Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie"

Transkript

1 ARBETSPLAN Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie Ombyggnad av trafikplats Flädie Lomma kommun, Skåne län Beskrivning Objekt:

2 Titel: Arbetsplan. Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie. Ombyggnad av trafikplats Flädie Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Per Pettersson, projektledare, tfn Uppdragsansvarig: Peter Kjellner, Vectura, tfn Distributör: Trafikverket, Box 543, Kristianstad, Björkhemsvägen 17, telefon:

3 Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund och motiv Förutsättningar Allmänt Trafikförhållanden Olycksstatistik Bebyggelse och markanvändning Miljö- & kulturförhållanden Kommunala planer Ekonomiska förutsättningar Tidigare/pågående utredningar och beslut Förstudie Vägutredning Arbetsplan Kommunala planer Syfte, mål och avgränsning Arbetsplanens syfte Projektets syfte och mål Referensstandard Vägförslaget Arbetsplanens omfattning Trafik Typsektioner Plan- och profilstandard Korsningar och anslutningar Geologi & geoteknik Berg Jord Geotekniska förutsättningar Hydrologi & hydroteknik... 20

4 Hydrologi Hydroteknik Kollektivtrafik Gång- och cykeltrafik Broar och andra byggnadsverk Skadeförebyggande åtgärder Barriäreffekter Buller Luftföroreningar Vibrationer Naturmiljö Ekologiska samband Kulturmiljö Landskap Friluftsliv Mark- och vattenföroreningar Skyddsåtgärder under byggnadstiden Övriga väganordningar Beläggning Belysning Driftvändplatser Parkerings- och uppställningsytor Räcken Väg 16 kommer på aktuell sträcka att förses med mitträcke, med uppehåll för rondell i trafikplats Skyltar och signaler Vägmarkering Andra åtgärder och anordningar Anslutnings- och parallellvägar Jord- och luftledningar Kompensationsåtgärder

5 5. Förändring av väghållaransvaret Förändring av väghållningsområde Förändring av allmän väg Konsekvenser av vägförslaget Trafiktekniska konsekvenser Trafikmängder Framkomlighet Trafiksäkerhet Trafikekonomi och komfort Trafikantupplevelser och trafikservice Miljökonsekvenser Hälsa och säkerhet Natur- och kulturmiljö Hushållning med naturresurser Konsekvenser för pågående markanvändning Påverkan under byggnadstiden Markåtkomst Fastställelseprövning Fastställelsebeslutets omfattning Rättsverkningar av fastställsebeslutet Vägområde för allmän väg Vägområde för allmän väg med vägrätt Vägområde inom detaljplan Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt Område med tillfällig nyttjanderätt Område för enskild väg Kostnader Fortsatt arbete (genomförande) Bygghandling Dispenser och tillstånd Produktion

6 9.3.1 Trafikföring under byggnadstiden Kontroll och uppföljning Sakägare Samrådsredogörelse Underlagsmaterial

7 1. Sammanfattning Syftet med utbyggnaden av trafikplats Flädie är att uppnå ett trafiksäkrare och effektivare vägsystem med hög framkomlighet. Trafikplats Flädie utgör en del av en viktig infartsled tillsammans med väg 16 till Lund norrifrån. Arbetsplanen omfattar ett område som sträcker sig från Fjellbo gård, cirka 350m väster om trafikplatsen till den befintliga pendlarparkeringen cirka 300m öster om trafikplatsen. Arbetsplanområdet är som mest cirka 200m brett. Innan arbetsplanarbetet påbörjades har en förstudie och en vägutredning gjorts. Förstudien upprättades under våren 2001 och i oktober samma år beslutade Länsstyrelsen att utbyggnaden kan antas innebära betydande miljöpåverkan såväl i befintlig sträckning som i nytt läge. Vägutredningen påbörjades år 2006 och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning upprättades i oktober samma år. Denna godkändes av Länsstyrelsen i januari år Vägbredden på väg 913 och väg 16 varierar från cirka 8m till 14m. Bredden på bron över E6 är 10m. I utbyggnaden av trafikplatsen ingår en ny cirkulationsplats väster om trafikplatsen, vilken ersätter befintlig signalreglerad korsning. Vidare byggs en ny pendlarparkering nordväst om trafikplatsen och även en ny bro med tre körfält strax norr om den befintliga kommer byggas. Cirkulationsplatsen av droppestyp, öster om trafikplatsen flyttas något norrut. Rampernas radier görs större. Landskapet kring det aktuella vägavsnittet karaktäriseras av öppen åkermark och bebyggelsen utgörs av två gårdar. Trafikplatsens utbyggnad innebär i de flesta fall liten påverkan på de värdefulla naturmiljöerna. Utförda bullerberäkningar visar att bullernivån överstiger 55 dba vid två bostadsfastigheter. Vid Fjelie 2:3 finns en bullervall vilken byggs på. Fjelie 16:3 ligger mycket utsatt, nära avfartsrampen från E6 mot Lund och nära väg 16. Byggnaden föreslår man att lösa in och riva. Miljökonsekvensbeskrivningen godkändes av Länsstyrelsen den Arbetsplanen kommer att ställas ut och fastställas. Utbyggnaden ingår i nationell plan, Byggstart är för tillfället osäkert men kan komma igång tidigast Kalkylerad totalkostnad för objektet i 2010års prisnivå är cirka 42 mkr, se bilaga 1. 7

8 2. Bakgrund och motiv Trafikplats Flädie på E6 har en nuvarande utformning anpassad för vänstertrafik vilket bland annat innebär att avfartsrampen från norr har en snäv radie. Detta problem skapar fördröjningar för trafik både från E6 och Bjärred. Trängseln medför även trafiksäkerhetsproblem, speciellt genom att långa köer uppstår längs den norra avfartsrampen från E6. Tidigare utförda trafikanalyser visar på att det krävs en större ombyggnad av trafikplats Flädie för att uppnå en hållbar trafiklösning. 2.1 Förutsättningar Allmänt I trafikplats Flädie möts väg 16, regional väg och E6, nationell väg. Trafikplatsen är en viktig infartsport mot Lund via väg 16 för trafiken norrifrån. Trafikplatsen är en planskild korsning med påfarts- och avfartsramper där trafiken korsar E6 över en bro. Öster om bron finns en droppformad cirkulationsplats och väster om den finns ett trafikljus i anslutning till ramperna. Skyltad hastighet är 110 km/h på E6 och 70 km/h på av- och påfarter. En busshållplats finns belägen strax väster om trafikplatsen, i nuläget finns inga gång- och cykelvägar till och från busshållplatserna och inte heller någon utmärkt överfart för de oskyddade trafikanterna. Arbetsplanen omfattar väg 16 ca 300 m öster och väster om E6 samt på- och avfartsramperna för E Trafikförhållanden Trafikmängderna år 2006, på E6 vid trafikplats Flädie framgår av tabell 1 nedan. Total trafik [fordon/dygn] Tung trafik [fordon/dygn] Andel tung trafik [%] Mätår Total trafik år 2006 [fordon/dygn] E6 Norr tpl Flädie % E6 Söder % tpl Flädie Tabell 1 Trafikflöden för år 2006 (årsmedeldygnstrafik) Trafikfördelningen i trafikplatsen, årsmedeldygnstrafiken, framgår av figur 1 nedan. 8

9 VÄG E6 MOT GÖTEBORG VÄG 913 MOT BJÄRRED VÄG 16 MOT LUND VÄG E6 MOT MALMÖ Figur 1 Skattade trafikmängders fördelning in i trafikplats Flädie avseende dygn år En plankorsning med enskild väg finns i nuläget strax väster om trafikplats Flädie som ansluter till väg 913 söderifrån. Bussförbindelser mellan Lund och Bjärred trafikerar väg 16. Resandeantalet till och från en del av busshållplatserna på väg 16 är dock lågt Olycksstatistik Det totala antalet olyckor under perioden är 11 stycken varav 3 stycken bedömdes som svåra olyckor och resterande som 9

10 lindriga. Majoriteten av olyckorna var singelolyckor (S) och en olycka med fotgängare/cykel /moped (G). Figur 2 Olyckor vid Trafikplats Flädie Bebyggelse och markanvändning Närliggande bebyggelsen vid trafikplats Flädie utgörs av 2 stycken friliggande gårdar. Marken kring trafikplatsen brukas som jordbruksmark. På södra sidan av väg 16 ligger det i dag flera elkablar i ett stråk som korsar väg E6. Det är flera högspänningskablar, signalkablar och tomrör. Befintliga telekablar korsar väg 16 i ett par punkter vid trafikplats Flädie. Kända befintliga åkerdräneringsledningar finns på norra sidan av väg 16 och väster om väg E6. De är anslutna till en åkerkulvert som går väster ut norr om väg 16. Befintlig gasledning korsar väg 16 lite öster om väg E6. Närmast öster om befintlig cirkulationsplats och E6 är ett område med en bredd på ca 100 m reserverat för ett yttre godsspår Miljö- & kulturförhållanden Området kring trafikplatsen består av ett öppet jordbrukslandskap. Inga särskilt utpekade natur- eller kulturmiljöer omfattas i arbetsplanområdet. 10

11 Ombyggnaden av trafikplats Flädie för av- och påfarter till E6 ligger inom två riksintressen; riksintresset för kustzon och riksintresset för vägar. Gränsen för riksintresset för kustzon går längs motorväg E6 och det är därför endast arbeten väster om E6 som ligger inom riksintresset för kustzon. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt då de arbeten som genomförs längs E6 främst sker i redan exploaterad miljö. Riksintresset för vägar påverkas i en positiv riktning genom förbättrad vägstandard och minskad olycksrisk. Ombyggnaderna berör inga Natura 2000-områden, strandskydd, naturreservat eller vattenskyddsområden. Dikningsföretaget som vägdagvattnet leds till mynnar i Önnerupsbäcken som omfattas av biotopskydd. Trädrad vid pendlarparkeringen och allé på fastighet 16:3 bedöms omfattas av biotopskydd Kommunala planer Arbetsplanen för trafikplats Flädie ligger inom Lomma kommun. En ny översiktsplanär under framtagande. I utställningsversionen, daterad , beskrivs en utbyggnad av väg 16/ väg 913 inklusive en planskild korsning med järnvägen i Flädie. Vid trafikplats Flädie, i nordvästra kvadranten, föreslås en framtida bensinstation. Framtida, ekologiska korridorer visas, bland annat kring Önnerupsbäcken och dess förgreningar i Fjelie. Arbetsplanen bedöms ligga i linje med intentionerna i den kommande kommunala översiktsplanen. Arbetsplanen berör inga detaljplaner eller områdesbestämmelser Ekonomiska förutsättningar Utbyggnaden av väg 16 Flädie Lund och trafikplats Flädie är för närvarande med i regional plan men finansiering av projektet är fortfarande oklart. 2.2 Tidigare/pågående utredningar och beslut Förstudie I januari år 2000 påbörjades arbetet med en förstudie för trafikplats Flädie. I juni samma år upprättades förstudien och med denna som grund beslutade Länsstyrelsen i oktober år 2001 att utbyggnaden kan antas innebära betydande miljöpåverkan såväl i befintlig sträckning som i nytt läge Vägutredning 2006, dvs. några år efter det att förstudien var klar, inleddes arbetet med vägutredning. Ett antal samråd genomfördes innan en miljökonsekvensbeskrivning upprättades i oktober samma år. Denna godkändes av Länsstyrelsen i januari Vägutredningen innehöll följande alternativ: Alternativ 1. Utbyggnad i befintlig sträckning av väg 16 samt kapacitetshöjande åtgärder i trafikplats Flädie. 11

12 Figur 3 Karta alternativ 1. Alternativ 2. Ny sträckning av väg 16 väster om Fjelie förbi och öster om Fjelie sker utbyggnad i befintlig sträckning, trafikplats Flädie flyttas något norrut. Figur 4 Karta alternativ 2. Alternativ 3. Ny sträckning av väg 16 norr om Fjelie, breddning av befintlig väg 16 mellan Gamlemark och väg 108. Ny trafikplats med hängslen (endast av och påfart mot ett håll) i närheten av Tångarna där ny väg 16 ansluter till E6. 12

13 Figur 5 Karta alternativ 3. Vägverket Region Skåne beslutade om utbyggnad enligt alternativ ett Arbetsplan Upprättandet av arbetsplanen har föregåtts av samråd (se vidare 11 Samrådsredogörelse). Efter genomfört samråd upprättades miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen godkändes av Länsstyrelsen den med krav på komplettering. En kompletterad Miljökonsekvensbeskrivning, daterad har upprättats. En mindre utredning har utförts avseende utformning av trafikplats Flädie. I ett alternativ valdes en utformning där den droppformade cirkulationsplatsen öster om E6 tilläts kvarstå med endast mindre justering av dess utformning. Befintlig bro föreslogs breddas och en ny cirkulationsplats föreslogs byggas vid nuvarande trafikljusreglerade korsning väster om E6. I ett ytterligare alternativ föreslogs, precis som enligt ovan att befintligt trafikljusreglerad korsning väster om E6 utbyts mot cirkulationsplats. Vidare byggs ny bro just norr om befintlig. Befintlig cirkulationsplats öster om E6 rivs och en ny byggs vid infarten till befintlig pendlarparkering. Valt alternativ föreslås innebära att ny cirkulationsplats vid läget för befintligt trafikljus väster om E6 byggs. Befintlig bro ersätts med en ny som har plats för tre körfält och som placeras just norr om läget för befintlig bro. En droppformad cirkulationsplats öster om E6 ersätter nuvarande i ett läge något norr om denna. Befintlig pendlarparkering öster om trafikplatsen rivs och ersätts med en ny med 50 % fler platser i ett nytt läge väster om trafikplatsen. 13

14 2.2.4 Kommunala planer Arbetsplanen påverkar inte detaljplanelagd mark eller medför behov av planläggning. På sikt kan en framtida expansion kring trafikplatsens västra del, vid den nya cirkulation och pendlarparkeringen, bli aktuellt vilket i så fall hanteras genom kommunal planläggning. 3. Syfte, mål och avgränsning 3.1 Arbetsplanens syfte Syftet med arbetsplanen är: att erhålla tillstånd till byggande av allmän väg, att reglera vad som skall utgöra väganordning, att ge markåtkomst med vägrätt, att reglera det allmänna väghållaransvarets avgränsning 3.2 Projektets syfte och mål Ett projektmål är att få förbättrad framkomlighet för trafiken i stråket E6 norr väg 16 och att förbättra trafiksäkerheten och att skapa en effektivare koppling mellan E6 och Bjärred samt Lund. Målet omfattar kapacitetshöjande åtgärder för trafikplatsutformningen i Flädie och med rätt vald broalternativ hitta en optimal kapacitets- och kostnadseffektiv lösning. 3.3 Referensstandard På aktuellt avsnitt för väg 16 och väg 913 samt för ramper i trafikplatsen så är referenshastigheten 70 km/h. E6 håller motorvägsstandard med referenshastigheten 110 km/h. Den dimensionerande trafikmängden för väg 16 är fordon per årsmedeldygn, med en trafikfördelning enligt figur 7. Utifrån den dimensionerande trafikmängden har vägtypen 1+2 väg valts för vägavsnittet mellan de nya cirkulationsplatserna samt 2+2 väg för väg 16 öster om trafikplatsen. 14

15 4. Vägförslaget 4.1 Arbetsplanens omfattning Arbetsplanens omfattning framgår av översiktsritning 101T0101, planritningar med ritningsnummer 101T0201, 101T samt profilritningar med ritningsnummer 101T0301, 101T Arbetsplanen omfattar ny cirkulationsplats väster om E6 som ersättning för den nuvarande trafikljusreglerade korsningen. Väg 16 föreslås få ny sträckning strax norr om nuvarande bro över motorvägen med 2+1 körfält och bredden 14m. Två körfält med riktning västerut och ett körfält österut över den nya bron över E6. Befintlig motorvägsbro föreslås rivas. Parallellavfartsramp från Göteborg får därmed delvis en ny utformning då den dels anpassas till framtida behov av 3+3 körfält på E6 och dels anpassas till ny cirkulationsplats. För att öka trafiksäkerheten vid avfart norrifrån föreslås att nuvarande marknivåer inne i befintlig rampögla bortschaktas (så kallad siktschakt), för att förbättra sikten för trafikanten och på så sätt ge möjlighet till att upptäcka och avvärja eventuella hinder på vägbanan. Påfartsramp mot Malmö får även den anpassas till ny cirkulationsplats vilket kräver en ombyggnad på ca 100m av dess längd. Busshållplatsen på väg 913, väster om ny cirkulationsplats får nytt läge på södra sidan, närmre ny cirkulationsplats, dess norra hållplatsläge behålls. Enskild väganslutning som idag mynnar i nytt tilltänkt busshållplatsläge på väg 913:s södra sida, föreslås få ny anslutning 45m västerut på vägen. Öster om ny motorvägsbro, i trafikplats Flädie ersätts nuvarande cirkulationsplats med en ny förskjuten något norrut, men med samma utformning, som en droppe. Avfartsramp från Malmö anpassas på en kortare sträcka (ca 50m) till denna nya cirkulationsplats. Påfartsramp mot Göteborg anpassas till ny cirkulationsplats vilket kräver en ombyggnad på ca 140m av dess längd vilket även innefattar en vävningssträcka av trafikströmmar från dels Lund och dels från Bjärred. Utbyggnaden av väg 16 öster ny trafikplats innebär en ombyggnad till fyrfältig mötesfri två plus tvåväg med vägrenar fram till nuvarande infart mot pendlarparkering, med breddning av väg 16 norrut. Vägen breddas från 13 till 16,5 meter. Vägsträckan är 200m. Busshållplatsen i Solnäs invid pendlarparkeringen föreslås utgå av Skånetrafiken. Slutligen föreslås nuvarande pendlarparkering rivas, inklusive intilliggande enskild väg (del av Fjelie Tångaväg). Den enskilda vägen är idag ansluten till väg 16, därmed försvinner denna anslutning. 15

16 Beteckning Sträcka Längd Vägbanans bredd Slit- lager Anmärkning Väg 913 Väg 16 Väg 16 Fjellbo Flädie cirk.plats Flädie tpl, ny cirk.plats - Flädie tpl, Droppen Droppen Flädie trafikplats - Solnäs 150m 8m Belagd Allmän väg 300m 14m Belagd Allmän väg 200 m 16.5m Belagd Allmän väg Ramp 1 (Bjärred Malmö) 100m 6.5m Belagd Allmän väg Ramp 2 (Göteborg Lund) 180m 6.5m Belagd Allmän väg Ramp 3 (Malmö Lund) 80m 6.5m Belagd Allmän väg Ramp4 (Lund-Göteborg) 180m 6.5m Belagd Allmän väg Pendlarparkering I trafikplats Flädie - - Belagd 84 personbilsplatser 5 lastbilsplatser Gångbanor Busshållplats - pendlarparkering Tabell 3. Arbetsplanens omfattning 4.2 Trafik 200m 1.5m Belagd Det dimensionerande året för tekniska utformningen av ny- och ombyggnader anpassas normalt efter trafikmängder 20 år efter öppning. Vi har i detta fall valt att använda år 2035 som dimensionerande år. Trafikutvecklingstalen i denna utredning baseras dels på de uppräkningstal som använts inom ramen för Åtgärdsplaneringen samt på historiska trafikmätningar i utredningsområdet. Prognosen fram till 2020 viktas högre baserat på historiska trafikmätningar medan prognosen mellan 2020 och 2035 i större utsträckning baseras på Åtgärdsplaneringens prognos för trafikutveckling i Sydvästra Skåne. 16

17 Trafikutveckling Personbilar Tung trafik Årlig Total Årlig Total E ,5 % 62 % 4,5 % 85 % ,6 % 27 % 2 % 35 % Väg 16 och väg % 15 % 2 % 32 % ,5 % 8 % 1,5 % 25 % Tabell 4 Trafikutveckling för olika årtal Nedan redovisas den skattade trafikens fördelning för prognosåret VÄG E6 MOT GÖTEBORG VÄG 913 MOT BJÄRRED VÄG 16 MOT LUND VÄG E6 MOT MALMÖ Figur 6. Trafikfördelning trafikplats Flädie år

18 4.3 Typsektioner Typsektion för väg 16 på ny bro över väg E6 mellan cirkulationsplatser. Väg 16: V1.0+K3.75+M1.75+K3.25+K3.25+V1.0 = 14.0 meter (V = vägren, K = körfält, M = mittremsa) Typsektion för väg 16 mellan cirkulationsplats och österut till arbetsplanens gräns, se ritning 101T0402: V1.0+K3.25+K3.25+M1.5+K3.25+K3.25+V1.0 = 16.5 meter Ramp i trafikplats, se ritning 101T0402: V1.0+K4.5+V1.0 = 6.5 meter, (V = vägren, K = körbana, M = mittremsa) Beteckning Sträcka Referens- Kör- Mitt- Väg- Sido- hastighet bana remsa renar område Väg 16 Cirkulationsplats - Droppen 70 km/h x 3.25m 1.75m 1.0m B Väg 16 Droppen - Solnäs 70 km/h 4 x 3.25m 1.5m 1.0m B Ramp 1 (Bjärred Malmö) 70 km/h 4.5m - 1.0m B Ramp 2 (Göteborg Lund) 70 km/h 4.5m - 1.0m - B 1.0m Ramp 3 (Malmö Lund) 70 km/h 4.5m - 1.0m B Ramp4 (Lund- Göteborg) 70 km/h 4.5m - 1.0m B Tabell 5. Typsektioner 18

19 4.4 Plan- och profilstandard Beteckning Sträcka/användning Minsta horisonta l-radie (m) Minsta konkava vertikal- Radie (m) Minsta konvexa vertikalradie (m) Största lutning längsled (%) Väg 16 Sekt. 0/140-0/ ,2 Ramp 1 (20010) Påfart mot Malmö ,2 Ramp 2 (20020) Ramp 3 (20110) Ramp4 (20120) Avfart från Göteborg ,6 Avfart från Malmö ,2 Påfart mot Göteborg ,3 Tabell 6. Väggeometri 4.5 Korsningar och anslutningar Stängning av anslutningar ingår inte i arbetsplanen mer än som förslag. Beslut om stängning måste tas av väghållningsmyndigheten (Trafikverket) i särskild ordning. Väg 16, Sektion Typ Föreslagen åtgärd/anm. 0/200 höger Ny korsning Enskild väg, korsning flyttas 40m västerut. 0/350 Korsning i trafikplats väster om E6 0/500 Planskild korsning med väg E6 0/580 Korsning i trafikplats öster om E6 Trafikljus ersätts med ny cirkulationsplats Ny bro ersätter befintlig. Cirkulationsplats typ droppe ersätter befintlig av samma typ 0/640 höger Utfart gård Utfart stängs. 0/760 vänster Korsning befintlig pendelparkering Korsning stängs. Vägen rivs. Tabell 7. Korsningar/anslutningar 19

20 4.6 Geologi & geoteknik Berg Berggrunden utgörs av kalksten, Limhamnsledet (bryozokalksten med flinta och flintbankar). Berggrunden lutar mot väster. Jord Jordlagren vid broläget består omväxlande av sand, siltig finsand, fast lera och lermorän ned till ca 2-3,5 m djup. Därunder följer mycket fast sand och siltig finsand minst till nivå +5,5. Jordlagren öster om väg E6 består av ca 1,5 m lermorän på finsand. Jordlagrens mäktighet är ca 70 m inom området. Geotekniska förutsättningar De geotekniska förutsättningarna är goda, vilket innebär att bron kan plattgrundläggas och att vägar kan anläggas utan förstärkningsåtgärder. Terrassering och eventuell packning av lermorän måste dock utföras under torra förhållanden, då jordarna av lermorän är känsliga för vattenöverskott och ältning. Se vidare Teknisk PM Geoteknik. 4.7 Hydrologi & hydroteknik Hydrologi Lomma kommun ligger inom området för den s.k. Alnarpsströmmen. Alnarpsströmmen är en djupt liggande akvifär i en dalgång i den sedimentära berggrunden vilken löper diagonalt genom sydvästra Skåne, från Barsebäck- Lomma i nordväst ned till Skivarp Abbekås i sydost. Ovan berggrunden är grövre sand- och grussediment avlagrade. Berggrunden och de grova sedimenten innehåller stora uttagbara mängder grundvatten. Alnarpsströmmen används idag inte för kommunal vattenförsörjning i Lomma men är en viktig vattenresurs som kan vara intressant för framtida användning. Akvifären överlagras av mäktiga jordlager som främst utgörs av lermorän. Det ytliga grundvattnet i området vid trafikplats Flädie ligger i de lägre delarna ca 1-2 m under markytan medan det i de högre områdena ligger ca 6-7 m under markytan. Nivåerna indikerar att viss grundvattenavledning sker idag. Nivån varierar under året och högst grundvatten kan förväntas under senvintern och lägst i början av hösten. Inom utredningsområdet finns inga kommunala vattentäkter eller fastställda vattenskyddsområden. Det är okänt om det finns fastigheter i området som har enskilda brunnar. Befintlig bro över E6 ska rivas och ersättas med en ny bro, vilket medför byggnation av nya brostöd. Dessa kommer att utföras i ett område med sand och siltig finsand vilket är vattenförande material. Det eventuellt mittersta brostödet 20

21 behöver grundläggs på den djupaste nivån, drygt +8, vilket är i ungefär samma nivå som E6 befintliga dränering. Grundvattnet utanför E6 direkta närhet har uppmätts till ca nivån +9. Detta sammantaget ger att det eventuellt kommer att krävas en tillfällig sänkning av grundvattnet när det mittersta brostödet ska grundläggas. Detta utförs genom att pumpa i tillfälliga pumpgropar. Eftersom djupet under grundvattenytan är litet och att grundvattnet troligen redan är avsänkt genom dräneringen längs E6, bedöms påverkan under pumpningen bli mycket liten. Ingen permanent påverkan på grundvattnet kan förväntas. Se vidare Teknisk PM Geohydrologi. Hydroteknik Vägavvattningen av trafikplats Flädie sker via vägdiken och dagvattenledningar längs väg E6:an och mynnar ut i Önnerupsbäcken, ca 870 m söder om trafikplatsen. Inga fördröjnings- eller reningsåtgärder finns idag utöver befintliga vägdiken. Önnerupsbäcken kommer även i fortsättningen att belastas av ytvatten från trafikplats Flädie. Dagvatten från föreslagen pendelparkering väster om E6:an leds via dagvattenbrunnar och ledningar till en fördröjningsdamm. Även dagvattnet från trafikplatsens västra del föreslås ledas dit via diken och ledningar, vilka föreslås placeras mellan befintlig bullervall vid Fjelie 2:3 och föreslagen pendlarparkering. I dammen fördröjs vägdagvattnet innan det släpps ut i E6:ans avvattningssystem vidare till Önnerupsbäcken. Utloppet från dammen förslås vara dämt för att hindra spridning av olja. Utloppsflödet från dammen har anpassats enligt dikningsföretagets dimensionerande flöden. Dammen syftar till att begränsa och utjämna dagvattenflöden och reducera föroreningsgraden i vägdagvattnet, främst genom sedimentation. I den östra delen av trafikplats Flädie föreslås att i möjligaste mån använda befintliga diken som anpassas till de nya lägena för väg 16 och väg E6:ans påoch avfarter, för avledning av dagvatten. Den nya vägkroppen kommer att dräneras där så krävs och dräneringsledningarna ansluts till en befintlig åkerkulvert. Avskärande dräneringsledningar anläggs där befintliga åkerdräneringar blir påverkade av trafikplatsens nya utformning. Se vidare Tekniskt PM Ledningar och avvattning. 4.8 Kollektivtrafik Busshållplatsen väster om trafikplats Flädie på väg 913:s södra sida flyttas 90m österut, till nytt läge i sektion 0/280. På vägens norra sida behåller hållplatsen sitt ursprungliga läge. Båda busshållplatslägen, norra och södra sidan av väg 913, kommer att tillgänglighetsanpassas. 21

22 4.9 Gång- och cykeltrafik En ny gångväg kommer att byggas så att fotgängare kan ta sig till och från busshållplatserna österut mot pendlarparkeringen utan att behöva gå på väg 913. Vid den planerade cirkulationsplatsen kommer det att finnas gångpassage i plan Broar och andra byggnadsverk På aktuell sträcka finns i dag en bro (byggår 1960) över väg E6 vid trafikplats Flädie som ska rivas. Befintlig bro är utförd som en tvåleds plattrambro i betong med teoretisk spännvidd på m. Total brolängd 50.9 m och fri höjd 4.5 m samt fri brobredd 10.0 m. Korsningsvinkeln mellan Väg E6 och väg 16 är 89 g. Utöver utrivning av befintlig bro ska följande bro byggas: , bro över väg E6 vid trafikplats Flädie på väg 16. Bron föreslås utförd som en samverkans balkbro i två fack med stålbalkar och betongbrobana. Teoretisk spännvidd m, spännvidderna är anpassade för en framtida sexfältighet av väg E6. Total brolängd m och fri höjd 5.2 m. Fri brobredd på bron är 14.0 m och korsningsvinkeln mellan väg E6 och väg 16 är ca 90 g. Brons överbyggnad lanseras. Grundläggningen av broar redovisas i tekniskt PM geoteknik väg 16 och ytterligare detaljer framgår i tekniskt PM bro. Beteckning Läge sektion, väg 16 Brotyp Bredd Fri höjd Total brolängd Antal spann /460 Balkbro 14,0 m >5,2 m m 2 Tabell 8. Nya och befintliga broar 4.11 Skadeförebyggande åtgärder Barriäreffekter Väg 16 s utbyggnad till fyra filer med mittseparering ökar vägens barriäreffekt medan ombygganden av trafikplats Flädie till viss del istället minskar barriäreffekten. Gc-trafik mellan Lund och Bjärred leds idag på en separat gc-broöver E6 strax norr om trafikplatsen. Avseende detta sker ingen förändring. Vid dagens pendlarparkering finns en busshållplats med två hållplatslägen. Bussresenärer korsar väg 16 i plan. När pendlarparkeringen flyttas tas hållplatsen bort. I anslutning till pendlarparkeringens nya läge finns en hållplats vid väg 913, strax väster om trafikplatsen. En gångpassage över väg 913 ordnas i anslutning till cirkulationen (där hastigheten är lägre). Gångbana anordnas längs väg 913 mellan pendlarparkeringen och hållplatslägena. 22

23 Buller Projektet klassas som väsentlig ombyggnad. Utförda bullerberäkningar visar att ekvivalent bullernivån överstiger 55 dba vid två bostadsfastigheter, Fjelie 2:3 och Fjelie 16:3. Vid Fjelie 2:3 finns en bullervallen vilken byggs på. Fjelie 16:3 ligger mycket utsatt, nära avfartsrampen från E6 mot Lund och nära väg 16. Byggnaden föreslås rivas med hänvisning till boendemiljö (buller och luft). Se även bilaga 2 och Luftföroreningar Skattade halter av NO2 och PM10 indikerar att ingen miljökvalitetsnorm avseende luftkvalité överskrids vid Fjelie 2:3. Inga särskilda åtgärder föreslås. Vid fastighet Fjelie 16:3 indikerar skattade halter att mer noggranna beräkningar för luftkvalité måste göras. Då fastigheten sammantaget ligger mycket utsatt föreslås den för inlösen Vibrationer I området kring trafikplats Flädie består jordlagren i huvudsak av lermorän med inslag av sand. Området bedöms vibrationstekniskt som gynnsamt och ett riskområde bedöms sträcka sig upp till meter från närmsta schakt- och packningsarbete Naturmiljö Planerad dagvattendamm kommer att avvattnas mot ett befintligt vattendrag som mynnar i Önnerupbäcken. Då det finns öring i Önnerupsbäcken ska åtgärder mot grumling vidtas. Arbeten och anslutning av dammen till vattendraget ska ske under sensommaren. Högre vegetation finns i anslutning till bostadsfastigheterna. Längs västra kanten av befintlig pendlarparkering finns en yngre trädrad Ekologiska samband Inga särskilda åtgärder föreslås Kulturmiljö Tillfälliga upplag och uppställningsytor får inte placeras över kända fornlämningar. Förekomst av kända fornlämningar redovisas i MKB Landskap Området kring trafikplatsen ligger högt i landskapet och syns därför lång väg. För att minskar intrycket av infrastruktur ska den nya pendlarparkeringen anpassas till befintlig marknivå och inte läggas på bank. Längs släntkrönet ner mot E6 föreskrivs en trädridå. Öppna vidder är utmärkande för området. Bullervallen längs Fjelie 2:3 s östra kant ligger väl synlig. Utförande på vallen och det angränsande 23

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Upprättad den 2010-09-01 Projektnr 8851112 REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING PM 1 Be Projektdata Vägnr: E6.02 (f.d. väg 16) Vägnamn: Flädie-Lund

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Väg E6.20 Söder-Västerleden Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Två vägplaner Söderleden utgör riksintresse för kommunikationer. Behov finns att förbättra framkomligheten. Sisjömotet Söderleden Fässbergsmotet

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

BESKRIVNING Väg 32, Eksjö Mjölby, Delen Tranås Södra Tenbäcken. Tranås kommun, Jönköpings Län. 2013-05-14 Trafikverkets uppdragsnummer: 87 633 455

BESKRIVNING Väg 32, Eksjö Mjölby, Delen Tranås Södra Tenbäcken. Tranås kommun, Jönköpings Län. 2013-05-14 Trafikverkets uppdragsnummer: 87 633 455 BESKRIVNING Väg 32, Eksjö Mjölby, Delen Tranås Södra Tenbäcken Tranås kommun, Jönköpings Län 2013-05-14 Trafikverkets uppdragsnummer: 87 633 455 Dokumenttitel: Väg 32, Eksjö Mjölby, delen Tranås Södra

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET FÖRDJUPNING 11. Risk är ett ord som brukar beteckna något oväntat och oönskat. I begreppet risk ligger en sammanvägning av sannolikheten för att en olycka ska inträffa och konsekvenserna av densamma. INNEHÅLL

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

VÄG 41 VEDDIGE-JÄRLÖV DELEN VID JÄRLÖV ARBETSPLAN BESKRIVNING 2007-02-07

VÄG 41 VEDDIGE-JÄRLÖV DELEN VID JÄRLÖV ARBETSPLAN BESKRIVNING 2007-02-07 VÄG 41 VEDDIGE-JÄRLÖV DELEN VID JÄRLÖV ARBETSPLAN BESKRIVNING 2007-02-07 1 VÄG 41 DELEN VID JÄRLÖV Arbetsplan - beskrivning Objekt nr 330197 Granskningshandling 070207 Dokumentinformation Objektnummer

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd SAMRÅDSHANDLING Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Karlshamns kommun, Blekinge län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-08-25 Projektnummer: 87933198

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka PM Avvattning och övriga ledningar VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Objektnummer: 107294 Dokumenttitel: PM Avvattning

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Arbetsplanens Beskrivning Väg E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds kommun, Stockholms län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Arbetsplanens

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Väg 140/627 vägkorsning samt gång- och cykelväg vid Högklint, Gotland

Väg 140/627 vägkorsning samt gång- och cykelväg vid Högklint, Gotland VÄGPLAN Väg 140/627 vägkorsning samt gång- och cykelväg vid Högklint, Gotland Objektnummer: 107315, 2013-02-04 GRANSKNINGSHANDLING Fotot på framsidan visar befintlig korsning väg 140/väg 627. Objektdata

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Välkommen till samrådsmöte Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation

Läs mer

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90 Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: 0733-58 62 00 Christer Claesson christer.claesson@vv.se Direkt:

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Hjo stad, Hjo kommun

Hjo stad, Hjo kommun GRANSKNINGSHANDLING DEL AV NORR 6:8 M.M. (ÅSEN) Hjo stad, Hjo kommun Detaljplan Upprättad i juni 2012, reviderad i augusti 2012 1 Del av Norr 6:8 m.m. (Åsen) Hjo stad, Hjo kommun Detaljplan Upprättad i

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Dokumenttitel: Konsekvensutredning Turistgården, Årjängs kommun Skapat av: Rosenqvist Ola Dokumentdatum: 2013-12-16 Uppdragsansvarig: Gustav

Läs mer

Trelleborgs kommun 2013-03-22

Trelleborgs kommun 2013-03-22 Omprövning av dikningsföretaget Grönby-Assartorp av år 1934 och nedläggning av dikningsföretaget Grönby nr 2 och 13 samt Hönsinge nr 10 år 1887 och 1888 Trelleborgs kommun 2013-03-22 Innehåll 1. Sökande...

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning 2014-08-11 Projektnummer: 106595 Yta för bild TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Dokumenttitel:

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av väg 161 Ulseröd-E6/Torpmotet, delen Bäcken-Rotviksbro i Uddevalla kommun, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av väg 161 Ulseröd-E6/Torpmotet, delen Bäcken-Rotviksbro i Uddevalla kommun, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (7) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2013/40926 102225 Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Väg 161 Ulseröd-E6/Torpmotet, delen Bäcken-Rotviksbro Protokoll från samrådsmöte

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer