SPIS Depåstrategi Lund Malmö - Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPIS Depåstrategi Lund Malmö - Helsingborg"

Transkript

1 SPIS Depåstrategi Lund - Helsingborg RAPPORT 2012:08 VERSION

2 2(16) Dokumentinformation Titel Depåstrategi Lund - Helsingborg Rapport nr 2012:08 Författare Kvalitetsgranskning Beställare Rolf Nilsson, BBH Arkitekter & Ingenjörer AB Suzanne Larsson, BBH Arkitekter & Ingenjörer AB Spår i Skåne Kontaktperson: Susanne Duval The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. Spår i Skåne Besök: Stationshuset, Bangatan, Lund Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, Lund

3 3(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 5 2 Inledning 6 3 Underhållsbehov 6 4 Tidplan för trafikstarter/utökning av trafik 10 5 Samordning mellan anläggningarna i Lund Helsingborg 11 6 Dimensionering och fördelning av underhåll 13 7 Referenser 16 BILAGOR Bilaga 1 SPIS -Samordnad huvudtidplan för depåstrategi,

4 4(16)

5 5(16) 1 SAMMANFATTNING Lund,, Helsingborg och Region Skåne har arbetat länge med att utveckla kollektivtrafiken i de tre städerna. Såväl det lokala som det regionala perspektivet står i fokus för detta arbete. En rad utredningar har genomförts och dessa pekar på spårvägstrafik som en hållbar lösning. I linje med detta har lokala beslut fattats för vidare studier av utbyggnad av spårvägstrafik. Depåstrategin belyser två scenarier ett scenario där samordning mellan de tre städernas depåer sker och ett scenario med självständiga depåer för respektive stad. Rekommendationen är att arbeta vidare på samordningsalternativet. Den rekommenderade depåstrategin innebär att reparationer som sker mer sällan, t ex karosseriarbeten samt målnings- och plastarbeten utförs i, medan det frekventa underhållet utförs på depå i respektive stad. Av varje stad har möjliga ytor för placering av spårvagnsdepåer identifierats och föreslagits som input till detta arbete. Studier av dessa er har genomförts, vilket redovisas i de specifika depåutredningarna 1. Då en depå är relativt ytkrävande, så har en avgörande aspekt varit möjligheten till markåtkomst. Uppställning planeras ske inomhus dels för att säkerställa tursättning vid den tid på året då snö och blötsnö kan äventyra utsättning av i trafik, dels för att skydda na mot klotter och åverkan. SUMMARY The cities Lund, and Helsingborg, together with the Skåne Region, have worked for a long time to develop the public transport system in the three cities. Local as well as regional perspectives have been focused within this work. A number of studies have been carried out indicating that tram operation is a viable solution. In accordance with that, local strategic decisions have been taken to further develop such operation. The depot strategy illustrates two alternatives; one where coordination between the depots in the three cities takes place and another with independent depots for each city. Our recommendation is to continue working with the coordination alternative. The recommended depot strategy means that repairs that occur less frequently, such as body repairs and paint and plastic works, shall be carried out in, while frequent maintenance work is carried out at the depots in each city. Each city has identified potential sites for the placement of the tram depots which have been proposed as inputs to this work. Studies of these sites have been carried out, which are presented in the respective site-specific depot investigations 1. When a depot is relatively space consuming, a crucial aspect has been the ability to get access to the required area. Stabling of the vehicles is planned indoors, on the one hand to ensure all daily runs, even at the time of the year when snow and wet snow may endanger the release of cars, and on the other hand to protect them against graffiti and mischief. 1 Depåutredning Lund, rapport nr 2012:09, Depåutredning, rapport nr 2012:10, Depåutredning Helsingborg, rapport nr 2012:11,

6 6(16) 2 INLEDNING Spår i Skåne (SPIS) är ett gränslöst samarbete mellan, Lund, Helsingborg och Region Skåne. Tillsammans arbetar dessa parter för en väl fungerande och hållbar kollektivtrafik i städerna där människan står i centrum. Genom att investera i spårväg där det behövs, vill parterna skapa förutsättningar för grön stadsutveckling, social integration och hållbar tillväxt i hela Skåne. Spår i Skånes parter samverkar i frågor som rör drift och underhåll, upphandling, finansieringslösningar, utformningsprinciper och kommunikation för att lära av varandra, nå längre och använda våra resurser effektivare. Samverkan berör även planeringen av de depåanläggningar som krävs för att hålla spårvagnsparken i Skåne rullande. Initialt har denna depåstrategi arbetats fram för att belysa hur samverkan parterna emellan kan se ut, och den ger rekommendationer för lämpligt fortsatt arbete. Parallellt med arbetet med strategin har depåutredningar för respektive stad tagits fram, utifrån de rekommendationer som strategin givit. 2 Som underlag till depåutredningarna finns även funktionskrav framtagna för respektive stads anläggningar. 3 3 UNDERHÅLLSBEHOV För underhåll av spår definieras två kategorier av underhåll, arbeten som sker frekvent frekvent underhåll och arbeten som görs sällan - sällanarbeten. Både det frekventa underhållet och sällanarbetena måste kunna utföras för att kunna upprätthålla trafiken. De frekventa arbetena måste ligga inom trafiksystemet, medan sällanarbetena kan planeras att ske utanför trafiksystemet. Om dessa sker utanför trafiksystemet måste transporter ske av eller de delar som skall underhållas. 2 Depåutredning Lund, rapport nr 2012:09, Depåutredning, rapport nr 2012:10, Depåutredning Helsingborg, rapport nr 2012:11, Se bilagor till depåutredningar för respektive stad.

7 7(16) 3.1 FREKVENT UNDERHÅLL Frekvent underhåll utgörs av städning, utvändig tvätt, påfyllning av sand och övrig media, förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll (reparationer som tar måttlig tid att utföra). Detta underhåll är möjligt att planera omfattningen av mer precist när aktuell vagn är upphandlad, eftersom det då finns klarlagt underhållsintervaller för just den vagntypen. I nuläget har en bedömning av antalet arbetser för detta underhåll gjorts. 3.2 SÄLLANARBETEN Sällanarbeten är arbeten som sker med låg frekvens exempelvis hjulsvarvning, karosseriarbeten, målnings- och plastarbeten, större revisionsarbeten, ändringsarbeten, större garantiarbeten och nollställningsarbeten. För en del sällanarbeten (periodiskt underhåll) vet man när de ska utföras, för andra vet man inte när de krävs. Ett flertal faktorer bestämmer när det blir ekonomiskt försvarbart att ha er för samtliga typer av underhåll (inklusive alla sällanarbeten) inom det egna trafiksystemet. Vagnantal och bedömningar av de olika sällanarbetenas frekvenser är exempel på sådana faktorer. Det är ekonomisk motiverat att bygga depå med samtliga underhållsresurser, även de för sällanarbeten, då trafiksystemet har Detta antal är ej en absolut sanning då det beror på många faktorer. Närhet till alternativa underhållsanläggningar och bedömningar av ökande vagnantal för att möta framtida trafikeringsbehov är exempel på faktorer som spelar in. Med trafiksystem för kan det också vara tillräckligt motiverat att ha er för samtliga sällanarbeten. Motiven för detta är att sällanarbeten bedöms komma så pass frekvent att det blir för stora störningar på trafiken eller att behov uppstår att skaffa fler reserv Hjulsvarvning Exempel på ett mer vanligt förekommande sällanarbete är hjulsvarvning, då dagens spår kräver snäva toleranser mellan hjul inom samma boggi. Hjulsvarvning görs delvis som ett planerat underhåll, vilket innebär att man svarvar hjulen innan de har blivit för slitna. Hur ofta det behovet finns, beror bland annat på hur stor del av linjen som är egen banvall, där hjulen ej slits så mycket och hur stor del som är blandtrafik med spår i asfalt. Spår i asfalt med annan trafik på samma yta gör att det ligger sand och grus i spåren vilket ger ökat slitage på hjulen. Hjulsvarvning kan ske enlig följande principer: 1. Svarvning av hjul med boggi monterad på vagn. - Minst tidskrävande men kräver hjulsvarv inom trafiksystemet. 2. Svarvning av hjul på lös boggi. Boggi demonteras och transporteras till hjulsvarv. - Kostnadskrävande då det då behövs ett större antal reservboggier.

8 8(16) 3. Svarvning av hjul/hjulaxlar demonterade från boggi och transporterade till hjulsvarv. - Detta kan kräva att boggin först demonteras från vagn samt att hjul/hjulaxel demonteras från boggi. Detta är tidskrävande och låser arbets så att andra arbeten ej kan utföras. Det är en fördel om vagn har boggier som är utformade så att hjul/hjulringar/hjulaxlar kan demonteras med boggin kvar på vagnen. Detta är givetvis en (och inte den enda) av de tekniska aspekterna vid utvärdering av. Vid litet antal i depån kan princip 3 användas, men vid ökande antal bör princip 1 användas. Princip 1 betyder att man bygger en hall som är nästan dubbelt så lång som vagnen för att kunna svarva hjulen på första och sista boggierna med en utrustning som ligger i grav under rälsen, ungefär i mitten av hallen Krockskador Frekvens på krockskador beror bland annat på utformning av linjen. Stor andel av linjen på egen banvall kan minska antalet krockskador, medan många vägövergångar kan göra att de ökar. Blandtrafik kan innebära att krockskadorna blir fler. Beroende på hur karossen är uppbyggd på inköpta, kan det vara lättare eller svårare att byta delar. Plastdelar som är för stora kan skäras ut och därefter repareras. Ytskikt, såsom film eller målning på vagnen ger också olika behov av för målning. För att åtgärda krockskador behövs en avskild hall för karosseriarbeten (slipning och eventuellt svetsning) och en avskild hall för målnings- och plastarbeten revisionsarbeten och ändringsarbeten. revisionsarbeten är genomgripande uppgradering/byten av tekniska komponenter. Byte av signalsystem, bromssystem, elektriska system eller datasystem är några exempel. Ändringsarbeten kan vara byte av passagerarsäten, ny invändig design eller förändrat informationssystem i vagnen. Detta är arbeten som kan bli aktuella långt fram i tiden, kanske år efter inköp. Vilka åtgärder som kan bli aktuella så långt bort i tiden går inte att bedöma idag. Erfarenheterna visar dock att det behövs extra underhållser för att utföra dessa arbeten. Alternativt kan sådana arbeten ske i särskild verkstad/fabrik "på marknaden" garantiarbeten och nollställningsarbeten Detta är arbeten som vagnleverantören ansvarar för. I vagnupphandling styrs om er skall tillhandahållas för detta.

9 9(16) 3.3 RESURSER FÖR UNDERHÅLL Funktioner (frekvent underhåll) som skall finnas i varje trafiksystem (stad) är: Städning och dagligt underhåll samt påfyllning av media (sand mm) Kontroll/besiktning av Utvändig tvätt Klottersanering Förebyggande underhåll Avhjälpande underhåll Boggiarbeten (byte av delar) Eventuellt komponentarbeten Mindre garantiarbeten Spår för lossning av fordon som levereras på trailer Arbeten som kan planeras som gemensamma resurser (sällanarbeten) är: Hjulsvarvning Karosseriarbeten Målnings- och plastarbeten revisionsarbeten, ändringsarbeten garantiarbeten, nollställningsarbeten

10 10(16) 4 TIDPLAN FÖR TRAFIKSTARTER /UTÖKNING AV TRAFIK Som ett första steg är avsikten att stadsspårväg ska införas i de tre skånska städerna Lund, och Helsingborg. I senare skede finns även planer på att bygga ut systemet med ytterligare linjer, såväl stadslinjer som regionala linjer till omkringliggande orter. Tabellen nedan visar en uppskattning av behovet av antal spår vid olika årtal under en möjlig spårvägsutbyggnad. Berörda städer och Skånetrafiken står bakom bedömningen. Det finns inga avtal eller beslut om spårvägslinjer till s grannkommuner. En sådan utveckling bedöms dock som möjlig. År 2017 År År 2030 År >2030 År >2040 Kommentar LUND Lund C - ESS 8 Lund C - Dalby 10 Lund C - Staffanstorp 6 Tillkommande Lund Total MALMÖ V. Hamnen-Lindängen 13 3 V. Hamnen-Stenkällan 11 2 Utbyggt stadsspårvägsnät Falsterbo/Vellinge 13 Staffanstorp 4 Löddeköpinge 7 Tillkommande Uppställning kan komma att ske utanför Spårvagnstrafik alt Pågatåg Spårvagnstrafik alt Pågatåg Total HELSINGBORG Väla 9 2 Höganäs 12 Tillkommande Helsingborg Total Sa: Tillkommande Sa: Total

11 11(16) 5 SAMORDNING MELLAN ANLÄGGNINGARNA I LUND MALMÖ - HELSINGBORG 5.1 VAGNLEVERANSER Trafikeringen 2017 (Lund) kommer att ske med som är meter långa. Del av framtida trafikering (Lund,, Helsingborg) kan komma att ske med som är upp till 45 meter långa. Depåområdena dimensioneras för uppställning och underhåll av dessa längre. Vagnleveranser förutsätts ske med följande intervaller: - När vagn 1 har levererats testas denna under ca 3 mån. - Därpå sker leveranser med 2 per månad under leveransperioden. Depåanläggning samt trafikspår för testkörning skall vara klara vid leverans av vagn UPPSTÄLLNING OCH FREKVENT UNDERHÅLL Depåer i respektive stad, skall byggas dimensionerade för uppställning och frekvent underhåll av det antal som behövs vid trafikstart i stadens spårvägsnät. Depåområdet i respektive stad, skall också dimensioneras för uppställning och frekvent underhåll av det antal som behövs vid planerad trafikökning. 4 Där trafikökning planeras ske inom kort tid, eller med ett mindre antal längre fram, så bör uppställning och underhållsfunktioner även för dessa, inkluderas i den första utbyggnaden. Hur långt de framtida utrymmena färdigställs/förbereds bestäms i detaljplanering av aktuell depåanläggning. Lämpliga byggnadsåtgärder/förberedelser för kommande utbyggnad kan också utföras. 5.3 ARBETSPLATSER FÖR SÄLLANARBETEN Sällanarbeten måste kunna utföras (se kapitel 3). Det är arbeten som inte förekommer frekvent men som måste kunna utföras för att kunna upprätthålla trafiken. Lund och Helsingborg har för lågt antal för att det skall var ekonomiskt lämpligt att bygga samtliga arbetser för sällanarbeten inom dessa trafiksystem. Det är därför lämpligt att ha samarbete om dessa arbeten och att de placeras i som planeras att ha större/största antalet. En investering i arbetser för sällanarbeten i Lund respektive Helsingborg ligger i intervallet milj. En större depåanläggning måste byggas för att inrymma arbetser för sällanarbetena. Det tillkommer också personalutrymmen, spårområden, förråd, teknikutrymmen mm. Byggtiden för anläggningen förlängs och depåområdena behöver vara större. De depåområden som är redovisade i depåutredningarna för Lund och 4 Se bilaga1 SPIS -Samordnad huvudtidplan för depåstrategi,

12 12(16) Helsingborg räcker då inte till. Därtill kommer också driftkostnader för anläggningsdelar som mestadels står oanvända. I är att det är lämpligt att bygga er för sällanarbeten, dock är det troligen inte full beläggning på dess arbetser. Att samarbeta med Lund och Helsingborg om sällanarbeten är därför mycket lämpligt. Hjulsvarv förläggs i. Då hjulsvarvning är ett av de sällanarbetena som kan förväntas få en ökande frekvens på grund av ökade precisionskrav, dimensioneras även depåområdena i Lund och Helsingborg med för framtida hjulsvarv. 5.4 TRANSPORTER AV VAGNAR FÖR SÄLLANARBETEN Om sällanarbetena inte sker inom det egna trafiksystemet måste transporter ske till den anläggning/depå där arbetet skall utföras. Transporter av sker vanligtvis på väg med trailer. Vid vagnslängder över 30 meter kan det komma att krävas att vagnen delas beroende på placering av boggierna i förhållande till vagnfronten. Lämpliga transportvägar bör tidigt rekognoseras, för att säkerställa att denna transportmöjlighet finns. I vissa fall behövs åtgärder som t ex demontering/flyttning av stolpar i gatukorsningar. Dessa åtgärder kan göras temporärt om det rör sig om ett fåtal transporter eller om transporter sker koncentrerat under kortare tid. Om transporter förväntas ske ofta är det lämpligare att permanenta ombyggnader sker. Det kan också undersökas om trailertransporter till och från kan ske på järnväg. 5.5 PROVISORISKA LÖSNINGAR FÖR SÄLLANARBETEN Då trafiken i Lund planeras att vara igång tidigare än i, kommer inte de behövliga erna för sällanarbeten i att finnas vid driftstarten i Lund. Det innebär att provisoriska lösningar för detta måste säkerställas hos extern underhållsentreprenör (Motala verkstad, Euromaint eller liknande). Provisorisk lösning för Lund behövs för hjulsvarvning, karosseriarbeten samt målnings- och plastarbeten från slutet av 2016 och fram till början av Slutlig lösning för dessa arbetsplaster att disponeras för Lund skall planeras vara klara i i början av Om ej arbetser för sällanarbeten kan disponeras i för Lund och Helsingborg är rekommendationen att det sker hos annan extern underhållsentreprenör. Kostnaden för att utföra sällanarbeten externt är svårbedömd då den beror på omfattningen av sällanarbeten. Hur många krockskador som inträffar, hur omfattande behovet av hjulsvarvning blir, mm är i dagsläget mycket svårt att bedöma.

13 13(16) 6 DIMENSIONERING OCH FÖRDELNING AV UNDERHÅLL Lyft = Lyftarbets med undergolvslyftare och takarbetsplattformar Golv = Golvarbets med takarbetsplattformar Utifrån omfattning av planerad trafik och tidpunkter för trafikstart (se kapitel 4 och bilaga 1) redovisas i följande tabeller förslag på underhållsfunktioner i städerna över tiden samt vilka underhållsfunktioner som föreslås som samverkan. I depåutredningarna redovisas förslag på depåanläggningarnas utformning. I depåutredningarna redovisas också planerade linjedragningar och när de planeras ha trafikstart UNDERHÅLL I RESPEKTIVE STAD ÅR 2017 Trafikstart har skett i Lund. Antal inkl reserv Uppställ ning Reparationser planerat underhåll Utvändig tvätt Klottersanering Hjulsvarv Karosseriarbets målningsoch plastarbeten Revisionsarbeten garantiarbeten LUND Lyft 1 Golv 1 Externt Externt Externt Ej aktuellt Externt MALMÖ HELSING- BORG Depåutredning Lund, rapport nr 2012:09, Depåutredning, rapport nr 2012:10, Depåutredning Helsingborg, rapport nr 2012:11,

14 14(16) 6.2 UNDERHÅLL I RESPEKTIVE STAD ÅR 2021/22 Trafik i Lund pågår. Trafikstart har skett i. Trafikstart har skett i Helsingborg. Antal inkl reserv Uppställ ning Reparationser planerat underhåll Utvändig tvätt Klottersanering Hjulsvarv Karosseriarbets målningsoch plastarbeten Revisionsarbeten garantiarbeten LUND Lyft 1 Golv 1 Ej aktuellt MALMÖ lyft Ej aktuellt På rep eller karosseri HELSING- BORG Lyft 1 Golv 1 Ej aktuellt 6.3 UNDERHÅLL I RESPEKTIVE STAD ÅR 2030 trafikökning kan ske i Lund och något mindre ökning i och Helsingborg. Antal inkl reserv Uppställ ning Reparationser planerat underhåll Utvändig tvätt Klottersanering Hjulsvarv Karosseriarbets målningsoch plastarbeten Revisionsarbeten garantiarbeten LUND Lyft 1 Golv 1 MALMÖ lyft På rep eller karosseri På rep eller karosseri HELSING- BORG Lyft 1 Golv 1

15 15(16) 6.4 UNDERHÅLL I RESPEKTIVE STAD ÅR >2030 trafikökning kan ske i och Helsingborg och något mindre ökning i Lund. Antal inkl reserv Uppställ ning Reparationser planerat underhåll Utvändig tvätt Klottersanering Hjulsvarv Karosseriarbets målningsoch plastarbeten Revisionsarbeten garantiarbeten LUND Lyft 1 Golv 1 MALMÖ lyft På rep eller karosseri På rep eller karosseri HELSING- BORG Lyft 1 2 Golv UNDERHÅLL I RESPEKTIVE STAD ÅR >2040 OCH FRAMTIDA EXPENSION trafikökning kan ske i. För Helsingborg och Lund redovisas inga ytterligare ökningar. Antal inkl reserv Uppställ ning Reparationser planerat underhåll Utvändig tvätt Klottersanering Hjulsvarv Karosseriarbets målningsoch plastarbeten Revisionsarbeten garantiarbeten LUND Lyft 1 Golv 1 MALMÖ lyft På rep eller karosseri På rep eller karosseri HELSING- BORG Lyft 2 Golv 1 6 Helsingborg antas ha av ny vagntyp i ungefär samma antal som den första. Därför finns behov av ytterligare en reparations jämfört med Lund.

16 16(16) 7 REFERENSER Tidigare erfarenheter I utredningarna har används erfarenheter från spårvagnsanläggningar som BBH har projekterat/utrett. Brommadepån, Ulvsundadepån, Alkärrshallen, Lidingödepån, Depå för Kistagrenen. Studieresor Erfarenheter från tidigare studieresor till anläggningar i Europa. Karlsruhe, Nice, Frankfurt, Amsterdam, Oslo med flera. Skriftliga referenser Depåutredning Lund, BBH Arkitekter & Ingenjörer, rapport nr 2012:09, Depåutredning, BBH Arkitekter & Ingenjörer, rapport nr 2012:10, Depåutredning Helsingborg, BBH Arkitekter & Ingenjörer, rapport nr 2012:11, Depåförsörjning. Förslag till planering och utförande av underhållsanläggningar, BBH, TramStore 21, STIB, Fraunhofer IML, Keolis, RET, Blackpool City Council, VDV Recommendation 823, 10/01.

17

18 Spår i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Region Skåne,, Lund och Helsingborg.

19 BILAGA1 SPIS SAMORDNAD HUVUDTIDPLAN DEPÅSTRATEGI LUND MALMÖ HELSINGBORG Antal >2030 LUND Lokalisering Kontroll lokalisering Brunnshög Depå NE/Brunnshög Planarbete depå (inkl. sträckning Lund C ESS) Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 8 ESS vagn 1x12V+ 7x2V=26 V Trafikstart Utbyggnad Depå NE/Brunnshög Förstudie/SH/BH/Upphandling Om och tillbyggnad 10 Dalby (2x40m) vagn 1x12V+9x2V=30 V Trafikstart 6 Staffanstorp vagn 1x12V+5x2V=22 V Sa:24 Trafikstart MALMÖ Lokalisering Markreservat Depå Nyhamnen Planarbete depå Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 24 Vagnleverans Nyhamnen 1x12+23x2V=58V Trafikstart Satellitdepå/Städdepå Planarbete depå Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 5 Leverans(40m)vagn 1x12V+ 4x2V=20 V Trafikstart 46 Leverans av övriga 46 sker efter 2030 Sa:75 HELSINGBORG Lokalisering Markreservat Depå Helsningborg Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 9 Väla 1x12+8x2V=28 V Trafikstart 2 Väla 1x12+1x2V=14 V Trafikstart Utbyggnad Depå Helsingborg Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Om och tillbyggnad 12 Höganäs vagn 1x12V+11x2V=34V Sa:23 Trafikstart Lokalisering/Detaljplan Förstudie/Utredning/Systemhandling/ Vagnleveranser Markreservat Bygghandling/Upphandling Trafikstart Entreprnadarbeten

SPIS Depåutredning Malmö

SPIS Depåutredning Malmö SPIS Depåutredning Malmö Depåer Nyhamnen, Almvik, Kvarnby by, Hemgården RAPPORT 2012:10 VERSION 2.0 2013-09-06 2(46) Möjliga depåplaceringar i Malmö vid fullt utbyggt spårvägsnät. Källa: arbetet med förslag

Läs mer

SPIS Depåutredning Helsingborg

SPIS Depåutredning Helsingborg SPIS Depåutredning Helsingborg RAPPORT 2012:11 VERSION 2.0 2013-09-06 2(20) Depåläge Dokumentinformation Titel Depåutredning Helsingborg Rapport nr 2012:11 Författare Rolf Nilsson, BBH Arkitekter & Ingenjörer

Läs mer

SPIS Depåutredning Lund

SPIS Depåutredning Lund SPIS Depåutredning Lund Depå Lund NE/Brunnshög RAPPORT 2012:09 VERSION 2.0 2013-09-06 2(22) Depåläge Dokumentinformation Titel Depå NE / Brunnshög Rapport nr 2012:09 Författare Rolf Nilsson, BBH Arkitekter

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden Information och anteckningar efter Klimatsamtal och styrgruppsmöte för Klimatsamverkan Blekinge 26 april 2012 Klimatsamtal på Residenset Förmiddagen inleddes med Länsstyrelsens årliga Klimatsamtal på Residenset.

Läs mer

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun , stadsdelen Skärsätra 2011-05-10 Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 2846 Uppdragsansvarig: Tomas Holmqvist Structor Mark Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STOCKHOLM, Org nr: 55 66 24 68 55

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1 Svensk översättning, utkast v.1 Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, finansierat av EU-programmet Intelligent

Läs mer

D6.10 Documentation of National Business Facilitation Seminars. Sweden

D6.10 Documentation of National Business Facilitation Seminars. Sweden D6.10 Documentation of National Business Facilitation Seminars Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency of Energy

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Erfarenheter, ekonomisk terminologi och metod

Erfarenheter, ekonomisk terminologi och metod Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Total Concept Erfarenheter, ekonomisk terminologi och metod Åsa Wahlström Mari-Liis Maripuu 05-05-14 Contract number: IEE/13/613/SI2.675832

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Läs mer

Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige. Sammanställda 2014-05-15

Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige. Sammanställda 2014-05-15 Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige Sammanställda 2014-05-15 Om Spårvagnsstäderna Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar

Läs mer

Förnyat genomförandebeslut Spårväg City

Förnyat genomförandebeslut Spårväg City 1(7) 2010-11-15 Dokumenttyp Genomförandebeslut Handläggare Gabriella Burel Version 0.7 Styrelsen Informationssäkerhetsklass Förnyat genomförandebeslut Spårväg City Bakgrund I juni 2007 beslutade AB Storstockholms

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Fast driftställe Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Disposition Fast driftställe En översikt Artikel 5(1) Huvudregeln Artikel 5(5-6) Agentregeln Specialregler Frågor Alltid en bedömning

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Underhållsplanering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt!

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union.

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union. Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union. ISEC-projektet "administrativ ansats till organiserad brottslighet; Stöd europeiska lokala myndigheter i att bekämpa

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Livstidsförlängning av transformatorstationer

Livstidsförlängning av transformatorstationer Livstidsförlängning av transformatorstationer ABB har tagit fram en lösning för livstidsförlängning av dina transformatorstationer. Lösningen innebär att skydds- och kontrollutrustning kan uppgraderas

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kunskapssammanställning för drift och underhåll av spårvägssystem

Framtidens kollektivtrafik. Kunskapssammanställning för drift och underhåll av spårvägssystem Framtidens kollektivtrafik Kunskapssammanställning för drift och underhåll av spårvägssystem Drift och underhåll av spårväg samt lokalisering av depå Spårväg är ett trafikslag som inte förekommer i Skånes

Läs mer

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Marknaden i förändring Igår Idag 2 Trender Avreglering har gett nya aktörer

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Kraftförsörjning Sammanfattning Produktivitetsprogram för kraftförsörjning Arbeten med kraftförsörjning

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1400652. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne

Datum 2015-04-09 Dnr 1400652. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Regionstyrelsen Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1400652 1 (6) Regionstyrelsen Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Ordförandens förslag

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Older Women in Learning and Enterprise 50+

Older Women in Learning and Enterprise 50+ Older Women in Learning and Enterprise 50+ This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the author, and the Commission cannot be

Läs mer

Sveriges bästa stadsbusslinje

Sveriges bästa stadsbusslinje Sveriges bästa stadsbusslinje Mattias Schiöth, Skånetrafiken Syften Att följa strategin från Framtidens kollektivtrafik om att utveckla dagens kollektivtrafik Att bidra till branschens mål om fördubbling

Läs mer

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA?

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA? HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? Caroline Ljungberg SKL s Trafik- och gatudagar 2013 INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING HUR MAN RESER FÖR ATT HANDLA - ANTAL RESOR PER PERSON

Läs mer

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Uppdaterad 2012-03-25 Nedan presenteras detaljerade uppgifter om rubricerad anläggning. Kontakta infrastrukturförvaltaren för

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Bilaga budgetdirektiv. Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18

Bilaga budgetdirektiv. Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18 Bilaga budgetdirektiv Investeringar fördjupad beskrivning av ramar 2016-18 I budgetdirektivet för perioden 2016 till 2018 fastställs investeringsramarna för Region Skånes verksamheter på en övergripande

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar BRANDGLAS & TRÄ Vetrotech SG Nordic & Baltic Robert Jacobsens Vej 62 A 8-tallet DK-2300 København S Tel: +45 70 225 258 Fax: +45 70 225 259 www.vetrotech.com/dk Version 2014.03 Guide för montering i trädörrar

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Elcertpriset under hård press. Hur ser framtiden ut?

Elcertpriset under hård press. Hur ser framtiden ut? NVE Vindkraftseminarium 2012 Elcertpriset under hård press. Hur ser framtiden ut? Trondheim 4-5 juni 2012 Peter Chudi SKM Svensk Kraftmäkling AB NVE Vindkraftseminarium 4-5 juni 2012 1 Tre budskap om elcertmarknaden

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Reservdelar och reparationer vid revision av en ooem-anläggning

Reservdelar och reparationer vid revision av en ooem-anläggning Reservdelar och reparationer vid revision av en ooem-anläggning Rickard Jakobsson Helsingborg 2014-02-05 Agenda Reservdelar och reparationer vid revision av en ooemanläggning (ooem = icke originalleverantör)

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Beställaren har satt funktionskrav i upphandlingen på hur tjänsterna ska fungera och mätas Coors ansvar som serviceleverantör är att utforma

Läs mer

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Köp av 25 nya spårvagnar

Köp av 25 nya spårvagnar 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: 031 368 25 53 Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer