Årsredovisning. Brf Ryttmästaren i Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Ryttmästaren i Helsingborg"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Ryttmästaren i Helsingborg Räkenskapsåret Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 Noter 8 Underskrifter 14 Revisionsberättelse 15

2

3 Kallelse Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Ryttmästaren i Helsingborg kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den 12 januari 2015 kl Lokal: Restaurang Kavalleristen, Berga Allé 1 STYRELSEN Dagordning a. Stämmans öppnande. b. Fastställande av röstlängd. c. Val av stämmoordförande. d. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f. Val av rösträknare. g. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h. Framläggande av styrelsens årsredovisning. i. Framläggande av revisorernas berättelse. j. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k. Beslut om resultatdisposition. l. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. o. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande. p. Val av styrelseledamöter och suppleanter. q. Val av revisorer och revisorssuppleanter. r. Val av valberedning. s. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden. t. Stämmans avslutande Anmälan lämnas enligt nedan dock senast den 7 januari Anmälan Avlämnas i brevlådan vid föreningslokalen, gaveln 7 A, senast onsdagen den 7 januari personer kommer att närvara vid stämman lägenhetens nummer Namn

4

5 1 (14) Styrelsen för Brf Ryttmästaren i Helsingborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Föreningens verksamhet Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheten Sleipner 7 & 8 samt Höder 1 i Helsingborgs kommun med därpå uppförda 7 st byggnader med 179 lägenheter och 11 lokaler upplåtna med bostadsrätt. Byggnaderna är uppförda Fastighetens adress är Ryttmästaregatan 1-13 och Kurirgatan 1 i Helsingborg. Fastighetens area är kvm. Bostadslägenheterna fördelar sig enligt följande: 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Därtill kommer: Lokaler Garage P-platser Total lägenhetsyta kvm samt total lokalyta kvm. Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar Skåne. Hemförsäkring bekostas av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägg bekostas kollektivt av föreningen. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 27 januari 2014 och 36 stycken röstberättigade medlemmar var närvarande. Styrelsen under verksamhetsåret Ordförande Tommy Pettersson Vice ordförande Jan Rasmusson Sekreterare Runo Glyré Ledamot Marianne Olsson Suppleant Kjell-Åke Jacobsson Suppleant Christopher Ekholm I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Jan Rasmusson och Runo Glyré samt suppleanten Kjell-Åke Jacobsson. Styrelsen har under året haft 11 ordinarie sammanträden. Firmatecknare Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Tommy Pettersson, Jan Rasmusson, Runo Glyré, Marianne Olsson, två i förening. Revisorer Revisor har under året varit Gun Billsten med Stig Nilsson som suppleant samt Anders Callert, auktoriserad revisor. Valberedning Valberedningen har bestått av Rut Näslund, sammankallande, och Laszlo Jakocs.

6 2 (14) Medlemsantalet - Lägenhetsöverlåtelser Vid årets slut var medlemsantalet 241 stycken. Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. Antalet lägenhetsöverlåtelser har under året varit 16 stycken. Överlåtelser och pantsättning Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. Överlåtelseavgift = 2,50 % av prisbasbelopp och pantsättningsavgift = 1,00 % av prisbasbelopp. Prisbasbeloppet år 2015 är kr (år 2014, kr). Väsentliga händelser under året Samtliga källaretrappor reparerade.gjutet nya trappsteg och väggar, monterat varmgalvade räcken samt aluminiumränna för cykel. Garagelänga på Höder. Samtliga garageportar utbytta liksom träpanel och plåtbeklädnad. 3st pergolor med grillrör färdigställda. Ombyggnad och underhållsplan Utemiljö. Etapp 1 runt hus Etapp 2 runt hus 1-9. Ny belysning,nya gångar,buskar och träd.etc Aktiviteter Inga Årsavgifter Årsavgifterna har under verksamhetsåret varit oförändrade. Årsavgiften är 535 kr/kvm-lgh.yta/år. Förväntad framtida utveckling - Fasadrenovering. - Fönsterbyte i affärshuset. - Fönsterbyte i bostadshusen. - Underhåll/förnyelse av utemiljö. - Under hösten/vintern 2014/2015 kommer föreningen att ta fram en ny underhållsplan. Ekonomi Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilken innebär att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget för 2014/15. Per den 30 oktober kommer föreningen att till fullo lösa lånet i Stadshypotek AB. Medel för detta kommer att tas från banktillgodohavande som finns i Swedbank respektive SBAB.

7 3 (14) Femårigt sammandrag Alla belopp i tusentals kronor 2013/ / / / /10 Rörelsens intäkter Årets resultat Resultat efter fondförändringar Balansomslutning Soliditet % 45% 42% 39% 36% 34% Likviditet % 354% 242% 428% 301% 203% Årsavgiftsnivå, bostäder, kr/kvm Driftskostnad, kr/kvm Ränta, kr/kvm Underhållsfond, kr/kvm Lån, kr/kvm Årsavgiftsnivå för bostäder kr/kvm har bostadsarea som beräkningsgrund. Driftskostnad kr/kvm, Ränta kr/kvm, Underhållsfond kr/kvm och Lån kr/kvm har samtliga BRA (=bostadsarea + lokalarea) som beräkningsgrund. Förslag till resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel i kronor Balanserat resultat Årets resultat Avsättning till yttre fond Ianspråkstagande ur yttre fond Summa Styrelsen föreslår följande disposition: Balanseras i ny räkning Summa disponerat Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. Styrelsens slutord Styrelsen vill tacka för det gånga året och för visat förtroende.

8 4 (14) Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Fastighetskostnader Driftkostnader Arvoden Övriga kostnader Löpande underhåll//reparationer Periodiskt underhåll Fastighetsskatt/avgift Avskrivningar Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

9 5 (14) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres-, avgifts-, och kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 6 (14) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 17 Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 7 (14) Tilläggsupplysningar B O K S L U T S K O M M E N T A R E R Redovisningsprinciper Årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom K2-reglerna för mindre, ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Om inte annat framgår är de tillämpade principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott, men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Inkomstskatt Schablonbeskattningen avskaffas från och med taxeringsår Innebörden av lagändringen är att någon schablonintäkt inte ska tas upptill beskattning samt att räntor hänförliga till innehavet av fastighet inte får dras av. I den mån bostadsföretagen har inkomst av kapital eller av annan förvärvskälla beskattas det med statlig inkomstskatt 22,0 procent. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåil redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar Antal år Slutår Byggnader 60 år 2023 Standardförbättringar 50 år Inventarier/Installationer 10 år 2016 Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. I de fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker enligt föreningens stadgar, och det är styrelsen som är behörigt organ att besluta om avsättningen. Årets omföring mellan fritt och bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråkstagande av yttre fond enligt styrelsens beslut gällande Övriga bokslutskommentarer Antalet anställda I likhet med tidigare år har föreningen under året inte haft några anställda. Styrelsen arvoderas enligt beslut på föreningsstämman. Arvoden framgår ur not 4 Arvoden. I följande noter är belopp i SEK om inget annat anges. Siffror inom parentes avser föregående år.

12 8 (14) Noter Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgift bostäder Årsavgift lokaler Hyra lokaler Hyra garage Hyra p-platser Not 2 Övriga rörelseintäkter Balkonginglasning Övernattningslägenhet Bränsleavgifter Övriga intäkter Erhållen kompensation tidigare förvaltare Not 3 Driftkostnader El Uppvärmning Vatten & avlopp Avfallshantering Snörenhållning Övriga serviceavtal & besiktningar Hissar, serviceavtal & besiktningar Övriga utgifter köpta tjänster Bevakningskostnader Fastighetsförsäkring Kabel TV Fastighetsskötsel och ekonomisk förvaltning Fastighetsskötsel utöver avtal Städning utöver avtal

13 9 (14) Driftsövervakning Systematiskt brandskyddsarbete Övriga fastighetskostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Juridiska kostnader Ekonomisk förvaltning enl avtal Ekonomisk förvaltning utöver avtal Återbäring från Riksbyggen Övriga förvaltningskostnader Not 4 Arvoden Styrelsearvode Övriga ersättningar till förtroendevalda Övriga kostnadsersättningar Revisionsarvoden Utbildning, förtroendevalda Sociala avgifter Not 5 Övriga kostnader Kontorsmateriel Telefon/porto/bredband Medlems- och föreningsavgifter Extern revisor Konsultarvoden Bankkostnader Övriga kostnader

14 10 (14) Not 6 Löpande underhåll/reparationer Löpande underhåll, material Bostäder Bostäder VVS Lokaler Tvättstugor Gemensamma utrymmen Vatten/Sanitet Värme Ventilation Elinstallationer Tele/TV/Porttelefon Hissar Övriga installationer Huskropp Markytor Garage o p-plats Not 7 Planerat underhåll Vatten/Sanitet Ventilation Elinstallationer Hissar Huskroppar Gårdar och grönanläggningar Garage o p-plats Övrigt Not 8 Fastighetsskatt/avgift Enligt gällande regler är det den som äger fastigheten vid ingången av året som är skyldig att betala fastighetsskatt/-avgift. Statlig fastighetsskatt betalas för lokaler med 1 % av lokalernas taxeringsvärde. För bostäderna betalas en kommunal fastighetsavgift om kronor (1 210 kronor) per bostadslägenhet, dock högst 0,3 % (0,3 %) av taxeringsvärdet för bostäder med tillhörande tomtmark.

15 11 (14) Not 9 Avskrivningar Byggnader, byggnadsinventarier, markanläggning Avskrivning om- och tillbyggnader Installationer Not 10 Ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelning på andelar i Riksbyggen ek. förening Ränteintäkter Swedbank Ränteintäkter hyres/kundfordringar 0 35 Ränteintäkter likviditetsplacering Övriga ränteintäkter Not 11 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Bokfört värde byggnader Bokfört värde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder kronor ( kronor), Lokaler kronor ( kronor) Fastighetsbeteckning: Höder 1 och Sleipner 7-8. Värde-/nybyggnadsår Brandförsäkringsvärde: Fullvärde.

16 12 (14) Not 12 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 13 Långfristiga värdepappersinnehav st andelar á 500 kr i Riksbyggen ekonomisk förening Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald Kabel-TV Förutbetalda försäkringspremier Upplupna ränteintäkter Övriga förutb kostnader och uppl intäkter Not 15 Bank Penningmarknadskonto Swedbank Inlåningskonto SBAB Affärskonto Handelsbanken

17 13 (14) Not 16 Förändring av eget kapital Inbetalda Fond för yttre Balanserat Årets insatser underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång Disp enl årsstämmobeslut Uttag ur underhållsfond Avsättning till underhållsfond Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 17 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats % Datum för ränteändring Lånebelopp Lånebelopp Stadshypotek 4, SBAB* 1, SBAB* 1, SBAB 3, Kortfristig del av långfristig skuld * rörligt Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut att uppgå till kronor ( kronor). Not 18 Övriga kortfristiga skulder Övriga skulder till kunder Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Upplupet arvode extern revision Upplupna styrelsearvode Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyror och avgifter

18

19

20

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av Innehåll Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. Riksbyggen förvaltar

Att bo i bostadsrätt. Riksbyggen förvaltar Org nr Årsredovisning 1/1 2009-31/12 2009 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende antingen äger bostadsrättsföreningens mark och byggnader eller innehar fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184

RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184 , R.lksbyggen IW 2 Md& & Si& 'r 'MM Årsredovisning i?' RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. 22. DAGORDNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN 25 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Turbinen 25 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne ÅRSREDOVISNING HSB Brf Jordabalken i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens 22:a verksamhetsår FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tonsättaren

Årsredovisning. Brf Tonsättaren Årsredovisning för Brf Tonsättaren 716401-2945 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 1 a13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Tonsättaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 07 01 2014

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr 766600-2865 Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr 766600-2865 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Vasastaden Årsredovisning för verksamhetsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisningen är upprättad av RevisorsCentrum i Skövde AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-X Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer