Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr 556585-8007"

Transkript

1 Årsredovisning och koncernredovisning för BDO AB Org.nr

2 Innehåll 1. Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Underskrifter Revisionsberättelse

3 1. Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i KSEK. Verksamheten BDO:s vision är att vara den revisions- och rådgivningsbyrå som ger den bästa kundupplevelsen. Ingen byrå oavsett storlek ska kunna mäta sig med BDO i kvaliteten i kundrelationerna och kundnöjdheten. Detta är BDO:s särskiljande konkurrensfördel och genomsyrar allt byrån gör internt och externt. För att nå BDO:s vision arbetas målmedvetet med affärs-, metod- och personalutveckling. BDO:s affärsidé är "Att vara professionella revisorer och rådgivare åt företag och organisationer och dess ägare." BDO:s verksamhet omfattar revision, redovisning och rådgivning inom främst redovisningsfrågor, ekonomisk planering, beskattning, corporate finance och verksamhetsutveckling. Omsättning, resultat, och ställning Koncernen har under året haft en god tillväxt och redovisar en omsättningsökning på 9 % (9 %) till 484 Mkr (446 Mkr). Rörelseresultatet blev 50 Mkr (61 Mkr) vilket ger en rörelsemarginal på 10 % (14 %). Flerårsjämförelse*, koncernen 2012/ / / / /2009 Nettoomsättning Tillväxt 9 % 9 % 7 % 16 % 6 % Rörelseresultat Balansomslutning Soliditet (%) 33 % 41 % 43 % 44 % 46 % Avkastning på eget kapital (%) 70 % 79 % 78 % 79 % 54 % Avkastning på totalt kapital (%) 27 % 34 % 34 % 36 % 26 % Kassalikviditet (%) 149 % 165 % 165 % 164 % 166 % Flerårsjämförelse*, moderbolaget 2012/ / / / /2009 Nettoomsättning Rörelseresultat Balansomslutning Soliditet (%) 55 % 66 % 73 % 69 % 67 % *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Övrigt Under räkenskapsåret har bolaget dragit in 700 aktier för återbetalning till aktieägare. Beslut har fattats om indragning av ytterligare 200 aktier vilket registrerats först efter räkenskapsåret utgång. På årsstämman den 20 februari 2013 beslöts att öka bolagets aktiekapital med kronor genom en riktad nyemission av 100 aktier av serie B och 200 aktier av serie C. Nyemissionen registrerades den 19 mars

4 BDO i Sverige BDO AB är huvudman för det internationella BDO-nätverket i Sverige. BDO har medarbetare med hög kompetens och kunskap inom hela vårt tjänsteutbud och kan därför tillhandahålla och möta våra kunders efterfrågan och behov. BDO i Sverige är idag verksamt på 20 orter med ca 450 medarbetare. BDO har goda resurser för en uthållig satsning på utbildning, utveckling, kvalitetsstöd och marknadsföring, allt anpassat efter koncernens och våra kunders behov. BDO är väl representerat inom revisionskårens egna organ. BDO är bland annat representerade i följande organ inom FAR; styrelsen, valberedningen, disciplinnämnden, sektionerna för revision, skatt och rådgivning, samt i policygrupperna för etik och för skatt. Representationen inom FAR ger BDO goda möjligheter att följa och påverka utvecklingen inom branschen. BDO Internationellt Den ökade internationaliseringen i affärslivet gör det allt viktigare att ha en väl fungerande internationell samarbetspartner. BDO AB ingår i det världsomspännande internationella nätverket BDO. BDO är världens femte största nätverk av revisionsbyråer och rådgivare och hade i september 2013 ca anställda i knappt 140 länder. BDO är lika väl företrätt i Europa som i USA och har huvudkontoret i Bryssel, Belgien. Samarbetet inom BDO innebär att vi kan ge våra kunder en högkvalitativ service utomlands. Det internationella samarbetet bidrar också till att ge oss hög kompetens vad avser internationell beskattning, utlandsetableringar och arbete med internationella företag. Inte minst kan vi ge våra kunder ett gott stöd vid expansion till eller affärer i tillväxtmarknader som Kina och Afrika. BDO is an international network of public audit and accounting firms, the BDO Member Firms, which perform Audit & accounting, Tax and Advisory services, under the name of BDO. BDO AB, a Swedish limited liability company ( aktiebolag ), is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. Marknad och kunder BDO har såväl nationellt som internationellt vunnit flera olika utmärkelser för hög kundnöjdhet och hög kompetens. BDO har i mätningar utförda av Svenskt Kvalitetsindex, under en följd av år, fått mycket bra resultat vad gäller vilken byrå som har Sveriges nöjdaste kunder inom branschen. Senast 2013 kom BDO åter på första plats. BDO International vann år 2012 utmärkelsen "Tax Adviser of the Year" vid International Accounting Bulletin (IAB) Awards. BDO:s målsättning är att de tjänster vi utför alltid skall medföra ett mervärde för våra kunder. Koncernens kunder består till övervägande del av ägarledda företag inom de flesta branscher, från mindre och medelstora till stora företag. Kärnverksamheten utgörs av revision samt kvalificerad rådgivning till dessa företag och dess ägare. Koncernen har dock även en stor bredd av andra kunder inklusive noterade bolag, uppdrag inom den offentliga sektorn, ideella organisationer samt inrefererade internationella uppdrag. Denna diversifierade sammansättning av uppdrag ger våra medarbetare en bred kompetens vilket kommer samtliga kunder tillgodo i allt vårt kundarbete. Medarbetare Koncernen har per den 31 augusti 2013 ca 450 anställda, varav 115 kvalificerade revisorer, 31 skattekonsulter samt 60 kvalificerade redovisningskonsulter. Medarbetarna genomgår kontinuerligt en planmässig utbildning för att säkerställa en hög kompetensnivå. Yngre medarbetare inom revision genomgår under de första fem åren en grundläggande utbildning fokuserad på revision, skatt och redovisningsfrågor. Därefter planeras vidareutbildning efter respektive medarbetares individuella behov. - 4

5 Metod och utveckling Bolaget och koncernen satsar betydande belopp på utveckling av arbetsmetoder, produkter, kvalitet och IT. BDO implementerar för närvarande ett nytt internationellt revisionsprogram, APT (Audit Process Tool) som följer ISA och medför effektivare revision av våra kunder. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång BDO har under året fortsatt att vidareutveckla sitt varumärkesbudskap, "Välkommen möjligheter", som genom vår marknadskommunikation ger BDO ett tydligt kommunikationstema mot alla våra målgrupper och kunder samt ger BDO ett starkt särskiljande uttryck mot våra konkurrenter. Under verksamhetsåret har detta centrala budskap bland annat förstärkts genom en satsning på "Team BDO", tre stycken unga, mycket lovande kvinnliga idrottare, som BDO officiellt börjar samarbeta med från 1 september BDO-koncernen har under och efter räkenskapsåret förstärkt affärsområden och kontor genom bland annat följande strategiska tillskott, förändringar och förvärv i verksamheten: - Under räkenskapsåret har sedan tidigare planerade koncerninterna omstruktureringar slutförts. BDOkoncernen i Sverige är uppdelad i de tre regionerna Öst, Väst och Syd. För Region Öst finns en underkoncern med BDO Mälardalen AB som moderbolag. Från och med den 1 januari 2013 är personalen i bolagen inom Region Öst anställda hos BDO Mälardalen AB, vilket kommer att innebära en effektivisering av verksamheten och administrativa besparingar. - Efter räkenskapsårets utgång har BDO Mälardalen förstärkt sitt kontor i Västerås såväl inom revision som inom redovisning genom förvärv av verksamheten i LHA Revision AB. - Beslut har fattats om att samordna verksamheten i dotterbolaget BDO Consulting Group AB med motsvarande verksamhet i BDO Norge. Verksamheten i dotterbolaget kommer under 2014 att flyttas och på så sätt avvecklas. BDO Norge kommer därmed fortsatt erbjuda den svenska marknaden konsultverksamheten, förstärkt med flera spetskompetenser. - Under räkenskapsåret har BDO Göteborg genom ett samgående med Proverum Revision i Kungsbacka ökat från 10 till 20 anställda i Kungsbacka. - BDO fick i september 2012 åter representation i Strömstad med ett eget kontor. Detta skedde genom BDO Göteborg AB:s förvärv av ett kontor i Strömstad. - Efter räkenskapsårets utgång har kontoret i Alingsås avvecklats och delar av verksamheten flyttats till Göteborg. BDO i Sverige har över tid bedrivit sin verksamhet regionaliserat, där de tre regionerna getts stor beslutsrätt i affärsmässiga frågor inom sina respektive geografiska områden. Delägarna har efter räkenskapsårets utgång gett ägardirektiv till styrelsen om att denna regionalisering skall få större genomslag i bolagsstrukturen. Arbetet med dessa förändringar har påbörjats i december 2013 och beräknas vara avslutat under januari BDO AB kommer även därefter genom direkt eller indirekt ägande och avtal att ha ett fortsatt bestämmande inflytande över alla BDO-bolag i Sverige. Framtida utveckling BDO har under räkenskapsåret forsatt att utveckla byrån enligt sin långsiktiga affärsstrategi för perioden , den s.k Vision Denna syftar till att utveckla och anpassa koncernens verksamhet mot de förändringar och förutsättningar som kommer att råda på vår framtida marknad. Några av de omvärldsfaktorer som har påverkat denna strategi är bl.a. utvecklingen inom BDO International, de allmänna marknadsförutsättningarna, revisionspliktens avskaffande för mindre bolag samt den regulatoriska utvecklingen inom EU. BDO International fortsätter att sträva efter ett tydliggörande av vår globala profil, konkurrensfördelar i branschen och hur vi ska samarbeta i nätverket. Sedan ett år tillbaka har det fastslagits att BDO:s mest tydliga kännetecken, över hela världen, är vår förmåga att leverera hög kundservice och genom det hög kundnöjdhet. Denna internationella vision kallas "The Leader for Exceptional Client Service". I en bransch där många av tjänsterna uppfattas som ganska likvärdiga till sitt innehåll, är detta något som är en stark konkurrensfördel. BDO i Sverige har genom Vision 2016, med sin betoning på "Den bästa kundupplevelsen", bejakat denna inriktning och är redan mycket väl positionerade för detta, då vi under flera år fått mycket goda resultat i kundnöjdhetsundersökningar. - 5

6 Marknadsförutsättningarna är svåra att bedöma på grund av det osäkra konjunkturläget i samband med den s.k. skuldkrisen och europroblematiken. Revisionspliktens avskaffande för mindre bolag kommer att ha fortsatt påverkan på verksamhetens inriktning och omfattning. Risk och riskhantering BDO har ett utarbetat system för att trygga kvaliteten i utförda tjänster. En stor del av verksamheten styrs av lagar och regler från myndigheter eller rekommendationer och uttalanden från branschorgansationer. En process för att fastställa nya riktlinjer för alla affärsområden avslutades i december Vidare har BDO ett system för att löpande följa upp kvaliteten på utfört arbete i form av uppdragsanknuten kvalitetskontroll och regelbunden granskning av alla revisorer. För att säkerställa att hela organisationen är insatt i arbetsmetodik och gällande krav genomförs olika typer av utbildningar med avseende på bl a arbetsmetodik, kvalitet och konsultansvar. Vårt fokus på kvalitet och kontroll hindrar inte att koncernen löpande exponeras för risk för ersättningskrav. Vid denna årsredovisnings avgivande föreligger ett pågående ärende där bolag inom koncernen är part och som är av sådan art att det inte kan uteslutas att det medför ekonomisk belastning eller annan skada för koncernen eller enskilt bolag inom koncernen. Omsättningen på koncernens tio största kunder understiger 5 % av koncernens omsättning och koncernens kreditförluster uppgår till påräkneliga nivåer inom branschen. Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. - 6

7 2. Resultaträkning Koncernen Moderbolaget KSEK Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Lämnade koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetsintressen Årets resultat

8 3. Balansräkning Koncernen Moderbolaget KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för dataprogram Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Bostadsrättsandel Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Ej fakturerade arbeten Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Koncern Moderbolag BALANSRÄKNING KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerad nedsättning aktiekapital Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Avsättningar Pensioner och andra liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder 21 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder

10 Koncern Moderbolag BALANSRÄKNING KSEK Not Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN 4. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter 25 Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Företagsinteckningar Kapitalförsäkring Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 24 Kapitalvärde av pensionsåtagande utöver vad som upptagits bland skulderna Härav täcks genom kapital i pensionstiftelse Summa ansvarsförbindelser

11 5. Kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget KSEK Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av goodwill Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av koncernföretag Förvärv av långfristiga värdepapper Försäljning av långfristiga värdepapper Förvärv av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten

12 Koncernen Moderbolaget KSEK Not Finansieringsverksamheten Årets nyemission Indragning av aktier för återbetalning Upptagna finansiella lån Amortering av finansiella lån Utbetald utdelning Minoritetsintresse Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 6. Tilläggsupplysningar ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Som likvida medel klassas kassa- och banktillgodohavanden samt placering i kortfristiga värdepapper. Intäktsredovisning Tjänsteuppdrag Koncernen och moderbolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete med beaktande av bedömda förlustrisker. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital inkl minoritetsintressen i procent av balansomslutning Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder - 13

14 Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderbolaget 2012/ / / /2012 Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Vinst vid avyttring av anläggningstillgång Vidarefakturerade kostnader Hyresintäkter Övrigt Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen Koncernen Moderbolaget 2012/ / / /2012 Andel av försäljningen som avser koncernföretag 0 % 0 % 92 % 94 % Andel av inköpen som avser koncernföretag 0 % 0 % 28 % 27 % Not 3 Leasingavtal Koncernen Moderbolaget 2012/ / / /2012 Under året har företagets leasingavgifter uppgått till Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom 1 år Inom 2 till 5 år

15 Not 4 Ersättning till revisorer Koncernen Moderbolaget 2012/ / / /2012 Peter Olsson Revisionsbyrå AB Revisionsuppdrag Refima Revision AB Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Not 5 Personal Koncernen Moderbolaget Medelantal anställda 2012/ / / /2012 Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit varav kvinnor Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa Könsfördelning i styrelse och företagsledning Andel kvinnor Andel kvinnor Styrelsen 0 % 0 % 0 % 0 % Övriga befattningshavare inkl VD 43 % 31 % 29 % 14 % Not 6 Avskrivningar i % Koncernen Moderbolaget 2012/ / / /2012 Goodwill och balanserade utgifter för datorprogram Bilar Persondatorer Nätverk inkl servrar Övriga kontorsmaskiner Övriga kontorsinventarier

16 Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag Koncernen Moderbolaget 2012/ / / /2012 Anteciperad utdelning Not 8 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget 2012/ / / /2012 Aktuell skatt Uppskjuten skatt Not 9 Balanserade utgifter för dataprogram Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

17 Not 10 Goodwill Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 11 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

18 Not 12 Andelar i koncernföretag Moderbolaget Företag Redovisat Redovisat Organisationsnummer Säte Andel % värde värde BDO Sweden AB Stockholm 100,00% BDO Mälardalen AB Stockholm 100,00% BDO Malmö AB Stockholm 100,00% BDO Göteborg AB Göteborg 100,00% BDO Helsingborg AB Helsingborg 100,00% Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat BDO Sweden AB 99-1 BDO Mälardalen AB BDO Malmö AB BDO Göteborg AB BDO Helsingborg AB Samtliga dotterbolag Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Moderbolaget har bokfört kronor i anteciperad utdelning från dotterföretagen. - 18

19 Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Värdepapper Marknadsnoterade värdepapper På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till kkr. Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Not 14 Bostadsrättsandel Koncernen Bostadsrätt Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 15 Andra långfristiga fordringar Koncernen Slag av fordringar Deposition Kapitalförsäkring Ingående anskaffningsvärde Nya inbetalningar Amorteringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets nedskrivningar -5 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar -5 0 Utgående redovisat värde

20 Moderbolaget Slag av fordringar Deposition Ingående anskaffningsvärde Inbetald deposition 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget Förutbetalda hyror och leasingavgifter Förutb utbildning- & konferenskostn Övrigt Not 17 Minoritetsintresse Koncernen Moderbolaget Vid årets ingång Andelar i årets resultat Årets tillskott/uttag netto Not 18 Eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Belopp vid årets ingång Nedsättning aktiekapital Nyemission 30 0 Förändring av eget kapitaldel av Obeskattade reserver Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman: Utdelning till aktieägare Årets resultat Belopp vid årets utgång

21 Moderbolaget Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Nedsättning aktiekapital Nyemission 30 0 Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman: Utdelning till aktieägare Årets vinst Belopp vid årets utgång Not 19 Upplysningar om aktiekapital Kvotvärde Antal aktier per aktie Antal/värde vid årets ingång Indragning för återbetalning till aktieägare Nyemission Antal/värde vid årets utgång Aktiekapitalet består av A-aktier, B-aktier och 700 C-aktier. Not 20 Periodiseringsfond Periodiseringsfond, taxering 2013 Periodiseringsfond 2013 Moderbolaget Uppskjuten skatt i obeskattade reserver Not 21 Långfristiga skulder Koncernen Moderbolaget Amortering inom 1 år Amortering inom 2 till 5 år Amortering efter 5 år Not 22 Checkräkningskredit Koncernen Moderbolaget Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact-Center lösningar som skall ge kunden högsta möjliga kvalité och upplevt

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...12 Revisionsberättelse... 20 Årsredovisning KPMG 2012/2013 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning för World Class Seagull International AB Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning Räkenskapsåret 2008 Innehållsförteckning 2. VD har ordet 4. Förvaltningsberättelse

Läs mer

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 OBADJA AB Org. nr ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Året i siffror 2013 Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Humana tillhandahåller sociala tjänster inom ramen för främst kommunernas

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Org.nr. 556583-0493

ÅRSREDOVISNING. för. WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Org.nr. 556583-0493 ÅRSREDOVISNING för WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369).

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369). -n ca d e ned i a Stockholm 2014-10-01 Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Angående byte av huvudman Hermods Gymnasium Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer