SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnad, miljö och service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnad, miljö och service 2007-04-05"

Transkript

1 ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnad, miljö och service Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl Beslutande Utses att justera Inger Hjerpe, ordförande (s) Nils-Gunnar Andersson (s) Pia Embretsen (s), ersättare för Torgny Danielsson (s) Marika Jakobsson (s), 41-54, Jonas Ås (s) Roy Pettersson (m) Lennart Malmqvist (m) Alf Danielsson (c) Martin Strandberg (kd), 61 Pia Embretsen Justeringens Kommunledningsstaben, kansli plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande _ Inger Hjerpe Pia Embretsen Protokoll är justerat. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnad, miljö och service Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstaben, kansli

2 SMS 41 Dnr KS07/ Information om informationsplats vid Mosseberg, riksväg 61 från Norge Verksamhetschefen informerar om informationsplats vid Mosseberg, riksväg 61 från Norge. SMS 42 Dnr KS07/ Avtal om privatimporterade glasförpackningar, Svensk GlasÅtervinning AB Förslag Svensk GlasÅtervinning AB (SGÅ) samlar in och förädlar glasförpackningar. Privatinförda glasförpackningar betraktas dock som hushållsavfall som kommunen har ansvar för. Denna hantering är inte lämplig. Nu finns ett förslag som innebär att SGÅ även ska ta hand om privatinförda glasförpackningar, kommunen betalar då kr/år till SGÅ. 1 Renhållningschefen ges i uppdrag att underteckna avtalet. 2 Teknisk försörjning ges i uppdrag att hantera merkostnaden i förslag till renhållningstaxa SMS 43 Dnr KS07/ Förvärv av del av fastighet, Lycke 2:13 Förslag Ägarna till fastigheten Lycke 2:13 önskar avyttra del av fastigheten till Arvika kommun. Jäv Nils-Gunnar Andersson (s) deltar inte i handläggningen av ärendet.

3 1 Avtalet om fastighetsreglering för del av Lycke 2:13 skifte 1 till en köpesumma av 600 tkr godkänns. 2 Finansiering sker genom tilläggsanslag från eget kapital med 600 tkr. 3 Kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson och verksamhetschefen ges i uppdrag att underteckna avtalet om fastighetsreglering. SMS 44 Dnr KS07/ Ändring av förbundsordning, Värmlands läns kalkningsförbund Ärende En ändring av förbundsordningen för Värmlands läns kalkningsförbund har gjorts. Ändringen ska fastställas av medlemmarnas kommunfullmäktigen för att bli gällande. Miljöchefen föreslår i yttrande att ändringen, att man inte längre utser två ersättare för revisorerna, fastställs. Ändringen av 6 i förbundsordningen för Västra Värmlands kalkningsförbund fastställs. SMS 45 Dnr KS06/ Motion om gymnastik- och danslokal, Lars-Ove Jansson (s) Motion Lars-Ove Jansson föreslår i en motion att fritidsförvaltningen ges i uppdrag att utreda om det finns någon lokal vars golv kan beläggas med ett mjukare underlag för utövande av gymnastik och dans. Motionen remitterades till fritids- och kulturnämnden samt kommunstyrelsen.

4 Fritidsnämnden föreslår i yttrande att motionen bifalles och att fritidsförvaltningen ges i uppdrag att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen se över möjligheterna att inom det befintliga lokalbeståndet finna lösningar för berörda verksamheter. Kulturnämnden uppger i yttrande att man finner det intressant att en utredning genomförs. En intressant idé är att undersöka om Katedralen är en lämplig lokal för ändamålet. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att man utrett förslaget och funnit att Katedralen vid Solbergagymnasiet är lämplig om golvbeläggningen inklusive undergolv byts. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service har utrett frågan om att få till en lokal för dansundervisning och funnit att Katedralen vid Solbergagymnasiet är lämplig om golvbeläggningen inklusive undergolv byts. Motionen är därmed besvarad. SMS 46 Dnr KS06/ Motion om ljudförhållanden i Arvika kommuns förskolor, Lisbeth Öjstrand (fp) Motion Lisbeth Öjstrand föreslår i en motion att ljudförhållandena i kommunens förskolor undersöks och att resultatet rapporteras. Vid behov ska miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och KommunTeknik komma med förslag på vilka åtgärder som krävs för att skapa bättre ljudförhållanden i kommunens förskolor. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden uppger i yttrande att mycket gjorts för att förbättra ljudnivån i förskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att under hösten 2006 påbörja en kontroll av ljudnivån inom förskoleverksamheten.

5 Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service föreslår i yttrande att ljudabsorbenter monteras i rummen där det konstateras skadliga ljudnivåer. Ljudabsorbenter monteras i rummen där det konstateras skadliga ljudnivåer. Motionen är därmed besvarad. SMS 47 Dnr KS06/ Medborgarförslag om miljön vid järnvägsstationen Medborgarförslag En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att Arvika kommun kontaktar Banverket för att förbättra miljön invid järnvägsstationen. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att ett samarbete pågår med Banverket, fastighetsägaren Jernhusen och Värmlandstrafik för att bl a skapa en attraktiv och ökad tillgänglighet i området runt järnvägsstationen. Föranalyser, skisser och kostnadsbedömningar är under framarbetande och medel kommer att sökas. Förhoppningen är att medel beviljas och att en byggstart kan ske under Miljön vid järnvägsstationen kommer att ses över i samband med arbetet att tillskapa en knutpunkt för kollektivtrafiken. SMS 48 Dnr KS07/3 450 Medborgarförslag om sophämtning Medborgarförslag

6 En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att ensamstående, pensionärer och fastighetsägare av enfamiljshus undantas från kraven för abonnemang för sophämtning var fjärde vecka. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att då de lokala föreskrifterna om avfallshantering i Arvika kommun antagits av kommunfullmäktige är det svårt att göra undantag från dem. Enligt miljöbalken är det inte tillåtet att göra skillnad mellan olika samhällsgrupper vad gäller renhållningstaxan. Åberopade bestämmelser i renhållningsordningen är motiverade av miljöskäl. Enligt miljöbalken är det inte tillåtet att göra skillnad mellan olika samhällsgrupper vad gäller renhållningstaxan. SMS 49 Dnr KS07/ Medborgarförslag om Goliatpoppeln på Sågudden Medborgarförslag En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att den fallna Goliatpoppeln på Sågudden behålls och används som klätterplats för barn. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att trädstammen inte är lämplig som lekredskap ur säkerhetssynpunkt. Förslag till ny lekplats på Sågudden kommer att presenteras under våren Trädstammen är inte lämplig som lekredskap ur säkerhetssynpunkt. Lekredskap ska vara fritt från delar med skarpa kanter eller farliga utskjutande delar.

7 SMS 50 Dnr KS06/ Medborgarförslag om gocartanläggning Medborgarförslag Två privatpersoner föreslår i ett medborgarförslag att Högvalta byggmaterial används som gocartanläggning. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att förslaget inte är aktuellt då lokalen ingick som en del i köpet av f. d. Mejeriet och kommer att nedmonteras under Arvika kommun har inte i dagsläget några lämpliga lokaler för gocart. SMS 51 Dnr KS06/ Medborgarförslag om plogad bana på Kyrkviken för skridskoåkning Medborgarförslag En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att en utredning görs om möjligheten att ploga en bana runt Kyrkviken för skridskoåkning. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att frågan varit aktuell förut men inget har genomförts med anledning av svårlösta frågor om säkerhet, ansvar och försäkringar.

8 Arvika kommun kan inte genomföra förslaget med hänsyn till svårlösta frågor om säkerhet, ansvar och försäkringar. SMS 52 Dnr KS06/ Medborgarförslag om offentliga toaletter Medborgarförslag En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att näringsidkare i Arvika kommun upplåter, mot ersättning från kommunen, sina toaletter för förbipasserande. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att man kommer att försöka få till stånd en uppgörelse med privata näringsidkare om att allmänheten får använda deras toaletter. Arvika kommun kommer att försöka få till stånd en uppgörelse med privata näringsidkare om att allmänheten får använda deras toaletter. Lösningen är dock endast ett komplement till kommunens offentliga toaletter. SMS 53 Dnr KS06/ Medborgarförslag om plats för skateboardåkning Medborgarförslag En privatperson föreslår i ett medborgarförslag att en plats reserveras för skateboardåkning och att denna asfalteras. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen.

9 Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att en nyetablering av skateboardbana kräver planstudier och investeringsanslag. Önskemålet bör prövas i kommande fördjupande översiktsplanestudier och verksamhetsplanering. En nyetablering av skateboardbana kräver planstudier och investeringsanslag. Önskemålet får prövas i kommande fördjupande översiktsplanestudier och verksamhetsplanering. SMS 54 Dnr KS06/ Infart till Stena Gotthard Återvinning AB från Mötterudsvägen, Intressemöte för Mötterud och Lycke Skrivelse Intressemöte för Mötterud och Lycke vädjar i skrivelse till Arvika kommun att, i samband med att Stena Gotthard Återvinning AB bygger rangeringsplats, kommunen bygger infart till Stena från Mötterudsvägen. Detta skulle avlasta trafiken på Korpralsvägen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att enligt gällande planer ska anslutning till företaget ske via Korpralsvägen vilket också är fallet. Att angöra företaget via Mötterudsvägen är olämpligt då denna väg är smal, krokig och inte belagd. Enligt gällande planer ska anslutning till företaget ske via Korpralsvägen vilket också är fallet. Att angöra företaget via Mötterudsvägen är högst olämpligt med tanke på att denna väg inte är belagd samt att den är smal och krokig. Skrivelsen lämnas utan åtgärd. SMS 55 Dnr KS06/ Korsningen Korpralsvägen och skyltningen till Storkasberget, Intressemöte för Mötterud och Lycke

10 Skrivelse Intressemöte för Mötterud och Lycke uppmanar i skrivelse till Arvika kommun att något bör göras när det gäller trafiksituationen vid korsningen Korpralsvägen mot Storkasberget. Skyltningen till Storkasberget bör förnyas. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service föreslår i yttrande att man ges i uppdrag att se över siktförhållandena i korsningen och förnya skyltningen till Storkasberget. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service ges i uppdrag att se över siktförhållandena i korsningen samt förnya skyltningen till Storkasberget. SMS 56 Dnr KS06/ Trafikmiljön på Korpralsvägen, Mötteruds vägsamfällighetsförening Skrivelse Mötteruds vägsamfällighetsförening uppger i skrivelse att trafikmiljön försämrats sedan Stena Gotthard Återvinning AB etablerat sig på Viks industriområde. Det handlar om brott mot trafikregler, punkteringar och andra trafikfaror. Föreningen kräver att företaget ordnar en omlastnings- och uppställningsplats för sina och entreprenörernas fordon på mark som inte är avsedd för allmän trafik. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att företaget har iordningställt en ny rangerplats inne på egen tomt. Denna började nyttjas strax före årsskiftet Företaget har iordningställt en ny rangerplats inne på egen tomt som började nyttjas strax före årsskiftet Ärendet läggs till handlingarna.

11 SMS 57 Dnr KS06/ Trafiken mellan Vinkelvägen och Edgrensgatan Skrivelse En privatperson framför i skrivelse önskemål om att gatudelen mellan Vinkelvägen och Edgrensgatan stängs av. Det är mycket trafik och hastigheterna är höga. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att man inte bedömer frågan som något större problem utan föreslår att skrivelsen lämnas utan åtgärd. Trafiken har studerats på plats och det kan konstateras att det sker en viss trafikökning i samband med att skolan börjar och slutar men detta bedöms inte som något större problem. Skrivelsen lämnas utan åtgärd. SMS 58 Dnr KS07/ Strandskyddsdispenser Fråga En privatperson undrar hur många dispenser från strandskyddet som beviljats respektive avslagits i Arvika kommun under respektive år från 2000 till Redovisning Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service redovisar en sammanställning. Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. SMS 59

12 Inkomna ärenden enligt listor Listorna den 5 april 2007 över anmälningsärende och remitterade ärenden läggs med godkännande av vidtagna åtgärder till handlingarna. SMS 60 Dnr KS06/ Gångbana genom Stommen, Gunnarskogs Bygdelag Skrivelse Gunnarskogs Bygdelag framför i skrivelse önskemål om att åtgärder vidtas för anläggande av gångbana genom Stommen. Trafiksituationen är inte bra vid genomfartsleden genom Stommens samhälle i Gunnarskog. En alternativ lösning är att rusta upp kärrvägen mellan fastigheterna Där Uppe och Ängen. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service uppger i yttrande att trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna på vägsträckan ej är tillfredsställande och att åtgärder behövs. En gångförbindelse utmed länsvägarna 873 och 869 är att föredra. Vägverket är ansvarig väghållare och beslutar om åtgärder. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service ges i uppdrag att i samråd med Vägverket pröva alternativa trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder. SMS 61 Dnr KS07/ Dnr KS07/ Ekonomisk uppföljning Information om ekonomisk uppföljning. Uppföljningen läggs till handlingarna.

13 SMS 62 Dnr KS06/ Försäljning av fastighet, Gunnarskogs Stom 1:196 Bakgrund Kommunfullmäktige beslöt att bemyndiga kommunstyrelsen att sälja fastigheten Gunnarskogs Stom 1:196. Förslag Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service föreslår att fastigheten Gunnarskogs Stom 1:196 säljs för en köpeskilling av tkr. Utskottets förslag till kommunstyrelsen 1 Köpekontrakt för försäljning av fastigheten Gunnarskogs Stom 1:196 för en köpeskilling av tkr godkänns. 2 Kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson och verksamhetschefen ges i uppdrag att underteckna köpehandlingarna. SMS 63 Dnr KS07/ Fördelning av kartbidrag, OK Jösse och OK Mangen Bakgrund Enligt överenskommelse med OK Mangen och OK Jösse kan föreningarna erhålla kartbidrag och för detta ändamål budgeteras 80 tkr/år. För år 2006 redovisar OK Jösse kr och OK Mangen kr i kostnader för kartproduktionen. Förslag Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service föreslår att föreningarna beviljas 70 % av redovisade kostnader i kartbidrag.

14 Föreningarna OK Jösse och OK Mangen beviljas 70 % av redovisade kostnader i kartbidrag vilket ger OK Jösse ett bidrag på kr och OK Mangen kr i bidrag. Bidragen belastar konto 3054, Övrig fritidsverksamhet. SMS 64 Dnr KS07/ Ansökan om bidrag, föreningar som bedriver social stödverksamhet Ärende Föreningar som bedriver en social stödverksamhet riktad till personer med missbruksproblem eller andra sociala svårigheter har möjlighet att söka föreningsbidrag till sin verksamhet. Sex lokala föreningar har ansökt om föreningsbidrag. Förslag Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service föreslår att kr fördelas till de sex föreningar som ansökt om föreningsbidrag kr fördelas till sex föreningar i Arvika som bedriver lokal verksamhet för att stödja och hjälpa människor i en socialt utsatt situation. Föreningsstöd utgår till Sällskapet Länkarna LP-verksamheten BOJ, Brottsofferjouren i Arvika, Eda och Årjäng Kvinnojouren Eva Verdandi FMN, Föräldraföreningen mot narkotika kr kr kr kr kr kr Bidragen belastar konto 5582, Föreningsbidrag. SMS 65 Dnr KS07/ Ansökan om justering av maxbidrag, Team Westom MC, Arvika Idrottssällskap och Arvika Tennisklubb samt ansökan om att få ingå i gruppen som erhåller driftbidrag, Arvika Skateboardsällskap

15 Bakgrund Driftbidraget är ett viktigt stöd till föreningslivet. Föreningarnas redovisade kostnader för anläggningarna under 2006 ligger till grund för 2007 års driftbidrag. Fritidsnämnden har fattat beslut om maxtak för bidraget. Ansökan Team Westom MC, Arvika Idrottssällskap och Arvika Tennisklubb ansöker om en justering av sina maxbelopp. Arvika Skateboardsällskap ansöker om att få ingå i gruppen som erhåller driftbidrag. Förslag Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service föreslår att Team Westom MC, Arvika Idrottssällskap och Arvika Tennisklubb beviljas en höjning av maxbidraget och att Arvika Skateboardsällskaps ansökan avslås. 1 Team Westom MC beviljas en höjning av maxbidraget med kr till kr, dock max 70 % av redovisade kostnader. 2 Arvika Idrottssällskap beviljas en höjning av maxtaket med kr till kr för spårpreparering och drift av konstsnöanläggningen på Vik. Föreningen beviljas 100 % av redovisade kostnader upp till maxtaket. 3 Arvika Tennisklubb beviljas en höjning av maxbidraget med kr till kr, dock max 70 % av redovisade kostnader. 4 Arvika Skateboardsällskaps ansökan avslås med hänvisning till tecknat avtal. 5 Driftbidrag beviljas för år 2007 enligt redovisad sammanställning. Driftbidrag belastar konto 3054, Övrig fritidsverksamhet. SMS 66 Dnr KS07/ Ansökan om bidrag, Ideella föreningen Hamnfestivalen Ansökan

16 Ideella föreningen Hamnfestivalen ansöker om ett bidrag på 55 tkr till årets upplaga av Hamnfestivalen. Förslag Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service föreslår att föreningen beviljas ett bidrag på 50 tkr. Föreningen beviljas ett bidrag på 50 tkr. Bidraget belastar konto Kulturella arrangemang. SMS 67 Dnr KS07/ Seminarium om avfallslagstiftning, Region Värmland Ärende Region Värmland inbjuder till seminarium om avfallslagstiftning. Jonas Ås (s) och Roy Pettersson (m) deltar i seminariet.

Samhällsbyggnad, miljö och service

Samhällsbyggnad, miljö och service ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnad, miljö och service 2007-09-13 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Inger Hjerpe,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Samhällsbyggnad, miljö och service 2010-04-20 28 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-01-15

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-01-15 7ARVIKA KOMMUN Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-01-15 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 14.00-17.00 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (s) Nils-Gunnar Andersson (s) Mats Johansson (s),

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Utskottet Samhällsbyggnad, miljö och service 2010-10-21 101 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 14.00-16.15 Beslutande Ledamöter Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Pia Embretsen

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-09-11

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-09-11 Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-09-11 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl. 14.00 16.00 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (s) Torgny Danielsson (s) Jonas Ås (s) Roy Pettersson

Läs mer

Arvika kommun, allmänna utskottet

Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 8.30-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger kl 08.30 11.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Anders Söderström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Utskottet Samhällsbyggnad, miljö och service 2010-02-18 9 Plats och tid Mossebergs avfallsanläggning kl. 14.00-17.00 Beslutande Ledamöter Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson

Läs mer

Kommunledningsstabens kansli

Kommunledningsstabens kansli Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ylöjärvi, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersättare för Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s)

Läs mer

Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, Allmänna utskottet

Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, klockan 08.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund (S), ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) ersätter Claes Pettersson (S) Sten

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson (V) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-11 00 Beslutande Aina Wåhlund ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Pettersson (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service

Samhällsbyggnad, miljö och service ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnad, miljö och service 2007-06-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 14.00 17.30 Beslutande Utses att justera Inger Hjerpe,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-12-04

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-12-04 Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-12-04 Plats och tid Taserudsgymnasiet kl. 14.00-17.00 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (s) Nils-Gunnar Andersson (s) Torgny Danielsson (s) Marika Jakobsson (s)

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger kl 08.30 11.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Axelson (v)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gert Raiml (V) Jan Wettmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare för Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 15 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund (s)

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00 11.15 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) ej 36 Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service

Samhällsbyggnad, miljö och service Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-12-10 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 14.00-15.30 Beslutande Övriga deltagande Inger Hjerpe, ordförande (S) Uno Eriksson (M) ersättare för Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.05 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S), ersättare för Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lars-Ove Jansson, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service

Samhällsbyggnad, miljö och service Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-09-17 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 14.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Aina Wåhlund, ordförande (S) Lisbeth

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesrum Kongsvinger Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesrum Kongsvinger Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 12.15 Peter Söderström (S), ordförande Aina Wåhlund (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.30-17.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Arvika kommun, Allmänna utskottet

Arvika kommun, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Anders Söderström (S), ersättare för Sten Fransson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Utskottet Lärande och stöd 2009-10-14 177 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08.00-17.20 Beslutande Aina Wåhlund, (S), ordförande Carina Bönström (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Utskottet Lärande och stöd 2009-02-04 17 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, klockan 13 00-16 30 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Carina Bönström (S)

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Anders Söderström(s) ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Aina Whålund Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt (S) Peter Joensuu (M) Lars-Ove Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan Utskottet Lärande och stöd 2009-03-18 43 Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan 08 00-12 00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-08-19 132

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-08-19 132 Utskottet Lärande och stöd 2009-08-19 132 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-11:55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth

Läs mer

Allmänna utskottet 2007-06-11

Allmänna utskottet 2007-06-11 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ylöjärvi kl. 10.00-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, biträdande kommundirektör. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, biträdande kommundirektör. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 07.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Lars-Ove Jansson (S), ersättare för Inger

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-15 30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Uno

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd (7)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd (7) Utskottet Lärande och stöd 2009-01-07 1 (7) Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 00-10 20 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Margaretha von Wachenfeldt

Margaretha von Wachenfeldt Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.30 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-08-20 141

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-08-20 141 Utskottet Lärande och stöd 2008-08-20 141 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-12 20 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Gerd Axelsson (fp) ers för Lisbeth Öjstrand

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Utskottet Lärande och stöd

ARVIKA KOMMUN, Utskottet Lärande och stöd Utskottet Lärande och stöd 2008-04-02 59 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 00 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Margaretha von

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Ks 39 Dnr KS02/171 042 Tilläggsanslag/ombudgeteringar av driftanslag Ekonomiavdelningen översänder sammandrag av förslag till ombudgeteringar från driftbudget 2001.

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-17 00 Studiebesök på gymnasiesärskolan, Taserudsgymnasiet Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, måndagen den 29 november 2010, kl 14.00-15.55. Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Utskottet Lärande och stöd

ARVIKA KOMMUN, Utskottet Lärande och stöd Utskottet Lärande och stöd 2008-01-09 1(10) Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-12 00 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) 1, 08 30-09 30 Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 15.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-04-10

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-04-10 Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-04-10 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl. 14.00 17.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (s) Lena Hällberg Gurnett (s), ersättare för Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson (V) Jan

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 15 mars 2004

Protokoll Kommunstyrelsen 15 mars 2004 Protokoll Kommunstyrelsen 15 mars 2004 Ks 28 a Dnr KS04/175 100 Föreläsning "Välfärdsutmaningen" Björn Sundström, Svenska kommunförbundet föreläser om "Välfärdsutmaningen", som behandlar den utmaning vi

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-04-16

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-04-16 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-04-16 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 14.00-17.30 Beslutande Övriga deltagande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S), 40-45, 55-56, 58,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2001- kl. 08.30-10.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-04-15 62

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-04-15 62 Utskottet Lärande och stöd 2009-04-15 62 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08.00-14.55 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Pia Everskog (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.00 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson (V) Jan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54 Plats och tid Idrottsplatsen Vik, kl 13.15-16.30 2012-08-29 54 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart Malmqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Mattias Thorängen, bisittande sekreterare. Cecilia Lundqvist Hahne

Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Mattias Thorängen, bisittande sekreterare. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 10.30 Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.30 10.35 Peter Söderström, (S) ordförande Aina Wåhlund, (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-11-02

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-11-02 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 8.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Anders Söderström (S),

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-25 16

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-25 16 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 13.15-17.00 2011-01-25 16 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer