FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN KVALITETSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010"

Transkript

1 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN KVALITETSREDOVISNING

2

3 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN KVALITETSREDOVISNING

4

5 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM... 6 KVALITETSREDOVISNING... 8 VERKSAMHETSPLAN VITTRAGYMNASIETS VERKSAMHETSMÅL VÅR PEDAGOGISKA MODELL PRAKTISK INFORMATION VERKSAMHETSÅRET VITTRAS GYMNASIESKOLOR

6 VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM Du hittar oss centralt, i ljusa fräscha och öppna lokaler, vilka stimulerar till god arbetsmiljö och stimulans för lärandet. Våra elever arbetar individuellt i samråd med ämneskunniga och engagerade pedagoger. Framtidsskolan är sedan februari 2010 en del av Vittragymnasiet men har funnits sedan De program som varit med hela tiden har vi fortfarande, det vill säga samhälls-, natur-, teknik- samt hantverksprogrammet. Arbetsdagen är obruten, inga håltimmar förekommer och under hela dagen finns våra pedagoger tillgänglig. De finns på plats till kl varje dag och två kvällar i veckan till kl Fredagarna avslutas lite tidigare. Även under höst-, sport- och påskloven är skolan öppen för våra elever. Det ger möjlighet att komma ikapp om man varit frånvarande på grund av sjukdom eller resa. Hur man studerar och lär sig är högst individuellt. Det går olika fort och man har olika intressen. Med våra veckoplaneringar finns det alla möjligheter att knyta ihop sin egen skolgång. Du väljer efter intresse helt enkelt. Samhällsprogrammet är kanske din bas men du är intresserad av fysik och matematik också. Det är inga problem! Med tanke på att du förfogar över mer än hälften av din tid på Fram planerar och påverkar du din egen tid hos oss. Våra elever brukar tycka att vi alla på skolan är som en stor familj. Elever och pedagoger har ett nära samarbete, en avspänd och trygg miljö samt ömsesidig respekt. 6

7 ELEVER OM SKOLAN: Öppenheten, flexibiliteten och valmöjligheterna här på Fram är väldigt viktiga för mig. Här kan jag utforma min egen arbetsdag och lägga upp min egen planering. Precis som jag vill ha det frihet under ansvar. Något som är jättebra är att skolans pedagoger alltid finns tillgängliga när man behöver vägledning vilket ämne det än gäller. Att vi slipper håltimmarna känns väldigt skönt, för då blir dagarna mycket effektivare. VÄLKOMMEN ATT HÄLSA PÅ OSS - VI VISAR DIG VAD VI KAN! Lotta Kullenkrona, skolchef Ansvarig för skolans kvalitetsredovisning och verksamhetsplan 7

8 KVALITETSREDOVISNING Kvalitetsarbetets syfte och funktion Enligt Skolverkets förordning från år 1997 ska huvudmän och förskolor/ skolor årligen upprätta kvalitetsredovisningar som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i vilken mån målen för verksamheten uppnåtts och en redogörelse för vilka åtgärder man avser att vidta om så inte skett. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete, som främst är ett hjälpmedel för att utveckla och förbättra vår verksamhet, synliggörs sambanden mellan mål, handlingar och resultat så att våra elever, medarbetare, föräldrar och andra intressenter kan följa vår utveckling. Vår syn på kvalitet För oss i Vittra är hög kvalitet i vår verksamhet en nödvändighet. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra resultat oavsett om det gäller den upplevda kvaliteten eller de formella resultaten. Vår grundläggande syn på kvalitetsarbetet i våra verksamheter bygger på att kvaliteten i första hand säkras genom mötet mellan pedagoger och elever Vår idé är att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande. En strävan och en önskan är att ungdomar ska få möjligheter att växa och bli självständiga och reflekterande människor med kunskaper och färdigheter för livet. Arbetet bygger på varje enskild elevs möjligheter och behov där respekten för varandra och våra olikheter är en grundsten. Vår verksamhet styrs förutom av elevens mål och individuella utvecklingsplan, av målen i de av riksdagen fastställda läroplanerna samt kommunens mål. Med utgångspunkt i dessa mål arbetar vi med våra verksamhetsmål. Vårt systematiska kvalitetsarbete och en organisation som arbetar med dynamisk kvalitet som utgångspunkt är främst ett hjälpmedel och ett förhållningssätt för 8

9 att utveckla och förbättra skolans verksamhet. Vi synliggör sambanden mellan mål, handlingar och resultat så att våra föräldrar och andra intressenter kan följa vårt dynamiska kvalitetsarbete. Därigenom knyts våra kvalitetsredovisningar på ett tydligt sätt till mål- och resultatstyrningen av skolan, vilket följer Skolverksförordningens krav vad gäller kvalitetsredovisning. Underlag till kvalitetsredovisningen Vårt kvalitetsarbete För att nå vår idé; att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande, har vi utifrån läroplanerna format verksamhetsmål. Verksamhetsmålen är utgångspunkt för varje skolas handlingsplan. I handlingsplanen tydliggörs till exempel på vilket sätt eleverna får komma till sin rätt, hur elever och vuxna ska förhålla sig till varandra samt hur matematikresultaten kan förbättras så konkret som möjligt för att skapa så goda förutsättningar som vi kan för varje elev. Verksamhetsmålen utvärderas även årligen genom det vi kallar för upplevd kvalitet och formella resultat. Upplevd kvalitet Vi tycker det är viktigt att veta hur elever och föräldrar upplever vår verksamhet. Hur god måluppfyllelse har vi gentemot det vi säger oss erbjuda? Vilka är våra styrkor från året? Inom vilka områden behöver vi utvecklas såväl på kort som på lång sikt? Därför genomför vi varje år en enkätundersökning. Resultaten presenteras i delar i denna kvalitetsredovisning. På vår hemsida presenteras resultaten i sin helhet. Undersökningen innehåller en bedömning av hur väl målen för verksamheten har uppnåtts våra styrkor samt vilka områden som kräver extra fokus under kommande tid våra utvecklingsområden. Vi vill på det sättet synliggöra sambanden mellan mål, handling och resultat. Resultatet av kvalitetsundersökningen är en viktig utgångspunkt för oss i vårt fortsatta arbete. 9

10 Formella resultat Våra formella resultat, baserade på kunskapsmålen, syftar till att säkerställa att varje elevs möjligheter till kunskapsutveckling och vidare studier tas till vara. Här kan vi upptäcka styrkor och utvecklingsområden i undervisningen och ta vår utgångspunkt i framtida arbete med specifika områden för att utveckla våra elevers lärande. Formella resultat baseras på de nationella proven och betygstatistik. En jämförelse görs med motsvarande underlag för samma program i hela riket. Delaktighet och förankring Kvalitetsredovisning kräver ett omfattande arbete av samtliga på skolan. I skolans ledning analyserar vi resultat på undersökningar och de formella resultat vi åstadkommer samt för kontinuerliga dialoger kring vad som fungerar enligt plan och vad som är framtida förbättrings- och utvecklingsområden. Vi undersöker och diskuterar såväl kvantitativa som kvalitativa källor. Samtliga pedagoger är med i analyser och diskussioner kring resultat på kvalitetsmätningar och andra resultat. Givetvis lyfts resultat även till eleverna för diskussion och för att skapa ett större djup i förståelsen av vad resultaten i sig ger. Ofta ger undersökningar indikationer kring förhållanden men att bilden vidgas genom muntliga dialoger kring resultaten. Vid föräldramöten, föräldrarådsträffar, utvecklingssamtal och andra dialoger med föräldrar och/ eller andra vuxna så förs det resonemang utifrån resultat och analys. Även dessa samtal breddar bilden. Utifrån det omfattande underlag vi skaffar oss så identifierar vi sedan vilka våra prioriterade utvecklingsområden är inför nästkommande läsår. I Verksamhetsplanen/Skolans arbetsplan tas det fram åtgärder till förbättringar inom de prioriterade områdena. I de handlingsplaner som arbetslagen tar fram för läsåret beskriver medarbetarna de åtgärder på förbättringar som planeras inom de utvecklingsområden som är identifierade mer på detaljnivå 10

11 med ansvariga, tider och tillvägagångssätt. Arbetsplan och handlingsplaner förankras sedan med elever och föräldrar under början av läsåret. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Framtidsskolan i Ängelholm en del av Vittragymnasiet - startade sin verksamhet 2002 med elever från årskurs 6-9 samt gymnasiet. Skolan finns i centrala Ängelholm i nyrenoverade och fräscha lokaler. Gymnasieskolan har cirka 125 elever varav de flesta kommer från Ängelholms kommun. Skolan erbjuder Naturvetenskapliga programmet (naturvetenskaplig, humanistiskinternationell inriktning), samhällsvetenskapliga programmet (ekonomi, språk samt samhällsvetenskaplig inriktning), tekniskt program (arkitektur och design) samt hantverksprogrammet (textil och design). Många av våra elever har specialidrott som en aktiv del i sitt gymnasieval Exempel på idrottsgrenar är: innebandy, tennis, hästsport och segling. Skolan har ett stort utbud av individuella val och många kompetenser finns bland våra pedagoger. Ett viktigt arbetsredskap är datorn och varje elev har möjlighet att kvittera ut en laptop de tar eget ansvar för under sin tid på skolan. Våra pedagoger är handledare för elever per grupp. Grupperna är årskursintegrerade och handledaren ansvarar tillsammans med eleven för den personliga utvecklingsplanen vilken är grunden för elevens gymnasietid samt grunden för att eleven till mycket stor del ska kunna utforma sin egen skolgång. 11

12 Varje handledargrupp träffar sin handledare en stund varje morgon då man har möjlighet att stämma av förändringar under dagen. Skoldagen avslutas mellan och då eleverna checkar ut. De har möjlighet att stanna till då pedagogerna avslutar sin dag. Två kvällar i veckan samt under höst-, sport- och påsklov är skolan öppen med tjänstgörande pedagoger. Pedagoggruppen är stabil med hög kompetens och stort engagemang. Alla är anställda på semestertjänst. Som kompensation för utvecklingssamtal, öppet hus samt jourkvällar, finns så kallade pottdagar vilket är 40 timmar per termin. Dessa dagar kan plockas ut under icke-elev-tid. På skolan finns skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare. Skolmat lagas på plats av två erfarna kockar med personal. 12

13 Året som gått ETT LÄSÅR MED VIDGADE VYER Läsåret har präglats av den fasta gång som inarbetats och finslipats under skolans utveckling sedan starten Nya saker - projekt och teman - har naturligtvis prövats. Nya möjligheter för skolans utveckling har dessutom öppnats i och med att vi nu vid läsårets slut är ett Vittragymnasium. Anslutandet till Vittragymnasiet har öppnat nya perspektiv för den framtida verksamheten, inte minst genom att kontakter knutits med kolleger på andra Vittragymnasium. Vi har vid dessa möten kunnat konstatera att vårt arbetssätt med närkontakt mellan lärare och elever, tillgänglighet och flexibilitet stämmer ganska väl överens med det arbetssätt som tillämpas på övriga Vittragymnasier, men är övertygade om att det finns mycket att hämta av våra nya kollegers erfarenheter. Läsåret startade med att de nya eleverna togs emot av äldre elever i handledargrupperna och lärde känna varandra och lärarna genom diverse gruppaktiviteter. Vid läsårets början kunde vi också flytta in i nya lokaler i direkt anslutning till de gamla och därmed nästan fördubbla vår golvyta med ändamålsenliga grupprum och ännu en studiehall. Officiell invigning skedde en lördagsförmiddag i början av september. Entusiastiska elever fanns på plats och guidade allmänheten runt i byggnaden. Elever har också med engagemang medverkat i Öppet hus för grundskoleelever som funderar på blivande gymnasieval; två kvällar och två lördagsförmiddagar, varav en på köpcentret Väla. Ämnet Idrott och hälsa och Specialidrott har under läsåret framgångsrikt utvecklats genom att en lärare anknutits enbart till gymnasieenheten. 13

14 Under läsåret har som vanligt stor vikt lagts vid att gradvis leda in de nya eleverna i vårt arbetssätt, där man verkar mer och mer självständigt under ansvar men också förstår att utnyttja lärarna som resurser. Den väl inarbetade verksamheten med jourhavande pedagog fram till kl tisdags- och torsdagskvällar samlar många elever, särskilt inför nationella prov och andra redovisningar inom olika ämnen. Många utnyttjar dessutom jouren flitigt enbart för att förlänga den trevliga samvaro som präglar skoldagarna och jobba tillsammans även på kvällen. Surface for surfing: detta läsår har samtliga elever haft tillgång till personlig dator med anknytning till skolans trådlösa nätverk. Pappersinlämningar ersätts i allt ökande utsträckning av att arbeten bifogas till ett mejl till läraren. Fördelen är att eleven kan få tillbaka kommenterat arbete samtidigt som läraren har kvar detsamma i sin datamapp. Givetvis sparas pappers- och kopieringskostnader. PROJEKT Den estetiska verksamheten har under våren samlat elever från främst de båda första årskurserna och man har gjort presentationer inom områdena bild, musik, dramatik och textil. Särskilda projekt under läsåret har varit fransk filmmatiné med efterföljande samkväm och diskussion av filmen givetvis på franska men anpassat till olika nivåer. I samhällsvetenskap och historia har projektet folkmord bedrivits med inslag som filmen Hotell Rwanda, 20- och 30-talets rashygien och tvångssteriliseringar samt besök av en 85-årig f d Theresienstadt-fånge, som gjorde ett stort intryck på eleverna. Samhällskunskap och geografi har vidare gemensamt bedrivit värderingsövningar. I engelska har en nyazeeländare besökt skolan en hel dag och talat om sitt land. Avgångselever i kemi, biologi och fysik har med stor uppskattning deltagit i NMT-dagarna i Lund. Eleverna på hantverksprogrammet anordnade en modevisning med kreationer som återspeglade klädstilar från 1700 till

15 I mitten av april ägde den sedvanliga Operation dagsverke rum, där mer än kronor insamlades genom elevers arbete ute i samhället för att stötta elever i Zambias huvudstad Lusaka. Flera UF-företag har bedrivits, bl a ett där datorfodral importerades från Kina och vidareförsåldes. DEN LILLA SKOLAN MED DET STORA UTBUDET Den flexibla utläggningen av undervisning och handledning har också i år medgivit att elever kunnat fullgöra kurser i små grupper, flera C-kurser liksom högre steg i moderna språk och förberedelse för Cambridge-prov (CAE) i engelska C. Med ett brett språkutbud har kurser givits i franska, spanska, tyska, italienska, ryska och latin. En och samma elev har genom att utnyttja detta utbud gått ut med högsta kursbetyg i ett brett spektrum av så vitt skilda kurser som matematik breddning, ryska st3 samt latin C. Det för en liten skola stora utbudet har alltså upprätthållits. INTE FRAMGÅNGSRIKT FÖR ALLA DOCK Det är dock med ledsnad vi kan konstatera att vi detta läsår haft ett antal avgångselever som inte fått fullständigt betyg. Även om flera av eleverna fått förlängning beviljad av kommunen av olika skäl, medicinska såväl som byte av studiegång, måste dock detta ge oss eftertanke om hur vi bättre ska nå målet att samtliga avgångselever får fullständiga betyg. FRAM OCH FRAMTIDEN Efter ett innehållsrikt och givande läsår ser vi här på Fram med förväntan på framtiden. Till hösten tar vi emot en stor grupp nya elever som valt Fram och vi är entusiastiska att med gångna års erfarenheter som bakgrund blicka fram mot ett nytt, dynamiskt läsår, där vi tar itu med nya utmaningar och i samverkan med kolleger på andra gymnasier. 15

16

17 RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE FORMELLA RESULTAT Resultat från nationella prov och betyg BETYGSSTATISTIK Ämne Antal betyg IG G VG MVG En A betyg En A NP En B betyg En B NP Sv B betyg Sv B NP Ma A betyg Ma A NP Ma B betyg Ma B NP meritvärde samt grundläggande behörighet Typ Totalt antal elever 09/10 Behöriga elever 09/10 Ej behöriga elever 09/10 Meritvärde 09/10 Meritvärde Rikssnitt 08/09 NV-program ,9% 16,0% SP-program ,0% 14,7% HV-program ,8% 14,4% TE-program ,1% 14,0% Grundläggande behörighet till högskola/universitet. Meritvärde i snitt per program jämfört med rikssnitt per program förra året. 17

18 UPPLEVD KVALITET 2010 individuell utveckling OCH TILLIT Personlig utveckling, tillit till sig själv och sin förmåga att lära sig Tveksamma Passiva Positiva Skolan bidrar till min personliga utveckling på ett positivt sätt 7,1% 12,3 7,1% 28,4 59,3 Skolan bidrar till att jag lär mig mer om mig själv som person 21,0 24,7 54,3 Skolan bidrar till att jag känner att jag är bra på att lära mig saker 12,3 22,2 65,4 Skolan bidrar till att jag får bättre självförtroende 3,8 36,7 59,5 Jag får vara mig själv i skolan 3,7 6,1 90, % % ENGAGEMANG OCH DELAKTIGHET Tveksamma Passiva Positiva Pedagogerna finns tillgängliga för handledning i den utsträckning jag behöver 9,9 13,6 76,5 Undervisningen känns relevant, jag får lära mig sådant som jag tror att jag kommer att ha glädje och nytta av 7,4 24,7 67,9 Jag kan själv påverka hur jag arbetar 1,2 6,1 92,7 Jag kan själv påverka innehållet i undervisningen Undervisningen är verklighetsbaserad och aktuell 10,1 20, % 2,4 17,1 80,5 69, % % %

19 GLÄDJE OCH ÖKAD MOTIVATION Glädje och ökad motivation att söka djupare och bredare kunskaper Tveksamma Passiva Positiva Arbetssättet på skolan bidrar till att jag blir allmänbildad 7,1% 14,6 7,1% 17,1 68,3 Jag tycker att jag får djupa kunskaper 12,2 25,6 62,2 Arbetssättet på skolan skapar motivation att lära sig mycket 12,2 26,8 61,0 Det är roligt att gå i min skola 7,3 9,8 82, % HÖGT STÄLLDA MÅL % Högt ställda mål och öppna dörrar för framtida val Tveksamma Passiva Positiva Jag får regelbunden återkoppling på min kunskapsutveckling och mina resultat 14,1 23,1 62,8 Jag blir bedömd efter tydligt uppsatta kriterier Jag upplever att det finns tydliga mål för undervisningen 16,7 20, % 62,8 17,5 18,8 63,7 Skolan utmanar mig och ställer krav 7,4 21,0 71,6 Skolan förbereder mig inför vidare studier och framtida arbetsliv 7,3 24,4 68, % % 19

20 PROBLEMLÖSNING Problemlösning, kreativt tänkande och kommunikation % Tveksamma Passiva Positiva Jag har utvecklat min förmåga att utvärdera mitt eget lärande Jag har blivit bättre på att föra fram mina åsikter och ståndpunkter på ett sätt som får andra att lyssna 10,0 26,3 63, % 12,2 30,5 57,3 Skolarbetet lär mig sätt att komma på nya idéer och hitta nya lösningar på problem 12,3 28,4 59,3 Skolarbetet visar mig vägar att ta del av och påverka det samhälle jag lever i 13,3 32,0 54, % likabehandling och arbetsmiljö % Tveksamma Passiva Positiva Jag känner förtroende för skolchefen 14,1 15,4 70,5 Jag känner förtroende för min ansvarspedagog/handledare Jag tycker att skolan har en bra arbetsmiljö som ger mig goda förutsättningar för studier På skolan finns ett respektfullt förhållningssätt mellan både elever och pedagoger Alla vuxna i skolan arbetar aktivt för att förebygga och förhindra kränkande behandling I skolan arbetar man aktivt för att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till inflytande och lärande oavsett kön och bakgrund Jag känner mig trygg i skolan 8,8 6,4 3,8 12,5 7,8 16,7 8,8 2,4 14,1 14,3 17,5 17, % 88,8 87,4 79,5 77,9 70,0 65,4 20

21 REKOMMENDATIONSGRAD Tveksamma Passiva Positiva Jag kan rekommendera min skola till andra elever 7,3 13,4 79, % MEDARBETARFRÅGOR I det stora hela är medarbetarna nöjda med sitt dagliga arbete så som t ex arbetsuppgifter, fysiska arbetsmiljön, ansvar, delaktighet. Avvikande var arbetsbelastningen, vilken upplevdes som ojämn. Alla instämmer ganska väl i att de har tydliga mål för sitt arbete och att de vet vilka resultat som förväntas av dem. De flesta känner att deras kompetens tas tillvara på arbetsplatsen. De anser sig ha tillräcklig utbildning för att klara sina arbetsuppgifter och tycker det finns möjligheter att utvecklas. För övrigt är motivationsgraden hög och man gör gärna en extra insats om det behövs. Alla arbetar gärna kvar på sitt arbete minst ett år till. Flertalet tror att kraven på yrkesrollen kommer att öka. 21

22 Analys och bedömning av måluppfyllelse Resultatet från kvalitetsundersökningen är kundnöjdhet jämförbart med andra Vittragymnasier samt i AcadeMediakoncernen. Framtidsskolan har alla förutsättningar för att nå högt ställda mål. Vi har nöjda och trygga elever som gärna rekommenderar vår skola men som inte i lika hög grad gjort det. Uttryck som vi är som en familj hörs ofta. Vi arbetar med mindre handledargrupper, pedagoger som är tillgängliga under skoldagen, jourkvällar samt möjlighet att vara på skolan under lov faktorer som ger eleverna förutsättningar att nå sina mål. Upplevelsen är att under läsåret 2009/2010 har ett flertal ungdomar inte varit motiverade för sitt skolarbete och att det är fler som inte fått slutbetyg. Här finns ytterligare en anledning att arbeta med handledarskapet och hur vi vägleder ungdomarna att bli självständiga och ansvarstagande unga vuxna. Den viktigaste frågan som ställdes i undersökningen var, enligt eleverna, Jag tycker jag får djupa kunskaper. Det var drygt 20% som ansåg sig få djupare kunskaper. Lika stor andel ansåg att undervisningen var relevant för vad de trodde sig ha glädje och nytta av i framtiden. Man anser även att tydlighet i mål och kriterier inte är tydliga. Inför varje kursstart lämnas mål- och betygskriterier ut för genomgång. Väldigt få fick återkoppling på sin kunskapsutveckling och resultat. Väldigt många kunde vara sig själv i skolan men man tycker inte skolan bidrar till ett större självförtroende, en personlig utveckling på ett positivt sätt eller att man får lära sig mer om sin person. Skolans pedagoger upplever det som att ett stort antal av eleverna har gott självförtroende och man kan se en personlig utveckling under deras gymnasieår. Ungdomarna upplevelser är sannolikt inte desamma men de befinner sig i en period i livet då det händer otroligt mycket utvecklingsmässigt. Troligt är att de inte ser sin egen utveckling. 22

23 MEDARBETARANALYS Utifrån enkätfrågor och de utvecklingssamtal som genomförts är medarbetarna motiverade och känner att framtiden innebär utvecklingsmöjligheter. Arbetsbelastningen upplevs som ojämn och man önskar att den ska ses över. För första gången kommer pedagogerna att enbart vara på gymnasiet och inte alternera mellan grund- och gymnasieskolan. Detta bör till viss del minska arbetsbelastningen. Dock kommer våra språklärare att vara viss del på grundskolan. Pedagogerna arbetar inte i arbetslag utan ganska individuellt med sina kurser och grupper. Därav kanske man anser att det yrkesmässiga samarbetet inte fungerar helt ut. Pedagogerna visar dock ett stort intresse av att samarbeta mellan kurserna och att gemensamt utforma uppgifter som täcker mål i olika kurser. För övrigt visar pedagogerna en arbetsglädje och ett förtroende för verksamheten. De har en hög kreativ förmåga och vill gärna utveckla och utvecklas. Anledningen till detta kan vara att man känner tilltro till Vittra. ELEVUNDERSÖKNINGEN I enkäten ställdes frågor om elevernas syn på skolans styrkor och svagheter, dvs elevernas nöjdhet. Svaren visar på en hög andel av våra elever är nöjda med skolan. Man tycker det är roligt att gå i skolan samt att förhållningssätt mellan elever och pedagoger är respektfullt. Svaren från enkäten visar att skolans sätt att komma på nya idéer och hitta lösningar på problem är en svaghet. Undersökningen visar att 88 % av eleverna känner sig trygga i skolan. Så många som 87 % känner förtroende för sin handledare och 73 % anser att skolan aktivt arbetar för likvärdiga möjligheter oavsett kön och bakgrund. På frågan om vuxna i skolan arbetar aktivt för att förhindra kränkande behandling, svarade 64 % att de ansåg sig vara så. 23

24 Prioriterade utvecklingsområden Åtgärder för förbättring HANDLEDARROLLEN Vi har redan tidigt under vårterminen förstått att skolans fokusområde kommande läsår ska vara handledarrollen. Detta bekräftas av kvalitetsundersökningens resultat. Vilka uppgifter ingår i handledarrollen så våra elever når sina mål, ges djupa kunskaper, får möjlighet att utveckla sin kreativitet och personliga utveckling. Motivationsarbetet med ungdomarna måste utvecklas så fler går ut med slutbetyg och därmed grundläggande behörighet till högskola och universitet. Målet är att öka andelen avgångselever med fullständiga betyg (Högskolebehörighet). MATEMATIKUNDERVISNINGEN Relationen mellan resultaten på nationella prov och slutbetyg bör följas åt någorlunda. Speciellt i Ma A skiljs resultaten åt ganska markant (Np 7/ kursbetyg 13). I Ma B fick så många som 11 elever (40 %) icke godkänt i sitt kursbetyg. Under läsåret har försök med matteverkstad för eleverna funnits, men önskat resultat (fler med godkänt betyg) uteblev. Målet är att minska andelen elever med IG på Ma B kursen. MEDARBETARNA Den upplevda ojämna arbetsbelastningen kommer att ses över inför kommande planering. Det faktum att pedagogerna kommer att vara på samma enhet, gymnasiet, bidrar sannolikt till att belastningen minskar. Pedagogerna visar ett stort intresse för samarbete mellan olika kurser och planeringen är till viss del lagd för att tillgodose detta. Det yrkesmässiga samarbetet kommer på så sätt att öka på ett naturligt vis. 24

25 Målet är att minska andelen medarbetare som upplever ojämn arbetsbelastning samt öka det yrkesmässiga samarbetet mellan medarbetarna. Vid nästa års medarbetarenkät ska alla känna ett yrkesmässigt samarbete. PROBLEMLÖSNING OCH KREATIVT TÄNKANDE Problembaserat lärande genom casemetodik ska testas i någon eller några grupperingar för att se om en större andel av eleverna upplever att skolarbetet skapar motivation att lära sig mycket, att få djupa kunskaper samt motivation att söka djupare och bredare kunskaper. Målet är att öka andelen elever som upplever att skolarbetet lärt dem att komma på nya idéer och hitta lösningar på problem. Resultatet av åtgärderna kommer att visa sig i nästa års kvalitetsundersökning. Uppföljning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan utlagd på skolans hemsida, tillgänglig för alla. Likabehandlingsplanen revideras varje hösttermin för förbättring. En incident under vårterminen visade brister i planen då det inte fanns detaljerat vem som gör vad i olika situationer. Arbetet för förbättring har redan påbörjats. I elevenkätundersökningen visar det sig att 88 % känner sig trygga i skolan, att 73 % anser man i skolan aktivt arbetar för likvärdiga möjligheter oavsett kön och bakgrund. 64 % tycker de vuxna i skolan aktivt arbetar för att förhindra kränkande behandling. Vid varje skolstart diskuterar handledarna likabehandlingsplanen med sin handledargrupp. Inför hösten kommer vi att lägga kursen estetisk verksamhet för alla i årskurs 1. Uppgifterna kommer att vara både individuella och i grupp, detta för att stärka gruppens sammanhållning redan från början. Vår förhoppning är naturligtvis att eleverna visar förståelse samt visar respekt för varandra. Ett av skolans utvecklingsområde kommande läsår är handledarrollen. En del i detta bör vara att aktivt visa ungdomarna vårt aktiva arbete mot kränkande behandling. 25

26 Verksamhetsplan Enhetens målbild Det är roligt att gå till skolan! Det är roligt att gå till jobbet! Vi trivs, blir sedda och känner oss välkomna varje dag. Alla på skolan vet vilka mål vi arbetar mot och motivationen är hög. Skolan rekommenderas av sina elever och föräldra, pedagogerna är stolta över sin arbetsplats. Resultatet av våra prioriterade utvecklingsområden syns i såväl elevenkäter som medarbetarundersökningar samt att ett högre antal studenter går ut med högskolebehörighet. Vi vill också vid läsårets slut ha knutit många kontakter med kolleger och elever på andra Vittra gymnasieskolor. Enhetens mål och handlingar kopplade till de prioriterade utvecklingsområdena HANDLEDARROLLEN NULÄGESANALYS Skolans pedagoger vill utveckla och fördjupa sin roll som handledare för att kunna vägleda sina elever på ett optimalt och gemensamt sätt. Även elevenkätundersökningen visar att arbetet med vad som ingår i handledarrollen ska fördjupas. Naturligtvis ska vi ta tillvara de styrkor som finns idag: den täta och kontinuerliga kontakten med elever i alla årskurser. Effektmål Öka andelen avgångselever med fullständiga betyg. 26

27 Åtgärder Styrmedel: Vittraboken Personlig utvecklingsplan Individuell lärstil Människor: Alla handledare tillsammans med sina handledarelever Uppgifter: Lära känna Vittraboken Studieteknik i början av terminen Klargöra ansvaret för den personliga utvecklingsplanen mellan elev, handledare och ämneslärare Metoder: Arbeta effektivt med Vittraboken för utveckling av elevens studier Individuell utvärdering av studieteknik efter varje kursslut/period SRUKTUr: Kontinuerlig uppföljning av arbetsgruppen kring handledarrollen samt diskussioner i pedagoglaget. 27

28 MATEMATIKUNDERVISNINGEN Nulägesanalys Många elever tycker matematik är svårt. Försök med mattverkstad har gjorts men trots detta fick ett flertal elever icke godkänt i sina kursbetyg. Även relationen mellan de nationella proven och slutbetygen bör följas åt någorlunda men skiljs åt ganska markant i förra årets resultat. Effektmål Minska andelen elever med icke godkänt på Ma B kursen. Åtgärder Styrmedel: Kort genomgång på lektionstid, därefter fri räkning Fler lektionspass En bok till varje elev, anpassad till elevens nivå Människor: Mattepedagog på alla torsdagsjourer Mattekompis dvs att eleven tillsammans med pedagogen hittar någon jämbördig att räkna med. Uppgifter: Även ha uppgifter som är lämpliga att räkna utan miniräknare Bygga upp en problemlösningsbank Metoder: Jobba med matematisk struktur Ökade pedagogiska resurser Strukturer: Kontinuerlig uppföljning och dokumentation av matematikpedagogerna. 28

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2015/2016 1 Arbetsplanen beskriver verksamhetens visioner och mål samt strategier för att nå dessa. Planen revideras varje läsår genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Bedömningsunderlag Förskollärare/barnskötare

Bedömningsunderlag Förskollärare/barnskötare Bedömningsunderlag Förskollärare/barnskötare Nulägesbeskrivning medarbetare Med Vittras löften och enhetens utvecklingsområden och prioriterade mål nedan som utgångspunkt gör du en nulägesbeskrivning av

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Vittra i Saltsjö-Boo. Mål och resultat. Målbild. Året som gått

Vittra i Saltsjö-Boo. Mål och resultat. Målbild. Året som gått Vittra i Saltsjö-Boo Mål och resultat Målbild På Vittra i Saltsjö-Boo har vi ett tillåtande klimat och ett demokratiskt förhållningssätt. Vår verksamhet genomsyras av en hög pedagogisk medvetenhet där

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Bedömningsunderlag - Lärare

Bedömningsunderlag - Lärare Bedömningsunderlag - Lärare Nulägesbeskrivning medarbetare Med Vittras löften och enhetens utvecklingsområden och prioriterade mål nedan som utgångspunkt gör du en nulägesbeskrivning av dig själv som lärare

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2012/2013 1 Arbetsplanen beskriver verksamhetens visioner och mål samt strategier för att nå dessa. Planen revideras varje läsår genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Lpf 94 och 2012/13 års kvalitetsredovisning.

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Förskolan PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi för att främja

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka Snickarbarnens förskola Sollentuna kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka 14 2017 2017-04-08 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Läsåret 2012-13 Borås

Läsåret 2012-13 Borås Lokal arbetsplan Läsåret 2012-13 Borås Innehållsförteckning Rubrik Sida Skolans uppdrag... 3 Vision... 3 Pedagogisk profil... 4 Mål... 4 Omsorg om individen... 4 Kvalificerad utbildning... 4 Professionell

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål; att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse. För att

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Sandåkerskolans plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan

Sandåkerskolans plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan 1(7) 2011-08-29 s plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan 18 august-20 december Steg 1: Ämnesläraren dokumenterar Syfte synliggöra utvecklingsbehov Ämnesläraren dokumenterar elevens

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Gy 11. Förutom den Lokala arbetsplanen

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Föräldraråd den 29 september 2009

Föräldraråd den 29 september 2009 Närvarande: Föräldraråd den 29 september 2009 Föräldrar: Maria Loeb, Helena Gustafsson, Henrik Marken, Anna-Lena Ringsbacka och Mariana Dovebrant. Elever: Hanna Dahlqvist, Rebecca Holmkvist, Anna Carlsson,

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

ipad strategi i förskolan

ipad strategi i förskolan ipad strategi i förskolan - en strategi för att utveckla pedagogernas förhållningssätt till och användande av ipad i förskolorna i Lindesbergs kommun. Datum: 20131029 För revidering ansvarar: Förskolechef

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning sammanfattning 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i teknikundervisningen

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Årsunda, 20160822 2016/17 Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse FÖR LINGONBACKEN, PAVILJONGEN, SÄTRALINJEN OCH ÅRSUNDA FÖRSKOLOR Kunskapsförvaltningen Datum Sidan 1(4) Årsunda, Sätralinjen, Lingonbacken

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2015/16 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Läroplan för gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA NORMER OCH VÄRDEN Värdegrundsarbetet Det saknas eller finns i liten utsträckning en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. Det finns till viss

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut Vittra utbildning AB Box 12267 102 26 Stockholm 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer