Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2015-04-08"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Ridskolan i Lidahult, kl. 08:30 12:00 Ajournering 11:15-11:25 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annika Karlsson, (S) Christer Norrby, (S) Inger Rossbol, (S) Anders Fransson, (S) Jette Lerhmann Madsen (MP) Anja Granlund - Karlsson, (C) Berthold Andersson (M) för Cecilia Thuresson, (M) Hans Ohlsson (M) deltog inte i 32 på grund av jäv Carl-Gunnar Holst, (FP) Alexander Fransson, (SD) Börje Ullström (C) Kristine Åkesson, nämndsekreterare Erling Karlsson, tekniskchef Åsa Albertsson, avdelningschef Jan Hagström, fritidschef Agneta Turnstedt, ekonomiassistent Utses att justera Inger Rossbol (S) Justeringens plats och tid Tekniska kontoret, Emmaboda, , kl. 10:15 Underskrifter sekreterare Paragrafer Kristine Åkesson ordförande justerare Per Sigvardsson Inger Rossbol Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret, Emmaboda kommunhus Kristine Åkesson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(14) Innehållsförteckning 31 Bidrag till fritidsföreningar för verksamhetsåret Renovering Moshultamåla gamla skola 33 Emmaboda förskola 34 Ändring av torgdagar vid Emmaboda festivalen 35 Buskörning på Utvägen i Lindås 36 Önskemål om förbättringar i Emmaboda samhällsföreningar 37 Ombyggnation av fem lägenheter till två större lägenheter i särskilt boende 38 Anmälan meddelanden 39 Anmälan delegationsärenden 40 Övrigt

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(14) 31 Dnr TFN/ Bidrag till fritidsföreningar för verksamhetsåret 2014 Fritidsföreningarna har kommit in med bidragsansökningar för verksamhetsåret Åldern för aktivitetsbidrag höjdes 2014 från 20 till 25 år därför blev det i år en ökning med 8424 aktiviteter. Förslag att höja aktivitetsbidraget med 1 krona per aktivitet vid 2014 års utbetalning. Sökta bidrag fördela sig enligt följande: Verksamhetsbidrag Administrationsbidrag Lokalbidrag Aktivitetsbidrag (6 kronor) Hästbidrag Summa Anläggningsbidrag Kartbidrag (EVOK) Total Det interna lokalbidraget beräknas, 2015 uppgå till kronor. Bidrag SISU idrottens studieförbund 2015 uppgår till kronor. Samarbetsavtalet på Lidahult 2015 uppgår till kronor. Samarbetsavtalet på Emmaboda idrottsplats uppgår till kronor. Den totala bidragssumman uppgår då till kronor. Teknik och fritidsnämndens ram för bidrag till fritidsföreningar är kronor. Vi har kronor kvar att fördela under Aktivitetsbidraget: År 2014 genomfördes medlemsaktiviteter mellan åldern 5-25 år. Detta är en ökning med 8424 aktiviteter från år hade idrottsföreningarna medlemmar i kommunen. Detta är en minskning med 88 stycken sedan Av dessa var 1589 mellan 5 och 25 år hade övriga fritidsföreningar medlemmar. Detta är en minskning med 93 stycken sedan 2013.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(14) Teknik- och fritidsnämnden Totalt har fritidsföreningarna medlemmar detta är en minskning med 181 stycken sedan Om man slår ut detta på befolkningen skulle 75 % vara medlemmar i en fritidsförening att höja aktivitetsbidraget med 1 krona per aktivitet för 2014 års utbetalning. att bevilja bidrag till fritidsföreningar för verksamhetsåret 2014 enligt förslaget. att höja aktivitetsbidraget med 1 krona per aktivitet vilket gäller endast 2014 års utbetalning. att bevilja bidrag till fritidsföreningar för verksamhetsåret 2014 enligt förslaget. Beslutet skickas till ekonomikontoret

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(14) 32 Dnr TFN/2015: Renovering Moshultamåla gamla skola Sammanfattning av ärendet En förfrågan har kommit in från Föreningen Moshultamåla gamla skola gällande bidrag för omläggning av takpannor och byte till luftvärmepump. Bakgrund Takpannorna som ligger på Moshultamåla gamla skola är tillverkade i Buemåla och har legat på skolan sedan den flyttades fram till byn i början på 1960-talet. Takpannorna börjar nu bli så tunna att de anses behöva bytas ut inom den närmsta framtiden innan det börjar läcka in. Skolan värms upp med oljefyllda element och föreningen önskar byta till luftvärmepump. Förvaltningens roll Moshultamåla gamla skola är en lokalägande förening. Takarbetet är ett underhållsjobb och det ger inte Boverket bidrag för. Förslagsvis kan föreningen undersöka möjligheterna att ansöka om bidrag för takomläggning så som kulturbyggnad, med till exempel Kalmar länsmuseum. När det gäller bidrag för att byta till luftvärmepump har teknik-och fritidsnämnden kronor kvar att fördela efter fördelning av bidragen till lokalägande föreningar Förslag är att ge 50 % av inkommen offert för byte till luftvärmepump det vill säga högst kronor mot uppvisande av kvitto. Beslutsunderlag Inkommen ansökan att ge 50 % av inkommen ansökan gällande luftvärmepump det vill säga högst 8500 kronor mot uppvisande av kvitto. att avslå ansökan om bidrag för byte av takpannor. att ge 50 % av inkommen ansökan gällande luftvärmepump det vill säga högst 8500 kronor mot uppvisande av kvitto. att avslå ansökan om bidrag för byte av takpannor. På grund av jäv deltar inte Hans Olsson (M) i handläggning och beslut i detta ärende. Beslutet skickas till Föreningen Moshultamåla gamla skola

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(14) 33 Dnr TFN/2012: Emmaboda förskola Sammanfattning av ärendet Teknik och fritidsnämnden har fått ett uppdrag i 93/ /Kommunfullmäktige att genomföra en förstudie för nybyggnation av en förskola och i uppdraget också ta hänsyn till miljöpåverkan, energiåtgång och materialval. Kommunfullmäktige beslutade 106/ om budget för 2015 och däri även investeringsbudget för Emmaboda förskola på 10 miljoner kronor för Detaljprojektering pågår sedan en tid tillbaka och ska färdigställas till slutet av maj, då ett förfrågningsunderlag kommer att vara färdigt. Projekteringen baseras på en förskola med 9 avdelningar med 20 barn per avdelning, se även bildningsnämndens beslut 21/ Utifrån Kommunfullmäktiges beslut 61/ så projekteras förskolan med tillagningskök och en placering där nuvarande Regnbågens förskola befinner sig. Detta innebär att den nya förskolan måste byggas i 2 etapper. Första etappen innehåller 4 avdelningar och teknikrum varefter Regnbågens verksamhet flyttar in och Regnbågen rivs. I etapp 2 byggs ytterligare 5 avdelningar och tillagningskök varefter Fyrklövern och nattis samt administrativ personal flyttar in. Avslutningsvis rivs Fyrklövern vid Brovägen. Byggnaden förbereds för att kunna ta emot solel, dock kommer vi separat att presentera ett förslag på en solcellsanläggning för produktion av el. För att vi ska kunna komma vidare i projektet i juni så krävs ett beslut om att vi ska genomföra en byggnation av 9 avdelningar och budget för genomförandet. Projektgruppens förhoppning är att vi ska kunna jobba efter följande preliminära tidplan: Upphandling Byggstart Etapp1 klar Inflyttning Regnbågen Rivning Regnbågen Start etapp Etapp 2 klar Inflyttning Fyrklövern Slutligt färdigställande mark och rivning Fyrklövern Ärendets beredning Följande beslutsordning krävs för att inte förskjuta tidplanen: Bildningsnämnden klart Teknik- och fritidsnämnden Kommunstyrelsens beredning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Förvaltningens roll Att i projektform genomföra projektet i sin helhet.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(14) Teknik- och fritidsnämnden Ekonomiska konsekvenser Utöver de redan beslutade 10 miljoner kronor för 2015 krävs ytterligare kronor för ett genomförande enligt bifogad kostnadsberäkning. Kostnaderna kommer att fördela sig på 2016 och 2017 med tyngdpunkt på Beslutsunderlag Fastställd planritning, förslag till situationsplan med fastställd byggnadsplacering och kostnadsberäkning. att förslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att äska ytterligare kronor i budgetmedel under 2016 och kronor 2017 för att kunna genomföra en nybyggnation av Emmaboda förskola med 9 avdelningar. Totalbudgeten för projektet blir då kronor. Yrkande Berthold Andersson (M), yrkar på att tekniska kontoret tar fram jämförbar kalkyl för projekteringsgruppens förslag Mötet ajourneras 11:15-11:25 Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att teknik-och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandes förslag det vill säga att avslå yrkandet. Omröstning begärs följande utgång gäller: Ja-röst för ordförandens förslag att avslå yrkandet. Nej-röst för Berthold Anderssons (M) förslag Omröstningsresultat: Ja-röst Nej-röst Per Sigvardsson (S) Anja Granlund-Karlsson (C) Annika Karlsson (S) Berthold Andersson (M) Christer Norrby (S) Hans Olsson (M) Inger Rossbol (S) Carl-Gunnar Holst (FP) Anders Fransson (S) Alexander Fransson (SD) Jette Lerhmann/Madsen (MP) Ordförande konstatera att omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 5 nej-röster och finner att teknik-och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandes förslag. att förslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att äska ytterligare kronor i budgetmedel under 2016 och kronor 2017 för att kunna genomföra en nybyggnation av Emmaboda förskola med 9 avdelningar. Totalbudgeten för projektet blir då kronor. Berthold Andersson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande som inte bifallits. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(14) 34 Dnr TFN/2015:8 511 Ändring av torgdagar vid Emmaboda festivalen Sammanfattning av ärendet Det finns önskemål om torghandel under festivaldagarna tisdagen den 21 till lördagen den 26 juli I de lokala ordningsföreskrifterna 5 står det att tider för torgförsäljning är onsdagar och lördagar. I de lokala ordningsföreskrifterna 5 näst sista stycket står det också att På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får nämnden besluta om försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än stadgas ovan eller helt ställs in Folket Hus kommer i år inte att ha Mat-torg på kommunens parkering under festivalen. Under festivalen kommer ingen el finnas att tillgå på Centrumtorget mer än till de som har bokade årsplatser på torget. Matvagnar hänvisas därför till parkering vid Folkets hus där el kommer att finnas. Kontaktperson för bokning av plats vid Folkets Hus är tekniska kontoret. att ge tillstånd att bedriva torghandel 21 juli 26 juli 2015 under Emmaboda festivalen enligt lokala ordningsföreskrifter för torghandel 5 näst sista stycket. att stänga av hela torgområdet för motortrafik med tillhörande parkeringar 21 juli klockan 07:00 26 juli klockan 07:00. att hänvisa försäljare av mat till parkeringen vid Folkets Hus under Emmaboda festivalen till ordinarie torgtaxa. att stänga av delar av Folkets hus parkering för motortrafik med tillhörande parkeringar 21 juli klockan 07:00 26 juli klockan 07:00. att ge tillstånd att bedriva torghandel 21 juli 26 juli 2015 under Emmaboda festivalen enligt lokala ordningsföreskrifter för torghandel 5 näst sista stycket. att stänga av hela torgområdet för motortrafik med tillhörande parkeringar 21 juli klockan 07:00 26 juli klockan 07:00. att hänvisa försäljare av mat till parkeringen vid Folkets Hus under Emmaboda festivalen till ordinarie torgtaxa. att stänga av delar av Folkets hus parkering för motortrafik med tillhörande parkeringar 21 juli klockan 07:00 26 juli klockan 07:00. Beslutet skickas till Året runt bokade torghandlare Coop Folkets Hus Teknisk service Kommunledningskontoret Livsmedelsinspektören RDT och hemsidan

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(14) 35 Dnr TFN/2015: Buskörning på Utvägen i Lindås Sammanfattning av ärendet En synpunkt har kommit in där synpunktslämnaren under en lång tid upplevt problem med att ungdomar buskör med sina bilar i områdena kring Xylem. Problemet är som störst längs med Utvägen i Lindås där hastigheterna är mycket höga. Xylems vaktbolag har flera gånger påtalat detta för polisen men synpunktslämnaren menar att det inte något de prioriterar. Frågan från synpunktslämnaren blir då om kommunen skulle kunna hjälpa till genom att göra ändringar längs Utvägen förslagsvis fartgupp, avsmalnande indragningar eller liknande. Ärendets beredning Hastighetsmätning är genomförd på Utvägen med tagning i båda riktningarna Totalt har 6160 fordon passerat. Mätningen visar att genomsnittshastigheten är 49 km/h, 85 percentilen är 62 km/h. Den största delen av de 48 % som överträder hastighetsbegränsningen på 50 km/h håller mellan km/h. Det passerar även mycket tung trafik, mellan fordon på vardagarna per dygn. Mätutrustningen har suttit vid EBV plåts kontor på Utvägen och mätt i båda riktningarna. Förvaltningens roll Hastighetsmätningen visar på många och höga hastighetsöverträdelser. Det är mycket trafik som tillsammans med oskyddade trafikanter färdas på Utvägen. De oskyddade trafikanterna är hänvisade till gatans östra sida med en målad linje som avgränsning. Efter genomförd mätning står det klart att hastighetsdämpande åtgärder behövs för att minska risken för olyckor och öka säkerheten. För att välja rätt åtgärder kommer en kommunikation ske med företagarna i området. att genomföra hastighetssänkande åtgärder på Utvägen. att i samråd med företagen ta fram lämpliga hastighetssänkande åtgärder. att genomföra hastighetssänkande åtgärder på Utvägen. att i samråd med företagen ta fram lämpliga hastighetssänkande åtgärder. Beslutet skickas till synpunktslämnaren Teknisk service

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(14) 36 Dnr TFN/2014: Önskemål om förbättringar i Emmaboda samhällsföreningar Bakgrund Emmaboda samhällsförening har lämnat in förslag på önskade förbättringar i de centrala delarna av Emmaboda. Bland annat tycker de att Torggatan trafikeras mycket och att det körs för fort. De skulle vilja ha farthinder i form av förslagvis blommor. Kommunen svarade att en hastighetsmätning skulle göras och ligga till grund för beslut om en eventuell hastighetssänkande åtgärd. Ärendets beredning Hastighetsmätning är genomförd på Torggatan med tagning i båda riktningarna Totalt har fordon passerat. Mätningen visar att genomsnittshastigheten är 34 km/h, 85 percentilen är 43 km/h. Den största delen av de 2 % som överträder hastighetsbegränsningen på 50 km/h håller mellan km/h. Mätningen har suttit i korsningen Linnegatan Torggatan i riktning mot Storgatan och mätt i båda riktningar. Förvaltningens roll Tekniska kontoret anser att med hänsyn till resultatet av utförd hastighetsmätning, så behövs ingen åtgärd i ärendet vidtas. att inga åtgärder genomförs med hänvisning till resultatet av utförd hastighetsmätning. att inga åtgärder genomförs med hänvisning till resultatet av utförd hastighetsmätning. Beslutet skickas till Emmaboda samhällsförening

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(14) 37 Dnr TFN/2015: Ombyggnation av fem lägenheter till två större lägenheter i särskilt boende i Vissefjärda Sammanfattning av ärendet Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), som innebär att äldre makar och sambor som varaktigt har levt tillsammans under vissa förutsättningar har rätt att fortsätta bo tillsammans även när den enes behov kräver boende i särskilt boende. Idag finns i Emmaboda kommun möjlighet till parboende i särskilt boende på Bjurbäcksgatan 46, Storegården och Allégården. För att kunna erbjuda möjligheten till par boende även i Vissefjärda beslutade Socialnämnden 6/ om ombyggnation av fem lägenheter till två större lägenheter i särskilt boende i Vissefjärda. Kommunstyrelsen beslutade 42/ att uppdra till teknik-och fritidsnämnden att komma in med en kostnadskalkyl för ombyggnationen av fem lägenheter till två större lägenheter i särskilt boende i Vissefjärda. att uppdra till tekniska kontoret att genomföra kostnadskalkyl för ombyggnation av fem lägenheter till två större lägenheter i särskilt boende i Vissefjärda. att uppdra till tekniska kontoret att genomföra kostnadskalkyl för ombyggnation av fem lägenheter till två större lägenheter i särskilt boende i Vissefjärda.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(14) 38 Dnr TFN/2015:1 300 Anmälan meddelanden Kommunstyrelsen 19/2015 Ombyggnation av Brukskontoret i Boda glasbruk Dnr LOK stöd till Emmaboda kommuns idrottsföreningar hösten2014. Dnr Smålandsidrottsförbund, årsberättelse Dnr SISU Idrottsutbildarna Småland. Årsberättelse Dnr Kommunfullmäktige 12/2015 Besvarande av medborgarförslag Anordna odlingslotter på gården utanför Vita huset samt lämna plats för grönska vid kvarteret Björken och spårområdet vid järnvägsstationen. Dnr Arvordesreglementet till politiker. Dnr att med kännedom lägga meddelanden till protokollet. att med kännedom lägga meddelanden till protokollet.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(14) 39 Dnr TFN/2015:4 002 Anmälan delegationsärenden Parkeringstillstånd nummer Avstängning Järnvägsgatan i Emmaboda i samband med En dag på Strippen kl.18: kl.07:00. Dnr Grävtillstånd, Emmaboda Energi och Miljö AB, Rådhusgatan/Trädgårdsgatan i Emmaboda Dnr att med kännedom lägga delegationsärenden till protokollet. att med kännedom lägga delegationsärenden till protokollet.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(14) 40 Övrigt Erling informerar om mål- och visionsarbetet för mandatperioden. Erling informerar om Samråd detaljplan för del av Emmabo 1:12. Dnr _ att med kännedom lägga informationen till protokollet. att ställa sig positiva till detaljplan Emmabo 1:12. att med kännedom lägga informationen till protokollet.

Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00

Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00 2013-10-28 98 Plats och tid Lindås Folkets Hus, 2013-10-28, 18:00 21:00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag av Ann-Charlott

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2011-02-09 1

Teknik- och fritidsnämnden 2011-02-09 1 Teknik- och fritidsnämnden 2011-02-09 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Moberg, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 9 februari 2011, kl 13.00-16.15 Per Sigvardsson (s), ordförande Annchristin

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43

Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43 Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43 Plats och tid Tallbacken, Esplanaden 8, Emmaboda, onsdagen den 5 maj 2010, kl 08.30-11.30 Beslutande Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s) Anders

Läs mer

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef 2010-02-01 1 Plats och tid Folkets Hus Nygatan 8 Emmaboda, 2010-02-01, 18:00 18:35 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Ann Helene Jonsson(m), Inger Bark

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer