Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården"

Transkript

1 Ny genertion v lodförtunnnde läkemedel så påverkr de tndvården SAMMANFATTAT En ny genertion v perorl ntikogulnti hr lnserts. Dess kogultions hämmre är godkänd i Sverige som skydd emot stroke vid förmks flimmer. Det finns i dg ing klinisk studier på hur denn ny genertion läkemedel påverkr lödning vid odontologisk ingrepp. I väntn på sådn studier vill vi rekommender ett försiktigt tillväggångssätt vid omhändertgndet v dess ptienter. Referentgrnskd Accepterd för pulicering 16 feruri 2014 Oscr Hmmrfjord tdl, med dr, Ntionl Mxillofcil Unit, St Jmes's Hospitl, Jmes's Street, Dulin, Irelnd E-post: Bodil Lund ötdl, med dr, docent, Avd för orofcil dignostik och kirurgi, Enheten för käkkirurgi, Inst för odontologi, Krolinsk institutet; Käkkirurgisk kliniken, Krolinsk universitetssjukhuset, Huddinge Görn Gynther ötdl, med dr, docent, verksmhetschef, Käkkirurgisk kliniken, Krolinsk universitetssjukhuset, Huddinge och Soln Crin Krüger-Weiner ötdl, med dr, universitetsdjunkt, Avd för orofcil dignostik och kirurgi, Enheten för käkkirurgi, Inst för odontologi, Krolinsk institutet; Käkkirurgisk kliniken, Krolinsk universitetssjukhuset, Huddinge B ehndling med ntikogulntium är en centrl del i mång sjukdomstillstånd. I över 60 års tid hr wrfrin vrit det end llmänt tillgänglig perorl ntikogulernde läkemedlet. Läkemedel som cetylslicylsyr (till exempel Tromyl ) och clopidogrel (till exempel Plvix ) påverkr hemostsen genom tt hämm tromocytfunktion och räkns således till läkemedelsgruppen tromocythämmre. Tromocythämmre nvänds i likhet med ntikogulernde läkemedel för tt hämm lodproppsildning, men hr en mildre effekt på hemostsen och kommer inte tt eskrivs närmre i denn rtikel. Antikogulernde läkemedel som injicers (prenterl läkemedel), som exempelvis heprin, kommer heller inte tt erörs i denn rtikel då dess läkemedel sälln nvänds för långtidsehndling. För en översiktlig eskrivning v primär och sekundär hemostsen (kogultionen): se respektive fktrutor. Rivroxn (Xrelto ) Apixn (Eliquis ) Edoxn (Lixn ) IX X VIII X V Protromin Tromin Digtrn (Prdx ) Firinogen Firin Wrfrin hr mång negtiv sidor vd gäller läkemedelsinterktioner, iverkningr smt ett smlt terpeutiskt fönster, inom vilket det kn vr svårt tt kontroller ptienten. Vidre är viss ptienter mycket svår tt håll inom korrekt inr (pk)-värde, vilket kräver tät kontroller. Således finns det ett stort intresse för tt utveckl läkemedelslterntiv med mer fördelktig egenskper. Under de senste åren hr två ny grupper v ntikogulnti godkänts för nvändning i Nordmerik (Us och Knd), Jpn och inom Europeisk Unionen. Till skillnd från wrfrin, som indirekt vi hämning v vitmin K hämmr kogultionsfktorern II, VII, IX och X smt protein S och protein C, verkr den ny genertionen ntikogultionsläkemedel genom tt, direkt och specifikt, hämm kogultionskskden. Denn hämning sker vi tromin eller fktor X (figur i) [1]. Dess ny läkemedel kn dels in i två läkemedelsgrupper; direkt trominhämmre estående v digtrn (Prdx ) Figur I. Kogultionskskden och måltvlorn för den ny genertionen läkemedel för ntikogulntiehndling. 60 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 106 NR

2 Hmmrfjord et l: Ny genertion v lodförtunnnde läkemedel FAKTA 1. PRIMÄR HEMOSTAS Aktiverd tromocyt vwf Fktor V Fktor XIII Firinogen ADP, C 2+ serotonin } } Från lfgrnul Från dense odies Tromocyt Tromocyt Tromocyt Firinogen von Willenrndfktorn GP II/III-receptor GPI-receptor Blottt kollgen von Willenrndfktor (vwf) som finns fritt i plsmn inder till lottt kollgen i det skdde endotelet. vwf kn sedn ind till GI-receptorn på tromocyten. När tromocytern dhererr, ktivers de och degrnulerr. Vid degrnuleringen släpps innehållet ut från tromocytens lf-grnule och dense odies. Efter ktiveringen lotts en ny receptor på tromocytens yt, GPII/III. GPII/III inder åde firinogen och vwf, vilket leder till ggregering v tromocyter så tt en plugg ilds som täpper igen kärlskdn. FAKTA 2. SEKUNDÄR HEMOSTAS Protromin Tromin Lösligt firin Tromocyt FV FX FIX FXI FVII Firin Extern vägen GPI vwf kollgen Intern vägen Suendotel C 2+ Tissue fctor Sekundär hemosts, eller kogultion, inneär tt tromocytpluggen från den primär hemostsen förstärks med firin. På tromocytens yt sker indning och ktivering v kogultionsfktorer, vilk förekommer som spårämnen i plsmn. Aktiveringen kn ske genom den extern vägen (fktor VII inder till tissue fctor, som exponers i lodet vid vävndsskd) eller den intern vägen (fktor XII inder till lottlgt kollgen i kärlskdn). tndläkrtidningen årg 106 nr

3 TABELL 1. Egenskper hos de perorl läkemedlen för ntikogulntiehndling [4, 5, 18]. Wrfrin Digtrn Rivroxn Apixn Verkningsmeknism Inhiering v syntetisering v fktor II, VII, IX och X Direkt tromininhiering Direkt fktor X-inhiering Direkt fktor X-inhiering Biotillgänglighet > 95 % 6 % % > 50 % Hlveringstid h h 5 13 h 8 15 h Eliminering 100 % lever 80 % njure 20 % lever Kontrollering v effekt 33 % njure 66 % lever J (INR-värde) Nej Nej Nej Antidot (reverserre) J Nej Nej Nej 25 % njure 75 % lever och direkt fktor X-hämmre såsom rivroxn (Xrelto ), pixn (Eliquis ) smt edoxn (Lixin ). Sedn 2012 är de tre först nämnd läkemedlen medtgn i Europen Society of Crdiologys riktlinjer, som även stöds v Svensk Crdiologföreningen. Indiktionen är tt föreygg kompliktioner på grund v tromoser, så som ischemisk stroke orskd v icke-vlvulärt förmksflimmer, vilket är en v de vnligste orskern till ntikogulntiehndling [2]. Det först läkemedlet som introducerdes vr digtrn och snrt därefter introducerdes även rivroxn och pixn [3 5]. Edoxn är hittills endst licensierd i Jpn och kommer således inte tt eskrivs i denn rtikel. Digtrn, rivroxn och pixn är ll godkänd i Sverige, och täcks inom högkostndsskyddet för prevention v ischemisk stroke orskd v systemisk emoli vid förmksflimmer. Icke-vlvulärt förmksflimmer är den vnligst förekommnde hjärtrytmin och prevention v ischemisk stroke orskd v systemisk emoli är en centrl del i ehndlingen v dess ptienter [6]. Tidigre i år visde en svensk screeningstudie tt v individer, vid en ålder v år, hde så mång som 13,9 procent denn typ v förmksflimmer. För smtlig dess ptienter är det indicert med ntikogulntiehndling, undntget när specifik kontrindiktion föreligger [7]. Digtrn, rivroxn och pixn uppvisr mång fördelktig egenskper gentemot wrfrin: exempelvis kräver dess»digtrn, rivroxn och pixn uppvisr mång fördelktig egenskper gentemot wrfrin: Exempelvis kräver dess inte kontinuerlig INR (PK)-värden, risken för intrkrniell lödning är lägre och de uppvisr etydligt färre läkemedelsinterktioner «inte kontinuerlig inr (pk)-värden, risken för intrkrniell lödning är lägre och de uppvisr etydligt färre läkemedelsinterktioner. Nckdelrn innefttr, förutom en etydligt högre kostnd, tt lödningsenägenheten inte går tt undersök lik säkert som med wrfrin (inrvärde) smt tt ing specifik reversernde läkemedel finns tt tillgå vid omfttnde lödning. Wrfrin kn vid ehov effektivt reversers genom dministrering v protrominkomplexkoncentrt [8]. Någr v dess ny läkemedels egenskper eskrivs i reltion till wrfrin i tell i. Nedn eskrivs digtrn, rivroxn och pixn individuellt i korthet. direkt trominhämmre Digtrn (Prdx ) I oktoer 2010 godkändes digtrn v det meriknsk läkemedelsverket (fd) för vuxn som hr förmksflimmer och nses h en förhöjd risk tt drs v ischemisk stroke. Digtrn är även godkänt för profylx v venös tromoemolisk sjukdom hos ptienter som genomgått protesopertion i höft- eller knäled. Den ntikogulntisk effekten uppnås genom tt ktivering v tromin hämms och genom dett även omvndlingen v firinogen till firin [9]. På dett sätt hämms lodkogelformtion. Digtrn dministrers som en pro-drog (digtrn exetilte) som ktivers i levern till digtrn och senre eliminers vi njurrn [10]. Således justers dosen för ptienter med nedstt njurfunktion för tt undvik icke önskde ieffekter i form v lödning. Eliminering v digtrn vi njurrn sker vi ett specifikt utsöndringssystem vrpå läkemedel som interfererr eller konkurrerr med dett system kn ge upphov till läkemedelsinterktioner [11]. Exempel på läkemedel som intergerr med digtrn på dett sätt är klritromycin, krmzepin och systemisk ntiiotik, så kllde zoler, till exempel 62 tndläkrtidningen årg 106 nr

4 Hmmrfjord et l: Ny genertion v lodförtunnnde läkemedel ketoconzol [12]. Jämfört med wrfrin uppvisr dock digtrn få läkemedelsinterktioner och hr en etydligt mer förutsägr effektivitet. I dg finns dock ingen motsvrighet till wrfrins inr-test för digtrn, vilket gör det svårt tt exkt vet lödningsenägenheten hos en ptient vid ett specifikt tillfälle. Inte heller finns något specifikt reversernde läkemedel tt tillgå vid omfttnde lödning [12]. direkt fktor X-hämmre Rivroxn (Xrelto ) Rivroxn vr det först läkemedlet i gruppen direkt fktor X-hämmre tt li godkänt och introducert på mrknden. Utöver tt vr godkänt för indiktionern nämnd för digtrn är rivroxn i Sverige även godkänt för ehndling v djup ventromos och föreyggnde v återkommnde djup ventromos och lungemoli. Rivroxn metolisers främst v CYPsystemet i levern, i synnerhet v CYP3A4, vilket gör den något mer utstt för potentiell läkemedelsinterktioner än digtrn. Dock hr mn sett tt även om klritromycin, som är en potent CYP3A4-inhiitor, signifiknt ökr plsmkoncentrtionen v rivroxn, edöms dett inte h någon klinisk etydelse [13]. Eliminering v rivroxn sker även vi njurrn genom smm meknism som för digtrn, vilket gör tt läkemedelsdosen måste reducers hos ptienter som hr signifiknt nedstt njurfunktion [14]. Rivroxn uppvisr liknnde interktionsprofil som digtrn. I likhet med digtrn finns ingen motsvrighet till wrfrins inr-test för rivroxn, och det finns heller inget specifikt reversernde läkemedel tt sätt in vid okontrollerd lödning [12, 15]. Apixn (Eliquis ) Apixn delr mång likheter med rivroxn vd gäller egenskper smt indiktioner. Dock är pixn inte godkänt för ehndling v djup ventromos. Metolism och eliminering sker i likhet med rivroxn vi levern, CYP-systemeroende smt icke-cyp-systemeroende, och vi njurrn [12, 16]. Läkemedelsinterktioner dels snnolikt till stor del med rivroxn, men då pixn hr nvänts kortre tid finns det färre klinisk dt tt tillgå [16]. I likhet med digtrn och rivroxn finns ingen monitoreringsmöjlighet för pixn och det finns inget specifikt reversernde läkemedel.» Nckdelrn innefttr, förutom en etydligt högre kostnd, tt lödningsenägenheten inte går tt undersöks lik säkert som med wrfrin (INR-värde) smt tt ing specifik reversernde läkemedel finns tt tillgå vid omfttnde lödning.«hänsynstgnden till den ny genertionen ntikogulnti i tndvården Det finns i dg ing klinisk studier på hur denn ny genertion läkemedel påverkr lödning vid odontologisk ingrepp. I dgsläget finns heller ing riktlinjer, vre sig i Europ eller i Nordmerik, för hur odontologisk ingrepp sk genomförs när ptienten står på något v dess läkemedel. Litterturen inom området är än så länge egränsd till enstk översiktsrtiklr [17]. På grund v vsknd v studier i ämnet är det svårt tt vet hur ptienter som nvänder något v dess läkemedel och som är i ehov v dentl extrktioner eller orlkirurgisk ingrepp ör ehndls. I väntn på klinisk studier nser vi det rimligt tt rekommender ett något försiktigt tillväggångssätt vid omhändertgndet v dess ptienter. Klrt är tt vsknden v specifik reversernde läkemedel smt monitoreringsmöjligheter försvårr eslutfttndet vid ehndlingsplneringen. Grundt på tillgänglig informtion smt rekommendtioner från Svensk Sällskpet för Tromos och Hemosts föreslår vi tt följnde tillväggångssätt är lämpligt inför ehndling [19]: n Omsorgsfullt upptg v nmnes för tt utred om det föreligger ytterligre fktorer som kn påverk ptientens lödningstendens eller det ktuell läkemedlets effekt. n Vid depurtion eller okomplicerd extrktion ehålls digtrn, rivroxn eller pixn. Efter ingreppet ör området komprimers med en kompress fuktd med trnexmsyr (till exempel Cyklokpron ) under en timme. Lämplig lösning erhålles om en rustlett Cyklokpron löses upp i 10 ml vtten. Under det närmste dygnet sk vrm dryck undviks. Det är också olämpligt tt låt ptienten skölj med Cyklokpron då det kn spol ort ett eventuellt kogel [19]. n Vid opertiv extrktion/dentolvolär kirurgi och norml njurfunktion sätts digtrn, rivroxn eller pixn ut dgen före opertion och återinsätts dgen efter. Ingen ersättnde ntikogulnti ehövs. Hr ptienten nedstt njurfunktion ehöver digtrn, rivroxn eller pixn sätts ut tidigre [19]. Läkre ör konsulters före ingreppet. Använd trumtisk teknik, tillsätt loklt verknde hemosttikum som exempelvis Surgicel eller Tissue-Fleece smt ntifirinolytikum som trnexmsyr (till exempel Cyklokpron ) enligt ovn eskrivning. Vidre är suturering tt rekommender. n Vid postopertiv lödning: Behndl som vid postopertiv lödning för ptient som står på wrfrin. Kontkt sjukhus om lödningen är omfttnde och hemosts inte uppnås. n nsid-preprt ör förskrivs med försiktighet till ptienter som står på digtrn eller tndläkrtidningen årg 106 nr

5 Birgitt Jälevik Odont dr, ötdl, Centrum ser: 30 procent. emlj. Störningr i emljildningen tndläkrtidningen årg 101 nr d c och färg. grv. Figur III. MIH Lrs Sennery odont dr, prof, Avd för iomterilvetenskp, Inst för klinisk vetenskper, Shlgrensk kdemin, Göteorgs universitet E-post: iomterils.gu.se Stefn Lundgren odont dr, prof, Käkkirurgisk kliniken, Odontologisk inst, Medicinsk fkulteten, Umeå universitet Lrs Rsmusson med dr, prof, Avd för orl & mxillofcil kirurgi, Inst för odontologi, Shlgrensk kdemin, Göteorgs universitet 64 Sennery et l TEMA VÄVNADSFÖRANKRADE IMPLANTAT Figur II. Bentgning från symphysis mndile. () Friläggning och () preprtion v enlock. SAmmANfATTAT Mång ptienter hr ehov v enuppyggnde Hur mycket en som krävs för ett fullgott resultt är inte helt klrlgt. De kortste implntten en teknik- och tekniker för tt möjliggör implnttehndling. Här presen- till 4 mm. Rent kirurgiskt skulle mn kunn sätt litterturöversikt är cirk 7 till 8 mm lång med en dimeter v 3,5 hndlingsfilosofi och utildning smt på de iolo- ett implntt utn lottde gängor i en envolym ters en översikt v de vnligste gisk eller ekonomisk förutsättningrn tt möt som är cirk 5 x 7 mm. Ur en protetisk synvinkel envolyms öknde teknikern. dess krv. På en änden v skln hr vi situtio- kn dett vr olämpligt iomekniskt och estetiskt. Bsert på långtidsuppföljningr v frm- nen där implntt sätts när det inte finns tillräck- Accepterd för pulicering 14 ugusti 2009 ligt med en för tt möjliggör instlltion och för llt mskineretde Brånemrksimplntt, inläkning v implntt för förnkring v en ro. verkr det som om implntt kortre än 10 mm är örlust v tänder leder i vriernde grd I den ndr änden v skln hittr vi situtioner mindre lyckosmm än längre implntt, vilket till nedrytning v det lveolär enet där mn nvänder vävndsuppyggnde tekniker också är en utredd uppfttning. Senre uppfölj- smt en ökd utredning v käkhålorn med mål tt återställ den ursprunglig morfoloningsstudier hr vist på liknnde resultt med i den posterior mxilln, vilket resulterr i tt mängden en för integrtion v tion. Dett inneär tt uppfttningen om ehovet ero på tt vi sedn ett tiotl år nvänder ytmogin, även om dett inte ehövs för osseointegr- lång såväl som kort implntt [2]. Dett kn orl implntt minskr [1]. Infektioner, cystisk v enuppyggnd vrierr eroende vr på skdifierde implntt med ättre inläkningsegenskper och tt klinikern generellt sett är ättre förändringr, tumörer, trum, ntomisk vrinter och kongenitl vsknd v vävnd är ndr en terpi som självklr kn en nnn se det som iomekniskt skolde. Dock är litterturen motln mn efinner sig. Där en ehndlre uppfttr orsker till tt mn kn hmn i en sitution med överterpi. Det finns även geogrfisk skillnder sägelsefull när det gäller överlevnden för kort indekvt enmängd för implntt i åde över- där vi i Skndinvien är tämligen konservtiv implntt i mxillns posterior delr. Ptienter och underkäken. Mång ptienter hr därför ett medn enuppyggnde tekniker oft nvänds i med resorerde käkr där envolymen understiger ovn nämnd 5 x 7 mm ställer i dg även de med ett enfilter under preprtion tgning från höftliggör implnttehndling. riktlinjer när mn sk utför enuppyggnde te- krv på fst protetisk lösningr. Nedn följer v implnttsäten. () Benspån. kmmen. () Ben- Målet med en implnttehndling är i först rpier i smnd med implnttehndling. Den en översikt v de vnligste envolymsöknde lock som kn dels hnd tt ersätt förlorde tänder för tt återställ vetenskplig litterturen är också sprsm när ehndlingsteknikern. eller mls. en god ettfunktion. Därtill finns det en glidnde det gäller systemtisk genomgångr v ehnd- Figur III. () Uppsmling v enspån Figur IV. () Ben- ehov v enuppyggnde tekniker för tt möj- resten v världen. Dett gör det svårt tt fstställ skl v estetisk mål vilk eror på ptientens lingslterntiven: Systemtic reviews och Rndo- en översikt v enuppyggnde tekniker önskemål, på den ehndlnde tndläkrens emised Controlled Trils (rct). och klinisk resultt (figur iii) eller genom vskrpning v enytorn Tgning v utologt en med särskild enhyvlr eller skrpor. Beroende på områdets omfttning kn ett en- För större rekonstruktioner nvänds en från c trnsplntt ts introrlt eller extrorlt. Vid ett höftkmmen (figur iv). Beroende på entg- egränst ingrepp för en- eller flertndsluck i ningsteknik kn mn få lock som estår v åde den prtiellt etndde ptienten, hämts trns- kortiklt och trekulärt en till olik grder. Det plnttet vnligen från rmus mndiule (figur kortikl enet nses mer resistent mot postopertiv resorption än det mjuk trekulär enet med fissurorr eller ensåg under loklnestesi. och nvänds vnligen för uppyggnd, medn Beniten som till störst del estår v kortiklt det trekulär enet nvänds för tt pck mel- en kn nvänds som ett lock eller mls för ln enlocken och som inlägg i sinus mxillris pckning på kristn, i defekter och i sinus mxill- och näsgolvet. Dett ingrepp görs i llmänhet ris. Moriditetsstudier hr vist tt ptientern i nrkos på inneliggnde ptient. En korrekt i) eller melln de åd formen mentle (figur ii) Figur I. Bentgning från rmus mndiu- i llmänhet hr mindre esvär efter entgning trumtisk entgning leder i dg i llmänhet le. () Friläggning. () Efter preprtion. från rmus jämfört med hkn [1]. till få postopertiv kompliktioner. Det är dock (c) Benit som kn nvänds hel eller mld Andr mindre invsiv tekniker för tt få till- viktigt tt kirurgen är väl förtrogen med den lokl ntomin för tt förhindr störning v muslr i ett filter under orrning i närliggnde en kelfästen och nervfunktion i området [1]. efter losstgning med osteotom. gång till entrnsplntt är tt sml enprtik- tndläkrtidningen årg 102 nr tndläkrtidningen årg 102 nr Gitte Bruun fdelingstndlæge, Artikeln är tidigre pulicerd i Tndlægeldet 2013; 117: tillräckligt definierde «illustrtion: colourox 67 Hmmrfjord et l: Ny genertion v lodförtunnnde läkemedel»vår erfrenhet v dess läkemedel är dock tt dentl extrktioner går tt genomför utn tt läkemedelsehndlingen ehöver modifiers eller sätts ut.«rivroxn på grund v en ökd risk för gstrointestinl lödning eller intrkrniell lödning [15]. n Vid lödningskompliktion är det viktigt tt rpporter dett som en läkemedelsiverkn för tt ök kunskpen kring denn risk. Vår erfrenhet v dess läkemedel är dock tt dentl extrktioner går tt genomför utn tt läkemedelsehndlingen ehöver modifiers eller sätts ut. Extr försiktighet ör ts om ptienten hr nedstt njurfunktion eller v någon nnn nledning hr en ökd lödningstendens. Interktionsprolemtiken smt den individuell inställningen v dess ny preprt är etydligt mindre än med wrfrin. Trots det är det viktigt tt t dess läkemedel i ektnde vid ehndlingsplnering, i synnerhet om käkkirurgisk ingrepp sk utförs. REFERENSER 1. Levy JH, Key NS, Azrn MS. Novel orl nticogulnts: Implictions in the periopertive setting. Anesthesiology 2010; 113(3): Epu 2010/08/ Cmm AJ, Lip GY, De Cterin R, Sveliev I, Atr D, Hohnloser SH, et l focused updte of the ESC Guidelines for the mngement of tril firilltion. An updte of the 2010 ESC Guidelines for the mngement of tril firilltion developed with the specil contriution of the Europen Hert Rhythm Assocition. Europce: Europen pcing, rrhythmis, nd crdic electrophysiology: Journl of the working groups on crdic pcing, rrhythmis, nd crdic cellulr electrophysiology of the Europen Society of Crdiology. 2012; 14(10): Epu 2012/08/ Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Reilly PA, Wllentin L. Newly identified events in the RE-LY tril. The New Englnd journl of medicine. 2010; 363(19): Epu 2010/11/ Ptel MR, Mhffey KW, Grg J, Pn G, Singer DE, Hcke W, et l. Rivroxn versus wrfrin in nonvlvulr tril firilltion. The New Englnd journl of medicine. 2011; 365(10): Epu 2011/08/ Grnger CB, Alexnder JH, McMurry JJ, Lopes RD, Hylek EM, Hnn M, et l. Apixn versus wrfrin in ptients with tril firilltion. The New Englnd journl of medicine. 2011; 365(11): Epu 2011/08/ Lip GY, Bongiorni MG, Dorenu D, Lewlter T, Hstrup Svendsen J, Blomstrom- Lundqvist C. Novel orl nticogulnts for stroke prevention in tril firilltion: results of the Europen Hert Rhythm Assocition survey. Europce: Europen pcing, rrhythmis, nd crdic electrophysiology: journl of the working groups on crdic pcing, rrhythmis, nd crdic cellulr electrophysiology of the Europen Society of Crdiology. 2013; 15(10): Epu 2013/09/ Frierg L, Engdhl J, Frykmn V, Svennerg E, Levin LA, Rosenqvist M. Popultion screening of 75- nd 76-yer-old men nd women for silent tril firilltion (STROKESTOP). Europce: Europen pcing, rrhythmis, nd crdic electrophysiology: journl of the working groups on crdic pcing, rrhythmis, nd crdic cellulr electrophysiology of the Europen Society of Crdiology. 2013; 15(1): Epu 2012/ 07/ Hickey M, Gtien M, Tljrd M, Aujnrin A, Giulivi A, Perry JJ. Outcomes of urgent wrfrin reversl with frozen plsm versus prothromin complex concentrte in the emergency deprtment. Circultion. 2013; 128(4): Epu 2013/ 06/ Wienen W, Stssen JM, Priepke H, Ries UJ, Huel N. In-vitro profile nd ex-vivo nticogulnt ctivity of the direct thromin inhiitor digtrn nd its orlly ctive prodrug, digtrn etexilte. Thromosis nd hemostsis. 2007; 98(1): Epu 2007/06/ Stngier J. Clinicl phrmcokinetics nd phrmcodynmics of the orl direct thromin inhiitor digtrn etexilte. Clinicl phrmcokinetics. 2008; 47(5): Epu 2008/ 04/ Wleng JM, Adiguzel C. Drug nd dietry interctions of the new nd emerging orl nticogulnts. Interntionl journl of clinicl prctice. 2010; 64(7): Epu 2010/ 06/ Shmoun FE, Mrtin EN, Money SR. The novel nticogulnts: the surgeons prospective. Surgery. 2013; 153(3): Epu 2012/ 12/ Gnoth MJ, Buetehorn U, Muenster U, Schwrz T, Sndmnn S. In vitro nd in vivo P-glycoprotein trnsport chrcteristics of rivroxn. The Journl of phrmcology nd experimentl therpeutics. 2011; 338(1): Epu 2011/ 04/ Piccini JP, Ptel MR, Mhffey KW, Fox KA, Cliff RM. Rivroxn, n orl direct fctor X inhiitor. Expert opinion on investigtionl drugs. 2008; 17(6): Epu 2008/05/ Arhm NS, Cstillo DL. Novel nticogulnts: leeding risk nd mngement strtegies. Current opinion in gstroenterology. 2013; 29(6): Epu 2013/ 10/ Nutescu E, Chutrisorn I, Hellenrt E. Drug nd dietry interctions of wrfrin nd novel orl nticogulnts: n updte. Journl of Thromosis nd Thromolysis. 2011; 31(3): Epu 2011/03/ Firriolo FJ, Hupp WS. Beyond wrfrin: the new genertion of orl nticogulnts nd their implictions for the mngement of dentl ptients. Orl surgery, orl medicine, orl pthology nd orl rdiology. 2012; 113(4): Epu 2012/06/ Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Eikeloom J, Oldgren J, Prekh A, et l. Digtrn versus wrfrin in ptients with tril firilltion. The New Englnd Journl of Medicine. 2009; 361(12): Epu 2009/09/ Söker du en vetenskplig rtikel ur Tndläkrtidningen? Den finns på T Jälevik & Norén Minerliseringsstörd emlj Tidig dignostik viktigt redskp i ehndlingen för ortodonti/pedodonti, Linköping E-post: irgitt. Jörgen G Norén Professor, Inst för odonto logi, Göteorgs universitet SAmmANfATTAT Minerliseringsstörningr i emljen är vnligt och ställer oft till med stor prolem för såväl ptient som ehndlre. Inte sälln ehöver fyllningr görs om och ptientern riskerr tt utveckl tndvårdsrädsl. God kunskper smt tidig dignostik och terpiplnering är viktigt för tt ge ptienten äst tänkr vård. Figur I. Perikymt, horisontell tillväxtlinjer i Referentgrnskd Accepterd för pulicering 6 pril 2009 nden är en mycket speciell struktur, ektodermlt ursprung medn dentin, rot och pulp hr sitt ursprung i ekto-mesenkyml vävnd. väl evrd genom evolutionen och resulttet v ett delikt smrete Emljen är kroppens hårdste vävnd och den melln ektoderm och mesenkym. En end hårdvävnd i kroppen som är v epitelilt gång ildd hr tnden ingen förmåg till förändring. De höggrdigt specifik och som den när den är ildd förlorr kontkt med ursprung. Som vävnd är den också unik efter- sttisk egenskpern hos en färdigildd tnd levnde celler och kn därför ldrig reprers eller remodellers. gör den känslig för störningr som kn dr ett rn under tndutvecklingsperioden. Avviknde Emljen är uppyggd v emljprismor, som kron- och rotildning, mkro- och mikrodonti, estår v untr med mycket tätt pckde och defekter i emlj och dentin liksom övertl, undertl och ntl tänder är ll exempel på stör- prism hr ildts v fyr melolster. Prismor- väl orgniserde hydroxidptitkristller. Vrje ningr i tndildningen. Genetisk störningr, n är orienterde från emlj-dentin-gränsen mot metolisk sjukdomr, rister i nutritionen och emljytn. Det ytterst skiktet estår v så klld medikmenter är exempel på orsker till störningr i tndildningen [1]. Bildningen v emlj kn grovt dels in i tre f- prismtisk emlj. Det är vnligt med minerliseringsstörd emlj. Cirk hälften v efolkningen oende i ett område med låg fluorhlt hr vist sig h minst en empel Amelogeniner, producers och emljen 1. Mtrixildning när emljproteinern, till ex- tnd med minerliseringsstörning [2]. Fluorhlten i vttnet påverkr prevlensen etydligt. 2. Minerlisering, när den utsöndrde mtrixen yggs upp till sin slutlig form och tjocklek. Tänder med minerliseringsstörningr ställer så gott som omedelrt minerlisers till cirk oft till med prolem för såväl ptient som ehndlre. De estetisk prolemen kn vr stor. 3. Mogndsfsen, när den slutlig minerlistionen äger rum. Tändern kn också fll sönder, is och vr svår tt edöv. Fyllningr ehöver oft görs Mogndsfsen örjr när emljen nått sin slutlig tjocklek på det ktuell stället och inneär om och inte sälln utvecklr ptientern tndvårdsrädsl [3]. lnd nnt tt emljproteinern försvinner. Fs 1 och 2 enämns oft sekretionsfsen och fs 3 Tndutvecklingen och emljildning mturtionsfsen. Beskrivningen är en förenkling och senre studier tyder på tt mogndsf- De först tecknen på en tnd i utveckling ser mn i ndr fostermånden. Epitelet i munhåln förtjocks och växer ner i underliggnde mesenkym emljen estår v 96 procent minerler, huvudsen kn dels in i ytterligre fser. Den mogn (emryonl indväv). Genom en intrikt kommuniktion med signlmolekyler melln epitel- och orgniskt skligen hydroxidptit, och 4 procent vtten mteril. cellern och tndmesenkymet ilds en tnd. Retzius strie är inkrementlinjer, tillväxtlinjer, De emljildnde cellern, melolstern, är v i emlj. På emljytn syns de som räfflor, peri- Figur II. 11, 21 hypoplsier och opciteter. Tolvårig pojke vrs mjölktänder intruderdes vid cirk 20 månders ålder. Noter skillnden på grden v skd på de incisl delrn där emljen vr i mogndsfsen jämfört med de cervikl delrn där emljen vr i sekretionsfsen vid tidpunkten för trumt. kymt (figur i) och är resulttet v stopp eller inromsning v prismorns tillväxt. På tvärsnitt syns de som koncentrisk ringr, på längdsnitt som en serie linjer. Mn kn likn dem med årsringr hos ett träd och de är resulttet v den periodisk tillväxten v emljen [4]. Tndutvecklingen pågår under lång tid med örjn i ndr fostermånden, när de primär incisivern påörjr sin differentiering, till cirk 18-årsåldern när visdomständern erupterr. Dt rörnde kronologin för tänderns utveckling och minerlisering grundr sig på en klssisk studie från 1941 [5]. De primär incisivern örjr minerlisers under örjn v grviditetens ndr trimester. Den först permnent tnden som utveckls är sexårstnden. Den initiers i fjärde fostermånden och kronns minerlisering påörjs vid födelsen och vsluts vid cirk tre års ålder. Vrktigheten v mogndsstdiern är dock till stor del okänd och de individuell v- Minerliseringsstörd emlj ) Fjortonårig pojke där ll incisiver förutom 42 och även hörntänderns kusp- toppr uppvisr väl- vgränsde opciteter v vriernde storlek d) Sexårständer med vriernde grd v MIH från lindrig till Benugmenttion i smnd med implnttehndling F Det Sundhedsvidensk- Sektionen for Criologi, Endodonti, Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskelige Fkultet, Køenhvns Universitet, Dnmrk Lrs Bjørndl lektor, PhD, dr odont, Sektionen for Criologi, Endodonti, Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, elige Fkultet, Køenhvns Universitet, Dnmrk E-post: D Behndling v djup kries smmnfttt Detten om exkvering v djup kries hr länge serts på en låg grd v evidens, eftersom det hr sknts rndomiserde undersökningr som underlg för tt frmhåll en ehndling frmför någon nnn. I den här rtikeln tr vi upp ny studier som undersöker dess ehndlingsprolem. tersom vi ännu inte hr någon pprt som noninvsivt kn mät grden v inflmmtion [2]. Behndlrvritionen kn också ero på tt de klinisk studier som undersöker djup kries är få. Det skns därför systemtisk dokumenttion i form v rndomiserde klinisk försök jup kries hr en tydlig koppling till [3, 4]. Exempelvis är det vgörnde när mn jämför två opertiv ehndlingr v kries tt mn inflmmtion i pulpn, men det hr länge vrit oklrt vilken etydelse ser till tt krieslesionern i åd ehndlingsgruppern hr någorlund smm djup och om- dett hr för långtidsprognosen v en kriesehndling, där mn ntingen försöker tt undvik en perfortion el- frmhäver tt mn förmodligen inte ehöver gå fttning [5, 6]. När en tidigre översiktsrtikel [3] ler där mn gör en direkt överkppning v pulpn. I prktiken hr dett medfört tt mång är det viktigt tt vet tt den konklusionen - tillk och gör färdigt en prtiell exkvering, tndläkre interntionellt nvänder en invsiv serr sig på kriesngrepp som omfttr högst ehndlingsstrtegi som ntingen inneär en hälften v dentinet. Rekommendtionen kn vr fullständig exkvering med eller utn perfortion eller ett endodontiskt ingrepp direkt [1]. I skulle gå vid djupre kries, inklusive etydelsen korrekt, men ger ingen informtion om hur det Skndinvien hr det däremot vrit stort fokus v inflmmtion i pulpn. på mindre invsiv exkveringsprinciper, som Längre frm i rtikeln ehndls kort ptologin för det djup kriesngreppet i syfte tt stegvis exkvering. Dett förfrnde definiers v tt mn gör en inlednde exkvering i en omfttning som gör det möjligt tt lägg en tempo- röntgenild. Därefter går vi igenom ett pr v de försök ge en mer precis definition utifrån en rär fyllning, det vill säg inte fokus på pulpnär senste klinisk undersökningrn, och exkveringsprinciper diskuters med utgångspunkt i exkvering. Efter en expektnsperiod görs en slutlig exkvering och därefter en permnent klinisk exempel. Vd är sttus och kn mn gör fyllning. En nnn skonsm exkveringsvrint direkt överkppning på djup kries om ehndlingen slutr med perfortion till pulpn? Med som omnämns i denn rtikel är prtiell exkvering, där mn omedelrt utför en permnent utgångspunkt i de ehndlingr som i dg hr fyllning. Mn vänder lltså inte tillk för tt den högst grden v evidens redogörs punktvis fullgör en exkvering. för de specifik ehndlingsprocedurern. Om det är svårt tt få konsensus om en ehndlings strtegi eror det oft på tt yrkestermern i klinisk undersökningr inte är till- Vid en extern irrittion v pulpn ktivers en inflmmtion i pulpn och kries räckligt definierde, som djupet på kriesngreppet eller hur mycket kries mn vlägsnr vid här. Redn vid påverkn v det yttre dentinet kn rd iologisk system [7], som erörs mycket kort vrje enskild exkveringsprocedur. Dessutom är det uppstå en neurogent inducerd kärldilttion det svårt tt edöm inflmmtion i pulpn, ef- som leder till de först vskulär rektionern vid Godkänd för pulicering 10 mrs tndläkrtidningen årg 105 nr serd på evidens från ny klinisk studier 5 Björndl et l_s66-75.indd tndläkrtidningen årg 105 nr inflmmtion i pulpn. Vid denn tidig stimulering kn det vidre uppstå en förgrening v de kliniskt synlig emljlesion kn cellulär förändpn kn reger tidigt vid kries. Även under en sensorisk nervfirern, inklusive produktion v ringr och pulpl hårdvävndsildningr registrers som tecken på tidig inflmmtion och neuropeptider, som förutom tt verk vsoktivt kn stimuler växt v fler celltyper, till exempel odontolststimulering [12]. Härv följer tt ju hårdvävndsproducernde celler, firolster djupre ett kriesngrepp är, desto krftigre är smt immunokompetent celler [8 10]. Vid den den pulpl rektionen. Oft upplever inte ptienten smärt vid djup stdier v kries och egentlig kteriell överföringen v vfllsprodukter genom dentinknlern ktivers det innt immunsystemet där ntigenpresenternde som lnd nnt ställs utifrån närvro eller från- prolemet lir nu tt en klinisk pulpdignos, celler, som den dendritformde cellen, mognr vro v smärt, inte lltid smmnfller med den och trnsporters vi lymfkärl till de regionl pulpl histologisk dignosen. Exempelvis vid lymfknutorn där de ktiverr de ntigenspecifik T-lymfocytern. Mn tlr oft om dett som mn oserver fler olik histologisk ilder, llt den klinisk dignosen pulpitis irreversiilis kn den primär immunresponsen. Vi lodet kn de ifrån mycket få inflmmtionsceller till uttld ktiverde T-cellern återvänd till pulpn där inflmmtion och egentlig nekros [13, 14]. Det de kn delt i en sekundär immunrespons, återigen ktiverd v ntigenpresenternde celler. ls med olik progressionshstigheter och inte kn lnd nnt ero på tt kries kn utveck- Denn del v immunresponsen utgör den dptiv och ptogenspecifik immuniteten [8 10]. nens ålder. Mång v de först histoptologisk minst sk progressionen edöms efter perso- Fler typer v inflmmtionsceller medverkr studiern som omfttde kries och pulpn går till tt ekämp kteriern och ders vfllsprodukter. Ett v de kritisk irreversil elementen i säg: ju mer mn vet om den klinisk situtio- inte närmre in på denn spekt [13]. Det vill inflmmtionsprocessen uppstår när inflmmtionscellern hopr sig och därefter medverkr kn en tenttiv pulpdignos ställs. Men det är nen om kriesngreppet, desto mer kvlificert till degrdering v pulpvävnden [8]. De lokl fortfrnde endst ett kliniskt ntgnde och vd områden v nekros kn nu ge möjlighet för invsiv kteriell växt i pulprummet och vägen mot pikl inflmmtion och synlig peripikl förändringr på röntgenilden är lgd. Sedn Brännströms och Linds undersökning på 60-tlet [11] hr mn vrit klr över tt pul-»om det är svårt tt få konsensus om en ehndlingsstrtegi eror det oft på tt yrkestermern i klinisk undersökningr inte är Bruun & Bjørndl: Evidens och ehndling v djup kries 54 tndläkrtidningen årg 101 nr ritionern är snnolikt stor [6]. 5 Björndl et l_s66-75.indd En störning som drr de emljildnde cellern, melolstern, under ders sekretionsoch/eller minerlistionsfs kn ge upphov till en estående defekt. Är störningen lokl till sin krktär drr den enstk tänder eller en grupp grnntänder (figur ii). Är störningen ge- nerell men under en egränsd tidsperiod (kronologisk störning) drs den del v tnden som minerlisers vid tidpunkten för störningen (figur iii). Generell icke-kronologisk störning hr oftst genetiskt ursprung och drr tänderns 64 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 106 NR

Tanden är en mycket speciell struktur,

Tanden är en mycket speciell struktur, Minerliseringsstörd Tidig dignostik viktigt redskp i ehndlingen Smmnfttt Minerliseringsstörningr i emljen är vnligt och ställer oft till med stor prolem för såväl ptient som ehndlre. Inte sälln ehöver

Läs mer

Oral rehabilitering av tandslitage

Oral rehabilitering av tandslitage Apostolos Ppis Orl rehilitering v tnslitge Apostolos Ppis Ötl, v för orl protetik, Oontologisk inst, Jönköping E-post: postolos. ppis@lj.se smmnfttt Tnläkrtiningen presenterr här en först v en serie flleskrivningr.

Läs mer

Tandvård i Skandinavien så olika är bidragssystemen

Tandvård i Skandinavien så olika är bidragssystemen ETIK INOM TANDVÅRDEN Tndvård i Skndinvien så olik är idrgssystemen SAMMANFATTAT Bidrgssystemen inom tndvården i, Sverige och Norge är mycket olik. Trots skillndern melln systemen är tndhälsn likrtd i de

Läs mer

Så behandlades patienterna

Så behandlades patienterna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes ptientern FALLBESKRIVNING I förr numret v Tndläkrtidningen presenterde de svensk föreningrn för ortodonti, pedodonti oh protetik tre flleskrivningr. Fllen diskuterdes vid

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Förekomsten av bakterier med resistens

Förekomsten av bakterier med resistens Blomgren et l Få indiktioner för ntiiotikprofylx John Blomgren Speilistkliniken för Sjukhustndvård Göteorg Kungälv, Folktndvården, Västr Götlndsregionen Gunnr Dhlén Orl mikroiologi, Institutionen för odontologi,

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

En ny aktiv fluorformel i Sverige

En ny aktiv fluorformel i Sverige En ny ktiv fluorformel i Sverige Fördelr målinriktd fluor på tndytorn Ger ökd fluorkonentrtion i oh omkring tnden Underlättr reminerlisering v initil kriesskdor Ökr tänderns motståndskrft mot syrngrepp

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen

Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen Nieminen et l Implnttens livslängd eroende v stödehndlingen Anj Nieminen dr odont, speciltndläkre i klinisk tndvård (prodontologi), seniorforskre, Inst för odontologi, Helsingfors universitet E-post: nj.nieminen@

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster Klinik och vetenskp Peter Bistoletti, överläkre, docent i obstetrik och gynekologi, centrum för utvärdering v medicinsk teknologi (CMT), Linköpings universitet, och kvinnokliniken, Nyköpings lsrett peterbistoletti@yhoo.com

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Dynamisk stabilitet i knäleden efter främre korsbandsskada

Dynamisk stabilitet i knäleden efter främre korsbandsskada NY AVHANDLING Dynmisk stbilitet i knäleden efter främre korsbndsskd Avhndlingen Dynmic knee stbility fter nterior crucite ligment injury - Emphsis on rehbilittion försvrdes vid Linköpings Universitet 7

Läs mer

Uppföljning av anläggningsprojekt

Uppföljning av anläggningsprojekt 40% 5% 0% 5% 0% 15% 10% 5% 0% Pålr 0, 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1, Uppföljning v nläggningsprojekt Oviktt -Beräkningsstöd i nudsproessen Viktt Vlues in 10^ -7,500,000,500,000 1,500 1,000 0,500 Försäljningspris

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Utvärdering av osseointegration

Utvärdering av osseointegration VETENSKAP & KLINIK Utvärdering v osseointegrtion SAMMANFATTAT Dtoriserd bildnlys kn utomtiser kvntifieringen v benvävnd kring implntt. Utöver metoder för kvntifiering i både två och tre dimensioner, hr

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Dentala implantat som förankring för

Dentala implantat som förankring för StØrksen et l Gränslöst smrete ger äst terpiplnen för implnttehndling Kjell Størksen tdl, vd för käkkirurgi, Kjevekirurgisk vdeling, Hode-hlsklinikken, Hukelnd Universitetssykehus, Bergen E-post: ksst@

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Jäst i frysta degar. Jämförelse av jästsorter, påverkan av infrysning och bakningens tillvägagångssätt. Louise Bergfeldt

Jäst i frysta degar. Jämförelse av jästsorter, påverkan av infrysning och bakningens tillvägagångssätt. Louise Bergfeldt Fkulteten för nturresurser och lntbruksvetenskp Jäst i fryst degr Jämförelse v jästsorter, påverkn v infrysning och bkningens tillväggångssätt Louise Bergfeldt Institutionen för livsmedelsvetenskp Självständigt

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Svalget, farynx, utgör förbindelsen mellan

Svalget, farynx, utgör förbindelsen mellan Svlgfunktionen Videordiogrfisk undersökning under sväljning och tl smmnfttt Ett svårförståeligt tl är ett socilt hndikpp som kn misstolks som tt individen hr en intellektuell funktionsnedsättning. Sväljningssvårigheter

Läs mer

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige UPTEC ES 15001 Exmensrbete 30 hp Jnuri 2015 Undersökning v solcellpotentilen för golfverksmheter i Sverige Jons Lrsson Kontktuppgifter Epost:.lrsson@sweco.se Tel: 072-546 06 92 Abstrct Exmintion of the

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö Upplevd besvär v luftföroreningr, buller och inomhusmiljö Socioekonomisk nlys bserd på Ntionell miljöhälsoenkäten www.fhi.se Rpport nr A 2005:12 Förord Riksdgen hr fttt beslut om ett övergripnde ntionellt

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Tandtrauma definieras som slag mot tanden

Tandtrauma definieras som slag mot tanden TANDSKADOR HOS BARN OCH UNGDOM VETENSKAP Tndskdor hos rn och ungdom dignostik och kut ehndling Ann-Leen Eriksson och Anne Mrie Myking Undersökning v trumptienten omfttr nmnesdel smt klinisk och röntgenologisk

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Nollföljdsmodellering av transformatorer Beräkningar av följdproblem vid ökad kablifiering på mellanspänningsnivå CAROLINE HERMANSSON JONAS OLSSON

Nollföljdsmodellering av transformatorer Beräkningar av följdproblem vid ökad kablifiering på mellanspänningsnivå CAROLINE HERMANSSON JONAS OLSSON Nollföljdsmodellering v trnsformtorer Beräkningr v följdproblem vid ökd kblifiering på mellnspänningsnivå Exmensrbete inom Elteknik CROLNE HERMNSSON JONS OLSSON nstitutionen för Energi och Miljö vdelningen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer