FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN KVALITETSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010"

Transkript

1 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN KVALITETSREDOVISNING

2

3 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN KVALITETSREDOVISNING

4

5 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM... 6 KVALITETSREDOVISNING... 8 VERKSAMHETSPLAN VITTRAGYMNASIETS VERKSAMHETSMÅL VÅR PEDAGOGISKA MODELL PRAKTISK INFORMATION VERKSAMHETSÅRET VITTRAS GYMNASIESKOLOR

6 VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM Du hittar oss centralt, i ljusa fräscha och öppna lokaler, vilka stimulerar till god arbetsmiljö och stimulans för lärandet. Våra elever arbetar individuellt i samråd med ämneskunniga och engagerade pedagoger. Framtidsskolan är sedan februari 2010 en del av Vittragymnasiet men har funnits sedan De program som varit med hela tiden har vi fortfarande, det vill säga samhälls-, natur-, teknik- samt hantverksprogrammet. Arbetsdagen är obruten, inga håltimmar förekommer och under hela dagen finns våra pedagoger tillgänglig. De finns på plats till kl varje dag och två kvällar i veckan till kl Fredagarna avslutas lite tidigare. Även under höst-, sport- och påskloven är skolan öppen för våra elever. Det ger möjlighet att komma ikapp om man varit frånvarande på grund av sjukdom eller resa. Hur man studerar och lär sig är högst individuellt. Det går olika fort och man har olika intressen. Med våra veckoplaneringar finns det alla möjligheter att knyta ihop sin egen skolgång. Du väljer efter intresse helt enkelt. Samhällsprogrammet är kanske din bas men du är intresserad av fysik och matematik också. Det är inga problem! Med tanke på att du förfogar över mer än hälften av din tid på Fram planerar och påverkar du din egen tid hos oss. Våra elever brukar tycka att vi alla på skolan är som en stor familj. Elever och pedagoger har ett nära samarbete, en avspänd och trygg miljö samt ömsesidig respekt. 6

7 ELEVER OM SKOLAN: Öppenheten, flexibiliteten och valmöjligheterna här på Fram är väldigt viktiga för mig. Här kan jag utforma min egen arbetsdag och lägga upp min egen planering. Precis som jag vill ha det frihet under ansvar. Något som är jättebra är att skolans pedagoger alltid finns tillgängliga när man behöver vägledning vilket ämne det än gäller. Att vi slipper håltimmarna känns väldigt skönt, för då blir dagarna mycket effektivare. VÄLKOMMEN ATT HÄLSA PÅ OSS - VI VISAR DIG VAD VI KAN! Lotta Kullenkrona, skolchef Ansvarig för skolans kvalitetsredovisning och verksamhetsplan 7

8 KVALITETSREDOVISNING Kvalitetsarbetets syfte och funktion Enligt Skolverkets förordning från år 1997 ska huvudmän och förskolor/ skolor årligen upprätta kvalitetsredovisningar som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i vilken mån målen för verksamheten uppnåtts och en redogörelse för vilka åtgärder man avser att vidta om så inte skett. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete, som främst är ett hjälpmedel för att utveckla och förbättra vår verksamhet, synliggörs sambanden mellan mål, handlingar och resultat så att våra elever, medarbetare, föräldrar och andra intressenter kan följa vår utveckling. Vår syn på kvalitet För oss i Vittra är hög kvalitet i vår verksamhet en nödvändighet. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra resultat oavsett om det gäller den upplevda kvaliteten eller de formella resultaten. Vår grundläggande syn på kvalitetsarbetet i våra verksamheter bygger på att kvaliteten i första hand säkras genom mötet mellan pedagoger och elever Vår idé är att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande. En strävan och en önskan är att ungdomar ska få möjligheter att växa och bli självständiga och reflekterande människor med kunskaper och färdigheter för livet. Arbetet bygger på varje enskild elevs möjligheter och behov där respekten för varandra och våra olikheter är en grundsten. Vår verksamhet styrs förutom av elevens mål och individuella utvecklingsplan, av målen i de av riksdagen fastställda läroplanerna samt kommunens mål. Med utgångspunkt i dessa mål arbetar vi med våra verksamhetsmål. Vårt systematiska kvalitetsarbete och en organisation som arbetar med dynamisk kvalitet som utgångspunkt är främst ett hjälpmedel och ett förhållningssätt för 8

9 att utveckla och förbättra skolans verksamhet. Vi synliggör sambanden mellan mål, handlingar och resultat så att våra föräldrar och andra intressenter kan följa vårt dynamiska kvalitetsarbete. Därigenom knyts våra kvalitetsredovisningar på ett tydligt sätt till mål- och resultatstyrningen av skolan, vilket följer Skolverksförordningens krav vad gäller kvalitetsredovisning. Underlag till kvalitetsredovisningen Vårt kvalitetsarbete För att nå vår idé; att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande, har vi utifrån läroplanerna format verksamhetsmål. Verksamhetsmålen är utgångspunkt för varje skolas handlingsplan. I handlingsplanen tydliggörs till exempel på vilket sätt eleverna får komma till sin rätt, hur elever och vuxna ska förhålla sig till varandra samt hur matematikresultaten kan förbättras så konkret som möjligt för att skapa så goda förutsättningar som vi kan för varje elev. Verksamhetsmålen utvärderas även årligen genom det vi kallar för upplevd kvalitet och formella resultat. Upplevd kvalitet Vi tycker det är viktigt att veta hur elever och föräldrar upplever vår verksamhet. Hur god måluppfyllelse har vi gentemot det vi säger oss erbjuda? Vilka är våra styrkor från året? Inom vilka områden behöver vi utvecklas såväl på kort som på lång sikt? Därför genomför vi varje år en enkätundersökning. Resultaten presenteras i delar i denna kvalitetsredovisning. På vår hemsida presenteras resultaten i sin helhet. Undersökningen innehåller en bedömning av hur väl målen för verksamheten har uppnåtts våra styrkor samt vilka områden som kräver extra fokus under kommande tid våra utvecklingsområden. Vi vill på det sättet synliggöra sambanden mellan mål, handling och resultat. Resultatet av kvalitetsundersökningen är en viktig utgångspunkt för oss i vårt fortsatta arbete. 9

10 Formella resultat Våra formella resultat, baserade på kunskapsmålen, syftar till att säkerställa att varje elevs möjligheter till kunskapsutveckling och vidare studier tas till vara. Här kan vi upptäcka styrkor och utvecklingsområden i undervisningen och ta vår utgångspunkt i framtida arbete med specifika områden för att utveckla våra elevers lärande. Formella resultat baseras på de nationella proven och betygstatistik. En jämförelse görs med motsvarande underlag för samma program i hela riket. Delaktighet och förankring Kvalitetsredovisning kräver ett omfattande arbete av samtliga på skolan. I skolans ledning analyserar vi resultat på undersökningar och de formella resultat vi åstadkommer samt för kontinuerliga dialoger kring vad som fungerar enligt plan och vad som är framtida förbättrings- och utvecklingsområden. Vi undersöker och diskuterar såväl kvantitativa som kvalitativa källor. Samtliga pedagoger är med i analyser och diskussioner kring resultat på kvalitetsmätningar och andra resultat. Givetvis lyfts resultat även till eleverna för diskussion och för att skapa ett större djup i förståelsen av vad resultaten i sig ger. Ofta ger undersökningar indikationer kring förhållanden men att bilden vidgas genom muntliga dialoger kring resultaten. Vid föräldramöten, föräldrarådsträffar, utvecklingssamtal och andra dialoger med föräldrar och/ eller andra vuxna så förs det resonemang utifrån resultat och analys. Även dessa samtal breddar bilden. Utifrån det omfattande underlag vi skaffar oss så identifierar vi sedan vilka våra prioriterade utvecklingsområden är inför nästkommande läsår. I Verksamhetsplanen/Skolans arbetsplan tas det fram åtgärder till förbättringar inom de prioriterade områdena. I de handlingsplaner som arbetslagen tar fram för läsåret beskriver medarbetarna de åtgärder på förbättringar som planeras inom de utvecklingsområden som är identifierade mer på detaljnivå 10

11 med ansvariga, tider och tillvägagångssätt. Arbetsplan och handlingsplaner förankras sedan med elever och föräldrar under början av läsåret. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Framtidsskolan i Ängelholm en del av Vittragymnasiet - startade sin verksamhet 2002 med elever från årskurs 6-9 samt gymnasiet. Skolan finns i centrala Ängelholm i nyrenoverade och fräscha lokaler. Gymnasieskolan har cirka 125 elever varav de flesta kommer från Ängelholms kommun. Skolan erbjuder Naturvetenskapliga programmet (naturvetenskaplig, humanistiskinternationell inriktning), samhällsvetenskapliga programmet (ekonomi, språk samt samhällsvetenskaplig inriktning), tekniskt program (arkitektur och design) samt hantverksprogrammet (textil och design). Många av våra elever har specialidrott som en aktiv del i sitt gymnasieval Exempel på idrottsgrenar är: innebandy, tennis, hästsport och segling. Skolan har ett stort utbud av individuella val och många kompetenser finns bland våra pedagoger. Ett viktigt arbetsredskap är datorn och varje elev har möjlighet att kvittera ut en laptop de tar eget ansvar för under sin tid på skolan. Våra pedagoger är handledare för elever per grupp. Grupperna är årskursintegrerade och handledaren ansvarar tillsammans med eleven för den personliga utvecklingsplanen vilken är grunden för elevens gymnasietid samt grunden för att eleven till mycket stor del ska kunna utforma sin egen skolgång. 11

12 Varje handledargrupp träffar sin handledare en stund varje morgon då man har möjlighet att stämma av förändringar under dagen. Skoldagen avslutas mellan och då eleverna checkar ut. De har möjlighet att stanna till då pedagogerna avslutar sin dag. Två kvällar i veckan samt under höst-, sport- och påsklov är skolan öppen med tjänstgörande pedagoger. Pedagoggruppen är stabil med hög kompetens och stort engagemang. Alla är anställda på semestertjänst. Som kompensation för utvecklingssamtal, öppet hus samt jourkvällar, finns så kallade pottdagar vilket är 40 timmar per termin. Dessa dagar kan plockas ut under icke-elev-tid. På skolan finns skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare. Skolmat lagas på plats av två erfarna kockar med personal. 12

13 Året som gått ETT LÄSÅR MED VIDGADE VYER Läsåret har präglats av den fasta gång som inarbetats och finslipats under skolans utveckling sedan starten Nya saker - projekt och teman - har naturligtvis prövats. Nya möjligheter för skolans utveckling har dessutom öppnats i och med att vi nu vid läsårets slut är ett Vittragymnasium. Anslutandet till Vittragymnasiet har öppnat nya perspektiv för den framtida verksamheten, inte minst genom att kontakter knutits med kolleger på andra Vittragymnasium. Vi har vid dessa möten kunnat konstatera att vårt arbetssätt med närkontakt mellan lärare och elever, tillgänglighet och flexibilitet stämmer ganska väl överens med det arbetssätt som tillämpas på övriga Vittragymnasier, men är övertygade om att det finns mycket att hämta av våra nya kollegers erfarenheter. Läsåret startade med att de nya eleverna togs emot av äldre elever i handledargrupperna och lärde känna varandra och lärarna genom diverse gruppaktiviteter. Vid läsårets början kunde vi också flytta in i nya lokaler i direkt anslutning till de gamla och därmed nästan fördubbla vår golvyta med ändamålsenliga grupprum och ännu en studiehall. Officiell invigning skedde en lördagsförmiddag i början av september. Entusiastiska elever fanns på plats och guidade allmänheten runt i byggnaden. Elever har också med engagemang medverkat i Öppet hus för grundskoleelever som funderar på blivande gymnasieval; två kvällar och två lördagsförmiddagar, varav en på köpcentret Väla. Ämnet Idrott och hälsa och Specialidrott har under läsåret framgångsrikt utvecklats genom att en lärare anknutits enbart till gymnasieenheten. 13

14 Under läsåret har som vanligt stor vikt lagts vid att gradvis leda in de nya eleverna i vårt arbetssätt, där man verkar mer och mer självständigt under ansvar men också förstår att utnyttja lärarna som resurser. Den väl inarbetade verksamheten med jourhavande pedagog fram till kl tisdags- och torsdagskvällar samlar många elever, särskilt inför nationella prov och andra redovisningar inom olika ämnen. Många utnyttjar dessutom jouren flitigt enbart för att förlänga den trevliga samvaro som präglar skoldagarna och jobba tillsammans även på kvällen. Surface for surfing: detta läsår har samtliga elever haft tillgång till personlig dator med anknytning till skolans trådlösa nätverk. Pappersinlämningar ersätts i allt ökande utsträckning av att arbeten bifogas till ett mejl till läraren. Fördelen är att eleven kan få tillbaka kommenterat arbete samtidigt som läraren har kvar detsamma i sin datamapp. Givetvis sparas pappers- och kopieringskostnader. PROJEKT Den estetiska verksamheten har under våren samlat elever från främst de båda första årskurserna och man har gjort presentationer inom områdena bild, musik, dramatik och textil. Särskilda projekt under läsåret har varit fransk filmmatiné med efterföljande samkväm och diskussion av filmen givetvis på franska men anpassat till olika nivåer. I samhällsvetenskap och historia har projektet folkmord bedrivits med inslag som filmen Hotell Rwanda, 20- och 30-talets rashygien och tvångssteriliseringar samt besök av en 85-årig f d Theresienstadt-fånge, som gjorde ett stort intryck på eleverna. Samhällskunskap och geografi har vidare gemensamt bedrivit värderingsövningar. I engelska har en nyazeeländare besökt skolan en hel dag och talat om sitt land. Avgångselever i kemi, biologi och fysik har med stor uppskattning deltagit i NMT-dagarna i Lund. Eleverna på hantverksprogrammet anordnade en modevisning med kreationer som återspeglade klädstilar från 1700 till

15 I mitten av april ägde den sedvanliga Operation dagsverke rum, där mer än kronor insamlades genom elevers arbete ute i samhället för att stötta elever i Zambias huvudstad Lusaka. Flera UF-företag har bedrivits, bl a ett där datorfodral importerades från Kina och vidareförsåldes. DEN LILLA SKOLAN MED DET STORA UTBUDET Den flexibla utläggningen av undervisning och handledning har också i år medgivit att elever kunnat fullgöra kurser i små grupper, flera C-kurser liksom högre steg i moderna språk och förberedelse för Cambridge-prov (CAE) i engelska C. Med ett brett språkutbud har kurser givits i franska, spanska, tyska, italienska, ryska och latin. En och samma elev har genom att utnyttja detta utbud gått ut med högsta kursbetyg i ett brett spektrum av så vitt skilda kurser som matematik breddning, ryska st3 samt latin C. Det för en liten skola stora utbudet har alltså upprätthållits. INTE FRAMGÅNGSRIKT FÖR ALLA DOCK Det är dock med ledsnad vi kan konstatera att vi detta läsår haft ett antal avgångselever som inte fått fullständigt betyg. Även om flera av eleverna fått förlängning beviljad av kommunen av olika skäl, medicinska såväl som byte av studiegång, måste dock detta ge oss eftertanke om hur vi bättre ska nå målet att samtliga avgångselever får fullständiga betyg. FRAM OCH FRAMTIDEN Efter ett innehållsrikt och givande läsår ser vi här på Fram med förväntan på framtiden. Till hösten tar vi emot en stor grupp nya elever som valt Fram och vi är entusiastiska att med gångna års erfarenheter som bakgrund blicka fram mot ett nytt, dynamiskt läsår, där vi tar itu med nya utmaningar och i samverkan med kolleger på andra gymnasier. 15

16

17 RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE FORMELLA RESULTAT Resultat från nationella prov och betyg BETYGSSTATISTIK Ämne Antal betyg IG G VG MVG En A betyg En A NP En B betyg En B NP Sv B betyg Sv B NP Ma A betyg Ma A NP Ma B betyg Ma B NP meritvärde samt grundläggande behörighet Typ Totalt antal elever 09/10 Behöriga elever 09/10 Ej behöriga elever 09/10 Meritvärde 09/10 Meritvärde Rikssnitt 08/09 NV-program ,9% 16,0% SP-program ,0% 14,7% HV-program ,8% 14,4% TE-program ,1% 14,0% Grundläggande behörighet till högskola/universitet. Meritvärde i snitt per program jämfört med rikssnitt per program förra året. 17

18 UPPLEVD KVALITET 2010 individuell utveckling OCH TILLIT Personlig utveckling, tillit till sig själv och sin förmåga att lära sig Tveksamma Passiva Positiva Skolan bidrar till min personliga utveckling på ett positivt sätt 7,1% 12,3 7,1% 28,4 59,3 Skolan bidrar till att jag lär mig mer om mig själv som person 21,0 24,7 54,3 Skolan bidrar till att jag känner att jag är bra på att lära mig saker 12,3 22,2 65,4 Skolan bidrar till att jag får bättre självförtroende 3,8 36,7 59,5 Jag får vara mig själv i skolan 3,7 6,1 90, % % ENGAGEMANG OCH DELAKTIGHET Tveksamma Passiva Positiva Pedagogerna finns tillgängliga för handledning i den utsträckning jag behöver 9,9 13,6 76,5 Undervisningen känns relevant, jag får lära mig sådant som jag tror att jag kommer att ha glädje och nytta av 7,4 24,7 67,9 Jag kan själv påverka hur jag arbetar 1,2 6,1 92,7 Jag kan själv påverka innehållet i undervisningen Undervisningen är verklighetsbaserad och aktuell 10,1 20, % 2,4 17,1 80,5 69, % % %

19 GLÄDJE OCH ÖKAD MOTIVATION Glädje och ökad motivation att söka djupare och bredare kunskaper Tveksamma Passiva Positiva Arbetssättet på skolan bidrar till att jag blir allmänbildad 7,1% 14,6 7,1% 17,1 68,3 Jag tycker att jag får djupa kunskaper 12,2 25,6 62,2 Arbetssättet på skolan skapar motivation att lära sig mycket 12,2 26,8 61,0 Det är roligt att gå i min skola 7,3 9,8 82, % HÖGT STÄLLDA MÅL % Högt ställda mål och öppna dörrar för framtida val Tveksamma Passiva Positiva Jag får regelbunden återkoppling på min kunskapsutveckling och mina resultat 14,1 23,1 62,8 Jag blir bedömd efter tydligt uppsatta kriterier Jag upplever att det finns tydliga mål för undervisningen 16,7 20, % 62,8 17,5 18,8 63,7 Skolan utmanar mig och ställer krav 7,4 21,0 71,6 Skolan förbereder mig inför vidare studier och framtida arbetsliv 7,3 24,4 68, % % 19

20 PROBLEMLÖSNING Problemlösning, kreativt tänkande och kommunikation % Tveksamma Passiva Positiva Jag har utvecklat min förmåga att utvärdera mitt eget lärande Jag har blivit bättre på att föra fram mina åsikter och ståndpunkter på ett sätt som får andra att lyssna 10,0 26,3 63, % 12,2 30,5 57,3 Skolarbetet lär mig sätt att komma på nya idéer och hitta nya lösningar på problem 12,3 28,4 59,3 Skolarbetet visar mig vägar att ta del av och påverka det samhälle jag lever i 13,3 32,0 54, % likabehandling och arbetsmiljö % Tveksamma Passiva Positiva Jag känner förtroende för skolchefen 14,1 15,4 70,5 Jag känner förtroende för min ansvarspedagog/handledare Jag tycker att skolan har en bra arbetsmiljö som ger mig goda förutsättningar för studier På skolan finns ett respektfullt förhållningssätt mellan både elever och pedagoger Alla vuxna i skolan arbetar aktivt för att förebygga och förhindra kränkande behandling I skolan arbetar man aktivt för att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till inflytande och lärande oavsett kön och bakgrund Jag känner mig trygg i skolan 8,8 6,4 3,8 12,5 7,8 16,7 8,8 2,4 14,1 14,3 17,5 17, % 88,8 87,4 79,5 77,9 70,0 65,4 20

21 REKOMMENDATIONSGRAD Tveksamma Passiva Positiva Jag kan rekommendera min skola till andra elever 7,3 13,4 79, % MEDARBETARFRÅGOR I det stora hela är medarbetarna nöjda med sitt dagliga arbete så som t ex arbetsuppgifter, fysiska arbetsmiljön, ansvar, delaktighet. Avvikande var arbetsbelastningen, vilken upplevdes som ojämn. Alla instämmer ganska väl i att de har tydliga mål för sitt arbete och att de vet vilka resultat som förväntas av dem. De flesta känner att deras kompetens tas tillvara på arbetsplatsen. De anser sig ha tillräcklig utbildning för att klara sina arbetsuppgifter och tycker det finns möjligheter att utvecklas. För övrigt är motivationsgraden hög och man gör gärna en extra insats om det behövs. Alla arbetar gärna kvar på sitt arbete minst ett år till. Flertalet tror att kraven på yrkesrollen kommer att öka. 21

22 Analys och bedömning av måluppfyllelse Resultatet från kvalitetsundersökningen är kundnöjdhet jämförbart med andra Vittragymnasier samt i AcadeMediakoncernen. Framtidsskolan har alla förutsättningar för att nå högt ställda mål. Vi har nöjda och trygga elever som gärna rekommenderar vår skola men som inte i lika hög grad gjort det. Uttryck som vi är som en familj hörs ofta. Vi arbetar med mindre handledargrupper, pedagoger som är tillgängliga under skoldagen, jourkvällar samt möjlighet att vara på skolan under lov faktorer som ger eleverna förutsättningar att nå sina mål. Upplevelsen är att under läsåret 2009/2010 har ett flertal ungdomar inte varit motiverade för sitt skolarbete och att det är fler som inte fått slutbetyg. Här finns ytterligare en anledning att arbeta med handledarskapet och hur vi vägleder ungdomarna att bli självständiga och ansvarstagande unga vuxna. Den viktigaste frågan som ställdes i undersökningen var, enligt eleverna, Jag tycker jag får djupa kunskaper. Det var drygt 20% som ansåg sig få djupare kunskaper. Lika stor andel ansåg att undervisningen var relevant för vad de trodde sig ha glädje och nytta av i framtiden. Man anser även att tydlighet i mål och kriterier inte är tydliga. Inför varje kursstart lämnas mål- och betygskriterier ut för genomgång. Väldigt få fick återkoppling på sin kunskapsutveckling och resultat. Väldigt många kunde vara sig själv i skolan men man tycker inte skolan bidrar till ett större självförtroende, en personlig utveckling på ett positivt sätt eller att man får lära sig mer om sin person. Skolans pedagoger upplever det som att ett stort antal av eleverna har gott självförtroende och man kan se en personlig utveckling under deras gymnasieår. Ungdomarna upplevelser är sannolikt inte desamma men de befinner sig i en period i livet då det händer otroligt mycket utvecklingsmässigt. Troligt är att de inte ser sin egen utveckling. 22

23 MEDARBETARANALYS Utifrån enkätfrågor och de utvecklingssamtal som genomförts är medarbetarna motiverade och känner att framtiden innebär utvecklingsmöjligheter. Arbetsbelastningen upplevs som ojämn och man önskar att den ska ses över. För första gången kommer pedagogerna att enbart vara på gymnasiet och inte alternera mellan grund- och gymnasieskolan. Detta bör till viss del minska arbetsbelastningen. Dock kommer våra språklärare att vara viss del på grundskolan. Pedagogerna arbetar inte i arbetslag utan ganska individuellt med sina kurser och grupper. Därav kanske man anser att det yrkesmässiga samarbetet inte fungerar helt ut. Pedagogerna visar dock ett stort intresse av att samarbeta mellan kurserna och att gemensamt utforma uppgifter som täcker mål i olika kurser. För övrigt visar pedagogerna en arbetsglädje och ett förtroende för verksamheten. De har en hög kreativ förmåga och vill gärna utveckla och utvecklas. Anledningen till detta kan vara att man känner tilltro till Vittra. ELEVUNDERSÖKNINGEN I enkäten ställdes frågor om elevernas syn på skolans styrkor och svagheter, dvs elevernas nöjdhet. Svaren visar på en hög andel av våra elever är nöjda med skolan. Man tycker det är roligt att gå i skolan samt att förhållningssätt mellan elever och pedagoger är respektfullt. Svaren från enkäten visar att skolans sätt att komma på nya idéer och hitta lösningar på problem är en svaghet. Undersökningen visar att 88 % av eleverna känner sig trygga i skolan. Så många som 87 % känner förtroende för sin handledare och 73 % anser att skolan aktivt arbetar för likvärdiga möjligheter oavsett kön och bakgrund. På frågan om vuxna i skolan arbetar aktivt för att förhindra kränkande behandling, svarade 64 % att de ansåg sig vara så. 23

24 Prioriterade utvecklingsområden Åtgärder för förbättring HANDLEDARROLLEN Vi har redan tidigt under vårterminen förstått att skolans fokusområde kommande läsår ska vara handledarrollen. Detta bekräftas av kvalitetsundersökningens resultat. Vilka uppgifter ingår i handledarrollen så våra elever når sina mål, ges djupa kunskaper, får möjlighet att utveckla sin kreativitet och personliga utveckling. Motivationsarbetet med ungdomarna måste utvecklas så fler går ut med slutbetyg och därmed grundläggande behörighet till högskola och universitet. Målet är att öka andelen avgångselever med fullständiga betyg (Högskolebehörighet). MATEMATIKUNDERVISNINGEN Relationen mellan resultaten på nationella prov och slutbetyg bör följas åt någorlunda. Speciellt i Ma A skiljs resultaten åt ganska markant (Np 7/ kursbetyg 13). I Ma B fick så många som 11 elever (40 %) icke godkänt i sitt kursbetyg. Under läsåret har försök med matteverkstad för eleverna funnits, men önskat resultat (fler med godkänt betyg) uteblev. Målet är att minska andelen elever med IG på Ma B kursen. MEDARBETARNA Den upplevda ojämna arbetsbelastningen kommer att ses över inför kommande planering. Det faktum att pedagogerna kommer att vara på samma enhet, gymnasiet, bidrar sannolikt till att belastningen minskar. Pedagogerna visar ett stort intresse för samarbete mellan olika kurser och planeringen är till viss del lagd för att tillgodose detta. Det yrkesmässiga samarbetet kommer på så sätt att öka på ett naturligt vis. 24

25 Målet är att minska andelen medarbetare som upplever ojämn arbetsbelastning samt öka det yrkesmässiga samarbetet mellan medarbetarna. Vid nästa års medarbetarenkät ska alla känna ett yrkesmässigt samarbete. PROBLEMLÖSNING OCH KREATIVT TÄNKANDE Problembaserat lärande genom casemetodik ska testas i någon eller några grupperingar för att se om en större andel av eleverna upplever att skolarbetet skapar motivation att lära sig mycket, att få djupa kunskaper samt motivation att söka djupare och bredare kunskaper. Målet är att öka andelen elever som upplever att skolarbetet lärt dem att komma på nya idéer och hitta lösningar på problem. Resultatet av åtgärderna kommer att visa sig i nästa års kvalitetsundersökning. Uppföljning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan utlagd på skolans hemsida, tillgänglig för alla. Likabehandlingsplanen revideras varje hösttermin för förbättring. En incident under vårterminen visade brister i planen då det inte fanns detaljerat vem som gör vad i olika situationer. Arbetet för förbättring har redan påbörjats. I elevenkätundersökningen visar det sig att 88 % känner sig trygga i skolan, att 73 % anser man i skolan aktivt arbetar för likvärdiga möjligheter oavsett kön och bakgrund. 64 % tycker de vuxna i skolan aktivt arbetar för att förhindra kränkande behandling. Vid varje skolstart diskuterar handledarna likabehandlingsplanen med sin handledargrupp. Inför hösten kommer vi att lägga kursen estetisk verksamhet för alla i årskurs 1. Uppgifterna kommer att vara både individuella och i grupp, detta för att stärka gruppens sammanhållning redan från början. Vår förhoppning är naturligtvis att eleverna visar förståelse samt visar respekt för varandra. Ett av skolans utvecklingsområde kommande läsår är handledarrollen. En del i detta bör vara att aktivt visa ungdomarna vårt aktiva arbete mot kränkande behandling. 25

26 Verksamhetsplan Enhetens målbild Det är roligt att gå till skolan! Det är roligt att gå till jobbet! Vi trivs, blir sedda och känner oss välkomna varje dag. Alla på skolan vet vilka mål vi arbetar mot och motivationen är hög. Skolan rekommenderas av sina elever och föräldra, pedagogerna är stolta över sin arbetsplats. Resultatet av våra prioriterade utvecklingsområden syns i såväl elevenkäter som medarbetarundersökningar samt att ett högre antal studenter går ut med högskolebehörighet. Vi vill också vid läsårets slut ha knutit många kontakter med kolleger och elever på andra Vittra gymnasieskolor. Enhetens mål och handlingar kopplade till de prioriterade utvecklingsområdena HANDLEDARROLLEN NULÄGESANALYS Skolans pedagoger vill utveckla och fördjupa sin roll som handledare för att kunna vägleda sina elever på ett optimalt och gemensamt sätt. Även elevenkätundersökningen visar att arbetet med vad som ingår i handledarrollen ska fördjupas. Naturligtvis ska vi ta tillvara de styrkor som finns idag: den täta och kontinuerliga kontakten med elever i alla årskurser. Effektmål Öka andelen avgångselever med fullständiga betyg. 26

27 Åtgärder Styrmedel: Vittraboken Personlig utvecklingsplan Individuell lärstil Människor: Alla handledare tillsammans med sina handledarelever Uppgifter: Lära känna Vittraboken Studieteknik i början av terminen Klargöra ansvaret för den personliga utvecklingsplanen mellan elev, handledare och ämneslärare Metoder: Arbeta effektivt med Vittraboken för utveckling av elevens studier Individuell utvärdering av studieteknik efter varje kursslut/period SRUKTUr: Kontinuerlig uppföljning av arbetsgruppen kring handledarrollen samt diskussioner i pedagoglaget. 27

28 MATEMATIKUNDERVISNINGEN Nulägesanalys Många elever tycker matematik är svårt. Försök med mattverkstad har gjorts men trots detta fick ett flertal elever icke godkänt i sina kursbetyg. Även relationen mellan de nationella proven och slutbetygen bör följas åt någorlunda men skiljs åt ganska markant i förra årets resultat. Effektmål Minska andelen elever med icke godkänt på Ma B kursen. Åtgärder Styrmedel: Kort genomgång på lektionstid, därefter fri räkning Fler lektionspass En bok till varje elev, anpassad till elevens nivå Människor: Mattepedagog på alla torsdagsjourer Mattekompis dvs att eleven tillsammans med pedagogen hittar någon jämbördig att räkna med. Uppgifter: Även ha uppgifter som är lämpliga att räkna utan miniräknare Bygga upp en problemlösningsbank Metoder: Jobba med matematisk struktur Ökade pedagogiska resurser Strukturer: Kontinuerlig uppföljning och dokumentation av matematikpedagogerna. 28

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

En egen dator som redskap för lärande

En egen dator som redskap för lärande Helena Hallerström Martin Tallvid En egen dator som redskap för lärande Utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun Delrapport 1 SOCIOLOGY OF LAW LUND UNIVERSITY Research

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer