Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie"

Transkript

1 ARBETSPLAN Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie Ombyggnad av trafikplats Flädie Lomma kommun, Skåne län Beskrivning Objekt:

2 Titel: Arbetsplan. Väg E6, Malmö Helsingborg, Trafikplats Flädie. Ombyggnad av trafikplats Flädie Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Per Pettersson, projektledare, tfn Uppdragsansvarig: Peter Kjellner, Vectura, tfn Distributör: Trafikverket, Box 543, Kristianstad, Björkhemsvägen 17, telefon:

3 Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund och motiv Förutsättningar Allmänt Trafikförhållanden Olycksstatistik Bebyggelse och markanvändning Miljö- & kulturförhållanden Kommunala planer Ekonomiska förutsättningar Tidigare/pågående utredningar och beslut Förstudie Vägutredning Arbetsplan Kommunala planer Syfte, mål och avgränsning Arbetsplanens syfte Projektets syfte och mål Referensstandard Vägförslaget Arbetsplanens omfattning Trafik Typsektioner Plan- och profilstandard Korsningar och anslutningar Geologi & geoteknik Berg Jord Geotekniska förutsättningar Hydrologi & hydroteknik... 20

4 Hydrologi Hydroteknik Kollektivtrafik Gång- och cykeltrafik Broar och andra byggnadsverk Skadeförebyggande åtgärder Barriäreffekter Buller Luftföroreningar Vibrationer Naturmiljö Ekologiska samband Kulturmiljö Landskap Friluftsliv Mark- och vattenföroreningar Skyddsåtgärder under byggnadstiden Övriga väganordningar Beläggning Belysning Driftvändplatser Parkerings- och uppställningsytor Räcken Väg 16 kommer på aktuell sträcka att förses med mitträcke, med uppehåll för rondell i trafikplats Skyltar och signaler Vägmarkering Andra åtgärder och anordningar Anslutnings- och parallellvägar Jord- och luftledningar Kompensationsåtgärder

5 5. Förändring av väghållaransvaret Förändring av väghållningsområde Förändring av allmän väg Konsekvenser av vägförslaget Trafiktekniska konsekvenser Trafikmängder Framkomlighet Trafiksäkerhet Trafikekonomi och komfort Trafikantupplevelser och trafikservice Miljökonsekvenser Hälsa och säkerhet Natur- och kulturmiljö Hushållning med naturresurser Konsekvenser för pågående markanvändning Påverkan under byggnadstiden Markåtkomst Fastställelseprövning Fastställelsebeslutets omfattning Rättsverkningar av fastställsebeslutet Vägområde för allmän väg Vägområde för allmän väg med vägrätt Vägområde inom detaljplan Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt Område med tillfällig nyttjanderätt Område för enskild väg Kostnader Fortsatt arbete (genomförande) Bygghandling Dispenser och tillstånd Produktion

6 9.3.1 Trafikföring under byggnadstiden Kontroll och uppföljning Sakägare Samrådsredogörelse Underlagsmaterial

7 1. Sammanfattning Syftet med utbyggnaden av trafikplats Flädie är att uppnå ett trafiksäkrare och effektivare vägsystem med hög framkomlighet. Trafikplats Flädie utgör en del av en viktig infartsled tillsammans med väg 16 till Lund norrifrån. Arbetsplanen omfattar ett område som sträcker sig från Fjellbo gård, cirka 350m väster om trafikplatsen till den befintliga pendlarparkeringen cirka 300m öster om trafikplatsen. Arbetsplanområdet är som mest cirka 200m brett. Innan arbetsplanarbetet påbörjades har en förstudie och en vägutredning gjorts. Förstudien upprättades under våren 2001 och i oktober samma år beslutade Länsstyrelsen att utbyggnaden kan antas innebära betydande miljöpåverkan såväl i befintlig sträckning som i nytt läge. Vägutredningen påbörjades år 2006 och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning upprättades i oktober samma år. Denna godkändes av Länsstyrelsen i januari år Vägbredden på väg 913 och väg 16 varierar från cirka 8m till 14m. Bredden på bron över E6 är 10m. I utbyggnaden av trafikplatsen ingår en ny cirkulationsplats väster om trafikplatsen, vilken ersätter befintlig signalreglerad korsning. Vidare byggs en ny pendlarparkering nordväst om trafikplatsen och även en ny bro med tre körfält strax norr om den befintliga kommer byggas. Cirkulationsplatsen av droppestyp, öster om trafikplatsen flyttas något norrut. Rampernas radier görs större. Landskapet kring det aktuella vägavsnittet karaktäriseras av öppen åkermark och bebyggelsen utgörs av två gårdar. Trafikplatsens utbyggnad innebär i de flesta fall liten påverkan på de värdefulla naturmiljöerna. Utförda bullerberäkningar visar att bullernivån överstiger 55 dba vid två bostadsfastigheter. Vid Fjelie 2:3 finns en bullervall vilken byggs på. Fjelie 16:3 ligger mycket utsatt, nära avfartsrampen från E6 mot Lund och nära väg 16. Byggnaden föreslår man att lösa in och riva. Miljökonsekvensbeskrivningen godkändes av Länsstyrelsen den Arbetsplanen kommer att ställas ut och fastställas. Utbyggnaden ingår i nationell plan, Byggstart är för tillfället osäkert men kan komma igång tidigast Kalkylerad totalkostnad för objektet i 2010års prisnivå är cirka 42 mkr, se bilaga 1. 7

8 2. Bakgrund och motiv Trafikplats Flädie på E6 har en nuvarande utformning anpassad för vänstertrafik vilket bland annat innebär att avfartsrampen från norr har en snäv radie. Detta problem skapar fördröjningar för trafik både från E6 och Bjärred. Trängseln medför även trafiksäkerhetsproblem, speciellt genom att långa köer uppstår längs den norra avfartsrampen från E6. Tidigare utförda trafikanalyser visar på att det krävs en större ombyggnad av trafikplats Flädie för att uppnå en hållbar trafiklösning. 2.1 Förutsättningar Allmänt I trafikplats Flädie möts väg 16, regional väg och E6, nationell väg. Trafikplatsen är en viktig infartsport mot Lund via väg 16 för trafiken norrifrån. Trafikplatsen är en planskild korsning med påfarts- och avfartsramper där trafiken korsar E6 över en bro. Öster om bron finns en droppformad cirkulationsplats och väster om den finns ett trafikljus i anslutning till ramperna. Skyltad hastighet är 110 km/h på E6 och 70 km/h på av- och påfarter. En busshållplats finns belägen strax väster om trafikplatsen, i nuläget finns inga gång- och cykelvägar till och från busshållplatserna och inte heller någon utmärkt överfart för de oskyddade trafikanterna. Arbetsplanen omfattar väg 16 ca 300 m öster och väster om E6 samt på- och avfartsramperna för E Trafikförhållanden Trafikmängderna år 2006, på E6 vid trafikplats Flädie framgår av tabell 1 nedan. Total trafik [fordon/dygn] Tung trafik [fordon/dygn] Andel tung trafik [%] Mätår Total trafik år 2006 [fordon/dygn] E6 Norr tpl Flädie % E6 Söder % tpl Flädie Tabell 1 Trafikflöden för år 2006 (årsmedeldygnstrafik) Trafikfördelningen i trafikplatsen, årsmedeldygnstrafiken, framgår av figur 1 nedan. 8

9 VÄG E6 MOT GÖTEBORG VÄG 913 MOT BJÄRRED VÄG 16 MOT LUND VÄG E6 MOT MALMÖ Figur 1 Skattade trafikmängders fördelning in i trafikplats Flädie avseende dygn år En plankorsning med enskild väg finns i nuläget strax väster om trafikplats Flädie som ansluter till väg 913 söderifrån. Bussförbindelser mellan Lund och Bjärred trafikerar väg 16. Resandeantalet till och från en del av busshållplatserna på väg 16 är dock lågt Olycksstatistik Det totala antalet olyckor under perioden är 11 stycken varav 3 stycken bedömdes som svåra olyckor och resterande som 9

10 lindriga. Majoriteten av olyckorna var singelolyckor (S) och en olycka med fotgängare/cykel /moped (G). Figur 2 Olyckor vid Trafikplats Flädie Bebyggelse och markanvändning Närliggande bebyggelsen vid trafikplats Flädie utgörs av 2 stycken friliggande gårdar. Marken kring trafikplatsen brukas som jordbruksmark. På södra sidan av väg 16 ligger det i dag flera elkablar i ett stråk som korsar väg E6. Det är flera högspänningskablar, signalkablar och tomrör. Befintliga telekablar korsar väg 16 i ett par punkter vid trafikplats Flädie. Kända befintliga åkerdräneringsledningar finns på norra sidan av väg 16 och väster om väg E6. De är anslutna till en åkerkulvert som går väster ut norr om väg 16. Befintlig gasledning korsar väg 16 lite öster om väg E6. Närmast öster om befintlig cirkulationsplats och E6 är ett område med en bredd på ca 100 m reserverat för ett yttre godsspår Miljö- & kulturförhållanden Området kring trafikplatsen består av ett öppet jordbrukslandskap. Inga särskilt utpekade natur- eller kulturmiljöer omfattas i arbetsplanområdet. 10

11 Ombyggnaden av trafikplats Flädie för av- och påfarter till E6 ligger inom två riksintressen; riksintresset för kustzon och riksintresset för vägar. Gränsen för riksintresset för kustzon går längs motorväg E6 och det är därför endast arbeten väster om E6 som ligger inom riksintresset för kustzon. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt då de arbeten som genomförs längs E6 främst sker i redan exploaterad miljö. Riksintresset för vägar påverkas i en positiv riktning genom förbättrad vägstandard och minskad olycksrisk. Ombyggnaderna berör inga Natura 2000-områden, strandskydd, naturreservat eller vattenskyddsområden. Dikningsföretaget som vägdagvattnet leds till mynnar i Önnerupsbäcken som omfattas av biotopskydd. Trädrad vid pendlarparkeringen och allé på fastighet 16:3 bedöms omfattas av biotopskydd Kommunala planer Arbetsplanen för trafikplats Flädie ligger inom Lomma kommun. En ny översiktsplanär under framtagande. I utställningsversionen, daterad , beskrivs en utbyggnad av väg 16/ väg 913 inklusive en planskild korsning med järnvägen i Flädie. Vid trafikplats Flädie, i nordvästra kvadranten, föreslås en framtida bensinstation. Framtida, ekologiska korridorer visas, bland annat kring Önnerupsbäcken och dess förgreningar i Fjelie. Arbetsplanen bedöms ligga i linje med intentionerna i den kommande kommunala översiktsplanen. Arbetsplanen berör inga detaljplaner eller områdesbestämmelser Ekonomiska förutsättningar Utbyggnaden av väg 16 Flädie Lund och trafikplats Flädie är för närvarande med i regional plan men finansiering av projektet är fortfarande oklart. 2.2 Tidigare/pågående utredningar och beslut Förstudie I januari år 2000 påbörjades arbetet med en förstudie för trafikplats Flädie. I juni samma år upprättades förstudien och med denna som grund beslutade Länsstyrelsen i oktober år 2001 att utbyggnaden kan antas innebära betydande miljöpåverkan såväl i befintlig sträckning som i nytt läge Vägutredning 2006, dvs. några år efter det att förstudien var klar, inleddes arbetet med vägutredning. Ett antal samråd genomfördes innan en miljökonsekvensbeskrivning upprättades i oktober samma år. Denna godkändes av Länsstyrelsen i januari Vägutredningen innehöll följande alternativ: Alternativ 1. Utbyggnad i befintlig sträckning av väg 16 samt kapacitetshöjande åtgärder i trafikplats Flädie. 11

12 Figur 3 Karta alternativ 1. Alternativ 2. Ny sträckning av väg 16 väster om Fjelie förbi och öster om Fjelie sker utbyggnad i befintlig sträckning, trafikplats Flädie flyttas något norrut. Figur 4 Karta alternativ 2. Alternativ 3. Ny sträckning av väg 16 norr om Fjelie, breddning av befintlig väg 16 mellan Gamlemark och väg 108. Ny trafikplats med hängslen (endast av och påfart mot ett håll) i närheten av Tångarna där ny väg 16 ansluter till E6. 12

13 Figur 5 Karta alternativ 3. Vägverket Region Skåne beslutade om utbyggnad enligt alternativ ett Arbetsplan Upprättandet av arbetsplanen har föregåtts av samråd (se vidare 11 Samrådsredogörelse). Efter genomfört samråd upprättades miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen godkändes av Länsstyrelsen den med krav på komplettering. En kompletterad Miljökonsekvensbeskrivning, daterad har upprättats. En mindre utredning har utförts avseende utformning av trafikplats Flädie. I ett alternativ valdes en utformning där den droppformade cirkulationsplatsen öster om E6 tilläts kvarstå med endast mindre justering av dess utformning. Befintlig bro föreslogs breddas och en ny cirkulationsplats föreslogs byggas vid nuvarande trafikljusreglerade korsning väster om E6. I ett ytterligare alternativ föreslogs, precis som enligt ovan att befintligt trafikljusreglerad korsning väster om E6 utbyts mot cirkulationsplats. Vidare byggs ny bro just norr om befintlig. Befintlig cirkulationsplats öster om E6 rivs och en ny byggs vid infarten till befintlig pendlarparkering. Valt alternativ föreslås innebära att ny cirkulationsplats vid läget för befintligt trafikljus väster om E6 byggs. Befintlig bro ersätts med en ny som har plats för tre körfält och som placeras just norr om läget för befintlig bro. En droppformad cirkulationsplats öster om E6 ersätter nuvarande i ett läge något norr om denna. Befintlig pendlarparkering öster om trafikplatsen rivs och ersätts med en ny med 50 % fler platser i ett nytt läge väster om trafikplatsen. 13

14 2.2.4 Kommunala planer Arbetsplanen påverkar inte detaljplanelagd mark eller medför behov av planläggning. På sikt kan en framtida expansion kring trafikplatsens västra del, vid den nya cirkulation och pendlarparkeringen, bli aktuellt vilket i så fall hanteras genom kommunal planläggning. 3. Syfte, mål och avgränsning 3.1 Arbetsplanens syfte Syftet med arbetsplanen är: att erhålla tillstånd till byggande av allmän väg, att reglera vad som skall utgöra väganordning, att ge markåtkomst med vägrätt, att reglera det allmänna väghållaransvarets avgränsning 3.2 Projektets syfte och mål Ett projektmål är att få förbättrad framkomlighet för trafiken i stråket E6 norr väg 16 och att förbättra trafiksäkerheten och att skapa en effektivare koppling mellan E6 och Bjärred samt Lund. Målet omfattar kapacitetshöjande åtgärder för trafikplatsutformningen i Flädie och med rätt vald broalternativ hitta en optimal kapacitets- och kostnadseffektiv lösning. 3.3 Referensstandard På aktuellt avsnitt för väg 16 och väg 913 samt för ramper i trafikplatsen så är referenshastigheten 70 km/h. E6 håller motorvägsstandard med referenshastigheten 110 km/h. Den dimensionerande trafikmängden för väg 16 är fordon per årsmedeldygn, med en trafikfördelning enligt figur 7. Utifrån den dimensionerande trafikmängden har vägtypen 1+2 väg valts för vägavsnittet mellan de nya cirkulationsplatserna samt 2+2 väg för väg 16 öster om trafikplatsen. 14

15 4. Vägförslaget 4.1 Arbetsplanens omfattning Arbetsplanens omfattning framgår av översiktsritning 101T0101, planritningar med ritningsnummer 101T0201, 101T samt profilritningar med ritningsnummer 101T0301, 101T Arbetsplanen omfattar ny cirkulationsplats väster om E6 som ersättning för den nuvarande trafikljusreglerade korsningen. Väg 16 föreslås få ny sträckning strax norr om nuvarande bro över motorvägen med 2+1 körfält och bredden 14m. Två körfält med riktning västerut och ett körfält österut över den nya bron över E6. Befintlig motorvägsbro föreslås rivas. Parallellavfartsramp från Göteborg får därmed delvis en ny utformning då den dels anpassas till framtida behov av 3+3 körfält på E6 och dels anpassas till ny cirkulationsplats. För att öka trafiksäkerheten vid avfart norrifrån föreslås att nuvarande marknivåer inne i befintlig rampögla bortschaktas (så kallad siktschakt), för att förbättra sikten för trafikanten och på så sätt ge möjlighet till att upptäcka och avvärja eventuella hinder på vägbanan. Påfartsramp mot Malmö får även den anpassas till ny cirkulationsplats vilket kräver en ombyggnad på ca 100m av dess längd. Busshållplatsen på väg 913, väster om ny cirkulationsplats får nytt läge på södra sidan, närmre ny cirkulationsplats, dess norra hållplatsläge behålls. Enskild väganslutning som idag mynnar i nytt tilltänkt busshållplatsläge på väg 913:s södra sida, föreslås få ny anslutning 45m västerut på vägen. Öster om ny motorvägsbro, i trafikplats Flädie ersätts nuvarande cirkulationsplats med en ny förskjuten något norrut, men med samma utformning, som en droppe. Avfartsramp från Malmö anpassas på en kortare sträcka (ca 50m) till denna nya cirkulationsplats. Påfartsramp mot Göteborg anpassas till ny cirkulationsplats vilket kräver en ombyggnad på ca 140m av dess längd vilket även innefattar en vävningssträcka av trafikströmmar från dels Lund och dels från Bjärred. Utbyggnaden av väg 16 öster ny trafikplats innebär en ombyggnad till fyrfältig mötesfri två plus tvåväg med vägrenar fram till nuvarande infart mot pendlarparkering, med breddning av väg 16 norrut. Vägen breddas från 13 till 16,5 meter. Vägsträckan är 200m. Busshållplatsen i Solnäs invid pendlarparkeringen föreslås utgå av Skånetrafiken. Slutligen föreslås nuvarande pendlarparkering rivas, inklusive intilliggande enskild väg (del av Fjelie Tångaväg). Den enskilda vägen är idag ansluten till väg 16, därmed försvinner denna anslutning. 15

16 Beteckning Sträcka Längd Vägbanans bredd Slit- lager Anmärkning Väg 913 Väg 16 Väg 16 Fjellbo Flädie cirk.plats Flädie tpl, ny cirk.plats - Flädie tpl, Droppen Droppen Flädie trafikplats - Solnäs 150m 8m Belagd Allmän väg 300m 14m Belagd Allmän väg 200 m 16.5m Belagd Allmän väg Ramp 1 (Bjärred Malmö) 100m 6.5m Belagd Allmän väg Ramp 2 (Göteborg Lund) 180m 6.5m Belagd Allmän väg Ramp 3 (Malmö Lund) 80m 6.5m Belagd Allmän väg Ramp4 (Lund-Göteborg) 180m 6.5m Belagd Allmän väg Pendlarparkering I trafikplats Flädie - - Belagd 84 personbilsplatser 5 lastbilsplatser Gångbanor Busshållplats - pendlarparkering Tabell 3. Arbetsplanens omfattning 4.2 Trafik 200m 1.5m Belagd Det dimensionerande året för tekniska utformningen av ny- och ombyggnader anpassas normalt efter trafikmängder 20 år efter öppning. Vi har i detta fall valt att använda år 2035 som dimensionerande år. Trafikutvecklingstalen i denna utredning baseras dels på de uppräkningstal som använts inom ramen för Åtgärdsplaneringen samt på historiska trafikmätningar i utredningsområdet. Prognosen fram till 2020 viktas högre baserat på historiska trafikmätningar medan prognosen mellan 2020 och 2035 i större utsträckning baseras på Åtgärdsplaneringens prognos för trafikutveckling i Sydvästra Skåne. 16

17 Trafikutveckling Personbilar Tung trafik Årlig Total Årlig Total E ,5 % 62 % 4,5 % 85 % ,6 % 27 % 2 % 35 % Väg 16 och väg % 15 % 2 % 32 % ,5 % 8 % 1,5 % 25 % Tabell 4 Trafikutveckling för olika årtal Nedan redovisas den skattade trafikens fördelning för prognosåret VÄG E6 MOT GÖTEBORG VÄG 913 MOT BJÄRRED VÄG 16 MOT LUND VÄG E6 MOT MALMÖ Figur 6. Trafikfördelning trafikplats Flädie år

18 4.3 Typsektioner Typsektion för väg 16 på ny bro över väg E6 mellan cirkulationsplatser. Väg 16: V1.0+K3.75+M1.75+K3.25+K3.25+V1.0 = 14.0 meter (V = vägren, K = körfält, M = mittremsa) Typsektion för väg 16 mellan cirkulationsplats och österut till arbetsplanens gräns, se ritning 101T0402: V1.0+K3.25+K3.25+M1.5+K3.25+K3.25+V1.0 = 16.5 meter Ramp i trafikplats, se ritning 101T0402: V1.0+K4.5+V1.0 = 6.5 meter, (V = vägren, K = körbana, M = mittremsa) Beteckning Sträcka Referens- Kör- Mitt- Väg- Sido- hastighet bana remsa renar område Väg 16 Cirkulationsplats - Droppen 70 km/h x 3.25m 1.75m 1.0m B Väg 16 Droppen - Solnäs 70 km/h 4 x 3.25m 1.5m 1.0m B Ramp 1 (Bjärred Malmö) 70 km/h 4.5m - 1.0m B Ramp 2 (Göteborg Lund) 70 km/h 4.5m - 1.0m - B 1.0m Ramp 3 (Malmö Lund) 70 km/h 4.5m - 1.0m B Ramp4 (Lund- Göteborg) 70 km/h 4.5m - 1.0m B Tabell 5. Typsektioner 18

19 4.4 Plan- och profilstandard Beteckning Sträcka/användning Minsta horisonta l-radie (m) Minsta konkava vertikal- Radie (m) Minsta konvexa vertikalradie (m) Största lutning längsled (%) Väg 16 Sekt. 0/140-0/ ,2 Ramp 1 (20010) Påfart mot Malmö ,2 Ramp 2 (20020) Ramp 3 (20110) Ramp4 (20120) Avfart från Göteborg ,6 Avfart från Malmö ,2 Påfart mot Göteborg ,3 Tabell 6. Väggeometri 4.5 Korsningar och anslutningar Stängning av anslutningar ingår inte i arbetsplanen mer än som förslag. Beslut om stängning måste tas av väghållningsmyndigheten (Trafikverket) i särskild ordning. Väg 16, Sektion Typ Föreslagen åtgärd/anm. 0/200 höger Ny korsning Enskild väg, korsning flyttas 40m västerut. 0/350 Korsning i trafikplats väster om E6 0/500 Planskild korsning med väg E6 0/580 Korsning i trafikplats öster om E6 Trafikljus ersätts med ny cirkulationsplats Ny bro ersätter befintlig. Cirkulationsplats typ droppe ersätter befintlig av samma typ 0/640 höger Utfart gård Utfart stängs. 0/760 vänster Korsning befintlig pendelparkering Korsning stängs. Vägen rivs. Tabell 7. Korsningar/anslutningar 19

20 4.6 Geologi & geoteknik Berg Berggrunden utgörs av kalksten, Limhamnsledet (bryozokalksten med flinta och flintbankar). Berggrunden lutar mot väster. Jord Jordlagren vid broläget består omväxlande av sand, siltig finsand, fast lera och lermorän ned till ca 2-3,5 m djup. Därunder följer mycket fast sand och siltig finsand minst till nivå +5,5. Jordlagren öster om väg E6 består av ca 1,5 m lermorän på finsand. Jordlagrens mäktighet är ca 70 m inom området. Geotekniska förutsättningar De geotekniska förutsättningarna är goda, vilket innebär att bron kan plattgrundläggas och att vägar kan anläggas utan förstärkningsåtgärder. Terrassering och eventuell packning av lermorän måste dock utföras under torra förhållanden, då jordarna av lermorän är känsliga för vattenöverskott och ältning. Se vidare Teknisk PM Geoteknik. 4.7 Hydrologi & hydroteknik Hydrologi Lomma kommun ligger inom området för den s.k. Alnarpsströmmen. Alnarpsströmmen är en djupt liggande akvifär i en dalgång i den sedimentära berggrunden vilken löper diagonalt genom sydvästra Skåne, från Barsebäck- Lomma i nordväst ned till Skivarp Abbekås i sydost. Ovan berggrunden är grövre sand- och grussediment avlagrade. Berggrunden och de grova sedimenten innehåller stora uttagbara mängder grundvatten. Alnarpsströmmen används idag inte för kommunal vattenförsörjning i Lomma men är en viktig vattenresurs som kan vara intressant för framtida användning. Akvifären överlagras av mäktiga jordlager som främst utgörs av lermorän. Det ytliga grundvattnet i området vid trafikplats Flädie ligger i de lägre delarna ca 1-2 m under markytan medan det i de högre områdena ligger ca 6-7 m under markytan. Nivåerna indikerar att viss grundvattenavledning sker idag. Nivån varierar under året och högst grundvatten kan förväntas under senvintern och lägst i början av hösten. Inom utredningsområdet finns inga kommunala vattentäkter eller fastställda vattenskyddsområden. Det är okänt om det finns fastigheter i området som har enskilda brunnar. Befintlig bro över E6 ska rivas och ersättas med en ny bro, vilket medför byggnation av nya brostöd. Dessa kommer att utföras i ett område med sand och siltig finsand vilket är vattenförande material. Det eventuellt mittersta brostödet 20

21 behöver grundläggs på den djupaste nivån, drygt +8, vilket är i ungefär samma nivå som E6 befintliga dränering. Grundvattnet utanför E6 direkta närhet har uppmätts till ca nivån +9. Detta sammantaget ger att det eventuellt kommer att krävas en tillfällig sänkning av grundvattnet när det mittersta brostödet ska grundläggas. Detta utförs genom att pumpa i tillfälliga pumpgropar. Eftersom djupet under grundvattenytan är litet och att grundvattnet troligen redan är avsänkt genom dräneringen längs E6, bedöms påverkan under pumpningen bli mycket liten. Ingen permanent påverkan på grundvattnet kan förväntas. Se vidare Teknisk PM Geohydrologi. Hydroteknik Vägavvattningen av trafikplats Flädie sker via vägdiken och dagvattenledningar längs väg E6:an och mynnar ut i Önnerupsbäcken, ca 870 m söder om trafikplatsen. Inga fördröjnings- eller reningsåtgärder finns idag utöver befintliga vägdiken. Önnerupsbäcken kommer även i fortsättningen att belastas av ytvatten från trafikplats Flädie. Dagvatten från föreslagen pendelparkering väster om E6:an leds via dagvattenbrunnar och ledningar till en fördröjningsdamm. Även dagvattnet från trafikplatsens västra del föreslås ledas dit via diken och ledningar, vilka föreslås placeras mellan befintlig bullervall vid Fjelie 2:3 och föreslagen pendlarparkering. I dammen fördröjs vägdagvattnet innan det släpps ut i E6:ans avvattningssystem vidare till Önnerupsbäcken. Utloppet från dammen förslås vara dämt för att hindra spridning av olja. Utloppsflödet från dammen har anpassats enligt dikningsföretagets dimensionerande flöden. Dammen syftar till att begränsa och utjämna dagvattenflöden och reducera föroreningsgraden i vägdagvattnet, främst genom sedimentation. I den östra delen av trafikplats Flädie föreslås att i möjligaste mån använda befintliga diken som anpassas till de nya lägena för väg 16 och väg E6:ans påoch avfarter, för avledning av dagvatten. Den nya vägkroppen kommer att dräneras där så krävs och dräneringsledningarna ansluts till en befintlig åkerkulvert. Avskärande dräneringsledningar anläggs där befintliga åkerdräneringar blir påverkade av trafikplatsens nya utformning. Se vidare Tekniskt PM Ledningar och avvattning. 4.8 Kollektivtrafik Busshållplatsen väster om trafikplats Flädie på väg 913:s södra sida flyttas 90m österut, till nytt läge i sektion 0/280. På vägens norra sida behåller hållplatsen sitt ursprungliga läge. Båda busshållplatslägen, norra och södra sidan av väg 913, kommer att tillgänglighetsanpassas. 21

22 4.9 Gång- och cykeltrafik En ny gångväg kommer att byggas så att fotgängare kan ta sig till och från busshållplatserna österut mot pendlarparkeringen utan att behöva gå på väg 913. Vid den planerade cirkulationsplatsen kommer det att finnas gångpassage i plan Broar och andra byggnadsverk På aktuell sträcka finns i dag en bro (byggår 1960) över väg E6 vid trafikplats Flädie som ska rivas. Befintlig bro är utförd som en tvåleds plattrambro i betong med teoretisk spännvidd på m. Total brolängd 50.9 m och fri höjd 4.5 m samt fri brobredd 10.0 m. Korsningsvinkeln mellan Väg E6 och väg 16 är 89 g. Utöver utrivning av befintlig bro ska följande bro byggas: , bro över väg E6 vid trafikplats Flädie på väg 16. Bron föreslås utförd som en samverkans balkbro i två fack med stålbalkar och betongbrobana. Teoretisk spännvidd m, spännvidderna är anpassade för en framtida sexfältighet av väg E6. Total brolängd m och fri höjd 5.2 m. Fri brobredd på bron är 14.0 m och korsningsvinkeln mellan väg E6 och väg 16 är ca 90 g. Brons överbyggnad lanseras. Grundläggningen av broar redovisas i tekniskt PM geoteknik väg 16 och ytterligare detaljer framgår i tekniskt PM bro. Beteckning Läge sektion, väg 16 Brotyp Bredd Fri höjd Total brolängd Antal spann /460 Balkbro 14,0 m >5,2 m m 2 Tabell 8. Nya och befintliga broar 4.11 Skadeförebyggande åtgärder Barriäreffekter Väg 16 s utbyggnad till fyra filer med mittseparering ökar vägens barriäreffekt medan ombygganden av trafikplats Flädie till viss del istället minskar barriäreffekten. Gc-trafik mellan Lund och Bjärred leds idag på en separat gc-broöver E6 strax norr om trafikplatsen. Avseende detta sker ingen förändring. Vid dagens pendlarparkering finns en busshållplats med två hållplatslägen. Bussresenärer korsar väg 16 i plan. När pendlarparkeringen flyttas tas hållplatsen bort. I anslutning till pendlarparkeringens nya läge finns en hållplats vid väg 913, strax väster om trafikplatsen. En gångpassage över väg 913 ordnas i anslutning till cirkulationen (där hastigheten är lägre). Gångbana anordnas längs väg 913 mellan pendlarparkeringen och hållplatslägena. 22

23 Buller Projektet klassas som väsentlig ombyggnad. Utförda bullerberäkningar visar att ekvivalent bullernivån överstiger 55 dba vid två bostadsfastigheter, Fjelie 2:3 och Fjelie 16:3. Vid Fjelie 2:3 finns en bullervallen vilken byggs på. Fjelie 16:3 ligger mycket utsatt, nära avfartsrampen från E6 mot Lund och nära väg 16. Byggnaden föreslås rivas med hänvisning till boendemiljö (buller och luft). Se även bilaga 2 och Luftföroreningar Skattade halter av NO2 och PM10 indikerar att ingen miljökvalitetsnorm avseende luftkvalité överskrids vid Fjelie 2:3. Inga särskilda åtgärder föreslås. Vid fastighet Fjelie 16:3 indikerar skattade halter att mer noggranna beräkningar för luftkvalité måste göras. Då fastigheten sammantaget ligger mycket utsatt föreslås den för inlösen Vibrationer I området kring trafikplats Flädie består jordlagren i huvudsak av lermorän med inslag av sand. Området bedöms vibrationstekniskt som gynnsamt och ett riskområde bedöms sträcka sig upp till meter från närmsta schakt- och packningsarbete Naturmiljö Planerad dagvattendamm kommer att avvattnas mot ett befintligt vattendrag som mynnar i Önnerupbäcken. Då det finns öring i Önnerupsbäcken ska åtgärder mot grumling vidtas. Arbeten och anslutning av dammen till vattendraget ska ske under sensommaren. Högre vegetation finns i anslutning till bostadsfastigheterna. Längs västra kanten av befintlig pendlarparkering finns en yngre trädrad Ekologiska samband Inga särskilda åtgärder föreslås Kulturmiljö Tillfälliga upplag och uppställningsytor får inte placeras över kända fornlämningar. Förekomst av kända fornlämningar redovisas i MKB Landskap Området kring trafikplatsen ligger högt i landskapet och syns därför lång väg. För att minskar intrycket av infrastruktur ska den nya pendlarparkeringen anpassas till befintlig marknivå och inte läggas på bank. Längs släntkrönet ner mot E6 föreskrivs en trädridå. Öppna vidder är utmärkande för området. Bullervallen längs Fjelie 2:3 s östra kant ligger väl synlig. Utförande på vallen och det angränsande 23

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning 2014-08-11 Projektnummer: 106595 Yta för bild TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Dokumenttitel:

Läs mer

Beskrivning Arbetsplan

Beskrivning Arbetsplan Beskrivning Arbetsplan Väg 1029 Rot - Z-länsgräns Delen Jöllen-Dyverdalen Älvdalens kommun, Dalarnas län 2010-04-30 Objekt: 83358410 Uppdragsnr: 10124118 1 (25) L:\5580\2009\10124118\3_Dokument\37_Beskrivningar\Beskrivning

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer: 885838 2014-04-14 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling,

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning Projektet bedöms inte medföra någon trafikökning och planerade åtgärder för dagvatten bedöms inte innebära någon ökad belastning av flöden eller föroreningar jämfört med dagens situation. Med föreslagna

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län 2010-09-01 Objekt: 88 51112 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan Stenungsunds kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING 2013-02-19 Objekt nr: 130986 Beställare: Projektledare: Trafikverket Mark Rodger

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun. Förslagshandling 2010-02-02. Objektnummer 83358400

FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun. Förslagshandling 2010-02-02. Objektnummer 83358400 FÖRSTUDIE Väg 315 Utanbergsvallarna - Rätan Bergs kommun Förslagshandling 2010-02-02 Objektnummer 83358400 Hur kan jag/vi delta i projektet? Om du har frågor som rör de planerade åtgärderna på väg 315

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby RAPPORT Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Knivsta, Uppsala län Vägplan 2013-04-01 Projektnummer: TRV 2012/71521 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Skapat av: Per Reiland, Karin Jansson,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling 2013-01-31 Objekt: 106917 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg,

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling maj 2014 UPPLYSNING Miljökonsekvensbeskrivningen är huvudsakligen

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Illustration --- """1 - 401- i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG.

Illustration --- 1 - 401- i+. I. ) ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. Illustration,-- \ ~ \ \ jt- \ I --- -T j!' v7ta VAREI i+. I. ") i. ~ t / """1 ä 171 onsdag den 28 januari 2015 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. - 401- Vad kommer att hända framöver?

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer