Bokslutskommuniké för Koggbron Fastigheter AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké för Koggbron Fastigheter AB (publ)"

Transkript

1 Bokslutskommuniké för Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till KSEK ( KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till KSEK (424 KSEK) Rörelseresultatet uppgick till 558 KSEK ( KSEK) Nettoresultatet uppgick till 402 KSEK ( KSEK) Resultat per aktie - 0,14 SEK (-0,04 SEK) Kvartalsrapport oktober - december 2014 Omsättningen för okt-dec 2014 uppgick till KSEK Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 739 KSEK Rörelseresultatet uppgick till 609 KSEK Nettoresultatet uppgick till 351 KSEK Resultat per aktie 0,11 SEK Koggbron Fastigheter AB (fd. Business Control Systems Sverige AB) (publ) bedriver fastighetsförvaltning. Bolaget ändrade inriktning till fastigheter från konsultverksamhet inom redovisning, juridik och skatt den 29 december Intäkterna och kostnaderna i resultaträkning härrör från Business Control Systems Sverige ABs verksamhet inklusive dess dotterbolag. Föregående år lämnades inga kvartalssiffror för perioden okt - dec 2013 varvid inga jämförelsesiffror presenteras för perioden. Då koncernen förändrades första kvartalet 2014 är jämförelsesiffror för 2013 och tidigare år inte relevanta. I jämförelsesiffror för tolv månader 2013 ingår siffror för PromikBook AB, Adepta Revision AB samt BCS Inkasso AB. Väsentliga händelser januari december 2014 Byte av firmanamn till Koggbron Fastigheter AB Ändring av inriktning av verksamhet till fastigheter från redovisningskonsultationer Godkänd budpliktdispens från Aktiemarknadsnämnden till Havanna Holding AB avseende riktad apportemission Genomförd apportemission av aktier (efter sammanläggning) till Havanna Holding AB Sammanläggning av aktier varvid 100 aktier före sammanläggningen blev 1 aktie efter sammanläggningen Försäljning av inkråmet i BCS Ekonomikonsult för KSEK Utdelning av PromikBook AB till aktieägarna Förvärv och försäljning av aktierna i Stamina Communication AB Försäljning av aktierna i Adepta Revision AB Försäljning av aktierna i BCS Inkasso AB Förvärv och försäljning av rörelsen i Adepta Revision AB

2

3 VD kommentar Koggbron Fastigheter AB är ett nytt noterat fastighetsbolag. Bolaget är frukten av Business Control Systems AB, ett redovisningsföretag som sent i december 2014 bytte verksamhet och firma till Koggbron Fastigheter AB, och Koggbron AB, ett fastighetsbolag med ett mindre bestånd i Finspång. Det innebär att dina aktier i BCS nu heter Koggbron Fastigheter AB. Det är inte den enda större förändring som gjordes Under våren 2014 delades bolaget PromikBook AB ut till aktieägarna och är sedan dess noterat på Aktietorget. När Koggbron förvärvades, 29 december 2014, värderades substansen till 60 mkr, vilket motsvarade 25 kr(efter sammanläggning) per nyemitterad aktie. Enligt värdering per 5 mars 2015 är substansvärdet per stamaktie i bolaget 26 kronor. Eftersom förvärvet av fastighetsbolaget gjordes så sent 2014 så påverkar den inte mer än nämnvärt den konsoliderade resultaträkningen. Det är i stället redovisningsverksamhetens omsättning och resultat som syns där. Däremot så påverkas balansräkningen i moderbolaget och konsoliderat fullt ut. Vi ville notera Koggbron för att det finns en stor potential i fastighetsmarknaden generellt men kanske speciellt i bostadsfastigheter utanför de dyrare storstäderna. Vi vet att det går att bygga attraktiva bestånd med bra avkastning men ändå en hanterbar risk. Det uppnår vi genom att inrikta oss på orter med ett flertal arbetsgivare och ett pendlingsavstånd till andra orter med en differentierad arbetsmarknad. Fastigheter och fastighetsaktier är ett bra komplement till andra typer av placeringar, speciellt i ett lågränteläge. Ingen vet var en deflationsekonomi kommer att leda och då är ett fastighetsbolag med den naturliga ekonomiska diversifikation som hyreslägenheter erbjuder, sannolikt en bra placering, både på kort och på lång sikt. Under 2015 vill vi fortsätta bygga fastighetsportföljen, och ser ett antal bra möjligheter med huvudsakligen trygg närhet till diversifierade tätorter. Det här är ett bra tillfälle att hälsa dig välkommen som aktieägare i Koggbron fastigheter AB. Vi tror 2015 kommer att bli ett bra år och ser fram emot en värdeökning tillsammans med dig. Thomas Melin Vd

4 Koncernen Koggbron Fastigheter Per äger Koggbron Fastigheter AB 100 % av företagen: Koggbron AB o Fiskeby Fastighets AB BCS Ekonomikonsult i Sverige AB Koggbron Fastigheter AB Koggbron AB BCS Ekonomikonsult i Sverige AB Fiskeby Fastighets AB De olika dotterbolagen bedriver följande verksamheter: Koggbron AB Bolaget förvärvades genom en apportemission från Havanna Holding AB. Bolaget äger i sin tur samtliga aktier i Fiskeby Fastighets AB. Apportemissionen skedde genom nyemitterade aktier till en teckningskurs på 25 SEK (efter sammanläggningen). Fiskeby Fastighets AB Bolaget förvärvades Bolaget bedriver fastighetsförvaltning och äger en bostadsfastighet om totalt m2 i Finspång utanför Norrköping. BCS Ekonomikonsult i Sverige AB Bolaget är vilande efter att inkråmet såldes per Bolaget bedrev tidigare konsultverksamhet avseende redovisning, juridik och skatt samt företagsanalys. Företagets kunder bestod av mindre och medelstora företag. I samband med att inkråmet såldes försvann BCS Ekonomikonsults ägande i Stamina Communication AB. Bolaget hade två verksamhetsgrenar. Bolaget bedrev konsultationer inom ekonomi samt översättningsverksamhet. Bolaget är för närvarande ett vilande bolag.

5 Koncernens resultat och ställning per Försäljning och resultat Omsättningen för årets tolv månader uppgick till KSEK ( KSEK). Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till KSEK och avser koncernens avvecklade verksamhet. Resultatet före avskrivningar uppgick för årets tolv månader till KSEK (424 KSEK). Koncernens rörelseresultat om 558 KSEK ( KSEK) har påverkats av goodwillavskrivningar om 521 KSEK ( KSEK). Koncernen har också haft betydande kostnader för avveckling av övertalig personal. Resultateffekten av övertalig personal har påverkat koncernen negativt med -470 KSEK. Nettoresultatet för årets tolv månader blev 402 KSEK ( KSEK), varav nettoresultatet för det fjärde kvartalet blev 351 KSEK. Likviditet och finansiering Den 31 december 2014 uppgick Koggbron koncernens banktillgodohavanden till 422 KSEK (231 KSEK). Koncernen hade per den 31 december långfristiga skulder om KSEK (4 850 KSEK) varav checkräkningskredit 0 KSEK (2 200 KSEK) och övriga räntebärande skulder KSEK (0 KSEK). Investeringar Koggbrons totala investeringar 31 december 2014 uppgick till KSEK ( KSEK) varav KSEK avsåg investeringar i fastighet och 700 KSEK avsåg investeringar i finansiella anläggningstillgångar. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 25 KSEK. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med 521 KSEK (1 169 KSEK) i avskrivningar, varav avskrivningarna för fjärde kvartalet uppgick till 130 KSEK. Avskrivningarna avser goodwillavskrivningar på finansiella anläggningstillgångar. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 31 december 2014 uppgick det egna kapitalet i Koggbron Fastigheter AB till KSEK (9 391 KSEK) varav KSEK (1 128 KSEK) utgjordes av aktiekapital och KSEK (8 263 KSEK) av fritt eget kapital. Huvudsakliga förändringar av det egna kapitalet utgörs av (KSEK): Utdelning av aktierna i PromikBook AB Förvärv av Stammina genom apportemission +700 Förvärv av Koggbron genom apportemission Varav avgår latent skatteskuld i uppskrivning Kapitaltillskott Förändrad koncernstruktur Årets resultat -402 Aktiekapitalet är fördelat på aktier med ett kvotvärde om SEK 3,47. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Den 9 januari 2015 registrerades apportemissionen om aktier för förvärvet av Koggbron AB. Koggbrons soliditet uppgick den 31 december 2014 till 39 (50) procent.

6 Per den 31 december 2014 hade Koggbron koncernen inga anställda (18).

7 Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner Bolagets insynspersoner hade vid slutet av bokföringsåret, den 31 december 2014, nedanstående aktieinnehav. Förändringen avser förändring sedan Insynsperson Position Innehav Förändring Lars-Erik Wenehed Styrelseledamot, ordförande 0 0 Per Strimbold Styrelseledamot 0 0 Johan Tungard Styrelseledamot Thomas Melin Styrelseledamot, VD Johan Tungard och Thomas Melin äger aktierna genom gemensamägt bolag. Aktierna registrerades hos Bolagsverket den 9 januari Ägarstruktur Per den 31 december 2014 hade 1 (4) ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röst- och kapitalandelen i bolaget. Nedan är en sammanställning av de största aktieägarna. Aktierna i handlas sedan den 15 januari 2015 under observation på Aktietorget under kortnamnet KOGG. En handelspost omfattar en (1) aktie. Bolaget hade omkring 300 aktieägare per den 31 december Aktieägare Antal Aktier Andel röster % Andel kapital % Havanna Holding AB ,89 88,89 Övriga ,11 11,11 Organisation Vid extra bolagsstämma 29 december 2014 valdes Thomas Melin, Johan Tungard och Lars-Erik Wenehed till styrelseledamöter. Vid det efter stämman konstituerande styrelsemötet valdes Lars-Erik Wenehed till styrelsens ordförande och Thomas Melin utsågs till verkställande direktör. Vid en extra bolagsstämma 15 februari 2015 valdes Per Strimbold till styrelseledamot.

8 Redovisningsprinciper Fr. o m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och 2012:1 (K3). Effekter av övergång till K3 Detta är första gången bolaget redovisar sin koncernredovisning enligt K3. Vid en övergång till K3 skall en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3:s redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. Då koncernens verksamhet förändrats och den tidigare verksamheten avyttrats har någon retroaktiv omräkning av avyttrade verksamheter inte gjorts. Förvaltningsfastigheter Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde säkerställs genom en värdering av Nordier Property Advisors AB (www.nordier.se). Senaste värderingen är utförd Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värderingstidpunkten. För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till marknadsvärde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan. Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutligt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad. Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen. Koncernredovisningen Koncernredovisningen har upprättats med den tidigare verksamhetens resultat i koncernresultat räkningen. För avyttrade verksamheter har resultaten medräknats till den del som bolaget redovisat resultatet i tidigare lämnade rapporter. Förvärvet av dotterbolaget Koggbron AB har medräknats som förvärvat per bokslutsdagen. Således har endast underkoncernens balansräkning tagits med och dess resultat för 2014 har eliminerats som förvärvat resultat.

9 Framtida rapporttillfällen samt årsstämma. Årsredovisningen för 2014 kommer att finnas tillgänglig på Koggbrons kontor 23 maj 2015 samt på bolagets webbplats samma dag. För den aktieägare som så begär kommer den tryckta årsredovisningen att översändas per post. Koggbrons årsstämma äger rum 11 juni 2015 klockan i Advokatfirman DLAs lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm. Kommande informationstillfällen :a kvartalsrapport (31 mar 2015) :a kvartalsrapport (30 jun 2015) :e kvartalsrapport (30 sep 2015) Bokslutskommuniké (31 dec 2015) Årsredovisning Förslag till utdelning Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning sker för räkenskapsåret Granskning Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor. Denna bokslutskommuniké har idag avgivits av styrelsen för. Helsingborg den 6 mars Styrelsen För ytterligare information hänvisas till: Thomas Melin: Verkställande direktör Eller bolagets webbplats

10 RESULTATRÄKNING KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga externa intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Material och varor Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Resultat från försäljning av andelar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat ÅRETS RESULTAT

11 BALANSRÄKNING KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostn, goodwill Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 BALANSRÄKNING KSEK EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Avsättningar Uppskjuten skatt Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

13 KASSAFLÖDESANALYS KSEK DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar Nyemission aktier samt övriga poster Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-) / minskning (+) av varulager Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Förvärv av aktier och andelar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR LÅNGFRISTIGA Upptagna lån Amortering Utdelning av dotterbolag Kapitaltillskott Nyemission KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS VERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

14 NYCKELTAL KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Soliditet (%) KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av aktier och andelar MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie -0,14-0,04-0,05

15 Definition av nyckeltal KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Soliditet (%) Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Likvida medel (KSEK) Banktillgodohavanden och kassa MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda Medelantalet årsarbetare under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier

Bokslutskommuniké för 2012

Bokslutskommuniké för 2012 Bokslutskommuniké för 2012 Omsättningen för 2012 uppgick till 16 632 KSEK (f å 11 639 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 163 KSEK (f å - 480 KSEK) Nettoresultatet uppgick till - 881

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/2014

Bokslutskommuniké 2013/2014 Bokslutskommuniké 2013/2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224). Periodresultat per

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 215 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 215 Omsättningen uppgick till 21,2 MSEK (25,8). EBITDA uppgick till -2,8 MSEK (-1,6). Tillskott av engångskaraktär förbättrade

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER Fjärde kvartalet 1) Perioden januari december 1) Eastern Bio Holding AB med dotterbolag, B.E.N. Bio Energy Q4 Nord Ltd och SystemSeparation Sweden AB avyttrades under

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Hyresintäkterna uppgick till 24 797 186 kr Förvaltningsresultat uppgick till 15 115 927 kr

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer