Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp"

Transkript

1 Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Miljörapport (31)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 Organisation... 4 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde... 5 Kvidinge avloppsreningsverk... 5 GÄLLANDE BESLUT Tillståndsbeslut Uppfyllandet av gällande villkor Beaktande av hänsynsreglerna Anmälningsärenden och övriga diarieförda ärenden EGENKONTROLL Kontrollprogram/Mätprogram Recipientkontroll UTSLÄPPSDATA ÅR Driftförhållanden Utsläppskontroll Bräddning vid anläggning Bräddning på ledningsnät Slamkvalitet KEMIKALIEANVÄNDNING, ELFÖRBRUKNING OCH AVFALLSHANTERING Förbrukning av kemiska produkter Elförbrukning Hantering av rens och sand samt annat avfall Verksamhetsledningssystem Fortlöpande industrikontrollarbete Forskning och utveckling Projekt Examensarbeten (31)

3 FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR BILAGA 1 Verksamhetsområde 3 (31)

4 VERKSAMHETSBESKRIVNING Organisation NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) är ett interkommunalt VA-bolag som sedan den 1 september 2009 ansvarar för all verksamhet inom vatten och avlopp i kommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Från 1 oktober 2010 ingår även Bjuv i NSVA. NSVA är gemensamt ägt av dessa sex kommuner. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka invånare och företag i regionen, dygnet om, året om. Via ett 250 mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. För våra kunders räkning är vi en professionell förvaltare av VA-system. Vi tillhandahåller dricksvatten av toppkvalitet. Vi tar hand om spillvatten och gör det kretsloppsanpassat. Vi hanterar dränage- och dagvatten. Vi utför kalibreringstjänster i ackrediterat laboratorium och vi utför kvalificerade konsultativa uppdrag. Miljöjuridiskt ansvarig för anläggningen är gruppchef Håkan Lindqvist vars närmsta chef är avdelningschefen för Avloppsrening. Tillsynsmyndighet Tillsynsmyndighet för anläggningen är Länsstyrelsen i Skåne. 4 (31)

5 Verksamhetsområde Verksamhetsområdet, som presenteras i bilaga 1, omfattar Kvidinge samhälle och Sönnarslöv. Antalet anslutna är ca personer. Kvidinge avloppsreningsverk Lokalisering Anläggningen ligger på fastigheten Kvidinge 1:20 i Åstorps kommun. Reningsprocessen Inkommande vatten passerar först ett rensgaller där större föroreningar som papper, trasor, tops mm avskiljs. Renset pressas och samlas upp i en container. Vid extremt höga flöden kan vattnet förbiledas in till efterföljande aktivslamsteg. Efter gallret leds vattnet in i en aktivslam anläggning bestående av två seriekopplade luftningsbassänger. Här bryter mikroorganismer ner organiskt material och assimilerar näringsämnen som kväve och fosfor i mindre mängder. I slutet av första luftningsbassängen tillsätts simultant järnklorid för fällning av fosfor. Dosering av järnklorid sker flödesproportionellt med inkommande vatten. 5 (31)

6 Inkommande gallerstation Slamlager Slutsedimentering Kemdosering Biosteg Biosedimentering Kemikaliebyggnad Det biologiska och kemiska slammet leds vidare till mellansedimenteringen där huvudmängden av slam avskiljs från vattnet. Delar av slammet pumpas tillbaka som returslam till det luftade aktivslamsteget, medan överskottslammet pumpas till ett dekanterbart slamlager. Vattnet pumpas därefter via en pumpstation till efterföljande slutsedimentering där resterande partiklar får sjunka till botten. I denna pumpstation kan även bräddning ske vid behov. Slammet som tas ut här pumpas till slamlagret. Det renade vattnet släpps ut i intilliggande bäck som sedan mynnar i Rönneå. Dimensionerande belastning Dimensionerande Utfall 2014 Enhet belastning Anslutning, medeldygn pe (70 g BOD 7/pe*d) Flöde, medeldygn m 3 /d Flöde, medeltimme - 15 m 3 /h BOD 7, årsmedel kg/d N-tot, årsmedel - 14 kg/d P-tot, årsmedel - 1,3 kg/d 6 (31)

