Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehåll Sparbanksstiftelsen Gripen får allt viktigare roll i Nordvästskåne... 3 Swedbank köper Sparbanken Öresund... 4 Sparbanksstiftelsen Gripens anslagsverksamhet... 5 Redovisning av beviljade anslag Stiftelsen en unik verksamhetsform... 9 Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Revisionsberättelse Huvudmän, styrelse, valberedningsnämnd och valberedning Sparbanksstiftelsen Gripens styrelse Vår vision Vi ska bidra med goda relationer i vårt verksamhetsområde Vår mission Vi ska skapa värde och utveckla bygden Våra värdeord Förvalta en tradition Vara delaktiga Utveckla regionen Skapa goda relationer Ordinarie stämma med stiftelsens huvudmän äger rum på Margretetorps Gästgifvaregård den 21 april 2015, klockan Sparbanksstiftelsen Gripen, Lärkgatan 5, Ängelholm Tel Organisationsnummer

3 Sparbanksstiftelsen Gripen får allt viktigare roll i Nordvästskåne 2014 blev ett händelserikt och omvälvande år i Stiftelsens historia i och med försäljningen av Sparbanken Öresund till Swedbank. De bakomliggande orsakerna till försäljningen finns på nästa sida. Stiftelsen har sedan den bildades 2003 varit helt avhängig av utvecklingen i den helägda Sparbanken Gripen och sedan 2010 i den delägda Sparbanken Öresund. Affären realiserade dels det bokförda värdet i Sparbanken Öresund samtidigt som den genererade en vinst på 280 miljoner. Med den nya förmögenheten på 716 miljoner går Stiftelsen nu in i ett nytt skede där kapitalförvaltning och en ökande anslagsverksamhet kommer att uppta mer av vår tid, även om vårt engagemang i den lokala bankens utveckling får fortsatt hög prioritet. Från Stiftelsens sida handlade det om att väga och balansera vårt risktagande i banken mot vårt stiftelseförordnande som omfattar grundläggande idéer och värderingar såväl som omsorg om och utveckling av Sparbanken Gripens ursprungliga verksamhetsområde. Frågor som rörde namnet Gripen, stopp för fler kontorsnedläggningar, personalen och bibehållen kontanthantering var högt prioriterade under förhandlingarna liksom att Stiftelsen även framöver får ett nära samarbete med banken. Det är därför glädjande att Swedbank tar tillvara och utvecklar den unika kompetens och kontaktyta som de lokala kontoren står för och ger dem en särställning inom Swedbank genom att profilera kontoren i Båstad, Förslöv, Höganäs, Munka Ljungby, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga som Swedbank Gripen. Genom affären säkrar Stiftelsen också att bankens värde, d.v.s det kapital som byggts upp av våra kunder och medarbetare sedan 1850-talet, stannar kvar för all framtid i den bygd den skapats i och att delar av förmögenhetsavkastningen går tillbaka till verksamheter som är till nytta och glädje för många. Sparbanksstiftelsen Gripen blir därmed en viktig historisk länk mellan den nya Swedbank Gripen och den lokala förankringen i Sparbanken Gripens tidigare verksamhetsområde i nordvästra Skåne. KRAFTIGT ÖKANDE ANSLAGSVERKSAMHET Tillströmningen av ansökningar har ökat markant under Tack vare den större förmögenheten kunde vi öka anslagsbudgeten för 2014 till 5 miljoner, från tidigare beslutade mål att dela ut 1,4 miljoner kronor. För verksamhetsåret 2015 räknar vi med att stödja projekt i vårt verksamhetsområde med 10 miljoner. På Stiftelsens hemsida beskrivs vår verksamhet och hur man ansöker om anslag. Stiftelsen har för avsikt att fortlöpande under året bevilja anslag. Det är viktigt att inse att det inte är anslagets storlek som är avgörande för resultatet. Även små medel kan åstadkomma stora saker där engagemanget är stort. Stiftelsen strävar efter att de verksamheter man stödjer är relevanta, lokalt förankrade och kommer många till del. Därför finns allt från idrotts- och motionsklubbar till kulturella och estetiska verksamheter bland dem som erhållit stöd. För att fånga upp intressanta idéer krävs god lokalkännedom och ett aktivt deltagande i det dagliga samhällslivet. Här spelar Swedbank Gripens engagerade medarbetare en viktig roll då många av dem bor nära sin arbetsplats och är väl förtrogna med bygdens verksamheter och aktiviteter. En annan viktig tillgång är stiftelsens många huvudmän, som bland annat utser stiftelsens styrelse. De kan liknas vid ambassadörer som sprider kunskap om Sparbanksstiftelsen Gripens samhällsengagemang till sin omgivning. Med sin lokala förankring kommer de ofta i kontakt med projektidéer som kan leda vidare till en anslagsansökan. VI ÄR IMPONERADE När man ser det engagemang, den kreativitet och aktivitet som sjuder i de föreningar och projekt vi valt att stötta blir man mäkta imponerad. De är ofta ledda av eldsjälar som jobbar helt ideellt för att hjälpa andra människor att växa och utvecklas. Den entusiasm, glädje och stolthet ett beviljat anslag ger känns många gånger överväldigande. På sidorna 6-8 redovisar vi en del av alla de projekt som Sparbanksstiftelsen Gripen beslutat att lämna anslag till och som slutförts under året. VI TAR ANSVAR OCH GER TILLBAKA Stiftelsen fortsätter verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas genom att bedriva en verksamhet som ligger rätt i tiden och där samhällsnyttan prioriteras. Vi tar ansvar och ger tillbaka. Jan-Erik Hansson Verkställande tjänsteman 3

4 Swedbank köper Sparbanken Öresund Den 5 mars 2014 blev det offentligt att Swedbank köper Sparbanken Öresund AB. Med affären avslutades en komplicerad process som startat drygt ett år tidigare, då ledningarna från de båda ägarna Sparbanksstiftelsen Gripen och Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra Skåne samt Sparbanken Öresund och Swedbank träffades första gången för att undersöka möjligheterna för ett framtida samarbete på en allt mer resurs-, kostnads- och investeringskrävande bankmarknad. Sparbanken Öresund AB bildades 2010 då Sparbanken Gripen AB och Sparbanken Finn gick samman. De båda bankerna hade redan ett långt och nära samarbete om utveckling och drift av ett gemensamt bankdatasystem samt finansierings-, tjänste- och produktutbud. Banken uppvisade redan från start en tillfredsställande lönsamhet trots en snabb tillväxttakt med de investeringar och kostnadsökningar en sådan kräver. NYA REGELVERK TILLKOMMER STÄNDIGT Bank- och finansmarknaden har alltid omgärdats av strikta regelverk, vilka ständigt förändras. Konsekvensen av Eurokrisen 2011 blev att EU skärpte de finansiella regelverken och efter den europeiska bankunionens bildande 2012 tillkom ytterligare regelverk. Sverige står utanför bankunionen men de nya regelverken kommer innebära stora utmaningar även för de svenska bankerna. NYA KOSTNADSKRÄVANDE UTMANINGAR Många av de nya reglerna visade sig också bli mycket kostnads- och investeringskrävande. Bland dem märks hårdare krav på både primär- och sekundär kapitaltäckning, rating, likviditet och soliditet. De visade också på stora kostnadsnackdelar för vår affärsmodell, Contract Banking, samt stora investeringsbehov för att tillgodose de nya rapporteringskraven för FINREP, COREP, EMIR och IRK. HÅRDARE CRR-DIREKTIV I SVERIGE Europakommissionens CRR-direktiv reglererar bl.a. finansmarknadens kapitalkrav och rapportering. Trots att de svenska bankerna har en överlägset stabilare ekonomi än de flesta europeiska, beslöt Finansinspektionen att införa högre krav i Sverige samt att de nya direktiven skulle vara genomförda redan under 2014, ett år tidigare än i Norge och fyra år tidigare än i -området och Danmark. Direktiven innebär att bankernas sekundärkapital måste ökas rejält. När de sex största svenska bankerna säkrat sitt, bedömdes risken som stor att Sparbanken Öresund skulle få betydligt sämre lånevillkor. SWEDBANK ERBJÖD DEN BÄSTA LÖSNINGEN De stora investeringar i personal och ny teknik som krävdes skulle innebära orimligt stora kostnader för en bank av Öresunds storlek. Det bästa alternativet visade sig vara att sälja Sparbanken Öresund till Swedbank som, förutom att de hade alla de instrument banken behövde, även erbjöd ett mycket bra pris för den. Affären innebar att en del av Sparbanken Öresund gick ihop med den nya Sparbanken Skåne medan resten blev en del av Swedbank. Sparbanken Gripens ursprungliga verksamhetsområde (randigt på kartan) får en unik särställning inom Swedbank genom att kontoren där profileras som Swedbank Gripen. I den nya kontorsstyrelsen för nordvästra Skåne, utser Stiftelsen ordförande och en ordinarie ledamot. NU KAN VI GE ÄNNU MER TILLBAKA Av köpsummans tre miljarder kronor motsvarade 654 miljoner Sparbanksstiftelsen Gripens ägarandel. Förutom att Stiftelsens förmögenhet ökade med 280 miljoner jämfört med det bokförda värdet för 2013 frigjordes även 454 miljoner i likvida medel som nu kan placeras där de ger högre avkastning. Sparbanksstiftelsen Gripens uppgift är att säkerställa att den förmögenhet som bankens kunder byggt upp under generationer stannar kvar i regionen och att del av avkastningen på den går tillbaks till bygden. Nu kan vi ge ännu mer tillbaka. NYA UTVECKLINGSKOSTNADER INOM IT Sparbanken Öresund delar ett bankdatasystem med 175 andra banker i Danmark och Norge. De högre svenska kraven samt olika tidsplan för genomförandet av CRR-direktiven hade inneburit att Sparbanken Öresund fått ta en oproportionellt stor del av utvecklingskostnaderna för att anpassa det till de nya kraven. 4

5 Sparbanksstiftelsen Gripens anslagsverksamhet Sparbanksstiftelsen Gripens verksamhet regleras av ett stiftelseförordnande, i vilket det framgår att Stiftelsen har två uppdrag. Dels ska man i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas genom att med del av den löpande avkastningen på sin förmögenhet anordna seminarier eller utge skrifter till belysning av sagda idéer och värderingar. Det andra uppdraget är att med del från samma avkastning dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom de kommuner där Sparbanken Gripen AB var verksam. Det är inte varje dag vi får förfrågan om anslag som täcker in båda våra uppdrag i ett åtagande. Så när vi fick en förfrågan om att stödja PÅ VÄG! ett pilotprojekt inom Ung ekonomi, kunde vi inte tacka nej. Projektet genomförs som en kostnadsfri heldag för årskurs 8 i tre skolor inom Ängelholms kommun. Temat är pengar, entreprenörsskap och teknik. Projektledare för PÅ VÄG! är Transfer en ideell, icke-vinstdrivande och politiskt obunden organisation och sker i samarbete med Drömmarnas Hus, UF och Swedbank. Swedbanks föreläsning har rubriken Vad gör pengarna på banken? och ska ge eleverna kunskap om hur pengar fungerar och förstå de val vi måste göra i vår privatekonomi. Varje föreläsning avslutas med en frågestund. BETYDLIGT STÖRRE ANSLAGSBUDGET 2014 Antalet ansökningar ökade markant under Vår ursprungliga anslagsbudget var beräknad till 1,4 miljoner men tack vare den större förmögenheten kunde vi öka den till 5 miljoner. För 2015 räknar vi med att kunna stödja projekt i vårt verksamhetsområde med 10 miljoner. Vårt mål är att kunna öka på den summan med 5 miljoner för 2016 och ytterligare lika mycket för NYA INTRESSEOMRÅDEN VÄLKOMNAS VARMT Det är glädjande att vi får ansökningar från hela vårt geografiska område och att spridningen på projektens art breddas och når nya intresseområden. Ett bra exempel är Miljöbron Skåne, som skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt inom miljö och hållbar utveckling. Studenterna får kontakter, arbetslivserfarenhet och möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken. Samtidigt får arbetsgivarna hjälp i sitt arbete med miljö och hållbar utveckling samt kontakt med potentiella arbetstagare. Clownronden är ett annat bra exempel, där en grupp specialutbildade professionella artister sprider glädje bland sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar. Skrattet och humorn har stor betydelse för den läkande processen. På sidorna 6 8 redovisas en del av de drygt 45 anslag som beviljats eller slutförts under ANSLAGENS FÖRDELNING MELLAN OLIKA INTRESSEOMRÅDEN HAR FÖRÄNDRATS Vårt mål är att fördela anslagen både geografiskt och mellan olika intresseområden. Vi stödjer på så sätt den regionala utvecklingen och ger många människor ett bättre och innehållsrikare liv. Diagrammen nedan visar hur anslagen fördelats mellan olika intresseområden för 2014 respektive perioden Beroende av projektens art kan anslagen avse antingen hel- eller delfinansiering och vi har sett att det är inte anslagens storlek som är avgörande för resultatet. Även ett litet belopp kan göra storverk där det finns ett stort engagemang. Fördelning av beviljade anslag 2014 Utbildning barn och ungdom 22 % Övriga ändamål 7 % Utbildning övrig 3 % Idrott/arena 28 % Näringsliv/kommunal verksamhet 4 % Fördelning av beviljade anslag Övriga ändamål 6 % Utbildning övrig 1 % Utbildning barn och ungdom 15 % Idrott/arena 27 % Kultur investeringar 28 % Friluftsliv 10 % Näringsliv/kommunal verksamhet 8 % Kultur evenemang 7 % Friluftsliv 9 % Kultur investeringar 28 % 5

6 Redovisning av beviljade anslag 2014 Ekets Bygdegård Ekets Bygdegård har rustats upp och byggts om för att klara fler samlingar och arrangemang. Man har bland annat byggt en ny entré med ramp för rullstolsbundna och investerat i nya köksmaskiner. Med hjälp av Stiftelsens anslag renoverades golvet. Ekets Bygdegård är en viktig och naturlig samlingsplats för ortsbefolkningen. KVS-museet KVS-museet, som drivs ideellt av Vejbyföreningen, startade 2003 och speglar historien om Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium. Utställningen visar även Vejbystrands historia. För att göra utställningen mer levande visas filmer och bildspel. Utrustningen för att visa dessa media har under våren bytts ut. BK Bjäre Seniorer Bowlingklubben BK Bjäre Seniorer har införskaffat en hjärtstartare till X-bowl-hallen i Båstad. Man har utbildat ett antal personer i hur hjärtstartaren fungerar och i och med detta kommer det alltid att finnas utbildad personal i hallen, som kan hjälpa till om eventuella hjärtproblem uppstår. Rydebäcks Scoutkår Taket på scoutstugan i Rydebäck har under våren renoverats. Den gamla statarlängan ligger öppen för vindarna och flera takpannor hade flugit av med följd att regnet sökt sig in i huset. Man har nu lagt nytt takpapp och de nya takpannorna är stormsäkrade med specialkrokar för att stå pall mot kraftiga vindar. Clownronden Clownronden är en grupp professionella artister som är specialutbildade för att arbeta med sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar. Att barnen och ungdomarna kan få känna sig friska/friskare åtminstone några timmar i taget gör stor skillnad, garanterat för stunden och ibland för den långsiktiga hälsoutvecklingen. Skrattet och humorn har stor betydelse i den läkande processen. Örkelljunga Friluftsklubb Örkelljunga Friluftsklubb har köpt in GPS-klockor som används av klubbens ungdomar som hjälpmedel vid orientering. Klockorna registrerar hur och var löparen tar sig fram i skogen. Denna information kan sedan överföras till en dator där orienteringskartan finns inlagd och man kan utifrån detta se exakt vilka vägval löparen gjort. Informationen man får fram är ett utmärkt underlag för att kunna utveckla ungdomarnas orienteringsteknik. 6

7 Redovisning av beviljade anslag 2014 Tåssjö lägerskola Tåssjö lägerskola har bedrivit verksamhet i över 40 år. Här får skolungdomar från företrädesvis Ängelholms kommun möjlighet att umgås och lära känna varandra utanför skolan, göra naturstudier, prova på fiske m m. Med hjälp av anslag från Ängelholms kommun och Sparbanksstiftelsen Gripen har lägerskolan köpt in 20 nya cyklar. Rögle BK Konståkning Rögle BK Konståkning har erhållit anslag för inköp av träningsredskap och utrustning att användas främst vid markträning under den isfria säsongen. Båstad Padel Klubb Båstad Padel Klubb har funnits sedan 2010 och har idag ca 130 medlemmar. Under 2014 fick klubben besked om att befintlig padelbana måste flyttas. Sparbanksstiftelsen Gripens anslag har använts för att bekosta markarbetet till den nya banan. ÄSSS Ängelholm-Skäldervikens Segelsällskap har införskaffat en ny skolbåt en C55. Varje sommar anordnar segelsällskapet seglarskola för ungdomar. Man erbjuder även skolorna i kommunen möjlighet att låta elever i årskurs 7-9 segla under skoltid. Villanskolan i Ängelholm Eleverna på Villanskolan ville få möjlighet att röra på sig på nya sätt och tog då initiativet till att själva utforma en utehinderbana. Banan har nu blivit verklighet tack vare eleverna, Ängelholms kommun och Sparbanksstiftelsen Gripen. Torekovs IK Torekovs IK är en idrottsklubb som rymmer många verksamheter fotboll, badminton, bordtennis, boule, dans och gymnastik. Klubben har erhållit anslag för att kunna köpa in en ny åkgräsklippare. 7

8 Redovisning av beviljade anslag 2014 Torekovs Båt och Segelklubb Torekovs Båt och Segelklubb har över årtionden bedrivit seglarskola och kappsegling i Torekov. Klubben satsar på barn och ungdomars utveckling genom seglarskolan. Sparbanksstiftelsen Gripen har lämnat anslag till föreningen, vilket använts till att köpa in en ny följebåt. Friskis&Svettis Höganäs Friskis&Svettis Höganäs kommer under hösten 2014 och våren 2015 att göra gymträning på egen hand tillgänglig för de yngre tonåringarna. En utbildad gyminstruktör kommer att vara på plats i gymmet under två timmar per dag, måndag till fredag, för guidning, instruktion och vägledning. Vanligtvis är gymträning på egen hand tillåten från 15 alternativt 16 år. Paulins Vägförening Paulins brygga i Båstad sköts och bekostas av Paulins Vägförening i samarbete med frivilliga insatser från badande gäster. Bryggan förstördes helt i en decemberstorm 2013, men har under 2014 renoverats och återställts. Miljöbron Skåne Miljöbron Skåne skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt inom miljö och hållbar utveckling. Studenterna får kontakter, arbetslivserfarenhet och möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken. Samtidigt får arbetsgivarna hjälp i sitt arbete kring miljö och hållbar utveckling samt värdefull kontakt med potentiella arbetstagare. Båstad Turism och Näringsliv För att stötta och utveckla handeln i Båstad satsar Båstad Turism och Näringsliv på projektet Kunskapslyft handel. Målet är att inspirera och utbilda företagaren till en bättre och lönsammare verksamhet och därmed stärka handeln i Båstad. Engelholms Volley Engelholms Volley har en stor och bred verksamhet som innefattar både elit- och ungdomslag Man gör nu en långsiktig satsning för att bygga upp ungdomsverksamheten inom volleybollen i nordvästra Skåne genom att jobba mot befintliga föreningar eller starta upp nya. 8

9 Stiftelsen en unik verksamhetsform Sparbanksstiftelsen Gripen bildades 2002 med stöd av en process som regleras i sparbankslagen och som har sin grund i 1980-talets omstrukturering av den svenska sparbanksvärlden. I sparbankslagen framgår hur en sparbank kan ombildas till ett bankaktiebolag. Ombildningen kräver då bildandet av en stiftelse som ska äga aktierna i bankaktiebolaget. Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska enligt lagen vara att främja sparsamhet i Sverige. Sparbanksstiftelsen Gripen har alltså inte själv valt sitt övergripande ändamål utan det är lagstadgat. Det allmännyttiga syftet att främja sparsamhet och den regionala förankringen är viktiga beståndsdelar i stiftelsens konstruktion, precis som det är i alla sparbanksstiftelser i Sverige. Det har också varit sparbanksvärldens signum sedan 1800-talet när de första sparbankerna bildades. SPARBANKSSIFTELSEN GRIPENS TVÅ ÄNDAMÅL Bankväsendet ser idag annorlunda ut än för bara några år sedan och Sparbanksstiftelsen Gripen har numera inte det stora ägandet i en sparbank som från början var tänkt. Idag är Sparbanksstiftelsen Gripen enligt sitt förordnande en stiftelse som ska främja sparsamhet, men vi ser kanske i första hand en avkastningsstiftelse som ska dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom kommunerna i nordvästra Skåne. STIFTELSENS FÖRMÖGENHET ÄR VARAKTIGT KNUTEN TILL STIFTELSENS ÄNDAMÅL I sparbanksvärlden är stiftelserna sedan många år en välkänd och uppskattad rättsfigur. En stiftelse kännetecknas av att stiftelsens förmögenhet är varaktigt knuten till stiftelsens ändamål. Det finns inte några ägare eller medlemmar som kan göra anspråk på stiftelsens förmögenhet utan den ska uteslutande användas för att uppfylla stiftelsens ändamål. Det unika i stiftelseformen är alltså den starka fokuseringen på stiftelsens ändamål. Stiftelsen ska förvaltas i enlighet med stiftarens vilja såsom den uttrycks i ändamålsföreskiften och andra bestämmelser i stiftelseförordnandet. STYRELSELEDAMOT ETT FÖRTROENDEUPPDRAG Att arbeta i en stiftelsestyrelse är ett förtroendeuppdrag som innebär ett omfattande ansvar. Styrelsen är det enda beslutande och verkställande organet i stiftelsen med ett uppdrag och ansvar att uppfylla ändamålet på bästa sätt. I Sparbanksstiftelsen Gripen, liksom i de andra sparbanksstiftelserna i Sverige, finns av historiska skäl ett huvudmannaråd bestående av representanter från stiftelsens geografiska verksamhetsområde. Huvudmannarådet sammanträder under beteckningen stämma och har då ett antal definierade uppgifter som framgår av stiftelsens förordnande. Den viktigaste uppgiften är att stämman väljer styrelseledamöterna. ALL VERKSAMHET SKA ANKNYTA TILL ÄNDAMÅLET God förvaltning av en stiftelse innebär att alla som kommer i kontakt med stiftelsen känner ett förtroende för att ändamålet uppfylls och att förmögenheten förvaltas tryggt. All verksamhet i stiftelsen ska på något sätt anknyta till stiftelsens ändamål. För att klara detta måste styrelsen arbeta med organisation, ledning, styrning och kontroll av verksamheten i stiftelsen. Sparbanksstiftelsen Gripen har tydliggjort detta genom sin vision att bidra med goda relationer inom sitt verksamhetsområde och arbeta för att skapa värde och utveckla bygden. ÖPPEN OCH TYDLIG KOMMUNIKATION SKAPAR FÖRTROENDE FÖR STIFTELSEFORMEN Att arbeta med anslagsgivning kräver noggrannhet, gott omdöme och kunskap om det regionala samhället i nordvästra Skåne. Det är viktigt att skapa processer som ger trygghet för alla inblandade, inte bara för beslutsfattarna, stiftelsens styrelseledamöter, utan för alla andra intressenter runt stiftelsen. Det finns inte några ägare till en stiftelse men det finns många i nordvästra Skåne som tillhör den gruppen organisationer och personer som kan gynnas genom anslag från Sparbanksstiftelsen Gripen och för dessa är det viktigt att de känner förtroende för stiftelseformen. Genom en öppen och tydlig kommunikation med det omgivande samhället skapar stiftelsen en god grund för att bli en nyttig och pålitlig aktör. NY VERKLIGHET MEN OFÖRÄNDRAT ÄNDAMÅL Under 2014 ägde stora förändringar rum för Sparbanksstiftelsen Gripen i och med försäljningen av stiftelsens samtliga aktier i Sparbanken Öresund AB till Swedbank och bildandet av Sparbanken Skåne. Detta förändrade stiftelsens förmögenhetsstruktur men ändamålet är oförändrat. Styrelsen har därmed en bitvis ny verklighet att förhålla sig till. STIFTELSEN EN VIKTIG AKTÖR I SAMHÄLLET Stiftelserna är viktiga aktörer i det svenska samhället. De tar ofta på sig uppgifter som annars och historiskt sett legat på staten och där statens insatser idag inte räcker till. Stiftelseväsendet består av tusentals stiftelser, med olika ändamål, förmögenhet och verksamhet. Varje stiftelses unika karaktär ska respekteras och de har alla det gemensamt att förvaltningen av förmögenheten ska syfta till att uppfylla ändmålet. Avkastningen från flera tusen stiftelser bidrar till att människor får ett bättre liv och till att samhället utvecklas på olika sätt. STIFTELSE DEN ÄLDSTA VERKSAMHETSFORMEN Ingen annan verksamhet är så gammal som stiftelseformen. De äldsta fortfarande aktiva stiftelserna kan härledas till medeltiden. Den historiska utvecklingen har gett stiftelseformen dess karaktär men har också bidragit till att värna om respekten för stiftarens vilja och den oföränderlighet som ligger i förhållandet mellan ändamål och förmögenhet och som är själva kittet i konstruktionen. STIFTELSEN EN STABIL OCH PÅLITLIG AKTÖR Stiftelsen är en stabil och pålitlig aktör i civilsamhället, den samhällssektor som ligger mellan offentlig förvaltning och privat näringsliv. Varje år delas stora summor ut till allmännyttiga ändamål som t.ex. utbildning, forskning, social hjälpverksamhet och miljövård. Sparbanksstiftelsen Gripen är här en viktig aktör som genom sin verksamhet skapar förutsättningar för människor att utvecklas. Katarina Olsson professor i civilrätt vid Lunds universitet 9

10 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Gripen får härmed lämna redovisning för verksamheten under år Förvaltningsberättelse Bakgrund Sparbanksstiftelsen Gripen registrerades hos Länsstyrelsen i Skåne län den 31 oktober I och med registreringen av Stiftelsen blev strukturen kring den då nybildade Sparbanken Gripen AB (publ) formellt etablerad med Sparbanksstiftelsen Gripen som ensam ägare till bankaktiebolaget ändrade Sparbanken Gripen AB namn till Sparbanken Öresund AB (publ) med Sparbanksstiftelsen Öresund som ägare till 77,74 % och Sparbanksstiftelsen Gripen till 22,26 %. I februari 2014 presenterades på en extra huvudmannaträff ett förslag om en strukturaffär i Skåne som innebar att ägarstiftelserna säljer sina aktier till Swedbank AB. Delar av Sparbanken Öresund överlåts därefter till den nybildade Sparbanken Skåne. Den 3 mars hölls extra stämma i Sparbanksstiftelsen Gripen, där samtliga närvarande huvudmän ställde sig positiva till affären. Av den totala köpeskillingen på 3 Mdkr tillfaller 654 Mkr Sparbanksstiftelsen Gripen. Ändamål Stiftelsen ska främja sparsamhet och verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Vidare kan Stiftelsen med den löpande avkastningen på sin förmögenhet dela ut bidrag till fysiska och juridiska personer, företrädesvis inom de kommuner där Sparbanken Gripen AB har varit verksam, i syfte att främja näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och kultur. Verksamheten 2014 Verksamheten under 2014 har upptagits av ett intensivt arbete i samband med försäljningen av Sparbanken Öresund. Det har också också inneburit ett stort antal styrelsemöten inför överlåtelsen. Personalkostnader och arvoden till styrelse och huvudmän har därmed ökat kraftigt under året. Av köpeskillingen på 654 Mkr erhölls aktier i Swedbank till ett värde av 200 Mkr. Stiftelseförordnandet reglerar hur kapitalet får placeras. För att Stiftelsen ska kunna erhålla en bra avkastning på sitt kapital kombinerat med en bra riskspridning har en ansökan om permutation ingivits till Kammarkollegiet. Efter försäljningen av stiftelsens aktieinnehav har det skapats ett större utrymme till anslagsverksamheten. Av stiftelsens löpande avkastning avsattes en anslagsbudget på 5 Mkr för Stiftelsen har under året fått in över 100 ansökningar varav 45 har kunnat beviljas på totalt 4,8 Mkr. Mer information om stiftelsens anslagsverksamhet framgår av sid 5. Kapitalförvaltning Stiftelsen har under året omarbetat placeringsinstruktioner och bildat ett placeringsutskott som fortlöpande ser över stiftelsens placeringar. Av det totala kapitalet har 294 Mkr placerats i svenska bankaktier. Marknadsvärdet uppgick per till 340 Mkr. Framtiden Genom affären har Stiftelsen säkrat det kapital som byggts upp av bankens kunder sedan 1850-talet. För framtiden innebär det att Stiftelsen kommer att ge tillbaka betydliga summor till nytta, glädje och framåtskridande för den region där den har sina rötter. För verksamhetsåret 2015 räknar vi med en anslagsbudget på 10 mnkr. Resultatdisposition Årets resultat och Stiftelsens ekonomiska ställning vid årets slut framgår av resultat- och balansräkning med noter på sidorna Före försäljningen har utdelning erhållits från Sparbanken Öresund med 8,3 Mkr års förvaltningsresultat uppgår till 5,8 Mkr. Under året har stiftelsen avyttrat hela innehavet av aktierna i Sparbanken Öresund. Realisationsvinsten på denna försäljning uppgår till 279,8 Mkr. Ett mindre innehav av övriga bankaktier har även avyttrats, varvid en ytterligare realisationsvinst uppkommit på 0,4 Mkr. Den totala realisationsvinsten, efter avdrag av beräknad skatt, har bokförts mot stiftelsens bundna kapital. Det bundna egna kapitalet uppgår därmed till 655,3 Mkr. Stiftelsens förmögenhet (marknadsvärde) uppgick vid årets slut till 715,8 Mkr. Flerårsöversikt (kkr) År Förvaltningsresultat Årets resultat Eget kapital Förmögenhet Beviljade anslag Styrelse Styrelsen består av 8 ordinarie ledamöter och 2 adjungerade. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 19 protokollförda sammanträden. Huvudmän Den lokala och regionala förankringen understryks av att Stiftelsens styrelsesammansättning beslutas av 60 lokala huvudmän. Häften av huvudmännen utses av kommunfullmäktige i kommunerna inom tidigare Sparbanken Gripens verksamhetsområde. Övriga 30 väljs av huvudmännen själva. 10 Organisationsnummer

11 Resultat- och balansräkning Resultaträkning, kkr intäkter Utdelning på aktier Ränteintäkter kostnader Personalkostnader Not Huvudmän, styrelse, personal, sociala kostnader Övriga förvaltningskostnader Not Summa kostnader förvaltningsresultat Realisationsvinster/-förluster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning, kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Not 3 Aktier i Sparbanken Öresund AB Aktier i andra svenska banker Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Bankmedel Skattekonto 0 24 Övriga tillgångar 0 9 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Not 4 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Beviljade ej utbetalda anslag Skatteskuld Övriga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ansvarsförbindelser Not Organisationsnummer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för SparbanksstiftelSEN Färs & frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system T R I P N E T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Investeringar i affärskritiska datasystem

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne Årsrapport 2002 Sparbanksstiftelsen Skåne Innehåll 3 Ordföranden har ordet 4 7 Aktuella projekt 8 9 Beviljade anslag 2002 10 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna Årsberättelse 2011 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi syns, hörs och påverkar Vi är experter Vi finns i varje kvarter I TV och tidningar profilering

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Verksamheten 2012 Pro4u 15 år Konsulterna som leder

Verksamheten 2012 Pro4u 15 år Konsulterna som leder Verksamheten 2012 Pro4u 15 år Konsulterna som leder På rätt kurs i 15 år Pro4u grundades 1997 kring ett nytt koncept som skulle ge både kunder och konsulter ett bättre erbjudande. Idén var att erbjuda

Läs mer

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts Videum AB är ett kommunalt bolag och ingår i koncernen VKAB. Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 213 1 Innehåll Ett år sammanfattas 3 4 5 8 1 13 18 2 22 24 29 31 32 34 35 36 44 46 Ett år sammanfattas Året i korthet Verksamhetsöversikt Historik Intervju: Lennart Nilsson Styrelse och

Läs mer

Den som har gott minne kan erinra sig att jag avslutade

Den som har gott minne kan erinra sig att jag avslutade Årsredovisning 2011 2 3 Innehållsförteckning 4 Ordföranden har ordet 6 Lokal pott 8 Högskolestipendier 9 Belönade examensarbeten 2011 Innehåll: 10 Regionala konferenser 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Org. nr. 556745-7444 Innehållsförteckning GoodCause i korthet 4 GodFond 2010 i korthet 5 Välgörenhet 6 GodFond spara med hjärta och hjärna! 12 Ett stort tack

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Foto: Stockholms Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2011 MED ÅRSREDOVISNING SISU Idrottsutbildarna Stockholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syd MTN-program

Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syd MTN-program Finansinspektionens diarienummer 14-13482 Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syd MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syd MTN-program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

Årsredovisning O-Ringen AB

Årsredovisning O-Ringen AB Årsredovisning O-Ringen AB 2014 Kort om O-Ringen AB O-RINGEN AB, org. nr 556937-4084, ägs till 100 % av Svenska Orienteringsförbundet och driver arrangemanget O-Ringen samt från och med verksamhetsår 2015

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB SÖDERTÄLJE NYPRODUKTION FÖRVALTNING. för att underlätta VÅRA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. medlemmar

ÅRSREDOVISNING HSB SÖDERTÄLJE NYPRODUKTION FÖRVALTNING. för att underlätta VÅRA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. medlemmar 2014 ÅRSREDOVISNING HSB SÖDERTÄLJE NYPRODUKTION Mer i sikte FÖRVALTNING Vicevärdstjänsten, för att underlätta VÅRA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Hitta lätt på kartan medlemmar Bosparare, köpare och hyresrättsinnehavare

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer