MILJÖRAPPORT Lahega Kemi AB Helsingborg Torbjörn Lindgren, VD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖRAPPORT 2012. Lahega Kemi AB Helsingborg 2013-03-25 Torbjörn Lindgren, VD"

Transkript

1 MILJÖRAPPORT 2012 Lahega Kemi AB Helsingborg Torbjörn Lindgren, VD

2 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunddel Uppgifter om verksamhetsutövaren Uppgifter om verksamheten 3 Rapport 2003.dot ver Textdel Verksamhetsbeskrivning Organisation och ansvarsfördelning Lokalisering, plan och recipientförhållanden Allmänna uppgifter om verksamheten Påverkan på miljön och människors hälsa Förändringar Tillstånd Beslut i anmälningsärenden Övriga gällande beslut Beslut Meddelanden och överenskommelser Tillsynsmyndighet Produktion Gällande villkor Efterlevnad av Naturvårdsverkets föreskrifter Sammanfattning av mätningar, beräkningar och undersökningar Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Buller Besiktningar Åtgärder för drift, kontroll, skötsel och underhåll Åtgärder efter driftstörningar Åtgärder för att minska förbrukningen av råvaror och energi Råvaror Vattenförbrukning Energi Utbyte av kemiska produkter Åtgärder för att minska avfallsmängder och dess miljöfarlighet Inledning Farligt avfall Övrigt avfall Åtgärder för att minska risker Undersökning och åtgärder avseende produkter Handlingsplan för utsläppsbegränsande processinterna åtgärder avseende utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) Sammanfattande kommentar 24 3 Emissionsdeklaration... 24

3 3 (24) 1 Grunddel 1.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren Namn: Lahega Kemi AB Organisationsnummer: Utdelningsadress: Box 13073, Helsingborg Juridiskt ansvarig (godkänner miljörapporten): Torbjörn Lindgren, VD Telefonnummer: Uppgifter om verksamheten Anläggningens namn: Lahega Kemi AB Anläggningens platsnummer: Fastighetsbeteckning: Grusbädden 3 Besöksadress: Makadamgatan 16 Utdelningsadress: Box 13073, Helsingborg Kommun: Helsingborgs stad Kontaktperson i miljöskyddsfrågor: Åsa Möller Telefonnummer: Telefaxnummer: Epost: Kod för huvudverksamhet: Övriga koder: Farliga ämnen:

4 4 (24) 2 Textdel 2.1 Verksamhetsbeskrivning Organisation och ansvarsfördelning Juridiskt ansvarig för miljöskyddsfrågor: Teknisk chef: Kontaktperson: Torbjörn Lindgren, VD Tommie Nilsson Åsa Möller Lokalisering, plan och recipientförhållanden Anläggningen ligger på fastigheten Kv. Grusbädden 3 inom Väla Södra Industriområde. Området är enligt gällande stadsplan avsett för industriändamål. Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor, kylvatten samt sköljvatten från ROanläggningen avleds via det kommunala ledningssystemet och vattendrag till Skälderviken. Spillvatten (sanitärt avloppsvatten och processavloppsvatten) avleds via Öresundsverket till Öresund Allmänna uppgifter om verksamheten Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av kemisktekniska produkter för fordon, hygien och industri. Produktionen omfattar såväl egna produkter som legoproduktion och försäljningen även vidareförsäljning av andra företags produkter. Produktionen omfattar följande produktgrupper: Fordonsvård Rengöring Desinfektion Kroppsvård Smörjmedel Övrigt (bl a produkter för rengöring av fasader och tak samt köldbärare) Förutom kroppsvårdsprodukterna är produkterna kallblandningar, vilket innebär att råvarorna blandas med varandra utan inverkan av värme eller kylning. Flertalet av kroppsvårdsprodukterna är av emulsionstyp, vilket innebär att de tillverkas i mantlade blandare vid en temperatur av o C Påverkan på miljön och människors hälsa Utsläpp till luft Utsläpp till luft härrör från andning i tankarna, utsug från blandningen samt i viss mån även från tappning och rengöring. Utsläppet utgörs i huvudsak av etanol och 2 propanol. Utsläpp till vatten Anläggningen är ansluten till de kommunala avloppssystemen med separata system för dagvatten och spillvatten. Kylvatten, sköljvatten från ROanläggningen och nederbörd som avrinner från hårdgjorda ytor leds till dagvattennätet. Sanitärt avloppsvatten och processavloppsvatten avleds till spillvattennätet.

5 5 (24) Processavloppsvatten uppkommer vid rengöring av utrustning och lokaler. Diskvatten från ett antal utvalda produkter återanvänds, övrigt vatten avleds via en pumpgrop till en spillvattentank. Från spillvattentanken pumpas vattnet via oljeavskiljare till det kommunala spillvattennätet. Vid tillverkningen av kroppsvårds och hygienprodukter krävs kylning. Även tillverkningen av vissa industriella rengöringsmedel kräver kylning. För kylning används kallvatten. Inga kemikalier tillsätts kylvattnet som leds ut till dagvattennätet. En del av det inkommande råvattnet som ska användas vid tillverkning av produkter renas i en ROanläggning. I denna anläggning genereras sköljvatten som efter ombyggnad i maj 2011 avleds till dagvattennätet. Tidigare leddes sköljvattnet till processavloppsvattenanläggningen vilket gav en hög belastning på oljeavskiljarna. Buller Utsugsfläktar, ventilationsrör samt ankommande och avgående transporter ger upphov till buller. Verksamheten ger inte upphov till externt buller överskridande Länsstyrelsen i Skåne läns beslut , beräknat vid närmaste bostadsområde. Avfall Kontorspapper, wellpapp, plast, trä, metall och pappersförpackningar källsorteras och omhändertas av insamlingsföretag. Organiskt avfall källsorteras och omhändertas av NSR för vidare behandling i rötreaktor till biogas. Restavfall lämnas till Sita för omhändertagande och vidare förbränning hos Torsvik i Jönköping eller Kristinehedsverken i Halmstad. Tömda råvarufat (plast / plåt) och containrar lämnas till rekonditionering. Kosmetikavfall lämnas till NSR som vidarebefordrar det till SAKAB där det förbränns. Farligt avfall indelas i fyra grupper; petroleumavfall, alkoholavfall, syror samt basiska kemikalier. Dessa insamlas separat och skickas för destruktion via NSR. Dock används syror/baser huvudsakligen internt för att justera utgående processavloppsvatten. Bolaget har också under året fortsatt att återanvända alkoholavfallet samt delar av petroleumavfallet. Lagring av kosmetikavfall och farligt avfall sker inomhus i särskilda containrar vilka är uppmärkta med EWCkod, hälsoklassificering samt om det är brandfarligt. Förvaringsplatsen är märkt med texten Farligt avfall. Transporter Transporterna till och från anläggningen sker med bil. Antalet in och uttransporter uppskattas för närvarande som mest uppgå till 44 fordon per vardagsdygn under högsäsong respektive 20 fordon under lågsäsong. Produkternas miljöpåverkan Bolaget strävar efter att kontinuerligt utveckla produkter med minskad miljöpåverkan samt att informera kunderna om produkternas miljöpåverkan och hur den kan minskas. I samarbete med ledande tillverkare av reningsverk för biltvättanläggningar, tillhandahåller bolaget ett komplett program för vattenrening hos kund.

6 6 (24) Risker Verksamheten omfattas inte av Sevesolagstiftningen om åtgärder för att förebygga och begränsa allvarliga kemikalieolyckor. Riskerna med verksamheten är framförallt förknippade med förvaringen och hanteringen av brandfarliga varor och den därmed följande risken för brand. En stor genomgång av verksamheten med avseende på risker för brand har därför genomförts under Åtgärder har därefter vidtagits för att begränsa riskerna. Den relativt omfattande hanteringen och förvaringen av kemiska produkter medför dock även i övrigt risker framförallt för utsläpp till mark och vatten förknippade med lossningen och lagringen. Anläggningen har utformats för att minska dessa risker och det finns även rutiner med samma syfte. Riskerna för intrång och skadegörelse och därmed sammanhängande olyckor begränsas genom att fastigheten är inhägnad med el och larmstaket, genom rutiner för låsning av grindar samt genom yttre ronderingar av vaktbolag kvälls och nattetid. Hälsa Felaktig hantering av råvaror och produkter kan ge hälsoeffekter. En eventuell industribrand kan också medföra hälsoeffekter som följd av att människor exponeras för brandrök. Även utsläppen till luft av flyktiga organiska ämnen skulle kunna vara av betydelse ur hälsosynpunkt. Utsläppen är dock inte av den digniteten att några effekter behöver befaras Förändringar Förändringar 2012 i verksamheten Under första kvartalet 2012 sattes det in en komprimator för wellpapp, vilket har medfört minskade uttransporter från bolaget. Bolaget har under hösten och vintern byggt om befintligt råvaru/emballagelager till produktionslokal med en tappningslinje för hygienprodukter (kroppsvårdsprodukter och desinfektionsmedel) enligt GMP/ATEXstandard. Det hela har blivit försenat så linjen beräknas tas i bruk under maj månad Planerade förändringar Komplettering av anläggningen med viss utrustning däribland ny utrustning för blandning av bl a vaxer samt tre nya tappningslinjer. Kompletteringarna kommer att ske successivt och påbörjas tidigast 2013/2014. I den nya tankgården, med en lagringskapacitet på ca 500 m 3 (tio tankar à 50 m 3 vardera), kommer cisterner att installeras efterhand som behov av ytterligare lagringsvolym uppkommer. Installationer kommer att ske under Omdisponering av befintliga lokaler med användning av det gamla färdigvarulagret som produktionslokal. Ändringen kommer tidigast att ske under Lokalen hyrs för närvarande ut till det intilliggande företaget Order Nordic AB som använder den till lager för hemelektronikprodukter.

7 7 (24) 2.2 Tillstånd Beslutsdatum Tillståndsgivande myndighet Beslutet avser Länsstyrelsen i Skåne län Tillstånd till verksamhet omfattande en årlig produktion av kemisktekniska produkter för bland annat fordon, hygien och industri intill en volym av 30 miljoner liter. För tillståndet föreskrevs tolv särskilda villkor. Tillståndet togs i anspråk Beslut i anmälningsärenden 2012 Beslutsdatum Beslutande myndighet Beslutet avser Miljönämnden i Helsingborgs stad Anmälan om ombyggnad av befintligt råvaru/emballagelager till produktionslokal med en tappningslinje för hygienprodukter enl. GMPstandard. I beslutet meddelas att Miljönämnden godtar den anmälda ändringen. Miljönämnden erinrar dock om att ändringen omfattas av de villkor som meddelats i beslut av Länsstyrelsen samt om att verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angetts i anmälan och att framtida förändringar i verksamheten som är av betydelse ur störningssynpunkt i sig är anmälningspliktiga. 2.4 Övriga gällande beslut Beslut Beslutsdatum Beslutande myndighet Beslutet avser Miljönämnden i Helsingborgs stad Anmälan om installation av ny oljeavskiljare. I beslutet meddelas att Miljönämnden inte har något att erinra mot att bolaget installerar en oljeavskiljare under förutsättning att ändringen genomförs i enlighet med vad bolaget angivit i anmälan.

8 8 (24) Meddelanden och överenskommelser Datum Myndighet Ärendet avser Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad Bolaget har ingett ett kontrollprogram till Miljönämnden. Detta förslag till kontrollprogram diskuterades vid ett möte med Miljöförvaltningen och NSVA , varefter ett reviderat kontrollprogram ingavs till tillsynsmyndigheten Miljönämnden meddelar att de har inga erinringar mot att bolaget arbetar efter inlämnat kontrollprogram. Bolaget avser att avleda sköljvatten från ROanläggningen till dagvattennätet. Miljönämnden anser att åtgärden kan genomföras men erinrar bolaget om att frågan kan komma att omprövas i samband med att vattendirektivets åtgärdsprogram införs. Bolaget har låtit utföra förstagångsbesiktning i enlighet med vad som anges i kontrollprogrammet under februari Miljöförvaltningen meddelar att utförd besiktning och upprättad rapport godkänns. Meddelande med minnesanteckningar efter Miljönämndens besök på bolaget för att diskutera det särskilda kemikalievillkor som föreskrivits av Länsstyrelsen. Vid mötet diskuterades tillvägagångssätt för sökning av information för de kemikalier som används i produktionen.

9 9 (24) 2.5 Tillsynsmyndighet År Tillsynsmyndighet Handläggare 2012 Miljönämnden i Helsingborgs stad Nordenadler, miljöför Marianne valtningen 2.6 Produktion Tillståndsgiven produktion Faktisk produktion 30 miljoner liter 10,6 miljoner liter 2.7 Gällande villkor För verksamheten gäller nedanstående villkor. Uppfyllandet av villkoren redovisas med kursiv stil. 1. Om inte annat framgår av övriga villkor eller föreskrifter ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet. Några ändringar av produktionsprocesser eller reningsförfarande har inte skett under året. Ombyggnaden av befintligt råvaru/emballagelager till produktionslokal med installation av en tappningslinje för hygienprodukter har anmälts till tillsynsmyndigheten enligt 2.3 ovan. Villkoret bedöms vara uppfyllt. 2. Fr.o.m. den 1 juli 2011 får det i produktionen inte användas sådana råvaror eller insatskemikalier, för vilka det saknas dokumentation om risken för olägenheter för hälsa och miljön på grund av dålig nedbrytbarhet, akut och kronisk toxicitet samt potential för bioackumulering. Uppgifterna i dessa delar ska minst motsvara vad i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) krävs i säkerhetsdatablad. Sökanden ska kontinuerligt följa kunskapsutvecklingen vad gäller råvarornas och insatskemikaliernas egenskaper avseende risken för olägenheter för hälsa och miljö. Tillståndsmyndigheten får för en enskild råvara eller kemikalie medge undantag från kravet på dokumenterad kunskap och anstånd från tidskravet. Det finns en förteckning över samtliga råvaror och insatskemikalier där det i tre kolumner med X anges om det finns dokumenterad kunskap om varans nedbrytbarhet, akuta och kroniska toxicitet samt bioackumulerbarhet. Förteckningen har gåtts igenom med tillsynsmyndigheten vid möten, senast Av inspektionsrapport från genomgången framgår bl a att bolaget har genomfört ett omfattande arbete avseende dokumentation av de uppgifter som krävs enligt villkoret. Villkoret bedöms vara uppfyllt.

10 10 (24) 3. Med ledning av vad som framkommer av villkor 2 ska bolaget i skälig utsträckning byta ut sådana råvaror och insatskemikalier som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana kemikalier som kan antas vara mindre farliga. Vidare ska bolaget i skälig utsträckning vidta åtgärder för att minimera befarade miljörisker förknippade med sådana kemikalier som inte kan bytas ut enligt ovan. Resultatet av företagets arbete enligt villkoret redovisas i avsnitt 2.13 nedan. Av redovisningen där framgår sammanfattningsvis att arbetet resulterat i att nio kemiska produkter helt bytts ut under Villkoret bedöms vara uppfyllt. 4. Tillståndsinnehavaren ska aktivt undersöka möjligheterna till och verka för att kemikalier med konstaterat nitrifikationshämmande egenskaper ersätts med mindre hämmande alternativ. Resultatet av undersökningarna och bolagets arbete med att utveckla mindre hämmande produkter ska årligen redovisas i miljörapporten. Även resultatet av företagets arbete enligt detta villkor redovisas i avsnitt 2.13 nedan. Av redovisningen där framgår sammanfattningsvis att användningen av de hämmande nonjontensiderna oktylpyrrolidon, kokosdietanolamid och C9 C11 alkoholetoxilat 4EO har minskat ytterligare sedan Villkoret bedöms vara uppfyllt. 5. Processavloppsvatten ska avledas för behandling i kommunens avloppsreningsverk. Utsläpp av biologiskt syreförbrukande ämnen, mätt som BOD 7, får högst uppgå till kg per månad, utsläpp av kemiskt syreförbrukande ämnen, mätt som COD, får högst uppgå till kg per månad, samt flödet får högst uppgå till 350 m³ per månad. Utsläppen av BOD 7 uppgick vid årets provtagningar till 745, 694, 1 689, 1 198, 1 428, 793, 882, 512, 826, 727, 854 respektive 449 ad vilket ska jämföras med begränsningsvärdet ad. Begränsningsvärdet har därmed innehållits vid samtliga provtagningstillfällen. Årsutsläppet uppgick totalt till ca kg vilket i medeltal motsvarar ca 900 ad. Utsläppen av COD uppgick vid årets provtagningar till 1 801, 2 023, 3 378, 1 438, 1 785, 1 281, 1 344, 927, 1 298, 1 520, respektive 988 ad vilket ska jämföras med begränsningsvärdet ad. Begränsningsvärdet har därmed innehållits vid samtliga provtagningstillfällen. Årsutsläppet uppgick totalt till ca kg vilket i medeltal motsvarar ca ad. Flödet uppgick till 62.1, 57.8, 84.5, 59.9, 71.4, 61.0, 42.0, 54.5, 59.0, 66.1, 61.0 respektive 44.9 m 3 /månad vilket ska jämföras med begränsningsvärdet 350 m 3 /månad. Begränsningsvärdet har därmed innehållits samtliga månader. Årsutsläppet av processavloppsvatten uppgick totalt till ca 724 m 3 vilket i medeltal motsvarar ca 60 m 3 /månad. 6. Senast sex månader efter det att tillståndet har tagits i anspråk ska bolaget till tillsynsmyndigheten inlämna en handlingsplan för utsläppsbegränsande processinterna åtgärder avseende utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) till luft.

11 11 (24) Handlingsplan för VOC ingavs i enlighet med villkoret I handlingsplanen redovisas 12 planerade / möjliga processinterna åtgärder. Enligt handlingsplanen ska arbetet redovisas i miljörapporten. Redovisning lämnas i avsnitt 2.17 nedan. 7. Utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) till luft får inte överstiga 10 ton per år. Årsutsläppet av VOC uppgick totalt till kg. Villkoret har därmed innehållits. 8. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt utformad så att regnvatten inte ansamlas. Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst motsvara den största behållarens volym plus tio procent av övriga behållares volym. För förvaring av brandfarliga varor av klass 1 i befintlig tankgård medges undantag från kravet på uppsamlingsvolym enligt ovan under 3 år efter det att detta tillstånd tagits i anspråk. Under denna tid ska den tillgängliga uppsamlingsvolymen minst motsvara varje enskild behållares volym. Lagring och hantering av avfall och kemiska produkter sker i enlighet med kraven i villkoret. Undantaget vad avser befintlig tankgård gäller t o m Buller från verksamheten ska begränsas så att bolagets bidrag till den ekvivalenta ljudnivån vid närmaste bostäder inte överstiger 50 db(a) dagtid (kl 07 18), 45 db(a) kvällstid (kl 1822) och 40 db(a) nattetid (kl 2207). Om impulsljud eller hörbara tonkomponenter förekommer ska angivna värden sänkas med 5 db(a). Momentana ljud får nattetid (kl 2207) uppgå till högst 55 db(a). De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras när det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer. Kontroll ska ske genom närfältsmätningar och/eller immissionsmätningar samt beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de tidsperioder som anges ovan. Mätningar och beräkningar av bullret från verksamheten utfördes i samband med förstagångsbesiktning i februari Mätningarna och beräkningarna visade att gällande riktvärden innehölls. Några installationer av ny bullrande utrustning eller andra åtgärder som kan medföra buller har inte skett sedan mätningarna utfördes. Villkoret bedöms därmed vara uppfyllt. 10. Avfall av olika slag ska uppsamlas och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. Avfallet ska i största möjliga utsträckning upparbetas, återvinnas eller nyttiggöras på annat sätt. Källsortering och omhändertagande av ett antal avfallsfraktioner sker enligt redovisning i miljörapporten. Såväl syror som basiska kemikalier återanvänds för phjustering. Alkoholavfallet renas och återanvänds helt i enlighet med intentionerna i villkoret. Petroleumavfallet delas upp i två fraktioner, en del som går att återanvända och en del som skickas till destruktion. Avfallshanteringen sker därmed helt i enlighet med villkoret.

12 12 (24) 11. Verksamhetens energiförbrukning fördelat på olika källor samt åtgärder för att minska energiförbrukningen ska årligen redovisas i miljörapporten. För elenergi ska det anges om ursprunget är förnyelsebara källor. Redovisning i enlighet med villkoret lämnas i avsnitt nedan. Villkoret bedöms vara uppfyllt. 12. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Förslag till reviderat kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 6 månader efter det att detta beslut har vunnit laga kraft. Förslag till kontrollprogram ingavs i enlighet med villkoret Efter diskussion med tillsynsmyndigheten ingavs ett reviderat kontrollprogram , detta godkändes av Miljönämnden genom delegationsbeslut Bolaget har ingivit ett PM om kompletterande kontroll avseende COD och TOC Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att föreskriva de ytterligare villkor som kan erfordras avseende: a. Ytterligare utsläppsparametrar för avloppsvatten. b. Bolagets arbete för att minimera miljöeffekter från som följer av verksamheten. c. Kontroll av verksamheten beträffande mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod med inriktning på begränsningsvärden angivna i villkor 5 och 6. Några sådana villkor har inte föreskrivits. 2.8 Efterlevnad av Naturvårdsverkets föreskrifter Ingen av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:11, NFS 2002:26 och 2002:28 är tillämpliga. 2.9 Sammanfattning av mätningar, beräkningar och undersökningar Utsläpp till luft Utsläpp av VOC I november 2009 gjordes mätningar av mängden lösningsmedel som avgår till omgivande luft. Mätning har utförts dels i utgående luft från den ATEXklassade ventilationsanläggningen dels i utgående luft från två olika tankar under vardera en produktionscykel (uppfyllning av tank, tillsats av blandningsvätska samt blandning). Mätning har utförts vid blandning av lösningsmedel respektive spolarvätska. Under 2010 har bolaget tagit fram en metodik för beräkning av omsättnings och produktionsrelaterade förluster samt av andningsförluster bl a baserad på resultaten från utförda mätningar.

13 13 (24) Enligt denna metodik var omsättnings och produktionsförlusterna efter temperaturkompensering ca 805 kg samt andningsförlusterna ca 475 kg. Den sammanlagda mängden utsläppt VOC blir då ca kg för Utsläpp till vatten Flöde Mängden processavloppsvatten uppgick under året till ca 724 m³ vilket är ca 20 % mindre än föregående år, se tabell nedan. Vattnet avleds via spillvattennätet till Öresundsverket. Under hösten 2009 gjordes ett byte av råvatten för den kommunala vattenförsörjningen (Ringsjövatten i stället för Bolmenvatten). Ringsjövattnet innehåller mycket högre halter av sulfater vilket gav utfällningar i produkterna och därigenom produktionsstörningar. Det blev därför nödvändigt att använda ROvatten som råvara till fler produkter än tidigare. Användningen av ROvatten i dessa produkter gav dock så positiva effekter att bolaget fortsatt att använda det även efter att Bolmenvatten åter kopplats in. Vid ROanläggningen genereras ca 30 % sköljvatten. Sköljvattnet har tidigare avletts tillsammans med processavloppsvattnet. Fr o m mitten av maj 2011 avleds vattnet till dagvattennätet. I tabell nedan redovisas såväl den samlade mängden processavloppsvatten (inkluderande sköljvatten t o m mitten av maj 2011) som mängden sköljvatten. Mängden processavloppsvatten (exkl sköljvatten) har minskat såväl i faktisk mängd som relaterat till produktionsvolymen (som har minskat något sedan 2011). Mängderna är framförallt beroende av produktmixen under året Processavloppsvatten, m³ 685,7 782,9 971, , ,4 927,4 724,2 Sköljvatten, m³ Provtagning Uttag av prov på utgående vatten från oljeavskiljare 2 utförs i provtagningsbrunn på utgående ledning från oljeavskiljaren. Provtagning sker med automatisk tidsstyrd provtagare inställd så att ett representativt delprov uttas under respektive utpumpning. Provtagning för kontroll av villkor 5 utförs varje månad medan provtagning för villkor 4 utförs två gånger per år. Månadsprovtagning Provtagning utförs under ca en vecka. Vid varje provtagningstillfälle uttas prov vid tre utpumpningar från spillvattentanken. Provtagning utförs med automatisk tidsstyrd provtagare enligt ovan. De två första delproven fryses och tinas därefter under natten till den dag det tredje provet ska tas. De tre delproven (varav det sista färskt) blandas till ett samlingsprov den tredje provtagningsdagen och lämnas sedan lämnas färskt (men kylt) samma dag för analys med avseende på BOD 7, COD och TOC. Som kom

14 14 (24) plement till detta analyseras även de tre delproven med avseende på BOD 7, COD och TOC. Innehållet av BOD 7 och COD i respektive samlingsprov förutsätts vara representativt för den aktuella månaden. Månadsutsläppen beräknas därför med utgångspunkt från uppmätta halter och utpumpad mängd enligt ovan. Även kvoten mellan BOD 7 och COD beräknas. Resultaten redovisas i tabell nedan. Analys Enhet Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Mängd per år Mängd per månad, medelvärde Flöde m³/mån 62,1 57,8 84,5 59,9 71,4 61,0 42,0 54,5 59,0 66,1 61,0 44,9 724,2 60,3 BOD COD TOC BOD 7 / COD Kvot 0,41 0,34 0,50 0,83 0,80 0,62 0,66 0,55 0,64 0,48 0,64 0,45 0,58 COD / TOC Kvot 4,60 4,67 6,45 6,32 4,24 4,47 4,00 3,40 4,68 4,89 4,31 4,58 4,72 Analyserna visar att utsläppen av BOD 7 minskat sedan 2011 medan utsläppen av COD och TOC varit av samma storleksordning 2012 som Detta har medfört att även kvoten mellan BOD 7 och COD minskat. Halvårsprovtagning Denna provtagning utförs två gånger per år under ca en vecka vardera. Vid varje provtagningstillfälle uttas prov vid tre utpumpningar från spillvattentanken. Provtagning utförs med automatisk tidsstyrd provtagare enligt ovan. De tre delproven blandas till ett samlingsprov som lämnas för analys. Provtagning har skett i maj och november/december i enlighet med egenkontrollprogrammet. I tabell nedan redovisas resultaten från årets provtagningar. Utsläppsmängderna har beräknats med utgångspunkt från föroreningshalt och flöde vid respektive provtagningstillfälle.

15 15 (24) Analys Enhet V V Mängd per månad, medelvärde Mängd per år Flöde m³/mån 71,4 53,0 60,3 724,2 Konduktivitet 25 C ms/m BOD ,6 794,3 COD , ,7 TOC ,0 328,3 Kväve tot, N ,6 6,4 32,5 389 Fosfor tot, P ,1 5,2 11,2 134 Totalt extr. alifatiska ämnen ,8 29,6 86, Totalt extr. aromatiska ämnen <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 Opolära alifatiska kolväten ,7 12,2 48,9 587 Opolära aromatiska kolväten <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 Tensider, anjon 0, ,01 2,5 1,3 15,3 Tensider, nonjon ,3 74,1 49,2 590 Tensider, katjon ,9 1,7 0,9 10 Propylenglykol ,0 9,5 7,8 93 Etylenglykol 65 4, ,3 121,

16 16 (24) Analys Enhet V V Mängd per månad, medelvärde Mängd per år Butylglykol ,3 22,8 122, Etanol ,8 407,2 222, Isopropanol ,9 58,3 179, Nitrifikationshämning Vid 20% inblandning % Vid årets två provtagningar låg halterna av samtliga analyserade parametrar, förutom avseende kväve, etylenglykol och butylglykol, inom ramen för tidigare förekommande intervall. Vid provtagningen i maj var innehållet av kväve 820 att jämföra med tidigare uppmätt maxnivå på 400 och innehållet av butylglykol att jämföra med tidigare uppmätt maxnivå på 920. Provet omanalyserades med resultat inom mätosäkerheten som följd. Vid provtagningen i novemberdecember var innehållet av etylenglykol att jämföra med tidigare uppmätt maxnivå på Även detta prov omanalyserades. Omanalysen resulterade i förändrade resultat avseende etylenglykol, butylglykol och isopropanol. Enligt uppgift från det analyserande laboratoriet är den metod som används för dessa analyser (GC/FID) inte lämplig för detta vatten eftersom innehållet av olja stör. Bolaget undersöker nu möjligheterna att analysera innehållet av alkoholer och glykoler med annan metod (GC/MS). Sammanfattningsvis var utsläppen av många av de föroreningsparametrar som analyseras lägre under 2012 än under 2011 och 2010, däribland samtliga tensider. Utsläppen av propylenglykol och isopropanol var lägre än under 2011 men högre än Utsläppen av etanol och butylglykol var högre under 2011 än 2010 medan utsläppen av etylenglykol var högre än 2011 men lägre än Förändringarna är en naturlig följd av variationerna i produktmixen. Som underlag för företagets arbete enligt villkor 4 (utbyte av kemikalier med nitrifikationshämmande egenskaper) beräknas det teoretiska hämningsbidraget från tidigare identifierade råvaror/kemiska produkter med hämmande effekt vilka kan analyseras (för närvarande etanol/isopropanol, propylenglykol, etylenglykol, butylglykol och vissa nonjontensider). Beräkningarna utförs med hjälp av hämningskurvor som upprättats med utgångspunkt från tester utförda på olika spädningar av de olika kemiska produkterna. Det beräknade hämningsbidraget jämförs sedan med det uppmätta. Resultaten redovisas i tabell ( Nitrifikationshämningstabell ). I de fall den beräknade hämningen avviker väsentligt från den uppmätta sker ytterligare utvärdering i syfte att finna orsaken till avvikelsen. Vid årets två provtagningar var det beräknade hämningsbidraget från etanol, isopropanol, etylenglykol, propylenglykol, butylglykol och nonjontensider > 100 % vilket kan jämföras med den uppmätta hämningen som var 100 respektive 98 % (enligt uppgift

17 17 (24) från det analyserande laboratoriet detsamma som 100 %) i proven. Någon ytterligare utvärdering har därför inte gjorts Buller Mätning av buller utfördes vid förstagångsbesiktningen i februari Mätningarna utfördes som närfältsmätningar (emissionsmätningar), då bullernivån vid bolaget domineras av buller från omkringliggande industrier. Bullernivån från bolaget har därefter beräknats med hjälp av ett datorprogram till en kontrollpunkt vid bostadsområdet Dalhem (ca 800 m ifrån bolaget). Beräkningarna visar att bullernivån från bolagets anläggning inte överskrider nivåerna i Länsstyrelsen i Skåne Läns beslut Besiktningar Förstagångsbesiktning genomfördes Besiktningen visade att kontrollen av verksamheten bedrivs enligt ett väl utformat egenkontrollprogram samt att inga anmärkningar eller avvikelser noterades. En ny periodisk besiktning ska genomföras Åtgärder för drift, kontroll, skötsel och underhåll Reningsanläggningar Allt processavloppsvatten avleds till det kommunala spillvattennätet via två oljeavskiljare som är försedda med larm för hög nivå. Anläggningarna har fungerat utan anmärkning under året. Journalföring Journaler för phmätare, tömning av spillvattentank, oljeavskiljare 1 och 2 och för tömning av regnvatten i tankgårdar och kulvertar är korrekt ifyllda. Underhåll Bolaget har ett datoriserat underhållssystem för att säkra driften på maskinerna Åtgärder efter driftstörningar Inga driftstörningar har noterats under året Åtgärder för att minska förbrukningen av råvaror och energi Råvaror Bolaget använder en stor mängd olika råvaror i form av tensider, komplexbildare, lösningsmedel mm. Bolaget har haft som miljömål att minska råvaruförbrukningen och då även mängden farligt avfall genom att återanvända alkohol och petroleumspill. Återanvändning av alkoholfraktionen har skett sedan Under 2012 återanvändes hela alkoholfraktionen dvs kg. Petroleumfraktionen delas upp i två delar. En som innehåller rent lösningsmedel och därmed går att återanvända i produkter av microemulsionstyp samt en del som innehåller lösningsmedel med vax och silikonrester som skickas till destruktion. Under 2012 har ca kg petroleumlösningsmedel kunnat återanvändas medan inget har skickats till destruktion. Även återanvändningen av diskvatten bidrar till att råvaruförbrukningen minskar. Under 2012 har bolaget återanvänt

18 18 (24) ca 13,8 m³ diskvatten efter alkaliska produkter och ca 6 m³ diskvatten efter microemulsioner samt ca 0,1 m³ diskvatten efter skärvätskor. Vidare har ca 0,5 m 3 surt diskvatten använts för phjustering i stället för prima syror Vattenförbrukning Renvattenförsörjning sker från kommunens distributionsnät. Vattnet används som råvara i produkterna, till rengöring av tankar och fyllningsmaskiner, som kylvatten i produktionen samt till sanitära ändamål. Mängden som används som råvara utgör huvuddelen av förbrukningen. Under 2012 förbrukades m³, vilket är en minskning med ca 4 % jämfört med föregående år. Minskningen beror troligtvis på den något minskade produktionsvolymen och på produktmixen Energi Energi förbrukas för uppvärmning och ventilation av lokaler samt drift av ångpanna och maskiner. Värme och varmvattenförsörjningen sker med fjärrvärme som har s.k. Bra Miljövallicens. Elkraft till maskinerna har levererats av Öresundskraft och är producerad av vattenkraft, vilket minskar utsläppen av koldioxid jämfört med konventionellt producerad el. Förbrukningen uppgick 2012 till 994 MWh fjärrvärme och MWh el, vilket är en ökning med ca 8 % för fjärrvärmen medan elförbrukningen är ungefär samma som föregående år. Den ökade fjärrvärmeförbrukningen är troligen en följd av den kallare vintern. Drivmedel förbrukas av tjänstebilar, merparten av förbrukningen står bolagets säljkår för. Förbrukningen 2012 uppgick till ca liter 95 oktanig bensin, ca liter diesel samt ca liter etanol. Jämfört med föregående år har förbrukningen minskat med 30 % för bensin, 18 % för diesel och 55 % för etanol. Under 2011 gjordes en översiktlig översyn av energianvändningen av Öresundskraft. Syftet med översynen var att identifiera möjligheter till energibesparande åtgärder. I avsnittet Slutsatser lämnas rekommendationer till fortsatt arbete avseende värme (successivt sänkt temperatur, maxbegränsande termostater), tryckluft (helgeffekt, tätare intervall läcksökning), belysning (utbyte vissa armaturer) samt ventilationsåtervinning (med reservation för lönsamheten). Under 2012 har bolaget konstaterat att resultaten inte kan ligga tillgrund för beslut om åtgärder. En mer detaljerad energikartläggning kommer därför att genomföras under Kartläggningen planeras bl a omfatta mätning av faktisk energiförbrukning på vissa tappningslinjer Utbyte av kemiska produkter Enligt bolagets rutiner för produktutveckling ska hänsyn tas till påverkan på människa och miljö under produktens livscykel och mindre lämpliga ämnen successivt bytas ut. Bolagets rutiner omfattar bl a tester av såväl befintliga som nya råvaror med avseende på nitrifikationshämning. Råvarorna värderas därefter med avseende på hämning samt med avseende på andra aspekter som t ex biologisk nedbrytbarhet, ekotoxicitet och bioackumulering. Under 2012 har bolaget fortsatt att värdera nya råvaror samt befintliga råvaror från nya leverantörer. Ett 60tal råvaror har granskats, av dessa har ett 45tal godkänts för användning. Endast ett 10tal av dem som godkänts har sedan tagits in i produktionen. Bolaget har under perioden haft som miljömål att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen och nitrifikationshämmande ämnen genom utbyte till mindre miljö

19 19 (24) farliga tensider. Resultatet av arbetet har fortlöpande redovisats i miljörapporterna och återges därför inte här. Sammanfattningsvis har arbetet resulterat i att förbrukningen av de hämmande nonjontensiderna oktylpyrrolidon och kokosdietanolamid minskat från 18,5 ton 2001 till 0,5 ton 2012 (oktylpyrrolidon) respektive från 116 ton 2001 till 24,7 ton 2012 (kokosdietanolamid). 1 Oktylpyrrolidon ingår numera endast i en receptur vilket kan jämföras med tidigare drygt 20. Arbete med utbyte i resterande receptur pågår. Tester med användning av andra råvaror har medfört effektförsämringar av produkterna vilket försvårar utbytesarbetet. Råvaran bedöms därför finnas kvar ytterligare några år. Kokosdietanolamid ingår numera i knappt ett 10tal recepturer att jämföra med tidigare 30tal. Varan är en stor råvara som används i många sammanhang. Bolaget arbetar dock fortlöpande med utbyte av även denna råvara. Under 2008 ersattes råvaran med annan hämmande råvara i vissa hygienprodukter. Under 2012 har bolaget fortsatt arbetet med att byta ut en av de nitrifikationshämmande nonjontensiderna, C9C11 alkoholetoxilat 4EO, mot en betydligt mindre hämmande nonjontensid. C9C11 alkoholetoxilat 4EO ingår numera i en handfull recepturer att jämföra med tidigare 25tal. Sammanfattningsvis har arbetet resulterat i att förbrukningen minskat från 42,6 ton 2010 till 1,9 ton Redovisning av utbytesarbetet lämnas i tabell nedan. CASnr Kemiskt namn Klassificering Användningsområde Ingått i antal produkter Kommentar Polymer i vattenlösning N; R50/53 Konserveringsmedel 1 Utgått under & & Blandning av dietanolamin, borsyra och oljesyradietanolamid Xn; R /22 Korrosionsinhibitor 3 Utgått under ethylhexyl2 ethylhexanoate Xn; R63 Vegetabiliskt lösningsmedel 1 Utgått under 2012 GLF 130 Xi; R4352/53 Parfym 1 Utgått under 2012 Citrofresh Xn; R /53 Parfym 1 Utgått under & C1013 Alkylbensulfonsyra & C12 15 alkholetoxilat Xn N; R Tensid 1 Utgått under Under 2011 var förbrukningen av oktylpyrrolidon 0,8 ton och av kokosdietanolamid 36,8 ton. 2 Under 2011 var förbrukningen 19,4 ton.

20 20 (24) CASnr Kemiskt namn Klassificering Användningsområde Ingår i antal produkter Kommentar & & Etoxylated fatty amine & Quartenary ammonium salt & Amine oxyde C N; R Tensid 1 Utgått under Alkyldimetylbetain Xi N; R36/38 50 Tensid 1 Utgått under Aminoxid Xi N; R36/38 50 Tensid 7 Utgått under NTAnatriumsalt Xn; R Komplexbildare 5 st Ratemaprodukter (privat label) Utbytt i 36 produkter. Arbetet fortsätter även under oktyl2 pyrrolidon C N; R34 51/53 Tensid 1 Nitrifikationshämmande. Arbetet fortsätter även under Kokosdietanolamid C9C11 alkoholetoxilat 4EO Xi; R36 Tensid 8 Nitrifikationshämmande. Arbetet fortsätter även under 2013 Xi; R3841 Tensid 5 Nitrifikationshämmande. Arbetet fortsätter även under Åtgärder för att minska avfallsmängder och dess miljöfarlighet Inledning Bolaget har som miljömål att minska mängden farligt avfall genom att återanvända alkohol och petroleumspill. Redovisning lämnas i avsnitt och nedan. Härutöver medför det fortlöpande utbytesarbetet att även avfallens farlighet minskar. Redovisning av detta arbete lämnas i avsnitt 2.13 och 2.16.

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun BESLUT 1(9) Miljöprövningsdelegationen 551-1112-2005 Stena Miljö AB Box 4054 400 40 GÖTEBORG Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Egenkontroll lantbruk

Egenkontroll lantbruk Egenkontroll lantbruk Egenkontroll är ett verktyg för att ha kontroll på hur verksamheten påverkar miljön. En bra egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

DOM 2015-03-05 Stockholm

DOM 2015-03-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-03-05 Stockholm Mål nr M 8363-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-21 i mål nr M 2197-14, se

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 5 november 2013 Dnr NV-03538-13 Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Avfall Sverige är

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-638 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Miljökrav på fordonstvätt Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Dessa riktlinjer bygger till stora delar på den policy som Miljösamverkan Västra Götaland i oktober 2008 tog fram

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002 Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter November 2002 2 3 Förord Skriften du håller i din hand är en samlad presentation av riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN Vägledning för hur man steg för steg kan gå till väga Risker enligt miljöbalken = sådant som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt Miljön omfattar enligt miljöbalken

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

Stöd för egenkontroll för vindkraft

Stöd för egenkontroll för vindkraft Stöd för egenkontroll för vindkraft Illustration och layout: Simon Cederholm 2003-2013 1 år Stöd för egenkontroll för vindkraft Denna vägledning har tagits fram för att underlätta och stötta vindkraftsföretagens

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1(7) 1(7) Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Finspångs Tekniska Verk AB 612 80 Finspång Besök: Norrköpingsvägen 32 Telefon 0122-851 80 Fax 0122-851 17 info@finspangstekniskaverk.se

Läs mer

Mottagande och inblandning av kolhydratrika avfallsprodukter

Mottagande och inblandning av kolhydratrika avfallsprodukter SAMRÅDSUNDERLAG Handläggare Anitha Jacobsson Tel +46 10 505 12 04 Mobil +46705204014 Anitha.Jacobsson@afconsult.com Datum 2014-12-10 Uppdragsnummer 701011 Kund Lantmännen Agroetanol AB Mottagande och inblandning

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Miljörapport 2014. TVAB Oljedepå. Pampushamnen NORRKÖPING

Miljörapport 2014. TVAB Oljedepå. Pampushamnen NORRKÖPING Miljörapport 2014 TVAB Oljedepå Pampushamnen NORRKÖPING INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING OCH VERKSAMHET 3 2.3 GÄLLANDE

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

Sammanfattning Sisjöns panncentral

Sammanfattning Sisjöns panncentral Sammanfattning Sisjöns panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten i Sisjöns panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Yttre Miljo. Miljörapport Luleå Uddebo hamn

Yttre Miljo. Miljörapport Luleå Uddebo hamn Yttre Miljo 2014 Miljörapport Luleå Uddebo hamn UTREDNING Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2015-03-13 Vår beteckning: 15-766 1 (1) Handläggare Avd/Sektion Niddi Ögren Hållbarhet/ Yttre Miljö

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID ESSVE 2013 Varunamn ECM Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-05-22

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet jordbruksföretag

Anmälan av miljöfarlig verksamhet jordbruksföretag Anmälan av miljöfarlig verksamhet jordbruksföretag Anmälan ska lämnas till miljöförvaltningen senast sex veckor före verksamheten ska påbörjas. Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Dnr 2011-603 Försiktighetsåtgärder vid krossning av berg- och grusmaterial på fastigheten Lädersättra 1:6

Dnr 2011-603 Försiktighetsåtgärder vid krossning av berg- och grusmaterial på fastigheten Lädersättra 1:6 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2012-04-18 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-603 Försiktighetsåtgärder vid krossning av berg- och grusmaterial på fastigheten Lädersättra 1:6 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

TILLSYN AV BENSINSTATIONER OCH DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING

TILLSYN AV BENSINSTATIONER OCH DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING P R O J E K T A P P O R T L J U S D A L S K O M M U N M I L J Ö E N H E T E N TILLSYN AV BENSINSTATIONER OCH DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING 2014 Kristin Berg, miljöinspektör Inledning och bakgrund Projektet görs

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Beslutade av Miljönämnden 2011-03-16 Dnr: Mn 04/2011 1 (7) Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar,

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun 1(6) Januari 2012 MBN 2011/1317 Miljö- och byggnadsnämnd Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14, 19 Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer