HISTORIK. Kungliga Sjöfartsstyrelsen 128 FYR- OCH ELEKTROBYRÅN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HISTORIK. Kungliga Sjöfartsstyrelsen 128 FYR- OCH ELEKTROBYRÅN"

Transkript

1 HISTORIK Kungliga Sjöfartsstyrelsen 128 FYR- OCH ELEKTROBYRÅN Organisation 1956 bildades Kungliga Sjöfartsstyrelsen, den bestod av - hela Kungliga Lotsverket, - hela Kungliga Sjökarteverket, - delar av sjöfartsbyrån med skeppsmätningsväsendet, statens isbrytarverksamhet, sjöåklagaren och sjötekniske konsulenten samt fartygsinspektionen, alla från Kommerskollegium - hamnbyrån och vissa kanaler från Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsverket. Till Lotsverket hörde sex lotsdistrikt och dessa följde med in i den nya organisationen: Övre norra (Umeå), Nedre norra (Gävle), Mellersta (Stockholm), Östra (Kalmar), Södra (Malmö) samt Västra (Göteborg). Varje distrikt styrdes administrativt och ekonomiskt från sin lotsdistriktsexpedition med en lotsdirektör som chef. Under respektive distrikt låg alla fyr- och lotsplatser, fyrskepp (17 st) samt besättningar på arbets- och tjänstefartyg. Kungliga Sjöfartsstyrelsen bestod av sju byråer: Nautiska, Fyr- och elektro-, Byggnads-, Fartygs-, kansli-, juridisk-sociala och sjökartebyrån. Det fanns även en ekonomisk sektion och ett försvarskontor. Fyr- och elektrobyrån var uppdelad i två sektioner: telesektionen och kraftsektionen. Verksamhet Fyr- och elektrobyrån ansvarade för ärenden beträffande projektering, anskaffning, montering, reparation och underhåll av fyrteknisk och teleteknisk utrustning, elektrisk kraftförsörjning till verkets anläggningar samt allmänna fyrtekniska frågor och frågor rörande deccakedjorna. Byrån lämnade fyrdata till Svensk Fyrlista. Sökvägar Diarieförda handlingar C I Diarier över inkomna och utgående skrivelser C2 Sakregister Fl Handlingar ordnade efter diarie- och dossierplan, inkommande och utgående. Handlingar rörande fyrar Ola Avställda inventarieförteckningar får fyrplatser, fyrinrättningar och fyrar (avställda perioden ) 02 Liggare över fyrapparater, är överförda till Sjöfartsverket El a Fyrdagböcker El b Fyrdagböcker - sammandrag E3 Materialrapport från fyrplatser E4 Driftrapporter för Radiofyrar

2 E5 Driftjournaler för fjärrmanövrerade fyrar Övriga handlingar A I Protokoll, ingår i F-serien. A2 Föredragningslistor, ingår i Sjöfartsstyrelsen, verksledningens arkiv. D Ib Avställda inventarieförteckningar för mistsignalstationer D Ic Avställda inventarieförteckningar för lotsplatser D3 Arkivförteckningar E2 Radiodagböcker för VHF-radiostationer E6 Dagjournal, deccastationer I den mån handlingstyper fortsätter i Sjöfartsverket finns de i arkivet för centralförvaltningen, driftavdelningen gjordes vissa förändringar i Diarie- och dossierplanen för fyr- och elektrobyrån. Det handlade främst om beteckningarna på grupper ordnade enligt de olika lotsdistrikten. Tidigare benämndes de olika delgmpperna A-I. Från och med 1958 användes istället lotsdistriktens förkortningar respektive X för handlingar rörande flera lotsdistrikt. Inventarieförteckningar avställda perioden finns i serie D l. Enligt handling med Sjöfartsstyrelsens diarienummer E 24/58:73 uttalade Statens Organisationsnämnd i ett PM att en enklare redovisning av lots- och fyrplatsernas inventarier kunde ske. Detta är sannolikt orsaken till att inventarieförteckningarna minskar i omfattning. Sannolikt agerade lotsdistrikten olika i denna fråga. I äldre arkivförteckning förekommer följande serier: Jla Register över ritningar (Kortregister ordnat efter ritningsnummer och format Tid: ca /6) JI b Register över ritningar (Utgöres av strips ordnade efter fyrplats Tid: ca /6) 12 Ritningar över fyr-, elektro- och teletekniskutrustning på fyrar och fyrskepp m m (I ritningsskåp Omfattar även sjömätarflottans teleutrustning samt maskin- och elkrafttekniska anläggningar vid fyrar, lotsplatser mm Tid: ca /6) Ovandstående serier och en stor mängd andra handlingar rörande Ritningar och TekniskDokumentation (RoTD) har fortsatt användas i verksamheten och har ännu inte arkivlagts ( ). Vid omorganisationen av Sjöfartsstyrelsen den I juli 1969 valde man att diarieföra på följande sätt: Ärenden påbörjade före den I juli 1969 i byrådiarium fullföljdes och avslutades i samma diarium under övergångshalvåret. Nytillkomna ärenden från och med den I juli 1969 registreras i nya diarier (avdejnings/sek ti onsdiarier). Samtliga ärenden under övergångshalvåret är märkta med siffran II betecknande andra halvåret 1969.

3 Diarie- och dossierplanen fortsatte gälla året ut 1969 och handlingar och diarier finns i respektive organisation när sjöfartsstyrelsen upphörde, bildades Sjöfartsverket, centralförvaltningen. De frågor som tidigare behandlades av Fyr- och elektrobyrån söker man från och med I juli 1969 i Driftavdelningens arkiv. Bilagor: Bilaga I fyr- och elektro: dossierplan Bilaga Lots- och fyrplatser Bilaga karta över lotsdistrikt Bilaga Data på fyrskepp

4 Bilaga 1 Fyr- och elektro Bilaga 1 Dossierplan för f yr- och elektrobyrån ANSLAGSÄRENDEN 1 Anslag (utom enligt 1 F och 110): petita, investeringsreserv, medelsanvisningar, fördelning, belastning och dylikt (dock ej generalplaner enligt 56 och 186) 1 F Anslag till säkerhetsanordningar för fisket, inkl bidragsärenden PERSONALÄRENDEN (utom enligt samt eventuellt 240): anställningar, avlöningar och arvoden, befordringar, entlediganden, tjänstgöringsbestämmelser och dylikt 2 3 X Sjöfartsstyrelsen L-F-statens och decca-stationernas personal Lotspersonal Fyrpersonal Tillsyningsmän Diverse Personalutbildning: kurser och dylikt, tjänstgöringsbetyg (betr vpl-tjänstgöring se 108), deccasammanträden Förseelser, bestraffningar och åtal Yrkesskador, arbetarskydd 19 Personalfrågor i allmänhet 21 Diverse personalfrågor (t ex bisysslor skyddskläder) 29 Tjänsteresefrågor och dylikt (utom enligt 110) 31 Speciella ersättningsfrågor: övertidsersättning, ersättning för patent etc. Beträffande representation se Förslagsverksamheten 37 Tullärenden

5 Bilaga 1 Fyr- och elektro 41 Balansärenden 45 Bokföringsåtgärder inkl statens allmänna fastighetsfond 46 Rikstelefonärenden samt radiolänkar 52 Redovisningshandlingar (utom enligt 187 X) FARTYG, BiTAR OCH DYLIKT (även inventariefrågor) 55 sjömätningsfartyg (betr decca jfr 195 S och 195 X) 56 Fyrskepp (även betr fyrteknisk utrustning och dylikt) och fyrskeppsmotorbåtar, inkl generalplan för konto Lotsdistriktsfartyg 58 Lotsbåtar 59 Fyrplatsmotorbåtar 60 Sjöräddningsbåtar 62 Luftfartyg 68 Arbeten som utförs vid HFD för annans än sjöfartsverkets räkning 70 Hyra för båtar och fartyg. Reparation underhåll, ändringar eller nybyggnad av lotspersonalens båtar 71 Överlåtelse på sjöfartsverket av fyrar m m 72 Lotsplatser: el-installationer, radio- och radaranläggningar, lokaltelefoner m m (dock ej spec lotsbåtsfrågor, se 58, löpande inventarieärenden,. se 181, och el-abonnemang, se 207) ORGANISATIONSFRÄGOR, UTREDNINGAR OCH DYLIKT (utom enligt 74, 82, 103, 110, 192, 197 och 214) berörande: 73 öv Fyr- och elektrobyrån samt sjöfartsstyrelsen i rigt 73 X 74 Lotsdistrikten enbart eller jämte sjöfartsstyrelsen Instruktioner av allmän karaktär, tjänstereglemente, lotsförordning och dylikt (betr specialinstruktioner se t ex 56 och 185)

6 Bilaga 1 Fyr- och elektra 77 Säkerhetsanordningar: förslag, anmärkningar, förfrågningar och dylikt 80 Elutrustning på sjömätningsfartyg, arbetskuttrar, mudderverk m m 82 Sjöräddningen: allmänna frågor och organisation (betr t ex sjöräddningsbåtar, se 60) 85 Prickar och bojar, konstruktion, fyrljus, radarreflektorer m m 86 Sjökorten och Svensk Lots: rättelser m m 87 vistelse på sjöfartsverkets område 89 Markfrågor LOKALER, OLIKA SLAG 90 Lokaler, förhyrda av sjöfartsverket (jfr 207) 91 Lokaler, uthyrda av sjöfartsverket (bland annat tjänstebostäder, jfr 94) 94 Sjöfartsverkets elförsäljning för tjänstebostäder m m 100 Tryck: blanketter, publikationer och dylikt (utom enligt 86 och 178) 103 Internationella avtal och dylikt (utom betr radiofyrar, (se 192) 108 Militärtjänstgöring, uppskov och dylikt INTERNATIONELLT FYRTEKNISKT SAMARBETE (betr radiofyravtal och dylikt, se dock 192; betr andra internationella avtal, se 103) 110 lala (International Association of Lighthouse Authorities), fyrkonferenser, kommittearbeten 111 Besök från utlandet och representation därvid 112 Diverse: samråd med grannländer och dylikt 113 Navigationsvarningar och dylikt, allmänt (se i övrigt ): ankringsförbud samt is-, vrak-, fyr-, skepps- och strömsigna1ering

7 Bilaga 1 Fyr- och eleklro 121 Anordning av utomstående (myndigheter och dylikt samt enskilda, även sjöfartsverkets personal) på sjöfartsverkets områden, byggnader etc 122 Hamnar, farleder och bryggor etc E 178 K Avlysning av sjötrafik, fartbegränsning m m Elektriska ledningar, varningstavlor, ankringsförbud Vänerns seglationsstyrelse och dess säkerhetsanordningar samt övrigt dito i Vänern Generalplan Marinens kustbevakning Företagsnämnder Förbrukningsartiklar Svensk fyrlista och dess supplement samt radiofyrtabeller Redigering samt tekniska, nautiska och hydrografiska frågor: upplaga och pris i enskilda fall Allmänt om kostnader, prissättning och dylikt INVENTARIEFRÄGOR: SjöS-E samt lots- och fyranläggningar (betr fartyg, se 55-61, betr decca, se 195 S och 195 X) 181 Allmänt 181 A B C D E F G H I ÖN-V X Sjöfartsstyrelsen ( ) ÖN lotsdistriktet ( ) NN lotsdistriktet ( ) M lotsdistriktet ( ) Ö lotsdistriktet ( ) S lotsdistriktet ( ) V lotsdistriktet ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) Huvudförrådet ( ) ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) 183 Förvärv av byggnader

8 Bilaga 1 Fyr- och elektra NYBYGGNADER OCH ÄNDRINGAR av sjöfartsverkets säkerhetsanordningar (utom enligt 56,85 och 195 Xli specialkonstruktioner för dito 185 Allmänt 185 A B C D E F G H I ÖN-V X ÖN lotsdistriktet ( ) NN lotsdistriktet ( ) M lotsdistriktet ( ) Ö lotsdistriktet ( ) S lotsdistriktet ( ) V lotsdistriktet ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) Huvudförrådet ( ) Södertälje kanalverk ( ) ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) REPARATION OCH UNDERHÅLL av sjöfartsverkets säkerhetsanordningar, elinstallationer i bostäder och dylikt (utom enligt 56 och 85) 186 Allmänt 186 A B C D E F G H ÖN-V X ÖN lotsdistriktet ( ) NN lotsdistriktet ( ) M lotsdistriktet ( ) Ö lotsdistriktet ( ) S lotsdistriktet ( ) V lotsdistriktet ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) Huvudförrådet ( ) ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) RAPPORTER OM DRIFT, FUNKTIONSAVBROTT och dylikt (bland annat årsbesiktning av fyrapparater) samt tillståndet hos sjöfartsverkets säkerhetsanordningar (utom enligt 56, 85, 186 och 195 X) 187 Allmänt 187 A B C D E F G ÖN-V X ÖN lotsdistriktet ( ) NN lotsdistriktet ( ) M lotsdistriktet ( ) Ö lotsdistriktet ( ) S lotsdistriktet ( ) V lotsdistriktet ( ) Ärsbesiktning av fyrapparater (samtliga distrikt) ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( )

9 Bilaga 1 Fyr- och elektro UTOMSTÅENDE SÄKERHETSANORDNINGAR (utom Vänerns seglationsstyrelse, se 132; jfr även 71, 192, 212) 188 Allmänt 188 ÖN-V lotsdistrikten X Två eller flera lotsdistrikt 189 Historik, utställningar, museidepositioner och dylikt 190 utlåning och försäljning av materiel m m 191 Äskledaranläggningar utan samband med annat (spec 185 och 186) 192 Radiofyrar: allmänt, fältstyrkemätningar och dylikt, internationella avtal, förfrågningar och dylikt från utlandet (internt svenska frågor om utbyggnad, ändringar och dylikt av radiofyrar, se 77, ; frågor om luftfartsradiofyrar, se 212; jfr även 110) 193 Radionavigeringsnämnden (RNN) 194 Radar och radioreflektorer: allmänt (speciella ärenden, se 55-61, 72, 85, 132, 181 och ; internationellt samarbete och dylikt, se 110 och 112) DECCANAVIGERING, DECCAKEDJOR OCH DYLIKT 195 A B R s X Deccamateriel, ekolod och dylikt, egn~ Deccamateriel, ekolok och dylikt, övr~ga Mottagare för navigering: inköp och förhyrning för sjöfartsverket och andra, bidrag från DNR Sjömätning med decca över huvud taget (jfr 235) Kedjor för allmän sjöfart (utom betr sjömätning, se 195 S, och inventarier, se 181 X) RADIOTRAFIKSTATIONER 197 Radiotrafik allmänt: intern och med andra än S)Ofartsverkets stationer (betr radiolänkar såsom ersättning för rikstelefon, se 46) 197 ÖN-V Egna stationer, anskaffningar och dylikt X Egna stationer, anskaffningar och dylikt, två eller flera lotsdistrikt S Egna stationer, anskaffningar och dylikt, för sjömätning, isbrytare och dylikt

10 Bilaga 1 Fyr- och eleklra 198 Radiotelegrammavgifter 199 Fyrarnas lystid och andra allmänna frågor om verksamheten hos säkerhetsanordningar (såväl sjöfartsverkets som övriga; här endast ärenden, som ej passar bättre på annan grupp) 200 Verksamheten vid huvud- och distriktsförråden 202 Standardiseringsfrågor 203 Skadegörelse, eldsvådor och dylikt på sjöfartsverkets anläggningar 204 Fridlysning, tillträdesförbud och dylikt SJÖFARTSVERKETS ELABONNEMANG: kontrakt och dylikt, taxeändringar (i fortsättningen undviks att föra dessa ärenden på nybyggnadsgrupp eller dylikt, t ex 185; undantag dock exempelvis när kraftleverantören även skall ombesörja del av nybyggnaden, såsom en belysningsinstallation) jfr 94: Sjöfartsverkets elförsäljning X Allmänt och abonnemang utom lotsdistrikten (t ex deccastationer) ÖN-V Två eller flera lotsdistrikt Luftfartens säkerhetsanordningar: flygfyrar, hinderljus, luftfartsradiofyrar störningar av fyrljus: ljusreklam, hamnbelysning och dylikt Mörkläggning och andra försvarsåtgärder 219 Tekniska egenskaper och dylikt hos varor i allmänhet Upphandlingsärenden (som ej kan föras på annan grupp) Diverse Fartygslanternor (jfr 228). Fartygsinspektionsärenden i övrigt, se 245 Forskningsfrågor: färgade glas, annat betr fyrar (jfr 110, 226 och 230) Mistsignaler: hörvidd och andra forskningsfrågor (jfr 110)

11 Bilaga 1 Fyr- och elektra 235 Sjömätningsverksamheten: allmänt samt försöks- och forskningsverksamheten 240 Sjöbefälsskoleärenden 245 Fartygsinspektionsfrågor (utom lanternor, se 226) 246 SMHI-ärenden

12 Bilaga lots och fyrplalser Övre norra lotsdistriktet (ÖN) Salmis lotsplats Kalix lotsplats Töre lotsplats Luleå lotsplats Rönnskärs lotsplats Romelsö lotsplats Ursvikens lotsplats Bjuröklubbs lotsplats Ratans lotsplats Bredskärs lotsplats Järnäs lotsplats Örnsköldsviks lotsplats Ulvö lotsplats Germandö fyrplats Rödkallens fyrplats Rönnskärs fyrplats Bjuröklubbs fyrplats St. Fjäderäggs fyrplats Berguddens fyrplats Holtnögadds fyrplats Skags fyrplats Fjärdgrunds fyr Nygråns fyr Nordvalens fyr Sydostbrottens fyr Norströmsgrunds fyr Rödkallen - Luleå, fyrbelysning Väktarens fyr Nedre norra lotsdistriktet (NN) Härnösands lotsplats SundsvalIs lotsplats Stocka lotsplats Hudiksvalls lotsplats Lilljungfruns lotsplats Gåsholma lotsplats Gävle lotsplats Fagerviks lotsplats Öregrunds lotsplats Svartklubbens lotsplats Högbondens fyrplats Lungö fyrplats Draghällans fyrplats Brämöns fyrplats Grans fyrplats Agö fyrplats Storjungruns fyrplats Eggegrunds fyrplats Björns fyrplats Örskärs fyrplats Djurstens fyrplats Understens fyrplats Svartklubbens fyrplats Grundkallens fyr Finngrundets fyr Västra Bankens fyr Hällgrunds fyr Engelska grundets fyr Mellersta lotsdistriktet (M) Arholma lotsplats Furusund lotsplats Sandhamns lotsplats Stockholm lotsplats Mälarens lotsplats Dalarö lotsplats Landsort lotsplats Sävösunds lotsplats Visby lotsplats Fårösund lotsplats Kyllejs lotsplats Slite lotsplats Ronehamns lotsplats Burgsviks lotsplats Klintehamn lotsplats Simpsnäsklubbs fyrplats Söderarm - Tjärvens fyrplats Svenska Högames fyrplats Grönskärs fyrplats Landsorts fyrplats Gotska Sandöns fyrplats Fårö fyrplats Östergarns fyrplats Närs fyrplats Faluddens fyrplats Hoburgs fyrplats Stora Karlsö fyrplats Stenkyrkehuks fyrplats Revengegrundets fyr Almagrundets fyr Svenska Björns fyr Tröskelns fyr Sidan 1 av 3

13 Bilaga lots- och fyrplatser Östra lotsdistriktet (Ö) Oxelösunds lotsplats Norrköpings lotsplats Arkö lotsplats Häradskärs lotsplats Stedsholmens lotsplats Idö lotsplats Kråkelunds lotsplats Oskarshanms lotsplats Mönsterås lotsplats Skäggenäs lotsplats Kalmar lotsplats Bergkvara lotsplats Häradskärs fyrplats Storkläppens fyrplats Ölands norra uddes fyrplats Högby fyrplats Kapelluddens fyrplats Segerstads fyrplats Ölands södra uddes fyrplats Ölands södra uddes grunds fyrplats Dämmans fyrplats Garpens fyrplats Kungsgrunds fyr Sillåsens fyr Krongrundets fyr Skansgrundets fyr Utgrundets fyr GustafDalens fyr Dämmans fyr Södra lotsdistriktet (S) Långörens lotsplats Aspö lotsplats Ronneby lotsplats Karlshanms lotsplats Sölvesborgs lotsplats Åbns lotsplats Simrisbamns lotsplats y stads lotsplats Trelleborgs lotsplats Öresunds södra lotsplats Limhamns lotsplats Malmö lotsplats Landskrona lotsplats Råå lotsplats Hälsningborgs lotsplats Öresunds norra lotsplats Utklippans fyrplats Hanö fyrplats Sandhammarens fyrplats Smyghuks fyrplats Falstero fyrplats Hakens fyrplats Vens fyrplats Kullen fyrplats Hallands Väderö fyrplats Sandflyttans fyr Svinbådans fyr Bottenfasta fyrar i Flintrännan Falsterborevs fyr Västra lotsdistriktet (V) Halmstads lotsplats Falkenbergs lotsplats Varbergs lotsplats Vinga lotsplats Göteborgs lotsplats Marstrands lotsplats Uddevalla lotsplats Käringöns lotsplats Lysekils lotsplats Smögens lotsplats Väderöamas lotsplats Havstenssunds lotsplats Nordkosters lotsplats Tylö fyrplats Morups Tånge fyrplats Nidingens fyrplats Tistlarnes fyrplats Vinga fyrplats Pater Noster fyrplats Måseskärs fyrplats Hållö fyrplats Väderöbods fyrplats Ursholmens fyrplats Trubadurens fyr Tylö fyr Fladen fyr Erholmens gasstation Sidan 2 av 3

14 Bilaga Lots~ och fyrplatser Indragna lotsplatser 1960: Salmis och Töre lotsplats (göromålen överflyttades på Kalix lotsplats) Långörens lotsplats (göromålen överflyttades på Bergkvara och Aspö lotsplatser) Käringöns och Havstenssunds lotsplatser (göromålen överflyttades på Marstrands, LysekiIs, Smögens, Väderöarnas och Nordkosters lotsplatser) 1961: Romelsö lotsplats (göromålen överflyttades till Rönnskärs och Ursvikens lotsplatser) Råå lotsplats (göromålen överflyttades till Hälsingborgs lotsplats) Skäggenäs lotsplats (göromålen överflyttades till Kalmar och Mönsterås lotsplatser. 1962: Burgsviks lotsplats 1964: Ratans lotsplats Stedsholmens lotsplats 1966: Limhamns lotsplats Källa; Kungliga Sjöfartsstyrelsen Meddelanden Allmänna serien A Nr 14/1961, Nr 13/1962, Nr 14/1962, Nr 16/1963, Nr 18/1964, Nr 23/1965 Sidan 3 av 3

15 Bilaga karta över lotsdistrikt L ~... o', "': " \,/\ 'I ON... I " "., O ÖN = Övre Norra lotsdistriktet NN = Nedre Norra lotsdistriktet M =Mellersta lotsdistriktet Ö =Östra lotsdistriktet S = Södra lotsdistriktet V = Västra lotsdistriktet

16 Data på fyrskepp Fartygets Oj up- Oepla- Fartygets Längd Bredd gående cement Bygg- Nr Nanm meter meter meter m) Byggnadsplats år 2 Malmöredd (Hävringe, Kopparstenarna) 23,45 6,45 2, O.A. Brodins verkstad,gävle 5 Svenska biörn 27,73 7,13 2,24 179, Bergsund, Stockholm 6 Reserv (Almagrundet, Svenska björn, Västra 34,66 7,12 2,22 215, Motala mekaniska verkstad banken) 8 Reserv Södra lotsdistriktet (Falsterborev) 34,05 7,13 2, Oskarshamns verkstad 10 Fladen (Grisbådarna) 34,57 6,1 2, , Kockums mekaniska verkstad, Malmö 11 Oskarsgrundet 22,54 5,94 2,25 133, Rilgenwolde, Preussen 13 Kalkgrundet 25,9 6,76 2, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 14 Svdostbrotten 33,25 7,17 2, Bockholmsvarvet, Stockholm 15 Östra kvarken 23,6 6,53 2, Motala mekaniska verkstad 16 Fladen 31,546 6,1 2, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 17 Lagaren (Svinbådan) 34,65 6,7 2, W Lindbergs verkstad AB, StockJlOlm 18 Reserv västra lotsdistriktet 26,1 6,32 2, , Kockums mekaniska verkstad, Malmö 19 Grepen (Utgrunden) 17,37 6,53 2,137 80, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 20 GreDen 14,55 6,54 2,14 56, Bergsund, Stockholm 21 Oskarsgrundet (Trälleborgsgrundet) 23,95 5,83 1,91 143, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 22 Norströmsgrund 25,45 6,65 3,00 222, Gävle verkstäder 23 Västra banken 28,02 6,85 2,91 245, Bergsund, Stockholm 24 Reserv, mellersta lotsdistriktet 28,02 6,85 2,91 245, Bergsund, Stockholm 25 Finngrundet 32,8 6,85 2,88 305, Gävle verkstäder 26 Vrak fyrskepp Södra lotsdistriktet 17,8 5,05 2,08 50, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 27 Reserv (Malmöredd) 21,34 4,88 1,99 81, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 28 Falsterborev 32,5 6,75 3, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 29 Fladen (Ölandsrev, Hävringe) 32,88 7,417 3, Bergsund, Stockholm 30 Reserv (Grundkallen, Svenska biörn) 34,4 7,72 3, K flottans varv, Karlskrona 31 Megrwldet 19,102 5,344 2,078 77, Motala mekaniska verkstad 32 Ledaren (Vinga) 34,4 7,72 3, , Hälsingborgs varvs & Svetsnings AB 33 Norströmsgrund (Svdostbrotten) 34,4 7,72 3, AB Götaverken, Göteborg Anmärkning: I de fall ett fyrskepp innehaft flera namn är samtliga angivna (äldre nall1l1 inom parantes i kronologisk ordning). ID ~ '"~ o ~!ii "O ~. ~ il" "O "O

HISTORIK. e2 Sakregister till diarierna El Kungliga brev Fl Handlingar ordnade efter diarie- och dossierplan

HISTORIK. e2 Sakregister till diarierna El Kungliga brev Fl Handlingar ordnade efter diarie- och dossierplan HISTORIK Kungliga Sjöfartsstyrelsen 133 KANSLIBYRÅN Organisation 1956 bildades Kungliga Sjöfartsstyrelsen av - hela Kungliga Lotsverket, - hela Kungliga Sjökarteverket, - delar av sjöfartsbyrån med skeppsmätningsväsendet,

Läs mer

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 3 2007 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET - en av de kungliga

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XXXVI.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XXXVI. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. T, Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster. Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för år Stockholm : Centraltryckeriet,

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. T, Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster. Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för år Stockholm : Centraltryckeriet,

Läs mer

Blänket. Svenska Fyrsällskapet 15 år. Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org. 2011:4 Årg 15

Blänket. Svenska Fyrsällskapet 15 år. Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org. 2011:4 Årg 15 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2011:4 Årg 15 Svenska Fyrsällskapet 15 år Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar:

Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: Utdrag ur Sjöhistoriska Samfundets stadgar: 1. Sjöhistoriska Samfundet har till uppgift att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. För

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket2008:4 Årg 12 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2012:2 Årg 16 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

Fyr i lys kustliga stycken

Fyr i lys kustliga stycken 2 11 Fyr i lys kustliga stycken I detta nummer I NNE HÅLL Teleskopkassun på Vernersgrundet 2 BO SUNDIN Att rädda en Heidenstammare 14 ANNIKA SANDER Ratans lots- och fyrplats 22 CHRISTER HOLLINDER När kriget

Läs mer

inkl. HÖSTPROGRAM 2012 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

inkl. HÖSTPROGRAM 2012 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org inkl. HÖSTPROGRAM 2012 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2012:3 Årg 16 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

Missiv. Fördjupad samverkan på infrastrukturområdet

Missiv. Fördjupad samverkan på infrastrukturområdet Missiv Fördjupad samverkan på infrastrukturområdet Regeringen hari regeringsbeslut den 5 december 2013 uppdragit åt Försvarsmakten, Kustbe vakningen, Sjöfartsverket och Trafikverket att tillsammans lämna

Läs mer

Blänket. www.fyr.org 2015:3 Årg 19. Svenska Fyrsällskapet

Blänket. www.fyr.org 2015:3 Årg 19. Svenska Fyrsällskapet Blänket www.fyr.org 2015:3 Årg 19 Svenska Fyrsällskapet inkl. HÖSTPROGRAM 2015 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2014:2 Årg 18 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 1 (1) Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2000-12-21 0601-9905005 Ert datum Er beteckning 1998-12-22 M98/4739/8 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Miljöutredning Regeringen beslutade

Läs mer

Föredrag Att vara chef för Västerås kraftverk

Föredrag Att vara chef för Västerås kraftverk Föredrag Att vara chef för Västerås kraftverk Föredrag av kraftverksdirektör Harald Hansson vid företagsnämndens informationsmöte på Västerås teater. Datum: 26-28 januari 1954 Kraftverksdirektör Harald

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Utbyggnaden av fyrsystemet i Sverige 1800-1950

Utbyggnaden av fyrsystemet i Sverige 1800-1950 Utbyggnaden av fyrsystemet i Sverige 1800-1950 Staffan Rydergård, t97_ryn@t.kth.se Teknikhistoria, allmän översikt 4K1401 Kungl. Tekniska Högskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 3 DE TIDIGA FYRARNA...

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Bilaga till RA-MS 2005:56

Bilaga till RA-MS 2005:56 Bilaga till RA-MS 2005:56 1(63) Anvisningar till gallringsplan för statens vattenfallsverk Kolumn 1. Rubrik De här redovisade handlingarna utgöres oftast av blanketter. Dessa är upptagna i alfabetisk ordning

Läs mer

förändrad driftsform

förändrad driftsform STOCKHOLMS STADSARKIV Att hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Att Hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Version 2, 2009 Författare: Sara

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Stockholms läns landsting

Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 5 2010-06-01 LA 2010-3058 Version 2.0 Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Stockholms läns landsting Ordförklaringar 2 Bakgrund 3 Projekthandlingar

Läs mer

Slå vakt om det idrottshistoriska arvet

Slå vakt om det idrottshistoriska arvet Slå vakt om det idrottshistoriska arvet en handledning i arkivvård för idrottsrörelsen Riksidrottsförbundet i samarbete med SISU Riksidrottsförbundets idrotthistoriska projektgrupp: Gunnar Axelson, Dalarnas

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 BLÄNKET Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax. 031-97 06 23 BLÄNKET

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. I) TELEGRAFVÄSENDET. NY FÖLJD 26. TELEGRAF-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1886.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. I) TELEGRAFVÄSENDET. NY FÖLJD 26. TELEGRAF-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1886. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org inkl. HÖSTPROGRAM 2014 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2014:3 Årg 18 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:1 2012

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:1 2012 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:1 2012 Sjösäkerhet på entreprenad Ett kontraktsteoretiskt perspektiv på privata och statliga fyrar i Sverige före 1840 Uppsala universitet Fyren har bland ekonomer ofta

Läs mer