7 Slambehandling Slammet som uppsamlas i slamlagret dekanteras manuellt. Dekantatet återförs reningsverket i början av det luftade aktivslamsteget. Efter dekantering transporteras slammet till Nyvångs avloppsreningsverk för rötning och avvattning. Externslam Tömning av slam från Åstorp kommun sker till Nyvångsverket. Anläggningens status Översyn av anläggningens status samt behovet av upprustning och utbyte av anläggningsdelar är gjord. När NSVA tog över driftansvaret år 2009 genomfördes en statusbesiktning av reningsverket. Utöver detta har NSVA arbetat fram en reinvesteringsplan där statusen kontrollerats på varje anläggningsdel, livslängden har uppskattats och ett anskaffningsvärde har framtagits. Detta ligger sedan till grund för de äskande av reinvesteringsmedel som vi nu arbetar med. 7 (31)

8 8 (31)

9 BILAGA 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Allmänt om ledningsnätet I Åstorp finns 12,2 mil spillvattenledningar (summering av ledningar till Nyvångsverket och Kvidinge avloppsreningsverk). Större delen av ledningarna är lagda mellan och 1980-talet och de äldsta är från 1930-talet. Betong är det vanligast förekommande materialet. Underhållsspolning och rotskärning fordras kontinuerligt i ledningsnätet för att undvika akuta stopp som kan orsaka skador i fastigheter eller dyl. Renovering av ledningar bör tillämpas oftare då man i dagsläget ligger på en alldeles för låg reinvesteringstakt. För att uppnå en hållbar reinvesteringstakt bör kommunen reinvestera ca 27 miljoner kr under 2010-talet. I första hand kommer det att omfatta uttjänta betongledningar med återkommande driftstörningar. Sanerings-/åtgärdsplan År 1990 gjordes en saneringsplan för Åstorp/Hyllinge (det som avleds till Nyvångs reningsverk). Därefter gjordes en Investeringsplan för VAnätet i Åstorps kommun vilken man följt sedan dess. Under 2015 har de inledande arbetena att ta fram en ny saneringsplan för Kvidinge påbörjats. Åtgärder på ledningsnät år 2014 Utförda åtgärder på ledningsnät under året presenteras i följande tabell. Projektnamn Åtgärd Typ* Längd (m) Hasslarspvägen Sanering V S, V80,S80 Frejgatan VA-sanering Sanering V,S,D V360,S220,D220

10 Kärreberga stugby, VAutbyggnad Björnås VA-utbyggnad, etapp III Nytt S,TS S4000, TS2100 Nytt V,S,D,TS V720,S600,D590,TS60 Annedalsgatan relining Relining V V V260 GÄLLANDE BESLUT Tillståndsbeslut Datum Tillståndsgivande myndighet Beslut avser Länsstyrelsen Grundtillstånd Koncessionsnämnden Villkor 4 och 5 upphävs, provisoriska föreskrifter för villkor Länsstyrelsen Slutliga villkor. Uppfyllandet av gällande villkor Villkor 1 Om inte annat följer av övriga villkor eller föreskrifter skall verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen angett i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig. Mindre ändringar får dock vidtas efter godkännande av tillsynsmyndigheten, under förutsättning att ändringen inte bedöms kunna medföra ökning av utsläpp eller annan störning till följd av verksamheten. Kommentar: Villkor uppfyllt. Inga anmälningspliktiga ändringar har gjorts under året. Undantaget en tillfällig bräddning som berodde på en trasig ledning på verket, vilket kommunicerades med tillsynsmyndigheten. Villkor 2 Reningsanläggningen skall ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt fortlöpande uppnås. 10 (31)

11 Kommentar: Villkor uppfyllt. Högsta möjliga reningseffekt till rimlig kostnad är alltid vår prioritering. Villkor 3 Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet som avleds till recipienten får uppgå till högst följande: BOD7 Totalfosfor 10 mg/l årsmedelvärde 0,5 mg/l årsmedelvärde Gränsvärde 10 mg/l kvartalsmedelvärde 0,4 mg/l kvartalsmedelvärde Riktvärde Kommentar: Villkor uppfyllt. Se redovisade grafer under avsnittet UTSLÄPPSDATA ÅR Villkor 6 Det utgående avloppsvattnets ph-värde får ej understiga 6. Kommentar: Villkor uppfyllt. ph har under året mätts kontinuerligt och loggats i övervakningssystemet AquaView. ph har inte understigit 6 vid något tillfälle. Villkor 7 Val av fällningskemikalier och andra kemikalier som används i reningsprocessen skall redovisas och godkännas av tillsynsmyndigheten. Flytande kemikalier skall förvaras inom avloppslöst invallat område på sådant sätt att avledning till spill- eller dagvattennätet förhindras. Kommentar: Villkor uppfyllt. Ingen förändring av kemikalier som används i reningsprocessen har ägt rum under året. Järnklorid förvaras i tank som står i invallning. Villkor 8 Vid ombyggnads- eller underhållsarbeten som medför att reningsanläggningen helt eller delvis måste tas ur drift skall samråd ske med tillsynsmyndigheten i god tid före planerat arbete. Tillsynsmyndigheten får föreskriva under vilka villkor arbetet får genomföras. Rapportering till hälsovårdande myndighet skall ske i de fall avloppsutsläppet befaras förorsaka störningar i recipienten eller omgivningen. Kommentar: Villkor uppfyllt. I april 2014 byttes ett galler. Tillsynsmyndigheten kontaktades innan arbetet. 11 (31)

12 Villkor 9 Reningsverket skall vara försett med anordningar för desinfektion av utgående avloppsvatten. Desinfektion skall ske i den omfattning som hälsovårdande myndighet finner erforderlig. Kommentar: Villkor uppfyllt. Mobil anläggning för desinfektion finns på Ekebro reningsverk. Villkor 10 Slamhantering vid reningsverket skall ske på sådant sätt att luktolägenheter i omgivningen inte uppkommer. Kommentar: Villkor uppfyllt. Inga klagomål på störande lukt har inkommit under året. Villkor 11 Industriellt avloppsvatten får ej tillföras anläggningen i sådan mängd eller sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsättes, att slammet inte kan återanvändas inom jordbruket eller att särskilda olägenheter uppkommer för omgivningen eller i recipienten. Det fortlöpande industrikontrollarbetet skall redovisas i den årliga miljörapporten. Kommunen skall utföra en fördjupad industriinventering i samråd med Länsstyrelsen och kommunens miljönämnd. Inventeringen skall redovisas till Länsstyrelsen senast den 1 juni Kommentar: Villkor uppfyllt. Se vidare under rubriken Fortlöpande industrikontrollarbete. Villkor 12 Avloppsledningsnätet skall fortlöpande ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet till reningssverket av regn, grund- och dräneringsvatten och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten. Det fortlöpande saneringsarbetet skall redovisas inom ramen för den årliga miljörapporten. Kommentar: Villkor uppfyllt. Se vidare under rubriken Ledningsnät. Villkor 13 Förslag till förnyad saneringsplan och tidsbunden åtgärdsplan skall redovisas till Länsstyrelsen senast den 1 juni Åtgärder och tidplan skall godkännas av Länsstyrelsen. Kommentar: Villkor uppfyllt. 12 (31)

13 Villkor 14 Buller från avloppsreningsverket skall begränsas så att verksamheten inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än 55 db(a) dagtid (kl 07-18), 50 db(a) kvällstid (kl 18-22) och 45 db(a) nattetid (kl 22-07) vid bostäder. Den momentana ljudnivån nattetid får inte överstiga 55 db(a). Om impulsljud och/eller hörbara tonkomponenter förekommer skall ovanstående ekvivalentvärden sänkas med 5 db(a). Kommentar: Villkor uppfyllt. Inga klagomål från störande buller har kommit in under året. Inget ljud från reningsverket når närmsta bostad över huvud taget. Villkor 15 Om luktolägenheter uppstår i omgivningen till följd av verksamheten vid avloppsreningsverket skall kommunen i samråd med tillsynsmyndigheten vidta åtgärder för att begränsa olägenheterna. Kommentar: Villkor uppfyllt. Inga klagomål rörande luktolägenheter har inkommit under året. Villkor 16 Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion och tillståndet i recipienten jämte journalföring och rapportering av resultaten skall ske enligt ett fastställt kontrollprogram. Förslag till reviderat kontrollprogram skall senast den 1 januari 1998 redovisas till Länsstyrelsen för godkännande. Kommentar: Villkor uppfyllt. Kontrollprogram uppdateras årligen. Recipientkontrollen samordnas av Rönneås vattenråd, resultatet finns att läsa på vattenrådets hemsida. 13 (31)

14 Beaktande av hänsynsreglerna Kunskapskravet Personalen har den kunskapsnivå som krävs inom respektive ansvarområde. Detta säkerställs genom medarbetarsamtal och framtagande av personliga utvecklingsplaner där individens behov av exempelvis fortbildning identifieras. Försiktighetsprincipen Vi arbetar ständigt för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta arbete är att betrakta som en av våra kärnverksamheter eftersom hela syftet med avloppsvattenrening är att minska samhällets negativa miljöpåverkan. Vid reningsverken följs reningsresultaten kontinuerligt och behovet av kostnadseffektiva skyddsåtgärder utvärderas ständigt. Vi använder oss av bästa möjliga teknik så länge detta är ekonomiskt rimligt. Produktvalsprincipen Kemikalier registreras i ett digitaliserat system - ECOonline. Systemet erbjuder alltid uppdaterade säkerhetsdatablad och det finns stora möjligheter till en effektiv kemikaliehantering. Innan inköp av nya kemikalier görs en bedömning av produkten. Under hösten 2014 har avdelning mätarverkstad, rörnät, dricksvatten och avloppsrening i NSVA gjort en ny inventering för alla kemikalier som används på anläggningar samt bilar och jobbat med att fasa ut och om möjligt ersätta de kemikalier som innehåller miljöfarliga ämnen. Vid den senaste kemikalieinventeringen som gjordes på Kvidinge AVR bedömdes följande: I gallerstationen kommer en kemikalie att fasas ut eller om det är möjligt ersättas när den tar slut. 14 (31)

15 Hushållnings- och kretsloppsprinciperna Inga förändringar vad gäller användningen av energi och råvaror har skett under året. Lokaliseringsprincipen Ställningstagande om framtiden för Kvidinges avloppsreningsverk kommer troligtvis att tas under de närmaste åren. Det föreslagna alternativet är avledning av avloppsvatten till Nyvångsverket i Åstorp. Ansvarig för att avhjälpa skada Inga skador eller olägenheter för människors hälsa har inträffat under året. 15 (31)

16 Anmälningsärenden och övriga diarieförda ärenden Nedan presenteras en lista på diarieförda ärenden rörande Åstorps kommun för år ÅS 14/ Jite 1, Jeld Wen Sverige AB - Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verkasmhet Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Jite 1, Jeld Wen Sverige AB - remissvar Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Nyvångsverket Åstorp - beslut om klassning av miljö verksamhet med anledning av nya miljöprövningsförordning Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Kvidinge ARV Åstorp - beslut om klassning av miljö verksamhet med anledning av nya miljöprövningsförordning Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Åstorps Bioenergi AB - anmälan om miljöfarlig verksamhet Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Åstorps Bioenergi NSVA remissvar r.pdf Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ kompletteringar till installation av rökgaskondensering och oljepanna Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ kompletteringar till installation av rökgaskondensering och oljepanna Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ VB: Åstorps Bioenergi AB - delegationsbeslut Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Dokument dagvattenplan och riktvärden Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ VB: Anmälan tillfällig driftstörning Kvidinge reningsverk Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Kvidinge reningsverk - Anmälan tillfällig driftstörning Dok.datum: Jour.datum: (31)

17 ÅS 14/ Slutrapport - Byte av galler och rensning av biosteg, kvidinge reningsverk Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Länsstyrelsens anmälan och slutrapport om byte av galler och rensning av biosteg vid Kvidinge avloppsreningsverk. Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Prövningsavgift och klassning av miljöfarlig verksamhet där kommunen är tillsynsmyndighet Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Fällningskemikalie Åstorp Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Nyvång reningsverket - Anmälan Pilotförsök för rening av läkemedelsrester Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Nyvångs reningsverk - Anmälan Pilotförsök Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Nyvångsverket - Beslut från LsT om Pilotförsök för rening av Läkemedel Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Broby B9 Åstorp - Intyg återkommande besiktning Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Tillsynsbesök i Kvidinge och Nyvång Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ VB: Tillsynsbesök Nyvångsverket och ev. Kvidinge ARV Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Incidentrapport giftutsläppet i Nyvång Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Incidentrapport giftutsläppet i Nyvång Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Nyvång 1:10 Nyvång reningsverk - beslut tillståndsbevis för brandfarlig vara Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Inspektionsrapport Nyvångsverket Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Inspektionsrapport Nyvångsverket - svar Dok.datum: Jour.datum: (31)

18 ÅS 14/ Inspektionsrapport Nyvångsverket Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ VB: Tillsynsbesök Kvidinge ARV Dok.datum: Jour.datum: ÅS 14/ Q-star försäljning AB Kvidinge 7:95 - remiss ang. anmälan om miljöfarlig verksamhet Dok.datum: Jour.datum: (31)

19 EGENKONTROLL Kontrollprogram/Mätprogram Provtagning görs enligt sammanställning nedan och analys utförs av Alcontrol. PROVT. PUNKT PROV ANALYSER Inkommande vatten 12 dp/år BOD 7(ATU), P-tot, N-tot, COD Cr Utgående vatten 24 dp/år BOD 7(ATU), COD Cr, P-tot, P-tot(filtrerat), N-tot, SS, Fe, NH 4-N. Inkommande vatten (metallanalyser) Utgående vatten (metallanalyser) 2 dp/år Zn, Cu, Pb, Cr, Ni, Cd, Hg. 2 dp/år Zn, Cu, Pb, Cr, Ni, Cd, Hg. Inkommande vatten 2 sp/år VOC screening, SVOC screening organiska föreningar. Bräddat vatten *1 dp/v BOD 7(ATU), N-tot, NH 4-N, COD Cr. Förtjockat slam 1 bp/år ph, Ts, Gr, Gf, P-tot, N-tot, NH 4-N, CaO, Ca, Mg, K, Zn, Cu, Cr, Ni, Pb, Cd, Hg, Nonylfenol, PCB, PAH. 19 (31)

20 Under året har provtagning och analys skett enligt mätprogrammet. Mät- och provtagningsutrustning har fungerat tillfredsställande. Recipientkontroll Recipient för det renade avloppsvattnet är en bäck med utlopp i Rönneå. Recipientkontrollen samordnas av Rönneåns vattenråd där Åstorps kommun är medlemmar. Resultaten av recipientkontrollen redovisas årligen i en sammanställning från Ekologgruppen. Rapporten finns vanligen att hämta på vattenrådets hemsida. UTSLÄPPSDATA ÅR 2012 Driftförhållanden Inga tillbud eller störningar som påverkat miljön negativt har inträffat. Utsläppskontroll Nedan presenteras grafer med den uppföljning som görs löpande under året. Angivna halter i graferna är ej viktade medelvärden och kan därför skilja sig från de som rapporteras i emissionsdeklarationen. Samtliga utsläppsvillkor har uppfyllts under året. 20 (31)

21 Kvidinge 2014 BOD7 (mg/l) i utgående Gränsvärde, år = 10 mg/l 12,0 11,0 10,0 8,0 6,0 4,0 6,9 8,2 5,6 3,8 5,7 5,9 7,2 5,4 4,2 6,1 6,0 6,1 2,0 0,0 BOD Kvidinge reningsverk (31)

22 12,0 Kvidinge 2014 BOD7 (mg/l) i utgående Riktvärde, kvartal = 10 mg/l 10,0 8,0 6,0 6,7 6,0 6,0 5,3 4,0 2,0 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 BOD Kvidinge reningsverk (31)

23 0,60 Kvidinge 2014 P-tot (mg/l) i utgående Gränsvärde, år = 0,5 mg/l 0,50 0,40 0,30 0,20 0,25 0,26 0,18 0,20 0,20 0,16 0,15 0,17 0,18 0,19 0,15 0,17 0,18 0,10 0,00 P-tot Kvidinge reningsverk (31)

24 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,19 0,19 Kvidinge 2014 P-tot (mg/l) i utgående Riktvärde, kvartal = 0,4 mg/l 0,17 0,18 Q1 Q2 Q3 Q4 P-tot Kvidinge reningsverk (31)

25 Kvidinge 2014 N-tot (mg/l) i utgående 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 21,5 22,0 21,7 28,0 25,0 27,5 28,0 26,5 29,0 27,0 32,0 26,5 25,8 N-tot Kvidinge reningsverk Inga kvävekrav finns på reningsverket. Bräddning vid anläggning Vid reningsverket har det bräddats en gång (den 19 oktober), 4 m3. Utöver detta så bräddades vatten i samband med byte av galler i april, vilket kommunicerats med tillsynsmyndigheten separat. Det bräddade vattnet har genomgått mekanisk, kemisk och biologisk renings, men har endast gått igenom mellansedimenteringen, inte slutsedimenteringen. Bräddning på ledningsnät Ingen registrering av flöde har skett vid bräddning på ledningsnätet. Slamkvalitet Slammet transporteras till Nyvångs avloppsreningsverk för vidare behandling. Slamkvaliteten redovisas nedan. 25 (31)

26 KEMIKALIEANVÄNDNING, ELFÖRBRUKNING OCH AVFALLSHANTERING Förbrukning av kemiska produkter Användningen av kemikalier under året redovisas nedan. Produktnamn Mängd, m 3 /år Användning Plusjärn 314 S 18,6 Fällning i biosteg Elförbrukning Vid reningsverket förbrukades kwh el under året. Hantering av rens och sand samt annat avfall Totalt har uppskattningsvis ca kg sand och rens transporterats till deponi under året. Övrigt avfall förekommer endast i väldigt liten omfattning. 26 (31)

27 Verksamhetsledningssystem Hela NSVA:s verksamhet är miljö- och kvalitetscertifierad sedan början av år Verksamhetssystemet som vi kallar Poseidon har ett antal dokument knutna till sig, och dessa finns i digital form på NSVA:s intranät och är därmed tillgängligt för alla anställda. Systemet är ett viktigt verktyg för att sätta upp miljö- och kvalitetsmål för verksamheten och ständigt förbättra densamma. Extern- och internrevisioner har bidragit till flera förbättringar av arbetssätt och rutiner. Fortlöpande industrikontrollarbete Det är viktigt att det vatten som avleds till reningsverket inte ger negativ effekt på reningsverkets process, slam, recipient, ledningsnät eller personalens hälsa. För att minska risken att olämpliga ämnen avleds från verksamheter och hushåll jobbar NSVA förebyggande på flera sätt. Remissinstans vid tillstånds- och anmälningsärenden för miljöfarlig verksamhet: NSVA har möjlighet att ställa krav på redovisning av processavloppsvattnets sammansättning och yrka på begränsningar/utsläppsvillkor för det vatten som avleds till kommunalt avloppsreningsverk. Delta vid tillsynsbesök och periodiska besiktningar hos anslutna verksamheter. Granska utsläppsrapportering/villkoruppföljning och miljörapporter från anslutna verksamheter: NSVA kan ställa krav på handlingsplaner vid överskridande av kraven i ABVA eller utsläppsvillkor i tillstånd. Informationskampanjer riktade till hushåll på bussar, i tidningar och på webben. Kundblad till hushåll: information om vad som får/inte får hamna i avloppet. 27 (31)

28 Trots det förebyggande arbetet förekommer det störningar i processen. Störningar kan vara svåra och kostsamma att spåra, helst om de är tillfälliga. Det finns flera åtgärder som kan vara lämpliga om störningarna ger stora effekter på reningsverkets processer, bland annat information via media, information direkt till verksamheter och provtagning i nät. Vi följer trender för bland annat metaller, PAH, PCB och nonylfenol i slammet. Syftet är att identifiera ämnen som finns i höga halter i slammet eller har halter som ökar. Vi arbetar med att hitta orsaken till de höga halterna och åtgärda dessa. 28 (31)

29 Forskning och utveckling I år har NSVA avsatt medel för forskning och utveckling. Tillsammans med VA SYD och Sydvatten har man satsat dem i projekt inom olika områden som är viktiga för vår verksamhet. Genom ett fokuserat forsknings- och utvecklingsarbete kan NSVA delta i att ta fram lösningar för att klara sina framtida utmaningar. Det är dock mycket viktigt att vi hittar en bra länk mellan forskningen och vår dagliga verksamhet. För att länka mellan aktiviteter i forskningsbolaget och NSVAs dagliga drift träffas alla specialisterna på NSVA tillsammans med Forsknings- och Utvecklingsansvarige 4 gånger per år. Tanken är vi ska utbyta erfarenheter, träffa forskare, göra besök där pågående projekt genomförs och formulera nya idéer. Gruppen kallar sig NSVA-Water Research Specialists (WRS) och kommer att hjälpas åt att omvärldsbevaka och följa upp genomförda projekt. Under året har det genomförts många projekt inom forskningsbolaget, i några av dem har NSVA deltagit mer aktivt än i andra samtidigt som mycket internt utvecklingsarbete pågår hela tiden. Projekt Läkemedelsrening Att det finns rester av läkemedel i avloppsvatten är väl känt, men det finns ännu inga krav att rena avloppsvatten från dessa föroreningar. Det är dock att vänta denna typ av krav på vår verksamhet och därför har vi satsat på att förbereda oss på bästa sätt. Pilottester med ozon har genomförts på reningsverk inom både NSVA och VA SYD för att bättre förstå vad vi kan rena och hur ny teknik ska kunna implementeras och vad den kan komma att kosta. Utvinning av näringsämnen ur slam Att återföra näringsämnena i slam från reningsverk är något NSVA arbetar för på olika sätt. I de fall slammet håller en hög kvalitet med låga föroreningshalter är det bra, men när det inte uppfyller kvalitetskraven behöver vi hitta andra vägar. Uppströmsarbetet är viktigt, men ibland räcker det inte. Ett sätt att möjliggöra återföring av näringsämnen tillbaka till kretsloppen är genom att utvinna det från slammet i ren form. I år har detta testats på Lundåkra reningsverk med goda resultat. Beredskapsplanering för VA-ledningsnät Genom ett samarbete mellan flera aktörer och intressenter deltar NSVA i att samla in erfarenhet som finns för att beskriva hur konsekvenser av översvämningar i urbana områden an reduceras med konkreta åtgärdsplaner. Denna typ av riktlinjer hoppas vi kan underlätta det framtida planeringsarbetet och göra det lättare för NSVA att arbeta vidare med planering av nyinvestering och reinvestering av ledningsnätet. Innovationstävling I Helsingborgs nya stadsdel H+ arbetar NSVA tillsammans med NSR för att införa ett sorterande matavfall- och avloppssystem. Detta ska ge oss möjligheter att utnyttja resurserna i avloppsvattnet och matavfallet på ett mer effektivt sätt. Mer biogas kan produceras och renare restprodukter som kan återföras till 29 (31)

30 jordbruket. Nya system kräver nya innovativa lösningar och för att få fram ny teknik och nya idéer har vi gått ut med en innovationstävling. Med stöd från Vinnova genomförs tävlingen som vi hoppas ska generera nya innovationer vi kan arbeta vidare med inom H+. Övervakning och uppföljning Genom uppgradering av NSVAs övervakningssystem till ett modernare på alla NSVAs anläggningar, har vi kunnat fortsätta utveckla databasen VATT.net. I databasen kommer alla NSVAs driftdata att samlas. En samlad plats av all data ska möjliggöra att vi på ett enkelt och automatiskt sätt kan följa upp verksamheten mer rationellt. Vi kommer på ett enkelt sätt kunna plocka fram nyckeltal för verksamheten vilket gör det möjligt att följa upp och förbättra driften av verksamheten. Detta är ett arbete som går hand i hand med att förbättra mätning och övervakning av vår verksamhet. Examensarbeten Att ta emot och stötta studenter kan vara både tidskrävande och utmanande, men för det mesta mycket givande. Framför allt lär sig oftast både vi och studenterna mycket av samarbetet. Det är också ett bra sätt att lär känna personer som framöver kan bli presumtiva kandidater till nya tjänster på NSVA. I år har sju universitetsstudenter genomfört sina examensarbeten med stöda av personer på NSVA. Cavefors, Johan och Berndtsson, Therese (2014) Estimation of Methane Levels in Sewer Systems South, Nicholas (2014) Undersökning av avloppsreningslösning med biomembranreaktorteknik (MBR-teknik) och biologisk fosforreduktion på den framtida utbyggnaden av Lundåkraverket Saarvanto, Anna och Trivic, Boris (2014) Optimerad slamhantering inom NSVA för ökad biogasproduktion Ekblad, Maja (2014) Stormwater treatment Sorption of organic biocides from paints and renders Didrik Almqvist (2014) Evaluering av öppna dagvattensystem i Helsingborg vid kraftig nederbörd 30 (31)

31 Bilaga 1 Verksamhetsområde 31 (31)

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad Torekovs avloppsreningsverk Båstad Miljörapport 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 Organisation... 3 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde... 4 Torekov avloppsreningsverk... 4 Ledningsnät...

Läs mer

2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK

2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT AVLOPPSRENINGSVERK 2014 HÄSTVEDA MILJÖRAPPORT 2014 HÄSTVEDA AVLOPPSRENINGSVERK Senast ändrad 2015-03-17 /PÅN Orginaldokument:K:\HLM-VA\VA-verk\LAB\Rapporter\Miljörapporter\MR2014\Indd-orginal2014\MR-HÄS2014\MR-HÄS2014.indd

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN MILJÖRAPPORT För Ramdala avloppsreningsverk (1080-50-012) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2012

Miljörapport Ryaverket 2012 Miljörapport Ryaverket 2012 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2013:3 Jan Mattsson 2012-04-18 Foto: Ulrika Naezer MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version:

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

miljörapport 2013 Simsholmens avloppsreningsverk

miljörapport 2013 Simsholmens avloppsreningsverk miljörapport 2013 Simsholmens avloppsreningsverk Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport 2013 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken 2005

Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2006:1 Peter Robinsson 2006-03-15 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB. Budget 2012. Båstad

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB. Budget 2012. Båstad NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB Budget 2012 Båstad Dricksvatten Båstad Dricksvatten är vårt absolut viktigaste livsmedel. Detta gör att vi måsta säkerställa långsiktigt hållbara vattentjänster.

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2005:2 Peter Robinsson 2005-03-15 Gryaab svarar

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer

Kraftvärmeverket i Katrineholm

Kraftvärmeverket i Katrineholm Miljörapport 2013 Kraftvärmeverket i Katrineholm KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 3 2 TEXTDEL 4 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 4 2.2 LOKALISERING 4 2.3 BESKRIVNING AV

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter Anläggningens namn: HKC, Anläggningens nummer: 1293-60-001 2014-03-31 MILJÖRAPPORT 2013 Kommun: Hässleholm 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning

Läs mer

Årsredovisning 2003. för ett renare hav

Årsredovisning 2003. för ett renare hav Årsredovisning 2003 för ett renare hav 2 FOTO: TORE HAGMAN / NATURFOTOGRAFERNA Årsredovisning 2003 Gryaab AB Postadress: Karl IX:s väg 418 34 Göteborg Organisationsnr: 55 61 37-2177 Bankgironr: 617-5400

Läs mer

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002 MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken Gryaab 2002 Avser: Avloppsreningsverket RYAVERKET och Slamavvattningsanläggning och bergrumsanläggning vid SYRHÅLA Gryaab Rapport 2003:1 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER 1 KRAV PÅ AVLOPPSVATTNETS KVALITET VID UTSLÄPP FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER TILL SVEDALA KOMMUNS ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Rya Värmecentral (Rya VC) under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid: 2 231 h Förbrukad

Läs mer