SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnad, miljö och service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnad, miljö och service 2007-04-05"

Transkript

1 ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnad, miljö och service Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl Beslutande Utses att justera Inger Hjerpe, ordförande (s) Nils-Gunnar Andersson (s) Pia Embretsen (s), ersättare för Torgny Danielsson (s) Marika Jakobsson (s), 41-54, Jonas Ås (s) Roy Pettersson (m) Lennart Malmqvist (m) Alf Danielsson (c) Martin Strandberg (kd), 61 Pia Embretsen Justeringens Kommunledningsstaben, kansli plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande _ Inger Hjerpe Pia Embretsen Protokoll är justerat. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnad, miljö och service Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstaben, kansli

2 SMS 41 Dnr KS07/ Information om informationsplats vid Mosseberg, riksväg 61 från Norge Verksamhetschefen informerar om informationsplats vid Mosseberg, riksväg 61 från Norge. SMS 42 Dnr KS07/ Avtal om privatimporterade glasförpackningar, Svensk GlasÅtervinning AB Förslag Svensk GlasÅtervinning AB (SGÅ) samlar in och förädlar glasförpackningar. Privatinförda glasförpackningar betraktas dock som hushållsavfall som kommunen har ansvar för. Denna hantering är inte lämplig. Nu finns ett förslag som innebär att SGÅ även ska ta hand om privatinförda glasförpackningar, kommunen betalar då kr/år till SGÅ. 1 Renhållningschefen ges i uppdrag att underteckna avtalet. 2 Teknisk försörjning ges i uppdrag att hantera merkostnaden i förslag till renhållningstaxa SMS 43 Dnr KS07/ Förvärv av del av fastighet, Lycke 2:13 Förslag Ägarna till fastigheten Lycke 2:13 önskar avyttra del av fastigheten till Arvika kommun. Jäv Nils-Gunnar Andersson (s) deltar inte i handläggningen av ärendet.

3 1 Avtalet om fastighetsreglering för del av Lycke 2:13 skifte 1 till en köpesumma av 600 tkr godkänns. 2 Finansiering sker genom tilläggsanslag från eget kapital med 600 tkr. 3 Kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson och verksamhetschefen ges i uppdrag att underteckna avtalet om fastighetsreglering. SMS 44 Dnr KS07/ Ändring av förbundsordning, Värmlands läns kalkningsförbund Ärende En ändring av förbundsordningen för Värmlands läns kalkningsförbund har gjorts. Ändringen ska fastställas av medlemmarnas kommunfullmäktigen för att bli gällande. Miljöchefen föreslår i yttrande att ändringen, att man inte längre utser två ersättare för revisorerna, fastställs. Ändringen av 6 i förbundsordningen för Västra Värmlands kalkningsförbund fastställs. SMS 45 Dnr KS06/ Motion om gymnastik- och danslokal, Lars-Ove Jansson (s) Motion Lars-Ove Jansson föreslår i en motion att fritidsförvaltningen ges i uppdrag att utreda om det finns någon lokal vars golv kan beläggas med ett mjukare underlag för utövande av gymnastik och dans. Motionen remitterades till fritids- och kulturnämnden samt kommunstyrelsen.

4 Fritidsnämnden föreslår i yttrande att motionen bifalles och att fritidsförvaltningen ges i uppdrag att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen se över möjligheterna att inom det befintliga lokalbeståndet finna lösningar för berörda verksamheter. Kulturnämnden uppger i yttrande att man finner det intressant att en utredning genomförs. En intressant idé är att undersöka om Katedralen är en lämplig lokal för ändamålet. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att man utrett förslaget och funnit att Katedralen vid Solbergagymnasiet är lämplig om golvbeläggningen inklusive undergolv byts. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service har utrett frågan om att få till en lokal för dansundervisning och funnit att Katedralen vid Solbergagymnasiet är lämplig om golvbeläggningen inklusive undergolv byts. Motionen är därmed besvarad. SMS 46 Dnr KS06/ Motion om ljudförhållanden i Arvika kommuns förskolor, Lisbeth Öjstrand (fp) Motion Lisbeth Öjstrand föreslår i en motion att ljudförhållandena i kommunens förskolor undersöks och att resultatet rapporteras. Vid behov ska miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och KommunTeknik komma med förslag på vilka åtgärder som krävs för att skapa bättre ljudförhållanden i kommunens förskolor. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden uppger i yttrande att mycket gjorts för att förbättra ljudnivån i förskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att under hösten 2006 påbörja en kontroll av ljudnivån inom förskoleverksamheten.

5 Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service föreslår i yttrande att ljudabsorbenter monteras i rummen där det konstateras skadliga ljudnivåer. Ljudabsorbenter monteras i rummen där det konstateras skadliga ljudnivåer. Motionen är därmed besvarad. SMS 47 Dnr KS06/ Medborgarförslag om miljön vid järnvägsstationen Medborgarförslag En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att Arvika kommun kontaktar Banverket för att förbättra miljön invid järnvägsstationen. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att ett samarbete pågår med Banverket, fastighetsägaren Jernhusen och Värmlandstrafik för att bl a skapa en attraktiv och ökad tillgänglighet i området runt järnvägsstationen. Föranalyser, skisser och kostnadsbedömningar är under framarbetande och medel kommer att sökas. Förhoppningen är att medel beviljas och att en byggstart kan ske under Miljön vid järnvägsstationen kommer att ses över i samband med arbetet att tillskapa en knutpunkt för kollektivtrafiken. SMS 48 Dnr KS07/3 450 Medborgarförslag om sophämtning Medborgarförslag

6 En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att ensamstående, pensionärer och fastighetsägare av enfamiljshus undantas från kraven för abonnemang för sophämtning var fjärde vecka. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att då de lokala föreskrifterna om avfallshantering i Arvika kommun antagits av kommunfullmäktige är det svårt att göra undantag från dem. Enligt miljöbalken är det inte tillåtet att göra skillnad mellan olika samhällsgrupper vad gäller renhållningstaxan. Åberopade bestämmelser i renhållningsordningen är motiverade av miljöskäl. Enligt miljöbalken är det inte tillåtet att göra skillnad mellan olika samhällsgrupper vad gäller renhållningstaxan. SMS 49 Dnr KS07/ Medborgarförslag om Goliatpoppeln på Sågudden Medborgarförslag En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att den fallna Goliatpoppeln på Sågudden behålls och används som klätterplats för barn. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att trädstammen inte är lämplig som lekredskap ur säkerhetssynpunkt. Förslag till ny lekplats på Sågudden kommer att presenteras under våren Trädstammen är inte lämplig som lekredskap ur säkerhetssynpunkt. Lekredskap ska vara fritt från delar med skarpa kanter eller farliga utskjutande delar.

7 SMS 50 Dnr KS06/ Medborgarförslag om gocartanläggning Medborgarförslag Två privatpersoner föreslår i ett medborgarförslag att Högvalta byggmaterial används som gocartanläggning. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att förslaget inte är aktuellt då lokalen ingick som en del i köpet av f. d. Mejeriet och kommer att nedmonteras under Arvika kommun har inte i dagsläget några lämpliga lokaler för gocart. SMS 51 Dnr KS06/ Medborgarförslag om plogad bana på Kyrkviken för skridskoåkning Medborgarförslag En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att en utredning görs om möjligheten att ploga en bana runt Kyrkviken för skridskoåkning. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att frågan varit aktuell förut men inget har genomförts med anledning av svårlösta frågor om säkerhet, ansvar och försäkringar.

8 Arvika kommun kan inte genomföra förslaget med hänsyn till svårlösta frågor om säkerhet, ansvar och försäkringar. SMS 52 Dnr KS06/ Medborgarförslag om offentliga toaletter Medborgarförslag En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att näringsidkare i Arvika kommun upplåter, mot ersättning från kommunen, sina toaletter för förbipasserande. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att man kommer att försöka få till stånd en uppgörelse med privata näringsidkare om att allmänheten får använda deras toaletter. Arvika kommun kommer att försöka få till stånd en uppgörelse med privata näringsidkare om att allmänheten får använda deras toaletter. Lösningen är dock endast ett komplement till kommunens offentliga toaletter. SMS 53 Dnr KS06/ Medborgarförslag om plats för skateboardåkning Medborgarförslag En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att en plats reserveras för skateboardåkning och att denna asfalteras. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen.

9 Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att en nyetablering av skateboardbana kräver planstudier och investeringsanslag. Önskemålet bör prövas i kommande fördjupande översiktsplanestudier och verksamhetsplanering. En nyetablering av skateboardbana kräver planstudier och investeringsanslag. Önskemålet får prövas i kommande fördjupande översiktsplanestudier och verksamhetsplanering. SMS 54 Dnr KS06/ Infart till Stena Gotthard Återvinning AB från Mötterudsvägen, Intressemöte för Mötterud och Lycke Skrivelse Intressemöte för Mötterud och Lycke vädjar i skrivelse till Arvika kommun att, i samband med att Stena Gotthard Återvinning AB bygger rangeringsplats, kommunen bygger infart till Stena från Mötterudsvägen. Detta skulle avlasta trafiken på Korpralsvägen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att enligt gällande planer ska anslutning till företaget ske via Korpralsvägen vilket också är fallet. Att angöra företaget via Mötterudsvägen är olämpligt då denna väg är smal, krokig och inte belagd. Enligt gällande planer ska anslutning till företaget ske via Korpralsvägen vilket också är fallet. Att angöra företaget via Mötterudsvägen är högst olämpligt med tanke på att denna väg inte är belagd samt att den är smal och krokig. Skrivelsen lämnas utan åtgärd. SMS 55 Dnr KS06/ Korsningen Korpralsvägen och skyltningen till Storkasberget, Intressemöte för Mötterud och Lycke

10 Skrivelse Intressemöte för Mötterud och Lycke uppmanar i skrivelse till Arvika kommun att något bör göras när det gäller trafiksituationen vid korsningen Korpralsvägen mot Storkasberget. Skyltningen till Storkasberget bör förnyas. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service föreslår i yttrande att man ges i uppdrag att se över siktförhållandena i korsningen och förnya skyltningen till Storkasberget. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service ges i uppdrag att se över siktförhållandena i korsningen samt förnya skyltningen till Storkasberget. SMS 56 Dnr KS06/ Trafikmiljön på Korpralsvägen, Mötteruds vägsamfällighetsförening Skrivelse Mötteruds vägsamfällighetsförening uppger i skrivelse att trafikmiljön försämrats sedan Stena Gotthard Återvinning AB etablerat sig på Viks industriområde. Det handlar om brott mot trafikregler, punkteringar och andra trafikfaror. Föreningen kräver att företaget ordnar en omlastnings- och uppställningsplats för sina och entreprenörernas fordon på mark som inte är avsedd för allmän trafik. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att företaget har iordningställt en ny rangerplats inne på egen tomt. Denna började nyttjas strax före årsskiftet Företaget har iordningställt en ny rangerplats inne på egen tomt som började nyttjas strax före årsskiftet Ärendet läggs till handlingarna.

11 SMS 57 Dnr KS06/ Trafiken mellan Vinkelvägen och Edgrensgatan Skrivelse En privatperson framför i skrivelse önskemål om att gatudelen mellan Vinkelvägen och Edgrensgatan stängs av. Det är mycket trafik och hastigheterna är höga. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att man inte bedömer frågan som något större problem utan föreslår att skrivelsen lämnas utan åtgärd. Trafiken har studerats på plats och det kan konstateras att det sker en viss trafikökning i samband med att skolan börjar och slutar men detta bedöms inte som något större problem. Skrivelsen lämnas utan åtgärd. SMS 58 Dnr KS07/ Strandskyddsdispenser Fråga En privatperson undrar hur många dispenser från strandskyddet som beviljats respektive avslagits i Arvika kommun under respektive år från 2000 till Redovisning Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service redovisar en sammanställning. Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. SMS 59

12 Inkomna ärenden enligt listor Listorna den 5 april 2007 över anmälningsärende och remitterade ärenden läggs med godkännande av vidtagna åtgärder till handlingarna. SMS 60 Dnr KS06/ Gångbana genom Stommen, Gunnarskogs Bygdelag Skrivelse Gunnarskogs Bygdelag framför i skrivelse önskemål om att åtgärder vidtas för anläggande av gångbana genom Stommen. Trafiksituationen är inte bra vid genomfartsleden genom Stommens samhälle i Gunnarskog. En alternativ lösning är att rusta upp kärrvägen mellan fastigheterna Där Uppe och Ängen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna på vägsträckan ej är tillfredsställande och att åtgärder behövs. En gångförbindelse utmed länsvägarna 873 och 869 är att föredra. Vägverket är ansvarig väghållare och beslutar om åtgärder. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service ges i uppdrag att i samråd med Vägverket pröva alternativa trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder. SMS 61 Dnr KS07/ Dnr KS07/ Ekonomisk uppföljning Information om ekonomisk uppföljning. Uppföljningen läggs till handlingarna.

13 SMS 62 Dnr KS06/ Försäljning av fastighet, Gunnarskogs Stom 1:196 Bakgrund Kommunfullmäktige beslöt att bemyndiga kommunstyrelsen att sälja fastigheten Gunnarskogs Stom 1:196. Förslag Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service föreslår att fastigheten Gunnarskogs Stom 1:196 säljs för en köpeskilling av tkr. Utskottets förslag till kommunstyrelsen 1 Köpekontrakt för försäljning av fastigheten Gunnarskogs Stom 1:196 för en köpeskilling av tkr godkänns. 2 Kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson och verksamhetschefen ges i uppdrag att underteckna köpehandlingarna. SMS 63 Dnr KS07/ Fördelning av kartbidrag, OK Jösse och OK Mangen Bakgrund Enligt överenskommelse med OK Mangen och OK Jösse kan föreningarna erhålla kartbidrag och för detta ändamål budgeteras 80 tkr/år. För år 2006 redovisar OK Jösse kr och OK Mangen kr i kostnader för kartproduktionen. Förslag Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service föreslår att föreningarna beviljas 70 % av redovisade kostnader i kartbidrag.

14 Föreningarna OK Jösse och OK Mangen beviljas 70 % av redovisade kostnader i kartbidrag vilket ger OK Jösse ett bidrag på kr och OK Mangen kr i bidrag. Bidragen belastar konto 3054, Övrig fritidsverksamhet. SMS 64 Dnr KS07/ Ansökan om bidrag, föreningar som bedriver social stödverksamhet Ärende Föreningar som bedriver en social stödverksamhet riktad till personer med missbruksproblem eller andra sociala svårigheter har möjlighet att söka föreningsbidrag till sin verksamhet. Sex lokala föreningar har ansökt om föreningsbidrag. Förslag Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service föreslår att kr fördelas till de sex föreningar som ansökt om föreningsbidrag kr fördelas till sex föreningar i Arvika som bedriver lokal verksamhet för att stödja och hjälpa människor i en socialt utsatt situation. Föreningsstöd utgår till Sällskapet Länkarna LP-verksamheten BOJ, Brottsofferjouren i Arvika, Eda och Årjäng Kvinnojouren Eva Verdandi FMN, Föräldraföreningen mot narkotika kr kr kr kr kr kr Bidragen belastar konto 5582, Föreningsbidrag. SMS 65 Dnr KS07/ Ansökan om justering av maxbidrag, Team Westom MC, Arvika Idrottssällskap och Arvika Tennisklubb samt ansökan om att få ingå i gruppen som erhåller driftbidrag, Arvika Skateboardsällskap

15 Bakgrund Driftbidraget är ett viktigt stöd till föreningslivet. Föreningarnas redovisade kostnader för anläggningarna under 2006 ligger till grund för 2007 års driftbidrag. Fritidsnämnden har fattat beslut om maxtak för bidraget. Ansökan Team Westom MC, Arvika Idrottssällskap och Arvika Tennisklubb ansöker om en justering av sina maxbelopp. Arvika Skateboardsällskap ansöker om att få ingå i gruppen som erhåller driftbidrag. Förslag Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service föreslår att Team Westom MC, Arvika Idrottssällskap och Arvika Tennisklubb beviljas en höjning av maxbidraget och att Arvika Skateboardsällskaps ansökan avslås. 1 Team Westom MC beviljas en höjning av maxbidraget med kr till kr, dock max 70 % av redovisade kostnader. 2 Arvika Idrottssällskap beviljas en höjning av maxtaket med kr till kr för spårpreparering och drift av konstsnöanläggningen på Vik. Föreningen beviljas 100 % av redovisade kostnader upp till maxtaket. 3 Arvika Tennisklubb beviljas en höjning av maxbidraget med kr till kr, dock max 70 % av redovisade kostnader. 4 Arvika Skateboardsällskaps ansökan avslås med hänvisning till tecknat avtal. 5 Driftbidrag beviljas för år 2007 enligt redovisad sammanställning. Driftbidrag belastar konto 3054, Övrig fritidsverksamhet. SMS 66 Dnr KS07/ Ansökan om bidrag, Ideella föreningen Hamnfestivalen Ansökan

16 Ideella föreningen Hamnfestivalen ansöker om ett bidrag på 55 tkr till årets upplaga av Hamnfestivalen. Förslag Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service föreslår att föreningen beviljas ett bidrag på 50 tkr. Föreningen beviljas ett bidrag på 50 tkr. Bidraget belastar konto Kulturella arrangemang. SMS 67 Dnr KS07/ Seminarium om avfallslagstiftning, Region Värmland Ärende Region Värmland inbjuder till seminarium om avfallslagstiftning. Jonas Ås (s) och Roy Pettersson (m) deltar i seminariet.

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-16 235 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp)

Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 mars 2000 Kf 31 Dnr KS99/587 401 Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp) Leif Björnlod ger i motion från den 22

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer