MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB Org.nr Säte: Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB Org.nr. 556971-3737 Säte: Helsingborg"

Transkript

1 Årsredovisning och koncernredovisning för MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB Org.nr. Säte: Helsingborg Räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för Maple Leaf Gold Resources AB avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. INNEHÅLL Sida Förvaltningsberättelse 2-5 Resultaträkning koncern 6 Balansräkning koncern 7 8 Resultaträkning moderbolag 9 Balansräkning moderbolag Tilläggsupplysningar Underskrifter 15

2 MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB 2 (15) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET Förvaltningsberättelse Verksamheten Helägda dotterbolag Scania Capital Corporation, Kanada, söker investeringsmöjligheter för koncernen som stödjer långsiktiga tillväxtsatsningar. Scania Capital Operations Inc. Delaware, USA, har ingått ett avtal om ett hälftenägt joint venture gällande utvinningsrätten att bryta guld, platina och magnetit i koncessionen Happy2 Arizona och är helägare i fyndigheten. Windsor Gold Mining & Exploration Inc, Kanada, är ett guldgruvbolag i Cariboo regionen i British Columbia nära Barkerville och Wells. Bolaget äger tre inmutningar i området, Canada Creek, Thee Boys Digging och Beaver Tail Creek. Allmänt om verksamheten Under hela verksamhetsåret har arbetet i moderbolaget koncentrerats på att dels skapa koncernen och dels finansiera moder- och dotterbolag. Vidare har olika kanaler för anrikning av guld i Europa utretts. Arbetet syftar till att moderbolaget köper guld av dotterbolagen för anrikning samt försäljning till olika uppköpare. Det har genomförts två publika nyemissioner och en företrädesemission riktad till befintliga aktieägare. Koncernen har två kanadensiska dotterbolag, Windsor Gold Mining and Exploration Inc. (Windsor Gold) och Scania Capital Corporation,( Scania Capital C) samt ett dotterbolag i USA, Scania Capital Operation Inc. (Scania Capital O). Verksamheten i Windsor Gold har varit en förberedelse inför planerad produktionsstart våren Det har inneburit en tillståndsprocess hos gruvmyndigheten i British Columbia för att erhålla brytningstillstånd vilket har erhållits samt upprättande av Reclamation Bond vilket innebär att bolaget har erlagt CAD som en garanti för att återställa marken efter brytning. Perioden har även omfattat inhämtade av offerter gällande utrustning som erfordras vid guldproduktion. Scania Capital C. har undersökt ett antal erbjudanden om joint venture avtal gällande guldbrytning. Vidare har även bolaget identifierat och inlett förhandlingar om förvärv av befintliga guldgruvor i British Columbia Kanada.

3 MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB 3 (15) Scania Capital O. har i huvudsak arbetet med inmutningen i Arizona, Happy2. Arbetet har inneburit genomgång av de förutsättningar och undersökningar som krävs för att fyndigheten ska kunna säkerställas både när det gäller mängden magnetit och guld. Vidare har undersökning skett av vilka olika anrikningsmetoder som finns och hur dessa skulle kunna användas på fyndigheten. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Förvärv av Windsor Gold Mining and Exploration Inc. British Columbia, Kanada genom apportemission, om aktier á 30 kr till ett totalt värde av kr. Förvärv av Scania Capital Corporation, Toronto, Ontario, Kanada genom apportemission om aktier á 30 kr till ett totalt värde av kr. Förvärv av Scania Capital Operations Inc, Delaware, USA genom apportemission om aktier á 30 kr till ett totalt värde av kr. Bryggfinansiering om kr i form av lån har lämnats av fem externa privatpersoner alt. bolag. Publik nyemission om kr har genomförts under perioden september november. Publik nyemission om kr har genomförts via Crowd Funding under perioden november december Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 1.Avtal har tecknats med Elara Securities Inc, USA angående kapitalanskaffning 2.Avtal har tecknats med EquityNet, USA angående kapitalanskaffning 3.Avtal har tecknats med Intelligent Funding, USA angående kapitalanskaffning 4.Förhandlingar har inletts med två investeringsgrupper gällande uppstartskapital 2015-års gruvperiod för Windsor Gold och inmutningen Canada Creek. 5.Av 2014 års bryggfinansiering om kr har kr beslutats att konverteras till aktier, till kurs 30,00 kr, konverteringen slutförs under Återbetalning av resterande belopp samt ränta startar per den 1 september Bolagets aktie har tagits upp till handel på Mangoldlistan den 4 februari Tidigare huvudägaren Adrian Laprise till Windsor Gold har fått lämna sitt uppdrag i Bolaget efter oegentligheter. The Supreme Court of British Columbia, Kanada har utfärdat ett interimistiskt beslut i favör till Windsor Gold gällande tvisten med Adrian Lapris (pressmeddelande ).

4 MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB 4 (15) 8.Skattemyndigheten i Malmö har genomfört en granskning av mervärdesskatten. Inga invändningar har lämnats gällande den löpande redovisningen men Skatteverket anser inte att moderbolaget Maple Leaf Gold driver en momspliktig verksamhet. Revisorns promemoria är avsänd den 18 maj Inget beslut är ännu fattat av Skatteverket men reservering har gjorts av gällande belopp för räkenskapsåret Ägarförhållande Totalt antal aktier , ( ) Ben Hedenberg, via bolag aktier, 31% Lindsay T. Oliver aktier, 31% Stefan Nordström aktier, 7% Övriga , 31% Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Moderbolaget Maple Leaf Golds försäljningsverksamhet av anrikat guld beräknas starta cirka 6 till 8 veckor efter produktionsstart i dotterbolaget Windsor Gold och inmutningen Canada Creek. Utvecklingen av försäljningen är helt beroende av att produktionen kommer igång som planerat samt utfallet av mängden guld är enligt produktionsplanen. Bolaget är finansiellt svagt och är i behov av nytt rörelsekapital för de löpande kostnaderna fram till försäljningen av guld från Kanada kan inledas. Windsor Gold har förberett en produktionsstart under våren Brytningssäsongen i området inleds normalt sista veckan i maj och pågår till slutet av oktober. Variationer kan ske beroende på hur sent våren anländer respektive vintern startar i området. För ändamålet erfordras ett uppstartskapital om ca US dollar. Förhandlingar sker med fondbolag och parterna har inlett slutförhandlingar. Utan detta kapital är det inte möjligt att starta produktionen. Scania Capital Corporation är koncernens förhandlare gällande Joint Venture projekt och förvärv. Bolagets övergripande roll kräver lite kapital samtidigt som den samlade kunskapen om gruvmarknaden i USA och Kanada är väldigt betydelsefull för koncernen. Bolagets målsättning är att hjälpa koncernen att växa med nya och intressanta gruvprojekt.

5 MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB 5 (15) Scania Capital Operations innehar koncernens amerikanska Joint Venture projekt Happy 2. Projektet är mycket stort och kräver betydande resurser för att komma i drift. Bolaget jobbar med små medel och knappa resurser men arbetet fortskrider i lugn takt. Målsättningen är att göra geologiska undersökningar genom provtagningar under 2015 för att om finansiering möjliggörs komma i testproduktion under Under våren har bland annat magnetskanningar genomförts med fina resultat. Dock är projektstarten helt beroende på en separat finansieringslösning på i storleken 1 till 2 miljoner US dollar. Med ett positivt kassaflöde från systerbolaget Windsor Gold och mer omfattande geologiska undersökningar har genomförts gör ledningen i bolaget den bedömningen att goda förutsättningar finns för erforderlig finansiering kan ske. Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Överkursfond Årets resultat ========== Behandlas enligt följande: Årets resultat avräknas mot överkursfonden och resterande belopp kr balanseras i ny räkning. Koncernen och moderbolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Samtliga belopp anges i kronor om inget annat anges.

6 MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB 6 (15) KONCERNEN RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2014 Kr Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (not 1) Rörelseresultat Finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat ==========

7 MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB 7 (15) KONCERNEN BALANSRÄKNING PER Kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Mineraltillgångar (not 2) Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer (not 1) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ===========

8 MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB 8 (15) KONCERNEN BALANSRÄKNING PER Kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (not 3) Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Pågående nyemission Ansamlad förlust Överkursfond Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Bryggfinansiering (not 4) Leverantörsskulder Övriga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER =========== STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter - Ansvarsförbindelser -

9 MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB 9 (15) MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2014 Kr Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (not 5) Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat ==========

10 MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB 10 (15) MODERBOLAGET BALANSRÄKNING PER Kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag (not 6) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ===========

11 MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB 11 (15) MODERBOLAGET BALANSRÄKNING PER Kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (not 3) Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Pågående nyemission Ansamlad förlust Överkursfond Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Bryggfinansiering (not 4) Övriga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER =========== STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter - Ansvarsförbindelser -

12 MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB 12 (15) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper De redovisningsprinciper som har tillämpats överensstämmer med årsredovisningslagen, samt de som anges i BFNAR 2012:1(K3). Koncernredovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Denna metod innebär att ett förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen som gjorts i samband med de omvända förvärven av dotterföretagen har hela övervärdet allokerats till mineraltillgångar under immateriella anläggningstillgångar. Övriga externa kostnader Inköp eller försäljning mellan koncernföretag har inte förekommit. Personal Inga löner eller andra ersättningar har utbetalts under året. Skatter Bolaget redovisar ingen uppskjuten skattefordran på skattemässigt underskottsavdrag.

13 MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB 13 (15) NOTER Not 1 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar har skett med följande procentsatser: KONCERNEN Inventarier 20 Not 1 Inventarier Investeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde ========= Not 2 Mineraltillgångar Beloppet avser de mineraltillgångar som ägs av dotterbolagen. Redovisningsmässigt har dessa värden uppkommit vid de omvända förvärven av dotterbolagen då hela övervärdet allokerats till mineraltillgångar under immateriella anläggningstillgångar.

14 MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB 14 (15) Not 3 Eget kapital KONCERNEN Aktie- Pågående Överkurs- Årets kapital nyemission fond resultat Förvärv Nyemissioner Pågående nyemission Årets resultat Belopp vid årets utgång ============================================= MODERBOLAGET Aktie- Pågående Överkurs- Årets kapital nyemission fond resultat Förvärv Nyemissioner Pågående nyemission Årets resultat Belopp vid årets utgång ============================================= Not 4 Bryggfinansiering I samband med koncernens etablering har Maple Leaf Gold tecknat fem brygglåneavtal om totalt SEK. Enligt ursprungsavtalet löpte lånen fram till och med den 10 januari Vid denna tidpunkt har avtalen omförhandlats vilket innebär att sammantaget SEK kommer att konverteras till aktier med konverteringskurs 30 SEK per aktie. Konvertering kommer att ske under våren Den upplupna räntan om SEK återbetalas med start per den 1 september Dröjsmålsränta utgår med 12 procent per år tills hela det förfallna räntebeloppet är återbetalt. Ändring gentemot redovisningen i bokslutskommunikén. I den publicerade bokslutskommunikén antogs räntebeloppet för bryggfinansieringen utfalla per den 10 januari Detta belopp har nu belastat den löpande perioden juni till december 2014.

15 MAPLE LEAF GOLD RESOURCES AB 15 (15) Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Beloppet består av ränteintäkt koncernföretag kr och valutakurs vinst på koncernfordran med kr. Not 6 Andelar i koncernföretag Scania Capital Corporation Scania Capital Operations Windsor Gold Mining and Exploration Totalt ========== Bolag Andel Eget Årets i % kapital resultat Scania Capital Corporation Kanada Scania Capital Operations Inc USA Windsor Gold Mining and Exploration, Inc Kanada === ========= ======= Redovisningen innefattar endast uppgifter av väsentlig karaktär med hänvisning till Årsredovisningslagen 5 kap 9. Helsingborg Stefan Nordström VD Ben Hedenberg Ordförande Lindsey Oliver Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning avviker från standardutformningen och har lämnats Mikael Jannert Auktoriserad revisor

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kopparberg Mineral AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31. Innehåll Sida VD HAR ORDET

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 OBADJA AB Org. nr ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB. för 556784-9426. Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Innehållsförteckning

Årsredovisning. Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB. för 556784-9426. Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB 556784-9426 Räkenskapsåret 2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för OptiFreeze AB (publ.) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 Free2Move Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2014 Bot l tt p osp kter n sbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer