Kommunala riktlinjer för hållbart byggande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala riktlinjer för hållbart byggande"

Transkript

1 Kommunala riktlinjer för hållbart byggande Göteborg Stockholm Malmö/Lund Kaj Granath, arkitekt, TD avdelningen för byggnadsteknik

2 Byggnadens livscykel Planering Projektering Produktion 0,5-5 år 0,5-2 år Användning/Brukande Rivning Cirka år eller längre 3-6 mån

3 Vilka krav? Krav och ambition Vilka parametrar? Kvalitetssäkring Uppföljning Redovisning Sanktioner Principfrågor En nivå? Olika nivåer (brons, silver, guld)? Koppling till etablerade system Vem avgör nivån? Olika nivåer på olika platser? Vilka uppgifter begär man in? Kvalitetssystem krav på ett visst system krav att använda något etablerat system Kontroll Egenkontroll öppen redovisning / web internt till kommunen Vad händer om byggherren/projektet inte uppfyller de ställda kraven?

4 Göteborg Miljöanpassat byggande: Program för Göteborg; Bostäder (44 sidor) Aktuell version antaget av fullmäktige i maj 2009

5 Avsikten är att ge riktlinjer för miljöanpassat byggande / / Programmet ska fungera som ett incitament i miljöarbetet genom att höja ambitionsnivån, mana till ständiga förbättringar och skapa framåtanda. Ett ytterligare syfte är att ge erfarenhetsåterföring till byggbranschen. Handlingen ska därför vara ett dynamiskt och levande dokument som kommer att revideras med jämna mellanrum för att förbli ett utvecklingsdrivande verktyg. Används som villkor vid markanvisning Framtaget i samverkan mellan fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen En kravnivå, inga alternativ

6

7 7 Sakområden Beständighet Långlivade byggnader för att minska byggnadens totala resursomsättning Omfattar: Materialval, LCC-bedömning, underhållsmöjligheter Skede: Projektering och produktion

8 Miljöpåverkan Minskning av byggnadernas negativa miljöpåverkan i ett livstidsperspektiv Omfattar: material- och produktval, utformning av tomtmark och grönytor, planering av byggarbetsplatsen Koppling till BASTA för produktval, Byggvarubedömning (BVB) för material, och Kemikalieinspektionens Priodatabas. Skede: Projektering och produktion

9 Hälsa och inomhusklimat Mål: Byggnader och bostäder med god innemiljö Omfattar: Luftkvalitet, materialval, elinstallationer Skede: Projektering, produktion och förvaltning Fuktskydd Att undvika skadlig fukt i byggnaden under hela dess livstid Omfattar: säkerställ kvalitetssäkrad projektering/utförande, dokumenterade kontroller Skede: Planering, projektering, produktion och förvaltning

10 Bullerskydd Att skapa en bra ljudmiljö för de boende och att minska besvärande buller Omfattar: Ljudklassning, mätning Skede: Projektering, produktion och förvaltning

11 Energihushållning Minskning av klimatpåverkan, utsläpp av växthusgaser, och uttag av ickeförnyelsebara energislag Omfattar: Energianvändning, byggteknik, installationer, belysning Täthetsprovning enligt SIS, termofotografering Skede: Projektering, produktion och förvaltning

12 Resurshushållning Minskning av resursanvändning och avfallsmängder under byggnadens livstid Omfattar: Byggmaterial, vatten och hushållsavfall Skede: Projektering och produktion

13 Kvalitetssäkring och information Omfattar: kvalitets- och miljöplan för projektet, förberedelse för överlämning till förvaltning Skede: Planering och förvaltning Egenkontroll, extern kontroll (P-märkning) eller certifiering Redovisning till stadsbyggnadskontoret, där handlingar diarieförs och arkiveras Redovisning sker vid olika tidpunkter: när köpeavtal skrivs, vid bygglov, vid bygganmälan, vid särskilda samråd avseende miljöanpassat byggande Faktisk förbrukning skall mätas och rapporteras andra året efter inflyttning

14 Energi: Flerbostadshus Total köpt energi (ex hushållsel) får ej överstiga 60 kwh/m2 om man har fjärrvärme eller förnybar energi. Om el är huvudkälla (t.ex värmepump) får andelen köpt energi inte överstiga 45 kwh/m2. Fristående hus max 200 m2 Total köpt energi (ex hushållsel) får ej överstiga 55 kwh/m2 om man har fjärrvärme eller förnybar energi. Om el är huvudkälla (t.ex värmepump) får andelen köpt energi inte överstiga 40 kwh/m2. Möjlighet till individuell mätning och debitering av tappvarmvatten och el

15 Stockholm Program för Miljöanpassat byggande vid nybyggnad (43 sidor) Aktuell version antaget av fullmäktige 10 oktober 2005 Ersatte de tidigare styrdokumenten Ekologiskt byggande och Energieffektiva sunda hus Användes som villkor vid markanvisning Efter 1 januari 2007 är användningen frivillig Från och med 2010 finns ett nytt styrdokument Krav och mål för energi 2010: Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt (7 sidor) Bygger på Miljöstyrningsrådets kriterier Används som villkor vid tecknande av exploateringsavtal

16

17 Fyra uttalade mål: Bygga fler lågenergihus i Stockholm Öka produktionen av förnybara (eller förnyelsebara) energislag Kvalitets- och miljösäkring görs långsiktigt Få bättre kunskap om energiförbrukningen i nyproducerade hus i Stockholms stad genom uppföljning av energiförbrukningen Övriga hållbarhetskrav formuleras i ett annat projekt som leds av stadsledningskontoret och omfattar samtliga kommunala verksamheter

18 Kraven är formulerade på två nivåer: en obligatorisk miniminivå (krav) och en mer ambitiös långsiktig ambition (mål) Krav: energianvändning får ej överstiga 75 kwh/m2 och år, varav högst 15 kwh/m2 elektricitet (inkl fastighetsel) Individuell mätning av tappvarmvatten och hushållsel, möjlighet att styra den egna energianvändningen. Möjlighet att debitera varje användare Mål: 55 kwh/m2 och år, varav högst 15 kwh/m2 elektricitet (inkl fastighetsel). Varje fastighet bör kunna producera 30 % av sin egen förbrukade fastighetsel. Byggnaders tak bör planeras för solceller. Individuell mätning och styrning av värme

19 Andra uppvärmningsåret ska energiförbrukningen rapporteras in via Energimyndighetens E-nyckel. (www.enyckeln.se) Inrapporterade data avidentifieras och publiceras på stadens web-plats. Byggherren ansvarar för att nödvändig redovisning lämnas. Resultatet av programmet påverkar inte utfärdandet av slutbevis. Har en byggherre misskött sina åtaganden kan detta i värsta fall påverka framtida markanvisningar.

20 Kvalitets- och miljösäkring Staden förutsätter därför att byggherren har en långsiktig kvalitets- och miljösäkring t. ex ISO 9000, ISO 14000, BF9K Kvalitets- och miljöplan Kvalitets- och miljöansvarig Dokumenterad egenkontroll Information och utbildning

21

22 Malmö Miljöbyggprogram Syd, antaget 2009

23 Malmö Miljöbyggprogram Syd, antaget 2009 Samarbete mellan Malmö stad, Lunds kommun och Lunds universitet Fyra kärnområden: Energi Innemiljö Fuktsäkerhet Urban biologisk mångfald Programmet skall (eventuellt) utökas med: ljudmiljö materialval resurshushållning Används vid köpeavtal och markanvisningar (dock ej exploateringsavtal).

24 Tre olika miljöklasser: C (basnivå) B (bra val) A (bästa alternativ) Minst C-klass skall alltid uppfyllas vid byggande på kommunal mark. Byggherren kan själv välja A eller B, alternativt kan kommunen kräva A eller B för att visa på förträfflighet vid exploatering av specifika områden. Rapportering sker via Miljöbyggprogram SYD:s hemsida Öppen sida tillgänglig för allmänheten Inför avtalsskrivande diskuterar kommunen och byggherren ambitionsnivåerna och formulerar ett ambitionskontrakt.

25 Projekten skall redovisas i form av ambitionsros, reusltatros och driftros (än så länge finns bara ambitionsrosor

26 Innemiljö Luftkvalitet: Ventilation: flödesmätning, filtrering Filterkrav skiljer mellan klass A, B och C inspekterbara kanaler Radonmätning Ljusmiljö: Klass B och C: byggnaden ska utformas så att behov av artificiell belysning normalt inte uppstår dagtid i vistelserummen Elektriska och magnetiska fält ska minimeras

27 Fukt Diplomerad Fuktsakkunnig Fuktsäkerhetsbeskrivning Fuktsäkerhetsansvarig Fuktsäkerhetsdokumentation VVS-installationer enligt VASKA Tätskikt enligt BBV eller GVK Klass A & B: Klass A: Fuktsäkerhetsprogram Rutiner för förvaltningsskedet

28 Urban biologisk mångfald Klass C: Grönytefaktor minst 0.4 (bostäder) 0.3 (lokaler Anpassning till platsen, bevara särskilt värdefull vegetation Klass B: Som ovan, + Biotop, holkar, bon: alternativ enligt lista (t.ex torräng, igelkottbo, fågelholkar) Klass A: Som ovan, + Miljöskapande dagvatten Passager för djur

29 Energi: Klass C: behovet av köpt energi, för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten, drift av installationer och övrig fastighetsel får högst uppgå till 85 kwh/m2 per år (klimatzon söder). För bostäder med elvärme gäller krav enligt BBR (55 kwh/m2). Klass B: FEBY:s krav för minienergihus (70 kwh/m2 i södra Sverige, 40 kwh/m2 för eluppvärmda) Klass A: FEBY:s krav för passivhus (50 kwh/m2 i södra Sverige, 30 kwh/m2 för eluppvärmda) Klass C Klass B Klass A Krav på möjlighet till individuell mätning av tappvarmvatten (dokumentet nämner inte debitering)

30 Jämförelse energikrav flerbostadshus BBR Göteborg Stockholm Malmö Krav 110 (90) / 55 60/45 Flerbostadshus / 55 55/40 villor Mål/ambition / / 30

31 Göteborg Stockholm Malmö Kravnivå 1 nivå 2 nivåer 3 nivåer Rapportering Internt till kommunen, Handlingar tillgängliga Internt till kommunen, Avidentifierad info publiceras Offentlig rapportering via webben Omfattning: 8 sakområden Beständighet Miljöpåverkan Hälsa och inomhusklimat Fuktskydd Bullerskydd Energihushållning Resurshushållning Energi 4 sakområden: Energi Innemiljö Fuktsäkerhet Urban biologisk mångfald

32 Kontrollpunkter Avtal om markanvisning/exploateringsavtal Bygglov Bygganmälan Ev särskilda samråd för hållbart byggande (Gbg) Slutbevis Rapportering av faktisk förbrukning inom 2 år Egenkontroll Kvalitetssäkrad process, dokumentation, intyg Mätning: Buller Täthet Temperatur Energiförbrukning

33 Göteborg: Stockholm: Malmö/Lund: FEBY:s krav:

34

35 Kompetenskrav

36

37

Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1

Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1 Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1 Energi Innemiljö hälsa och komfort Fuktskydd Urban biologisk mångfald 2 Miljöbyggprogram SYD www.miljobyggprogramsyd.se Innehåll Programbeskrivning... 6 Processbeskrivning...

Läs mer

PROGRAM FÖR BOSTÄDER MILJÖANPASSAT BYGGANDE GÖTEBORG

PROGRAM FÖR BOSTÄDER MILJÖANPASSAT BYGGANDE GÖTEBORG PROGRAM FÖR BOSTÄDER MILJÖANPASSAT BYGGANDE GÖTEBORG Fastställd av fastighetsnämnden 2009-05-04 Projektorganisationen för Miljöanpassat byggande i Göteborg: Styrgrupp Peter Junker, Fastighetskontoret Stephan

Läs mer

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun antaget av kommunfullmäktige 2011-07-07 reviderad version antagen av kommunfullmäktige 2012-05-10 Sammanfattning Sverige har som nationellt miljömål att uppnå

Läs mer

Miljöbyggprogram SYD. Version 2

Miljöbyggprogram SYD. Version 2 Miljöbyggprogram SYD Version 2 Titel: Miljöbyggprogram SYD version 2 Rev datum: 2012-07-12 Utgivare: Malmö Stad, Lunds kommun och Lunds universitet Webbplats: www.miljobyggprogramsyd.se Dokumentet kan

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM. Miljö och hållbarhet

HANDLINGSPROGRAM. Miljö och hållbarhet Bilaga till genomförandeavtal Miljö och hållbarhet HANDLINGSPROGRAM Vid planering, projektering, byggande och förvaltning av lokaler och anläggningar i utvecklingsprojekt Värtapiren INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Miljöprogram för BYGGNADER. Remissversion 2012-08-27

Miljöprogram för BYGGNADER. Remissversion 2012-08-27 Miljöprogram för BYGGNADER Remissversion 2012-08-27 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING 3 2 BAKGRUND 4 3 MILJÖBYGGNAD - BASEN FÖR MILJÖKRAVEN 5 4 MILJÖKRAV FÖR BYGGNADER 6 5 MÅL OCH UPPFÖLJNING 8 Bilaga 1 Motiv

Läs mer

FRAMTIDENS GUSTAVSBERG

FRAMTIDENS GUSTAVSBERG Bilaga 6 FRAMTIDENS GUSTAVSBERG Miljöprogram Kopplat till detaljplaner för Fabriksstaden, Kvarnbergsterrassen, Idrottsparken samt kommande detaljplaner för Centrum, Strandvik och Vattentornsberget Senast

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader

Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader Åsa Wahlström, Lennart Jagemar, Peter Filipsson och Catrin Heincke CIT Energy Management LÅGAN Rapport 2011:01 2 Förord Föreliggande rapport är en sammanställning

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för byggande på Södertörn

Gemensamma riktlinjer för byggande på Södertörn Arbetsmaterial Södertörnskommunerna Gemensamma riktlinjer för byggande på Södertörn En förstudie Kristina Lundberg, Jan Wijkmark, Johan Dahlberg, Åsa Keane, Göran Lundberg 2012-11-09 0(57) Arbetsmaterial

Läs mer

Energieffektivt byggande möjligheter och hinder för högre krav

Energieffektivt byggande möjligheter och hinder för högre krav 1 Energieffektivt byggande möjligheter och hinder för högre krav ATON Teknikkonsult AB Uppdrag till Sveriges Kommuner och Landsting Version för begränsad spridning, 4 maj 2012 2 Förord Över hälften av

Läs mer

UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHET I PROJEKT FULLRIGGAREN Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHET I PROJEKT FULLRIGGAREN Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHET I PROJEKT FULLRIGGAREN Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2014-11-07, rev. 2015-01-16 1.1 Maria Lööf

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014 2016

MILJÖPROGRAM 2014 2016 MILJÖPROGRAM 2014 2016 En del av Stockholms stad Innehåll Inledning...3 Målområde 1. Miljöeffektiva transporter... 4 Målområde 2. Giftfria varor och byggnader... 6 Målområde 3. Hållbar energianvändning...

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2014-05-20 av Lisa Engqvist projektengagemang

Läs mer

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 definitioner och förkortningar

Läs mer

Bedömningsgrunder för värdering av bostäder - Vad krävs för att bygga miljöanpassat?

Bedömningsgrunder för värdering av bostäder - Vad krävs för att bygga miljöanpassat? Bedömningsgrunder för värdering av bostäder - Vad krävs för att bygga miljöanpassat? Erica Bengtsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig masterexamen i Miljövetenskap 30 hp Institutionen för växt-

Läs mer

ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE. Foto: Alina Mindedal

ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE. Foto: Alina Mindedal ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE 2008-12-04 Foto: Alina Mindedal 2 ENERGIPLAN 2008 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING EL & VÄRME...23 PLAN- OCH BYGGLOVS- PROCESSEN, UPPFÖLJNING

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Intresset för energi- och miljöklassning

Intresset för energi- och miljöklassning ENERGI & MILJÖ På gång att välja metod för miljöbedömning? Då förstår vi att du har mycket att göra. Det finns en uppsjö av klassificeringssystem för miljö och energi inom bygg- och fastighetssektorn.

Läs mer

Miljöklassning av byggnader -

Miljöklassning av byggnader - Miljöklassning av byggnader - Inventering av metoder och intressenters behov Åsa Sundkvist 1, Ola Eriksson 2, Mauritz Glaumann 2, Sara Bergman 3, Göran Finnveden 1, Sten Stenbeck 3, 4, Helene Wintzell

Läs mer

BLI MILJÖKÄMPE FLYTTA TILL STADEN

BLI MILJÖKÄMPE FLYTTA TILL STADEN BLI MILJÖKÄMPE FLYTTA TILL STADEN MILJÖREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA DEN KLIMATSMARTA STADEN MKB har högt ställda miljöambitioner. Miljöarbetet ska

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6)

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Konsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Boverket oktober 2011 Titel: Konsekvensutredning - Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets

Läs mer

Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld. Sara Nilsson

Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld. Sara Nilsson Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld Sara Nilsson Copyright Sara Nilsson, 2014 Institutionen för byggvetenskap, avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGISTRATEGI - INRE HAMNEN

OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGISTRATEGI - INRE HAMNEN VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning OSKARSHAMNS KOMMUN ENERGISTRATEGI - INRE HAMNEN OSKARSHAMN Antal sidor: 22 Uppdragsnr: 10840 Författare: Joakim Nordemo Stockholm

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer