RECENTIORIBUS NUMIS ARABICIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RECENTIORIBUS NUMIS ARABICIS"

Transkript

1 DISSERI' ATIO DE RECENTIORIBUS NUMIS ARABICIS R E G. A C A D EM IÆ U PSA L. CUJUS TARTEM PRIOREM VENTIA A M PLISS. O R D IN. P H IL. P R Æ S I D E D o ct. e r i c o m. f a n t REG. ORD. DE STELLA POLARI MEMBRO HISTOR. PROF. REG. ET ORD. ACAD. REG. LITTER. HUM. HISTOR. ET ANTIQUIT. STOCKHOLM. SOC. REG. SCIENT. UPSAL, IT LITTER, SCANDINAV. HAFN1ENS. SOCIO IN AUDITORIO GU STAVIANO PUBLICÆ CENSURÆ DIE XXIV MAJI MDCCCXV H. A. M. S. PRO GRADU PH IL O S O P H IC O SUBJICIT JONAS ARVID. WINBOM VFLANDUS ' I v m w iia n a sm v rnuajmmkm UPSALIÆ Excudebant Zeipel e t P a l m b l a d

2 OPTIMIS PARENTIBUS P I E T A S F I L I I. J o n. A r v. W lnbom f

3 SACRAM R E G IA M M A JE S T A T E M E. EDHOLM. D. REO. ORO i WASæi ET REG,.SORUSS. AQUIL. RUBR. II CLASS, EQUITI, SEREN. FRrilCIP. SUCCESSOR. MEDICO, CET, S P E C T A T Æ F ID E I V IR IS M. M. ROSBECK REGIO SECRETARIO, ORDIN. REGNI IN CONSESSU PUBL. OEC0N0M. ET NEGOTIORUM A SECRETIS, CET, PRÆCEPTORI T CONTUBERNALI FIDELISSIM IS dedicat J. A, WlNBOM«

4 J. A. W IN B O M r S. P. D. P R Æ S E S. U t inter dulcissima ingruentis seneftutis lenimenta esse solet praeteriti ævi recordatio, quo vegetis mentis corporisque viribus omnia nobis læta atque fausta videntur 5 ita temperare mihi non possum, quin meam Tibi tester animi aïïe âi on em, qui reviviscere mihi fecisti illius temporis memoriam, quo ante hos X X X II annos in Cathedram deduxi juvenem, iisdem, qui Te manent, honoribus ornandum, Amicum et Collegam meum jam mullo honoratissimum, Celeberrimum Professorem P e tr u m F a e. A u riv ijlliu m. Ille quippe Praeceptoris et Patroni mei æternum colendi, T u, Am ici et Commilitonis dileåissimi filius, uterque Patre dignus, meo consortio in ultimo hoc eruditionis Vestrae specimine potissimum uti voluistis. Quod, ad T e quod attinet, non in m e alio, quam amicitiae nomine suscipere potui, utpote Arabicarum litterarum penitus ignarum, unde et dissertationi Tuæ ne verbum quidem, quod adderem, habui, nec defensioni ejus me inserere necesse duco. Arripio tantum lubens hanc occassionem publice T e de meritis Tuis gratulandi, quæ ad prim um inter Philosophia? Canditatos locum Tibi viam pararunt neque dubito, quin paratura sint ad majora, quæ illis respondebunt, præmia. E x his autem persvasus esto, m e vix minorem percepturum fore voluptatem, quam qui Te cognatione proxime attingunt inque liis paternum me alfeåum partiri Viri Summe Reverendi, qui una ruecum, non tantum Apollinarem laurum juvenis; sed et Senex summum gratiæ Regiæ insigne uno eodemque temporis momento, ineritis solam stiperior, adeptus est. Dedi Upsaliæ d. X \ IMaji MDCCCXV.

5 % DE R E C E N T IO R IB U S N U M IS A R A B IC IS REd. ACADEMIffi UPSAX,.. L V 3 ui id in fe fum,fit, ut generis hum ani, a Divinis fuis initiis uno perpetuoque tenore ad fublimiora tendentis, fata, diverfos culturæ gradus, causfas denique et leges p rogresfuum, per temporum m utationem, mentis noftræ exam inet, is, fi talein condere ftudeat Hifloriam, qualis, auctore C icerone, teftis lit tem porum, lux veritatis, vita memoriae, magiftra vitæ, intelliget, rei Hiftoricæ parum profuturum, folam fcribentium venerari auctoritatem, conjecturasque caeca credulitate confirmare, quas ipfi ar* ripuere, avidi funt fecuti, morofe deferuerunt. Æ terna hiftoricæ veritatis regna moliturus, in id igitur præcipue incum bet, ut ipfam Hiftorræ materiem, luas disquifitiones et m editationes, m onum entis, quibus edacis pepercit ætatis injuria, fuperftruat. Quo dudtus confilio ftudiorutn feu auctorem fibi, feu fociam eliget R em Numariam. E x iis enim ipfis, quae illa praebet, m onum entis, magna ex parte, temporum diftantiam, laeculorum genium varietatem que linguarum, jufta penfitando æftimatione, colliges. U t vero h oc, quidquid fit, commodi eo m ajus, quo gens ipfa, de qua quæritur, eft antiquior; fane maximi ducimus m om enti, dum de Arabibus iisque adjacentibus loquimur, quorum fi agitur Hiftoria, agitur de populo vetuftatis fama præclaro, de omnium fere Sci- A enti*

6 entîarum et Litteraturae ambitu optime merito, <îomr militiæque percelebri. Studia Num ism atum, quae horuin funt utilitates, tanti habentes pretii, haud inepte ducim us operam qualemcunqne navare infignionbus, quibus jain 357 Numophylacium Reg. Academ iæ Upfal. gloriofe praepollet, Arabicis defcribendis. Quum autem inter noflrates fummi, quos veneramur, viri Car olus A urivillius i), Gudm. Adlerbtth 2) et ffoh. Hallenberg 3) fuas de veteribus, qui anno Hegiræ 76 R. O. DCXCV primum cufi fub nomine Cuficontm occurrunt, eruditisfimas publicavere disquifitiones ; nulli vero, faltim quantum fit nobis cognitum, numos hodiernis Arabicis litteris ornatos divulgando tractarunt, in animo nobis jam e ft, disfertationis confulturi finibus, horum, quos in Num ophylacio Academ ico fuit videndi occafio, recentiorum, fecundum ordinem temporis quo acceslerunt, afferre explicationem, mitiorem conatus juvenilis interpretationem, B.. L. n o bis enixe expetentes.. Auguftisfim us R ex C aro lus XI fingutari in C am é lias Upfàlienfes gratia die»8 Aprilis ) dono dedit Au,- TÎ. 1) Nov. Afta Reg. Soc. Scient. Upfal. Voll. IT. pag. 79 etc. 2) Kongl. Witterh. Hift. och Antiquitets Acadero:s Handl. Fôrfta Delen fid ) Colleftio Numorum Cnficorum, quos aere expresfos, addita eorum interpretatione, edidit Halltnberg Stockholm ) Litterae Munificentisfimi Regis, ad Senatorem Regium, Cancellariæ Præfidem et Acad.. Canceliarium Comitem Ben e d. O x e n - s t j e r n a datæ, hæc habent : Så/om IVi hafvt rejolverat, att till /leadsm en i Up Jala fo r or a det K onjlstyckt filer Cabinet t fom derpâ Slottet härtill Jlätt ha/ver ; alltfå hafte W l E ie r få fom Canetilario Ac a. demice dtrom velat hârmed efterràttelje g i f t a, lemnandts till E d tr otn-

7 Augußanam eximii operis ac pretii 5) Pinacothecam, unde lua Num ophylacium Academicum repetit primordia. Inventarium huius Scrinii proximo metife Junii confectum atque die 14 OCtobris 1698 fubfcriptum teftatur 6) inter 354 variarum gentium num os tres fuiflte Arabicos. U nus eorum Cuficus, feu vetuflis Arabum litteris inferi* Pt us, ære donatus fuit i8 3 7)» alter vero nobis jam memorandus eft Turcicusy qui retentioribus litteris Arabicis in priori parte habet i. e. Sultan Selim filius Suleiman Chan et ab altera ö^acaj j e. A> i* e. infignis fit eins vififoria! Halebi feu Aleppi, quod emporium Celebr. ff. S. Asjemanno audit alter Sy«riæ oculus g). Hic numulus 9} argenteus adeo quidem ofeifo rg y hurtt bemâldte Konß-Stycke vid Academien båfl kunde placeras» etc. V. Archivi Acad. Kon-Brefbok Litt. B. Fol. 334., atque praeter alia haec funt Excellenfisfimi Comitis verba litterarum ad Confiftoriura Acad, die 1 Maji; Så/om nu detta år tn fynnerlig Kongl. M ajefiåts N åd och bevågenhet fö r Academ itn, och ett få dant Stycke icke allenaß lårer lånda Academien till heder och p ryd n a d, utan ock till gagn fa m t få r nöj elfe, i fynnerhet fö r dem, forn vilja tr after a ßudia Num ism atum, hvar a f i bemåidte Cabinet något fö rrå d finnes ; alltjå behagade E d e r, gode H erra r, för ordna Bibliothekarien med ännu två andra a f E d er, hvilke tillika med dem t fom Landshöfdingen committer andes va rd er, ett fullkom ligt Inventarium dtrö fvtr måtte förfärd ig a och Cabinetet emottaga. Cancell. Brefbok Litt. C. Fol ) Detta år ett fkattbart fiyeke vårderadt för en tunna G ald, font ja g u ta f fal. H err Cancellarit (G r. B. O x k n s t j e r n a ) egen mun åtfkilliga refor hört hafver; tefte J. E e n b e r g in Beråttelfe om Upfala 1704 pag ) Pag. 37 et 51. 7) In Disfert. de Numis Cuficis R. Acad. Upf. Paftoris nunc EccleC S. Trinitatis & Præfefti Seminarii Theo!. Mag. Nie. K e lls tr ö m. 8) Biblioth Orient, praefat. pag. XI. 9) Primae tantum eft magnitudinis et pondus ejus 22 2-I0:dels Ass. Svecarf.

8 ofcitanter cufus eft, ut annus non coropareat; docet a s tern Hiftoria, S elim u m, ejus no minis 2, P atri fuecedentem menfe Septembri anno Hegiræ 97 4, qui anno Chriftianorutn 1560 refpondet, per novem annos imperio præfuifie. Quisnam tertius Inventarii allati numus Arabiens1 fuerit, penitus nunc latet, et quam vis Supellex Academ iæ numaria jam ab anno ) benev o lo) Primum omnium fuit donarium Legati i Polonienfis Galecki* de quo his verbis teftatur Protocollum Conf. Acad. die 10 Maji 1699 : Upplåftes Illuft r. Cane ell. b ref a f den 28 A p r il, ait den Polnißte Senatorn med (lorfia berôm talat om den heder och få g n a d honom vederfa r its i Up fala och att H. K. Maj: t, fedan H. Excellence det fö re d r a g it, fådant med N ådigt behag upptagit. H ärvid berättade Profes/or G o e d i n g, att han i Stockholm haft tillfälle, att uppvakta den Polnißte Senatorn, då han åfven fom förbemåldt å r, ftg utlåtit, jemvål med hälsning till alla fa m ttl., och ftiånkt hit till Konft Stycket på Bibliotheket en G u l d - M è d a ille, fom till nuvarande Konungs kröning i Poland år ftagen a f år 16(77. Denne Sfverlemnades till H r Bibliothekarten, att behörigen placeras i ofvanbemåldte rum. Exemplum ejus brevi fecutus Celeberr. Asfesfor E l i a s B r e n n e r, qui non tan«tum Numisma argenteum conjugis fuæ S o p h iæ E l i s a b e t h æ, in Novis Litterär, Maris Baltic! ad annum 1700 pag. 368 æri inciium, dedit; fed etiam alios 32 numos Svecanos, quorum mentionem facit Conlift. Protocoll. die 4 Dec : Uppldftes H r As/. B r e n n e r s bref den 23 fiftl. Nov. till Prof. N o r r m a n, hvari berättas, d tt han nted Vise J3ibl. E e n b e r g ofverfåndt 32 diverfe forter a f Sveriges Kongars gamla M ynt tillika med en fer deles Tafia på dem, efter Series Regum, fom han till Acad:s Bibliothèques Cab. fkånker och fo r årar \ varande s de 5 fö r fta, nernl. B i r g e r J a r l s, AIagni L a d u l å s, B j r g e k M a g n ü s o n s och 2 Kon. A l b r e c t s de m årkvårdigafte, att fta d få - fta Rtkfens ålder med, emedan de alla före Unionen, fom fkedde i D rottning M a r g a r e t æ tid, med 3 Kronor uttryckeligen finnas präglade. A f de ftdnare åro G u s t a v i i Upfala-Mynt fam t E r i c XIV M arkflycke, hvarpå Danmarks och Noriges under Sveriges och Götha Vapen affatte finnas. Eljeft åro des fa Original alle väl conferver ade och feries Regum ifrån A l b e r t i till E ric XIV tid fullkomlig. H r A s f Cnfkar derjdmte, att de höge H e rra r, fom dertih au-

9 volentia amicorum augeri coepta fît; e x aftis tamen non cognofcitur, ullum Arabicum accesfisfe numum antequam Secretarius C a r o l R e f t e l i u s aurtum dedit Algerianum 11). Donator ipfe 1739 narrat 12) Suit ani nos integros atque dimidiam & quartam eorum partem Algerii ufu receptisfim os esfe nutuos aureos, et C. L. J o r a n s s o n docet 13) Sultaninum continere 70 cum dodrante asles Svecan. ; quum autem pondus huius numi efficiat 17 asfes cuua dimidio; fequitur illum esfe quartam partem Sultanini,cujus pars adverfa inferiptionem habet i.e. Sultan Machmud, et in averfa parte legitur O y ^ //gg i. e. cufus A lgerii 1144, qui annus hegiræ incipiebat 14) 1731 reparatae falutis. Nutmilum hunc accuratisfime N:o XIII Litt, a æri incifutn exhibet fubjunéta Disfertationi noftræ Tabula, quam Celeberr. nunc Judex rei metaüicæ atque monetæ Guardianus et Eques R. Ord. Vafæi G u s t a v u s B r o l i n g, litteris heic laudabi- iïoriferade åro fam t råd och åtnne ha/va, wed de moderne Sven fie M idaillerne, fom frå n Kon. G u s t a v i I tid åro ßagne, denna Jeritm behagade låta complettera, hvarigenom Kongl. Aeadentiens Cabinet intet ringa anfeende och firlighet /kulle taga, berättandes, att Hans Kongl. M ay.t glorvårdigfi i hughommelfe Kon. Ca r l XI med dupletterna a f de gamla Romerfka Mynten till Up/ala Academiœ Bibliothèque en hogß prifelig anfialt gjo rt h a fver, hvilke nu i Kongl. EflatsContoiret liggee förfeglade. Reliquorum benevolentiam fiientio praeterire cogimur. n') V^rba Protocolli hæc funt: Anno 1735 d. 24. Sept, invente* rades KonR-Cabinettet: / fidfia Lådan ligger en A l g i r i f k Dusut a f Secreteraren C a r l R e f t e l iu s fö rä ra d, 12) Bpfkrifning om Algier 2 Del. pag ) Tabeller, fom foreftslla förhälfandet emellan Sveriges och an* dra Unders Mynt, vigt och mlltt. Götbcb. 7813, pag. 3 0 / 14) Tefte Jo h. G r a v j o in Epochis Celebrior, Principis U l e ig B ï i g i.

10 biliter invigilans, 1788 præfe&o Num ophylacii amicisfinie confecit, nobis nunc perbenigne dono datam.. III. Ab hifce initiis feliciter admodum crevit penu recentiorum Numorum Arabicorum R. Acad. UpI. Q vum enim R e gis Regnique SvioGothici Senator, Commifionis Nom o- theticæ Præ fes, Reg. Ordinum E ques et Comm endator atque huius Academ. Cancellarius Excellentisf. C om es C arolus E h r e n p r e u s jn ufum Studiofæ Cainenarum Upfalienfium Juventutis liberaiisfime 15) fuuin offerret Numophylacium j pretiofisfimus hic Thefaurus continebat 15) Litterae Summi Mecenatis die 23 Decembr. datae hujus funt argumenti: Det år mig hjerteligen k å rt, att H r Reïïor och F. Conjtßoriutn Academicum med välbehag upptagit det anbud ja g låtit göra igenom någre H errar Pro/esforer, att m itt Mynt-Cabinet /kall (lä till Kongl. / Icademiens tjå n jl, emot betalning a f defs ohngefårliga invärtes värde. fag mäße bekänna, att ja g det med mycken möda och fio r koßnad i några och trettio år ihopfamlat, och tr o r, att det kan räknas för ett ibland de bäßa M ynt- och Médaille Cabineten uti R i k e t; hvarfärt ja g ej utan någon rörelfe kan gåra mig qvitt derifrån, hålfl det forordfakat mig många menlö/a nöjen och ojkyldiga tidsförd r if ; dock fom ja g ej äger någre brößa rfv in g a r, eller andre arftag a r e, [om det/amma efter min död kunna fammanhålla och fö rö k a, det jäm väl vore fk a d a. om det blefve (kingradt, få har ja g med min Gr ef vinnas famråd beßutit, att på fö r r omtalte Jätt öfverlämna det till Kongl. Åcademien i Up/ala, fåfom ett p ro f a f min erkänfamhet fö r den vänfkap och förtroende, fom famtelige defs värde H errar Ledamöter, fö r mig behagat fö rk la ra, och (kattar det fö r vinning nog, när mitt anbud d*m behagat fam t att detta Cabinet alltid få r kallas Numophylacium FJirenpreufianum. fag har den äran, att med uppriktig tillgifvenhet fram lefva Magnifici Herr Reïïoris och K ener. Confißorii Academici tjänßfkyldige tjänare och trogne Vän Ca r l E w r e x p r k u s.

11 bat unum numum aureum Arabicum atque argenteos undecim Arabicos & Conftantinopolitanos, itemque Turcicos tres aureos et feptenr» argenteos, ut colligi poteft ex Epitome Numophylacii Ehrenpreiifiani 1 6 ), quos Celeber. P ro- 16) Titulum habet: E x tr a ft a f Numophylacium Ehrenpreuftanum, cujus pag. 2 legitur: 1 Arabifk i Guld, vâger 1 i^ td cls Ducat: 11 E d o oeli Conftantinopol. i Silfver våga 3 1 4:dels lo d ; 3 Turkijke i Guld våga 2 Ducaterj, 7 Dito M ynt i Silfver våga 4 lodj et Litterarum immortalis Mufagetæ, quibus Epitome adjunfta erat, die 21 Jan hæc funt verba: Med H err v. Bibliothecarien Z i e r v o s e l har ja g nu igenom gått, upptecknat och värderat m itt M ynt-cabinet, /om till antalet heftiger fig tht 2699 piecer, beftäende a f q.:de Is Ducater i G u ld, 2363 led Medaille-Silfver och äldre m y n t, göy. lod Kopp a r, Tenn- och Bronce-Medailler. Hvad värdet angår,jå har ja g utfå tt i D:r K:mt öfver hufvudet fo r BraBteaterne, fom är nog lindrigt i anfeende tilt att ganfka mänga der ibland koftat mig 1 Ducat fiycket, men få under 3, 6 a 12 D:lr. U ppi de äldre Mynten till Konung C a r l XI har ja g haft [vårt att finna något värde, hvarföre ja g dem allefammans uppvägt och beräknat till 7 D:lr 16 öre lodet, fom år lika med Medaillerne, hvilka kofta få mycket pä M yntet. De i Kop- Par ftdgne Medailler, Jom till en del åfven åro fö rg ylld e, har ja g ej högre uppfört ån till 1 D : lr, och hvar Ducat till 21 D :lr, allt Kopparm ynt, öfver hufvudet; Hela Plåt/viten år ej högre räknad, ån fom han allmänt går och gäller, fom bredare kan fes a f hos fogade E x tract a f hela Cabinetet, och hvarotn med det mera angående M yntens befkaffenhet H err Z i e r v o g e l, fom varit tillftådes når allt blifvit räknat och vägt, lårer kunna göra en fullftändig beråttelfe. Uppå en /adan g r u n d, fom förbemåldt å r, ftiger värdet a f Mynten och Medaillerne till 29.32p D :lr 23 öret H ärtill lågges D:lr 9 öre K :m t, få att Summan blifver 36,000 D:lr fö r hvilken ja g öfverlåmnar till Up fala Kongl. Académie detta m itt M ynt Cabinet, fom koftat mig fä mycken möda och mer ån dubbelt få mycket i penningar, det ja g tj vill räkna, få fra m t Herr Rector och Uen Conftftorium med välbehag anfe detta m itt anbud, och att det vid Academien oförryckt blifver bibehållit, under namn af N u m o p h y la d u m Ehrenpreufian utn, fa m t efterhand com pléteras quibus addatur Confirmatio mitrsf. Regis A d o lp h i F ä e d e r i c i die 14 Febr. eodem anno feripta:

12 ProfeSforE iitcus G ö t l i n, de omni re numaria immortaliter meritus, præfie&ura Num ophylacii die 7 M<:ji anno 1781 ei commisfa, exandnavit atque in fu o N u m o.u m hujus Pindi Orientalium Catalogo defcripfit. D ecem illorum antiquiores laudabili opera recenfuit Paftor K e l l s t r Ô m 17) et primus duodecim reliquorum, litteris Arabum rectntioribus infcriptorum, eft Fondue f. aureus num us Imperatoris M ustaphæ ll:di, cujus ab una parte vifitur Tughra 18) f. monogramma, unde extricandum h. e, Muftafa filius M uham edis Chani, et infra j - z atque veftigia 19) anni / 4 ] i. e. Infignis fit ejus vi&oria! cufus in fede Is- W i late O/s i Nåder fâ mycket hellre väl behaga Edert i berörde mat. to yttrade upplåt, att till W år Académie i Upfala a f f å och fo r y ttra Eder vackra M yut.fam ling, fom f f derigtnom vifen ett beråmvdrdt p r o f a f Eder öma forgfållighet om / amma Eder anförtrodde Academies tillväxt i nyttiga och prydande inrättningar, hvilken TFi vid alla tillfällen gjerna befrämje. Kon. och Canc. Brefbok Littr. G. Ex Protocollo Conf:ii Academ. die 29 Febr. J752 3 et 23 tandem obfervamus, egregium Numophylacium Ehrenpreufianum, fplendidisfimo armario inclufum, Stockholmia migrasfe die 24. ejusdem menfis et anni atque Upfaliam pervenisfe, 17) Disfert. allata. 18) Tughra p. t. lignum Regium du&ibus fuis infigne, nomen Principis comprehendens, quod Diplomati vei Epiftoiæ Regis in fronte praefigi folet : Meninfki Lexicon ed pag. 3*ro, A doftisf, Caefar. Vindob. Confiliario Bernh, de Je n isc h merito vocatur im plexa feriptura in praefatione Commentationum de Fatis Lingvar. Orientalium pag. XXXI. 19) Clare apparent notae numerorum II, reüquæ, ni omnia nos fallunt, fuere 4lji quod certius autem conflabit, fi nobia adeo felicibus esfe contingat, ut editionem liram Lexici Meninfkiani videamus» ubi T. II. pag. i. argenteus Mufiaphæ II ejusdem anni ære donatus exhibetur, tefte 111. O. G. T e c h s e n Additam, I. pag. 64.

13 îslam îsm i f. Conftantinopoli i i c 6, quod refpondet -anno Chriftianorum 1694 ab undecimo die A ugufti menfis, quo habenas imperii capesfivit Muftapha. Inlcriptio partis averfæ eft: ( j ll x l 5î (jllojl, IjUaJLJf i. e. Sultan duarum continentium {Europas at que Afiœ) & Chakan cio) duorum marium (Ponti Euxini atque M aris Mediterranei) Sultan filius Sultani. Vid. Tabui. N io V I I I n ). Secundus eft aureus Imperatoris Achm edis III, qui in Tughra habet <jlå- ^ JmaI q. e. A chmed filius M uhamedis Chan, atque in averfa parte IIP çj cufus in fede Islam, f. Confiant. siis, cujus anni hegiræ initium erat dies ç Maji pofi: Chrtftuin natum ann Æ re donatum fiftit Tab, N:o VII. 22). Tertius etiam eft aureus ejusdem Imperatoris A chm edis Tughrain habens et votum nuper allatum, addito infra j// sà*u tj Cufus Mifræ feu al- Cahiræ Æ g y p ti, anno m y. Inlcriptio averfæ partis ea dem ac Tab. N:o VIII. 23). Quartus eft Grufch vulgo P ia ß e r, feu argenteus 24) Imperatoris Achm edis B III 20) De h»c voce Tartaricæ originis videatur Celeberr. Prof. Tb. Chr. Tychfen Commentar. R. Soc. Scient, Gotting. Vol. X. Clasf. Hid. et Phil. pag. 23, et IIluftr Gerh. Tychfen Introduttionis in Rem Numar. IVluhamedanorum Additament. 1 pag ) Hic numus pondere continet 54 Asfes Svecanos. 22) Septuaginta et unum cum dimidio Asf. Svec. pondo habet. 23) Pondus eft 70 3-io:de!s Asf. Svec. 24) M. Steph. Schultz in Itinerario Leitungen des Höchßen auf den Reifen, Vierter Theil pag. 2+? hcec Smimce 1753 a ife r t : Bey dem H r n van Qement fanden w ir eine grosfe Menge von Spiautre ; - diefts Metall kommt aus China. In Teutfchland nennet man es das Etiglifche Z in n ; hier zu Lande werden die P ia f tri daraus ge präget.

14 IIÎ Tugbram exhibens et infra /// ^ * 5 q. f. cufus Conftantinopoli Pars averfa eandem infcriptionem a0 Tab. N:o VIII allatam fiftit, quam fupra explicavimus. Quintus eft Slota feu argenteus ejusdem Imperatoris cum infcriptione: ^ ca+txf ^xl-xmji /// &CU pfo (jiä. (A*:*.* Sultan A ch med filius Muhamedis Chani. Perduret regnum ejus! Cufus Conftantinopoli D e fcriptura partis averfae valet, quod de proximepraecedenti fuit di&um 2$), S ex tu s eft ütxj^f Onlic f. argenteus purioris m etalli, cui in Tughra ^ 2» A ^ f i. e. Achm ed filius M uham edis Chani, et in averfa parte \\\ vj Cufus in Tabriz 26) 1115, feu Chriftianorum anno )» S ep tim u s, Oétavus et N onus eft P a ra, feu numu- îus argenteus cum Tughra Athmedis ab antica parte 3 a poftica vero infcriptum legitur in duobus//)0 p ic and tr.it wenig Silber verfe t z t, Jo dafs in einem P iaflro, deren a ei n/n Duc atm aiismachen, und nach Sàchfifcher M ünze, etwa j8 Gro fchen gelten, kaum vor 2 Grojchen Silber gefunden wird. Ein P i tt f t r e wiegt fchw ercr, als ein Hollåndifcher Löwen-7haler ; das åus- J'ere Anfehen desfelben und der Klang iß fa ß dem Silber gleich. 25) Horutn uterque numorum decimae eft magnitudinis, ille pondere aequalis 532 Asf. Suec. et pretium ejus 23 cum dimid. Skil. argenti Sv. ; hic continet 409 Asf. Sv. et 19 Skil. atque 3 Oris Arg«Sv. valet. 26) Ab. Ill O. G. T y cjisen, Introduit, in rem Numar, Muhamed. pag. 176 adfertur inter praecipuas officinas Monetarias in variis vaftisfimi imperii Tarcici civitatibus inftitutas, et hic numus eft unicus, quem ibi cufum posfidet Upfaiienfis Regia Academia. 27) Quintæ eft magnitudinis atque pondeiis 91 7 io;dels Asf, Svecan.

15 ) lï ( tji v.j j a3 et in tertio /p & L * j * o j o 2g). D ecim i, etiam Parce, ad ver fa p ars infcribitar: (ju*. ca^ci.^ ^ Sultan Achm ed filius Muhatnedis C hani, et averfa pars /0 p ic * ÂAia/iaM*3 i/ C U e* ejus viftoria! Cufus Conflant ). U ndecim us, etiam inter P aras eft numerandus, cum Tughra Achm edis inadver- la parte, atque in averfa: / Ü 3 0 ). Qui exftat dutodecim us vocatur &c*3 Î Akciay albus, G ræcis A sp er, minima m onetæ Turcicæ fpecies 3 1), quæ eandem Achm edis Tughram in adverfa parte oftendit, in averfa omnino fimilis Grufch fupra alatæ 32). Defcriptis fic recentioribus nu* m is A rabicis, qui menfe Februario 1752 Numophylacio Khrenpreufiano inerant, non taceamus oportet M ecenatem liunc Camenar. Upf. deinde binis Numophylacium num is Cuficis et 24 numismatibus Svecanis munifice au» x isfe, atque egregiam librorum Numismaticorum fupelletilem Bibliothecae Acad. dono dedisfe, antequam placide diem obiit fupremum 21 Febr. 1760j nec ingratum Le- <fto- 28) Primæ et fecundæ funt maqnitud. et pondera continent, pro fe quisque, 9, 9 6-io:dels et 9 9-io:dels Aaf. Sv* 29) Pondo habet 7 cum dimidio Asf. Svec. 30) Septem Asf. Svecan. ponderis eft. 31) Aubry de la Mo t r a y e in Itinere fuo haec adfert : Les Turcs multiplie leur monnaye en une infinité de parties. Les Aspres font fi petits, qu il faut mouiller le but de doigt pour les ramasfer de desfus une Table. D ailleurs on compte par Aspres, par exemple au lieu de dire dix Grufch ou Piaftres, on (ÿt mille deux cents Aspres, ce qui fait, que dans les grandes ventes publiques on n entend parler que de millions d Aspres. On compte aufi les grosfes Somme* par Kesfées ou Bourfes, qui valent cinq cent écus; v. Ses Voyages T. I. pag ) Numuhjs hic pondere aqualis eft 4 3*io:dels Asf. Svecams.

16 «ftoribus fore fperamus, fi pauca fubjiciantur ex Vita hujus Herois, ab Ipfo die 13 Decem bris 1759 fcripta et nunc in Bibliotheca Academiae fervata 33)... IV. 3 3 ) Q?a8 C a r l E h r e n p r e u s bief fö d d år 1692 d. r8, (29) anati Örebro Stad. I mina yngre år höll min k. Fader privat Infor. Tiiator fö r mig ; men i?o2 i början a f å rtt Jattes ja g i Stockholms Tyfkx Skola. D iflin g stid n 1706 kom ja g till Up fala och åtnjöt der Prof- J o h. U p m a r k s både öfverinfeende och undervisning i bokliga konß e r, (/amt hos fiera anförda Profesforer). înemot ç/ttlii ig 10 bår job de pejlen vifa fig, i Up fa la, hvar/öre ja g nödgades refa till mina anhörige uti [Vermeland. i f n in Febr. fick ja g bref a f min k. Fader, a tt Kongl. Rådet Hr Gr e f ve A k v id H o rn redan låtit infkrifva mig fåfom e. o. i Kongl. Maj:ts Cancellie och U tri.es E xpedition, med antydan att fir a x t begifva mig till Arboga, och ifi2, fedan Æ o h.c a rl XII:es befallning ankommit, att en Cancelli ft och tn Copifi /kulle ut- /kickas till Bender, förordnades ja g till Copiß och affåndes den 5 ffu - n ii, jåmte Cancellifien Baron O l o f C e d e r s t r ö m med en angelägen Deptche till Konungen V i gm go i Gätheborg den 2o:de dito om bord på ett Köpmans-fkepp voro* i flor fa r a, att blifiva fångne och vår angelägna Depeche borttagen. For ojs var ej annat r å d, ån att vi lade o/s förklädde Jom M atro/er i hhvgmattor och ut g å fv os fo r fjuke Båtsmän : Depechen infveptes i en /äck jåm te en flo r järnkula med befallning till vår befkdlige Skeppare Sm itt, att den väl förvara, men i hög f l a nödfall hellre kafia den öfter bord, ån låta den falla i fiendens händer. V i anfågo ej rådeligt att längre förblifva på Sven/kor fa r ty g e t, utan anhöllo hos Angelfka Con- VoyCapitenen, att få emot hederlig betalning komma på drfs Örlogsfk e p p, det han ock på garfkx förbindligt fått tillät En fiåndig motvind och florm, fom dr ef ofs ända till Skott/ka vallen, gjorde re fan lång, be/vårlig och koflfam. Åndteligen komtno vi den 26 It i lyckligen till Amflerdam. Sedan till Hag Cöln Coblentz och Regensburg, fam t dtrtfrån Donaufirömmen ut/öre till Wien. IVidnre re/le vi genom Ungern öfver P r fsb u r g och J a z y till Ben der den 24. A u g., der honungen o/s med ail Nåd t mottog den i, (ra) Febr. hads ja g den lyckan att vara nud uti den bekar.ta Calabaliquen och fölgde H w s Kon l. Maj:t öfver ailt inne uti rummen och till defsp under rétraiten ifrån Kungshufet r föm då flod i ljufan. läge

17 . IV. Liberalisfima donatione Sturtzenbecheriana 660 numo* runv variarum gentium prospere die 26 Maji 1787 augeba ff'// det nyfs up by g da Concelliehufet f Hans Maj'. 15 fo t faftnade uti den ena fporren r hvarigeno'm Han kom, att falla öfveranda och blef fir a x t omringad a f Turkarne fa m t ledjagad till Bafchan i Bender, dâ ja g tillika blef a f ta Tartarer tillfångatagen och bortförd till Kautfchan i T artariet%hvarifrån e f 1er 8 dagars fångelfe Ångelfke Köpmannen La M o t r a y k mig frikspte. De liac redemtione ipfe Aabry de la Mo- TRAYE memoriae prodidit: Comme j appris. que M:r E h r f. n p r e u s, dont le Roi avoit recommande particulièrement la liberté, fe trouvoit à Caufchan entre les mains de 10 Janisfaires, j y allai d abord. Mais fes maîtres n etoient gueres traitables. Ils me demandèrent jusqu à 500 Ducats pour la rarçon et me maltraitèrent même de paroles, pour leurs en avoir offert 40. Ils firent plus; ils menacèrent de l emmener fi loin, que je ne le reverrois pas quand je voudrois; de le traiter d une maniéré que h pudeur ne permet pas de dire, et de le vendre enfvite. Il étoit préfent à ces menaces, et comme elles l epouvenfoient, il me pria inflamment en François de le délivrer à quelque prix que ce fû t, m asfurant, que je ferois remboosfé en Allem agne, comme il a fait, Je lui repondit, qu il me laisfat faire, et que je l aurois à bon m arché, avant qu il fût nuit. Là desfus je quittai le Caffé brusque, m ent en difant en T urc je n ai aucun autre intérêt à délivrer ce prifonnier pour de l argent, que celui de l amitié et fon indispofition, car il fe plaint d avoir le fièvre; mais il y a en chemin un ordre du Grand Seigneur de rendre fans rançon tous les prifonniers Svedois, felon le quel il faudra, que vous le produifiez. Enfuitejè pisfai auprès du Han, à qui je fis confidence de ceci. Je ne fut pas plutôt forti d âuprès de luiy qne je vis venir à moi 2 des 10 Janisfaires, qui dirent, que fi je vonlois donner 100 Ducats pour la rachat de mon ami, ils fe faifoient fort d y faire cor.fentir leurs camarades. Je repondis que n o n, et - - j ajoutai qu en corfiderafion de l indispofition de mon ami, j en donnerois 50 et jo autres à partager entre- eux. Je régalai leurs camarades avec de Caffé, nous convimes de 60 Ducats, m oyennant lesquels ils me mirent M:r F h n e n p k e u s entre les mains avec lfeur quitance par écrit. V. Ses V oyages T. II. Pag, Sum-

18 batur Numophylacium A tbenei noftri, quorum ayo aurei, argentei æreique litteris Arabicis funt itifcripti. N o v e m eorum antiquiores recenfuit Disfertatio KeHftrömii de Nunrris Cvficis, et e reccnticribus jam nobis com m em o randus eft aureus Imperatoris Turcici Suleim anni I. Inferi mus Mecenas fic pergit: Sjelfva Original Köpebrefvet på Turkifka, öch pu Sven/ka öfverfatt a f H o f R ätts Rådet H r H a n s O l i v e c r o n a ligger ibland Kongl. Academiens handlingar i Upjala förvaradt. Ifrå n denna tiden vifade Ilans Kongl. M aj:t i hela Jin lifstid m tg en u t märkt N å d Hans M ajeftät berömde ganfka mycket m itt upfo r ande vid nyfs nchnda tillfälle, utlåtande ftg nåäigft ibland annat, d 't Han ville förordna m ig till àf ver fie Lieutenant, det ja g i underdånighet m ig undanbad. Sedan Hans Maj:t 2 dagar fö ru t hade reft till Demotica kom ja g ganfka fju k till Bender föll i en Ja ftark or oft- och flufs-feber, att ja g nödjakades i 6 veckor hålla m ig vid Jungen. Om icke Holßenfke Miniftern H err F a b r i c e då undfå tt mig med penningar och eljefi låtit ftg vårda om mig, hade ja g visferligen förgåtts i m itt elände. çfag kom ej fö r r ån midfommarsafton till Tirmurtafch vid Adrianopel, der ja g med hjertans bedröfvelfe fann Hans Maj'.t Jängliggande. Den Nåd, hvarmed ja g blef em ottagen, går jag a f blygfamhet fö rb i att omröra J714 i ffu lii månad blef mig anbefaldt, att följa med Herr General- M ajoren, e. 0. Envojeén Baron G r o t h u s e n ftamt fö rrätta Comntisfions Sscreterare Syfslan vid afjkeds audiencen hos Sultan Ac h m e d III. Ofs vifades all uptänkelig heder medelft vackra Caftaners tilldelande åt livar och en jämte mycken Turkific välplågning. Det befynnerligafte var, att vi fingo be fe den präktiga St. Sophiœ Mofchee, hvilket ej gärna någon främmande tillätes. H r Envoyeen afrefte till Demotica; men ja g och H err O l iv e c k o n a blefvo någon tid qvar uti Conftantinopel, att, enligt Hans M ajits Ordres och Conßilutorial, emottaga och till Demotica öfver/öra en flo r Juwima penningar, Jom var upnegotierad, livilken commis fion, ehuru åfventyrlig i det landet, vi dock jfärßgtigt och lyckeligen förrättade. Under viftandet i Conßantinopel heftig ja g få font fornälfkare allt hvad på den orten i Dardanellerna och ett ftycke i Archepelago m ärkvärdigt var. Reliqua lettu dignisfima preterire equidem cogim ur; ex allatis autem facilis eft conje&ura de origine ISumophylacii Ehrenpreufiani.

19 fcriptîo adverfæ partis eft: pa,«, ( j.j &Lu (ju*lw (juabc* ea s* vj i/^!* e* Sultan Suiiman Schah filius Seiim Chan, cujus fit illuftris vi(ftoria! Cuius Halebi 926, feu Chr. 1519; pofticæ partis infcriptio: ^.sn.^5fj j.^ \ J j.xåx.}\ i. e. cudens aurum dominus potentiæ et auxilii terra marique. Hunc exihet nom um N:o I. Disfert. noftræ Tabula, qua 111. O. G. Tychfen olim communicata pars ejus antica iterum æ re donata fuit ) N os addamus, heic fer vari num um aureum M isrœ 92Ôcufum, qui etiam Sultani Su- Jeimani nomini additum habet titulum &L, atque alterum Dam afci eodem anno fabricatum, et alios præteræa quatuor eodem fuffixo carentes, quorum duo Hnlebi, 3 5 ) tertius Misrœ et quartus cufi funt. A ureus Imperatoris Sei imi II, Tabulæ N:o II, infcriptus eft ac fub N:o I numus allatus, mutatis tantum nominibus atque anno et loco, qui funt Misrce 974 f. poft Chr. natum Q uem tabula N:o III praebet eft aureus Imperatoris M u rad filii Selim i, cufus 982 = Chrift. 1574, ceterum infcriptione fimilis antecedenti. M ufeum Academicum alium ejusdem Imperatoris aureum poslidet, Misrœ quoque cufum, diveifo autem cuneo, atque tertium Confiantinop o li, quartum Halebi et quintum. **. Quod ad pofticam horum numorum partem, in omnibus conveniunt cum Sulermani Tab. N:o I: Quatuor Imperatoris Muhamedis III heic fervantur numi aurei, quorum prim us ab adverfa parte inferiptum habet ^ Os^*> f00^ ISsv+UjJci* ( J (jlck o U c, anno j00^ refpondente J J Chri- 34) In Additam. 1 Tab. IT. N:o 3.2 atque pag ) Alter eorum contra morem transpofitis zifris habet quod fine dubio legendum eft 926,

20 Chriftianæ E pochæ 1594, et in poftica parte occurrunt (jüaavwjf (jolci-j (j IIi Xaw, V. Tab N:o IV. Secundus eft: cufus Halebi cum iisdem praeterea infcriptionibus ac proxim e praecedens; tertius Conßcintinnpoli et quartus M isrœ ; utriusque in parte averfa eadem funt, quæ Tab. N:o III attulimus. A ureus num us Imperatoris A chm edis I. (Tab. N:o V ) M uhamedis filii folum nominibus variat. A nnus quidem non apparet, led fuit fine dubio Chriftianorum Pars ejus poftica non differt a Tabulæ N:o III. 36). Addim us tantumodo defcriptionem numi A rgentei Tab N:o VI 37), qui Tughram Imperatoris Suleimanni II. filii Ibrahimi, in priori exhibet parte, in altera vero ^3 o y { ^, qui annus noftro respondet Explicationem reliquorum tam Sturtzenbecheri, quam M. V. Rofenfleini, Sam. a f U gglas, R ofenadkri, Setoni, Gotlini, Thunbtrgi, Palm bergt, P. F. A u rivilii, KSfteri, 'Sprinthovni atque General. Tavcifti, quorum munificentiæ N u- inophylacium luas debet accefiones O rientales, in aliud differimus tempus. 36) O&odecim nunc memorati numi aurei pondere variant inter io:dels et 73 Asfes Suecanos, adeoque ad valorem Ducati unusquisque eorum proxime accedit. 37) Pondo habet 31 Asf- Suec.?

21 1 M È $ J jwpraj

22

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

NOËL NOUVELET. TEXT och MUSIK: Folklig fransk sång från Provence. Troligen från 1400-talet.

NOËL NOUVELET. TEXT och MUSIK: Folklig fransk sång från Provence. Troligen från 1400-talet. NOËL NOUVELET TEXT och MUSIK: Folklig fransk sång från Provence. Troligen från 1400-talet. Keyte och Parrott: The New Oxford Book of Carols (1992) innehåller 13 verser på franska. De påpekar att ordet

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Liberté d expression C est dangereux?

Liberté d expression C est dangereux? SÄNDNINGSDATUM: 2008-09-30 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON PRODUCENT: LÉO NOUCHI PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Prenons la parole! C est dangereux? Vocabulaire traiter le marché du travail exécuter

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission énervé l argent de poche à cause de l argent faire les magasins la robe le pantalon la jupe le pull ça suffit fonctionner j ai honte prêter faire la tête le rêve ne te

Läs mer

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Je ne peux pas, j ai (lektioner). 2. C est un grand (skrivarverkstad). 3. Ah, tu es (kär).

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Je ne peux pas, j ai (lektioner). 2. C est un grand (skrivarverkstad). 3. Ah, tu es (kär). ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV68 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA La virée à Paname (lätt) Innehåll 1. Vad drömmer Mourad om?

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig? SÄNDNINGSDATUM: 2009-01-20 ARBETSUPPGIFTER: AGNETA SOLDÉN PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Pour mieux comprendre l'émission en fait faktiskt qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

Läs mer

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français 1. qu est-ce que tu fais? 2. je ne fais rien 3. et David, qu est-ce qu il fait? 4. il fait ses devoirs et toi? 5. moi, je fais

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV9 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Papa veut que je l invite à (min födelsedag). Le nouveau est arrivé, c est (brorson) de mon patron. Voilà comment on me (tackar).

Papa veut que je l invite à (min födelsedag). Le nouveau est arrivé, c est (brorson) de mon patron. Voilà comment on me (tackar). ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV4 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 4 Grosse déprime Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-01 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV7 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 7: LES PIZZAS Hej!

Läs mer

301 Jours, France. Les potes. 301 Jours, France!

301 Jours, France. Les potes. 301 Jours, France! 301 Jours, France Les potes 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar.

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar. 301 Jours, France La fête 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon. Jag

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar.

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Asmaa et Khadija Arbetsblad 1 A - förstå Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Khadija går upp tidigt På morgonen tar Khadija en promenad Till frukost äter flickorna

Läs mer

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: FÖRSKOLANS FRAMTID LFSL förskola: En svensk förskola på franska Skolan tar över 5 åringarna Förskolans läggs ned École maternelle EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD PRODUCENT: SÄNDNINGSDATUM: 2013-10-27 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103260/TV2 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP

Läs mer

Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: 1... =... 4... =... 2... =... 5... =... 3... =... (10 p)

Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: 1... =... 4... =... 2... =... 5... =... 3... =... (10 p) Micromégas A Dossier 1 Test de français Tid: 60 minuter Bonne chance! Nom :... Classe :... Points :... Totale : 201 Vocabulaire A Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: ex.

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Je suis vieille, je suis (ful)! Ça fait du bien de (gråta). Je vais chercher (mina saker). Ma fille va faire (en praktik) chez nous.

Je suis vieille, je suis (ful)! Ça fait du bien de (gråta). Je vais chercher (mina saker). Ma fille va faire (en praktik) chez nous. ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV3 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 3 La dynamique du cadre Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Götlin, Erik Kellström, Nicolaus. Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, Reg. Acad. typogr 1803

Götlin, Erik Kellström, Nicolaus. Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, Reg. Acad. typogr 1803 Götlin, Erik Kellström, Nicolaus De numis cuficis R. Acad. Upsal. cujus partem priorem... præside Erico Götlin... pro gradu publice exhibet Nicolaus Kellström stipend. reg. nericius in audit. Gustaviano

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission ça m énerve le cadeau le repas y en a marre le bip sonore Joyeux embrasser le bisou fou, folle le Père dur apporter une huître la datte la noix la bûche det irriterar mig

Läs mer

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Si on faisait (som vanligt)? 2. Pour des Chinois on se (liknar). 3. Je parle avec (mitt hjärta).

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Si on faisait (som vanligt)? 2. Pour des Chinois on se (liknar). 3. Je parle avec (mitt hjärta). ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV66 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA Welcome to China (lätt) Innehåll 1. Vad berättar Gads manager

Läs mer

DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges ( ); écrivain français

DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges ( ); écrivain français DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges (1884-1966); écrivain français hur lång är du? tu mesures combien? jag är 1,77 meter lång je mesure 1 mètre 77 hur mycket väger du? tu pèses combien? jag väger

Läs mer

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 10 Toute vérité n est pas bonne à dire

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 10 Toute vérité n est pas bonne à dire ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV10 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 10 Toute vérité n est pas bonne à dire Familjerna Lepic och Bouley

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV5 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 5 Les 10 commandements Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ )

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ ) C Z c ^ s C & e y z -' / i*?, s * / / X ^ X ; < ^ Ä!y ty y c z J é y i y tf/s y tj & Z -. -rz S y Z s i^ < ***$ i - J y

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 1 La rentrée des classes

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 1 La rentrée des classes ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV1 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 1 La rentrée des classes Familjerna Lepic och Bouley är grannar.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

man sätter fast en fisk av papper på ryggen på en person som inte vet det

man sätter fast en fisk av papper på ryggen på en person som inte vet det vilket är de små fransmännens favoritskämt? quelle est la blague favorite des petits Français? det är "aprilfisken" c'est le poisson d'avril förklara hur man gör med aprilfisken expliquez comment on fait

Läs mer

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck!

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV3 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 3 Plein la tête Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

FRANSKA. Je rêvais d aventure. Arbetsblad 1 A - förstå och berätta

FRANSKA. Je rêvais d aventure. Arbetsblad 1 A - förstå och berätta Arbetsblad 1 A - förstå och berätta Här nedan finns några meningar på svenska. I programmet säger berättarrösten dessa fraser, på franska, när han berättar om sitt äventyr. När du hör dem skriver du dem

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

amarigna, arabiska,armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, finska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska,

amarigna, arabiska,armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, finska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska, amarigna, arabiska,armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, finska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska, singalesiska, somaliska, sydkurdiska, syrianska, tagalog,

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume ( ); écrivain français

DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume ( ); écrivain français DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume (1880-1918); écrivain français 1. bonjour, je voudrais trois baguettes, s il vous plaît 2. bonjour, bien sûr, et avec ça? 3. je prends aussi deux pains au chocolat,

Läs mer

1. Ouvre (fönstret) et jette la cigarette! 2. Je prépare (mina saker) pour aller à l école. 3. Tu es (på praktik) en ce moment!

1. Ouvre (fönstret) et jette la cigarette! 2. Je prépare (mina saker) pour aller à l école. 3. Tu es (på praktik) en ce moment! ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV67 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA La fugue (lätt) Innehåll 1. Var bor Sabrina? 2. Varför letar

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement - Trouver Où puis-je trouver? Demander son chemin vers un logement Var hittar jag?... une chambre à louer?... ett rum att hyra?... une auberge de jeunesse?... ett vandrarhem?... un hôtel?... ett hotell?...

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den fjärde episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den fjärde episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-10 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV4 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISOD 4: LA PORTE Hej! Välkommen

Läs mer

Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp

Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp - Grundläggande Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp Talar du engelska? Parlez-vous anglais? Fråga om en person talar engelska Talar du _[språk]_? Parlez-vous

Läs mer

Je vais expliquer la situation à ce monsieur et il va comprendre. Le problème c est qu on s est laissé déborder par nos enfants

Je vais expliquer la situation à ce monsieur et il va comprendre. Le problème c est qu on s est laissé déborder par nos enfants ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV11 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 11 Ce n est pas qu un au revoir Familjerna Lepic och Bouley är grannar.

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta Arbetsblad 1 - förstå och berätta Gör en mindmap! Skriv in följande ord i de rutor där du tycker att de passar in! Obs! Vissa ord passar in på flera ställen! Berätta sedan på franska för din kompis om

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text.

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text. Riktlinjer för katalogisering av äldre tryckproduktion Appendix 2 Exempelsamling 1. Det finns numer ett stort antal poster för äldre tryck i Libris, och dessa poster bör naturligtvis utnyttjas i möjligaste

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner.

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner. : 1999:1176 Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet D Rubrik: Lag (1999:1176) omrätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar Utfärdad: 1999-12-09

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den femte episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den femte episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-17 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV5 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 5: LA CLÉ Hej! Välkommen

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Mr Gaspacho (lätt) Innehåll

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Mr Gaspacho (lätt) Innehåll ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: CHARLOTTE SIFVERT KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA Mr Gaspacho (lätt) Innehåll 1. Vilket intryck får ni av Méline i början av filmen? 2. Vem

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida).

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida). Personnummer: Första tre bokstäverna i efternamnet: Institutionen för franska, italienska och klassiska språk FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP Provtillfälle 2 Provdatum: 2006.12.01 Skrivtid:

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2. Episode 6 Ah! La belle vie!

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2. Episode 6 Ah! La belle vie! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV6 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 6 Ah! La belle vie! Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Marie : Jag har precis kommit fram till min familj i Frankrike och nu ska jag knacka på dörren och säga hej till alla. Bonjour!

Marie : Jag har precis kommit fram till min familj i Frankrike och nu ska jag knacka på dörren och säga hej till alla. Bonjour! 301 Jours, France La famille 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

en dialog Katinka Ziesemer ANALOGIE un dialogue Traduction Katinka Ziesemer et Victor Giraudeau

en dialog Katinka Ziesemer ANALOGIE un dialogue Traduction Katinka Ziesemer et Victor Giraudeau en dialog Katinka Ziesemer ANALOGIE un dialogue Traduction Katinka Ziesemer et Victor Giraudeau NYA TID NOUVEAU TEMPS 7 Jag vill mötas som Förälder Barn Jag vill mötas som Barn Förälder Jag vill mötas

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck!

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV3 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 3 Plein la tête Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida).

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida). Personnummer: Första tre bokstäverna i efternamnet: Institutionen för franska, italienska och klassiska språk FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP Provtillfälle 1 Provdatum: 2007.03.19 Skrivtid:

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FRANSKA. courts de français. Arbetsblad 1

FRANSKA. courts de français. Arbetsblad 1 Arbetsblad 1 OMNIBUS 1. Tu es à Paris et tu veux aller à Cannes pour le festival de cinéma. Va sur le site de la SNCF www.voyage-sncf.com Raconte à un/une camarade quand et comment tu vas y aller. Vocabulaire

Läs mer

i Art. Rörancle B refvexlingen Öfver Dannemark till och ifrän H am burg sam t längre bort belågne Ränder och O rter 1 *

i Art. Rörancle B refvexlingen Öfver Dannemark till och ifrän H am burg sam t längre bort belågne Ränder och O rter 1 * Utdrag af Kongl. Majestäts den 6 December i834 fastställde Taxa, hvarefter Postporto och Lösen för åtgående och ankommande bref till och ifrån Continenten, dels öfver Dannemark och dels Öfver Ystad och

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Mon ventre fait toujours du bruit, ça veut dire que j ai faim et donc il faut que je mange. Ah voilà, j ai trouvé un endroit pour manger!

Mon ventre fait toujours du bruit, ça veut dire que j ai faim et donc il faut que je mange. Ah voilà, j ai trouvé un endroit pour manger! 301 Jours, France En ville 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord

Anaconda Société. Viktiga ord Anaconda Société Émission 5 : «Quels sont les droits des homosexuels en France?» - Om att vara gay i Frankrike och välja den man vill trots fördomar. Viktiga ord rendre visite compagnon (m) en retard (m)

Läs mer

SÄNDNINGSDATUM: 2008-02-27 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON THERÉSE DIAB PRODUCENT: GABRIELLA THINSZ PROGRAMNR: 100735/tv3

SÄNDNINGSDATUM: 2008-02-27 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON THERÉSE DIAB PRODUCENT: GABRIELLA THINSZ PROGRAMNR: 100735/tv3 SÄNDNINGSDATUM: 2008-02-27 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON THERÉSE DIAB PRODUCENT: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Vocabulaire Leçon première partie je sors le langage utiliser signifier kiffant

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

KAPITEL 11. gjorde igår, i förra veckan, förra sommaren.

KAPITEL 11. gjorde igår, i förra veckan, förra sommaren. KAPITEL 11 I kapitel 11 kommer du att lära dig en del ord som har med tv och musik att göra. Grammatiskt kommer vi att gå igenom objektsformer samt jobba en del med passé composé av både regelbundna och

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer