Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013/ Sally Bauerskolans Högstadium Redovisningen avser Sally Bauerskolans Högstadium där Kristian Bengtsson är rektor. 2 Förutsättningar Sally Bauerskolans Högstadium är en fristående skola utan vinstintresse, som drivs av den ideella föreningen Sally Bauer Skolans Högstadium. Skolan är en av tre enheter (Lars Virgins förskola, Sally Bauerskolan F-6 och Sally Bauerskolans Högstadium) som har ett nära samarbete med varandra. Skolans huvudman är en ideell styrelse och under styrelsen finns en skolchef som har ett övergripande ansvar för alla Sally Bauerskolorna. Skolchefen fungerar också som en länk mellan styrelsen och rektorn på Sally Bauerskolans Högstadium. Arbetet på Sally Bauerskolans högstadium leds och fördelas av rektorn med hjälp av biträdande rektor. Skolan hyr lokaler av Svenska Missionskyrkan som bedriver sin verksamhet i samma lokaler, men i andra delar, som skolan. Sally Bauerskolans Högstadium befinner sig alldeles i närheten av Filbornabadets idrottsanläggning som till viss del används i samband med idrott och hälsa, elevens val samt skolans val (simning). Skolan hyr även lokaler på andra platser i Helsingborg, då för att bedriva undervisning i t.ex. idrott och hälsa, slöjd, hem- och konsumentkunskap samt elevens val. Sally Bauerskolans Högstadium samverkar och samarbetar även med Kubikskolan då det gäller fortbildning, lokaler och anställningar. Skolan är även medlem i 1

2 föreningen för fristående förskolor och skolor i Helsingborg där samarbete och utbyte sker genom exempelvis nätverksmöten och gemensamma föreläsningar och utbildningsdagar. På Sally Bauerskolans Högstadium går, i slutet av läsåret 2013/2014, 125 elever från skolår sju till och med skolår nio. Under läsåret har åtgärdsprogram för 11 elever upprättats. I skolår sju, åtta och nio finns två klasser i varje årskurs. Gruppstorleken i årskurs sju är 22 elever i klass 7A och 21 elever i klass 7B. I klass 8A går 20 elever och i 8B går 20 elever. I klass 9A går det 21 elever och i klass 9B går det 21 elever. Eleverna studerar mestadels klassvis, men för elevens val gäller grupper om de elever som valt just det ämnet. Här blandas alltså eleverna från de olika klasserna och årskurserna. På språkvalet blandas eleverna från de olika klasserna men från samma årskurs och vid tillfällen då vi har s.k. temadagar blandas alltid grupperna mellan årskurser och klasser, lite beroende av innehållet på den aktuella temadagen. Skolan är belägen så att det finns möjlighet för eleverna att vara ute och aktivera sig på rasterna samt att en del undervisning kan ske utomhus i direkt anslutning till skolan. Det är också relativt lätt att ta sig till skolan med tanke på att det finns hållplats för lokalbussar just utanför skolan samt att vi finns relativt nära Österleden för de elever som skjutsas av sina vårdnadshavare. Skolans inkomster grundar sig på den skolpeng som erhålls för varje elev samt extra medel för de elever som är i behov av särskilt stöd, s.k. Febex-pengar samt eventuellt erhållna statliga bidrag. Alla lärare på skolan har pedagogisk utbildning. Av de lärarna med pedagogisk utbildning saknar fem examina i undervisande ämne. Skolan har dessutom en specialpedagog anställd på deltid samt en speciallärare anställd på heltid. För att höja resultaten är dessutom fyra resurspersoner anställda, en av dem är lärare. Skolmorfar har Sally Bauerskolans Högstadium också som en resurs för raster och fri tid. 2

3 Elevernas tillgång till läromedel, hjälpmedel och utrustning tillfredsställs efter behov. Då skolan endast har ett litet skolbibliotek med begränsning i jämförelse med de kommunala biblioteken är samarbetet med stadens lokala bibliotek samt Stadsbiblioteket viktigt och fungerar väl efter behov. Kommande läsår kommer det egna skolbiblioteket att utvecklas. När det gäller övriga hjälpmedel och teknisk utrustning köper vi in utrustning efter hand som vi anser oss behöva utifrån ett elevperspektiv. Exempelvis har alla elever med läs- och skrivsvårigheter eller i svårigheter där utredning visar att en dator är god hjälp, en egen skoldator där program för att kompensera elevers svårigheter installeras. Vi har exempelvis skolavtal för Stavarex, Spellright, Vitex och Vital. I övrigt då det gäller skoldatorer har vi i dagsläget en och en halv klassuppsättning s.k. laptopdatorer. Sjukskrivningsgraden hos eleverna är, generellt sett, inte högre än att det som får anses vara normalt och i det fall (en elev) frånvaron ligger över vad som kan anses rimligt är åtgärdsprogram samt samarbete med andra myndigheter och naturligtvis vårdnadshavarna upprättat. Då det gäller personalens frånvaro är den väldigt låg och inskränker sig till enstaka frånvarodagar för vård av barn eller sjukskrivning. Någon längre sjukfrånvaro förekommer endast i ett fall och där är en plan upprättad tillsammans med den sjukskrivne för framtiden. Som personal har man rätt till friskvårdspengar, men man har också möjlighet att få massage på arbetstid en gång per månad. Med anledning av anställning av fler personal har utrymmet för personalrum krympt till den grad att vi behöver planera för nytt personalutrymme nästa läsår. Samtal förs med hyresvärden om en utbyggnad av skolans lokaler för att bättre tillgodose utrymmesbehov. 3

4 3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten Eftersom skolans elever inte till 100 % nådde de lägsta kunskapskraven ser skolan inte till att förutsättningarna för eleverna är optimala. Därför har skolan haft resultatökning som ett av utvecklingsområde. Enligt aktuell forskning är de skolor som både jobbar med kunskapsmålen och målen för normer och värden de mest framgångsrika. Av den anledningen har Sally Bauerskolans Högstadium haft som mål att höja resultaten inom nämnda områden. Tydliga målformuleringar, utformande av mätinstrument och arbetssätt har använts. Skolan har också att utsett en förstelärare för att coacha lärare och utveckla undervisningen på skolan. Skolan har också utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet, men behöver fortsätta systematisera arbetet på skolan. Därför kommer, en grupp bestående av, ledning och lärare att träffas under höstterminen och sedan veckovis under vårterminen 2015 för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Skolans största styrkor är att ha en samverkan mellan idrott och hälsa å ena sidan samt mer teoretisk inlärning å andra sidan. Kombinationen, menar jag, är bra för inlärningen i båda riktningarna. En annan styrka med skolan är vårt nära samarbete med både elever och vårdnadshavare, vilket vi ser stora vinster med och som påverkar resultaten. Det är också det vi kallar för ett arbete i Sally andan. Att på ett vänligt sätt ställa höga krav på både sig själv, som organisation, samt på eleven ger en känsla av att vi tillsammans ska bestiga berget och det förhållningssättet är viktigt för vår skola. Under läsåret har vi arbetat mycket med att eleverna i åk nio ska få gymnasiebehörighet och vi lyckades till 100 %. Vi kan också se att vi 4

5 på flera sätt behöver utveckla ett främjande och förebyggande förhållningssätt med de elever som är i svårigheter i allmänhet och de elever som tappar motivationen i synnerhet. Detta innebär flera saker. Det innebär bl. a. att vi har behövt utveckla Elevhälsans arbete med att främja och förebygga. Vi har också behövt, på individnivå, arbeta med eleverna om vad de vill och vart de ska, hur de ska känna lust och hur de ska se en mening med sitt skolarbete. Här får mentorerna och ämneslärarna avgörande betydelse för den formativa bedömningen/arbetet. Även elevledda utvecklingssamtal har utvecklats för att ge eleverna inflytande och ansvar för sitt lärande. Det leder sannolikt också till ökad motivation genom ett större ägande av sitt lärande. På det hela taget har skolans resultat för läsåret varit goda. Det lokala målet att alla ska nå gymnasiebehörighet för läsåret 2014/2015 måste uppmärksammas från organisationsnivå till individnivå med systematik, men vi kommer även fortsättningsvis att vara uppmärksamma på målträngsel som i många fall försvårar för skolor och organisationer att utvecklas. 4 Måluppfyllelse. Resultaten och måluppfyllelsen ligger på en hög nivå, vilket är glädjande. För oss är det viktigt att vi över tid lyckas hålla en jämn och hög nivå. 95,2 % av alla eleverna har nått målen i alla ämnen (100 % av flickorna och 88 % av pojkarna). Skolans genomsnittliga meritvärde är 234,3 poäng (flickor 241,9 och pojkar 221,9) och andelen elever med behörighet till nationellt program på gymnasieskolan är 100 %. 5 Analys och bedömning. Analys och bedömning av resultat. 5

6 Den höga nivån på resultaten beror sannolikt på frekventa och systematiska insatser för eleverna inom flera av de teoretiska ämnena. De nära och goda relationerna mellan elev, vårdnadshavare och lärare (Sallyandan) har en avgörande betydelse för lust och mening med skolarbetet. Med några elever är resultaten en följd av systematiskt och frekvent arbete tillsammans med elev och vårdnadshavare sedan den dagen då eleven började på Sally Bauerskolans Högstadium. Lästräning för de elever som behöver och är motiverade i åk 7, 8 och 9 under läsåret kommer att ge resultat i form av högre måluppfyllelse. Redan nu ser vi en tydlig förbättring vad det gäller läshastighet och läsförståelse för de elever som regelbundet och strukturerat tränar läsning. Det har tidigare gått att skönja en polarisering av resultaten där något fler elever erhållit högre betyg än tidigare medan det fortfarande fanns elever som hade svårt att nå målen för åk nio. För läsåret 13/14 bryts den trenden och skillnaderna mellan flickornas och pojkarnas resultat har också minskat. Vad det beror på exakt är svårt att säga, men skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat är överhuvudtaget intressant, men också viktigt att konstatera att Sally Bauerskolans Högstadium har mindre skillnad mellan könen än övriga Helsingborg. För övrigt då det gäller skolans resultat är det systematiska kvalitetsarbetet på skolan fortfarande i en utvecklingsfas, men under året har vi utvärderat både mer systematiskt och frekvent, vilket gjort det enklare att styra om åtgärder och bättre anpassa dem efter behov. Det är en viktig faktor för fortsatt ökad måluppfyllelse. När det gäller teoretiska modeller för det systematiska kvalitetsarbetet tittar vi mycket på Skolverkets verktyg (BRUK) och modeller för självvärdering. Fortfarande ägnas mycket arbete och tid åt bedömningsarbetet utifrån Lgr11. Att garantera likvärdighet och rättssäkerhet samtidigt 6

7 som våra bedömningar ska vara formativa är av stor vikt och det arbetet fortskrider under nuvarande läsår. Alla mål och krav, oavsett nivå, påverkar verksamheten. De anger en riktning för skolan, klassen/gruppen eller den enskilde individen. Vår ambition är att så många mål/krav som möjligt ska vara mätbara för att kunna garantera kvalitet och utveckling. Emellertid är det inte alltid lätt att mäta huruvida vi når målen/kraven, åtminstone inte om man betänker att vi på ett objektivt sätt ska mäta i vilken grad vi når dem. Genom kvalitativ mätning med bl. a. regelbunden kontakt och utvärdering tillsammans med elever, personal och vårdnadshavare anser vi ändå att vi har en god och relativt trovärdig grund för att förstå kvaliteten av vår skolas arbete. Ändå anser jag att vi behöver fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet som ett styrmedel samt att jag fortfarande anser att självskattningsarbetet är säkrare och bättre än de företags mätningar som är specialiserade på just kvalitetsmätning. 6 Åtgärder för utveckling /utvecklingsområden. Eftersom skolan ständigt måste sträva efter Kaizen eller ständig förbättring oavsett resultat finns det naturligtvis alltid utvecklingsområden för skolan. Sannolikt är det inte relevant att tänka sig en mycket högre måluppfyllelse när det gäller meritpoäng, men att få elever och personal att trivas och känna lust och mening med arbetet kommer troligen att höja eller stabilisera skolans meritpoäng och måluppfyllelse. Vi kommer inte att utse så många mål eftersom jag anser att de uttrycks klart och tydligt i våra styrdokument. Istället tittar vi mer på utvecklingsområden som leder till förändringar och förbättringar av metoder för lärande. 7

8 Enligt aktuell forskning är de skolor som både jobbar med kunskapsmålen och målen för normer och värden de mest framgångsrika. Av den anledningen kommer Sally Bauerskolans Högstadium att arbeta med flera saker för att höja lust och motivation till arbete. Som tidigare nämnts behöver det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas. Detta arbetas det med för tillfället. Som tidigare nämnts måste det finnas lust och mening med att komma till skolan för att lära och genom att öka delaktigheten hos eleverna genom elevledda utvecklingssamtal och frekventa mentorsamtal. Rent fysiskt behöver vi uppdatera vår mängd av datorer samt investera i projektorer till varje klassrum. På så sätt utvecklar vi tekniken och förhoppningsvis lusten hos flera. Måltiderna/luncherna har flera klagat på och det behöver vi utveckla inte minst för att vi idrottar mer än de flesta andra skolor. Därför kommer vi att ha mer kontakt med tillagningsköket samt att vi bildar ett separat lunch- eller matråd för att fler elever ska äta mer. Även här handlar det om att göra eleverna delaktiga. Eleverna har som förslag att få starta ett café på skolan som ett komplement till skollunchen samt ett utvecklande av entreprenörskapet för att samla in pengar till skolresan i åk9. För övrigt behöver lokalerna förbättras genom bättre ventilation, större klassrum och bättre personalutrymmen. Skolbiblioteket behöver nya lokaler och bättre tillgänglighet för att stimulera till läsning och det behöver utvecklas å det snaraste. Det pågår planering tillsammans med hyresvärden om sådana förbättringar. Då det gäller läsning fortsätter regelbunden lästräning med de elever som är i behov av det för att öka läshastighet och läsförståelse. 8

9 För att stimulera till utveckling inom matematiken kommer skolan att delta i matematiklyftet. Vi har också ansökt om medel för lovskola och kommer att hålla lovskola i mån av intresse, möjligheter och behov under läsåret. För att förbättra likvärdigheten när det gäller bedömningar kommer skolan att utveckla nätverksarbetet med andra skolor för att känna trygghet i bedömmandet. Dessutom kommer en regelbundna och frekventa samtal mellan lärarna att hållas om mätning av elevers kunskaper, där förslaget från rektor är att avskaffa prov och försöka värdera elevers kunskaper på andra sätt eftersom de flesta lärare ändå inte blir överraskade av elevers provresultat, de är mestadels som man förväntade sig. För att ytterligare förenkla och inspirera lärarna till ett bra jobba plockar vi bort den arbetsplatsförlagda tiden under höstterminen 2014 som ett försöksprojekt. Syftet är att lärarna ska kunna arbeta när de känner för det där de känner för det för att bli effektivare, men också för att kunna inspireras mer och bättre. Skolans största styrkor är att ha en samverkan mellan idrott och hälsa å ena sidan samt mer teoretisk inlärning å andra sidan. Kombinationen, menar jag, är bra för inlärningen i båda riktningarna. En annan styrka med skolan är vårt nära samarbete med både elever och vårdnadshavare, vilket vi ser stora vinster med och som påverkar resultaten. Det är också det vi kallar för ett arbete i Sallyandan. Att på ett vänligt sätt ställa höga krav på både sig själv som organisation samt på eleven ger en känsla av att vi tillsammans ska bestiga berget och det förhållningssättet är viktigt för vår skola. En styrka är också vår ständiga vilja att utvecklas och förbättras s.k. kaizen. Hur kommer då detta att synas i elevens vardag på skolan? Ja, när det gäller det rent fysiska kommer det naturligtvis att märkas på ett uppenbart sätt. I övrigt antar jag att förändringarna kommer att 9

10 avspeglas genom att eleverna känner större trivsel, delaktighet och inflytande samt att resultaten och värdena minst kommer att befinna sig på samma nivå som för läsåret 2013/ Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Kartläggningen av Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling visar att vi ständigt behöver arbeta för ett klimat som är tillåtande mot det som uppfattas som olikt, normkritiskt med andra ord. Eleverna vet mestadels vilka regler och normer som gäller på skolan, men det är generellt svårare att leva upp till dem än att kunna dem. Ett fortsatt medvetet arbete som leder till förståelse för att vi både är lika och olika krävs. Att elever och personal kränker andra är klart vanligare än att någon diskrimineras. I de fall det skett har åtgärder vidtagits och i ett par fall har även åtgärdsprogram upprättats. Av utvärderingarna kan vi åter se att elever och vårdnadshavare upplever att skolan är bra på att ta tag i kränkningar fort. Vi kan också se att vi behöver fortsätta jobba med relaterandet till elever och vårdnadshavarna för att kränkningar inte ska uppstå. De flesta kränkningar sker inom skolans väggar och i utrymme för raster, men även på lektioner har det förekommit kränkningar. Enligt en undersökning i december 2013 anser eleverna att det just då inte förekom kränkningar eller diskriminering, men att det fanns ett par elever som var ensamma på raster och fri tid. Det som också framkom var att kränkningar inte sker på någon speciell plats utan de sker där det inte finns vuxna eller där det finns vuxna men som man vet att de inte reagerar och agerar. Dessutom nämns korridorerna vid elevskåpen som riskfaktorer när det gäller kränkningar och mobbning. Den form av kränkningar som fortfarande ökat under året är kränkningar via mobiltelefon och internet. 10

11 Vårt arbete för att undvika en fortsättning av uppkomna kränkningar har varit lyckat en ökning av s.k. medlingssamtal har uppmäts under året. En ökning av lyckat resultat genom att använda medlingssamtal har också skett. Personalen behöver systematiskt påminnas om att reagera och agera vid situationer som är kränkande. Ett påbörjat arbete med att få eleverna att reagera på kränkningar och diskriminering är också gjort. Det görs bl.a. med skolkuratorn och klass- eller gruppvis. Eleverna får via elevråd delta i utformningen skolregler samt av likabehandlingsplanen och årlig plan mot kränkande behandling för att sedan föra planerna vidare till klassrådet. Planerna läggs på Devtalk som är skolans lärplattform samt på hemsidan. Målet är naturligtvis fortfarande att alla på skolan ska känna sig trygga. En del föräldrar menar att de inte känner till likabehandlingsplanen och årlig plan mot kränkande behandling, vilket betyder att vi på skolan måste fortsätta att fundera på hur vi ska implementera den hos vårdnadshavarna. Samtidigt anser en del vårdnadshavare att planerna fungerar väl och man poängterar att man på skolan ingripit tidigt då kränkningar uppstått. Det tycks fortfarande vara så att då problemen är små eller ringa är det få som engagerar sig i planerna som inte är professionellt inblandade. För att ytterligare öka måluppfyllelsen när det gäller främjande och förebyggande behöver vårdnadshavare, elever och personal ha bra kännedom om planerna. För att vidareutveckla vårt arbete med trygghet mot kränkningar kommer vi, under höstterminen 2014, att gå över till En plan för skolan och därför kommer nuvarande LBP och plan mot kränkande behandling inte att uppdateras. 11

12 8 Ansvarig för redovisningen. I tjänsten Kristian Bengtsson Rektor vid Sally Bauerskolans Högstadium 12

13 Bilaga till grundskolans kvalitetsredovisning Skolans namn: Sally Bauerskolans Högstadium NYCKELTAL 2009/ / / / /2014 Antal elever skolår 7-9 (B) st Andel pojkar skolår 7-9 % Andel elever med annat modersmål än svenska skolår 7-9 Antal elever med skolbarnsomsorg (inkl förskoleklass) (B) Antal pedagogtjänster/100 elever i förskoleklass (D) Antal pedagogtjänster/100 elever i grundskola skolår 1-6 och 7-9 (D) Antal pedagogtjänster/100 elever i grundskola skolår 1-9 (D) Antal anmälningar och utredningar som behandlats enligt likabehandlingsplanen % st st st st st /8,6 /7, ,5 9,

14 Bilaga till grundskolans kvalitetsredovisning, forts Skolans namn: Sally Bauerskolans Högstadium Nedanstående resultatmått skall kommenteras i kvalitetsredovisningen under p VIII Resultat och måluppfyllelse RESULTATMÅTT 2009/ / / /2014 Antal elever i skolår 9 st Andel elever som nått målen i matematik i nationella prov skolår 9 Andel elever som nått målen i svenska i nationella prov skolår 9 Andel elever som nått målen i engelska i nationella prov skolår 9 Andel elever som nått målen i nationella prov skolår 9 (totalt) % 89 97,3 97,1 % 89,7 90,2 100 % 97,3 92,5 97,5 % 92,3 87,8 98,2 Andel elever med behörighet till nationellt program på gymnasieskolan Andel elever med fullständigt betyg från skolår 9 Skolans genomsnittliga meritvärde från skolår 9. % 92,5 92,7 97, % 92,5 80,5 97,5 89,7 95,2 Antal poäng 214,4 229,1 239,9 218,6 234,3 14

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan Sida 1 av 12 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser 32 Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 150 000-2 567 826 119,4% Personalkostnader 19 262 037

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Lokal handlingsplan Matematik Att ge stöd till en positiv matematikutveckling samt att kompensera svårigheter. Målet med denna handlingsplan är att förebygga matematiksvårigheter

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola)

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) 1. Beskrivning av verksamheten 1.1 Uppgifter om huvudman, skolform, barn-/elevantal, verksamhetsidé/profilering

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Kyrkskolan Läsåret 2012-2013 Hur blev det? Verksamhetsmål för Kyrkskolan 2011-2012 Alla elever i behov av särskilt

Läs mer

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Läsåret -11/12 HÄNSYN ANSVAR RESPEKT - KUNSKAP FÖRUTSÄTTNINGAR Lokaler Skolan har mer än tillräckligt med lokaler, detta eftersom elevantalet krympt.

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Information om Segrande Liv Grundskola... 1 2 Kvalitetsredovisningens syfte och disposition... 3 2.1 Segrande Liv Grundskolas

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Birgitta Wikström 2015-08-28 Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer