HISTORIK. Kungliga Sjöfartsstyrelsen 128 FYR- OCH ELEKTROBYRÅN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HISTORIK. Kungliga Sjöfartsstyrelsen 128 FYR- OCH ELEKTROBYRÅN"

Transkript

1 HISTORIK Kungliga Sjöfartsstyrelsen 128 FYR- OCH ELEKTROBYRÅN Organisation 1956 bildades Kungliga Sjöfartsstyrelsen, den bestod av - hela Kungliga Lotsverket, - hela Kungliga Sjökarteverket, - delar av sjöfartsbyrån med skeppsmätningsväsendet, statens isbrytarverksamhet, sjöåklagaren och sjötekniske konsulenten samt fartygsinspektionen, alla från Kommerskollegium - hamnbyrån och vissa kanaler från Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsverket. Till Lotsverket hörde sex lotsdistrikt och dessa följde med in i den nya organisationen: Övre norra (Umeå), Nedre norra (Gävle), Mellersta (Stockholm), Östra (Kalmar), Södra (Malmö) samt Västra (Göteborg). Varje distrikt styrdes administrativt och ekonomiskt från sin lotsdistriktsexpedition med en lotsdirektör som chef. Under respektive distrikt låg alla fyr- och lotsplatser, fyrskepp (17 st) samt besättningar på arbets- och tjänstefartyg. Kungliga Sjöfartsstyrelsen bestod av sju byråer: Nautiska, Fyr- och elektro-, Byggnads-, Fartygs-, kansli-, juridisk-sociala och sjökartebyrån. Det fanns även en ekonomisk sektion och ett försvarskontor. Fyr- och elektrobyrån var uppdelad i två sektioner: telesektionen och kraftsektionen. Verksamhet Fyr- och elektrobyrån ansvarade för ärenden beträffande projektering, anskaffning, montering, reparation och underhåll av fyrteknisk och teleteknisk utrustning, elektrisk kraftförsörjning till verkets anläggningar samt allmänna fyrtekniska frågor och frågor rörande deccakedjorna. Byrån lämnade fyrdata till Svensk Fyrlista. Sökvägar Diarieförda handlingar C I Diarier över inkomna och utgående skrivelser C2 Sakregister Fl Handlingar ordnade efter diarie- och dossierplan, inkommande och utgående. Handlingar rörande fyrar Ola Avställda inventarieförteckningar får fyrplatser, fyrinrättningar och fyrar (avställda perioden ) 02 Liggare över fyrapparater, är överförda till Sjöfartsverket El a Fyrdagböcker El b Fyrdagböcker - sammandrag E3 Materialrapport från fyrplatser E4 Driftrapporter för Radiofyrar

2 E5 Driftjournaler för fjärrmanövrerade fyrar Övriga handlingar A I Protokoll, ingår i F-serien. A2 Föredragningslistor, ingår i Sjöfartsstyrelsen, verksledningens arkiv. D Ib Avställda inventarieförteckningar för mistsignalstationer D Ic Avställda inventarieförteckningar för lotsplatser D3 Arkivförteckningar E2 Radiodagböcker för VHF-radiostationer E6 Dagjournal, deccastationer I den mån handlingstyper fortsätter i Sjöfartsverket finns de i arkivet för centralförvaltningen, driftavdelningen gjordes vissa förändringar i Diarie- och dossierplanen för fyr- och elektrobyrån. Det handlade främst om beteckningarna på grupper ordnade enligt de olika lotsdistrikten. Tidigare benämndes de olika delgmpperna A-I. Från och med 1958 användes istället lotsdistriktens förkortningar respektive X för handlingar rörande flera lotsdistrikt. Inventarieförteckningar avställda perioden finns i serie D l. Enligt handling med Sjöfartsstyrelsens diarienummer E 24/58:73 uttalade Statens Organisationsnämnd i ett PM att en enklare redovisning av lots- och fyrplatsernas inventarier kunde ske. Detta är sannolikt orsaken till att inventarieförteckningarna minskar i omfattning. Sannolikt agerade lotsdistrikten olika i denna fråga. I äldre arkivförteckning förekommer följande serier: Jla Register över ritningar (Kortregister ordnat efter ritningsnummer och format Tid: ca /6) JI b Register över ritningar (Utgöres av strips ordnade efter fyrplats Tid: ca /6) 12 Ritningar över fyr-, elektro- och teletekniskutrustning på fyrar och fyrskepp m m (I ritningsskåp Omfattar även sjömätarflottans teleutrustning samt maskin- och elkrafttekniska anläggningar vid fyrar, lotsplatser mm Tid: ca /6) Ovandstående serier och en stor mängd andra handlingar rörande Ritningar och TekniskDokumentation (RoTD) har fortsatt användas i verksamheten och har ännu inte arkivlagts ( ). Vid omorganisationen av Sjöfartsstyrelsen den I juli 1969 valde man att diarieföra på följande sätt: Ärenden påbörjade före den I juli 1969 i byrådiarium fullföljdes och avslutades i samma diarium under övergångshalvåret. Nytillkomna ärenden från och med den I juli 1969 registreras i nya diarier (avdejnings/sek ti onsdiarier). Samtliga ärenden under övergångshalvåret är märkta med siffran II betecknande andra halvåret 1969.

3 Diarie- och dossierplanen fortsatte gälla året ut 1969 och handlingar och diarier finns i respektive organisation när sjöfartsstyrelsen upphörde, bildades Sjöfartsverket, centralförvaltningen. De frågor som tidigare behandlades av Fyr- och elektrobyrån söker man från och med I juli 1969 i Driftavdelningens arkiv. Bilagor: Bilaga I fyr- och elektro: dossierplan Bilaga Lots- och fyrplatser Bilaga karta över lotsdistrikt Bilaga Data på fyrskepp

4 Bilaga 1 Fyr- och elektro Bilaga 1 Dossierplan för f yr- och elektrobyrån ANSLAGSÄRENDEN 1 Anslag (utom enligt 1 F och 110): petita, investeringsreserv, medelsanvisningar, fördelning, belastning och dylikt (dock ej generalplaner enligt 56 och 186) 1 F Anslag till säkerhetsanordningar för fisket, inkl bidragsärenden PERSONALÄRENDEN (utom enligt samt eventuellt 240): anställningar, avlöningar och arvoden, befordringar, entlediganden, tjänstgöringsbestämmelser och dylikt 2 3 X Sjöfartsstyrelsen L-F-statens och decca-stationernas personal Lotspersonal Fyrpersonal Tillsyningsmän Diverse Personalutbildning: kurser och dylikt, tjänstgöringsbetyg (betr vpl-tjänstgöring se 108), deccasammanträden Förseelser, bestraffningar och åtal Yrkesskador, arbetarskydd 19 Personalfrågor i allmänhet 21 Diverse personalfrågor (t ex bisysslor skyddskläder) 29 Tjänsteresefrågor och dylikt (utom enligt 110) 31 Speciella ersättningsfrågor: övertidsersättning, ersättning för patent etc. Beträffande representation se Förslagsverksamheten 37 Tullärenden

5 Bilaga 1 Fyr- och elektro 41 Balansärenden 45 Bokföringsåtgärder inkl statens allmänna fastighetsfond 46 Rikstelefonärenden samt radiolänkar 52 Redovisningshandlingar (utom enligt 187 X) FARTYG, BiTAR OCH DYLIKT (även inventariefrågor) 55 sjömätningsfartyg (betr decca jfr 195 S och 195 X) 56 Fyrskepp (även betr fyrteknisk utrustning och dylikt) och fyrskeppsmotorbåtar, inkl generalplan för konto Lotsdistriktsfartyg 58 Lotsbåtar 59 Fyrplatsmotorbåtar 60 Sjöräddningsbåtar 62 Luftfartyg 68 Arbeten som utförs vid HFD för annans än sjöfartsverkets räkning 70 Hyra för båtar och fartyg. Reparation underhåll, ändringar eller nybyggnad av lotspersonalens båtar 71 Överlåtelse på sjöfartsverket av fyrar m m 72 Lotsplatser: el-installationer, radio- och radaranläggningar, lokaltelefoner m m (dock ej spec lotsbåtsfrågor, se 58, löpande inventarieärenden,. se 181, och el-abonnemang, se 207) ORGANISATIONSFRÄGOR, UTREDNINGAR OCH DYLIKT (utom enligt 74, 82, 103, 110, 192, 197 och 214) berörande: 73 öv Fyr- och elektrobyrån samt sjöfartsstyrelsen i rigt 73 X 74 Lotsdistrikten enbart eller jämte sjöfartsstyrelsen Instruktioner av allmän karaktär, tjänstereglemente, lotsförordning och dylikt (betr specialinstruktioner se t ex 56 och 185)

6 Bilaga 1 Fyr- och elektra 77 Säkerhetsanordningar: förslag, anmärkningar, förfrågningar och dylikt 80 Elutrustning på sjömätningsfartyg, arbetskuttrar, mudderverk m m 82 Sjöräddningen: allmänna frågor och organisation (betr t ex sjöräddningsbåtar, se 60) 85 Prickar och bojar, konstruktion, fyrljus, radarreflektorer m m 86 Sjökorten och Svensk Lots: rättelser m m 87 vistelse på sjöfartsverkets område 89 Markfrågor LOKALER, OLIKA SLAG 90 Lokaler, förhyrda av sjöfartsverket (jfr 207) 91 Lokaler, uthyrda av sjöfartsverket (bland annat tjänstebostäder, jfr 94) 94 Sjöfartsverkets elförsäljning för tjänstebostäder m m 100 Tryck: blanketter, publikationer och dylikt (utom enligt 86 och 178) 103 Internationella avtal och dylikt (utom betr radiofyrar, (se 192) 108 Militärtjänstgöring, uppskov och dylikt INTERNATIONELLT FYRTEKNISKT SAMARBETE (betr radiofyravtal och dylikt, se dock 192; betr andra internationella avtal, se 103) 110 lala (International Association of Lighthouse Authorities), fyrkonferenser, kommittearbeten 111 Besök från utlandet och representation därvid 112 Diverse: samråd med grannländer och dylikt 113 Navigationsvarningar och dylikt, allmänt (se i övrigt ): ankringsförbud samt is-, vrak-, fyr-, skepps- och strömsigna1ering

7 Bilaga 1 Fyr- och eleklro 121 Anordning av utomstående (myndigheter och dylikt samt enskilda, även sjöfartsverkets personal) på sjöfartsverkets områden, byggnader etc 122 Hamnar, farleder och bryggor etc E 178 K Avlysning av sjötrafik, fartbegränsning m m Elektriska ledningar, varningstavlor, ankringsförbud Vänerns seglationsstyrelse och dess säkerhetsanordningar samt övrigt dito i Vänern Generalplan Marinens kustbevakning Företagsnämnder Förbrukningsartiklar Svensk fyrlista och dess supplement samt radiofyrtabeller Redigering samt tekniska, nautiska och hydrografiska frågor: upplaga och pris i enskilda fall Allmänt om kostnader, prissättning och dylikt INVENTARIEFRÄGOR: SjöS-E samt lots- och fyranläggningar (betr fartyg, se 55-61, betr decca, se 195 S och 195 X) 181 Allmänt 181 A B C D E F G H I ÖN-V X Sjöfartsstyrelsen ( ) ÖN lotsdistriktet ( ) NN lotsdistriktet ( ) M lotsdistriktet ( ) Ö lotsdistriktet ( ) S lotsdistriktet ( ) V lotsdistriktet ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) Huvudförrådet ( ) ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) 183 Förvärv av byggnader

8 Bilaga 1 Fyr- och elektra NYBYGGNADER OCH ÄNDRINGAR av sjöfartsverkets säkerhetsanordningar (utom enligt 56,85 och 195 Xli specialkonstruktioner för dito 185 Allmänt 185 A B C D E F G H I ÖN-V X ÖN lotsdistriktet ( ) NN lotsdistriktet ( ) M lotsdistriktet ( ) Ö lotsdistriktet ( ) S lotsdistriktet ( ) V lotsdistriktet ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) Huvudförrådet ( ) Södertälje kanalverk ( ) ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) REPARATION OCH UNDERHÅLL av sjöfartsverkets säkerhetsanordningar, elinstallationer i bostäder och dylikt (utom enligt 56 och 85) 186 Allmänt 186 A B C D E F G H ÖN-V X ÖN lotsdistriktet ( ) NN lotsdistriktet ( ) M lotsdistriktet ( ) Ö lotsdistriktet ( ) S lotsdistriktet ( ) V lotsdistriktet ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) Huvudförrådet ( ) ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) RAPPORTER OM DRIFT, FUNKTIONSAVBROTT och dylikt (bland annat årsbesiktning av fyrapparater) samt tillståndet hos sjöfartsverkets säkerhetsanordningar (utom enligt 56, 85, 186 och 195 X) 187 Allmänt 187 A B C D E F G ÖN-V X ÖN lotsdistriktet ( ) NN lotsdistriktet ( ) M lotsdistriktet ( ) Ö lotsdistriktet ( ) S lotsdistriktet ( ) V lotsdistriktet ( ) Ärsbesiktning av fyrapparater (samtliga distrikt) ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( )

9 Bilaga 1 Fyr- och elektro UTOMSTÅENDE SÄKERHETSANORDNINGAR (utom Vänerns seglationsstyrelse, se 132; jfr även 71, 192, 212) 188 Allmänt 188 ÖN-V lotsdistrikten X Två eller flera lotsdistrikt 189 Historik, utställningar, museidepositioner och dylikt 190 utlåning och försäljning av materiel m m 191 Äskledaranläggningar utan samband med annat (spec 185 och 186) 192 Radiofyrar: allmänt, fältstyrkemätningar och dylikt, internationella avtal, förfrågningar och dylikt från utlandet (internt svenska frågor om utbyggnad, ändringar och dylikt av radiofyrar, se 77, ; frågor om luftfartsradiofyrar, se 212; jfr även 110) 193 Radionavigeringsnämnden (RNN) 194 Radar och radioreflektorer: allmänt (speciella ärenden, se 55-61, 72, 85, 132, 181 och ; internationellt samarbete och dylikt, se 110 och 112) DECCANAVIGERING, DECCAKEDJOR OCH DYLIKT 195 A B R s X Deccamateriel, ekolod och dylikt, egn~ Deccamateriel, ekolok och dylikt, övr~ga Mottagare för navigering: inköp och förhyrning för sjöfartsverket och andra, bidrag från DNR Sjömätning med decca över huvud taget (jfr 235) Kedjor för allmän sjöfart (utom betr sjömätning, se 195 S, och inventarier, se 181 X) RADIOTRAFIKSTATIONER 197 Radiotrafik allmänt: intern och med andra än S)Ofartsverkets stationer (betr radiolänkar såsom ersättning för rikstelefon, se 46) 197 ÖN-V Egna stationer, anskaffningar och dylikt X Egna stationer, anskaffningar och dylikt, två eller flera lotsdistrikt S Egna stationer, anskaffningar och dylikt, för sjömätning, isbrytare och dylikt

10 Bilaga 1 Fyr- och eleklra 198 Radiotelegrammavgifter 199 Fyrarnas lystid och andra allmänna frågor om verksamheten hos säkerhetsanordningar (såväl sjöfartsverkets som övriga; här endast ärenden, som ej passar bättre på annan grupp) 200 Verksamheten vid huvud- och distriktsförråden 202 Standardiseringsfrågor 203 Skadegörelse, eldsvådor och dylikt på sjöfartsverkets anläggningar 204 Fridlysning, tillträdesförbud och dylikt SJÖFARTSVERKETS ELABONNEMANG: kontrakt och dylikt, taxeändringar (i fortsättningen undviks att föra dessa ärenden på nybyggnadsgrupp eller dylikt, t ex 185; undantag dock exempelvis när kraftleverantören även skall ombesörja del av nybyggnaden, såsom en belysningsinstallation) jfr 94: Sjöfartsverkets elförsäljning X Allmänt och abonnemang utom lotsdistrikten (t ex deccastationer) ÖN-V Två eller flera lotsdistrikt Luftfartens säkerhetsanordningar: flygfyrar, hinderljus, luftfartsradiofyrar störningar av fyrljus: ljusreklam, hamnbelysning och dylikt Mörkläggning och andra försvarsåtgärder 219 Tekniska egenskaper och dylikt hos varor i allmänhet Upphandlingsärenden (som ej kan föras på annan grupp) Diverse Fartygslanternor (jfr 228). Fartygsinspektionsärenden i övrigt, se 245 Forskningsfrågor: färgade glas, annat betr fyrar (jfr 110, 226 och 230) Mistsignaler: hörvidd och andra forskningsfrågor (jfr 110)

11 Bilaga 1 Fyr- och elektra 235 Sjömätningsverksamheten: allmänt samt försöks- och forskningsverksamheten 240 Sjöbefälsskoleärenden 245 Fartygsinspektionsfrågor (utom lanternor, se 226) 246 SMHI-ärenden

12 Bilaga lots och fyrplalser Övre norra lotsdistriktet (ÖN) Salmis lotsplats Kalix lotsplats Töre lotsplats Luleå lotsplats Rönnskärs lotsplats Romelsö lotsplats Ursvikens lotsplats Bjuröklubbs lotsplats Ratans lotsplats Bredskärs lotsplats Järnäs lotsplats Örnsköldsviks lotsplats Ulvö lotsplats Germandö fyrplats Rödkallens fyrplats Rönnskärs fyrplats Bjuröklubbs fyrplats St. Fjäderäggs fyrplats Berguddens fyrplats Holtnögadds fyrplats Skags fyrplats Fjärdgrunds fyr Nygråns fyr Nordvalens fyr Sydostbrottens fyr Norströmsgrunds fyr Rödkallen - Luleå, fyrbelysning Väktarens fyr Nedre norra lotsdistriktet (NN) Härnösands lotsplats SundsvalIs lotsplats Stocka lotsplats Hudiksvalls lotsplats Lilljungfruns lotsplats Gåsholma lotsplats Gävle lotsplats Fagerviks lotsplats Öregrunds lotsplats Svartklubbens lotsplats Högbondens fyrplats Lungö fyrplats Draghällans fyrplats Brämöns fyrplats Grans fyrplats Agö fyrplats Storjungruns fyrplats Eggegrunds fyrplats Björns fyrplats Örskärs fyrplats Djurstens fyrplats Understens fyrplats Svartklubbens fyrplats Grundkallens fyr Finngrundets fyr Västra Bankens fyr Hällgrunds fyr Engelska grundets fyr Mellersta lotsdistriktet (M) Arholma lotsplats Furusund lotsplats Sandhamns lotsplats Stockholm lotsplats Mälarens lotsplats Dalarö lotsplats Landsort lotsplats Sävösunds lotsplats Visby lotsplats Fårösund lotsplats Kyllejs lotsplats Slite lotsplats Ronehamns lotsplats Burgsviks lotsplats Klintehamn lotsplats Simpsnäsklubbs fyrplats Söderarm - Tjärvens fyrplats Svenska Högames fyrplats Grönskärs fyrplats Landsorts fyrplats Gotska Sandöns fyrplats Fårö fyrplats Östergarns fyrplats Närs fyrplats Faluddens fyrplats Hoburgs fyrplats Stora Karlsö fyrplats Stenkyrkehuks fyrplats Revengegrundets fyr Almagrundets fyr Svenska Björns fyr Tröskelns fyr Sidan 1 av 3

13 Bilaga lots- och fyrplatser Östra lotsdistriktet (Ö) Oxelösunds lotsplats Norrköpings lotsplats Arkö lotsplats Häradskärs lotsplats Stedsholmens lotsplats Idö lotsplats Kråkelunds lotsplats Oskarshanms lotsplats Mönsterås lotsplats Skäggenäs lotsplats Kalmar lotsplats Bergkvara lotsplats Häradskärs fyrplats Storkläppens fyrplats Ölands norra uddes fyrplats Högby fyrplats Kapelluddens fyrplats Segerstads fyrplats Ölands södra uddes fyrplats Ölands södra uddes grunds fyrplats Dämmans fyrplats Garpens fyrplats Kungsgrunds fyr Sillåsens fyr Krongrundets fyr Skansgrundets fyr Utgrundets fyr GustafDalens fyr Dämmans fyr Södra lotsdistriktet (S) Långörens lotsplats Aspö lotsplats Ronneby lotsplats Karlshanms lotsplats Sölvesborgs lotsplats Åbns lotsplats Simrisbamns lotsplats y stads lotsplats Trelleborgs lotsplats Öresunds södra lotsplats Limhamns lotsplats Malmö lotsplats Landskrona lotsplats Råå lotsplats Hälsningborgs lotsplats Öresunds norra lotsplats Utklippans fyrplats Hanö fyrplats Sandhammarens fyrplats Smyghuks fyrplats Falstero fyrplats Hakens fyrplats Vens fyrplats Kullen fyrplats Hallands Väderö fyrplats Sandflyttans fyr Svinbådans fyr Bottenfasta fyrar i Flintrännan Falsterborevs fyr Västra lotsdistriktet (V) Halmstads lotsplats Falkenbergs lotsplats Varbergs lotsplats Vinga lotsplats Göteborgs lotsplats Marstrands lotsplats Uddevalla lotsplats Käringöns lotsplats Lysekils lotsplats Smögens lotsplats Väderöamas lotsplats Havstenssunds lotsplats Nordkosters lotsplats Tylö fyrplats Morups Tånge fyrplats Nidingens fyrplats Tistlarnes fyrplats Vinga fyrplats Pater Noster fyrplats Måseskärs fyrplats Hållö fyrplats Väderöbods fyrplats Ursholmens fyrplats Trubadurens fyr Tylö fyr Fladen fyr Erholmens gasstation Sidan 2 av 3

14 Bilaga Lots~ och fyrplatser Indragna lotsplatser 1960: Salmis och Töre lotsplats (göromålen överflyttades på Kalix lotsplats) Långörens lotsplats (göromålen överflyttades på Bergkvara och Aspö lotsplatser) Käringöns och Havstenssunds lotsplatser (göromålen överflyttades på Marstrands, LysekiIs, Smögens, Väderöarnas och Nordkosters lotsplatser) 1961: Romelsö lotsplats (göromålen överflyttades till Rönnskärs och Ursvikens lotsplatser) Råå lotsplats (göromålen överflyttades till Hälsingborgs lotsplats) Skäggenäs lotsplats (göromålen överflyttades till Kalmar och Mönsterås lotsplatser. 1962: Burgsviks lotsplats 1964: Ratans lotsplats Stedsholmens lotsplats 1966: Limhamns lotsplats Källa; Kungliga Sjöfartsstyrelsen Meddelanden Allmänna serien A Nr 14/1961, Nr 13/1962, Nr 14/1962, Nr 16/1963, Nr 18/1964, Nr 23/1965 Sidan 3 av 3

15 Bilaga karta över lotsdistrikt L ~... o', "': " \,/\ 'I ON... I " "., O ÖN = Övre Norra lotsdistriktet NN = Nedre Norra lotsdistriktet M =Mellersta lotsdistriktet Ö =Östra lotsdistriktet S = Södra lotsdistriktet V = Västra lotsdistriktet

16 Data på fyrskepp Fartygets Oj up- Oepla- Fartygets Längd Bredd gående cement Bygg- Nr Nanm meter meter meter m) Byggnadsplats år 2 Malmöredd (Hävringe, Kopparstenarna) 23,45 6,45 2, O.A. Brodins verkstad,gävle 5 Svenska biörn 27,73 7,13 2,24 179, Bergsund, Stockholm 6 Reserv (Almagrundet, Svenska björn, Västra 34,66 7,12 2,22 215, Motala mekaniska verkstad banken) 8 Reserv Södra lotsdistriktet (Falsterborev) 34,05 7,13 2, Oskarshamns verkstad 10 Fladen (Grisbådarna) 34,57 6,1 2, , Kockums mekaniska verkstad, Malmö 11 Oskarsgrundet 22,54 5,94 2,25 133, Rilgenwolde, Preussen 13 Kalkgrundet 25,9 6,76 2, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 14 Svdostbrotten 33,25 7,17 2, Bockholmsvarvet, Stockholm 15 Östra kvarken 23,6 6,53 2, Motala mekaniska verkstad 16 Fladen 31,546 6,1 2, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 17 Lagaren (Svinbådan) 34,65 6,7 2, W Lindbergs verkstad AB, StockJlOlm 18 Reserv västra lotsdistriktet 26,1 6,32 2, , Kockums mekaniska verkstad, Malmö 19 Grepen (Utgrunden) 17,37 6,53 2,137 80, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 20 GreDen 14,55 6,54 2,14 56, Bergsund, Stockholm 21 Oskarsgrundet (Trälleborgsgrundet) 23,95 5,83 1,91 143, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 22 Norströmsgrund 25,45 6,65 3,00 222, Gävle verkstäder 23 Västra banken 28,02 6,85 2,91 245, Bergsund, Stockholm 24 Reserv, mellersta lotsdistriktet 28,02 6,85 2,91 245, Bergsund, Stockholm 25 Finngrundet 32,8 6,85 2,88 305, Gävle verkstäder 26 Vrak fyrskepp Södra lotsdistriktet 17,8 5,05 2,08 50, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 27 Reserv (Malmöredd) 21,34 4,88 1,99 81, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 28 Falsterborev 32,5 6,75 3, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 29 Fladen (Ölandsrev, Hävringe) 32,88 7,417 3, Bergsund, Stockholm 30 Reserv (Grundkallen, Svenska biörn) 34,4 7,72 3, K flottans varv, Karlskrona 31 Megrwldet 19,102 5,344 2,078 77, Motala mekaniska verkstad 32 Ledaren (Vinga) 34,4 7,72 3, , Hälsingborgs varvs & Svetsnings AB 33 Norströmsgrund (Svdostbrotten) 34,4 7,72 3, AB Götaverken, Göteborg Anmärkning: I de fall ett fyrskepp innehaft flera namn är samtliga angivna (äldre nall1l1 inom parantes i kronologisk ordning). ID ~ '"~ o ~!ii "O ~. ~ il" "O "O

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

INGE LENNMARK Omfång: 8 sid. (8599 tecken) Hörnet Tel.018-37 30 39 SE-740 30 BJÖRKLINGE

INGE LENNMARK Omfång: 8 sid. (8599 tecken) Hörnet Tel.018-37 30 39 SE-740 30 BJÖRKLINGE Bilder till INNANHAV Äldre bildmaterial (Från tiden innan arkivnummersystemet togs i bruk) Äldre arkivmaterial 225, 227, 263, 281, Blåstång i Stockholms Skärgård 1968 (ca 15 filmer) 163, 235, 293, Skräp

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115008HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov Lottning av Allsvenska serien 200/09 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 26-okt 16-nov 4 3 2 1 7 1 6 7 5 6 2 3 4 5 3 4 5 2 07-dec 1-jan 4 3 1 2 7 1 6 7 5 6 0-feb 01-mar 22-mar 5 6 7 4 5 6 4 5 2 3 1 2 3 7 1 2 6 1 3 7

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter; SJÖFS 2014:9 Utkom från trycket den 11 december 2014

Läs mer

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2011. 22 Statistiska centralbyrån

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2011. 22 Statistiska centralbyrån Väder Weather Väder Statistisk årsbok 2011 2 Väder Weather Sida Page 2.1 Väder...23 Weather 2.2 Klimat i förändring...25 A changing climate 2.3 Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt 1860 2009, avvikelse

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

inkl. HÖSTPROGRAM 2013 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

inkl. HÖSTPROGRAM 2013 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org inkl. HÖSTPROGRAM 2013 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2013:3 Årg 17 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Sverigebarometern 2012

Sverigebarometern 2012 2012-05-22 Kontaktperson För mer information kontakta: Roy Ismael, 0708-30 70 01 roy.ismael@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. 1205 sommar-pdf.indd 1 12-05-22 09.18.04

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Nr 121, 2006. Meteorologi. Vindstatistik för Sverige 1961-2004. Hans Alexandersson

Nr 121, 2006. Meteorologi. Vindstatistik för Sverige 1961-2004. Hans Alexandersson r 121, 2006 Meteorologi indstatistik för verige 1961-2004 Hans Alexandersson Omslagsbild: indmasten i Tarfala i Kebnekaisefjällen. indriktningsfanan sitter på hitsidan av masten och på andra sidan skymtar

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

och fyrväsen. Av Generallotsdirektör Torsten Petersson.

och fyrväsen. Av Generallotsdirektör Torsten Petersson. Vårt lots~ och fyrväsen. Av Generallotsdirektör Torsten Petersson. Hösten 1946 räknade man 2 5O år sedan Carl XI utfärdade de författningar genom vilka grunden lades till ett ordnat lots- och fyrväsende

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

ÅRSBOK 2013. Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

ÅRSBOK 2013. Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org ÅRSBOK 2013 med Vårprogram & Matrikel Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket2013:1 Årg 17 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket2008:4 Årg 12 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

välkommen ombord Karriärvägar på Sjöfartsverket

välkommen ombord Karriärvägar på Sjöfartsverket välkommen ombord Karriärvägar på Sjöfartsverket 1 Jag vill hitta stjärnorna i vår verksamhet En del är beredda att göra det där lilla extra för att vi ska nå de mål vi har satt, det är de stjärnorna jag

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar:

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: 1. Sjöhistoriska Samfundet har till uppgift att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. För

Läs mer

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström Serviceenheten Jenny Bäckström Stockholms tingsrätt fastställer, med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1),

Läs mer

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG ÅRETS SJÖKORTSKATALOG 2014 Hej, Ännu en båtsommar närmar sig och många av oss har redan börjat drömma om sommarens båtsemestrar och utflykter. Inför säsongen 2014 har Sjöfartsverket ett flertal nya utgåvor

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

ÅRSBOK 2015. Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

ÅRSBOK 2015. Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org ÅRSBOK 2015 med Vårprogram & Matrikel Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket2015:1 Årg 19 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR Lidingö-Breviks Sjöscoutkår Seglingsbestämmelser Reviderade 2002-05-30. Dessa bestämmelser gäller som komplement till kårens Säkerhetsbestämmelser för land- och sjöaktiviteter. BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1.

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007.

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. 2008-02-06 232-2007/2437 Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. Förelägganden. 1. T&E Linköpings arkivförteckning

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Sjökortskatalog PK765

Sjökortskatalog PK765 2011 Sjökortskatalog PK765 SJÖFARTSVERKET ÄR EN statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Verksamheten bedrivs utifrån regeringens instruktion

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2013:4 Årg 17 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2012:2 Årg 16 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009

Sjöfartsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2009 SJÖFARTSVERKET Sjöfart och Samhälle Handläggare, direktielefon Reidar Grundström, 011-19 1038 Datum 2010-02- 19 Ert datum Närings departe mentet Vår beteckning 09-02586 Er beteckning M20081482 1 /11 103

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 497 2014-06-05 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

årets sjökortskatalog

årets sjökortskatalog årets sjökortskatalog 2015 Hej För många av oss erbjuder våra havs- och skärgårdsområden möjlighet till rekreation och återhämtning under sommarmånaderna där farlederna skapar tillgänglighet för såväl

Läs mer

Att forska i sjömanshusarkiv

Att forska i sjömanshusarkiv Att forska i sjömanshusarkiv En enkel handledning i hur man forskar efter sjömän i sjömanshusens arkiv samt om hur man efterforskar fartyg och dess historia. SJÖMANSHUSEN OCH DERAS DISTRIKT Sjömanshusinstitutionen

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg PRESSMEDDELANDE 5 juni 2011 46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg Den internationella miljömärkningen Blå Flagg är den enda av sitt slag som riktar sig till hamnar och stränder. Blå Flagg står för

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

ATT FÖRTECKNA ARKIV I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT FÖRTECKNA ARKIV I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT FÖRTECKNA ARKIV I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Stockholms stadsarkiv K UNGSKLIPPAN 6, BOX 22063, 104 22 STOCKHOLM www.ssa.stockholm.se ATT FÖRTECKNA ARKIV I STOCKHOLMS

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

HISTORIK. e2 Sakregister till diarierna El Kungliga brev Fl Handlingar ordnade efter diarie- och dossierplan

HISTORIK. e2 Sakregister till diarierna El Kungliga brev Fl Handlingar ordnade efter diarie- och dossierplan HISTORIK Kungliga Sjöfartsstyrelsen 133 KANSLIBYRÅN Organisation 1956 bildades Kungliga Sjöfartsstyrelsen av - hela Kungliga Lotsverket, - hela Kungliga Sjökarteverket, - delar av sjöfartsbyrån med skeppsmätningsväsendet,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Utbyggnaden av fyrsystemet i Sverige 1800-1950

Utbyggnaden av fyrsystemet i Sverige 1800-1950 Utbyggnaden av fyrsystemet i Sverige 1800-1950 Staffan Rydergård, t97_ryn@t.kth.se Teknikhistoria, allmän översikt 4K1401 Kungl. Tekniska Högskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 3 DE TIDIGA FYRARNA...

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Produktkatalog. rtkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikatio

Produktkatalog. rtkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikatio Produktkatalog et Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet Web sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikationer Det Levande

Läs mer

Fyr i lys kustliga stycken

Fyr i lys kustliga stycken 2 11 Fyr i lys kustliga stycken I detta nummer I NNE HÅLL Teleskopkassun på Vernersgrundet 2 BO SUNDIN Att rädda en Heidenstammare 14 ANNIKA SANDER Ratans lots- och fyrplats 22 CHRISTER HOLLINDER När kriget

Läs mer

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (10) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-08-10 Dnr 15EV2503 Ersätter dnr 14EV2741 Beskrivning av

Läs mer

Statistikens omfattning och uppbyggnad

Statistikens omfattning och uppbyggnad Bygger på insamling av löner för medlemmar som ej omfattas av någon partsgemensam lönestatistik och som har en ALS kod (Arbetsgruppering för lönestatistik) observera: Denna statistik bygger på insamling

Läs mer