1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår F-9 Skolchef Lars Dalesjö. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2013-2014. KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår F-9 Skolchef Lars Dalesjö. 2."

Transkript

1 1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår F-9 Skolchef Lars Dalesjö 2. Förutsättningar Kubikskolan är en grundskola skolår F-9 med matematisk/ naturvetenskaplig profil. Vi är en fristående skola och är inne på vårt fjortonde verksamhetsår. Vi har vuxit under en fyraårsperiod och under läsåret 13/14 har vi haft 148 elever fördelade på sju klasser i den verksamhet, som vi benämner Kvadraten, 128 elever fördelade på sju klasser i den högstadiedel som vi kallar Pyramiden och 117 elever åk F-5 som fått namnet Klotet. Varje enhet har sitt lärarlag, sin biträdande rektor och sin organisation för att vi fortfarande betonar vikten av den lilla enheten där varje elev är sedd och bekräftad. Vi arbetar långsiktigt för att integrera våra olika avdelningar. Hela skolan ser teaterns familjeföreställningar tillsammans och går på konsert på Konserthuset. Högstadiet åker till Vallåsen och har en dag på Heden tillsammans. Vi genomför olika teman där vi konsekvent integrerar gruppsammansättningen. Årskursvis deltar eleverna i blandade grupper i olika projekt; t ex Öresund, jultema, mattedagar, paddling, kustvandring, nobeldagar för att nämna några, Nytt för läsåret 13/14 har varit de integrerade morgonsamlingarna vi haft i samband med höstlov, jullov, sportlov och påsklov, då vi har samlats i tre omgångar i matsalen för att inspirera till arbetsperioden som ligger framför oss. Det lilla skolformatet ger oss en god överblick och en samlad bild av skolverksamhetens samtliga områden; kunskapsinhämtning, elevvård, pedagogiskt utvecklingsarbete, faktorer som påverkar hälsa och arbetsro, trygghet och trivsel. Vi har goda möjligheter att upptäcka och åtgärda brister hos individen. Skolan sätter snabbt in extra resurser åt elever som har svårt att nå målen. Kvaliteten på läromedel är hög och litteratur köps in regelbundet. Kubikskolan är en datortät skola. Eleverna får god datorvana vilket märks i den dagliga verksamheten. Eftersom skolan har en matematisk/naturvetenskaplig inriktning används skolans val på högstadiet bl a till algebrakurser och datakunskap. Periodvis nivågrupperas matematikundervisningen. Även engelskan förstärks, dock i mindre omfattning, genom att eleverna i nian kan välja att läsa antingen basengelska eller gymnasieengelska under en period. Vi har stor tilltro till att läraren är en viktig person i klassrummet i sin roll som inspiratör, coach, förebild och samtalspartner. Våra klasser har som mest 1

2 22 elever. Vissa klasser har under läsåret haft färre elever. Vi har mycket hög lärartäthet på Kubikskolan förstärkt av assistenter, modersmålslärare och kulturtolkar. Vi har välutbildad personal med hög ämneskompetens. Sjukfrånvaron är låg. Våra tre arbetslag träffas varannan vecka var för sig. Fyra gånger per termin träffas samtlig personal. Personalkonferensernas diskussioner och beslut protokollförs detaljerat, skickas via mail samma dag och det innebär att samtlig personal ständigt håller sig a jour med vad som händer i skolverksamheten. En viktig grundpelare i Kubikskolans filosofi är att även skolledarna, som är fyra till antalet, undervisar och därmed har god insikt i svårigheter och problem som möter personal och elever. Vi har tillgång till egna specialsalar i samtliga ämnen. Vi har en utmärkt utemiljö där eleverna gärna vistas runt pingisbordet, på fotbolls-, basket- och landhockeyplanerna eller bara umgås med varandra på våra skolgårdar. Eleverna på Kubikskolan kommer från många olika miljöer och vi har en etnisk och socioekonomisk bredd. Många elever har cykelavstånd till skolan men vi har också elever från orter utanför Helsingborg. 3. Åtgärder för utveckling från föregående läsårs kvalitetsrapport Följande utvecklingsmål formulerades inför läsåret 13/14: Vi stärker vår naturvetenskapliga profil genom att söka spetsutbildning i fysik och biologi. Vi stärker det globala och svenska perspektivet genom att satsa på det svenska språket och genom kontakter med vänorter. Vi utvecklar vår marknadsföring. Vi bygger vidare på arbetet med att forma goda, ansvarsfulla elever rika på resurser. Vi fortsätter arbetet med hälsa och friskvård och att stärka vår matematiska profil i samtliga årskurser. Vi fortsätter utveckla vårt gemensamma planeringsarbete, våra bedömningar och vårt integrationsarbete. Vi inför ett nytt digitalt system med bättre och tydligare information till elever och föräldrar om elevens kunskapsinhämtning; its learning. Vi breddar ledningen genom att påbörja arbetet med ämnesansvariga. Vi skapar strukturer och strategier för specialpedagogiska insatser. Vi fortsätter anlita kulturtolk med inriktning på att ge elever social kompetens och medvetenhet om kunskapens betydelse för ett framgångsrikt vuxenliv. Kommentar till utvecklingsmålen ovan: 2

3 Tydligt fokus på svenska språket genomfördes via läsprojekt åk F-5. Vi förberedde samma satsning inför lå 14/15 genom att köpa in en stor mängd litteratur speciellt anpassad för åk 6 och 7. Kubikskolan har etablerat en vänkontakt i Indien och en klass i åk 8 har haft mailkontakt som kommer att utmynna i att några elever får åka till Indien hösten 2014 och ta emot elever från Indien under vt Vi har utvecklat vår marknadsföring bl a genom att ta fram en ny broschyr som beskriver vår skolverksamhet och som är tänkt att användas i riktade insatser för blivande elever. Vi har under året uppdaterat och delvis omformat hemsidan. Vi arbetar mycket målmedvetet för att forma goda, ansvarsfulla elever. Vi upplever att vi successivt får en alltmer trygg och lugn skolmiljö både utanför och innanför klassrumsväggarna. Under höstterminen har vi sedan flera år tillbaka haft några uppskattade dagar med speciellt fokus på kost och friskvård och det fortsätter vi med samtidigt som vi i skolvardagen lyfter frågorna i olika ämnen bl a i idrott, NO och hemkunskap. Åttor och nior lagar sin egen mat en gång i veckan. Vi har en vardagstillvaro med mycket utelek och sport. Vi är en rökfri skola och har läsk- och godisförbud. De yngsta eleverna på Klotet har sk utedagar varje vecka. Då får eleverna använda närmiljön i sitt lärande samt träna både sina sinnen och sin motorik. Det övergripande temat för utedagen kan vara allt från matematik och NO till bild. Under läsåret ägnades tid åt att planera inför matematiklyftet som sjösätts ht Ett nytt matematikmaterial har införskaffats till åk F-5. Samtliga som undervisar i de här årskurserna är nöjda med materialet och ser möjligheter att stärka vår matematiska profil även på de lägre stadierna. Personalen på Kubikskolan har också under läsåret arbetat med gemensamma planeringar, framför allt ämnesvis, och utvecklat material som hjälper oss att bättre bedöma vad eleverna åstadkommit. Samtlig personal har fortbildat sig genom John Hatties bok Synligt lärande. Det har hjälpt oss att få syn på hur vår egen undervisning påverkar elevens lärande. Vi har bl a studerat hur våra lektionsförberedelser, inledningar, genomförande och avslutningar av lektioner har genomförts. Vi har inlett en plan för auskultation hos kollegor som vi kommer att fortsätta och fördjupa under kommande läsår. Vi har också uppmärksammats på hur formativ bedömning och elevens självskattning påverkar elevernas resultat i rätt riktning. Klotets personal har fått utbildning på hur man använder surfplattor i undervisningen. Ett flertal surfplattor har införskaffats under läsåret och tanken är att vi under kommande hösttermin ska utbilda samtliga lärare och använda plattorna på alla nivåer. 3

4 Vårt integrationsarbete mellan våra enheter pågår och byggs framför allt upp underifrån men också genom att eleverna har lektioner på varandras enheter och tvärgruppsaktiviteter bl a under frilufts- och temadagar. Samtliga elever från förskoleklass till årskurs 9 fick en eftermiddag gå på teater då de såg Alice i underlandet. Kubikskolans elever fick också uppleva Ljudet från Orienten en konsert där musik ur kristen, muslimsk och judisk tradition byggde broar över gränser och mellan traditioner. Högstadieeleverna lyssnade dessutom på en konsert där elever från Nicolaiskolans estetiska program medverkade tillsammans med Helsingborgs Symfoniorkester. Vi tar varje läsår del av stadens kulturutbud. Vårt digitala system, its learning, ger successivt bättre information mellan hem-skola inte bara på områden som handlar om kunskapsinhämtning. Det har visat sig ta tid innan samtliga elever, föräldrar och personal använder det dagligen. Under vt 2014 utsågs ansvariga pedagoger som under ht 14 ska starta grupper med fokus på pedogogik; matematiklyftet, läslyftet, IT/ språk och kultur. Vi har under läsåret fått en tydlig struktur och en klar arbetsgång för att kartlägga och genomföra specialpedagogiska insatser. Vi har haft god nytta av vår kulturtolk under året och fortsätter med samma inriktning nästa läsår. 4. Måluppfyllelse, analys och bedömning Kubikskolans måluppfyllelse är hög på många områden. Vi jämför oss hela tiden med tidigare resultat, med andra skolors resultat, med egna nya mål vi sätter upp. Vi försöker sätta prioriterade mål som är möjliga att utvärdera. Det är lätt att göra statistik på enkla frågor men vi har oftast, i våra enkäter, möjlighet att ge öppna svar och där får vi ovärderlig information om enskilda situationer. Hur våra elever åk 3, 6 och 9 lyckats nå kunskapsmålen redovisas i bilagor. Vi kan konstatera att genomsnittet på slutbetyget från årskurs 9 höjdes från 213 till 219 poäng. Årets sexor fick betydligt bättre resultat. En höjning från 145 till 200 poäng. Statistiken i bilagorna visar resultat på nationella prov och de betyg eleverna fått. Vi poängterar vikten av att följa de nationella proven när betygen sätts för att följa de riktlinjer om likvärdig betygssättning som vi har i landet. Klotets elever och föräldrar fick utvärdera trygghet och trivsel med påståendena Jag/mitt barn trivs i klassen, på Kubikskolan och med personalen och Jag/mitt barn är trygg på Kubikskolan. På en skala från 1 till 5 gav ca 90 % av både föräldrar och elever en fyra eller femma som betyg. Föräldrar till elever i sexan och sjuan fick formulera egna svar på hur de upplevt skolstarten och första delen av terminen. Övervägande positiva svar. Här är några exempel: 4

5 -Förväntningarna har infriats -Mkt positivt, går med glädje till skolan, berättar hemma om allt roligt som händer -Stortrivs i sin klass -Har fått nya kompisar -Liten och trygg klass -Kullaberg super med blandade grupper -Väl bemött och omhändertagen -Mkt bra med läger i början Få har beskrivit negativa saker men följande funderingar kunde vi ta del av: -Upplevde en incident lite negativt på en rast -Inte nöjd med den etniska fördelningen i klassen -Kände sig ensam under utflykten -Ofta stimmigt i korridorerna -Vi har klagomål på skolmaten -Något pratigt på vissa lektioner Vid föräldramötet fick föräldrar till åttor och nior beskriva hur deras barn upplever trygghet, trivsel, undervisningen, kommunikation hem-skola, korrekt behandlad av personalen. 103 svar kom in. Vi använde en femgradig skala. Skala Trygghet Trivsel Undervisning Kommunikation Behandlad I samband med utvecklingssamtalet på höstterminen fick föräldrarna på högstadiet utvärdera om deras barn fick den hjälp de behövde, om skolan ger goda kunskaper och färdigheter, arbetsro. 188 svar kom in. Vi använde en femgradig skala. Skala Tillräcklig hjälp Kunskaper etc Arbetsro Vid föräldramötet under vt 2014 ville vi veta om vår lärplattform its learning användes av föräldrarna på högstadiet. Vi ville bl a veta hur ofta föräldrarna var inne. 160 föräldrar svarade. En gång i veckan 32 En gång i månaden 60 En gång per termin 44 Aldrig 24 Föräldrarna till elever i åk 9 fick under vt besvara en enkät som handlade om man var nöjd med lärarnas insatser för barnets kunskapsutveckling 5

6 under den tid som barnet gått på Kubikskolan, om man var nöjd med det egna barnets insatser, om barnet haft en trygg och harmonisk tid, om föräldern var nöjd med bemötandet från skolans personal. 66 av 77 föräldrar svarade. Skala Lärarinsatser Barnets insatser Trygghet Bemötande Föräldrarna till åk 6, 7 och 8 fick i stället svara på om man var nöjd med den kunskapsnivå barnet nått i nuläget (vt 14), insatser som skolan gjort, om informationen under utvecklingssamtalet var bra, om lärarna ger utmaning på lämplig nivå, om det varit lätt att få kontakt med personalen, om man generellt sett var nöjd med Kubikskolan. 118 svarade med Ja och Nej svar, Skala Ja Nej Nöjd med kunskapsnivån Nöjd med skolans insatser Fått god information under utvecklingssamtalen Lärarna har gett utmaning på lämplig nivå Är lätt att få kontakt med personalen Generellt nöjd med Kubikskolan I den attitydundersökning som kommunen gör är vi besvikna över att enbart 35 % av våra föräldrar och 59 % av våra elever svarade. Vi ser också i den undersökningen att vi bör bli bättre på hälsa och miljö som var ett av sex områden som utvärderades. Eleverna får oftast samma typ av utvärderingsfrågor som föräldrarna får. De flesta elever tycker att de arbetar målmedvetet, att de utnyttjar lektionstiden väl, att de får den hjälp de behöver. De tycker själva att de gör sina läxor och lämnar in arbeten på utsatt tid och att lärarna ger dem goda förutsättningar för att klara skolan bra. I alltför många klasser däremot tycker eleverna att de inte har den arbetsro de behöver ett memento för undervisande lärare! Studiedagarna i slutet av vårterminen hade vi fokus på hur vi ökar arbetsron. Vi pratade om mobilförbud, konsekvenstrappa när elever inte följer reglerna, hur vi som vuxna är förebilder, greppar vår undervisningssituation och kollegialt stöttar varandra och ger varandra tips. Nästa stora elevutvärdering handlade om hur väl eleverna utnyttjar lärplattformen its learning. 56 % var inne varje dag medan 2 % aldrig var inne. 80 % av de elever som var inne tittade framförallt på sina egna resultat och 70 % gick in för att ta del av 6

7 läxuppgifterna. Här finns mer för eleverna att hämta och vi får fortsätta arbeta med its learning tills samtliga elever inser att de inte klarar skolarbetet utan den information som finns här. Under studiedagarna i slutet av vårterminen ägnar kollegiet sig åt reflektioner kring resultat och vilka insatser som behöver göras inför kommande läsår. Vi konstaterar att vi är beroende av politiska beslut som rör friskolorna och att lärarens status har sjunkit markant. När vi skärskådar vår situation lokalt ser vi att vi har en del elever med behov av särskilt stöd, att vi har många tvåspråkiga elever som halkar efter i matematik och svenska, att vi behöver få in elever i de lägre klasserna från andra områden än bara närområdet, vilket vi har i de högre årskurserna. Lokala möjligheter är att bevara det goda rykte som skolan har, att göra reklam för skolan i de nybyggnationer som planeras i området och där många barnfamiljer kommer att bo. Kubikskolans möjligheter är många konstaterar personalen i sin analys. Vi kan höja ribban i vår matteprofil över hela skolan. Vi kan samverka mellan de lägre klasserna och högstadieklasserna. Vi kan behålla och utveckla vår naturvetenskapliga profil. Vi kan arbeta mer med de elever som behöver ändra sin attityd. Bli vänskola med andra skolor i andra länder. Vi kan ha tidigare sommarskola för elever som är i riskzonen för att inte nå kunskapsmålen. Vi kan dra fördel av vår mångkulturella skola genom att anordna temadagar med internationell inriktning. Vi kan erbjuda mer läxhjälp. Kubikskolans personal har många styrkor; engagerade, ambitiösa, kollegial hjälpsamhet, god sammanhållning, olika åldrar och kön, högt i tak, tydliga mot eleverna, handlingskraftiga, har kul på jobbet. Svagheter och förbättringsområden när det gäller personal är bl a behov av fler specialpedagoger på högstadiet, önskemål om att arbeta på båda högstadieenheterna, sårbarhet vid sjukdom på Klotet, Arbetsbelastningen är hög och mycket tid läggs på socialt engagemang för vissa elever. Kubikskolans elever har många styrkor; ambitiösa, har föräldrastöd, god intern stämning. Starka och studiemotiverade elever är goda förebilder. Globala elever som kan höja skolans status om de får en positiv identitet. Eleverna är generellt sett rädda om sin skola. En grupp elever kräver många insatser av personalen; omotiverade, språksvårigheter, kommer från familjer med analfabetism, behöver förändra sin attityd till skolan, stör personalen med ständiga besök i lärarnas arbetsrum, anpassad studiegång. Vi kan konstatera att våra olika enheter attraherar olika elevgrupper. 7

8 5. Systematiskt kvalitetsarbete Samtlig personal, alla elever och föräldrar bidrar med underlag till kvalitetsredovisningen. Enhetskonferenserna var tredje vecka innehåller punkter där Kubikskolans kvalitet är i fokus på olika sätt. Personalen utvärderar läsårets verksamhetsmål i slutet av vårterminen och föreslår nya inför kommande läsår. Även skolledningen utvärderas av personalen i slutet av vårterminen. Föräldrarna har getts tillfälle att ha synpunkter på skolans verksamhet vid fyra tillfällen per läsår i samband med utvecklingssamtalen och föräldramötena. Klassföreståndarna lyfter regelbundet fram skolans mål och policy och i samtal eller loggboksform ger eleverna sina synpunkter. Anonyma enkäter med samma frågeställningar som föräldrarna fått är återkommande rutin för eleverna. Undervisande lärare har i sitt uppdrag att regelbundet utvärdera sitt arbete med eleverna. Det handlar om klassrumsklimatet, relationer, undervisningens kvalitet, inlärningsaspekter, elevinflytande. Skolledningen genomför klassrumsobservationer, då samspelet mellan lärare elev och elev-elev studeras. Resultaten av utvärderingar vi gör redovisas på personalkonferenserna. I de fall vi upptäcker svagheter och brister i vår verksamhet diskuterar vi tillsammans lämpliga åtgärder. Det kan handla om omedelbara konkreta insatser, stödundervisning, samtal i klassråden, ökad vuxennärvaro under raster, idéer om ökat elevinflytande etc. Mer långsiktiga åtgärder kan vara att t ex arbeta fram metoder för att eleven ska förstå mål och hitta strategier för effektiv inlärning, fortbildning för personalen på olika områden, idéer om nya mål inför kommande läsår. När vi upptäcker att en elev kan ha svårt att nå kunskapsmålen i något ämne varnas eleven och ett åtgärdsprogram upprättas. Vi sätter in stödlektioner i form av fler lektioner för de elever som ligger i riskzonen. Undervisande lärare kan många gånger inom klassens ram ge eleven annat material eller hjälpa eleven med studieteknik och att planera mer strukturerat. Mentor, elev och förälder diskuterar problemen, skriver mål och tidsplan under utvecklingssamtalet och följer upp elevens utveckling vid nästa samtal. Under våren 2014 mejslades en ny verksamhetsplan fram. Inspirerade av John Hatties forskning och grundade på egna utvärderingar formulerades en omfattande plan. Förutom de mål som anges nedan (Åtgärder för utveckling) och som speciellt berör elevernas insatser poängterade vi lärandet ur följande synvinklar: matematiklyftet, läslyftet, IT-lyftet, kultur- och hälsolyftet. Alla undervisande lärare kommer att tillhöra något av dessa lyft. Dessutom kommer 8

9 personalen under kommande läsår att arbeta med lärarens roll i klassrummet, studieteknik, hur formativ bedömning och självskattning kommer att hjälpa eleverna att förstå var de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Vi kommer också att fortsätta att utveckla och förfina våra matriser. 6. Åtgärder för utveckling Kubikskolans vision: Matematik, naturvetenskap, trygghet och kreativitet för alla. Vi arbetar för att du ska nå din fulla potential. Du får en trygg skolgång och utmärkta kunskaper för fortsatta studier Mål för Kubikskolan läsåret (ur den del av Verksamhetsplan som speciellt handlar om elevernas insatser): Förbättrat kunskapsresultat Alla elever ska bli behöriga till gymnasieskolan Minst 8 godkända ämnen; sv, ma, eng + 5 andra ämnen Vi ska höja vårt meritvärde Förbättrat bemötande Vi möter varandra med vänlighet och respekt Alla ska känna sig trygga i skolan Vi respekterar och följer våra regler Förbättrad kommunikation Vi förbättrar vår kommunikation mellan skola och hem Både elever och föräldrar använder itslearning regelbundet Vi får många föräldrar att besöka våra föräldramöten och vår åhörarvecka. 7. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kubikskolans Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling har följande övergripande vision: På Kubikskolan ska varje elev uppleva trygghet, ömsesidig respekt och studiero. Ingen form av kränkande behandling ska förekomma. 9

10 Vi har under några läsår brutit ner målen i tre delar: Vi behandlar varandra så som vi själva vill bli behandlade Vi hjälps alla åt att skapa och bibehålla en trevlig miljö Vi känner oss trygga i skolan Våra elever känner sig trygga och trivs på skolan, vilket framgår av de enkäter vi genomfört under året och som redovisats under punkt 5. Vi har ytterst få fall av mobbingtendenser. Vid samtal med eleverna blev det tydligt att de punkter i Likabehandlingsplanen som handlar om kön och sexuell läggning är områden vi behöver arbeta med. Inte för att någon blir utsatt för kränkningar utan därför att några elever i sitt språk använder könsord som tillmälen både allmänt och riktat. Eleverna är rörande överens om att det mesta är på skoj, vilket vi som skola inte accepterar, och inte förekommer under lektionerna men hela tiden måste vi på olika sätt arbeta med elevernas språk. Hur ska vi förändra situationen och nå målen? Någon av skolledarna har en lektion i varje klass då eleverna får samtala, diskutera och göra en skriftlig reflektion kring aktuell situation. Församlingspedagoger från svenska kyrkan genomför ett antal lektioner i livskunskap med våra sjuor och åttor där man ytterligare belyser skolans värdegrund. Samlingarna har tema som killar och tjejer, fördomar, mobbing och vänskap. Klassföreståndartiden används också till samtal om likabehandling. Våra lokala mål för lå 13/14 innehåller punkter om positiv skolmiljö, vänlig attityd och trevligt språk. I samtliga klassrum finns målen uppsatta och aktualiseras av klassföreståndarna med jämna mellanrum. Vaktande lärare vinnlägger sig om att skapa god kontakt genom närvaro och samtal. Vi äter alla tillsammans i gemensam matsal. Vi har på Kubikskolan ett ständigt pågående förebyggande arbete vilket framgår av Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling. 8. Ansvarig för kvalitetsredovisningen Lars Dalesjö, skolchef Kubikskolan 10

11 NP resultat och slutbetyg vt A,B,C, D Bil. 1 Medelvärde för alla nior är 219 poäng. 9A Slutbetyg i samtliga ämnen mellan 177,5 och 312,5 poäng. Medelpoäng 254 Resultat nationella prov och slutbetyg: Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg Fy NP Betyg ReNP Betyg A B C D E F 1 Antal elever B Slutbetyg i samtliga ämnen mellan 182,5 och 315 poäng. Medelpoäng 247 Resultat nationella prov och slutbetyg: Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg FyNP Betyg ReNP Betyg A B C D E F Antal elever C Slutbetyg i samtliga ämnen mellan 60 och 262 poäng. Medelpoäng 148 Resultat nationella prov och slutbetyg:: Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg FyNP Betyg ReNP Betyg A 1 B C D E F Antal elever Två elever som gick sommarskola i matematik nådde kunskapsmålen för E i matematik, vilket inte framgår av statistiken ovan. De blev därmed behöriga till gymnasieskolans praktiska program. 11

12 9D Slutbetyg i samtliga ämnen mellan 112,5 och 320 poäng. Medelpoäng 226 Resultat nationella prov och slutbetyg: Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg FyNP Betyg ReNP Betyg A B C D E F Antal elever En elev som gick sommarskola i matematik nådde kunskapsmålen för E i matematik, vilket inte framgår av statistiken ovan. NP resultat och vårterminsbetyg vt A,C,D Medelpoäng samtliga sexor är 200 poäng 6A Medelpoäng betyg vt Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg KeNP Betyg SONP Betyg A B C D E F Antal elever C Medelpoäng betyg vt Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg KeNP Betyg SONP Betyg A B 2 2 C D E F Antal elever

13 6D Medelpoäng betyg vt Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg KeNP Betyg SONP Betyg A 2 1 B C D E F Antal elever Våra elever i åk 3 fick betydligt bättre resultat på sina nationella prov i matematik och svenska/svenska A läsåret 13/14 än tidigare år. 13

1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2014-2015. KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår F-9 Skolchef Lars Dalesjö. 2.

1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2014-2015. KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår F-9 Skolchef Lars Dalesjö. 2. 1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2014-2015 KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår F-9 Skolchef Lars Dalesjö 2. Förutsättningar Kubikskolan är en grundskola skolår F-9 med matematisk/ naturvetenskaplig

Läs mer

1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2011-2012. 2. KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår 6-9 Skolchef Lars Dalesjö. 3.

1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2011-2012. 2. KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår 6-9 Skolchef Lars Dalesjö. 3. 1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2011-2012 2. KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår 6-9 Skolchef Lars Dalesjö 3. Förutsättningar Kubikskolan är en högstadieskola skolår 6-9 med matematisk/ naturvetenskaplig

Läs mer

1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2010-2011. 2. KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår 6-9 Rektor Lars Dalesjö. 3. Organisation och förutsättningar

1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2010-2011. 2. KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår 6-9 Rektor Lars Dalesjö. 3. Organisation och förutsättningar 1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2010-2011 2. KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår 6-9 Rektor Lars Dalesjö 3. Organisation och förutsättningar Nyckeltal med uppgifter från de senaste fyra läsåren

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Likabehandlingsplan / Handlingsplan mot hot och våld. Kubikskolan Läsåret 15/16

Likabehandlingsplan / Handlingsplan mot hot och våld. Kubikskolan Läsåret 15/16 Likabehandlingsplan / Handlingsplan mot hot och våld. Kubikskolan Läsåret 15/16 I. Kubikskolans vision Matematik, naturvetenskap, trygghet och kreativitet för alla. Vi arbetar för att du ska nå din fulla

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen Rektor är ansvarig

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsrapport Frövi F-6

Kvalitetsrapport Frövi F-6 2015-06-18 Kvalitetsrapport Frövi F-6 Läsåret 2014-2015 2015-06-18 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2014-2015 1. GRUNDFAKTA 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s prioriterade

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Lokal arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete Saxnäs skola 2015-16

Lokal arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete Saxnäs skola 2015-16 Lokal arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete Saxnäs skola 2015-16 Vision för Vilhelmina kommuns utbildningsväsende Lapplands bästa skolkommun All skolverksamhet i kommunen arbetar med fyra fokusområden

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14

Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14 Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14 Inledning Nu håller Du i Din hand ett dokument som syftar till att utveckla Mörbyskolan till att bli en attraktiv skola, och omtalad för den

Läs mer

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Stöcksjö skola Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Sammanfattning I början av läsåret har undertecknat tillträtt som rektor för Stöcksjö skola vilket inneburit att jag har lärt känna en ny skola

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4 Värdegrund... 4

Läs mer

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN Lagens ändamål: 1 Denna lag har till ända mål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET 13-1 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Vi har arbetat med att upprätta ett elevkontrakt under läsåret. Detta är

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Enhet: Nordingrå skola och fritidshem Verksamhetsåret: 2010-2011 Syfte Förebygga diskriminering Främja likabehandling Förverkliga skolans vision Bestämmelser

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-09-12 Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-15. Magelungen grundskola Västerås

Kvalitetsredovisning 2014-15. Magelungen grundskola Västerås Kvalitetsredovisning 2014-15 Magelungen grundskola Västerås Inför läsårt hade vi satt som mål att förbättra följande områden utifrån förra årets beskrivning Ökad kvalitetsinsamling Ett övergripande mål

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Välkommen till Myrsjöskolan. Ditt skolval 2013/14

Välkommen till Myrsjöskolan. Ditt skolval 2013/14 Välkommen till Myrsjöskolan Ditt skolval 2013/14 Elever som trivs i sin skola lär sig mer I Myrsjöskolan har vi skapat en stark gemenskap mellan lärare och elever samt en genomtänkt värdegrund för vårt

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan 1 Stålhagens förskola Augusti 2014- juli 2015 lightversion Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. 2 Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2016-2017 Likabehandlingsplan 2016 2017 Regnbågsskolan Inledning Vi har en gemensam plan mot diskriminering och mot kränkande behandling som vi kallar

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015 20140921 Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Föräldraråd den 29 september 2009

Föräldraråd den 29 september 2009 Närvarande: Föräldraråd den 29 september 2009 Föräldrar: Maria Loeb, Helena Gustafsson, Henrik Marken, Anna-Lena Ringsbacka och Mariana Dovebrant. Elever: Hanna Dahlqvist, Rebecca Holmkvist, Anna Carlsson,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer