Ta fram arkivens forskningspotential!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ta fram arkivens forskningspotential!"

Transkript

1 Ta fram arkivens forskningspotential! RUNE HEDMAN- BO HAMMARLUND Arkivens värde Det lär inte ha undgått någon att mycket stora arkivbestånd förvaras i arkivdepåer runt om i landet. Bara i Riksarkivet och landsarkiven förvaras idag över hyllmeter arkivhandlingar. Kostnaderna för samhället för förvaring, vård och tillhandahållande är mycket betydande och ökar hela tiden. Men kostnaderna är "bara" baksidan av ochen-delvis ofrånkomlig- följd av det regelverk som finns på området. Ingen vill förstås ha ökade kostnader: vi måste självfallet med alla medel försöka minimera dem. Men de höga kostnaderna får inte skymma sikten för att arkivbestånden också representerar mycket stora värden, inte minst i ett längre, kulturpolitiskt, perspektiv. Såväl myndigheternas arkiv som de enskilda arkiven utgör en del av det nationella kulturarvet. Detta synsätt kommer numera till uttryck i arkivlagen ( 1990:782) och dess förarbeten. Detsamma är fallet med ett värde som är nära förknippat med detta- forskningsvärdet. Myndigheterrias arkiv får ju gallras endast om det arkivmaterial som återstår kan tillgodose forskningens behov. På samma sätt som vi försöker beräkna kostnaderna för arkivet bör vi systematiskt försöka tydliggöra värdet av det. Inte i första hand som ett led i en gallringsutredning- där vi ju åtminstone på den statliga sidan har rätt klara kriterier för vad som får gallras - utan för att i någon mån balansera kostnadsaspekten genom att påvisa hur forskningens behov kan tillgodoses. Däremot bör ju självklart en sådan analys få till följd att forskningsintressant material inte gallras. Men huvudsyftet måste vara att ta fram forskningspotentialen, att visa på arkivets värde, för att i nästa steg kunna lyfta fram den i en marknadsföring av arkivet. Arkiven är underutnyttjade idag! Åtminstone när det gäller den mer vetenskapligt inriktade forskningen!! l. I ett självkritiskt inlägg vid seminariet "Konsten att reagera" (se nedan) menade "maktutredaren" docent Olof Petersson, Uppsala universitet, att det gäller åtminstone för statsvetarnas del: unga forskare bör uppmuntras ytterligare att arbeta med arkivmaterial och väcka n ya ideer för forskning. 43

2 Att ta fram forskningspotentialen hos ett arkiv är en stimulerande och konstruktiv uppgift som kräver en helhetssyn på arkivet: arkivbildarens totala verksamhet och relationer med omgivningen måste beaktas. Självklart innebär det också att en samverkan med forskningens representanter måste etableras. Att seriöst diskutera ett arkivs forskningspotentiallåter sig ju inte göra utan kunskap om vilka forskningsproblem som är aktuella inom området. Ta exempelvis området modern politisk historia! En omdiskuterad fråga är i vilken utsträckning politikerna har styrt samhällsutvecklingen. Är det kanske så att de styrande snarare reagerat på krav utifrån än rationellt och planmässigt styrt utvecklingen? Här finns en "styrningsoptimistisk" och en "styrningspessimistisk" skola. Vad har vi för arkiv som kan bidra till att lösa sådana problem, på central såväl som på lokal nivå? Och hur kan arkivbildningen styras för att förbättra förutsättningarna att besvara frågorna? Det är forskarens uppgift att ställa frågorna, men det måste vara arkivariens uppgift att tillhandahålla arkiv som gör det möjligt att besvara dem. Syftet med detta inlägg är att initiera en diskussion om lämpliga och möjliga åtgärder när det gäller forskningspotentialen. Åtgärder som syftar till att för "avnämarna" /forskarna tydliggöra arkivens värde för forskning och därmed öka forskningspotentialen. Det sker med utgångspunkt från synpunkter och ideer som framfördes vid ett seminarium med forskare, arkivsakkunniga, tjänstemän och politiker som hölls i regeringskansliet i november 1992, med anledning av att det för samtliga departement (utom Utrikesdepartementet) gemensamma centralarkivet firade 10-årsjubileum. Seminariet hade åsatts rubriken "Konsten att reagera", ett citat från en studie av näringspolitiken under 1980-talet. 2 Vid seminariet diskuterades de faktiska möjligheterna att med hjälp av bestånden i centralarkivet studera hur riket regerats under och 1970-talen. Arkivens processuella karaktär gav förutsättningarna för diskussionen: "Man kan med andra ord i centralarkivet - åtminstone teoretiskt - följa och utvärdera hur riket regerats, vilka styr- och kontrollmekanismer eller, något modernare, vilka typer av mål och resultatorienteringar som använts."3 2. B. Jacobsson, Konsten att reagera. Intressen, institutioner och näringspolitik (1989). 3. Statssekreterare Carin Fischer, Kulturdepartementet. 44

3 Problemen Där finns svårigheter som hänger samman med de förändringar som arkivbildningen överallt genomgått och genomgår. Det gäller kanske främst den omfattande datoriseringen, där lagringstekniken inte alltid utformats på ett sådant sätt att informationen kunnat bevaras på ett ekonomiskt försvarbart sätt. 4 Integritetsdiskussionen har aktualiserat nödvändigheten av att väga kravet på personlig integritet mot kravet på arkivbevarande. Andra förändringar har legat utanför våra möjligheter att direkt påverka: telefonsamtal har ersatt brev, dagböcker har inte längre förts, diskussionsprotokoll har blivit beslutsprotokoll Offentlighetsprincipen har en baksida. Samtidigt som den varit och är av grundläggande betydelse för tillgängligheten av de handlingar som skapas i offentlig verksamhet, så kan den paradoxalt nog för forskningen medföra sämre villkor: handlingar av karaktären arbetsmaterial kommer inte att arkiveras och bevaras i den utsträckning som annars varit möjligt. Vi har fått allt fler "svarta hål" i processen som inte täcks av några dokument. Det som finns i arkivet är skärvor av verksamheten, en suddig spegelbild. Vad gäller arkiven i regeringskansliet är konsekvenserna av offentlighetslagstiftningen kanske särskilt tydliga. Man har sedan länge skiljt på privat material och det material som man skapat under utövande av sin verksamhet som statsråd, informationssekreterare, statssekreterare eller vad det kan vara. Och det privata materialet kan man ta med sig när man lämnar kanslihuset. Det kan då gå osäkra öden till mötes. Och gränsen mellan vad som är det ena eller det andra är inte heller alldeles glasklar. 5 Här har man från forskarhåll efterlyst riktlinjer eller rekommendationer för hur man som politiker eller tjänsteman bör gå till väga när man lämnar sitt uppdrag. 6 S k arbetspapper behöver inte heller sparas. "... och alla som jobbat i kanslihuset säger kanske 'Tack gode Gud för det'! Men en historiker säger, att det är det i särklass mest spännande materialet, som det skulle vara väldigt roligt att ha kvar. Det är inte bara handlingarna i sig, utan det är alla de här kladdiga anteckningarna som ni gör på papperet, de understrykningar, de 4. Carin Fischer. 5. Professor Jarl Torbacke, Stockholms universitet. 6. Olof Petersson. 45

4 marginalkommentareroch allt annat som ni gör, som för oss kan vara väldigt viktiga't Självklart skulle arkivens värde ökas om arbetsmaterial bevarades i större utsträckning. Det är dock en offentligtsrättslig komplicerad fråga. Den har också väckts tidigare, såväl inom som utom kanslihuset. Men frågan är om inte det forskningspolitiska klimatet nu är sådant att frågan bör tas upp på nytt. Forskare har föreslagit att en utredning skall göras för att se över vilka möjligheter som finns. 8 Möjligheterna Medierna har ju fått en påtagligt ökad roll i opinionsbildningen. Det har oftast skett på mediernas villkor: de sätter fokus på vissa frågor som uppfattas som mer "massmediala" än andra och tempot i ärendehanteringen kan knappast undgå att påverkas av uppmärksamheten. Men ibland framstår det snarare som om det är regeringen eller de politiska partierna som utnyttjat medierna. Under 1970-talet kom således presskonferenserna att utnyttjas som ett inslag i politiken. Man kallade väldigt ofta till presskonferenser. Det kunde förekomma flera samma dag, där olika partier lade fram sin skiljaktiga mening av behandlingen av en sakfråga. Ibland kunde ett parti medvetet "läcka" information för att påverka motparten i en känslig förhandlingssituation.9 Opinionsbildningens direkta manifestationer kan ju studeras med stor exakthet. Effekterna är naturligtvis svåra att mäta, men det bevarade materialet ger åtminstone anledning till ett antal frågor. Hur har exempelvis samspelet regering-media fungerat i olika sammanhang? Konsekvenserna? Har det t ex uppkommit någon form av beroendeställning mellan andra och tredje statsmakten? 10 En intressant form av opinionsbildning är "folkstormar", skrivelser av masskaraktär som kommer från gräsrötterna och -ofta argsint- riktar sig direkt till regeringen eller något enskilt statsråd, utan att silas av medierna. Spontaniteten hos många av dem kan dock sättas i fråga: ofta består de av förtryckta lappar, som avsändaren bara behövt skriva under och frankera. Det innebär att någon måste ha tagit initiativet till aktionen. Men vissa 7. J ar! T orbacke. 8. Olof Petersson. 9. Jarl Torbacke. Uppgiften om läckan i ett inlägg av författaren Björn Elmbrant. 10. Seminarieledaren, departementsråd Berndt Fredriksson, Utrikesdepartementet. 46

5 protester är dock mycket intressanta. Således utlöste en planerad nedläggning av tandläkarhögskolan i Göteborg protestkort, varav 37 kom från Japan (1983)! Över danskar protesterade genom att skriva på protestlistor mot att kärnavfallsfartyget "Sigyn" skulle passera danska farvatten (1983)! I centralarkivet finns också handskrivna brev från Indien med anledning av Boforsaffären, skrivna efter en förlaga i en indisk dagstidning (1987)!1 1 Det faktum att protesterna hamnat just i departementsarkiven har setts som särskilt belysande för Sverige: i den amerikanska kongressen t ex skulle det vara de valda ledamöterna i landets parlament som var mottagare av kraven. Men i Sverige lever traditionen att "gå till kungs" kvar! Bara att kunna följa var petitionerna hamnar är en viktig bild av var medborgarna anser att man skall sätta in stöten! 12 I fråga om en tredje form av opinionsbildning handlar det däremot verkligen om "folkets röst". Här avses alla de brev som statsråden får dagligen. Bara statsministern får i genomsnitt ett femtiotal brev per dag. Breven kan se ut hur som helst, de kan handla om allt mellan himmel och jord och vara allt från högst seriösa till rent oförskämda eller bara virriga. Ett fåtal brev leder till regeringsbeslut, men alla brevskrivare får svar. Breven är direkta vittnesbörd om hur dagens händelser uppfattats och om levnadsbetingelser i en tid som annars i väldigt liten omfattning lämnat efter sig skriftliga spår som rör privatpersoners liv och levnadsförhållanden.u Den officiella opinionen kommer till uttryck i alla remissvar som förvaras i departementsarkiven. Myndigheter, organisationer och enskilda framför där sina mer eller mindre kritiska synpunkter på de förslag till reformer av olika slag som kommitteer och arbetsgrupper lägger fram. Det är ett mycket stort och väl strukturerat material som ger utmärkta möjligheter att analysera argument och ståndpunkter, eller att jämföra den "officiella" remissopinionen i regeringens propositioner med originalen i regeringsakterna. Den här direkta opinionen via media, "folkstormarna", breven till statsråden och remissvaren går ju att iaktta och analysera. Den opinion, de försök att påverka, som går vid sidan om de officiella kanalerna är mer svåråtkomligt. Det ligger i sakens natur att den oftast inte dokumenteras. Forskningen har försökt kartlägga dagens kontaktmönster genom enkäter med politiker och tjänstemän. Det har givit en bild av en kamp mellan olika maktcentra, mellan olika organiserade intressen. Man har talat om ett "mak- 11. Jarl Torbacke. 12. Olof Petersson. 13. Expeditionschef Göran Sellvall, Statsrådsberedningen. 47

6 tens nätverk" och menat en sorts maktspel där ett antal aktörer också utanför regeringen varit inblandade, individer och fr.a. kollektiv. Politiken ses mindre som ståndpunkter och argument, filosofiska och idemässiga doktriner, än som en maktkampp 4 Det har sagts att regeringen reagerat (och reagerar) på krav mer än den regerat och styrt andra organisationers verksamhet. Det har handlat mer om att kunna möta uppkommande problem än att försöka förutse och styra framtiden. Regeringarna vill vara "kraftfulla befälhavare på kommandobryggan, styra enligt den kurs som lagts ut av partistämmor och kongresser, efter operationella mål." IS Samtidigt är det ju så att ju fler aktörer som medverkat i beslutsprocessen, desto större blir möjligheterna att i efterhand i ett arkivmaterial kunna följa processen. "... i varje fall från forskningens synpunkt är det ju tur att regeringar ibland uppträder som befälhavare, men minsann också som passagerare." Det står klart, att forskningen behöver en arkivbildning som kan belysa förändringarna i maktens nätverk, som gör att särintressena i den politiska beslutsprocessen kan identifieras och följas! Delar av beslutsprocessen kan studeras med hjälp av det offentliga trycket. Men om man söker dokumentation som gör det möjligt att tränga under ytan, t ex om man vill studera hur någon politisk kompromiss vuxit fram, finns endast arkivet att tillgå. Och det ger trots allt begränsade möjligheter: arkivet speglar endast den officiella delen av verksamheten och där finns alltid "svarta hål" som inte dokumenteras (annat än möjligen genom någon tjänsteanteckning som rensas ut i samband med arkivering!) Vill vi kunna följa och förstå hur viktiga politiska beslut har vuxit fram måste vi nog försöka utveckla en informationsstrategi som går ut på att täcka sådana "svarta hål". 16 Att skapa nya dokument är visserligen en ovan tanke för arkivmän, men om ingenting görs innebär det att källor kommer att saknas för viktiga delar av vår historia! Vi har i det ovanstående redogjort för en del synpunkter och ideer om möjligheten att i regeringskansliets centralarkiv studera en central fråga, nämligen hur Sverige regerades under och 1970-talen. 14. Olof Petersson. 15. Generaltulldirektör Ulf Larsson, Generaltullstyrelsen. 16. Frågan väcktes av riksarkivarien Erik Norberg. Iden om en mer eller mindre begränsad "task force"-funktion diskuterades i inlägg av politiske redaktören Hans Bergström, DN, docenten Hans de Geer, F A-rådet, arkivrådet Helmut Backhaus, Riksarkivet, författaren Björn El m brant, Olof Petersson och Berndt Fredriksson. 48

7 Eftersom den centrala politiska makten i Sverige ligger hos riksdag och regering kan det vara naturligt att anse att regeringskansliets centralarkiv måste vara en av de viktigaste källorna som kan belysa hur regeringen utövat sin makt. Och visst finns där mycket som kan belysa denna frågeställning. I arkivmaterialet kan man följa hur en reform växer fram, där finns direktiv till utredningar, utredningsrapporter, remisshanteringen med alla frågeställningar som knyts till den (vilka ville regeringen få in synpunkter från, varför var remisstiden kort eller lång, vad svarade remissinstanserna, hur presenterades remissvaren i de gjorda remissammansträllningarna?), ev. remiss till lagrådet, proposition till riksdagen och efter - riksdagsbehandlingen - utfärdandet av lagar och förordningar. Men som framgått ovan saknas mycket i arkivet som skulle kunna ge en fördjupad inblick i den historiska processen. En mängd material betraktas som internt arbetsmaterial och- som en kanske oväntad konsekvens av vår offentlighetslagstiftning-hittar aldrig vägen till arkivet. Man har som framgått ovan talat om en slags" svarta hål" i arkivrymden där detta material bara försvinner för gott. Det är självklart att forskaren skulle vilja kunna ta del av mycket av arbetsmaterialet, att kunna se hur exempelvis ett utredningsdirektiv vuxit fram: vilka hade synpunkter på det första utkastet till direktivet, vad ansåg regeringskolleger och tjänstemän om det, hur mycket betydde (Finansdepartementets) rödpenna etc, etc? Och vad betydde kontakterna utanför regeringskansliet med partikansli och riksdagsgrupp, med fackföreningar och andra intresseorganisationer, med opinionsbildare etc, etc? Det officiella arkivmaterialet i centralarkivet utgör endast de spår som aktörerna på den politiska scenen lämnat efter sig i regeringskanslisammanhang. Brister och luckor i materialet måste fyllas igen med annat material, politikernas privata arkiv, deras memoarer, dagboksanteckningar, pressmaterial, TV- och radiointervjuer. Men självklart måste också varje bild fördjupas och nyanseras med annat material som emanerar från helt andra aktörer och maktcentra. Vilket material som kan komma ifråga blir olika från fall till fall. Vi är emellertid övertygade om att ett seminarium likt det som vi har behandlat här kan vara ett betydelsefullt sätt att lyfta fram forskningspotentialen i ett arkivmaterial. Men det är då också angeläget att seminariet inte endast blir en "kick" för dem som deltar i det utan att åtminstone ett referat görs av det och att referatet sprids till en större krets. Så har också skett med den seminarierapport som utkom av trycket i juni Den har gått till bibliotek och institutioner och spridningen har resulterat i att centralarkivet uppmärksammats i stor utsträckning och att nya forskarkontakter etablerats. 49

8 50 En rapport som den här redovisade upplyser även politiker och tjänstemän om att arbetsmaterial av olika slag kan vara utomordentligt viktigt källmaterial för historisk forskning, och visar på möjligheten av att offentliga eller privata arkiv (institutioner) kan ta hand om sådant material utan att det för den skull blir allmänt tillgängligt på andra villkor än de som bestäms av den som lämnar materialet.

9 Konferens i Riksarkivet om företagen och deras arkiv Den 28 april 1993 arrangerade Riksarkivet en halvdagskonferens om företagen och deras arkiv med deltagande av representanter för näringsliv, forskning, arkivväsende och statsmakter. Bl a deltog statssekreterare Carin Fischer, Kulturdepartementet och flertalet arkivchefer verksamma inom företagsarkivsektorn. Riksarkivarie Erik Norberg hälsade välkommen och orienterade om syftet med konferensen som främst var att få till stånd en diskussion om de insatser som krävs för att bevara den viktiga del av kulturarvet som företagens arkiv utgör på ett rimligt sätt. För att ge den nödvändiga bakgrunden till en sådan diskussion hade ett antal inledare engagerats som kortfattat redovisade nuläget på företagsarkivsektorn, gav internationella utblickar, redovisade forskningens behov av företagsarkiv och krav på materialet samt fastlade de legala utgångspunkterna för bevarande av företagsar kiv. Arkivrådet Lars-OlofWelander, Riksarkivet, presenterade en lägesbeskrivning över företagsarkivsektorn. Han konstaterade att en hel del positivt har hänt under senare år. Nya regionala näringslivsarkiv har grundats i bl a Örebro, Norrland och Västerbotten samt Nordvästa Skåne. Ett antal koncernarkiv med utvecklad arkivfunktion och depålösning existerar. I stora delar av landet saknas dock regionala lösningar. Landsarkiv, stadsarkiv, museer m fl gör punktinsatser för att rädda företagsar kiv. Nätet av regionala företagsarkiv behöver byggas ut till att omfatta hela landet. Genom Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv och Näringslivsarkivens stödfond har under senare år existerande företagsarkiv och andra som arbetar med företagsarkiv fått bättre resurser. Nämnden för enskilda arkiv har 1990/ /93 fördelat drygt 1,5 milj kr i sådant stöd. Utom Näringslivsarkivens stödfond har bl a Näringslivets arkivråd under många år genom kurser, bokutgivning m m aktivt verkat för en rationell arkivvård inom sektorn. Näringslivsarkivens förening är ett tredje, ganska nyetablerat organ, som gör viktiga insatser. Inledaren konstaterade avslutningsvis att nätet av regionala företagsarkiv borde utökas till att omfatta hela landet och få helt andra 51

10 52 resurser för att göra konsultinsatser och ta emot arkiv. En jämförelse med utbyggnaden av arkivdepåer på föreningssidan visar att skillnaden i arkivvolymer, möjligheterna att luta sig mot ett lokalt intresse och anknyta till ideella insatser är faktorer som spelar in och som gör det svårare att starta företagsarkiv än folkrörelsearkiv. Landsarkivarie Anna Christina Ulfsparre konstaterade att det är lika tufft att vara företagsarkivarie i andra länder som i Sverige. I Östeuropa har ett centralt system för bevarande hittills praktiserats. Initiativ har tagits för att inrätta näringslivsarkiv i f d Östtyskland. F n finns ett sådant i Dresden. Inte heller i Västtyskland har det varit lätt. De arkivdepåer som finns ligger paradoxalt nog i södra Tyskland. Man söker nu olika lösningar i Östeuropa under medverkan av bl a företrädare för företagsarkiv. ICA - International Council on Archives- kommer att arrangera en konferens i anslutning till dessa aktiviteter. Man försöker över huvud taget inom ICA få fram översikter över arkiven och problemen. Ett sådant problem är företag som rör sig över gränserna. Vad händer med deras arkiv i slutändan? Flera dystra exempel finns. En intressant och kanske utsatt bransch är oljeindustrin vars arkivfrågor kommer att diskuteras vid en konferens i Stavanger under hösten. På den asiatiska scenen kan man konstatera att Japan saknar representant i ICA:s Business Committee. Kina har däremot visat intresse av att delta i arbetet. Sammanfattningsvis konstaterade Anna Christina Ulfsparre att det stora problemet också internationellt är de små och medelstora företagen. Dessa bevaras i liten utsträckning. Bara inom EG finns 12 miljoner små och medelstora företag (mer än 500 anställda). En ljuspunkt på bevarandefronten är dock bankarkiven. Direktör Sigvard Hellestam, Nordvästra Skånes företagsarkiv, redovisade erfarenheter från arbete med arkivfrågor inom företagsamheten. Inom företagsledningarna finns i regel dålig känsla för värdet av arkiv liksom ovilja att betala något. I Helsingborg har man börjat bygga upp ett arkiv för Nordvästra Skåne och startat i liten skala med att ta hand om varvsarkiv, skaffa lokaler för dem och sett till att de ordnats och förtecknats. Direktör Curt-Steffan Giesecke berättade om sitt arbete med arkivfunktionen hos SAF på 1940-talet då bl a en registreringsplan utarbetades vilket medverkade till att öka arkivets värde som arbetsredskap. Tillgängligheten till materialet hos SAF ökades successivt till gagn för forskningen. Det är angeläget att företagens arkiv blir tillgängliga för forskning så att man kan ge en balanserad bild av samhällsutvecklingen. Giesecke underströk kraftigt företagens praktiska behov av sina arkiv. För att hålla kvar kompetens, kunna agera konsekvent är detta viktigt. Företagen behöver hjälp med bevarandeplaner och modeller för registrering.

11 Professor Rolf Adamson diskuterade forskningsaspekter på företagsarkiv med utgångspunkt från vad som använts under senare år inom hans ämne. Textilindustrin i Göteborg och tändsticksindustrin är två exempel. I det förra har tillgången tilllöneräkenskaper varit värdefull men avsaknaden av statistik ett kraftigt avbräck. Man har kunnat forska om tändstickstillverkningen i Indien tack vare ett bra material hemma i Sverige. I en rad sammanhang är alltså företagsarkiven unika och kan inte ersättas. Många väsentliga frågor om t ex yllemanufakturerna i Stockholm före industrialismen kan inte besvaras då inga arkiv finns. Professor Adam Taube visade genom exemplet Rönnskärsverken hur viktigt det är att spara allt material i vissa serier för att t ex genom kohortmetoden studera en grupp och det inflytande den fysiska arbetsmiljön kan ha på denna. Arbetsmiljön blir alltmer kemisk. Sambandet arbetsmiljö-sjukdomar måste kunna beläggas. För cancer kan förloppet ta decennier. Läget är alltså det att gårdagens miljö förklarar dagens sjukdomar. Saknar vi uppgifter om individerna i arkiven kan vi inte belägga sambanden. Budskapet till dem som ansvarar för gallring och bevarande i företagens arkiv är alltså entydigt på den här punkten. Överdirektör Claes Gränström redogjorde för de legala utgångspunkterna vad gäller bevarande av företagsar kiv. Någon motsvarighet till regelsystemet på den offentliga sida finns inte. Ett antallagar och bestämmelser styr bevarandet av visst material under viss tid. Utförsellagen kan förhindra utförsel av vissa handlingar. Datalagen omfattar också enskilda personregister som f n inte kan bevaras legalt när de inte används. Här finns nu ett förslag om uppmjukning så att också enskilt material kan bevaras om forskningsintresset är större än behovet av att skydda individens intressen. Förslaget gäller professionell forskning, inte" amatörforskning". Internationellt finns en rad konventioner som skyddar enskilda arkiv. En K-märkning motsvarande den för byggnadsminnen är en tanke som ännu inte diskuterats i Sverige. Erik Norberg inledde diskussionen med att betona vikten av att på lång sikt bearbeta attityder och slå fast nyttan av arkiven. På kort sikt gäller det främst att finna konkreta lösningar särskilt i depåfrågan. Debatten kom i stort sett att kretsa kring dessa två perspektiv. I flertalet inlägg underströk man att en regional modell för förvaring är bäst. Man kan då knyta an till ett lokalt intresse, i bästa fall få stöd av kommuner och regionala organ. Problemet herrelösa arkiv diskuterades och inte oväntat ansåg de flesta att staten via nämnden för enskilda arkiv borde ta ett ekonomiskt ansvar här. Staten borde däremot inte genom sina arkivinstitutioner konkurrera med de regionala 53

12 företagsarkiven på ojämlika villkor. I många inlägg vittnades om det mer eller mindre kompakta ointresset för arkiv och arkivfrågor hos moderna företagsledare. Monografiskrivande överlåts till föreningsliv och forskare, vid fusioner, flyttningar och omstruktureringar går arkiven på tippen etc. Som botemedel anvisade man genomgående den inte oävna pedagogiska uppgiften att inleda en dialog med företagen och den nya ledargenerationen för att trycka på nyttjandeaspekten. Denna måste marknadsföras. Här bör man knyta an till historieintresset. Övertyga företagen om att det är nytta med bevarandet och att arkiven är viktiga. Vi måste visa fantasi och ge exempel på att arkiv är viktiga också för denna nya typ av företagsamhet. Alternativa former för bevakning av arkivfrågor i storföretag kan skapas genom att flera företag går samman om gemensamma arkivfunktioner. I sin slutsummering anknöt Erik Norberg bl a till behovet att nu knyta an till nyttighetsaspekten. Närmast kommer Riksarkivet överväga att gå ut med någon form av upprop i företagsarkivfrågan. Ett allmänt intryck från halvdagskonferensen var deltagarnas uppfattning att den var just nyttig och att RA bör återkomma regelbundet med sammandrag av den här typen. Lars-Olof Welander 54

13 Holländska arkiv - rapport från en studieresa för nordiska arkivarier Vid ett par tillfällen de senaste åren har de danska arkivarierna J 0rgen Dieckmann Rasmussen och Birgitte Dedenroth-Schou arrangerat studieresor till arkiv i England och Canada- den senare i samband med den internationella arkivkongressen i Montreal. Försommaren 1993 var det dags att studera holländska arkiv. Synen på arkivverksamhet i Holland och de nordiska länderna är likartad och man borde kunna utbyta erfarenheter och få med sig goda ideer hem till Norden. Ett fyrtiotal arkivarier från Danmark, Färöarna, Norge och Sverige deltog. Både statliga, kommunala och enskilda arkiv var representerade. Holländska Riksarkivet Ett självklart första mål var Algemeen Rijksarchief i Haag, det holländska Riksarkivet. Riksarkivarien FC] Ketelaar och expeditionsföreståndaren S Plantinga gav en allmän presentation av hur arkivväsendet i Holland är uppbyggt - lagstiftning, organisation och inriktning. Det statliga arkivväsendet i Holland består av Riksarkivet (Algemeen Rijksarchief) och de statliga provinsarkiven (Rijksarchief). På den lokala statliga och kommunala sidan (672 städer och kommuner) finns 62 stadsarkiv, 29 distriktsarkiv (arkiv för mer än en kommun) och 9 s k vattenkontrollstyrelsearkiv. I 43% av kommunerna finns utbildade arkivarier anställda. Enligt den nu gällande allmänna arkivlagen från 1962 skall myndigheternas arkiv överföras till Riksarkivet efter 50 år, i enstaka fall efter 20 år. I förslaget till den nya arkivlag som väntas träda i kraft 1994 kommer leveranstiden att ändras till 20 år för samtliga arkiv. Lagen om informationsfrihet från 1980 fastslår att arkiven omfattas av sekretess under den tid de förvaras hos myndigheten och blir öppna först då de förs över till 55

14 56 arkivmyndigheten. I och med den nya leveransgränsen kommer således tillgängligheten att utökas. Med den 10-årsperiod som läggs till för att kunna göra leveransverksamheten mer lättplanerad och smidig att genomföra kommer sekretessreglerna i praktiken att bli desamma som inom EG i övrigt, dvs 30 år. Arkivarie RoelofC Hol föreläste om PIVOT-projektet, vars huvuduppgift är att lösa frågan om gallring i de centrala statliga myndigheternas arkiv för tiden efter I samband därmed skall man också ta fram metod och teori som skall kunna användas för motsvarande bedömningar i regionala och lokala myndigheters arkiv. Förkortningen PIVOT står för det som på svenska ungefärligen betyder Projektet Förberedelser för kortare leveranstid, vilket syftar på förslaget att övergå från leveranstiden 50 år till 20 år. Meningen är alltså att man genom detta projekt skall få myndigheterna att lösa sina gallringsfrågor innan det blir dags att leverera till Riksarkivet. Situationen är i dag den att man hos myndigheterna arbetar med gallringslistor, en metod som dock inte fungerat tillfredsställande. Man uppskattar att det för perioden finns ca 600 km handlingar hos de centrala myndigheterna som väntar på beslut om gallring. Regeringen tillsatte därför år 1991 projektet PIVOT, som under en tioårsperiod skalllösa detta gigantiska problem. Till projektet är 17 personer knutna och Riksarkivet får för detta 1,7 miljoner gulden extra per år (ca 7 milj kr). Projektet har två huvuduppgifter: för det första att ta igen eftersläpningen fr o m 1940 och för det andra att förhindra framtida problem av denna omfattning. Man genomför därför fältundersökningar hos departement och myndigheter, utarbetar instrument för arkivbildningen hos myndigheterna och tar fram ett program för ersättningsfilmning som ett komplement till gallring. Man undersöker dessutom om det går att ersätta Riksarkivets fasta hyllor med mobila hyllsystem. Vid genomgången av beståndet hos myndigheten värderar man samtliga handlingstyper utifrån deras legala och praktiska betydelse och förser dem med en bokstavskod. Bokstaven "B" står för "bevaras" medan "V" betyder att handlingarna gallras på myndighetens eget ansvar. Dessa senare handlingar kommer alltså inte att levereras till Riksarkivet. Projektets arbetsmetoder är inte helt oomstridda. Vissa kritiker menar att alltför lite material kommer att bevaras, men herr Hol menar att man inom projektet försöker komma fram till en så objektiv metod som möjligt för att avgöra vad som skall bevaras och vad som gallras. Självklart skall det material som bevaras ha en hög kvalitet. I riksarkivbyggnaden, som togs i bruk 1979, huserar förutom Riksarkivet

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Barnet i den sociala barnavården

Barnet i den sociala barnavården Barnet i den sociala barnavården Gunvor Andersson Karin Aronsson Sven Hessle Anna Hollander Tommy Lundström Centrum för utvärdering av socialt arbete Liber Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i

Läs mer

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare De nordiska privatarkiven och deras förvaltare En jämförande undersökning av arbetet med privatarkivfrågorna vid de nordiska arkivverkens institutioner utförd på uppdrag av de nordiska riksarkivarierna

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN ARKIV, BIBLIOTEK OCH MUSEER

SAMVERKAN MELLAN ARKIV, BIBLIOTEK OCH MUSEER 1 2002-03-27 ABM SAMVERKAN MELLAN ARKIV, BIBLIOTEK OCH MUSEER En lägesrapport på uppdrag av regeringen från Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet sammanställd av

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer