1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår F-9 Skolchef Lars Dalesjö. 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2013-2014. KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår F-9 Skolchef Lars Dalesjö. 2."

Transkript

1 1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår F-9 Skolchef Lars Dalesjö 2. Förutsättningar Kubikskolan är en grundskola skolår F-9 med matematisk/ naturvetenskaplig profil. Vi är en fristående skola och är inne på vårt fjortonde verksamhetsår. Vi har vuxit under en fyraårsperiod och under läsåret 13/14 har vi haft 148 elever fördelade på sju klasser i den verksamhet, som vi benämner Kvadraten, 128 elever fördelade på sju klasser i den högstadiedel som vi kallar Pyramiden och 117 elever åk F-5 som fått namnet Klotet. Varje enhet har sitt lärarlag, sin biträdande rektor och sin organisation för att vi fortfarande betonar vikten av den lilla enheten där varje elev är sedd och bekräftad. Vi arbetar långsiktigt för att integrera våra olika avdelningar. Hela skolan ser teaterns familjeföreställningar tillsammans och går på konsert på Konserthuset. Högstadiet åker till Vallåsen och har en dag på Heden tillsammans. Vi genomför olika teman där vi konsekvent integrerar gruppsammansättningen. Årskursvis deltar eleverna i blandade grupper i olika projekt; t ex Öresund, jultema, mattedagar, paddling, kustvandring, nobeldagar för att nämna några, Nytt för läsåret 13/14 har varit de integrerade morgonsamlingarna vi haft i samband med höstlov, jullov, sportlov och påsklov, då vi har samlats i tre omgångar i matsalen för att inspirera till arbetsperioden som ligger framför oss. Det lilla skolformatet ger oss en god överblick och en samlad bild av skolverksamhetens samtliga områden; kunskapsinhämtning, elevvård, pedagogiskt utvecklingsarbete, faktorer som påverkar hälsa och arbetsro, trygghet och trivsel. Vi har goda möjligheter att upptäcka och åtgärda brister hos individen. Skolan sätter snabbt in extra resurser åt elever som har svårt att nå målen. Kvaliteten på läromedel är hög och litteratur köps in regelbundet. Kubikskolan är en datortät skola. Eleverna får god datorvana vilket märks i den dagliga verksamheten. Eftersom skolan har en matematisk/naturvetenskaplig inriktning används skolans val på högstadiet bl a till algebrakurser och datakunskap. Periodvis nivågrupperas matematikundervisningen. Även engelskan förstärks, dock i mindre omfattning, genom att eleverna i nian kan välja att läsa antingen basengelska eller gymnasieengelska under en period. Vi har stor tilltro till att läraren är en viktig person i klassrummet i sin roll som inspiratör, coach, förebild och samtalspartner. Våra klasser har som mest 1

2 22 elever. Vissa klasser har under läsåret haft färre elever. Vi har mycket hög lärartäthet på Kubikskolan förstärkt av assistenter, modersmålslärare och kulturtolkar. Vi har välutbildad personal med hög ämneskompetens. Sjukfrånvaron är låg. Våra tre arbetslag träffas varannan vecka var för sig. Fyra gånger per termin träffas samtlig personal. Personalkonferensernas diskussioner och beslut protokollförs detaljerat, skickas via mail samma dag och det innebär att samtlig personal ständigt håller sig a jour med vad som händer i skolverksamheten. En viktig grundpelare i Kubikskolans filosofi är att även skolledarna, som är fyra till antalet, undervisar och därmed har god insikt i svårigheter och problem som möter personal och elever. Vi har tillgång till egna specialsalar i samtliga ämnen. Vi har en utmärkt utemiljö där eleverna gärna vistas runt pingisbordet, på fotbolls-, basket- och landhockeyplanerna eller bara umgås med varandra på våra skolgårdar. Eleverna på Kubikskolan kommer från många olika miljöer och vi har en etnisk och socioekonomisk bredd. Många elever har cykelavstånd till skolan men vi har också elever från orter utanför Helsingborg. 3. Åtgärder för utveckling från föregående läsårs kvalitetsrapport Följande utvecklingsmål formulerades inför läsåret 13/14: Vi stärker vår naturvetenskapliga profil genom att söka spetsutbildning i fysik och biologi. Vi stärker det globala och svenska perspektivet genom att satsa på det svenska språket och genom kontakter med vänorter. Vi utvecklar vår marknadsföring. Vi bygger vidare på arbetet med att forma goda, ansvarsfulla elever rika på resurser. Vi fortsätter arbetet med hälsa och friskvård och att stärka vår matematiska profil i samtliga årskurser. Vi fortsätter utveckla vårt gemensamma planeringsarbete, våra bedömningar och vårt integrationsarbete. Vi inför ett nytt digitalt system med bättre och tydligare information till elever och föräldrar om elevens kunskapsinhämtning; its learning. Vi breddar ledningen genom att påbörja arbetet med ämnesansvariga. Vi skapar strukturer och strategier för specialpedagogiska insatser. Vi fortsätter anlita kulturtolk med inriktning på att ge elever social kompetens och medvetenhet om kunskapens betydelse för ett framgångsrikt vuxenliv. Kommentar till utvecklingsmålen ovan: 2

3 Tydligt fokus på svenska språket genomfördes via läsprojekt åk F-5. Vi förberedde samma satsning inför lå 14/15 genom att köpa in en stor mängd litteratur speciellt anpassad för åk 6 och 7. Kubikskolan har etablerat en vänkontakt i Indien och en klass i åk 8 har haft mailkontakt som kommer att utmynna i att några elever får åka till Indien hösten 2014 och ta emot elever från Indien under vt Vi har utvecklat vår marknadsföring bl a genom att ta fram en ny broschyr som beskriver vår skolverksamhet och som är tänkt att användas i riktade insatser för blivande elever. Vi har under året uppdaterat och delvis omformat hemsidan. Vi arbetar mycket målmedvetet för att forma goda, ansvarsfulla elever. Vi upplever att vi successivt får en alltmer trygg och lugn skolmiljö både utanför och innanför klassrumsväggarna. Under höstterminen har vi sedan flera år tillbaka haft några uppskattade dagar med speciellt fokus på kost och friskvård och det fortsätter vi med samtidigt som vi i skolvardagen lyfter frågorna i olika ämnen bl a i idrott, NO och hemkunskap. Åttor och nior lagar sin egen mat en gång i veckan. Vi har en vardagstillvaro med mycket utelek och sport. Vi är en rökfri skola och har läsk- och godisförbud. De yngsta eleverna på Klotet har sk utedagar varje vecka. Då får eleverna använda närmiljön i sitt lärande samt träna både sina sinnen och sin motorik. Det övergripande temat för utedagen kan vara allt från matematik och NO till bild. Under läsåret ägnades tid åt att planera inför matematiklyftet som sjösätts ht Ett nytt matematikmaterial har införskaffats till åk F-5. Samtliga som undervisar i de här årskurserna är nöjda med materialet och ser möjligheter att stärka vår matematiska profil även på de lägre stadierna. Personalen på Kubikskolan har också under läsåret arbetat med gemensamma planeringar, framför allt ämnesvis, och utvecklat material som hjälper oss att bättre bedöma vad eleverna åstadkommit. Samtlig personal har fortbildat sig genom John Hatties bok Synligt lärande. Det har hjälpt oss att få syn på hur vår egen undervisning påverkar elevens lärande. Vi har bl a studerat hur våra lektionsförberedelser, inledningar, genomförande och avslutningar av lektioner har genomförts. Vi har inlett en plan för auskultation hos kollegor som vi kommer att fortsätta och fördjupa under kommande läsår. Vi har också uppmärksammats på hur formativ bedömning och elevens självskattning påverkar elevernas resultat i rätt riktning. Klotets personal har fått utbildning på hur man använder surfplattor i undervisningen. Ett flertal surfplattor har införskaffats under läsåret och tanken är att vi under kommande hösttermin ska utbilda samtliga lärare och använda plattorna på alla nivåer. 3

4 Vårt integrationsarbete mellan våra enheter pågår och byggs framför allt upp underifrån men också genom att eleverna har lektioner på varandras enheter och tvärgruppsaktiviteter bl a under frilufts- och temadagar. Samtliga elever från förskoleklass till årskurs 9 fick en eftermiddag gå på teater då de såg Alice i underlandet. Kubikskolans elever fick också uppleva Ljudet från Orienten en konsert där musik ur kristen, muslimsk och judisk tradition byggde broar över gränser och mellan traditioner. Högstadieeleverna lyssnade dessutom på en konsert där elever från Nicolaiskolans estetiska program medverkade tillsammans med Helsingborgs Symfoniorkester. Vi tar varje läsår del av stadens kulturutbud. Vårt digitala system, its learning, ger successivt bättre information mellan hem-skola inte bara på områden som handlar om kunskapsinhämtning. Det har visat sig ta tid innan samtliga elever, föräldrar och personal använder det dagligen. Under vt 2014 utsågs ansvariga pedagoger som under ht 14 ska starta grupper med fokus på pedogogik; matematiklyftet, läslyftet, IT/ språk och kultur. Vi har under läsåret fått en tydlig struktur och en klar arbetsgång för att kartlägga och genomföra specialpedagogiska insatser. Vi har haft god nytta av vår kulturtolk under året och fortsätter med samma inriktning nästa läsår. 4. Måluppfyllelse, analys och bedömning Kubikskolans måluppfyllelse är hög på många områden. Vi jämför oss hela tiden med tidigare resultat, med andra skolors resultat, med egna nya mål vi sätter upp. Vi försöker sätta prioriterade mål som är möjliga att utvärdera. Det är lätt att göra statistik på enkla frågor men vi har oftast, i våra enkäter, möjlighet att ge öppna svar och där får vi ovärderlig information om enskilda situationer. Hur våra elever åk 3, 6 och 9 lyckats nå kunskapsmålen redovisas i bilagor. Vi kan konstatera att genomsnittet på slutbetyget från årskurs 9 höjdes från 213 till 219 poäng. Årets sexor fick betydligt bättre resultat. En höjning från 145 till 200 poäng. Statistiken i bilagorna visar resultat på nationella prov och de betyg eleverna fått. Vi poängterar vikten av att följa de nationella proven när betygen sätts för att följa de riktlinjer om likvärdig betygssättning som vi har i landet. Klotets elever och föräldrar fick utvärdera trygghet och trivsel med påståendena Jag/mitt barn trivs i klassen, på Kubikskolan och med personalen och Jag/mitt barn är trygg på Kubikskolan. På en skala från 1 till 5 gav ca 90 % av både föräldrar och elever en fyra eller femma som betyg. Föräldrar till elever i sexan och sjuan fick formulera egna svar på hur de upplevt skolstarten och första delen av terminen. Övervägande positiva svar. Här är några exempel: 4

5 -Förväntningarna har infriats -Mkt positivt, går med glädje till skolan, berättar hemma om allt roligt som händer -Stortrivs i sin klass -Har fått nya kompisar -Liten och trygg klass -Kullaberg super med blandade grupper -Väl bemött och omhändertagen -Mkt bra med läger i början Få har beskrivit negativa saker men följande funderingar kunde vi ta del av: -Upplevde en incident lite negativt på en rast -Inte nöjd med den etniska fördelningen i klassen -Kände sig ensam under utflykten -Ofta stimmigt i korridorerna -Vi har klagomål på skolmaten -Något pratigt på vissa lektioner Vid föräldramötet fick föräldrar till åttor och nior beskriva hur deras barn upplever trygghet, trivsel, undervisningen, kommunikation hem-skola, korrekt behandlad av personalen. 103 svar kom in. Vi använde en femgradig skala. Skala Trygghet Trivsel Undervisning Kommunikation Behandlad I samband med utvecklingssamtalet på höstterminen fick föräldrarna på högstadiet utvärdera om deras barn fick den hjälp de behövde, om skolan ger goda kunskaper och färdigheter, arbetsro. 188 svar kom in. Vi använde en femgradig skala. Skala Tillräcklig hjälp Kunskaper etc Arbetsro Vid föräldramötet under vt 2014 ville vi veta om vår lärplattform its learning användes av föräldrarna på högstadiet. Vi ville bl a veta hur ofta föräldrarna var inne. 160 föräldrar svarade. En gång i veckan 32 En gång i månaden 60 En gång per termin 44 Aldrig 24 Föräldrarna till elever i åk 9 fick under vt besvara en enkät som handlade om man var nöjd med lärarnas insatser för barnets kunskapsutveckling 5

6 under den tid som barnet gått på Kubikskolan, om man var nöjd med det egna barnets insatser, om barnet haft en trygg och harmonisk tid, om föräldern var nöjd med bemötandet från skolans personal. 66 av 77 föräldrar svarade. Skala Lärarinsatser Barnets insatser Trygghet Bemötande Föräldrarna till åk 6, 7 och 8 fick i stället svara på om man var nöjd med den kunskapsnivå barnet nått i nuläget (vt 14), insatser som skolan gjort, om informationen under utvecklingssamtalet var bra, om lärarna ger utmaning på lämplig nivå, om det varit lätt att få kontakt med personalen, om man generellt sett var nöjd med Kubikskolan. 118 svarade med Ja och Nej svar, Skala Ja Nej Nöjd med kunskapsnivån Nöjd med skolans insatser Fått god information under utvecklingssamtalen Lärarna har gett utmaning på lämplig nivå Är lätt att få kontakt med personalen Generellt nöjd med Kubikskolan I den attitydundersökning som kommunen gör är vi besvikna över att enbart 35 % av våra föräldrar och 59 % av våra elever svarade. Vi ser också i den undersökningen att vi bör bli bättre på hälsa och miljö som var ett av sex områden som utvärderades. Eleverna får oftast samma typ av utvärderingsfrågor som föräldrarna får. De flesta elever tycker att de arbetar målmedvetet, att de utnyttjar lektionstiden väl, att de får den hjälp de behöver. De tycker själva att de gör sina läxor och lämnar in arbeten på utsatt tid och att lärarna ger dem goda förutsättningar för att klara skolan bra. I alltför många klasser däremot tycker eleverna att de inte har den arbetsro de behöver ett memento för undervisande lärare! Studiedagarna i slutet av vårterminen hade vi fokus på hur vi ökar arbetsron. Vi pratade om mobilförbud, konsekvenstrappa när elever inte följer reglerna, hur vi som vuxna är förebilder, greppar vår undervisningssituation och kollegialt stöttar varandra och ger varandra tips. Nästa stora elevutvärdering handlade om hur väl eleverna utnyttjar lärplattformen its learning. 56 % var inne varje dag medan 2 % aldrig var inne. 80 % av de elever som var inne tittade framförallt på sina egna resultat och 70 % gick in för att ta del av 6

7 läxuppgifterna. Här finns mer för eleverna att hämta och vi får fortsätta arbeta med its learning tills samtliga elever inser att de inte klarar skolarbetet utan den information som finns här. Under studiedagarna i slutet av vårterminen ägnar kollegiet sig åt reflektioner kring resultat och vilka insatser som behöver göras inför kommande läsår. Vi konstaterar att vi är beroende av politiska beslut som rör friskolorna och att lärarens status har sjunkit markant. När vi skärskådar vår situation lokalt ser vi att vi har en del elever med behov av särskilt stöd, att vi har många tvåspråkiga elever som halkar efter i matematik och svenska, att vi behöver få in elever i de lägre klasserna från andra områden än bara närområdet, vilket vi har i de högre årskurserna. Lokala möjligheter är att bevara det goda rykte som skolan har, att göra reklam för skolan i de nybyggnationer som planeras i området och där många barnfamiljer kommer att bo. Kubikskolans möjligheter är många konstaterar personalen i sin analys. Vi kan höja ribban i vår matteprofil över hela skolan. Vi kan samverka mellan de lägre klasserna och högstadieklasserna. Vi kan behålla och utveckla vår naturvetenskapliga profil. Vi kan arbeta mer med de elever som behöver ändra sin attityd. Bli vänskola med andra skolor i andra länder. Vi kan ha tidigare sommarskola för elever som är i riskzonen för att inte nå kunskapsmålen. Vi kan dra fördel av vår mångkulturella skola genom att anordna temadagar med internationell inriktning. Vi kan erbjuda mer läxhjälp. Kubikskolans personal har många styrkor; engagerade, ambitiösa, kollegial hjälpsamhet, god sammanhållning, olika åldrar och kön, högt i tak, tydliga mot eleverna, handlingskraftiga, har kul på jobbet. Svagheter och förbättringsområden när det gäller personal är bl a behov av fler specialpedagoger på högstadiet, önskemål om att arbeta på båda högstadieenheterna, sårbarhet vid sjukdom på Klotet, Arbetsbelastningen är hög och mycket tid läggs på socialt engagemang för vissa elever. Kubikskolans elever har många styrkor; ambitiösa, har föräldrastöd, god intern stämning. Starka och studiemotiverade elever är goda förebilder. Globala elever som kan höja skolans status om de får en positiv identitet. Eleverna är generellt sett rädda om sin skola. En grupp elever kräver många insatser av personalen; omotiverade, språksvårigheter, kommer från familjer med analfabetism, behöver förändra sin attityd till skolan, stör personalen med ständiga besök i lärarnas arbetsrum, anpassad studiegång. Vi kan konstatera att våra olika enheter attraherar olika elevgrupper. 7

8 5. Systematiskt kvalitetsarbete Samtlig personal, alla elever och föräldrar bidrar med underlag till kvalitetsredovisningen. Enhetskonferenserna var tredje vecka innehåller punkter där Kubikskolans kvalitet är i fokus på olika sätt. Personalen utvärderar läsårets verksamhetsmål i slutet av vårterminen och föreslår nya inför kommande läsår. Även skolledningen utvärderas av personalen i slutet av vårterminen. Föräldrarna har getts tillfälle att ha synpunkter på skolans verksamhet vid fyra tillfällen per läsår i samband med utvecklingssamtalen och föräldramötena. Klassföreståndarna lyfter regelbundet fram skolans mål och policy och i samtal eller loggboksform ger eleverna sina synpunkter. Anonyma enkäter med samma frågeställningar som föräldrarna fått är återkommande rutin för eleverna. Undervisande lärare har i sitt uppdrag att regelbundet utvärdera sitt arbete med eleverna. Det handlar om klassrumsklimatet, relationer, undervisningens kvalitet, inlärningsaspekter, elevinflytande. Skolledningen genomför klassrumsobservationer, då samspelet mellan lärare elev och elev-elev studeras. Resultaten av utvärderingar vi gör redovisas på personalkonferenserna. I de fall vi upptäcker svagheter och brister i vår verksamhet diskuterar vi tillsammans lämpliga åtgärder. Det kan handla om omedelbara konkreta insatser, stödundervisning, samtal i klassråden, ökad vuxennärvaro under raster, idéer om ökat elevinflytande etc. Mer långsiktiga åtgärder kan vara att t ex arbeta fram metoder för att eleven ska förstå mål och hitta strategier för effektiv inlärning, fortbildning för personalen på olika områden, idéer om nya mål inför kommande läsår. När vi upptäcker att en elev kan ha svårt att nå kunskapsmålen i något ämne varnas eleven och ett åtgärdsprogram upprättas. Vi sätter in stödlektioner i form av fler lektioner för de elever som ligger i riskzonen. Undervisande lärare kan många gånger inom klassens ram ge eleven annat material eller hjälpa eleven med studieteknik och att planera mer strukturerat. Mentor, elev och förälder diskuterar problemen, skriver mål och tidsplan under utvecklingssamtalet och följer upp elevens utveckling vid nästa samtal. Under våren 2014 mejslades en ny verksamhetsplan fram. Inspirerade av John Hatties forskning och grundade på egna utvärderingar formulerades en omfattande plan. Förutom de mål som anges nedan (Åtgärder för utveckling) och som speciellt berör elevernas insatser poängterade vi lärandet ur följande synvinklar: matematiklyftet, läslyftet, IT-lyftet, kultur- och hälsolyftet. Alla undervisande lärare kommer att tillhöra något av dessa lyft. Dessutom kommer 8

9 personalen under kommande läsår att arbeta med lärarens roll i klassrummet, studieteknik, hur formativ bedömning och självskattning kommer att hjälpa eleverna att förstå var de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Vi kommer också att fortsätta att utveckla och förfina våra matriser. 6. Åtgärder för utveckling Kubikskolans vision: Matematik, naturvetenskap, trygghet och kreativitet för alla. Vi arbetar för att du ska nå din fulla potential. Du får en trygg skolgång och utmärkta kunskaper för fortsatta studier Mål för Kubikskolan läsåret (ur den del av Verksamhetsplan som speciellt handlar om elevernas insatser): Förbättrat kunskapsresultat Alla elever ska bli behöriga till gymnasieskolan Minst 8 godkända ämnen; sv, ma, eng + 5 andra ämnen Vi ska höja vårt meritvärde Förbättrat bemötande Vi möter varandra med vänlighet och respekt Alla ska känna sig trygga i skolan Vi respekterar och följer våra regler Förbättrad kommunikation Vi förbättrar vår kommunikation mellan skola och hem Både elever och föräldrar använder itslearning regelbundet Vi får många föräldrar att besöka våra föräldramöten och vår åhörarvecka. 7. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kubikskolans Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling har följande övergripande vision: På Kubikskolan ska varje elev uppleva trygghet, ömsesidig respekt och studiero. Ingen form av kränkande behandling ska förekomma. 9

10 Vi har under några läsår brutit ner målen i tre delar: Vi behandlar varandra så som vi själva vill bli behandlade Vi hjälps alla åt att skapa och bibehålla en trevlig miljö Vi känner oss trygga i skolan Våra elever känner sig trygga och trivs på skolan, vilket framgår av de enkäter vi genomfört under året och som redovisats under punkt 5. Vi har ytterst få fall av mobbingtendenser. Vid samtal med eleverna blev det tydligt att de punkter i Likabehandlingsplanen som handlar om kön och sexuell läggning är områden vi behöver arbeta med. Inte för att någon blir utsatt för kränkningar utan därför att några elever i sitt språk använder könsord som tillmälen både allmänt och riktat. Eleverna är rörande överens om att det mesta är på skoj, vilket vi som skola inte accepterar, och inte förekommer under lektionerna men hela tiden måste vi på olika sätt arbeta med elevernas språk. Hur ska vi förändra situationen och nå målen? Någon av skolledarna har en lektion i varje klass då eleverna får samtala, diskutera och göra en skriftlig reflektion kring aktuell situation. Församlingspedagoger från svenska kyrkan genomför ett antal lektioner i livskunskap med våra sjuor och åttor där man ytterligare belyser skolans värdegrund. Samlingarna har tema som killar och tjejer, fördomar, mobbing och vänskap. Klassföreståndartiden används också till samtal om likabehandling. Våra lokala mål för lå 13/14 innehåller punkter om positiv skolmiljö, vänlig attityd och trevligt språk. I samtliga klassrum finns målen uppsatta och aktualiseras av klassföreståndarna med jämna mellanrum. Vaktande lärare vinnlägger sig om att skapa god kontakt genom närvaro och samtal. Vi äter alla tillsammans i gemensam matsal. Vi har på Kubikskolan ett ständigt pågående förebyggande arbete vilket framgår av Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling. 8. Ansvarig för kvalitetsredovisningen Lars Dalesjö, skolchef Kubikskolan 10

11 NP resultat och slutbetyg vt A,B,C, D Bil. 1 Medelvärde för alla nior är 219 poäng. 9A Slutbetyg i samtliga ämnen mellan 177,5 och 312,5 poäng. Medelpoäng 254 Resultat nationella prov och slutbetyg: Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg Fy NP Betyg ReNP Betyg A B C D E F 1 Antal elever B Slutbetyg i samtliga ämnen mellan 182,5 och 315 poäng. Medelpoäng 247 Resultat nationella prov och slutbetyg: Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg FyNP Betyg ReNP Betyg A B C D E F Antal elever C Slutbetyg i samtliga ämnen mellan 60 och 262 poäng. Medelpoäng 148 Resultat nationella prov och slutbetyg:: Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg FyNP Betyg ReNP Betyg A 1 B C D E F Antal elever Två elever som gick sommarskola i matematik nådde kunskapsmålen för E i matematik, vilket inte framgår av statistiken ovan. De blev därmed behöriga till gymnasieskolans praktiska program. 11

12 9D Slutbetyg i samtliga ämnen mellan 112,5 och 320 poäng. Medelpoäng 226 Resultat nationella prov och slutbetyg: Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg FyNP Betyg ReNP Betyg A B C D E F Antal elever En elev som gick sommarskola i matematik nådde kunskapsmålen för E i matematik, vilket inte framgår av statistiken ovan. NP resultat och vårterminsbetyg vt A,C,D Medelpoäng samtliga sexor är 200 poäng 6A Medelpoäng betyg vt Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg KeNP Betyg SONP Betyg A B C D E F Antal elever C Medelpoäng betyg vt Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg KeNP Betyg SONP Betyg A B 2 2 C D E F Antal elever

13 6D Medelpoäng betyg vt Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg KeNP Betyg SONP Betyg A 2 1 B C D E F Antal elever Våra elever i åk 3 fick betydligt bättre resultat på sina nationella prov i matematik och svenska/svenska A läsåret 13/14 än tidigare år. 13

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola)

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) 1. Beskrivning av verksamheten 1.1 Uppgifter om huvudman, skolform, barn-/elevantal, verksamhetsidé/profilering

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015

Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-08 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015 2012 13 svarande av 15 elever, 7 flickor och 6 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 87 % 2013 13 svarande av

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan Sida 1 av 12 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser 32 Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 150 000-2 567 826 119,4% Personalkostnader 19 262 037

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Grunduppgifter Vision Alla har rätt att må bra i skolan. På Katedralskolan är det nolltolerans mot kränkning elevelev,

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Parkskolan Inledning Kvalitetsredovisningen är sammanställd av rektor och bitr rektor med underlag som kommer från personalen i verksamheten. Vid vårterminens slut gjordes

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING RÅSUNDA SKOLA 6-9 2012/2013

KVALITETSREDOVISNING RÅSUNDA SKOLA 6-9 2012/2013 KVALITETSREDOVISNING RÅSUNDA SKOLA 6-9 2012/2013 Verksamhetens förutsättningar Styrning och ledning Råsunda skola 6-9 leds av rektor och en biträdande rektor på 37,5%. Som stöd i sitt arbete har de lagledare,

Läs mer