Årsredovisning Helsingborgs stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Helsingborgs stad"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Helsingborgs stad 2013

2 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion. Först av allt berättar vi om Helsingborg 2035, stadens vision och ledstjärnan för allt det arbete som görs idag inom vår stad. Sedan går ordet till kommunstyrelsens ordförande, varefter kommunstyrelsens övriga ledamöter presenteras. I inledningen finns också en resumé över årets intressanta händelser samt en presentation av vår stad med en jämförande sammanställning över de senaste fem åren. Förvaltningsberättelse Detta kapitel beskriver stadens och koncernens organisation, verksamhet, ställning, nuvarande situation och framtid på en övergripande nivå. En redogörelse för vad skattepengarna har använts till under året kompletteras med nulägesbeskrivning, framtidsperspektiv, beskrivning av stadens och koncernens ekonomiska situation, upplysningar om miljö- och medarbetarfrågor samt uppföljning av mål och tjänstegarantier. Verksamhetsöversikter Här beskrivs aktiviteter riktade till kommuninvånarna. Varje nämnd samt koncernens största bolag redogör för årets verksamhet och ger sin syn på dess framtida utveckling. Presentationen omfattar även de delar av nämndernas verksamhet som bedrivs i extern regi. Särskillt viktiga händelser som leder mot stadens vision lyfts fram. Nämndernas mål i nämndstyrkorten presenteras och måluppfyllelsen redovisas per perspektiv. Ekonomisk redovisning Denna del presenterar stadens respektive koncernens ekonomiska utfall (resultaträkning), finansiering (kassaflödesanalys) samt ekonomiska ställning vid årets slut (balansräkning). Här finns även särredovisning av avgiftsfinansierat vatten- och avloppsverk kontra den skattefinansierade verksamheten, definitioner av ekonomiska termer samt noter som förtydligar de ekonomiska sammanställningarna. Kapitlet avslutas med revisionsberättelsen där stadsrevisionen uttalar sig utifrån de granskningar som gjorts Innehåll INLEDNING Vision Helsingborg 2035 Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ledamöter Året som gått stort och smått 2013 Helsingborg i korthet Fem år i sammandrag FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernens organisation Stadens organisation Skåne Nordväst Nuläge Attraktiv arbetsgivare Miljö Framtid Stadens övergripande mål i styrkort Stadens tjänstegarantier Koncernens ekonomi Stadens ekonomi Bolagens ekonomi Vad används skattepengarna till? Jämförelse med andra VERKSAMHETSÖVERSIKTER Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Utvecklingsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Räddningsnämnden Miljönämnden Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsen Styrelsen för Kärnfastigheter Bolag Helsingborgshem Helsingborgs Hamn Öresundskraft NSR EKONOMISK REDOVISNING Koncernen Staden Skattefinansierad verksamhet Särredovisning av VA-verksamhet Driftsredovisning Investeringsredovisning Definitioner Förslag till resultatdisposition Revisionsberättelse Kontakta oss

3 Vi är alla olika. Vi har olika historia och lever olika liv. Vi har olika behov och olika önskemål. Vi vill olika saker. Men vi är också lika. Vi delar samma nutid. Och vi bor i samma stad. Nu har vi också en gemensam framtid. Helsingborgs stads politiker har enats kring en långsiktig vision, Helsingborg En riktning mot framtiden. Vi vet vad vi vill, vad vi siktar mot: En spännande, attraktiv och hållbar plats en magnet för kreativitet och kompetens. I årsredovisningen beskrivs de satsningar som stadens förvaltningar och bolag har gjort under året som gått. Tillsammans verkar de alla för att vår gemensamma stad ska bli just den plats som beskrivs i Helsingborg

4 4 VISION HELSINGBORG 2035 Helsingborgs stads årsredovisning 2013 SI

5 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Här finns möjlighet för dig som vill utveckla och vill utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. DEN SKAPANDE STADEN Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något. DEN PULSERANDE STADEN Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism. DEN GEMENSAMMA STADEN Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet. DEN GLOBALA STADEN Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra Öresundsregionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingør. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer. DEN BALANSERADE STADEN Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygd - en. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus här är det enkelt att göra kloka val. Helsingborgs stads årsredovisning 2013 VISION HELSINGBORG

6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Helsingborg har under året på bred front tagit ytterligare kliv mot stadens vision om att vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Drömljus blev en uppskattad ljuspunkt i vintermörkret och ett avstamp mot vision Helsingborg Runt besökare fick uppleva något utöver det vanliga. Nedan har jag lyft fram en del av allt det som har genomförts under året i visionens anda. Den skapande staden Helsingborg är staden för alla som vill något och en stad med kreativitet och företagsamhet. Nöjd-kund-mätningar visar att Helsingborg har ett bra företagsklimat, vilket också avspeglas i antalet företagsetableringar och nystartade företag. Tjänstegarantin med fokus på elevernas kunskaper i att läsa, skriva och räkna har gett önskad effekt och det är glädjande att se den fortsatta förbättringen av resultaten i skolan. Resultaten i de nationella proven för årskurs 3 och 6 ligger över både riksgenomsnittet och nivån för större städer. Detsamma gäller för andelen behöriga till gymnasiet. Den pulserande staden Helsingborgs breda utbud av upplevelseanläggningar bidrar till den pulserande staden. Därför är det roligt att Helsingborgs stadsteater är den teater i hela landet som haft det tredje högsta antalet besökare. Utställningarna på Dunkers Kulturhus har dragit många besökare och stadens symfoniorkester har hittat ny publik genom after work-konserter. Helsingborg Arena har utvecklats vidare och har erbjudit en lång rad evenemang i olika smakriktningar. Idrottsoasen bredvid arenan har blivit en mycket uppskattad mötesplats med många besökare. Helsingborg har många unika värden och goda förutsättningar för att fortsätta vara en attraktiv stad med en levande stadskärna. Staden har tillsammans med fastighetsägarna och handlarna tagit ett helhetsgrepp och kraftsamlat för att möta den strukturomvandling som sker inom handeln. Ett led i att ytterligare stärka attraktionskraften i city var att införa tio fria surfzoner. Beslut har också tagits som möjliggör en modern hotell- och kongressanläggning i centrala Helsingborg. öka totalupplevelsen i samband med måltider. I augusti öppnades Tågaborgsskolan, en nybyggd toppmodern grundskola och Råå södra skola har renoverats på ett inbjudande sätt och återinvigdes vid höstterminsstarten. I slutet av året invigdes Helsingborg kontaktcenter dit alla kan vända sig med ärenden och frågor som har med staden att göra. Detta tillsammans med det redan etablerade Näringslivskontoret gör det enklare för både företag, invånare och medarbetare. Den globala staden Helsingborg ligger i framkant som e-stad. Ett 140-tal e-tjänster är framtagna för att underlätta för de som vill eller behöver komma i kontakt med staden. Bland annat lanserades under året appen Felanmälan, som gör det enkelt för helsingborgarna att anmäla sådant som behöver rättas till i stadsmiljön. Invånarna hjälper på så sätt till att hålla vår stad i gott skick. Vidare har Öresundskraft fortsatt utbyggnaden av snabbt bredband till stadens hushåll. Den balanserade staden Helsingborgs stad ska ta ansvar för miljön och skapa god livskvalitet för alla som bor, verkar och besöker oss. Energianvändningen i stadens lokaler fortsätter att minska och andelen miljöbilar i organisationen är den högsta bland landets kommuner. Ett nytt livsmedelsavtal innebär att stadens inköp av ekologisk mat kommer att öka. Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld har under 2013 varit mycket svag. Helsingborgs stad kan trots det uppvisa en mycket stabil ekonomi, vilket är viktigt för att långsiktigt kunna upprätthålla god kvalitet i välfärdsverksamheterna och för att kunna investera för framtiden. Från min och stadens sida vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare, förtroendevalda, företagare och invånare. Tillsammans gör vi Helsingborg till staden för alla som vill något. Den gemensamma staden Helsingborg fortsätter att växa och under 2013 fick staden nästan tusen nya invånare och under året påbörjades så mycket som 615 nya bostäder. Det nya vårdboendet Åbrädden invigdes vid Rååns vackra dalgång. Boendet har ett eget tillagningskök för att Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande 6 INLEDNING Helsingborgs stads årsredovisning 2013

7 Kommunstyrelsens ledamöter Peter Danielsson (M) Ordförande Mikael Skoog (S) Vice ordförande Christian Orsing (M) Anna Jähnke (M) Ulrika Stålnacke (M) Maria Winberg Nordström (FP) Lars Thunberg (KD) Ingela Andersson (S) Maria Ward (S) Emir Mehmedovic (S) Annika Román (MP) Gustaf Wiklund (MP) Michael Rosenberg (SD) Michael Mania (MP)* * Vikarierande ledamot för Gustaf Wiklund, från 1 augusti 2012 till 30 april Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ledamöter väljs av kommunfullmäktige. Ledamöterna är 13 till antalet och de inbördes relationerna ska så långt som möjligt återspegla mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Efter kommunvalet i september 2010 bildade Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna minoritetsstyre under mandat - per ioden Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder stadens verksamhet och har det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och kan även fatta en del beslut på egen hand. Ett mindre antal ledamöter av kommunstyrelsen utses till kommunalråd. Dessa sitter i kommunstyrelsen och arbetar hel- eller deltid med politik. Helsingborgs stads årsredovisning 2013 INLEDNING 7

8 Året som gått stort och smått 2013 JANUARI FEBRUARI Ett övergångsställe på Trädgårdsgatan blir det första i Helsingborg som skyltas om med Fru Gårman. Sveriges största masskrock genom tiderna, sett till antal inblandade fordon, inträffar på Tranarpsbron. En person omkommer och 46 personer skadas. Öresundskraft påbörjar dragningen av fiberkabel till befintliga villaområden i Helsingborg. Detta markerar starten på en satsning som på sikt ska erbjuda alla villakunder i Helsingborg tillgång till fiberkabel. Ljusfesten Drömljus trollbinder besökare i Helsingborgs centrum. Den globala bananproducenten Chiquita tar beslutet att flytta sin nordiska bananimport från Göteborg till Helsingborg. Det är med stolthet som stadens hamn tar över detta viktiga och prestigefyllda uppdrag. Alkohol- och drogrådgivningen för vuxna vid Carl Krooksgatan, börjar ha öppet även på kvällstid. Detta i syfte att ännu bättre nå ut i dessa frågor. MARS APRIL Öresundskraft inviger Filbornaverket, Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk. Med sin ovanliga utformning, mycket höga verkningsgrad och toppmoderna reningssystem har anläggningen väckt både lokalt och internationellt intresse. Åbrädden slår upp sina portar. Helsingborgs nya vårdboende har en modern utformning och ett naturskönt läge vid Råån. Det är inte bara byggnaden som är ny, detsamma gäller driftsformen och sättet att bedriva vårdboende all mat som serveras kommer till exempel från det egna köket. Helsingborgs Hamn får hedersutmärkelsen Great improvements to the destination vid världens största kryssningsmässa, Cruise Shipping Miami, i USA. Helsingborgs Symfoniorkester fortsätter arbetet med att avdramatisera konsertformen och därmed sänka tröskeln för en ny publik. I denna anda införs After Workkonserter, en ny typ av kortare symfoniframföranden som presenteras på ett avspänt sätt och åtföljs av en enklare förtäring. MAJ JUNI Efter fem års uppförande står Österleden klar och Helsingborg har därmed fått en 6,4 kilometer lång stadsmotorväg som bland annat ska avlasta centrum. Helsingborgs stadsteater avslutar ett exceptionellt lyckat spelår publikmässigt. Totalt besökare innebär den tredje största publiksiffran bland landets stadsteatrar. Gratis WiFi för invånare och besökare lanseras på åtta platser i centrala Helsingborg. Helsingborgshem beslutar att det ska bli möjligt att registrera sig i deras bokö från 16 års ålder. Samtidigt reserveras ett antal bostäder för unga upp till 25 år. Syftet med förändringarna är att underlätta för unga vuxna att få ett eget hyreskontrakt. Landets så kallade Barnahus är till för barn och ungdomar som misstänks ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp. I en nationell kvalitetsmätning av de 23 Barnahus som finns i Sverige, hamnar Barnahuset Skåne Nordväst på en hedrande andraplats. Utställningen Lars Wallin Fashion Stories öppnar på Dunkers kulturhus. Lars Wallin är Sveriges mest kända modeskapare. Utställningen återspeglar 20 år av hans arbete och är en av de mest välbesökta utställningarna under kulturhusets historia. JULI AUGUSTI Råå södra skola invigs efter en genomgripande ombyggnad och är nu både modern och fräsch. Strax intill ligger en nybyggd förskola resultatet av en arkitekttävling där det vinnande bidraget inspirerats av stranddynernas former. Tillsammans med Arbetsförmedlingen lanserar Helsingborgs stad 150 jobb!, en kampanj i syfte att nå arbetsgivare med rekryteringsbehov. Genom satsningen får 47 ungdomar anställning till minst 50 procent i sex månader och ytterligare 85 får kortare anställningskontrakt. VM i kustrodd genomförs under sommaren. Sommaren 2013 bjuder på en högklassig konsertsäsong på Sofiero. Från scenen hörs bland andra Def Leppard, Gyllene Tider, Mando Diao, First Aid Kit och Håkan Hellström. 8

9 SEPTEMBER OKTOBER Dags för invigning av Idrottsoasen, Helsingborg Arenas senaste tillskott. I oasen är det fritt fram att, utan kostnad och förbokning, testa det mesta i rörelseväg från parkour, klätter- vägg och studsmatta till beachvolley, paddelboll och dans. Kommunfullmäktige beslutar att Helsingborgs stad ska ansluta sig till CEMR, den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Den nya Tågaborgsskolan invigs, en grundskola med plats för cirka 500 elever. Skolbyggnaden har en modern arkitektur och kännetecknas av stora volymer och en öppen planlösning. NSR lanserar gratis SMS-avisering inför tömning av avfallskärl gentemot privatpersoner i Helsingborg. I oktober införs fritt omsorgsval i Helsingborg. Det är nu möjligt att fritt välja mellan kommunala eller privata utförare för den som har omsorg och hemvård. Under en hektisk höstvecka genomförs på Helsingborg Arena och i Idrottens hus en handbollslandskamp, en konsert med Lars Winnerbäck, Ladies Night, Davis Cup-matchen Sverige Danmark och en familjedag med serviceföretaget Plusfamiljen. Stormen Simone drar in över Skåne med en klass 3-varning och orkanbyar. Räddningstjänsten Skåne Nordväst upprättar en stab i Bårslöv för att hantera alla händelser orsakade av stormen. Simone ställer till stora skador i staden, bland annat på strandpromenader och på träd, växter och byggnader i parkerna på Sofiero och Fredriksdal John Blunds förskola, som har öppet dygnet runt årets alla dagar, utökade under hösten antalet platser från 40 till 80. Tillsammans med aktörer ur näringslivet inviger Öresundskraft stadens två första snabbladdare för elbilar. Under höstlovet kraftsamlar såväl kulturen som fritidsverksam heten i Helsingborg och erbjuder lediga barn ett svindlande utbud. En dignande sportlovsfolder erbjuder fantastiska möjlig- heter inom fritidsområdet. På biblioteken är det skräck- tema med föreställningar, teatersminkningar, workshops och Ipad-sagor. På Fredriksdal går de populära väsenvandringarna av stapeln där såväl barn som vuxna skräms av mystiska väsen ur den svenska folktron. På Dunkers kulturhus kan man se breakdance, delta i höstaktiviteter, bli teatersminkad, impro - visera i teaterverkstaden och prova på olika instrument. Helsingborgs stadsteater spelar Shakespeares Hamlet och erbjuder, i ett samarbete med skol- och fritidsförvaltningen, stadens samtliga 17-åringar att se föreställningen. NOVEMBER DECEMBER Ett beslut fattas om att permanenta verksamheten Bostad först, som innebär att en bostadslös och socialt utsatt person först etableras i ett eget boende innan andra genomgripande stödåtgärder sätts in. Metoden och arbetssättet har tidigare drivits i projektform med mycket lyckat resultat. I november upptäcks bakterier i vårt dricksvatten och staden går ut med kokningsrekommendationer till allmänheten. Stormen Sven drabbar nordvästra Skåne. Konsekvenserna för Helsingborg blir stormskador på byggnader och stora översvämningar. En jämförelsetjänst lanseras på helsingborg.se som ger möjlighet att enkelt jämföra vårdboenden i Helsingborg. Sök hos kontaktcenter där finns alla svar! Det var budskapet när stadens nya samlade service mot invånare och företag invigdes i december. Egentligen hade Helsingborg kontaktcenter redan tjuvstartat och hanterat två rekordstormar och en kokningsrekommendation av dricksvattnet i staden. Men så kom till slut den stora dagen då kontaktcenter invigdes genom att kommunstyrelsens ordförande lånade en flytväst mot 100 kronor i depositionsavgift. HELA ÅRET Fokus på resultat och en tydlig ansvarskedja har bidragit till en positiv utveckling för stadens elever. I 2013 års nationella prov i årskurs 3 låg de kommunala skolornas resultat högt över snittet i riket. Det genomsnittliga meritvärdet för grundskolan ökade också under året och därmed ligger även detta över snittet för riket för de kommunala grundskolorna i Helsingborg. Helsingborgs stad tar fram ett antal appar för smarta telefoner. En app för att anmäla fel som rör stadsmiljön, en fritids-app som presenterar lovaktiviteter samt e-serviceappen där staden samlar sina e-tjänster. Utöver dessa lanserades appen anmälan på nätet som tagits fram i samarbete med andra kommuner. Här kan idrottsföreningar anmäla närvaro. 150 kemikalier i en dammråtta under 2013 startade miljöförvaltningen en kraftsamling för att nå en giftfri vardag för stadens barn och unga. Årets enkät till gode män och förvaltare visar att 89 procent av de tillfrågade anser att stadens överförmyndarnämnd har en professionell och kompetent organisation. Helsingborgs Symfoniorkester framför en musikal som är skapad av elever på det estetiska programmet vid Nicolaiskolan. Eleverna har, med stöd av sina lärare, skrivit text, komponerat musik, samt repeterat in en fullt fungerande föreställning. Under året genomför Helsingborgshem en mängd aktiviteter som främjar gemenskap och bidrar till att levandegöra våra stadsdelar. Till aktiviteterna hör hundcoaching i Gubbaparken på Dalhem, utomhusbio på Närlunda och ett konstprojekt på studenthemmet på Bryggaregatan. Dessutom sätts ett nytt besöksrekord på Drottninghögsbadet. Helsingborg stad tar fram 29 nya e-tjänster under året, som nu finns tillgängliga på helsingborg.se Helsingborgs stads årsredovisning 2013 Året som gått 9

10 Helsingborg i korthet Helsingborg är en stad för livsnjutaren! Här har du lika nära till sköna sandstränder som till shopping och kulturupplevelser. Centrum bjuder på olika stadsmiljöer med ett brett utbud av unika butiker och spännande restauranger varav fem är med i White Guide. Nedan listas stadens BIG FIVE, men här finns mycket mer vår stad är fylld av sevärdheter och historia. DUNKERS KULTURHUS Dunkers är södra Sveriges största kulturhus och rymmer många spännande utställningar och konstnärliga verksamheter. Utbudet förnyas ständigt, så hit kan besökare komma gång på gång. Bara byggnaden är värd ett besök med sin spännande arkitektur och sitt vackra läge i norra hamnen. SOFIERO SLOTT OCH SLOTTSTRÄDGÅRD Trädgården anses som en av Europas vackraste! Här kan du utforska spännande raviner och gå vilse bland tals rhododendronbuskar. Förutom det kungliga sommarslottet rymmer trädgården även prinsarnas lekstugor, barnens växthus och en trollskog. Och överallt väntar fantasifulla skulpturer, totempålar och labyrinter. FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR Fredriksdal är ett av Sveriges främsta friluftsmuseer och ett utflyktsmål för hela familjen. Här kan stora och små dofta på rosor och kryddväxter, busa på naturlekplatser, klappa djur eller se hur det var förr i de gamla stadskvarteren och i herrgården. KÄRNAN Symbolen för Helsingborg är det ståtliga tornet Kärnan, som förr i tiden användes som vakt- och försvarstorn. Den som tar sats och klättrar uppför de 146 trappstegen till 34 meters höjd, belönas med en fantastisk utsikt över staden och den danska kusten. SANkTA MARIA KYRKA Stadens äldsta kyrka är från 1300-talet och ligger inklämd på det lilla Mariatorget. Den vackra gotiska tegelkyrkan var faktiskt en gång i tiden en av Danmarks största stadskyrkor. 10 Helsingborg i korthet Helsingborgs stads årsredovisning 2013

11 Fem år i sammandrag Koncernen Helsingborgs stad ekonomi Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr Soliditet, procent Nettolåneskuld, mnkr Medeltal anställda 1) Helsingborgs stad ekonomi Antal invånare 31/ Antal färdigställda bostäder Kommunal skattesats, kr 20,11 20,21 20,21 20,21 20,21 Total skattesats, kommun och region 30,50 30,60 30,60 30,60 30,60 Skattenetto, mnkr Årets resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr Självfinansieringsgrad av investeringar, procent Soliditet, rensad från utlåning till dotterföretagen, procent Medeltal anställda 1) Utförda tjänster Inskrivna i förskola 0 5 år Inskrivna i skolbarnomsorg 6 9 år Grundskola och förskoleklass folkbokförda elever i Helsingborg Gymnasieelever folkbokförda i Helsingborg Vårdboende, antal personer Hemtjänst, antal personer Hemsjukvård, antal personer Försörjningsstöd, mnkr Antal hushåll som någon gång under året erhållit försörjningsstöd Antal interna och externa vårddygn, individ- och familjeomsorg exklusive. socialpsykiatri Fredriksdals friluftsmuseum, antal besökare, tusen 2) Antal räddningstjänstuppdrag Vatten, antal levererade m 3 per invånare ) Antal anställda i staden 1 november, omräknat till helårsarbetare. Från och med 2012 ingår även stadens timanställda i siffrorna. 2) Stormen Sven satte stopp för två av julmarknadens tre ordinarie dagar. Detta gav en märkbar minskning av årets besökare jämfört med föregående år. Helsingborgs stads årsredovisning 2013 Helsingborg i korthet 11

12 12

13 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 13

14 Koncernens organisation HELSINGBORGS STAD Helsingborgs Stads Förvaltning AB 100 % Nordvästra Skånes Renhållnings AB 52 % Kuriren 2 AB 100 % Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 6 AB 100 % Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 7 AB 100 % AB Helsingborgs Stadsteater 100 % Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB 100 % Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB 100 % Helsingborgs Hamn AB 100 % NSR Produktion AB 100 % NSR Återvinning AB 49 % Liquidgas Biofuel Genesis AB 33 % Kuriren 6 AB 100 % Sobeln 28 AB 100 % Tegskiftet 2 AB 100 % Nöjesparken Sundspärlan AB 40 % Sjökrona Exploatering AB 25 % Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 17 % Fastighets AB Helikoptern 100 % InPort AB 95 % Southern Sweden Water Research AB 33 % 17% Sydvatten AB 15 % Helsingborgshems Holding AB 100 % Southern Sweden Water Research AB 33 % Vårdfastigheter i Helsingborg AB 100 % Busspunkten AB 10 % AB Helsingborgshem 100 % Svenska Kommun Försäkrings AB 6 % Helsingborgshem Förvaltning Ett AB 100 % Helsingborgshem Ett AB 100 % Prometera AB 50 % Helsingborg Energi Holding AB 100 % Helsingborgshem Förvaltning Två AB 100 % Helsingborgshem Förvaltning Tre AB 100 % Helsingborgshem Tre AB 100 % Nöjesparken Sundspärlan AB 3 % Modity Energy Trading AB 50 % Öresundskraft Tjänster AB 100 % Öresundskraft Företagsmarknad AB 100 % Öresundskraft Kraft & Värme AB 100 % Öresundskraft Marknad AB 100 % Öresundskraft AB 100 % Helia Energisalg A/S (Danmark) 100 % 14 koncernens organisation Helsingborgs stads årsredovisning 2013

15 Stadens organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Valberedningen Stadsrevisionen Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kulturnämnden Vård- och omsorgsnämnden Räddningsnämden Utvecklingsnämnden Miljönämnden Stadsbyggnadsnämnden Överförmyndarnämnden Socialnämnden Valnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Styrelsen för Kärnfastigheter Ledamöter i kommunfullmäktige, antal Socialdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet 2 Miljöpartiet Sveriges pensionärers intresseparti 6 3 Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Totalt Helsingborgs stads årsredovisning 2013 STADENS ORGANISATION 15

16 Skåne Nordväst Helsingborgs stad är en av medlemmarna i Skåne Nordväst. Vi är 11 kommuner som samarbetar och skapar mervärden genom att arbeta tillsammans. Samarbetet har pågått sedan 1996 även om inte alla nuvarande medlemmar har varit med sedan starten. Vår gemensamma vision är att upplevas som en sammanhängande stad och att vara en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner. Målet är att stimulera turism, näringslivsetablering och inflyttning. Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Styrelsen för Skåne Nordväst beslutar årligen om en verksamhetsplan som till stor del styr samarbetet under året. Under 2013 bestod verksamhetsplanen av följande sju prioriterade områden: Infrastruktur och samhällsplanering Utbildning, forskning och innovation Näringslivsutveckling Attraktiva arbetsgivare/hr-frågor (Human Resources) Olikhet och mångfald Kultur Kommunikation och förankring av samarbetet Sedan 2012 sker all Skåne Nordvästs kommunikation när det gäller insatser inom områdena näringslivs- och destinationsfrågor med det gemensamma varumärket Familjen Helsingborg som avsändare. Du hittar fördjupad information om Familjen Helsingborg och det arbete som bedrivs på familjenhelsingborg.se Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag. Aktiviteter inom Skåne Nordväst under året 2013 Arbetet med att ta fram gemensamma översiktliga planer har fullföljts genom ett avslutande rådslag. Detta mynnade ut i ett förslag till en gemensam strukturplan för Familjen Helsingborg. Planen har under hösten varit ute på remiss och antogs därefter av styrelsen. Nästa steg blir den politiska behandlingen i medlemskommunerna, vilket kommer att ske i början av Lanseringen av varumärket Familjen Helsingborg har fortsatt med olika aktiviteter under En ny grafisk profil och en webbplats har utvecklats. Bland övriga aktiviteter kan nämnas en marknadsföringskampanj i Stockholm, som kompletterats med en digital kampanj och ökat fokus på den nya webbplatsen. Under våren 2013 behandlades frågan om att bilda ett nytt räddningsförbund. Fem kommuner beslutade att gå vidare med en genomförandeutredning. När frågan kom upp för slutligt ställningstagande valde Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga att bilda ett gemensamt förbund benämnt Nordvästra Skånes Räddningsförbund. Förbundet omfattar 53 procent av invånarna inom regionen för Skåne Nordväst. Frågan om ett gemensamt löne- och pensionscenter har utretts, och utmynnade i att sex kommuner under 2013 beslutade att ansluta sig till samarbetet. Upplägget bygger på ett samarbetsavtal mellan kommunerna med Helsingborgs stad som huvudman. Verksamheten startar under våren Inför förhandlingar med Region Skåne gällande ett nytt färdtjänstavtal, har beslut tagits om att bilda en särskild organisation för att utreda färdtjänstfrågorna och upprätta en plan inför förhandlingarna. Uppdraget leds av en politisk styrgrupp, som tillsammans med en tjänstemannagrupp med representanter för samtliga kommuner ska arbeta fram ett beslutsunderlag till styrelsen. 16 Skåne nordväst Helsingborgs stads årsredovisning 2013

17 Nuläge SAMHÄLLSEKONOMI Den världsomspännande lågkonjunkturen håller fortfarande i sig. BNP i Sverige steg med blygsamma 0,9 procent under året och den ökningen är dessutom från en låg nivå. Det generellt mycket låga globala ränteläget, tillsammans med låg inflation samt att många länders riksbanker dopar ekonomin genom att öka likviditeten, talar för att en mer omfattande vändning i konjunkturen kommer dröja. Detta till trots finns även en rad tecken på en konjunkturåterhämtning. När denna väl tar fart, kommer det att krävas att den globala ekonomin kyls av med tajming så att inte priset för återhämtningen blir en alltför hög inflation. KOMMUNERNAS EKONOMI Sveriges kommuner har legat på en god resultatnivå under de senaste åren. En väsentlig del av det samlade överskottet beror dock på höga tillfälliga intäkter. AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse beslutade att år 2012 återbetala premier för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner. Totalt rörde det sig om cirka 11 miljarder kronor. Även under 2013 utbetalades motsvarande belopp, då gällande åren 2007 och Anledningen till återbetalningarna är att kostnaderna för sjukförsäkringen minskat kraftigt på grund av förändrad lagstiftning och ett ändrat regelverk. Om dessa medel inte hade tillförts hade flera kommuner och landsting visat upp ett väsentligt lägre resultat, och många kommuner hade heller inte kunnat upprätthålla nivån för god ekonomisk hushållning. Den obefintliga kostnadsutvecklingen tillsammans med ett mycket lågt ränteläge är andra faktorer som varit gynnsamma för resultatutvecklingen under det gånga året. Det successiva införandet, från och med 2014, av ett förändrat kostnadsutjämningssystem mellan kommuner innebär ett omställningsbehov för de kommuner som framöver får lägre tilldelning. Denna förändring innebär att de finansiella förutsättningarna skiljer sig åt mellan kommuner de kommande åren. BEFOLKNING Helsingborgs invånarantal uppgick vid årsskiftet 2013/14 till Ökningen var 978 personer eller 0,75 procent under år 2013, vilket var något lägre än under Av stadens befolkning är 20,8 procent födda utrikes, jämfört med 15,9 procent i riket. Årets positiva födelsenetto ligger på 328, det vill säga att antalet som föddes är 328 fler än antalet som avled. Det är betydligt högre än förra året, 46 procent. Skillnaden mot fjolåret beror på att antalet nyfödda ökade till 1 637, samtidigt som antalet avlidna minskade till 1 309, vilket är en minskning med cirka 6 procent jämfört med föregående år. Helsingborgs stads årsredovisning 2013 Nuläge 17

18 Inflyttningsnettot utgör den största delen av befolkningsökningen även under 2013, då det var 657 fler som flyttade in än ut från staden. Fortfarande flyttar dock många till Helsingborg, så minskningen av nettot jämfört med 2012 beror främst på att antalet utflyttare har ökat med 509 personer jämfört med föregående år. Antalet grundskolebarn (7 15 år) ökade med närmare 3 procent under året och uppgick vid årsskiftet till Sedan 2002 har de äldre (65 år och äldre) årligen ökat i antal och ökningen fortsätter. Åldersgruppen år har ökat till personer. Det är en ökning med 2,5 procent på ett år. Under senare år har åldersgruppen år minskat årligen, men nu har det skett en förändring. Under 2013 ökade denna åldersgrupp till personer. Även åldersgruppen 85 år och äldre, som tidigare har minskat, har under året ökat till personer. Vid årsskiftet bodde det 34 personer som var minst 100 år i Helsingborg. En ökning med över 50 procent sedan år Den senaste befolkningsprognosen beräknar att stadens befolkning kommer att uppgå till närmare år Det är en årlig ökning med i genomsnitt personer. Åldersgruppen 0 6 år förväntas öka från dagens till år 2035, främst beroende på att antalet kvinnor i fertil ålder ökar. Grundskolebarnen kommer efter att ha minskat under 00-talet och därefter åter ökat till dagens , fortsätta att öka och bedöms uppgå till år De yngre pensionärerna, år, kommer också att fortsätta öka, kraftigast under 10-talet. De beräknas öka med närmare 33 procent fram till De äldsta, 80 år och äldre, förväntas fortsätta att minska under 10-talet för att därefter öka kraftigt under den senare delen av prognosperioden. Denna åldersgrupp beräknas öka med cirka 60 procent. År 2035 kommer befolkningen i Helsingborg att vara något äldre än idag, främst beroende på att andelen 65 år och äldre har blivit något större på bekostnad av åldergruppen år. Några fakta om helsingborgarna Några fakta om helsingborgarna Helsingborg Skåne Riket Medelålder 41,0 40,9 41,2 Andel utländska medborgare 7,7 8,5 7,2 Andel utrikesfödda 20,8 18,8 15,9 Andel utländsk bakgrund 28,1 24,7 20,7 Medelinkomst tkr/år 268,9 258,9 281,7 Högsta utbildningsnivå (2012) folk-/grundskola 20,5 20,1 19,9 gymnasium 44,3 42,4 44,3 eftergymnasial < 3 år 14,4 14,0 13,8 eftergymnasial >= 3 år 18,4 20,8 19,9 Arbetslösa 8,8 8,1 6,8 Förvärvsfrekvens (2012) 71,7 72,1 77,1 Flytt- och födelsenetto, antal Nybyggda lgh Folkökning Flyttnetto Födda Befolkningsutveckling , antal JÄMSTÄLLDHET Kommunfullmäktige beslutade i september 2013 att Helsingborgs stad ska ansluta sig till den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män, CEMR. Deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå riktar sig till Europas kommuner och regioner och är ett verktyg för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter. Helsingborg ska vara en expansiv och framtidsinriktad stad som attraherar en mångfald av olika människor som vill bo, uppleva och verka i staden. Med utgångspunkt i detta och vision Helsingborg 2035 är jämställdhet mellan kvinnor och män en självklarhet i vår stad. Genom undertecknandet av den europeiska deklarationen fortsätter arbetet med att jämställdhetsintegrera stadens verksamheter och att erbjuda lika samhällsservice till alla invånare oavsett kön. 18 NULÄGE Helsingborgs stads årsredovisning 2013

19 ARBETSMARKNAD I Helsingborg fortsätter antalet sysselsatta, även kallat arbetstillfällen, att öka och uppgår nu till närmare Sysselsättningens fördelning mellan kvinnor och män är relativt jämn 52 procent av antalet sysselsatta är män och 48 procent är kvinnor. Handeln, som är den dominerande näringsgrenen i Helsingborg, har under året åter ökat antalet sysselsatta efter att ha uppvisat den största minskningen under föregående år. Fortfarande arbetar var fjärde sysselsatt i Helsingborg inom handel och logistik (transport), vilket är betydligt fler än i de flesta andra större kommuner. Företagstjänster ökade med 7 procent och är därmed den näringsgren som under året ökade mest i Helsingborg. Av de sysselsatta i staden arbetar närmare 75 procent i näringslivet jämfört med 66 procent i Sverige som helhet. En orsak till denna avvikelse gentemot landet som helhet är att andelen sysselsatta inom den statliga sektorn är ovanligt låg i Helsingborg (knappt 3 procent). Arbetspendlingen fortsatte att öka under 2013 och aldrig har så många arbetspendlat till och från Helsingborg som nu. Särskilt inpendlingen ökade under året och uppgick till närmare , medan utpendlingen uppgick till drygt Av de sysselsatta i Helsingborg kommer 34 procent från en annan kommun samtidigt som 26 procent av de förvärvsarbetande helsingborgarna arbetar i en annan kommun. Till de senare ska också räknas de helsingborgare som arbetar i Danmark, så kallade gränspendlare, Sysselsatta efter näringsgren år 2012, procent Handel Vård & omsorg Företagstjänster Tillverkning Utbildning Transport Byggverksamhet vilka inte ingår i den svenska officiella statistiken. Från att ha varit som mest Danmarkspendlare år 2008, cirka stycken, har denna grupp minskat till cirka år Andelen förvärvsarbetande helsingborgare i åldersgruppen år ligger kvar på 72 procent, vilket är detsamma som i övriga Skåne men lägre än rikets 77 procent. Avsaknaden av gränspendlare i statistiken innebär att andelen förvärvsarbetande helsingborgare blir något underskattat. Den verkliga andelen förvärvsarbetande i Helsingborg är drygt 73 procent. Antalet arbetslösa (arbetslösa plus sysselsatta i program med aktivitetsstöd) var drygt i januari 2013 och minskade till i maj. Därefter ökade åter antalet arbetslösa och uppgick till cirka i december. I genomsnitt var cirka arbetslösa varje månad, vilket är något färre än under föregående år. Arbetslöshetens fördelning Kategori Dec 2012 Dec 2013 Helsingborgs stad Samtliga år 8,7 8, år 12,2 12,1 Skåne län Samtliga år 7,8 8, år 11,9 11,8 Riket Samtliga år 6,9 6, år 10,9 10,2 Arbetspendling till och från de sju största pendlingskommunerna år 2012, antal Kommun Inpendling Utpendling Netto Höganäs Ängelholm Bjuv Landskrona Åstorp Malmö Klippan TOTALT Offentlig förvaltning mm Personal & kulturtjänster Hotell & restauranger Information & kommunikation Övrigt Helsingborg Riket Helsingborgs stads årsredovisning 2013 NULÄGE 19

20 MEDBORGARUNDERSÖKNING Helsingborg deltog 2013 för sjunde gången i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Årets undersökning visar på marginella förändringar jämfört med tidigare år. Helsingborgarna är fortfarande ganska nöjda med Helsingborg som boendeort och 59 procent kan starkt rekommendera en flytt till staden. Precis som i fjol ligger NRI, Nöjd-Region-Index, på 66. De svarande är också lika nöjda med de kommunala verksamheterna som förra året. Det visar NMI, Nöjd-Medborgar-Index, som även i år blev 60. Men likt tidigare år är medborgarna inte riktigt nöjda när det gäller inflytandet och NII, Nöjd-Inflytande-Index, blev bara 40. Detta är dock inget unikt för Helsingborg, det ser ut så i de flesta andra kommuner som deltagit i medborgarundersökningarna genom åren. Totalt Kvinnor Män under många perioder på året (i snitt 65 procent) och snittpriserna är låga i jämförelse med andra städer i Sverige. Nya hotellbäddar (mellanklass) beräknas tillkomma år Antalet varsel om uppsägning minskade i Helsingborg under Totalt varslades 463 personer om uppsägning, vilket är en minskning med över 50 procent jämfört med Däremot ökade företagskonkurserna i Helsingborg med hela 30 procent jämfört med föregående år, från 107 till 138. Enligt Bolagsverket registrerades 999 nya företag i Helsingborg under 2013, vilket var exakt samma antal som året före. Antalet arbetsställen uppgick till , vilket innebär en minskning med 60 jämfört med Under året flyttade 342 arbetsställen med 421 anställda in till staden. Nöjd Region Index Nöjd Medborgar Index Nöjd Inflytande Index De största privata företagen i Helsingborg Företag Antal anställda per 1 januari 2013 Ikea-företagen 1537 NÄRINGSLIV Den svenska ekonomin har dämpats till följd av den globala finanskrisen, med effekter för exportintensiva företag. Sverige har dock kunnat stå emot krisen bättre än de flesta jämförbara länder. Tillväxten i den svenska ekonomin har varit svag och har till stor del drivits av de svenska hushållen. Det finns en växande framtidstro, som har förstärkts i många länder under hösten Till en alltmer positiv omvärldsbild hör att den globala tillväxten förväntas öka 2014 vilket gynnar svenska exportföretag. För första gången på närmare tre år ser framtiden ljusare ut för privat tjänstenäring, tillverkningsindustri, bygg- och anläggning samt detaljhandel. Under 2012 ökade handelns totala omsättning i Helsingborg till drygt 55 miljarder kronor, varav detaljhandeln stod för 10 miljarder. Att detaljhandelns omsättningsökning är större än motsvarande siffror både för Skåne och riket som helhet, visar på Helsingborgs betydelse som handelsplats i regionen. Att Apple valde att öppna sin tredje svenska Apple Store på Väla belyser ytterligare stadens betydelse som handelsplats. Efterfrågan på mark för handel och logistik i staden är fortsatt hög. Ica Fastigheter har valt att fokusera sitt centrallager till Helsingborg och utökar med ett nytt höglager. Även Puma samlar logistik och lager för Danmark och Sverige till Helsingborg, genom en utbyggnad av det befintliga lagret på Berga. Besöksnäringen blir allt viktigare för staden, men varken turismen och affärsresorna har utvecklats i enlighet med stadens målsättning. Antalet gästnätter ökade dock med cirka 10 procent under 2013 (till och med november 2013). Stadens hotellkapacitet är i princip fullt utnyttjad McNeil AB 691 Ica Sverige AB 650 Bring Frigo AB 497 Peab Sverige AB 470 Resurskoncernen 470 Everfresh AB 416 Saba Frukt & Grönt AB 405 Nestlé Sverige AB 354 Kemira Kemi AB 289 BYGGANDE BOSTÄDER, VERKSAMHETER OCH INFRASTRUKTUR Stadsbyggnadsnämnden arbetar för att bygga den attraktiva och hållbara staden. Bland annat bidrar nämnden till en god bostadsförsörjning genom att 700 nya bostäder möjliggörs varje år. Detta görs genom en god och flexibel planberedskap som rymmer olika typer av bostäder i olika delar av staden. Målet är att hålla en planbuffert motsvarande minst bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft och är yngre än fem år. Vid årsskiftet 2013/2014 motsvarade denna siffra bostäder. Byggverksamheten i Helsingborg har under 2013 hållit ett högt tempo. Bygglov har beslutats i ett flertal större ärenden, som till exempel: Ny- och tillbyggnad av större verksamheter/kontor på Berga, Väla Södra och Ättekulla. Tillbyggnad av Olympia fotbollsarena. Skola på Västergård. 20 NULÄGE Helsingborgs stads årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

HELSINGBORGS STADS ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING

HELSINGBORGS STADS ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING HELSINGBORGS STADS ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Fem år i sammandrag... 4 Kommunstyrelsens ordförande... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernen..............................................................

Läs mer

Mål och ekonomi för år 2016 samt plan för år 2017-2022. Helsingborgs stad

Mål och ekonomi för år 2016 samt plan för år 2017-2022. Helsingborgs stad Kommunfullmäktige Mål och ekonomi för år 2016 samt plan för år 2017-2022 Helsingborgs stad Dnr 251/2015 Rådhuset 251 89 HELSINGBORG Telefon 042-10 50 00 1(51) Förord mål och ekonomi 2016 Blågröna Helsingborg

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Kalmar kommuns årsredovisning 2014

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-04 KS 2015/0093 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2013 sid. 3 Vasaloppscenter officiellt invigt sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun 2 i n l e d n i n g foto leif Johansson/bildarkivet.se Fakta om Örebro sjunde största kommunen Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största

Läs mer

isning 2013 Årsredov

isning 2013 Årsredov Årsredovisning 2013 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 I detta avsnitt beskrivs årsredovisningens struktur. Här ger kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande sin syn på året som gått. Du hittar

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun

Årsredovisning. Nässjö kommun Årsredovisning Nässjö kommun 2012 Snyggbild ÅRSREDOVISNINGENS OLIKA AVSNITT INLEDNING I det första avsnittet ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas vad medborgarna

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Framtidens kommun Å R S R E D O V I S N I N G 2 012

Framtidens kommun Å R S R E D O V I S N I N G 2 012 Framtidens kommun ÅRSREDOVISNING 2012 Detta är Staffanstorp Staffanstorps kommun ligger i sydvästra Skåne på slätten mellan Malmö och Lund. Kommunens läge med utomordentligt goda kommunikationer och närheten

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte Årsredovisning Nässjö kommun 2013 med Nässjös vision 2030 i sikte 2013 Vision för Lövhult Medarbetaråret Nya bostäder Nya digitala skyltar i city Hemtagningsteamet Påbörjad byggnation av nya förskolor

Läs mer

Årsredovisning 2012 2013-03-11

Årsredovisning 2012 2013-03-11 Årsredovisning 2012 2013-03-11 lidköpings kommun Så styrs Lidköpings kommun Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer