BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG"

Transkript

1 Brf Ingegerd i Hels ingborg Årsredovisning 2013

2

3 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari till 31 December 2013

4 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 11 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 12 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av Jan-Erik Nilsson Förvaltare Brf Ingegerd i Helsingborg

5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr Förvaltningsberättelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 25 april 2013 haft följande sammansättning: Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer Ordinarie ledamöter Vald t o m årsstämman Ulf Jönsson Ordförande 2015 Mona Ahlström V.ordf 2015 Marcus Lundström 2014 Jan-Erik Nilsson Förvaltare 2014 Jon Jarnsäter 2015 Styrelsesuppleanter Anita Andersson 2014 Henrik Jensen 2015 Helene Persson Sekreterare 2014 Ordinarie revisorer KPMG, Per Jacobsson, godkänd revisor Bo Winter, föreningsvald Revisorssuppleant Per Andersson Valberedning Anita Andersson, sammankallande, Per Andersson och Göran Jönsson. Styrelsesammanträden Styrelsen har under 2013 haft 9 st protokollförda sammanträden. Firmateckning Föreningens firma tecknas av ordinarie styrelseledamöter, två i förening. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Trygg-Hansa. Fastigheter och lägenheter/lokaluppgifter Föreningen äger fastigheten Ingegerd 1 i Helsingborg stad med därpå uppförda 17 st bostadshus med 67 lägenheter upplåtna med bostadsrätt och en gemensamhetslokal. Byggnaderna är uppförda 1983/84. Total produktionskostnad för byggnader och mark uppgår till kr. Fastigheternas adress är Husensjövägen i Helsingborg. Föreningens fastigheter fördelar sig enligt nedan: 22 st 2 rum och kök 1518 kvm bostadsyta 10 st 3 rum och kök 815 kvm bostadsyta 35 st 4 rum och kök 3728 kvm bostadsyta 45 st Garage 20 st P-platser Total tomtarea uppgår till Total bostadsarea uppgår till kvm kvm Årets taxeringsvärde Föregående års taxeringsvärde Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade hos Trygg-Hansa. 3

6 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr Förvaltning/organisationsanslutning Jan-Erik Nilsson har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal t.o.m Underhåll/underhållsfond EVU, Lund har tagit fram en ny och uppdaterad underhållsplan, som nu ligger som grund för det fortsatta underhållet. Föreningen har under 2013 utfört underhållsarbeten kkr (f.å 275 kkr) och reparationer för 256 kkr (f.å. 321 kkr). Vingskenorna har målats och klätts med ny aluzink plåt. Huvarna (på taken) till ventilationen har bytts till nya i aluzink. Alla dörrar till förråd (som ej tidigare) har försetts med ny sparkplåt i rostfri plåt. Tegeltaken har inpekterats och trasiga pannor har bytts ut. Träd har klippts, samt har vi slutfört ombyggnaden av "torget" vid föreningslokalen. I årets bokslut har avsatts 470 kkr till den yttre fonden (77 kr/kvm f.å.79 kr/kvm). Underhållsplan visar på ett genomsnittligt underhållsbehov på 720 kkr för de närmaste 30 åren och för de 10 närmast 470 kkr. I budget för 2014 har avsatts 470 kkr. Under året har vi amorterat 307 kkr (f.å kkr). I febr inledde vi ett samarbete med Öresundskraft. Under 5 år har vi fast pris på fjärrvärme (de garanterar att alla har minst 21 gr) och en årligt besiktning av våra minimastrar. Anticimex besiktigar alla våtrum var 3:e år. Nästa gång blir Det ingår i vår försäkring hos dem. Ekonomi Likviditeten är tillfredsställande. Två lån är bundna med fast ränta och ett löper med 3 mån räntebindning, med räntetak. 32% av lånesumman löper med rörlig räntaa + räntetak, 35 % är bundet till 2016 och 33 % till var genomsnittsränta 3,71% inkl kostnaden för räntetaket (f.å. 3.68%). Under 2013 har likviditeten varit placerad på bank. Resultat o ställning (kkr) Rörelsens intäkter Årets resultat Balansomslutning Soliditet % Likviditet % Årsavgift, kr / kvm Driftskostnader, kr / kvm Ränta, kr /kvm Underhållsfond, kr / kvm Lån, kr / kvm Årsavgift, Driftskostnad kr/kvm, Ränta kr/kvm, Underhållsfond kr/kvm och Lån kr/kvm har samtliga bostadsarea som beräkningsgrund Årsavgifter Årsavgifterna är oförändrade sedan , då de sänktes med 5%. 4

7 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr Överlåtelser Under 2013 har 3 överlåtelser skett (f.å. 4) Avtal Föreningen har tecknat följande avtal avseende: Jan-Erik Nilsson Ekonomisk förvaltning Öresundskraft Fastprisavtal för värme och underhåll av minimastrar GK-Sverige AB Snöröjning och underhåll/rep.arbeten. Vattenfall Elleverans ComHem ab Kabel-TV, internet och telefon Bostadsrätterna Föreningen är medlem WMI Internet domänen betald t.o.m 2018 Övrig verksamhet / Medlemsarrangemang I samband med stämman har föreningen en mindre fest, samt hade vi en sommarfest, då vi invigde den ombygda platsen vid föreningslokalen. Vid behov har styrelsen informationsmöten. Vi Föreningen har också en egen hemsida, som uppdateras kontinuerligt. 4 st medlemmar var under 6 mån 2013 anställda för att sköta det löpande trädgårdsarbetet. De hade ett fast arvode. Utöver detta har 2 medlemmar mot timarvode skött t.ex klippning av häckar, tömning av papperskorgar, byte av glödlampor o.dyl. Fr.o.m ingår även internet och IP-telefon i månadsavgiften. Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till stämmans förfogande står årets överskott kr , balanserat överskott kr totalt kr Styrelsen föreslår att av dessa görs en extra avsättning på kr till yttre reparationsfond. 5

8 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Reparationer Underhåll Fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Arvoden Avskrivningar av byggnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Förändring underhållsfond Resultat efter fondförändring

9 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordr hos leverantörer Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Förändring underhållsfond Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övr kortfr skulder 880 Skatteskulder Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 8

11 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom K2-reglerna för mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen. Underskottsavdrag enligt senaste inlämnade deklarationen till skatteverket var kr. Redovisning av intäkter Intäksredovisning sker i enlighet med BGNR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Ränta och utdelning redovisas som en intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1% Inventarier, fastighetsinventarier 5-10 år Belopp i kr om inget annat anges Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, garage Hyror, p-platser Not 2 Övriga förvaltningsintäkter Balkongutbyggnad Övriga ersättningar (extra förråd m.m.) Öresutjämning Övriga intäkter

12 Not 3 Driftskostnader Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV Snöröjning Vatten El Uppvärmning, inkl service minimastrar Sophantering Not 4 Arvoden Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode Arvode internrevisor Övriga ersättningar till förtroendevalda Övriga löner Summa Sociala kostnader Summa Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Styrelsen har haft 9 möten under året. Not 5 Ränteintäkter Ränteintäkter bank Avgifts- och hyresfordringar Not 6 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Kostnadsräntor skatter o avg 186 Övriga räntekostnader (räntetak) Övriga finansiella kostnader Not 7 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Byggnadsinventarier Mark Summa ack. anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader, byggnadsinventarier Årets avskrivning byggnader Summa ack. avskr. enligt plan Planenligt restvärde byggnader vid årets slut Planenligt restvärde mark vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut

13 Taxeringsvärden, byggnader varav lokaler Taxeringsvärden, mark Not 8 Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inventarier och verktyg Vid årets början Inventarier och verktyg Summa ack. avskr. enligt plan Not 9 Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Förutb kostn/upplupna int Förutb räntor Not 10 Eget kapital Inbetalda Underhållsfond Fritt eget insatser kapital Belopp vid åres ingång Avsättning till underhållfond Uttag ur fond Avsättning enlig stämmobeslut Årets resultat Behållning vid årets slut

14 Not 11 Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna drift- och underhållskostnader Revionsarvode Helsingborg DI ~ry:--- ~ Jon Jarnsäter JO Vår revisionsberättelse har lämnats ob-o't /l""!f~ KP'«a,.e Per Jacobsson Auktoriserad revisor r1'w~ Bo Winter Föreningsvald revisor 12

15 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Brf lngegerd i Helsingborg, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf lngegerd i Helsingborg för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Brf lngegerd i Helsingborg för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt Bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med Bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar, vinsten enligt förslaget i fönaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet Helsingborg med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Brf lngegerd i Helsingborg finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Auktoriserad revisor r~lj~ I Bo Winter Lekmannarevisor

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Rhodesia Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184

RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184 , R.lksbyggen IW 2 Md& & Si& 'r 'MM Årsredovisning i?' RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. 22. DAGORDNING

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka 1 Styrelsen för Org.nr: 769607-4272 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 Förvaltningsberättelse HSB brf Tallmohöjden 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av Innehåll Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning RIKSBYGGENS

Årsredovisning RIKSBYGGENS Riksbyggen fzuiwl frt ht.to.,lwt:t: Årsredovisning RIKSBYGGENS BRF NORRKÖPINGSHUS NR 5 1/72013-30/6 2014 Org. nr. 725000-3535 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer