SPIS Depåstrategi Lund Malmö - Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPIS Depåstrategi Lund Malmö - Helsingborg"

Transkript

1 SPIS Depåstrategi Lund - Helsingborg RAPPORT 2012:08 VERSION

2 2(16) Dokumentinformation Titel Depåstrategi Lund - Helsingborg Rapport nr 2012:08 Författare Kvalitetsgranskning Beställare Rolf Nilsson, BBH Arkitekter & Ingenjörer AB Suzanne Larsson, BBH Arkitekter & Ingenjörer AB Spår i Skåne Kontaktperson: Susanne Duval The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. Spår i Skåne Besök: Stationshuset, Bangatan, Lund Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, Lund

3 3(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 5 2 Inledning 6 3 Underhållsbehov 6 4 Tidplan för trafikstarter/utökning av trafik 10 5 Samordning mellan anläggningarna i Lund Helsingborg 11 6 Dimensionering och fördelning av underhåll 13 7 Referenser 16 BILAGOR Bilaga 1 SPIS -Samordnad huvudtidplan för depåstrategi,

4 4(16)

5 5(16) 1 SAMMANFATTNING Lund,, Helsingborg och Region Skåne har arbetat länge med att utveckla kollektivtrafiken i de tre städerna. Såväl det lokala som det regionala perspektivet står i fokus för detta arbete. En rad utredningar har genomförts och dessa pekar på spårvägstrafik som en hållbar lösning. I linje med detta har lokala beslut fattats för vidare studier av utbyggnad av spårvägstrafik. Depåstrategin belyser två scenarier ett scenario där samordning mellan de tre städernas depåer sker och ett scenario med självständiga depåer för respektive stad. Rekommendationen är att arbeta vidare på samordningsalternativet. Den rekommenderade depåstrategin innebär att reparationer som sker mer sällan, t ex karosseriarbeten samt målnings- och plastarbeten utförs i, medan det frekventa underhållet utförs på depå i respektive stad. Av varje stad har möjliga ytor för placering av spårvagnsdepåer identifierats och föreslagits som input till detta arbete. Studier av dessa er har genomförts, vilket redovisas i de specifika depåutredningarna 1. Då en depå är relativt ytkrävande, så har en avgörande aspekt varit möjligheten till markåtkomst. Uppställning planeras ske inomhus dels för att säkerställa tursättning vid den tid på året då snö och blötsnö kan äventyra utsättning av i trafik, dels för att skydda na mot klotter och åverkan. SUMMARY The cities Lund, and Helsingborg, together with the Skåne Region, have worked for a long time to develop the public transport system in the three cities. Local as well as regional perspectives have been focused within this work. A number of studies have been carried out indicating that tram operation is a viable solution. In accordance with that, local strategic decisions have been taken to further develop such operation. The depot strategy illustrates two alternatives; one where coordination between the depots in the three cities takes place and another with independent depots for each city. Our recommendation is to continue working with the coordination alternative. The recommended depot strategy means that repairs that occur less frequently, such as body repairs and paint and plastic works, shall be carried out in, while frequent maintenance work is carried out at the depots in each city. Each city has identified potential sites for the placement of the tram depots which have been proposed as inputs to this work. Studies of these sites have been carried out, which are presented in the respective site-specific depot investigations 1. When a depot is relatively space consuming, a crucial aspect has been the ability to get access to the required area. Stabling of the vehicles is planned indoors, on the one hand to ensure all daily runs, even at the time of the year when snow and wet snow may endanger the release of cars, and on the other hand to protect them against graffiti and mischief. 1 Depåutredning Lund, rapport nr 2012:09, Depåutredning, rapport nr 2012:10, Depåutredning Helsingborg, rapport nr 2012:11,

6 6(16) 2 INLEDNING Spår i Skåne (SPIS) är ett gränslöst samarbete mellan, Lund, Helsingborg och Region Skåne. Tillsammans arbetar dessa parter för en väl fungerande och hållbar kollektivtrafik i städerna där människan står i centrum. Genom att investera i spårväg där det behövs, vill parterna skapa förutsättningar för grön stadsutveckling, social integration och hållbar tillväxt i hela Skåne. Spår i Skånes parter samverkar i frågor som rör drift och underhåll, upphandling, finansieringslösningar, utformningsprinciper och kommunikation för att lära av varandra, nå längre och använda våra resurser effektivare. Samverkan berör även planeringen av de depåanläggningar som krävs för att hålla spårvagnsparken i Skåne rullande. Initialt har denna depåstrategi arbetats fram för att belysa hur samverkan parterna emellan kan se ut, och den ger rekommendationer för lämpligt fortsatt arbete. Parallellt med arbetet med strategin har depåutredningar för respektive stad tagits fram, utifrån de rekommendationer som strategin givit. 2 Som underlag till depåutredningarna finns även funktionskrav framtagna för respektive stads anläggningar. 3 3 UNDERHÅLLSBEHOV För underhåll av spår definieras två kategorier av underhåll, arbeten som sker frekvent frekvent underhåll och arbeten som görs sällan - sällanarbeten. Både det frekventa underhållet och sällanarbetena måste kunna utföras för att kunna upprätthålla trafiken. De frekventa arbetena måste ligga inom trafiksystemet, medan sällanarbetena kan planeras att ske utanför trafiksystemet. Om dessa sker utanför trafiksystemet måste transporter ske av eller de delar som skall underhållas. 2 Depåutredning Lund, rapport nr 2012:09, Depåutredning, rapport nr 2012:10, Depåutredning Helsingborg, rapport nr 2012:11, Se bilagor till depåutredningar för respektive stad.

7 7(16) 3.1 FREKVENT UNDERHÅLL Frekvent underhåll utgörs av städning, utvändig tvätt, påfyllning av sand och övrig media, förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll (reparationer som tar måttlig tid att utföra). Detta underhåll är möjligt att planera omfattningen av mer precist när aktuell vagn är upphandlad, eftersom det då finns klarlagt underhållsintervaller för just den vagntypen. I nuläget har en bedömning av antalet arbetser för detta underhåll gjorts. 3.2 SÄLLANARBETEN Sällanarbeten är arbeten som sker med låg frekvens exempelvis hjulsvarvning, karosseriarbeten, målnings- och plastarbeten, större revisionsarbeten, ändringsarbeten, större garantiarbeten och nollställningsarbeten. För en del sällanarbeten (periodiskt underhåll) vet man när de ska utföras, för andra vet man inte när de krävs. Ett flertal faktorer bestämmer när det blir ekonomiskt försvarbart att ha er för samtliga typer av underhåll (inklusive alla sällanarbeten) inom det egna trafiksystemet. Vagnantal och bedömningar av de olika sällanarbetenas frekvenser är exempel på sådana faktorer. Det är ekonomisk motiverat att bygga depå med samtliga underhållsresurser, även de för sällanarbeten, då trafiksystemet har Detta antal är ej en absolut sanning då det beror på många faktorer. Närhet till alternativa underhållsanläggningar och bedömningar av ökande vagnantal för att möta framtida trafikeringsbehov är exempel på faktorer som spelar in. Med trafiksystem för kan det också vara tillräckligt motiverat att ha er för samtliga sällanarbeten. Motiven för detta är att sällanarbeten bedöms komma så pass frekvent att det blir för stora störningar på trafiken eller att behov uppstår att skaffa fler reserv Hjulsvarvning Exempel på ett mer vanligt förekommande sällanarbete är hjulsvarvning, då dagens spår kräver snäva toleranser mellan hjul inom samma boggi. Hjulsvarvning görs delvis som ett planerat underhåll, vilket innebär att man svarvar hjulen innan de har blivit för slitna. Hur ofta det behovet finns, beror bland annat på hur stor del av linjen som är egen banvall, där hjulen ej slits så mycket och hur stor del som är blandtrafik med spår i asfalt. Spår i asfalt med annan trafik på samma yta gör att det ligger sand och grus i spåren vilket ger ökat slitage på hjulen. Hjulsvarvning kan ske enlig följande principer: 1. Svarvning av hjul med boggi monterad på vagn. - Minst tidskrävande men kräver hjulsvarv inom trafiksystemet. 2. Svarvning av hjul på lös boggi. Boggi demonteras och transporteras till hjulsvarv. - Kostnadskrävande då det då behövs ett större antal reservboggier.

8 8(16) 3. Svarvning av hjul/hjulaxlar demonterade från boggi och transporterade till hjulsvarv. - Detta kan kräva att boggin först demonteras från vagn samt att hjul/hjulaxel demonteras från boggi. Detta är tidskrävande och låser arbets så att andra arbeten ej kan utföras. Det är en fördel om vagn har boggier som är utformade så att hjul/hjulringar/hjulaxlar kan demonteras med boggin kvar på vagnen. Detta är givetvis en (och inte den enda) av de tekniska aspekterna vid utvärdering av. Vid litet antal i depån kan princip 3 användas, men vid ökande antal bör princip 1 användas. Princip 1 betyder att man bygger en hall som är nästan dubbelt så lång som vagnen för att kunna svarva hjulen på första och sista boggierna med en utrustning som ligger i grav under rälsen, ungefär i mitten av hallen Krockskador Frekvens på krockskador beror bland annat på utformning av linjen. Stor andel av linjen på egen banvall kan minska antalet krockskador, medan många vägövergångar kan göra att de ökar. Blandtrafik kan innebära att krockskadorna blir fler. Beroende på hur karossen är uppbyggd på inköpta, kan det vara lättare eller svårare att byta delar. Plastdelar som är för stora kan skäras ut och därefter repareras. Ytskikt, såsom film eller målning på vagnen ger också olika behov av för målning. För att åtgärda krockskador behövs en avskild hall för karosseriarbeten (slipning och eventuellt svetsning) och en avskild hall för målnings- och plastarbeten revisionsarbeten och ändringsarbeten. revisionsarbeten är genomgripande uppgradering/byten av tekniska komponenter. Byte av signalsystem, bromssystem, elektriska system eller datasystem är några exempel. Ändringsarbeten kan vara byte av passagerarsäten, ny invändig design eller förändrat informationssystem i vagnen. Detta är arbeten som kan bli aktuella långt fram i tiden, kanske år efter inköp. Vilka åtgärder som kan bli aktuella så långt bort i tiden går inte att bedöma idag. Erfarenheterna visar dock att det behövs extra underhållser för att utföra dessa arbeten. Alternativt kan sådana arbeten ske i särskild verkstad/fabrik "på marknaden" garantiarbeten och nollställningsarbeten Detta är arbeten som vagnleverantören ansvarar för. I vagnupphandling styrs om er skall tillhandahållas för detta.

9 9(16) 3.3 RESURSER FÖR UNDERHÅLL Funktioner (frekvent underhåll) som skall finnas i varje trafiksystem (stad) är: Städning och dagligt underhåll samt påfyllning av media (sand mm) Kontroll/besiktning av Utvändig tvätt Klottersanering Förebyggande underhåll Avhjälpande underhåll Boggiarbeten (byte av delar) Eventuellt komponentarbeten Mindre garantiarbeten Spår för lossning av fordon som levereras på trailer Arbeten som kan planeras som gemensamma resurser (sällanarbeten) är: Hjulsvarvning Karosseriarbeten Målnings- och plastarbeten revisionsarbeten, ändringsarbeten garantiarbeten, nollställningsarbeten

10 10(16) 4 TIDPLAN FÖR TRAFIKSTARTER /UTÖKNING AV TRAFIK Som ett första steg är avsikten att stadsspårväg ska införas i de tre skånska städerna Lund, och Helsingborg. I senare skede finns även planer på att bygga ut systemet med ytterligare linjer, såväl stadslinjer som regionala linjer till omkringliggande orter. Tabellen nedan visar en uppskattning av behovet av antal spår vid olika årtal under en möjlig spårvägsutbyggnad. Berörda städer och Skånetrafiken står bakom bedömningen. Det finns inga avtal eller beslut om spårvägslinjer till s grannkommuner. En sådan utveckling bedöms dock som möjlig. År 2017 År År 2030 År >2030 År >2040 Kommentar LUND Lund C - ESS 8 Lund C - Dalby 10 Lund C - Staffanstorp 6 Tillkommande Lund Total MALMÖ V. Hamnen-Lindängen 13 3 V. Hamnen-Stenkällan 11 2 Utbyggt stadsspårvägsnät Falsterbo/Vellinge 13 Staffanstorp 4 Löddeköpinge 7 Tillkommande Uppställning kan komma att ske utanför Spårvagnstrafik alt Pågatåg Spårvagnstrafik alt Pågatåg Total HELSINGBORG Väla 9 2 Höganäs 12 Tillkommande Helsingborg Total Sa: Tillkommande Sa: Total

11 11(16) 5 SAMORDNING MELLAN ANLÄGGNINGARNA I LUND MALMÖ - HELSINGBORG 5.1 VAGNLEVERANSER Trafikeringen 2017 (Lund) kommer att ske med som är meter långa. Del av framtida trafikering (Lund,, Helsingborg) kan komma att ske med som är upp till 45 meter långa. Depåområdena dimensioneras för uppställning och underhåll av dessa längre. Vagnleveranser förutsätts ske med följande intervaller: - När vagn 1 har levererats testas denna under ca 3 mån. - Därpå sker leveranser med 2 per månad under leveransperioden. Depåanläggning samt trafikspår för testkörning skall vara klara vid leverans av vagn UPPSTÄLLNING OCH FREKVENT UNDERHÅLL Depåer i respektive stad, skall byggas dimensionerade för uppställning och frekvent underhåll av det antal som behövs vid trafikstart i stadens spårvägsnät. Depåområdet i respektive stad, skall också dimensioneras för uppställning och frekvent underhåll av det antal som behövs vid planerad trafikökning. 4 Där trafikökning planeras ske inom kort tid, eller med ett mindre antal längre fram, så bör uppställning och underhållsfunktioner även för dessa, inkluderas i den första utbyggnaden. Hur långt de framtida utrymmena färdigställs/förbereds bestäms i detaljplanering av aktuell depåanläggning. Lämpliga byggnadsåtgärder/förberedelser för kommande utbyggnad kan också utföras. 5.3 ARBETSPLATSER FÖR SÄLLANARBETEN Sällanarbeten måste kunna utföras (se kapitel 3). Det är arbeten som inte förekommer frekvent men som måste kunna utföras för att kunna upprätthålla trafiken. Lund och Helsingborg har för lågt antal för att det skall var ekonomiskt lämpligt att bygga samtliga arbetser för sällanarbeten inom dessa trafiksystem. Det är därför lämpligt att ha samarbete om dessa arbeten och att de placeras i som planeras att ha större/största antalet. En investering i arbetser för sällanarbeten i Lund respektive Helsingborg ligger i intervallet milj. En större depåanläggning måste byggas för att inrymma arbetser för sällanarbetena. Det tillkommer också personalutrymmen, spårområden, förråd, teknikutrymmen mm. Byggtiden för anläggningen förlängs och depåområdena behöver vara större. De depåområden som är redovisade i depåutredningarna för Lund och 4 Se bilaga1 SPIS -Samordnad huvudtidplan för depåstrategi,

12 12(16) Helsingborg räcker då inte till. Därtill kommer också driftkostnader för anläggningsdelar som mestadels står oanvända. I är att det är lämpligt att bygga er för sällanarbeten, dock är det troligen inte full beläggning på dess arbetser. Att samarbeta med Lund och Helsingborg om sällanarbeten är därför mycket lämpligt. Hjulsvarv förläggs i. Då hjulsvarvning är ett av de sällanarbetena som kan förväntas få en ökande frekvens på grund av ökade precisionskrav, dimensioneras även depåområdena i Lund och Helsingborg med för framtida hjulsvarv. 5.4 TRANSPORTER AV VAGNAR FÖR SÄLLANARBETEN Om sällanarbetena inte sker inom det egna trafiksystemet måste transporter ske till den anläggning/depå där arbetet skall utföras. Transporter av sker vanligtvis på väg med trailer. Vid vagnslängder över 30 meter kan det komma att krävas att vagnen delas beroende på placering av boggierna i förhållande till vagnfronten. Lämpliga transportvägar bör tidigt rekognoseras, för att säkerställa att denna transportmöjlighet finns. I vissa fall behövs åtgärder som t ex demontering/flyttning av stolpar i gatukorsningar. Dessa åtgärder kan göras temporärt om det rör sig om ett fåtal transporter eller om transporter sker koncentrerat under kortare tid. Om transporter förväntas ske ofta är det lämpligare att permanenta ombyggnader sker. Det kan också undersökas om trailertransporter till och från kan ske på järnväg. 5.5 PROVISORISKA LÖSNINGAR FÖR SÄLLANARBETEN Då trafiken i Lund planeras att vara igång tidigare än i, kommer inte de behövliga erna för sällanarbeten i att finnas vid driftstarten i Lund. Det innebär att provisoriska lösningar för detta måste säkerställas hos extern underhållsentreprenör (Motala verkstad, Euromaint eller liknande). Provisorisk lösning för Lund behövs för hjulsvarvning, karosseriarbeten samt målnings- och plastarbeten från slutet av 2016 och fram till början av Slutlig lösning för dessa arbetsplaster att disponeras för Lund skall planeras vara klara i i början av Om ej arbetser för sällanarbeten kan disponeras i för Lund och Helsingborg är rekommendationen att det sker hos annan extern underhållsentreprenör. Kostnaden för att utföra sällanarbeten externt är svårbedömd då den beror på omfattningen av sällanarbeten. Hur många krockskador som inträffar, hur omfattande behovet av hjulsvarvning blir, mm är i dagsläget mycket svårt att bedöma.

13 13(16) 6 DIMENSIONERING OCH FÖRDELNING AV UNDERHÅLL Lyft = Lyftarbets med undergolvslyftare och takarbetsplattformar Golv = Golvarbets med takarbetsplattformar Utifrån omfattning av planerad trafik och tidpunkter för trafikstart (se kapitel 4 och bilaga 1) redovisas i följande tabeller förslag på underhållsfunktioner i städerna över tiden samt vilka underhållsfunktioner som föreslås som samverkan. I depåutredningarna redovisas förslag på depåanläggningarnas utformning. I depåutredningarna redovisas också planerade linjedragningar och när de planeras ha trafikstart UNDERHÅLL I RESPEKTIVE STAD ÅR 2017 Trafikstart har skett i Lund. Antal inkl reserv Uppställ ning Reparationser planerat underhåll Utvändig tvätt Klottersanering Hjulsvarv Karosseriarbets målningsoch plastarbeten Revisionsarbeten garantiarbeten LUND Lyft 1 Golv 1 Externt Externt Externt Ej aktuellt Externt MALMÖ HELSING- BORG Depåutredning Lund, rapport nr 2012:09, Depåutredning, rapport nr 2012:10, Depåutredning Helsingborg, rapport nr 2012:11,

14 14(16) 6.2 UNDERHÅLL I RESPEKTIVE STAD ÅR 2021/22 Trafik i Lund pågår. Trafikstart har skett i. Trafikstart har skett i Helsingborg. Antal inkl reserv Uppställ ning Reparationser planerat underhåll Utvändig tvätt Klottersanering Hjulsvarv Karosseriarbets målningsoch plastarbeten Revisionsarbeten garantiarbeten LUND Lyft 1 Golv 1 Ej aktuellt MALMÖ lyft Ej aktuellt På rep eller karosseri HELSING- BORG Lyft 1 Golv 1 Ej aktuellt 6.3 UNDERHÅLL I RESPEKTIVE STAD ÅR 2030 trafikökning kan ske i Lund och något mindre ökning i och Helsingborg. Antal inkl reserv Uppställ ning Reparationser planerat underhåll Utvändig tvätt Klottersanering Hjulsvarv Karosseriarbets målningsoch plastarbeten Revisionsarbeten garantiarbeten LUND Lyft 1 Golv 1 MALMÖ lyft På rep eller karosseri På rep eller karosseri HELSING- BORG Lyft 1 Golv 1

15 15(16) 6.4 UNDERHÅLL I RESPEKTIVE STAD ÅR >2030 trafikökning kan ske i och Helsingborg och något mindre ökning i Lund. Antal inkl reserv Uppställ ning Reparationser planerat underhåll Utvändig tvätt Klottersanering Hjulsvarv Karosseriarbets målningsoch plastarbeten Revisionsarbeten garantiarbeten LUND Lyft 1 Golv 1 MALMÖ lyft På rep eller karosseri På rep eller karosseri HELSING- BORG Lyft 1 2 Golv UNDERHÅLL I RESPEKTIVE STAD ÅR >2040 OCH FRAMTIDA EXPENSION trafikökning kan ske i. För Helsingborg och Lund redovisas inga ytterligare ökningar. Antal inkl reserv Uppställ ning Reparationser planerat underhåll Utvändig tvätt Klottersanering Hjulsvarv Karosseriarbets målningsoch plastarbeten Revisionsarbeten garantiarbeten LUND Lyft 1 Golv 1 MALMÖ lyft På rep eller karosseri På rep eller karosseri HELSING- BORG Lyft 2 Golv 1 6 Helsingborg antas ha av ny vagntyp i ungefär samma antal som den första. Därför finns behov av ytterligare en reparations jämfört med Lund.

16 16(16) 7 REFERENSER Tidigare erfarenheter I utredningarna har används erfarenheter från spårvagnsanläggningar som BBH har projekterat/utrett. Brommadepån, Ulvsundadepån, Alkärrshallen, Lidingödepån, Depå för Kistagrenen. Studieresor Erfarenheter från tidigare studieresor till anläggningar i Europa. Karlsruhe, Nice, Frankfurt, Amsterdam, Oslo med flera. Skriftliga referenser Depåutredning Lund, BBH Arkitekter & Ingenjörer, rapport nr 2012:09, Depåutredning, BBH Arkitekter & Ingenjörer, rapport nr 2012:10, Depåutredning Helsingborg, BBH Arkitekter & Ingenjörer, rapport nr 2012:11, Depåförsörjning. Förslag till planering och utförande av underhållsanläggningar, BBH, TramStore 21, STIB, Fraunhofer IML, Keolis, RET, Blackpool City Council, VDV Recommendation 823, 10/01.

17

18 Spår i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Region Skåne,, Lund och Helsingborg.

19 BILAGA1 SPIS SAMORDNAD HUVUDTIDPLAN DEPÅSTRATEGI LUND MALMÖ HELSINGBORG Antal >2030 LUND Lokalisering Kontroll lokalisering Brunnshög Depå NE/Brunnshög Planarbete depå (inkl. sträckning Lund C ESS) Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 8 ESS vagn 1x12V+ 7x2V=26 V Trafikstart Utbyggnad Depå NE/Brunnshög Förstudie/SH/BH/Upphandling Om och tillbyggnad 10 Dalby (2x40m) vagn 1x12V+9x2V=30 V Trafikstart 6 Staffanstorp vagn 1x12V+5x2V=22 V Sa:24 Trafikstart MALMÖ Lokalisering Markreservat Depå Nyhamnen Planarbete depå Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 24 Vagnleverans Nyhamnen 1x12+23x2V=58V Trafikstart Satellitdepå/Städdepå Planarbete depå Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 5 Leverans(40m)vagn 1x12V+ 4x2V=20 V Trafikstart 46 Leverans av övriga 46 sker efter 2030 Sa:75 HELSINGBORG Lokalisering Markreservat Depå Helsningborg Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 9 Väla 1x12+8x2V=28 V Trafikstart 2 Väla 1x12+1x2V=14 V Trafikstart Utbyggnad Depå Helsingborg Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Om och tillbyggnad 12 Höganäs vagn 1x12V+11x2V=34V Sa:23 Trafikstart Lokalisering/Detaljplan Förstudie/Utredning/Systemhandling/ Vagnleveranser Markreservat Bygghandling/Upphandling Trafikstart Entreprnadarbeten

Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013

Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013 Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013 RAPPORT 2013:02 VERSION 1.3 2013-05-10 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Fördjupad Lokaliseringsutredning Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö

Fördjupad Lokaliseringsutredning Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö Fördjupad Lokaliseringsutredning Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö 2007-10-30 Foto: Melker Larsson Förord Stadsbyggnadskontoret i Malmö har tagit fram ett förslag till planprogram

Läs mer

En svensk modell för offentlig-privat samverkan vid infrastrukturinvesteringar

En svensk modell för offentlig-privat samverkan vid infrastrukturinvesteringar VTI rapport 588 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer En svensk modell för offentlig-privat samverkan vid infrastrukturinvesteringar Rapport framtagen av en för Banverket, VTI och Vägverket gemensam

Läs mer

Rapport från projektet Underhållsskulden

Rapport från projektet Underhållsskulden Rapport från projektet Underhållsskulden Ann-Britt Sörensen (red.) SLU och Movium SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling,2014 Maglarps nya kyrka. Underhållsskulden blev för stor. Kyrkan revs 2007.

Läs mer

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Samverkan och samordning Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Februari 2015 1 Inledning... 3 2 Renoveringsprocessen från förberedelse till utvärdering...

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering Framtidens kollektivtrafik Ekonomi och finansiering Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Rapporten är sammanställd av en grupp bestående

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta VTI rapport 793 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Matts Anderson Utgivare: Publikation:

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk rapport 10:60 Lennart Spante och Arbetsgrupp P5 Juni 2010 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk

Läs mer

grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 89 Underhåll av småhus utlagt på totalentreprenad Finns det en efterfrågan?

grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 89 Underhåll av småhus utlagt på totalentreprenad Finns det en efterfrågan? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 89 Underhåll av småhus utlagt på totalentreprenad Finns det en efterfrågan?

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Författare: Ulrika Svensson EXAMENSARBETE 2006 MASKINTEKNIK UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Evaluation and implementation of a Maintenance

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Spårfaktorn på spåret

Spårfaktorn på spåret VTI rapport 721 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Spårfaktorn på spåret Förutsättningar för spårväg i svenska städer i ett internationellt perspektiv en förstudie Thomas Johansson Tomas Svensson

Läs mer

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete SKI Rapport 2006:06 Forskning Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete Jan Skriver Jasmine Ramberg Pernilla Allwin Scandpower Risk Management AB Januari 2006 ISSN

Läs mer

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON Logistiklösningar för ökad effektivitet inom byggbranschen En frekvensstudie på projektet Porslinsfabriken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av det förebyggande underhållet vid chokladpralinlinjen. Henrik Pääjärvi. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Utveckling av det förebyggande underhållet vid chokladpralinlinjen. Henrik Pääjärvi. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:070 CIV Utveckling av det förebyggande underhållet vid chokladpralinlinjen Henrik Pääjärvi Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Den tunga trafikens anpassning till ett uppgrävt Göteborg

Den tunga trafikens anpassning till ett uppgrävt Göteborg Thesis 252 Den tunga trafikens anpassning till ett uppgrävt Göteborg En studie av färjetrafiksanknutna transporter Jesper Palmér Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

Effektivisering av datastöd

Effektivisering av datastöd 1 2009 Effektivisering av datastöd Karolin Sääf Christine Hamretz Jonsons Byggnads AB 19/5/2009 Håkan Tornberg 2 Effektivisering av datastöd på Jonsons Bygg Karolin Sääf Christine Hamretz EXAMENSARBETE

Läs mer

Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer. laddning av elfordon. Elforsk rapport 10:59

Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer. laddning av elfordon. Elforsk rapport 10:59 Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer i Sverige för laddning av elfordon Elforsk rapport 10:59 Arbetsgrupp P5 Maj 2010 Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer

Läs mer

En övergripande jämförelse mellan enskilda och samordnade upprustningar en fallstudie vid Storstockholms Lokaltrafik.

En övergripande jämförelse mellan enskilda och samordnade upprustningar en fallstudie vid Storstockholms Lokaltrafik. En övergripande jämförelse mellan enskilda och samordnade upprustningar en fallstudie vid Storstockholms Lokaltrafik Helena Enhamre Copyright Helena Enhamre, 2011 Institutionen för byggvetenskaper Byggproduktion,

Läs mer

Säkerhet vid väg- och spårarbete

Säkerhet vid väg- och spårarbete VTI rapport 825 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Säkerhet vid väg- och spårarbete En intervjustudie Anita Ihs Anne Bolling Lisa Hansson Ragnar Hedström Gunilla Sörensen Utgivare: Publikation:

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

Punktlighet på järnväg en blivande del av Sveriges officiella statistik? PM 2015:2

Punktlighet på järnväg en blivande del av Sveriges officiella statistik? PM 2015:2 Punktlighet på järnväg en blivande del av Sveriges officiella statistik? PM 2015:2 Punktlighet på järnväg en blivande del av Sveriges officiella statistik? PM 2015:2 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30

Läs mer

Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner

Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner www.vti.se/publikationer VTI rapport 786 Utgivningsår 2013 Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner Annika K Jägerbrand Kerstin Robertson Hans B Andersson

Läs mer

Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar

Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar VTI rapport 783 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar Metodik för samhällsekonomisk analys med beräkningshandledning i bilaga Gunnar Lindberg Lena

Läs mer

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning FUNKTIONSUTREDNING 1 (36) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Bergdahl, Lisa, UHauan (funktionsutredare) 2012-03-16 1.0 Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Edfast, Magnus, UHauan

Läs mer