Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsens handböcker Relationshandlingar - El och SÖ

2 Dokumentets utgivare I 1 BYG STYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Curt Brorsson Åke Brunskog Lars Gummesson Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsens handböcker nr 44 Dokumentets datum Projektnamn (ev förkortat) Relationshandlingar el och sö Uppdragsgivare Byggnadsstyrelsen Tekniska enheten Elsektionen Dokumentets titel Relationshandlin gar - El och SÖ Huvudinnehåll - Denna handbok är ett nytryck av tidigare detaljråd, upprättade Den utgör ett komplement till handboken Relationshandlingar och omfattar krav på och tolkningar av ritningars innehåll utöver vad som anges i gällande regler för elschematerminologi och "Styrning - Reglering. Grundläggande terminologi" enligt Svensk Standard. Nyckelord Relationshandlingar, elanläggningar, teleanläggningar, kraft-och-försörjningsanläggningar, styr-ochövervakning, styranläggningar, övervakningsanläggningar, schema, installationer, regelanläggningar Försäljningsställen ISSN KBSlpublikationsfärrådet Svensk byggtjänst Stockholm Göteborg Malmö Umeå Red Byggnadsstyrelsen Omfång 8 sidor Ref Stefan Sandesten Postadress Besöksadress Godsadress Telefon Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan STOCKHOLM Telex build S Telefax

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RELATIONSHANDLINGAR - EL (62) Ställverk och transfor matoranläggningar 3 (63) Belysning. elvärme och motordriftanläggningar 4 (64) Teletekniska anläggningar 5 RELATIONSHANDLINGAR -STYR (8) Styr och övervakningsanläggningar 6 BYGGNADSSTYRELSENS HANDBÖCKER 44

4 BYGGNADSSTYRELSENS HANDBÖCKER 44

5 Relationshandlingar - El (62) Ställverk och transformatoranläggningar Situationspian / Nätkarta 1 Situationsplan ska: - medelst symboler utvisa placeringoch dimension på alla utanför byggnader (även servisen) belägna anläggningsdelar samt de anläggningsdelar inomhus som erfordras för erhållande av matningsförhållanden samt samband mellan utanförbyggnadoch inomhus belägna anläggningsdelar. Vid flera anläggningssorter redovisas ledningar för respektive anläggning/spänning med olika beteckningssätt, - vara inmätt med ledningars läge i förhållande till fasta punkter. 1.1 Vid nybyggnader inom befintliga sammanhängande områden ska vad som sägs i avsnitt 2 "Relationshandlingar" i princip gälla. Detta innebär att befintliga situationsplaner ska ändras (eller nyritas) så att överskådlighet över hela områdets yttre ledningar erhålls. Endast en ritning, s.k. "områdesplan" 3, ska finnas för området och för varje anläggningssort. Sammans " 'ngsritning utförs av konsult för markarbeten. 1.2 Vid områden med egna högspänningsnät ska separat situationsplan upprättas som redovisar högspånningsnät med nätstationer och frånskiljningspunkter. Situationsplan ska förutom ledningar ange placering av stationer, stolpar, kabelskåp, fångarmar, jordtag, ventilavledare, sektioner av kabelgravar etc. Planer / Elinstallationer Förekommer endsast undantagsvis, se (63) - Belysning, elvärme ochmotordriftanläggningar. Uppstäl lningsritning Uppställningsritning ska: - utvisa placering av stativ och st" verksfack. - upprättas över driftutrymme och, om så erfordras, del av våningsplan. - vara försedd med plan- och rumsbeteckning. - redovisa eventuella begränsningar i golvlaster exempelvis för transport av transformatorer. Monteringsritning Monteringsritning ska: - upprättasöver fack, apparatskåp, central m.m., - vara skalenlig samt försedd med postbeteckningar enligt apparatlasta. Uttagsschema Uttagsschema ska: - upprättas för uttag. Kabeltabell Jordtagsregister Förteckning över jordtagens placering, utförande och jordtagsresistans. Transformatorkort Förteckning över i anläggningen förekommande större transformatorer med dess data, fabrikat och tillverkningsår. Typprovningsprotokoll - Protokoll över transformatorprovning. Provningsprotokoll - Protokoll över utförd kontroll av reläinställning och provning av anläggningen eller del därav, exempelvis reläskydd. Dokumentlista Dokumenflista ska: innehålla förteckning över överlämnad dokumentation, ange anläggningstyp, benämningar för samtliga handlingar samt schema och ritningsnummer. BYGGNADSSTYRELSENS HANDBÖCKER 44 3

6 (63) Belysning, elvärme och motordriftanläggningar Huvudledningsschema Huvudledningsschema ska: redovisa samtliga elschakt och våningsplan med mot elinstallationsritningama svarande beteckningar, redovisa samtliga huvudledningar med dimen sion, redovisa samtliga centraler, apparatskåp och märkning. Uppst ällningsritning Uppställningsritning ska: upprättas över driftutrymme och, om så erfordras, del av våningsplan, - vara försedd med plan- och rumsbeteckningar, - redovisa eventuella begränsningar i golvlaster för transport av tung utrustning. Stationsschema Stationsschema förekommer undantagsvis vid lågspänningsanläggningar, se (62) Ställverk och transformatoranläggningar. Kretsschema Kretsschema ska: - vara utförda enligt SEN Enlinjeschema Den elektriska sammanbindningen av huvudfördelningscentrals och gruppcentralersingående enheter ska redovisas i form av enlinjeschema. På enlinjeschema ska även redovisas allmänna anvisningar samt komponentförteckning. bindningsschema samt uppgift om placering (plan- och rumsbeteckning), - upprättas anläggningsvis. Gruppschema Gruppschema ska: - redovisa gruppfördelning vid central för belysning-elvärme-motordrift, reservbelysning och nödbelysning. Ritningsförteckning Se dokumentlasta. Skyltlistor Förteckning över samtliga skyltar, placering, utförande samt var de kan beställas. Sammanställning motordata Anges: data för motorersom entreprenören ansluter (fabrikat, typ, märkeffekt, varvtal, märk- och startström, maximalt tillåten starttid vid varm motor), beräknade data för det aktuella fallet (driftström starttid), valt motorskydd (fabrikattyp och strömområde tidströmkurvor för de aktuella skydden), uppgift om uppmätta och inställda värden. Förbindningsschema Yttre förbindningsschema utförs enligt SS Inre förbindningsschema utförs enligt SEN Apparatlista Ä,pparatlista ska: - för varje enhet ange postbeteckning, benämning, fabrikat, typbeteckning, hänvisning till för- 4 BYGGNADSSTYRELSENS HANDBÖCKER 44

7 (64) Teletekniska anlägg ningar Nätschema Nätschema ska: - visa sambandet i kommunikationsmötet (eventuell hänvisning till befintligt nätschema för (64) Teletekniska anläggningar. Se SS Uppställningsritning Uppställningsritning ska: - vara försedd med postbeteckningar samt planoch rumsbeteckningar. Kretsschema Kretsschema ska: - vara utförda enligt SEN Förbindningsschema Förbindningsschema ska: - redovisa postbeteckningar samt beteckningar för uttag, anslutningsklämmor m.m. Förbindningsschema utförs enligt SS RUS 139, och efter samråd med en ansvarig person för säkerheten inom objektet. Utgiven av FörsäkringsbranschensService AB. - upprättas anläggningsvis. Dokumentlista Dokumentlista ska: - ange anläggningstyp, benämningar för samtliga handlingar samt schema och ritningsnummer. Ställförteckning Ställförteckning ska: - upprättas enligt SS Flintkort Plintkort ska: - upprättas enligt SS Vid utökning av tidigare registrerade anläggningar får användas äldre registreringsdokument. SEN Förbindningstabell Används norralt för anläggningar upp till 100 ledningspar och där korskoppling förekommer. Får inte användas i nät som år gemensamt för flera anläggningssorter. Exempel se SS Apparatlista Apparatlista ska: innehålla förteckning över centralutrustningar och platsutrustningar med postnumrering. r för respektive enhet ange postbeteckning, benämning, fabrikat, typbeteckning och hänvisning till förbindningsschema samt uppgift om placering (plan- och rumsbeteckning). upprättas anläggningsvis. Orienteringsplan Orienteringsplan ska: - för inbrottslarmanläggning utföras på sätt som framgår av "Regler för inbrottslarmanläggning" BYGGNADSSTYRELSENS HANDBÖCKER 44 5

8 Relationshandlingar - s r (8) Styr- a h överva kningsa nläggningar Situationspian/Nätkarta Situationsplan ska: medelst symboler utvisa placering och dimension på alla utanför byggnad belägna ledningar med ledningsbeteckningar enligt SS samt de st" och spridningsplintar som är direkt förbundna med yttre ledningsnätet. Vidare ska platsutrustningar som är placerade utomhus redovisas på situationsplan, vara inmättmed ledningars läge i förhållande till fasta punkter. Vid nybyggnader inom befintliga sammanhängande områden ska vad som sägs i "Relationshandlingar" avsnitt 2 i princip gälla. Detta innebär att befintliga situationsplaner ska ändras (ellernyritas) så att överskådlighet över hela områdets yttre ledningar erhålls. Endast en ritning, s.k. "områdesplan", ska finnas för områdetoch för varje anläggningssort. Sammanst" ingsritning utförs av konsult för markarbeten. Vid normala projekt kan på samma situationsplan redovisas alla yttre anläggningar, som servisledningar för el., tele, ytterbelysning m.m. Nätkarta Nätkarta visar sambandet mellan olika byggnaders nätschema utlagda till en kartbild, se SS Platsutrustningar ska redovisas med postbeteckningar, st" med beteckningar samt ledningar med beteckningar för typ och dimension. Planer / Installationsritningar - Visa med symboler centralutrustningars och platsutrustningars exakta läge och dimension samt ledningars sträckning och dimension. Se SEN Planen ska till alla delar överensstämma med utförandet. Ritningarna ska vara försedda med rumsnummer. Tekniska utrymmen ska vara angivna i klartext, exempelvis Arkiv, Telerum... - Planer/installationsritningar upprättas hus- och planvis. Installationsritningar behöver inte redovisa: - spridningsledningar. Nätschema Nätschema ska: - visa sambandet i kommunikationsmötet(eventuellt hänvisning till befintligt nätschema för (64) Teletekniska anläggningar). Se SS Uppst ällningsritningar Upps " 'ngsritningar ska: - vara försedda med postbeteckningar samt planoch rumsbeteckningar. Kretsschema Kretsschema ska: - vara utförda enligt SEN Monteringsritning Ritning över utrustning inom centraler, apparatskåp, manöver- och övervakningstavlor, montagestativ o.d. Placering och montering av dykrör, givare och liknande. Monteringsritning ska: - vara skalenlig samt försedd med postbeteckningar enligt apparatförteckning.. Monteringsritning upprättas för st" och montagestativ. Dispositionsritning Dispositionsritning ska: - Vara skalenlig och måttsaft samt försedd med postbeteckning. Uttagsschema Uttagsschema ska: - upprättas för uttag. Gruppförteckning - Redovisa gruppfördelningen vid central på sådant sätt att anslutna belastningsobjekt med ledning av texten lätt kan lokaliseras. Ställförteckning Ställförteckning ska upprättas. 6 BYGGNADSSTYRELSENS HANDBÖCKER 44

9 Plintkort Plintkort ska upprättas. Vid utökning av tidigare registrerade anläggningar får användas äldre registreringsdokument. SEN Förbindningstabell Förbindningstabell används normalt för anläggningar upp till 100 ledningspar och där korskoppling förekommer. Får inte användas i nät som är gemensamt för flera anläggningssorter. Förbindningsschema Förbindningsschema ska: - redovisapostbeteckningarsamtbeteckningarför uttag, anslutningsklämmor m.m. Förbindningsschema utförs enligt SS Förbindningskort (Kopplingskort) Förbindningskort upprättas på förtryckt blankett med beteckning SS och ifylls enligt exempel i SS Kan användas i alla anläggningar oavsett storlek. Kan även användas i nät som är gemensamma för flera anläggningssorter. Se SS Apparatlista Apparatlista ska: - innehålla förteckning över centralutrustningar och platsutrustningar med postnumrering, - för repektive enhet ange postbeteckning, benämning, fabrikat, typbeteckning, hänvisning till förbindningsschema samt uppgift om placering (plan- och rumsbeteckning). Dokumentlista Dokumentlista ska: - ange anläggningstyp, benämningar för samtliga handlingar samt schema- och ritningsnummer. Enlinjeschema Den elektriska sammanbindningen av huvudfördelningscentralers och gruppcentralers ingående enheter ska redovisas i form av enlinjeschema. På enlinjeschema ska även redovisas allmänna anvisningar samt komponentförteckning. Kabeltabell ska: - innehålla förteckningar över kablar mellan anläggningar eller anläggningsdelar. Ledningslista Ledningslista ska: innehålla förteckning över ledningar > 4 mm2 angivande gruppnummer. ledningstyp och ledningsarea förläggningssätt korrektionsfaktor (förläggning, temperatur) strömvärde max, säkring överlastskydd Skyltlista Förteckning över samtliga skyltar, placering, utförande samt var de kan beställas. Flödesschema/Flödesplaner/ Utförs enligt SEN eller SS Schema ska utvisa styrkomponenternas principiella placering med tillhörande driftbeskrivning för system som förses med mätgivare, börvärdesomst" 'ng och reglerutrustning. Ventifförteckning Förteckning över ventiler med angivande av placering, typ, Kvs-värde, tryckfall, flöde, fabrikat m.m. Sammanställning motordata Anges: för motorer som entreprenören ansluter (fabrikat, typ, markeffekt, varvtal, märk- och startström. maximalt tillåten starttid vid varm motor), w w beräknade data för det aktuella fallet (driftström, starttid), valt motorskydd (fabrikat, typ och strömområde, tidströmskurvor för de aktuella skydden), uppgift om uppmätta och inställda värden. Kabeltabell Kabeltabell ska normalt inte upprättas. l projekt med ett stort antal kablar kan, om beställaren så önskar, kabeltabell upprättas. BYGGNADSSTYRELSENS HANDBÖCKER 44 7

10 Tillägg vid datoriserade styr- och överv gsanläggningar Översättningstabell Översättningstabell eller -kurva från procentsiffra för börv årdespotentiometer till temperaturvärde. Manual Manual för dator, undercentraler och periferienheter. Översiktsschema Översiktsschema eller nätschema över datorsystemet med kringutrustning. Logikschema Schema som funktionellt visar sekvenser, förreglingar samt övriga logiska operationer och verkningssätt hos utrustningen. Dokumentation (data) Dokument över systemets använda inutgångar, tidskretsar, gränsvärden och interna minnesceller. Specifikation över inställningar på kretskort och övriga enheter. Beskrivning över funktion i central- och underhållsutrustning. Av beskrivningen ska framgå fördelning mellan tillämpnings- och systemprogramvara samt vad systemet tillåter operatören att själv programmera. Funktionsbilder Funktionsbilder ska vara anpassade till presentationssystemet. Uppst ällningsritningar Ritningar som visardatorns front samt placering av enheter och kretskort. 8 BYGGNADSSTYRELSENS HANDBÖCKER 44

11 á

12 Byggnadsstyrelsens handböcker k PS BYGGNADSSTYRELSEN Relationshandlingar- El och SÖ är framtagen av Byggnadsstyrelsen och ingår i skriftserien"byggnadsstyrelsens publikationer". Redigering och layout: Byggnadsstyrelsen. Byggnadsstyrelsens publikationer kan beställas från kontorsservice /publikationsförrådet, tel , telefax och från Svensk Byggtjänst AB. Adress: Byggnadsstyrelsen, Stockholm. Upplaga: 500 ex. Tryckeri: Garnisonstryckeriet, Stockholm, september 1993.

Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation 2014-07-01

Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende förvaltningsinformation 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Leveranstabeller avseende Bilaga till riktlinjer avseende relationsar, driftinstruktioner samt underhållsinstruktioner 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT

FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT 00-0-7 Sida (70) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT Sida. INLEDNING..... Allmänt..... Anvisningens utformning...3.3. Bakgrund...3.4. Definitioner...4.5. Tillämpning...4.6.

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

Projektledning - handbok

Projektledning - handbok Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok 1992-08 ersätter Föreskrift 301 1990-11 i C- i Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo

Läs mer

Handbok i administration av tekniska dokument

Handbok i administration av tekniska dokument Byggnadelsens handböcker Handbok i administration av tekniska dokument T1 Anskaffning och byggande TA T2 Överlämnande T3 Granskning 4 Registrering T5 Mikrofilmning T12 Fotografier, modeller m m Basdata,

Läs mer

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-11-20 R 23 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-11-20 2013-11-21 2 (73) INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Omfattning... 4 1.2 System för

Läs mer

Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning

Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning Handbok 275/2011 Märkning och Skyltning Sidnr / antal sid 3 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 4 2. Begreppsförklaringar... 4 3. Föreskrifter... 5 4. Svensk standard, branschbestämmelser och allmänna

Läs mer

Övergripande ändringsförteckning för kapitel 8. Avsnittet om explosionsfarlig miljö är helt omarbetat, texten komprimerad och förtydligad.

Övergripande ändringsförteckning för kapitel 8. Avsnittet om explosionsfarlig miljö är helt omarbetat, texten komprimerad och förtydligad. Övergripande ändringsförteckning för kapitel 8 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Avsnittet om explosionsfarlig miljö är helt omarbetat, texten komprimerad och förtydligad. 84 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Läs mer

Byggnadsstyrelsens rekommendationer. Kostnadstablåer m m 3005 1990-11

Byggnadsstyrelsens rekommendationer. Kostnadstablåer m m 3005 1990-11 Byggnadsstyrelsens rekommendationer Kostnadstablåer m m 3005 1990-11 Dokumentets utgivare URBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (mån), konsult(er), etc Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsensrekommendationer

Läs mer

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Fastställd 2003-07-01 Reviderad 2009-12-15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekteringshandledning för Relästation

Läs mer

Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt BYGGHANDLINGAR 90. Del 5. Redovisning av Installationer Utgåva 2

Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt BYGGHANDLINGAR 90. Del 5. Redovisning av Installationer Utgåva 2 BYGGHANDLINGAR 90 Del 5 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt Redovisning av Installationer Utgåva 2 2010 SIS Förlag AB Bygghandlingar 90 Del 5 Redovisning av installationer, utgåva

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR El- och telesystem / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 6 El- och telesystem 4 61 Kanalisationssystem 7 63 Elkraftsystem

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Teknisk Rapport nr 2002:1, april 2002. CE-märkning enligt maskindirektivet, av installationer i byggnader och anläggningar

Teknisk Rapport nr 2002:1, april 2002. CE-märkning enligt maskindirektivet, av installationer i byggnader och anläggningar Teknisk Rapport nr 2002:1, april 2002. CE-märkning enligt maskindirektivet, av installationer i byggnader och anläggningar Dokumentets utgivare: Fortifikationsverket (FORTV) Dokumentbeteckning: Teknisk

Läs mer

Faktapresentation EL-Vis Info, Kabel och Mall

Faktapresentation EL-Vis Info, Kabel och Mall Faktapresentation EL-Vis Info, Kabel och Mall 13 EL-Vis Originalet sedan 1995! EL-Vis - Dataprogram för elproffs, används av tusentals nöjda kunder från Kiruna i norr till Malmö i söder. Våra kunder är

Läs mer

Byggnadsstyrelsens informationer T: 156 1993-09. FJÖ rrkyla

Byggnadsstyrelsens informationer T: 156 1993-09. FJÖ rrkyla Byggnadsstyrelsens informationer T: 156 1993-09 FJÖ rrkyla Dokumentets utgivare Dokumentets datum BYGGNADSSTYRELSEN 1993-09 Projektnarm (ev. förkortat) Fjärrkyls Projektledare, upphovsman (män), konsult(er),

Läs mer

Magnetfält och elektriska fält i kontorsmiljö

Magnetfält och elektriska fält i kontorsmiljö Byggnadsstyrelsens informationer T:134 1992-12 Magnetfält och elektriska fält i kontorsmiljö 1 Dokumentets utgivare 1LW ASBYGGNADSSTYRELSEN Dokumentnamn och dokumentbeteckning Byggnadsstyrelsens informationer

Läs mer

Handikapphissar. Byggnadsstyrelsen Tekniska byråns information. - produktinformation

Handikapphissar. Byggnadsstyrelsen Tekniska byråns information. - produktinformation Byggnadsstyrelsen Tekniska byråns information Handikapphissar - produktinformation Produktinformation angående rullstolshissar - Låglyftande typ A - Låglyftande typ B - Trapphissar med plattform för persontransport

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc.

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc. 1(21) Sidantal 21 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Projekteringsanvisning Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(21) Innehållsförteckning

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät

Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät Innehållsförteckning Numreringen hänvisar till AMI (Anslutning Mätning Installation). 1. 5 Anmälan till Fortum - Föranmälan 2 1. 6 Rutiner mellan kund

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000 Handbok BVH 584.41 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-09-01 58 Diarienummer B03-2079/IT10 4 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare CB BBM, Jens Gustavsson 0243-44 64 77 Ersätter

Läs mer