Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehåll Sparbanksstiftelsen Gripen får allt viktigare roll i Nordvästskåne... 3 Swedbank köper Sparbanken Öresund... 4 Sparbanksstiftelsen Gripens anslagsverksamhet... 5 Redovisning av beviljade anslag Stiftelsen en unik verksamhetsform... 9 Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Revisionsberättelse Huvudmän, styrelse, valberedningsnämnd och valberedning Sparbanksstiftelsen Gripens styrelse Vår vision Vi ska bidra med goda relationer i vårt verksamhetsområde Vår mission Vi ska skapa värde och utveckla bygden Våra värdeord Förvalta en tradition Vara delaktiga Utveckla regionen Skapa goda relationer Ordinarie stämma med stiftelsens huvudmän äger rum på Margretetorps Gästgifvaregård den 21 april 2015, klockan Sparbanksstiftelsen Gripen, Lärkgatan 5, Ängelholm Tel Organisationsnummer

3 Sparbanksstiftelsen Gripen får allt viktigare roll i Nordvästskåne 2014 blev ett händelserikt och omvälvande år i Stiftelsens historia i och med försäljningen av Sparbanken Öresund till Swedbank. De bakomliggande orsakerna till försäljningen finns på nästa sida. Stiftelsen har sedan den bildades 2003 varit helt avhängig av utvecklingen i den helägda Sparbanken Gripen och sedan 2010 i den delägda Sparbanken Öresund. Affären realiserade dels det bokförda värdet i Sparbanken Öresund samtidigt som den genererade en vinst på 280 miljoner. Med den nya förmögenheten på 716 miljoner går Stiftelsen nu in i ett nytt skede där kapitalförvaltning och en ökande anslagsverksamhet kommer att uppta mer av vår tid, även om vårt engagemang i den lokala bankens utveckling får fortsatt hög prioritet. Från Stiftelsens sida handlade det om att väga och balansera vårt risktagande i banken mot vårt stiftelseförordnande som omfattar grundläggande idéer och värderingar såväl som omsorg om och utveckling av Sparbanken Gripens ursprungliga verksamhetsområde. Frågor som rörde namnet Gripen, stopp för fler kontorsnedläggningar, personalen och bibehållen kontanthantering var högt prioriterade under förhandlingarna liksom att Stiftelsen även framöver får ett nära samarbete med banken. Det är därför glädjande att Swedbank tar tillvara och utvecklar den unika kompetens och kontaktyta som de lokala kontoren står för och ger dem en särställning inom Swedbank genom att profilera kontoren i Båstad, Förslöv, Höganäs, Munka Ljungby, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga som Swedbank Gripen. Genom affären säkrar Stiftelsen också att bankens värde, d.v.s det kapital som byggts upp av våra kunder och medarbetare sedan 1850-talet, stannar kvar för all framtid i den bygd den skapats i och att delar av förmögenhetsavkastningen går tillbaka till verksamheter som är till nytta och glädje för många. Sparbanksstiftelsen Gripen blir därmed en viktig historisk länk mellan den nya Swedbank Gripen och den lokala förankringen i Sparbanken Gripens tidigare verksamhetsområde i nordvästra Skåne. KRAFTIGT ÖKANDE ANSLAGSVERKSAMHET Tillströmningen av ansökningar har ökat markant under Tack vare den större förmögenheten kunde vi öka anslagsbudgeten för 2014 till 5 miljoner, från tidigare beslutade mål att dela ut 1,4 miljoner kronor. För verksamhetsåret 2015 räknar vi med att stödja projekt i vårt verksamhetsområde med 10 miljoner. På Stiftelsens hemsida beskrivs vår verksamhet och hur man ansöker om anslag. Stiftelsen har för avsikt att fortlöpande under året bevilja anslag. Det är viktigt att inse att det inte är anslagets storlek som är avgörande för resultatet. Även små medel kan åstadkomma stora saker där engagemanget är stort. Stiftelsen strävar efter att de verksamheter man stödjer är relevanta, lokalt förankrade och kommer många till del. Därför finns allt från idrotts- och motionsklubbar till kulturella och estetiska verksamheter bland dem som erhållit stöd. För att fånga upp intressanta idéer krävs god lokalkännedom och ett aktivt deltagande i det dagliga samhällslivet. Här spelar Swedbank Gripens engagerade medarbetare en viktig roll då många av dem bor nära sin arbetsplats och är väl förtrogna med bygdens verksamheter och aktiviteter. En annan viktig tillgång är stiftelsens många huvudmän, som bland annat utser stiftelsens styrelse. De kan liknas vid ambassadörer som sprider kunskap om Sparbanksstiftelsen Gripens samhällsengagemang till sin omgivning. Med sin lokala förankring kommer de ofta i kontakt med projektidéer som kan leda vidare till en anslagsansökan. VI ÄR IMPONERADE När man ser det engagemang, den kreativitet och aktivitet som sjuder i de föreningar och projekt vi valt att stötta blir man mäkta imponerad. De är ofta ledda av eldsjälar som jobbar helt ideellt för att hjälpa andra människor att växa och utvecklas. Den entusiasm, glädje och stolthet ett beviljat anslag ger känns många gånger överväldigande. På sidorna 6-8 redovisar vi en del av alla de projekt som Sparbanksstiftelsen Gripen beslutat att lämna anslag till och som slutförts under året. VI TAR ANSVAR OCH GER TILLBAKA Stiftelsen fortsätter verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas genom att bedriva en verksamhet som ligger rätt i tiden och där samhällsnyttan prioriteras. Vi tar ansvar och ger tillbaka. Jan-Erik Hansson Verkställande tjänsteman 3

4 Swedbank köper Sparbanken Öresund Den 5 mars 2014 blev det offentligt att Swedbank köper Sparbanken Öresund AB. Med affären avslutades en komplicerad process som startat drygt ett år tidigare, då ledningarna från de båda ägarna Sparbanksstiftelsen Gripen och Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra Skåne samt Sparbanken Öresund och Swedbank träffades första gången för att undersöka möjligheterna för ett framtida samarbete på en allt mer resurs-, kostnads- och investeringskrävande bankmarknad. Sparbanken Öresund AB bildades 2010 då Sparbanken Gripen AB och Sparbanken Finn gick samman. De båda bankerna hade redan ett långt och nära samarbete om utveckling och drift av ett gemensamt bankdatasystem samt finansierings-, tjänste- och produktutbud. Banken uppvisade redan från start en tillfredsställande lönsamhet trots en snabb tillväxttakt med de investeringar och kostnadsökningar en sådan kräver. NYA REGELVERK TILLKOMMER STÄNDIGT Bank- och finansmarknaden har alltid omgärdats av strikta regelverk, vilka ständigt förändras. Konsekvensen av Eurokrisen 2011 blev att EU skärpte de finansiella regelverken och efter den europeiska bankunionens bildande 2012 tillkom ytterligare regelverk. Sverige står utanför bankunionen men de nya regelverken kommer innebära stora utmaningar även för de svenska bankerna. NYA KOSTNADSKRÄVANDE UTMANINGAR Många av de nya reglerna visade sig också bli mycket kostnads- och investeringskrävande. Bland dem märks hårdare krav på både primär- och sekundär kapitaltäckning, rating, likviditet och soliditet. De visade också på stora kostnadsnackdelar för vår affärsmodell, Contract Banking, samt stora investeringsbehov för att tillgodose de nya rapporteringskraven för FINREP, COREP, EMIR och IRK. HÅRDARE CRR-DIREKTIV I SVERIGE Europakommissionens CRR-direktiv reglererar bl.a. finansmarknadens kapitalkrav och rapportering. Trots att de svenska bankerna har en överlägset stabilare ekonomi än de flesta europeiska, beslöt Finansinspektionen att införa högre krav i Sverige samt att de nya direktiven skulle vara genomförda redan under 2014, ett år tidigare än i Norge och fyra år tidigare än i -området och Danmark. Direktiven innebär att bankernas sekundärkapital måste ökas rejält. När de sex största svenska bankerna säkrat sitt, bedömdes risken som stor att Sparbanken Öresund skulle få betydligt sämre lånevillkor. SWEDBANK ERBJÖD DEN BÄSTA LÖSNINGEN De stora investeringar i personal och ny teknik som krävdes skulle innebära orimligt stora kostnader för en bank av Öresunds storlek. Det bästa alternativet visade sig vara att sälja Sparbanken Öresund till Swedbank som, förutom att de hade alla de instrument banken behövde, även erbjöd ett mycket bra pris för den. Affären innebar att en del av Sparbanken Öresund gick ihop med den nya Sparbanken Skåne medan resten blev en del av Swedbank. Sparbanken Gripens ursprungliga verksamhetsområde (randigt på kartan) får en unik särställning inom Swedbank genom att kontoren där profileras som Swedbank Gripen. I den nya kontorsstyrelsen för nordvästra Skåne, utser Stiftelsen ordförande och en ordinarie ledamot. NU KAN VI GE ÄNNU MER TILLBAKA Av köpsummans tre miljarder kronor motsvarade 654 miljoner Sparbanksstiftelsen Gripens ägarandel. Förutom att Stiftelsens förmögenhet ökade med 280 miljoner jämfört med det bokförda värdet för 2013 frigjordes även 454 miljoner i likvida medel som nu kan placeras där de ger högre avkastning. Sparbanksstiftelsen Gripens uppgift är att säkerställa att den förmögenhet som bankens kunder byggt upp under generationer stannar kvar i regionen och att del av avkastningen på den går tillbaks till bygden. Nu kan vi ge ännu mer tillbaka. NYA UTVECKLINGSKOSTNADER INOM IT Sparbanken Öresund delar ett bankdatasystem med 175 andra banker i Danmark och Norge. De högre svenska kraven samt olika tidsplan för genomförandet av CRR-direktiven hade inneburit att Sparbanken Öresund fått ta en oproportionellt stor del av utvecklingskostnaderna för att anpassa det till de nya kraven. 4

5 Sparbanksstiftelsen Gripens anslagsverksamhet Sparbanksstiftelsen Gripens verksamhet regleras av ett stiftelseförordnande, i vilket det framgår att Stiftelsen har två uppdrag. Dels ska man i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas genom att med del av den löpande avkastningen på sin förmögenhet anordna seminarier eller utge skrifter till belysning av sagda idéer och värderingar. Det andra uppdraget är att med del från samma avkastning dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom de kommuner där Sparbanken Gripen AB var verksam. Det är inte varje dag vi får förfrågan om anslag som täcker in båda våra uppdrag i ett åtagande. Så när vi fick en förfrågan om att stödja PÅ VÄG! ett pilotprojekt inom Ung ekonomi, kunde vi inte tacka nej. Projektet genomförs som en kostnadsfri heldag för årskurs 8 i tre skolor inom Ängelholms kommun. Temat är pengar, entreprenörsskap och teknik. Projektledare för PÅ VÄG! är Transfer en ideell, icke-vinstdrivande och politiskt obunden organisation och sker i samarbete med Drömmarnas Hus, UF och Swedbank. Swedbanks föreläsning har rubriken Vad gör pengarna på banken? och ska ge eleverna kunskap om hur pengar fungerar och förstå de val vi måste göra i vår privatekonomi. Varje föreläsning avslutas med en frågestund. BETYDLIGT STÖRRE ANSLAGSBUDGET 2014 Antalet ansökningar ökade markant under Vår ursprungliga anslagsbudget var beräknad till 1,4 miljoner men tack vare den större förmögenheten kunde vi öka den till 5 miljoner. För 2015 räknar vi med att kunna stödja projekt i vårt verksamhetsområde med 10 miljoner. Vårt mål är att kunna öka på den summan med 5 miljoner för 2016 och ytterligare lika mycket för NYA INTRESSEOMRÅDEN VÄLKOMNAS VARMT Det är glädjande att vi får ansökningar från hela vårt geografiska område och att spridningen på projektens art breddas och når nya intresseområden. Ett bra exempel är Miljöbron Skåne, som skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt inom miljö och hållbar utveckling. Studenterna får kontakter, arbetslivserfarenhet och möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken. Samtidigt får arbetsgivarna hjälp i sitt arbete med miljö och hållbar utveckling samt kontakt med potentiella arbetstagare. Clownronden är ett annat bra exempel, där en grupp specialutbildade professionella artister sprider glädje bland sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar. Skrattet och humorn har stor betydelse för den läkande processen. På sidorna 6 8 redovisas en del av de drygt 45 anslag som beviljats eller slutförts under ANSLAGENS FÖRDELNING MELLAN OLIKA INTRESSEOMRÅDEN HAR FÖRÄNDRATS Vårt mål är att fördela anslagen både geografiskt och mellan olika intresseområden. Vi stödjer på så sätt den regionala utvecklingen och ger många människor ett bättre och innehållsrikare liv. Diagrammen nedan visar hur anslagen fördelats mellan olika intresseområden för 2014 respektive perioden Beroende av projektens art kan anslagen avse antingen hel- eller delfinansiering och vi har sett att det är inte anslagens storlek som är avgörande för resultatet. Även ett litet belopp kan göra storverk där det finns ett stort engagemang. Fördelning av beviljade anslag 2014 Utbildning barn och ungdom 22 % Övriga ändamål 7 % Utbildning övrig 3 % Idrott/arena 28 % Näringsliv/kommunal verksamhet 4 % Fördelning av beviljade anslag Övriga ändamål 6 % Utbildning övrig 1 % Utbildning barn och ungdom 15 % Idrott/arena 27 % Kultur investeringar 28 % Friluftsliv 10 % Näringsliv/kommunal verksamhet 8 % Kultur evenemang 7 % Friluftsliv 9 % Kultur investeringar 28 % 5

6 Redovisning av beviljade anslag 2014 Ekets Bygdegård Ekets Bygdegård har rustats upp och byggts om för att klara fler samlingar och arrangemang. Man har bland annat byggt en ny entré med ramp för rullstolsbundna och investerat i nya köksmaskiner. Med hjälp av Stiftelsens anslag renoverades golvet. Ekets Bygdegård är en viktig och naturlig samlingsplats för ortsbefolkningen. KVS-museet KVS-museet, som drivs ideellt av Vejbyföreningen, startade 2003 och speglar historien om Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium. Utställningen visar även Vejbystrands historia. För att göra utställningen mer levande visas filmer och bildspel. Utrustningen för att visa dessa media har under våren bytts ut. BK Bjäre Seniorer Bowlingklubben BK Bjäre Seniorer har införskaffat en hjärtstartare till X-bowl-hallen i Båstad. Man har utbildat ett antal personer i hur hjärtstartaren fungerar och i och med detta kommer det alltid att finnas utbildad personal i hallen, som kan hjälpa till om eventuella hjärtproblem uppstår. Rydebäcks Scoutkår Taket på scoutstugan i Rydebäck har under våren renoverats. Den gamla statarlängan ligger öppen för vindarna och flera takpannor hade flugit av med följd att regnet sökt sig in i huset. Man har nu lagt nytt takpapp och de nya takpannorna är stormsäkrade med specialkrokar för att stå pall mot kraftiga vindar. Clownronden Clownronden är en grupp professionella artister som är specialutbildade för att arbeta med sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar. Att barnen och ungdomarna kan få känna sig friska/friskare åtminstone några timmar i taget gör stor skillnad, garanterat för stunden och ibland för den långsiktiga hälsoutvecklingen. Skrattet och humorn har stor betydelse i den läkande processen. Örkelljunga Friluftsklubb Örkelljunga Friluftsklubb har köpt in GPS-klockor som används av klubbens ungdomar som hjälpmedel vid orientering. Klockorna registrerar hur och var löparen tar sig fram i skogen. Denna information kan sedan överföras till en dator där orienteringskartan finns inlagd och man kan utifrån detta se exakt vilka vägval löparen gjort. Informationen man får fram är ett utmärkt underlag för att kunna utveckla ungdomarnas orienteringsteknik. 6

7 Redovisning av beviljade anslag 2014 Tåssjö lägerskola Tåssjö lägerskola har bedrivit verksamhet i över 40 år. Här får skolungdomar från företrädesvis Ängelholms kommun möjlighet att umgås och lära känna varandra utanför skolan, göra naturstudier, prova på fiske m m. Med hjälp av anslag från Ängelholms kommun och Sparbanksstiftelsen Gripen har lägerskolan köpt in 20 nya cyklar. Rögle BK Konståkning Rögle BK Konståkning har erhållit anslag för inköp av träningsredskap och utrustning att användas främst vid markträning under den isfria säsongen. Båstad Padel Klubb Båstad Padel Klubb har funnits sedan 2010 och har idag ca 130 medlemmar. Under 2014 fick klubben besked om att befintlig padelbana måste flyttas. Sparbanksstiftelsen Gripens anslag har använts för att bekosta markarbetet till den nya banan. ÄSSS Ängelholm-Skäldervikens Segelsällskap har införskaffat en ny skolbåt en C55. Varje sommar anordnar segelsällskapet seglarskola för ungdomar. Man erbjuder även skolorna i kommunen möjlighet att låta elever i årskurs 7-9 segla under skoltid. Villanskolan i Ängelholm Eleverna på Villanskolan ville få möjlighet att röra på sig på nya sätt och tog då initiativet till att själva utforma en utehinderbana. Banan har nu blivit verklighet tack vare eleverna, Ängelholms kommun och Sparbanksstiftelsen Gripen. Torekovs IK Torekovs IK är en idrottsklubb som rymmer många verksamheter fotboll, badminton, bordtennis, boule, dans och gymnastik. Klubben har erhållit anslag för att kunna köpa in en ny åkgräsklippare. 7

8 Redovisning av beviljade anslag 2014 Torekovs Båt och Segelklubb Torekovs Båt och Segelklubb har över årtionden bedrivit seglarskola och kappsegling i Torekov. Klubben satsar på barn och ungdomars utveckling genom seglarskolan. Sparbanksstiftelsen Gripen har lämnat anslag till föreningen, vilket använts till att köpa in en ny följebåt. Friskis&Svettis Höganäs Friskis&Svettis Höganäs kommer under hösten 2014 och våren 2015 att göra gymträning på egen hand tillgänglig för de yngre tonåringarna. En utbildad gyminstruktör kommer att vara på plats i gymmet under två timmar per dag, måndag till fredag, för guidning, instruktion och vägledning. Vanligtvis är gymträning på egen hand tillåten från 15 alternativt 16 år. Paulins Vägförening Paulins brygga i Båstad sköts och bekostas av Paulins Vägförening i samarbete med frivilliga insatser från badande gäster. Bryggan förstördes helt i en decemberstorm 2013, men har under 2014 renoverats och återställts. Miljöbron Skåne Miljöbron Skåne skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt inom miljö och hållbar utveckling. Studenterna får kontakter, arbetslivserfarenhet och möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken. Samtidigt får arbetsgivarna hjälp i sitt arbete kring miljö och hållbar utveckling samt värdefull kontakt med potentiella arbetstagare. Båstad Turism och Näringsliv För att stötta och utveckla handeln i Båstad satsar Båstad Turism och Näringsliv på projektet Kunskapslyft handel. Målet är att inspirera och utbilda företagaren till en bättre och lönsammare verksamhet och därmed stärka handeln i Båstad. Engelholms Volley Engelholms Volley har en stor och bred verksamhet som innefattar både elit- och ungdomslag Man gör nu en långsiktig satsning för att bygga upp ungdomsverksamheten inom volleybollen i nordvästra Skåne genom att jobba mot befintliga föreningar eller starta upp nya. 8

9 Stiftelsen en unik verksamhetsform Sparbanksstiftelsen Gripen bildades 2002 med stöd av en process som regleras i sparbankslagen och som har sin grund i 1980-talets omstrukturering av den svenska sparbanksvärlden. I sparbankslagen framgår hur en sparbank kan ombildas till ett bankaktiebolag. Ombildningen kräver då bildandet av en stiftelse som ska äga aktierna i bankaktiebolaget. Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska enligt lagen vara att främja sparsamhet i Sverige. Sparbanksstiftelsen Gripen har alltså inte själv valt sitt övergripande ändamål utan det är lagstadgat. Det allmännyttiga syftet att främja sparsamhet och den regionala förankringen är viktiga beståndsdelar i stiftelsens konstruktion, precis som det är i alla sparbanksstiftelser i Sverige. Det har också varit sparbanksvärldens signum sedan 1800-talet när de första sparbankerna bildades. SPARBANKSSIFTELSEN GRIPENS TVÅ ÄNDAMÅL Bankväsendet ser idag annorlunda ut än för bara några år sedan och Sparbanksstiftelsen Gripen har numera inte det stora ägandet i en sparbank som från början var tänkt. Idag är Sparbanksstiftelsen Gripen enligt sitt förordnande en stiftelse som ska främja sparsamhet, men vi ser kanske i första hand en avkastningsstiftelse som ska dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom kommunerna i nordvästra Skåne. STIFTELSENS FÖRMÖGENHET ÄR VARAKTIGT KNUTEN TILL STIFTELSENS ÄNDAMÅL I sparbanksvärlden är stiftelserna sedan många år en välkänd och uppskattad rättsfigur. En stiftelse kännetecknas av att stiftelsens förmögenhet är varaktigt knuten till stiftelsens ändamål. Det finns inte några ägare eller medlemmar som kan göra anspråk på stiftelsens förmögenhet utan den ska uteslutande användas för att uppfylla stiftelsens ändamål. Det unika i stiftelseformen är alltså den starka fokuseringen på stiftelsens ändamål. Stiftelsen ska förvaltas i enlighet med stiftarens vilja såsom den uttrycks i ändamålsföreskiften och andra bestämmelser i stiftelseförordnandet. STYRELSELEDAMOT ETT FÖRTROENDEUPPDRAG Att arbeta i en stiftelsestyrelse är ett förtroendeuppdrag som innebär ett omfattande ansvar. Styrelsen är det enda beslutande och verkställande organet i stiftelsen med ett uppdrag och ansvar att uppfylla ändamålet på bästa sätt. I Sparbanksstiftelsen Gripen, liksom i de andra sparbanksstiftelserna i Sverige, finns av historiska skäl ett huvudmannaråd bestående av representanter från stiftelsens geografiska verksamhetsområde. Huvudmannarådet sammanträder under beteckningen stämma och har då ett antal definierade uppgifter som framgår av stiftelsens förordnande. Den viktigaste uppgiften är att stämman väljer styrelseledamöterna. ALL VERKSAMHET SKA ANKNYTA TILL ÄNDAMÅLET God förvaltning av en stiftelse innebär att alla som kommer i kontakt med stiftelsen känner ett förtroende för att ändamålet uppfylls och att förmögenheten förvaltas tryggt. All verksamhet i stiftelsen ska på något sätt anknyta till stiftelsens ändamål. För att klara detta måste styrelsen arbeta med organisation, ledning, styrning och kontroll av verksamheten i stiftelsen. Sparbanksstiftelsen Gripen har tydliggjort detta genom sin vision att bidra med goda relationer inom sitt verksamhetsområde och arbeta för att skapa värde och utveckla bygden. ÖPPEN OCH TYDLIG KOMMUNIKATION SKAPAR FÖRTROENDE FÖR STIFTELSEFORMEN Att arbeta med anslagsgivning kräver noggrannhet, gott omdöme och kunskap om det regionala samhället i nordvästra Skåne. Det är viktigt att skapa processer som ger trygghet för alla inblandade, inte bara för beslutsfattarna, stiftelsens styrelseledamöter, utan för alla andra intressenter runt stiftelsen. Det finns inte några ägare till en stiftelse men det finns många i nordvästra Skåne som tillhör den gruppen organisationer och personer som kan gynnas genom anslag från Sparbanksstiftelsen Gripen och för dessa är det viktigt att de känner förtroende för stiftelseformen. Genom en öppen och tydlig kommunikation med det omgivande samhället skapar stiftelsen en god grund för att bli en nyttig och pålitlig aktör. NY VERKLIGHET MEN OFÖRÄNDRAT ÄNDAMÅL Under 2014 ägde stora förändringar rum för Sparbanksstiftelsen Gripen i och med försäljningen av stiftelsens samtliga aktier i Sparbanken Öresund AB till Swedbank och bildandet av Sparbanken Skåne. Detta förändrade stiftelsens förmögenhetsstruktur men ändamålet är oförändrat. Styrelsen har därmed en bitvis ny verklighet att förhålla sig till. STIFTELSEN EN VIKTIG AKTÖR I SAMHÄLLET Stiftelserna är viktiga aktörer i det svenska samhället. De tar ofta på sig uppgifter som annars och historiskt sett legat på staten och där statens insatser idag inte räcker till. Stiftelseväsendet består av tusentals stiftelser, med olika ändamål, förmögenhet och verksamhet. Varje stiftelses unika karaktär ska respekteras och de har alla det gemensamt att förvaltningen av förmögenheten ska syfta till att uppfylla ändmålet. Avkastningen från flera tusen stiftelser bidrar till att människor får ett bättre liv och till att samhället utvecklas på olika sätt. STIFTELSE DEN ÄLDSTA VERKSAMHETSFORMEN Ingen annan verksamhet är så gammal som stiftelseformen. De äldsta fortfarande aktiva stiftelserna kan härledas till medeltiden. Den historiska utvecklingen har gett stiftelseformen dess karaktär men har också bidragit till att värna om respekten för stiftarens vilja och den oföränderlighet som ligger i förhållandet mellan ändamål och förmögenhet och som är själva kittet i konstruktionen. STIFTELSEN EN STABIL OCH PÅLITLIG AKTÖR Stiftelsen är en stabil och pålitlig aktör i civilsamhället, den samhällssektor som ligger mellan offentlig förvaltning och privat näringsliv. Varje år delas stora summor ut till allmännyttiga ändamål som t.ex. utbildning, forskning, social hjälpverksamhet och miljövård. Sparbanksstiftelsen Gripen är här en viktig aktör som genom sin verksamhet skapar förutsättningar för människor att utvecklas. Katarina Olsson professor i civilrätt vid Lunds universitet 9

10 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Gripen får härmed lämna redovisning för verksamheten under år Förvaltningsberättelse Bakgrund Sparbanksstiftelsen Gripen registrerades hos Länsstyrelsen i Skåne län den 31 oktober I och med registreringen av Stiftelsen blev strukturen kring den då nybildade Sparbanken Gripen AB (publ) formellt etablerad med Sparbanksstiftelsen Gripen som ensam ägare till bankaktiebolaget ändrade Sparbanken Gripen AB namn till Sparbanken Öresund AB (publ) med Sparbanksstiftelsen Öresund som ägare till 77,74 % och Sparbanksstiftelsen Gripen till 22,26 %. I februari 2014 presenterades på en extra huvudmannaträff ett förslag om en strukturaffär i Skåne som innebar att ägarstiftelserna säljer sina aktier till Swedbank AB. Delar av Sparbanken Öresund överlåts därefter till den nybildade Sparbanken Skåne. Den 3 mars hölls extra stämma i Sparbanksstiftelsen Gripen, där samtliga närvarande huvudmän ställde sig positiva till affären. Av den totala köpeskillingen på 3 Mdkr tillfaller 654 Mkr Sparbanksstiftelsen Gripen. Ändamål Stiftelsen ska främja sparsamhet och verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Vidare kan Stiftelsen med den löpande avkastningen på sin förmögenhet dela ut bidrag till fysiska och juridiska personer, företrädesvis inom de kommuner där Sparbanken Gripen AB har varit verksam, i syfte att främja näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och kultur. Verksamheten 2014 Verksamheten under 2014 har upptagits av ett intensivt arbete i samband med försäljningen av Sparbanken Öresund. Det har också också inneburit ett stort antal styrelsemöten inför överlåtelsen. Personalkostnader och arvoden till styrelse och huvudmän har därmed ökat kraftigt under året. Av köpeskillingen på 654 Mkr erhölls aktier i Swedbank till ett värde av 200 Mkr. Stiftelseförordnandet reglerar hur kapitalet får placeras. För att Stiftelsen ska kunna erhålla en bra avkastning på sitt kapital kombinerat med en bra riskspridning har en ansökan om permutation ingivits till Kammarkollegiet. Efter försäljningen av stiftelsens aktieinnehav har det skapats ett större utrymme till anslagsverksamheten. Av stiftelsens löpande avkastning avsattes en anslagsbudget på 5 Mkr för Stiftelsen har under året fått in över 100 ansökningar varav 45 har kunnat beviljas på totalt 4,8 Mkr. Mer information om stiftelsens anslagsverksamhet framgår av sid 5. Kapitalförvaltning Stiftelsen har under året omarbetat placeringsinstruktioner och bildat ett placeringsutskott som fortlöpande ser över stiftelsens placeringar. Av det totala kapitalet har 294 Mkr placerats i svenska bankaktier. Marknadsvärdet uppgick per till 340 Mkr. Framtiden Genom affären har Stiftelsen säkrat det kapital som byggts upp av bankens kunder sedan 1850-talet. För framtiden innebär det att Stiftelsen kommer att ge tillbaka betydliga summor till nytta, glädje och framåtskridande för den region där den har sina rötter. För verksamhetsåret 2015 räknar vi med en anslagsbudget på 10 mnkr. Resultatdisposition Årets resultat och Stiftelsens ekonomiska ställning vid årets slut framgår av resultat- och balansräkning med noter på sidorna Före försäljningen har utdelning erhållits från Sparbanken Öresund med 8,3 Mkr års förvaltningsresultat uppgår till 5,8 Mkr. Under året har stiftelsen avyttrat hela innehavet av aktierna i Sparbanken Öresund. Realisationsvinsten på denna försäljning uppgår till 279,8 Mkr. Ett mindre innehav av övriga bankaktier har även avyttrats, varvid en ytterligare realisationsvinst uppkommit på 0,4 Mkr. Den totala realisationsvinsten, efter avdrag av beräknad skatt, har bokförts mot stiftelsens bundna kapital. Det bundna egna kapitalet uppgår därmed till 655,3 Mkr. Stiftelsens förmögenhet (marknadsvärde) uppgick vid årets slut till 715,8 Mkr. Flerårsöversikt (kkr) År Förvaltningsresultat Årets resultat Eget kapital Förmögenhet Beviljade anslag Styrelse Styrelsen består av 8 ordinarie ledamöter och 2 adjungerade. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 19 protokollförda sammanträden. Huvudmän Den lokala och regionala förankringen understryks av att Stiftelsens styrelsesammansättning beslutas av 60 lokala huvudmän. Häften av huvudmännen utses av kommunfullmäktige i kommunerna inom tidigare Sparbanken Gripens verksamhetsområde. Övriga 30 väljs av huvudmännen själva. 10 Organisationsnummer

11 Resultat- och balansräkning Resultaträkning, kkr intäkter Utdelning på aktier Ränteintäkter kostnader Personalkostnader Not Huvudmän, styrelse, personal, sociala kostnader Övriga förvaltningskostnader Not Summa kostnader förvaltningsresultat Realisationsvinster/-förluster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning, kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Not 3 Aktier i Sparbanken Öresund AB Aktier i andra svenska banker Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Bankmedel Skattekonto 0 24 Övriga tillgångar 0 9 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Not 4 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Beviljade ej utbetalda anslag Skatteskuld Övriga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ansvarsförbindelser Not Organisationsnummer

12 Balansräkning forts Balansräkning, kkr forts. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar avser långfristiga värdepappersinnehav och är upptagna till anskaffningsvärde om inte annat anges. Beviljade anslag Redovisningsprincipen är att beviljade anslag belastar eget kapital och att ej utbetalda anslag skuldförs. Noter med bokslutskommentarer, kkr Not 1 Personal Medelantal anställda 1 1 Löner, ersättningar och sociala kostnader Huvudmän, styrelse och personal Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Summa Not 2 Ersättning till revisor Baker Tilly, Revisionsuppdrag Övriga uppdrag 0 3 Not 3 Finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärde Sparbanken Öresund AB (bokfört värde) Swedbank AB Nordea SEB Summa På balansdagen uppgår marknadsvärdet på de noterade aktierna till Kkr. Not 4 Eget Kapital, kr Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa kapital Belopp vid årets ingång Beviljade anslag Återförda anslag Årets resultat Reavinst Sparbanken Öresund AB Övriga reavinster efter skatt Summa eget kapital Not 5 Ansvarsförbindelser Säljargarantier i samband med försäljning av vårt aktieinnehav i Sparbanken Öresund AB Ängelholm den 10 februari 2015 Bengt Blonér Lena Pettersson Cäthe Green Eva Gustafsson Styrelsens ordf vice ordf Bengt Johansson Hans-Ola Kringstad Jarmo Nieminen Bengt Nilsson 12 Organisationsnummer

13 Revisionsberättelse Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Gripen Org nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Sparbanksstiftelsen Gripen för år Stiftelsens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvädig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som skall utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enlig min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sparbanksstiftelsen Gripen för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om huruvida jag vid min granskning funnit att någon ledamot av styrelsen handlat i strid med stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min revision av årsredvisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalande Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Ängelholm den 12 februari 2015 Bengt Jönsson Auktoriserad revisor Organisationsnummer

14 Huvudmän, styrelse, valberedningsnämnd och valberedning HUVUDMÄN VALDA AV: Mandatperiod t o m stämman år BJUVS KOMMUN Ljung, Liselotte Bjuv 2018 BÅSTAD KOMMUN Ahlström, Jan Båstad 2015 Edgarsdotter, Ingrid Båstad 2016 Hasselcrona, Inga Båstad 2016 Kjellberg, Ann-Margret Båstad 2015 Nilsson, Daniel Båstad 2015 Stridh, Helena Båstad 2015 Toremalm, Katarina Båstad 2016 Wendt, Bo Båstad 2016 HELSINGBORGS KOMMUN Kino, Felizia Helsingborg 2018 HÖGANÄS KOMMUN Holmstedt, Marie Höganäs 2017 Nilsson, Roger Höganäs 2017 KLIPPANS KOMMUN Karlsson, Jan Olof Klippan 2016 PERSTORPS KOMMUN Dahlqvist, Bo Perstorp 2017 ÅSTORPS KOMMUN Håkansson, Per-Arne Åstorp 2015 Pålsson, Pontus Åstorp 2017 ÄNGELHOLMS KOMMUN Gigel, Annika Ängelholm 2015 Hansson, Christer Ängelholm 2015 Hansson, Peter Ängelholm 2015 Hedman, Christian Ängelholm 2015 Holmberg, Robin Ängelholm 2015 Jönsson, Arne Ängelholm 2015 Kjellin, Maths Ängelholm 2015 Malmborg, Rune Ängelholm 2015 Myhrman, Ann Ängelholm 2015 Åkervinda, Xanna Ängelholm 2015 ÖRKELLJUNGA KOMMUN Andersson, Stig-Olle Örkelljunga 2015 Danielsson, Anders Örkelljunga 2015 Persson, Mats Örkelljunga 2015 Unosson, Christer Örkelljunga 2015 HUVUDMÄN VALDA AV HUVUDMÄNNEN Ahlström, Ingvar Båstad 2015 Andersson, Bengt Örkelljunga 2016 Bengtsson, Mats Ängelholm 2015 Borgström, Linda Helsingborg 2017 Dolk, Annika Helsingborg 2017 Ekelund, Sven Åstorp 2016 Falk, Thorbjörn Helsingborg 2018 Hansson, Anders Åstorp 2016 Hector, Per Örkelljunga 2016 Jensen, Benth Ängelholm 2017 Johansson, Mats Båstad 2017 Johnsson, Ann-Marie Båstad 2015 Jönsson, Hans Båstad 2016 Karlsson, Stig Örkelljunga 2015 Nilsson, Benny Båstad 2018 Nilsson, Kjell-Göran Höganäs 2017 Nordbergh, Rose-Marie Ängelholm 2017 Olofsson, Lars-Olof Ängelholm 2015 Paulsson, Christer Höganäs 2018 Persson, Berit Åstorp 2016 Persson, Christer Höganäs 2017 Persson, Peter Båstad 2018 HUVUDMÄN VALDA AV HUVUDMÄNNEN Mandatperiod t o m stämman år Petersson, Richard Ängelholm 2015 Pommer, Karna Ängelholm 2018 Rasmussen, Mats Ängelholm 2015 Sandberg, Jonny Båstad 2018 Sewring, Jan-Olof Ängelholm 2018 Svensson, Helene Båstad 2016 von Platen, Per Fredrik Helsingborg 2016 Öhman Nilsson, Annika Örkelljunga 2018 STIFTELSESTYRELSEN Ordinarie ledamöter Blonér, Bengt, ordf Skälderviken 2017 Green, Cäthe Rydebäck 2015 Gustafsson, Eva Båstad 2017 Johansson, Bengt Förslöv 2018 Kringstad, Hans-Ola Örkelljunga 2016 Nieminen, Jarmo Nyhamnsläge 2017 Nilsson, Bengt Gånarp 2016 Pettersson, Lena, v ordf Västra Karup 2017 Adjungerade Hansson, Jan-Erik Nilsson, Mats Förslöv Vejbystrand Revisor Jönsson, Bengt Ängelholm 2018 Revisorssuppleant Toreson, Bertil Höganäs 2017 Valberedningsnämnd Kommun Berg, Åke Åstorp 2015 Ekelund, Sven, ordf Åstorp 2015 Falk, Thorbjörn Helsingborg 2015 Johansson, Gunnar Ängelholm 2015 Jönsson, Hans, v ordf Båstad 2015 Nilsson, Kjell-Göran Höganäs 2015 Öhman Nilsson, Annika Örkelljunga 2015 Valberedning Kommun Borgström, Linda Helsingborg 2015 Hansson, Anders, v ordf Åstorp 2015 Johansson, Mats Båstad 2015 Persson, Berit Ängelholm 2015 Persson, Christer Höganäs 2015 Persson, Mats Örkelljunga 2015 Sewring, Jan-Olof, ordf Ängelholm 2015 UTGÅENDE MANDATPERIODER I tur att avgå bland huvudmännen är Ingvar Ahlström, Båstad; Mats Bengtsson, Ängelholm; Ann-Marie Johnsson, Båstad; Stig Karlsson, Örkelljunga; Lars-Olof Olofsson, Ängelholm; Richard Petersson, Ängelholm samt Mats Rasmussen, Ängelholm. Christer Persson, Höganäs, avgår som huvudman på grund av gällande åldersbestämmelser. I tur att avgå ur styrelsen är Cäthe Green, Rydebäck. I tur att avgå ur valberedningsnämnden är Åke Berg, Åstorp; Sven Ekelund, Åstorp; Thorbjörn Falk, Helsingborg; Gunnar Johansson, Ängelholm; Hans Jönsson, Båstad; Kjell-Göran Nilsson, Höganäs samt Annika Öhman Nilsson, Örkelljunga. I tur att avgå ur valberedningen är Linda Borgström, Helsingborg; Anders Hansson, Åstorp; Mats Johansson, Båstad; Berit Persson, Ängelholm; Christer Persson, Höganäs; Mats Persson, Örkelljunga samt Jan-Olof Sewring, Ängelholm. 14

15 Sparbanksstiftelsen Gripens styrelse Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter och två adjungerade. Tillsammans representerar de ett brett område genom sina olika yrkeserfarenheter och intresseinriktningar. En kort beskrivning av var och en ger en fingervisning om den värdefulla kompetens som finns för bedömning av framtida anslagsansökningar. Under verksamhetsåret har styrelsen för Sparbanksstiftelsen Gripen haft 19 protokollförda sammanträden. Därtill kommer ett konstituerande möte och ett styrelseseminarium. Vidare har arbetsutskottet haft åtta protokollförda sammanträden. Det nybildade placeringsutskottet har haft åtta protokollförda sammanträden. Bengt Blonér (1942) Ordförande Bostadsort: Skälderviken Revisor, VD i bank Intressen: Ekonomi, natur, teknik, kultur Lena Pettersson (1946) Vice ordförande Bostadsort: Västra Karup Kyrkokamrer, bokföringskonsult Intressen: Natur, friluftsliv, konst, teater Cäthe Green (1969) Bostadsort: Rydebäck Projektledare Intressen: Näringsliv, nätverksbyggande, trädgård, formel 1 Eva Gustafsson (1959) Bostadsort: Båstad Advokat Intressen: Näringslivsfrågor, kultur, natur, hundar Bengt Johansson (1950) Hans-Ola Kringstad (1964) Jarmo Nieminen (1950) Bengt Nilsson (1946) Bostadsort: Förslöv Stf. VD i bank Intressen: Natur, idrott, ekonomi Bostadsort: Örkelljunga Skoglig konsult, områdeschef Södra Intressen: Idrott, jakt, friluftsliv Bostadsort: Nyhamnsläge VD i bostadsbolag, fastighetschef Intressen: Golf, konst, trädgård Bostadsort: Gånarp Lantmästare Intressen: Natur, kultur Adjungerad ledamot Adjungerad ledamot Sekreterare Jan-Erik Hansson (1949) Verkställande tjänsteman Bostadsort: Förslöv Kontorschef Sparbanken Öresund Intressen: Trädgård, ekonomi, familj Mats Nilsson (1956) Bostadsort: Vejbystrand VD Sparbanken Gripen AB Intressen: Idrott, ekonomi, näringslivsfrågor Cecilia Ekstrand (1965) Tjänsteman Bostadsort: Vejbystrand Direktionssekreterare i bank Intressen: Musik, idrott, trädgård, familj 15

16 Sparbanksstiftelsen Gripen Lärkgatan 5, Ängelholm Tel Organisationsnummer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

EKBLADET EN INTENSIV VINTER OCH VÅR FÖR STIFTELSENS STYRELSE OCH HUVUDMÄN ÄR NU TILL ÄNDA INFORMATION FRÅN SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN APRIL 2014

EKBLADET EN INTENSIV VINTER OCH VÅR FÖR STIFTELSENS STYRELSE OCH HUVUDMÄN ÄR NU TILL ÄNDA INFORMATION FRÅN SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN APRIL 2014 EKBLADET INFORMATION FRÅN SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN APRIL 2014 I SAMARBETE MED SWEDBANK EN INTENSIV VINTER OCH VÅR FÖR STIFTELSENS STYRELSE OCH HUVUDMÄN ÄR NU TILL ÄNDA Försäljningen av samtliga aktier

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Stiftelsen John Tjemelds Advokatfond Org.nr Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjemelds Advokatfond för år 2011.

Stiftelsen John Tjemelds Advokatfond Org.nr Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjemelds Advokatfond för år 2011. Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjemelds Advokatfond för år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier for

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Innehåll Sparbanksstiftelsen Gripen får allt viktigare roll i Nordvästskåne...3 Med Gripen till ny bank för Öresundsregionen...4 5 Lokala förtroendemän ger stiftelsen fast förankring...6

Läs mer

Arsredovisning 2012. Bäckströmska stiftelsen. Raparanda stad

Arsredovisning 2012. Bäckströmska stiftelsen. Raparanda stad o Arsredovisning 2012 Bäckströmska stiftelsen Raparanda stad 1 Förvaltningsberättelse 2012 stiftelsens ändamål stiftelsen som bildades våren 2009, har enligt givaren till ändamål att utge stipendier till

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 l? Öster A AU 7:9 Dnr. KS 2015/0225 Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Arbetsutskottets beslut Ärendet

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

23085 Summa intäkter

23085 Summa intäkter Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr. 802003-5237 Styrelsen avger hänned årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehåll Sparbanksstiftelsen Gripen får allt viktigare roll i Nordvästskåne...3 En bank med stark lokal förankring...4 Två stiftelser äger Sparbanken Öresund...5 Sparbanksstiftelsen

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning för år 2015

Årsredovisning för år 2015 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond organisationsnummer 823000-0534 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond Organisationsnummer 823000-0534 Årsredovisning för år 2015 Förvaltaren för stiftelsen avger

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret (AU 223) Dnr KS

Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret (AU 223) Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-13 171 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. (AU 223)

Läs mer

Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, org.nr Förvaltarens ansvar. Revisorns ansvar.

Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, org.nr Förvaltarens ansvar. Revisorns ansvar. 1,1 2 Revisionsberättelse Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, org.nr 802403-4103 Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-06-08 LS 1105-0781 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen l ANDSTIAtöSS f VRELSFN i»1-06-21 005 Årsredovisning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

EKBLADET SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPENS NYA ROLL INFORMATION FRÅN SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN MAJ 2015

EKBLADET SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPENS NYA ROLL INFORMATION FRÅN SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN MAJ 2015 EKBLADET INFORMATION FRÅN SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN MAJ 2015 I SAMARBETE MED SWEDBANK SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPENS NYA ROLL Bengt Blonér styrelseordf. Sparbanksstiftelsen Gripen I och med försäljningen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Innehåll. Ordinarie årsstämma med stiftelsens huvudmän äger rum i Sparbanken Öresunds lokaler i Ängelholm den 23 april 2013, klockan 17.

Innehåll. Ordinarie årsstämma med stiftelsens huvudmän äger rum i Sparbanken Öresunds lokaler i Ängelholm den 23 april 2013, klockan 17. Årsredovisning 2012 Innehåll Sparbanksstiftelsen Gripen får allt viktigare roll i Nordvästskåne...3 Med Gripen till ny bank för Öresundsregionen...4 5 Lokala förtroendemän ger stiftelsen fast förankring...6

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer