Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag"

Transkript

1 2014 Årssammanställning över genomförda räddningsuppdrag

2

3 Sida 3 av 39 INLEDNING... 5 SYFTE... 5 UPPLÄGG... 5 FELKÄLLOR... 5 INSATSSTATISTIK... 6 A. HELSINGBORGS BRANDFÖRSVAR... 6 Nivå 2 och 3 larm... 9 Totalt antal larm för respektive station...11 Totalt antal larm inom respektive insatszon...12 Brand i byggnad inom Helsingborgs kommun...15 Brand ej i byggnad inom Helsingborgs kommun...26 Sjukvårdslarm...29 Dykuppdrag...29 Trafikolyckor...32 Utsläpp av farligt ämne...35 B. ÄNGELHOLMS OCH ÖRKELLJUNGAS RÄDDNINGSTJÄNST...36 Totalt antal larm inom respektive insatszon...36 Brand i byggnad...37 Bilbränder...38

4

5 Sida 5 av 39 Inledning Syfte Syftet med denna sammanställning över insatser genomförda 2014 samt åren dessförinnan är bland annat att få fram ett underlag för att kunna använda för att bedöma vad räddningstjänsten ska fokusera på framöver. Upplägg Rapporten utgörs av en sammanställning av Helsingborgs brandförsvars insatser under Då Helsingborg, Ängelholm och Örkelljungas räddningstjänster från och med den 1 januari 2015 ingår i samma räddningstjänstförbund - Räddningstjänsten Skåne nordväst - redovisas även Ängelholms och Örkelljungas insatser under 2014 i rapporten. Felkällor Observeras bör att det finns osäkerheter i den insatsstatistik som den här rapporten grunder sig på. Till exempel så finns det ingen uppföljning på om personer som skadas svårt vid en olycka, omkommer på lasarettet till följd av skadorna senare. Det finns inte heller någon dokumentation över när ordinarie fordon varit ur funktion och vilket fordon som då använts. Detta leder till att antalet insatser för respektive station kan bli felaktig. Överlag kan nämnas att årsstatistiken aldrig kan bli bättre än den information som matas in i insatsrapporten.

6 Sida 6 av 39 Insatsstatistik I detta kapitel redovisas insatsstatistik för Helsingborgs brandförsvar samt för Ängelholm och Örkelljunga. För Helsingborg redovisas brand i byggnad, skolbränder, brand ej i byggnad, bilbränder, sjukvårdslarm, drunkningstillbud, utsläpp av farligt ämne och trafikolyckor lite noggrannare. För Ängelholm och Örkelljunga redovisas brand i byggnad, skolbränder och bilbränder lite mer ingående. För Helsingborgs del redovisas även antalet nivå 2 och nivå 3 larm. A. Helsingborgs brandförsvar Det totala antalet insatser under 2014 var 2012 stycken. Året dessförinnan hade Helsingborgs brandförsvar 2325 insatser. Minskningen av larm beror till stor del på en minskning i antalet sjukvård under delegation, felindikering automatlarm samt annan vattenskada. Nedan jämförs antalet insatser för respektive händelsekategori under 2014 jämfört med åren innan, se tabell 1. De mest frekvent förekommande larmtyperna samt alla sjukvårdslarm och dykuppdrag (drunkning/tillbud och dykuppdrag) redovisas i diagram A.1 och A.2.

7 Sida 7 av % av det totala för 2014 Automatlarm, ej brand Trafikolycka Brand i byggnad Brand, ej i byggnad Felindikering automatlarm Förmodad brand Annan olycka/tillbud Hjälp till ambulans Utsläpp av farligt ämne Sjukvård under delegation Nödställd person Dykuppdrag I väntan på ambulans Annat uppdrag Förmodad räddning Nödställt djur < 1 Ej angivet < 1 Annan vattenskada < 1 Hiss, ej nödläge < 1 Stormskada < 1 Lyfthjälp < 1 Falsklarm brand < 1 Samverkan regionen < 1 Hjälp till polis < 1 Falsklarm räddning < 1 Sanering av vägbana < 1 Bergras/jordskred/annat ras < 1 Hjälp till banverket < 1 Översvämning vattendrag Inbrott Totalt Tabell A.1 Översikt över antalet larm för respektive larmtyp 2014 jämfört med åren innan.

8 Sida 8 av Diagram A.1 Antal insatser 2014 jämfört med 2012 och 2013 för några av de mest frekventa larmtyperna Sjukvård under delegation Hjälp till ambulans I väntan på ambulans Dykuppdrag Diagram A.2 Antal insatser 2014 jämfört med 2012 och 2013 för larmtyperna sjukvårdslarm och dykuppdrag. Under året som gått har det skett en minskning av framförallt sjukvård under delegation, men även antalet trafikolyckor, brand i byggnad, brand ej i byggnad och felindikering automatlarm har minskat. En orsak till att sjukvård

9 Sida 9 av 39 under delegation har minskat är att räddningstjänsten inte längre åker på traumalarm. För trafikolycka och brand i byggnad redovisas i diagram A.3 hur larmen fördelas över dygnets 24 timmar. Det kan observeras att de flesta trafikolyckorna inträffar på eftermiddagen med en topp vid klockan 17.00, medan brand i byggnad har en lite jämnare fördelning över dygnet, men med tyngdpunkten från lunch till kväll Antal trafikolyckor fördelat över dygnets 24 timmar Antal brand i byggnad fördelat över dygnets 24 timmar Diagram A.3 Diagram över hur 2014 års trafikolyckor och brand i byggnad fördelats på dygnets 24 timmar. Nivå 2 och 3 larm Av de 2012 insatserna som genomfördes under 2014 var 492 nivå 2 larm 1 och 160 insatser var nivå 3 larm 2. Vid nivå 2 och nivå 3 larm blir oftast minst två olika stationer larmade. Antal larm per händelsetyp för nivå 2 (1080) respektive nivå 3 (1180) presenteras i tabell A.2. 1 Larm med ett utökat behov av ledning som insatsledare (Nivå 2 befäl) åker på. 2 Larm med ett utökat behov avledning som insatsledare (Nivå 2 befäl) samt vakthavande brandingenjör (Nivå 3 befäl) åker på.

10 Sida 10 av Nivå 2 (1080) Nivå 3 (1180) Nivå 2 (1080) Nivå 3 (1180) Trafikolycka Brand i byggnad Automatlarm, ej brand Brand, ej i byggnad Förmodad brand Annan olycka/tillbud Utsläpp av farligt ämne Annan vattenskada Drunkning/tillbud Nödställd person Förmodad räddning Falsklarm brand Annat ras/bergras/jordskred Annat uppdrag Hjälp till banverket Stormskada Hjälp till polis Ej definierat Nödställt djur Sanering av vägbana Sjukvård under delegation Falsklarm räddning Felindikering automatlarm IVPA Samverkan regionen Översvämning vattendrag Totalt Tabell A.2 Händelsekategorier vid nivå 2 och nivå 3 larm där 1080 respektive 1180 varit insatta. Både antalet nivå 2 och nivå 3 larm har hållit sig på ungefär samma nivå som föregående år. Det syns inte heller någon större skillnad i antalet larm till de olika händelsetyperna. Trafikolyckor och brand i byggnad står för mer än hälften av alla larm som insatsledare och vakthavande brandingenjör larmas ut på. Automatlarm där det inte har brunnit utgör drygt 15 procent av både nivå 2 och nivå 3 befälens larm.

11 Sida 11 av 39 Totalt antal larm för respektive station I detta avsnitt redovisas det totala antalet larm de olika heltids- och deltidsstationerna har åkt på oavsett var larmet varit lokaliserat under 2014, tabell A.3. Adderas det totala antalet insatser kan det noteras att det blir stycken (tabell A.3). Detta kan jämföras med stycken under Anledningen till att antalet är högre än det totala antalet insatser för Helsingborgs brandförsvar (2012 stycken), är att mer än en station kan ha varit utlarmad på samma händelse. Bårslöv Berga Gåsebäck Vallåkra Allerum Automatlarm, ej brand Trafikolycka Brand i byggnad Felindikering automatlarm Brand, ej i byggnad Förmodad brand Sjukvård under delegation Hjälp till ambulans Annan vattenskada Drunkning/tillbud Utsläpp av farligt ämne Nödställd person Annan olycka/tillbud Hiss, ej nödläge I väntan på ambulans Lyfthjälp Falsklarm brand Dykuppdrag Hjälp till polis Sanering av vägbana Förmodad räddning Ej definierat Nödställt djur Annat ras Stormskada Annat uppdrag Samverkan Regionen Inbrottslarm Översvämning vattendrag Falsklarm räddning Hjälp till trafikverket Trygghetslarm Totalt Tabell A.3 Redovisning av totalt antal larm per händelsetyp för respektive station 2014 (oavsett inom vilket stationsområde larmet varit lokaliserat).

12 Sida 12 av 39 Det man kan utläsa av statistiken är att de flesta larm är automatlarm ej brand, trafikolycka, brand i byggnad samt brand ej i byggnad. Under året har det även förekommit en hel del larm rörande förmodade bränder som vid framkomst inte har varit någon brand. Det kan även noteras att det utöver automatlarmen även förekommer en hel del utryckningar på grund av felindikeringar. Den station som har flest larm är Gåsebäck följt av Berga och Bårslöv. Till de 20 larm som Allerum varit utlarmade på skall det dessutom adderas 100 restvärdesuppdrag som inte redovisas i Daedalos. Totalt antal larm inom respektive insatszon I detta avsnitt redovisas det totala antalet larm som har varit lokaliserade i de olika insatsområdena (Bårslöv, Gåsebäck, Berga, Vallåkra och Allerum) under 2014, se bild A.1. Adderas det totala antalet insatser kan det noteras att det blir stycken, se tabell A.4.

13 Sida 13 av 39 Bild A.1 Insatszoner i Helsingborgs kommun.

14 Sida 14 av 39 Bårslöv Berga Gåsebäck Vallåkra Allerum Automatlarm, ej brand Brand i byggnad Trafikolycka Brand, ej i byggnad Förmodad brand Felindikering automatlarm Hjälp till ambulans Annan olycka/tillbud Utsläpp av farligt ämne Nödställd person Drunkning/tillbud Sjukvård under delegation Annat uppdrag Hiss, ej nödläge I väntan på ambulans Annan vattenskada Stormskada Lyfthjälp Förmodad räddning Nödställt djur Falsklarm brand Hjälp till polis Ej definierat Dykuppdrag Annat ras Hjälp till trafikverket Sanering av vägbana Samverkan Regionen Falsklarm räddning Inbrottslarm Trygghetslarm Översvämning vattendrag Totalt Tabell A.4 Redovisning av totalt antal larm per händelsetyp inom de olika insatszonerna Oavsett vilken station som har blivit utlarmad. Flest larm sker inom Gåsebäcks insatsområde där drygt 45 procent av alla larm inom Helsingborgs kommun är lokaliserade.

15 Sida 15 av 39 Brand i byggnad inom Helsingborgs kommun Antalet insatser rörande brand i byggnad inom Helsingborgs kommun, uppgick 2014 till 189 jämfört med 186 året innan. Antalet bostadsbränder under de senaste åren visas i diagram A Antal brand i byggnad Diagram A.4 Diagram över hur antalet bostadsbränder har varierat under de senaste sju åren. En person har rapporterats omkommen till följd av brand i byggnad inom Helsingborgs kommun under 2014, tabell A.5. Denna statistik är dock inte helt tillförlitlig då det i dagsläget inte finns någon uppföljning av om personer som tas om hand på lasarettet omkommer i ett senare skede Omkomna Svårt skadade Lindrigt skadade Tabell A.5 Antal omkomna, svårt skadade samt lindrigt skadade vid brand i byggnad. I detta avsnitt redovisas vilken omfattning det varit på bränderna vid räddningstjänstens ankomst till skadeplatsen. Även de angivna orsakerna till bränderna redovisas. Vid redovisningen redovisas endast insatser inom Helsingborgs kommun. Detta då Helsingborgs brandförsvar vid insatser utanför kommungränsen varit förstärkande enhet och i de flesta fall återkallats före framkomst. Detta i sin tur leder till att ingen brandorsak kunnat anges för dessa insatser.

16 Sida 16 av 39 Omfattning vid ankomst % av det totala antalet bränder 2013 Branden släckt/slocknad Endast rökutveckling Brand i startföremålet Brand i startutrymmet Brand i flera rum Brand i flera brandceller Ej angivet Totalt antal bränder i byggnad Tabell A.6 Brandens omfattning vid räddningstjänstens ankomst till bränder i byggnader inom Helsingborgs kommun. Av tabell A.6 kan utläsas att flertalet bränder var relativt små vid räddningstjänstens ankomst till platsen. I cirka 45 % av fallen var branden släckt eller hade självslocknat. Jämfört med föregående år är det en större andel av bränderna som uppges ha slocknat eller är släckta när räddningstjänsten kommer fram. Endast i fyra procent av fallen har branden spridit sig utanför startutrymmet. Brandorsak (Hbg s kommun) % av det totala antalet 2013 Spisrelaterad Anlagd med uppsåt Okänt Tekniskt fel Annan Levande ljus Fyrverkerier Värmeöverföring Självantändning Återantändning Barns lek med eld Ej angivet Rökning Heta arbeten Soteld Friktion Explosion Gnistor Blixtnedslag Totalt Tabell A.7 Angiven brandorsak vid brand i byggnad, inom Helsingborgs kommun.

17 Sida 17 av 39 Av tabell A.7 kan det utläsas att vid brand i byggnad i Helsingborgs kommun orsakas cirka var femte brand av spisar/matlagning. I nästan lika många fall bedömdes branden vara anlagd. Detta är en ökning jämfört med 2013 då cirka 12 procent av bränderna bedömdes vara anlagda. I cirka var sjätte brand under 2014 var brandorsaken okänd. De vanligast förekommande verksamhetsklasserna som det brinner i redovisas i tabell A.8. Det kan konstateras att de verksamheter som brinner mest är bostäder som utgör cirka 50 procent av byggnadsbränderna följt av skolor, livsmedelsindustri och annan övrig byggnad. Till annan övrig byggnad räknas bland annat soprum och förråd där det förekommer en del anlagda bränder. Bränderna i vårdbyggnader har under året minskat till fem stycken jämfört med tio föregående år.

18 Sida 18 av 39 Objektsgrupp Flerbostadshus Villa/rad/par/kedjehus Skola Annan övrig byggnad Livsmedelsindustri Restaurang/danslokal Avfall/avlopp/rening Övrig vårdbyggnad/åldringsvård Annan tillverkningsindustri Parkeringshus Rivningshus Kraft-/värmeverk Handel I det fria/ej i byggnad Metall-/maskinindustri Idrottsanläggning Förvaltningsbyggnad/kontor Annan allmän byggnad Industrihotell Hotell/pensionat Reparationsverkstad Lager Kemisk industri Annan industri Sjukhus Förskola Kommunikationsbyggnad Teater/biograf/museum/bibliotek Fritidsgård Fritidshus Elevhem/studenthem Lantbruk, ej bostad Kriminalvård Totalt Tabell A.8 Verksamhetstyper dit Helsingborgs brandförsvar har blivit larmat till bränder under 2014, enbart inom Helsingborgs kommun. I vissa byggnader finns det automatiskt brandlarm installerat. I 47 av de larm om brand i byggnad som Helsingborgs brandförsvar åkte ut på under 2014

19 Sida 19 av 39 fanns det ett automatiskt brandlarm installerat. Vid dessa 47 händelser så larmade det automatiska brandlarmet i samtliga fall. Som jämförelse kan nämnas att Helsingborgs brandförsvar var på 686 automatlarm där det inte var någon brand samt 103 händelser där larmet berodde på en felindikering. För att få en uppskattning över var byggnadsbränderna inträffar redovisas fördelningen på en karta i bild A.2 nedan. Bild A.2 Fördelning av larm till brand i byggnad i Helsingborg med omnejd. För att få en möjlighet att år från år följa antalet bränder i bostäder inom Helsingborgs kommun och se om de resurser som läggs ner på att förebygga desamma ger någon effekt, redovisas i detta avsnitt antalet bostadsbränder. Statistiken redovisas för dels flerbostadshus och dels för villor. Till villor räknas även rad-, par- och kedjehus. Antalet bränder i flerbostadshus låg relativt konstant från 2013 till 2014 (73 respektive 78 bränder). Antalet bränder i villor minskade dock från 2013 till 2014, från 29 till 16 bränder. Brändernas omfattning vid räddningstjänstens

20 Sida 20 av 39 ankomst redovisas i tabell A.9 och A.10, medan de angivna orsakerna till bränderna redovisas i tabell A.11 och A.12. FLERBOSTADSHUS Omfattning vid ankomst Branden släckt/slocknad Brand i startföremålet Endast rökutveckling Brand i startutrymmet Brand i flera rum Brand i flera brandceller Tabell A.9 Brandens omfattning vid räddningstjänstens ankomst till bränder i flerbostadshus, enbart inom Helsingborgs kommun. Vid cirka hälften av de bränder som inträffade i flerbostadshus under 2014 så var branden redan släckt eller hade slocknat vid räddningstjänstens ankomst. I fyra fall hade branden spridit sig utanför startutrymmet. VILLA Omfattning vid ankomst Branden släckt/slocknad Brand i startföremålet Endast rökutveckling Brand i flera rum Brand i startutrymmet Brand i flera brandceller Tabell A.10 Brandens omfattning vid räddningstjänstens ankomst till bränder i villor (även rad-, par- och kedjehus). Vid nästan två tredjedelar av de bränder som inträffade i villor under 2014 så var branden redan släckt eller hade slocknat vid räddningstjänstens ankomst. Endast i två fall hade branden spridit sig utanför startutrymmet.

21 Sida 21 av 39 FLERBOSTADSHUS Brandorsak Spisrelaterad Okänt Annan Tekniskt fel Anlagd med uppsåt Rökning Levande ljus Värmeöverföring Fyrverkeri Explosion Heta arbeten Självantändning Barns lek med eld Blixtnedslag Återantändning Soteld Totalt Tabell A.11 Angiven brandorsak vid brand i flerbostadshus. Vid en genomgång av de angivna brandorsakerna vid brand i flerbostadshus kan det noteras att nästan 35 procent av bränderna i flerbostadshus under 2014 har spisrelaterade orsaker. Tabell A.11 visar att spisar/matlagning har varit orsaken till bränder i flerbostadshus i procent av fallen de senaste fem åren. I tabell A.12 redovisas räddningsledarens bedömning av brandorsaken vid bränder i villor. Även vid villabränder är spisrelaterade bränder mest framträdande. Under 2014 orsakades mer än 30 procent av villabränderna av spisar/matlagning.

22 Sida 22 av 39 VILLA Brandorsak Spisrelaterad Tekniskt fel Soteld Okänt Annan Värmeöverföring Barns lek med eld Heta arbeten Friktion Självantändning Levande ljus Fyrverkeri Anlagd med uppsåt Blixtnedslag Gnistor Rökning Totalt Tabell A.12 Angiven brandorsak vid brand i villa (även rad-, par- och kedjehus). För att få en uppskattning över var bostadsbränderna inträffar redovisas fördelningen på karta i bild A.3.

23 Sida 23 av 39 Bild A.3 Fördelning av brand i bostad, översikter samt förstoringar över de centrala delarna av Helsingborg.

24 Sida 24 av 39 För att få en möjlighet att år från år följa antalet bränder i skolbyggnader inom Helsingborgs kommun och se om de resurser som läggs ner på att förebygga desamma ger någon effekt, redovisas i detta avsnitt antalet skolbränder. Antalet bränder i skolor har minskat sedan 2008 då det var 47 skolbränder, se diagram A.5. Det senaste året skedde dock en ökning av antalet skolbränder från 10 till 13 stycken. 35 Brand i skolbyggnad Diagram A.5 Antal skolbränder i Helsingborgs kommun Under 2014 larmades räddningstjänsten till 13 skolbränder. Många av bränderna (70%) var redan släckta/hade slocknat vid räddningstjänstens ankomst till platsen. Inte vid något av fallen spred sig branden utanför startutrymmet. Brändernas omfattning vid räddningstjänstens ankomst redovisas i tabell A.13. Omfattning vid ankomst Branden släckt/slocknad Endast rökutveckling Brand i startutrymme Brand i startföremål Brand i flera rum Ej angivet Antal skolbränder Tabell A.13 Brandens omfattning vid räddningstjänstens ankomst till brand i skolbyggnad.

25 Sida 25 av 39 Statistik plockas även fram för hur stor andel av skolbränderna som klassas som anlagda/barns lek med eld/fyrverkerier. Brandorsak Anlagd med uppsåt Fyrverkerier Övrigt Barns lek med eld Tabell A.14 Antal skolbränder som kan klassas som uppsåtliga (orsakade av fyrverkerier och anlagda) jämfört med andelen barns lek med eld och övriga ej uppsåtliga brandorsaker. I tabell A.14 ovan framgår det att över 75% av de inträffade bränderna i skolorna under 2014 kan klassas som uppsåtliga (10 av 13). Detta är en ökning jämfört med året innan då cirka 40 % av bränderna klassades som uppsåtliga.

26 Sida 26 av 39 Brand ej i byggnad inom Helsingborgs kommun Antalet insatser rörande brand ej i byggnad uppgick 2014 till 182 jämfört med 194 året innan. I tabell A.15 redovisas de angivna orsakerna till bränderna. Brandorsak Okänd Anlagd med uppsåt Tekniskt fel Grillning/lägereld Eldning annat Annan Barns lek med eld Eldning av gräs Värmeöverföring Ej angivet Självantändning Fyrverkerier Rökning Övriga gnistor Friktion Blixtnedslag Återantändning Trafikolycka Heta arbete Totalt Tabell A.15 Angiven brandorsak vid brand ej i byggnad. Observera att från och med 2013 anges endast bränder inom Helsingborgs kommun. Av tabellen kan det utläsas att vid brand ej i byggnad var drygt 25 procent av bränderna anlagda och i drygt 30 procent av bränderna var brandorsaken okänd under 2014.

27 Sida 27 av 39 Räddningstjänsterna i Skåne nordväst deltar sedan sommaren 2012 i ett projekt som kallas bilbrandsprojektet. Projektet är ett samarbete med polis och försäkringsbolag för att förhoppningsvis minska antalet bilbränder. Projektet startades inledningsvis i samverkan med Räddningstjänsten syd på initiativ av försäkringsbolagen. Sedan detta samarbete inleddes har Räddningstjänsten syd såväl som polisen och försäkringsbolagen märkt att antalet bilbränder minskat i området. För att på sikt kunna följa upp om Helsingborgs brandförsvars samarbete med polisen och försäkringsbolagen leder till ett minskat antal bilbränder redovisas i detta kapitel antalet bilbränder inom Helsingborgs kommun. Antalet bilbränder under åren 2009 till 2013 redovisas i diagram A.6. Under 2014 uppgick antalet bilbränder som räddningstjänsten blev larmade till 58, vilket i princip är samma nivå som året innan. 80 Antal bilbränder Diagram A.6 Antal bilbränder som Helsingborgs brandförsvar blivit larmade på under I drygt 30 procent av alla bilbränder som Helsingborgs brandförsvar var larmade till under 2014 har räddningsledaren bedömt att branden varit anlagd. Dessutom var brandorsaken i 40 procent av alla bilbränder okänd.

28 Sida 28 av 39 Bild A.5 Översikt över bilbränder i stadsdelarna Dalhem och Drottninghög. Det kan noteras att nästan en fjärdedel av alla bilbränder inom Helsingborgs kommun inträffar inom de två stadsdelarna Dalhem och Drottninghög, se bild A.5.

29 Sida 29 av 39 Sjukvårdslarm Till sjukvårdlarm räknas i väntan på ambulans (IVPA), sjukvård under delegation och hjälp till ambulans. IVPA innebär att räddningstjänsten ska ge psykosocialt stöd och ibland första hjälpen till den nödställde. Räddningstjänsten larmas endast då tidsvinsten i förhållande första ambulans på plats, av SOS Alarm, bedöms överstiga 15 minuter. Sjukvård under delegation omfattar hjärtstoppsassistans. Tidigare år har larmen även omfattat trauma-assistans, men det är från och med 2014 bortplockat. Den sista larmtypen hjälp till ambulans omfattar bland annat bärhjälp och terrängtransporter. För dessa uppdrag finns det ett avtal mellan räddningstjänsten och Region Skånes Prehospitala Centrum (RSPC). För att se hur många larm per år som utgörs av sjukvårdlarm redovisas i tabell A.16 antalet hjälp till ambulans, i väntan på ambulans samt sjukvård under delegation under 2010 till och med Händelse Sjukvård under delegation Hjälp till ambulans I väntan på ambulans Totalt Tabell A.16 Antal sjukvårdslarm som Helsingborgs brandförsvar blivit larmade på under En jämförelse av insatserna under 2014 jämfört med åren innan visar på att Sjukvård under delegation har minskat till en knapp tredjedel jämfört med året innan. Hjälp till ambulans och I väntan på ambulans är i stort sett oförändrad. Det totala antalet sjukvårdslarm har i och med detta nästan halverats. Dykuppdrag Helsingborg är en kustnära kommun med mycket vattendrag. Detta medför att räddningstjänsten har utbildade vattendykare. Det sker drunkningstillbud i princip året om, men med en ökad frekvens under vår och sommarmånaderna. Antalet dykuppdrag var 23 stycken under Av de 23 dykuppdragen var 19 stycken drunkning/drunkningstillbud. Under året omkom fyra personer jämfört med en person året innan. I två av de 19 drunkningstillbuden kom larmet in som ett suicidförsök. I tabell A.17 redovisas antalet omkomna och skadade i drunkningstillbud I bild A.6 och bild A.7 presenteras var drunkningstillbuden har varit lokaliserade under 2014, dels i hela Skåne nordväst och dels i de centrala delarna av Helsingborg.

30 Sida 30 av Lindrigt skadade Svårt skadade Omkomna Totalt antal larm Tabell A.17 Antalet skadade och omkomna till följd av drunkning under Bild A.6 Karta över inträffade drunkningstillbud under 2014.

31 Sida 31 av 39 Bild A.7 Drunkningslarm i de centrala delarna av Helsingborg.

32 Sida 32 av 39 Trafikolyckor Helsingborg är en knutpunkt för flera stora vägar, bland annat E4 och E6. Detta i kombination med en stor hamnverksamhet gör att många trafikrörelser görs genom kommunen. Detta i sin tur gör det intressant att titta särskilt på trafikolyckorna och var dessa inträffar. Förra året minskade antalet insatser vid trafikolyckor något från 387 (år 2013) till 333, se diagram A Antal trafikolyckor Diagram A.7 Antal trafikolyckor Vid de trafikolyckor där räddningstjänsten har larmats under 2014 har antalet omkomna uppgetts till fem personer jämfört med tre personer året innan. Räddningsledarens bedömning av antalet omkomna redovisas i tabell A.18. Det är dock svårt att dra några slutsatser då ingen efterkontroll sker över om personer omkommer i efterhand på sjukhus. De fem personer som omkom under 2014 omkom i fem separata trafikolyckor. En av olyckorna inträffade på väg 111 med en personbil och en lastbil inblandade (2+1 väg, 100 km/h) där personbilen kom över på fel sida vajerräcket. Vid övriga fyra olyckor var det oskyddade trafikanter som omkom, två gående och två cyklister Omkomna Tabell A.18 Bedömt antal omkomna vid trafikolyckor där räddningstjänsten har larmats.

33 Sida 33 av 39 De flesta trafikolyckor sker av naturliga skäl i centrum samt längs de större vägarna där många bilar förflyttar sig varje dag. Olyckorna på E4 och E6 (inklusive på- och avfarter) utgjorde cirka 30 procent av alla trafikolyckor under Detta är i princip samma andel som under Ett vägavsnitt där det inträffar flertalet upphinnande olyckor varje år är Ängelholmsleden, se bild A.8. Sammanfattningsvis kan det noteras att många av de olyckor som inträffar på och omkring motorvägarna sker i samband med av- och påfarterna, se bild A.9. Bild A.8 Trafikolyckor på Ängelholmsleden/Ängelholmsvägen under 2014.

34 Sida 34 av 39 Bild A.9 Trafikolyckor vid trafikplats Brohult (t.v.) och trafikplats Ättekulla samt Görarp (t.h.).

35 Sida 35 av 39 Utsläpp av farligt ämne Antalet utsläpp farligt ämne (keminsatser) uppgick under 2014 till 46 stycken, vilket är jämförbart med året innan, se diagram A.8. Det kan noteras att antalet utsläpp av farligt ämne följer kurvan över antalet trafikolyckor. Huvuddelen av insatserna rör mindre spill av drivmedel i form av diesel, bensin etcetera i samband med trafikolyckor. 70 Utsläpp av farligt ämne Diagram A.8 Antal larm, utsläpp av farligt ämne under

36 Sida 36 av 39 B. Ängelholms och Örkelljungas räddningstjänst I tabell B.1 redovisas antalet larm för de olika stationerna, Ängelholm heltid, Ängelholm deltid, Örkelljunga samt Skånes Fagerhult. Ängelholm (H) Ängelholm (D) Örkelljunga Skånes Fagerhult Trafikolycka Automatlarm, ej brand Brand i byggnad Brand, ej i byggnad Annat uppdrag Annan olycka/tillbud Hjälp till ambulans Utsläpp av farligt ämne Förmodad brand Sjukvård under delegation I väntan på ambulans Nödställd person Annan vattenskada Hiss, ej nödläge Falsklarm brand Förmodad räddning Ej definierat Drunkning/tillbud Stormskada Falsklarm räddning Felindikering automatlarm Lyfthjälp Dykuppdrag Hjälp till polis Sanering av vägbana Nödställt djur Annat ras/bergras/jordskred Samverkan Regionen Inbrottslarm Översvämning vattendrag Hjälp till trafikverket Trygghetslarm Totalt Tabell B.1 Redovisning av totalt antal larm per larmtyp för respektive station 2014 (oavsett inom vilket stationsområde larmet varit lokaliserat). Totalt antal larm inom respektive insatszon I detta avsnitt redovisas det totala antalet larm som har varit lokaliserade i de olika insatsområdena (Ängelholm (heltid och deltid), Örkelljunga och Skånes Fagerhult) under Adderas det totala antalet insatser kan det noteras att det blir 641 stycken, se tabell B.2.

37 Sida 37 av 39 Ängelholm Örkelljunga Skånes Fagerhult Trafikolycka Automatlarm, ej brand Brand i byggnad Brand, ej i byggnad Annat uppdrag Annan olycka/tillbud Utsläpp av farligt ämne Hjälp till ambulans Sjukvård under delegation I väntan på ambulans Förmodad brand Nödställd person Annan vattenskada Hiss, ej nödläge Förmodad räddning Falsklarm brand Drunkning/tillbud Lyfthjälp Stormskada Ej definierat Samverkan Regionen Falsklarm räddning Felindikering automatlarm Hjälp till polis Sanering av vägbana Annat ras Nödställt djur Dykuppdrag Hjälp till trafikverket Inbrottslarm Trygghetslarm Översvämning vattendrag Totalt Tabell B.2 Redovisning av totalt antal larm per larmtyp inom de olika insatszonerna Oavsett vilken station som har blivit utlarmad. Brand i byggnad Antalet insatser rörande brand i byggnad inom Ängelholm respektive Örkelljunga kommun, uppgick 2014 till 45 respektive 31 stycken. Inga personer har i Daedalos rapporterats omkomna till följd av brand i byggnad inom vare sig Ängelholm eller Örkelljunga kommun. Denna statistik är dock inte helt tillförlitlig då det i dagsläget inte finns någon uppföljning av om personer som tas omhand på lasarettet omkommer i ett senare skede. För att få en uppskattning över var byggnadsbränderna inträffar redovisas fördelningen på en karta i bild B.1 och B.2 nedan.

38 Sida 38 av 39 Bild B.1 Fördelning av larm till brand i byggnad i Ängelholm och Örkelljunga. Bild B.2 Fördelning av brand i byggnad i de centrala delarna av Ängelholm och i Örkelljunga med omnejd. Under 2014 har det endast varit två skolbränder i Ängelholm medan det i Örkelljunga inte varit en enda. I ett av fallen bedömdes branden vara anlagd. Bilbränder Räddningstjänsterna i Skåne nordväst deltar sedan sommaren 2012 i ett projekt som kallas bilbrandsprojektet. Projektet är ett samarbete med polis och försäkringsbolag för att förhoppningsvis minska antalet bilbränder. Projektet startades inledningsvis i samverkan med Räddningstjänsten syd på initiativ av försäkringsbolagen. Sedan detta samarbete inleddes har Räddningstjänsten syd såväl som polisen och försäkringsbolagen märkt att antalet bilbränder minskat i området.

39 Sida 39 av 39 För att på sikt kunna följa upp om räddningstjänstens samarbete med polisen och försäkringsbolagen leder till ett minskat antal bilbränder redovisas i detta kapitel antalet bilbränder inom Ängelholm respektive Örkelljunga kommun. Antalet bilbränder under åren 2012 till 2014 redovisas i diagram B.2. Antalet bilbränder som räddningstjänsten larmas till har minskat de senaste tre åren. I de flesta fall har orsaken till branden varit okänd Ängelholm Örkelljunga Diagram B.2 Antal bilbränder som Ängelholm och Örkelljungas räddningstjänster blivit larmade på under

I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 SKYDDAR MOT OLYCKOR

I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 SKYDDAR MOT OLYCKOR I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 UPPSALA BRANDFÖRSVAR SKYDDAR MOT OLYCKOR Insatsrapportering för januari 216 Kylan kom till oss i januari och med den även soteldarna. Det har varit ett flertal av dem. I

Läs mer

2015 Årssammanställning

2015 Årssammanställning Årssammanställning 2015 Sida 3 av 30 INLEDNING... 5 SYFTE... 5 UPPLÄGG... 5 DATAKÄLLOR... 5 RÄDDNINGSUPPDRAG... 6 TOTALT ANTAL LARM FÖR RESPEKTIVE STATION... 9 TOTALT ANTAL LARM INOM RESPEKTIVE INSATSZON...10

Läs mer

Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017

Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017 Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017 Räddningstjänsten den 28 december 2018 Skriven av: Pär Liljekvist Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017 Sammanfattning Räddningstjänstens

Läs mer

Anlagd brand i skolan

Anlagd brand i skolan Anlagd brand i skolan 1996-2010 En statistiksammanställning av räddningstjänstens insatser till anlagda bränder i skolor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Källa Statistiken som presenteras här

Läs mer

Bostadsbränder under vintermånaderna. December - Februari

Bostadsbränder under vintermånaderna. December - Februari Bostadsbränder under vintermånaderna December - Februari Källor Statistiken som presenteras här baseras på insatsrapporter samt dödsbrandsutredningar som räddningstjänsten skickat in till MSB, perioden

Läs mer

Statistiksammanställning av räddningsuppdrag 2013

Statistiksammanställning av räddningsuppdrag 2013 Statistiksammanställning av räddningsuppdrag 2013 Dnr: A0032/14 2014-01-29 v1.2 Per Jarring, UVA Tove Nyth, UVA www.rsgbg.se Innehållsförteckning Förkortningar... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund och syfte...

Läs mer

Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2014

Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2014 Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2014 Räddningstjänsten Storgöteborg Diarienummer: A0035/15 2015 01 30 Tove Nyth och Per Jarring Olycksutredning&Analys www.rsgbg.se Innehåll Resumé... 3 Stora

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordvästs verksamhetsuppföljning 2015

Räddningstjänsten Skåne Nordvästs verksamhetsuppföljning 2015 Räddningstjänsten Skåne Nordvästs verksamhetsuppföljning 2015 Upprättad av: Strategiska staben Emma Nordwall, Anna Brand, L-G Bengtsson, Jonas Nylén, Lovisa Hoff, Kenney Pihl, Magnus Mosén 1 Innehåll 1.

Läs mer

Utryckningsstatistik 2001-2008

Utryckningsstatistik 2001-2008 Utryckningsstatistik 21-28 Upprättad: 29-3-1 Antagen av direktionen: 29-3-5 Dokumentet återfinns: Nerikes Brandkår\Räddning\Statistik\NB Statistik Handläggare: Ae UTRYCKNINGSSTATISTIK 21-28 Innehåll 1

Läs mer

Lägesbeskrivning kring bränder i flyktingboenden

Lägesbeskrivning kring bränder i flyktingboenden Lägesbeskrivning kring bränder i flyktingboenden STATISTIK OCH ANALYS 2016-0 6-13 MSB har tagit fram en lägesbeskrivning kring bränder i flyktingboenden. Analysen baseras på uppgifter från räddningstjänsternas

Läs mer

Utryckningsstatistik 2001-2010

Utryckningsstatistik 2001-2010 Utryckningsstatistik 21-21 Upprättad: 211-3-1 Antagen av direktionen: 211-3-1 Dokumentet återfinns: Brandposten Handläggare: Ae UTRYCKNINGSSTATISTIK 21-21 Innehåll 2 Inledning 3 1. Samtliga händelser 4

Läs mer

STATISTIK OCH ANALYS. Räddningstjänst i siffror

STATISTIK OCH ANALYS. Räddningstjänst i siffror STATISTIK OCH ANALYS Räddningstjänst i siffror 2011 MSB:s kontaktpersoner: Marie Lundqvist, 010-240 5667 Mikael Malmqvist, 010-240 5682 Publikationsnummer MSB454 - november 2012 ISBN 978-91-7383-271-7

Läs mer

Räddningstjänst i siffror

Räddningstjänst i siffror Räddningstjänst i siffror Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommunal räddningstjänst... 4 Statistik om räddningstjänstens utformning... 4 Statistikproduktion... 4 Insatsstatistik... 5 Insatsrapporter

Läs mer

Tillsyn över resultat

Tillsyn över resultat Tillsyn över resultat Tillsyn över resultat Hur hitta likvärdiga kommuner Presentation för skydd och säkerhet för vissa utvalda mått Diskussion kring bedömningen Genomgång var uppgifterna finns i IDA Tillsyn

Läs mer

Hur används insatsstatistiken

Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Till riskanalyser Till arbetsgivare Vid utbildningar vid andra förvaltningar inom kommunen Info till egna anställda Till förebyggande verksamhet Kommunikation med andra myndigheter

Läs mer

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand BF 26-71 Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Målsättning med projektet Kvantifiera omfattningen av anlagd brand Fördelningen

Läs mer

Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2015

Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2015 Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2015 Räddningstjänsten Storgöteborg Diarienummer: 0023/16 2016-01-18 Tove Nyth och Per Jarring Olycksutredning&Analys www.rsgbg.se Innehåll Resumé... 3 Stora

Läs mer

Lägenhetsbränder dagens och morgondagens skyddsnivå. Patrik Perbeck, MSB Anders Bergqvist, Brandskyddsföreningen Sverige

Lägenhetsbränder dagens och morgondagens skyddsnivå. Patrik Perbeck, MSB Anders Bergqvist, Brandskyddsföreningen Sverige Lägenhetsbränder dagens och morgondagens skyddsnivå Patrik Perbeck, MSB Anders Bergqvist, Brandskyddsföreningen Sverige Antal Byggnadsbränder i Sverige (1996-2008) Bränder som medfört räddningsinsats i

Läs mer

Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2016

Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2016 Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2016 Räddningstjänsten Storgöteborg Diarienummer: 0021/17 2017-01-30 Petter Backlund, Per Jarring och Amanda Garrett Olycksutredning & Analys www.rsgbg.se Innehåll

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19 4. Räddningstjänstens riskanalyser Under 2006 genomfördes riskinventeringar i kommunernas

Läs mer

Utryckningsstatistik 2005-2014. Upprättad: 2015-09-17

Utryckningsstatistik 2005-2014. Upprättad: 2015-09-17 Utryckningsstatistik 25-214 Upprättad: 215-9-17 Antagen av direktionen: 215-XX-XX Dokumentet återfinns: Brandposten Handläggare: Ae UTRYCKNINGSSTATISTIK 25-214 Innehåll Inledning... 3 1. Samtliga händelser...

Läs mer

Bränder och brandskydd i flerfamiljsbostäder

Bränder och brandskydd i flerfamiljsbostäder Varje dag brinner tre bostäder i Stockholms län. Det kostar mycket pengar och skapar onödigt lidande. Vad kan vi tillsammans göra åt det? Bränder och brandskydd i flerfamiljsbostäder Stefan Wittberg 2

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49

Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49 HELSINGBORG Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49 Juni 2010 Anledning till utredningen: Brand på fritidsgård i Helsingborg på Södra Hunnetorpsvägen 49, 2010-06-09. Uppdrag:

Läs mer

Chef förebyggandeavdelningen

Chef förebyggandeavdelningen TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-148020 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Risk- och sårbarhetsanalys Förslag till beslut Förbundets

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

UTRYCKNINGSSTATISTIK

UTRYCKNINGSSTATISTIK UTRYCKNINGSSTATISTIK 21-26 Innehåll Sidan 1 Inledning 2 1. Samtliga händelser 3 2. Brand i byggnad 7 2.1. Samtliga händelser 2.2. Allmän byggnad 11 2.3. Bostad 14 2.4. Industri 18 2.5. Annan byggnad 22

Läs mer

... Minst ett alternativ markeras. Ingripande vid ankomst skadeplats Vid olycka/tillbud mark. ett alt. o Annat o Kommunal räddningstjänst. Ägare...

... Minst ett alternativ markeras. Ingripande vid ankomst skadeplats Vid olycka/tillbud mark. ett alt. o Annat o Kommunal räddningstjänst. Ägare... Insatsrapport Huvuddel sid 1 (4) Kursiv text = lokal statistik 1 Räddningstjänst Eget larmnummer Call Center ID Case Folder ID Rapportförfattare............... Huvud sid 1 Huvud sid 1 Huvud sid 1 Huvud

Läs mer

Statistik ra ddningsinsatser Hö glandets ra ddningstja nstfö rbund 2015

Statistik ra ddningsinsatser Hö glandets ra ddningstja nstfö rbund 2015 Statistik ra ddningsinsatser Hö glandets ra ddningstja nstfö rbund 215 Sammanfattning Totalt larmades Höglandets räddningstjänst ut på 1131 insatser under 215 vilket är en ökning med 9 insatser jämfört

Läs mer

MSB:s kontaktpersoner: Colin McIntyre, 010-240 5663 Marie Lundqvist, 010-240 5667. Publikationsnummer MSB 0085-09 ISBN 978-91-7383-042-3

MSB:s kontaktpersoner: Colin McIntyre, 010-240 5663 Marie Lundqvist, 010-240 5667. Publikationsnummer MSB 0085-09 ISBN 978-91-7383-042-3 Dödsbränder 2008 Myndigheten för samhällskydd och beredskap 651 81 Karlstad Tel 0771-240 240 www.msbmyndigheten.se Publ.nr MSB-0085-09 ISBN 978-91-7383-042-3 2 MSB:s kontaktpersoner: Colin McIntyre, 010-240

Läs mer

Storsatsning mot anlagda bränder Ett forskningsprogram för att minska antalet anlagda bränder

Storsatsning mot anlagda bränder Ett forskningsprogram för att minska antalet anlagda bränder Storsatsning mot anlagda bränder Ett forskningsprogram för att minska antalet anlagda bränder Åke Fors Brandforsk 2008-06-10 & 06-19 Anlagd brand ett stort samhällsproblem Anlagda bränder kostar samhället

Läs mer

STATISTIK OCH ANALYS. Räddningstjänst i siffror

STATISTIK OCH ANALYS. Räddningstjänst i siffror STATISTIK OCH ANALYS Räddningstjänst i siffror 2012 MSB:s kontaktpersoner: Morgan Asp, 010-240 5389 Mikael Malmqvist, 010-240 5682 Publikationsnummer MSB560 - juni 2013 ISBN 978-91-7383-342-4 3 Förord

Läs mer

Räddningsverket, 651 80 Karlstad Telefon 054-13 50 00, telefax 054-13 56 00. www.raddningsverket.se

Räddningsverket, 651 80 Karlstad Telefon 054-13 50 00, telefax 054-13 56 00. www.raddningsverket.se Dödsbränder 2007 Räddningsverket, 651 80 Karlstad Telefon 054-13 50 00, telefax 054-13 56 00. www.raddningsverket.se Beställningsnummer I99-177/08. Fax 054-13 56 05 ISBN 978-91-7253-393-6 Dödsbränder 2007

Läs mer

STATISTIK OCH ANALYS. Räddningstjänst i siffror

STATISTIK OCH ANALYS. Räddningstjänst i siffror STATISTIK OCH ANALYS Räddningstjänst i siffror 2010 MSB:s kontaktpersoner: Marie Lundqvist, 010-240 5667 Mikael Malmqvist, 010-240 5682 Publikationsnummer MSB275 - juli 2011 ISBN 978-91-7383-143-7 Förord

Läs mer

Fördjupad. olycksundersökning 2010-12-28 520.2010.00668

Fördjupad. olycksundersökning 2010-12-28 520.2010.00668 Räddningstjänsten Karlstadsregionen Fördjupad Datum Dnr olycksundersökning 2010-12-28 520.2010.00668 Anledning till undersökningen: På tisdagen den 30 november kolliderar ett av räddningstjänstens fordon

Läs mer

1. Riskbild inom MRF:s verksamhetsområde

1. Riskbild inom MRF:s verksamhetsområde Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Leif Staffansson, Jonas Höglund och Mats Bergmark. Innehållsförteckning 1. Riskbild inom MRF:s verksamhetsområde...

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Skriftlig redogörelse av brandskydd Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Byggnadsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer/personnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson(-er)

Läs mer

Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs kommun

Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs kommun Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs kommun Räddningstjänsten 2014 Antagen av kommunfullmäktige 20150126 Sammanfattning Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings

Läs mer

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet

Läs mer

Uppföljn dokumentation

Uppföljn dokumentation Uppföljn dokumentation Hur följer ni upp olyckorna i ert område? utvärdering av insatser (internt) skriftligt för skiftlagen, pärm återkoppling via insatsutvärderare fritextfält för befälsnivå påpekar

Läs mer

STATUS: Kostnad/nytta studie Tekniska system för att förhindra och begränsa anlagda bränder

STATUS: Kostnad/nytta studie Tekniska system för att förhindra och begränsa anlagda bränder STATUS: Kostnad/nytta studie Tekniska system för att förhindra och begränsa anlagda bränder Nils Johansson Lunds Tekniska k Högskola Nils Johansson Doktorand på brandteknik, LTH Brandingenjör & Civilingenjör

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

Handlingsprogram MRF Upprättad av: Leif Staffansson, Jonas Höglund och Mats Bergmark.

Handlingsprogram MRF Upprättad av: Leif Staffansson, Jonas Höglund och Mats Bergmark. Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Leif Staffansson, Jonas Höglund och Mats Bergmark. Innehållsförteckning 1. Riskbild inom MRF:s verksamhetsområde...

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning... 3

Innehållsförteckning. Inledning... 3 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommunal räddningstjänst... 4 Program för statistikförsörjning... 4 Statisk om räddningstjänstens utformning... 4 Statistikproduktion... 4 Insatsstatistik... 5 Insatsrapport

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskydd

Skriftlig redogörelse för brandskydd Page 1 of 6 Skriftlig redogörelse för brandskydd Du är här: Start > Skriftlig redogörelse verksamhet 1. Allmänt 1. Organisationsnummer (1.1) 556264-4558 2. Fastighetsbeteckning (1.2) Den fastighet redogörelsen

Läs mer

Riskstudie Vad är utmaningen? RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST

Riskstudie Vad är utmaningen? RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST Riskstudie 215 Vad är utmaningen? RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST 2 Riskstudie 215 Kontaktperson/Handläggare: Arbetsgrupp: Anders Mared JC, MN, AM Internt nr: (riktlinje) 38-2 Giltigt t.o.m. 22-12-31 Beslutad av

Läs mer

Sammanställning av statistik gällande bostadsbränder

Sammanställning av statistik gällande bostadsbränder Södertörns brandförsvarsförbund Bilaga till Verksamhetsplan och Budget 2017-2019. Nr: Datum: 2016-09-01 Sammanställning av statistik gällande bostadsbränder Inför verksamhetsplan 2017 Södertörns brandförsvarsförbund

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Räddningstjänst i siffror 2002 Räddningsverket, Karlstad Utarbetad av Projekt Tvärsäkerhet Kontaktpersoner Colin McIntyre, 054-13 51 94 Jörgen

Räddningstjänst i siffror 2002 Räddningsverket, Karlstad Utarbetad av Projekt Tvärsäkerhet Kontaktpersoner Colin McIntyre, 054-13 51 94 Jörgen Räddningstjänst i siffror 2002 Räddningsverket, Karlstad Utarbetad av Projekt Tvärsäkerhet Kontaktpersoner Colin McIntyre, 054-13 51 94 Jörgen Nilsson, 054-13 51 09 Tryck Sjuhärads Tryckeri AB Utgivningsår

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Byggnadsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer/personnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson(-er) mot kommunen Telefonnummer

Läs mer

Olycksundersökning efter brand på

Olycksundersökning efter brand på Sida 1 Datum: 2011-08-12 Vår beteckning: 516-2011-00502 Utredare: Anna Henningsson Granskad av: Olycksundersökning efter brand på, Nora Larmtid: 2011-08-10, 11:10:16 Adress:, Nora Objektstyp: Vårdanläggning

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2015,00611 Sida 1(6) 2015-06-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i lägenhet i Gävle Utredare Magnus Östlund Medutredare Johan Melin Olycksdatum 2015-03-20 Utredningsdatum 2015-03-20

Läs mer

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 HELSINGBORG Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 Anledning till utredningen: Brand i förråd med omfattande rökutveckling i trapphus på Östra Fridhemsgatan 4a-b,

Läs mer

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum

Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum RSG ORGANISATION RSGs brandstationer Beredskapspersonal 150 st Elva heltidsstationer Angered Lundby Gårda Kortedala Torslanda Frölunda Mölndal Lindome

Läs mer

Brandskyddsredogörelse enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Brandskyddsredogörelse enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) TORSBY7503, v2.1, 2012-10-24 Brandskyddsredogörelse enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Del 1 Byggnad eller anläggning Samtliga uppgifter under del 1 fylls i av fastighetsägaren - texta 1:1

Läs mer

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år:

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år: Skriftlig redogörelse för brandskydd enligt 2 kap. 3 lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Räddning och säkerhetsavdelningen DEL BYGGNAD/ANLÄGGNING

Läs mer

Skriftlig redogörelse av Systematiskt Brandskyddsarbete

Skriftlig redogörelse av Systematiskt Brandskyddsarbete Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten (räddningstjänsten) Redogörelsen upprättad

Läs mer

Hur använder ni insatsstatistiken?

Hur använder ni insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur använder ni insatsstatistiken? Analysverktyg till länsstyrelser förmågebedömning t.ex tider jämför mål i handlingsprogram riskanalyser underlag för frågor vid tillsyn

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Räddningstjänst i siffror

Räddningstjänst i siffror Räddningstjänst i siffror 2007 NCO 2008:7 Räddningstjänst i siffror Fakta om räddningstjänstens insatser 1996 2007 lärande från olyckor Räddningstjänst i siffror 2008 Räddningsverket, Karlstad Utarbetad

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 )

Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 ) BRANDFÖRSVARET Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 ) BRANDFÖRSVARET Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen,

Läs mer

Anvisningar skriftlig redogörelse av brandskyddet

Anvisningar skriftlig redogörelse av brandskyddet Anvisningar skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Osby N. Infartsvägen 23 283 34 Osby Telefon: 0430-181 98 e-post: rt@osby.se Del 1 - Byggnad/anläggning Fastighetsbeteckning (1) Fastighetsägare

Läs mer

BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE Sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet Del 1 Byggnad/anläggning 1. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning

BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE Sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet Del 1 Byggnad/anläggning 1. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE Sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet Del 1 Byggnad/anläggning 1. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare 1.3 Organisationsnummer 1.4 Besöksadress 1.5

Läs mer

Hörby Kommun Räddningstjänsten i Hörby. Olycksundersökning Brand i byggnad 2010-05-02

Hörby Kommun Räddningstjänsten i Hörby. Olycksundersökning Brand i byggnad 2010-05-02 Hörby Kommun Räddningstjänsten i Hörby Olycksundersökning Brand i byggnad 200-05-02 Utfärdad av: Markus Blåder, brandinspektör Kvalitetsgranskad av: Anders Gymark, räddningsledaren Olycksundersökning Brand

Läs mer

2.1 Byggnadsår 2.2 Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år

2.1 Byggnadsår 2.2 Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet skall lämnas in till kommunen. Del 1 Byggnad/anläggning

Läs mer

Räddningstjänst i siffror Fakta om räddningstjänstens insatser 1996 2005

Räddningstjänst i siffror Fakta om räddningstjänstens insatser 1996 2005 NCO 2006:9 Räddningstjänst i siffror Fakta om räddningstjänstens insatser 1996 2005 lärande från olyckor Räddningstjänst i siffror 2006 Räddningsverket, Karlstad Utarbetad av Nationellt centrum för lärande

Läs mer

Räddningstjänst i siffror 1997

Räddningstjänst i siffror 1997 Räddningstjänst i siffror 1997 9% 9% 36% 13% 13% 20% 1997 Kommunala räddningsinsatser Övrig räddning Trafikolycka Förmodad/falsklarm brand Automatlarm ej brand Brand ej i byggnad Brand i byggnad Räddningstjänst

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet Skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kapitel 3 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1: Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Byggnad/anläggning

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Räddningstjänsten Östra Blekinge Räddningstjänsten Östra Blekinge Skriftlig redogörelse av brandskyddet enligt SRVFS 2003:10 och 2004:4 Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer Besöksadress

Läs mer

Olycksundersökning

Olycksundersökning Olycksundersökning 2014-06-13 Data för identifiering Datum för olyckan: 2014-04-12 Plats: Typ av skada: Totalt brandskadad fastighet, 1 person omkommen Typ av olycka: Brand i byggnad., Enfamiljshus Insatsrapport:

Läs mer

Hur används insatsstatistiken

Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Vilka analyser gör ni och till vem? Förbättringsåtgärder till externa aktörer Statistik till direktionen 4 ggr/år (gäller förbund) valda delar,

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum OLYCKSUTREDNING - 2 Datum 2013-10-01 Olycksutredare Melissa Millbourn Diarienummer 20130748 Brand i källare i flerbostadshus,, Olofström Upplysningar om branden Larmtid: Onsdag 2013-09-11, kl. 10:26 Adress:,

Läs mer

Räddningstjänst i siffror 2014

Räddningstjänst i siffror 2014 Räddningstjänst i siffror 2014 Räddningstjänst i siffror 2014 Räddningstjänst i siffror 2014 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontakt: Morgan Asp, 010-240 53 89 Karoline Sjölander, 010-240

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Skriftlig redogörelse av brandskydd Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Blanketten skickas till Räddningstjänsten Eksjö Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Fastighetsbeteckning Byggnadsbeteckning Fastighetsägare

Läs mer

Räddningstjänst i siffror

Räddningstjänst i siffror Räddningstjänst i siffror 2007 NCO 2008:7 Räddningstjänst i siffror Fakta om räddningstjänstens insatser 1996 2007 lärande från olyckor Räddningstjänst i siffror 2008 Räddningsverket, Karlstad Utarbetad

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Uddevalla - Lysekil Munkedal Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Postadress Bastiongatan 14 451 50 Uddevalla Telefon vx 010-161 55 00 Telefax

Läs mer

Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Anlagd skolbrand

Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Anlagd skolbrand Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Anlagd skolbrand Sammanfattning av händelsen Brand i ett utanpåliggande skåp till en skolbyggnad av baracktyp. Branden startades av fyrverkeripjäs som

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del1 Byggnad/Anläggning Allmänt Objektsnamn Consensum Vård & Hälsa Fastighetsbeteckning Centrum 11 Fastighetsägare Hem Besöksadress Malmvägen 10 Tureberg Utdelningsadress Organisationsnummer 556191 9191

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Del 1 Byggnad/anläggning Del 1 fylls i av fastighetsägare vars byggnad/anläggning omfattas av kravet på skriftlig redogörelse.

Del 1 Byggnad/anläggning Del 1 fylls i av fastighetsägare vars byggnad/anläggning omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Redogörelseblankett Sidan 1 av 5 Del 1 Byggnad/anläggning Del 1 fylls i av fastighetsägare vars byggnad/anläggning omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Byggnadsbeteckning

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafikolycka skogsväg väster om Dalfors.

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafikolycka skogsväg väster om Dalfors. Händelse/Diarienr: 2010.01049 Sida 1(6) OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafikolycka skogsväg väster om Dalfors. Utredare Myndighet Telefon Magnus Östlund Gästrike Räddningstjänst 026-179663 Medutredare Myndighet/Organisation

Läs mer

Bränder i flyktingboenden i Sverige

Bränder i flyktingboenden i Sverige Bränder i flyktingboenden i Sverige Analys av uppgifter i räddningstjänsternas insatsrapporter Mattias Strömgren Enheten för kunskapsutveckling 2016-04-26 Brand i planerat flyktingboende i Forshaga 2015.

Läs mer

DOKUMENTINFORMATION. Handläggare: Bertil Nilsson Beställare: Bertil Nilsson Diarienummer: 1900.2012.05167. Händelse:

DOKUMENTINFORMATION. Handläggare: Bertil Nilsson Beställare: Bertil Nilsson Diarienummer: 1900.2012.05167. Händelse: DOKUMENTINFORMATION Ärende: Förundersökning Handläggare: Bertil Nilsson Beställare: Bertil Nilsson Diarienummer: 1900.2012.05167 Händelse: Branden/olyckan 2012-12-10, måndag, klockan. 14.37 Insatsrapport

Läs mer

Uppfölj dokumentation

Uppfölj dokumentation Uppfölj dokumentation Hur följer ni upp olyckorna i ert område? Större händelser (inkl dödsbrand) följs upp, olika nivåer i insatsutvärdering (Vad vill vi utvärdera på respektive insats? Utrustning, släckmetoder,

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - BRAND

OLYCKSUTREDNING - BRAND MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND Datum UTREDNINGSRAPPORT 2010-06-10 Handläggare OLYCKSUTREDNING - BRAND TT Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dnr 2010/323-MBR-197

Läs mer

Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010

Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010 HELSINGBORG Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010 Anledning till utredningen: Trafikolycka i Helsingborg på Pålstorpsgatan, 2010-05-01. Uppdrag: Utvärdera genomförd insats på

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 )

Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 ) BRANDFÖRSVARET Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 ) BRANDFÖRSVARET Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen,

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN FINSPÅNG. Olycksundersökning Trafikolycka. Handläggare: Daniel Svanér

RÄDDNINGSTJÄNSTEN FINSPÅNG. Olycksundersökning Trafikolycka. Handläggare: Daniel Svanér Olycksundersökning Trafikolycka Handläggare: Daniel Svanér Dokumentation information Ärende Olycksundersökning trafikolycka Handläggare DS Daniel Svanér Kvalitetsgranskare PK Peter Kindblom Räddningstjänsten

Läs mer

Mall för Brandskyddsredogörelse

Mall för Brandskyddsredogörelse Mall för Brandskyddsredogörelse Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Besöksadress: Organisationsnummer: Utdelningsadress: Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten

Läs mer

Olycksundersökning Brand i lägenhet 2014-05-30

Olycksundersökning Brand i lägenhet 2014-05-30 Olycksundersökning Brand i lägenhet 2014-05-30 Malmö Bertil Nilsson DOKUMENTINFORMATION Ärende: Förundersökning Handläggare: Bertil Nilsson Beställare: Bertil Nilsson Diarienummer: 1900.2014.02334 Händelse:

Läs mer

Räddningsinsatser 1996

Räddningsinsatser 1996 Räddningsinsatser 1996 Totalt antal räddningsinsatser per 1000 invånare 10,7-11,2 10,0-10,6 9,5-9,9 8,1-9,4 1 2 Räddningsinsatser 1996 1997 Räddningsverket, Karlstad Utarbetad av Risk- och miljöavdelningen,

Läs mer

Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Brand på behandlingshem

Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Brand på behandlingshem Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Brand på behandlingshem Sammanfattning av händelsen Brand på behandlingshem. Husen hade heltäckande automatiskt brandlarm överfört till brandförsvaret.

Läs mer

Brandskyddsredogörelse. Del 1 Byggnaden/anläggningen. Allmänt Fastighetsbeteckning: Byggnaden/anläggningen Byggnadsår: Fastighetsägare:

Brandskyddsredogörelse. Del 1 Byggnaden/anläggningen. Allmänt Fastighetsbeteckning: Byggnaden/anläggningen Byggnadsår: Fastighetsägare: Brandskyddsredogörelse Del 1 Byggnaden/anläggningen Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Organisationsnummer: Besöksadress: Utdelningsadress: Ägarens kontaktperson mot räddningstjänsten Namn:

Läs mer

Olycks och. villabrand. Nybro. Nybro Räddningstjänst. Dan Gustafsson Insatsledare

Olycks och. villabrand. Nybro. Nybro Räddningstjänst. Dan Gustafsson Insatsledare Olycks och händelserapport över villabrand Nybro Nybro Räddningstjänst Dan Gustafsson Insatsledare Innehållsförteckning Inledning. 2 Syfte och mål...4 Underlag för rapporten. 4 Förklaringar till förkortningar

Läs mer

Typ av brand: Anlagd brand i parkeringsgarage, en person omkommen. Insatsrapport: 2007D01580 2007-11-18 kl: 13.46.49 söndag

Typ av brand: Anlagd brand i parkeringsgarage, en person omkommen. Insatsrapport: 2007D01580 2007-11-18 kl: 13.46.49 söndag Räddningsverket Ulf Erlandsson Karolinen 651 80 Karlstad BRANDUTREDNING Typ av brand: Anlagd brand i parkeringsgarage, en person omkommen. Insatsrapport: 2007D01580 Larmtid: 2007-11-18 kl: 13.46.49 söndag

Läs mer

Brandutredning. Objektstyp: Larmtid: Adress: Ägare: Fastighetsbetäckning: Startutrymme: Startföremål: Brandorsak: Insatsrapport nr:

Brandutredning. Objektstyp: Larmtid: Adress: Ägare: Fastighetsbetäckning: Startutrymme: Startföremål: Brandorsak: Insatsrapport nr: Brandutredning Objektstyp: Larmtid: Adress: Ägare: Fastighetsbetäckning: Startutrymme: Startföremål: Brandorsak: Insatsrapport nr: Kvarnrum fabrik 2011-03-15 kl.15:39 Hörneborgsvägen 11 Akzo Nobel Hörnett

Läs mer

Anlagda bränder och socioekonomiska förhållanden

Anlagda bränder och socioekonomiska förhållanden Anlagda bränder och socioekonomiska förhållanden Del av forskningsprojektet Anlagda bränder sociala förändringsprocesser och förebyggande åtgärder Nicklas Guldåker Institutionen för kulturgeografi och

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 12 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hotagen 2015-05-29. Huvudr

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 12 2015-09-11 Jämtlands räddningstjänstförbund Dnr: 740.2015.00284. Hotagen 2015-05-29. Huvudr Hotagen 2015-05-29 Huvudr 1 Innehåll 1.Inledning........ 3 1.1. Avgränsning...........3 2.Befolkningsutveckling.... 4 2.1.Könsfördelning............4 2.2.Åldersfördelning......5 3.Tillsynsobjekt i Hotagens

Läs mer