HISTORIK. Kungliga Sjöfartsstyrelsen 128 FYR- OCH ELEKTROBYRÅN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HISTORIK. Kungliga Sjöfartsstyrelsen 128 FYR- OCH ELEKTROBYRÅN"

Transkript

1 HISTORIK Kungliga Sjöfartsstyrelsen 128 FYR- OCH ELEKTROBYRÅN Organisation 1956 bildades Kungliga Sjöfartsstyrelsen, den bestod av - hela Kungliga Lotsverket, - hela Kungliga Sjökarteverket, - delar av sjöfartsbyrån med skeppsmätningsväsendet, statens isbrytarverksamhet, sjöåklagaren och sjötekniske konsulenten samt fartygsinspektionen, alla från Kommerskollegium - hamnbyrån och vissa kanaler från Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsverket. Till Lotsverket hörde sex lotsdistrikt och dessa följde med in i den nya organisationen: Övre norra (Umeå), Nedre norra (Gävle), Mellersta (Stockholm), Östra (Kalmar), Södra (Malmö) samt Västra (Göteborg). Varje distrikt styrdes administrativt och ekonomiskt från sin lotsdistriktsexpedition med en lotsdirektör som chef. Under respektive distrikt låg alla fyr- och lotsplatser, fyrskepp (17 st) samt besättningar på arbets- och tjänstefartyg. Kungliga Sjöfartsstyrelsen bestod av sju byråer: Nautiska, Fyr- och elektro-, Byggnads-, Fartygs-, kansli-, juridisk-sociala och sjökartebyrån. Det fanns även en ekonomisk sektion och ett försvarskontor. Fyr- och elektrobyrån var uppdelad i två sektioner: telesektionen och kraftsektionen. Verksamhet Fyr- och elektrobyrån ansvarade för ärenden beträffande projektering, anskaffning, montering, reparation och underhåll av fyrteknisk och teleteknisk utrustning, elektrisk kraftförsörjning till verkets anläggningar samt allmänna fyrtekniska frågor och frågor rörande deccakedjorna. Byrån lämnade fyrdata till Svensk Fyrlista. Sökvägar Diarieförda handlingar C I Diarier över inkomna och utgående skrivelser C2 Sakregister Fl Handlingar ordnade efter diarie- och dossierplan, inkommande och utgående. Handlingar rörande fyrar Ola Avställda inventarieförteckningar får fyrplatser, fyrinrättningar och fyrar (avställda perioden ) 02 Liggare över fyrapparater, är överförda till Sjöfartsverket El a Fyrdagböcker El b Fyrdagböcker - sammandrag E3 Materialrapport från fyrplatser E4 Driftrapporter för Radiofyrar

2 E5 Driftjournaler för fjärrmanövrerade fyrar Övriga handlingar A I Protokoll, ingår i F-serien. A2 Föredragningslistor, ingår i Sjöfartsstyrelsen, verksledningens arkiv. D Ib Avställda inventarieförteckningar för mistsignalstationer D Ic Avställda inventarieförteckningar för lotsplatser D3 Arkivförteckningar E2 Radiodagböcker för VHF-radiostationer E6 Dagjournal, deccastationer I den mån handlingstyper fortsätter i Sjöfartsverket finns de i arkivet för centralförvaltningen, driftavdelningen gjordes vissa förändringar i Diarie- och dossierplanen för fyr- och elektrobyrån. Det handlade främst om beteckningarna på grupper ordnade enligt de olika lotsdistrikten. Tidigare benämndes de olika delgmpperna A-I. Från och med 1958 användes istället lotsdistriktens förkortningar respektive X för handlingar rörande flera lotsdistrikt. Inventarieförteckningar avställda perioden finns i serie D l. Enligt handling med Sjöfartsstyrelsens diarienummer E 24/58:73 uttalade Statens Organisationsnämnd i ett PM att en enklare redovisning av lots- och fyrplatsernas inventarier kunde ske. Detta är sannolikt orsaken till att inventarieförteckningarna minskar i omfattning. Sannolikt agerade lotsdistrikten olika i denna fråga. I äldre arkivförteckning förekommer följande serier: Jla Register över ritningar (Kortregister ordnat efter ritningsnummer och format Tid: ca /6) JI b Register över ritningar (Utgöres av strips ordnade efter fyrplats Tid: ca /6) 12 Ritningar över fyr-, elektro- och teletekniskutrustning på fyrar och fyrskepp m m (I ritningsskåp Omfattar även sjömätarflottans teleutrustning samt maskin- och elkrafttekniska anläggningar vid fyrar, lotsplatser mm Tid: ca /6) Ovandstående serier och en stor mängd andra handlingar rörande Ritningar och TekniskDokumentation (RoTD) har fortsatt användas i verksamheten och har ännu inte arkivlagts ( ). Vid omorganisationen av Sjöfartsstyrelsen den I juli 1969 valde man att diarieföra på följande sätt: Ärenden påbörjade före den I juli 1969 i byrådiarium fullföljdes och avslutades i samma diarium under övergångshalvåret. Nytillkomna ärenden från och med den I juli 1969 registreras i nya diarier (avdejnings/sek ti onsdiarier). Samtliga ärenden under övergångshalvåret är märkta med siffran II betecknande andra halvåret 1969.

3 Diarie- och dossierplanen fortsatte gälla året ut 1969 och handlingar och diarier finns i respektive organisation när sjöfartsstyrelsen upphörde, bildades Sjöfartsverket, centralförvaltningen. De frågor som tidigare behandlades av Fyr- och elektrobyrån söker man från och med I juli 1969 i Driftavdelningens arkiv. Bilagor: Bilaga I fyr- och elektro: dossierplan Bilaga Lots- och fyrplatser Bilaga karta över lotsdistrikt Bilaga Data på fyrskepp

4 Bilaga 1 Fyr- och elektro Bilaga 1 Dossierplan för f yr- och elektrobyrån ANSLAGSÄRENDEN 1 Anslag (utom enligt 1 F och 110): petita, investeringsreserv, medelsanvisningar, fördelning, belastning och dylikt (dock ej generalplaner enligt 56 och 186) 1 F Anslag till säkerhetsanordningar för fisket, inkl bidragsärenden PERSONALÄRENDEN (utom enligt samt eventuellt 240): anställningar, avlöningar och arvoden, befordringar, entlediganden, tjänstgöringsbestämmelser och dylikt 2 3 X Sjöfartsstyrelsen L-F-statens och decca-stationernas personal Lotspersonal Fyrpersonal Tillsyningsmän Diverse Personalutbildning: kurser och dylikt, tjänstgöringsbetyg (betr vpl-tjänstgöring se 108), deccasammanträden Förseelser, bestraffningar och åtal Yrkesskador, arbetarskydd 19 Personalfrågor i allmänhet 21 Diverse personalfrågor (t ex bisysslor skyddskläder) 29 Tjänsteresefrågor och dylikt (utom enligt 110) 31 Speciella ersättningsfrågor: övertidsersättning, ersättning för patent etc. Beträffande representation se Förslagsverksamheten 37 Tullärenden

5 Bilaga 1 Fyr- och elektro 41 Balansärenden 45 Bokföringsåtgärder inkl statens allmänna fastighetsfond 46 Rikstelefonärenden samt radiolänkar 52 Redovisningshandlingar (utom enligt 187 X) FARTYG, BiTAR OCH DYLIKT (även inventariefrågor) 55 sjömätningsfartyg (betr decca jfr 195 S och 195 X) 56 Fyrskepp (även betr fyrteknisk utrustning och dylikt) och fyrskeppsmotorbåtar, inkl generalplan för konto Lotsdistriktsfartyg 58 Lotsbåtar 59 Fyrplatsmotorbåtar 60 Sjöräddningsbåtar 62 Luftfartyg 68 Arbeten som utförs vid HFD för annans än sjöfartsverkets räkning 70 Hyra för båtar och fartyg. Reparation underhåll, ändringar eller nybyggnad av lotspersonalens båtar 71 Överlåtelse på sjöfartsverket av fyrar m m 72 Lotsplatser: el-installationer, radio- och radaranläggningar, lokaltelefoner m m (dock ej spec lotsbåtsfrågor, se 58, löpande inventarieärenden,. se 181, och el-abonnemang, se 207) ORGANISATIONSFRÄGOR, UTREDNINGAR OCH DYLIKT (utom enligt 74, 82, 103, 110, 192, 197 och 214) berörande: 73 öv Fyr- och elektrobyrån samt sjöfartsstyrelsen i rigt 73 X 74 Lotsdistrikten enbart eller jämte sjöfartsstyrelsen Instruktioner av allmän karaktär, tjänstereglemente, lotsförordning och dylikt (betr specialinstruktioner se t ex 56 och 185)

6 Bilaga 1 Fyr- och elektra 77 Säkerhetsanordningar: förslag, anmärkningar, förfrågningar och dylikt 80 Elutrustning på sjömätningsfartyg, arbetskuttrar, mudderverk m m 82 Sjöräddningen: allmänna frågor och organisation (betr t ex sjöräddningsbåtar, se 60) 85 Prickar och bojar, konstruktion, fyrljus, radarreflektorer m m 86 Sjökorten och Svensk Lots: rättelser m m 87 vistelse på sjöfartsverkets område 89 Markfrågor LOKALER, OLIKA SLAG 90 Lokaler, förhyrda av sjöfartsverket (jfr 207) 91 Lokaler, uthyrda av sjöfartsverket (bland annat tjänstebostäder, jfr 94) 94 Sjöfartsverkets elförsäljning för tjänstebostäder m m 100 Tryck: blanketter, publikationer och dylikt (utom enligt 86 och 178) 103 Internationella avtal och dylikt (utom betr radiofyrar, (se 192) 108 Militärtjänstgöring, uppskov och dylikt INTERNATIONELLT FYRTEKNISKT SAMARBETE (betr radiofyravtal och dylikt, se dock 192; betr andra internationella avtal, se 103) 110 lala (International Association of Lighthouse Authorities), fyrkonferenser, kommittearbeten 111 Besök från utlandet och representation därvid 112 Diverse: samråd med grannländer och dylikt 113 Navigationsvarningar och dylikt, allmänt (se i övrigt ): ankringsförbud samt is-, vrak-, fyr-, skepps- och strömsigna1ering

7 Bilaga 1 Fyr- och eleklro 121 Anordning av utomstående (myndigheter och dylikt samt enskilda, även sjöfartsverkets personal) på sjöfartsverkets områden, byggnader etc 122 Hamnar, farleder och bryggor etc E 178 K Avlysning av sjötrafik, fartbegränsning m m Elektriska ledningar, varningstavlor, ankringsförbud Vänerns seglationsstyrelse och dess säkerhetsanordningar samt övrigt dito i Vänern Generalplan Marinens kustbevakning Företagsnämnder Förbrukningsartiklar Svensk fyrlista och dess supplement samt radiofyrtabeller Redigering samt tekniska, nautiska och hydrografiska frågor: upplaga och pris i enskilda fall Allmänt om kostnader, prissättning och dylikt INVENTARIEFRÄGOR: SjöS-E samt lots- och fyranläggningar (betr fartyg, se 55-61, betr decca, se 195 S och 195 X) 181 Allmänt 181 A B C D E F G H I ÖN-V X Sjöfartsstyrelsen ( ) ÖN lotsdistriktet ( ) NN lotsdistriktet ( ) M lotsdistriktet ( ) Ö lotsdistriktet ( ) S lotsdistriktet ( ) V lotsdistriktet ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) Huvudförrådet ( ) ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) 183 Förvärv av byggnader

8 Bilaga 1 Fyr- och elektra NYBYGGNADER OCH ÄNDRINGAR av sjöfartsverkets säkerhetsanordningar (utom enligt 56,85 och 195 Xli specialkonstruktioner för dito 185 Allmänt 185 A B C D E F G H I ÖN-V X ÖN lotsdistriktet ( ) NN lotsdistriktet ( ) M lotsdistriktet ( ) Ö lotsdistriktet ( ) S lotsdistriktet ( ) V lotsdistriktet ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) Huvudförrådet ( ) Södertälje kanalverk ( ) ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) REPARATION OCH UNDERHÅLL av sjöfartsverkets säkerhetsanordningar, elinstallationer i bostäder och dylikt (utom enligt 56 och 85) 186 Allmänt 186 A B C D E F G H ÖN-V X ÖN lotsdistriktet ( ) NN lotsdistriktet ( ) M lotsdistriktet ( ) Ö lotsdistriktet ( ) S lotsdistriktet ( ) V lotsdistriktet ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) Huvudförrådet ( ) ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( ) RAPPORTER OM DRIFT, FUNKTIONSAVBROTT och dylikt (bland annat årsbesiktning av fyrapparater) samt tillståndet hos sjöfartsverkets säkerhetsanordningar (utom enligt 56, 85, 186 och 195 X) 187 Allmänt 187 A B C D E F G ÖN-V X ÖN lotsdistriktet ( ) NN lotsdistriktet ( ) M lotsdistriktet ( ) Ö lotsdistriktet ( ) S lotsdistriktet ( ) V lotsdistriktet ( ) Ärsbesiktning av fyrapparater (samtliga distrikt) ( ) Två eller flera lotsdistrikt ( )

9 Bilaga 1 Fyr- och elektro UTOMSTÅENDE SÄKERHETSANORDNINGAR (utom Vänerns seglationsstyrelse, se 132; jfr även 71, 192, 212) 188 Allmänt 188 ÖN-V lotsdistrikten X Två eller flera lotsdistrikt 189 Historik, utställningar, museidepositioner och dylikt 190 utlåning och försäljning av materiel m m 191 Äskledaranläggningar utan samband med annat (spec 185 och 186) 192 Radiofyrar: allmänt, fältstyrkemätningar och dylikt, internationella avtal, förfrågningar och dylikt från utlandet (internt svenska frågor om utbyggnad, ändringar och dylikt av radiofyrar, se 77, ; frågor om luftfartsradiofyrar, se 212; jfr även 110) 193 Radionavigeringsnämnden (RNN) 194 Radar och radioreflektorer: allmänt (speciella ärenden, se 55-61, 72, 85, 132, 181 och ; internationellt samarbete och dylikt, se 110 och 112) DECCANAVIGERING, DECCAKEDJOR OCH DYLIKT 195 A B R s X Deccamateriel, ekolod och dylikt, egn~ Deccamateriel, ekolok och dylikt, övr~ga Mottagare för navigering: inköp och förhyrning för sjöfartsverket och andra, bidrag från DNR Sjömätning med decca över huvud taget (jfr 235) Kedjor för allmän sjöfart (utom betr sjömätning, se 195 S, och inventarier, se 181 X) RADIOTRAFIKSTATIONER 197 Radiotrafik allmänt: intern och med andra än S)Ofartsverkets stationer (betr radiolänkar såsom ersättning för rikstelefon, se 46) 197 ÖN-V Egna stationer, anskaffningar och dylikt X Egna stationer, anskaffningar och dylikt, två eller flera lotsdistrikt S Egna stationer, anskaffningar och dylikt, för sjömätning, isbrytare och dylikt

10 Bilaga 1 Fyr- och eleklra 198 Radiotelegrammavgifter 199 Fyrarnas lystid och andra allmänna frågor om verksamheten hos säkerhetsanordningar (såväl sjöfartsverkets som övriga; här endast ärenden, som ej passar bättre på annan grupp) 200 Verksamheten vid huvud- och distriktsförråden 202 Standardiseringsfrågor 203 Skadegörelse, eldsvådor och dylikt på sjöfartsverkets anläggningar 204 Fridlysning, tillträdesförbud och dylikt SJÖFARTSVERKETS ELABONNEMANG: kontrakt och dylikt, taxeändringar (i fortsättningen undviks att föra dessa ärenden på nybyggnadsgrupp eller dylikt, t ex 185; undantag dock exempelvis när kraftleverantören även skall ombesörja del av nybyggnaden, såsom en belysningsinstallation) jfr 94: Sjöfartsverkets elförsäljning X Allmänt och abonnemang utom lotsdistrikten (t ex deccastationer) ÖN-V Två eller flera lotsdistrikt Luftfartens säkerhetsanordningar: flygfyrar, hinderljus, luftfartsradiofyrar störningar av fyrljus: ljusreklam, hamnbelysning och dylikt Mörkläggning och andra försvarsåtgärder 219 Tekniska egenskaper och dylikt hos varor i allmänhet Upphandlingsärenden (som ej kan föras på annan grupp) Diverse Fartygslanternor (jfr 228). Fartygsinspektionsärenden i övrigt, se 245 Forskningsfrågor: färgade glas, annat betr fyrar (jfr 110, 226 och 230) Mistsignaler: hörvidd och andra forskningsfrågor (jfr 110)

11 Bilaga 1 Fyr- och elektra 235 Sjömätningsverksamheten: allmänt samt försöks- och forskningsverksamheten 240 Sjöbefälsskoleärenden 245 Fartygsinspektionsfrågor (utom lanternor, se 226) 246 SMHI-ärenden

12 Bilaga lots och fyrplalser Övre norra lotsdistriktet (ÖN) Salmis lotsplats Kalix lotsplats Töre lotsplats Luleå lotsplats Rönnskärs lotsplats Romelsö lotsplats Ursvikens lotsplats Bjuröklubbs lotsplats Ratans lotsplats Bredskärs lotsplats Järnäs lotsplats Örnsköldsviks lotsplats Ulvö lotsplats Germandö fyrplats Rödkallens fyrplats Rönnskärs fyrplats Bjuröklubbs fyrplats St. Fjäderäggs fyrplats Berguddens fyrplats Holtnögadds fyrplats Skags fyrplats Fjärdgrunds fyr Nygråns fyr Nordvalens fyr Sydostbrottens fyr Norströmsgrunds fyr Rödkallen - Luleå, fyrbelysning Väktarens fyr Nedre norra lotsdistriktet (NN) Härnösands lotsplats SundsvalIs lotsplats Stocka lotsplats Hudiksvalls lotsplats Lilljungfruns lotsplats Gåsholma lotsplats Gävle lotsplats Fagerviks lotsplats Öregrunds lotsplats Svartklubbens lotsplats Högbondens fyrplats Lungö fyrplats Draghällans fyrplats Brämöns fyrplats Grans fyrplats Agö fyrplats Storjungruns fyrplats Eggegrunds fyrplats Björns fyrplats Örskärs fyrplats Djurstens fyrplats Understens fyrplats Svartklubbens fyrplats Grundkallens fyr Finngrundets fyr Västra Bankens fyr Hällgrunds fyr Engelska grundets fyr Mellersta lotsdistriktet (M) Arholma lotsplats Furusund lotsplats Sandhamns lotsplats Stockholm lotsplats Mälarens lotsplats Dalarö lotsplats Landsort lotsplats Sävösunds lotsplats Visby lotsplats Fårösund lotsplats Kyllejs lotsplats Slite lotsplats Ronehamns lotsplats Burgsviks lotsplats Klintehamn lotsplats Simpsnäsklubbs fyrplats Söderarm - Tjärvens fyrplats Svenska Högames fyrplats Grönskärs fyrplats Landsorts fyrplats Gotska Sandöns fyrplats Fårö fyrplats Östergarns fyrplats Närs fyrplats Faluddens fyrplats Hoburgs fyrplats Stora Karlsö fyrplats Stenkyrkehuks fyrplats Revengegrundets fyr Almagrundets fyr Svenska Björns fyr Tröskelns fyr Sidan 1 av 3

13 Bilaga lots- och fyrplatser Östra lotsdistriktet (Ö) Oxelösunds lotsplats Norrköpings lotsplats Arkö lotsplats Häradskärs lotsplats Stedsholmens lotsplats Idö lotsplats Kråkelunds lotsplats Oskarshanms lotsplats Mönsterås lotsplats Skäggenäs lotsplats Kalmar lotsplats Bergkvara lotsplats Häradskärs fyrplats Storkläppens fyrplats Ölands norra uddes fyrplats Högby fyrplats Kapelluddens fyrplats Segerstads fyrplats Ölands södra uddes fyrplats Ölands södra uddes grunds fyrplats Dämmans fyrplats Garpens fyrplats Kungsgrunds fyr Sillåsens fyr Krongrundets fyr Skansgrundets fyr Utgrundets fyr GustafDalens fyr Dämmans fyr Södra lotsdistriktet (S) Långörens lotsplats Aspö lotsplats Ronneby lotsplats Karlshanms lotsplats Sölvesborgs lotsplats Åbns lotsplats Simrisbamns lotsplats y stads lotsplats Trelleborgs lotsplats Öresunds södra lotsplats Limhamns lotsplats Malmö lotsplats Landskrona lotsplats Råå lotsplats Hälsningborgs lotsplats Öresunds norra lotsplats Utklippans fyrplats Hanö fyrplats Sandhammarens fyrplats Smyghuks fyrplats Falstero fyrplats Hakens fyrplats Vens fyrplats Kullen fyrplats Hallands Väderö fyrplats Sandflyttans fyr Svinbådans fyr Bottenfasta fyrar i Flintrännan Falsterborevs fyr Västra lotsdistriktet (V) Halmstads lotsplats Falkenbergs lotsplats Varbergs lotsplats Vinga lotsplats Göteborgs lotsplats Marstrands lotsplats Uddevalla lotsplats Käringöns lotsplats Lysekils lotsplats Smögens lotsplats Väderöamas lotsplats Havstenssunds lotsplats Nordkosters lotsplats Tylö fyrplats Morups Tånge fyrplats Nidingens fyrplats Tistlarnes fyrplats Vinga fyrplats Pater Noster fyrplats Måseskärs fyrplats Hållö fyrplats Väderöbods fyrplats Ursholmens fyrplats Trubadurens fyr Tylö fyr Fladen fyr Erholmens gasstation Sidan 2 av 3

14 Bilaga Lots~ och fyrplatser Indragna lotsplatser 1960: Salmis och Töre lotsplats (göromålen överflyttades på Kalix lotsplats) Långörens lotsplats (göromålen överflyttades på Bergkvara och Aspö lotsplatser) Käringöns och Havstenssunds lotsplatser (göromålen överflyttades på Marstrands, LysekiIs, Smögens, Väderöarnas och Nordkosters lotsplatser) 1961: Romelsö lotsplats (göromålen överflyttades till Rönnskärs och Ursvikens lotsplatser) Råå lotsplats (göromålen överflyttades till Hälsingborgs lotsplats) Skäggenäs lotsplats (göromålen överflyttades till Kalmar och Mönsterås lotsplatser. 1962: Burgsviks lotsplats 1964: Ratans lotsplats Stedsholmens lotsplats 1966: Limhamns lotsplats Källa; Kungliga Sjöfartsstyrelsen Meddelanden Allmänna serien A Nr 14/1961, Nr 13/1962, Nr 14/1962, Nr 16/1963, Nr 18/1964, Nr 23/1965 Sidan 3 av 3

15 Bilaga karta över lotsdistrikt L ~... o', "': " \,/\ 'I ON... I " "., O ÖN = Övre Norra lotsdistriktet NN = Nedre Norra lotsdistriktet M =Mellersta lotsdistriktet Ö =Östra lotsdistriktet S = Södra lotsdistriktet V = Västra lotsdistriktet

16 Data på fyrskepp Fartygets Oj up- Oepla- Fartygets Längd Bredd gående cement Bygg- Nr Nanm meter meter meter m) Byggnadsplats år 2 Malmöredd (Hävringe, Kopparstenarna) 23,45 6,45 2, O.A. Brodins verkstad,gävle 5 Svenska biörn 27,73 7,13 2,24 179, Bergsund, Stockholm 6 Reserv (Almagrundet, Svenska björn, Västra 34,66 7,12 2,22 215, Motala mekaniska verkstad banken) 8 Reserv Södra lotsdistriktet (Falsterborev) 34,05 7,13 2, Oskarshamns verkstad 10 Fladen (Grisbådarna) 34,57 6,1 2, , Kockums mekaniska verkstad, Malmö 11 Oskarsgrundet 22,54 5,94 2,25 133, Rilgenwolde, Preussen 13 Kalkgrundet 25,9 6,76 2, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 14 Svdostbrotten 33,25 7,17 2, Bockholmsvarvet, Stockholm 15 Östra kvarken 23,6 6,53 2, Motala mekaniska verkstad 16 Fladen 31,546 6,1 2, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 17 Lagaren (Svinbådan) 34,65 6,7 2, W Lindbergs verkstad AB, StockJlOlm 18 Reserv västra lotsdistriktet 26,1 6,32 2, , Kockums mekaniska verkstad, Malmö 19 Grepen (Utgrunden) 17,37 6,53 2,137 80, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 20 GreDen 14,55 6,54 2,14 56, Bergsund, Stockholm 21 Oskarsgrundet (Trälleborgsgrundet) 23,95 5,83 1,91 143, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 22 Norströmsgrund 25,45 6,65 3,00 222, Gävle verkstäder 23 Västra banken 28,02 6,85 2,91 245, Bergsund, Stockholm 24 Reserv, mellersta lotsdistriktet 28,02 6,85 2,91 245, Bergsund, Stockholm 25 Finngrundet 32,8 6,85 2,88 305, Gävle verkstäder 26 Vrak fyrskepp Södra lotsdistriktet 17,8 5,05 2,08 50, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 27 Reserv (Malmöredd) 21,34 4,88 1,99 81, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 28 Falsterborev 32,5 6,75 3, Kockums mekaniska verkstad, Malmö 29 Fladen (Ölandsrev, Hävringe) 32,88 7,417 3, Bergsund, Stockholm 30 Reserv (Grundkallen, Svenska biörn) 34,4 7,72 3, K flottans varv, Karlskrona 31 Megrwldet 19,102 5,344 2,078 77, Motala mekaniska verkstad 32 Ledaren (Vinga) 34,4 7,72 3, , Hälsingborgs varvs & Svetsnings AB 33 Norströmsgrund (Svdostbrotten) 34,4 7,72 3, AB Götaverken, Göteborg Anmärkning: I de fall ett fyrskepp innehaft flera namn är samtliga angivna (äldre nall1l1 inom parantes i kronologisk ordning). ID ~ '"~ o ~!ii "O ~. ~ il" "O "O

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om gränsövergångsställen; beslutade den 11 december 2008. FAP 272-2 Utkom

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

INSTITUTION VARVSARKIV INNEHÅLL TYP AV HANDLINGAR TID OMFÅNG FÖRTECKNAT

INSTITUTION VARVSARKIV INNEHÅLL TYP AV HANDLINGAR TID OMFÅNG FÖRTECKNAT INSTITUTION VARVSARKIV INNEHÅLL TYP AV HANDLINGAR TID OMFÅNG FÖRTECKNAT Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm Ekensbergs varv Socialdemokratiska fackklubben 2 vol förteckningar Verkstadsklubben 12 vol förteckningar

Läs mer

Agenda. Del 1 Allmänt Del 2 Sjöfart Del 3 Luftfart Del 4 Frågor

Agenda. Del 1 Allmänt Del 2 Sjöfart Del 3 Luftfart Del 4 Frågor Stockholm 150512 Agenda Del 1 Allmänt Del 2 Sjöfart Del 3 Luftfart Del 4 Frågor Allmänt Del 1 Fakta Bildad: 1 JAN 2009 Tillhör: Lokalisering: Huvudkontor: Näringsdepartementet 13 st orter Norrköping Medarbetare:

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Fartygsregisterförordning (1975:927)

Fartygsregisterförordning (1975:927) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 1 kap. Inledande bestämmelser Registermyndigheten 1 [2051] Denna förordning gäller registrering i fartygsregistret. Registermyndighet är Transportstyrelsen.

Läs mer

Allsvensk lottning 2007/08

Allsvensk lottning 2007/08 Allsvensk lottning 2007/08 Följande förändringar bör noteras: 1) Gävle SA har utgått ur div III grupp 2 2) Div III grupp 10 är det oklart vad det ska hända med OBSERVERA ATT RONDTABELLER MED SPELDATUM

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om statens isbrytningsverksamhet; SJÖFS 2011:1 Utkom från trycket den 28 januari 2011 beslutade den 19 januari 2011. Sjöfartsverket föreskriver

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Produktregister - Planerad tryckning

Produktregister - Planerad tryckning Produktregister - Planerad tryckning planned printing * Översiktskort Nr No Intnr Int no Skala Scale NYTT Namn Name Månad Month År Year 2 4 5 INT 1024 6 INT 1022 7 9 1:1600 1:500 1:500 1:500 1:500 1:500

Läs mer

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal 1-4 2014 och kvartal 1-4 2013 Innehållsförteckning: Förklaringar till tabellerna Tabell 1 Tabell 1A Tabell 2 Tabell 3A Tabell 3B Tabell 4 Tabell 4A Tabell

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UTMÄRKNING MED SSA

ANVISNINGAR FÖR UTMÄRKNING MED SSA ANVISNINGAR 1 (5) ANVISNINGAR FÖR UTMÄRKNING MED SSA Utmärkning av farled och/eller t.ex. ett enstaka grund eller andra hinder. 1. INLEDNING Enskild fysisk eller juridisk person kan hos Transportstyrelsen

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

INGE LENNMARK Omfång: 8 sid. (8599 tecken) Hörnet Tel.018-37 30 39 SE-740 30 BJÖRKLINGE

INGE LENNMARK Omfång: 8 sid. (8599 tecken) Hörnet Tel.018-37 30 39 SE-740 30 BJÖRKLINGE Bilder till INNANHAV Äldre bildmaterial (Från tiden innan arkivnummersystemet togs i bruk) Äldre arkivmaterial 225, 227, 263, 281, Blåstång i Stockholms Skärgård 1968 (ca 15 filmer) 163, 235, 293, Skräp

Läs mer

Örebro kommun. Örebro Flygplats.

Örebro kommun. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Örebro Flygplats. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-1984, handlingarna omfattar åren 1969-1986 Flygfältskommittén som tillsattes 1970 framlägger

Läs mer

Statistical figures for Swedish Ports Quarter and quarter

Statistical figures for Swedish Ports Quarter and quarter Statistical figures for Swedish Ports Quarter 1 2015 and quarter 1 2014 Contents Table 1 Table 1A Table 2 Table 3A Table 3B Table 4 Table 4A Table 4B Table 4C Table 4D Table 4E Table 5A Merchant vessels

Läs mer

Fyrplatsen Grimskär i Kalmarsund

Fyrplatsen Grimskär i Kalmarsund Fyrplatsen Grimskär i Kalmarsund Bakgrundsmaterial personal: Maria och Leif Elsby. Text och teckningar: Leif Elsby. Det lilla Grimskär utanför Kalmar har i långa tider haft militär betydelse. Där har även

Läs mer

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 531 2015-01-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115008HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Statistical figures for Swedish Ports Quarter and quarter

Statistical figures for Swedish Ports Quarter and quarter Statistical figures for Swedish Ports Quarter 1-4 2014 and quarter 1-4 2013 Contents Table 1 Table 1A Table 2 Table 3A Table 3B Table 4 Table 4A Table 4B Table 4C Table 4D Table 4E Table 5A Table 5B Merchant

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:3 1(6) Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1997:63) om förteckningsplan för kyrkliga

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov Lottning av Allsvenska serien 200/09 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 26-okt 16-nov 4 3 2 1 7 1 6 7 5 6 2 3 4 5 3 4 5 2 07-dec 1-jan 4 3 1 2 7 1 6 7 5 6 0-feb 01-mar 22-mar 5 6 7 4 5 6 4 5 2 3 1 2 3 7 1 2 6 1 3 7

Läs mer

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 549 2015-06-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

KA2 Muldivision. Kustförsvaret i Bleking med inriktning på minvapnet.

KA2 Muldivision. Kustförsvaret i Bleking med inriktning på minvapnet. 1 KA2 Muldivision Kustförsvaret i Bleking med inriktning på minvapnet. 1. Referenser : Befästningsparken i Karlskrona. Kungliga Karlskrona Kustartilleriregemente 1/ 1 1902 31/ 10 2000. 2. Allmänt : 2.1.

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter; SJÖFS 2014:9 Utkom från trycket den 11 december 2014

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN

ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN ANVISNINGAR 1 (5) ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN Utmärkning av farled och/eller t.ex. ett enstaka grund eller andra hinder. 1. INLEDNING Enskild fysisk eller juridisk person kan hos Transportstyrelsen

Läs mer

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft Remiss 2017-03-21 M2017/00518/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Johan Leymann Tel: 08-405 98 53 johan.leymann@regeringskansliet.se Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad

Läs mer

Örebro stad. Örebro Flygplats.

Örebro stad. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro Flygplats. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1933-1970, handlingarna omfattar tiden 1940-1967 Flygplatsen byggs Under 1920-talet började man fundera

Läs mer

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2011. 22 Statistiska centralbyrån

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2011. 22 Statistiska centralbyrån Väder Weather Väder Statistisk årsbok 2011 2 Väder Weather Sida Page 2.1 Väder...23 Weather 2.2 Klimat i förändring...25 A changing climate 2.3 Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt 1860 2009, avvikelse

Läs mer

DIV II:3 1.Ervalla SS 2.Borlänge SK 3.Kungsörs SK 4.Hässelby SK, Stockholm 5.Södertälje SS 6.Heby SS 7.Stockholms SS II 8.

DIV II:3 1.Ervalla SS 2.Borlänge SK 3.Kungsörs SK 4.Hässelby SK, Stockholm 5.Södertälje SS 6.Heby SS 7.Stockholms SS II 8. ELITSERIEN SK Rockaden, Stockholm, Malmö Team Viking, Stockholm Lunds ASK Västerås SK Upsala ASS SK Kamraterna, Göteborg SS Manhem, Göteborg Farsta SK, Stockholm SK Rockaden, Umeå Wasa SK, Stockholm Eksjö-Aneby-alliansen

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 555 2015-07-16 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

EUROMASTER DÄCKVERKSTÄDER 2016

EUROMASTER DÄCKVERKSTÄDER 2016 EUROMASTER DÄCKVERKSTÄDER 2016 Euromaster Alingsås Öppettider: Måndag-Torsdag 07:00-17:00 Fredag 07:00-16:00 Telefonnummer: 0322-125 12 Euromaster Alvesta Telefonnummer: 0472-10412 Euromaster Arendal Telefonnummer:

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 551 2015-06-18 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 491 2014-04-24 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

SAFs lokaler i Stockholnt. Claes Mangnls, otdförande Lars Andersson. Ben~t Carlsson, Göteborg. Bertil Cederhol.M, 4/6 Ake Helleman

SAFs lokaler i Stockholnt. Claes Mangnls, otdförande Lars Andersson. Ben~t Carlsson, Göteborg. Bertil Cederhol.M, 4/6 Ake Helleman /,,,;t FÖRHANDLNGS PROTOKOLL 19890603/1989060 J\tehde: övetenskonnelse one löner m m f t o m den 1 februari 1989 Sveriges Stuvareförbund (SSF) Svenska Transportarbetareförbundet (SVTRP) Plals: SAFs lokaler

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Kronans öar och skär några strandhugg lena olofsson, Hugin & Munin Kulturinformation

Kronans öar och skär några strandhugg lena olofsson, Hugin & Munin Kulturinformation 4 Kronans öar och skär några strandhugg lena olofsson, Hugin & Munin Kulturinformation Längs hela Sveriges kust finns öar, holmar och skär som sedan urminnes tider tillhör kronan, det vill säga svenska

Läs mer

Orust kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Orust kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Orust kommun 1971- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1971-1998 Ersattes 1999 av Samhällsbyggnadsnämnden. Innehållsförteckning A. PROTOKOLL 1. Hälsovårdsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2. Miljö-

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1916 1954 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. Dagordningar Seriesignum: A 2 1917 1940 Serien i arkivkartong. Till årsmöten. Ingår i volym

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Sverigebarometern 2012

Sverigebarometern 2012 2012-05-22 Kontaktperson För mer information kontakta: Roy Ismael, 0708-30 70 01 roy.ismael@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. 1205 sommar-pdf.indd 1 12-05-22 09.18.04

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Meteorologiska stationer som observerar/har observerat vindhastighet som mest var tredje timme

Meteorologiska stationer som observerar/har observerat vindhastighet som mest var tredje timme Meteorologiska stationer som observerar/har observerat vindhastighet som mest var tredje timme Nr Namn Latitud Longitud RAK x RAK y Start Slut 5223 FALSTERBO 55.38 12.82 6143370 1310670 19610101 20999999

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

SJÖFARTSFYREN Fyrens utveckling och framtid ur ett Gotländskt perspektiv Magnus Götherström Historia B HT99 Komvux, Visby Handledare: Sven-Erik Welin

SJÖFARTSFYREN Fyrens utveckling och framtid ur ett Gotländskt perspektiv Magnus Götherström Historia B HT99 Komvux, Visby Handledare: Sven-Erik Welin SJÖFARTSFYREN Fyrens utveckling och framtid ur ett Gotländskt perspektiv Magnus Götherström Historia B HT99 Komvux, Visby Handledare: Sven-Erik Welin INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 2 PROBLEMFORMULERING...

Läs mer

inkl. HÖSTPROGRAM 2013 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

inkl. HÖSTPROGRAM 2013 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org inkl. HÖSTPROGRAM 2013 Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket 2013:3 Årg 17 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post:

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

fästningsfyren på Karlskrona redd

fästningsfyren på Karlskrona redd Godnatt fästningsfyren på Karlskrona redd mats carlsson lénart, Frilansjournalist Femhörniga fästningstornet Godnatt blev aldrig det starka vakttorn för Sveriges flottas huvudstation som det från början

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter om gränsövergångsställen; beslutade den 31 juli 2015. PMFS 2015:5 FAP 272-2 Utkom från

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Hjältinnan Beda fick tsarens ring

Hjältinnan Beda fick tsarens ring 20-åring räddade skeppsbrutna 1895 Hjältinnan Beda fick tsarens ring Mats Carlsson Lénart Fyrmästardottern Beda Alm från Hållnäs var en av det sena 1800-talets hjältar i Sverige. Hon räddade livet på fem

Läs mer

Sverigebarometern 2010

Sverigebarometern 2010 2010-06-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2010 Fakta.

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll 1 1942-1952 Elverksstyrelsen 2 1943-1951 Drätselkammarens III:e avdelning 3 1952-1954 Styrelsen för tekniska verken 4 1955-1960 5 1961-1964 6 1965-1966 signum A2 Protokollsbilagor -

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Fyrspanarresa på Gotland i augusti 2008

Fyrspanarresa på Gotland i augusti 2008 Fyrspanarresa på Gotland i augusti 2008 Anders Lindqvist (text och foto)t Fårö fyrplats Äntligen på väg på semesterresa, en fyrspanarresa till Gotland. Är av naturliga skäl svårt för en bilburen fyrentusiast

Läs mer

Praktisk arkivering. Anvisningar för arkivering av handlingar tillkomna från och med 2013.

Praktisk arkivering. Anvisningar för arkivering av handlingar tillkomna från och med 2013. Praktisk arkivering Anvisningar för arkivering av handlingar tillkomna från och med 2013. Arkiv och registratur 2015 Version 1.0 Gällande från och med 2013-01-01 Att upprätta en arkivredovisning Allmänna

Läs mer

Ingång till sjöfartsarkiven

Ingång till sjöfartsarkiven Ingång till sjöfartsarkiven Fotograf Rolf Boström/Landsarkivet i Härnösand Landsarkivet i Härnösand Sjömanshusen kan liknas vid en arbetsförmedling för sjöfolk. Sjömanshusen skulle samla och lämna upplysningar

Läs mer

Punkt- och distanstabell för 24-timmars

Punkt- och distanstabell för 24-timmars Punkt- och distanstabell för 24-timmars Utgåva 2013 vår Punkt- och distanstabellen är kretsens urval från Svenska Kryssarklubbens gemensamma databas för 24-timmarsseglingarna. Databasen innehåller 1038

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Del 1 Miljöledningssystemet

Del 1 Miljöledningssystemet Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sjöfartsverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Sjöfartsverket har ett sektorsansvar för

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Nr 121, 2006. Meteorologi. Vindstatistik för Sverige 1961-2004. Hans Alexandersson

Nr 121, 2006. Meteorologi. Vindstatistik för Sverige 1961-2004. Hans Alexandersson r 121, 2006 Meteorologi indstatistik för verige 1961-2004 Hans Alexandersson Omslagsbild: indmasten i Tarfala i Kebnekaisefjällen. indriktningsfanan sitter på hitsidan av masten och på andra sidan skymtar

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Lottning av Allsvenska serien 2008/09

Lottning av Allsvenska serien 2008/09 Lottning av Allsvenska serien 2008/09 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 26-okt 16-nov 07-dec 18-jan 08-feb 01-mar 22-mar 8 2 3 4 5 6 7 7 1 8 3 4 5 6 6 7 1 2 8 4 5 5 6 7 1 2 3 8 4 8 6 7 1 2 3 3 4 5 8 7 1 2 2 3 4

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer