Årsredovisning Helsingborgs stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Helsingborgs stad"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Helsingborgs stad 2013

2 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion. Först av allt berättar vi om Helsingborg 2035, stadens vision och ledstjärnan för allt det arbete som görs idag inom vår stad. Sedan går ordet till kommunstyrelsens ordförande, varefter kommunstyrelsens övriga ledamöter presenteras. I inledningen finns också en resumé över årets intressanta händelser samt en presentation av vår stad med en jämförande sammanställning över de senaste fem åren. Förvaltningsberättelse Detta kapitel beskriver stadens och koncernens organisation, verksamhet, ställning, nuvarande situation och framtid på en övergripande nivå. En redogörelse för vad skattepengarna har använts till under året kompletteras med nulägesbeskrivning, framtidsperspektiv, beskrivning av stadens och koncernens ekonomiska situation, upplysningar om miljö- och medarbetarfrågor samt uppföljning av mål och tjänstegarantier. Verksamhetsöversikter Här beskrivs aktiviteter riktade till kommuninvånarna. Varje nämnd samt koncernens största bolag redogör för årets verksamhet och ger sin syn på dess framtida utveckling. Presentationen omfattar även de delar av nämndernas verksamhet som bedrivs i extern regi. Särskillt viktiga händelser som leder mot stadens vision lyfts fram. Nämndernas mål i nämndstyrkorten presenteras och måluppfyllelsen redovisas per perspektiv. Ekonomisk redovisning Denna del presenterar stadens respektive koncernens ekonomiska utfall (resultaträkning), finansiering (kassaflödesanalys) samt ekonomiska ställning vid årets slut (balansräkning). Här finns även särredovisning av avgiftsfinansierat vatten- och avloppsverk kontra den skattefinansierade verksamheten, definitioner av ekonomiska termer samt noter som förtydligar de ekonomiska sammanställningarna. Kapitlet avslutas med revisionsberättelsen där stadsrevisionen uttalar sig utifrån de granskningar som gjorts Innehåll INLEDNING Vision Helsingborg 2035 Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ledamöter Året som gått stort och smått 2013 Helsingborg i korthet Fem år i sammandrag FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernens organisation Stadens organisation Skåne Nordväst Nuläge Attraktiv arbetsgivare Miljö Framtid Stadens övergripande mål i styrkort Stadens tjänstegarantier Koncernens ekonomi Stadens ekonomi Bolagens ekonomi Vad används skattepengarna till? Jämförelse med andra VERKSAMHETSÖVERSIKTER Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Utvecklingsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Räddningsnämnden Miljönämnden Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsen Styrelsen för Kärnfastigheter Bolag Helsingborgshem Helsingborgs Hamn Öresundskraft NSR EKONOMISK REDOVISNING Koncernen Staden Skattefinansierad verksamhet Särredovisning av VA-verksamhet Driftsredovisning Investeringsredovisning Definitioner Förslag till resultatdisposition Revisionsberättelse Kontakta oss

3 Vi är alla olika. Vi har olika historia och lever olika liv. Vi har olika behov och olika önskemål. Vi vill olika saker. Men vi är också lika. Vi delar samma nutid. Och vi bor i samma stad. Nu har vi också en gemensam framtid. Helsingborgs stads politiker har enats kring en långsiktig vision, Helsingborg En riktning mot framtiden. Vi vet vad vi vill, vad vi siktar mot: En spännande, attraktiv och hållbar plats en magnet för kreativitet och kompetens. I årsredovisningen beskrivs de satsningar som stadens förvaltningar och bolag har gjort under året som gått. Tillsammans verkar de alla för att vår gemensamma stad ska bli just den plats som beskrivs i Helsingborg

4 4 VISION HELSINGBORG 2035 Helsingborgs stads årsredovisning 2013 SI

5 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Här finns möjlighet för dig som vill utveckla och vill utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. DEN SKAPANDE STADEN Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något. DEN PULSERANDE STADEN Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism. DEN GEMENSAMMA STADEN Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet. DEN GLOBALA STADEN Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra Öresundsregionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingør. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer. DEN BALANSERADE STADEN Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygd - en. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus här är det enkelt att göra kloka val. Helsingborgs stads årsredovisning 2013 VISION HELSINGBORG

6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Helsingborg har under året på bred front tagit ytterligare kliv mot stadens vision om att vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Drömljus blev en uppskattad ljuspunkt i vintermörkret och ett avstamp mot vision Helsingborg Runt besökare fick uppleva något utöver det vanliga. Nedan har jag lyft fram en del av allt det som har genomförts under året i visionens anda. Den skapande staden Helsingborg är staden för alla som vill något och en stad med kreativitet och företagsamhet. Nöjd-kund-mätningar visar att Helsingborg har ett bra företagsklimat, vilket också avspeglas i antalet företagsetableringar och nystartade företag. Tjänstegarantin med fokus på elevernas kunskaper i att läsa, skriva och räkna har gett önskad effekt och det är glädjande att se den fortsatta förbättringen av resultaten i skolan. Resultaten i de nationella proven för årskurs 3 och 6 ligger över både riksgenomsnittet och nivån för större städer. Detsamma gäller för andelen behöriga till gymnasiet. Den pulserande staden Helsingborgs breda utbud av upplevelseanläggningar bidrar till den pulserande staden. Därför är det roligt att Helsingborgs stadsteater är den teater i hela landet som haft det tredje högsta antalet besökare. Utställningarna på Dunkers Kulturhus har dragit många besökare och stadens symfoniorkester har hittat ny publik genom after work-konserter. Helsingborg Arena har utvecklats vidare och har erbjudit en lång rad evenemang i olika smakriktningar. Idrottsoasen bredvid arenan har blivit en mycket uppskattad mötesplats med många besökare. Helsingborg har många unika värden och goda förutsättningar för att fortsätta vara en attraktiv stad med en levande stadskärna. Staden har tillsammans med fastighetsägarna och handlarna tagit ett helhetsgrepp och kraftsamlat för att möta den strukturomvandling som sker inom handeln. Ett led i att ytterligare stärka attraktionskraften i city var att införa tio fria surfzoner. Beslut har också tagits som möjliggör en modern hotell- och kongressanläggning i centrala Helsingborg. öka totalupplevelsen i samband med måltider. I augusti öppnades Tågaborgsskolan, en nybyggd toppmodern grundskola och Råå södra skola har renoverats på ett inbjudande sätt och återinvigdes vid höstterminsstarten. I slutet av året invigdes Helsingborg kontaktcenter dit alla kan vända sig med ärenden och frågor som har med staden att göra. Detta tillsammans med det redan etablerade Näringslivskontoret gör det enklare för både företag, invånare och medarbetare. Den globala staden Helsingborg ligger i framkant som e-stad. Ett 140-tal e-tjänster är framtagna för att underlätta för de som vill eller behöver komma i kontakt med staden. Bland annat lanserades under året appen Felanmälan, som gör det enkelt för helsingborgarna att anmäla sådant som behöver rättas till i stadsmiljön. Invånarna hjälper på så sätt till att hålla vår stad i gott skick. Vidare har Öresundskraft fortsatt utbyggnaden av snabbt bredband till stadens hushåll. Den balanserade staden Helsingborgs stad ska ta ansvar för miljön och skapa god livskvalitet för alla som bor, verkar och besöker oss. Energianvändningen i stadens lokaler fortsätter att minska och andelen miljöbilar i organisationen är den högsta bland landets kommuner. Ett nytt livsmedelsavtal innebär att stadens inköp av ekologisk mat kommer att öka. Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld har under 2013 varit mycket svag. Helsingborgs stad kan trots det uppvisa en mycket stabil ekonomi, vilket är viktigt för att långsiktigt kunna upprätthålla god kvalitet i välfärdsverksamheterna och för att kunna investera för framtiden. Från min och stadens sida vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare, förtroendevalda, företagare och invånare. Tillsammans gör vi Helsingborg till staden för alla som vill något. Den gemensamma staden Helsingborg fortsätter att växa och under 2013 fick staden nästan tusen nya invånare och under året påbörjades så mycket som 615 nya bostäder. Det nya vårdboendet Åbrädden invigdes vid Rååns vackra dalgång. Boendet har ett eget tillagningskök för att Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande 6 INLEDNING Helsingborgs stads årsredovisning 2013

7 Kommunstyrelsens ledamöter Peter Danielsson (M) Ordförande Mikael Skoog (S) Vice ordförande Christian Orsing (M) Anna Jähnke (M) Ulrika Stålnacke (M) Maria Winberg Nordström (FP) Lars Thunberg (KD) Ingela Andersson (S) Maria Ward (S) Emir Mehmedovic (S) Annika Román (MP) Gustaf Wiklund (MP) Michael Rosenberg (SD) Michael Mania (MP)* * Vikarierande ledamot för Gustaf Wiklund, från 1 augusti 2012 till 30 april Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ledamöter väljs av kommunfullmäktige. Ledamöterna är 13 till antalet och de inbördes relationerna ska så långt som möjligt återspegla mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Efter kommunvalet i september 2010 bildade Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna minoritetsstyre under mandat - per ioden Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder stadens verksamhet och har det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och kan även fatta en del beslut på egen hand. Ett mindre antal ledamöter av kommunstyrelsen utses till kommunalråd. Dessa sitter i kommunstyrelsen och arbetar hel- eller deltid med politik. Helsingborgs stads årsredovisning 2013 INLEDNING 7

8 Året som gått stort och smått 2013 JANUARI FEBRUARI Ett övergångsställe på Trädgårdsgatan blir det första i Helsingborg som skyltas om med Fru Gårman. Sveriges största masskrock genom tiderna, sett till antal inblandade fordon, inträffar på Tranarpsbron. En person omkommer och 46 personer skadas. Öresundskraft påbörjar dragningen av fiberkabel till befintliga villaområden i Helsingborg. Detta markerar starten på en satsning som på sikt ska erbjuda alla villakunder i Helsingborg tillgång till fiberkabel. Ljusfesten Drömljus trollbinder besökare i Helsingborgs centrum. Den globala bananproducenten Chiquita tar beslutet att flytta sin nordiska bananimport från Göteborg till Helsingborg. Det är med stolthet som stadens hamn tar över detta viktiga och prestigefyllda uppdrag. Alkohol- och drogrådgivningen för vuxna vid Carl Krooksgatan, börjar ha öppet även på kvällstid. Detta i syfte att ännu bättre nå ut i dessa frågor. MARS APRIL Öresundskraft inviger Filbornaverket, Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk. Med sin ovanliga utformning, mycket höga verkningsgrad och toppmoderna reningssystem har anläggningen väckt både lokalt och internationellt intresse. Åbrädden slår upp sina portar. Helsingborgs nya vårdboende har en modern utformning och ett naturskönt läge vid Råån. Det är inte bara byggnaden som är ny, detsamma gäller driftsformen och sättet att bedriva vårdboende all mat som serveras kommer till exempel från det egna köket. Helsingborgs Hamn får hedersutmärkelsen Great improvements to the destination vid världens största kryssningsmässa, Cruise Shipping Miami, i USA. Helsingborgs Symfoniorkester fortsätter arbetet med att avdramatisera konsertformen och därmed sänka tröskeln för en ny publik. I denna anda införs After Workkonserter, en ny typ av kortare symfoniframföranden som presenteras på ett avspänt sätt och åtföljs av en enklare förtäring. MAJ JUNI Efter fem års uppförande står Österleden klar och Helsingborg har därmed fått en 6,4 kilometer lång stadsmotorväg som bland annat ska avlasta centrum. Helsingborgs stadsteater avslutar ett exceptionellt lyckat spelår publikmässigt. Totalt besökare innebär den tredje största publiksiffran bland landets stadsteatrar. Gratis WiFi för invånare och besökare lanseras på åtta platser i centrala Helsingborg. Helsingborgshem beslutar att det ska bli möjligt att registrera sig i deras bokö från 16 års ålder. Samtidigt reserveras ett antal bostäder för unga upp till 25 år. Syftet med förändringarna är att underlätta för unga vuxna att få ett eget hyreskontrakt. Landets så kallade Barnahus är till för barn och ungdomar som misstänks ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp. I en nationell kvalitetsmätning av de 23 Barnahus som finns i Sverige, hamnar Barnahuset Skåne Nordväst på en hedrande andraplats. Utställningen Lars Wallin Fashion Stories öppnar på Dunkers kulturhus. Lars Wallin är Sveriges mest kända modeskapare. Utställningen återspeglar 20 år av hans arbete och är en av de mest välbesökta utställningarna under kulturhusets historia. JULI AUGUSTI Råå södra skola invigs efter en genomgripande ombyggnad och är nu både modern och fräsch. Strax intill ligger en nybyggd förskola resultatet av en arkitekttävling där det vinnande bidraget inspirerats av stranddynernas former. Tillsammans med Arbetsförmedlingen lanserar Helsingborgs stad 150 jobb!, en kampanj i syfte att nå arbetsgivare med rekryteringsbehov. Genom satsningen får 47 ungdomar anställning till minst 50 procent i sex månader och ytterligare 85 får kortare anställningskontrakt. VM i kustrodd genomförs under sommaren. Sommaren 2013 bjuder på en högklassig konsertsäsong på Sofiero. Från scenen hörs bland andra Def Leppard, Gyllene Tider, Mando Diao, First Aid Kit och Håkan Hellström. 8

9 SEPTEMBER OKTOBER Dags för invigning av Idrottsoasen, Helsingborg Arenas senaste tillskott. I oasen är det fritt fram att, utan kostnad och förbokning, testa det mesta i rörelseväg från parkour, klätter- vägg och studsmatta till beachvolley, paddelboll och dans. Kommunfullmäktige beslutar att Helsingborgs stad ska ansluta sig till CEMR, den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Den nya Tågaborgsskolan invigs, en grundskola med plats för cirka 500 elever. Skolbyggnaden har en modern arkitektur och kännetecknas av stora volymer och en öppen planlösning. NSR lanserar gratis SMS-avisering inför tömning av avfallskärl gentemot privatpersoner i Helsingborg. I oktober införs fritt omsorgsval i Helsingborg. Det är nu möjligt att fritt välja mellan kommunala eller privata utförare för den som har omsorg och hemvård. Under en hektisk höstvecka genomförs på Helsingborg Arena och i Idrottens hus en handbollslandskamp, en konsert med Lars Winnerbäck, Ladies Night, Davis Cup-matchen Sverige Danmark och en familjedag med serviceföretaget Plusfamiljen. Stormen Simone drar in över Skåne med en klass 3-varning och orkanbyar. Räddningstjänsten Skåne Nordväst upprättar en stab i Bårslöv för att hantera alla händelser orsakade av stormen. Simone ställer till stora skador i staden, bland annat på strandpromenader och på träd, växter och byggnader i parkerna på Sofiero och Fredriksdal John Blunds förskola, som har öppet dygnet runt årets alla dagar, utökade under hösten antalet platser från 40 till 80. Tillsammans med aktörer ur näringslivet inviger Öresundskraft stadens två första snabbladdare för elbilar. Under höstlovet kraftsamlar såväl kulturen som fritidsverksam heten i Helsingborg och erbjuder lediga barn ett svindlande utbud. En dignande sportlovsfolder erbjuder fantastiska möjlig- heter inom fritidsområdet. På biblioteken är det skräck- tema med föreställningar, teatersminkningar, workshops och Ipad-sagor. På Fredriksdal går de populära väsenvandringarna av stapeln där såväl barn som vuxna skräms av mystiska väsen ur den svenska folktron. På Dunkers kulturhus kan man se breakdance, delta i höstaktiviteter, bli teatersminkad, impro - visera i teaterverkstaden och prova på olika instrument. Helsingborgs stadsteater spelar Shakespeares Hamlet och erbjuder, i ett samarbete med skol- och fritidsförvaltningen, stadens samtliga 17-åringar att se föreställningen. NOVEMBER DECEMBER Ett beslut fattas om att permanenta verksamheten Bostad först, som innebär att en bostadslös och socialt utsatt person först etableras i ett eget boende innan andra genomgripande stödåtgärder sätts in. Metoden och arbetssättet har tidigare drivits i projektform med mycket lyckat resultat. I november upptäcks bakterier i vårt dricksvatten och staden går ut med kokningsrekommendationer till allmänheten. Stormen Sven drabbar nordvästra Skåne. Konsekvenserna för Helsingborg blir stormskador på byggnader och stora översvämningar. En jämförelsetjänst lanseras på helsingborg.se som ger möjlighet att enkelt jämföra vårdboenden i Helsingborg. Sök hos kontaktcenter där finns alla svar! Det var budskapet när stadens nya samlade service mot invånare och företag invigdes i december. Egentligen hade Helsingborg kontaktcenter redan tjuvstartat och hanterat två rekordstormar och en kokningsrekommendation av dricksvattnet i staden. Men så kom till slut den stora dagen då kontaktcenter invigdes genom att kommunstyrelsens ordförande lånade en flytväst mot 100 kronor i depositionsavgift. HELA ÅRET Fokus på resultat och en tydlig ansvarskedja har bidragit till en positiv utveckling för stadens elever. I 2013 års nationella prov i årskurs 3 låg de kommunala skolornas resultat högt över snittet i riket. Det genomsnittliga meritvärdet för grundskolan ökade också under året och därmed ligger även detta över snittet för riket för de kommunala grundskolorna i Helsingborg. Helsingborgs stad tar fram ett antal appar för smarta telefoner. En app för att anmäla fel som rör stadsmiljön, en fritids-app som presenterar lovaktiviteter samt e-serviceappen där staden samlar sina e-tjänster. Utöver dessa lanserades appen anmälan på nätet som tagits fram i samarbete med andra kommuner. Här kan idrottsföreningar anmäla närvaro. 150 kemikalier i en dammråtta under 2013 startade miljöförvaltningen en kraftsamling för att nå en giftfri vardag för stadens barn och unga. Årets enkät till gode män och förvaltare visar att 89 procent av de tillfrågade anser att stadens överförmyndarnämnd har en professionell och kompetent organisation. Helsingborgs Symfoniorkester framför en musikal som är skapad av elever på det estetiska programmet vid Nicolaiskolan. Eleverna har, med stöd av sina lärare, skrivit text, komponerat musik, samt repeterat in en fullt fungerande föreställning. Under året genomför Helsingborgshem en mängd aktiviteter som främjar gemenskap och bidrar till att levandegöra våra stadsdelar. Till aktiviteterna hör hundcoaching i Gubbaparken på Dalhem, utomhusbio på Närlunda och ett konstprojekt på studenthemmet på Bryggaregatan. Dessutom sätts ett nytt besöksrekord på Drottninghögsbadet. Helsingborg stad tar fram 29 nya e-tjänster under året, som nu finns tillgängliga på helsingborg.se Helsingborgs stads årsredovisning 2013 Året som gått 9

10 Helsingborg i korthet Helsingborg är en stad för livsnjutaren! Här har du lika nära till sköna sandstränder som till shopping och kulturupplevelser. Centrum bjuder på olika stadsmiljöer med ett brett utbud av unika butiker och spännande restauranger varav fem är med i White Guide. Nedan listas stadens BIG FIVE, men här finns mycket mer vår stad är fylld av sevärdheter och historia. DUNKERS KULTURHUS Dunkers är södra Sveriges största kulturhus och rymmer många spännande utställningar och konstnärliga verksamheter. Utbudet förnyas ständigt, så hit kan besökare komma gång på gång. Bara byggnaden är värd ett besök med sin spännande arkitektur och sitt vackra läge i norra hamnen. SOFIERO SLOTT OCH SLOTTSTRÄDGÅRD Trädgården anses som en av Europas vackraste! Här kan du utforska spännande raviner och gå vilse bland tals rhododendronbuskar. Förutom det kungliga sommarslottet rymmer trädgården även prinsarnas lekstugor, barnens växthus och en trollskog. Och överallt väntar fantasifulla skulpturer, totempålar och labyrinter. FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR Fredriksdal är ett av Sveriges främsta friluftsmuseer och ett utflyktsmål för hela familjen. Här kan stora och små dofta på rosor och kryddväxter, busa på naturlekplatser, klappa djur eller se hur det var förr i de gamla stadskvarteren och i herrgården. KÄRNAN Symbolen för Helsingborg är det ståtliga tornet Kärnan, som förr i tiden användes som vakt- och försvarstorn. Den som tar sats och klättrar uppför de 146 trappstegen till 34 meters höjd, belönas med en fantastisk utsikt över staden och den danska kusten. SANkTA MARIA KYRKA Stadens äldsta kyrka är från 1300-talet och ligger inklämd på det lilla Mariatorget. Den vackra gotiska tegelkyrkan var faktiskt en gång i tiden en av Danmarks största stadskyrkor. 10 Helsingborg i korthet Helsingborgs stads årsredovisning 2013

11 Fem år i sammandrag Koncernen Helsingborgs stad ekonomi Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr Soliditet, procent Nettolåneskuld, mnkr Medeltal anställda 1) Helsingborgs stad ekonomi Antal invånare 31/ Antal färdigställda bostäder Kommunal skattesats, kr 20,11 20,21 20,21 20,21 20,21 Total skattesats, kommun och region 30,50 30,60 30,60 30,60 30,60 Skattenetto, mnkr Årets resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr Självfinansieringsgrad av investeringar, procent Soliditet, rensad från utlåning till dotterföretagen, procent Medeltal anställda 1) Utförda tjänster Inskrivna i förskola 0 5 år Inskrivna i skolbarnomsorg 6 9 år Grundskola och förskoleklass folkbokförda elever i Helsingborg Gymnasieelever folkbokförda i Helsingborg Vårdboende, antal personer Hemtjänst, antal personer Hemsjukvård, antal personer Försörjningsstöd, mnkr Antal hushåll som någon gång under året erhållit försörjningsstöd Antal interna och externa vårddygn, individ- och familjeomsorg exklusive. socialpsykiatri Fredriksdals friluftsmuseum, antal besökare, tusen 2) Antal räddningstjänstuppdrag Vatten, antal levererade m 3 per invånare ) Antal anställda i staden 1 november, omräknat till helårsarbetare. Från och med 2012 ingår även stadens timanställda i siffrorna. 2) Stormen Sven satte stopp för två av julmarknadens tre ordinarie dagar. Detta gav en märkbar minskning av årets besökare jämfört med föregående år. Helsingborgs stads årsredovisning 2013 Helsingborg i korthet 11

12 12

13 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 13

14 Koncernens organisation HELSINGBORGS STAD Helsingborgs Stads Förvaltning AB 100 % Nordvästra Skånes Renhållnings AB 52 % Kuriren 2 AB 100 % Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 6 AB 100 % Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 7 AB 100 % AB Helsingborgs Stadsteater 100 % Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB 100 % Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB 100 % Helsingborgs Hamn AB 100 % NSR Produktion AB 100 % NSR Återvinning AB 49 % Liquidgas Biofuel Genesis AB 33 % Kuriren 6 AB 100 % Sobeln 28 AB 100 % Tegskiftet 2 AB 100 % Nöjesparken Sundspärlan AB 40 % Sjökrona Exploatering AB 25 % Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 17 % Fastighets AB Helikoptern 100 % InPort AB 95 % Southern Sweden Water Research AB 33 % 17% Sydvatten AB 15 % Helsingborgshems Holding AB 100 % Southern Sweden Water Research AB 33 % Vårdfastigheter i Helsingborg AB 100 % Busspunkten AB 10 % AB Helsingborgshem 100 % Svenska Kommun Försäkrings AB 6 % Helsingborgshem Förvaltning Ett AB 100 % Helsingborgshem Ett AB 100 % Prometera AB 50 % Helsingborg Energi Holding AB 100 % Helsingborgshem Förvaltning Två AB 100 % Helsingborgshem Förvaltning Tre AB 100 % Helsingborgshem Tre AB 100 % Nöjesparken Sundspärlan AB 3 % Modity Energy Trading AB 50 % Öresundskraft Tjänster AB 100 % Öresundskraft Företagsmarknad AB 100 % Öresundskraft Kraft & Värme AB 100 % Öresundskraft Marknad AB 100 % Öresundskraft AB 100 % Helia Energisalg A/S (Danmark) 100 % 14 koncernens organisation Helsingborgs stads årsredovisning 2013

15 Stadens organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Valberedningen Stadsrevisionen Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kulturnämnden Vård- och omsorgsnämnden Räddningsnämden Utvecklingsnämnden Miljönämnden Stadsbyggnadsnämnden Överförmyndarnämnden Socialnämnden Valnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Styrelsen för Kärnfastigheter Ledamöter i kommunfullmäktige, antal Socialdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet 2 Miljöpartiet Sveriges pensionärers intresseparti 6 3 Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Totalt Helsingborgs stads årsredovisning 2013 STADENS ORGANISATION 15

16 Skåne Nordväst Helsingborgs stad är en av medlemmarna i Skåne Nordväst. Vi är 11 kommuner som samarbetar och skapar mervärden genom att arbeta tillsammans. Samarbetet har pågått sedan 1996 även om inte alla nuvarande medlemmar har varit med sedan starten. Vår gemensamma vision är att upplevas som en sammanhängande stad och att vara en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner. Målet är att stimulera turism, näringslivsetablering och inflyttning. Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Styrelsen för Skåne Nordväst beslutar årligen om en verksamhetsplan som till stor del styr samarbetet under året. Under 2013 bestod verksamhetsplanen av följande sju prioriterade områden: Infrastruktur och samhällsplanering Utbildning, forskning och innovation Näringslivsutveckling Attraktiva arbetsgivare/hr-frågor (Human Resources) Olikhet och mångfald Kultur Kommunikation och förankring av samarbetet Sedan 2012 sker all Skåne Nordvästs kommunikation när det gäller insatser inom områdena näringslivs- och destinationsfrågor med det gemensamma varumärket Familjen Helsingborg som avsändare. Du hittar fördjupad information om Familjen Helsingborg och det arbete som bedrivs på familjenhelsingborg.se Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag. Aktiviteter inom Skåne Nordväst under året 2013 Arbetet med att ta fram gemensamma översiktliga planer har fullföljts genom ett avslutande rådslag. Detta mynnade ut i ett förslag till en gemensam strukturplan för Familjen Helsingborg. Planen har under hösten varit ute på remiss och antogs därefter av styrelsen. Nästa steg blir den politiska behandlingen i medlemskommunerna, vilket kommer att ske i början av Lanseringen av varumärket Familjen Helsingborg har fortsatt med olika aktiviteter under En ny grafisk profil och en webbplats har utvecklats. Bland övriga aktiviteter kan nämnas en marknadsföringskampanj i Stockholm, som kompletterats med en digital kampanj och ökat fokus på den nya webbplatsen. Under våren 2013 behandlades frågan om att bilda ett nytt räddningsförbund. Fem kommuner beslutade att gå vidare med en genomförandeutredning. När frågan kom upp för slutligt ställningstagande valde Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga att bilda ett gemensamt förbund benämnt Nordvästra Skånes Räddningsförbund. Förbundet omfattar 53 procent av invånarna inom regionen för Skåne Nordväst. Frågan om ett gemensamt löne- och pensionscenter har utretts, och utmynnade i att sex kommuner under 2013 beslutade att ansluta sig till samarbetet. Upplägget bygger på ett samarbetsavtal mellan kommunerna med Helsingborgs stad som huvudman. Verksamheten startar under våren Inför förhandlingar med Region Skåne gällande ett nytt färdtjänstavtal, har beslut tagits om att bilda en särskild organisation för att utreda färdtjänstfrågorna och upprätta en plan inför förhandlingarna. Uppdraget leds av en politisk styrgrupp, som tillsammans med en tjänstemannagrupp med representanter för samtliga kommuner ska arbeta fram ett beslutsunderlag till styrelsen. 16 Skåne nordväst Helsingborgs stads årsredovisning 2013

17 Nuläge SAMHÄLLSEKONOMI Den världsomspännande lågkonjunkturen håller fortfarande i sig. BNP i Sverige steg med blygsamma 0,9 procent under året och den ökningen är dessutom från en låg nivå. Det generellt mycket låga globala ränteläget, tillsammans med låg inflation samt att många länders riksbanker dopar ekonomin genom att öka likviditeten, talar för att en mer omfattande vändning i konjunkturen kommer dröja. Detta till trots finns även en rad tecken på en konjunkturåterhämtning. När denna väl tar fart, kommer det att krävas att den globala ekonomin kyls av med tajming så att inte priset för återhämtningen blir en alltför hög inflation. KOMMUNERNAS EKONOMI Sveriges kommuner har legat på en god resultatnivå under de senaste åren. En väsentlig del av det samlade överskottet beror dock på höga tillfälliga intäkter. AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse beslutade att år 2012 återbetala premier för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner. Totalt rörde det sig om cirka 11 miljarder kronor. Även under 2013 utbetalades motsvarande belopp, då gällande åren 2007 och Anledningen till återbetalningarna är att kostnaderna för sjukförsäkringen minskat kraftigt på grund av förändrad lagstiftning och ett ändrat regelverk. Om dessa medel inte hade tillförts hade flera kommuner och landsting visat upp ett väsentligt lägre resultat, och många kommuner hade heller inte kunnat upprätthålla nivån för god ekonomisk hushållning. Den obefintliga kostnadsutvecklingen tillsammans med ett mycket lågt ränteläge är andra faktorer som varit gynnsamma för resultatutvecklingen under det gånga året. Det successiva införandet, från och med 2014, av ett förändrat kostnadsutjämningssystem mellan kommuner innebär ett omställningsbehov för de kommuner som framöver får lägre tilldelning. Denna förändring innebär att de finansiella förutsättningarna skiljer sig åt mellan kommuner de kommande åren. BEFOLKNING Helsingborgs invånarantal uppgick vid årsskiftet 2013/14 till Ökningen var 978 personer eller 0,75 procent under år 2013, vilket var något lägre än under Av stadens befolkning är 20,8 procent födda utrikes, jämfört med 15,9 procent i riket. Årets positiva födelsenetto ligger på 328, det vill säga att antalet som föddes är 328 fler än antalet som avled. Det är betydligt högre än förra året, 46 procent. Skillnaden mot fjolåret beror på att antalet nyfödda ökade till 1 637, samtidigt som antalet avlidna minskade till 1 309, vilket är en minskning med cirka 6 procent jämfört med föregående år. Helsingborgs stads årsredovisning 2013 Nuläge 17

18 Inflyttningsnettot utgör den största delen av befolkningsökningen även under 2013, då det var 657 fler som flyttade in än ut från staden. Fortfarande flyttar dock många till Helsingborg, så minskningen av nettot jämfört med 2012 beror främst på att antalet utflyttare har ökat med 509 personer jämfört med föregående år. Antalet grundskolebarn (7 15 år) ökade med närmare 3 procent under året och uppgick vid årsskiftet till Sedan 2002 har de äldre (65 år och äldre) årligen ökat i antal och ökningen fortsätter. Åldersgruppen år har ökat till personer. Det är en ökning med 2,5 procent på ett år. Under senare år har åldersgruppen år minskat årligen, men nu har det skett en förändring. Under 2013 ökade denna åldersgrupp till personer. Även åldersgruppen 85 år och äldre, som tidigare har minskat, har under året ökat till personer. Vid årsskiftet bodde det 34 personer som var minst 100 år i Helsingborg. En ökning med över 50 procent sedan år Den senaste befolkningsprognosen beräknar att stadens befolkning kommer att uppgå till närmare år Det är en årlig ökning med i genomsnitt personer. Åldersgruppen 0 6 år förväntas öka från dagens till år 2035, främst beroende på att antalet kvinnor i fertil ålder ökar. Grundskolebarnen kommer efter att ha minskat under 00-talet och därefter åter ökat till dagens , fortsätta att öka och bedöms uppgå till år De yngre pensionärerna, år, kommer också att fortsätta öka, kraftigast under 10-talet. De beräknas öka med närmare 33 procent fram till De äldsta, 80 år och äldre, förväntas fortsätta att minska under 10-talet för att därefter öka kraftigt under den senare delen av prognosperioden. Denna åldersgrupp beräknas öka med cirka 60 procent. År 2035 kommer befolkningen i Helsingborg att vara något äldre än idag, främst beroende på att andelen 65 år och äldre har blivit något större på bekostnad av åldergruppen år. Några fakta om helsingborgarna Några fakta om helsingborgarna Helsingborg Skåne Riket Medelålder 41,0 40,9 41,2 Andel utländska medborgare 7,7 8,5 7,2 Andel utrikesfödda 20,8 18,8 15,9 Andel utländsk bakgrund 28,1 24,7 20,7 Medelinkomst tkr/år 268,9 258,9 281,7 Högsta utbildningsnivå (2012) folk-/grundskola 20,5 20,1 19,9 gymnasium 44,3 42,4 44,3 eftergymnasial < 3 år 14,4 14,0 13,8 eftergymnasial >= 3 år 18,4 20,8 19,9 Arbetslösa 8,8 8,1 6,8 Förvärvsfrekvens (2012) 71,7 72,1 77,1 Flytt- och födelsenetto, antal Nybyggda lgh Folkökning Flyttnetto Födda Befolkningsutveckling , antal JÄMSTÄLLDHET Kommunfullmäktige beslutade i september 2013 att Helsingborgs stad ska ansluta sig till den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män, CEMR. Deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå riktar sig till Europas kommuner och regioner och är ett verktyg för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter. Helsingborg ska vara en expansiv och framtidsinriktad stad som attraherar en mångfald av olika människor som vill bo, uppleva och verka i staden. Med utgångspunkt i detta och vision Helsingborg 2035 är jämställdhet mellan kvinnor och män en självklarhet i vår stad. Genom undertecknandet av den europeiska deklarationen fortsätter arbetet med att jämställdhetsintegrera stadens verksamheter och att erbjuda lika samhällsservice till alla invånare oavsett kön. 18 NULÄGE Helsingborgs stads årsredovisning 2013

19 ARBETSMARKNAD I Helsingborg fortsätter antalet sysselsatta, även kallat arbetstillfällen, att öka och uppgår nu till närmare Sysselsättningens fördelning mellan kvinnor och män är relativt jämn 52 procent av antalet sysselsatta är män och 48 procent är kvinnor. Handeln, som är den dominerande näringsgrenen i Helsingborg, har under året åter ökat antalet sysselsatta efter att ha uppvisat den största minskningen under föregående år. Fortfarande arbetar var fjärde sysselsatt i Helsingborg inom handel och logistik (transport), vilket är betydligt fler än i de flesta andra större kommuner. Företagstjänster ökade med 7 procent och är därmed den näringsgren som under året ökade mest i Helsingborg. Av de sysselsatta i staden arbetar närmare 75 procent i näringslivet jämfört med 66 procent i Sverige som helhet. En orsak till denna avvikelse gentemot landet som helhet är att andelen sysselsatta inom den statliga sektorn är ovanligt låg i Helsingborg (knappt 3 procent). Arbetspendlingen fortsatte att öka under 2013 och aldrig har så många arbetspendlat till och från Helsingborg som nu. Särskilt inpendlingen ökade under året och uppgick till närmare , medan utpendlingen uppgick till drygt Av de sysselsatta i Helsingborg kommer 34 procent från en annan kommun samtidigt som 26 procent av de förvärvsarbetande helsingborgarna arbetar i en annan kommun. Till de senare ska också räknas de helsingborgare som arbetar i Danmark, så kallade gränspendlare, Sysselsatta efter näringsgren år 2012, procent Handel Vård & omsorg Företagstjänster Tillverkning Utbildning Transport Byggverksamhet vilka inte ingår i den svenska officiella statistiken. Från att ha varit som mest Danmarkspendlare år 2008, cirka stycken, har denna grupp minskat till cirka år Andelen förvärvsarbetande helsingborgare i åldersgruppen år ligger kvar på 72 procent, vilket är detsamma som i övriga Skåne men lägre än rikets 77 procent. Avsaknaden av gränspendlare i statistiken innebär att andelen förvärvsarbetande helsingborgare blir något underskattat. Den verkliga andelen förvärvsarbetande i Helsingborg är drygt 73 procent. Antalet arbetslösa (arbetslösa plus sysselsatta i program med aktivitetsstöd) var drygt i januari 2013 och minskade till i maj. Därefter ökade åter antalet arbetslösa och uppgick till cirka i december. I genomsnitt var cirka arbetslösa varje månad, vilket är något färre än under föregående år. Arbetslöshetens fördelning Kategori Dec 2012 Dec 2013 Helsingborgs stad Samtliga år 8,7 8, år 12,2 12,1 Skåne län Samtliga år 7,8 8, år 11,9 11,8 Riket Samtliga år 6,9 6, år 10,9 10,2 Arbetspendling till och från de sju största pendlingskommunerna år 2012, antal Kommun Inpendling Utpendling Netto Höganäs Ängelholm Bjuv Landskrona Åstorp Malmö Klippan TOTALT Offentlig förvaltning mm Personal & kulturtjänster Hotell & restauranger Information & kommunikation Övrigt Helsingborg Riket Helsingborgs stads årsredovisning 2013 NULÄGE 19

20 MEDBORGARUNDERSÖKNING Helsingborg deltog 2013 för sjunde gången i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Årets undersökning visar på marginella förändringar jämfört med tidigare år. Helsingborgarna är fortfarande ganska nöjda med Helsingborg som boendeort och 59 procent kan starkt rekommendera en flytt till staden. Precis som i fjol ligger NRI, Nöjd-Region-Index, på 66. De svarande är också lika nöjda med de kommunala verksamheterna som förra året. Det visar NMI, Nöjd-Medborgar-Index, som även i år blev 60. Men likt tidigare år är medborgarna inte riktigt nöjda när det gäller inflytandet och NII, Nöjd-Inflytande-Index, blev bara 40. Detta är dock inget unikt för Helsingborg, det ser ut så i de flesta andra kommuner som deltagit i medborgarundersökningarna genom åren. Totalt Kvinnor Män under många perioder på året (i snitt 65 procent) och snittpriserna är låga i jämförelse med andra städer i Sverige. Nya hotellbäddar (mellanklass) beräknas tillkomma år Antalet varsel om uppsägning minskade i Helsingborg under Totalt varslades 463 personer om uppsägning, vilket är en minskning med över 50 procent jämfört med Däremot ökade företagskonkurserna i Helsingborg med hela 30 procent jämfört med föregående år, från 107 till 138. Enligt Bolagsverket registrerades 999 nya företag i Helsingborg under 2013, vilket var exakt samma antal som året före. Antalet arbetsställen uppgick till , vilket innebär en minskning med 60 jämfört med Under året flyttade 342 arbetsställen med 421 anställda in till staden. Nöjd Region Index Nöjd Medborgar Index Nöjd Inflytande Index De största privata företagen i Helsingborg Företag Antal anställda per 1 januari 2013 Ikea-företagen 1537 NÄRINGSLIV Den svenska ekonomin har dämpats till följd av den globala finanskrisen, med effekter för exportintensiva företag. Sverige har dock kunnat stå emot krisen bättre än de flesta jämförbara länder. Tillväxten i den svenska ekonomin har varit svag och har till stor del drivits av de svenska hushållen. Det finns en växande framtidstro, som har förstärkts i många länder under hösten Till en alltmer positiv omvärldsbild hör att den globala tillväxten förväntas öka 2014 vilket gynnar svenska exportföretag. För första gången på närmare tre år ser framtiden ljusare ut för privat tjänstenäring, tillverkningsindustri, bygg- och anläggning samt detaljhandel. Under 2012 ökade handelns totala omsättning i Helsingborg till drygt 55 miljarder kronor, varav detaljhandeln stod för 10 miljarder. Att detaljhandelns omsättningsökning är större än motsvarande siffror både för Skåne och riket som helhet, visar på Helsingborgs betydelse som handelsplats i regionen. Att Apple valde att öppna sin tredje svenska Apple Store på Väla belyser ytterligare stadens betydelse som handelsplats. Efterfrågan på mark för handel och logistik i staden är fortsatt hög. Ica Fastigheter har valt att fokusera sitt centrallager till Helsingborg och utökar med ett nytt höglager. Även Puma samlar logistik och lager för Danmark och Sverige till Helsingborg, genom en utbyggnad av det befintliga lagret på Berga. Besöksnäringen blir allt viktigare för staden, men varken turismen och affärsresorna har utvecklats i enlighet med stadens målsättning. Antalet gästnätter ökade dock med cirka 10 procent under 2013 (till och med november 2013). Stadens hotellkapacitet är i princip fullt utnyttjad McNeil AB 691 Ica Sverige AB 650 Bring Frigo AB 497 Peab Sverige AB 470 Resurskoncernen 470 Everfresh AB 416 Saba Frukt & Grönt AB 405 Nestlé Sverige AB 354 Kemira Kemi AB 289 BYGGANDE BOSTÄDER, VERKSAMHETER OCH INFRASTRUKTUR Stadsbyggnadsnämnden arbetar för att bygga den attraktiva och hållbara staden. Bland annat bidrar nämnden till en god bostadsförsörjning genom att 700 nya bostäder möjliggörs varje år. Detta görs genom en god och flexibel planberedskap som rymmer olika typer av bostäder i olika delar av staden. Målet är att hålla en planbuffert motsvarande minst bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft och är yngre än fem år. Vid årsskiftet 2013/2014 motsvarade denna siffra bostäder. Byggverksamheten i Helsingborg har under 2013 hållit ett högt tempo. Bygglov har beslutats i ett flertal större ärenden, som till exempel: Ny- och tillbyggnad av större verksamheter/kontor på Berga, Väla Södra och Ättekulla. Tillbyggnad av Olympia fotbollsarena. Skola på Västergård. 20 NULÄGE Helsingborgs stads årsredovisning 2013

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

DEN balanserade STADEN. DEN skapande STADEN. DEN pulserande STADEN. DEN gemensamma STADEN. DEN globala STADEN. Scenario

DEN balanserade STADEN. DEN skapande STADEN. DEN pulserande STADEN. DEN gemensamma STADEN. DEN globala STADEN. Scenario Scenario Ingångsvärden: I prognoser gällande befolkningsutvecklingen de kommande 10-20 åren görs bedömningen om en stark tillväxt i staden, man räknar med att från nuvarande 135. 000 nå ca.175.000 innevånare

Läs mer

Så styrs Helsingborg. Kommunkoncernen Helsingborg nämnder och helägda bolag

Så styrs Helsingborg. Kommunkoncernen Helsingborg nämnder och helägda bolag Så styrs Helsingborg Kommunkoncernen Helsingborg nämnder och helägda bolag År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserande staden för människor och företag.

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal 4 2012 Flera ljuspunkter i en fortsatt osäker ekonomisk omvärld Det är ingen överdrift att påstå att 2012 kännetecknades av stor ekonomisk oro på flera olika

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Norrköping i siffror 2017

Norrköping i siffror 2017 Norrköping i siffror 2017 norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun instagram.com/norrkopings_kommun Innehållsförteckning sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Norrköping i siffror 2014

Norrköping i siffror 2014 Norrköping i siffror 2014 Innehållsförteckning sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11 Arbetspendling 12

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

HUR HAR DET GÅTT I SKÅNE NORDVÄST?

HUR HAR DET GÅTT I SKÅNE NORDVÄST? Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 5: 2010 HUR HAR DET GÅTT I SKÅNE NORDVÄST? 2010 års analys av den statistiska utvecklingen i regionen. Skåne Nordväst med sina 10 kommuner och cirka 317 000

Läs mer

Norrköping i siffror 2016

Norrköping i siffror 2016 Norrköping i siffror 2016 Innehållsförteckning sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11 Arbetspendling 12

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

WWW.LUND.SE VISION 2025

WWW.LUND.SE VISION 2025 WWW.LUND.SE 02 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 VISION 2 0 2 5 04 Vision 2025 07 Bilden av framtiden 11 Från ord till handling 17 2025 år 2009 Lund idéernas

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kraftsamling 2.0. Modell för Kraftsamling 2.0. Mobiliserade resurser Samordnade initiativ Skapar framtidstro. Kommun. Sweet spot

Kraftsamling 2.0. Modell för Kraftsamling 2.0. Mobiliserade resurser Samordnade initiativ Skapar framtidstro. Kommun. Sweet spot Kraftsamling 2.0 Kraftsamling 2.0 2011 tog Partnerskapet fram en vision under namnet Kraftsamling Ängelholm vision 2020. Kraftsamling Ängelholm skall genom gemensamma insikter göra gemensam nytta. Visionen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Omorganisering av Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism, evenemang- och fritidsområdena, Dnr 463/2012

Omorganisering av Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism, evenemang- och fritidsområdena, Dnr 463/2012 Kommunfullmäktige Omorganisering av Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism, evenemang- och fritidsområdena, Dnr 463/2012 Ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet i juni 2012 att

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 882 kvkm Invånare per kvkm: 19 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UPPDATERAD APRIL 2016 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den är en

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 472 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: 1 109 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0,

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0, Landareal: 17 735 kvkm Invånare per kvkm: 0,3 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1 092 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1 Perspektiv Sysselsättning 2015 nr1 2016 1 Antalet sysselsatta (arbetstillfällen) uppgick till 67 900 i 2014 Flest sysselsatta finns inom handeln (17 procent) Antalet sysselsatta inom fastighetsverksamhet

Läs mer