Slutrapport framtida försvarsmaktsgemensam e-postlösning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport framtida försvarsmaktsgemensam e-postlösning"

Transkript

1 FÖRSVARSMAKTENS LOGISTIK LedTekE, Utvecklingsledning IT Slutrapport framtida försvarsmaktsgemensam Version 1.0 Fastställd Underskrift Fastställd av Hans Rundberg Skapad : :00 Mallversion : 1.1 Sidor : 28 Skapad av : Johan Sahlin Dokumentansvarig : Johan Sahlin Senast sparad : :41:00 Filnamn : Försvarsmakten - Epostutredning

2 Sida 2 (28) Innehållsförteckning 1 Revisionshistorik Om detta dokument Dokumentets syfte Dokumentets målgrupp Kvalitetssäkring Terminologi Sammanfattning Erhållet uppdrag Uppdrag Handlingsregler Krav Tidsförhållanden Deltagare Analysmodell Kravbild Verksamhetens krav Arbetsgruppens tillägg Lösningsalternativ FMG E-post Behov av åtgärder Kostnader för genomförande Mernytta och säkerhetsfunktioner Konsekvenser för drift och förvaltning Konsekvenser för användare Secur Behov av åtgärder Kostnader för genomförande Mernytta och säkerhetsfunktioner Konsekvenser för drift och förvaltning Konsekvenser för användare Microsoft Exchange (SWECCIS) Boldon James Kostnader för genomförande Mernytta och säkerhetsfunktioner Konsekvenser för drift och förvaltning Konsekvenser för användare Microsoft Exchange Kostnader för genomförande Mernytta och säkerhetsfunktioner Konsekvenser för drift och förvaltning Konsekvenser för användare Analys av lösningsförslag Analys av kravuppfyllnad... 24

3 Sida 3 (28) 10.2 Analys av genomförandeprojekt Analys av kostnader Analys av mernytta och säkerhetsfunktioner Summering av analys Slutsats Källförteckning Bilagor... 28

4 Sida 4 (28) 1 Revisionshistorik Datum Version Uppdaterad av Uppdatering Fastställd Hans Rundberg 2 Om detta dokument 2.1 Dokumentets syfte Denna rapport presenterar resultatet av en utredning av vilken som lämpar sig bäst som en försvarsmaktsgemensam lösning. De utredda alternativen är: FMG E-post Secur Exchange 2003 såsom använd inom IS SWERAP/SWECCIS Boldon James Microsoft Exchange 2010 en belyser övergripande lösningsförslag samt följande för respektive alternativ: Behov av åtgärder Kostnader för genomförande och tidplan Mernytta och säkerhetsfunktioner Konsekvenser för drift och förvaltning Konsekvenser för användare 2.2 Dokumentets målgrupp Målgruppen för denna rapport är uppdragsgivaren HKV PROD LED Infohant. 2.3 Kvalitetssäkring Dokumentet granskat av: Roll Granskningsledare Granskare Granskare Granskare Granskare Namn Bertil Görl Hans Rundberg Åke Jonasson Jens Samuelsson Johan Sahlin

5 Sida 5 (28) 3 Terminologi COTS FM AP Infrastruktur FMG FM II H/R LABA MMHS UTTEM UxApp WinApp Commercial-off-the-shelf - Paketerad standardprogramvara Försvarsmaktens Arbetsplats samt stödjande infrastruktur Försvarsmaktens Grupprogramvara Försvarsmaktens Informationsinfrastruktur HEMLIG/RESTRICTED Lagring och backup systemet i UIT IT-infrastruktur Military Message Handling System, en profil och ett antal utökade funktioner till.400 för meddelandehantering i militära miljöer Utkast till Taktisk-teknisk-ekonomisk målsättning Ett IT-system som tillhandahåller en härdad och standardiserad applikationsplattform för UNI baserade ITsystem. Ingår i UIT IT-infrastruktur Ett IT-system som tillhandahåller en härdad och standardiserad applikationsplattform för Windows baserade IT-system. Ingår i UIT IT-infrastruktur 4 Sammanfattning Licenserna för Försvarsmaktens nuvarande går ut och därmed måste ett beslut tas om dessa skall förhandlas om eller om lösningen skall bytas ut. Denna rapport omfattar en analys av vilken s som lämpar sig bäst som en försvarsmaktsgemensam lösning. De utredda alternativen är FMG E-post, Secur , Exchange 2003 inom IS SWERAP/SWECCIS, Boldon James samt Microsoft Exchange Då designprinciperna för Exchange lösningen i IS SWERAP/SWECCIS och en försvarsmaktsgemensam skiljer sig så väsentligt åt (konceptet för IS SWERAP/SWECCIS bygger på isolerade e-post öar), konstaterar utredningen att Exchange lösningen inom IS SWERAP/SWECCIS inte fyller de grundläggande kraven på en försvarsmaktsgemensam och utreds därför ej vidare. Övriga alternativ har analyserats och det kan konstateras att de utredda alternativen är möjliga lösningar för en försvarsmaktsgemensam som helt eller delvis uppfyller kraven. Följande tabell fokuserar på det som i stort skiljer de olika förslagen åt: FMG Secur BJ #1 Exch 2010 Kravuppfyllnad Alla krav utom 2 Alla krav utom 7 Alla krav uppfylls Alla krav uppfylls uppfylls uppfylls Ren COTS lösning Nej Nej Ja Ja Tid införandeprojekt 7 mån 15 mån 9 mån 9 mån Utvecklingskostnader 1,1Mkr 10Mkr 2,9Mkr 2,8Mkr

6 Sida 6 (28) FMG Secur BJ #1 Exch 2010 Totalkostnader över 5 år Mernytta och säkerhetsfunktioner 5 krav av 6 uppfyllda 4 krav av 6 uppfyllda 5 krav av 6 uppfyllda 5 krav av 6 uppfyllda Tabell 1 Sammanfattning, lösningsförslag Baserat på nuvarande kravbild och tillgänglig information från stödjande organisationer och leverantörer har utredningen kommit till slutsatsen att Microsoft Exchange 2010 bedöms vara det alternativ som är mest lämpat som en försvarsgemensam. Bedömningen grundas på att Microsoft Exchange 2010: Bäst uppfyller verksamhetens krav Medför de lägsta kostnaderna över en 5-års period. Har en kort införandetid. Införandetiden är något längre än i FMG e-postalternativet, men är avsevärt kortare än Secur -alternativet. 5 Erhållet uppdrag 5.1 Uppdrag Försvarsmakten har idag ett flertal olika lösningar för e-post. Licenserna för den största av lösningarna (FMG) går ut och därmed måste ett beslut tas om de skall omförhandlas eller om lösningen skall ensas med någon av de andra befintliga e- postlösningarna. Försvarsmakten behöver därmed ett beslutsunderlag för en framtida. För att inte behöva samla in nya verksamhetskrav för det här uppdraget antas de vara tillgodosedda med dagens lösning. För utredningen innebär det att en alternativ lösning skall ha motsvarande funktionalitet som finns i dagens FMG vad avser e-post och kalender. I och med fattat beslut om att realisera en H/R-infrastruktur måste en framtida försvarsmaktsgemensam även kunna hantera e-post i två eller flera informationssäkerhetsklasser. Erhållet uppdrag är att utreda vilken av, inom Försvarsmakten befintliga, ar som bäst lämpar sig som en försvarsmaktsgemensam lösning. Underlaget skall även presentera en grov tids- och kostnadsuppskattning för ett byte alternativt uppgradering av lösning. 5.2 Handlingsregler Uppdraget skall begränsas till att utreda följande tre befintliga lösningar, om inte något uppenbart bättre alternativ framkommer under utredningen: 1. Befintlig FMG baserad på IBM Lotus Notes/Domino. 2. Secur /Munin, framtaget av MUST ISL. Som klientalternativ bör både Thunderbird och Outlook utvärderas. 3. Microsoft Exchange-lösning med Outlook-klient (IS SWERAP)

7 Sida 7 (28) Uppdraget skall även inkludera en utvärdering av följande lösning som SP CIO tidigare studerat [Se Ref. 3]: 4. SAF , Exchangebaserad lösning från Boldon James, Samt: 5. Microsoft Exchange 2010 då senaste versionen av Microsoft Exchange erbjuder viss liknande funktionalitet som finns i Boldon James-lösningen. För varje alternativ görs en grov kostnads- och tidsuppskattning för införande i en konsoliderad miljö inklusive licenskostnader. Licenser för Outlook ingår i dagens avtal med Microsoft avseende Officepaketet. I utredningen skall FMTM stödja med kunskap rörande dagens lösning och eventuella särskilda krav som finns ställda på dagens lösning. MUST ISL skall stödja med kunskap kring Secur /COCOS. 5.3 Krav E-postlösningen skall ha motsvarande funktioner som dagens inom FMG. Detta innebär att: Det skall finnas grundläggande e-postfunktionalitet (skicka, ta emot o dyl) Det skall finnas kalenderfunktion Det skall finnas adressbok, grupplistor och liknande funktioner Det skall gå att se utdelade kalendrar och göra mötesbokningar via kalender Det skall gå att hantera gruppbrevlådor Det skall finnas synkroniseringsmöjligheter mot mobila enheter (dvs fartyg m.fl) Lösningen skall kunna placeras på två eller flera fysiskt skilda orter för att uppnå visst katastrofskydd Det skall gå att använda webbklient för tunna klienter och extern åtkomst Lösningen skall fungera i UIT IT-infrastruktur (FM AP Infrastruktur, WinApp, UxApp, LABA m.m.) Lösningen skall kunna tillhandahålla 7/24-tillgänglighet E-postlösningen skall även ha funktioner för att kunna hantera e-post i två eller flera informationssäkerhetszoner. Till utvärderingen skall också mernytta och säkerhetsfunktioner beskrivas för respektive alternativ. 5.4 Tidsförhållanden Delredovisning har skett , bl.a. innehållande analys av uppgiften, arbetsplan, budget för fortsatt arbete samt behov av avdömningar. Delredovisning av kravspecifikation har skett Slutredovisning skulle initialt ske senast Tidpunkten har under arbetets gång justerats till till följd av utvärderingsarbete FM II H/R.

8 Sida 8 (28) 6 Deltagare Följande personer har deltagit i arbetet: Hans Rundberg Johan Sahlin Jens Samuelsson Bertil Görl Med stöd av: Peter Fors Aldo Villanueva Peter Pärsson Åke Sandström FMLOG UtvL IT Atea Atea Cybercom Group FMTM FMTM FMTM MUST ISL 7 Analysmodell Utredningen har med stöd av FMTM och MUST LED ISL analyserat de tre försvarsmaktsinterna alternativen utifrån fastställd kravspecifikation (se bilaga 7) och tagit fram förslag på åtgärder och/eller anpassningar som krävs för att helt eller delvis uppfylla kravspecifikationen. Utredningen har även med stöd från Boldon James och Microsoft tagit fram lösningsförslag baserade på ovan nämda kravspecifikation för en försvarsmaktsgemensam e- postlösning. Samtliga alternativ har sedan analyserats utifrån nedanstående huvudkriterier i syfte att kunna jämföra alternativen på ett likvärdigt sätt: Kravuppfyllnad Ekonomi Införandetid 8 Kravbild 8.1 Verksamhetens krav Verksamhetens krav antas vara tillgodosedda med dagens lösning och redogörs för i kravspecifikationen i bilaga 7 som i huvudsak bygger på de e-postrelaterade kraven i UTTEM för FMG. Kravspecifikationen har dock kompletterats med krav på meddelande-taggning och funktion i två eller flera informationssäkerhetszoner. 8.2 Arbetsgruppens tillägg Nedanstående krav har diskuterats i arbetsgruppen, baserat på gruppens tidigare erfarenheter av arbete kring ar inom Försvarsmakten. Dessa krav framgår ej utav det underlag uppdraget har haft att ta ställning till. E-postlösningen bör ha mekanismer för att hantera skyddade indentiteter i systemet Mobila enheter bör kunna prioritera sin trafik o Beroende på typ av uppkoppling skall mobila enheter ha möjlighet att enbart synka/skicka/ta emot t ex högt prioriterad e-post vid vissa givna tider och låta lägre prioriterad e-post synkas/skicka/ta emot vid andra tidpunkter

9 Sida 9 (28) E-postlösningen bör ha stöd för hantering av skräppost (spam) antingen genom intern funktionalitet eller genom integration med särskild lösning för detta ändamål E-postlösningen bör ha stöd för hantering av skadlig kod antingen genom intern funktionalitet eller genom integration med särskild lösning för detta ändamål 9 Lösningsalternativ Kortfattat kan lösninsalternativen beskrivas enligt följande. FMG E-post Nuvarande försvarsmaktsgemensamma för icke sekretessbelagd och sekretessklassificerade uppgifter (SK) Baserat i huvudsak på COTS Mindre antal anpassningar Kortast införande Hög support- och underhållskostnad för Lotus Domino Secur Säker försvarsmaktsgemensam för hemliga uppgifter som inplacerats i informationssäkerhetsklasserna HEMLIG/SECRET (H/S) och HEMLIG/TOP SECRET (H/TS) Baserat i huvudsak på OpenSource Avsevärt utvecklingsbehov; saknar kalender- och att-göra funktioner, ålderdomlig administration Finns idag endast i mycket små installationer för upp till 80 användare Längst införandetid Inga licenskostnader Exchange 2003 (IS SWERAP/SWECCIS) Säker försvarsmaktsgemensam för hemliga uppgifter som inplacerats i informationssäkerhetsklasser upp till HEMLIG/SECRET (H/S) Baserat på COTS Bygger på isolerade e-postöar inom respektive informationssäkerhetsklass Boldon James Microsoft Exchange 2010 krävs Baserat på COTS Kräver licenser utöver Microsoft Exchange Införandetid under ett år Kan tillhandahålla stöd för MMHS (omfattas dock ej av detta uppdrag) Microsoft Exchange 2010 Baserat på COTS Kräver få extra licenser Införandetid under ett år

10 Sida 10 (28) 9.1 FMG E-post FMG är Försvarsmaktens nuvarande gemensamma som bygger på en implementation av IBM Lotus Notes och IBM Lotus Domino. FMG har konceptuellt utformats för att kunna hantera hemliga uppgifter som inplacerats i informationssäkerhetsklass HEMLIG/RESTRICTED (H/R) och bedöms genom tillägget SFM, Safe Formal Messaging (NATO STANAG 4406 Ed 1) även kunna nyttjas upp till informationssäkerhetsklass HEMLIG/SECRET (H/S). Lösningen som den är utformad idag stödjer hantering av icke sekretessbelagda uppgifter och sekretessklassificerade uppgifter och möter merparten av de nuvarande kraven. Dock krävs anpassningar av lösningen för att den skall möta de tillkommande kraven på funktion i två eller flera informationssäkerhetszoner, d.v.s. förmågan att hantera och separera information i olika informationssäkerhetsklasser Behov av åtgärder FMTM har föreslagit följande anpassningar för att hantera lösning gällande replikering samt mailrouting (Se Figur 1): Lösningen för att H/R-taggad e-post avseende replikering enbart skall finnas i H/Rzonen åstadkoms genom användning av readers-fält som är en inbyggd funktion i Lotus/Domino och som gör att endast servrarna som är uppsatta för H/R-zonen kan läsa de e-postmeddelanden som är H/R-taggade. Vad gäller mailrouting kontrolleras det om mottagaren av ett H/R-taggat e- postmeddelande är registrerad på servrarna i H/R-zonen. Om så är fallet levereras e- postmeddelandet, i annat fall öppnas en meddelanderuta med information om att e- postmeddelandet inte får lämna zonen. Om det är flera mottagare levereras e- postmeddelandet till dem som återfinnes i H/R-zonen, för mottagare i andra zoner ges meddelande om att mailet inte får lämna zonen. Vad gäller e-postmeddelande taggade SK routas e-postmeddelandet inom Försvarsmakten. Om användaren valt SK-taggning kan ytterligare en flagga väljas om att överenskommelse finns mellan avsändaren och mottagaren vilket möjliggör att meddelandet kan levereras via SMTP ut på internet. Detta är tillämpbart exempelvis för FMLOG Upphandlingsenhet som erfordrar möjligheten till kommunikation med anbudsgivare och leverantörer och där kommersiell sekretess förekommer.

11 Sida 11 (28) Hemlig/Restricted SK H/R - taggad E-post SK - taggad E-post Ej sekretess - taggad E-post Internetnära Utgående e-post Internet Figur 1 - Informationsseparation För ytterligare detaljer rörande kravuppfyllnad och lösningsförslag, se bilaga Kostnader för genomförande Kostnaderna för att genomföra nödvändig utveckling av FMG har bedömts av FMTM. Denna bedömning har legat till grund för FMLOG bedömning av omfattning av utvecklingsprojektet. Utvecklingskostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Projektkostnader - arbetstid Summa Tabell 2 Utvecklingskostnader Nedan tabell är ett förslag till en övergripande projektplan för ett genomförandeprojekt: År 1 Aktiviteter Q1 Q2 Q3 Projektetablering Auktorisation FMG Ackreditering FMG Anpassning FMG Anskaffning kompletterande hårdvara Etablera testmiljö Pilotprojekt (mindre antal användare) Etablera produktionsmiljö Utveckling av utbildningsmaterial

12 Sida 12 (28) År 1 Aktiviteter Q1 Q2 Q3 Utbildning Införande av anpassningar Tabell 3 Projektplan Mernytta och säkerhetsfunktioner Lösningsförslaget bedöms avseende mernyttor och säkerhetsfunktioner enligt följande: Lösning för mobiltelefonsynkronisering o För att FMG skall kunna erbjuda mobiltelefonsynkronisering kan Lotus Notes Traveler användas. Denna produkt ger användaren möjlighet att synkronisera e-post, kalender, Att göra-lista och den privata adressboken med mobiltelefonen. Detta kräver dock en uppgradering av FMG till version 8.5. FMG har idag en etablerad driftsorganisation med redundanta driftsplatser samt en förvaltningsorganisation gällande plattform och e-post FMG stöder meddelandekryptering Konsekvenser för drift och förvaltning En anpassning av FMG innebär: Utökat antal ingående komponenter, både avseende hårdvara och programvara, innebärande ett visst utökat förvaltningsarbete och därmed något ökade drift- och förvaltningskostnader Konsekvenser för användare En anpassning av FMG innebär: Utbildningsinsatser för att informera om o sekretessbedömning samt sekretessmarkering av e-postmeddelanden o åtkomstmetoder för e-post och kalender (klienter i olika zoner, Internet samt eventuellt mobiltelefonsynkronisering) 9.2 Secur Secur är Försvarsmaktens e-postprogram som uppfyller högt ställda krav på säkerhet, meddelandeskydd och autentisering. Programmet bygger på öppna standarder med stöd för kryptering och sekretessmarkeringar och använder i dagsläget Mozilla Thunderbird, en öppen e-postklient som Försvarsmakten har låtit specialanpassa internt, FM Tunnel samt Munin/CoCoS som tillhandahåller servertjänster för e-posttransport. (Se Figur 2)

13 Sida 13 (28) Figur 2 - Vad är Secur Secure Mail erbjuder möjligheter att sekretessmarkera e-postmeddelanden samt möjligheter till kryptering och signering av e-postmeddelanden. Då dessa möjligheter har realiserats på klientsidan som programtillägg till Mozilla Thunderbird bedöms det vara möjligt att även implementera dessa tillägg i MS Outlook. Secure Mail i sin nuvarande skepnad erbjuder endast säker e-post men saknar funktioner för kalender och att-göra listor. Lösningen uppfyller dock redan idag många av kraven på försvarsmaktsgemensam e-post men för att uppfylla resterande krav måste Secure Mail kompletteras med kalenderstöd och övriga groupwarefunktioner Behov av åtgärder MUST LED ISL har tagit fram ett utkast till lösningsförslag som presenterar hur Försvarsmakten kan komplettera Secur för att klara kraven på funktion i två eller flera informationssäkerhetszoner och även ge övriga grupprogramfunktioner som t.ex. kalenderfunktionalitet. För detaljer rörande lösningsförslaget och kravuppfyllnad, se bilaga Kostnader för genomförande Kostnaderna för att genomföra nödvändig utveckling av Secur har bedömts av MUST LED ISL. Utvecklingskostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Projektkostnader - arbetstid Summa Tabell 4 Utvecklingskostnader

14 Sida 14 (28) Nedan tabell är ett förslag till en övergripande projektplan för ett genomförandeprojekt: År 1 År 2 Aktiviteter Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Projektetablering Auktorisation Secur Ackreditering Secur Utveckling Secur Anskaffning hårdvara Etablera testmiljö/utvecklingsmiljö Pilotprojekt (mindre antal användare) Etablera produktionsmiljö Utveckling av utbildningsmaterial Utbildning Breddinförande/Migrering Tabell 5 Projektplan Mernytta och säkerhetsfunktioner Lösningsförslaget bedöms avseende mernyttor och säkerhetsfunktioner enligt följande: Secur kan kompletteras med funktioner för att synkronisera e-post och kalender via protokollet Active Sync eller SyncML. Active Sync licensieras av de flesta mobiltelefontillverkare Med hjälp av en klientplugin och datasluss kan e-postrouting kontrolleras inom respektive zon En webbklient kan tillhandahållas. Integration mot andra system måste utredas ytterligare. Det finns COTS för fjärrsynkronisering av mobiltelefoner. Använder ActiveSync alt. SyncML. Active Sync licensieras av de flesta mobiltelefontillverkare. Stöd för kryptering finns Konsekvenser för drift och förvaltning Ett införande av Secur innebär: Ytterligare ett IT-system att drifthålla och förvalta då FMG applikationsplattform inte kan avvecklas rakt av i samband med att en byts ut Drift- och förvaltningssynergier mellan FMG e-post och FMG Applikation försvinner. Kan medföra påverkan på nuvarande FMG-applikationer som integrerats med FMG e- post Att en ny drift- och förvaltningsorganisation måste byggas upp, alternativt utbildning av nuvarande drift- och förvaltningsorganisation för FMG. Avsaknad av en kommersiell support- och underhållsleverantör som kan ta ett helhetsansvar för ingående produkter Inga licenskostnader

15 Sida 15 (28) Stor möjlighet att studera hur programvaran är uppbyggd och göra förbättringar / anpassningar efter egna behov Då Secur i dagsläget endast finns i mindre installationer för upp till ca 80 användare och med begränsad funktionalitet är det mycket svårt att värdera hur lösningen skalar upp till ca användare såväl i ett tekniskt perspektiv som i ett drift- och förvaltningsperspektiv. MUST LED ISL har uppskattat förvaltningskostnaderna till ca 3MKR/år Konsekvenser för användare Ett införande av Secur innebär: Ytterligare en användarapplikation Möjligt försämrad integration mot FMG applikationer Utbildningsinsatser för att informera om o sekretessbedömning samt sekretesssmarkering av e-postmeddelanden o åtkomstmetoder för e-post och kalender (klienter i olika zoner, Internet samt eventuellt mobiltelefonsynkronisering) 9.3 Microsoft Exchange (SWECCIS) E-postlösningen inom IS SWERAP/SWECCIS bygger på Exchange 2003 Enterprise och Outlook 2003 med tillägget "IRIS Organisational Messaging for Outlook", som är ett tredjepartsprogram från Sitaware/Systematic för formulär och arbetsflöden samt rollbaserad e-post i kombination med användarbaserad e-post. IRIS Organisational Messaging for Outlook tillhandahåller även funktioner för att tagga e-post. SWECCIS är avsett att hantera hemliga uppgifter som inplacerats i informationssäkerhetsklass upp till HEMLIG/SECRET bygger till stora delar på att lösningarna inte kopplas ihop med andra system (fysisk separation), vilket i ett utgångsläge gör att det kräver omfattande anpassningar för att stödja verksamhetens krav på ett Försvarsmaktsgemensamt e-postsystem. Dock skulle exempelvis "IRIS Organisational Messaging for Outlook" kunna användas i ett rent Microsoft Exchange-alternativ (se kapitel 5) för att tillföra en COTS-lösning för taggning av e-postmeddelanden. Då designprinciperna för Exchange-lösningen i SWECCIS och en försvarsmaktsgemensam e- postlösning skiljer sig väsentligt åt (konceptet bygger på isolerade e-postöar), konstaterar utredningen att Exchange-lösningen inom IS SWERAP/SWECCIS inte fyller de grundläggande kraven på en försvarsmaktsgemensam och utreds därför ej vidare.

16 Sida 16 (28) 9.4 Boldon James Boldon James har på förfrågan tagit fram tre konceptuella lösningsförslag för att visa på olika möjligheter att hantera separation av informationssäkerhetszoner samt för att visa på möjligheterna att väga säkerhet och användbarhet. Samtliga förslag bygger på MS Exchange 2010 samt en eller flera av Boldon James produkter enligt följande förteckning: SAF ICS Edition SAF for OWA Web Client SAF Defence Edition MasterkeyPlus SE Defence Directory SyBard::Sentry SyBard Sentry SMTP Guard SyBard Sentry ICA Guard Multi Function Gateway (MFG) SAF -produkterna medger bland annat taggning av e-postmeddelanden baserat på informationen i meddelandena. Varje användare i systemet, och även hela e-postdomäner, kan åsättas en clearance-nivå. När e-postmeddelanden skickas eller tas emot, kontrollerar SAF både avsändarens och mottagarens clearance-nivå. Baserat på resultatet av kontrollen kan e-postmeddelanden förhindras att skickas eller öppnas. Utredningen har valt att fokusera på Boldon James förslag 1 då detta förslag kan ses som det mest användarvänliga av de tre i och med att det ger en liknande användarupplevelse oavsett var användaren befinner sig. Förslaget innebär även en ren COTS-implementation vilket minimerar risken för implementationsprojektet. Boldon James - Förslag 1, Single Client Multi Mailbox (SCMM) Single Client Multi Mailbox (SCMM) tillhandahåller varje användare en Microsoft Outlook klient oavsett om de loggar in i H/R-domänen eller i SK-domänen. Beroende på var användaren loggar in ges användaren tillgång till antingen två brevlådor (i H/R-domänen) eller en brevlåda (i SK-domänen) [Se Figur 3].

17 Sida 17 (28) Figur 3 - Informationsseparation med SCMM I den SK-domänen kommer användarna endast åt sin SK-brevlåda. Användarna förhindras att skicka konfidentiell information till interna eller externa mottagare baserat på sekretessklassningen av de meddelanden de skapar. I H/R-domänen kommer Outlook-klienten att ge användarna åtkomst till både H/R- och SKbrevlådan. Detta möjliggörs genom multipla MAPI-kopplingar (Microsofts Messaging API) från klienten. Den ena kopplingen ansluter till den lokala H/R-brevlådan och den andra ansluter till SK-brevlådan via en brandvägg. Denna metod bör belysas närmare då, även om detta ger en hög grad av användbarhet ur ett användarperspektiv, lösningen även medför att brandväggen mellan zonerna måste tillåta multipla, ofiltrerade MAPI-sessioner.

18 Sida 18 (28) Utredningen avgränsar sig till att presentera kostnader och konsekvenser baserat på Boldon James Förslag 1 med följande produkter: SAF ICS Edition SAF for OWA Web Client SyBard::Sentry Boldon James har presenterat tre skilda lösningsförslag för att visa på olika möjligheter att lösa problematiken kring H/R-infrastruktur med avseende på avvägningen mellan användbarhet och säkerhet. Dessa förslag kan kompletteras med ytterligare förslag i en senare fas då kraven på H/R-infrastrukturen är fastställda. För ytterligare information om Boldon James produkter och förslag, se bilaga Fel! Hittar inte referenskälla.. För information avseende kravuppfyllnad, se bilaga Fel! Hittar inte referenskälla Kostnader för genomförande Kostnaderna för att införa Boldon-James förslag har bedömts av Boldon-James. Denna bedömning har legat till grund för FMLOG bedömning av omfattning av utvecklingsprojektet. Utvecklingskostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Projektkostnader - arbetstid Summa Tabell 6 Utvecklingskostnader Nedan tabell är ett förslag till en övergripande projektplan för ett genomförandeprojekt: År 1 Aktiviteter Q1 Q2 Q3 Projektetablering Auktorisation BJ Ackreditering BJ Utveckling BJ Anskaffning hårdvara Etablera testmiljö Pilotprojekt (mindre antal användare) Etablera produktionsmiljö Utveckling av utbildningsmaterial Utbildning Breddinförande/Migrering Tabell 7 Projektplan

19 Sida 19 (28) Mernytta och säkerhetsfunktioner Lösningsförslaget bedöms avseende mernyttor och säkerhetsfunktioner enligt följande: SyBard Sentry SMTP Guard möjliggör kontroll av e-postrouting baserat på bl.a. sekretessmarkering på meddelanden. Boldon James lösning erbjuder SAF for OWA Web Client vilken ger webbåtkomst till e-post samt möjligheter att sekretessmarkera e-post. Exchange 2010 har stöd för webservices vilket möjliggör integration mot andra system. Microsoft Exchange har funktioner för att synkronisera e-post och kalender via protokollet Active Sync. Active Sync licensieras av de flesta mobiltelefontillverkare Microsoft Exchange 2010 har inbyggda funktioner för administration och kan även administreras via Microsoft System Center sviten Stöd för kryptering finns i Microsoft Exchange Om man väljer SAF Defence Edition, kan även följande erhållas: SAF Defence Edition erbjuder en säkerhetsmodul som möjliggör signering och kryptering i STANAG 4406 eller S/MIME format. SAF Defence Edition erbjuder även stöd för MMHS. För ytterligare information om Boldon James produkter se bilaga Konsekvenser för drift och förvaltning Ett införande av Boldon James innebär: Ytterligare ett IT-system att drifthålla och förvalta då FMG applikationsplattform inte kan avvecklas rakt av i samband med att en byts ut. Drift- och förvaltningssynergier mellan FMG E-post och FMG Applikation försvinner. Kan medföra påverkan på nuvarande FMG applikationer som integrerats med FMG e- post Att en ny drift- och förvaltningsorganisation måste byggas upp, alternativt utbildning av nuvarande drift- och förvaltningsorganisation för FMG. Ytterligare en användarapplikation i Officepaketet att förvalta Outlook Förvaltning och packetering av SAF ICS Edition Konsekvenser för användare Ett införande av Boldon James innebär: Ytterligare en användarapplikation Möjligt försämrad integration mot FMG applikationer Ökade möjligheter till fjärråtkomst till e-post genom webbaserad e-post Utbildningsinsatser för att informera om o sekretessbedömning samt sekretessmarkering av e-postmeddelanden o åtkomstmetoder för e-post och kalender (klienter i olika zoner, Internet samt eventuellt mobiltelefonsynkronisering)

20 Sida 20 (28) 9.5 Microsoft Exchange 2010 Microsoft har tagit fram ett förslag till konceptuell lösning där man visar hur man tänkt hantera separation mellan informationssäkerhetszoner och hur man tillhandahåller möjligheten att tagga e-postmeddelanden i en MS Exchange 2010 miljö. HEMLIG/RESTRICTED miljön är i förslaget dimensionerad för 3000 användare, miljön är geografiskt säkrad med placering i två skilda datorcentraler eller hallar. I och med att H/Rmiljön är separerad ifrån SK-miljön så är det lätt att säkerställa att ingen trafik tillåts skickas utanför H/R-zonen. SK-miljön består av totalt nio servar som är geografiskt skilda åt av redundansskäl och är dimensionerad för användare. I SK miljön kan man även slå på extern åtkomst för mobilsynk via Exchange Activesync, Outlook Webb Access eller Outlook Anywhere. Figur 4 - MS Exchange 2010 separation Som klient föreslås att Outlook 2010 används. Outlook 2010 medger att man ansluter till två olika exchangekonton från samma klient. Detta kommer att förbättra användarvänligheten samtidigt som kraven på separation uppnås. Användarna kommer att ha en men kommer också att ha en sekundär adress som exempelvis kan heta

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F2 Exchange 2007 1 F2 Idag: Exchange i SBS 2008 Planering av systemet Exchange struktur, AD/GC/hierarki Core Components Management, Connectors Serverroller 2 Exchange Server i Small Business Server 2008?

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS)

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Microsoft Online Services Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Fördelar med BPOS Alltid senaste versionen Exchange 2007 Exchange 2010 Lätt att komma igång Icke-MS plattform till Exchange

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Microsoft Exchange Server 2010 Fallstudie för kundlösning Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Översikt Land eller region: Sverige Bransch:

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Använda Outlook 2003 mot Exchange

Använda Outlook 2003 mot Exchange Använda Outlook 2003 mot Exchange Jens Granlund 6.4.2006 Exchange kalendern kan användas via webben (Outlook Web Access) på adressen https://exchange.vasa.abo.fi/exchange eller om du har en mobiltelefon

Läs mer

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F6 Exchange 2007 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 1 Kapitel 6, Sid 303-310 Antivirus and Security EC Utbildning AB 2013-01-16 2 Dagens meny Idag: Allmän uppsäkring av system Defense in-depth Verktyg

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

Rapport. Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk 2010-09-08. Version 1.

Rapport. Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk 2010-09-08. Version 1. Rapport Kommunernas ansvar för externa utförares tillgång till ITsystem som driftas utanför kommunens nätverk Version 1.0 2010-09-08 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne

Framtagande av mobil tjänst inom Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Johan Åbrandt, Olof Mårtensson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Framtagande av mobil

Läs mer

Teknisk plattform för version 3.7

Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 1 (13) Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 2 (13) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Programsupport... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.1.1 Primära webbläsare... 5 2.1.2 Sekundära webbläsare...

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP Info KP 081113 Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP - FM Generell Teknisk Plattform En IT-infrastruktur som bl a tillhandahåller

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 - visningsfönster Outlook Web App 2013 Lathund Filteralternativ Sökfält Profilbild & Logga ut Klicka för att skapa ny e-post Sorteringsalternativ Aviseringar Navigationslist Inställningar

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Welcome Unified Communication Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Vad ska vi göra idag? En överblick över Unified Communications-platformen Hur kommer jag igång? Förkunskaper Grundläggande kunskaper i

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Bilaga Dnr: KSN KRAVSPECIFIKATION SKA-KRAV

Bilaga Dnr: KSN KRAVSPECIFIKATION SKA-KRAV KRAVSPECIFIKATION SKA-KRAV en är indelad i olika funktionsområden. Att anbudsgivaren uppfyller de obligatoriska kraven i denna kravspecifikation ska intygas i bilaga, Sanningsförsäkran. Tilldelningskriterierna

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 2015-01-16 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Åtkomst till Vårdtjänst via RSVPN

Åtkomst till Vårdtjänst via RSVPN Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Johan Åbrandt, Martin X Svensson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Åtkomst till Vårdtjänst

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3 - strategiska frågor inom Ladok3 Sida 2 av 9 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2011-05-26 Daniel Lind Utkast 0.2 2011-05-30 Daniel Lind Synpunkter från Catherine 0.3 2011-06-16 Daniel

Läs mer

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Dnr 1-213/2015 Version 2.0 Gäller från och med 2015-05-18 Sida 2 av 7 Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet - Sammanfattning Syfte Det övergripande syftet

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support.

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 2006-06-12 Bilaga 1B Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 1. Inledning Herrljunga kommuns debitering av konsumtionsavgifter gällande VA/Renhållning

Läs mer

eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient

eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient 1 Vad är eklient? Beställningsautomation Nytta och utmaningar Frågor 2 startade 2012/13 som samarbetsprojekt mellan Region

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Översiktlig beskrivning för applikationsägare

Översiktlig beskrivning för applikationsägare Tjänstebeskrivning Översiktlig beskrivning för applikationsägare Version 2.15 2006-10-24 Revisionshantering Vernr Datum Notering Ansvarig 2.0 061004 Något modifierat dokument Arne Fredholm 2.1 061020 Införda

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Konfigurering av inloggning via Active Directory

Konfigurering av inloggning via Active Directory Konfigurering av inloggning via Active Directory Här följer en konfigureringsanvisning för inloggning via Active Directory i Hogia Personal Business Manager. Innehåll Systemkrav... 2 Operativsystem...

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Den säkra mobila arbetsplatsen Jesper Svegby Pointsec Mobile Technologies

Den säkra mobila arbetsplatsen Jesper Svegby Pointsec Mobile Technologies Den säkra mobila arbetsplatsen Jesper Svegby Pointsec Mobile Technologies 2004-11-25 Global marknad Fritt sätt att arbeta Alltid nåbar Hård konkurrens Kostnadseffektivitet och säkerhet Förutsättningarna

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2017:11 Utkom från trycket 2017-12-18 Försvarsmaktens interna bestämmelser om it-verksamhet; beslutade den 15 dec 2017. Försvarsmakten föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS?

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS? Molntjänster Molntjänster Molntjänster, vad är det egentligen? Molntjänst (Cloud Computing, Cloud Service) Program (PaaS, Software as a Service) Plattform (PaaS, Platform as a Service) Infrastruktur (IaaS,

Läs mer

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23 HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN IT-bilaga Hälsoval Landstinget Dalarna : 1.1 sdatum: IT-bilaga Hälsoval sdatum 2 (8) Dokumenthistorik Datum Beskrivning Författare 2009-12-10 0.1 Första mall Agneta / Gunilla

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Checklista för Driftsättning - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter...

Läs mer

Installationsanvisning Bredband

Installationsanvisning Bredband Installationsanvisning Bredband Innehållsförteckning: Inkoppling av ADSL 2 Inkoppling av FIBER 3 Aktivera din Internetuppkoppling 4 Eksjö Energi tipsar: Skaffa dig ett G-Mailkonto 5 Eksjö Energi tipsar:

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

WEBBSERVERPROGRAMMERING

WEBBSERVERPROGRAMMERING WEBBSERVERPROGRAMMERING Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet

Läs mer

INTROGUIDE TILL E-POST

INTROGUIDE TILL E-POST Sida 1 av 5 Version: 3 (EL) INTROGUIDE TILL E-POST Här har vi samlat lite allmänna instruktioner hur du installerar ett e-postkonto, jobbar med IMAP, aktiverar vidarebefodringar och out-of-office funktionen.

Läs mer

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A127.527/2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med 170810. Fråga 1 Prismodellen i Bilaga 2 prisbilaga Med hänvisning till punkt 33.1.2 i avtalet, Bilaga

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Tekniska lösningar som stödjer GDPR

Tekniska lösningar som stödjer GDPR Tekniska lösningar som stödjer GDPR Artikel 5, 1 f) De [personuppgifterna] ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

Avrop av mjukvarulicenser genom tecknande av stadsövergripande licensavtal (Enterprise Agreement)

Avrop av mjukvarulicenser genom tecknande av stadsövergripande licensavtal (Enterprise Agreement) PM 2009:55 RI (Dnr 317-211/2009) Avrop av mjukvarulicenser genom tecknande av stadsövergripande licensavtal (Enterprise Agreement) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande 1.

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

2-faktor autentisering

2-faktor autentisering 2-faktor autentisering Projektplan och teknik som vi har börjat tittat på Målet med projektet Genomför en kartläggning ang. vad som används rörande 2-faktor autentisering på svenska lärosäten. Gör en teknisk

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU

Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU Apache Service Mix = Opensource java teknologier + Prenumerationer och Support = Red Hat JBoss Fuse Bakgrund 2012/2013 - Arbetsgruppen

Läs mer

[KONSULTPROFIL PER WIBERG]

[KONSULTPROFIL PER WIBERG] Per Wiberg ROLLER Teknisk expert Strategisk rådgivare Teknisk projektledare Instruktör KOMPETENS Exchange & Lync Server Active Directory/ADFS Windows Server Office 365/Windows Intune System Center Data

Läs mer

Handbok Simond. Peter H. Grasch

Handbok Simond. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda Simond 7 2.1 Användarinställning.................................... 7 2.2 Nätverksinställning..................................... 9 2.3 Inställning

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Kalendersynkronisering. med Exchange. Vitec Express juli 2014 INSTRUKTIONSMANUAL FRÅN VITEC

Kalendersynkronisering. med Exchange. Vitec Express juli 2014 INSTRUKTIONSMANUAL FRÅN VITEC INSTRUKTIONSMANUAL FRÅN VITEC VITEC Kalendersynkronisering med Exchange Vitec Express juli 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V.

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast)

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) PROJEKT SERVERAT Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) ANGE UNDERRUBRIK Innehåll Marcos rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Mellanrubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Arkitektur för

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Windowsadministration II, 7.5hp, 1DV424 MODUL 5 EXCHANGE SERVER 2013 FÖRELÄSNING 1

Windowsadministration II, 7.5hp, 1DV424 MODUL 5 EXCHANGE SERVER 2013 FÖRELÄSNING 1 Windowsadministration II, 7.5hp, 1DV424 MODUL 5 EXCHANGE SERVER 2013 FÖRELÄSNING 1 Modul 5 - Exchange Server 2013 Vad är Exchange? Server Roller Installation Förberedelse Standalone Custom Mailbox-databaser

Läs mer

Kontrollera din mobila anläggning!

Kontrollera din mobila anläggning! Kontrollera din mobila anläggning! Mobil Styrning Partners Vår idé Erbjuda en driftad manageringslösning för kundens mobilanläggning vilket ger kontroll, styrning och besparingar Tjänsten köps per användare

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Migrera till Office 365 i praktiken. Jesper Ståhle Swedish Technical Lead, Office 365

Migrera till Office 365 i praktiken. Jesper Ståhle Swedish Technical Lead, Office 365 Migrera till Office 365 i praktiken Jesper Ståhle Swedish Technical Lead, Office 365 Jesper Ståhle Avanade Specialistkonsult Active Directory och Office 365 4 år på fältet med Microsoft Online Services

Läs mer

IT-bilaga Hälsoval 2016

IT-bilaga Hälsoval 2016 Central Förvaltning Medicinsk Teknik och IT Benämning IT-bilaga Hälsoval Utskriftsdatum Beteckning/diarienr 2015-08-20 LD15/02085 IT-bilaga Hälsoval 2016 Landstinget Dalarna Datum: 2015-09-30 Aktuell version:

Läs mer