Observera att ärendena i kungörelsen bereds av kommunstyrelsen vid extrainsatt sammanträde kl 16:30.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Observera att ärendena i kungörelsen bereds av kommunstyrelsen vid extrainsatt sammanträde 2013-08-19 kl 16:30."

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00 Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli i god tid meddelas per telefon eller via e-post Observera att ärendena i kungörelsen bereds av kommunstyrelsen vid extrainsatt sammanträde kl 16:30. Kent Wollmér Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Hans-Åke Mårtensson och Zita Petersson Ärende Beteckning Sida 1. Upprop 2. Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen 3. Avsägelser 2 4. Fyllnadsval KS/2013: Interpellationer 6 6. Revidering av föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun KS/2013: Ny skola på Humlemadskolans område KS/2012: Ombyggnad av Tågarpskolan samt hemställan om investeringsmedel härför KS/2012: Nyinkomna och remitterade motioner 39

2 2 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Avsägelser Dnr KS/2013:36 I skrivelse daterad den 20 juni 2013 har Lilian Krantz (SD) avsagt sig uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt.

3 D nr BURLÖVS KOMMUN 3. ' o Avsägelse av nämndemansplats i Malmö Tingsrätt Härmed avsäger jag mig nämndemansplatsen i Malmö Tingsrätt..2-0j Burlöv den l G d:!.;~.. 14.a.:t~ Lilian Krantz Kaprifolvägen Arlöv

4 4 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Fyllnadsval Dnr KS/2013:36 Sammanfattning Kommunfullmäktige har att utse en nämndeman till Malmö tingsrätt för att ersätta Lilian Krantz (SD) som har avsagt sig sitt uppdrag. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att för perioden fram till den 31 december 2014 utse en nämndeman till Malmö tingsrätt.

5 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunfullmäktige Fyllnadsval Sammanfattning Kommunfullmäktige har att utse en nämndeman till Malmö tingsrätt för att ersätta Lilian Krantz (SD) som har avsagt sig sitt uppdrag. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att för perioden fram till den 31 december 2014 utse en nämndeman till Malmö tingsrätt. Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

6 6 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Interpellationer a) KS/2013:165 Interpellation av Lars Johnson (M) till socialnämndens ordförande Vad gör Burlövs kommun för sina ungdomar?

7 7

8 8

9 9

10 10 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Revidering av föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun Dnr KS/2013:59 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2012, 134, att utöka antalet fortbildningsdagar för personalen i kommunens barnomsorg samt att meddela ändringen i föreskrifter för avgifter antagna av kommunfullmäktige den 18 april Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 8 februari 2013, 10, med uppdrag åt nämnden att återkomma till fullmäktige med framställan om antagande av reviderade föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun. I beslutet rekommenderades nämnden att lyfta ur de tillämpningsföreskrifter som ej påverkar avgiftsuttaget i förslag till reviderade föreskrifter. Barn- och utbildningsnämnden återkommer den 19 mars 2013, 26, med framställan om antagande av förslag till revidering av nu gällande föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag.

11 11 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunstyrelsen Revidering av föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2012, 134, att utöka antalet fortbildningsdagar för personalen i kommunens barnomsorg samt att meddela ändringen i föreskrifter för avgifter antagna av kommunfullmäktige den 18 april Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 8 februari 2013, 10, med uppdrag åt nämnden att återkomma till fullmäktige med framställan om antagande av reviderade föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun. I beslutet rekommenderades nämnden att lyfta ur de tillämpningsföreskrifter som ej påverkar avgiftsuttaget i förslag till reviderade föreskrifter. Barn- och utbildningsnämnden återkommer den 19 mars 2013, 26, med framställan om antagande av förslag till revidering av nu gällande föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag. Carin Hillåker Kommunchef Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

12 12 BKFS 2013:1 Föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Antagna av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx, xx Träder i kraft Barn- och utbildningsnämndens förslag , Avgift/maxtaxa Avgift för plats i kommunal och fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgår enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Avgiften beräknas i procenttal multiplicerat med familjens/hushållets bruttoinkomst med ett inkomsttak om kr/månad. Familjens yngsta barn som är placerad i barnomsorgen räknas som barn nr 1 enligt nedanstående tabell. Avgift utgår varje månad under hela året från och med den dag då barnet erbjudits plats som accepterats. Inskolningstid och ledighet avräknas inte. Betalning via autogiro kan överenskommas. 1.1 Avgift i förskola och pedagogisk omsorg Vistelsetid och barns ålder Avgift i % Maxavgift Vistelsetid överstigande 15 tim/vecka (barn vars föräldrar arbetar/studerar eller barns eget behov) Barn 1 2 år i förskola och i pedagogisk omsorg Barn 1 3 % kr Barn 2 2 % 840 kr Barn 3 1 % 420 kr Vistelsetid överstigande 15 tim/vecka (barn vars föräldrar arbetar/studerar eller barns eget behov) Barn 1 2 år med behov av stöd enligt särskilt beslut Barn 3 5 år i förskola och i pedagogisk omsorg Barn 1 2,25 % 945 kr Barn 2 1,5 % 630 kr Barn 3 0,75 % 315 kr Vistelsetid 15 tim/vecka, 3 tim/dag (barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga) Barn 1 2 år i förskola och i pedagogisk omsorg Barn 1 2 % 840 kr Barn 2 1 % 420 kr Barn 3 1 % 420 kr 1 (7)

13 13 Vistelsetid och barns ålder Avgift i % Maxavgift Vistelsetid 15 tim/vecka, avvikande fördelning enligt beslut (barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga) Barn 1 2 år i förskola och i pedagogisk omsorg Barn 1 2,25 % 945 kr Barn 2 1,5 % 630 kr Barn 3 0,75 % 315 kr Vistelsetid 15 tim/vecka, 3 tim/dag eller avvikande fördelning Barn 1 2 år med behov av stöd enligt särskilt beslut Avgiftsfritt Barn Avgift i förskoleklass Vistelsetid och barns ålder Avgift i % Maxavgift Vistelsetid före och/eller efter förskoleklasstiden ( ) (barn vars föräldrar arbetar/studerar eller barns eget behov) Barn 5 6 år i förskoleklass Barn 1 2,25 % 945 kr Barn 2 1,5 % 630 kr Barn 3 0,75 % 315 kr Vistelsetid förskoleklasstid ( ) enligt skolans läsårsindelning (barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga) Barn 5 6 år i förskoleklass Avgiftsfritt 1.3 Avgift i fritidshem Vistelsetid och barns ålder Avgift i % Maxavgift Vistelsetid före och efter skoltid (barn vars föräldrar arbetar/studerar eller barns eget behov) Skolbarn 6 12 år Barn 1 2 % 840 kr Barn 2 1 % 420 kr Barn 3 1 % 420 kr 1.4 Månadsavgift/debitering Platsinnehavare = vårdnadshavare = fakturamottagare är den som är avgiftspliktig för erbjuden och accepterad barnomsorgsplats för sitt/sina barn. Familjehemsföräldrar betraktas som platsinnehavare. Om barn bor växelvis hos föräldrar som har gemensam vårdnad kan var och en vara platsinnehavare/fakturamottagare.

14 14 BKFS 2013:1 Avgiftsdebitering sker i mitten av aktuell månad med förfallodag den sista i månaden. Månadsavgiften avser innevarande månad. 1.5 Beräkning av avgift Taxan är densamma för ensamstående, gifta, sammanboende och familjehemsföräldrar. Sammanboendes inkomst inräknas i hushållets inkomster oavsett om barn är gemensamma eller ej. För ensamstående platsinnehavare beräknas avgiften på dennes inkomst. För barn som båda föräldrarna har gemensam vårdnad om och bor på skilda håll och barnet växelvis bor hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg är båda föräldrarna platsinnehavare. Avgiften grundas då på respektive platsinnehavares hushållsinkomster. De två avgifterna får ej överstiga maxavgiften för en plats. I de fall när ena maken/sambon arbetar utomlands skall dennes inkomst medräknas om det råder hushållsgemenskap. För egen företagare skall den aktiva och/eller passiva näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst. 1.6 Avgiftsgrundande inkomster Nedan inkomster beräknas som avgiftsgrundande inkomster: inkomst av anställning före skatt och avdrag inklusive samtliga skattepliktiga tillägg t.ex. OB-tillägg, jour- och semestertillägg samt arvoden och bilförmån familjehemsförälders arvodesersättning inkomst av rörelse pension (ej barnpension) livränta föräldrapenning arbetslöshetsersättning utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning kontant arbetsmarknadsstöd sjukpenning familjebidrag i form av familjepenning vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ej ersättning för merutgifter) dagpenning vid repetitionsutbildning m.m. för värnpliktiga 1.7 Inkomstuppgift Korrekta inkomstuppgifter för platsinnehavaren skall tillsammans med accept av platserbjudandet lämnas på särskild blankett till: Burlövs kommun, Utbildnings- och kulturförvaltningen, Box 43, Arlöv. 3 (7)

15 15 Inkomstuppgift skall lämnas vid förfrågan till verksamhetsansvarig för underskrift och vidarebefordran till förvaltningen. Vid förändring av inkomst som påverkar avgiften skall inkomstuppgift vara förvaltningen tillhanda senast den 25:e dagen i innevarande månad för att kunna träda i kraft nästföljande månad. Inkomstuppgift som inte lämnats i samband med accept av placeringserbjudande eller vid förfrågan kan föranleda debitering av högsta maxavgift. Felaktig information i inkomstuppgiften (inkomster, familjeförhållanden etc.) kan medföra efterdebitering och rättsliga åtgärder. Burlövs kommun har rätt att genomföra retroaktiva rättelser 3 år tillbaka i tiden om den felaktiga uppgiften inneburit att för låg eller hög avgift debiterats. Burlövs kommun kan vid behov kontrollera inkomstuppgifter med skattemyndighet, försäkringskassa och övriga bidragsgivare samt arbetsgivare i efterhand. 1.8 Omsorgstid/vistelsetid För föräldrar som har arbete eller studerar skall barnets vistelsetid och föräldrars/ sambos arbetstid/studietid anges i schema på särskild blankett. Barnets vistelsetid=föräldrars arbetstid/studietid plus restid. Uppgifter om barnets vistelsetid skall lämnas så att personalens arbetstider och verksamhetens pedagogiska aktiviteter kan planeras. Barnets vistelsetid utgör inte grund för beräkning av avgift. Burlövs kommun kan kontrollera uppgifter om arbetstid/studietid hos arbetsgivare/studieenhet. Barn skall vara lediga från förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samtidigt som föräldrar har ledighet för semester eller annat. Överenskommelse träffas med verksamhetens ledare angående vistelsetid för barn vars föräldrar är långtidssjukskrivna. Barn 1 5 år vars förälder är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat syskon anvisas efter anmälan plats om 15 tim/vecka enligt nedan alternativ. 3 5 åringarnas vistelsedagar följer skolans läsårsindelning med lediga dagar under lov. Vistelsetiden bestäms i förhållande till annat placerat barn som kan dela plats med varandra enligt följande: Barn 1: ena veckan: måndag onsdag , torsdag fredag andra veckan: måndag onsdag 13 16, torsdag fredag Barn nr 2: omvända veckodagar och tider Avgift utgår med 2 % av familjens bruttoinkomst för placerat barn i åldern 1 2 år och är avgiftsfritt för barn 3 5 år.

16 16 BKFS 2013:1 Efter skriftlig anhållan kan avvikande fördelning om 15 tim/vecka beviljas så att vistelsetiden bestäms till följande: Ena veckan måndag och onsdag 8 14 och fredag 8 11, och andra veckan tisdag och torsdag 8 14 och fredag 13 16, mot avgift om 2,25 % av familjens bruttoinkomst för barn 1 2 år och avgiftsfritt för barn 3 5 år. Ordinarie heltidsplats får behållas en månad efter uppkommen arbetslöshet eller syskonets födelse. Skolbarn 6 12 år erbjuds omsorg i fritidshem före och/eller efter skoltid i förhållande till föräldrars arbets- eller studietider eller efter prövning av barnets eget behov. Vistelsetider föranledda av barnets eget behov oavsett föräldrars sysselsättning kan efter skriftlig anhållan prövas i varje enskilt fall. 1.9 Avgiftsbeslut Beslut om avgift meddelas platsinnehavaren=fakturamottagare på placeringsbekräftelsen. Avgiften betraktas som godkänd om förälder inte kontaktat förvaltningen före första betalning av faktura. 2. Reducering av avgift 2.1 Barn med behov av särskilt stöd För barn 1 2 år som har eller erbjuds plats i förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg efter särskilt beslut enligt skollagen (2010:800) 8 kap. 7 reduceras avgiften till den del som överstiger 15 tim/vecka med avgiftsfrihet för 15 tim/vecka enligt skollagen 8 kap Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga Barn 1 2 år vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga för vård av annat barn har rätt till 15 tim/vecka enligt skollagen 8 kap. 6 mot reducerad avgift. För barn 3 5 år med placering om 15 tim/vecka i förskola eller i pedagogisk omsorg utgår ingen avgift. Förskoleklassbarn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till den avgiftsfria förskoleklasstiden. Skolbarn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till plats i fritidshem om det framkommer att behov föreligger för elevens eget behov pga. familjens situation i övrigt eller elevens behov av särskilt stöd i sin utveckling. 2.3 Allmän förskola 3 5-åringar Alla barn skall, fr.o.m. höstterminen det år de fyller 3 år, erbjudas plats i förskola eller pedagogisk omsorg, oavsett föräldrars sysselsättning, under minst 525 timmar om året, vilket motsvarar 3 tim/dag eller 15 tim/vecka och skolans läsårsindelning, skollagen 8 kap. 4. Avgift för vistelsetid utöver 15 tim/vecka debiteras med 25 % reducering av förskoletaxan för heltidsomsorg. Vistelsetid om 15 tim/vecka är avgiftsfritt. 5 (7)

17 Barn i förskoleklass och fritidshem Barn skall, fr.o.m. höstterminen det år då de fyller 6 år, anvisas plats i förskoleklass med omfattningen av 25 tim/vecka. Barn erbjuds omsorg utöver förskoleklasstiden mot reducerad förskoleavgift. Vistelsetid om 25 tim/vecka är avgiftsfritt. Inskrivna elever i skolan 6 12 år erbjuds omsorg i fritidshem utöver skoltiden mot avgift enligt maxtaxa för skolbarnomsorg. 3. Uppsägning av plats i kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 3.1 Uppsägning från platsinnehavaren Uppsägning av plats sker på särskild blankett senast 1 månad före platsen skall lämnas. Blanketten skall vara undertecknad och daterad av platsinnehavare och ansvarig ledare för verksamheten som vidaresänder till förvaltningen. Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar och avgift debiteras för uppsägningsperioden, vilken kan omfatta del av månad. Barn vars föräldrar blir arbetslösa eller föräldralediga har rätt att behålla sin ordinarie heltidsplacering en månad efter uppkommen arbetslöshet eller syskons födelse. Vid övergång från förskola/pedagogisk omsorg till förskoleklass eller från förskoleklass till fritidshem krävs ingen uppsägning. Förvaltningen ombesörjer automatisk överflyttning fr.o.m. den 1 juli till den nya verksamheten. Plats kan dock sägas upp mellan vårterminens slut och höstterminens början om behov av barnomsorg ej föreligger. Uppsägningstiden i fristående verksamheter kan skilja sig från ovanstående. 3.2 Uppsägning från Burlövs kommun/barn- och utbildningsnämnden Efter 3 månaders utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnsomsorg beslutas om avstängning av barnet från plats i kommunal förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Avstängningen föregås av 1 2 påminnelser enligt fastställda rutiner hos ekonomikontoret i Burlövs kommun. Obetalda avgifter överlämnas till Kronofogdemyndigheten. Plats kan behållas om avbetalningsplan upprättas och följes. 3.3 Rätt till plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem efter avstängning Om en tidigare platsinnehavare med oreglerade skulder till kommunen återkommer med begäran om plats för barnet eller ett annat barn eller i annan omsorg upphör rätten till köanmälan och ny plats till dess att skulden betalats. I vissa fall kan kommunen begära förhandsinbetalning av avgift för 3 månader inför placering.

18 18 BKFS 2013:1 Avvikelser från gällande föreskrifter kan prövas efter skriftlig anhållan till: Burlövs kommun, Barn- och utbildningsnämnden, Box 43, Arlöv Dokumenttyp Taxeföreskrift Dokumentnamn Föreskrifter för avgifter i kommunala och fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun Beslutsorgan Kommunfullmäktige Antagen 20xx-xx-xx, xx Diarienummer KS/2013:59, BUN/2012:181 Beslutad med stöd av Skollag (2010:800) 8 kap. 16, 14 kap. 12, 25 kap. 9 Ikraftträdande Historik Ersätter föreskrifter antagna KF , redaktionellt ändrade BUN , 71 Dokumentansvarig Biträdande förvaltningschef Förvaltning Utbildnings- och kulturförvaltningen 7 (7)

19 19 Ny skola på Humlemadskolans område Dnr KS/2012:301 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, 146, att Humlemadsskolan skulle kompletteras i enlighet med av barn- och utbildningsnämnden antaget lokalprogram. Efter förnyade kostnadsberäkningar för den föreslagna om- och tillbyggnaden beslutade barn- och utbildningsnämnden att istället föreslå kommunfullmäktige att bygga en helt ny skola på området. Förslaget omfattade en total yta om kvm och kostnaden för hela projektet beräknades till 124 mnkr. Byggnationen förutsatte härutöver uppförande av bullerskyddsåtgärder till en beräknad kostnad av 17 mnkr. Anslag för projekteringen har tidigare beviljats med 10 mnkr. Fullmäktige beslutade den 18 februari 2013, 19, att en ny skola skall uppföras på Humlemadsskolans område, att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra projektering i enlighet med barn- och utbildningsnämndens framställan, att kostnadssammanställning från samhällsbyggnadschefen skall ligga till grund för kommande beslut i ärendet samt att för närvarande inte ta ställning till frågan om rivning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram underlag för projekteringen vilken för närvarande ligger ute på anbudsförfrågan. Efter kommunfullmäktiges senaste beslut i ärendet har dels befolkningsprognoserna reviderats ner, dels har barn- och utbildningsnämnden inkommit med lokalförsörjningsplan för skola/förskola. Nämnden har förordat vissa handlingsalternativ i planen. Fastighetskontoret har den 27 juni 2013 utfört en översiktlig besiktning av Humlemadsskolans lokaler/byggnad och bedömt att det kostar 1 2 mnkr att åtgärda brister i det yttre skalskyddet samt få en acceptabel inre miljö. Förvaltningschefen för utbildning- och kulturförvaltningen har lämnat en fördjupad beskrivning av lokalförsörjningsplanen med klassanalyser. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med ändring av kommunfullmäktiges beslut , 19, avvakta med uppförande av ny skola inom Humlemadsskolans område, att som en följd härav avbryta upphandlingsprocessen för ny skola, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att inkomma med förslag till skolplanering för Arlöv och Åkarp,

20 20 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum att förslaget tas med i investeringsprogram i budget 2014 med flerårsplan , att barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan med reviderade prognoser skall ligga till grund för kommande förslag.

21 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Carin Hillåker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Datum Diarienummer KS/2012: Kommunstyrelsen Ny skola på Humlemadsskolans område Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, 146, att Humlemadsskolan skulle kompletteras i enlighet med av barn- och utbildningsnämnden antaget lokalprogram. Efter förnyade kostnadsberäkningar för den föreslagna om- och tillbyggnaden beslutade barn- och utbildningsnämnden att istället föreslå kommunfullmäktige att bygga en helt ny skola på området. Förslaget omfattade en total yta om kvm och kostnaden för hela projektet beräknades till 124 mnkr. Byggnationen förutsatte härutöver uppförande av bullerskyddsåtgärder till en beräknad kostnad av 17 mnkr. Anslag för projekteringen har tidigare beviljats med 10 mnkr. Fullmäktige beslutade den 18 februari 2013, 19, att en ny skola skall uppföras på Humlemadsskolans område, att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra projektering i enlighet med barn- och utbildningsnämndens framställan, att kostnadssammanställning från samhällsbyggnadschefen skall ligga till grund för kommande beslut i ärendet samt att för närvarande inte ta ställning till frågan om rivning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram underlag för projekteringen vilken för närvarande ligger ute på anbudsförfrågan. Efter kommunfullmäktiges senaste beslut i ärendet har dels befolkningsprognoserna reviderats ner, dels har barn- och utbildningsnämnden inkommit med lokalförsörjningsplan för skola/förskola. Nämnden har förordat vissa handlingsalternativ i planen. Fastighetskontoret har den 27 juni 2013 utfört en översiktlig besiktning av Humlemadsskolans lokaler/byggnad och bedömt att det kostar 1 2 mnkr att åtgärda brister i det yttre skalskyddet samt få en acceptabel inre miljö. Förvaltningschefen för utbildning- och kulturförvaltningen har lämnat en fördjupad beskrivning av lokalförsörjningsplanen med klassanalyser.

22 22 BURLÖVS KOMMUN KS/2012:301 2 (4) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med ändring av kommunfullmäktiges beslut , 19, avvakta med uppförande av ny skola inom Humlemadsskolans område, att som en följd härav avbryta upphandlingsprocessen för ny skola, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att inkomma med förslag till skolplanering för Arlöv och Åkarp, att förslaget tas med i investeringsprogram i budget 2014 med flerårsplan , att barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan med reviderade prognoser skall ligga till grund för kommande förslag.

23 23 Redogörelse för ärendet Sedan kommunfullmäktige fattat beslut om att bygga en ny skola på Humlemadsskolans område har befolkningsprognoserna reviderats och visar att antalet elever de närmaste åren inte ökar i den omfattning som tidigare förutspåtts. Detta beror till största del på utebliven bostadsbyggnation samt att det föds färre barn. Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med lokalförsörjningsplan för skola/förskola i Arlöv och Åkarp. I Arlöv finns tre stycken F 6-skolor: Svenshögsskolan, Humlemadsskolan och Tågarpskolan, samt en 7 9-skola: Vårboskolan. En ny Svenshögsskola kommer att börja byggas till hösten. Den har då plats för totalt 400 elever (350 + förberedelseklasser). Skolan skall stå klar inför höstterminen Humlemadsskolan har idag 260 elever. Tågarpskolan är dimensionerad för ca 300 elever. På Tågarpskolan förbereds en paviljong som skall vara på plats inför hösten Enligt de tidigare prognoserna skulle det 2013 finnas 781 elever i årskurs F 6 och 2019 skulle kommunen passera elever. Reviderade prognoser visar att det endast blir 760 elever 2013 och först 2026/2027 passerar kommunen elever. Ekonomikontoret har gjort nya beräkningar som visar att även de reviderade prognosera är i överkant, dvs. antalet elever blir färre. I lokalförsörjningsplanen presenteras olika handlingsalternativ. Barn- och utbildningsnämnden har förordat alternativet att genomföra nybyggnation av Humlemadsskolan som planerat. Motivet är framför allt att man då kan bygga en förskola på samma tomt som kan ersätta lägenhetsförskolorna i Arlöv. Ett alternativ till att bygga på Humlemadsskolans område skulle kunna vara att bygga till Tågarpskolan. Ett framtaget förslag visar att det kostar ca 20 mnkr att bygga så att skolan klarar 350 elever. Då finns en kapacitet att ta emot ca 950 elever i åk F 6. Detta täcker, enligt prognosen, behovet fram till 2021/2022. Enligt prognosen ligger antalet elever mellan kring 950 (Svenshög Tågarp Humlemad 250 = 950). Om detta alternativ väljs så finns rådrum att överväga om man omkring år 2020 genomför planerad byggnation på Humlemadsskolan eller i stället bygger en ny F 6-skola på Kronetorpsområdet. Humlemadsskolan skulle i så fall kunna omdisponeras till förskola. Detta utgör handlingsalternativ 3 i planen.

24 24 BURLÖVS KOMMUN KS/2012:301 4 (4) Personalen på Humlemadsskolan har gjort en riskanalys kring utebliven skolbyggnation (bifogas). Fastighetskontoret har den 27 juni 2013 genomfört en översiktlig besiktning av Humlemadsskolans lokaler/byggnad och bedömt att kostnaden för att åtgärda och säkra upp det yttre skalskyddet samt att få en acceptabel inre miljö är ca 1 2 mnkr. Rapport över statusbesiktning bifogas. Chefen för utbildnings- och kulturförvaltningen har inkommit med skrivelse innehållande en fördjupning av prognoserna med klassanalyser (bifogas). Carin Hillåker Kommunchef

25 25 Statusbesiktning av fastigheten Arlöv 6:30 Humlemadsskolan. Fastighetskontoret har utfört en översiktlig besiktning av Humlemadskolans lokaler/byggnad. Syftet är att få en översiktlig bild över byggnadens grundkonstruktion samt tekniska utrustning/installationer och om det för närvarande krävs omfattande renoveringar/underhåll på byggnaden. Vi gör i övrigt inga bedömningar om byggnaden är lämplig för nuvarande verksamheter. Befintliga paviljonger på området har ej besiktigats. 1. Yttre skick. Fasaden i sin helhet är i bra skick förutom den nedre delen som består av cementskivor som är sönderslagna. Vi bedömer att det är lämpligt att ersätta delar av fasaden med ett lämpligare fasadmaterial. Fönsterna är av modernare typ med plåtbeklädd utsida installerade 1998 i mycket bra skick och samtliga ytterdörrar är utbytta. Inga åtgärder. Taket är av pappbeklädnad och har lagats på några ställen under åren. Bedöms för övrigt vara i normalt skick med tanke på dess ålder. Inga åtgärder. Källaren bör kontrolleras för eventuella fuktproblem. Inget konstaterat vid besöket. 2. Inre ytskikt. Ytskikten (golv, väggar och tak) bedöms över lag vara i gott skick. Dock finns behov av en del underhållsåtgärder som tex i kapprum, vissa toaletter och en del takplattor som är missfärgade (på grund av tidigare läcka). 3. Teknik. Installationerna som betjänar fastigheten är i ok skick. Ventilationen är installerad 1998 med nya ventilationsaggregat, kan dock ur energisynpunkt behöva åtgärdas (EPC projekt). Diverse injusteringar kan dock krävas, exempelvis bör fjärrvärmeväxlarna rengöras med tanke på deras ålder. Undercentralen är i bra skick. Elinstallationer finns inget att anmärka på okulärt.

26 26 4. Mark. Inne på gården finns det bekymmer med sandlådan vars sand rinner ut i dräneringen på gården och orsakar översvämningar. Bör åtgärdas. Sammanfattningsvis bedömer vi att fastigheten, i förhållande till dess ålder, är i normallskick men att det krävs ett antal åtgärder för att säkra upp det yttre skalskyddet och få en acceptabel inre miljö. Bedömd kostnad är ca 1-2 miljoner kronor. Arlöv Ricky Holmgren. Bengt Guldstrand

27 27 Riskanalys kring utebliven skolbyggnation Från personalen på Humlemadskolan Dnr: Bun/2012: Nybyggnation av Humlemadskolan har varit på gång länge. De senaste åren har det kommit allt närmare ett beslut och det har upplevts att ett beslut fattats. Hela processen har skapat en känsla av snart byggs nya Humlan vilket gjort att nödvändiga upprustningar av skolan inte ägt rum med argumentet snart kommer det ändå en ny skola. Nu blir det eventuellt så att nytt beslut fattas; att inte bygga eller att skjuta skolbygge på framtiden. Vi har redan fått tydliga signaler från personal, elever och föräldrar, samt även politiker, att det behövs/krävs ny skola eftersom ytter- såväl som innermiljön är generellt sliten, nedgången och i stort behov av upprustning och även för att möta ett ökande elevantal enligt tidigare prognoser. Vi har också fått tydliga indikationer att det finns föräldrar/elever som väljer bort Humlemadskolan på grund av det tråkiga och eftersatta miljön och bristen på stimulans. Nedan listar personal på skolan ett antal punkter där vi ser brister som har lett och som kommer att leda till konsekvenser. Arbetsmiljö ute och inne Ventilation o Dålig ventilation antingen ingen luft alls eller iskallt. Sitter ibland och fryser i personalrummet. o Paviljongernas ventilation Hög bullernivå (på gränsen) och elever nära upplever kyla. Rum/salar o Kapprum För små kapprum (de som har ingång från yttergården) till salarna Kapprummen på fritids är mycket underdimensionerade. o Grupprum finns inga ordentliga grupprum, de är idag genomgångsrum eller del av korridorer. Vi behöver tillgång till ett lugnt rum för de elever som ibland behöver en paus eller läsa tyst m.m. o Källaren inte hälsosam fuktskadad m.m o Dålig belysning i flera klassrum o Trasiga rullgardiner/persienner ser slarvigt ut vandalisering ökar när miljön är nedgången och sliten. o Saknas arkivrum med alla nya krav på dokumentation (nationella prov mm). Paviljonger o Dessa skulle vara en kortsiktig och tillfällig lösning. o Leder till utanförskap bland både elever och pedagoger. vi och dom. o Hög ljudnivå Behövs akustikplattor o Saknas internet i lilla paviljongen måste åtgärdas. Ansågs för dyrt eftersom skolan ska byggas om inom 2-3 år. Det var 1,5 år sedan. Ger inte förutsättningar för lärande och skola enligt LGR11. Matsalen o Långt till matsalen. o Trång matsal mycket stressig miljö där barnen behöver äta fort för att alla ska hinna med. o För många prång svårt med överblick. Händer mycket i kapprummet när man är i matsalen.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Hansson 2015-04-07 BUN 2015/0231 0480-45 30 07 Barn- och ungdomsnämnden Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Upprop 2 Val av justerande ledamöter 3 Allmänhetens frågestund 4 Anmälningsärenden

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter.

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter. Överenskommelse om fritidshemsplats vid tillfälligt arbete för arbetssökande Blanketten kan behållas på fritids under månaden och föräldern kan fylla på flera tider under månaden. Rektor skriver därefter

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Barn-och utbildningsförvaltningen Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Ansökan om placering Frågor om

Läs mer