MILJÖRAPPORT Lahega Kemi AB Helsingborg Torbjörn Lindgren, VD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖRAPPORT 2012. Lahega Kemi AB Helsingborg 2013-03-25 Torbjörn Lindgren, VD"

Transkript

1 MILJÖRAPPORT 2012 Lahega Kemi AB Helsingborg Torbjörn Lindgren, VD

2 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunddel Uppgifter om verksamhetsutövaren Uppgifter om verksamheten 3 Rapport 2003.dot ver Textdel Verksamhetsbeskrivning Organisation och ansvarsfördelning Lokalisering, plan och recipientförhållanden Allmänna uppgifter om verksamheten Påverkan på miljön och människors hälsa Förändringar Tillstånd Beslut i anmälningsärenden Övriga gällande beslut Beslut Meddelanden och överenskommelser Tillsynsmyndighet Produktion Gällande villkor Efterlevnad av Naturvårdsverkets föreskrifter Sammanfattning av mätningar, beräkningar och undersökningar Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Buller Besiktningar Åtgärder för drift, kontroll, skötsel och underhåll Åtgärder efter driftstörningar Åtgärder för att minska förbrukningen av råvaror och energi Råvaror Vattenförbrukning Energi Utbyte av kemiska produkter Åtgärder för att minska avfallsmängder och dess miljöfarlighet Inledning Farligt avfall Övrigt avfall Åtgärder för att minska risker Undersökning och åtgärder avseende produkter Handlingsplan för utsläppsbegränsande processinterna åtgärder avseende utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) Sammanfattande kommentar 24 3 Emissionsdeklaration... 24

3 3 (24) 1 Grunddel 1.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren Namn: Lahega Kemi AB Organisationsnummer: Utdelningsadress: Box 13073, Helsingborg Juridiskt ansvarig (godkänner miljörapporten): Torbjörn Lindgren, VD Telefonnummer: Uppgifter om verksamheten Anläggningens namn: Lahega Kemi AB Anläggningens platsnummer: Fastighetsbeteckning: Grusbädden 3 Besöksadress: Makadamgatan 16 Utdelningsadress: Box 13073, Helsingborg Kommun: Helsingborgs stad Kontaktperson i miljöskyddsfrågor: Åsa Möller Telefonnummer: Telefaxnummer: Epost: Kod för huvudverksamhet: Övriga koder: Farliga ämnen:

4 4 (24) 2 Textdel 2.1 Verksamhetsbeskrivning Organisation och ansvarsfördelning Juridiskt ansvarig för miljöskyddsfrågor: Teknisk chef: Kontaktperson: Torbjörn Lindgren, VD Tommie Nilsson Åsa Möller Lokalisering, plan och recipientförhållanden Anläggningen ligger på fastigheten Kv. Grusbädden 3 inom Väla Södra Industriområde. Området är enligt gällande stadsplan avsett för industriändamål. Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor, kylvatten samt sköljvatten från ROanläggningen avleds via det kommunala ledningssystemet och vattendrag till Skälderviken. Spillvatten (sanitärt avloppsvatten och processavloppsvatten) avleds via Öresundsverket till Öresund Allmänna uppgifter om verksamheten Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av kemisktekniska produkter för fordon, hygien och industri. Produktionen omfattar såväl egna produkter som legoproduktion och försäljningen även vidareförsäljning av andra företags produkter. Produktionen omfattar följande produktgrupper: Fordonsvård Rengöring Desinfektion Kroppsvård Smörjmedel Övrigt (bl a produkter för rengöring av fasader och tak samt köldbärare) Förutom kroppsvårdsprodukterna är produkterna kallblandningar, vilket innebär att råvarorna blandas med varandra utan inverkan av värme eller kylning. Flertalet av kroppsvårdsprodukterna är av emulsionstyp, vilket innebär att de tillverkas i mantlade blandare vid en temperatur av o C Påverkan på miljön och människors hälsa Utsläpp till luft Utsläpp till luft härrör från andning i tankarna, utsug från blandningen samt i viss mån även från tappning och rengöring. Utsläppet utgörs i huvudsak av etanol och 2 propanol. Utsläpp till vatten Anläggningen är ansluten till de kommunala avloppssystemen med separata system för dagvatten och spillvatten. Kylvatten, sköljvatten från ROanläggningen och nederbörd som avrinner från hårdgjorda ytor leds till dagvattennätet. Sanitärt avloppsvatten och processavloppsvatten avleds till spillvattennätet.

5 5 (24) Processavloppsvatten uppkommer vid rengöring av utrustning och lokaler. Diskvatten från ett antal utvalda produkter återanvänds, övrigt vatten avleds via en pumpgrop till en spillvattentank. Från spillvattentanken pumpas vattnet via oljeavskiljare till det kommunala spillvattennätet. Vid tillverkningen av kroppsvårds och hygienprodukter krävs kylning. Även tillverkningen av vissa industriella rengöringsmedel kräver kylning. För kylning används kallvatten. Inga kemikalier tillsätts kylvattnet som leds ut till dagvattennätet. En del av det inkommande råvattnet som ska användas vid tillverkning av produkter renas i en ROanläggning. I denna anläggning genereras sköljvatten som efter ombyggnad i maj 2011 avleds till dagvattennätet. Tidigare leddes sköljvattnet till processavloppsvattenanläggningen vilket gav en hög belastning på oljeavskiljarna. Buller Utsugsfläktar, ventilationsrör samt ankommande och avgående transporter ger upphov till buller. Verksamheten ger inte upphov till externt buller överskridande Länsstyrelsen i Skåne läns beslut , beräknat vid närmaste bostadsområde. Avfall Kontorspapper, wellpapp, plast, trä, metall och pappersförpackningar källsorteras och omhändertas av insamlingsföretag. Organiskt avfall källsorteras och omhändertas av NSR för vidare behandling i rötreaktor till biogas. Restavfall lämnas till Sita för omhändertagande och vidare förbränning hos Torsvik i Jönköping eller Kristinehedsverken i Halmstad. Tömda råvarufat (plast / plåt) och containrar lämnas till rekonditionering. Kosmetikavfall lämnas till NSR som vidarebefordrar det till SAKAB där det förbränns. Farligt avfall indelas i fyra grupper; petroleumavfall, alkoholavfall, syror samt basiska kemikalier. Dessa insamlas separat och skickas för destruktion via NSR. Dock används syror/baser huvudsakligen internt för att justera utgående processavloppsvatten. Bolaget har också under året fortsatt att återanvända alkoholavfallet samt delar av petroleumavfallet. Lagring av kosmetikavfall och farligt avfall sker inomhus i särskilda containrar vilka är uppmärkta med EWCkod, hälsoklassificering samt om det är brandfarligt. Förvaringsplatsen är märkt med texten Farligt avfall. Transporter Transporterna till och från anläggningen sker med bil. Antalet in och uttransporter uppskattas för närvarande som mest uppgå till 44 fordon per vardagsdygn under högsäsong respektive 20 fordon under lågsäsong. Produkternas miljöpåverkan Bolaget strävar efter att kontinuerligt utveckla produkter med minskad miljöpåverkan samt att informera kunderna om produkternas miljöpåverkan och hur den kan minskas. I samarbete med ledande tillverkare av reningsverk för biltvättanläggningar, tillhandahåller bolaget ett komplett program för vattenrening hos kund.

6 6 (24) Risker Verksamheten omfattas inte av Sevesolagstiftningen om åtgärder för att förebygga och begränsa allvarliga kemikalieolyckor. Riskerna med verksamheten är framförallt förknippade med förvaringen och hanteringen av brandfarliga varor och den därmed följande risken för brand. En stor genomgång av verksamheten med avseende på risker för brand har därför genomförts under Åtgärder har därefter vidtagits för att begränsa riskerna. Den relativt omfattande hanteringen och förvaringen av kemiska produkter medför dock även i övrigt risker framförallt för utsläpp till mark och vatten förknippade med lossningen och lagringen. Anläggningen har utformats för att minska dessa risker och det finns även rutiner med samma syfte. Riskerna för intrång och skadegörelse och därmed sammanhängande olyckor begränsas genom att fastigheten är inhägnad med el och larmstaket, genom rutiner för låsning av grindar samt genom yttre ronderingar av vaktbolag kvälls och nattetid. Hälsa Felaktig hantering av råvaror och produkter kan ge hälsoeffekter. En eventuell industribrand kan också medföra hälsoeffekter som följd av att människor exponeras för brandrök. Även utsläppen till luft av flyktiga organiska ämnen skulle kunna vara av betydelse ur hälsosynpunkt. Utsläppen är dock inte av den digniteten att några effekter behöver befaras Förändringar Förändringar 2012 i verksamheten Under första kvartalet 2012 sattes det in en komprimator för wellpapp, vilket har medfört minskade uttransporter från bolaget. Bolaget har under hösten och vintern byggt om befintligt råvaru/emballagelager till produktionslokal med en tappningslinje för hygienprodukter (kroppsvårdsprodukter och desinfektionsmedel) enligt GMP/ATEXstandard. Det hela har blivit försenat så linjen beräknas tas i bruk under maj månad Planerade förändringar Komplettering av anläggningen med viss utrustning däribland ny utrustning för blandning av bl a vaxer samt tre nya tappningslinjer. Kompletteringarna kommer att ske successivt och påbörjas tidigast 2013/2014. I den nya tankgården, med en lagringskapacitet på ca 500 m 3 (tio tankar à 50 m 3 vardera), kommer cisterner att installeras efterhand som behov av ytterligare lagringsvolym uppkommer. Installationer kommer att ske under Omdisponering av befintliga lokaler med användning av det gamla färdigvarulagret som produktionslokal. Ändringen kommer tidigast att ske under Lokalen hyrs för närvarande ut till det intilliggande företaget Order Nordic AB som använder den till lager för hemelektronikprodukter.

7 7 (24) 2.2 Tillstånd Beslutsdatum Tillståndsgivande myndighet Beslutet avser Länsstyrelsen i Skåne län Tillstånd till verksamhet omfattande en årlig produktion av kemisktekniska produkter för bland annat fordon, hygien och industri intill en volym av 30 miljoner liter. För tillståndet föreskrevs tolv särskilda villkor. Tillståndet togs i anspråk Beslut i anmälningsärenden 2012 Beslutsdatum Beslutande myndighet Beslutet avser Miljönämnden i Helsingborgs stad Anmälan om ombyggnad av befintligt råvaru/emballagelager till produktionslokal med en tappningslinje för hygienprodukter enl. GMPstandard. I beslutet meddelas att Miljönämnden godtar den anmälda ändringen. Miljönämnden erinrar dock om att ändringen omfattas av de villkor som meddelats i beslut av Länsstyrelsen samt om att verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som angetts i anmälan och att framtida förändringar i verksamheten som är av betydelse ur störningssynpunkt i sig är anmälningspliktiga. 2.4 Övriga gällande beslut Beslut Beslutsdatum Beslutande myndighet Beslutet avser Miljönämnden i Helsingborgs stad Anmälan om installation av ny oljeavskiljare. I beslutet meddelas att Miljönämnden inte har något att erinra mot att bolaget installerar en oljeavskiljare under förutsättning att ändringen genomförs i enlighet med vad bolaget angivit i anmälan.

8 8 (24) Meddelanden och överenskommelser Datum Myndighet Ärendet avser Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad Bolaget har ingett ett kontrollprogram till Miljönämnden. Detta förslag till kontrollprogram diskuterades vid ett möte med Miljöförvaltningen och NSVA , varefter ett reviderat kontrollprogram ingavs till tillsynsmyndigheten Miljönämnden meddelar att de har inga erinringar mot att bolaget arbetar efter inlämnat kontrollprogram. Bolaget avser att avleda sköljvatten från ROanläggningen till dagvattennätet. Miljönämnden anser att åtgärden kan genomföras men erinrar bolaget om att frågan kan komma att omprövas i samband med att vattendirektivets åtgärdsprogram införs. Bolaget har låtit utföra förstagångsbesiktning i enlighet med vad som anges i kontrollprogrammet under februari Miljöförvaltningen meddelar att utförd besiktning och upprättad rapport godkänns. Meddelande med minnesanteckningar efter Miljönämndens besök på bolaget för att diskutera det särskilda kemikalievillkor som föreskrivits av Länsstyrelsen. Vid mötet diskuterades tillvägagångssätt för sökning av information för de kemikalier som används i produktionen.

9 9 (24) 2.5 Tillsynsmyndighet År Tillsynsmyndighet Handläggare 2012 Miljönämnden i Helsingborgs stad Nordenadler, miljöför Marianne valtningen 2.6 Produktion Tillståndsgiven produktion Faktisk produktion 30 miljoner liter 10,6 miljoner liter 2.7 Gällande villkor För verksamheten gäller nedanstående villkor. Uppfyllandet av villkoren redovisas med kursiv stil. 1. Om inte annat framgår av övriga villkor eller föreskrifter ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet. Några ändringar av produktionsprocesser eller reningsförfarande har inte skett under året. Ombyggnaden av befintligt råvaru/emballagelager till produktionslokal med installation av en tappningslinje för hygienprodukter har anmälts till tillsynsmyndigheten enligt 2.3 ovan. Villkoret bedöms vara uppfyllt. 2. Fr.o.m. den 1 juli 2011 får det i produktionen inte användas sådana råvaror eller insatskemikalier, för vilka det saknas dokumentation om risken för olägenheter för hälsa och miljön på grund av dålig nedbrytbarhet, akut och kronisk toxicitet samt potential för bioackumulering. Uppgifterna i dessa delar ska minst motsvara vad i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) krävs i säkerhetsdatablad. Sökanden ska kontinuerligt följa kunskapsutvecklingen vad gäller råvarornas och insatskemikaliernas egenskaper avseende risken för olägenheter för hälsa och miljö. Tillståndsmyndigheten får för en enskild råvara eller kemikalie medge undantag från kravet på dokumenterad kunskap och anstånd från tidskravet. Det finns en förteckning över samtliga råvaror och insatskemikalier där det i tre kolumner med X anges om det finns dokumenterad kunskap om varans nedbrytbarhet, akuta och kroniska toxicitet samt bioackumulerbarhet. Förteckningen har gåtts igenom med tillsynsmyndigheten vid möten, senast Av inspektionsrapport från genomgången framgår bl a att bolaget har genomfört ett omfattande arbete avseende dokumentation av de uppgifter som krävs enligt villkoret. Villkoret bedöms vara uppfyllt.

10 10 (24) 3. Med ledning av vad som framkommer av villkor 2 ska bolaget i skälig utsträckning byta ut sådana råvaror och insatskemikalier som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana kemikalier som kan antas vara mindre farliga. Vidare ska bolaget i skälig utsträckning vidta åtgärder för att minimera befarade miljörisker förknippade med sådana kemikalier som inte kan bytas ut enligt ovan. Resultatet av företagets arbete enligt villkoret redovisas i avsnitt 2.13 nedan. Av redovisningen där framgår sammanfattningsvis att arbetet resulterat i att nio kemiska produkter helt bytts ut under Villkoret bedöms vara uppfyllt. 4. Tillståndsinnehavaren ska aktivt undersöka möjligheterna till och verka för att kemikalier med konstaterat nitrifikationshämmande egenskaper ersätts med mindre hämmande alternativ. Resultatet av undersökningarna och bolagets arbete med att utveckla mindre hämmande produkter ska årligen redovisas i miljörapporten. Även resultatet av företagets arbete enligt detta villkor redovisas i avsnitt 2.13 nedan. Av redovisningen där framgår sammanfattningsvis att användningen av de hämmande nonjontensiderna oktylpyrrolidon, kokosdietanolamid och C9 C11 alkoholetoxilat 4EO har minskat ytterligare sedan Villkoret bedöms vara uppfyllt. 5. Processavloppsvatten ska avledas för behandling i kommunens avloppsreningsverk. Utsläpp av biologiskt syreförbrukande ämnen, mätt som BOD 7, får högst uppgå till kg per månad, utsläpp av kemiskt syreförbrukande ämnen, mätt som COD, får högst uppgå till kg per månad, samt flödet får högst uppgå till 350 m³ per månad. Utsläppen av BOD 7 uppgick vid årets provtagningar till 745, 694, 1 689, 1 198, 1 428, 793, 882, 512, 826, 727, 854 respektive 449 ad vilket ska jämföras med begränsningsvärdet ad. Begränsningsvärdet har därmed innehållits vid samtliga provtagningstillfällen. Årsutsläppet uppgick totalt till ca kg vilket i medeltal motsvarar ca 900 ad. Utsläppen av COD uppgick vid årets provtagningar till 1 801, 2 023, 3 378, 1 438, 1 785, 1 281, 1 344, 927, 1 298, 1 520, respektive 988 ad vilket ska jämföras med begränsningsvärdet ad. Begränsningsvärdet har därmed innehållits vid samtliga provtagningstillfällen. Årsutsläppet uppgick totalt till ca kg vilket i medeltal motsvarar ca ad. Flödet uppgick till 62.1, 57.8, 84.5, 59.9, 71.4, 61.0, 42.0, 54.5, 59.0, 66.1, 61.0 respektive 44.9 m 3 /månad vilket ska jämföras med begränsningsvärdet 350 m 3 /månad. Begränsningsvärdet har därmed innehållits samtliga månader. Årsutsläppet av processavloppsvatten uppgick totalt till ca 724 m 3 vilket i medeltal motsvarar ca 60 m 3 /månad. 6. Senast sex månader efter det att tillståndet har tagits i anspråk ska bolaget till tillsynsmyndigheten inlämna en handlingsplan för utsläppsbegränsande processinterna åtgärder avseende utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) till luft.

11 11 (24) Handlingsplan för VOC ingavs i enlighet med villkoret I handlingsplanen redovisas 12 planerade / möjliga processinterna åtgärder. Enligt handlingsplanen ska arbetet redovisas i miljörapporten. Redovisning lämnas i avsnitt 2.17 nedan. 7. Utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) till luft får inte överstiga 10 ton per år. Årsutsläppet av VOC uppgick totalt till kg. Villkoret har därmed innehållits. 8. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt utformad så att regnvatten inte ansamlas. Uppsamlingsvolymen inom respektive yta ska minst motsvara den största behållarens volym plus tio procent av övriga behållares volym. För förvaring av brandfarliga varor av klass 1 i befintlig tankgård medges undantag från kravet på uppsamlingsvolym enligt ovan under 3 år efter det att detta tillstånd tagits i anspråk. Under denna tid ska den tillgängliga uppsamlingsvolymen minst motsvara varje enskild behållares volym. Lagring och hantering av avfall och kemiska produkter sker i enlighet med kraven i villkoret. Undantaget vad avser befintlig tankgård gäller t o m Buller från verksamheten ska begränsas så att bolagets bidrag till den ekvivalenta ljudnivån vid närmaste bostäder inte överstiger 50 db(a) dagtid (kl 07 18), 45 db(a) kvällstid (kl 1822) och 40 db(a) nattetid (kl 2207). Om impulsljud eller hörbara tonkomponenter förekommer ska angivna värden sänkas med 5 db(a). Momentana ljud får nattetid (kl 2207) uppgå till högst 55 db(a). De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras när det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer. Kontroll ska ske genom närfältsmätningar och/eller immissionsmätningar samt beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de tidsperioder som anges ovan. Mätningar och beräkningar av bullret från verksamheten utfördes i samband med förstagångsbesiktning i februari Mätningarna och beräkningarna visade att gällande riktvärden innehölls. Några installationer av ny bullrande utrustning eller andra åtgärder som kan medföra buller har inte skett sedan mätningarna utfördes. Villkoret bedöms därmed vara uppfyllt. 10. Avfall av olika slag ska uppsamlas och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. Avfallet ska i största möjliga utsträckning upparbetas, återvinnas eller nyttiggöras på annat sätt. Källsortering och omhändertagande av ett antal avfallsfraktioner sker enligt redovisning i miljörapporten. Såväl syror som basiska kemikalier återanvänds för phjustering. Alkoholavfallet renas och återanvänds helt i enlighet med intentionerna i villkoret. Petroleumavfallet delas upp i två fraktioner, en del som går att återanvända och en del som skickas till destruktion. Avfallshanteringen sker därmed helt i enlighet med villkoret.

12 12 (24) 11. Verksamhetens energiförbrukning fördelat på olika källor samt åtgärder för att minska energiförbrukningen ska årligen redovisas i miljörapporten. För elenergi ska det anges om ursprunget är förnyelsebara källor. Redovisning i enlighet med villkoret lämnas i avsnitt nedan. Villkoret bedöms vara uppfyllt. 12. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Förslag till reviderat kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 6 månader efter det att detta beslut har vunnit laga kraft. Förslag till kontrollprogram ingavs i enlighet med villkoret Efter diskussion med tillsynsmyndigheten ingavs ett reviderat kontrollprogram , detta godkändes av Miljönämnden genom delegationsbeslut Bolaget har ingivit ett PM om kompletterande kontroll avseende COD och TOC Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att föreskriva de ytterligare villkor som kan erfordras avseende: a. Ytterligare utsläppsparametrar för avloppsvatten. b. Bolagets arbete för att minimera miljöeffekter från som följer av verksamheten. c. Kontroll av verksamheten beträffande mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod med inriktning på begränsningsvärden angivna i villkor 5 och 6. Några sådana villkor har inte föreskrivits. 2.8 Efterlevnad av Naturvårdsverkets föreskrifter Ingen av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:11, NFS 2002:26 och 2002:28 är tillämpliga. 2.9 Sammanfattning av mätningar, beräkningar och undersökningar Utsläpp till luft Utsläpp av VOC I november 2009 gjordes mätningar av mängden lösningsmedel som avgår till omgivande luft. Mätning har utförts dels i utgående luft från den ATEXklassade ventilationsanläggningen dels i utgående luft från två olika tankar under vardera en produktionscykel (uppfyllning av tank, tillsats av blandningsvätska samt blandning). Mätning har utförts vid blandning av lösningsmedel respektive spolarvätska. Under 2010 har bolaget tagit fram en metodik för beräkning av omsättnings och produktionsrelaterade förluster samt av andningsförluster bl a baserad på resultaten från utförda mätningar.

13 13 (24) Enligt denna metodik var omsättnings och produktionsförlusterna efter temperaturkompensering ca 805 kg samt andningsförlusterna ca 475 kg. Den sammanlagda mängden utsläppt VOC blir då ca kg för Utsläpp till vatten Flöde Mängden processavloppsvatten uppgick under året till ca 724 m³ vilket är ca 20 % mindre än föregående år, se tabell nedan. Vattnet avleds via spillvattennätet till Öresundsverket. Under hösten 2009 gjordes ett byte av råvatten för den kommunala vattenförsörjningen (Ringsjövatten i stället för Bolmenvatten). Ringsjövattnet innehåller mycket högre halter av sulfater vilket gav utfällningar i produkterna och därigenom produktionsstörningar. Det blev därför nödvändigt att använda ROvatten som råvara till fler produkter än tidigare. Användningen av ROvatten i dessa produkter gav dock så positiva effekter att bolaget fortsatt att använda det även efter att Bolmenvatten åter kopplats in. Vid ROanläggningen genereras ca 30 % sköljvatten. Sköljvattnet har tidigare avletts tillsammans med processavloppsvattnet. Fr o m mitten av maj 2011 avleds vattnet till dagvattennätet. I tabell nedan redovisas såväl den samlade mängden processavloppsvatten (inkluderande sköljvatten t o m mitten av maj 2011) som mängden sköljvatten. Mängden processavloppsvatten (exkl sköljvatten) har minskat såväl i faktisk mängd som relaterat till produktionsvolymen (som har minskat något sedan 2011). Mängderna är framförallt beroende av produktmixen under året Processavloppsvatten, m³ 685,7 782,9 971, , ,4 927,4 724,2 Sköljvatten, m³ Provtagning Uttag av prov på utgående vatten från oljeavskiljare 2 utförs i provtagningsbrunn på utgående ledning från oljeavskiljaren. Provtagning sker med automatisk tidsstyrd provtagare inställd så att ett representativt delprov uttas under respektive utpumpning. Provtagning för kontroll av villkor 5 utförs varje månad medan provtagning för villkor 4 utförs två gånger per år. Månadsprovtagning Provtagning utförs under ca en vecka. Vid varje provtagningstillfälle uttas prov vid tre utpumpningar från spillvattentanken. Provtagning utförs med automatisk tidsstyrd provtagare enligt ovan. De två första delproven fryses och tinas därefter under natten till den dag det tredje provet ska tas. De tre delproven (varav det sista färskt) blandas till ett samlingsprov den tredje provtagningsdagen och lämnas sedan lämnas färskt (men kylt) samma dag för analys med avseende på BOD 7, COD och TOC. Som kom

14 14 (24) plement till detta analyseras även de tre delproven med avseende på BOD 7, COD och TOC. Innehållet av BOD 7 och COD i respektive samlingsprov förutsätts vara representativt för den aktuella månaden. Månadsutsläppen beräknas därför med utgångspunkt från uppmätta halter och utpumpad mängd enligt ovan. Även kvoten mellan BOD 7 och COD beräknas. Resultaten redovisas i tabell nedan. Analys Enhet Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Mängd per år Mängd per månad, medelvärde Flöde m³/mån 62,1 57,8 84,5 59,9 71,4 61,0 42,0 54,5 59,0 66,1 61,0 44,9 724,2 60,3 BOD COD TOC BOD 7 / COD Kvot 0,41 0,34 0,50 0,83 0,80 0,62 0,66 0,55 0,64 0,48 0,64 0,45 0,58 COD / TOC Kvot 4,60 4,67 6,45 6,32 4,24 4,47 4,00 3,40 4,68 4,89 4,31 4,58 4,72 Analyserna visar att utsläppen av BOD 7 minskat sedan 2011 medan utsläppen av COD och TOC varit av samma storleksordning 2012 som Detta har medfört att även kvoten mellan BOD 7 och COD minskat. Halvårsprovtagning Denna provtagning utförs två gånger per år under ca en vecka vardera. Vid varje provtagningstillfälle uttas prov vid tre utpumpningar från spillvattentanken. Provtagning utförs med automatisk tidsstyrd provtagare enligt ovan. De tre delproven blandas till ett samlingsprov som lämnas för analys. Provtagning har skett i maj och november/december i enlighet med egenkontrollprogrammet. I tabell nedan redovisas resultaten från årets provtagningar. Utsläppsmängderna har beräknats med utgångspunkt från föroreningshalt och flöde vid respektive provtagningstillfälle.

15 15 (24) Analys Enhet V V Mängd per månad, medelvärde Mängd per år Flöde m³/mån 71,4 53,0 60,3 724,2 Konduktivitet 25 C ms/m BOD ,6 794,3 COD , ,7 TOC ,0 328,3 Kväve tot, N ,6 6,4 32,5 389 Fosfor tot, P ,1 5,2 11,2 134 Totalt extr. alifatiska ämnen ,8 29,6 86, Totalt extr. aromatiska ämnen <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 Opolära alifatiska kolväten ,7 12,2 48,9 587 Opolära aromatiska kolväten <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 Tensider, anjon 0, ,01 2,5 1,3 15,3 Tensider, nonjon ,3 74,1 49,2 590 Tensider, katjon ,9 1,7 0,9 10 Propylenglykol ,0 9,5 7,8 93 Etylenglykol 65 4, ,3 121,

16 16 (24) Analys Enhet V V Mängd per månad, medelvärde Mängd per år Butylglykol ,3 22,8 122, Etanol ,8 407,2 222, Isopropanol ,9 58,3 179, Nitrifikationshämning Vid 20% inblandning % Vid årets två provtagningar låg halterna av samtliga analyserade parametrar, förutom avseende kväve, etylenglykol och butylglykol, inom ramen för tidigare förekommande intervall. Vid provtagningen i maj var innehållet av kväve 820 att jämföra med tidigare uppmätt maxnivå på 400 och innehållet av butylglykol att jämföra med tidigare uppmätt maxnivå på 920. Provet omanalyserades med resultat inom mätosäkerheten som följd. Vid provtagningen i novemberdecember var innehållet av etylenglykol att jämföra med tidigare uppmätt maxnivå på Även detta prov omanalyserades. Omanalysen resulterade i förändrade resultat avseende etylenglykol, butylglykol och isopropanol. Enligt uppgift från det analyserande laboratoriet är den metod som används för dessa analyser (GC/FID) inte lämplig för detta vatten eftersom innehållet av olja stör. Bolaget undersöker nu möjligheterna att analysera innehållet av alkoholer och glykoler med annan metod (GC/MS). Sammanfattningsvis var utsläppen av många av de föroreningsparametrar som analyseras lägre under 2012 än under 2011 och 2010, däribland samtliga tensider. Utsläppen av propylenglykol och isopropanol var lägre än under 2011 men högre än Utsläppen av etanol och butylglykol var högre under 2011 än 2010 medan utsläppen av etylenglykol var högre än 2011 men lägre än Förändringarna är en naturlig följd av variationerna i produktmixen. Som underlag för företagets arbete enligt villkor 4 (utbyte av kemikalier med nitrifikationshämmande egenskaper) beräknas det teoretiska hämningsbidraget från tidigare identifierade råvaror/kemiska produkter med hämmande effekt vilka kan analyseras (för närvarande etanol/isopropanol, propylenglykol, etylenglykol, butylglykol och vissa nonjontensider). Beräkningarna utförs med hjälp av hämningskurvor som upprättats med utgångspunkt från tester utförda på olika spädningar av de olika kemiska produkterna. Det beräknade hämningsbidraget jämförs sedan med det uppmätta. Resultaten redovisas i tabell ( Nitrifikationshämningstabell ). I de fall den beräknade hämningen avviker väsentligt från den uppmätta sker ytterligare utvärdering i syfte att finna orsaken till avvikelsen. Vid årets två provtagningar var det beräknade hämningsbidraget från etanol, isopropanol, etylenglykol, propylenglykol, butylglykol och nonjontensider > 100 % vilket kan jämföras med den uppmätta hämningen som var 100 respektive 98 % (enligt uppgift

17 17 (24) från det analyserande laboratoriet detsamma som 100 %) i proven. Någon ytterligare utvärdering har därför inte gjorts Buller Mätning av buller utfördes vid förstagångsbesiktningen i februari Mätningarna utfördes som närfältsmätningar (emissionsmätningar), då bullernivån vid bolaget domineras av buller från omkringliggande industrier. Bullernivån från bolaget har därefter beräknats med hjälp av ett datorprogram till en kontrollpunkt vid bostadsområdet Dalhem (ca 800 m ifrån bolaget). Beräkningarna visar att bullernivån från bolagets anläggning inte överskrider nivåerna i Länsstyrelsen i Skåne Läns beslut Besiktningar Förstagångsbesiktning genomfördes Besiktningen visade att kontrollen av verksamheten bedrivs enligt ett väl utformat egenkontrollprogram samt att inga anmärkningar eller avvikelser noterades. En ny periodisk besiktning ska genomföras Åtgärder för drift, kontroll, skötsel och underhåll Reningsanläggningar Allt processavloppsvatten avleds till det kommunala spillvattennätet via två oljeavskiljare som är försedda med larm för hög nivå. Anläggningarna har fungerat utan anmärkning under året. Journalföring Journaler för phmätare, tömning av spillvattentank, oljeavskiljare 1 och 2 och för tömning av regnvatten i tankgårdar och kulvertar är korrekt ifyllda. Underhåll Bolaget har ett datoriserat underhållssystem för att säkra driften på maskinerna Åtgärder efter driftstörningar Inga driftstörningar har noterats under året Åtgärder för att minska förbrukningen av råvaror och energi Råvaror Bolaget använder en stor mängd olika råvaror i form av tensider, komplexbildare, lösningsmedel mm. Bolaget har haft som miljömål att minska råvaruförbrukningen och då även mängden farligt avfall genom att återanvända alkohol och petroleumspill. Återanvändning av alkoholfraktionen har skett sedan Under 2012 återanvändes hela alkoholfraktionen dvs kg. Petroleumfraktionen delas upp i två delar. En som innehåller rent lösningsmedel och därmed går att återanvända i produkter av microemulsionstyp samt en del som innehåller lösningsmedel med vax och silikonrester som skickas till destruktion. Under 2012 har ca kg petroleumlösningsmedel kunnat återanvändas medan inget har skickats till destruktion. Även återanvändningen av diskvatten bidrar till att råvaruförbrukningen minskar. Under 2012 har bolaget återanvänt

18 18 (24) ca 13,8 m³ diskvatten efter alkaliska produkter och ca 6 m³ diskvatten efter microemulsioner samt ca 0,1 m³ diskvatten efter skärvätskor. Vidare har ca 0,5 m 3 surt diskvatten använts för phjustering i stället för prima syror Vattenförbrukning Renvattenförsörjning sker från kommunens distributionsnät. Vattnet används som råvara i produkterna, till rengöring av tankar och fyllningsmaskiner, som kylvatten i produktionen samt till sanitära ändamål. Mängden som används som råvara utgör huvuddelen av förbrukningen. Under 2012 förbrukades m³, vilket är en minskning med ca 4 % jämfört med föregående år. Minskningen beror troligtvis på den något minskade produktionsvolymen och på produktmixen Energi Energi förbrukas för uppvärmning och ventilation av lokaler samt drift av ångpanna och maskiner. Värme och varmvattenförsörjningen sker med fjärrvärme som har s.k. Bra Miljövallicens. Elkraft till maskinerna har levererats av Öresundskraft och är producerad av vattenkraft, vilket minskar utsläppen av koldioxid jämfört med konventionellt producerad el. Förbrukningen uppgick 2012 till 994 MWh fjärrvärme och MWh el, vilket är en ökning med ca 8 % för fjärrvärmen medan elförbrukningen är ungefär samma som föregående år. Den ökade fjärrvärmeförbrukningen är troligen en följd av den kallare vintern. Drivmedel förbrukas av tjänstebilar, merparten av förbrukningen står bolagets säljkår för. Förbrukningen 2012 uppgick till ca liter 95 oktanig bensin, ca liter diesel samt ca liter etanol. Jämfört med föregående år har förbrukningen minskat med 30 % för bensin, 18 % för diesel och 55 % för etanol. Under 2011 gjordes en översiktlig översyn av energianvändningen av Öresundskraft. Syftet med översynen var att identifiera möjligheter till energibesparande åtgärder. I avsnittet Slutsatser lämnas rekommendationer till fortsatt arbete avseende värme (successivt sänkt temperatur, maxbegränsande termostater), tryckluft (helgeffekt, tätare intervall läcksökning), belysning (utbyte vissa armaturer) samt ventilationsåtervinning (med reservation för lönsamheten). Under 2012 har bolaget konstaterat att resultaten inte kan ligga tillgrund för beslut om åtgärder. En mer detaljerad energikartläggning kommer därför att genomföras under Kartläggningen planeras bl a omfatta mätning av faktisk energiförbrukning på vissa tappningslinjer Utbyte av kemiska produkter Enligt bolagets rutiner för produktutveckling ska hänsyn tas till påverkan på människa och miljö under produktens livscykel och mindre lämpliga ämnen successivt bytas ut. Bolagets rutiner omfattar bl a tester av såväl befintliga som nya råvaror med avseende på nitrifikationshämning. Råvarorna värderas därefter med avseende på hämning samt med avseende på andra aspekter som t ex biologisk nedbrytbarhet, ekotoxicitet och bioackumulering. Under 2012 har bolaget fortsatt att värdera nya råvaror samt befintliga råvaror från nya leverantörer. Ett 60tal råvaror har granskats, av dessa har ett 45tal godkänts för användning. Endast ett 10tal av dem som godkänts har sedan tagits in i produktionen. Bolaget har under perioden haft som miljömål att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen och nitrifikationshämmande ämnen genom utbyte till mindre miljö

19 19 (24) farliga tensider. Resultatet av arbetet har fortlöpande redovisats i miljörapporterna och återges därför inte här. Sammanfattningsvis har arbetet resulterat i att förbrukningen av de hämmande nonjontensiderna oktylpyrrolidon och kokosdietanolamid minskat från 18,5 ton 2001 till 0,5 ton 2012 (oktylpyrrolidon) respektive från 116 ton 2001 till 24,7 ton 2012 (kokosdietanolamid). 1 Oktylpyrrolidon ingår numera endast i en receptur vilket kan jämföras med tidigare drygt 20. Arbete med utbyte i resterande receptur pågår. Tester med användning av andra råvaror har medfört effektförsämringar av produkterna vilket försvårar utbytesarbetet. Råvaran bedöms därför finnas kvar ytterligare några år. Kokosdietanolamid ingår numera i knappt ett 10tal recepturer att jämföra med tidigare 30tal. Varan är en stor råvara som används i många sammanhang. Bolaget arbetar dock fortlöpande med utbyte av även denna råvara. Under 2008 ersattes råvaran med annan hämmande råvara i vissa hygienprodukter. Under 2012 har bolaget fortsatt arbetet med att byta ut en av de nitrifikationshämmande nonjontensiderna, C9C11 alkoholetoxilat 4EO, mot en betydligt mindre hämmande nonjontensid. C9C11 alkoholetoxilat 4EO ingår numera i en handfull recepturer att jämföra med tidigare 25tal. Sammanfattningsvis har arbetet resulterat i att förbrukningen minskat från 42,6 ton 2010 till 1,9 ton Redovisning av utbytesarbetet lämnas i tabell nedan. CASnr Kemiskt namn Klassificering Användningsområde Ingått i antal produkter Kommentar Polymer i vattenlösning N; R50/53 Konserveringsmedel 1 Utgått under & & Blandning av dietanolamin, borsyra och oljesyradietanolamid Xn; R /22 Korrosionsinhibitor 3 Utgått under ethylhexyl2 ethylhexanoate Xn; R63 Vegetabiliskt lösningsmedel 1 Utgått under 2012 GLF 130 Xi; R4352/53 Parfym 1 Utgått under 2012 Citrofresh Xn; R /53 Parfym 1 Utgått under & C1013 Alkylbensulfonsyra & C12 15 alkholetoxilat Xn N; R Tensid 1 Utgått under Under 2011 var förbrukningen av oktylpyrrolidon 0,8 ton och av kokosdietanolamid 36,8 ton. 2 Under 2011 var förbrukningen 19,4 ton.

20 20 (24) CASnr Kemiskt namn Klassificering Användningsområde Ingår i antal produkter Kommentar & & Etoxylated fatty amine & Quartenary ammonium salt & Amine oxyde C N; R Tensid 1 Utgått under Alkyldimetylbetain Xi N; R36/38 50 Tensid 1 Utgått under Aminoxid Xi N; R36/38 50 Tensid 7 Utgått under NTAnatriumsalt Xn; R Komplexbildare 5 st Ratemaprodukter (privat label) Utbytt i 36 produkter. Arbetet fortsätter även under oktyl2 pyrrolidon C N; R34 51/53 Tensid 1 Nitrifikationshämmande. Arbetet fortsätter även under Kokosdietanolamid C9C11 alkoholetoxilat 4EO Xi; R36 Tensid 8 Nitrifikationshämmande. Arbetet fortsätter även under 2013 Xi; R3841 Tensid 5 Nitrifikationshämmande. Arbetet fortsätter även under Åtgärder för att minska avfallsmängder och dess miljöfarlighet Inledning Bolaget har som miljömål att minska mängden farligt avfall genom att återanvända alkohol och petroleumspill. Redovisning lämnas i avsnitt och nedan. Härutöver medför det fortlöpande utbytesarbetet att även avfallens farlighet minskar. Redovisning av detta arbete lämnas i avsnitt 2.13 och 2.16.

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Kraftvärmeverket i Katrineholm

Kraftvärmeverket i Katrineholm Miljörapport 2013 Kraftvärmeverket i Katrineholm KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 3 2 TEXTDEL 4 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 4 2.2 LOKALISERING 4 2.3 BESKRIVNING AV

Läs mer

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Rya Värmecentral (Rya VC) under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid: 2 231 h Förbrukad

Läs mer

För Ystad Hamn Logistik AB

För Ystad Hamn Logistik AB För Ystad Hamn Logistik AB Miljörapport för verksamhetsåret 2013 TEXTDEL Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Verksamheten... 2 1.2 Färjeservice... 2 1.3 Konventionell godshantering... 2 1.4 Fastighetsförvaltning...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter Anläggningens namn: HKC, Anläggningens nummer: 1293-60-001 2014-03-31 MILJÖRAPPORT 2013 Kommun: Hässleholm 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning

Läs mer

Miljörapport 2012. Hammarbyverket

Miljörapport 2012. Hammarbyverket Miljörapport 2012 Hammarbyverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl MILJÖRAPPORT 2014 2015-03-31 02.00 1(73) Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT MILJÖRAPPORT 2014 2015-03-31 02.00 2(73) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand meddelad i Nacka Strand Sid 1 (86) Mål nr M 1715-07 M 3079-07 M 1411-07 SÖKANDE Telge Återvinning AB, 556549-8747 Box 633 151 27 Södertälje Ombud: Advokaten Ingemar Alfrost, Foyen Advokatfirma AB, Box

Läs mer

DOM 2014-06-30 Stockholm

DOM 2014-06-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-30 Stockholm Mål nr M 740-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2013-12-30 i mål nr M 3560-08,

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2012

Miljörapport Ryaverket 2012 Miljörapport Ryaverket 2012 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2013:3 Jan Mattsson 2012-04-18 Foto: Ulrika Naezer MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version:

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

MILJÖRAPPORT - KALMAR FLYGPLATS

MILJÖRAPPORT - KALMAR FLYGPLATS Sidan 1 av 23 - KALMAR FLYGPLATS gällande verksamhetsåret 2013, 2014-03-22 Innehållsförteckning Grunddel Textdel Sid 1. Verksamhetsbeskrivning 2 2. Gällande föreskrifter 5 3. Gällande villkor 6 4. Drift-

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING

VERKSAMHETSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning... 3 1.2 Kortfattad beskrivning av verksamheten... 3 1.3 Luft... 4 1.4 Vatten... 5 1.5 Avfall...

Läs mer

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER 1 KRAV PÅ AVLOPPSVATTNETS KVALITET VID UTSLÄPP FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER TILL SVEDALA KOMMUNS ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN MILJÖRAPPORT För Ramdala avloppsreningsverk (1080-50-012) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sammanställning av gällande miljövillkor för svenska flygplatser

Sammanställning av gällande miljövillkor för svenska flygplatser VILLKORSSAMLING 1(209) Sammanställning av gällande miljövillkor för svenska flygplatser Inledning Detta dokument innehåller en sammanställning av de miljötillstånd och därtill hörande villkor som meddelats

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014

Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014 Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapporten 15-04-10 1 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer