1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår F-9 Skolchef Lars Dalesjö. 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2013-2014. KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår F-9 Skolchef Lars Dalesjö. 2."

Transkript

1 1. KVALITETSREDOVISNING Läsåret KUBIKSKOLAN i Helsingborg Grundskola skolår F-9 Skolchef Lars Dalesjö 2. Förutsättningar Kubikskolan är en grundskola skolår F-9 med matematisk/ naturvetenskaplig profil. Vi är en fristående skola och är inne på vårt fjortonde verksamhetsår. Vi har vuxit under en fyraårsperiod och under läsåret 13/14 har vi haft 148 elever fördelade på sju klasser i den verksamhet, som vi benämner Kvadraten, 128 elever fördelade på sju klasser i den högstadiedel som vi kallar Pyramiden och 117 elever åk F-5 som fått namnet Klotet. Varje enhet har sitt lärarlag, sin biträdande rektor och sin organisation för att vi fortfarande betonar vikten av den lilla enheten där varje elev är sedd och bekräftad. Vi arbetar långsiktigt för att integrera våra olika avdelningar. Hela skolan ser teaterns familjeföreställningar tillsammans och går på konsert på Konserthuset. Högstadiet åker till Vallåsen och har en dag på Heden tillsammans. Vi genomför olika teman där vi konsekvent integrerar gruppsammansättningen. Årskursvis deltar eleverna i blandade grupper i olika projekt; t ex Öresund, jultema, mattedagar, paddling, kustvandring, nobeldagar för att nämna några, Nytt för läsåret 13/14 har varit de integrerade morgonsamlingarna vi haft i samband med höstlov, jullov, sportlov och påsklov, då vi har samlats i tre omgångar i matsalen för att inspirera till arbetsperioden som ligger framför oss. Det lilla skolformatet ger oss en god överblick och en samlad bild av skolverksamhetens samtliga områden; kunskapsinhämtning, elevvård, pedagogiskt utvecklingsarbete, faktorer som påverkar hälsa och arbetsro, trygghet och trivsel. Vi har goda möjligheter att upptäcka och åtgärda brister hos individen. Skolan sätter snabbt in extra resurser åt elever som har svårt att nå målen. Kvaliteten på läromedel är hög och litteratur köps in regelbundet. Kubikskolan är en datortät skola. Eleverna får god datorvana vilket märks i den dagliga verksamheten. Eftersom skolan har en matematisk/naturvetenskaplig inriktning används skolans val på högstadiet bl a till algebrakurser och datakunskap. Periodvis nivågrupperas matematikundervisningen. Även engelskan förstärks, dock i mindre omfattning, genom att eleverna i nian kan välja att läsa antingen basengelska eller gymnasieengelska under en period. Vi har stor tilltro till att läraren är en viktig person i klassrummet i sin roll som inspiratör, coach, förebild och samtalspartner. Våra klasser har som mest 1

2 22 elever. Vissa klasser har under läsåret haft färre elever. Vi har mycket hög lärartäthet på Kubikskolan förstärkt av assistenter, modersmålslärare och kulturtolkar. Vi har välutbildad personal med hög ämneskompetens. Sjukfrånvaron är låg. Våra tre arbetslag träffas varannan vecka var för sig. Fyra gånger per termin träffas samtlig personal. Personalkonferensernas diskussioner och beslut protokollförs detaljerat, skickas via mail samma dag och det innebär att samtlig personal ständigt håller sig a jour med vad som händer i skolverksamheten. En viktig grundpelare i Kubikskolans filosofi är att även skolledarna, som är fyra till antalet, undervisar och därmed har god insikt i svårigheter och problem som möter personal och elever. Vi har tillgång till egna specialsalar i samtliga ämnen. Vi har en utmärkt utemiljö där eleverna gärna vistas runt pingisbordet, på fotbolls-, basket- och landhockeyplanerna eller bara umgås med varandra på våra skolgårdar. Eleverna på Kubikskolan kommer från många olika miljöer och vi har en etnisk och socioekonomisk bredd. Många elever har cykelavstånd till skolan men vi har också elever från orter utanför Helsingborg. 3. Åtgärder för utveckling från föregående läsårs kvalitetsrapport Följande utvecklingsmål formulerades inför läsåret 13/14: Vi stärker vår naturvetenskapliga profil genom att söka spetsutbildning i fysik och biologi. Vi stärker det globala och svenska perspektivet genom att satsa på det svenska språket och genom kontakter med vänorter. Vi utvecklar vår marknadsföring. Vi bygger vidare på arbetet med att forma goda, ansvarsfulla elever rika på resurser. Vi fortsätter arbetet med hälsa och friskvård och att stärka vår matematiska profil i samtliga årskurser. Vi fortsätter utveckla vårt gemensamma planeringsarbete, våra bedömningar och vårt integrationsarbete. Vi inför ett nytt digitalt system med bättre och tydligare information till elever och föräldrar om elevens kunskapsinhämtning; its learning. Vi breddar ledningen genom att påbörja arbetet med ämnesansvariga. Vi skapar strukturer och strategier för specialpedagogiska insatser. Vi fortsätter anlita kulturtolk med inriktning på att ge elever social kompetens och medvetenhet om kunskapens betydelse för ett framgångsrikt vuxenliv. Kommentar till utvecklingsmålen ovan: 2

3 Tydligt fokus på svenska språket genomfördes via läsprojekt åk F-5. Vi förberedde samma satsning inför lå 14/15 genom att köpa in en stor mängd litteratur speciellt anpassad för åk 6 och 7. Kubikskolan har etablerat en vänkontakt i Indien och en klass i åk 8 har haft mailkontakt som kommer att utmynna i att några elever får åka till Indien hösten 2014 och ta emot elever från Indien under vt Vi har utvecklat vår marknadsföring bl a genom att ta fram en ny broschyr som beskriver vår skolverksamhet och som är tänkt att användas i riktade insatser för blivande elever. Vi har under året uppdaterat och delvis omformat hemsidan. Vi arbetar mycket målmedvetet för att forma goda, ansvarsfulla elever. Vi upplever att vi successivt får en alltmer trygg och lugn skolmiljö både utanför och innanför klassrumsväggarna. Under höstterminen har vi sedan flera år tillbaka haft några uppskattade dagar med speciellt fokus på kost och friskvård och det fortsätter vi med samtidigt som vi i skolvardagen lyfter frågorna i olika ämnen bl a i idrott, NO och hemkunskap. Åttor och nior lagar sin egen mat en gång i veckan. Vi har en vardagstillvaro med mycket utelek och sport. Vi är en rökfri skola och har läsk- och godisförbud. De yngsta eleverna på Klotet har sk utedagar varje vecka. Då får eleverna använda närmiljön i sitt lärande samt träna både sina sinnen och sin motorik. Det övergripande temat för utedagen kan vara allt från matematik och NO till bild. Under läsåret ägnades tid åt att planera inför matematiklyftet som sjösätts ht Ett nytt matematikmaterial har införskaffats till åk F-5. Samtliga som undervisar i de här årskurserna är nöjda med materialet och ser möjligheter att stärka vår matematiska profil även på de lägre stadierna. Personalen på Kubikskolan har också under läsåret arbetat med gemensamma planeringar, framför allt ämnesvis, och utvecklat material som hjälper oss att bättre bedöma vad eleverna åstadkommit. Samtlig personal har fortbildat sig genom John Hatties bok Synligt lärande. Det har hjälpt oss att få syn på hur vår egen undervisning påverkar elevens lärande. Vi har bl a studerat hur våra lektionsförberedelser, inledningar, genomförande och avslutningar av lektioner har genomförts. Vi har inlett en plan för auskultation hos kollegor som vi kommer att fortsätta och fördjupa under kommande läsår. Vi har också uppmärksammats på hur formativ bedömning och elevens självskattning påverkar elevernas resultat i rätt riktning. Klotets personal har fått utbildning på hur man använder surfplattor i undervisningen. Ett flertal surfplattor har införskaffats under läsåret och tanken är att vi under kommande hösttermin ska utbilda samtliga lärare och använda plattorna på alla nivåer. 3

4 Vårt integrationsarbete mellan våra enheter pågår och byggs framför allt upp underifrån men också genom att eleverna har lektioner på varandras enheter och tvärgruppsaktiviteter bl a under frilufts- och temadagar. Samtliga elever från förskoleklass till årskurs 9 fick en eftermiddag gå på teater då de såg Alice i underlandet. Kubikskolans elever fick också uppleva Ljudet från Orienten en konsert där musik ur kristen, muslimsk och judisk tradition byggde broar över gränser och mellan traditioner. Högstadieeleverna lyssnade dessutom på en konsert där elever från Nicolaiskolans estetiska program medverkade tillsammans med Helsingborgs Symfoniorkester. Vi tar varje läsår del av stadens kulturutbud. Vårt digitala system, its learning, ger successivt bättre information mellan hem-skola inte bara på områden som handlar om kunskapsinhämtning. Det har visat sig ta tid innan samtliga elever, föräldrar och personal använder det dagligen. Under vt 2014 utsågs ansvariga pedagoger som under ht 14 ska starta grupper med fokus på pedogogik; matematiklyftet, läslyftet, IT/ språk och kultur. Vi har under läsåret fått en tydlig struktur och en klar arbetsgång för att kartlägga och genomföra specialpedagogiska insatser. Vi har haft god nytta av vår kulturtolk under året och fortsätter med samma inriktning nästa läsår. 4. Måluppfyllelse, analys och bedömning Kubikskolans måluppfyllelse är hög på många områden. Vi jämför oss hela tiden med tidigare resultat, med andra skolors resultat, med egna nya mål vi sätter upp. Vi försöker sätta prioriterade mål som är möjliga att utvärdera. Det är lätt att göra statistik på enkla frågor men vi har oftast, i våra enkäter, möjlighet att ge öppna svar och där får vi ovärderlig information om enskilda situationer. Hur våra elever åk 3, 6 och 9 lyckats nå kunskapsmålen redovisas i bilagor. Vi kan konstatera att genomsnittet på slutbetyget från årskurs 9 höjdes från 213 till 219 poäng. Årets sexor fick betydligt bättre resultat. En höjning från 145 till 200 poäng. Statistiken i bilagorna visar resultat på nationella prov och de betyg eleverna fått. Vi poängterar vikten av att följa de nationella proven när betygen sätts för att följa de riktlinjer om likvärdig betygssättning som vi har i landet. Klotets elever och föräldrar fick utvärdera trygghet och trivsel med påståendena Jag/mitt barn trivs i klassen, på Kubikskolan och med personalen och Jag/mitt barn är trygg på Kubikskolan. På en skala från 1 till 5 gav ca 90 % av både föräldrar och elever en fyra eller femma som betyg. Föräldrar till elever i sexan och sjuan fick formulera egna svar på hur de upplevt skolstarten och första delen av terminen. Övervägande positiva svar. Här är några exempel: 4

5 -Förväntningarna har infriats -Mkt positivt, går med glädje till skolan, berättar hemma om allt roligt som händer -Stortrivs i sin klass -Har fått nya kompisar -Liten och trygg klass -Kullaberg super med blandade grupper -Väl bemött och omhändertagen -Mkt bra med läger i början Få har beskrivit negativa saker men följande funderingar kunde vi ta del av: -Upplevde en incident lite negativt på en rast -Inte nöjd med den etniska fördelningen i klassen -Kände sig ensam under utflykten -Ofta stimmigt i korridorerna -Vi har klagomål på skolmaten -Något pratigt på vissa lektioner Vid föräldramötet fick föräldrar till åttor och nior beskriva hur deras barn upplever trygghet, trivsel, undervisningen, kommunikation hem-skola, korrekt behandlad av personalen. 103 svar kom in. Vi använde en femgradig skala. Skala Trygghet Trivsel Undervisning Kommunikation Behandlad I samband med utvecklingssamtalet på höstterminen fick föräldrarna på högstadiet utvärdera om deras barn fick den hjälp de behövde, om skolan ger goda kunskaper och färdigheter, arbetsro. 188 svar kom in. Vi använde en femgradig skala. Skala Tillräcklig hjälp Kunskaper etc Arbetsro Vid föräldramötet under vt 2014 ville vi veta om vår lärplattform its learning användes av föräldrarna på högstadiet. Vi ville bl a veta hur ofta föräldrarna var inne. 160 föräldrar svarade. En gång i veckan 32 En gång i månaden 60 En gång per termin 44 Aldrig 24 Föräldrarna till elever i åk 9 fick under vt besvara en enkät som handlade om man var nöjd med lärarnas insatser för barnets kunskapsutveckling 5

6 under den tid som barnet gått på Kubikskolan, om man var nöjd med det egna barnets insatser, om barnet haft en trygg och harmonisk tid, om föräldern var nöjd med bemötandet från skolans personal. 66 av 77 föräldrar svarade. Skala Lärarinsatser Barnets insatser Trygghet Bemötande Föräldrarna till åk 6, 7 och 8 fick i stället svara på om man var nöjd med den kunskapsnivå barnet nått i nuläget (vt 14), insatser som skolan gjort, om informationen under utvecklingssamtalet var bra, om lärarna ger utmaning på lämplig nivå, om det varit lätt att få kontakt med personalen, om man generellt sett var nöjd med Kubikskolan. 118 svarade med Ja och Nej svar, Skala Ja Nej Nöjd med kunskapsnivån Nöjd med skolans insatser Fått god information under utvecklingssamtalen Lärarna har gett utmaning på lämplig nivå Är lätt att få kontakt med personalen Generellt nöjd med Kubikskolan I den attitydundersökning som kommunen gör är vi besvikna över att enbart 35 % av våra föräldrar och 59 % av våra elever svarade. Vi ser också i den undersökningen att vi bör bli bättre på hälsa och miljö som var ett av sex områden som utvärderades. Eleverna får oftast samma typ av utvärderingsfrågor som föräldrarna får. De flesta elever tycker att de arbetar målmedvetet, att de utnyttjar lektionstiden väl, att de får den hjälp de behöver. De tycker själva att de gör sina läxor och lämnar in arbeten på utsatt tid och att lärarna ger dem goda förutsättningar för att klara skolan bra. I alltför många klasser däremot tycker eleverna att de inte har den arbetsro de behöver ett memento för undervisande lärare! Studiedagarna i slutet av vårterminen hade vi fokus på hur vi ökar arbetsron. Vi pratade om mobilförbud, konsekvenstrappa när elever inte följer reglerna, hur vi som vuxna är förebilder, greppar vår undervisningssituation och kollegialt stöttar varandra och ger varandra tips. Nästa stora elevutvärdering handlade om hur väl eleverna utnyttjar lärplattformen its learning. 56 % var inne varje dag medan 2 % aldrig var inne. 80 % av de elever som var inne tittade framförallt på sina egna resultat och 70 % gick in för att ta del av 6

7 läxuppgifterna. Här finns mer för eleverna att hämta och vi får fortsätta arbeta med its learning tills samtliga elever inser att de inte klarar skolarbetet utan den information som finns här. Under studiedagarna i slutet av vårterminen ägnar kollegiet sig åt reflektioner kring resultat och vilka insatser som behöver göras inför kommande läsår. Vi konstaterar att vi är beroende av politiska beslut som rör friskolorna och att lärarens status har sjunkit markant. När vi skärskådar vår situation lokalt ser vi att vi har en del elever med behov av särskilt stöd, att vi har många tvåspråkiga elever som halkar efter i matematik och svenska, att vi behöver få in elever i de lägre klasserna från andra områden än bara närområdet, vilket vi har i de högre årskurserna. Lokala möjligheter är att bevara det goda rykte som skolan har, att göra reklam för skolan i de nybyggnationer som planeras i området och där många barnfamiljer kommer att bo. Kubikskolans möjligheter är många konstaterar personalen i sin analys. Vi kan höja ribban i vår matteprofil över hela skolan. Vi kan samverka mellan de lägre klasserna och högstadieklasserna. Vi kan behålla och utveckla vår naturvetenskapliga profil. Vi kan arbeta mer med de elever som behöver ändra sin attityd. Bli vänskola med andra skolor i andra länder. Vi kan ha tidigare sommarskola för elever som är i riskzonen för att inte nå kunskapsmålen. Vi kan dra fördel av vår mångkulturella skola genom att anordna temadagar med internationell inriktning. Vi kan erbjuda mer läxhjälp. Kubikskolans personal har många styrkor; engagerade, ambitiösa, kollegial hjälpsamhet, god sammanhållning, olika åldrar och kön, högt i tak, tydliga mot eleverna, handlingskraftiga, har kul på jobbet. Svagheter och förbättringsområden när det gäller personal är bl a behov av fler specialpedagoger på högstadiet, önskemål om att arbeta på båda högstadieenheterna, sårbarhet vid sjukdom på Klotet, Arbetsbelastningen är hög och mycket tid läggs på socialt engagemang för vissa elever. Kubikskolans elever har många styrkor; ambitiösa, har föräldrastöd, god intern stämning. Starka och studiemotiverade elever är goda förebilder. Globala elever som kan höja skolans status om de får en positiv identitet. Eleverna är generellt sett rädda om sin skola. En grupp elever kräver många insatser av personalen; omotiverade, språksvårigheter, kommer från familjer med analfabetism, behöver förändra sin attityd till skolan, stör personalen med ständiga besök i lärarnas arbetsrum, anpassad studiegång. Vi kan konstatera att våra olika enheter attraherar olika elevgrupper. 7

8 5. Systematiskt kvalitetsarbete Samtlig personal, alla elever och föräldrar bidrar med underlag till kvalitetsredovisningen. Enhetskonferenserna var tredje vecka innehåller punkter där Kubikskolans kvalitet är i fokus på olika sätt. Personalen utvärderar läsårets verksamhetsmål i slutet av vårterminen och föreslår nya inför kommande läsår. Även skolledningen utvärderas av personalen i slutet av vårterminen. Föräldrarna har getts tillfälle att ha synpunkter på skolans verksamhet vid fyra tillfällen per läsår i samband med utvecklingssamtalen och föräldramötena. Klassföreståndarna lyfter regelbundet fram skolans mål och policy och i samtal eller loggboksform ger eleverna sina synpunkter. Anonyma enkäter med samma frågeställningar som föräldrarna fått är återkommande rutin för eleverna. Undervisande lärare har i sitt uppdrag att regelbundet utvärdera sitt arbete med eleverna. Det handlar om klassrumsklimatet, relationer, undervisningens kvalitet, inlärningsaspekter, elevinflytande. Skolledningen genomför klassrumsobservationer, då samspelet mellan lärare elev och elev-elev studeras. Resultaten av utvärderingar vi gör redovisas på personalkonferenserna. I de fall vi upptäcker svagheter och brister i vår verksamhet diskuterar vi tillsammans lämpliga åtgärder. Det kan handla om omedelbara konkreta insatser, stödundervisning, samtal i klassråden, ökad vuxennärvaro under raster, idéer om ökat elevinflytande etc. Mer långsiktiga åtgärder kan vara att t ex arbeta fram metoder för att eleven ska förstå mål och hitta strategier för effektiv inlärning, fortbildning för personalen på olika områden, idéer om nya mål inför kommande läsår. När vi upptäcker att en elev kan ha svårt att nå kunskapsmålen i något ämne varnas eleven och ett åtgärdsprogram upprättas. Vi sätter in stödlektioner i form av fler lektioner för de elever som ligger i riskzonen. Undervisande lärare kan många gånger inom klassens ram ge eleven annat material eller hjälpa eleven med studieteknik och att planera mer strukturerat. Mentor, elev och förälder diskuterar problemen, skriver mål och tidsplan under utvecklingssamtalet och följer upp elevens utveckling vid nästa samtal. Under våren 2014 mejslades en ny verksamhetsplan fram. Inspirerade av John Hatties forskning och grundade på egna utvärderingar formulerades en omfattande plan. Förutom de mål som anges nedan (Åtgärder för utveckling) och som speciellt berör elevernas insatser poängterade vi lärandet ur följande synvinklar: matematiklyftet, läslyftet, IT-lyftet, kultur- och hälsolyftet. Alla undervisande lärare kommer att tillhöra något av dessa lyft. Dessutom kommer 8

9 personalen under kommande läsår att arbeta med lärarens roll i klassrummet, studieteknik, hur formativ bedömning och självskattning kommer att hjälpa eleverna att förstå var de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Vi kommer också att fortsätta att utveckla och förfina våra matriser. 6. Åtgärder för utveckling Kubikskolans vision: Matematik, naturvetenskap, trygghet och kreativitet för alla. Vi arbetar för att du ska nå din fulla potential. Du får en trygg skolgång och utmärkta kunskaper för fortsatta studier Mål för Kubikskolan läsåret (ur den del av Verksamhetsplan som speciellt handlar om elevernas insatser): Förbättrat kunskapsresultat Alla elever ska bli behöriga till gymnasieskolan Minst 8 godkända ämnen; sv, ma, eng + 5 andra ämnen Vi ska höja vårt meritvärde Förbättrat bemötande Vi möter varandra med vänlighet och respekt Alla ska känna sig trygga i skolan Vi respekterar och följer våra regler Förbättrad kommunikation Vi förbättrar vår kommunikation mellan skola och hem Både elever och föräldrar använder itslearning regelbundet Vi får många föräldrar att besöka våra föräldramöten och vår åhörarvecka. 7. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kubikskolans Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling har följande övergripande vision: På Kubikskolan ska varje elev uppleva trygghet, ömsesidig respekt och studiero. Ingen form av kränkande behandling ska förekomma. 9

10 Vi har under några läsår brutit ner målen i tre delar: Vi behandlar varandra så som vi själva vill bli behandlade Vi hjälps alla åt att skapa och bibehålla en trevlig miljö Vi känner oss trygga i skolan Våra elever känner sig trygga och trivs på skolan, vilket framgår av de enkäter vi genomfört under året och som redovisats under punkt 5. Vi har ytterst få fall av mobbingtendenser. Vid samtal med eleverna blev det tydligt att de punkter i Likabehandlingsplanen som handlar om kön och sexuell läggning är områden vi behöver arbeta med. Inte för att någon blir utsatt för kränkningar utan därför att några elever i sitt språk använder könsord som tillmälen både allmänt och riktat. Eleverna är rörande överens om att det mesta är på skoj, vilket vi som skola inte accepterar, och inte förekommer under lektionerna men hela tiden måste vi på olika sätt arbeta med elevernas språk. Hur ska vi förändra situationen och nå målen? Någon av skolledarna har en lektion i varje klass då eleverna får samtala, diskutera och göra en skriftlig reflektion kring aktuell situation. Församlingspedagoger från svenska kyrkan genomför ett antal lektioner i livskunskap med våra sjuor och åttor där man ytterligare belyser skolans värdegrund. Samlingarna har tema som killar och tjejer, fördomar, mobbing och vänskap. Klassföreståndartiden används också till samtal om likabehandling. Våra lokala mål för lå 13/14 innehåller punkter om positiv skolmiljö, vänlig attityd och trevligt språk. I samtliga klassrum finns målen uppsatta och aktualiseras av klassföreståndarna med jämna mellanrum. Vaktande lärare vinnlägger sig om att skapa god kontakt genom närvaro och samtal. Vi äter alla tillsammans i gemensam matsal. Vi har på Kubikskolan ett ständigt pågående förebyggande arbete vilket framgår av Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling. 8. Ansvarig för kvalitetsredovisningen Lars Dalesjö, skolchef Kubikskolan 10

11 NP resultat och slutbetyg vt A,B,C, D Bil. 1 Medelvärde för alla nior är 219 poäng. 9A Slutbetyg i samtliga ämnen mellan 177,5 och 312,5 poäng. Medelpoäng 254 Resultat nationella prov och slutbetyg: Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg Fy NP Betyg ReNP Betyg A B C D E F 1 Antal elever B Slutbetyg i samtliga ämnen mellan 182,5 och 315 poäng. Medelpoäng 247 Resultat nationella prov och slutbetyg: Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg FyNP Betyg ReNP Betyg A B C D E F Antal elever C Slutbetyg i samtliga ämnen mellan 60 och 262 poäng. Medelpoäng 148 Resultat nationella prov och slutbetyg:: Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg FyNP Betyg ReNP Betyg A 1 B C D E F Antal elever Två elever som gick sommarskola i matematik nådde kunskapsmålen för E i matematik, vilket inte framgår av statistiken ovan. De blev därmed behöriga till gymnasieskolans praktiska program. 11

12 9D Slutbetyg i samtliga ämnen mellan 112,5 och 320 poäng. Medelpoäng 226 Resultat nationella prov och slutbetyg: Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg FyNP Betyg ReNP Betyg A B C D E F Antal elever En elev som gick sommarskola i matematik nådde kunskapsmålen för E i matematik, vilket inte framgår av statistiken ovan. NP resultat och vårterminsbetyg vt A,C,D Medelpoäng samtliga sexor är 200 poäng 6A Medelpoäng betyg vt Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg KeNP Betyg SONP Betyg A B C D E F Antal elever C Medelpoäng betyg vt Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg KeNP Betyg SONP Betyg A B 2 2 C D E F Antal elever

13 6D Medelpoäng betyg vt Betyg SvNP Betyg EnNP Betyg MaNP Betyg KeNP Betyg SONP Betyg A 2 1 B C D E F Antal elever Våra elever i åk 3 fick betydligt bättre resultat på sina nationella prov i matematik och svenska/svenska A läsåret 13/14 än tidigare år. 13

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 2010-08-25 Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 1. Sammanfattning Året som gått har präglats av förändring i riktning mot ett gemensamt lärande i ett F-9 perspektiv. Vi har sett över

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN Grundskola och skolbarnsomsorg Innehållsförteckning Sammanfattning av läsåret 2010/2011... 3 Grundfakta om verksamheten (inkl. skolbarnsomsorg)... 4 Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se

Kvalitetsredovisning Högstorps skola. Läsåret 2009-2010. 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se Kvalitetsredovisning Högstorps skola Läsåret 2009-2010 Rektor: Tel: E-post: Björn Nilsson 0470-796252 bjorn.nilsson@vaxjo.se 1 Sammanfattning hhhhjhkh Högstorps skola har haft ett år med bra resultat och

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING SKOLENHET NORD

SIMRISHAMNS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING SKOLENHET NORD SIMRISHAMNS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING SKOLENHET NORD 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Förord 3 Sammanfattning 4 Skolområdets organisation 8 Förutsättningar för verksamheternas måluppfyllelse 8 Struktur

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011

Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011 Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011 Rektorsenhet 8 Krusboda och Dalens förskolor och skolor 2011-10-19 Tyresö kommun / 2011-04-15 2 (43) Innehållsförteckning 1 Presentation av enhet... 3 1.1 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Elevrådsstyrelsen 2014 Elever och lärare ur 9B vid lekarna Datum: 2014-06-02 Rektor: Utvecklingsledare: Resultatenhetschef: Erica Erixon Björn Lidén Karin Vestman

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer