Styrgruppsmöte, Skan-RTK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrgruppsmöte, Skan-RTK"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR L AN TM Ä TE R IE T Styrgruppsmöte, Skan-RTK Tid: Plats: Stadsbyggnadskontoret, Malmö Närvarande: Berit Roos, Simrishamns Kommun Bo Jonsson, Lantmäteriverket Bo Nilsson, Perstorps Kommun Daniel Johansson, Lantmäteriverket, minnesanteckningar Hans Ljungström, Malmö Kommun Håkan Erikson, Lm-myndigheten Skåne Län Inge Jonsson, Lm-myndigheten Skåne Län Paul Broddesson, Vägverket Hans Sjökvist, Hässleholms Kommun Lars Kvarnström, Helsingborgs Kommun Lars Ollvik, Lunds Tekniska Högskola, sammankallande Leif Randau, Kristianstads Kommun Magnus Holmqvist, Lunds Kommun Per Cederlund, Geosat AB Ej närvarande: Kopia till Kontaktpersoner, Skan-RTK Projektdeltagare, Skan-RTK 1. Inledning och agenda Lars Ollvik hälsade alla välkomna. Nedanstående agenda för dagens möte fastställdes: 1. Godkännande av mötesagenda 2. Konstitution av styrgruppen DAN IEL JOHANSSON LAN DSKAPS- OCH FASTIGHETSINFORMATION, GEODESI, LAN TM ÄTERIVERKET, GÄVLE BESÖK: LAN TM ÄTERIGATAN 2, TEL: , DIREKT: , FAX: : E-POST: LM.SE

2 LANTMÄTERIET 2(14) 3. Fastställande av projektbeskrivning 4. Avstämning av aktivitetslista 5. Nätkonfiguration Rekognosering av projektstationerna Installation av projektstationerna Låneutrustning Utbildning Uppstartsdagar 6. Intressentlista 7. Nästa möte 8. Övriga frågor Planering av aktiviteter i samband med uppstart av nätet (press m.m.) Information om aktiviteter inom Nätverks-RTK i övriga landet Konstitution av styrgrupp Styrgruppens sammansättning som föreslagits vid Kick-Off mötet står fast. Dessutom kan ytterligare personer adjungeras vid behov. Styrgruppen kommer överens om att det är lämpligt att styrgruppsmedlemmarna utser varsin suppleant som kan träda in då ordinarie deltagare är förhindrad att närvara. Lars Ollvik fungerar som mötesordförande då styrgruppen sammanträder, Lars Kvarnström är vice ordförande. Daniel Johansson, som är projektledare för SKAN-RTK, utses till sekreterare och Håkan Eriksson som vice sekreterare, En justeringsman utses vid varje möte. För detta möte utses Leif Randau som justeringsman.. 3. Fastställande av projektbeskrivning Ett utkast hade i förväg distribuerats till styrgrupp och kontaktpersoner för projektets intressenter. Vissa mindre förslag till korrigeringar inkom före mötet. En projektbeskrivning med ytterligare några korrigeringar redovisades vid styrgruppsmötet för styrgruppen. En del önskemål om ytterligare mindre korrigeringar framfördes. Styrgruppen var överens. Daniel åtgärdar och distribuerar slutgiltig projektbeskrivning. Projektbeskrivningen distribueras via e-post och publiceras dessutom på

3 3(14) 4. Avstämning av aktivitetslista Nätkonfiguration: En modifierad nätkonfiguration redovisas för styrgruppen. Denna konfiguration innehåller ytterligare en projektstation vilket innebär en ökad kostnad (ekonomisk täckning finns). Den nya konfigurationen innebär ökad täckningsgrad vid Skånes kuster, en bättre anslutning norrut samt en mycket bra geometri med kortare baslinjer. Frågan om vad som händer med Swepos-stationerna i Malmö och Helsingborg väcks. Bo förklarar att när de nya projektstationerna efter Skånes västra kust är igång kommer utrustningen i Malmö och Helsingborg att flyttas till östra kusten. Gruppen föreslår att stationssymbolerna för Malmö och Helsingborg tas bort från skissen som visar nätkonfigurationen, detta åtgärdas. (Bifogas som bilaga 1.) Rekognosering av projektstationerna: Daniel redovisar läget för rekognoscering av de nya projektstationerna. Rekognoseringen har gått bra, ansvarig har varit Peter Wiklund (Lantmäteriverket). Bo Jonsson passar på att tacka de lokala kontaktpersoner som medverkat vid rekognosering och installation. Installation av projektstationerna: Installationen går i princip enligt tidplan. Det har i vissa fall varit svårt att få besked om möjligheterna till tele-installation. Beträffande tidplanen för installation så tyder allt på att alla stationer kommer att vara igång till datumet för officiell projektstart (1:a juli). Låneutrustning: Upplägg och status för låneutrustning i projektet redovisas. Samtliga stora leverantörer av geodetisk GPS-utrustning stödjer projektet genom att tillhandahålla låneutrustningar under delar av projektåret. Fabrikaten har fördelats på intressenterna genom lottning. Schema med tidsperioder för de intressenter som lånar utrustning redovisas. (Bifogas som bilaga 2.) Utbildning: Läget för den utbildning som kommer att erbjudas fullbetalande intressenter som är nybörjare inom GPS-området redovisas. Utbildningsprogram samt deltagarförteckning redovisas. Utbildningen kommer att hållas i Klippan (Kommunförbundet Skånes lokaler) under vecka 23.(3:e 6:e juni) Kallelse / inbjudan har gått ut till de som berörs. En del intressenter som inte har kunnat erbjudas möjlighet att deltaga i utbildningarna under vecka 23 har uttryckt önskemål om ytterligare utbildningstillfälle under

4 4(14) sensommaren / hösten. Det finns dessutom ett behov av en fördjupad utbildning senare i projektet för de som redan idag behärskar GPS-tekniken men behöver friska upp kunskaperna. Lantmäteriverket undersöker möjligheterna att tillmötesgå dessa önskemål och lämnar förslag på innehåll, tidpunkter och deltagaravgifter. Frågan tas upp igen vid nästa styrgruppsmöte. Uppstartsdagar: Daniel redovisar läget för uppstartsdagarna; Kallelse / inbjudan har skickats till kontaktpersoner för de intressenter som berörs. Uppstartsdagarna kommer att genomföras fabrikatsvis och syftar till att samtliga utrustningar skall fungera inför projektstarten. Vid dessa träffar ges också instruktioner om hur testmätningarna skall genomföras och redovisas. Inför uppstartsdagarna har intressenterna uppmanats teckna GSM-abonnemang enligt de alternativ som redovisas i bilaga 3. Vid uppstartsträffarna kommer också information on vikten av bra GSM-antenner att behandlas, förslag ges enligt bilaga 4. Dessutom kommer transformationssamband att diskuteras. Bengt andersson på Lantmäteriet arbetar med att ta fram samband för de kommuner som lämnat tillräcklig information för att detta skall vara möjligt. Representant från respektive leverantör, Daniel Johansson samt utsedd stödperson för respektive fabrikat från LMV kommer att medverka vid dessa träffar. Träffarna kommer i huvudsak att äga rum i Klippan (Kommunförbundet Skånes lokaler) under vecka 24, en träff sker i Helsingborg (Öresundskrafts lokaler) den 28:e juni. 5. Intressentlista En uppdaterad intressentlista samt summan av alla intressentbidrag redovisades. (Bifogas som Bilaga 3.) 6. Nästa möte: Nästa styrgruppsmöte äger rum kl. 10:00 den 29:e augusti 2002 i Helsingborg. Preliminärt sammanträder styrgruppen även den 24:e oktober 2002 i Lund. 7. Planering av aktiviteter i samband med uppstart av nätet: Bo redovisar hur press och media hanterades vid invigningen av projektet Position Stockholm Mälaren Del II.. Denna händelse har fått väldigt mycket stor uppmärksamhet i media. Det diskuteras hur invigningen skall hanteras i Skåne. Majoriteten av styrgruppens medlemmar föredrar att inför projektstarten (1:a juli) skicka ut en pressrelease, Lantmäteriverket har underlag för en sådan, se bilaga 4. Man vill sedan informera press och media intensivt under hösten då projektet är igång på allvar, planerna för detta

5 5(14) diskuteras vidare vid nästa möte. 8. Information om aktiviteter inom Nätverks-RTK i övriga landet: Bo informerar gruppen om hur arbetet framskrider i produktionsprojektet i Mälardalen. En skiss över Väst-RTK visas och Bo presenterar idéer om hur de olika näten skall kunna knytas samman till ett nät. 9. Avslutning: Lars Ollvik förklarat mötet avslutat och tackar mötets deltagare. Ett tack riktas också till Malmö Statsbyggnadskontor för värdskapet.

6 6(14) Bilaga 1. Uppdaterad nätskiss:

7 7(14) Bilaga 2. Schema för låneutrustningar:

8 8(14) Bilaga 4. Information om GSM-antenner: GSM-antenn vid dåliga mottagningsförhållanden Användningen av GSM-modem som datalänk vid mätning med GPS-RTK har ökat dramatiskt den senaste tiden. Tyvärr är täckningsområdet för GSM inte fullgott i hela landet. För att få en uppfattning om hur bra GSM-signal man har kan man titta på sin mobiltelefon. Vissa mottagarfabrikat har implementerat liknande funktioner i sin fältdatormjukvara. Första åtgärd vid dålig kontakt är att höja antennen genom att dra ut teleskop-masten i ryggsäcken. Antennhöjden betyder mer än vad man i allmänhet tror. I vissa fall kan mottagningen förbättras genom att man använder en bättre GSM-antenn, en så kallad hi-gain antenn. En sådan antenn förstärker signalen och ökar chansen för att man skall få kontakt med någon GSM-basstation. Tyvärr förstärks också bruset, detta gör att man under vissa förhållanden kan få problem med hi-gain antenner. Om man befinner sig väldigt nära en basstation kan hi-gain antennen nämligen snappa upp en signal från en basstation längre bort, detta är ovanligt men kan inträffa. Om detta problem skulle uppstå så kan man använda sin originalantenn istället, ha därför alltid denna i ryggsäcken. Antenn och tillbehör kan köpas från: Malux Elektro AB Box ÖRNSKÖLDSVIK Tel: Fax: Följande behövs om du har TNC-anslutning för ditt GSM-modem (normalfallet). Art.Nr. Beskrivning Pris/st MG692S Jordplansantenn. Kolinjär 900 MHz, 3 db 360 sek A Antennkabel LL58 1,3 m 45 sek A TNC roterande FME 17 sek Priser är exklusive moms & frakt, för beställningar som understiger 500:- tillkommer 35:- i exp.avg. Observera att detta är endast ett exempel på en produkt från en leverantör, jag har inte möjlighet att scanna av hela utbudet. Har ni andra alternativ som ni tycker är likvärdiga eller bättre så får ni gärna höra av er till mig. Hör i första hand med er leverantör om de kan erbjuda en bra antenn, kanske har ni redan idag en higain antenn. Bilder på montage bifogas. / Daniel Johansson, LF-Geodesi

9 9(14) Dragavlastare

10 10(14) Bilaga 5. Intressentlista: 1 Banverket 2 Bjuvs Kommun 3 Bromölla Kommun 4 ComCarta 5 ENTEK, Helsingborgs Kommun 6 Geodetica AB 7 GEOSAT AB 8 Geosurvey Mätteknik AB 9 Helsingborg, Tekniska Förvaltningen 10 Helsingborgs Kommun, Stadsbyggnadskontoret 11 Hässleholms Kommun 12 Höganäs Kommun 13 Hörby Kommun 14 Klippans Kommun 15 Kristianstad Kommun 16 Kävlinge Kommun 17 Laholms Kommun 18 Landskrona Kommun 19 Lantmäterimyndigheten Skåne Län 20 Lantmäterimyndigheten Blekinge Län 21 Lomma Kommun 22 Lunds Energi, Lunds Kommun 23 Lunds Kommun 24 Malmö Kommun 25 Markaryds Kommun 26 Metria 27 Onsala Rymdobservatorium 28 Osby Kommun 29 Perstorps Kommun 30 Scandiakonsult, RST 31 Simrishamns Kommun 32 Sjöbo Kommun 33 Skurups Kommun 34 Svalövs Kommun 35 Tyrens Infrakonsult AB 36 Vägverket, Region Skåne 37 Åstorps Kommun 38 Älmhults Kommun 39 Ängelholms Kommun 40 Öresundskraft, Helsingborgs Kommun 41 Örkelljunga Kommun 42 Östra Göinge Kommun

11 11(14) Bilaga 6. Underlag för pressrelease: Lantmäteriet startar en positionstjänst i Stockholmsområdet för positionering och navigering med GPS med centimeternoggrannhet. Invigning och Presskonferens torsdagen den 7 februari kl i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm, anmälan i receptionen 1.1 Program för invigningen Kaffe och ostfralla Inledning, Joakim Ollén, Generaldirektör, Lantmäteriet, Gävle Kort presentation av positionstjänsten, Bo Jonsson, Lantmäteriet, Gävle Kommunala tillämpningar, Per Johansson, Västerås kommun Tillämpningar inom Banverket, Sven G Johansson, Banverket, Stockholm Tillämpningar inom Vägverket, Per Isaksson, Vägverket, Borlänge Invigning av Positionstjänsten av Generaldirektör Joakim Ollén, samt demonstration och möjlighet att ställa frågor 1.2 Kortfattad beskrivning av positionstjänsten Ur GPS-mätningar på ett antal stationer med kända positioner (fasta referensstationer) beräknas korrektioner för positionering och navigering med GPS med centimeternoggrannhet. Dessa korrektioner distribueras till användaren via GSM eller FM-radionätet. Principen kallas Nätverks-RTK. Tillämpningar som kan utnyttja den aktuella korrektionstjänsten är t. ex. inmätning av fastigheter, dokumentation av va- och avloppsledningar, uppbyggnad av databaser med geografisk information som har hög lägesnoggrannhet, angöring av fartyg till kaj, precisionsnavigering, styrning av maskiner vid anläggningsarbeten, positionering inom lantbruk och skogsbruk. Positionstjänsten kommer att innebära effektiviseringar för dessa tillämpningar, dvs lägre kostnader. En annan effekt av Positionstjänsten är att det krävs ett betydligt glesare nät av utgångspunkter (referenspunkter) på marken för GPS-mätning, dvs en besparing för de organisationer som tillhandahåller sådana nät av referenspunkter. På nationell nivå tillhandahåller t. ex. Lantmäteriet, Vägverket och Banverket referenspunkter för GPS-mätning och på lokal nivå är det ofta kommunerna som tillhandahåller sådana punkter De fasta referensstationerna i Stockholmsområdet för positionstjänsten, se figur 1 nedan, ingår i den rikstäckande infrastrukturen SWEPOS, som drivs och vidareutvecklas av Lantmäteriet, se GPSmätningar på de fasta referensstationerna överförs varje sekund till en driftsledningscentral i Gävle, där korrektioner beräknas och idag sänds ut via GSM, i framtiden kommer det att vara möjligt att använda även FMradionätet och radiomodem som distributionskanaler. Positionstjänsten kan betraktas som en prototyptjänst under 2002 och är ett samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet, kommuner, statliga verk och konsultfirmor. En vidareutveckling av den mjukvara som används för korrektionsberäkningen förväntas under Positionstjänsten är nästa steg i den yrkesmässiga användningen av satellitbaserad navigering/positionering där kravet på positionsnoggrannheten ligger på centimeternivå. De idag operationella positionstjänsterna Epos, Mobipos och Sjöfartsverkets DGPS-tjänst ger meternoggrannhet

12 12(14) Baserat på erfarenheterna under 2002 kommer en operationell positionstjänst med regional täckning att utvecklas, se vidare utredningen Geodesi Vad händer i framtiden? Det finns ett stort intresse för denna typ av positionstjänst även i södra och västra Sverige och det finns långt framskridna planer för motsvarande typ av samarbetsprojekt i dessa delar av Sverige, se vidare figur 2. Utredningen Geodesi 2000, se som är ett förslag till en tioårsplan för Geodesiområdet, föreslår att en positionstjänst som ger centimeternoggrannhet etableras i södra Sverige och längs Norrlandskusten. För att få en bred användning av en positionstjänst krävs att den påbörjade implementeringen av GPS-tekniken inom olika tillämpningsområden fortsätter och att GPS-mognaden i användarledet ökar. 1.4 Vad är Nätverks-RTK? För att erhålla positionsnoggrannheter bättre än några meter vid användning av GPS krävs att man gör samtidiga mätningar på en punkt med känd position för att få korrektionsdata för den aktuella tillämpningen. Ur mätningarna på den kända punkten kan man beräkna en korrektion till den erhållna positionen för inverkan av fel som uppstår när signalerna från GPS-satelliterna går igenom atmosfären, samt för fel som uppstår på grund av fel i satellitens position. Punkterna med kända positioner kan antingen vara markerade punkter i terrängen som användaren själv sätter upp en GPS-mottagare på och som sänder korrektioner i den aktuella tillämpningen. En annan möjlighet är att det finns ett antal fasta stationer med kända positioner som levererar korrektionsdata till alla användare inom resp. stations täckningsområde. SWEPOS är ett nationellt nät av ca 40 fasta referensstationer, där data varje sekund sänds till en beräkningsserver på Lantmäteriverket i Gävle, där korrektionsdata för GPS beräknas och distribueras till användarna, se vidare Den GPS-teknik som i realtid ger en positionsnoggrannhet på centimeternivå brukar betecknas RTK och om de korrektioner som sänds ut beräknas ur mätningar på flera stationer, benämns tekniken Nätverks-RTK. Det sker för närvarande en omfattande utveckling av Nätverks-RTK tekniken beträffande t. ex. mjukvara för beräkning av korrektionsdata som skall skickas ut till användaren, standardisering av dataformat för dessa korrektionsdata, etablering av distributionskanaler för korrektionsdata. Parallellt med denna utveckling bedrivs en kompetensutveckling i användarledet.

13 L AN TM Ä TE R IV E R K E T 13 (14) Figur 1. Täckningsområde för positionstjänsten med centimeternoggrannhet i Stockholms-området

14 LANTMÄTERIV ERKET 14 Figur 2. Idéskisser för positionstjänster med centimeternoggrannhet i västra och södra Sverige

LMV-Rapport 2004:12. Rapportserie: Geodesi och Geografiska informationssystem SKAN-RTK - 2. nätverks-rtk i produktionstest i södra Sverige

LMV-Rapport 2004:12. Rapportserie: Geodesi och Geografiska informationssystem SKAN-RTK - 2. nätverks-rtk i produktionstest i södra Sverige LMV-Rapport 2004:12 Rapportserie: Geodesi och Geografiska informationssystem SKAN-RTK - 2 nätverks-rtk i produktionstest i södra Sverige Daniel Johansson Gävle 2004 L A N T M Ä T E R I E T Copyright 2004-06-28

Läs mer

LMV-rapport 2004:11. Rapportserie: Geodesi och Geografiska informationssystem. Väst-RTK. nätverks-rtk i produktionstest i västra Sverige

LMV-rapport 2004:11. Rapportserie: Geodesi och Geografiska informationssystem. Väst-RTK. nätverks-rtk i produktionstest i västra Sverige LMV-rapport 2004:11 Rapportserie: Geodesi och Geografiska informationssystem Väst-RTK nätverks-rtk i produktionstest i västra Sverige Christina Kempe Gävle 2004 L A N T M Ä T E R I E T Copyright 2004-06-28

Läs mer

Nätverks-RTK i produktionstest under ett år för positionsbestämning med centimeternoggrannhet i östra Svealand/Götaland

Nätverks-RTK i produktionstest under ett år för positionsbestämning med centimeternoggrannhet i östra Svealand/Götaland Förslag Projektförslag för POSITION STOCKHOLM MÄLAREN - 2 2001-07-17 Nätverks-RTK i produktionstest under ett år för positionsbestämning med centimeternoggrannhet i östra Svealand/Götaland Sammanfattning

Läs mer

Styrgruppsmöte Gute-RTK

Styrgruppsmöte Gute-RTK L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) MÖTESANTECKNINGAR 2007-01-24 Kopia till: Kopia till Se förteckning i slutet av dokumentet. Styrgruppsmöte Gute-RTK Tid: Plats: Närvarande: Den 23 januari, kl. 10:00-12:00

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

GIS-samverkan i Norra Bohuslän

GIS-samverkan i Norra Bohuslän GIS-samverkan i Norra Bohuslän En plattform för fortsatt samarbete Rapport från tematisk arbetsgrupp för GIS Författare: Jon Resmark Datum: 2010-01-20 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Datum Beteckning 2012-06-03 Birgitta Henecke 0709 71 99 29 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Närvarande: Tomas Johansson, Åsa Melkersson, Siv Wilborgsson

Läs mer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Vad Kommentar/förklaring 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av syfte och upplägg av informationsträff. 2 PM för miljökontoret

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hållbar KICK för det goda Karlshamn KICK-on - Vit kod

Hållbar KICK för det goda Karlshamn KICK-on - Vit kod Hållbar KICK för det goda Karlshamn KICK-on - Vit kod Projekthandbok för ESF-projekt Information om projektorganisation, upplägg och styrande policy 374 81 KARLSHAMN 1 (47) Innehåll 1 Dokument Historik...

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling

Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Redovisning Lilla Vik 2005-04-20--21 Utvärdering KTU Lägesbeskrivning - Delprogram 2 Ägar-/generationsväxling Bo Eriksson Utvärderingens

Läs mer

NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT

NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT Jan Linnå Sjöfartsverket Produktion/Sjökarteenheten Patrik Wiberg Sjöfartsverket Produktion/Sjökarteenheten Magnus Wallhagen

Läs mer

Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket

Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 15/2012 Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket Verksamhet: Projektansvarig enhetschef: Hjälpmedelsverksamheten Habilitering

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se

Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se En seminarieserie om vindkraft Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se Om seminarieserien: I samband med att de reviderade riksintressena för vindkraft presenteras, bjöd Skånes vindkraftsakademi,

Läs mer

Bredbandsstrategi - förstudie

Bredbandsstrategi - förstudie Revisionskontoret PM NR 9/2014 Bredbandsstrategi - förstudie Fredrik Ljunggren Januari 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling

Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling 6 maj 2004 Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling Sammanfattning Arbetslivet i Sverige har förändrats kraftigt det senaste decenniet. Strukturomvandling,

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer