Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie"

Transkript

1 ARBETSPLAN Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie Ombyggnad av trafikplats Flädie Lomma kommun, Skåne län Beskrivning Objekt:

2 Titel: Arbetsplan. Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie. Ombyggnad av trafikplats Flädie Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Per Pettersson, projektledare, tfn Uppdragsansvarig: Peter Kjellner, Vectura, tfn Distributör: Trafikverket, Box 543, Kristianstad, Björkhemsvägen 17, telefon:

3 Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund och motiv Förutsättningar Allmänt Trafikförhållanden Olycksstatistik Bebyggelse och markanvändning Miljö- & kulturförhållanden Kommunala planer Ekonomiska förutsättningar Tidigare/pågående utredningar och beslut Förstudie Vägutredning Arbetsplan Kommunala planer Syfte, mål och avgränsning Arbetsplanens syfte Projektets syfte och mål Referensstandard Vägförslaget Arbetsplanens omfattning Trafik Typsektioner Plan- och profilstandard Korsningar och anslutningar Geologi & geoteknik Berg Jord Geotekniska förutsättningar Hydrologi & hydroteknik... 20

4 Hydrologi Hydroteknik Kollektivtrafik Gång- och cykeltrafik Broar och andra byggnadsverk Skadeförebyggande åtgärder Barriäreffekter Buller Luftföroreningar Vibrationer Naturmiljö Ekologiska samband Kulturmiljö Landskap Friluftsliv Mark- och vattenföroreningar Skyddsåtgärder under byggnadstiden Övriga väganordningar Beläggning Belysning Driftvändplatser Parkerings- och uppställningsytor Räcken Väg 16 kommer på aktuell sträcka att förses med mitträcke, med uppehåll för rondell i trafikplats Skyltar och signaler Vägmarkering Andra åtgärder och anordningar Anslutnings- och parallellvägar Jord- och luftledningar Kompensationsåtgärder

5 5. Förändring av väghållaransvaret Förändring av väghållningsområde Förändring av allmän väg Konsekvenser av vägförslaget Trafiktekniska konsekvenser Trafikmängder Framkomlighet Trafiksäkerhet Trafikekonomi och komfort Trafikantupplevelser och trafikservice Miljökonsekvenser Hälsa och säkerhet Natur- och kulturmiljö Hushållning med naturresurser Konsekvenser för pågående markanvändning Påverkan under byggnadstiden Markåtkomst Fastställelseprövning Fastställelsebeslutets omfattning Rättsverkningar av fastställsebeslutet Vägområde för allmän väg Vägområde för allmän väg med vägrätt Vägområde inom detaljplan Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt Område med tillfällig nyttjanderätt Område för enskild väg Kostnader Fortsatt arbete (genomförande) Bygghandling Dispenser och tillstånd Produktion

6 9.3.1 Trafikföring under byggnadstiden Kontroll och uppföljning Sakägare Samrådsredogörelse Underlagsmaterial

7 1. Sammanfattning Syftet med utbyggnaden av trafikplats Flädie är att uppnå ett trafiksäkrare och effektivare vägsystem med hög framkomlighet. Trafikplats Flädie utgör en del av en viktig infartsled tillsammans med väg 16 till Lund norrifrån. Arbetsplanen omfattar ett område som sträcker sig från Fjellbo gård, cirka 350m väster om trafikplatsen till den befintliga pendlarparkeringen cirka 300m öster om trafikplatsen. Arbetsplanområdet är som mest cirka 200m brett. Innan arbetsplanarbetet påbörjades har en förstudie och en vägutredning gjorts. Förstudien upprättades under våren 2001 och i oktober samma år beslutade Länsstyrelsen att utbyggnaden kan antas innebära betydande miljöpåverkan såväl i befintlig sträckning som i nytt läge. Vägutredningen påbörjades år 2006 och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning upprättades i oktober samma år. Denna godkändes av Länsstyrelsen i januari år Vägbredden på väg 913 och väg 16 varierar från cirka 8m till 14m. Bredden på bron över E6 är 10m. I utbyggnaden av trafikplatsen ingår en ny cirkulationsplats väster om trafikplatsen, vilken ersätter befintlig signalreglerad korsning. Vidare byggs en ny pendlarparkering nordväst om trafikplatsen och även en ny bro med tre körfält strax norr om den befintliga kommer byggas. Cirkulationsplatsen av droppestyp, öster om trafikplatsen flyttas något norrut. Rampernas radier görs större. Landskapet kring det aktuella vägavsnittet karaktäriseras av öppen åkermark och bebyggelsen utgörs av två gårdar. Trafikplatsens utbyggnad innebär i de flesta fall liten påverkan på de värdefulla naturmiljöerna. Utförda bullerberäkningar visar att bullernivån överstiger 55 dba vid två bostadsfastigheter. Vid Fjelie 2:3 finns en bullervall vilken byggs på. Fjelie 16:3 ligger mycket utsatt, nära avfartsrampen från E6 mot Lund och nära väg 16. Byggnaden föreslår man att lösa in och riva. Miljökonsekvensbeskrivningen godkändes av Länsstyrelsen den Arbetsplanen kommer att ställas ut och fastställas. Utbyggnaden ingår i nationell plan, Byggstart är för tillfället osäkert men kan komma igång tidigast Kalkylerad totalkostnad för objektet i 2010års prisnivå är cirka 42 mkr, se bilaga 1. 7

8 2. Bakgrund och motiv Trafikplats Flädie på E6 har en nuvarande utformning anpassad för vänstertrafik vilket bland annat innebär att avfartsrampen från norr har en snäv radie. Detta problem skapar fördröjningar för trafik både från E6 och Bjärred. Trängseln medför även trafiksäkerhetsproblem, speciellt genom att långa köer uppstår längs den norra avfartsrampen från E6. Tidigare utförda trafikanalyser visar på att det krävs en större ombyggnad av trafikplats Flädie för att uppnå en hållbar trafiklösning. 2.1 Förutsättningar Allmänt I trafikplats Flädie möts väg 16, regional väg och E6, nationell väg. Trafikplatsen är en viktig infartsport mot Lund via väg 16 för trafiken norrifrån. Trafikplatsen är en planskild korsning med påfarts- och avfartsramper där trafiken korsar E6 över en bro. Öster om bron finns en droppformad cirkulationsplats och väster om den finns ett trafikljus i anslutning till ramperna. Skyltad hastighet är 110 km/h på E6 och 70 km/h på av- och påfarter. En busshållplats finns belägen strax väster om trafikplatsen, i nuläget finns inga gång- och cykelvägar till och från busshållplatserna och inte heller någon utmärkt överfart för de oskyddade trafikanterna. Arbetsplanen omfattar väg 16 ca 300 m öster och väster om E6 samt på- och avfartsramperna för E Trafikförhållanden Trafikmängderna år 2006, på E6 vid trafikplats Flädie framgår av tabell 1 nedan. Total trafik [fordon/dygn] Tung trafik [fordon/dygn] Andel tung trafik [%] Mätår Total trafik år 2006 [fordon/dygn] E6 Norr tpl Flädie % E6 Söder % tpl Flädie Tabell 1 Trafikflöden för år 2006 (årsmedeldygnstrafik) Trafikfördelningen i trafikplatsen, årsmedeldygnstrafiken, framgår av figur 1 nedan. 8

9 VÄG E6 MOT GÖTEBORG VÄG 913 MOT BJÄRRED VÄG 16 MOT LUND VÄG E6 MOT MALMÖ Figur 1 Skattade trafikmängders fördelning in i trafikplats Flädie avseende dygn år En plankorsning med enskild väg finns i nuläget strax väster om trafikplats Flädie som ansluter till väg 913 söderifrån. Bussförbindelser mellan Lund och Bjärred trafikerar väg 16. Resandeantalet till och från en del av busshållplatserna på väg 16 är dock lågt Olycksstatistik Det totala antalet olyckor under perioden är 11 stycken varav 3 stycken bedömdes som svåra olyckor och resterande som 9

10 lindriga. Majoriteten av olyckorna var singelolyckor (S) och en olycka med fotgängare/cykel /moped (G). Figur 2 Olyckor vid Trafikplats Flädie Bebyggelse och markanvändning Närliggande bebyggelsen vid trafikplats Flädie utgörs av 2 stycken friliggande gårdar. Marken kring trafikplatsen brukas som jordbruksmark. På södra sidan av väg 16 ligger det i dag flera elkablar i ett stråk som korsar väg E6. Det är flera högspänningskablar, signalkablar och tomrör. Befintliga telekablar korsar väg 16 i ett par punkter vid trafikplats Flädie. Kända befintliga åkerdräneringsledningar finns på norra sidan av väg 16 och väster om väg E6. De är anslutna till en åkerkulvert som går väster ut norr om väg 16. Befintlig gasledning korsar väg 16 lite öster om väg E6. Närmast öster om befintlig cirkulationsplats och E6 är ett område med en bredd på ca 100 m reserverat för ett yttre godsspår Miljö- & kulturförhållanden Området kring trafikplatsen består av ett öppet jordbrukslandskap. Inga särskilt utpekade natur- eller kulturmiljöer omfattas i arbetsplanområdet. 10

11 Ombyggnaden av trafikplats Flädie för av- och påfarter till E6 ligger inom två riksintressen; riksintresset för kustzon och riksintresset för vägar. Gränsen för riksintresset för kustzon går längs motorväg E6 och det är därför endast arbeten väster om E6 som ligger inom riksintresset för kustzon. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt då de arbeten som genomförs längs E6 främst sker i redan exploaterad miljö. Riksintresset för vägar påverkas i en positiv riktning genom förbättrad vägstandard och minskad olycksrisk. Ombyggnaderna berör inga Natura 2000-områden, strandskydd, naturreservat eller vattenskyddsområden. Dikningsföretaget som vägdagvattnet leds till mynnar i Önnerupsbäcken som omfattas av biotopskydd. Trädrad vid pendlarparkeringen och allé på fastighet 16:3 bedöms omfattas av biotopskydd Kommunala planer Arbetsplanen för trafikplats Flädie ligger inom Lomma kommun. En ny översiktsplanär under framtagande. I utställningsversionen, daterad , beskrivs en utbyggnad av väg 16/ väg 913 inklusive en planskild korsning med järnvägen i Flädie. Vid trafikplats Flädie, i nordvästra kvadranten, föreslås en framtida bensinstation. Framtida, ekologiska korridorer visas, bland annat kring Önnerupsbäcken och dess förgreningar i Fjelie. Arbetsplanen bedöms ligga i linje med intentionerna i den kommande kommunala översiktsplanen. Arbetsplanen berör inga detaljplaner eller områdesbestämmelser Ekonomiska förutsättningar Utbyggnaden av väg 16 Flädie Lund och trafikplats Flädie är för närvarande med i regional plan men finansiering av projektet är fortfarande oklart. 2.2 Tidigare/pågående utredningar och beslut Förstudie I januari år 2000 påbörjades arbetet med en förstudie för trafikplats Flädie. I juni samma år upprättades förstudien och med denna som grund beslutade Länsstyrelsen i oktober år 2001 att utbyggnaden kan antas innebära betydande miljöpåverkan såväl i befintlig sträckning som i nytt läge Vägutredning 2006, dvs. några år efter det att förstudien var klar, inleddes arbetet med vägutredning. Ett antal samråd genomfördes innan en miljökonsekvensbeskrivning upprättades i oktober samma år. Denna godkändes av Länsstyrelsen i januari Vägutredningen innehöll följande alternativ: Alternativ 1. Utbyggnad i befintlig sträckning av väg 16 samt kapacitetshöjande åtgärder i trafikplats Flädie. 11

12 Figur 3 Karta alternativ 1. Alternativ 2. Ny sträckning av väg 16 väster om Fjelie förbi och öster om Fjelie sker utbyggnad i befintlig sträckning, trafikplats Flädie flyttas något norrut. Figur 4 Karta alternativ 2. Alternativ 3. Ny sträckning av väg 16 norr om Fjelie, breddning av befintlig väg 16 mellan Gamlemark och väg 108. Ny trafikplats med hängslen (endast av och påfart mot ett håll) i närheten av Tångarna där ny väg 16 ansluter till E6. 12

13 Figur 5 Karta alternativ 3. Vägverket Region Skåne beslutade om utbyggnad enligt alternativ ett Arbetsplan Upprättandet av arbetsplanen har föregåtts av samråd (se vidare 11 Samrådsredogörelse). Efter genomfört samråd upprättades miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen godkändes av Länsstyrelsen den med krav på komplettering. En kompletterad Miljökonsekvensbeskrivning, daterad har upprättats. En mindre utredning har utförts avseende utformning av trafikplats Flädie. I ett alternativ valdes en utformning där den droppformade cirkulationsplatsen öster om E6 tilläts kvarstå med endast mindre justering av dess utformning. Befintlig bro föreslogs breddas och en ny cirkulationsplats föreslogs byggas vid nuvarande trafikljusreglerade korsning väster om E6. I ett ytterligare alternativ föreslogs, precis som enligt ovan att befintligt trafikljusreglerad korsning väster om E6 utbyts mot cirkulationsplats. Vidare byggs ny bro just norr om befintlig. Befintlig cirkulationsplats öster om E6 rivs och en ny byggs vid infarten till befintlig pendlarparkering. Valt alternativ föreslås innebära att ny cirkulationsplats vid läget för befintligt trafikljus väster om E6 byggs. Befintlig bro ersätts med en ny som har plats för tre körfält och som placeras just norr om läget för befintlig bro. En droppformad cirkulationsplats öster om E6 ersätter nuvarande i ett läge något norr om denna. Befintlig pendlarparkering öster om trafikplatsen rivs och ersätts med en ny med 50 % fler platser i ett nytt läge väster om trafikplatsen. 13

14 2.2.4 Kommunala planer Arbetsplanen påverkar inte detaljplanelagd mark eller medför behov av planläggning. På sikt kan en framtida expansion kring trafikplatsens västra del, vid den nya cirkulation och pendlarparkeringen, bli aktuellt vilket i så fall hanteras genom kommunal planläggning. 3. Syfte, mål och avgränsning 3.1 Arbetsplanens syfte Syftet med arbetsplanen är: att erhålla tillstånd till byggande av allmän väg, att reglera vad som skall utgöra väganordning, att ge markåtkomst med vägrätt, att reglera det allmänna väghållaransvarets avgränsning 3.2 Projektets syfte och mål Ett projektmål är att få förbättrad framkomlighet för trafiken i stråket E6 norr väg 16 och att förbättra trafiksäkerheten och att skapa en effektivare koppling mellan E6 och Bjärred samt Lund. Målet omfattar kapacitetshöjande åtgärder för trafikplatsutformningen i Flädie och med rätt vald broalternativ hitta en optimal kapacitets- och kostnadseffektiv lösning. 3.3 Referensstandard På aktuellt avsnitt för väg 16 och väg 913 samt för ramper i trafikplatsen så är referenshastigheten 70 km/h. E6 håller motorvägsstandard med referenshastigheten 110 km/h. Den dimensionerande trafikmängden för väg 16 är fordon per årsmedeldygn, med en trafikfördelning enligt figur 7. Utifrån den dimensionerande trafikmängden har vägtypen 1+2 väg valts för vägavsnittet mellan de nya cirkulationsplatserna samt 2+2 väg för väg 16 öster om trafikplatsen. 14

15 4. Vägförslaget 4.1 Arbetsplanens omfattning Arbetsplanens omfattning framgår av översiktsritning 101T0101, planritningar med ritningsnummer 101T0201, 101T samt profilritningar med ritningsnummer 101T0301, 101T Arbetsplanen omfattar ny cirkulationsplats väster om E6 som ersättning för den nuvarande trafikljusreglerade korsningen. Väg 16 föreslås få ny sträckning strax norr om nuvarande bro över motorvägen med 2+1 körfält och bredden 14m. Två körfält med riktning västerut och ett körfält österut över den nya bron över E6. Befintlig motorvägsbro föreslås rivas. Parallellavfartsramp från Göteborg får därmed delvis en ny utformning då den dels anpassas till framtida behov av 3+3 körfält på E6 och dels anpassas till ny cirkulationsplats. För att öka trafiksäkerheten vid avfart norrifrån föreslås att nuvarande marknivåer inne i befintlig rampögla bortschaktas (så kallad siktschakt), för att förbättra sikten för trafikanten och på så sätt ge möjlighet till att upptäcka och avvärja eventuella hinder på vägbanan. Påfartsramp mot Malmö får även den anpassas till ny cirkulationsplats vilket kräver en ombyggnad på ca 100m av dess längd. Busshållplatsen på väg 913, väster om ny cirkulationsplats får nytt läge på södra sidan, närmre ny cirkulationsplats, dess norra hållplatsläge behålls. Enskild väganslutning som idag mynnar i nytt tilltänkt busshållplatsläge på väg 913:s södra sida, föreslås få ny anslutning 45m västerut på vägen. Öster om ny motorvägsbro, i trafikplats Flädie ersätts nuvarande cirkulationsplats med en ny förskjuten något norrut, men med samma utformning, som en droppe. Avfartsramp från Malmö anpassas på en kortare sträcka (ca 50m) till denna nya cirkulationsplats. Påfartsramp mot Göteborg anpassas till ny cirkulationsplats vilket kräver en ombyggnad på ca 140m av dess längd vilket även innefattar en vävningssträcka av trafikströmmar från dels Lund och dels från Bjärred. Utbyggnaden av väg 16 öster ny trafikplats innebär en ombyggnad till fyrfältig mötesfri två plus tvåväg med vägrenar fram till nuvarande infart mot pendlarparkering, med breddning av väg 16 norrut. Vägen breddas från 13 till 16,5 meter. Vägsträckan är 200m. Busshållplatsen i Solnäs invid pendlarparkeringen föreslås utgå av Skånetrafiken. Slutligen föreslås nuvarande pendlarparkering rivas, inklusive intilliggande enskild väg (del av Fjelie Tångaväg). Den enskilda vägen är idag ansluten till väg 16, därmed försvinner denna anslutning. 15

16 Beteckning Sträcka Längd Vägbanans bredd Slit- lager Anmärkning Väg 913 Väg 16 Väg 16 Fjellbo Flädie cirk.plats Flädie tpl, ny cirk.plats - Flädie tpl, Droppen Droppen Flädie trafikplats - Solnäs 150m 8m Belagd Allmän väg 300m 14m Belagd Allmän väg 200 m 16.5m Belagd Allmän väg Ramp 1 (Bjärred Malmö) 100m 6.5m Belagd Allmän väg Ramp 2 (Göteborg Lund) 180m 6.5m Belagd Allmän väg Ramp 3 (Malmö Lund) 80m 6.5m Belagd Allmän väg Ramp4 (Lund-Göteborg) 180m 6.5m Belagd Allmän väg Pendlarparkering I trafikplats Flädie - - Belagd 84 personbilsplatser 5 lastbilsplatser Gångbanor Busshållplats - pendlarparkering Tabell 3. Arbetsplanens omfattning 4.2 Trafik 200m 1.5m Belagd Det dimensionerande året för tekniska utformningen av ny- och ombyggnader anpassas normalt efter trafikmängder 20 år efter öppning. Vi har i detta fall valt att använda år 2035 som dimensionerande år. Trafikutvecklingstalen i denna utredning baseras dels på de uppräkningstal som använts inom ramen för Åtgärdsplaneringen samt på historiska trafikmätningar i utredningsområdet. Prognosen fram till 2020 viktas högre baserat på historiska trafikmätningar medan prognosen mellan 2020 och 2035 i större utsträckning baseras på Åtgärdsplaneringens prognos för trafikutveckling i Sydvästra Skåne. 16

17 Trafikutveckling Personbilar Tung trafik Årlig Total Årlig Total E ,5 % 62 % 4,5 % 85 % ,6 % 27 % 2 % 35 % Väg 16 och väg % 15 % 2 % 32 % ,5 % 8 % 1,5 % 25 % Tabell 4 Trafikutveckling för olika årtal Nedan redovisas den skattade trafikens fördelning för prognosåret VÄG E6 MOT GÖTEBORG VÄG 913 MOT BJÄRRED VÄG 16 MOT LUND VÄG E6 MOT MALMÖ Figur 6. Trafikfördelning trafikplats Flädie år

18 4.3 Typsektioner Typsektion för väg 16 på ny bro över väg E6 mellan cirkulationsplatser. Väg 16: V1.0+K3.75+M1.75+K3.25+K3.25+V1.0 = 14.0 meter (V = vägren, K = körfält, M = mittremsa) Typsektion för väg 16 mellan cirkulationsplats och österut till arbetsplanens gräns, se ritning 101T0402: V1.0+K3.25+K3.25+M1.5+K3.25+K3.25+V1.0 = 16.5 meter Ramp i trafikplats, se ritning 101T0402: V1.0+K4.5+V1.0 = 6.5 meter, (V = vägren, K = körbana, M = mittremsa) Beteckning Sträcka Referens- Kör- Mitt- Väg- Sido- hastighet bana remsa renar område Väg 16 Cirkulationsplats - Droppen 70 km/h x 3.25m 1.75m 1.0m B Väg 16 Droppen - Solnäs 70 km/h 4 x 3.25m 1.5m 1.0m B Ramp 1 (Bjärred Malmö) 70 km/h 4.5m - 1.0m B Ramp 2 (Göteborg Lund) 70 km/h 4.5m - 1.0m - B 1.0m Ramp 3 (Malmö Lund) 70 km/h 4.5m - 1.0m B Ramp4 (Lund- Göteborg) 70 km/h 4.5m - 1.0m B Tabell 5. Typsektioner 18

19 4.4 Plan- och profilstandard Beteckning Sträcka/användning Minsta horisonta l-radie (m) Minsta konkava vertikal- Radie (m) Minsta konvexa vertikalradie (m) Största lutning längsled (%) Väg 16 Sekt. 0/140-0/ ,2 Ramp 1 (20010) Påfart mot Malmö ,2 Ramp 2 (20020) Ramp 3 (20110) Ramp4 (20120) Avfart från Göteborg ,6 Avfart från Malmö ,2 Påfart mot Göteborg ,3 Tabell 6. Väggeometri 4.5 Korsningar och anslutningar Stängning av anslutningar ingår inte i arbetsplanen mer än som förslag. Beslut om stängning måste tas av väghållningsmyndigheten (Trafikverket) i särskild ordning. Väg 16, Sektion Typ Föreslagen åtgärd/anm. 0/200 höger Ny korsning Enskild väg, korsning flyttas 40m västerut. 0/350 Korsning i trafikplats väster om E6 0/500 Planskild korsning med väg E6 0/580 Korsning i trafikplats öster om E6 Trafikljus ersätts med ny cirkulationsplats Ny bro ersätter befintlig. Cirkulationsplats typ droppe ersätter befintlig av samma typ 0/640 höger Utfart gård Utfart stängs. 0/760 vänster Korsning befintlig pendelparkering Korsning stängs. Vägen rivs. Tabell 7. Korsningar/anslutningar 19

20 4.6 Geologi & geoteknik Berg Berggrunden utgörs av kalksten, Limhamnsledet (bryozokalksten med flinta och flintbankar). Berggrunden lutar mot väster. Jord Jordlagren vid broläget består omväxlande av sand, siltig finsand, fast lera och lermorän ned till ca 2-3,5 m djup. Därunder följer mycket fast sand och siltig finsand minst till nivå +5,5. Jordlagren öster om väg E6 består av ca 1,5 m lermorän på finsand. Jordlagrens mäktighet är ca 70 m inom området. Geotekniska förutsättningar De geotekniska förutsättningarna är goda, vilket innebär att bron kan plattgrundläggas och att vägar kan anläggas utan förstärkningsåtgärder. Terrassering och eventuell packning av lermorän måste dock utföras under torra förhållanden, då jordarna av lermorän är känsliga för vattenöverskott och ältning. Se vidare Teknisk PM Geoteknik. 4.7 Hydrologi & hydroteknik Hydrologi Lomma kommun ligger inom området för den s.k. Alnarpsströmmen. Alnarpsströmmen är en djupt liggande akvifär i en dalgång i den sedimentära berggrunden vilken löper diagonalt genom sydvästra Skåne, från Barsebäck- Lomma i nordväst ned till Skivarp Abbekås i sydost. Ovan berggrunden är grövre sand- och grussediment avlagrade. Berggrunden och de grova sedimenten innehåller stora uttagbara mängder grundvatten. Alnarpsströmmen används idag inte för kommunal vattenförsörjning i Lomma men är en viktig vattenresurs som kan vara intressant för framtida användning. Akvifären överlagras av mäktiga jordlager som främst utgörs av lermorän. Det ytliga grundvattnet i området vid trafikplats Flädie ligger i de lägre delarna ca 1-2 m under markytan medan det i de högre områdena ligger ca 6-7 m under markytan. Nivåerna indikerar att viss grundvattenavledning sker idag. Nivån varierar under året och högst grundvatten kan förväntas under senvintern och lägst i början av hösten. Inom utredningsområdet finns inga kommunala vattentäkter eller fastställda vattenskyddsområden. Det är okänt om det finns fastigheter i området som har enskilda brunnar. Befintlig bro över E6 ska rivas och ersättas med en ny bro, vilket medför byggnation av nya brostöd. Dessa kommer att utföras i ett område med sand och siltig finsand vilket är vattenförande material. Det eventuellt mittersta brostödet 20

21 behöver grundläggs på den djupaste nivån, drygt +8, vilket är i ungefär samma nivå som E6 befintliga dränering. Grundvattnet utanför E6 direkta närhet har uppmätts till ca nivån +9. Detta sammantaget ger att det eventuellt kommer att krävas en tillfällig sänkning av grundvattnet när det mittersta brostödet ska grundläggas. Detta utförs genom att pumpa i tillfälliga pumpgropar. Eftersom djupet under grundvattenytan är litet och att grundvattnet troligen redan är avsänkt genom dräneringen längs E6, bedöms påverkan under pumpningen bli mycket liten. Ingen permanent påverkan på grundvattnet kan förväntas. Se vidare Teknisk PM Geohydrologi. Hydroteknik Vägavvattningen av trafikplats Flädie sker via vägdiken och dagvattenledningar längs väg E6:an och mynnar ut i Önnerupsbäcken, ca 870 m söder om trafikplatsen. Inga fördröjnings- eller reningsåtgärder finns idag utöver befintliga vägdiken. Önnerupsbäcken kommer även i fortsättningen att belastas av ytvatten från trafikplats Flädie. Dagvatten från föreslagen pendelparkering väster om E6:an leds via dagvattenbrunnar och ledningar till en fördröjningsdamm. Även dagvattnet från trafikplatsens västra del föreslås ledas dit via diken och ledningar, vilka föreslås placeras mellan befintlig bullervall vid Fjelie 2:3 och föreslagen pendlarparkering. I dammen fördröjs vägdagvattnet innan det släpps ut i E6:ans avvattningssystem vidare till Önnerupsbäcken. Utloppet från dammen förslås vara dämt för att hindra spridning av olja. Utloppsflödet från dammen har anpassats enligt dikningsföretagets dimensionerande flöden. Dammen syftar till att begränsa och utjämna dagvattenflöden och reducera föroreningsgraden i vägdagvattnet, främst genom sedimentation. I den östra delen av trafikplats Flädie föreslås att i möjligaste mån använda befintliga diken som anpassas till de nya lägena för väg 16 och väg E6:ans påoch avfarter, för avledning av dagvatten. Den nya vägkroppen kommer att dräneras där så krävs och dräneringsledningarna ansluts till en befintlig åkerkulvert. Avskärande dräneringsledningar anläggs där befintliga åkerdräneringar blir påverkade av trafikplatsens nya utformning. Se vidare Tekniskt PM Ledningar och avvattning. 4.8 Kollektivtrafik Busshållplatsen väster om trafikplats Flädie på väg 913:s södra sida flyttas 90m österut, till nytt läge i sektion 0/280. På vägens norra sida behåller hållplatsen sitt ursprungliga läge. Båda busshållplatslägen, norra och södra sidan av väg 913, kommer att tillgänglighetsanpassas. 21

22 4.9 Gång- och cykeltrafik En ny gångväg kommer att byggas så att fotgängare kan ta sig till och från busshållplatserna österut mot pendlarparkeringen utan att behöva gå på väg 913. Vid den planerade cirkulationsplatsen kommer det att finnas gångpassage i plan Broar och andra byggnadsverk På aktuell sträcka finns i dag en bro (byggår 1960) över väg E6 vid trafikplats Flädie som ska rivas. Befintlig bro är utförd som en tvåleds plattrambro i betong med teoretisk spännvidd på m. Total brolängd 50.9 m och fri höjd 4.5 m samt fri brobredd 10.0 m. Korsningsvinkeln mellan Väg E6 och väg 16 är 89 g. Utöver utrivning av befintlig bro ska följande bro byggas: , bro över väg E6 vid trafikplats Flädie på väg 16. Bron föreslås utförd som en samverkans balkbro i två fack med stålbalkar och betongbrobana. Teoretisk spännvidd m, spännvidderna är anpassade för en framtida sexfältighet av väg E6. Total brolängd m och fri höjd 5.2 m. Fri brobredd på bron är 14.0 m och korsningsvinkeln mellan väg E6 och väg 16 är ca 90 g. Brons överbyggnad lanseras. Grundläggningen av broar redovisas i tekniskt PM geoteknik väg 16 och ytterligare detaljer framgår i tekniskt PM bro. Beteckning Läge sektion, väg 16 Brotyp Bredd Fri höjd Total brolängd Antal spann /460 Balkbro 14,0 m >5,2 m m 2 Tabell 8. Nya och befintliga broar 4.11 Skadeförebyggande åtgärder Barriäreffekter Väg 16 s utbyggnad till fyra filer med mittseparering ökar vägens barriäreffekt medan ombygganden av trafikplats Flädie till viss del istället minskar barriäreffekten. Gc-trafik mellan Lund och Bjärred leds idag på en separat gc-broöver E6 strax norr om trafikplatsen. Avseende detta sker ingen förändring. Vid dagens pendlarparkering finns en busshållplats med två hållplatslägen. Bussresenärer korsar väg 16 i plan. När pendlarparkeringen flyttas tas hållplatsen bort. I anslutning till pendlarparkeringens nya läge finns en hållplats vid väg 913, strax väster om trafikplatsen. En gångpassage över väg 913 ordnas i anslutning till cirkulationen (där hastigheten är lägre). Gångbana anordnas längs väg 913 mellan pendlarparkeringen och hållplatslägena. 22

23 Buller Projektet klassas som väsentlig ombyggnad. Utförda bullerberäkningar visar att ekvivalent bullernivån överstiger 55 dba vid två bostadsfastigheter, Fjelie 2:3 och Fjelie 16:3. Vid Fjelie 2:3 finns en bullervallen vilken byggs på. Fjelie 16:3 ligger mycket utsatt, nära avfartsrampen från E6 mot Lund och nära väg 16. Byggnaden föreslås rivas med hänvisning till boendemiljö (buller och luft). Se även bilaga 2 och Luftföroreningar Skattade halter av NO2 och PM10 indikerar att ingen miljökvalitetsnorm avseende luftkvalité överskrids vid Fjelie 2:3. Inga särskilda åtgärder föreslås. Vid fastighet Fjelie 16:3 indikerar skattade halter att mer noggranna beräkningar för luftkvalité måste göras. Då fastigheten sammantaget ligger mycket utsatt föreslås den för inlösen Vibrationer I området kring trafikplats Flädie består jordlagren i huvudsak av lermorän med inslag av sand. Området bedöms vibrationstekniskt som gynnsamt och ett riskområde bedöms sträcka sig upp till meter från närmsta schakt- och packningsarbete Naturmiljö Planerad dagvattendamm kommer att avvattnas mot ett befintligt vattendrag som mynnar i Önnerupbäcken. Då det finns öring i Önnerupsbäcken ska åtgärder mot grumling vidtas. Arbeten och anslutning av dammen till vattendraget ska ske under sensommaren. Högre vegetation finns i anslutning till bostadsfastigheterna. Längs västra kanten av befintlig pendlarparkering finns en yngre trädrad Ekologiska samband Inga särskilda åtgärder föreslås Kulturmiljö Tillfälliga upplag och uppställningsytor får inte placeras över kända fornlämningar. Förekomst av kända fornlämningar redovisas i MKB Landskap Området kring trafikplatsen ligger högt i landskapet och syns därför lång väg. För att minskar intrycket av infrastruktur ska den nya pendlarparkeringen anpassas till befintlig marknivå och inte läggas på bank. Längs släntkrönet ner mot E6 föreskrivs en trädridå. Öppna vidder är utmärkande för området. Bullervallen längs Fjelie 2:3 s östra kant ligger väl synlig. Utförande på vallen och det angränsande 23

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar Samråd Väg E22/118, Trafikplats Hammar Fyrstegsprincipen 1 Tänk om 2 Optimera 3 Bygg om 4 Bygg nytt Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt Åtgärder som effektiviserar nyttjandet

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Charlotta Ljungkull, Projektledare Roland Nyman, Byggledare Christer Adlerborn,

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Upprättad den 2010-09-01 Projektnr 8851112 REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING PM 1 Be Projektdata Vägnr: E6.02 (f.d. väg 16) Vägnamn: Flädie-Lund

Läs mer

VÄGPLAN Väg 63 Förbi Hjulsjö. Möte på orten. 2 juni 2015

VÄGPLAN Väg 63 Förbi Hjulsjö. Möte på orten. 2 juni 2015 VÄGPLAN Väg 63 Förbi Hjulsjö Möte på orten 2 juni 2015 Presentation Mattias Broberg Projektledare Trafikverket Fredrik Sunnhed Biträdande projektledare Trafikverket Eric Westerlund Markförhandlare Trafikverket

Läs mer

E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm. Plan- och miljöbeskrivning ÄNDRING AV VÄGPLAN. Uppdragsnummer: Granskningshandling

E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm. Plan- och miljöbeskrivning ÄNDRING AV VÄGPLAN. Uppdragsnummer: Granskningshandling VÄG 136 BORGHOLM OTTENBY, DELEN KORSNING EKERUM SAMRÅDSHANDLING 2015-04-27 ÄNDRING AV VÄGPLAN E22 Karlskrona Kalmar Delen förbi Rinkabyholm Uppdragsnummer: 108396 Plan- och miljöbeskrivning 1 (9) Ändring

Läs mer

Anslutning Dragelundsvägen Koppling till Södra Bålstaleden och trafikplats Draget

Anslutning Dragelundsvägen Koppling till Södra Bålstaleden och trafikplats Draget Anslutning Dragelundsvägen Koppling till Södra Bålstaleden och trafikplats Draget ÅF-Infrastructure AB, SE- 169 99 Sverige Telefon +46 10 505 00 00, Säte i Stockholm, www.afconsult.com Org.nr 556185-2103,

Läs mer

Förslag till förändring av det kommunala vägnätet i Ulricehamns kommun del av Vistaforsvägen (Begäran om indragning)

Förslag till förändring av det kommunala vägnätet i Ulricehamns kommun del av Vistaforsvägen (Begäran om indragning) 2016-12-08 1 (6) PM, dnr 2016.741 Enligt fastighetsförteckning Förslag till förändring av det kommunala vägnätet i Ulricehamns kommun del av Vistaforsvägen (Begäran om indragning) 1. Kommunens förslag

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Samrådsmöte Samrådshandling Väg 108, Staffanstorp- Lund, mötesfri landsväg. 15 juni Utformning och miljö

Samrådsmöte Samrådshandling Väg 108, Staffanstorp- Lund, mötesfri landsväg. 15 juni Utformning och miljö Samrådsmöte Samrådshandling Väg 108, Staffanstorp- Lund, mötesfri landsväg 15 juni 2016 Utformning och miljö Lokalisering Val av lokalisering genom breddning av befintlig väg på nordöstra sidan för att

Läs mer

VÄG 850, GÅNG- OCH CYKELVÄG LÄNGS BUAVÄGEN DELEN ARAKULLEVÄGEN-BÅTAFJORDSVÄGEN

VÄG 850, GÅNG- OCH CYKELVÄG LÄNGS BUAVÄGEN DELEN ARAKULLEVÄGEN-BÅTAFJORDSVÄGEN 1 (18) VÄG 850, GÅNG- OCH CYKELVÄG LÄNGS BUAVÄGEN DELEN ARAKULLEVÄGEN-BÅTAFJORDSVÄGEN Objektnummer 130061 ARBETSPLAN 2 (18) ARBETSPLAN Väg 850, gång- och cykelväg längs Buavägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Samrådsmöte på orten 9 november Väg 56, Bie- Alberga (St. Sundby)

Samrådsmöte på orten 9 november Väg 56, Bie- Alberga (St. Sundby) Samrådsmöte på orten 9 november 2016 Väg 56, Bie- Alberga (St. Sundby) Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av 2 justeringspersoner 3. Redogörelse för dagordningen 4. Information formell handläggning 5.

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

Gestaltningsprogram för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Vägutredning för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Väg - Objektnr 51112 2006-12-20

Gestaltningsprogram för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Vägutredning för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Väg - Objektnr 51112 2006-12-20 Gestaltningsprogram för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund Vägutredning för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Väg - Objektnr 51112 2006-12-20 1L320001.indd 1 2007-01-24 10:53:43 Titel: Gestaltningsprogram

Läs mer

Samrådsmöte 5 och 6 mars E18 Köping-Västjädra

Samrådsmöte 5 och 6 mars E18 Köping-Västjädra Samrådsmöte 5 och 6 mars 2019 E18 Köping-Västjädra Dagordning 1. Inledning 2. Information formell handläggning 3. Presentation av projektet och förändringar 4. Allmänna frågor 5. Fika 6. Stationssystem

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg PM TRAFIK OCH VÄGUTFORMNING Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg Vadstena och Motala kommun, Östergötlands län Vägplan, 2018-01-29 GRANSKNINGSHANDLING Innehåll Beslutsunderlag för val av övergripande

Läs mer

Samrådsmöte. 12 maj E18 Köping-Västjädra. Vägplan

Samrådsmöte. 12 maj E18 Köping-Västjädra. Vägplan Samrådsmöte 12 maj 2016 E18 Köping-Västjädra Vägplan Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Närvarolista 4. Val av justeringspersoner 5. Redogörelse för vägplanens prövning Trafikplats

Läs mer

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen!

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen! Samråd på orten 24 augusti 2015 Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte

Protokoll från samrådsmöte PROTOKOLL 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version Lindhult Sara, IVsy4 2016-11-30 0.4 Ev. dokumentid Ev. ärendenummer Ev. projektnummer [DokumentID] TRV 2016/103723 150879 Fastställt

Läs mer

E20 Götene Mariestad. Planläggningsbeskrivning

E20 Götene Mariestad. Planläggningsbeskrivning Planläggningsbeskrivning 2019-04-10 E20 Götene Mariestad Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som

Läs mer

VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg

VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg Publikation 2004:63 VÄGUTREDNING VÄG 226 Vårsta - Flemingsberg En utredning om utbyggnad av väg genom eller förbi Tullinge Underlag för dig som vill bidra med synpunkter på ovanstående vägutredning April

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

Samrådsmöte 22 september Väg 56, Kvicksund- Västjädra

Samrådsmöte 22 september Väg 56, Kvicksund- Västjädra Samrådsmöte 22 september 2016 Väg 56, Kvicksund- Västjädra Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Redogörelse för dagordningen 3. Information formell handläggning 4. Allmänna frågor 5. Översiktlig presentation

Läs mer

Väg 172 Gång- och cykelväg Arvika-Jössefors

Väg 172 Gång- och cykelväg Arvika-Jössefors 1(11) Väg 172 Gång- och cykelväg Arvika-Jössefors Objektnr: 733 480 Arbetsplan 2004-03-29 Beskrivning 2(11) Innehåll 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och motiv för byggande 2.1 Allmänt 2.2 Trafikförhållanden

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen!

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen! Öppet hus 23 Mars 2016 E45 Vattnäs Trunna Välkommen! Station 1. Samhällsplanering och åtgärdsbeställning Samhällsplanerare: Christina Hjorth Åtgärdsbeställare: Anna-Maria Montell Kontakta oss om frågor

Läs mer

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg GRANSKNINGSHANDLING Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg Lomma kommun, Skåne län Vägplan, Samrådsredogörelse 2014-07-04 Projektnummer: 8850760 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

Syfte med plan: Att möjliggöra ombyggnation på genomfarten, väg 45/70 genom Mora, för att öka kapaciteten

Syfte med plan: Att möjliggöra ombyggnation på genomfarten, väg 45/70 genom Mora, för att öka kapaciteten Samrådshandling 2017-05-05 Dnr: MK BN 2017/00186 Behovsbedömning Handläggare: Andrea Andersson Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Plan: Detaljplan för genomfart Mora Läge för plan: se karta

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 942, Mariedal vänstersvängfält

Välkommen till samrådsmöte. Väg 942, Mariedal vänstersvängfält Välkommen till samrådsmöte Väg 942, Mariedal vänstersvängfält 2013-11-28 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation av det

Läs mer

ORGANISATORISKA FRÅGOR FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

ORGANISATORISKA FRÅGOR FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 2010-02-02 Justerad 2010-05-11 Dp 5060 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för TRAFIKPLATS NAFFENTORP (vid korsningen mellan Pildammsvägen och Yttre Ringvägen) i Naffentorp, i Malmö ORGANISATORISKA

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Arbetsplanens Beskrivning VÄG 1195, KARÖSUNDET. Östhammars Kommun, Uppsala Län. SAMRÅDSHANDLING 2011-09-29 Projektnummer: 863397

Arbetsplanens Beskrivning VÄG 1195, KARÖSUNDET. Östhammars Kommun, Uppsala Län. SAMRÅDSHANDLING 2011-09-29 Projektnummer: 863397 Arbetsplanens Beskrivning VÄG 1195, KARÖSUNDET Östhammars Kommun, Uppsala Län SAMRÅDSHANDLING 2011-09-29 Projektnummer: 863397 Dokumenttitel: Arbetsplanens Beskrivning Skapat av: Rickard Sundström Dokumentdatum:

Läs mer

Väg 829, Lövberga -Alanäs, Strömsunds kommun. Samrådsmöte

Väg 829, Lövberga -Alanäs, Strömsunds kommun. Samrådsmöte Väg 829, Lövberga -Alanäs, Strömsunds kommun Samrådsmöte 2018-12-11 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket 010-124 28 23 David Ring, Markförhandlare, Trafikverket 010-123 43 36 Niklas Dahlström,

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Samrådsmöte 4 april Väg 635 delen Koppslahyttan- Halvarsgårdarna

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Samrådsmöte 4 april Väg 635 delen Koppslahyttan- Halvarsgårdarna TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samrådsmöte 4 april 2016 Väg 635 delen Koppslahyttan- Halvarsgårdarna Presentation Trafikverket Kristina Wilander Lindström Projektledare Anna Stenvard Markförhandlare Sweco

Läs mer

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG

PM FÖRPROJEKTERING GÅNG- OCH CYKELVÄG FÖRPROJEKTERING GÅNG-OCH CYKELVÄG, STRÄCKAN VERKEBÄCK - VÄSTERVIK Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 2 Förutsättningar 4 2.1 Gång- och cykelvägens standard 4 2.2 Grundläggningsförhållanden

Läs mer

4.2 Utformning. Beteckningarna i tabel 1.1 återfinns också i figur 1.5 som är en schematisk beskrivning av väganläggningarna.

4.2 Utformning. Beteckningarna i tabel 1.1 återfinns också i figur 1.5 som är en schematisk beskrivning av väganläggningarna. Beteckningarna i tabel 1.1 återfinns också i figur 1.5 som är en schematisk beskrivning av väganläggningarna. De ingående delarna beskrivs mer i detalj under avsnitten 4.2 Utformning, 4.4 Typsektioner,

Läs mer

5. Fastställelseprövning

5. Fastställelseprövning 5. Fastställelse prövning 5. Fastställelseprövning Arbetsplanen med miljökonsekvensbeskrivning ska alltid fastställas om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta gäller även ändringar

Läs mer

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2009-02-05 Datum: 2009-02-06 1(8) 1. Bakgrund Väg 44 är en del av det regionala vägnätet och utgör riksintresse för kommunikation. Åt väster

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet: Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Östra Göinge kommun, Skåne län Samrådsunderlag 2016-09-19 UNDERLAG

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

4.8 Avvattning och ledningar. 4.7 Geologi och geoteknik

4.8 Avvattning och ledningar. 4.7 Geologi och geoteknik 4.7 Geologi och geoteknik De planerade nya cirkulationsplatserna ligger inom ett område med varviga jordar av lera, silt och finsand. Jordmäktigheterna varierar mellan ca 1 och 9 meter, men som mest har

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för Planprogram, del av Fall-området, söder om järnvägen, Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för Planprogram, del av Fall-området, söder om järnvägen, Mantorp, Mjölby kommun Bedömning av för Planprogram, del av Fall-området, söder om järnvägen, Mantorp, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013 Samrådsmöte Vägplan Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo Hjo kommun Västra Götalands län 3 september 2013 Medverkande Trafikverket Marita Karlsson, projektledare Vectura Pär-Anders Emanuelsson, ansvarig

Läs mer

Samråd vägplan Väg 77 Uppsala länsgräns trafikplats Rösa. Etapp 1, Uppsala länsgräns Eknäs Norrtälje kommun, Stockholms län

Samråd vägplan Väg 77 Uppsala länsgräns trafikplats Rösa. Etapp 1, Uppsala länsgräns Eknäs Norrtälje kommun, Stockholms län Samråd vägplan 2018-10-02 Väg 77 Uppsala länsgräns trafikplats Rösa Etapp 1, Uppsala länsgräns Eknäs Norrtälje kommun, Stockholms län Åsa Eriksson, projektledare Dagordning Presentation av närvarande Trafikverket

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Väg E16 Borlänge Djurås Etapp 2 & 3 Norr Amsberg Sifferbo och Sifferbo Djurås. Informationsmöte Gimsbärke 13 september 2018

Väg E16 Borlänge Djurås Etapp 2 & 3 Norr Amsberg Sifferbo och Sifferbo Djurås. Informationsmöte Gimsbärke 13 september 2018 TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1.0 Väg E16 Borlänge Djurås Etapp 2 & 3 Norr Amsberg Sifferbo och Sifferbo Djurås Informationsmöte Gimsbärke 13 september 2018 Presentation TRAFIKVERKET Åsa Bergqvist,

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

E45 Rengsjön - Älvros, Härjedalens kommun. Samrådsmöte

E45 Rengsjön - Älvros, Härjedalens kommun. Samrådsmöte E45 Rengsjön - Älvros, Härjedalens kommun Samrådsmöte 2019-01-23 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket Annika Krylén, Markförhandlare, Trafikverket Jan Vallin, Uppdragsledare, WSP Bo Eskebaek,

Läs mer

Samråd om ny gång- och cykelbana sträckan Arvika Västra sund. Hörsalen, ANC i Arvika 17 mars 2015

Samråd om ny gång- och cykelbana sträckan Arvika Västra sund. Hörsalen, ANC i Arvika 17 mars 2015 Samråd om ny gång- och cykelbana sträckan Arvika Västra sund Hörsalen, ANC i Arvika 17 mars 2015 Dagordning Inledning och presentaion av deltagare Bakgrund Ill projektet Redogörelse av planeringsprocessen

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg Välkommen till samrådsmöte Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg 2014-09-09 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Redogörelse för vägplanens prövning 4 Presentation av det upprättade

Läs mer

Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås

Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås Kvällens upplägg (enligt dagordning) 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Val av justeringsmän 5 Redogörelse för vägplanens prövning

Läs mer

Öppet hus/samråd E4 Kongberget- Gnarp /09

Öppet hus/samråd E4 Kongberget- Gnarp /09 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Öppet hus/samråd E4 Kongberget- Gnarp 2017-05-08/09 Agenda Inledning/presentation Historik kring projektet Projektmål Tidplan och samrådsprocess Studerade korridorer Samrådstid

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning ÖVRIGA HANDLINGAR. 1. Sammanfattning av vägutredningen 2. Samråd 3. Beslut 4. Motiv för beslut 5.

Innehållsförteckning. Inledning ÖVRIGA HANDLINGAR. 1. Sammanfattning av vägutredningen 2. Samråd 3. Beslut 4. Motiv för beslut 5. Inledning Denna beslutshandling innehåller en sammanfattning av den vägutredning och miljökonsekvensbeskrivning som finns redovisad i rapporten "Samrådshandling 2006-12". För mer detaljerade beskrivningar

Läs mer

Samråd på Folkets hus 18: Väg 174, nya gångoch cykelvägar vid Hunnebostrand och Bovallstrand

Samråd på Folkets hus 18: Väg 174, nya gångoch cykelvägar vid Hunnebostrand och Bovallstrand Samråd på Folkets hus 18:00 2015-03-24 Väg 174, nya gångoch cykelvägar vid Hunnebostrand och Bovallstrand Välkomna till samrådsmöte angående nya gång- och cykelvägar utmed väg 174 på delarna Bovallstrand

Läs mer

Detaljplaner inom vägplan E4, sträckan Gumboda-Grimsmark

Detaljplaner inom vägplan E4, sträckan Gumboda-Grimsmark 9-01 Detaljplaner inom vägplan E4, sträckan Gumboda-Grimsmark Inom vägplan för sträckan Gumboda-Grimsmark berörs sex detaljplaner av vägplanens nya vägområde. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Samråd Vägplan. Väg 174 Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg TMALL 0141 Presentation v 1.0

Samråd Vägplan. Väg 174 Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samråd Vägplan Väg 174 Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg 2017-10-03 Välkomna till samrådsmöte angående ny gång- och cykelväg utmed väg 174 i norra Bovallstrand! Folkets

Läs mer

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Väg E6.20 Söder-Västerleden Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Två vägplaner Söderleden utgör riksintresse för kommunikationer. Behov finns att förbättra framkomligheten. Sisjömotet Söderleden Fässbergsmotet

Läs mer

E22 Malmö-Kristianstad delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N

E22 Malmö-Kristianstad delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N PM byggnadsverk Hardebergaspåret E22 Malmö-Kristianstad delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N Lunds kommun, Skåne län Underlag till vägplan 2017-05-12 Projektnummer: 108508 PM byggnadsverk Hardebergaspåret

Läs mer

Väg 23 och väg 119, vid Hässleholm Kollektivtrafikåtgärd vid Stoby

Väg 23 och väg 119, vid Hässleholm Kollektivtrafikåtgärd vid Stoby SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 23 och väg 119, vid Hässleholm Kollektivtrafikåtgärd vid Stoby Hässleholms kommun, Skåne län Plan- och miljöbeskrivning, 2017-03-24 Trafikverket Postadress: Box 543, 291 25 Skåne

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Väg 321, Svenstavik- Månsåsen delen Kövra-Månsåsen. Samrådsmöte

Väg 321, Svenstavik- Månsåsen delen Kövra-Månsåsen. Samrådsmöte Väg 321, Svenstavik- Månsåsen delen Kövra-Månsåsen Samrådsmöte 2015-01-15 Presentation Kerstin Holmgren, Projektledare, Trafikverket 010-123 73 92 Bertil Jansson, Markförhandlare, Trafikverket 010-123

Läs mer

PM ÄLTAVÄGEN - VÄG OCH TRAFIK

PM ÄLTAVÄGEN - VÄG OCH TRAFIK NACKA KOMMUN Förstudie Älta Centrum UPPDRAGSNUMMER 3730116000 MEDVERKANDE: JOHAN INGELSHED YLVA ALMQVIST Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Befintliga Ältavägen och planerad bebyggelse 1 3 Korsningspunkter

Läs mer

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun Samrådsmöte Välkomna till samrådsmöte angående Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun Västra Götalands län 2015-06-16 2 2015-06-10 2 2015-06-10

Läs mer

Samråd i Hällaryds kommunalhus 18:30 2014-08-25. Väg 620, ny gångoch cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Samråd i Hällaryds kommunalhus 18:30 2014-08-25. Väg 620, ny gångoch cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Samråd i Hällaryds kommunalhus 18:30 Väg 620, ny gångoch cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Välkomna till samrådsmöte angående Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte 2014-08-27 Dagordning Presentation Inledning Presentation av projektet Miljöfrågor i projektet Fortsatt arbete Marklösenfrågor Övriga frågor

Läs mer

Väg 19 delen Tomelilla Brösarp - Degeberga inom Tomelilla, Simrishamns och Kristianstads kommuner, Skåne Län

Väg 19 delen Tomelilla Brösarp - Degeberga inom Tomelilla, Simrishamns och Kristianstads kommuner, Skåne Län 2008-10-31 Vägverket 1 Välkomna till markägarsammanträde angående Väg 19 delen Tomelilla Brösarp - Degeberga inom Tomelilla, Simrishamns och Kristianstads kommuner, Skåne Län 2008-10-27,-28,-29,-30 kl.

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län PM Kommunal planering 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson Dokumentdatum:

Läs mer

E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum

E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum UNDERLAG TILL VÄGPLAN E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum Täby och Österåkers Kommun, Stockholms län PM Vägutformning 2015-11-23 Projektnummer: 107337 Dokumenttitel: PM Vägutformning Skapat av: Jonas Skyllberg

Läs mer

Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN

Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN Upprättad 2016-02-17 Dnr: KS 2015/00884 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN Utskrift från Tekis-GI Knislinge, Östra Göinge kommun, Skåne län www.ostragoinge.se

Läs mer

olycksdrabbade korsningar, både mellan bilar och mellan bil och fotgängare eller cykel/ moped. Kring Länna trafikplats i norr har det nu att bebygga.

olycksdrabbade korsningar, både mellan bilar och mellan bil och fotgängare eller cykel/ moped. Kring Länna trafikplats i norr har det nu att bebygga. Arbetsplan VÄG 73 TRAFIKPLATS VEGA under de senaste fem åren inträffat fem svåra olyckor enligt statistik från polis och sjukhus (STRADA) och i trafikplats Handen tio svåra olyckor, se figur 2.1-3. Olycksstatistik

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen Väg 73 Trafikplats Handen Tpl Handen Tpl Jordbro Arbetsplan UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-09-17 4G140001.docx Dokumentinformation Beskrivning 1 PM Geoteknik Beskrivning 2 Beskrivning 3 Beskrivning 4 Information

Läs mer

E22 förbi Söderköping, inkl. väg 210 Skärgårdslänken. Indragning av väg 801 och 844. Samrådshandling

E22 förbi Söderköping, inkl. väg 210 Skärgårdslänken. Indragning av väg 801 och 844. Samrådshandling E22 förbi Söderköping, inkl. väg 210 Skärgårdslänken Indragning av väg 801 och 844 Samrådshandling 2016-11-28 Presentation Jonas Danielsson, Projektledare Trafikverket Gabriella Strand, Projektingenjör

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg 919, Vadstena-Motala Vadstena och Motala kommun, Östergötlands län Granskningshandling 2017-10-06 Dokumenttitel: Tekniskt PM Avvattning och ledningar Skapat av:

Läs mer

Väg 321, Svenstavik- Månsåsen delen Svenstavik-Kövra. Samrådsmöte

Väg 321, Svenstavik- Månsåsen delen Svenstavik-Kövra. Samrådsmöte Väg 321, Svenstavik- Månsåsen delen Svenstavik-Kövra Samrådsmöte 2015-01-14 Presentation Kerstin Holmgren, Projektledare, Trafikverket 010-123 73 92 Bertil Jansson, Markförhandlare, Trafikverket 010-123

Läs mer

E4 Kongberget Gnarp. Samråd planutformning. Harmånger

E4 Kongberget Gnarp. Samråd planutformning. Harmånger E4 Kongberget Gnarp Samråd planutformning Harmånger 2015-02-18 Det här är vi Projektledare Kerstin Holmgren, Trafikverket 010-123 73 92 Markförhandlare Tomas Sundin, Trafikverket 010-123 74 40 Projekteringsledare

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 76, delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län. Objekt: REVIDERING EFTER UTSTÄLLELSE

ARBETSPLAN Väg 76, delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län. Objekt: REVIDERING EFTER UTSTÄLLELSE ARBETSPLAN Väg 76, delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län Objekt: 83158970 REVIDERING EFTER UTSTÄLLELSE 2011-10-07 Objektdata Vägnr: 76 Objektnr: 83158970 Kommun: Gävle Län: Gävleborg Dokumentdata

Läs mer

Samrådsmöte. Välkommen. 14 juni Väg 136 Rälla - Ekerum TMALL 0141 Presentation v 1.0

Samrådsmöte. Välkommen. 14 juni Väg 136 Rälla - Ekerum TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samrådsmöte 14 juni 2017 Väg 136 Rälla - Ekerum Välkommen 1 Presentation Mikael Hårrskog, Projektledare Trafikverket Helen Knutson, MarkförhandlareTrafikverket Peter Sieurin,

Läs mer

Välkomna till samråd! Rastplats Svenstavik Måndag 4/

Välkomna till samråd! Rastplats Svenstavik Måndag 4/ Välkomna till samråd! Rastplats Svenstavik Måndag 4/12 18.00 Vilka är vi? Trafikverket Daniel Schwartz, Projektledare Tomas Vickman, Projektingenjör Ida Magni, Markförhandlare Konsult: WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd

Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd TEKNISK PM GEOTEKNIK Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd Svenljunga kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2015-10-05 Projektnummer: 139007 1 Trafikverket Postadress:

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg TEKNISKT PM TRAFIKANALYS E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län Vägplan, val av lokalisering 2017-09-11 Trafikverket Postadress: Box 110, 54

Läs mer

Underrättelse: Revidering av arbetsplan inför fastställelse.

Underrättelse: Revidering av arbetsplan inför fastställelse. Ärendenummer : TRV 2010/11729 Dokumentdatum 2013-10-07 Ert ärendenummer Sidor [Motpartens ärendeid] 1(2) Kopia till: Diariet Underrättelse: Revidering av arbetsplan inför fastställelse. Arbetsplan för

Läs mer