Observera att ärendena i kungörelsen bereds av kommunstyrelsen vid extrainsatt sammanträde kl 16:30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Observera att ärendena i kungörelsen bereds av kommunstyrelsen vid extrainsatt sammanträde 2013-08-19 kl 16:30."

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli i god tid meddelas per telefon eller via e-post Observera att ärendena i kungörelsen bereds av kommunstyrelsen vid extrainsatt sammanträde kl 16:30. Kent Wollmér Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Hans-Åke Mårtensson och Zita Petersson Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Avsägelser 2 4. Fyllnadsval KS/2013: Interpellationer 6 6. Revidering av föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun KS/2013: Ny skola på Humlemadskolans område KS/2012: Ombyggnad av Tågarpskolan samt hemställan om investeringsmedel härför KS/2012: Nyinkomna och remitterade motioner 39

2 2 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Avsägelser Dnr KS/2013:36 I skrivelse daterad den 20 juni 2013 har Lilian Krantz (SD) avsagt sig uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt.

3 D nr BURLÖVS KOMMUN 3. ' o Avsägelse av nämndemansplats i Malmö Tingsrätt Härmed avsäger jag mig nämndemansplatsen i Malmö Tingsrätt..2-0j Burlöv den l G d:!.;~.. 14.a.:t~ Lilian Krantz Kaprifolvägen Arlöv

4 4 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Fyllnadsval Dnr KS/2013:36 Sammanfattning Kommunfullmäktige har att utse en nämndeman till Malmö tingsrätt för att ersätta Lilian Krantz (SD) som har avsagt sig sitt uppdrag. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att för perioden fram till den 31 december 2014 utse en nämndeman till Malmö tingsrätt.

5 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunfullmäktige Fyllnadsval Sammanfattning Kommunfullmäktige har att utse en nämndeman till Malmö tingsrätt för att ersätta Lilian Krantz (SD) som har avsagt sig sitt uppdrag. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att för perioden fram till den 31 december 2014 utse en nämndeman till Malmö tingsrätt. Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

6 6 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Interpellationer a) KS/2013:165 Interpellation av Lars Johnson (M) till socialnämndens ordförande Vad gör Burlövs kommun för sina ungdomar?

7 7

8 8

9 9

10 10 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Revidering av föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun Dnr KS/2013:59 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2012, 134, att utöka antalet fortbildningsdagar för personalen i kommunens barnomsorg samt att meddela ändringen i föreskrifter för avgifter antagna av kommunfullmäktige den 18 april Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 8 februari 2013, 10, med uppdrag åt nämnden att återkomma till fullmäktige med framställan om antagande av reviderade föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun. I beslutet rekommenderades nämnden att lyfta ur de tillämpningsföreskrifter som ej påverkar avgiftsuttaget i förslag till reviderade föreskrifter. Barn- och utbildningsnämnden återkommer den 19 mars 2013, 26, med framställan om antagande av förslag till revidering av nu gällande föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag.

11 11 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunstyrelsen Revidering av föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2012, 134, att utöka antalet fortbildningsdagar för personalen i kommunens barnomsorg samt att meddela ändringen i föreskrifter för avgifter antagna av kommunfullmäktige den 18 april Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 8 februari 2013, 10, med uppdrag åt nämnden att återkomma till fullmäktige med framställan om antagande av reviderade föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun. I beslutet rekommenderades nämnden att lyfta ur de tillämpningsföreskrifter som ej påverkar avgiftsuttaget i förslag till reviderade föreskrifter. Barn- och utbildningsnämnden återkommer den 19 mars 2013, 26, med framställan om antagande av förslag till revidering av nu gällande föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag. Carin Hillåker Kommunchef Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

12 12 BKFS 2013:1 Föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Antagna av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx, xx Träder i kraft Barn- och utbildningsnämndens förslag , Avgift/maxtaxa Avgift för plats i kommunal och fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgår enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Avgiften beräknas i procenttal multiplicerat med familjens/hushållets bruttoinkomst med ett inkomsttak om kr/månad. Familjens yngsta barn som är placerad i barnomsorgen räknas som barn nr 1 enligt nedanstående tabell. Avgift utgår varje månad under hela året från och med den dag då barnet erbjudits plats som accepterats. Inskolningstid och ledighet avräknas inte. Betalning via autogiro kan överenskommas. 1.1 Avgift i förskola och pedagogisk omsorg Vistelsetid och barns ålder Avgift i % Maxavgift Vistelsetid överstigande 15 tim/vecka (barn vars föräldrar arbetar/studerar eller barns eget behov) Barn 1 2 år i förskola och i pedagogisk omsorg Barn 1 3 % kr Barn 2 2 % 840 kr Barn 3 1 % 420 kr Vistelsetid överstigande 15 tim/vecka (barn vars föräldrar arbetar/studerar eller barns eget behov) Barn 1 2 år med behov av stöd enligt särskilt beslut Barn 3 5 år i förskola och i pedagogisk omsorg Barn 1 2,25 % 945 kr Barn 2 1,5 % 630 kr Barn 3 0,75 % 315 kr Vistelsetid 15 tim/vecka, 3 tim/dag (barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga) Barn 1 2 år i förskola och i pedagogisk omsorg Barn 1 2 % 840 kr Barn 2 1 % 420 kr Barn 3 1 % 420 kr 1 (7)

13 13 Vistelsetid och barns ålder Avgift i % Maxavgift Vistelsetid 15 tim/vecka, avvikande fördelning enligt beslut (barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga) Barn 1 2 år i förskola och i pedagogisk omsorg Barn 1 2,25 % 945 kr Barn 2 1,5 % 630 kr Barn 3 0,75 % 315 kr Vistelsetid 15 tim/vecka, 3 tim/dag eller avvikande fördelning Barn 1 2 år med behov av stöd enligt särskilt beslut Avgiftsfritt Barn Avgift i förskoleklass Vistelsetid och barns ålder Avgift i % Maxavgift Vistelsetid före och/eller efter förskoleklasstiden ( ) (barn vars föräldrar arbetar/studerar eller barns eget behov) Barn 5 6 år i förskoleklass Barn 1 2,25 % 945 kr Barn 2 1,5 % 630 kr Barn 3 0,75 % 315 kr Vistelsetid förskoleklasstid ( ) enligt skolans läsårsindelning (barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga) Barn 5 6 år i förskoleklass Avgiftsfritt 1.3 Avgift i fritidshem Vistelsetid och barns ålder Avgift i % Maxavgift Vistelsetid före och efter skoltid (barn vars föräldrar arbetar/studerar eller barns eget behov) Skolbarn 6 12 år Barn 1 2 % 840 kr Barn 2 1 % 420 kr Barn 3 1 % 420 kr 1.4 Månadsavgift/debitering Platsinnehavare = vårdnadshavare = fakturamottagare är den som är avgiftspliktig för erbjuden och accepterad barnomsorgsplats för sitt/sina barn. Familjehemsföräldrar betraktas som platsinnehavare. Om barn bor växelvis hos föräldrar som har gemensam vårdnad kan var och en vara platsinnehavare/fakturamottagare.

14 14 BKFS 2013:1 Avgiftsdebitering sker i mitten av aktuell månad med förfallodag den sista i månaden. Månadsavgiften avser innevarande månad. 1.5 Beräkning av avgift Taxan är densamma för ensamstående, gifta, sammanboende och familjehemsföräldrar. Sammanboendes inkomst inräknas i hushållets inkomster oavsett om barn är gemensamma eller ej. För ensamstående platsinnehavare beräknas avgiften på dennes inkomst. För barn som båda föräldrarna har gemensam vårdnad om och bor på skilda håll och barnet växelvis bor hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg är båda föräldrarna platsinnehavare. Avgiften grundas då på respektive platsinnehavares hushållsinkomster. De två avgifterna får ej överstiga maxavgiften för en plats. I de fall när ena maken/sambon arbetar utomlands skall dennes inkomst medräknas om det råder hushållsgemenskap. För egen företagare skall den aktiva och/eller passiva näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst. 1.6 Avgiftsgrundande inkomster Nedan inkomster beräknas som avgiftsgrundande inkomster: inkomst av anställning före skatt och avdrag inklusive samtliga skattepliktiga tillägg t.ex. OB-tillägg, jour- och semestertillägg samt arvoden och bilförmån familjehemsförälders arvodesersättning inkomst av rörelse pension (ej barnpension) livränta föräldrapenning arbetslöshetsersättning utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning kontant arbetsmarknadsstöd sjukpenning familjebidrag i form av familjepenning vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ej ersättning för merutgifter) dagpenning vid repetitionsutbildning m.m. för värnpliktiga 1.7 Inkomstuppgift Korrekta inkomstuppgifter för platsinnehavaren skall tillsammans med accept av platserbjudandet lämnas på särskild blankett till: Burlövs kommun, Utbildnings- och kulturförvaltningen, Box 43, Arlöv. 3 (7)

15 15 Inkomstuppgift skall lämnas vid förfrågan till verksamhetsansvarig för underskrift och vidarebefordran till förvaltningen. Vid förändring av inkomst som påverkar avgiften skall inkomstuppgift vara förvaltningen tillhanda senast den 25:e dagen i innevarande månad för att kunna träda i kraft nästföljande månad. Inkomstuppgift som inte lämnats i samband med accept av placeringserbjudande eller vid förfrågan kan föranleda debitering av högsta maxavgift. Felaktig information i inkomstuppgiften (inkomster, familjeförhållanden etc.) kan medföra efterdebitering och rättsliga åtgärder. Burlövs kommun har rätt att genomföra retroaktiva rättelser 3 år tillbaka i tiden om den felaktiga uppgiften inneburit att för låg eller hög avgift debiterats. Burlövs kommun kan vid behov kontrollera inkomstuppgifter med skattemyndighet, försäkringskassa och övriga bidragsgivare samt arbetsgivare i efterhand. 1.8 Omsorgstid/vistelsetid För föräldrar som har arbete eller studerar skall barnets vistelsetid och föräldrars/ sambos arbetstid/studietid anges i schema på särskild blankett. Barnets vistelsetid=föräldrars arbetstid/studietid plus restid. Uppgifter om barnets vistelsetid skall lämnas så att personalens arbetstider och verksamhetens pedagogiska aktiviteter kan planeras. Barnets vistelsetid utgör inte grund för beräkning av avgift. Burlövs kommun kan kontrollera uppgifter om arbetstid/studietid hos arbetsgivare/studieenhet. Barn skall vara lediga från förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samtidigt som föräldrar har ledighet för semester eller annat. Överenskommelse träffas med verksamhetens ledare angående vistelsetid för barn vars föräldrar är långtidssjukskrivna. Barn 1 5 år vars förälder är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat syskon anvisas efter anmälan plats om 15 tim/vecka enligt nedan alternativ. 3 5 åringarnas vistelsedagar följer skolans läsårsindelning med lediga dagar under lov. Vistelsetiden bestäms i förhållande till annat placerat barn som kan dela plats med varandra enligt följande: Barn 1: ena veckan: måndag onsdag , torsdag fredag andra veckan: måndag onsdag 13 16, torsdag fredag Barn nr 2: omvända veckodagar och tider Avgift utgår med 2 % av familjens bruttoinkomst för placerat barn i åldern 1 2 år och är avgiftsfritt för barn 3 5 år.

16 16 BKFS 2013:1 Efter skriftlig anhållan kan avvikande fördelning om 15 tim/vecka beviljas så att vistelsetiden bestäms till följande: Ena veckan måndag och onsdag 8 14 och fredag 8 11, och andra veckan tisdag och torsdag 8 14 och fredag 13 16, mot avgift om 2,25 % av familjens bruttoinkomst för barn 1 2 år och avgiftsfritt för barn 3 5 år. Ordinarie heltidsplats får behållas en månad efter uppkommen arbetslöshet eller syskonets födelse. Skolbarn 6 12 år erbjuds omsorg i fritidshem före och/eller efter skoltid i förhållande till föräldrars arbets- eller studietider eller efter prövning av barnets eget behov. Vistelsetider föranledda av barnets eget behov oavsett föräldrars sysselsättning kan efter skriftlig anhållan prövas i varje enskilt fall. 1.9 Avgiftsbeslut Beslut om avgift meddelas platsinnehavaren=fakturamottagare på placeringsbekräftelsen. Avgiften betraktas som godkänd om förälder inte kontaktat förvaltningen före första betalning av faktura. 2. Reducering av avgift 2.1 Barn med behov av särskilt stöd För barn 1 2 år som har eller erbjuds plats i förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg efter särskilt beslut enligt skollagen (2010:800) 8 kap. 7 reduceras avgiften till den del som överstiger 15 tim/vecka med avgiftsfrihet för 15 tim/vecka enligt skollagen 8 kap Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga Barn 1 2 år vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga för vård av annat barn har rätt till 15 tim/vecka enligt skollagen 8 kap. 6 mot reducerad avgift. För barn 3 5 år med placering om 15 tim/vecka i förskola eller i pedagogisk omsorg utgår ingen avgift. Förskoleklassbarn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till den avgiftsfria förskoleklasstiden. Skolbarn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till plats i fritidshem om det framkommer att behov föreligger för elevens eget behov pga. familjens situation i övrigt eller elevens behov av särskilt stöd i sin utveckling. 2.3 Allmän förskola 3 5-åringar Alla barn skall, fr.o.m. höstterminen det år de fyller 3 år, erbjudas plats i förskola eller pedagogisk omsorg, oavsett föräldrars sysselsättning, under minst 525 timmar om året, vilket motsvarar 3 tim/dag eller 15 tim/vecka och skolans läsårsindelning, skollagen 8 kap. 4. Avgift för vistelsetid utöver 15 tim/vecka debiteras med 25 % reducering av förskoletaxan för heltidsomsorg. Vistelsetid om 15 tim/vecka är avgiftsfritt. 5 (7)

17 Barn i förskoleklass och fritidshem Barn skall, fr.o.m. höstterminen det år då de fyller 6 år, anvisas plats i förskoleklass med omfattningen av 25 tim/vecka. Barn erbjuds omsorg utöver förskoleklasstiden mot reducerad förskoleavgift. Vistelsetid om 25 tim/vecka är avgiftsfritt. Inskrivna elever i skolan 6 12 år erbjuds omsorg i fritidshem utöver skoltiden mot avgift enligt maxtaxa för skolbarnomsorg. 3. Uppsägning av plats i kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 3.1 Uppsägning från platsinnehavaren Uppsägning av plats sker på särskild blankett senast 1 månad före platsen skall lämnas. Blanketten skall vara undertecknad och daterad av platsinnehavare och ansvarig ledare för verksamheten som vidaresänder till förvaltningen. Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar och avgift debiteras för uppsägningsperioden, vilken kan omfatta del av månad. Barn vars föräldrar blir arbetslösa eller föräldralediga har rätt att behålla sin ordinarie heltidsplacering en månad efter uppkommen arbetslöshet eller syskons födelse. Vid övergång från förskola/pedagogisk omsorg till förskoleklass eller från förskoleklass till fritidshem krävs ingen uppsägning. Förvaltningen ombesörjer automatisk överflyttning fr.o.m. den 1 juli till den nya verksamheten. Plats kan dock sägas upp mellan vårterminens slut och höstterminens början om behov av barnomsorg ej föreligger. Uppsägningstiden i fristående verksamheter kan skilja sig från ovanstående. 3.2 Uppsägning från Burlövs kommun/barn- och utbildningsnämnden Efter 3 månaders utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnsomsorg beslutas om avstängning av barnet från plats i kommunal förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Avstängningen föregås av 1 2 påminnelser enligt fastställda rutiner hos ekonomikontoret i Burlövs kommun. Obetalda avgifter överlämnas till Kronofogdemyndigheten. Plats kan behållas om avbetalningsplan upprättas och följes. 3.3 Rätt till plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem efter avstängning Om en tidigare platsinnehavare med oreglerade skulder till kommunen återkommer med begäran om plats för barnet eller ett annat barn eller i annan omsorg upphör rätten till köanmälan och ny plats till dess att skulden betalats. I vissa fall kan kommunen begära förhandsinbetalning av avgift för 3 månader inför placering.

18 18 BKFS 2013:1 Avvikelser från gällande föreskrifter kan prövas efter skriftlig anhållan till: Burlövs kommun, Barn- och utbildningsnämnden, Box 43, Arlöv Dokumenttyp Taxeföreskrift Dokumentnamn Föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun Beslutsorgan Kommunfullmäktige Antagen 20xx-xx-xx, xx Diarienummer KS/2013:59, BUN/2012:181 Beslutad med stöd av Skollag (2010:800) 8 kap. 16, 14 kap. 12, 25 kap. 9 Ikraftträdande Historik Ersätter föreskrifter antagna KF , redaktionellt ändrade BUN , 71 Dokumentansvarig Biträdande förvaltningschef Förvaltning Utbildnings- och kulturförvaltningen 7 (7)

19 19 Ny skola på Humlemadskolans område Dnr KS/2012:301 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, 146, att Humlemadsskolan skulle kompletteras i enlighet med av barn- och utbildningsnämnden antaget lokalprogram. Efter förnyade kostnadsberäkningar för den föreslagna om- och tillbyggnaden beslutade barn- och utbildningsnämnden att istället föreslå kommunfullmäktige att bygga en helt ny skola på området. Förslaget omfattade en total yta om kvm och kostnaden för hela projektet beräknades till 124 mnkr. Byggnationen förutsatte härutöver uppförande av bullerskyddsåtgärder till en beräknad kostnad av 17 mnkr. Anslag för projekteringen har tidigare beviljats med 10 mnkr. Fullmäktige beslutade den 18 februari 2013, 19, att en ny skola skall uppföras på Humlemadsskolans område, att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra projektering i enlighet med barn- och utbildningsnämndens framställan, att kostnadssammanställning från samhällsbyggnadschefen skall ligga till grund för kommande beslut i ärendet samt att för närvarande inte ta ställning till frågan om rivning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram underlag för projekteringen vilken för närvarande ligger ute på anbudsförfrågan. Efter kommunfullmäktiges senaste beslut i ärendet har dels befolkningsprognoserna reviderats ner, dels har barn- och utbildningsnämnden inkommit med lokalförsörjningsplan för skola/förskola. Nämnden har förordat vissa handlingsalternativ i planen. Fastighetskontoret har den 27 juni 2013 utfört en översiktlig besiktning av Humlemadsskolans lokaler/byggnad och bedömt att det kostar 1 2 mnkr att åtgärda brister i det yttre skalskyddet samt få en acceptabel inre miljö. Förvaltningschefen för utbildning- och kulturförvaltningen har lämnat en fördjupad beskrivning av lokalförsörjningsplanen med klassanalyser. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med ändring av kommunfullmäktiges beslut , 19, avvakta med uppförande av ny skola inom Humlemadsskolans område, att som en följd härav avbryta upphandlingsprocessen för ny skola, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att inkomma med förslag till skolplanering för Arlöv och Åkarp,

20 20 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum att förslaget tas med i investeringsprogram i budget 2014 med flerårsplan , att barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan med reviderade prognoser skall ligga till grund för kommande förslag.

21 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Carin Hillåker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Datum Diarienummer KS/2012: Kommunstyrelsen Ny skola på Humlemadsskolans område Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, 146, att Humlemadsskolan skulle kompletteras i enlighet med av barn- och utbildningsnämnden antaget lokalprogram. Efter förnyade kostnadsberäkningar för den föreslagna om- och tillbyggnaden beslutade barn- och utbildningsnämnden att istället föreslå kommunfullmäktige att bygga en helt ny skola på området. Förslaget omfattade en total yta om kvm och kostnaden för hela projektet beräknades till 124 mnkr. Byggnationen förutsatte härutöver uppförande av bullerskyddsåtgärder till en beräknad kostnad av 17 mnkr. Anslag för projekteringen har tidigare beviljats med 10 mnkr. Fullmäktige beslutade den 18 februari 2013, 19, att en ny skola skall uppföras på Humlemadsskolans område, att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra projektering i enlighet med barn- och utbildningsnämndens framställan, att kostnadssammanställning från samhällsbyggnadschefen skall ligga till grund för kommande beslut i ärendet samt att för närvarande inte ta ställning till frågan om rivning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram underlag för projekteringen vilken för närvarande ligger ute på anbudsförfrågan. Efter kommunfullmäktiges senaste beslut i ärendet har dels befolkningsprognoserna reviderats ner, dels har barn- och utbildningsnämnden inkommit med lokalförsörjningsplan för skola/förskola. Nämnden har förordat vissa handlingsalternativ i planen. Fastighetskontoret har den 27 juni 2013 utfört en översiktlig besiktning av Humlemadsskolans lokaler/byggnad och bedömt att det kostar 1 2 mnkr att åtgärda brister i det yttre skalskyddet samt få en acceptabel inre miljö. Förvaltningschefen för utbildning- och kulturförvaltningen har lämnat en fördjupad beskrivning av lokalförsörjningsplanen med klassanalyser.

22 22 BURLÖVS KOMMUN KS/2012:301 2 (4) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med ändring av kommunfullmäktiges beslut , 19, avvakta med uppförande av ny skola inom Humlemadsskolans område, att som en följd härav avbryta upphandlingsprocessen för ny skola, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att inkomma med förslag till skolplanering för Arlöv och Åkarp, att förslaget tas med i investeringsprogram i budget 2014 med flerårsplan , att barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan med reviderade prognoser skall ligga till grund för kommande förslag.

23 23 Redogörelse för ärendet Sedan kommunfullmäktige fattat beslut om att bygga en ny skola på Humlemadsskolans område har befolkningsprognoserna reviderats och visar att antalet elever de närmaste åren inte ökar i den omfattning som tidigare förutspåtts. Detta beror till största del på utebliven bostadsbyggnation samt att det föds färre barn. Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med lokalförsörjningsplan för skola/förskola i Arlöv och Åkarp. I Arlöv finns tre stycken F 6-skolor: Svenshögsskolan, Humlemadsskolan och Tågarpskolan, samt en 7 9-skola: Vårboskolan. En ny Svenshögsskola kommer att börja byggas till hösten. Den har då plats för totalt 400 elever (350 + förberedelseklasser). Skolan skall stå klar inför höstterminen Humlemadsskolan har idag 260 elever. Tågarpskolan är dimensionerad för ca 300 elever. På Tågarpskolan förbereds en paviljong som skall vara på plats inför hösten Enligt de tidigare prognoserna skulle det 2013 finnas 781 elever i årskurs F 6 och 2019 skulle kommunen passera elever. Reviderade prognoser visar att det endast blir 760 elever 2013 och först 2026/2027 passerar kommunen elever. Ekonomikontoret har gjort nya beräkningar som visar att även de reviderade prognosera är i överkant, dvs. antalet elever blir färre. I lokalförsörjningsplanen presenteras olika handlingsalternativ. Barn- och utbildningsnämnden har förordat alternativet att genomföra nybyggnation av Humlemadsskolan som planerat. Motivet är framför allt att man då kan bygga en förskola på samma tomt som kan ersätta lägenhetsförskolorna i Arlöv. Ett alternativ till att bygga på Humlemadsskolans område skulle kunna vara att bygga till Tågarpskolan. Ett framtaget förslag visar att det kostar ca 20 mnkr att bygga så att skolan klarar 350 elever. Då finns en kapacitet att ta emot ca 950 elever i åk F 6. Detta täcker, enligt prognosen, behovet fram till 2021/2022. Enligt prognosen ligger antalet elever mellan kring 950 (Svenshög Tågarp Humlemad 250 = 950). Om detta alternativ väljs så finns rådrum att överväga om man omkring år 2020 genomför planerad byggnation på Humlemadsskolan eller i stället bygger en ny F 6-skola på Kronetorpsområdet. Humlemadsskolan skulle i så fall kunna omdisponeras till förskola. Detta utgör handlingsalternativ 3 i planen.

24 24 BURLÖVS KOMMUN KS/2012:301 4 (4) Personalen på Humlemadsskolan har gjort en riskanalys kring utebliven skolbyggnation (bifogas). Fastighetskontoret har den 27 juni 2013 genomfört en översiktlig besiktning av Humlemadsskolans lokaler/byggnad och bedömt att kostnaden för att åtgärda och säkra upp det yttre skalskyddet samt att få en acceptabel inre miljö är ca 1 2 mnkr. Rapport över statusbesiktning bifogas. Chefen för utbildnings- och kulturförvaltningen har inkommit med skrivelse innehållande en fördjupning av prognoserna med klassanalyser (bifogas). Carin Hillåker Kommunchef

25 25 Statusbesiktning av fastigheten Arlöv 6:30 Humlemadsskolan. Fastighetskontoret har utfört en översiktlig besiktning av Humlemadskolans lokaler/byggnad. Syftet är att få en översiktlig bild över byggnadens grundkonstruktion samt tekniska utrustning/installationer och om det för närvarande krävs omfattande renoveringar/underhåll på byggnaden. Vi gör i övrigt inga bedömningar om byggnaden är lämplig för nuvarande verksamheter. Befintliga paviljonger på området har ej besiktigats. 1. Yttre skick. Fasaden i sin helhet är i bra skick förutom den nedre delen som består av cementskivor som är sönderslagna. Vi bedömer att det är lämpligt att ersätta delar av fasaden med ett lämpligare fasadmaterial. Fönsterna är av modernare typ med plåtbeklädd utsida installerade 1998 i mycket bra skick och samtliga ytterdörrar är utbytta. Inga åtgärder. Taket är av pappbeklädnad och har lagats på några ställen under åren. Bedöms för övrigt vara i normalt skick med tanke på dess ålder. Inga åtgärder. Källaren bör kontrolleras för eventuella fuktproblem. Inget konstaterat vid besöket. 2. Inre ytskikt. Ytskikten (golv, väggar och tak) bedöms över lag vara i gott skick. Dock finns behov av en del underhållsåtgärder som tex i kapprum, vissa toaletter och en del takplattor som är missfärgade (på grund av tidigare läcka). 3. Teknik. Installationerna som betjänar fastigheten är i ok skick. Ventilationen är installerad 1998 med nya ventilationsaggregat, kan dock ur energisynpunkt behöva åtgärdas (EPC projekt). Diverse injusteringar kan dock krävas, exempelvis bör fjärrvärmeväxlarna rengöras med tanke på deras ålder. Undercentralen är i bra skick. Elinstallationer finns inget att anmärka på okulärt.

26 26 4. Mark. Inne på gården finns det bekymmer med sandlådan vars sand rinner ut i dräneringen på gården och orsakar översvämningar. Bör åtgärdas. Sammanfattningsvis bedömer vi att fastigheten, i förhållande till dess ålder, är i normallskick men att det krävs ett antal åtgärder för att säkra upp det yttre skalskyddet och få en acceptabel inre miljö. Bedömd kostnad är ca 1-2 miljoner kronor. Arlöv Ricky Holmgren. Bengt Guldstrand

27 27 Riskanalys kring utebliven skolbyggnation Från personalen på Humlemadskolan Dnr: Bun/2012: Nybyggnation av Humlemadskolan har varit på gång länge. De senaste åren har det kommit allt närmare ett beslut och det har upplevts att ett beslut fattats. Hela processen har skapat en känsla av snart byggs nya Humlan vilket gjort att nödvändiga upprustningar av skolan inte ägt rum med argumentet snart kommer det ändå en ny skola. Nu blir det eventuellt så att nytt beslut fattas; att inte bygga eller att skjuta skolbygge på framtiden. Vi har redan fått tydliga signaler från personal, elever och föräldrar, samt även politiker, att det behövs/krävs ny skola eftersom ytter- såväl som innermiljön är generellt sliten, nedgången och i stort behov av upprustning och även för att möta ett ökande elevantal enligt tidigare prognoser. Vi har också fått tydliga indikationer att det finns föräldrar/elever som väljer bort Humlemadskolan på grund av det tråkiga och eftersatta miljön och bristen på stimulans. Nedan listar personal på skolan ett antal punkter där vi ser brister som har lett och som kommer att leda till konsekvenser. Arbetsmiljö ute och inne Ventilation o Dålig ventilation antingen ingen luft alls eller iskallt. Sitter ibland och fryser i personalrummet. o Paviljongernas ventilation Hög bullernivå (på gränsen) och elever nära upplever kyla. Rum/salar o Kapprum För små kapprum (de som har ingång från yttergården) till salarna Kapprummen på fritids är mycket underdimensionerade. o Grupprum finns inga ordentliga grupprum, de är idag genomgångsrum eller del av korridorer. Vi behöver tillgång till ett lugnt rum för de elever som ibland behöver en paus eller läsa tyst m.m. o Källaren inte hälsosam fuktskadad m.m o Dålig belysning i flera klassrum o Trasiga rullgardiner/persienner ser slarvigt ut vandalisering ökar när miljön är nedgången och sliten. o Saknas arkivrum med alla nya krav på dokumentation (nationella prov mm). Paviljonger o Dessa skulle vara en kortsiktig och tillfällig lösning. o Leder till utanförskap bland både elever och pedagoger. vi och dom. o Hög ljudnivå Behövs akustikplattor o Saknas internet i lilla paviljongen måste åtgärdas. Ansågs för dyrt eftersom skolan ska byggas om inom 2-3 år. Det var 1,5 år sedan. Ger inte förutsättningar för lärande och skola enligt LGR11. Matsalen o Långt till matsalen. o Trång matsal mycket stressig miljö där barnen behöver äta fort för att alla ska hinna med. o För många prång svårt med överblick. Händer mycket i kapprummet när man är i matsalen.

Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Antagna av kommunfullmäktige 2015-03-16, 27 Träder i kraft 2015-03-16 1. Avgift/maxtaxa Avgift för plats i kommunal förskola,

Läs mer

Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2016:2 DIARIENUMMER KS/2016:916-710 Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Antagna av kommunfullmäktige 2016-12-19, 131 Träder i

Läs mer

Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun

Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun 1/6 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:3 DIARIENUMMER KS/2017:143-710 Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2017-03-27, 29 1 Träder i

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.20 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren (S),

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 1 RIKTLINJER 2004-11-25 fastställda av Dnr: 158/2004 barn- och utbildningsnämnden Reviderad 20131007 RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG ANMÄLAN

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 16.00 17.05 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 79/ Bfk 9 1. Maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 79/ Bfk 9 1. Maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 79/01 2002-01-01 Bfk 9 1 Maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg Förskola 1-5 år Avgift barn 1: 3 % av inkomsten - högst 1 140 kr/mån. Avgift barn 2:

Läs mer

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 296 att gälla fr.o.m. 2016-01-01 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Föreskrift Taxa KS 2014:190-706. Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. Kf 2014-11-17 134 Fr.o.m. 2015-01-01

Föreskrift Taxa KS 2014:190-706. Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. Kf 2014-11-17 134 Fr.o.m. 2015-01-01 Gällivare Kommun Dokumentnamn TAXA FÖR AVGIFTER I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM 2015 Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa KS 2014:190-706 Beslutad av Framtagen av Barn-, utbildning och

Läs mer

Reviderad av utbildningsnämnden 2010-09-22 64 Reviderad av finansieringsnämnden för utbildning 2011-06-21 64

Reviderad av utbildningsnämnden 2010-09-22 64 Reviderad av finansieringsnämnden för utbildning 2011-06-21 64 VÄRMDÖ KOMMUN Reviderad av utbildningsnämnden 2010-09-22 64 Reviderad av finansieringsnämnden för utbildning 2011-06-21 64 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MAXTAXAN I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG, FRITIDSHEM

Läs mer

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Antagen av kommunfullmäktige den 19 september 2014, 70 Innehållsförteckning Avgifter i förskola och fritidshem/klubben... 2 Beräkning av avgift...2 Vad är

Läs mer

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx STORFORS KOMMUN Bilaga 1 Välfärdsnämndens protokoll 2014-06-17 98 Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx 2 KOMMUNAL FÖRSKOLA/SKOLBARNSOMSORG Storfors

Läs mer

Föreskrift Taxa KS 2016: Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. KF Fr.o.m

Föreskrift Taxa KS 2016: Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. KF Fr.o.m Gällivare Kommun Dokumentnamn TAXA FÖR AVGIFTER I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM 2017 Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa KS 2016:154-706 Beslutad av Framtagen av Barn-, utbildning och

Läs mer

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT 1 REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT Förskola och pedagogisk omsorg Fritidshem SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 REGLER Regler för taxa och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 1. Grundprinciper för avgift Avgiften grundar sig på att ett abonnemang tecknats mellan vårdnadshavare och skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs

Läs mer

senast uppdaterad

senast uppdaterad TILLÄMPNINGSANVISNING TILL TAXA för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 1. Avgiftens GRUNDPRINCIPER Avgiften grundar sig på att abonnemang tecknats mellan förälder och staden företrädd av den nämnd

Läs mer

SKOLA. TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Taxan träder i kraft 1 januari 2013

SKOLA. TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Taxan träder i kraft 1 januari 2013 TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg Taxan träder i kraft 1 januari 2013 Antagen av kommunfullmäktige (KF 45/2010) Reviderad: (KF 210/2010) Reviderad: (KF 257/2012)

Läs mer

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad SIGNERAD 2014-11-08 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-03 Vår referens Erik Mogård Skoljurist Erik.Mogard@malmo.se Tjänsteskrivelse Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet,

Läs mer

Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01)

Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01) Barn- och utbildningsförvaltningen Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01) Förskoleverksamhet (1-5 år) Heltidstaxa (15 tim/vecka eller mer) Halvtidstaxa

Läs mer

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2014-04-01 Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda

Läs mer

Taxa och tillämpningsregler Arjeplog kommuns förskole- och skolbarnomsorgs verksamhet

Taxa och tillämpningsregler Arjeplog kommuns förskole- och skolbarnomsorgs verksamhet Taxa och tillämpningsregler Arjeplog kommuns förskole- och skolbarnomsorgs verksamhet Fastställd av Kf 2016-04-25 29 Sida 2 av 5 Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän förskola 3 Skolbarnsomsorg

Läs mer

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT 1 REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT Förskola och pedagogisk omsorg Fritidshem Fritidsklubb SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 REGLER Regler för taxa och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg,

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 2 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt kan du fylla i din blankett direkt via vår

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker.

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker. Barnomsorgsavgift Vårdnadshavarna är innehavare av platsen. Barnomsorgsavgiften beräknas efter de inkomster familjen redovisat. Uppgifter om familjens inkomster skall redovisas på www.stenungsund.se, med

Läs mer

Riktlinjer fö r barnömsörg i Hylte Kömmun fritidshem. Antagen av barn- och ungdomsnämnden

Riktlinjer fö r barnömsörg i Hylte Kömmun fritidshem. Antagen av barn- och ungdomsnämnden Riktlinjer fö r barnömsörg i Hylte Kömmun fritidshem Antagen av barn- och ungdomsnämnden 2015-12-09 Riktlinjer för barnomsorgen i Hylte kommun fritidshem Innehållsförteckning 1 Vad är barnomsorg/fritidshem

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN. 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03

VALDEMARSVIKS KOMMUN. 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03 2 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt

Läs mer

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Information om BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Gäller fr.o. m. 2013-03-01 2 (7) BARNOMSORG Omsorgsbehovet för barn mellan 1-5 år tillgodoses genom förskola och pedagogisk omsorg. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Barn ska erbjudas plats i förskola från 1 års ålder och på fritidshem från förskoleklass/grundskola i den omfattning

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad

Läs mer

Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 09 Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Med tillämpningsföreskrifter Fr.o.m. 1 juli 2015 Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, 391 29 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx barnungdom @kalmar.se

Läs mer

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter.

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter. Överenskommelse om fritidshemsplats vid tillfälligt arbete för arbetssökande Blanketten kan behållas på fritids under månaden och föräldern kan fylla på flera tider under månaden. Rektor skriver därefter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1 TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I LOMMA KOMMUN Föräldrars rätt till barnomsorg Vid förvärvsarbete/studier: Barn 1-2 år Omsorgstid: Föräldrars arbetstid/studietid

Läs mer

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker.

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker. Barnomsorgsavgift Vårdnadshavarna är innehavare av platsen. Barnomsorgsavgiften beräknas efter de inkomster familjen redovisat. Uppgifter om familjens inkomster skall redovisas på www.stenungsund.se, med

Läs mer

Dnr KK17/519. Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige

Dnr KK17/519. Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige Dnr KK17/519 Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2017-09-12 186 Dnr KK17/519 2/8 Innehållsförteckning 1 Avgifter... 3 1.1 Beräkning

Läs mer

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun VEM KAN ERBJUDAS FÖRSKOLA, ALLMÄN FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEMSPLATS? Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande,

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2011-01-01

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2011-01-01 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2011-01-01 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt kan du fylla i din blankett direkt via vår hemsida

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Datum 2015-09-24 Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 1 Avgifter 1.1 Beräkning av avgift Maxtaxa gäller enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2003-12- 09

Läs mer

Barnomsorgen i Östhammars kommun

Barnomsorgen i Östhammars kommun BESLUT 2011-06-09 Dnr 2012-09-13 Revidering 2014-03-20 Revidering Barnomsorgen i Östhammars kommun Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern

Läs mer

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslutad av kommunfullmäktige , reviderad

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslutad av kommunfullmäktige , reviderad Författningssamling i Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslutad av kommunfullmäktige 2013-04-09, reviderad 2016-10-19 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Avgifter förskola, pedagogisk

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år.

Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år. JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden Taxa och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskole- och fritidshemsverksamhet. Gäller från och med 2010-07-01 Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN Barnomsorg *) bedrivs i kommunen genom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förskoleverksamhet erbjuds till alla barn som

Läs mer

SKOLLAGENS GRUNDER. Barnet och barnets vårdnadshavare ska vara skrivna i Kristinehamns kommun.

SKOLLAGENS GRUNDER. Barnet och barnets vårdnadshavare ska vara skrivna i Kristinehamns kommun. Datum 2010-01-28 Referens Sida 1(7) Skolförvaltningen Regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Antagna av kommunfullmäktige 2001-12-18. (justerade 2003-11-27) (justerad text 2009-12-02, 2011-09-06,

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDE L NINGEN SID 1 (5) 2012-04-20 info TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STOCKHOLMS KOMMUNALA TAXA FÖR FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG (Dnr 322-2332/2010,

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.12) Senast reviderad av kommunfullmäktige,

Läs mer

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslutad av kommunfullmäktige , reviderad

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslutad av kommunfullmäktige , reviderad Författningssamling i Borlänge kommun Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslutad av kommunfullmäktige 2013-04-09, reviderad 2015-12-15 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Avgifter förskola,

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Nynäshamns kommun

Välkommen till barnomsorgen i Nynäshamns kommun Välkommen till barnomsorgen i Nynäshamns kommun Rev.version 2013-07-10 0 1 Verksamhetsformer inom barnomsorgen Kommunens förskolor och pedagogiska omsorg (familjedaghem) tar emot barn i åldern 1-5 år till

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorgen i Hylte kommun fritidshem

Riktlinjer för barnomsorgen i Hylte kommun fritidshem Riktlinjer för barnomsorgen i Hylte kommun fritidshem Riktlinjer och köregler fastställs av barn- och ungdomsnämnden 2015-12-09. Uppdaterade 2017-02-15. Innehållsförteckning 1. Vad är barnomsorg/fritidshem...

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun

Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:9-710 Taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun Antagen av KF 2001-10-25 109 Reviderad av KF 2002-12-18 160 Reviderad

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2015-07-01

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2015-07-01 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2015-07-01 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt kan du fylla i din blankett direkt via vår hemsida

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

1(6) Barnomsorgstaxa Styrdokument

1(6) Barnomsorgstaxa Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Taxa Beslutad av Kommunfullmäktige 2003-11-26, 153 Dokumentansvarig Verksamhetschef bildning Reviderad av Kommunfullmäktige 2014-11-26, 151 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bor vårdnadshavarna i varsin kommun blir en av dem platsinnehavare men båda bör skriva under anmälan i vardera kommunen.

Bor vårdnadshavarna i varsin kommun blir en av dem platsinnehavare men båda bör skriva under anmälan i vardera kommunen. 1 Verksamhet som omfattas: Tillämpningsreglerna avser förskoleverksamhet ( förskola, familjedaghem ) och skolbarnsomsorg ( fritidshem, vid särskilda skäl familjedaghem ). Förskoleverksamheten omfattar

Läs mer

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Information och avgifter

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Information och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Information och avgifter Innehåll AVGIFTER... 3 Bra att veta om taxan... 3 Syskonrabatt... 3 Sjukavdrag... 3 INKOMSTUPPGIFTER... 4 Familj/hushåll... 4 Detta räknas

Läs mer

TAXA OCH TILLÄMPNING

TAXA OCH TILLÄMPNING BARNOMSORG TAXA OCH TILLÄMPNING Gäller från 2009-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 40 1 BARNOMSORGSTAXA Taxan gäller från 2009-01-01. Avgiften betalas 12 månader om året. FÖRSKOLEVERKSAMHET/FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument 1 (5) 2014-05-12 Fastställd: Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-16 55 Gäller för: Barn- och utbildningsnämnden Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : BUN2014/60-4 Regler och avgifter för förskola,

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2014-01-01

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2014-01-01 2014-01-10 Sid 1/6 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2014-01-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

Regler och avgifter. för förskolor och fritidshem

Regler och avgifter. för förskolor och fritidshem Regler och avgifter för förskolor och fritidshem Familjeportalen I denna broschyr hänvisas du till Familjeportalen, vilket är en webbaserad tjänst för förskola och fritidshem samt skola. Familjeportalen

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem.

Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem. Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari 2002. Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem. Barnomsorgen i Ockelbo kommun vill ses som ett komplement till hemmet. Det

Läs mer

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Kultur och utbildningsnämnd Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Detta är Pajala kommuns regler och riktlinjer för förskola och fritidshem. Vårdnadshavare som önskar annan tillämpning på

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2007-04-23, 34/07 Reviderade 2010-05-24, BUN 24/10 Uppdaterade av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och fritidshemsverksamhet

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och fritidshemsverksamhet INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och fritidshemsverksamhet Nedanstående avgifter gäller från och med 2015-07-01 Avgiften beräknas i procent på hushållets

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen Nedanstående avgifter gäller från och med 2010-07-01 Avgiften beräknas i procent på hushållets

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Taxebestämmelser för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, HKF 6210

Taxebestämmelser för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, HKF 6210 1 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 6210 Fastställda av kommunfullmäktige 1995-06-12, 90, med ändring/förtydligande 1995-08-28, 105, 1996-12-17, 182, i kommunstyrelsen 1998-10-12, 215, i kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m.

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m. Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m. 2015-08-01 Innehållsförteckning 1. Syfte...3 2. Omfattning...3 3. Rätt

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

REGLER För placering och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem

REGLER För placering och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem REGLER För placering och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem Från och med 1 januari 2005 får barn till arbetslösa, föräldralediga och andra hemmavarande föräldrar vistas max 30 timmar/veckan

Läs mer

Tillämpningsanvisning för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Timrå kommun

Tillämpningsanvisning för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Timrå kommun version 1.0 2017-03-15 Tillämpningsanvisning för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Timrå kommun Reglerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens 8 kapitel (förskolan),

Läs mer

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2016-02-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. 1 2 Innehållsförteckning Inledning Regler förskola och pedagogisk omsorg barn 1-5 år Förskola

Läs mer

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se Administration Susanne Enochsson 0253-105 50 barnomsorg susanne.enochsson@alvdalen.se ÄLVDALENS RO Rektor (Gläntan,

Läs mer

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Kultur och utbildningsnämnd Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Detta är Pajala kommuns regler och riktlinjer för förskola och fritidshem från och med 1 januari 2016. Vårdnadshavare som önskar annan

Läs mer

Information om fritids

Information om fritids Information om fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Var finns fritids? Fritids finns i skolans lokaler. Barnet går på det fritids som tillhör den skola där barnet är placerat. När har

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument 1 (5) 2015-05-19 Fastställd: BON 2015-06-16 68 Gäller för: Bildning- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Helen Petersson Reviderad: Dnr : BON2015/196 Regler och avgifter för förskola, fritidshem

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Barnomsorgen i Östhammars kommun

Barnomsorgen i Östhammars kommun BESLUT 2011-06-09 Dnr 2012-09-13 Revidering Barnomsorgen i Östhammars kommun Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidhem och pedagogisk omsorg för barn i ålder 1 12 år Vad är barnomsorg?

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Bengtsfors kommun

Riktlinjer och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen Rev 72/15 Rev 175/15 Rev 277/15 Rev 283/16 Rev 302/16 1(7) Riktlinjer och avgifter för

Läs mer