiner i maskinparken byts ut ska eldrivna maskiner som passar vår bana utvärderas. Markbyggnad En masterplan upprättades år 2009 av banarkitekt Rune Löfgren som arbetsunderlag för banans ombyggnad. En masterplan över vårt övningsområde upprättas år 2013 av banarkitekt Christian Lundin. 6

7 Vi har byggt om två greener enligt USGA modellen där vi valde gräsarten krypven (L93) för övervintringen. År 2007 gjordes green på hål 2 om och justeringar till ombyggnationen gjordes år Ett nytt par 3-hål byggdes år År 2013 breddades fairway på hål 16 åt höger för att öka säkerheten mot hål 9. Utöver att greener av USGA modell tar nederbörd bättre och snabbare igång på våren läcker de inte fungicider och näringsämnen på samma sätt som de gamla greenerna. Vi jobbar mycket med att öka säkerheten för våra medlemmar och därför har denna prioritering i ombyggnationen gjorts. År 2007 renoverades fairway på hål 3 med dräneringar och ytvattenbrunnar. Ytvattenbrunnar valdes för att marken på den östra delen av banan består av 8 meter lera direkt under gräset. Bygga om resterande greener och tees. Anlägga ytterligare ytvattenbrunnar på fairways. Utveckla övningsområdet enligt den uppsatta masterplanen. Sophantering Alla sopor från administration, shop och restaurangen (förutom förbrukade patroner till kopieringsmaskiner och skrivare) kastas idag i en container för osorterat avfall. Maskinhallen sorterar av oljor, järnskrot och batterier för återvinning. Börja källsortera alla sopor och bygga en återvinningstation i samråd med kommunen och den lokala entreprenören. Inköpsrutiner Maskinhallen Vid större investeringar begärs minst två offerter från olika leverantörer. Vid inköp tas hänsyn till tillgång av reservdelar och service för maximal livslängd. Vi försöker att få leveranserna vid så få tillfällen som möjligt för att minska onödiga transporter. Administration och golfshop Golfshoppen drivs sedan 2011 av Sundsvalls golfklubb och Pron är anställd av klubben som sportchef. Lokaler för administration, golfshop och reception är integrerad med varandra, detta minskar elförbrukningen vintertid samt ger synergieffekter som färre kontorsapparater, underlättad kommunikation etc. Administration och golfshop använder sig i första hand av miljöcertifierade leverantörer och produkter. T ex har sportchefen vid greppbyten gått ifrån grepptejp som behöver organiska lösningsmedel ex lacknafta och använder nu grepptejp med vattenbaserat lim eller grepp som monteras med tryckluft. Användandet av förbrukningsmaterial på kontoret har minskat genom att information publiceras på hemsidan eller skickas via e- post. Det som skrivs ut skrivs på miljömärkt 7

8 kopieringspapper. Vi använder porslinsmuggar samt tallrikar istället för engångsartiklar för anställd personal. På golfklubben finns tvättmaskin och torktumlare för tvätt av handdukar och sänglinne till Ödlundska gården, här tvättas även handdukar till övriga toaletter och omklädningsytor vilket minskar användandet av pappershanddukar. Praktisera avfallstrappan i största möjliga mån. Handla lokalt producerat. Samordna beställningar för att minska transporter. Öka användning av lågenergilampor. Fastigheter På Sundsvalls Golfklubb finns ett antal fastigheter från olika tidsepoker. Klubbhuset När golfklubben bildades byggdes det nuvarande klubbhuset som placerades strategiskt vid den kommande parkeringsplatsen. Placeringen valdes med tanke på att ett man från klubbhuset både kunde påbörja en golfrunda och avsluta den intill klubbhuset. Klubbhuset är en byggnad i trä med ett undre plan i betong. I klubbhuset finns klubbens restaurang samt omklädningsrum. Under 1990-talet byggdes klubbhuset ut med en större matsal för att täcka in ett ökat behov av större träffar och måltider eftersom klubbens medlemsantal ökat väsentligt. Ödlundska Gården När klubben år 1966 utökades till 18 hål genom SCAs förvärv av den Ödlundska Gården införlivades flera byggnader i klubben. De som alltjämt används av klubben är bostadshuset som används som ett enklare pensionat samt tre timrade lador i olika storlekar. De senare används som förråd för olika maskiner och redskap. Receptionsbyggnad Den administrativa delen av klubben är placerad i receptionsbyggnaden där klubbchef med medarbetare har sina arbetsplatser. Byggnaden som ligger i anslutning till klubbhuset är inte isolerad efter dagens krav på isolering av året-runt använda byggnader. Maskin- och verkstadslokal Inom banområdet finns även ett maskinhus där alla klubbens maskiner förvaras såväl under säsong som under vintern. Klubbens personal reparerar som regel alla maskiner i klubbens egna verkstäder. Maskin-och verkstadslokalen omfattar likaså en personaldel med omklädningsrum och måltidslokaler samt kontor för banchefen med medarbetare. Maskinhusbyggnaderna har byggts ut i olika etapper och under 1990-talet uppfördes den del som idag utgör personaldel och kontor. Maskinhuset är uppvärmt till vissa delar för maskiner som kräver uppvärmd miljö samt för den del som utgör verkstaden. Energiförbrukning Kostnader för el är en stor utgiftspost för klubben. Klubbhuset hålls uppvärmt året runt liksom numera receptionsbyggnaden där klubbens kansli håller till. Även vissa delar av maskinhuset hålls uppvärmt liksom kontoret för banchefen. Elförbrukningen ligger mellan kwh/år och för att få mer 8

9 detaljerad kännedom kring de olika enheternas energiförbrukning installerades under 2012 enskilda elmätare i klubbhus, receptionshus och Ödlundska gården. Vidare har fotografering med värmekamera skett i såväl klubbhus som maskinhus för att fastställa vilka ytterligare åtgärder som kan vidtagas för att minska energiförbrukningen i dessa byggnader. Energibesparande åtgärder Klubbhuset utrustades med bergvärme redan i slutet av nittiotalet. Denna åtgärd har återbetalat sig flerfaldigt. För att spara belysningsel pågår löpande ett arbete med att byta till lågenergilampor samt att installera rörelsedetektorer till befintlig belysning. Byte till energisnålare utrustning i restaurangens kök pågår löpande. Vintern är den första som receptionsbyggnaden hålls uppvärmd, vilka åtgärder som kan bli aktuella för förbättrad värmeekonomi måste därför utvärderas under kommande året. Minska energiförbrukningen i de olika byggnaderna ytterligare genom åtgärder som exempelvis bättre isolering av vinden i klubbhuset samt åtgärda de punkter som genom thermofotografering framkommit som energislukare. Vi skall vidare undersöka om luftvärmepumpar kan minska energiåtgången i såväl maskinhus som i Ödlundska gården och receptionsbyggnaden. För ökad trivsel och bättre miljö kan kiosken efter nio hål komma att flyttas närmare älven i och med att banans spelordning blir förändrad efter ombyggnaden av hål 11. I klubbhuset är målet att förbättra miljön i damernas omklädningsrum vad gäller duschar och toaletter. Restaurangen Restaurangverksamheten arrenderas ut och restaurangen driv från ungefär mitten av maj till mitten av oktober. Men vissa evenemang arrangeras även under lågsäsong som julbord, våffellunch etc. Maten lagas i det befintliga köket av krögaren och det serveras fika, lunch samt a la carte-mat. Krögaren driver även kiosken som serverar fika och är placerad ute vid banan efter 9 hål. Golfklubben är ansvarig för större delen av befintlig köksutrustning och att denna uppgraderas. Uppmuntra krögaren till att servera klimatsmart mat t ex närproducerat, vegetariskt, använda råvaror som är i säsong etc. Uppmuntra krögaren att så att disken sköts på ett miljövänligt sätt. Fortsätta byta ut gammal köksutrustning till energieffektivare. Transporter På golfklubben finns 3 vagnskjul för de medlemmar som vill förvara sin golfbag på klubben. Ett är speciellt för juniorer och ett nytt byggdes år Detta underlättar för våra medlemmar som vill samåka samt utnyttja alternativa färdsätt till klubben. 9

10 Alla våra golfbilar är eldrivna. Detta ska göras Skapa ett forum för medlemmar som underlättare samåkning. Sätta upp turlistor över busstransporter till och från närområdet. Utvärdera behovet av en samåkningsbänk. 10

11 Åtgärdskalender Delaktighet o Miljöplanen och miljöpolicyn läggs ut på klubbens hemsida o Miljöplanen revideras årligen o Anslå information i klubbhuset om klubbens miljöpolicy och plan Naturmark o Behålla den naturliga faunan och röja bort sly o Byta ut gamla träd på den östra delen av banan och ersätta dem med nya o Sätta upp fler fågelholkar efter Ljungan Gödsling o Analyser av växtnäring på tees och fairways Växtskydd o Utvärdera biologiska växtskyddsmedel då marknaden har konkurrenskraftiga sådana att erbjuda o Införa IPM (Integrerat växtskydd) Vatten o Byta ut till sektor valve in head-spridare på alla greener o Montera separata ventiler till varje tee Maskiner o Utvärdera eldrivna maskiner då byte ska ske o Ny eldriven greenklippare Markbyggnad o Bygga om resterande greener och tees o Ny green och tees på hål 17 o Ytterligare ytvattenbrunnar på fairways o Utveckla övningsområdet enligt masterplanen Sophantering o Bygga en återvinningstation och källsortera alla sopor Inköpsrutiner o Praktisera avfallstrappan o Handla lokalt producerade varor o Öka användandet av lågenergilampor Fastigheter o Minskad elförbrukning i fastigheter o Isolering av vinden i klubbhuset o Åtgärdslista efter thermofotografering o Undersöka om luftvärmepumpar är ett aktuellt alternativ o Flytta kiosk o Ombyggnad av damernas omklädningsrum o Ödlundska gården o Byte av tak Restaurang o Byta ut köksutrustning till energieffektivare Transporter Beräknas påbörjas Avslutas Löpande Löpande Löpande 11

12 o Skapa ett forum för samåkning o Sätta upp turlistor över busstransporter till och från närområdet o Utvärdera behovet av en samåkningsbänk 12

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB Sammanfattning Älvkarleby GK:s styrelse tog beslut våren 2009 att tillsätta en miljögrupp med målet att kunna söka Svenska Golfförbundets miljödiplom för miljö- och kvalitetsarbetet.

Läs mer

Antagen av årsmötet 2010-11-27

Antagen av årsmötet 2010-11-27 VISBY GOLFKLUBB Miljöplan 2010 - Antagen av årsmötet 2010-11-27 Innehållsförteckning Inledning... 3 Strategiska miljömål... 3 Miljöpolicy... 3 Byggnader... 3 Energi... 4 Maskiner... 5 Vatten... 5 Växtnäring...

Läs mer

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb Miljöplan för Örbyhus Golfklubb 2014-08-11 1 Innehållsförteckning 1 Övergripande målsättning 2 Ansvar 3 Miljöpolicy 4 Historik 5 Delaktighet och samarbete 6 Fastigheter 6:1 Klubbhus, hotell och kontor

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Miljöplan för BURVIKs Golfanläggning

Miljöplan för BURVIKs Golfanläggning Sida 1 av 20 Miljöplan för BURVIKs Golfanläggning Upprättad av Miljökommittén den 2015.05.18 Kjell Lindgren, Anders Ohlin, Kristina Hjerppe, Börje Lundin, Arne Norling, Ulf Andersson i samarbete med Eva

Läs mer

GGF 2009 års miljöklubb - motivering

GGF 2009 års miljöklubb - motivering Mölndals Golfklubb bildades redan år 1979 och försökte under några år att få disponera mark inom kommunen för att bygga en golfbana. Ett antal förslag avfördes p g a motstånd från grannar, vägsamfälligheter,

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk

Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk Undertitel Caroline Eliasson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet 1 Miljöutredning och

Läs mer

Nacka golfklubbs avfallshantering. Fia Sandgren Lundmark

Nacka golfklubbs avfallshantering. Fia Sandgren Lundmark Nacka golfklubbs avfallshantering Fia Sandgren Lundmark Examensarbete Stockholm 2011 Fia Sandgren Lundmark Nacka golfklubbs avfallshantering Handledare: Monika Olsson Examinator: Monika Olsson EXAMENSARBETE

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Medlemsenkät 2014. Medlemsenkät 2014

Medlemsenkät 2014. Medlemsenkät 2014 Medlemsenkät 2014 Medlemsenkät 2014 1 Medlemmarna trivs! Sammanfattning medlemsenkät 2014 Årets resultat visar medlemmarnas omdömen är mycket stabila Fortsatt hög trivsel Tillgänglighet uppfattas vara

Läs mer

golfbanan bygga om helt, delvis eller inte alls

golfbanan bygga om helt, delvis eller inte alls klubb och anläggnig golfbanan bygga om helt, delvis eller inte alls handbok för en golfbanas renovering svenska golfförbundet Förord Spelet golf utvecklas hela tiden Kraven från golfspelarna på bättre

Läs mer

Nacka golfklubbs avfallshantering. Ett examensarbete av Fia Sandgren Lundmark

Nacka golfklubbs avfallshantering. Ett examensarbete av Fia Sandgren Lundmark Nacka golfklubbs avfallshantering Ett examensarbete av Fia Sandgren Lundmark Sammanfattning Sedan Nacka golfklubb införde källsortering år 2003 har golfklubben funderat över hur deras sortering och avfallshantering

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista

Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista föreningsutveckling Föreningsutveckling Nr 1 Helhetsgrepp kring miljö och energi på Forsgårdens GK Nr 2 Arbeta med energi- och klimatfrågor i vår idrottsförening Nr 3 Hur får vi råd att spara energi? Anl

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2011... 1 Förvaltningsvisa miljömål... 15

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Är vi hållbara snart? En kartläggning och nulägesanalys av hållbarhetsarbetet i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle

Är vi hållbara snart? En kartläggning och nulägesanalys av hållbarhetsarbetet i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle Är vi hållbara snart? En kartläggning och nulägesanalys av hållbarhetsarbetet i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle Författare: Andreas Kjällgren 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1

Läs mer

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare Strategi för energieffektivisering Munkedals kommun Strategi för energieffektivisering Typ av dokument: Riktlinje Handläggare: Samhällsbyggnadschef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Dnr:

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier 2012 Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier Framtagen av: Kontaktperson: Habo kommun & Mullsjö kommun Rikard Almgren Miljö- och energistrateg 036-442 82 69

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet.

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet. BOKBLADET Nummer 2 2011 VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i Limhamns Folketshus Handlingar till årsmötet. Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 49 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO

Läs mer