FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN KVALITETSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010"

Transkript

1 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN KVALITETSREDOVISNING

2

3 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN KVALITETSREDOVISNING

4

5 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM... 6 KVALITETSREDOVISNING... 8 VERKSAMHETSPLAN VITTRAGYMNASIETS VERKSAMHETSMÅL VÅR PEDAGOGISKA MODELL PRAKTISK INFORMATION VERKSAMHETSÅRET VITTRAS GYMNASIESKOLOR

6 VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM Du hittar oss centralt, i ljusa fräscha och öppna lokaler, vilka stimulerar till god arbetsmiljö och stimulans för lärandet. Våra elever arbetar individuellt i samråd med ämneskunniga och engagerade pedagoger. Framtidsskolan är sedan februari 2010 en del av Vittragymnasiet men har funnits sedan De program som varit med hela tiden har vi fortfarande, det vill säga samhälls-, natur-, teknik- samt hantverksprogrammet. Arbetsdagen är obruten, inga håltimmar förekommer och under hela dagen finns våra pedagoger tillgänglig. De finns på plats till kl varje dag och två kvällar i veckan till kl Fredagarna avslutas lite tidigare. Även under höst-, sport- och påskloven är skolan öppen för våra elever. Det ger möjlighet att komma ikapp om man varit frånvarande på grund av sjukdom eller resa. Hur man studerar och lär sig är högst individuellt. Det går olika fort och man har olika intressen. Med våra veckoplaneringar finns det alla möjligheter att knyta ihop sin egen skolgång. Du väljer efter intresse helt enkelt. Samhällsprogrammet är kanske din bas men du är intresserad av fysik och matematik också. Det är inga problem! Med tanke på att du förfogar över mer än hälften av din tid på Fram planerar och påverkar du din egen tid hos oss. Våra elever brukar tycka att vi alla på skolan är som en stor familj. Elever och pedagoger har ett nära samarbete, en avspänd och trygg miljö samt ömsesidig respekt. 6

7 ELEVER OM SKOLAN: Öppenheten, flexibiliteten och valmöjligheterna här på Fram är väldigt viktiga för mig. Här kan jag utforma min egen arbetsdag och lägga upp min egen planering. Precis som jag vill ha det frihet under ansvar. Något som är jättebra är att skolans pedagoger alltid finns tillgängliga när man behöver vägledning vilket ämne det än gäller. Att vi slipper håltimmarna känns väldigt skönt, för då blir dagarna mycket effektivare. VÄLKOMMEN ATT HÄLSA PÅ OSS - VI VISAR DIG VAD VI KAN! Lotta Kullenkrona, skolchef Ansvarig för skolans kvalitetsredovisning och verksamhetsplan 7

8 KVALITETSREDOVISNING Kvalitetsarbetets syfte och funktion Enligt Skolverkets förordning från år 1997 ska huvudmän och förskolor/ skolor årligen upprätta kvalitetsredovisningar som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i vilken mån målen för verksamheten uppnåtts och en redogörelse för vilka åtgärder man avser att vidta om så inte skett. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete, som främst är ett hjälpmedel för att utveckla och förbättra vår verksamhet, synliggörs sambanden mellan mål, handlingar och resultat så att våra elever, medarbetare, föräldrar och andra intressenter kan följa vår utveckling. Vår syn på kvalitet För oss i Vittra är hög kvalitet i vår verksamhet en nödvändighet. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra resultat oavsett om det gäller den upplevda kvaliteten eller de formella resultaten. Vår grundläggande syn på kvalitetsarbetet i våra verksamheter bygger på att kvaliteten i första hand säkras genom mötet mellan pedagoger och elever Vår idé är att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande. En strävan och en önskan är att ungdomar ska få möjligheter att växa och bli självständiga och reflekterande människor med kunskaper och färdigheter för livet. Arbetet bygger på varje enskild elevs möjligheter och behov där respekten för varandra och våra olikheter är en grundsten. Vår verksamhet styrs förutom av elevens mål och individuella utvecklingsplan, av målen i de av riksdagen fastställda läroplanerna samt kommunens mål. Med utgångspunkt i dessa mål arbetar vi med våra verksamhetsmål. Vårt systematiska kvalitetsarbete och en organisation som arbetar med dynamisk kvalitet som utgångspunkt är främst ett hjälpmedel och ett förhållningssätt för 8

9 att utveckla och förbättra skolans verksamhet. Vi synliggör sambanden mellan mål, handlingar och resultat så att våra föräldrar och andra intressenter kan följa vårt dynamiska kvalitetsarbete. Därigenom knyts våra kvalitetsredovisningar på ett tydligt sätt till mål- och resultatstyrningen av skolan, vilket följer Skolverksförordningens krav vad gäller kvalitetsredovisning. Underlag till kvalitetsredovisningen Vårt kvalitetsarbete För att nå vår idé; att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande, har vi utifrån läroplanerna format verksamhetsmål. Verksamhetsmålen är utgångspunkt för varje skolas handlingsplan. I handlingsplanen tydliggörs till exempel på vilket sätt eleverna får komma till sin rätt, hur elever och vuxna ska förhålla sig till varandra samt hur matematikresultaten kan förbättras så konkret som möjligt för att skapa så goda förutsättningar som vi kan för varje elev. Verksamhetsmålen utvärderas även årligen genom det vi kallar för upplevd kvalitet och formella resultat. Upplevd kvalitet Vi tycker det är viktigt att veta hur elever och föräldrar upplever vår verksamhet. Hur god måluppfyllelse har vi gentemot det vi säger oss erbjuda? Vilka är våra styrkor från året? Inom vilka områden behöver vi utvecklas såväl på kort som på lång sikt? Därför genomför vi varje år en enkätundersökning. Resultaten presenteras i delar i denna kvalitetsredovisning. På vår hemsida presenteras resultaten i sin helhet. Undersökningen innehåller en bedömning av hur väl målen för verksamheten har uppnåtts våra styrkor samt vilka områden som kräver extra fokus under kommande tid våra utvecklingsområden. Vi vill på det sättet synliggöra sambanden mellan mål, handling och resultat. Resultatet av kvalitetsundersökningen är en viktig utgångspunkt för oss i vårt fortsatta arbete. 9

10 Formella resultat Våra formella resultat, baserade på kunskapsmålen, syftar till att säkerställa att varje elevs möjligheter till kunskapsutveckling och vidare studier tas till vara. Här kan vi upptäcka styrkor och utvecklingsområden i undervisningen och ta vår utgångspunkt i framtida arbete med specifika områden för att utveckla våra elevers lärande. Formella resultat baseras på de nationella proven och betygstatistik. En jämförelse görs med motsvarande underlag för samma program i hela riket. Delaktighet och förankring Kvalitetsredovisning kräver ett omfattande arbete av samtliga på skolan. I skolans ledning analyserar vi resultat på undersökningar och de formella resultat vi åstadkommer samt för kontinuerliga dialoger kring vad som fungerar enligt plan och vad som är framtida förbättrings- och utvecklingsområden. Vi undersöker och diskuterar såväl kvantitativa som kvalitativa källor. Samtliga pedagoger är med i analyser och diskussioner kring resultat på kvalitetsmätningar och andra resultat. Givetvis lyfts resultat även till eleverna för diskussion och för att skapa ett större djup i förståelsen av vad resultaten i sig ger. Ofta ger undersökningar indikationer kring förhållanden men att bilden vidgas genom muntliga dialoger kring resultaten. Vid föräldramöten, föräldrarådsträffar, utvecklingssamtal och andra dialoger med föräldrar och/ eller andra vuxna så förs det resonemang utifrån resultat och analys. Även dessa samtal breddar bilden. Utifrån det omfattande underlag vi skaffar oss så identifierar vi sedan vilka våra prioriterade utvecklingsområden är inför nästkommande läsår. I Verksamhetsplanen/Skolans arbetsplan tas det fram åtgärder till förbättringar inom de prioriterade områdena. I de handlingsplaner som arbetslagen tar fram för läsåret beskriver medarbetarna de åtgärder på förbättringar som planeras inom de utvecklingsområden som är identifierade mer på detaljnivå 10

11 med ansvariga, tider och tillvägagångssätt. Arbetsplan och handlingsplaner förankras sedan med elever och föräldrar under början av läsåret. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Framtidsskolan i Ängelholm en del av Vittragymnasiet - startade sin verksamhet 2002 med elever från årskurs 6-9 samt gymnasiet. Skolan finns i centrala Ängelholm i nyrenoverade och fräscha lokaler. Gymnasieskolan har cirka 125 elever varav de flesta kommer från Ängelholms kommun. Skolan erbjuder Naturvetenskapliga programmet (naturvetenskaplig, humanistiskinternationell inriktning), samhällsvetenskapliga programmet (ekonomi, språk samt samhällsvetenskaplig inriktning), tekniskt program (arkitektur och design) samt hantverksprogrammet (textil och design). Många av våra elever har specialidrott som en aktiv del i sitt gymnasieval Exempel på idrottsgrenar är: innebandy, tennis, hästsport och segling. Skolan har ett stort utbud av individuella val och många kompetenser finns bland våra pedagoger. Ett viktigt arbetsredskap är datorn och varje elev har möjlighet att kvittera ut en laptop de tar eget ansvar för under sin tid på skolan. Våra pedagoger är handledare för elever per grupp. Grupperna är årskursintegrerade och handledaren ansvarar tillsammans med eleven för den personliga utvecklingsplanen vilken är grunden för elevens gymnasietid samt grunden för att eleven till mycket stor del ska kunna utforma sin egen skolgång. 11

12 Varje handledargrupp träffar sin handledare en stund varje morgon då man har möjlighet att stämma av förändringar under dagen. Skoldagen avslutas mellan och då eleverna checkar ut. De har möjlighet att stanna till då pedagogerna avslutar sin dag. Två kvällar i veckan samt under höst-, sport- och påsklov är skolan öppen med tjänstgörande pedagoger. Pedagoggruppen är stabil med hög kompetens och stort engagemang. Alla är anställda på semestertjänst. Som kompensation för utvecklingssamtal, öppet hus samt jourkvällar, finns så kallade pottdagar vilket är 40 timmar per termin. Dessa dagar kan plockas ut under icke-elev-tid. På skolan finns skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare. Skolmat lagas på plats av två erfarna kockar med personal. 12

13 Året som gått ETT LÄSÅR MED VIDGADE VYER Läsåret har präglats av den fasta gång som inarbetats och finslipats under skolans utveckling sedan starten Nya saker - projekt och teman - har naturligtvis prövats. Nya möjligheter för skolans utveckling har dessutom öppnats i och med att vi nu vid läsårets slut är ett Vittragymnasium. Anslutandet till Vittragymnasiet har öppnat nya perspektiv för den framtida verksamheten, inte minst genom att kontakter knutits med kolleger på andra Vittragymnasium. Vi har vid dessa möten kunnat konstatera att vårt arbetssätt med närkontakt mellan lärare och elever, tillgänglighet och flexibilitet stämmer ganska väl överens med det arbetssätt som tillämpas på övriga Vittragymnasier, men är övertygade om att det finns mycket att hämta av våra nya kollegers erfarenheter. Läsåret startade med att de nya eleverna togs emot av äldre elever i handledargrupperna och lärde känna varandra och lärarna genom diverse gruppaktiviteter. Vid läsårets början kunde vi också flytta in i nya lokaler i direkt anslutning till de gamla och därmed nästan fördubbla vår golvyta med ändamålsenliga grupprum och ännu en studiehall. Officiell invigning skedde en lördagsförmiddag i början av september. Entusiastiska elever fanns på plats och guidade allmänheten runt i byggnaden. Elever har också med engagemang medverkat i Öppet hus för grundskoleelever som funderar på blivande gymnasieval; två kvällar och två lördagsförmiddagar, varav en på köpcentret Väla. Ämnet Idrott och hälsa och Specialidrott har under läsåret framgångsrikt utvecklats genom att en lärare anknutits enbart till gymnasieenheten. 13

14 Under läsåret har som vanligt stor vikt lagts vid att gradvis leda in de nya eleverna i vårt arbetssätt, där man verkar mer och mer självständigt under ansvar men också förstår att utnyttja lärarna som resurser. Den väl inarbetade verksamheten med jourhavande pedagog fram till kl tisdags- och torsdagskvällar samlar många elever, särskilt inför nationella prov och andra redovisningar inom olika ämnen. Många utnyttjar dessutom jouren flitigt enbart för att förlänga den trevliga samvaro som präglar skoldagarna och jobba tillsammans även på kvällen. Surface for surfing: detta läsår har samtliga elever haft tillgång till personlig dator med anknytning till skolans trådlösa nätverk. Pappersinlämningar ersätts i allt ökande utsträckning av att arbeten bifogas till ett mejl till läraren. Fördelen är att eleven kan få tillbaka kommenterat arbete samtidigt som läraren har kvar detsamma i sin datamapp. Givetvis sparas pappers- och kopieringskostnader. PROJEKT Den estetiska verksamheten har under våren samlat elever från främst de båda första årskurserna och man har gjort presentationer inom områdena bild, musik, dramatik och textil. Särskilda projekt under läsåret har varit fransk filmmatiné med efterföljande samkväm och diskussion av filmen givetvis på franska men anpassat till olika nivåer. I samhällsvetenskap och historia har projektet folkmord bedrivits med inslag som filmen Hotell Rwanda, 20- och 30-talets rashygien och tvångssteriliseringar samt besök av en 85-årig f d Theresienstadt-fånge, som gjorde ett stort intryck på eleverna. Samhällskunskap och geografi har vidare gemensamt bedrivit värderingsövningar. I engelska har en nyazeeländare besökt skolan en hel dag och talat om sitt land. Avgångselever i kemi, biologi och fysik har med stor uppskattning deltagit i NMT-dagarna i Lund. Eleverna på hantverksprogrammet anordnade en modevisning med kreationer som återspeglade klädstilar från 1700 till

15 I mitten av april ägde den sedvanliga Operation dagsverke rum, där mer än kronor insamlades genom elevers arbete ute i samhället för att stötta elever i Zambias huvudstad Lusaka. Flera UF-företag har bedrivits, bl a ett där datorfodral importerades från Kina och vidareförsåldes. DEN LILLA SKOLAN MED DET STORA UTBUDET Den flexibla utläggningen av undervisning och handledning har också i år medgivit att elever kunnat fullgöra kurser i små grupper, flera C-kurser liksom högre steg i moderna språk och förberedelse för Cambridge-prov (CAE) i engelska C. Med ett brett språkutbud har kurser givits i franska, spanska, tyska, italienska, ryska och latin. En och samma elev har genom att utnyttja detta utbud gått ut med högsta kursbetyg i ett brett spektrum av så vitt skilda kurser som matematik breddning, ryska st3 samt latin C. Det för en liten skola stora utbudet har alltså upprätthållits. INTE FRAMGÅNGSRIKT FÖR ALLA DOCK Det är dock med ledsnad vi kan konstatera att vi detta läsår haft ett antal avgångselever som inte fått fullständigt betyg. Även om flera av eleverna fått förlängning beviljad av kommunen av olika skäl, medicinska såväl som byte av studiegång, måste dock detta ge oss eftertanke om hur vi bättre ska nå målet att samtliga avgångselever får fullständiga betyg. FRAM OCH FRAMTIDEN Efter ett innehållsrikt och givande läsår ser vi här på Fram med förväntan på framtiden. Till hösten tar vi emot en stor grupp nya elever som valt Fram och vi är entusiastiska att med gångna års erfarenheter som bakgrund blicka fram mot ett nytt, dynamiskt läsår, där vi tar itu med nya utmaningar och i samverkan med kolleger på andra gymnasier. 15

16

17 RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE FORMELLA RESULTAT Resultat från nationella prov och betyg BETYGSSTATISTIK Ämne Antal betyg IG G VG MVG En A betyg En A NP En B betyg En B NP Sv B betyg Sv B NP Ma A betyg Ma A NP Ma B betyg Ma B NP meritvärde samt grundläggande behörighet Typ Totalt antal elever 09/10 Behöriga elever 09/10 Ej behöriga elever 09/10 Meritvärde 09/10 Meritvärde Rikssnitt 08/09 NV-program ,9% 16,0% SP-program ,0% 14,7% HV-program ,8% 14,4% TE-program ,1% 14,0% Grundläggande behörighet till högskola/universitet. Meritvärde i snitt per program jämfört med rikssnitt per program förra året. 17

18 UPPLEVD KVALITET 2010 individuell utveckling OCH TILLIT Personlig utveckling, tillit till sig själv och sin förmåga att lära sig Tveksamma Passiva Positiva Skolan bidrar till min personliga utveckling på ett positivt sätt 7,1% 12,3 7,1% 28,4 59,3 Skolan bidrar till att jag lär mig mer om mig själv som person 21,0 24,7 54,3 Skolan bidrar till att jag känner att jag är bra på att lära mig saker 12,3 22,2 65,4 Skolan bidrar till att jag får bättre självförtroende 3,8 36,7 59,5 Jag får vara mig själv i skolan 3,7 6,1 90, % % ENGAGEMANG OCH DELAKTIGHET Tveksamma Passiva Positiva Pedagogerna finns tillgängliga för handledning i den utsträckning jag behöver 9,9 13,6 76,5 Undervisningen känns relevant, jag får lära mig sådant som jag tror att jag kommer att ha glädje och nytta av 7,4 24,7 67,9 Jag kan själv påverka hur jag arbetar 1,2 6,1 92,7 Jag kan själv påverka innehållet i undervisningen Undervisningen är verklighetsbaserad och aktuell 10,1 20, % 2,4 17,1 80,5 69, % % %

19 GLÄDJE OCH ÖKAD MOTIVATION Glädje och ökad motivation att söka djupare och bredare kunskaper Tveksamma Passiva Positiva Arbetssättet på skolan bidrar till att jag blir allmänbildad 7,1% 14,6 7,1% 17,1 68,3 Jag tycker att jag får djupa kunskaper 12,2 25,6 62,2 Arbetssättet på skolan skapar motivation att lära sig mycket 12,2 26,8 61,0 Det är roligt att gå i min skola 7,3 9,8 82, % HÖGT STÄLLDA MÅL % Högt ställda mål och öppna dörrar för framtida val Tveksamma Passiva Positiva Jag får regelbunden återkoppling på min kunskapsutveckling och mina resultat 14,1 23,1 62,8 Jag blir bedömd efter tydligt uppsatta kriterier Jag upplever att det finns tydliga mål för undervisningen 16,7 20, % 62,8 17,5 18,8 63,7 Skolan utmanar mig och ställer krav 7,4 21,0 71,6 Skolan förbereder mig inför vidare studier och framtida arbetsliv 7,3 24,4 68, % % 19

20 PROBLEMLÖSNING Problemlösning, kreativt tänkande och kommunikation % Tveksamma Passiva Positiva Jag har utvecklat min förmåga att utvärdera mitt eget lärande Jag har blivit bättre på att föra fram mina åsikter och ståndpunkter på ett sätt som får andra att lyssna 10,0 26,3 63, % 12,2 30,5 57,3 Skolarbetet lär mig sätt att komma på nya idéer och hitta nya lösningar på problem 12,3 28,4 59,3 Skolarbetet visar mig vägar att ta del av och påverka det samhälle jag lever i 13,3 32,0 54, % likabehandling och arbetsmiljö % Tveksamma Passiva Positiva Jag känner förtroende för skolchefen 14,1 15,4 70,5 Jag känner förtroende för min ansvarspedagog/handledare Jag tycker att skolan har en bra arbetsmiljö som ger mig goda förutsättningar för studier På skolan finns ett respektfullt förhållningssätt mellan både elever och pedagoger Alla vuxna i skolan arbetar aktivt för att förebygga och förhindra kränkande behandling I skolan arbetar man aktivt för att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till inflytande och lärande oavsett kön och bakgrund Jag känner mig trygg i skolan 8,8 6,4 3,8 12,5 7,8 16,7 8,8 2,4 14,1 14,3 17,5 17, % 88,8 87,4 79,5 77,9 70,0 65,4 20

21 REKOMMENDATIONSGRAD Tveksamma Passiva Positiva Jag kan rekommendera min skola till andra elever 7,3 13,4 79, % MEDARBETARFRÅGOR I det stora hela är medarbetarna nöjda med sitt dagliga arbete så som t ex arbetsuppgifter, fysiska arbetsmiljön, ansvar, delaktighet. Avvikande var arbetsbelastningen, vilken upplevdes som ojämn. Alla instämmer ganska väl i att de har tydliga mål för sitt arbete och att de vet vilka resultat som förväntas av dem. De flesta känner att deras kompetens tas tillvara på arbetsplatsen. De anser sig ha tillräcklig utbildning för att klara sina arbetsuppgifter och tycker det finns möjligheter att utvecklas. För övrigt är motivationsgraden hög och man gör gärna en extra insats om det behövs. Alla arbetar gärna kvar på sitt arbete minst ett år till. Flertalet tror att kraven på yrkesrollen kommer att öka. 21

22 Analys och bedömning av måluppfyllelse Resultatet från kvalitetsundersökningen är kundnöjdhet jämförbart med andra Vittragymnasier samt i AcadeMediakoncernen. Framtidsskolan har alla förutsättningar för att nå högt ställda mål. Vi har nöjda och trygga elever som gärna rekommenderar vår skola men som inte i lika hög grad gjort det. Uttryck som vi är som en familj hörs ofta. Vi arbetar med mindre handledargrupper, pedagoger som är tillgängliga under skoldagen, jourkvällar samt möjlighet att vara på skolan under lov faktorer som ger eleverna förutsättningar att nå sina mål. Upplevelsen är att under läsåret 2009/2010 har ett flertal ungdomar inte varit motiverade för sitt skolarbete och att det är fler som inte fått slutbetyg. Här finns ytterligare en anledning att arbeta med handledarskapet och hur vi vägleder ungdomarna att bli självständiga och ansvarstagande unga vuxna. Den viktigaste frågan som ställdes i undersökningen var, enligt eleverna, Jag tycker jag får djupa kunskaper. Det var drygt 20% som ansåg sig få djupare kunskaper. Lika stor andel ansåg att undervisningen var relevant för vad de trodde sig ha glädje och nytta av i framtiden. Man anser även att tydlighet i mål och kriterier inte är tydliga. Inför varje kursstart lämnas mål- och betygskriterier ut för genomgång. Väldigt få fick återkoppling på sin kunskapsutveckling och resultat. Väldigt många kunde vara sig själv i skolan men man tycker inte skolan bidrar till ett större självförtroende, en personlig utveckling på ett positivt sätt eller att man får lära sig mer om sin person. Skolans pedagoger upplever det som att ett stort antal av eleverna har gott självförtroende och man kan se en personlig utveckling under deras gymnasieår. Ungdomarna upplevelser är sannolikt inte desamma men de befinner sig i en period i livet då det händer otroligt mycket utvecklingsmässigt. Troligt är att de inte ser sin egen utveckling. 22

23 MEDARBETARANALYS Utifrån enkätfrågor och de utvecklingssamtal som genomförts är medarbetarna motiverade och känner att framtiden innebär utvecklingsmöjligheter. Arbetsbelastningen upplevs som ojämn och man önskar att den ska ses över. För första gången kommer pedagogerna att enbart vara på gymnasiet och inte alternera mellan grund- och gymnasieskolan. Detta bör till viss del minska arbetsbelastningen. Dock kommer våra språklärare att vara viss del på grundskolan. Pedagogerna arbetar inte i arbetslag utan ganska individuellt med sina kurser och grupper. Därav kanske man anser att det yrkesmässiga samarbetet inte fungerar helt ut. Pedagogerna visar dock ett stort intresse av att samarbeta mellan kurserna och att gemensamt utforma uppgifter som täcker mål i olika kurser. För övrigt visar pedagogerna en arbetsglädje och ett förtroende för verksamheten. De har en hög kreativ förmåga och vill gärna utveckla och utvecklas. Anledningen till detta kan vara att man känner tilltro till Vittra. ELEVUNDERSÖKNINGEN I enkäten ställdes frågor om elevernas syn på skolans styrkor och svagheter, dvs elevernas nöjdhet. Svaren visar på en hög andel av våra elever är nöjda med skolan. Man tycker det är roligt att gå i skolan samt att förhållningssätt mellan elever och pedagoger är respektfullt. Svaren från enkäten visar att skolans sätt att komma på nya idéer och hitta lösningar på problem är en svaghet. Undersökningen visar att 88 % av eleverna känner sig trygga i skolan. Så många som 87 % känner förtroende för sin handledare och 73 % anser att skolan aktivt arbetar för likvärdiga möjligheter oavsett kön och bakgrund. På frågan om vuxna i skolan arbetar aktivt för att förhindra kränkande behandling, svarade 64 % att de ansåg sig vara så. 23

24 Prioriterade utvecklingsområden Åtgärder för förbättring HANDLEDARROLLEN Vi har redan tidigt under vårterminen förstått att skolans fokusområde kommande läsår ska vara handledarrollen. Detta bekräftas av kvalitetsundersökningens resultat. Vilka uppgifter ingår i handledarrollen så våra elever når sina mål, ges djupa kunskaper, får möjlighet att utveckla sin kreativitet och personliga utveckling. Motivationsarbetet med ungdomarna måste utvecklas så fler går ut med slutbetyg och därmed grundläggande behörighet till högskola och universitet. Målet är att öka andelen avgångselever med fullständiga betyg (Högskolebehörighet). MATEMATIKUNDERVISNINGEN Relationen mellan resultaten på nationella prov och slutbetyg bör följas åt någorlunda. Speciellt i Ma A skiljs resultaten åt ganska markant (Np 7/ kursbetyg 13). I Ma B fick så många som 11 elever (40 %) icke godkänt i sitt kursbetyg. Under läsåret har försök med matteverkstad för eleverna funnits, men önskat resultat (fler med godkänt betyg) uteblev. Målet är att minska andelen elever med IG på Ma B kursen. MEDARBETARNA Den upplevda ojämna arbetsbelastningen kommer att ses över inför kommande planering. Det faktum att pedagogerna kommer att vara på samma enhet, gymnasiet, bidrar sannolikt till att belastningen minskar. Pedagogerna visar ett stort intresse för samarbete mellan olika kurser och planeringen är till viss del lagd för att tillgodose detta. Det yrkesmässiga samarbetet kommer på så sätt att öka på ett naturligt vis. 24

25 Målet är att minska andelen medarbetare som upplever ojämn arbetsbelastning samt öka det yrkesmässiga samarbetet mellan medarbetarna. Vid nästa års medarbetarenkät ska alla känna ett yrkesmässigt samarbete. PROBLEMLÖSNING OCH KREATIVT TÄNKANDE Problembaserat lärande genom casemetodik ska testas i någon eller några grupperingar för att se om en större andel av eleverna upplever att skolarbetet skapar motivation att lära sig mycket, att få djupa kunskaper samt motivation att söka djupare och bredare kunskaper. Målet är att öka andelen elever som upplever att skolarbetet lärt dem att komma på nya idéer och hitta lösningar på problem. Resultatet av åtgärderna kommer att visa sig i nästa års kvalitetsundersökning. Uppföljning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan utlagd på skolans hemsida, tillgänglig för alla. Likabehandlingsplanen revideras varje hösttermin för förbättring. En incident under vårterminen visade brister i planen då det inte fanns detaljerat vem som gör vad i olika situationer. Arbetet för förbättring har redan påbörjats. I elevenkätundersökningen visar det sig att 88 % känner sig trygga i skolan, att 73 % anser man i skolan aktivt arbetar för likvärdiga möjligheter oavsett kön och bakgrund. 64 % tycker de vuxna i skolan aktivt arbetar för att förhindra kränkande behandling. Vid varje skolstart diskuterar handledarna likabehandlingsplanen med sin handledargrupp. Inför hösten kommer vi att lägga kursen estetisk verksamhet för alla i årskurs 1. Uppgifterna kommer att vara både individuella och i grupp, detta för att stärka gruppens sammanhållning redan från början. Vår förhoppning är naturligtvis att eleverna visar förståelse samt visar respekt för varandra. Ett av skolans utvecklingsområde kommande läsår är handledarrollen. En del i detta bör vara att aktivt visa ungdomarna vårt aktiva arbete mot kränkande behandling. 25

26 Verksamhetsplan Enhetens målbild Det är roligt att gå till skolan! Det är roligt att gå till jobbet! Vi trivs, blir sedda och känner oss välkomna varje dag. Alla på skolan vet vilka mål vi arbetar mot och motivationen är hög. Skolan rekommenderas av sina elever och föräldra, pedagogerna är stolta över sin arbetsplats. Resultatet av våra prioriterade utvecklingsområden syns i såväl elevenkäter som medarbetarundersökningar samt att ett högre antal studenter går ut med högskolebehörighet. Vi vill också vid läsårets slut ha knutit många kontakter med kolleger och elever på andra Vittra gymnasieskolor. Enhetens mål och handlingar kopplade till de prioriterade utvecklingsområdena HANDLEDARROLLEN NULÄGESANALYS Skolans pedagoger vill utveckla och fördjupa sin roll som handledare för att kunna vägleda sina elever på ett optimalt och gemensamt sätt. Även elevenkätundersökningen visar att arbetet med vad som ingår i handledarrollen ska fördjupas. Naturligtvis ska vi ta tillvara de styrkor som finns idag: den täta och kontinuerliga kontakten med elever i alla årskurser. Effektmål Öka andelen avgångselever med fullständiga betyg. 26

27 Åtgärder Styrmedel: Vittraboken Personlig utvecklingsplan Individuell lärstil Människor: Alla handledare tillsammans med sina handledarelever Uppgifter: Lära känna Vittraboken Studieteknik i början av terminen Klargöra ansvaret för den personliga utvecklingsplanen mellan elev, handledare och ämneslärare Metoder: Arbeta effektivt med Vittraboken för utveckling av elevens studier Individuell utvärdering av studieteknik efter varje kursslut/period SRUKTUr: Kontinuerlig uppföljning av arbetsgruppen kring handledarrollen samt diskussioner i pedagoglaget. 27

28 MATEMATIKUNDERVISNINGEN Nulägesanalys Många elever tycker matematik är svårt. Försök med mattverkstad har gjorts men trots detta fick ett flertal elever icke godkänt i sina kursbetyg. Även relationen mellan de nationella proven och slutbetygen bör följas åt någorlunda men skiljs åt ganska markant i förra årets resultat. Effektmål Minska andelen elever med icke godkänt på Ma B kursen. Åtgärder Styrmedel: Kort genomgång på lektionstid, därefter fri räkning Fler lektionspass En bok till varje elev, anpassad till elevens nivå Människor: Mattepedagog på alla torsdagsjourer Mattekompis dvs att eleven tillsammans med pedagogen hittar någon jämbördig att räkna med. Uppgifter: Även ha uppgifter som är lämpliga att räkna utan miniräknare Bygga upp en problemlösningsbank Metoder: Jobba med matematisk struktur Ökade pedagogiska resurser Strukturer: Kontinuerlig uppföljning och dokumentation av matematikpedagogerna. 28

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden

Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden Vittragymnasiet Sickla 2 Innehåll Välkommen till Vittragymnasiet Sickla... 4 Kvalitetsredovisning... 6 Kvalitetsarbetets syfte och funktion...

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

www.gubbangsskolan.stockholm.se

www.gubbangsskolan.stockholm.se www.gubbangsskolan.stockholm.se SID 2 (7) STYRDOKUMENT I SKOLAN I skolan finns det styrdokument på flera nivåer: läroplanen Lgr 11 på nationell nivå samt Stockholms stads vision En skola i världsklass

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer