Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag"

Transkript

1 2014 Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag

2

3 Sida 3 av 39 INLEDNING... 5 SYFTE... 5 UPPLÄGG... 5 FELKÄLLOR... 5 INSATSSTATISTIK... 6 A. HELSINGBORGS BRANDFÖRSVAR... 6 Nivå 2 och 3 larm... 9 Totalt antal larm för respektive station...11 Totalt antal larm inom respektive insatszon...12 Brand i byggnad inom Helsingborgs kommun...15 Brand ej i byggnad inom Helsingborgs kommun...26 Sjukvårdslarm...29 Dykuppdrag...29 Trafikolyckor...32 Utsläpp av farligt ämne...35 B. ÄNGELHOLMS OCH ÖRKELLJUNGAS RÄDDNINGSTJÄNST...36 Totalt antal larm inom respektive insatszon...36 Brand i byggnad...37 Bilbränder...38

4

5 Sida 5 av 39 Inledning Syfte Syftet med denna sammanställning över insatser genomförda 2014 samt åren dessförinnan är bland annat att få fram ett underlag för att kunna använda för att bedöma vad räddningstjänsten ska fokusera på framöver. Upplägg Rapporten utgörs av en sammanställning av Helsingborgs brandförsvars insatser under Då Helsingborg, Ängelholm och Örkelljungas räddningstjänster från och med den 1 januari 2015 ingår i samma räddningstjänstförbund - Räddningstjänsten Skåne nordväst - redovisas även Ängelholms och Örkelljungas insatser under 2014 i rapporten. Felkällor Observeras bör att det finns osäkerheter i den insatsstatistik som den här rapporten grunder sig på. Till exempel så finns det ingen uppföljning på om personer som skadas svårt vid en olycka, omkommer på lasarettet till följd av skadorna senare. Det finns inte heller någon dokumentation över när ordinarie fordon varit ur funktion och vilket fordon som då använts. Detta leder till att antalet insatser för respektive station kan bli felaktig. Överlag kan nämnas att årsstatistiken aldrig kan bli bättre än den information som matas in i insatsrapporten.

6 Sida 6 av 39 Insatsstatistik I detta kapitel redovisas insatsstatistik för Helsingborgs brandförsvar samt för Ängelholm och Örkelljunga. För Helsingborg redovisas brand i byggnad, skolbränder, brand ej i byggnad, bilbränder, sjukvårdslarm, drunkningstillbud, utsläpp av farligt ämne och trafikolyckor lite noggrannare. För Ängelholm och Örkelljunga redovisas brand i byggnad, skolbränder och bilbränder lite mer ingående. För Helsingborgs del redovisas även antalet nivå 2 och nivå 3 larm. A. Helsingborgs brandförsvar Det totala antalet insatser under 2014 var 2012 stycken. Året dessförinnan hade Helsingborgs brandförsvar 2325 insatser. Minskningen av larm beror till stor del på en minskning i antalet sjukvård under delegation, felindikering automatlarm samt annan vattenskada. Nedan jämförs antalet insatser för respektive händelsekategori under 2014 jämfört med åren innan, se tabell 1. De mest frekvent förekommande larmtyperna samt alla sjukvårdslarm och dykuppdrag (drunkning/tillbud och dykuppdrag) redovisas i diagram A.1 och A.2.

7 Sida 7 av % av det totala för 2014 Automatlarm, ej brand Trafikolycka Brand i byggnad Brand, ej i byggnad Felindikering automatlarm Förmodad brand Annan olycka/tillbud Hjälp till ambulans Utsläpp av farligt ämne Sjukvård under delegation Nödställd person Dykuppdrag I väntan på ambulans Annat uppdrag Förmodad räddning Nödställt djur < 1 Ej angivet < 1 Annan vattenskada < 1 Hiss, ej nödläge < 1 Stormskada < 1 Lyfthjälp < 1 Falsklarm brand < 1 Samverkan regionen < 1 Hjälp till polis < 1 Falsklarm räddning < 1 Sanering av vägbana < 1 Bergras/jordskred/annat ras < 1 Hjälp till banverket < 1 Översvämning vattendrag Inbrott Totalt Tabell A.1 Översikt över antalet larm för respektive larmtyp 2014 jämfört med åren innan.

8 Sida 8 av Diagram A.1 Antal insatser 2014 jämfört med 2012 och 2013 för några av de mest frekventa larmtyperna Sjukvård under delegation Hjälp till ambulans I väntan på ambulans Dykuppdrag Diagram A.2 Antal insatser 2014 jämfört med 2012 och 2013 för larmtyperna sjukvårdslarm och dykuppdrag. Under året som gått har det skett en minskning av framförallt sjukvård under delegation, men även antalet trafikolyckor, brand i byggnad, brand ej i byggnad och felindikering automatlarm har minskat. En orsak till att sjukvård

9 Sida 9 av 39 under delegation har minskat är att räddningstjänsten inte längre åker på traumalarm. För trafikolycka och brand i byggnad redovisas i diagram A.3 hur larmen fördelas över dygnets 24 timmar. Det kan observeras att de flesta trafikolyckorna inträffar på eftermiddagen med en topp vid klockan 17.00, medan brand i byggnad har en lite jämnare fördelning över dygnet, men med tyngdpunkten från lunch till kväll Antal trafikolyckor fördelat över dygnets 24 timmar Antal brand i byggnad fördelat över dygnets 24 timmar Diagram A.3 Diagram över hur 2014 års trafikolyckor och brand i byggnad fördelats på dygnets 24 timmar. Nivå 2 och 3 larm Av de 2012 insatserna som genomfördes under 2014 var 492 nivå 2 larm 1 och 160 insatser var nivå 3 larm 2. Vid nivå 2 och nivå 3 larm blir oftast minst två olika stationer larmade. Antal larm per händelsetyp för nivå 2 (1080) respektive nivå 3 (1180) presenteras i tabell A.2. 1 Larm med ett utökat behov av ledning som insatsledare (Nivå 2 befäl) åker på. 2 Larm med ett utökat behov avledning som insatsledare (Nivå 2 befäl) samt vakthavande brandingenjör (Nivå 3 befäl) åker på.

10 Sida 10 av Nivå 2 (1080) Nivå 3 (1180) Nivå 2 (1080) Nivå 3 (1180) Trafikolycka Brand i byggnad Automatlarm, ej brand Brand, ej i byggnad Förmodad brand Annan olycka/tillbud Utsläpp av farligt ämne Annan vattenskada Drunkning/tillbud Nödställd person Förmodad räddning Falsklarm brand Annat ras/bergras/jordskred Annat uppdrag Hjälp till banverket Stormskada Hjälp till polis Ej definierat Nödställt djur Sanering av vägbana Sjukvård under delegation Falsklarm räddning Felindikering automatlarm IVPA Samverkan regionen Översvämning vattendrag Totalt Tabell A.2 Händelsekategorier vid nivå 2 och nivå 3 larm där 1080 respektive 1180 varit insatta. Både antalet nivå 2 och nivå 3 larm har hållit sig på ungefär samma nivå som föregående år. Det syns inte heller någon större skillnad i antalet larm till de olika händelsetyperna. Trafikolyckor och brand i byggnad står för mer än hälften av alla larm som insatsledare och vakthavande brandingenjör larmas ut på. Automatlarm där det inte har brunnit utgör drygt 15 procent av både nivå 2 och nivå 3 befälens larm.

11 Sida 11 av 39 Totalt antal larm för respektive station I detta avsnitt redovisas det totala antalet larm de olika heltids- och deltidsstationerna har åkt på oavsett var larmet varit lokaliserat under 2014, tabell A.3. Adderas det totala antalet insatser kan det noteras att det blir stycken (tabell A.3). Detta kan jämföras med stycken under Anledningen till att antalet är högre än det totala antalet insatser för Helsingborgs brandförsvar (2012 stycken), är att mer än en station kan ha varit utlarmad på samma händelse. Bårslöv Berga Gåsebäck Vallåkra Allerum Automatlarm, ej brand Trafikolycka Brand i byggnad Felindikering automatlarm Brand, ej i byggnad Förmodad brand Sjukvård under delegation Hjälp till ambulans Annan vattenskada Drunkning/tillbud Utsläpp av farligt ämne Nödställd person Annan olycka/tillbud Hiss, ej nödläge I väntan på ambulans Lyfthjälp Falsklarm brand Dykuppdrag Hjälp till polis Sanering av vägbana Förmodad räddning Ej definierat Nödställt djur Annat ras Stormskada Annat uppdrag Samverkan Regionen Inbrottslarm Översvämning vattendrag Falsklarm räddning Hjälp till trafikverket Trygghetslarm Totalt Tabell A.3 Redovisning av totalt antal larm per händelsetyp för respektive station 2014 (oavsett inom vilket stationsområde larmet varit lokaliserat).

12 Sida 12 av 39 Det man kan utläsa av statistiken är att de flesta larm är automatlarm ej brand, trafikolycka, brand i byggnad samt brand ej i byggnad. Under året har det även förekommit en hel del larm rörande förmodade bränder som vid framkomst inte har varit någon brand. Det kan även noteras att det utöver automatlarmen även förekommer en hel del utryckningar på grund av felindikeringar. Den station som har flest larm är Gåsebäck följt av Berga och Bårslöv. Till de 20 larm som Allerum varit utlarmade på skall det dessutom adderas 100 restvärdesuppdrag som inte redovisas i Daedalos. Totalt antal larm inom respektive insatszon I detta avsnitt redovisas det totala antalet larm som har varit lokaliserade i de olika insatsområdena (Bårslöv, Gåsebäck, Berga, Vallåkra och Allerum) under 2014, se bild A.1. Adderas det totala antalet insatser kan det noteras att det blir stycken, se tabell A.4.

13 Sida 13 av 39 Bild A.1 Insatszoner i Helsingborgs kommun.

14 Sida 14 av 39 Bårslöv Berga Gåsebäck Vallåkra Allerum Automatlarm, ej brand Brand i byggnad Trafikolycka Brand, ej i byggnad Förmodad brand Felindikering automatlarm Hjälp till ambulans Annan olycka/tillbud Utsläpp av farligt ämne Nödställd person Drunkning/tillbud Sjukvård under delegation Annat uppdrag Hiss, ej nödläge I väntan på ambulans Annan vattenskada Stormskada Lyfthjälp Förmodad räddning Nödställt djur Falsklarm brand Hjälp till polis Ej definierat Dykuppdrag Annat ras Hjälp till trafikverket Sanering av vägbana Samverkan Regionen Falsklarm räddning Inbrottslarm Trygghetslarm Översvämning vattendrag Totalt Tabell A.4 Redovisning av totalt antal larm per händelsetyp inom de olika insatszonerna Oavsett vilken station som har blivit utlarmad. Flest larm sker inom Gåsebäcks insatsområde där drygt 45 procent av alla larm inom Helsingborgs kommun är lokaliserade.

15 Sida 15 av 39 Brand i byggnad inom Helsingborgs kommun Antalet insatser rörande brand i byggnad inom Helsingborgs kommun, uppgick 2014 till 189 jämfört med 186 året innan. Antalet bostadsbränder under de senaste åren visas i diagram A Antal brand i byggnad Diagram A.4 Diagram över hur antalet bostadsbränder har varierat under de senaste sju åren. En person har rapporterats omkommen till följd av brand i byggnad inom Helsingborgs kommun under 2014, tabell A.5. Denna statistik är dock inte helt tillförlitlig då det i dagsläget inte finns någon uppföljning av om personer som tas om hand på lasarettet omkommer i ett senare skede Omkomna Svårt skadade Lindrigt skadade Tabell A.5 Antal omkomna, svårt skadade samt lindrigt skadade vid brand i byggnad. I detta avsnitt redovisas vilken omfattning det varit på bränderna vid räddningstjänstens ankomst till skadeplatsen. Även de angivna orsakerna till bränderna redovisas. Vid redovisningen redovisas endast insatser inom Helsingborgs kommun. Detta då Helsingborgs brandförsvar vid insatser utanför kommungränsen varit förstärkande enhet och i de flesta fall återkallats före framkomst. Detta i sin tur leder till att ingen brandorsak kunnat anges för dessa insatser.

16 Sida 16 av 39 Omfattning vid ankomst % av det totala antalet bränder 2013 Branden släckt/slocknad Endast rökutveckling Brand i startföremålet Brand i startutrymmet Brand i flera rum Brand i flera brandceller Ej angivet Totalt antal bränder i byggnad Tabell A.6 Brandens omfattning vid räddningstjänstens ankomst till bränder i byggnader inom Helsingborgs kommun. Av tabell A.6 kan utläsas att flertalet bränder var relativt små vid räddningstjänstens ankomst till platsen. I cirka 45 % av fallen var branden släckt eller hade självslocknat. Jämfört med föregående år är det en större andel av bränderna som uppges ha slocknat eller är släckta när räddningstjänsten kommer fram. Endast i fyra procent av fallen har branden spridit sig utanför startutrymmet. Brandorsak (Hbg s kommun) % av det totala antalet 2013 Spisrelaterad Anlagd med uppsåt Okänt Tekniskt fel Annan Levande ljus Fyrverkerier Värmeöverföring Självantändning Återantändning Barns lek med eld Ej angivet Rökning Heta arbeten Soteld Friktion Explosion Gnistor Blixtnedslag Totalt Tabell A.7 Angiven brandorsak vid brand i byggnad, inom Helsingborgs kommun.

17 Sida 17 av 39 Av tabell A.7 kan det utläsas att vid brand i byggnad i Helsingborgs kommun orsakas cirka var femte brand av spisar/matlagning. I nästan lika många fall bedömdes branden vara anlagd. Detta är en ökning jämfört med 2013 då cirka 12 procent av bränderna bedömdes vara anlagda. I cirka var sjätte brand under 2014 var brandorsaken okänd. De vanligast förekommande verksamhetsklasserna som det brinner i redovisas i tabell A.8. Det kan konstateras att de verksamheter som brinner mest är bostäder som utgör cirka 50 procent av byggnadsbränderna följt av skolor, livsmedelsindustri och annan övrig byggnad. Till annan övrig byggnad räknas bland annat soprum och förråd där det förekommer en del anlagda bränder. Bränderna i vårdbyggnader har under året minskat till fem stycken jämfört med tio föregående år.

18 Sida 18 av 39 Objektsgrupp Flerbostadshus Villa/rad/par/kedjehus Skola Annan övrig byggnad Livsmedelsindustri Restaurang/danslokal Avfall/avlopp/rening Övrig vårdbyggnad/åldringsvård Annan tillverkningsindustri Parkeringshus Rivningshus Kraft-/värmeverk Handel I det fria/ej i byggnad Metall-/maskinindustri Idrottsanläggning Förvaltningsbyggnad/kontor Annan allmän byggnad Industrihotell Hotell/pensionat Reparationsverkstad Lager Kemisk industri Annan industri Sjukhus Förskola Kommunikationsbyggnad Teater/biograf/museum/bibliotek Fritidsgård Fritidshus Elevhem/studenthem Lantbruk, ej bostad Kriminalvård Totalt Tabell A.8 Verksamhetstyper dit Helsingborgs brandförsvar har blivit larmat till bränder under 2014, enbart inom Helsingborgs kommun. I vissa byggnader finns det automatiskt brandlarm installerat. I 47 av de larm om brand i byggnad som Helsingborgs brandförsvar åkte ut på under 2014

19 Sida 19 av 39 fanns det ett automatiskt brandlarm installerat. Vid dessa 47 händelser så larmade det automatiska brandlarmet i samtliga fall. Som jämförelse kan nämnas att Helsingborgs brandförsvar var på 686 automatlarm där det inte var någon brand samt 103 händelser där larmet berodde på en felindikering. För att få en uppskattning över var byggnadsbränderna inträffar redovisas fördelningen på en karta i bild A.2 nedan. Bild A.2 Fördelning av larm till brand i byggnad i Helsingborg med omnejd. För att få en möjlighet att år från år följa antalet bränder i bostäder inom Helsingborgs kommun och se om de resurser som läggs ner på att förebygga desamma ger någon effekt, redovisas i detta avsnitt antalet bostadsbränder. Statistiken redovisas för dels flerbostadshus och dels för villor. Till villor räknas även rad-, par- och kedjehus. Antalet bränder i flerbostadshus låg relativt konstant från 2013 till 2014 (73 respektive 78 bränder). Antalet bränder i villor minskade dock från 2013 till 2014, från 29 till 16 bränder. Brändernas omfattning vid räddningstjänstens

20 Sida 20 av 39 ankomst redovisas i tabell A.9 och A.10, medan de angivna orsakerna till bränderna redovisas i tabell A.11 och A.12. FLERBOSTADSHUS Omfattning vid ankomst Branden släckt/slocknad Brand i startföremålet Endast rökutveckling Brand i startutrymmet Brand i flera rum Brand i flera brandceller Tabell A.9 Brandens omfattning vid räddningstjänstens ankomst till bränder i flerbostadshus, enbart inom Helsingborgs kommun. Vid cirka hälften av de bränder som inträffade i flerbostadshus under 2014 så var branden redan släckt eller hade slocknat vid räddningstjänstens ankomst. I fyra fall hade branden spridit sig utanför startutrymmet. VILLA Omfattning vid ankomst Branden släckt/slocknad Brand i startföremålet Endast rökutveckling Brand i flera rum Brand i startutrymmet Brand i flera brandceller Tabell A.10 Brandens omfattning vid räddningstjänstens ankomst till bränder i villor (även rad-, par- och kedjehus). Vid nästan två tredjedelar av de bränder som inträffade i villor under 2014 så var branden redan släckt eller hade slocknat vid räddningstjänstens ankomst. Endast i två fall hade branden spridit sig utanför startutrymmet.

21 Sida 21 av 39 FLERBOSTADSHUS Brandorsak Spisrelaterad Okänt Annan Tekniskt fel Anlagd med uppsåt Rökning Levande ljus Värmeöverföring Fyrverkeri Explosion Heta arbeten Självantändning Barns lek med eld Blixtnedslag Återantändning Soteld Totalt Tabell A.11 Angiven brandorsak vid brand i flerbostadshus. Vid en genomgång av de angivna brandorsakerna vid brand i flerbostadshus kan det noteras att nästan 35 procent av bränderna i flerbostadshus under 2014 har spisrelaterade orsaker. Tabell A.11 visar att spisar/matlagning har varit orsaken till bränder i flerbostadshus i procent av fallen de senaste fem åren. I tabell A.12 redovisas räddningsledarens bedömning av brandorsaken vid bränder i villor. Även vid villabränder är spisrelaterade bränder mest framträdande. Under 2014 orsakades mer än 30 procent av villabränderna av spisar/matlagning.

22 Sida 22 av 39 VILLA Brandorsak Spisrelaterad Tekniskt fel Soteld Okänt Annan Värmeöverföring Barns lek med eld Heta arbeten Friktion Självantändning Levande ljus Fyrverkeri Anlagd med uppsåt Blixtnedslag Gnistor Rökning Totalt Tabell A.12 Angiven brandorsak vid brand i villa (även rad-, par- och kedjehus). För att få en uppskattning över var bostadsbränderna inträffar redovisas fördelningen på karta i bild A.3.

23 Sida 23 av 39 Bild A.3 Fördelning av brand i bostad, översikter samt förstoringar över de centrala delarna av Helsingborg.

24 Sida 24 av 39 För att få en möjlighet att år från år följa antalet bränder i skolbyggnader inom Helsingborgs kommun och se om de resurser som läggs ner på att förebygga desamma ger någon effekt, redovisas i detta avsnitt antalet skolbränder. Antalet bränder i skolor har minskat sedan 2008 då det var 47 skolbränder, se diagram A.5. Det senaste året skedde dock en ökning av antalet skolbränder från 10 till 13 stycken. 35 Brand i skolbyggnad Diagram A.5 Antal skolbränder i Helsingborgs kommun Under 2014 larmades räddningstjänsten till 13 skolbränder. Många av bränderna (70%) var redan släckta/hade slocknat vid räddningstjänstens ankomst till platsen. Inte vid något av fallen spred sig branden utanför startutrymmet. Brändernas omfattning vid räddningstjänstens ankomst redovisas i tabell A.13. Omfattning vid ankomst Branden släckt/slocknad Endast rökutveckling Brand i startutrymme Brand i startföremål Brand i flera rum Ej angivet Antal skolbränder Tabell A.13 Brandens omfattning vid räddningstjänstens ankomst till brand i skolbyggnad.

25 Sida 25 av 39 Statistik plockas även fram för hur stor andel av skolbränderna som klassas som anlagda/barns lek med eld/fyrverkerier. Brandorsak Anlagd med uppsåt Fyrverkerier Övrigt Barns lek med eld Tabell A.14 Antal skolbränder som kan klassas som uppsåtliga (orsakade av fyrverkerier och anlagda) jämfört med andelen barns lek med eld och övriga ej uppsåtliga brandorsaker. I tabell A.14 ovan framgår det att över 75% av de inträffade bränderna i skolorna under 2014 kan klassas som uppsåtliga (10 av 13). Detta är en ökning jämfört med året innan då cirka 40 % av bränderna klassades som uppsåtliga.

26 Sida 26 av 39 Brand ej i byggnad inom Helsingborgs kommun Antalet insatser rörande brand ej i byggnad uppgick 2014 till 182 jämfört med 194 året innan. I tabell A.15 redovisas de angivna orsakerna till bränderna. Brandorsak Okänd Anlagd med uppsåt Tekniskt fel Grillning/lägereld Eldning annat Annan Barns lek med eld Eldning av gräs Värmeöverföring Ej angivet Självantändning Fyrverkerier Rökning Övriga gnistor Friktion Blixtnedslag Återantändning Trafikolycka Heta arbete Totalt Tabell A.15 Angiven brandorsak vid brand ej i byggnad. Observera att från och med 2013 anges endast bränder inom Helsingborgs kommun. Av tabellen kan det utläsas att vid brand ej i byggnad var drygt 25 procent av bränderna anlagda och i drygt 30 procent av bränderna var brandorsaken okänd under 2014.

27 Sida 27 av 39 Räddningstjänsterna i Skåne nordväst deltar sedan sommaren 2012 i ett projekt som kallas bilbrandsprojektet. Projektet är ett samarbete med polis och försäkringsbolag för att förhoppningsvis minska antalet bilbränder. Projektet startades inledningsvis i samverkan med Räddningstjänsten syd på initiativ av försäkringsbolagen. Sedan detta samarbete inleddes har Räddningstjänsten syd såväl som polisen och försäkringsbolagen märkt att antalet bilbränder minskat i området. För att på sikt kunna följa upp om Helsingborgs brandförsvars samarbete med polisen och försäkringsbolagen leder till ett minskat antal bilbränder redovisas i detta kapitel antalet bilbränder inom Helsingborgs kommun. Antalet bilbränder under åren 2009 till 2013 redovisas i diagram A.6. Under 2014 uppgick antalet bilbränder som räddningstjänsten blev larmade till 58, vilket i princip är samma nivå som året innan. 80 Antal bilbränder Diagram A.6 Antal bilbränder som Helsingborgs brandförsvar blivit larmade på under I drygt 30 procent av alla bilbränder som Helsingborgs brandförsvar var larmade till under 2014 har räddningsledaren bedömt att branden varit anlagd. Dessutom var brandorsaken i 40 procent av alla bilbränder okänd.

28 Sida 28 av 39 Bild A.5 Översikt över bilbränder i stadsdelarna Dalhem och Drottninghög. Det kan noteras att nästan en fjärdedel av alla bilbränder inom Helsingborgs kommun inträffar inom de två stadsdelarna Dalhem och Drottninghög, se bild A.5.

29 Sida 29 av 39 Sjukvårdslarm Till sjukvårdlarm räknas i väntan på ambulans (IVPA), sjukvård under delegation och hjälp till ambulans. IVPA innebär att räddningstjänsten ska ge psykosocialt stöd och ibland första hjälpen till den nödställde. Räddningstjänsten larmas endast då tidsvinsten i förhållande första ambulans på plats, av SOS Alarm, bedöms överstiga 15 minuter. Sjukvård under delegation omfattar hjärtstoppsassistans. Tidigare år har larmen även omfattat trauma-assistans, men det är från och med 2014 bortplockat. Den sista larmtypen hjälp till ambulans omfattar bland annat bärhjälp och terrängtransporter. För dessa uppdrag finns det ett avtal mellan räddningstjänsten och Region Skånes Prehospitala Centrum (RSPC). För att se hur många larm per år som utgörs av sjukvårdlarm redovisas i tabell A.16 antalet hjälp till ambulans, i väntan på ambulans samt sjukvård under delegation under 2010 till och med Händelse Sjukvård under delegation Hjälp till ambulans I väntan på ambulans Totalt Tabell A.16 Antal sjukvårdslarm som Helsingborgs brandförsvar blivit larmade på under En jämförelse av insatserna under 2014 jämfört med åren innan visar på att Sjukvård under delegation har minskat till en knapp tredjedel jämfört med året innan. Hjälp till ambulans och I väntan på ambulans är i stort sett oförändrad. Det totala antalet sjukvårdslarm har i och med detta nästan halverats. Dykuppdrag Helsingborg är en kustnära kommun med mycket vattendrag. Detta medför att räddningstjänsten har utbildade vattendykare. Det sker drunkningstillbud i princip året om, men med en ökad frekvens under vår och sommarmånaderna. Antalet dykuppdrag var 23 stycken under Av de 23 dykuppdragen var 19 stycken drunkning/drunkningstillbud. Under året omkom fyra personer jämfört med en person året innan. I två av de 19 drunkningstillbuden kom larmet in som ett suicidförsök. I tabell A.17 redovisas antalet omkomna och skadade i drunkningstillbud I bild A.6 och bild A.7 presenteras var drunkningstillbuden har varit lokaliserade under 2014, dels i hela Skåne nordväst och dels i de centrala delarna av Helsingborg.

30 Sida 30 av Lindrigt skadade Svårt skadade Omkomna Totalt antal larm Tabell A.17 Antalet skadade och omkomna till följd av drunkning under Bild A.6 Karta över inträffade drunkningstillbud under 2014.

31 Sida 31 av 39 Bild A.7 Drunkningslarm i de centrala delarna av Helsingborg.

32 Sida 32 av 39 Trafikolyckor Helsingborg är en knutpunkt för flera stora vägar, bland annat E4 och E6. Detta i kombination med en stor hamnverksamhet gör att många trafikrörelser görs genom kommunen. Detta i sin tur gör det intressant att titta särskilt på trafikolyckorna och var dessa inträffar. Förra året minskade antalet insatser vid trafikolyckor något från 387 (år 2013) till 333, se diagram A Antal trafikolyckor Diagram A.7 Antal trafikolyckor Vid de trafikolyckor där räddningstjänsten har larmats under 2014 har antalet omkomna uppgetts till fem personer jämfört med tre personer året innan. Räddningsledarens bedömning av antalet omkomna redovisas i tabell A.18. Det är dock svårt att dra några slutsatser då ingen efterkontroll sker över om personer omkommer i efterhand på sjukhus. De fem personer som omkom under 2014 omkom i fem separata trafikolyckor. En av olyckorna inträffade på väg 111 med en personbil och en lastbil inblandade (2+1 väg, 100 km/h) där personbilen kom över på fel sida vajerräcket. Vid övriga fyra olyckor var det oskyddade trafikanter som omkom, två gående och två cyklister Omkomna Tabell A.18 Bedömt antal omkomna vid trafikolyckor där räddningstjänsten har larmats.

33 Sida 33 av 39 De flesta trafikolyckor sker av naturliga skäl i centrum samt längs de större vägarna där många bilar förflyttar sig varje dag. Olyckorna på E4 och E6 (inklusive på- och avfarter) utgjorde cirka 30 procent av alla trafikolyckor under Detta är i princip samma andel som under Ett vägavsnitt där det inträffar flertalet upphinnande olyckor varje år är Ängelholmsleden, se bild A.8. Sammanfattningsvis kan det noteras att många av de olyckor som inträffar på och omkring motorvägarna sker i samband med av- och påfarterna, se bild A.9. Bild A.8 Trafikolyckor på Ängelholmsleden/Ängelholmsvägen under 2014.

34 Sida 34 av 39 Bild A.9 Trafikolyckor vid trafikplats Brohult (t.v.) och trafikplats Ättekulla samt Görarp (t.h.).

35 Sida 35 av 39 Utsläpp av farligt ämne Antalet utsläpp farligt ämne (keminsatser) uppgick under 2014 till 46 stycken, vilket är jämförbart med året innan, se diagram A.8. Det kan noteras att antalet utsläpp av farligt ämne följer kurvan över antalet trafikolyckor. Huvuddelen av insatserna rör mindre spill av drivmedel i form av diesel, bensin etcetera i samband med trafikolyckor. 70 Utsläpp av farligt ämne Diagram A.8 Antal larm, utsläpp av farligt ämne under

36 Sida 36 av 39 B. Ängelholms och Örkelljungas räddningstjänst I tabell B.1 redovisas antalet larm för de olika stationerna, Ängelholm heltid, Ängelholm deltid, Örkelljunga samt Skånes Fagerhult. Ängelholm (H) Ängelholm (D) Örkelljunga Skånes Fagerhult Trafikolycka Automatlarm, ej brand Brand i byggnad Brand, ej i byggnad Annat uppdrag Annan olycka/tillbud Hjälp till ambulans Utsläpp av farligt ämne Förmodad brand Sjukvård under delegation I väntan på ambulans Nödställd person Annan vattenskada Hiss, ej nödläge Falsklarm brand Förmodad räddning Ej definierat Drunkning/tillbud Stormskada Falsklarm räddning Felindikering automatlarm Lyfthjälp Dykuppdrag Hjälp till polis Sanering av vägbana Nödställt djur Annat ras/bergras/jordskred Samverkan Regionen Inbrottslarm Översvämning vattendrag Hjälp till trafikverket Trygghetslarm Totalt Tabell B.1 Redovisning av totalt antal larm per larmtyp för respektive station 2014 (oavsett inom vilket stationsområde larmet varit lokaliserat). Totalt antal larm inom respektive insatszon I detta avsnitt redovisas det totala antalet larm som har varit lokaliserade i de olika insatsområdena (Ängelholm (heltid och deltid), Örkelljunga och Skånes Fagerhult) under Adderas det totala antalet insatser kan det noteras att det blir 641 stycken, se tabell B.2.

37 Sida 37 av 39 Ängelholm Örkelljunga Skånes Fagerhult Trafikolycka Automatlarm, ej brand Brand i byggnad Brand, ej i byggnad Annat uppdrag Annan olycka/tillbud Utsläpp av farligt ämne Hjälp till ambulans Sjukvård under delegation I väntan på ambulans Förmodad brand Nödställd person Annan vattenskada Hiss, ej nödläge Förmodad räddning Falsklarm brand Drunkning/tillbud Lyfthjälp Stormskada Ej definierat Samverkan Regionen Falsklarm räddning Felindikering automatlarm Hjälp till polis Sanering av vägbana Annat ras Nödställt djur Dykuppdrag Hjälp till trafikverket Inbrottslarm Trygghetslarm Översvämning vattendrag Totalt Tabell B.2 Redovisning av totalt antal larm per larmtyp inom de olika insatszonerna Oavsett vilken station som har blivit utlarmad. Brand i byggnad Antalet insatser rörande brand i byggnad inom Ängelholm respektive Örkelljunga kommun, uppgick 2014 till 45 respektive 31 stycken. Inga personer har i Daedalos rapporterats omkomna till följd av brand i byggnad inom vare sig Ängelholm eller Örkelljunga kommun. Denna statistik är dock inte helt tillförlitlig då det i dagsläget inte finns någon uppföljning av om personer som tas omhand på lasarettet omkommer i ett senare skede. För att få en uppskattning över var byggnadsbränderna inträffar redovisas fördelningen på en karta i bild B.1 och B.2 nedan.

38 Sida 38 av 39 Bild B.1 Fördelning av larm till brand i byggnad i Ängelholm och Örkelljunga. Bild B.2 Fördelning av brand i byggnad i de centrala delarna av Ängelholm och i Örkelljunga med omnejd. Under 2014 har det endast varit två skolbränder i Ängelholm medan det i Örkelljunga inte varit en enda. I ett av fallen bedömdes branden vara anlagd. Bilbränder Räddningstjänsterna i Skåne nordväst deltar sedan sommaren 2012 i ett projekt som kallas bilbrandsprojektet. Projektet är ett samarbete med polis och försäkringsbolag för att förhoppningsvis minska antalet bilbränder. Projektet startades inledningsvis i samverkan med Räddningstjänsten syd på initiativ av försäkringsbolagen. Sedan detta samarbete inleddes har Räddningstjänsten syd såväl som polisen och försäkringsbolagen märkt att antalet bilbränder minskat i området.

39 Sida 39 av 39 För att på sikt kunna följa upp om räddningstjänstens samarbete med polisen och försäkringsbolagen leder till ett minskat antal bilbränder redovisas i detta kapitel antalet bilbränder inom Ängelholm respektive Örkelljunga kommun. Antalet bilbränder under åren 2012 till 2014 redovisas i diagram B.2. Antalet bilbränder som räddningstjänsten larmas till har minskat de senaste tre åren. I de flesta fall har orsaken till branden varit okänd Ängelholm Örkelljunga Diagram B.2 Antal bilbränder som Ängelholm och Örkelljungas räddningstjänster blivit larmade på under

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand BF 26-71 Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Målsättning med projektet Kvantifiera omfattningen av anlagd brand Fördelningen

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

1. Riskbild inom MRF:s verksamhetsområde

1. Riskbild inom MRF:s verksamhetsområde Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Leif Staffansson, Jonas Höglund och Mats Bergmark. Innehållsförteckning 1. Riskbild inom MRF:s verksamhetsområde...

Läs mer

STATISTIK OCH ANALYS. Räddningstjänst i siffror

STATISTIK OCH ANALYS. Räddningstjänst i siffror STATISTIK OCH ANALYS Räddningstjänst i siffror 2012 MSB:s kontaktpersoner: Morgan Asp, 010-240 5389 Mikael Malmqvist, 010-240 5682 Publikationsnummer MSB560 - juni 2013 ISBN 978-91-7383-342-4 3 Förord

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Räddningstjänst i siffror 2002 Räddningsverket, Karlstad Utarbetad av Projekt Tvärsäkerhet Kontaktpersoner Colin McIntyre, 054-13 51 94 Jörgen

Räddningstjänst i siffror 2002 Räddningsverket, Karlstad Utarbetad av Projekt Tvärsäkerhet Kontaktpersoner Colin McIntyre, 054-13 51 94 Jörgen Räddningstjänst i siffror 2002 Räddningsverket, Karlstad Utarbetad av Projekt Tvärsäkerhet Kontaktpersoner Colin McIntyre, 054-13 51 94 Jörgen Nilsson, 054-13 51 09 Tryck Sjuhärads Tryckeri AB Utgivningsår

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Skriftlig redogörelse av brandskydd Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Byggnadsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer/personnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson(-er)

Läs mer

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Byggnadsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer/personnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson(-er) mot kommunen Telefonnummer

Läs mer

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år:

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år: Skriftlig redogörelse för brandskydd enligt 2 kap. 3 lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Räddning och säkerhetsavdelningen DEL BYGGNAD/ANLÄGGNING

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE Sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet Del 1 Byggnad/anläggning 1. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning

BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE Sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet Del 1 Byggnad/anläggning 1. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE Sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet Del 1 Byggnad/anläggning 1. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare 1.3 Organisationsnummer 1.4 Besöksadress 1.5

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - BRAND

OLYCKSUTREDNING - BRAND MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND Datum UTREDNINGSRAPPORT 2010-06-10 Handläggare OLYCKSUTREDNING - BRAND TT Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dnr 2010/323-MBR-197

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum OLYCKSUTREDNING - 2 Datum 2013-10-01 Olycksutredare Melissa Millbourn Diarienummer 20130748 Brand i källare i flerbostadshus,, Olofström Upplysningar om branden Larmtid: Onsdag 2013-09-11, kl. 10:26 Adress:,

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Räddningstjänst i siffror Fakta om räddningstjänstens insatser 1996 2005

Räddningstjänst i siffror Fakta om räddningstjänstens insatser 1996 2005 NCO 2006:9 Räddningstjänst i siffror Fakta om räddningstjänstens insatser 1996 2005 lärande från olyckor Räddningstjänst i siffror 2006 Räddningsverket, Karlstad Utarbetad av Nationellt centrum för lärande

Läs mer

DOKUMENTINFORMATION. Handläggare: Bertil Nilsson Beställare: Bertil Nilsson Diarienummer: 1900.2012.05167. Händelse:

DOKUMENTINFORMATION. Handläggare: Bertil Nilsson Beställare: Bertil Nilsson Diarienummer: 1900.2012.05167. Händelse: DOKUMENTINFORMATION Ärende: Förundersökning Handläggare: Bertil Nilsson Beställare: Bertil Nilsson Diarienummer: 1900.2012.05167 Händelse: Branden/olyckan 2012-12-10, måndag, klockan. 14.37 Insatsrapport

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

Brandskyddsredogörelse. Del 1 Byggnaden/anläggningen. Allmänt Fastighetsbeteckning: Byggnaden/anläggningen Byggnadsår: Fastighetsägare:

Brandskyddsredogörelse. Del 1 Byggnaden/anläggningen. Allmänt Fastighetsbeteckning: Byggnaden/anläggningen Byggnadsår: Fastighetsägare: Brandskyddsredogörelse Del 1 Byggnaden/anläggningen Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Organisationsnummer: Besöksadress: Utdelningsadress: Ägarens kontaktperson mot räddningstjänsten Namn:

Läs mer

Dnr ROS13/12. Riskanalys Sörmlandskustens räddningstjänst. Antagen av ledningslaget Räddning och säkerhet 2013-02-28

Dnr ROS13/12. Riskanalys Sörmlandskustens räddningstjänst. Antagen av ledningslaget Räddning och säkerhet 2013-02-28 Dnr ROS13/12 Riskanalys Sörmlandskustens räddningstjänst Antagen av ledningslaget Räddning och säkerhet 2013-02-28 Författare: Sofia Frindberg Handledare: Ulf Jämtäng Sammanfattning I Sörmlandskustens

Läs mer

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i industrihotell Fältmätargatan 9 i Västerås, 2013-12-17

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i industrihotell Fältmätargatan 9 i Västerås, 2013-12-17 MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND Sekretessprövas innan utlämning UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL BRANDUTREDNING Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Datum 2014-05-06

Läs mer

Statistik och riskanalys 2014. Beslutad: 2014-02-14

Statistik och riskanalys 2014. Beslutad: 2014-02-14 Statistik och riskanalys 2014 Beslutad: 2014-02-14 Inledning Denna rapport är tillkommen efter kravet på riskanalys som underlag till handlingsprogrammen enligt lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Insatsrapport, fotobilaga,

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Insatsrapport, fotobilaga, Anledning till undersökningen: Brand i skola Persberg Olycksutredning Datum 2012-05-30 Handläggare Peter Karlsson Diarienummer 139/12-309 Uppdragsgivare: Uppdrag: Undersökningen utförd: Bilagor: Bergslagens

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

Region Skåne AVTAL. 1. Allmänt

Region Skåne AVTAL. 1. Allmänt Region Skåne Datum 2012-11-12 AVTAL Avtal mellan Räddningstjänsten i. och Region Skåne angående Räddningstjänstens deltagande vid IVPA- (I Väntan På Ambulans) larm och Sjukvårdslarm samt vid övrig assistans

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i skolbyggnad Rosenlundsskolan, Jönköpings kommun 2010-01-05, Larmnummer 2010038059 Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe Malmö Juniorbrandkår De sista åren med Malmö Brandkår 2009 Lars-Owe Göthe Brandstation årets höjdpunkt! Den 18-19 juni 2005 hölls den sista Brandstationen under Malmö Brandkår. Ute på övningsplatsen Barbara,

Läs mer

Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010.

Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010. Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010.5876 Er beteckning MSB Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Läs mer

Aktiva system som en av åtgärderna För att reducera skadeomfattningen av anlagda skolbränder

Aktiva system som en av åtgärderna För att reducera skadeomfattningen av anlagda skolbränder Aktiva system som en av åtgärderna För att reducera skadeomfattningen av anlagda skolbränder Bilden visar Åsgården skola, Åsgårdsstrand, Horten kommun, Norge, efter en anlagd brand 2010-04-05. Publicerad

Läs mer

Brandforskning i Sverige Anlagd brand. Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola

Brandforskning i Sverige Anlagd brand. Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola Brandforskning i Sverige Anlagd brand Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola Brandteknik och riskhantering Forskning inom: Brandskydd Riskhantering Sårbarhetsanalyser Krishantering www.brand.lth.se

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20 Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? 1. 2010-11-20 2. 2010-11-20 Trend Byggnadsplats 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3. 2010-11-20 Brandorsaker

Läs mer

Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs kommun

Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs kommun Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs kommun Räddningstjänsten 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-30 2 Sammanfattning Svalövs kommun är en landsbygdkommun med drygt

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Brand på veranda

Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Brand på veranda Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Brand på veranda Sammanfattning av händelsen Klädesplagg antänds av en marshall placerad på veranda. Larm kommer till SOS via en mobiltelefon som pga

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i lägenhet i Västerås 2009-12-14

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i lägenhet i Västerås 2009-12-14 MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND Sekretessprövas innan utlämning UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL BRANDUTREDNING Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Datum 2010-0110 Handläggare

Läs mer

Dnr 2010-0681-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING

Dnr 2010-0681-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING - 1 - BRANDUTREDNING Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-05-06 klockan 21:11 Objektsadress: Träffgatan 2-4, Haninge kommun Objektstyp: Byggnad i flera plan med affärer m.m. Startutrymme: Lager/tvättstuga

Läs mer

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND UTREDNINGSRAPPORT OLYCKSUTREDNING - BRAND Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Brand i badrum, Västerås, 2011-02-09, Datum 2011-02-10

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Insatssammanställning

Insatssammanställning RÄDDNINGSTJÄNSTEN Smedjebackens kommun Insatssammanställning Datum: 2014-07-04 Diarienr: 2014.33 Utredare: Lars Andersson Eget larmnummer:201400102 SOS larmnummer:52749681 Orsaken till undersökningen:

Läs mer

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand?

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand? Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun Utbildningen handlar om att förhindra att brand

Läs mer

VINDELNS RÄDDNINGSTJÄNST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

VINDELNS RÄDDNINGSTJÄNST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 VINDELNS RÄDDNINGSTJÄNST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 VINDELNS RÄDDNINGSTJÄNST 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 RÄDDNINGSTJÄNSTEN Räddningstjänsten har ett långtgående samarbete med Umeå kommun Brandförsvar

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Dnr 2011-0105-39. Södertörns brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING

Dnr 2011-0105-39. Södertörns brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING - 1 - BRANDUTREDNING Tidpunkt: 2010-06-08 18.33 Objektsadress: Odlingsvägen 36 Botkyrka Objektstyp: Sporthall Startutrymme: Lärarrum Startföremål: På skrivbord och i plåtskåp Brandorsak: anlagd Insatsrapport

Läs mer

Räddningstjänsten- nyckeltal

Räddningstjänsten- nyckeltal Räddningstjänsten- nyckeltal Sammanfattning Eftersom Räddningstjänsten utreds som ett eget område under Samverkansutredningen, har vi bara ytligt berört nyckeltal för Räddningstjänsten vad gäller ekonomi

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

Insatsstatistik 2013-2014

Insatsstatistik 2013-2014 Insatsstatistik 2013-2014 Falköpings kommun Tidaholms kommun 2013 2014 ( Floby ) 2013 2014 Brand i byggnad 33 29 ( 3 ) Brand i byggnad 23 15 Övriga bränder 40 24 ( 9 ) Brand ej i byggnad 16 16 Förmodad

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Minnesanteckningar Referensgruppsmöte 1 i forskningssatsningen Anlagd Brand

Minnesanteckningar Referensgruppsmöte 1 i forskningssatsningen Anlagd Brand 2008-10-30 Minnesanteckningar Referensgruppsmöte 1 i forskningssatsningen Anlagd Brand Tid: Torsdagen den 13/11 2008 9.00-15.00 Närvarande: Per Blomqvist SP, Patrick Van Hees LTH, Ragnar Andersson KaU,

Läs mer

Förundersökning Brand på Tolvåkersskolan i Löddeköpinge 2012-01-12

Förundersökning Brand på Tolvåkersskolan i Löddeköpinge 2012-01-12 Förundersökning Brand på Tolvåkersskolan i Löddeköpinge 2012-01-12 Tommy Skeppland DOKUMENTINFORMATION Ärende: Förundersökning Handläggare: Tommy Skeppland Beställare: BLN Diarienummer: 1900.2012.00310

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet Räddningstjänst

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Takbrand Drottninggatan, Mariestad

OLYCKSUNDERSÖKNING. Takbrand Drottninggatan, Mariestad RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG Datum: 2011-09-19 Diarienr: E1179 OLYCKSUNDERSÖKNING Takbrand Drottninggatan, Mariestad Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: 3053767 Eget larmnr: 201100871 Larmtid:

Läs mer

UTVÄRDERING AV PROJEKT FIP VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST 2009-2011

UTVÄRDERING AV PROJEKT FIP VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST 2009-2011 UTVÄRDERING AV PROJEKT FIP VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST 2009-2011 Carina Elmqvist Sofia Almerud Österberg BAKGRUND Räddningstjänsten omfattas av lagen om skydd mot olyckor (SFS, 2003:778) vilken syftar till

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK MODERATERNA I EDA Besök vår hemsida http://www.moderatnet.se/eda/ MODERATERNA I VÄRMLAND Besök vår hemsida http://www.varmland@moderat.se VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE

Läs mer

Olycksundersökning Fallolycka efter räddningsinsats vid mopedbrand Amiralitetsgatan, Göteborg den 1 oktober 2011. Ref insatsrapport 2011006648

Olycksundersökning Fallolycka efter räddningsinsats vid mopedbrand Amiralitetsgatan, Göteborg den 1 oktober 2011. Ref insatsrapport 2011006648 Olycksundersökning Fallolycka efter räddningsinsats vid mopedbrand Amiralitetsgatan, Göteborg den 1 oktober 2011 Ref insatsrapport 2011006648 Diarienummer 0270/12 Göteborg 2012-09-04 Postadress Besöksadress

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Reviderad 2012-12-27 Dnr 2011 29 175 Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Bakgrund OKQ8 AB omfattas genom sin

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Samverkan vid hot om Suicid Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Bakgrund Suicid är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem Vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år, näst

Läs mer

Brand på Mössebergs Kurort i Falköpings Kommun.

Brand på Mössebergs Kurort i Falköpings Kommun. Undersökningsprotokoll Datum 2010-07-15 Brandutredning Handläggare Dan-Ola Sandén Anledning till undersökningen: ID Brandutredning 2010A00425 Brand på Mössebergs Kurort i Falköpings Kommun. Brandstart

Läs mer

Räddningstjänst i siffror 2013

Räddningstjänst i siffror 2013 Räddningstjänst i siffror 2013 Räddningstjänst i siffror 2013 Räddningstjänst i siffror 2013 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Morgan Asp, 010-240 53 89 Marie Lundqvist,

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Rapport 28:48 Borås, 29 2 Abstract The key objective of the work presented in this

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Trygghetsbokslut 2011

Trygghetsbokslut 2011 Trygghetsbokslut 11 Innehållsförteckning Trygghetsbokslut 3 Vi och omvärlden 3 Indikatorer 4 Våra mål 7 Internt skydd 7 Olycka/brand 7 Krissituation 7 Vad gjordes? 8 Vårt insatsarbete 8 Vårt förebyggande

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer.

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer. Södertörns brandförsvarsförbund PM Brandvattenförsörjning Nr: 608 Datum: 2006-11-29 Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan mycket lång tid

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE SAMVERKANSAVTAL avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE mellan Kommunförbundet Skåne och Bjuvs Räddningstjänst AVTAL AVTALSPARTER Mellan Kommunförbundet Skåne med organisationsnummer 837600-9109, nedan kallad KFSK

Läs mer

Riskanalys över olyckor som kan föranleda räddningsinsats i Svalövs kommun

Riskanalys över olyckor som kan föranleda räddningsinsats i Svalövs kommun Riskanalys över olyckor som kan föranleda räddningsinsats i Svalövs kommun Riskanalys, Svalöv 2009 2 Sammanfattning Svalövs kommun är en till ytan stor kommun, 390 km 2. Med ett invånarantal på strax över

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor Utgivare: Kommunfullmäktige Gäller från: Antagen: HANDLINGSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET TILL SKYDD MOT OLYCKOR. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 1 kap. Organisation

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL OLYCKSUTREDNING

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL OLYCKSUTREDNING 1 E 20, Hol, Arentorp Uppdragsgivare: Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund Undersökning utförd: 2012-08-27, 2012-08-31, 2012-09-04 Bilagor: Foto Upplysningar om olyckan Larmtid: 2012-08-27, kl:

Läs mer

Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner. Diarenummer: 2014-001271

Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner. Diarenummer: 2014-001271 Bilagor till handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans och Åstorps kommuner. Diarenummer: 2014-001271 Bilaga 1: Sändlista samt inkomna synpunkter, remissinstanser Myndigheter Länsstyrelsen Skåne,

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg-Vellinge-Skurup

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg-Vellinge-Skurup RÄDDNINGSTJÄNSTEN Trelleborg-Vellinge-Skurup Meddelande Upprättad: 2014-10-25 /ST/FM Granskad: 2014-09-26/FM Brandorsaksutredning Olyckstyp: Brand i byggnad Olycksplats:, Smygehamn, Trelleborgs kommun

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Brandutredning. 1 1 / 2 plans villa under renovering från sommarbostad till åretruntboende 2011-01-24 kl: 22:21

Brandutredning. 1 1 / 2 plans villa under renovering från sommarbostad till åretruntboende 2011-01-24 kl: 22:21 Brandutredning Objektstyp: Larmtid: Adress: Ägare: Fastighetsbetäckning: Startutrymme: Startföremål: Brandorsak: Insatsrapport nr: 1 1 / 2 plans villa under renovering från sommarbostad till åretruntboende

Läs mer

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Inledning Under slutet av januari till mitten av februari 010 fick medborgarpanelen i Gnosjö kommun svara på en enkät om krisberedskap. Inga alternativ

Läs mer

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007 LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm Verksamhetsberättelse 2007 Redovisning av skolutbildning - hösten 2007 1 Verksamheten i korthet Under året har vi haft 14 övningar på respektive

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING LIA4. Hanna Bjarnbäck

INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING LIA4. Hanna Bjarnbäck INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING LIA4 Kurs: Författare: Handledare: LIA4 Gabriella Germundsson Hanna Bjarnbäck Tommy Broholm Nässjö Maj 2011 Sammanfattning Under vår LIA4, Lärande

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer