Årsredovisning Helsingborgs stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Helsingborgs stad"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Helsingborgs stad 2013

2 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion. Först av allt berättar vi om Helsingborg 2035, stadens vision och ledstjärnan för allt det arbete som görs idag inom vår stad. Sedan går ordet till kommunstyrelsens ordförande, varefter kommunstyrelsens övriga ledamöter presenteras. I inledningen finns också en resumé över årets intressanta händelser samt en presentation av vår stad med en jämförande sammanställning över de senaste fem åren. Förvaltningsberättelse Detta kapitel beskriver stadens och koncernens organisation, verksamhet, ställning, nuvarande situation och framtid på en övergripande nivå. En redogörelse för vad skattepengarna har använts till under året kompletteras med nulägesbeskrivning, framtidsperspektiv, beskrivning av stadens och koncernens ekonomiska situation, upplysningar om miljö- och medarbetarfrågor samt uppföljning av mål och tjänstegarantier. Verksamhetsöversikter Här beskrivs aktiviteter riktade till kommuninvånarna. Varje nämnd samt koncernens största bolag redogör för årets verksamhet och ger sin syn på dess framtida utveckling. Presentationen omfattar även de delar av nämndernas verksamhet som bedrivs i extern regi. Särskillt viktiga händelser som leder mot stadens vision lyfts fram. Nämndernas mål i nämndstyrkorten presenteras och måluppfyllelsen redovisas per perspektiv. Ekonomisk redovisning Denna del presenterar stadens respektive koncernens ekonomiska utfall (resultaträkning), finansiering (kassaflödesanalys) samt ekonomiska ställning vid årets slut (balansräkning). Här finns även särredovisning av avgiftsfinansierat vatten- och avloppsverk kontra den skattefinansierade verksamheten, definitioner av ekonomiska termer samt noter som förtydligar de ekonomiska sammanställningarna. Kapitlet avslutas med revisionsberättelsen där stadsrevisionen uttalar sig utifrån de granskningar som gjorts Innehåll INLEDNING Vision Helsingborg 2035 Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ledamöter Året som gått stort och smått 2013 Helsingborg i korthet Fem år i sammandrag FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernens organisation Stadens organisation Skåne Nordväst Nuläge Attraktiv arbetsgivare Miljö Framtid Stadens övergripande mål i styrkort Stadens tjänstegarantier Koncernens ekonomi Stadens ekonomi Bolagens ekonomi Vad används skattepengarna till? Jämförelse med andra VERKSAMHETSÖVERSIKTER Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Utvecklingsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Räddningsnämnden Miljönämnden Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsen Styrelsen för Kärnfastigheter Bolag Helsingborgshem Helsingborgs Hamn Öresundskraft NSR EKONOMISK REDOVISNING Koncernen Staden Skattefinansierad verksamhet Särredovisning av VA-verksamhet Driftsredovisning Investeringsredovisning Definitioner Förslag till resultatdisposition Revisionsberättelse Kontakta oss

3 Vi är alla olika. Vi har olika historia och lever olika liv. Vi har olika behov och olika önskemål. Vi vill olika saker. Men vi är också lika. Vi delar samma nutid. Och vi bor i samma stad. Nu har vi också en gemensam framtid. Helsingborgs stads politiker har enats kring en långsiktig vision, Helsingborg En riktning mot framtiden. Vi vet vad vi vill, vad vi siktar mot: En spännande, attraktiv och hållbar plats en magnet för kreativitet och kompetens. I årsredovisningen beskrivs de satsningar som stadens förvaltningar och bolag har gjort under året som gått. Tillsammans verkar de alla för att vår gemensamma stad ska bli just den plats som beskrivs i Helsingborg

4 4 VISION HELSINGBORG 2035 Helsingborgs stads årsredovisning 2013 SI

5 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Här finns möjlighet för dig som vill utveckla och vill utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. DEN SKAPANDE STADEN Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något. DEN PULSERANDE STADEN Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism. DEN GEMENSAMMA STADEN Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet. DEN GLOBALA STADEN Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra Öresundsregionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingør. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer. DEN BALANSERADE STADEN Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygd - en. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus här är det enkelt att göra kloka val. Helsingborgs stads årsredovisning 2013 VISION HELSINGBORG

6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Helsingborg har under året på bred front tagit ytterligare kliv mot stadens vision om att vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Drömljus blev en uppskattad ljuspunkt i vintermörkret och ett avstamp mot vision Helsingborg Runt besökare fick uppleva något utöver det vanliga. Nedan har jag lyft fram en del av allt det som har genomförts under året i visionens anda. Den skapande staden Helsingborg är staden för alla som vill något och en stad med kreativitet och företagsamhet. Nöjd-kund-mätningar visar att Helsingborg har ett bra företagsklimat, vilket också avspeglas i antalet företagsetableringar och nystartade företag. Tjänstegarantin med fokus på elevernas kunskaper i att läsa, skriva och räkna har gett önskad effekt och det är glädjande att se den fortsatta förbättringen av resultaten i skolan. Resultaten i de nationella proven för årskurs 3 och 6 ligger över både riksgenomsnittet och nivån för större städer. Detsamma gäller för andelen behöriga till gymnasiet. Den pulserande staden Helsingborgs breda utbud av upplevelseanläggningar bidrar till den pulserande staden. Därför är det roligt att Helsingborgs stadsteater är den teater i hela landet som haft det tredje högsta antalet besökare. Utställningarna på Dunkers Kulturhus har dragit många besökare och stadens symfoniorkester har hittat ny publik genom after work-konserter. Helsingborg Arena har utvecklats vidare och har erbjudit en lång rad evenemang i olika smakriktningar. Idrottsoasen bredvid arenan har blivit en mycket uppskattad mötesplats med många besökare. Helsingborg har många unika värden och goda förutsättningar för att fortsätta vara en attraktiv stad med en levande stadskärna. Staden har tillsammans med fastighetsägarna och handlarna tagit ett helhetsgrepp och kraftsamlat för att möta den strukturomvandling som sker inom handeln. Ett led i att ytterligare stärka attraktionskraften i city var att införa tio fria surfzoner. Beslut har också tagits som möjliggör en modern hotell- och kongressanläggning i centrala Helsingborg. öka totalupplevelsen i samband med måltider. I augusti öppnades Tågaborgsskolan, en nybyggd toppmodern grundskola och Råå södra skola har renoverats på ett inbjudande sätt och återinvigdes vid höstterminsstarten. I slutet av året invigdes Helsingborg kontaktcenter dit alla kan vända sig med ärenden och frågor som har med staden att göra. Detta tillsammans med det redan etablerade Näringslivskontoret gör det enklare för både företag, invånare och medarbetare. Den globala staden Helsingborg ligger i framkant som e-stad. Ett 140-tal e-tjänster är framtagna för att underlätta för de som vill eller behöver komma i kontakt med staden. Bland annat lanserades under året appen Felanmälan, som gör det enkelt för helsingborgarna att anmäla sådant som behöver rättas till i stadsmiljön. Invånarna hjälper på så sätt till att hålla vår stad i gott skick. Vidare har Öresundskraft fortsatt utbyggnaden av snabbt bredband till stadens hushåll. Den balanserade staden Helsingborgs stad ska ta ansvar för miljön och skapa god livskvalitet för alla som bor, verkar och besöker oss. Energianvändningen i stadens lokaler fortsätter att minska och andelen miljöbilar i organisationen är den högsta bland landets kommuner. Ett nytt livsmedelsavtal innebär att stadens inköp av ekologisk mat kommer att öka. Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld har under 2013 varit mycket svag. Helsingborgs stad kan trots det uppvisa en mycket stabil ekonomi, vilket är viktigt för att långsiktigt kunna upprätthålla god kvalitet i välfärdsverksamheterna och för att kunna investera för framtiden. Från min och stadens sida vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare, förtroendevalda, företagare och invånare. Tillsammans gör vi Helsingborg till staden för alla som vill något. Den gemensamma staden Helsingborg fortsätter att växa och under 2013 fick staden nästan tusen nya invånare och under året påbörjades så mycket som 615 nya bostäder. Det nya vårdboendet Åbrädden invigdes vid Rååns vackra dalgång. Boendet har ett eget tillagningskök för att Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande 6 INLEDNING Helsingborgs stads årsredovisning 2013

7 Kommunstyrelsens ledamöter Peter Danielsson (M) Ordförande Mikael Skoog (S) Vice ordförande Christian Orsing (M) Anna Jähnke (M) Ulrika Stålnacke (M) Maria Winberg Nordström (FP) Lars Thunberg (KD) Ingela Andersson (S) Maria Ward (S) Emir Mehmedovic (S) Annika Román (MP) Gustaf Wiklund (MP) Michael Rosenberg (SD) Michael Mania (MP)* * Vikarierande ledamot för Gustaf Wiklund, från 1 augusti 2012 till 30 april Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ledamöter väljs av kommunfullmäktige. Ledamöterna är 13 till antalet och de inbördes relationerna ska så långt som möjligt återspegla mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Efter kommunvalet i september 2010 bildade Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna minoritetsstyre under mandat - per ioden Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder stadens verksamhet och har det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och kan även fatta en del beslut på egen hand. Ett mindre antal ledamöter av kommunstyrelsen utses till kommunalråd. Dessa sitter i kommunstyrelsen och arbetar hel- eller deltid med politik. Helsingborgs stads årsredovisning 2013 INLEDNING 7

8 Året som gått stort och smått 2013 JANUARI FEBRUARI Ett övergångsställe på Trädgårdsgatan blir det första i Helsingborg som skyltas om med Fru Gårman. Sveriges största masskrock genom tiderna, sett till antal inblandade fordon, inträffar på Tranarpsbron. En person omkommer och 46 personer skadas. Öresundskraft påbörjar dragningen av fiberkabel till befintliga villaområden i Helsingborg. Detta markerar starten på en satsning som på sikt ska erbjuda alla villakunder i Helsingborg tillgång till fiberkabel. Ljusfesten Drömljus trollbinder besökare i Helsingborgs centrum. Den globala bananproducenten Chiquita tar beslutet att flytta sin nordiska bananimport från Göteborg till Helsingborg. Det är med stolthet som stadens hamn tar över detta viktiga och prestigefyllda uppdrag. Alkohol- och drogrådgivningen för vuxna vid Carl Krooksgatan, börjar ha öppet även på kvällstid. Detta i syfte att ännu bättre nå ut i dessa frågor. MARS APRIL Öresundskraft inviger Filbornaverket, Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk. Med sin ovanliga utformning, mycket höga verkningsgrad och toppmoderna reningssystem har anläggningen väckt både lokalt och internationellt intresse. Åbrädden slår upp sina portar. Helsingborgs nya vårdboende har en modern utformning och ett naturskönt läge vid Råån. Det är inte bara byggnaden som är ny, detsamma gäller driftsformen och sättet att bedriva vårdboende all mat som serveras kommer till exempel från det egna köket. Helsingborgs Hamn får hedersutmärkelsen Great improvements to the destination vid världens största kryssningsmässa, Cruise Shipping Miami, i USA. Helsingborgs Symfoniorkester fortsätter arbetet med att avdramatisera konsertformen och därmed sänka tröskeln för en ny publik. I denna anda införs After Workkonserter, en ny typ av kortare symfoniframföranden som presenteras på ett avspänt sätt och åtföljs av en enklare förtäring. MAJ JUNI Efter fem års uppförande står Österleden klar och Helsingborg har därmed fått en 6,4 kilometer lång stadsmotorväg som bland annat ska avlasta centrum. Helsingborgs stadsteater avslutar ett exceptionellt lyckat spelår publikmässigt. Totalt besökare innebär den tredje största publiksiffran bland landets stadsteatrar. Gratis WiFi för invånare och besökare lanseras på åtta platser i centrala Helsingborg. Helsingborgshem beslutar att det ska bli möjligt att registrera sig i deras bokö från 16 års ålder. Samtidigt reserveras ett antal bostäder för unga upp till 25 år. Syftet med förändringarna är att underlätta för unga vuxna att få ett eget hyreskontrakt. Landets så kallade Barnahus är till för barn och ungdomar som misstänks ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp. I en nationell kvalitetsmätning av de 23 Barnahus som finns i Sverige, hamnar Barnahuset Skåne Nordväst på en hedrande andraplats. Utställningen Lars Wallin Fashion Stories öppnar på Dunkers kulturhus. Lars Wallin är Sveriges mest kända modeskapare. Utställningen återspeglar 20 år av hans arbete och är en av de mest välbesökta utställningarna under kulturhusets historia. JULI AUGUSTI Råå södra skola invigs efter en genomgripande ombyggnad och är nu både modern och fräsch. Strax intill ligger en nybyggd förskola resultatet av en arkitekttävling där det vinnande bidraget inspirerats av stranddynernas former. Tillsammans med Arbetsförmedlingen lanserar Helsingborgs stad 150 jobb!, en kampanj i syfte att nå arbetsgivare med rekryteringsbehov. Genom satsningen får 47 ungdomar anställning till minst 50 procent i sex månader och ytterligare 85 får kortare anställningskontrakt. VM i kustrodd genomförs under sommaren. Sommaren 2013 bjuder på en högklassig konsertsäsong på Sofiero. Från scenen hörs bland andra Def Leppard, Gyllene Tider, Mando Diao, First Aid Kit och Håkan Hellström. 8

9 SEPTEMBER OKTOBER Dags för invigning av Idrottsoasen, Helsingborg Arenas senaste tillskott. I oasen är det fritt fram att, utan kostnad och förbokning, testa det mesta i rörelseväg från parkour, klätter- vägg och studsmatta till beachvolley, paddelboll och dans. Kommunfullmäktige beslutar att Helsingborgs stad ska ansluta sig till CEMR, den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Den nya Tågaborgsskolan invigs, en grundskola med plats för cirka 500 elever. Skolbyggnaden har en modern arkitektur och kännetecknas av stora volymer och en öppen planlösning. NSR lanserar gratis SMS-avisering inför tömning av avfallskärl gentemot privatpersoner i Helsingborg. I oktober införs fritt omsorgsval i Helsingborg. Det är nu möjligt att fritt välja mellan kommunala eller privata utförare för den som har omsorg och hemvård. Under en hektisk höstvecka genomförs på Helsingborg Arena och i Idrottens hus en handbollslandskamp, en konsert med Lars Winnerbäck, Ladies Night, Davis Cup-matchen Sverige Danmark och en familjedag med serviceföretaget Plusfamiljen. Stormen Simone drar in över Skåne med en klass 3-varning och orkanbyar. Räddningstjänsten Skåne Nordväst upprättar en stab i Bårslöv för att hantera alla händelser orsakade av stormen. Simone ställer till stora skador i staden, bland annat på strandpromenader och på träd, växter och byggnader i parkerna på Sofiero och Fredriksdal John Blunds förskola, som har öppet dygnet runt årets alla dagar, utökade under hösten antalet platser från 40 till 80. Tillsammans med aktörer ur näringslivet inviger Öresundskraft stadens två första snabbladdare för elbilar. Under höstlovet kraftsamlar såväl kulturen som fritidsverksam heten i Helsingborg och erbjuder lediga barn ett svindlande utbud. En dignande sportlovsfolder erbjuder fantastiska möjlig- heter inom fritidsområdet. På biblioteken är det skräck- tema med föreställningar, teatersminkningar, workshops och Ipad-sagor. På Fredriksdal går de populära väsenvandringarna av stapeln där såväl barn som vuxna skräms av mystiska väsen ur den svenska folktron. På Dunkers kulturhus kan man se breakdance, delta i höstaktiviteter, bli teatersminkad, impro - visera i teaterverkstaden och prova på olika instrument. Helsingborgs stadsteater spelar Shakespeares Hamlet och erbjuder, i ett samarbete med skol- och fritidsförvaltningen, stadens samtliga 17-åringar att se föreställningen. NOVEMBER DECEMBER Ett beslut fattas om att permanenta verksamheten Bostad först, som innebär att en bostadslös och socialt utsatt person först etableras i ett eget boende innan andra genomgripande stödåtgärder sätts in. Metoden och arbetssättet har tidigare drivits i projektform med mycket lyckat resultat. I november upptäcks bakterier i vårt dricksvatten och staden går ut med kokningsrekommendationer till allmänheten. Stormen Sven drabbar nordvästra Skåne. Konsekvenserna för Helsingborg blir stormskador på byggnader och stora översvämningar. En jämförelsetjänst lanseras på helsingborg.se som ger möjlighet att enkelt jämföra vårdboenden i Helsingborg. Sök hos kontaktcenter där finns alla svar! Det var budskapet när stadens nya samlade service mot invånare och företag invigdes i december. Egentligen hade Helsingborg kontaktcenter redan tjuvstartat och hanterat två rekordstormar och en kokningsrekommendation av dricksvattnet i staden. Men så kom till slut den stora dagen då kontaktcenter invigdes genom att kommunstyrelsens ordförande lånade en flytväst mot 100 kronor i depositionsavgift. HELA ÅRET Fokus på resultat och en tydlig ansvarskedja har bidragit till en positiv utveckling för stadens elever. I 2013 års nationella prov i årskurs 3 låg de kommunala skolornas resultat högt över snittet i riket. Det genomsnittliga meritvärdet för grundskolan ökade också under året och därmed ligger även detta över snittet för riket för de kommunala grundskolorna i Helsingborg. Helsingborgs stad tar fram ett antal appar för smarta telefoner. En app för att anmäla fel som rör stadsmiljön, en fritids-app som presenterar lovaktiviteter samt e-serviceappen där staden samlar sina e-tjänster. Utöver dessa lanserades appen anmälan på nätet som tagits fram i samarbete med andra kommuner. Här kan idrottsföreningar anmäla närvaro. 150 kemikalier i en dammråtta under 2013 startade miljöförvaltningen en kraftsamling för att nå en giftfri vardag för stadens barn och unga. Årets enkät till gode män och förvaltare visar att 89 procent av de tillfrågade anser att stadens överförmyndarnämnd har en professionell och kompetent organisation. Helsingborgs Symfoniorkester framför en musikal som är skapad av elever på det estetiska programmet vid Nicolaiskolan. Eleverna har, med stöd av sina lärare, skrivit text, komponerat musik, samt repeterat in en fullt fungerande föreställning. Under året genomför Helsingborgshem en mängd aktiviteter som främjar gemenskap och bidrar till att levandegöra våra stadsdelar. Till aktiviteterna hör hundcoaching i Gubbaparken på Dalhem, utomhusbio på Närlunda och ett konstprojekt på studenthemmet på Bryggaregatan. Dessutom sätts ett nytt besöksrekord på Drottninghögsbadet. Helsingborg stad tar fram 29 nya e-tjänster under året, som nu finns tillgängliga på helsingborg.se Helsingborgs stads årsredovisning 2013 Året som gått 9

10 Helsingborg i korthet Helsingborg är en stad för livsnjutaren! Här har du lika nära till sköna sandstränder som till shopping och kulturupplevelser. Centrum bjuder på olika stadsmiljöer med ett brett utbud av unika butiker och spännande restauranger varav fem är med i White Guide. Nedan listas stadens BIG FIVE, men här finns mycket mer vår stad är fylld av sevärdheter och historia. DUNKERS KULTURHUS Dunkers är södra Sveriges största kulturhus och rymmer många spännande utställningar och konstnärliga verksamheter. Utbudet förnyas ständigt, så hit kan besökare komma gång på gång. Bara byggnaden är värd ett besök med sin spännande arkitektur och sitt vackra läge i norra hamnen. SOFIERO SLOTT OCH SLOTTSTRÄDGÅRD Trädgården anses som en av Europas vackraste! Här kan du utforska spännande raviner och gå vilse bland tals rhododendronbuskar. Förutom det kungliga sommarslottet rymmer trädgården även prinsarnas lekstugor, barnens växthus och en trollskog. Och överallt väntar fantasifulla skulpturer, totempålar och labyrinter. FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR Fredriksdal är ett av Sveriges främsta friluftsmuseer och ett utflyktsmål för hela familjen. Här kan stora och små dofta på rosor och kryddväxter, busa på naturlekplatser, klappa djur eller se hur det var förr i de gamla stadskvarteren och i herrgården. KÄRNAN Symbolen för Helsingborg är det ståtliga tornet Kärnan, som förr i tiden användes som vakt- och försvarstorn. Den som tar sats och klättrar uppför de 146 trappstegen till 34 meters höjd, belönas med en fantastisk utsikt över staden och den danska kusten. SANkTA MARIA KYRKA Stadens äldsta kyrka är från 1300-talet och ligger inklämd på det lilla Mariatorget. Den vackra gotiska tegelkyrkan var faktiskt en gång i tiden en av Danmarks största stadskyrkor. 10 Helsingborg i korthet Helsingborgs stads årsredovisning 2013

11 Fem år i sammandrag Koncernen Helsingborgs stad ekonomi Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr Soliditet, procent Nettolåneskuld, mnkr Medeltal anställda 1) Helsingborgs stad ekonomi Antal invånare 31/ Antal färdigställda bostäder Kommunal skattesats, kr 20,11 20,21 20,21 20,21 20,21 Total skattesats, kommun och region 30,50 30,60 30,60 30,60 30,60 Skattenetto, mnkr Årets resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr Självfinansieringsgrad av investeringar, procent Soliditet, rensad från utlåning till dotterföretagen, procent Medeltal anställda 1) Utförda tjänster Inskrivna i förskola 0 5 år Inskrivna i skolbarnomsorg 6 9 år Grundskola och förskoleklass folkbokförda elever i Helsingborg Gymnasieelever folkbokförda i Helsingborg Vårdboende, antal personer Hemtjänst, antal personer Hemsjukvård, antal personer Försörjningsstöd, mnkr Antal hushåll som någon gång under året erhållit försörjningsstöd Antal interna och externa vårddygn, individ- och familjeomsorg exklusive. socialpsykiatri Fredriksdals friluftsmuseum, antal besökare, tusen 2) Antal räddningstjänstuppdrag Vatten, antal levererade m 3 per invånare ) Antal anställda i staden 1 november, omräknat till helårsarbetare. Från och med 2012 ingår även stadens timanställda i siffrorna. 2) Stormen Sven satte stopp för två av julmarknadens tre ordinarie dagar. Detta gav en märkbar minskning av årets besökare jämfört med föregående år. Helsingborgs stads årsredovisning 2013 Helsingborg i korthet 11

12 12

13 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 13

14 Koncernens organisation HELSINGBORGS STAD Helsingborgs Stads Förvaltning AB 100 % Nordvästra Skånes Renhållnings AB 52 % Kuriren 2 AB 100 % Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 6 AB 100 % Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 7 AB 100 % AB Helsingborgs Stadsteater 100 % Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB 100 % Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB 100 % Helsingborgs Hamn AB 100 % NSR Produktion AB 100 % NSR Återvinning AB 49 % Liquidgas Biofuel Genesis AB 33 % Kuriren 6 AB 100 % Sobeln 28 AB 100 % Tegskiftet 2 AB 100 % Nöjesparken Sundspärlan AB 40 % Sjökrona Exploatering AB 25 % Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 17 % Fastighets AB Helikoptern 100 % InPort AB 95 % Southern Sweden Water Research AB 33 % 17% Sydvatten AB 15 % Helsingborgshems Holding AB 100 % Southern Sweden Water Research AB 33 % Vårdfastigheter i Helsingborg AB 100 % Busspunkten AB 10 % AB Helsingborgshem 100 % Svenska Kommun Försäkrings AB 6 % Helsingborgshem Förvaltning Ett AB 100 % Helsingborgshem Ett AB 100 % Prometera AB 50 % Helsingborg Energi Holding AB 100 % Helsingborgshem Förvaltning Två AB 100 % Helsingborgshem Förvaltning Tre AB 100 % Helsingborgshem Tre AB 100 % Nöjesparken Sundspärlan AB 3 % Modity Energy Trading AB 50 % Öresundskraft Tjänster AB 100 % Öresundskraft Företagsmarknad AB 100 % Öresundskraft Kraft & Värme AB 100 % Öresundskraft Marknad AB 100 % Öresundskraft AB 100 % Helia Energisalg A/S (Danmark) 100 % 14 koncernens organisation Helsingborgs stads årsredovisning 2013

15 Stadens organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Valberedningen Stadsrevisionen Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kulturnämnden Vård- och omsorgsnämnden Räddningsnämden Utvecklingsnämnden Miljönämnden Stadsbyggnadsnämnden Överförmyndarnämnden Socialnämnden Valnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Styrelsen för Kärnfastigheter Ledamöter i kommunfullmäktige, antal Socialdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet 2 Miljöpartiet Sveriges pensionärers intresseparti 6 3 Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Totalt Helsingborgs stads årsredovisning 2013 STADENS ORGANISATION 15

16 Skåne Nordväst Helsingborgs stad är en av medlemmarna i Skåne Nordväst. Vi är 11 kommuner som samarbetar och skapar mervärden genom att arbeta tillsammans. Samarbetet har pågått sedan 1996 även om inte alla nuvarande medlemmar har varit med sedan starten. Vår gemensamma vision är att upplevas som en sammanhängande stad och att vara en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner. Målet är att stimulera turism, näringslivsetablering och inflyttning. Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Styrelsen för Skåne Nordväst beslutar årligen om en verksamhetsplan som till stor del styr samarbetet under året. Under 2013 bestod verksamhetsplanen av följande sju prioriterade områden: Infrastruktur och samhällsplanering Utbildning, forskning och innovation Näringslivsutveckling Attraktiva arbetsgivare/hr-frågor (Human Resources) Olikhet och mångfald Kultur Kommunikation och förankring av samarbetet Sedan 2012 sker all Skåne Nordvästs kommunikation när det gäller insatser inom områdena näringslivs- och destinationsfrågor med det gemensamma varumärket Familjen Helsingborg som avsändare. Du hittar fördjupad information om Familjen Helsingborg och det arbete som bedrivs på familjenhelsingborg.se Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag. Aktiviteter inom Skåne Nordväst under året 2013 Arbetet med att ta fram gemensamma översiktliga planer har fullföljts genom ett avslutande rådslag. Detta mynnade ut i ett förslag till en gemensam strukturplan för Familjen Helsingborg. Planen har under hösten varit ute på remiss och antogs därefter av styrelsen. Nästa steg blir den politiska behandlingen i medlemskommunerna, vilket kommer att ske i början av Lanseringen av varumärket Familjen Helsingborg har fortsatt med olika aktiviteter under En ny grafisk profil och en webbplats har utvecklats. Bland övriga aktiviteter kan nämnas en marknadsföringskampanj i Stockholm, som kompletterats med en digital kampanj och ökat fokus på den nya webbplatsen. Under våren 2013 behandlades frågan om att bilda ett nytt räddningsförbund. Fem kommuner beslutade att gå vidare med en genomförandeutredning. När frågan kom upp för slutligt ställningstagande valde Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga att bilda ett gemensamt förbund benämnt Nordvästra Skånes Räddningsförbund. Förbundet omfattar 53 procent av invånarna inom regionen för Skåne Nordväst. Frågan om ett gemensamt löne- och pensionscenter har utretts, och utmynnade i att sex kommuner under 2013 beslutade att ansluta sig till samarbetet. Upplägget bygger på ett samarbetsavtal mellan kommunerna med Helsingborgs stad som huvudman. Verksamheten startar under våren Inför förhandlingar med Region Skåne gällande ett nytt färdtjänstavtal, har beslut tagits om att bilda en särskild organisation för att utreda färdtjänstfrågorna och upprätta en plan inför förhandlingarna. Uppdraget leds av en politisk styrgrupp, som tillsammans med en tjänstemannagrupp med representanter för samtliga kommuner ska arbeta fram ett beslutsunderlag till styrelsen. 16 Skåne nordväst Helsingborgs stads årsredovisning 2013

17 Nuläge SAMHÄLLSEKONOMI Den världsomspännande lågkonjunkturen håller fortfarande i sig. BNP i Sverige steg med blygsamma 0,9 procent under året och den ökningen är dessutom från en låg nivå. Det generellt mycket låga globala ränteläget, tillsammans med låg inflation samt att många länders riksbanker dopar ekonomin genom att öka likviditeten, talar för att en mer omfattande vändning i konjunkturen kommer dröja. Detta till trots finns även en rad tecken på en konjunkturåterhämtning. När denna väl tar fart, kommer det att krävas att den globala ekonomin kyls av med tajming så att inte priset för återhämtningen blir en alltför hög inflation. KOMMUNERNAS EKONOMI Sveriges kommuner har legat på en god resultatnivå under de senaste åren. En väsentlig del av det samlade överskottet beror dock på höga tillfälliga intäkter. AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse beslutade att år 2012 återbetala premier för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner. Totalt rörde det sig om cirka 11 miljarder kronor. Även under 2013 utbetalades motsvarande belopp, då gällande åren 2007 och Anledningen till återbetalningarna är att kostnaderna för sjukförsäkringen minskat kraftigt på grund av förändrad lagstiftning och ett ändrat regelverk. Om dessa medel inte hade tillförts hade flera kommuner och landsting visat upp ett väsentligt lägre resultat, och många kommuner hade heller inte kunnat upprätthålla nivån för god ekonomisk hushållning. Den obefintliga kostnadsutvecklingen tillsammans med ett mycket lågt ränteläge är andra faktorer som varit gynnsamma för resultatutvecklingen under det gånga året. Det successiva införandet, från och med 2014, av ett förändrat kostnadsutjämningssystem mellan kommuner innebär ett omställningsbehov för de kommuner som framöver får lägre tilldelning. Denna förändring innebär att de finansiella förutsättningarna skiljer sig åt mellan kommuner de kommande åren. BEFOLKNING Helsingborgs invånarantal uppgick vid årsskiftet 2013/14 till Ökningen var 978 personer eller 0,75 procent under år 2013, vilket var något lägre än under Av stadens befolkning är 20,8 procent födda utrikes, jämfört med 15,9 procent i riket. Årets positiva födelsenetto ligger på 328, det vill säga att antalet som föddes är 328 fler än antalet som avled. Det är betydligt högre än förra året, 46 procent. Skillnaden mot fjolåret beror på att antalet nyfödda ökade till 1 637, samtidigt som antalet avlidna minskade till 1 309, vilket är en minskning med cirka 6 procent jämfört med föregående år. Helsingborgs stads årsredovisning 2013 Nuläge 17

18 Inflyttningsnettot utgör den största delen av befolkningsökningen även under 2013, då det var 657 fler som flyttade in än ut från staden. Fortfarande flyttar dock många till Helsingborg, så minskningen av nettot jämfört med 2012 beror främst på att antalet utflyttare har ökat med 509 personer jämfört med föregående år. Antalet grundskolebarn (7 15 år) ökade med närmare 3 procent under året och uppgick vid årsskiftet till Sedan 2002 har de äldre (65 år och äldre) årligen ökat i antal och ökningen fortsätter. Åldersgruppen år har ökat till personer. Det är en ökning med 2,5 procent på ett år. Under senare år har åldersgruppen år minskat årligen, men nu har det skett en förändring. Under 2013 ökade denna åldersgrupp till personer. Även åldersgruppen 85 år och äldre, som tidigare har minskat, har under året ökat till personer. Vid årsskiftet bodde det 34 personer som var minst 100 år i Helsingborg. En ökning med över 50 procent sedan år Den senaste befolkningsprognosen beräknar att stadens befolkning kommer att uppgå till närmare år Det är en årlig ökning med i genomsnitt personer. Åldersgruppen 0 6 år förväntas öka från dagens till år 2035, främst beroende på att antalet kvinnor i fertil ålder ökar. Grundskolebarnen kommer efter att ha minskat under 00-talet och därefter åter ökat till dagens , fortsätta att öka och bedöms uppgå till år De yngre pensionärerna, år, kommer också att fortsätta öka, kraftigast under 10-talet. De beräknas öka med närmare 33 procent fram till De äldsta, 80 år och äldre, förväntas fortsätta att minska under 10-talet för att därefter öka kraftigt under den senare delen av prognosperioden. Denna åldersgrupp beräknas öka med cirka 60 procent. År 2035 kommer befolkningen i Helsingborg att vara något äldre än idag, främst beroende på att andelen 65 år och äldre har blivit något större på bekostnad av åldergruppen år. Några fakta om helsingborgarna Några fakta om helsingborgarna Helsingborg Skåne Riket Medelålder 41,0 40,9 41,2 Andel utländska medborgare 7,7 8,5 7,2 Andel utrikesfödda 20,8 18,8 15,9 Andel utländsk bakgrund 28,1 24,7 20,7 Medelinkomst tkr/år 268,9 258,9 281,7 Högsta utbildningsnivå (2012) folk-/grundskola 20,5 20,1 19,9 gymnasium 44,3 42,4 44,3 eftergymnasial < 3 år 14,4 14,0 13,8 eftergymnasial >= 3 år 18,4 20,8 19,9 Arbetslösa 8,8 8,1 6,8 Förvärvsfrekvens (2012) 71,7 72,1 77,1 Flytt- och födelsenetto, antal Nybyggda lgh Folkökning Flyttnetto Födda Befolkningsutveckling , antal JÄMSTÄLLDHET Kommunfullmäktige beslutade i september 2013 att Helsingborgs stad ska ansluta sig till den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män, CEMR. Deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå riktar sig till Europas kommuner och regioner och är ett verktyg för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter. Helsingborg ska vara en expansiv och framtidsinriktad stad som attraherar en mångfald av olika människor som vill bo, uppleva och verka i staden. Med utgångspunkt i detta och vision Helsingborg 2035 är jämställdhet mellan kvinnor och män en självklarhet i vår stad. Genom undertecknandet av den europeiska deklarationen fortsätter arbetet med att jämställdhetsintegrera stadens verksamheter och att erbjuda lika samhällsservice till alla invånare oavsett kön. 18 NULÄGE Helsingborgs stads årsredovisning 2013

19 ARBETSMARKNAD I Helsingborg fortsätter antalet sysselsatta, även kallat arbetstillfällen, att öka och uppgår nu till närmare Sysselsättningens fördelning mellan kvinnor och män är relativt jämn 52 procent av antalet sysselsatta är män och 48 procent är kvinnor. Handeln, som är den dominerande näringsgrenen i Helsingborg, har under året åter ökat antalet sysselsatta efter att ha uppvisat den största minskningen under föregående år. Fortfarande arbetar var fjärde sysselsatt i Helsingborg inom handel och logistik (transport), vilket är betydligt fler än i de flesta andra större kommuner. Företagstjänster ökade med 7 procent och är därmed den näringsgren som under året ökade mest i Helsingborg. Av de sysselsatta i staden arbetar närmare 75 procent i näringslivet jämfört med 66 procent i Sverige som helhet. En orsak till denna avvikelse gentemot landet som helhet är att andelen sysselsatta inom den statliga sektorn är ovanligt låg i Helsingborg (knappt 3 procent). Arbetspendlingen fortsatte att öka under 2013 och aldrig har så många arbetspendlat till och från Helsingborg som nu. Särskilt inpendlingen ökade under året och uppgick till närmare , medan utpendlingen uppgick till drygt Av de sysselsatta i Helsingborg kommer 34 procent från en annan kommun samtidigt som 26 procent av de förvärvsarbetande helsingborgarna arbetar i en annan kommun. Till de senare ska också räknas de helsingborgare som arbetar i Danmark, så kallade gränspendlare, Sysselsatta efter näringsgren år 2012, procent Handel Vård & omsorg Företagstjänster Tillverkning Utbildning Transport Byggverksamhet vilka inte ingår i den svenska officiella statistiken. Från att ha varit som mest Danmarkspendlare år 2008, cirka stycken, har denna grupp minskat till cirka år Andelen förvärvsarbetande helsingborgare i åldersgruppen år ligger kvar på 72 procent, vilket är detsamma som i övriga Skåne men lägre än rikets 77 procent. Avsaknaden av gränspendlare i statistiken innebär att andelen förvärvsarbetande helsingborgare blir något underskattat. Den verkliga andelen förvärvsarbetande i Helsingborg är drygt 73 procent. Antalet arbetslösa (arbetslösa plus sysselsatta i program med aktivitetsstöd) var drygt i januari 2013 och minskade till i maj. Därefter ökade åter antalet arbetslösa och uppgick till cirka i december. I genomsnitt var cirka arbetslösa varje månad, vilket är något färre än under föregående år. Arbetslöshetens fördelning Kategori Dec 2012 Dec 2013 Helsingborgs stad Samtliga år 8,7 8, år 12,2 12,1 Skåne län Samtliga år 7,8 8, år 11,9 11,8 Riket Samtliga år 6,9 6, år 10,9 10,2 Arbetspendling till och från de sju största pendlingskommunerna år 2012, antal Kommun Inpendling Utpendling Netto Höganäs Ängelholm Bjuv Landskrona Åstorp Malmö Klippan TOTALT Offentlig förvaltning mm Personal & kulturtjänster Hotell & restauranger Information & kommunikation Övrigt Helsingborg Riket Helsingborgs stads årsredovisning 2013 NULÄGE 19

20 MEDBORGARUNDERSÖKNING Helsingborg deltog 2013 för sjunde gången i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Årets undersökning visar på marginella förändringar jämfört med tidigare år. Helsingborgarna är fortfarande ganska nöjda med Helsingborg som boendeort och 59 procent kan starkt rekommendera en flytt till staden. Precis som i fjol ligger NRI, Nöjd-Region-Index, på 66. De svarande är också lika nöjda med de kommunala verksamheterna som förra året. Det visar NMI, Nöjd-Medborgar-Index, som även i år blev 60. Men likt tidigare år är medborgarna inte riktigt nöjda när det gäller inflytandet och NII, Nöjd-Inflytande-Index, blev bara 40. Detta är dock inget unikt för Helsingborg, det ser ut så i de flesta andra kommuner som deltagit i medborgarundersökningarna genom åren. Totalt Kvinnor Män under många perioder på året (i snitt 65 procent) och snittpriserna är låga i jämförelse med andra städer i Sverige. Nya hotellbäddar (mellanklass) beräknas tillkomma år Antalet varsel om uppsägning minskade i Helsingborg under Totalt varslades 463 personer om uppsägning, vilket är en minskning med över 50 procent jämfört med Däremot ökade företagskonkurserna i Helsingborg med hela 30 procent jämfört med föregående år, från 107 till 138. Enligt Bolagsverket registrerades 999 nya företag i Helsingborg under 2013, vilket var exakt samma antal som året före. Antalet arbetsställen uppgick till , vilket innebär en minskning med 60 jämfört med Under året flyttade 342 arbetsställen med 421 anställda in till staden. Nöjd Region Index Nöjd Medborgar Index Nöjd Inflytande Index De största privata företagen i Helsingborg Företag Antal anställda per 1 januari 2013 Ikea-företagen 1537 NÄRINGSLIV Den svenska ekonomin har dämpats till följd av den globala finanskrisen, med effekter för exportintensiva företag. Sverige har dock kunnat stå emot krisen bättre än de flesta jämförbara länder. Tillväxten i den svenska ekonomin har varit svag och har till stor del drivits av de svenska hushållen. Det finns en växande framtidstro, som har förstärkts i många länder under hösten Till en alltmer positiv omvärldsbild hör att den globala tillväxten förväntas öka 2014 vilket gynnar svenska exportföretag. För första gången på närmare tre år ser framtiden ljusare ut för privat tjänstenäring, tillverkningsindustri, bygg- och anläggning samt detaljhandel. Under 2012 ökade handelns totala omsättning i Helsingborg till drygt 55 miljarder kronor, varav detaljhandeln stod för 10 miljarder. Att detaljhandelns omsättningsökning är större än motsvarande siffror både för Skåne och riket som helhet, visar på Helsingborgs betydelse som handelsplats i regionen. Att Apple valde att öppna sin tredje svenska Apple Store på Väla belyser ytterligare stadens betydelse som handelsplats. Efterfrågan på mark för handel och logistik i staden är fortsatt hög. Ica Fastigheter har valt att fokusera sitt centrallager till Helsingborg och utökar med ett nytt höglager. Även Puma samlar logistik och lager för Danmark och Sverige till Helsingborg, genom en utbyggnad av det befintliga lagret på Berga. Besöksnäringen blir allt viktigare för staden, men varken turismen och affärsresorna har utvecklats i enlighet med stadens målsättning. Antalet gästnätter ökade dock med cirka 10 procent under 2013 (till och med november 2013). Stadens hotellkapacitet är i princip fullt utnyttjad McNeil AB 691 Ica Sverige AB 650 Bring Frigo AB 497 Peab Sverige AB 470 Resurskoncernen 470 Everfresh AB 416 Saba Frukt & Grönt AB 405 Nestlé Sverige AB 354 Kemira Kemi AB 289 BYGGANDE BOSTÄDER, VERKSAMHETER OCH INFRASTRUKTUR Stadsbyggnadsnämnden arbetar för att bygga den attraktiva och hållbara staden. Bland annat bidrar nämnden till en god bostadsförsörjning genom att 700 nya bostäder möjliggörs varje år. Detta görs genom en god och flexibel planberedskap som rymmer olika typer av bostäder i olika delar av staden. Målet är att hålla en planbuffert motsvarande minst bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft och är yngre än fem år. Vid årsskiftet 2013/2014 motsvarade denna siffra bostäder. Byggverksamheten i Helsingborg har under 2013 hållit ett högt tempo. Bygglov har beslutats i ett flertal större ärenden, som till exempel: Ny- och tillbyggnad av större verksamheter/kontor på Berga, Väla Södra och Ättekulla. Tillbyggnad av Olympia fotbollsarena. Skola på Västergård. 20 NULÄGE Helsingborgs stads årsredovisning 2013

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Företagens betydelse i Järfälla. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Järfälla. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Järfälla Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Företagens betydelse i Örebro. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Örebro. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Örebro Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Företagens betydelse i Höör. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Höör. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Höör Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 5: 2011 Perspektiv Helsingborg ARBETSLÖSHETEN I HELSINGBORG HAR MINS- KAT SEDAN OKTOBER 2010 Antalet öppet arbetslösa i åldern 18-64 år uppgår till närmare

Läs mer

Företagens betydelse i Stockholm. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Stockholm. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Stockholm Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer