SPIS Depåstrategi Lund Malmö - Helsingborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPIS Depåstrategi Lund Malmö - Helsingborg"

Transkript

1 SPIS Depåstrategi Lund - Helsingborg RAPPORT 2012:08 VERSION

2 2(16) Dokumentinformation Titel Depåstrategi Lund - Helsingborg Rapport nr 2012:08 Författare Kvalitetsgranskning Beställare Rolf Nilsson, BBH Arkitekter & Ingenjörer AB Suzanne Larsson, BBH Arkitekter & Ingenjörer AB Spår i Skåne Kontaktperson: Susanne Duval The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. Spår i Skåne Besök: Stationshuset, Bangatan, Lund Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, Lund

3 3(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 5 2 Inledning 6 3 Underhållsbehov 6 4 Tidplan för trafikstarter/utökning av trafik 10 5 Samordning mellan anläggningarna i Lund Helsingborg 11 6 Dimensionering och fördelning av underhåll 13 7 Referenser 16 BILAGOR Bilaga 1 SPIS -Samordnad huvudtidplan för depåstrategi,

4 4(16)

5 5(16) 1 SAMMANFATTNING Lund,, Helsingborg och Region Skåne har arbetat länge med att utveckla kollektivtrafiken i de tre städerna. Såväl det lokala som det regionala perspektivet står i fokus för detta arbete. En rad utredningar har genomförts och dessa pekar på spårvägstrafik som en hållbar lösning. I linje med detta har lokala beslut fattats för vidare studier av utbyggnad av spårvägstrafik. Depåstrategin belyser två scenarier ett scenario där samordning mellan de tre städernas depåer sker och ett scenario med självständiga depåer för respektive stad. Rekommendationen är att arbeta vidare på samordningsalternativet. Den rekommenderade depåstrategin innebär att reparationer som sker mer sällan, t ex karosseriarbeten samt målnings- och plastarbeten utförs i, medan det frekventa underhållet utförs på depå i respektive stad. Av varje stad har möjliga ytor för placering av spårvagnsdepåer identifierats och föreslagits som input till detta arbete. Studier av dessa er har genomförts, vilket redovisas i de specifika depåutredningarna 1. Då en depå är relativt ytkrävande, så har en avgörande aspekt varit möjligheten till markåtkomst. Uppställning planeras ske inomhus dels för att säkerställa tursättning vid den tid på året då snö och blötsnö kan äventyra utsättning av i trafik, dels för att skydda na mot klotter och åverkan. SUMMARY The cities Lund, and Helsingborg, together with the Skåne Region, have worked for a long time to develop the public transport system in the three cities. Local as well as regional perspectives have been focused within this work. A number of studies have been carried out indicating that tram operation is a viable solution. In accordance with that, local strategic decisions have been taken to further develop such operation. The depot strategy illustrates two alternatives; one where coordination between the depots in the three cities takes place and another with independent depots for each city. Our recommendation is to continue working with the coordination alternative. The recommended depot strategy means that repairs that occur less frequently, such as body repairs and paint and plastic works, shall be carried out in, while frequent maintenance work is carried out at the depots in each city. Each city has identified potential sites for the placement of the tram depots which have been proposed as inputs to this work. Studies of these sites have been carried out, which are presented in the respective site-specific depot investigations 1. When a depot is relatively space consuming, a crucial aspect has been the ability to get access to the required area. Stabling of the vehicles is planned indoors, on the one hand to ensure all daily runs, even at the time of the year when snow and wet snow may endanger the release of cars, and on the other hand to protect them against graffiti and mischief. 1 Depåutredning Lund, rapport nr 2012:09, Depåutredning, rapport nr 2012:10, Depåutredning Helsingborg, rapport nr 2012:11,

6 6(16) 2 INLEDNING Spår i Skåne (SPIS) är ett gränslöst samarbete mellan, Lund, Helsingborg och Region Skåne. Tillsammans arbetar dessa parter för en väl fungerande och hållbar kollektivtrafik i städerna där människan står i centrum. Genom att investera i spårväg där det behövs, vill parterna skapa förutsättningar för grön stadsutveckling, social integration och hållbar tillväxt i hela Skåne. Spår i Skånes parter samverkar i frågor som rör drift och underhåll, upphandling, finansieringslösningar, utformningsprinciper och kommunikation för att lära av varandra, nå längre och använda våra resurser effektivare. Samverkan berör även planeringen av de depåanläggningar som krävs för att hålla spårvagnsparken i Skåne rullande. Initialt har denna depåstrategi arbetats fram för att belysa hur samverkan parterna emellan kan se ut, och den ger rekommendationer för lämpligt fortsatt arbete. Parallellt med arbetet med strategin har depåutredningar för respektive stad tagits fram, utifrån de rekommendationer som strategin givit. 2 Som underlag till depåutredningarna finns även funktionskrav framtagna för respektive stads anläggningar. 3 3 UNDERHÅLLSBEHOV För underhåll av spår definieras två kategorier av underhåll, arbeten som sker frekvent frekvent underhåll och arbeten som görs sällan - sällanarbeten. Både det frekventa underhållet och sällanarbetena måste kunna utföras för att kunna upprätthålla trafiken. De frekventa arbetena måste ligga inom trafiksystemet, medan sällanarbetena kan planeras att ske utanför trafiksystemet. Om dessa sker utanför trafiksystemet måste transporter ske av eller de delar som skall underhållas. 2 Depåutredning Lund, rapport nr 2012:09, Depåutredning, rapport nr 2012:10, Depåutredning Helsingborg, rapport nr 2012:11, Se bilagor till depåutredningar för respektive stad.

7 7(16) 3.1 FREKVENT UNDERHÅLL Frekvent underhåll utgörs av städning, utvändig tvätt, påfyllning av sand och övrig media, förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll (reparationer som tar måttlig tid att utföra). Detta underhåll är möjligt att planera omfattningen av mer precist när aktuell vagn är upphandlad, eftersom det då finns klarlagt underhållsintervaller för just den vagntypen. I nuläget har en bedömning av antalet arbetser för detta underhåll gjorts. 3.2 SÄLLANARBETEN Sällanarbeten är arbeten som sker med låg frekvens exempelvis hjulsvarvning, karosseriarbeten, målnings- och plastarbeten, större revisionsarbeten, ändringsarbeten, större garantiarbeten och nollställningsarbeten. För en del sällanarbeten (periodiskt underhåll) vet man när de ska utföras, för andra vet man inte när de krävs. Ett flertal faktorer bestämmer när det blir ekonomiskt försvarbart att ha er för samtliga typer av underhåll (inklusive alla sällanarbeten) inom det egna trafiksystemet. Vagnantal och bedömningar av de olika sällanarbetenas frekvenser är exempel på sådana faktorer. Det är ekonomisk motiverat att bygga depå med samtliga underhållsresurser, även de för sällanarbeten, då trafiksystemet har Detta antal är ej en absolut sanning då det beror på många faktorer. Närhet till alternativa underhållsanläggningar och bedömningar av ökande vagnantal för att möta framtida trafikeringsbehov är exempel på faktorer som spelar in. Med trafiksystem för kan det också vara tillräckligt motiverat att ha er för samtliga sällanarbeten. Motiven för detta är att sällanarbeten bedöms komma så pass frekvent att det blir för stora störningar på trafiken eller att behov uppstår att skaffa fler reserv Hjulsvarvning Exempel på ett mer vanligt förekommande sällanarbete är hjulsvarvning, då dagens spår kräver snäva toleranser mellan hjul inom samma boggi. Hjulsvarvning görs delvis som ett planerat underhåll, vilket innebär att man svarvar hjulen innan de har blivit för slitna. Hur ofta det behovet finns, beror bland annat på hur stor del av linjen som är egen banvall, där hjulen ej slits så mycket och hur stor del som är blandtrafik med spår i asfalt. Spår i asfalt med annan trafik på samma yta gör att det ligger sand och grus i spåren vilket ger ökat slitage på hjulen. Hjulsvarvning kan ske enlig följande principer: 1. Svarvning av hjul med boggi monterad på vagn. - Minst tidskrävande men kräver hjulsvarv inom trafiksystemet. 2. Svarvning av hjul på lös boggi. Boggi demonteras och transporteras till hjulsvarv. - Kostnadskrävande då det då behövs ett större antal reservboggier.

8 8(16) 3. Svarvning av hjul/hjulaxlar demonterade från boggi och transporterade till hjulsvarv. - Detta kan kräva att boggin först demonteras från vagn samt att hjul/hjulaxel demonteras från boggi. Detta är tidskrävande och låser arbets så att andra arbeten ej kan utföras. Det är en fördel om vagn har boggier som är utformade så att hjul/hjulringar/hjulaxlar kan demonteras med boggin kvar på vagnen. Detta är givetvis en (och inte den enda) av de tekniska aspekterna vid utvärdering av. Vid litet antal i depån kan princip 3 användas, men vid ökande antal bör princip 1 användas. Princip 1 betyder att man bygger en hall som är nästan dubbelt så lång som vagnen för att kunna svarva hjulen på första och sista boggierna med en utrustning som ligger i grav under rälsen, ungefär i mitten av hallen Krockskador Frekvens på krockskador beror bland annat på utformning av linjen. Stor andel av linjen på egen banvall kan minska antalet krockskador, medan många vägövergångar kan göra att de ökar. Blandtrafik kan innebära att krockskadorna blir fler. Beroende på hur karossen är uppbyggd på inköpta, kan det vara lättare eller svårare att byta delar. Plastdelar som är för stora kan skäras ut och därefter repareras. Ytskikt, såsom film eller målning på vagnen ger också olika behov av för målning. För att åtgärda krockskador behövs en avskild hall för karosseriarbeten (slipning och eventuellt svetsning) och en avskild hall för målnings- och plastarbeten revisionsarbeten och ändringsarbeten. revisionsarbeten är genomgripande uppgradering/byten av tekniska komponenter. Byte av signalsystem, bromssystem, elektriska system eller datasystem är några exempel. Ändringsarbeten kan vara byte av passagerarsäten, ny invändig design eller förändrat informationssystem i vagnen. Detta är arbeten som kan bli aktuella långt fram i tiden, kanske år efter inköp. Vilka åtgärder som kan bli aktuella så långt bort i tiden går inte att bedöma idag. Erfarenheterna visar dock att det behövs extra underhållser för att utföra dessa arbeten. Alternativt kan sådana arbeten ske i särskild verkstad/fabrik "på marknaden" garantiarbeten och nollställningsarbeten Detta är arbeten som vagnleverantören ansvarar för. I vagnupphandling styrs om er skall tillhandahållas för detta.

9 9(16) 3.3 RESURSER FÖR UNDERHÅLL Funktioner (frekvent underhåll) som skall finnas i varje trafiksystem (stad) är: Städning och dagligt underhåll samt påfyllning av media (sand mm) Kontroll/besiktning av Utvändig tvätt Klottersanering Förebyggande underhåll Avhjälpande underhåll Boggiarbeten (byte av delar) Eventuellt komponentarbeten Mindre garantiarbeten Spår för lossning av fordon som levereras på trailer Arbeten som kan planeras som gemensamma resurser (sällanarbeten) är: Hjulsvarvning Karosseriarbeten Målnings- och plastarbeten revisionsarbeten, ändringsarbeten garantiarbeten, nollställningsarbeten

10 10(16) 4 TIDPLAN FÖR TRAFIKSTARTER /UTÖKNING AV TRAFIK Som ett första steg är avsikten att stadsspårväg ska införas i de tre skånska städerna Lund, och Helsingborg. I senare skede finns även planer på att bygga ut systemet med ytterligare linjer, såväl stadslinjer som regionala linjer till omkringliggande orter. Tabellen nedan visar en uppskattning av behovet av antal spår vid olika årtal under en möjlig spårvägsutbyggnad. Berörda städer och Skånetrafiken står bakom bedömningen. Det finns inga avtal eller beslut om spårvägslinjer till s grannkommuner. En sådan utveckling bedöms dock som möjlig. År 2017 År År 2030 År >2030 År >2040 Kommentar LUND Lund C - ESS 8 Lund C - Dalby 10 Lund C - Staffanstorp 6 Tillkommande Lund Total MALMÖ V. Hamnen-Lindängen 13 3 V. Hamnen-Stenkällan 11 2 Utbyggt stadsspårvägsnät Falsterbo/Vellinge 13 Staffanstorp 4 Löddeköpinge 7 Tillkommande Uppställning kan komma att ske utanför Spårvagnstrafik alt Pågatåg Spårvagnstrafik alt Pågatåg Total HELSINGBORG Väla 9 2 Höganäs 12 Tillkommande Helsingborg Total Sa: Tillkommande Sa: Total

11 11(16) 5 SAMORDNING MELLAN ANLÄGGNINGARNA I LUND MALMÖ - HELSINGBORG 5.1 VAGNLEVERANSER Trafikeringen 2017 (Lund) kommer att ske med som är meter långa. Del av framtida trafikering (Lund,, Helsingborg) kan komma att ske med som är upp till 45 meter långa. Depåområdena dimensioneras för uppställning och underhåll av dessa längre. Vagnleveranser förutsätts ske med följande intervaller: - När vagn 1 har levererats testas denna under ca 3 mån. - Därpå sker leveranser med 2 per månad under leveransperioden. Depåanläggning samt trafikspår för testkörning skall vara klara vid leverans av vagn UPPSTÄLLNING OCH FREKVENT UNDERHÅLL Depåer i respektive stad, skall byggas dimensionerade för uppställning och frekvent underhåll av det antal som behövs vid trafikstart i stadens spårvägsnät. Depåområdet i respektive stad, skall också dimensioneras för uppställning och frekvent underhåll av det antal som behövs vid planerad trafikökning. 4 Där trafikökning planeras ske inom kort tid, eller med ett mindre antal längre fram, så bör uppställning och underhållsfunktioner även för dessa, inkluderas i den första utbyggnaden. Hur långt de framtida utrymmena färdigställs/förbereds bestäms i detaljplanering av aktuell depåanläggning. Lämpliga byggnadsåtgärder/förberedelser för kommande utbyggnad kan också utföras. 5.3 ARBETSPLATSER FÖR SÄLLANARBETEN Sällanarbeten måste kunna utföras (se kapitel 3). Det är arbeten som inte förekommer frekvent men som måste kunna utföras för att kunna upprätthålla trafiken. Lund och Helsingborg har för lågt antal för att det skall var ekonomiskt lämpligt att bygga samtliga arbetser för sällanarbeten inom dessa trafiksystem. Det är därför lämpligt att ha samarbete om dessa arbeten och att de placeras i som planeras att ha större/största antalet. En investering i arbetser för sällanarbeten i Lund respektive Helsingborg ligger i intervallet milj. En större depåanläggning måste byggas för att inrymma arbetser för sällanarbetena. Det tillkommer också personalutrymmen, spårområden, förråd, teknikutrymmen mm. Byggtiden för anläggningen förlängs och depåområdena behöver vara större. De depåområden som är redovisade i depåutredningarna för Lund och 4 Se bilaga1 SPIS -Samordnad huvudtidplan för depåstrategi,

12 12(16) Helsingborg räcker då inte till. Därtill kommer också driftkostnader för anläggningsdelar som mestadels står oanvända. I är att det är lämpligt att bygga er för sällanarbeten, dock är det troligen inte full beläggning på dess arbetser. Att samarbeta med Lund och Helsingborg om sällanarbeten är därför mycket lämpligt. Hjulsvarv förläggs i. Då hjulsvarvning är ett av de sällanarbetena som kan förväntas få en ökande frekvens på grund av ökade precisionskrav, dimensioneras även depåområdena i Lund och Helsingborg med för framtida hjulsvarv. 5.4 TRANSPORTER AV VAGNAR FÖR SÄLLANARBETEN Om sällanarbetena inte sker inom det egna trafiksystemet måste transporter ske till den anläggning/depå där arbetet skall utföras. Transporter av sker vanligtvis på väg med trailer. Vid vagnslängder över 30 meter kan det komma att krävas att vagnen delas beroende på placering av boggierna i förhållande till vagnfronten. Lämpliga transportvägar bör tidigt rekognoseras, för att säkerställa att denna transportmöjlighet finns. I vissa fall behövs åtgärder som t ex demontering/flyttning av stolpar i gatukorsningar. Dessa åtgärder kan göras temporärt om det rör sig om ett fåtal transporter eller om transporter sker koncentrerat under kortare tid. Om transporter förväntas ske ofta är det lämpligare att permanenta ombyggnader sker. Det kan också undersökas om trailertransporter till och från kan ske på järnväg. 5.5 PROVISORISKA LÖSNINGAR FÖR SÄLLANARBETEN Då trafiken i Lund planeras att vara igång tidigare än i, kommer inte de behövliga erna för sällanarbeten i att finnas vid driftstarten i Lund. Det innebär att provisoriska lösningar för detta måste säkerställas hos extern underhållsentreprenör (Motala verkstad, Euromaint eller liknande). Provisorisk lösning för Lund behövs för hjulsvarvning, karosseriarbeten samt målnings- och plastarbeten från slutet av 2016 och fram till början av Slutlig lösning för dessa arbetsplaster att disponeras för Lund skall planeras vara klara i i början av Om ej arbetser för sällanarbeten kan disponeras i för Lund och Helsingborg är rekommendationen att det sker hos annan extern underhållsentreprenör. Kostnaden för att utföra sällanarbeten externt är svårbedömd då den beror på omfattningen av sällanarbeten. Hur många krockskador som inträffar, hur omfattande behovet av hjulsvarvning blir, mm är i dagsläget mycket svårt att bedöma.

13 13(16) 6 DIMENSIONERING OCH FÖRDELNING AV UNDERHÅLL Lyft = Lyftarbets med undergolvslyftare och takarbetsplattformar Golv = Golvarbets med takarbetsplattformar Utifrån omfattning av planerad trafik och tidpunkter för trafikstart (se kapitel 4 och bilaga 1) redovisas i följande tabeller förslag på underhållsfunktioner i städerna över tiden samt vilka underhållsfunktioner som föreslås som samverkan. I depåutredningarna redovisas förslag på depåanläggningarnas utformning. I depåutredningarna redovisas också planerade linjedragningar och när de planeras ha trafikstart UNDERHÅLL I RESPEKTIVE STAD ÅR 2017 Trafikstart har skett i Lund. Antal inkl reserv Uppställ ning Reparationser planerat underhåll Utvändig tvätt Klottersanering Hjulsvarv Karosseriarbets målningsoch plastarbeten Revisionsarbeten garantiarbeten LUND Lyft 1 Golv 1 Externt Externt Externt Ej aktuellt Externt MALMÖ HELSING- BORG Depåutredning Lund, rapport nr 2012:09, Depåutredning, rapport nr 2012:10, Depåutredning Helsingborg, rapport nr 2012:11,

14 14(16) 6.2 UNDERHÅLL I RESPEKTIVE STAD ÅR 2021/22 Trafik i Lund pågår. Trafikstart har skett i. Trafikstart har skett i Helsingborg. Antal inkl reserv Uppställ ning Reparationser planerat underhåll Utvändig tvätt Klottersanering Hjulsvarv Karosseriarbets målningsoch plastarbeten Revisionsarbeten garantiarbeten LUND Lyft 1 Golv 1 Ej aktuellt MALMÖ lyft Ej aktuellt På rep eller karosseri HELSING- BORG Lyft 1 Golv 1 Ej aktuellt 6.3 UNDERHÅLL I RESPEKTIVE STAD ÅR 2030 trafikökning kan ske i Lund och något mindre ökning i och Helsingborg. Antal inkl reserv Uppställ ning Reparationser planerat underhåll Utvändig tvätt Klottersanering Hjulsvarv Karosseriarbets målningsoch plastarbeten Revisionsarbeten garantiarbeten LUND Lyft 1 Golv 1 MALMÖ lyft På rep eller karosseri På rep eller karosseri HELSING- BORG Lyft 1 Golv 1

15 15(16) 6.4 UNDERHÅLL I RESPEKTIVE STAD ÅR >2030 trafikökning kan ske i och Helsingborg och något mindre ökning i Lund. Antal inkl reserv Uppställ ning Reparationser planerat underhåll Utvändig tvätt Klottersanering Hjulsvarv Karosseriarbets målningsoch plastarbeten Revisionsarbeten garantiarbeten LUND Lyft 1 Golv 1 MALMÖ lyft På rep eller karosseri På rep eller karosseri HELSING- BORG Lyft 1 2 Golv UNDERHÅLL I RESPEKTIVE STAD ÅR >2040 OCH FRAMTIDA EXPENSION trafikökning kan ske i. För Helsingborg och Lund redovisas inga ytterligare ökningar. Antal inkl reserv Uppställ ning Reparationser planerat underhåll Utvändig tvätt Klottersanering Hjulsvarv Karosseriarbets målningsoch plastarbeten Revisionsarbeten garantiarbeten LUND Lyft 1 Golv 1 MALMÖ lyft På rep eller karosseri På rep eller karosseri HELSING- BORG Lyft 2 Golv 1 6 Helsingborg antas ha av ny vagntyp i ungefär samma antal som den första. Därför finns behov av ytterligare en reparations jämfört med Lund.

16 16(16) 7 REFERENSER Tidigare erfarenheter I utredningarna har används erfarenheter från spårvagnsanläggningar som BBH har projekterat/utrett. Brommadepån, Ulvsundadepån, Alkärrshallen, Lidingödepån, Depå för Kistagrenen. Studieresor Erfarenheter från tidigare studieresor till anläggningar i Europa. Karlsruhe, Nice, Frankfurt, Amsterdam, Oslo med flera. Skriftliga referenser Depåutredning Lund, BBH Arkitekter & Ingenjörer, rapport nr 2012:09, Depåutredning, BBH Arkitekter & Ingenjörer, rapport nr 2012:10, Depåutredning Helsingborg, BBH Arkitekter & Ingenjörer, rapport nr 2012:11, Depåförsörjning. Förslag till planering och utförande av underhållsanläggningar, BBH, TramStore 21, STIB, Fraunhofer IML, Keolis, RET, Blackpool City Council, VDV Recommendation 823, 10/01.

17

18 Spår i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Region Skåne,, Lund och Helsingborg.

19 BILAGA1 SPIS SAMORDNAD HUVUDTIDPLAN DEPÅSTRATEGI LUND MALMÖ HELSINGBORG Antal >2030 LUND Lokalisering Kontroll lokalisering Brunnshög Depå NE/Brunnshög Planarbete depå (inkl. sträckning Lund C ESS) Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 8 ESS vagn 1x12V+ 7x2V=26 V Trafikstart Utbyggnad Depå NE/Brunnshög Förstudie/SH/BH/Upphandling Om och tillbyggnad 10 Dalby (2x40m) vagn 1x12V+9x2V=30 V Trafikstart 6 Staffanstorp vagn 1x12V+5x2V=22 V Sa:24 Trafikstart MALMÖ Lokalisering Markreservat Depå Nyhamnen Planarbete depå Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 24 Vagnleverans Nyhamnen 1x12+23x2V=58V Trafikstart Satellitdepå/Städdepå Planarbete depå Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 5 Leverans(40m)vagn 1x12V+ 4x2V=20 V Trafikstart 46 Leverans av övriga 46 sker efter 2030 Sa:75 HELSINGBORG Lokalisering Markreservat Depå Helsningborg Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 9 Väla 1x12+8x2V=28 V Trafikstart 2 Väla 1x12+1x2V=14 V Trafikstart Utbyggnad Depå Helsingborg Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Om och tillbyggnad 12 Höganäs vagn 1x12V+11x2V=34V Sa:23 Trafikstart Lokalisering/Detaljplan Förstudie/Utredning/Systemhandling/ Vagnleveranser Markreservat Bygghandling/Upphandling Trafikstart Entreprnadarbeten

SPIS Depåutredning Malmö

SPIS Depåutredning Malmö SPIS Depåutredning Malmö Depåer Nyhamnen, Almvik, Kvarnby by, Hemgården RAPPORT 2012:10 VERSION 2.0 2013-09-06 2(46) Möjliga depåplaceringar i Malmö vid fullt utbyggt spårvägsnät. Källa: arbetet med förslag

Läs mer

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! HISTORISKA ANLÄGGNINGAR & VATTENKRAFT Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul,

Läs mer

SPIS Depåutredning Helsingborg

SPIS Depåutredning Helsingborg SPIS Depåutredning Helsingborg RAPPORT 2012:11 VERSION 2.0 2013-09-06 2(20) Depåläge Dokumentinformation Titel Depåutredning Helsingborg Rapport nr 2012:11 Författare Rolf Nilsson, BBH Arkitekter & Ingenjörer

Läs mer

SPIS Depåutredning Lund

SPIS Depåutredning Lund SPIS Depåutredning Lund Depå Lund NE/Brunnshög RAPPORT 2012:09 VERSION 2.0 2013-09-06 2(22) Depåläge Dokumentinformation Titel Depå NE / Brunnshög Rapport nr 2012:09 Författare Rolf Nilsson, BBH Arkitekter

Läs mer

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden D6.7 Press book Documentation of media coverings Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets

Läs mer

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige D6.4 Marknadsplan Frågor och svar Sverige Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Lätt spårtrafik ett framtidskoncept? Christian Rydén Lunds kommun

Lätt spårtrafik ett framtidskoncept? Christian Rydén Lunds kommun Lätt spårtrafik ett framtidskoncept? Christian Rydén Lunds kommun TJ Grafik 2007 Bergen Bybanesystem Byggstart 2007 Driftsstart 2010 Koncession / OPS Trafikstart planerad aug 2010 Norrköping Utbyggnad

Läs mer

Vinden i ansiktet Saltstänkta klippor och bensin i vattnet...

Vinden i ansiktet Saltstänkta klippor och bensin i vattnet... NATURSKYDDSFÖRENINGEN 2015 TRYCK: MAJORNAS GRAFISKA FORM OCH PRODUKTION: MARIA LYCKE FORM The sole responsibility for the content of this booklet lies with the authors. It does not necessarily reflect

Läs mer

Energiläget i Dals-Ed

Energiläget i Dals-Ed Energiläget i Dals-Ed foto Forest Maps Delrapport Energiplan Dals-Ed augusti 2008 Innovative Thinking Sammanfattning: Hållbar utveckling är en ledstjärna i Sverige och i EU. Vad kan den enskilda medborgaren

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun , stadsdelen Skärsätra 2011-05-10 Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 2846 Uppdragsansvarig: Tomas Holmqvist Structor Mark Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STOCKHOLM, Org nr: 55 66 24 68 55

Läs mer

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag?

Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Stadsplanering och transporter vilken makt har stadsplaneraren idag? Koglin, Till Published: 2015-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Koglin, T. (2015). Stadsplanering och transporter

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån

Ombyggnad av Brodepån Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka pendeltågstrafiken med nya

Läs mer

Verkstadsdepå för Öresundståg

Verkstadsdepå för Öresundståg Verkstadsdepå för Öresundståg 20161205 Sammanfattning Det behövs verkstadskapacitet i södra Sverige som kan ta hand om Öresundstågen på ett effektivt och kvalitetsmässigt bra sätt, frågan är av mycket

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Läs mer

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden Information och anteckningar efter Upptaktsmöte Klimatsamverkan Blekinge 23 november 2011 Inledning av Landshövding Berit Andor Bylund som hälsade alla välkomna och pratade kring Länsstyrelsens uppdrag

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Trafikekonomi spårvagn Lund C till Lund ESS

Trafikekonomi spårvagn Lund C till Lund ESS Trafikekonomi spårvagn Lund C till Lund ESS Kostnader och intäkter för trafikdriften RAPPORT 2013:01 VERSION 2.3 2013-03-25 Dokumentinformation Titel Rapport nr 2013:01 Författare Kvalitetsgranskning Beställare

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Trafikekonomi spårvagn Lund C till Lund ESS

Trafikekonomi spårvagn Lund C till Lund ESS Trafikekonomi spårvagn Lund C till Lund ESS Kostnader och intäkter för trafikdriften RAPPORT 2013:01 VERSION 2.4 2013-03-25, reviderad 2013-06-19 Dokumentinformation Titel Rapport nr 2013:01 Författare

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Anette Scheibe Lorentzi

Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Anette Scheibe Lorentzi Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2016-05-16 Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av befintlig Högdalsdepå

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ/LUND/HELSINGBORG OBJEKTAVTAL LUNDS SPÅRVÄG

RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ/LUND/HELSINGBORG OBJEKTAVTAL LUNDS SPÅRVÄG RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ/LUND/HELSINGBORG OBJEKTAVTAL LUNDS SPÅRVÄG RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ/LUND/HELSINGBORG OBJEKTAVTAL FÖR LUNDS SPÅRVÄG Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning 3. Objektens omfattning

Läs mer

25/09/2012 INVESTERINGAR I SPÅVÄG HUR GÖRS KOSTNADSUPPGIFTER JÄMFÖRBARA? PG Andersson Spårvagnsstäderna Norrköping 25 sept 2012 KAN VI JÄMFÖRA?

25/09/2012 INVESTERINGAR I SPÅVÄG HUR GÖRS KOSTNADSUPPGIFTER JÄMFÖRBARA? PG Andersson Spårvagnsstäderna Norrköping 25 sept 2012 KAN VI JÄMFÖRA? INVESTERINGAR I SPÅVÄG HUR GÖRS KOSTNADSUPPGIFTER JÄMFÖRBARA? PG Andersson Spårvagnsstäderna Norrköping 25 sept 2012 KAN VI JÄMFÖRA? 2 1 DEN TRADITIONELLA REDOVISNINGEN Vi har lärt oss att spårväg kostar

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef Sven Tufvesson Ledningsstrateg BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-06-16 Dnr 1601902 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Genomförandeavtal spårväg Lund Ordförandens förslag

Läs mer

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Spårväg Lund C ESS Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Pernilla von Strokirch, Projektchef Spårvägen som drivkraft för stadsutveckling Att få en spårväg i Lund är inte ett mål i sig. Spårvägen

Läs mer

Förslag till strategi för anskaffning av fordon till Spårväg City

Förslag till strategi för anskaffning av fordon till Spårväg City 1(5) Projekt och upphandling Handläggare Johan von Schantz 08-868 38 77 johan.vonschantz@sll.se Trafiknämnden 2014-02-11, info-punkt 24 Förslag till strategi för anskaffning av fordon till Spårväg City

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4 ANTON IVANOV portfolio illustrationer 2000-2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. UND: Agresso Unit4 2 ANTON IVANOV 2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden Information och anteckningar efter Klimatsamtal och styrgruppsmöte för Klimatsamverkan Blekinge 26 april 2012 Klimatsamtal på Residenset Förmiddagen inleddes med Länsstyrelsens årliga Klimatsamtal på Residenset.

Läs mer

Kontroll före idrifttagning

Kontroll före idrifttagning Välkommen till Seminarium Kontroll före idrifttagning Föredragshållare Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB 2011-05-13 1 SIS, Swedish Standards Institute ideell förening medlemmar från privat och offentlig sektor

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

www.enclose.eu Nummer 10, 1 november 2014 Det här nyhetsbrevet är ett specialnummer som finns på 12 språk! Ur innehållet

www.enclose.eu Nummer 10, 1 november 2014 Det här nyhetsbrevet är ett specialnummer som finns på 12 språk! Ur innehållet Nummer 10, 1 november 2014 Hej alla läsare Dags för ENCLOSE sista nyhetsbrev! Projektet ENCLOSE, Energismart stadslogistik i kulturhistorisk miljö i små och medelstora europeiska städer, är nu klart för

Läs mer

Pernilla von Strokirch Projektchef. Spårväg Lund C ESS

Pernilla von Strokirch Projektchef. Spårväg Lund C ESS Pernilla von Strokirch Projektchef Spårväg Lund C ESS Dagordning 1. Spårvägen som drivkraft för stadsutveckling 2. Organisation och Tidplan 3. Var börjar vi bygga 4. Utformning och gestaltning 5. Miljöfrågor

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Geo installationsguide

Geo installationsguide Geo installationsguide 2010 SBG AB Geo installationsguide 2010 SBG AB. All rights reserved. Detta dokument innehåller information om Geo installationspaket. Minsta rekommenderade systemegenskaper Operativsystem:

Läs mer

MINSKADE HINDER FÖR EN STORSKALIG INTEGRERING AV SOLELANLÄGGNINGAR I DE EUROPEISKA ELNÄTEN

MINSKADE HINDER FÖR EN STORSKALIG INTEGRERING AV SOLELANLÄGGNINGAR I DE EUROPEISKA ELNÄTEN Supported by INTELLIGENT ENERGI E U R O P A MINSKADE HINDER FÖR EN STORSKALIG INTEGRERING AV SOLELANLÄGGNINGAR I DE EUROPEISKA ELNÄTEN www.pvgrid.eu Projektbeskrivning PV GRID är finansierat genom Europakommissionens

Läs mer

Koncernkontoret Området för samhällsplanering

Koncernkontoret Området för samhällsplanering Området för samhällsplanering Datum 2015-11-06 Dnr 1500321 1 (6) Sverigeförhandlingen Förtydligande avseende s nyttoanalys till Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har den 23 oktober 2015 skickat

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD?

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? Vad vet vi om åldersfördelningen av lekredskapen? Lekredskaps livslängd. Ett lekredskap i trä beräknas ha en livslängd vid normalt slitage på 15 år. Nästan 30% eller 108 lekredskap

Läs mer

In-Diversity Nyhetsbrev 3

In-Diversity Nyhetsbrev 3 Nyhetsbrev 3 APRIL 2012 This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Johansson, G. Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation)

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Svenskt yttrande avseende EU-kommissionens grönbok om rökfritt Europa

Svenskt yttrande avseende EU-kommissionens grönbok om rökfritt Europa Bilaga 2007-05-23 S2007/1767/FH Socialdepartementet Enheten för folkhälsa Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Enhet C6 Hälsoåtgärder B-1040 BRYSSEL sanco-smoke-freeconsultation@ec.europa.eu

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1 Svensk översättning, utkast v.1 Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, finansierat av EU-programmet Intelligent

Läs mer

Koncerninköp Enhet Tjänste

Koncerninköp Enhet Tjänste Koncerninköp Enhet Tjänste Susanne Hylander Strategisk inköpare Telefon 046-755 01 97 Susanne.hylander@skane.se Datum 2009-02-20 Avtalsnr 0802173 1 (5) Frågor och svar nr 1 Upphandling avseende Ambulanssjukvård

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Varför bostäder för Atrium Ljungberg?

Varför bostäder för Atrium Ljungberg? BO I VÅR STAD Varför bostäder för Atrium Ljungberg? Befolkningstillväxt/bostadsproduktion i Stockholm Antal 90-taliserna mot familjebildande ålder Befolkning efter ålder i Sverige 180 000 160 000 140

Läs mer

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Marknaden i förändring Igår Idag 2 Trender Avreglering har gett nya aktörer

Läs mer

Entreprenad för löpande drift och underhåll samt om- och nybyggnation av trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar.

Entreprenad för löpande drift och underhåll samt om- och nybyggnation av trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar. Håvard Wahl Trafikplanering 08-508 279 14 havard.wahl@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-12-12 Entreprenad för löpande drift och underhåll samt om- och nybyggnation av trafiksignaler

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Infrastructure & Real Estate Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Sjukhus i världsklass 2012 Lars Tvede-Jensen OPS är ett sätt att överföra projektrisker från offentlig till privat aktör ett slags

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

215 Godkännande av total och slutlig riktkostnad för byggandet av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde (KSKF/2016:554)

215 Godkännande av total och slutlig riktkostnad för byggandet av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde (KSKF/2016:554) Kommunstyrelsen 2016-11-08 1(2) 215 Godkännande av total och slutlig riktkostnad för byggandet av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde (KSKF/2016:554) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan!!Unpublished: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Bertlett,

Läs mer

Deliverable 6.2 PPT Presentation. RenoValue. Drivers for change: Strengthening the role of valuation professionals in market transition

Deliverable 6.2 PPT Presentation. RenoValue. Drivers for change: Strengthening the role of valuation professionals in market transition Deliverable 6.2 PPT Presentation RenoValue Drivers for change: Strengthening the role of valuation professionals in market transition IEE/13/618/SI2.675119 (from 13.02.2014 to 13.02.2016) Bakgrund: varför

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer