Slutrapport framtida försvarsmaktsgemensam e-postlösning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport framtida försvarsmaktsgemensam e-postlösning"

Transkript

1 FÖRSVARSMAKTENS LOGISTIK LedTekE, Utvecklingsledning IT Slutrapport framtida försvarsmaktsgemensam Version 1.0 Fastställd Underskrift Fastställd av Hans Rundberg Skapad : :00 Mallversion : 1.1 Sidor : 28 Skapad av : Johan Sahlin Dokumentansvarig : Johan Sahlin Senast sparad : :41:00 Filnamn : Försvarsmakten - Epostutredning

2 Sida 2 (28) Innehållsförteckning 1 Revisionshistorik Om detta dokument Dokumentets syfte Dokumentets målgrupp Kvalitetssäkring Terminologi Sammanfattning Erhållet uppdrag Uppdrag Handlingsregler Krav Tidsförhållanden Deltagare Analysmodell Kravbild Verksamhetens krav Arbetsgruppens tillägg Lösningsalternativ FMG E-post Behov av åtgärder Kostnader för genomförande Mernytta och säkerhetsfunktioner Konsekvenser för drift och förvaltning Konsekvenser för användare Secur Behov av åtgärder Kostnader för genomförande Mernytta och säkerhetsfunktioner Konsekvenser för drift och förvaltning Konsekvenser för användare Microsoft Exchange (SWECCIS) Boldon James Kostnader för genomförande Mernytta och säkerhetsfunktioner Konsekvenser för drift och förvaltning Konsekvenser för användare Microsoft Exchange Kostnader för genomförande Mernytta och säkerhetsfunktioner Konsekvenser för drift och förvaltning Konsekvenser för användare Analys av lösningsförslag Analys av kravuppfyllnad... 24

3 Sida 3 (28) 10.2 Analys av genomförandeprojekt Analys av kostnader Analys av mernytta och säkerhetsfunktioner Summering av analys Slutsats Källförteckning Bilagor... 28

4 Sida 4 (28) 1 Revisionshistorik Datum Version Uppdaterad av Uppdatering Fastställd Hans Rundberg 2 Om detta dokument 2.1 Dokumentets syfte Denna rapport presenterar resultatet av en utredning av vilken som lämpar sig bäst som en försvarsmaktsgemensam lösning. De utredda alternativen är: FMG E-post Secur Exchange 2003 såsom använd inom IS SWERAP/SWECCIS Boldon James Microsoft Exchange 2010 en belyser övergripande lösningsförslag samt följande för respektive alternativ: Behov av åtgärder Kostnader för genomförande och tidplan Mernytta och säkerhetsfunktioner Konsekvenser för drift och förvaltning Konsekvenser för användare 2.2 Dokumentets målgrupp Målgruppen för denna rapport är uppdragsgivaren HKV PROD LED Infohant. 2.3 Kvalitetssäkring Dokumentet granskat av: Roll Granskningsledare Granskare Granskare Granskare Granskare Namn Bertil Görl Hans Rundberg Åke Jonasson Jens Samuelsson Johan Sahlin

5 Sida 5 (28) 3 Terminologi COTS FM AP Infrastruktur FMG FM II H/R LABA MMHS UTTEM UxApp WinApp Commercial-off-the-shelf - Paketerad standardprogramvara Försvarsmaktens Arbetsplats samt stödjande infrastruktur Försvarsmaktens Grupprogramvara Försvarsmaktens Informationsinfrastruktur HEMLIG/RESTRICTED Lagring och backup systemet i UIT IT-infrastruktur Military Message Handling System, en profil och ett antal utökade funktioner till.400 för meddelandehantering i militära miljöer Utkast till Taktisk-teknisk-ekonomisk målsättning Ett IT-system som tillhandahåller en härdad och standardiserad applikationsplattform för UNI baserade ITsystem. Ingår i UIT IT-infrastruktur Ett IT-system som tillhandahåller en härdad och standardiserad applikationsplattform för Windows baserade IT-system. Ingår i UIT IT-infrastruktur 4 Sammanfattning Licenserna för Försvarsmaktens nuvarande går ut och därmed måste ett beslut tas om dessa skall förhandlas om eller om lösningen skall bytas ut. Denna rapport omfattar en analys av vilken s som lämpar sig bäst som en försvarsmaktsgemensam lösning. De utredda alternativen är FMG E-post, Secur , Exchange 2003 inom IS SWERAP/SWECCIS, Boldon James samt Microsoft Exchange Då designprinciperna för Exchange lösningen i IS SWERAP/SWECCIS och en försvarsmaktsgemensam skiljer sig så väsentligt åt (konceptet för IS SWERAP/SWECCIS bygger på isolerade e-post öar), konstaterar utredningen att Exchange lösningen inom IS SWERAP/SWECCIS inte fyller de grundläggande kraven på en försvarsmaktsgemensam och utreds därför ej vidare. Övriga alternativ har analyserats och det kan konstateras att de utredda alternativen är möjliga lösningar för en försvarsmaktsgemensam som helt eller delvis uppfyller kraven. Följande tabell fokuserar på det som i stort skiljer de olika förslagen åt: FMG Secur BJ #1 Exch 2010 Kravuppfyllnad Alla krav utom 2 Alla krav utom 7 Alla krav uppfylls Alla krav uppfylls uppfylls uppfylls Ren COTS lösning Nej Nej Ja Ja Tid införandeprojekt 7 mån 15 mån 9 mån 9 mån Utvecklingskostnader 1,1Mkr 10Mkr 2,9Mkr 2,8Mkr

6 Sida 6 (28) FMG Secur BJ #1 Exch 2010 Totalkostnader över 5 år Mernytta och säkerhetsfunktioner 5 krav av 6 uppfyllda 4 krav av 6 uppfyllda 5 krav av 6 uppfyllda 5 krav av 6 uppfyllda Tabell 1 Sammanfattning, lösningsförslag Baserat på nuvarande kravbild och tillgänglig information från stödjande organisationer och leverantörer har utredningen kommit till slutsatsen att Microsoft Exchange 2010 bedöms vara det alternativ som är mest lämpat som en försvarsgemensam. Bedömningen grundas på att Microsoft Exchange 2010: Bäst uppfyller verksamhetens krav Medför de lägsta kostnaderna över en 5-års period. Har en kort införandetid. Införandetiden är något längre än i FMG e-postalternativet, men är avsevärt kortare än Secur -alternativet. 5 Erhållet uppdrag 5.1 Uppdrag Försvarsmakten har idag ett flertal olika lösningar för e-post. Licenserna för den största av lösningarna (FMG) går ut och därmed måste ett beslut tas om de skall omförhandlas eller om lösningen skall ensas med någon av de andra befintliga e- postlösningarna. Försvarsmakten behöver därmed ett beslutsunderlag för en framtida. För att inte behöva samla in nya verksamhetskrav för det här uppdraget antas de vara tillgodosedda med dagens lösning. För utredningen innebär det att en alternativ lösning skall ha motsvarande funktionalitet som finns i dagens FMG vad avser e-post och kalender. I och med fattat beslut om att realisera en H/R-infrastruktur måste en framtida försvarsmaktsgemensam även kunna hantera e-post i två eller flera informationssäkerhetsklasser. Erhållet uppdrag är att utreda vilken av, inom Försvarsmakten befintliga, ar som bäst lämpar sig som en försvarsmaktsgemensam lösning. Underlaget skall även presentera en grov tids- och kostnadsuppskattning för ett byte alternativt uppgradering av lösning. 5.2 Handlingsregler Uppdraget skall begränsas till att utreda följande tre befintliga lösningar, om inte något uppenbart bättre alternativ framkommer under utredningen: 1. Befintlig FMG baserad på IBM Lotus Notes/Domino. 2. Secur /Munin, framtaget av MUST ISL. Som klientalternativ bör både Thunderbird och Outlook utvärderas. 3. Microsoft Exchange-lösning med Outlook-klient (IS SWERAP)

7 Sida 7 (28) Uppdraget skall även inkludera en utvärdering av följande lösning som SP CIO tidigare studerat [Se Ref. 3]: 4. SAF , Exchangebaserad lösning från Boldon James, Samt: 5. Microsoft Exchange 2010 då senaste versionen av Microsoft Exchange erbjuder viss liknande funktionalitet som finns i Boldon James-lösningen. För varje alternativ görs en grov kostnads- och tidsuppskattning för införande i en konsoliderad miljö inklusive licenskostnader. Licenser för Outlook ingår i dagens avtal med Microsoft avseende Officepaketet. I utredningen skall FMTM stödja med kunskap rörande dagens lösning och eventuella särskilda krav som finns ställda på dagens lösning. MUST ISL skall stödja med kunskap kring Secur /COCOS. 5.3 Krav E-postlösningen skall ha motsvarande funktioner som dagens inom FMG. Detta innebär att: Det skall finnas grundläggande e-postfunktionalitet (skicka, ta emot o dyl) Det skall finnas kalenderfunktion Det skall finnas adressbok, grupplistor och liknande funktioner Det skall gå att se utdelade kalendrar och göra mötesbokningar via kalender Det skall gå att hantera gruppbrevlådor Det skall finnas synkroniseringsmöjligheter mot mobila enheter (dvs fartyg m.fl) Lösningen skall kunna placeras på två eller flera fysiskt skilda orter för att uppnå visst katastrofskydd Det skall gå att använda webbklient för tunna klienter och extern åtkomst Lösningen skall fungera i UIT IT-infrastruktur (FM AP Infrastruktur, WinApp, UxApp, LABA m.m.) Lösningen skall kunna tillhandahålla 7/24-tillgänglighet E-postlösningen skall även ha funktioner för att kunna hantera e-post i två eller flera informationssäkerhetszoner. Till utvärderingen skall också mernytta och säkerhetsfunktioner beskrivas för respektive alternativ. 5.4 Tidsförhållanden Delredovisning har skett , bl.a. innehållande analys av uppgiften, arbetsplan, budget för fortsatt arbete samt behov av avdömningar. Delredovisning av kravspecifikation har skett Slutredovisning skulle initialt ske senast Tidpunkten har under arbetets gång justerats till till följd av utvärderingsarbete FM II H/R.

8 Sida 8 (28) 6 Deltagare Följande personer har deltagit i arbetet: Hans Rundberg Johan Sahlin Jens Samuelsson Bertil Görl Med stöd av: Peter Fors Aldo Villanueva Peter Pärsson Åke Sandström FMLOG UtvL IT Atea Atea Cybercom Group FMTM FMTM FMTM MUST ISL 7 Analysmodell Utredningen har med stöd av FMTM och MUST LED ISL analyserat de tre försvarsmaktsinterna alternativen utifrån fastställd kravspecifikation (se bilaga 7) och tagit fram förslag på åtgärder och/eller anpassningar som krävs för att helt eller delvis uppfylla kravspecifikationen. Utredningen har även med stöd från Boldon James och Microsoft tagit fram lösningsförslag baserade på ovan nämda kravspecifikation för en försvarsmaktsgemensam e- postlösning. Samtliga alternativ har sedan analyserats utifrån nedanstående huvudkriterier i syfte att kunna jämföra alternativen på ett likvärdigt sätt: Kravuppfyllnad Ekonomi Införandetid 8 Kravbild 8.1 Verksamhetens krav Verksamhetens krav antas vara tillgodosedda med dagens lösning och redogörs för i kravspecifikationen i bilaga 7 som i huvudsak bygger på de e-postrelaterade kraven i UTTEM för FMG. Kravspecifikationen har dock kompletterats med krav på meddelande-taggning och funktion i två eller flera informationssäkerhetszoner. 8.2 Arbetsgruppens tillägg Nedanstående krav har diskuterats i arbetsgruppen, baserat på gruppens tidigare erfarenheter av arbete kring ar inom Försvarsmakten. Dessa krav framgår ej utav det underlag uppdraget har haft att ta ställning till. E-postlösningen bör ha mekanismer för att hantera skyddade indentiteter i systemet Mobila enheter bör kunna prioritera sin trafik o Beroende på typ av uppkoppling skall mobila enheter ha möjlighet att enbart synka/skicka/ta emot t ex högt prioriterad e-post vid vissa givna tider och låta lägre prioriterad e-post synkas/skicka/ta emot vid andra tidpunkter

9 Sida 9 (28) E-postlösningen bör ha stöd för hantering av skräppost (spam) antingen genom intern funktionalitet eller genom integration med särskild lösning för detta ändamål E-postlösningen bör ha stöd för hantering av skadlig kod antingen genom intern funktionalitet eller genom integration med särskild lösning för detta ändamål 9 Lösningsalternativ Kortfattat kan lösninsalternativen beskrivas enligt följande. FMG E-post Nuvarande försvarsmaktsgemensamma för icke sekretessbelagd och sekretessklassificerade uppgifter (SK) Baserat i huvudsak på COTS Mindre antal anpassningar Kortast införande Hög support- och underhållskostnad för Lotus Domino Secur Säker försvarsmaktsgemensam för hemliga uppgifter som inplacerats i informationssäkerhetsklasserna HEMLIG/SECRET (H/S) och HEMLIG/TOP SECRET (H/TS) Baserat i huvudsak på OpenSource Avsevärt utvecklingsbehov; saknar kalender- och att-göra funktioner, ålderdomlig administration Finns idag endast i mycket små installationer för upp till 80 användare Längst införandetid Inga licenskostnader Exchange 2003 (IS SWERAP/SWECCIS) Säker försvarsmaktsgemensam för hemliga uppgifter som inplacerats i informationssäkerhetsklasser upp till HEMLIG/SECRET (H/S) Baserat på COTS Bygger på isolerade e-postöar inom respektive informationssäkerhetsklass Boldon James Microsoft Exchange 2010 krävs Baserat på COTS Kräver licenser utöver Microsoft Exchange Införandetid under ett år Kan tillhandahålla stöd för MMHS (omfattas dock ej av detta uppdrag) Microsoft Exchange 2010 Baserat på COTS Kräver få extra licenser Införandetid under ett år

10 Sida 10 (28) 9.1 FMG E-post FMG är Försvarsmaktens nuvarande gemensamma som bygger på en implementation av IBM Lotus Notes och IBM Lotus Domino. FMG har konceptuellt utformats för att kunna hantera hemliga uppgifter som inplacerats i informationssäkerhetsklass HEMLIG/RESTRICTED (H/R) och bedöms genom tillägget SFM, Safe Formal Messaging (NATO STANAG 4406 Ed 1) även kunna nyttjas upp till informationssäkerhetsklass HEMLIG/SECRET (H/S). Lösningen som den är utformad idag stödjer hantering av icke sekretessbelagda uppgifter och sekretessklassificerade uppgifter och möter merparten av de nuvarande kraven. Dock krävs anpassningar av lösningen för att den skall möta de tillkommande kraven på funktion i två eller flera informationssäkerhetszoner, d.v.s. förmågan att hantera och separera information i olika informationssäkerhetsklasser Behov av åtgärder FMTM har föreslagit följande anpassningar för att hantera lösning gällande replikering samt mailrouting (Se Figur 1): Lösningen för att H/R-taggad e-post avseende replikering enbart skall finnas i H/Rzonen åstadkoms genom användning av readers-fält som är en inbyggd funktion i Lotus/Domino och som gör att endast servrarna som är uppsatta för H/R-zonen kan läsa de e-postmeddelanden som är H/R-taggade. Vad gäller mailrouting kontrolleras det om mottagaren av ett H/R-taggat e- postmeddelande är registrerad på servrarna i H/R-zonen. Om så är fallet levereras e- postmeddelandet, i annat fall öppnas en meddelanderuta med information om att e- postmeddelandet inte får lämna zonen. Om det är flera mottagare levereras e- postmeddelandet till dem som återfinnes i H/R-zonen, för mottagare i andra zoner ges meddelande om att mailet inte får lämna zonen. Vad gäller e-postmeddelande taggade SK routas e-postmeddelandet inom Försvarsmakten. Om användaren valt SK-taggning kan ytterligare en flagga väljas om att överenskommelse finns mellan avsändaren och mottagaren vilket möjliggör att meddelandet kan levereras via SMTP ut på internet. Detta är tillämpbart exempelvis för FMLOG Upphandlingsenhet som erfordrar möjligheten till kommunikation med anbudsgivare och leverantörer och där kommersiell sekretess förekommer.

11 Sida 11 (28) Hemlig/Restricted SK H/R - taggad E-post SK - taggad E-post Ej sekretess - taggad E-post Internetnära Utgående e-post Internet Figur 1 - Informationsseparation För ytterligare detaljer rörande kravuppfyllnad och lösningsförslag, se bilaga Kostnader för genomförande Kostnaderna för att genomföra nödvändig utveckling av FMG har bedömts av FMTM. Denna bedömning har legat till grund för FMLOG bedömning av omfattning av utvecklingsprojektet. Utvecklingskostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Projektkostnader - arbetstid Summa Tabell 2 Utvecklingskostnader Nedan tabell är ett förslag till en övergripande projektplan för ett genomförandeprojekt: År 1 Aktiviteter Q1 Q2 Q3 Projektetablering Auktorisation FMG Ackreditering FMG Anpassning FMG Anskaffning kompletterande hårdvara Etablera testmiljö Pilotprojekt (mindre antal användare) Etablera produktionsmiljö Utveckling av utbildningsmaterial

12 Sida 12 (28) År 1 Aktiviteter Q1 Q2 Q3 Utbildning Införande av anpassningar Tabell 3 Projektplan Mernytta och säkerhetsfunktioner Lösningsförslaget bedöms avseende mernyttor och säkerhetsfunktioner enligt följande: Lösning för mobiltelefonsynkronisering o För att FMG skall kunna erbjuda mobiltelefonsynkronisering kan Lotus Notes Traveler användas. Denna produkt ger användaren möjlighet att synkronisera e-post, kalender, Att göra-lista och den privata adressboken med mobiltelefonen. Detta kräver dock en uppgradering av FMG till version 8.5. FMG har idag en etablerad driftsorganisation med redundanta driftsplatser samt en förvaltningsorganisation gällande plattform och e-post FMG stöder meddelandekryptering Konsekvenser för drift och förvaltning En anpassning av FMG innebär: Utökat antal ingående komponenter, både avseende hårdvara och programvara, innebärande ett visst utökat förvaltningsarbete och därmed något ökade drift- och förvaltningskostnader Konsekvenser för användare En anpassning av FMG innebär: Utbildningsinsatser för att informera om o sekretessbedömning samt sekretessmarkering av e-postmeddelanden o åtkomstmetoder för e-post och kalender (klienter i olika zoner, Internet samt eventuellt mobiltelefonsynkronisering) 9.2 Secur Secur är Försvarsmaktens e-postprogram som uppfyller högt ställda krav på säkerhet, meddelandeskydd och autentisering. Programmet bygger på öppna standarder med stöd för kryptering och sekretessmarkeringar och använder i dagsläget Mozilla Thunderbird, en öppen e-postklient som Försvarsmakten har låtit specialanpassa internt, FM Tunnel samt Munin/CoCoS som tillhandahåller servertjänster för e-posttransport. (Se Figur 2)

13 Sida 13 (28) Figur 2 - Vad är Secur Secure Mail erbjuder möjligheter att sekretessmarkera e-postmeddelanden samt möjligheter till kryptering och signering av e-postmeddelanden. Då dessa möjligheter har realiserats på klientsidan som programtillägg till Mozilla Thunderbird bedöms det vara möjligt att även implementera dessa tillägg i MS Outlook. Secure Mail i sin nuvarande skepnad erbjuder endast säker e-post men saknar funktioner för kalender och att-göra listor. Lösningen uppfyller dock redan idag många av kraven på försvarsmaktsgemensam e-post men för att uppfylla resterande krav måste Secure Mail kompletteras med kalenderstöd och övriga groupwarefunktioner Behov av åtgärder MUST LED ISL har tagit fram ett utkast till lösningsförslag som presenterar hur Försvarsmakten kan komplettera Secur för att klara kraven på funktion i två eller flera informationssäkerhetszoner och även ge övriga grupprogramfunktioner som t.ex. kalenderfunktionalitet. För detaljer rörande lösningsförslaget och kravuppfyllnad, se bilaga Kostnader för genomförande Kostnaderna för att genomföra nödvändig utveckling av Secur har bedömts av MUST LED ISL. Utvecklingskostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Projektkostnader - arbetstid Summa Tabell 4 Utvecklingskostnader

14 Sida 14 (28) Nedan tabell är ett förslag till en övergripande projektplan för ett genomförandeprojekt: År 1 År 2 Aktiviteter Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Projektetablering Auktorisation Secur Ackreditering Secur Utveckling Secur Anskaffning hårdvara Etablera testmiljö/utvecklingsmiljö Pilotprojekt (mindre antal användare) Etablera produktionsmiljö Utveckling av utbildningsmaterial Utbildning Breddinförande/Migrering Tabell 5 Projektplan Mernytta och säkerhetsfunktioner Lösningsförslaget bedöms avseende mernyttor och säkerhetsfunktioner enligt följande: Secur kan kompletteras med funktioner för att synkronisera e-post och kalender via protokollet Active Sync eller SyncML. Active Sync licensieras av de flesta mobiltelefontillverkare Med hjälp av en klientplugin och datasluss kan e-postrouting kontrolleras inom respektive zon En webbklient kan tillhandahållas. Integration mot andra system måste utredas ytterligare. Det finns COTS för fjärrsynkronisering av mobiltelefoner. Använder ActiveSync alt. SyncML. Active Sync licensieras av de flesta mobiltelefontillverkare. Stöd för kryptering finns Konsekvenser för drift och förvaltning Ett införande av Secur innebär: Ytterligare ett IT-system att drifthålla och förvalta då FMG applikationsplattform inte kan avvecklas rakt av i samband med att en byts ut Drift- och förvaltningssynergier mellan FMG e-post och FMG Applikation försvinner. Kan medföra påverkan på nuvarande FMG-applikationer som integrerats med FMG e- post Att en ny drift- och förvaltningsorganisation måste byggas upp, alternativt utbildning av nuvarande drift- och förvaltningsorganisation för FMG. Avsaknad av en kommersiell support- och underhållsleverantör som kan ta ett helhetsansvar för ingående produkter Inga licenskostnader

15 Sida 15 (28) Stor möjlighet att studera hur programvaran är uppbyggd och göra förbättringar / anpassningar efter egna behov Då Secur i dagsläget endast finns i mindre installationer för upp till ca 80 användare och med begränsad funktionalitet är det mycket svårt att värdera hur lösningen skalar upp till ca användare såväl i ett tekniskt perspektiv som i ett drift- och förvaltningsperspektiv. MUST LED ISL har uppskattat förvaltningskostnaderna till ca 3MKR/år Konsekvenser för användare Ett införande av Secur innebär: Ytterligare en användarapplikation Möjligt försämrad integration mot FMG applikationer Utbildningsinsatser för att informera om o sekretessbedömning samt sekretesssmarkering av e-postmeddelanden o åtkomstmetoder för e-post och kalender (klienter i olika zoner, Internet samt eventuellt mobiltelefonsynkronisering) 9.3 Microsoft Exchange (SWECCIS) E-postlösningen inom IS SWERAP/SWECCIS bygger på Exchange 2003 Enterprise och Outlook 2003 med tillägget "IRIS Organisational Messaging for Outlook", som är ett tredjepartsprogram från Sitaware/Systematic för formulär och arbetsflöden samt rollbaserad e-post i kombination med användarbaserad e-post. IRIS Organisational Messaging for Outlook tillhandahåller även funktioner för att tagga e-post. SWECCIS är avsett att hantera hemliga uppgifter som inplacerats i informationssäkerhetsklass upp till HEMLIG/SECRET bygger till stora delar på att lösningarna inte kopplas ihop med andra system (fysisk separation), vilket i ett utgångsläge gör att det kräver omfattande anpassningar för att stödja verksamhetens krav på ett Försvarsmaktsgemensamt e-postsystem. Dock skulle exempelvis "IRIS Organisational Messaging for Outlook" kunna användas i ett rent Microsoft Exchange-alternativ (se kapitel 5) för att tillföra en COTS-lösning för taggning av e-postmeddelanden. Då designprinciperna för Exchange-lösningen i SWECCIS och en försvarsmaktsgemensam e- postlösning skiljer sig väsentligt åt (konceptet bygger på isolerade e-postöar), konstaterar utredningen att Exchange-lösningen inom IS SWERAP/SWECCIS inte fyller de grundläggande kraven på en försvarsmaktsgemensam och utreds därför ej vidare.

16 Sida 16 (28) 9.4 Boldon James Boldon James har på förfrågan tagit fram tre konceptuella lösningsförslag för att visa på olika möjligheter att hantera separation av informationssäkerhetszoner samt för att visa på möjligheterna att väga säkerhet och användbarhet. Samtliga förslag bygger på MS Exchange 2010 samt en eller flera av Boldon James produkter enligt följande förteckning: SAF ICS Edition SAF for OWA Web Client SAF Defence Edition MasterkeyPlus SE Defence Directory SyBard::Sentry SyBard Sentry SMTP Guard SyBard Sentry ICA Guard Multi Function Gateway (MFG) SAF -produkterna medger bland annat taggning av e-postmeddelanden baserat på informationen i meddelandena. Varje användare i systemet, och även hela e-postdomäner, kan åsättas en clearance-nivå. När e-postmeddelanden skickas eller tas emot, kontrollerar SAF både avsändarens och mottagarens clearance-nivå. Baserat på resultatet av kontrollen kan e-postmeddelanden förhindras att skickas eller öppnas. Utredningen har valt att fokusera på Boldon James förslag 1 då detta förslag kan ses som det mest användarvänliga av de tre i och med att det ger en liknande användarupplevelse oavsett var användaren befinner sig. Förslaget innebär även en ren COTS-implementation vilket minimerar risken för implementationsprojektet. Boldon James - Förslag 1, Single Client Multi Mailbox (SCMM) Single Client Multi Mailbox (SCMM) tillhandahåller varje användare en Microsoft Outlook klient oavsett om de loggar in i H/R-domänen eller i SK-domänen. Beroende på var användaren loggar in ges användaren tillgång till antingen två brevlådor (i H/R-domänen) eller en brevlåda (i SK-domänen) [Se Figur 3].

17 Sida 17 (28) Figur 3 - Informationsseparation med SCMM I den SK-domänen kommer användarna endast åt sin SK-brevlåda. Användarna förhindras att skicka konfidentiell information till interna eller externa mottagare baserat på sekretessklassningen av de meddelanden de skapar. I H/R-domänen kommer Outlook-klienten att ge användarna åtkomst till både H/R- och SKbrevlådan. Detta möjliggörs genom multipla MAPI-kopplingar (Microsofts Messaging API) från klienten. Den ena kopplingen ansluter till den lokala H/R-brevlådan och den andra ansluter till SK-brevlådan via en brandvägg. Denna metod bör belysas närmare då, även om detta ger en hög grad av användbarhet ur ett användarperspektiv, lösningen även medför att brandväggen mellan zonerna måste tillåta multipla, ofiltrerade MAPI-sessioner.

18 Sida 18 (28) Utredningen avgränsar sig till att presentera kostnader och konsekvenser baserat på Boldon James Förslag 1 med följande produkter: SAF ICS Edition SAF for OWA Web Client SyBard::Sentry Boldon James har presenterat tre skilda lösningsförslag för att visa på olika möjligheter att lösa problematiken kring H/R-infrastruktur med avseende på avvägningen mellan användbarhet och säkerhet. Dessa förslag kan kompletteras med ytterligare förslag i en senare fas då kraven på H/R-infrastrukturen är fastställda. För ytterligare information om Boldon James produkter och förslag, se bilaga Fel! Hittar inte referenskälla.. För information avseende kravuppfyllnad, se bilaga Fel! Hittar inte referenskälla Kostnader för genomförande Kostnaderna för att införa Boldon-James förslag har bedömts av Boldon-James. Denna bedömning har legat till grund för FMLOG bedömning av omfattning av utvecklingsprojektet. Utvecklingskostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Projektkostnader - arbetstid Summa Tabell 6 Utvecklingskostnader Nedan tabell är ett förslag till en övergripande projektplan för ett genomförandeprojekt: År 1 Aktiviteter Q1 Q2 Q3 Projektetablering Auktorisation BJ Ackreditering BJ Utveckling BJ Anskaffning hårdvara Etablera testmiljö Pilotprojekt (mindre antal användare) Etablera produktionsmiljö Utveckling av utbildningsmaterial Utbildning Breddinförande/Migrering Tabell 7 Projektplan

19 Sida 19 (28) Mernytta och säkerhetsfunktioner Lösningsförslaget bedöms avseende mernyttor och säkerhetsfunktioner enligt följande: SyBard Sentry SMTP Guard möjliggör kontroll av e-postrouting baserat på bl.a. sekretessmarkering på meddelanden. Boldon James lösning erbjuder SAF for OWA Web Client vilken ger webbåtkomst till e-post samt möjligheter att sekretessmarkera e-post. Exchange 2010 har stöd för webservices vilket möjliggör integration mot andra system. Microsoft Exchange har funktioner för att synkronisera e-post och kalender via protokollet Active Sync. Active Sync licensieras av de flesta mobiltelefontillverkare Microsoft Exchange 2010 har inbyggda funktioner för administration och kan även administreras via Microsoft System Center sviten Stöd för kryptering finns i Microsoft Exchange Om man väljer SAF Defence Edition, kan även följande erhållas: SAF Defence Edition erbjuder en säkerhetsmodul som möjliggör signering och kryptering i STANAG 4406 eller S/MIME format. SAF Defence Edition erbjuder även stöd för MMHS. För ytterligare information om Boldon James produkter se bilaga Konsekvenser för drift och förvaltning Ett införande av Boldon James innebär: Ytterligare ett IT-system att drifthålla och förvalta då FMG applikationsplattform inte kan avvecklas rakt av i samband med att en byts ut. Drift- och förvaltningssynergier mellan FMG E-post och FMG Applikation försvinner. Kan medföra påverkan på nuvarande FMG applikationer som integrerats med FMG e- post Att en ny drift- och förvaltningsorganisation måste byggas upp, alternativt utbildning av nuvarande drift- och förvaltningsorganisation för FMG. Ytterligare en användarapplikation i Officepaketet att förvalta Outlook Förvaltning och packetering av SAF ICS Edition Konsekvenser för användare Ett införande av Boldon James innebär: Ytterligare en användarapplikation Möjligt försämrad integration mot FMG applikationer Ökade möjligheter till fjärråtkomst till e-post genom webbaserad e-post Utbildningsinsatser för att informera om o sekretessbedömning samt sekretessmarkering av e-postmeddelanden o åtkomstmetoder för e-post och kalender (klienter i olika zoner, Internet samt eventuellt mobiltelefonsynkronisering)

20 Sida 20 (28) 9.5 Microsoft Exchange 2010 Microsoft har tagit fram ett förslag till konceptuell lösning där man visar hur man tänkt hantera separation mellan informationssäkerhetszoner och hur man tillhandahåller möjligheten att tagga e-postmeddelanden i en MS Exchange 2010 miljö. HEMLIG/RESTRICTED miljön är i förslaget dimensionerad för 3000 användare, miljön är geografiskt säkrad med placering i två skilda datorcentraler eller hallar. I och med att H/Rmiljön är separerad ifrån SK-miljön så är det lätt att säkerställa att ingen trafik tillåts skickas utanför H/R-zonen. SK-miljön består av totalt nio servar som är geografiskt skilda åt av redundansskäl och är dimensionerad för användare. I SK miljön kan man även slå på extern åtkomst för mobilsynk via Exchange Activesync, Outlook Webb Access eller Outlook Anywhere. Figur 4 - MS Exchange 2010 separation Som klient föreslås att Outlook 2010 används. Outlook 2010 medger att man ansluter till två olika exchangekonton från samma klient. Detta kommer att förbättra användarvänligheten samtidigt som kraven på separation uppnås. Användarna kommer att ha en men kommer också att ha en sekundär adress som exempelvis kan heta

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 Ks 112 Uppgradering av IT-plattform KS/2012-0384 Kommunstyrelsen beslutar 1. Omgående starta kommungemensamt

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

1/20. IT-strategisk handlingsplan

1/20. IT-strategisk handlingsplan 1/20 IT-strategisk handlingsplan Sammanfattning av presentationen den 21 september 2006 2/20 1 Inledning I landstinget Dalarna har vi ett processorienterat IT-stöd med ett komplett digitalt flöde som ger

Läs mer

Beslut med anledning av genomförd förstudie Framtida Fordons-PC

Beslut med anledning av genomförd förstudie Framtida Fordons-PC 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-31 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 12 SL 2013-3814 Beslut med anledning av genomförd förstudie Framtida Fordons-PC Ärendebeskrivning

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar

Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar EXAMENSARBETE våren 2015 Sektionen för hälsa och samhälle Programområdet för datavetenskap IT-driftteknikerprogrammet Apple OS X i AD-miljö Möjligheter och begränsningar Författare Henrik Kristoffersson

Läs mer

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag.

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. - En balansgång mellan IT-säkerhet och användbarhet - Kristina

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kaliber Teknisk förstudie

Kaliber Teknisk förstudie Kaliber Teknisk förstudie Bakgrund och syfte Rapporten beskriver ett nytt system, med arbetsnamn Kaliber, som ska knyta samman olika bibliotekssystem, e-boksleverantörer och innehållsleverantörer för att

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Att införa internetprotokollet IPv6

Att införa internetprotokollet IPv6 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Datum 2011-XX-YY Att införa internetprotokollet IPv6 En praktisk beskrivning för offentlig sektor Remissversion 2011-09-08 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Diarienummer 11-157

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

FMV Instruktion för verifiering system av system på nivå 4. System av system på nivå 4

FMV Instruktion för verifiering system av system på nivå 4. System av system på nivå 4 FMV Instruktion för verifiering system av system på nivå 4 System av system på nivå 4 2013-06-18 13FMV5921-8:1 Härmed fastställs Leverans av ISD version 2.0 för delgivning till Försvarsmakten Högkvarteret

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan

Läs mer

Beslut med anledning av genomförd förstudie - framtida systemstöd för färdtjänstverksamheten

Beslut med anledning av genomförd förstudie - framtida systemstöd för färdtjänstverksamheten 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-03 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 8 SL 2013-3813 Beslut med anledning av genomförd förstudie - framtida systemstöd för färdtjänstverksamheten

Läs mer

Unified Messaging övertygar

Unified Messaging övertygar Ändringar i Unified Communications gör UM till det rätta valet för de flesta företag. Marty Parker Huvudansvarig på UniComm Consulting, LLC Uppdaterad i augusti 2009 Inledning: Unified Messaging är för

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv - delrapport Diarienummer: 10444-2014/1221 Datum: 2015-02-23 Näringsdepartementet N2014/3415/ITP, N2013/3701/ITP Statens servicecenter FE15 801 71 Gävle Telefon:

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

Fö rstudie kring ett natiönellt sta llfö retra darregister

Fö rstudie kring ett natiönellt sta llfö retra darregister (3) Dok.bet. PID2608 Version.0 Dnr/ref. Fö rstudie kring ett natiönellt sta llfö retra darregister Johan Kjell, Pensionsutvecklingsavdelningen Per Henriksson, Pensionsutvecklingsavdelningen Jessica Mettävainio,

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Microsoft Kommundesign MSKD. Version 4.0

Microsoft Kommundesign MSKD. Version 4.0 Microsoft Kommundesign MSKD Version 4.0 i Innehåll 1 Versionskommentarer... 1 1.1 Författare 4.0... 1 1.2 Medförfattare 4.0... 1 2 Kort sammanfattning... 2 2.1 Infrastruktur... 2 2.2 Kärnvärden... 2 2.3

Läs mer

IT-säkerhetskrav i Försvarsmakten KSF 3 och tillkommande säkerhetskrav JOHAN BENGTSSON, TEODOR SOMMESTAD, HANNES HOLM

IT-säkerhetskrav i Försvarsmakten KSF 3 och tillkommande säkerhetskrav JOHAN BENGTSSON, TEODOR SOMMESTAD, HANNES HOLM IT-säkerhetskrav i Försvarsmakten KSF 3 och tillkommande säkerhetskrav JOHAN BENGTSSON, TEODOR SOMMESTAD, HANNES HOLM FOI-R--4000--SE ISSN 1650-1942 December 2014 Johan Bengtsson, Teodor Sommestad, Hannes

Läs mer