Bygg och anläggning. Utbildning och praktiska verktyg Januari Praktiska verktyg och produkter inom. Bygg och anläggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg och anläggning. Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010. Praktiska verktyg och produkter inom. Bygg och anläggning"

Transkript

1 Bygg och anläggning Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Praktiska verktyg och produkter inom Bygg och anläggning

2 SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka standarders inriktning och innehåll. Du får tillgång till och kunskap om standarder och hur de kan utveckla dig och din verksamhet. Standarder bidrar till att kostnader sjunker, risken för olyckor minskar och tillverkningsprocesser förenklas. De mest kända internationella standarderna är inom verksamhetsutveckling, dvs ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO för miljöledning. Kunskap direkt från källan Med rätt kunskap om standarder kan du nå än högre effekt i ditt arbete. Genom SIS närhet till ISO och den internationella utvecklingen får du rätt kunskap, i rätt tid, direkt från källan. SIS författare och utbildningsledare har lång praktisk erfarenhet av miljöledning och verksamhetsutveckling. Av dem får du den hjälp du behöver i ditt arbete för att utvecklas vidare. SIS Förlag AB är ett helägt dotterbolag till SIS, Swedish Standards Institute, och är Nordens största tekniska förlag. Vi erbjuder ett brett sortiment av all världens standarder, handböcker och informationsprodukter. Välj det format, den förpackning och media som passar dig bäst. Du kan även välja ett abonnemang, så ser vi på SIS Förlag till att du alltid är uppdaterad. och telefon:

3 UTBILDNING Introduktion till Eurokoder, 1 dag Den här kursdagen ger er en handgriplig vägledning i nyheterna och förändringarna i det nya regelverket. Under kursen får du kunskap om hur förändringarna påverkar dig och din organisation samt tydliga verktyg att arbeta med. Kursen för dig som behöver ha övergripande kunskaper om Eurokoderna, vad de innebär och hur de ska användas. Du kan exempelvis vara beställare, byggherre, konstruktör, entreprenör, tillverkare av byggprodukter, utbildare och lärare samt byggnadsinspektör. Datum: Stockholm 30/3, 28/9 Malmö 18/5, 16/11 Avgift: kr Introduktion till Bygghandlingar 90 del 8, 1 dag Bygghandlingar 90 del 8 löser bygg- och fastighetssektorns gemensamma behov av överenskommelser för digitalt informationsutbyte. BH 90 del 8 innehåller gemensamma riktlinjer som är oberoende av företagsoch projektspecifika förhållanden eller teknisk plattform. Under en intensiv kursdag introducerar vi dig i BH 90 del 8, både teoretiskt och praktiskt. I ett första block får du diskutera och formulera krav på rutiner för att samordna hur informationen tas fram och utväxlas i ditt projekt. I det andra blocket lär du dig att utforma en beställning av informationsleveranserna så att leverantörerna kan planera och genomföra sitt arbete och beställaren kan följa upp leveranserna. Datum: Stockholm 11/2, 15/4 Avgift: kr Byggarbetsmiljösamordnaren i praktiken, 2 dagar Vi fördjupar oss i de kompetensområden som krävs i rollen som Byggarbetsmiljösamordnare. Kursen innehåller gruppövningar och diskussioner, där du som kursdeltagare får möjlighet att konkretisera de frågeställningar du har i anknytning samordningsansvaret. Efter kursen erhåller du ett kursintyg. Kursen vänder sig till dig som antingen ska tillsätta eller själv arbeta som Byggarbetsmiljösamordnare. Alternativt du som ska tillse att beställaren/byggherrens skyldigheter om Byggarbetsmiljösamordnaren uppfylls. Datum: Stockholm 28-29/1, 20-21/4 Malmö 16-17/3 Avgift: kr Areamätning av lokaler och bostäder, 1 dag Under denna dag får du kunskap om standardens användning och dess olika beståndsdelar. Du får en genomgång av viktiga grundbegrepp samt en förståelse för innebörden av olika termer, så att du lär dig mäta på rätt sätt. Kursen vänder sig till dig som i arbetet behöver praktisk kunskap om standarden för areamätning av bostäder och lokalers uppbyggnad och funktion. Du arbetar förmodligen som mäklare, fastighetsförvaltare/ ägare, byggentreprenör, värderingsman, arkitekt eller mätingenjör. Standarden SS 21054:2009 ingår som kursdokumentation. Datum: Stockholm 16/2, 13/4, 21/9, 10/11 Avgift: kr utbildningar

4 Planering och utformning Kök Planering och utformning Boken är ett sammanfattande planeringsunderlag för alla som planerar och utformar kök och köksinredning. Du får grundläggande förutsättningar och krav samt konkreta rekommendationer för hur du bör gå tillväga. Boken, som ska ses som ett komplement till standarder och Boverkets byggregler, gör det möjligt att undvika onödiga planeringsfel som i värsta fall kan orsaka stora kostnader och bristande säkerhet. Art nr: Pris: 595 kr Mått, funktioner och kök Boken ersätter standard SS som nu är indragen. Standarderna anger lämpliga möbel-, inrednings- och utrustningsmängder för olika stora hushåll samt funktionsmått (betjäningsareor). De är baserade på aktiviteter snarare än rum. Boverkets byggregler (BBR) hänvisar till SS :2006. SS 25268:2007 Byggakustik Ljudklassning av utrymmen i byggnader Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell Standardens syfte är att: vara komplement till bl.a. Boverkets byggregler (BBR) och underlätta planering, projektering, produktion och kontroll, ge möjlighet till kvalitetssäkring av ljudmiljön, och därmed också möjliggöra kvalitetsdeklaration av lokaler för angiven verksamhet, klargöra ansvarsfördelning mellan byggprocessens olika aktörer och hjälpa byggherrar/ brukare att ställa relevanta ljudkrav. För ljudklassning av bostäder hänvisas till svensk standard SS Art nr: Pris: kr Paketet innehåller: - Byggnadsutformning Bostäder Invändiga mått - Byggnadsutformning Bostäder Funktionsplanering - Kök - Planering och utformning Art nr: Pris: kr (Ord pris kr) SS 21054:2009 Area och Volym Den nya standarden (SS 21054:2009) har kompletterats med några nya mätregler och ett antal pedagogiska illustrationer. Man har tagit hänsyn till olika frågeställningar från användare. Det är två betydande ändringar i den nya standarden. Dels gäller det altaner som inte ska räknas in i byggnadsarean (om de inte är underbyggda). Dels gäller det flerbostadshus som ligger i souterräng där boarean kommer att räknas lika som småhus. I standarden finns även kulör för de olika areatyperna för att öka läsbarheten. Utformning och säkerhet. Byggvägledning 1 En handbok i anslutning till Boverkets byggregler. Denna reviderade och omarbetade utgåva ansluter till ändringarna i avsnitt 3; Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen samt avsnitt 8; Säkerhet vid användning i BBR 15 som efter en övergångsperiod ska tillämpas från den 1 juli 2009 (BFS 2008:6). Reglerna i dessa avsnitt har blivit mer detaljerade och de har även EU-anpassats. Art nr: Pris: 439 kr NY! Art nr: Pris: kr

5 Tumma inte på boytan! Hur boytan ska mätas på ett korrekt sätt kan vara avgörande vid köp eller försäljning av bostad. Representanter från branschen har tagit fram en ny standard, SS 21054, för hur man mäter husbyggnader. Standarden berör främst arkitekter, projektörer, fastighetsförvaltare, fastighetsägare, fastighetsmäklare, kommuner samt bostadsägare. planering och utformning

6 projekteringsvertyg Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt. Bygghandlingar 90 del 1 Redovisningsformer Boken behandlar formerna för redovisning av byggprojekt. De stora informationsmängder som hanteras i bygghandlingsskedet gör systematisering nödvändig. Art nr: Pris: 595 kr Bygghandlingar 90 del 6 Redovisning av ombyggnad Denna del behandlar de särskilda förutsättningar, nya möjligheter och svårigheter som uppstår vid ombyggnad genom blandningen av befintligt och nytt. Art nr: Pris: 395 kr Bygghandlingar 90 del 2 Redovisningsteknik Boken behandlar de detaljer och delar med vilka ritningar och texthandlingar byggs upp och hur symboler och beteckningar ska tolkas. Art nr: Pris: 695 kr Bygghandlingar 90 del 7 Redovisning av mark Denna del behandlar symboler och beteckningar för markbygghandlingar och de handlingar som ligger till grund för markprojektering. Rekommendationerna är tänka att vara tillämpbara på såväl väg- och anläggningsprojekt som markbyggnadsprojekt på tomtmark. Art nr: Pris: 875 kr Bygghandlingar 90 del 3 Redovisning av mått Mått ligger till grund för tillverkning, utsättning, montering och kontroll. Grundläggande förutsättning för måttsättning på ritning är byggmätning samt mätnoggranhet och byggtoleranser. Boken behandlar alla dessa delar. Art nr: Pris: 525 kr Bygghandlingar 90 del 5 Redovisning av installationer Boken behandlar redovisning av vvs- och elinstallationer. Den beskrivande texten har kompletterats med ett antal ritningsexempel. Art nr: Pris: 845 kr Bygghandlingar 90 del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning Denna del ersätter tidigare utgåva Redovisning med CAD. Det förändrade innehållet innebär dels en utvidgning mot övriga delar av bygg- och förvaltningsprocessen, dels att fokus förskjutits från redovisningens visuella uttryck till det underliggande informationsinnehållet. Avsikten är att komplettera den beskrivning av redovisningsformer och redovisningssätt som behandlas i delarna 1-7 med den underliggande hanteringen av data, för att underlätta ett obrutet informationsflöde mellan olika skeden och mellan olika aktörer, från projektör till slutanvändare. Denna del har alltså tillämpning för informationsutväxling inom alla skeden av processen. Därmed är också målgruppen för denna del betydligt utvidgad, till alla aktörer som står som producenter respektive beställare av information. Handbok plus inloggningsuppgifter till extern webbplats för Bygghandlingar Art nr: Pris: kr

7 projekteringsvertyg AMA Hus 08. Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten Boken innehåller bland annat föreskrifter om byggdelar, betongkonstruktioner, konstruktioner av metall och trä, termisk isolering, yttertakstäckningar, konstruktioner av monteringsfärdiga element, puts, målning, yttertakstäckningar samt begreppsförklaringar. Art nr: Pris: kr AMA Anläggning 07. Allmän material och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten Stora förändringar har skett inom väg- och brobyggnad. Vägverkets och Banverkets aktuella utförandekrav har beaktats och arbetats in i boken. Avsnittet om grönytor har utvecklats och inmätning och utsättning finns nu under ett nytt avsnitt eftersom tekniken för detta utvecklats mycket. Även nya principritningar har införts. Art nr: Pris: kr RA Hus 08. Råd och anvisningar till AMA Hus 08 I boken beskrivs hur man använder AMA 08 med Råd och anvisningar (RA 08) när man gör en beskrivning. Har samma indelning som AMA Hus 08. Innehåller också exempel på beskrivningar som ansluter till AMA Hus 08. Art nr: Pris: kr Mät- och ersättningsregler anläggningsarbeten med mall till mängdförteckning MER Anläggning 07 innehåller Mät- och ersättningsregler för anläggningsarbeten. Tillämpningsanvisningarna för MER Anläggning 07 har förtydligats och vissa mät- och ersättningsregler har också ändrats. Art nr: Pris: kr projekteringsverktyg Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggningsoch installationsentreprenader Innehållet i AMA AF har förändrats utifrån AB 04 och ABT 06. Alla förändringar som tidigare tagits upp i AMA-nytts beskrivningsdel har inarbetats. CE-märkning, heta arbeten och tvåårsbesiktning är bl.a nytt och tillagt. Art nr: Pris: kr RA Anläggning 07. Råd och anvisningar till AMA Anläggning 07 Råd och Anvisningar till AMA Anläggning 07 innehåller anvisningar om vad som behöver anges i teknisk beskrivning, som ansluter till AMA Anläggning 07, för att denna ska bli kalkylerbar. RA har utvecklats med ett flertal nya koder och rubriker, inte minst för brokonstruktioner och byggande av järnväg. Utgivare: Sv Byggtjänst AV Art nr: Pris: kr

8 Eurokoder SIS Förlag erbjuder ett baspaket med eurokoder Eurokoder är en benämning på det nya europeiska beräkningssystemet Om drygt ett år sker den definitiva övergången från gällande regelverk till eurokoder. Men varför vänta till sista sekunden? Redan nu kan alla ta steget och börja använda eurokoderna. Eurokoderna ersätter tidigare nationella regler och i Sverige är det i första hand Boverkets regler som berörs av eurokoderna, och då främst när det gäller konstruktionsregler. Även vägverkets föreskrifter berörs. Det nya beräkningssystemet skapar många frågor och SIS är medveten om detta. Vi har därför skapat en mängd lösningar så att du ska känna dig bekväm i ditt införande av eurokoder. SIS har en helpdesk där du kan få råd av ett expertråd, SIS nyhetsbrev eurokodnytt tar upp aktuella frågor kring eurokoder och under 2010 har vi flera utbildningstillfällen för eurokoder. Vi har även ett baspaket med eurokoder som du beställer genom SIS Förlag. Eurokoder baspaket Baspaketet innehåller 8 grundläggande eurokoder och 3 valfria. Du får 1-års kostnadsfritt abonnemang på webbtjänsten e-nav (enanvändarlicens) och en 6-månaders prenumeration på Ny Teknik, Byggvärlden eller Arbetarskydd, utan extra kostnad. Art nr: baspaket eurokoder Kampanjpris: kr (Ord pris kr) Skriv vid din beställning vilken tidning du väljer att prenumerera på.

9 Eurokoder Baspaket Standarderna nedan ingår i baspaketet. SS-EN 1990, Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Fastställer principer och krav för bärverks säkerhet, brukbarhet och beständighet. Art nr: Pris: kr SS-EN , Allmänna laster Temperaturpåverkan. Beskriver temperaturändringarna i bärverksdelar som är exponerade för dagliga eller årstidsbetingade klimatiska förändringar. Art nr: Pris: kr SS-EN , Allmänna laster Tunghet, egentyngd, nyttig last för byggnader. Vägledning och laster för dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar inklusive vissa geotekniska avseenden. Art nr: Pris: kr SS-EN , Allmänna laster Last underyggskedet. Innehåller olika typer av byggnadsverk, inklusive ändringar som renovering eller rivning. Samt regler avseende säkerhet för människor på eller omkring byggplatsen. Art nr: Pris: kr SS-EN , Allmänna laster Snölast. Vägledning för bestämning av värden på snölast, exempelvis stötkraft, tunghet, platser (ex. på broar), hantering av is, mm. Art nr: Pris: kr SS-EN , Allmänna laster Olyckslast. Ger metoder baserade på kända olyckslaster, metoder för utbredningen av ett lokalt brott, samt regler och klassificering. Art nr: Pris: kr Eurokoder SS-EN , Allmänna laster Vindlast. Behandlar hela bärverket eller delar av bärverket samt element fästade vid bärverket, t.ex. komponenter, beklädnadselement och deras fästdon samt säkerhetsoch bullerskärmar. Art nr: Pris: kr SS-EN , Dimensionering av geokonstruktioner Allmänna regler. Dimensionering av geokonstruktioner Allmänna regler. Gäller Eurokoder för brokonstruktion inom området Geoteknik. Denna eurokod är på engelska. När den svenska versionen kommer skickas den automatiskt till dig, utan extra kostnad (porto- och fraktfritt). Art nr: Pris: kr Här kan du enkelt ta del av information som berör ämnet eurokoder; utbildningar, köp av eurokoder, SIS expertråd, etc.

10 övrigt Energibesiktning av byggnader flerbostadshus och lokaler Boken är ett ovärderligt hjälpmedel för energiexperter vid framtagning av faktaunderlag till energideklaration och som underlag vid en energibesiktning av byggnader. Med boken följer en mängd hjälpmedel - beskrivningar om hur man gör en normalårskorrigering och exempel på struktur för en energibesiktningsrapport Art nr: Pris: 595 kr Energibesparing av byggnader standardpaket Ska du utföra en energibesiktning? Då är detta paket ett ovärderligt verktyg. Det hjälper dig vid framtagande av faktaunderlag till energideklarationer, hur du förbereder och genomför nödvändiga mätningar, hur energiberäkningar kan göras samt hur du beräknar kostnadseffektiva energiåtgärder. Detta paket innehåller standarder som handboken Energibesiktning av byggnader hänvisar till. Art nr: Pris: kr (Ord pris kr) Energibesiktning av byggnader checklistor på cd Denna cd innehåller mallar, checklistor och beräkningsprogram verktyg som hjälper dig vid genomförandet av energibesiktningar och energideklarationer. Hjälpverktygen stöder dig under hela energibesiktningsprocessen från insamling av data kring byggnaden och genomförandet av den fysiska besiktningen till sammanställning och rapportering av energieffektiva åtgärdsförslag. Art nr: Pris: 395 kr Konstruktionsstål för verkstad och byggnadsverk Med denna bok hittar du snabbt och enkelt viktiga konstruktionsdata för varmvalsade allmänna konstruktionsstål, information om de vanligaste tilläggskraven och vilka stålsorter som är vanliga på den svenska marknaden. Den ger också en förklaring till stålbeteckningarna och översikt över äldre beteckningar för stålsorter. Boken behandlar också eurokoder och CE-märkning och andra regler kring stål i byggnadsverk. Art nr: Pris: 995 kr Energihushållning och värmeisolering. Byggvägledning 8. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler. Denna handbok (utgåva 2) ansluter till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning i BBR 16 som gäller från 1 februari De viktigaste ändringarna i BBR är strängare krav på energihushållning i nybyggda hus som använder elenergi för uppvärmning och kylning. Krav har också införts på installerad eleffekt för uppvärmning. I byggvägledningen ges råd om hur olika poster i husets energianvändning kan påverkas. Art nr: Pris: 439 kr Stålkonstruktioner paket Grundpaket för dig som konstruerar bärande stålkonstruktioner. Paketet innehåller: - allmänna dimensioneringsregler för bärverk i stål enligt Eurokod 3 - regler för tillverkning och montering av stålkonstruktioner enligt Eurokod 3 och Eurokod 4 - viktiga konstruktionsdata för varmvalsade allmänna konstruktionsstål, samt information om de vanligaste tilläggskraven och vilka stålsorter som är vanliga på den svenska marknaden. - förklaring till stålbeteckningarna och översikt över äldre beteckningar för stålsorter. Art nr: Pris: kr (Ord pris kr)

11 övrigt SS :2008 Betong Användning av EN i Sverige Standarden redovisar kompletterande svenska krav och rekommendationer där sådana fordras eller tillåts i SS-EN 206-1, behandlar delmaterial och anger provningsmetoder, vilka inte behandlas i SS-EN 206-1, men som används i Sverige och anger vissa tillämpningar som används i Sverige. Art nr: Pris: 825 kr Facility Management paket Detta paket, som innehåller standarderna SS-EN del 1-2, är ett utmärkt hjälpmedel för att bestämma servicenivå och omfattning för internservice/facilty. Standarderna innehåller definitioner och termer samt beskriver en metod för hur man kan gå tillväga när man ska sluta en överenskommelse inom FM-området. Art nr: Pris: kr (Ord pris kr) SS-EN :2008 Utförande av ståloch aluminiumkonstruktioner Del 2: StålkonstruktionerDenna standard anger vilka krav som ställs på stålkonstruktionens utförande samt när tillägsinformation ska specificeras för en egenskap. Standarden beskriver också möjliga val som kan ställas på utförandet. Standarden är tillämplig när relevant del av SS-EN 1994 använts samt för ståldelarna av samverkanskonstruktioner enligt SS-EN Art nr: Pris: kr SIS Handbok 36 Elinstallationsregler 104 frågor och svar Boken ställer som titeln anger aktuella frågor och svar kring elinstallationer med anledning av den nya utgåvan av Elinstallationsreglerna SS Med hjälp av bokens sökordsregister hittar du snabbt och enkelt svar på aktuella frågor. Art nr: Pris: 795 kr Bygg ikapp. För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Kompletterande handbok till Boverkets regler för byggande, BBR. Boken innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Boken vänder sig till arkitekter, entreprenörer, planerare och projektörer som önskar en fördjupad kunskap om de behov som olika funktionsnedsättningar medför. Art nr: Pris: 595 kr Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar Handboken är tänkt att fungera som en vägledning för den som har för avsikt att konstruera, bygga och sköta en egentillverkad medicinsk centralgasanläggning inom hälso- och sjukvården. Handboken omfattar upphandling, projektering, konstruktion, installation, kontroll och besiktning samt drift och underhåll. Den kan användas av samtliga inblandade aktörer. Art nr: Pris: kr övrigt

12 Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till SIS kostnadsfria elektroniska nyhetsbrev, Update. Anmäl dig direkt på B Arbeta effektivt med standarder e-nav är en webbtjänst som säkrar företagets kvalitetsarbete stort som litet företag. Med e-nav abonnerar du på standarder över webben. Var du än sitter och när du än arbetar med e-nav finner du alltid de standarder som är aktuella för ditt företag. Uppdaterade och tillgängliga på ett lättnavigerat sätt. UTBILDNING 2010 ORT JAN FEB MAR apr maj jun AUG sep okt nov dec Bygg Areamätning av lokaler och bostäder STH Introduktion till Eurokoder STH Introduktion till Eurokoder MALMÖ Introduktion till Bygghandlingar 90 STH Byggarbetsmiljösamordnaren i praktiken STH Byggarbetsmiljösamordnaren i praktiken MALMÖ Anmälan Anmälan till SIS Förlags kurser görs enklast på via e-post telefon eller fax Tid och plats Med bekräftelsen får du information angående plats och hålltider för kursen. Priser I heldagskurserna ingår lunch, dokumentation och förfriskningar. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar. Öppet köp och bytesrätt Avbokning kan göras upp till 14 dagar före kurs/ seminariestart utan avgift. Vid avbokning efter detta datum debiteras full kursavgift. Du kan då begära bytesrätt och delta vid något annat tillfälle inom ett år, till motsvarande värde, eller ge din plats till en kollega. Det tillkommer dock en administrativ avgift om 495 kronor för detta. Om du avbokar senare än 2 hela arbetsdagar innan utbildningen startar, eller uteblir utan avbokning, debiteras full avgift och den fria bytesrätten förfaller. All av- och ombokning skall ske skriftligt och bekräftas av SIS Förlag. Under speciella omständigheter kan vi tvingas ställa in enstaka kurser/seminarier. Betalningsvillkor Betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 24% samt påminnelseavgift om 45 kronor. Publikationer Beställning av publikationer gör du på eller eller telefon: Vid beställning av publikationer tillkommer moms och frakt. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar. * Paketerbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Standarder och handböcker levereras i samband med utbildningstillfället. Erbjudandet gäller för samma deltagare på kurser inom 12 månader från anmälan inkommit till SIS. Fakturering sker i samband med det första kurstillfället, varefter avbokningsrätten förfaller. Ombokning till kommande kurstillfällen sker enligt SIS allmänna anmälningsvillkor. SIS Förlag AB telefon: fax: e-post: webb:

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en

Läs mer

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Utbildning en bra investering Välkommen till Byggingenjörernas kursprogram för våren 2010. Här finner du ett brett utbud av kvalificerade kurser för vidareutbildning.

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 SBUF- projekt 12861 Projektnummer: 13007 Kund: Peab/SBUF ProDevelopment i Sverige AB Written by: OL Storgatan 9 2014-04-18 972 38 Luleå www.prodevelopment.se

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2010 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012 Bygg lufttätt på rätt sätt SIDAN 24 HÅLL DIG UPPDATERAD! NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, entreprenadjuridik, upphandlingar mm 2 514 byggare valde oss Stockholms

Läs mer

RoadMap för digital information om byggd miljö

RoadMap för digital information om byggd miljö RoadMap för digital information om byggd miljö Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 2 Copyright författarna och Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt BYGGHANDLINGAR 90. Del 5. Redovisning av Installationer Utgåva 2

Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt BYGGHANDLINGAR 90. Del 5. Redovisning av Installationer Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90 Del 5 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Redovisning av Installationer Utgåva 2 2010 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 Del 5 Redovisning av installationer, utgåva

Läs mer

Byggprocess med garantiförvaltning

Byggprocess med garantiförvaltning Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Augusti 2004 Byggprocess med garantiförvaltning Ett utvecklingsprojekt för nya bostäder med sund innemiljö, effektiv energianvändning och långsiktigt låga

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Common code system and its importance for the development of BIM into the Civil Engineering Lars Fälth Marcus Ohlsson

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Littteraturen hittar du i webbutiken på www.byggtjanst.se!

Littteraturen hittar du i webbutiken på www.byggtjanst.se! aktuellt om bygglitteratur BYGGMÄSTARNAS KOSTNADS- KALKYLATOR 2009... sid 3 BÄTTRE LEDARSKAP... sid 12 BETONG & TRÄ TVÅ INNOVATIVA MATERIAL... sid 14 RESEGUIDER ROM, PARIS & BERLIN... sid 18 NUMMER 3 2009

Läs mer

LAST UNDER BYGGSKEDET

LAST UNDER BYGGSKEDET Denna handbok är en kondenserad beskrivning av de regler som ges i SS-EN 1991-1-6, vilken omfattar beskrivning av ett antal laster som ska bestämmas och tas hänsyn till under byggskedet. Handboken är tänkt

Läs mer

SABO sprider kunskap

SABO sprider kunskap SABOs kongress Vässa din bostadsengelska Att lyfta fram HR-arbetet Vinnande förhandlingsteknik LOU för bostadsföretag Professionell renovering Utemiljöträff Utbildning i grannmedling Bredbandsdagar Kommunikationsdagarna

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Frågor och svar inom Eurokoder

Frågor och svar inom Eurokoder Frågor och svar inom Eurokoder Version 2 SEPTEMBER 2012 Innehållsförteckning Allmänna frågor... 04 SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler... 08 SS-EN 1991 Laster... 13 SS-EN 1992 Betongkonstruktioner...

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

- Handbok - Arbetsmiljö i byggprojekt

- Handbok - Arbetsmiljö i byggprojekt Arbetsmiljö i byggprojekt 1 (20) - Handbok - Arbetsmiljö i byggprojekt Arbetsmiljö i byggprojekt 2 (20) Om Diligentia och denna handbok Diligentia är ett dotterbolag till Skandia Liv och har uppgiften

Läs mer