VÅRDKATALOG Högspecialiserad vård av rikskaraktär

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRDKATALOG 2002 2003. Högspecialiserad vård av rikskaraktär"

Transkript

1 VÅRDKATALOG Högspecialiserad vård av rikskaraktär

2 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas fram av huvudsakligen externa experter på uppdrag av Socialstyrelsen. Experternas material ger underlag till myndighetens ställningstaganden. Författarna svarar själva för innehåll och slutsatser. ISBN: X Artikelnr: Tryck: Ekonomi-Print AB, Stockholm, september 2002

3 Förord Den medicinska utvecklingen gör det möjligt att med allt större framgång behandla patienter med svåra och mindre vanliga sjukdomstillstånd. En förutsättning för ett fortsatt utvecklingsarbete och hög kompetens i omhändertagandet av patienter med sällsynta sjukdomar och medfödda missbildningar är att så mycket erfarenhet som möjligt av vården av lågfrekventa sjukdomstillstånd kan koncentreras. Det främsta syftet med en sådan koncentration är att uppnå högsta möjliga medicinska kvalitet och säkerhet i vården samtidigt som optimal hushållning med resurserna eftersträvas. Vårdkatalogen, som givits ut sedan 1992, är en förteckning över sådana medicinska verksamheter som av nämnda skäl koncentreras till en eller ett fåtal enheter i landet, så kallad högspecialiserad vård av rikskaraktär. Respektive klinik/enhet svarar själv för innehållet i den information som lämnas om den egna verksamheten. Redovisningen av resultat, som är en viktig del av denna information, har som syfte att bidra till att stimulera klinikerna/enheterna till fortsatt och utökad kvalitetsgranskning av sina verksamheter. Informationen om verksamhetens resultat värderas inte av Socialstyrelsen. Ett av Vårdkatalogens syften är att tjäna som ett kunskapsunderlag för beställarna/remittenterna av högspecialiserad vård och därigenom koncentrera patientströmmarna till enheter med bäst förutsättningar att bedriva sådan vård. Informationen i katalogen kan också vara av värde för sjukvårdshuvudmännen som ett beslutsunderlag samt för de regionala samverkansnämndernas arbete. Avsikten är att även handikapporganisationer och patientföreningar och deras medlemmar skall kunna ha nytta av informationen i Vårdkatalogen. Arbetet med Vårdkatalogen har bedrivits vid enheten för medicinsk kvalitetsutveckling inom Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning. Byrådirektör Christer Fagerlund har varit huvudansvarig för arbetet. I bedömningsarbetet har vetenskapliga råd vid Socialstyrelsen och annan medicinsk expertis medverkat. Socialstyrelsen i september 2002 Bo Lindblom Avdelningschef 1

4 2

5 Innehåll Bakgrund 5 Kriterier för högspecialiserad vård av rikskaraktär 5 Små och mindre kända handikappgrupper 6 Process 8 Vårdkatalogens innehåll 9 Målgrupper 9 Verksamheter i Vårdkatalog Klinikernas/enheternas verksamhetsredovisning 21 Vissa andra specifika resurser för habilitering/rehabilitering m.m. 305 Ekeskolans resurscenter (ERC) 307 Furuboda 309 Mun-H-Center 311 Nationellt Expertteam för diagnostisering av dövblinda 314 Resurscenter syn Stockholm 317 Syndromcentrum 321 Ågrenska 323 Diagnosregister för små och mindre kända handikappgrupper med sidhänvisning till aktuell verksamhet 327 Bilaga: Diagnoser i Socialstyrelsens kunskapsdatabas för små och mindre kända handikappgrupper t.o.m. juni

6 4

7 Bakgrund Vårdkatalogen grundar sig på en överenskommelse som Socialstyrelsen och Landstingsförbundet träffade i november Enligt denna avvecklades det dittills gällande systemet med central planering och styrning av den högspecialiserade vården av rikskaraktär (den s.k. R-listan) från och med I stället fick sjukvårdshuvudmännen rätt att "fritt sälja och köpa" högspecialiserad vård av rikskaraktär samt själva avgöra eventuell etablering av även sådan vård. I och med detta upphörde Landstingsförbundets samordningsansvar för denna vård. För att värna om patientsäkerheten skulle Socialstyrelsen enligt denna överenskommelse utveckla ett system för information, uppföljning och utvärdering, som även skulle innehålla vissa grundläggande kvalitetskrav. I detta system skulle ingå en katalog över högspecialiserad vård av rikskaraktär, benämnd Vårdkatalog. Enligt överenskommelsen förutsattes att redovisning av kvalitet och kostnader skulle leda till att patientströmmarna koncentrerades till de enheter som uppvisade de bästa resultaten. Eftersom det varit förhållandevis svårt att jämföra olika sjukhus kostnadsredovisningar har denna del uteslutits i senare versioner av Vårdkatalogen. För att bibehålla denna redovisning skulle det krävas en centralt samordnad information. Något underlag för en centralt organiserad eller avtalad styrning av patientströmmarna fanns däremot inte i överenskommelsen. Kriterier för högspecialiserad vård av rikskaraktär Den högspecialiserade vården av rikskaraktär omfattar sådana medicinska verksamheter som bör koncentreras till en eller ett fåtal enheter i landet. Det främsta syftet med en sådan koncentration är att uppnå högsta möjliga medicinska kvalitet och säkerhet i vården under optimal hushållning med resurserna. Socialstyrelsen tillämpar följande kriterier för högspecialiserad vård av rikskaraktär: Verksamheten är inriktad på diagnostik och/eller behandling av relativt sällsynta sjukdomar, sjukdomsproblem eller skador och kräver därför ett stort upptagningsområde för att säkra ett tillräckligt patientunderlag och därigenom göra det möjligt för hälso- och sjukvårdspersonalen att upprätthålla och utveckla sin kompetens. Verksamhetens upptagningsområde omfattar minst två sjukvårdsregioner utöver den egna. En väsentlig andel av patienterna kommer från andra än den egna sjukvårdsregionen. Verksamheten kräver speciell kompetens och/eller specialutbildad personal. Verksamheten kräver resurser som med hänsyn till verksamhetens begränsade omfattning inte bör dimensioneras utifrån ett enskilt sjukvårdsområde eller en enskild sjukvårdsregions förutsättningar. Verksamheten skall vara i kliniskt bruk och inte av karaktären forskning och utveckling eller på annat sätt vara tidsbegränsad. 5

8 Små och mindre kända handikappgrupper Kunskapsdatabasen I samband med att en ny handikappreform trädde i kraft den 1 januari 1994 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att förbättra informationen om små och mindre kända handikappgrupper, bl.a. genom att bygga upp en kunskapsdatabas. Med små och mindre kända handikappgrupper avses ovanliga sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare. Det rör sig om en mängd olika sjukdomar och syndrom. Syftet med kunskapsdatabasen är att ge aktuell information om små och mindre kända handikappgrupper och om det stöd och den service som dessa grupper behöver. Till och med juni 2002 har informationsmaterial om 157 diagnoser tagits fram. Informationsmaterialet publiceras dels som mer utförliga databastexter, dels som kortfattade informationsfoldrar. Databastexterna finns på Internet Foldrarna kan utan kostnad beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, Stockholm, fax , e-post webbutik En förteckning över hittills (juni 2002) publicerat informationsmaterial finns i bilagan på sidan 331. Målgrupper för informationsmaterialet är framför allt personal inom landsting, kommuner, försäkringskassor och medlemmar i handikapporganisationer och patientföreningar samt enskilda med funktionshinder och deras anhöriga. SmågruppsCentrum Sedan 1999 har SmågruppsCentrum i uppdrag att med stöd av landets främsta experter ta fram underlag till Socialstyrelsens kunskapsdatabas för små och mindre kända handikappgrupper. Verksamheten finansieras av Socialstyrelsen. SmågruppsCentrum är ett nationellt informationscentrum för små och mindre kända handikappgrupper. Verksamheten omfattar både barn och vuxna. Det är en ren informationsverksamhet. Diagnostik, behandling, rehabiliterings- och habiliteringsinsatser ingår inte i verksamheten. SmågruppsCentrums uppgifter är att samla in, sammanställa och sprida information om små och mindre kända handikappgrupper genom att: svara på frågor producera informationsmaterial hjälpa till med informationssökning förmedla kontakt med landets experter, föreningar och patientorganisationer medverka vid utbildningstillfällen, konferenser, mässor m.m. Adress: SmågruppsCentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Göteborg Tel: Fax: E-post: Hemsida: 6

9 Regeringsuppdraget Regeringen och Landstingsförbundet har i överenskommelsen om ersättningar under år 1999 för insatser för att stärka patientens ställning m.m. enats om att landstingen skall se till att de patienter med svåra och mycket ovanliga sjukdomstillstånd och skador som önskar vård i annat landsting också skall få det. För att underlätta detta arbete fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen (beslut ) att successivt bygga ut Vårdkatalogen i relevanta delar, bl.a. med utgångspunkt i arbetet med små och mindre kända handikappgrupper samt följa hur vårdbehoven tillgodoses för dessa grupper. Socialstyrelsen har i lägesrapporter till regeringen i december 1999 och juni 2001 redovisat arbetet dittills med Vårdkatalogen och slutredovisat uppdraget i februari I slutrapporten redovisas resultatet av den uppföljning av Vårdkatalogen som Socialstyrelsen genomförde under hösten Uppföljningen genomfördes som en enkätundersökning med verksamhetschefer samt handikapporganisationer och patientföreningar som målgrupper. Uppföljningens syfte var att spegla de eventuella effekter katalogen kan ha haft på tillgängligheten till högspecialiserad vård av rikskaraktär för små och mindre kända handikappgrupper. Cirka 60 procent av tillskrivna handikapporganisationer och patientföreningar besvarade enkäten. Att drygt hälften av dessa hade använt katalogen som en informationskälla talar för att organisationerna/föreningarna och deras medlemmar kan ha en viss nytta av informationen i Vårdkatalogen. Av några enkätsvar framgick det också att tillgängligheten till högspecialiserad vård hade förbättrats och patientens ställning stärkts för aktuella patientgrupper och att detta var Vårdkatalogens förtjänst. Den låga svarsfrekvensen hos verksamhetscheferna (25 procent), särskilt på läns- och länsdelssjukhus, torde åtminstone delvis kunna förklaras med att de patientgrupper som berörs av verksamheter som beskrivs i Vårdkatalogen är små, och att det därför är möjligt att många av mottagarna av enkäten mycket sällan eller ens någonsin möter patienter som tillhör någon av de små och mindre kända handikappgrupperna, varför incitamentet att besvara enkäten kan förmodas ha varit svagt. På grund av den låga svarsfrekvensen har det varit svårt att dra några generella slutsatser huruvida tillgängligheten till högspecialiserad vård har förbättrats för de små och mindre kända handikappgrupperna. En viss ökning av antalet remitteringar till framför allt riks/regionnivån har dock rapporterats. Vårdkatalogen i sin nya utformning är en av flera informationskällor för de patientgrupper och vårdgivare som berörs, vilket gjort det svårt att isolera dess betydelse för tillgängligheten. Dessutom låg uppföljningen nära i tiden efter att information om små och mindre kända handikappgrupper tagits in i Vårdkatalogen, vilket ytterligare försvårat mätning av eventuella effekter. Slutrapporten finns på Internet, 7

10 Process I slutet av mars 2001 skickade Socialstyrelsen en skrivelse till universitetssjukhusen och vissa andra berörda sjukhus samt alla kliniker/enheter som finns med i Vårdkatalogen för för att samla in underlag till Vårdkatalog Sammanlagt har 112 verksamheter anmälts, varav 36 var nyanmälda, dvs. verksamheter som inte finns med i Vårdkatalogen för Flertalet av de omanmälda och en del av de nyanmälda verksamheterna uppfyllde kriterierna för högspecialiserad vård av rikskaraktär och kunde därför tillstyrkas preliminärt. Drygt hälften av de nyanmälda verksamheterna visade sig däremot vara av övervägande regional karaktär eller FoU-verksamheter och avstyrktes därför preliminärt. Även andra skäl till avstyrkan har förekommit. När det gäller bedömningen enligt kriterierna kan dessa ha uppfyllts i varierande grad i det enskilda fallet. En sammanvägande bedömning har då gjorts. Förutom att verksamheterna skall uppfylla ovannämnda kriterier skall alla verksamheter som förtecknas i Vårdkatalogen ha en godtagbar resultat- och kvalitetsredovisning. Kriterierna för en sådan redovisning har successivt skärpts, allteftersom enheternas kvalitetsarbete utvecklas. Ett förslag till verksamheter som skall ingå i Vårdkatalog remitterades i mars innevarande år till sjukhusledningarna vid universitetssjukhusen och vissa andra sjukhus, som anmält verksamheter till Vårdkatalogen samt Landstingsförbundet, samverkansnämnderna och Svenska Läkaresällskapet. Sjukvårdshuvudmännen fick remissen för kännedom. I en bilaga till remisskrivelsen hade alla verksamheter som preliminärt avstyrkts förtecknats och försetts med en kort kommentar om skälet till avstyrkan. Efter remissbehandlingen har underlaget på nytt bedömts inför Socialstyrelsens slutliga ställningstagande. Verksamhet med cystisk fibros har anmälts av fem enheter i landet (Lunds Barn CF-center, Stockholms CF Center, Västsvenska CF-mottagningen, Uppsala Center för Cystisk Fibros/- Primär Ciliär Dyskinesi samt Cystisk fibros Vuxenvård vid Universitetssjukhuset i Lund). Enheterna behandlar i huvudsak patienter från egen sjukvårdregion och uppfyller därigenom inte kriterierna för högspecialiserad vård av rikskaraktär. Men med tanke på regeringsuppdraget att bygga ut Vårdkatalogen med små och mindre kända handikappgrupper, till vilka cystisk fibros hör, ansåg Socialstyrelsen att det från informationssynpunkt ändå kunde vara motiverat att ta med dessa enheter i Vårdkatalogen för Socialstyrelsen bedömer emellertid att kunskapen kring omhändertagandet av patienter med cystisk fibros i dag är så spridd över landet att verksamheten kan utgå ur Vårdkatalogen. Den har därför inte tagits med i denna utgåva. När det gäller små och mindre kända handikappgrupper finns det även vissa andra specifika resurser på riksnivå för habilitering/rehabilitering m.m. Det rör sig om olika slags kunskapscenter och resurscenter m.m. Kriterierna för högspecialiserad vård av rikskaraktär har inte gått att strikt tillämpa på dessa verksamheter. Det har inte heller varit möjligt att anpassa strukturen på det material som samlas in från sjukvårdshuvudmännen till att gälla även för dessa verksamheter. Därför erbjöd Socialstyrelsen i en särskild skrivelse de centrer m.m. som Socialstyrelsen fått kännedom om genom arbetet med små och mindre kända handikappgrupper att presentera sina verksamheter efter en i skrivelsen föreslagen egen struktur. 8

11 Vårdkatalogens innehåll Vårdkatalogen omfattar huvudsakligen verksamheter inom den somatiska korttidsvården. I förteckningen har verksamheterna grupperats i huvudområdena, Barnaålderns sjukdomar, Invärtes m.fl. sjukdomar, Kirurgiska m.fl. sjukdomar samt Övriga verksamheter med angivande av remissmottagande klinik/motsvarande. Inom huvudområdena har verksamheterna förtecknats i bokstavsordning efter ett sökord vanligtvis en diagnos/diagnosgrupp eller en behandlingsmetod som markerats med fetstil. I ett särskilt avsnitt redovisas vissa andra specifika resurser på riksnivå för habilitering/rehabilitering m.m. Vårdkatalogen har försetts med ett diagnosregister, som skall underlätta för den som söker information om en viss diagnos att hitta till den verksamhet som är aktuell för diagnosen i fråga. Registret baseras helt och hållet på de diagnoskoder (ICD-10) som verksamhetsföreträdarna angivit i sitt underlag. Endast sådana diagnoser som Socialstyrelsen har tagit fram informationsmaterial om inom ramen för arbetet med små och mindre kända handikappgrupper finns med i registret. Detta byggs successivt ut i kommande Vårdkataloger, efter hand som informationsmaterial om nya diagnoser publiceras. Målgrupper Med den utformning Vårdkatalogen har kan den vara ett kunskapsunderlag för köparna/remittenterna av högspecialiserad vård. Informationen i katalogen kan också vara värdefull som beslutsunderlag för sjukvårdshuvudmännen genom att visa på skillnader i kvalitet, resultat, vårdutnyttjande, efterfrågan och tillgänglighet samt för samverkansnämndernas arbete. Avsikten är också att handikapporganisationer och patientföreningar och deras medlemmar skall ha nytta av informationen i Vårdkatalogen. 9

12 10

13 Verksamheter i Vårdkatalog Barnaålderns sjukdomar Utredning av autism och autismliknande tillstånd Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Barnneuropsykiatri Speciell barnendokrinologi särskilt könsdifferentieringsrubbningar, adrenogenitala syndrom, skelettdysplasier, Prader-Willis syndrom och könskromosomrubbningar Karolinska Sjukhuset/Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Barnendokrinologiska enheten Karolinska Sjukhuset, Stockholm Avdelningen för klinisk genetik Speciell barnendokrinologi: hormonella tillväxtrubbningar hos barn särskilt komplicerade hypofysrubbningar och barn med Noonans syndrom, Silver Russells syndrom, Turners syndrom och Septo-Optisk Dysplasi (SOD) Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Barnmedicinska kliniken, Barnendokrinologiska enheten Barnhjärtkirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Barnhjärtcentrum Universitetssjukhuset i Lund Barnhjärtsjukvården i Lund CATCH22 (22q11-deletionssyndrom) helhetsbedömning av funktionspåverkan och stödbehov Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg VO2, Sektionen för immunologi Behandling av döva barn med cochleaimplantat Huddinge Universitetssjukhus Kliniken för Cochleaimplantat Universitetssjukhuset i Lund Hörselvårdsavdelningen, Öron-, Näs- och Halskliniken 11

14 Downs syndrom medicinsk utredning och behandling vid multipel organproblematik Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala Avdelning för klinisk genetik Barnmedicinska kliniken Barnkirurgiska kliniken ECMO extracorporeal membranoxygenering Karolinska Sjukhuset/Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm ECMO centrum KS Behandling av svår fetma hos barn och ungdomar Huddinge Universitetssjukhus Rikscentrum för överviktiga barn, Barnens Sjukhus Diagnostik och behandling av vissa typer av gendermatoser (monogenetiskt ärftliga hudsjukdomar). Se under rubriken Övriga verksamheter. Utredning och behandling av kongenitala och juvenila glaukom Akademiska sjukhuset, Uppsala Ögonkliniken Utredning och behandling av barn med progredierande hjärnsjukdom Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Området för neurologi, neuropsykiatri och habilitering Utredning och behandling av primära immundefekter hos barn Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Verksamhetsområde Onkologi/immunologi Utredning och behandling av blödnings- och koagulationssjukdomar hos barn Karolinska Sjukhuset/Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Koagulationsmottagningen för barn, Barnmedicinska kliniken Universitetssjukhuset MAS, Malmö Koagulationsmottagningen, Barnmedicinska kliniken Ovanliga autosomala kromosomala syndrom utredning, behandling och föräldrainformation Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala Avdelningen för klinisk genetik Barnmedicinska kliniken Barnkirurgiska kliniken 12

15 Utredning och behandling av akut och kronisk leversvikt. Progressiv leversjukdom hos barn Huddinge Universitetssjukhus Barnens Sjukhus Utredning och behandling av progressiv leversjukdom och leversvikt, inklusive metabolisk leversjukdom, hos barn Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Utredning och behandling av lymfangiom (lymfatisk missbildning) med streptokocktoxin (OK-432) Karolinska Sjukhuset/Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Barnkirurgiska Sektionen, Program 1 Utredning och behandling av neuromuskulära sjukdomar hos barn Karolinska Sjukhuset/Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Utredning och uppföljning av vissa neuromuskulära sjukdomstillstånd hos barn Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Området för neurologi, neuropsykiatri och habilitering Utredning och behandling av barn med akut och kronisk njurinsufficiens Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Pediatrisk nefrologi Huddinge Universitetssjukhus Barnens sjukhus Utredning och behandling av obstetriska plexus brachialisskador Karolinska Sjukhuset/Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Neuropediatriska mottagningen Södersjukhuset, Stockholm Handkirurgiska kliniken Utredning och behandling av osteogenesis imperfecta (OI) och annan skelettskörhet hos barn och ungdomar Karolinska Sjukhuset/Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Dagvård Q 82, barnneurologen Nationellt center för Retts syndrom multidisciplinär referensinstans för diagnostik och behandling Östersunds sjukhus Rett Center 13

16 Högspecialiserad vård av barn och ungdomar med juvenila artritsjukdomar och reumatiska systemsjukdomar Universitetssjukhuset i Lund Barn- och ungdomssjukhuset Barnreumatologiska enheten Utredning och behandling av missbildningssyndrom och skelettdysplasier Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala Avdelning för klinisk genetik Barnortopediska kliniken Barnkirurgiska kliniken Neuropsykiatriskt och neuropediatriskt team för vissa små och mindre kända handikappgrupper Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Området för neurologi, neuropsykiatri och habilitering Team för behandling vid spasticitet/dystoni hos barn och ungdomar Universitetssjukhuset i Lund Barn- och ungdomssjukhuset Neurokirurgiska kliniken Ortopediska kliniken Medfödda ämnesomsättningssjukdomar Huddinge Universitetssjukhus Barnens sjukhus/demo-sektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Barnmedicin, Sektionen för metabola sjukdomar Invärtes m fl sjukdomar Utredning och diagnostik av refraktär angina pectoris samt behandling med ryggmärgsstimulering Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg Multidisciplinärt smärtcentrum Utredning av patienter med familjär amyloidos Norrlands Universitetssjukhus Medicinkliniken Kateterbaserad slutning av förmaksseptumdefekter/öppetstående foramen ovale och öppetstående ductus arteriosus Karolinska Sjukhuset, Stockholm Kardiologiska kliniken Karolinska Sjukhuset/Astrid Lindgrens Barnsjukhus Barnkardiologiska enheten 14

17 Vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH) Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg GUCH-enheten, Med Klin CK Pl 2 Utredning och behandling av primär immunbrist hos vuxna Huddinge Universitetssjukhus Immunbristenheten/Klinisk Immunologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg Immunbristenheten, Lungmedicin och allergologi Utredning och behandling av blödnings- och koagulationssjukdomar hos vuxna Karolinska Sjukhuset, Stockholm Koagulationsmottagningen, Centrum för Hematologi Universitetssjukhuset MAS, Malmö Koagulationsmottagningen, Medicinska kliniken Utredning av malign hypertermi Universitetssjukhuset i Lund MH-enheten, Anestesikliniken Utredning och behandling av neuroendokrina tumörer Akademiska sjukhuset, Uppsala Kliniken för onkologisk endokrinologi Utredning och behandling av hereditära neuromuskulära sjukdomar Universitetssjukhuset i Linköping Neuromuskulära enheten Utredning och behandling av systemisk skleros (SSc, sklerodermi) Universitetssjukhuset i Lund Reumatologiska kliniken Utredning och behandling av kronisk underventilation. Utprovning och konstruktion av individuellt anpassat kanylsystem alternativt näsmasksystem Danderyds sjukhus AB Andningsdispensären, Anestesi- och intensivvårdskliniken Utredning och behandling av Wilsons sjukdom Akademiska sjukhuset, Uppsala Medicincentrum 15

18 Kirurgiska m fl sjukdomar Perkutan transvenös ballongvalvulotomi av mitralisstenos Universitetssjukhuset i Linköping Hjärtcentrum Behandling av svåra brännskador Akademiska sjukhuset, Uppsala Brännskadeenheten, Hand-, plastik- och öroncentrum Universitetssjukhuset i Linköping Brännskadeavdelningen, Hand- och plastikkirurgiska kliniken Behandling av dövhet hos vuxna med cochleaimplantat Huddinge Universitetssjukhus Kliniken för Cochleaimplantat Kirurgisk och skleroserande behandling av hemangiom (kärlmissbildningar) lokaliserade i rörelseapparaten Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg Ortopedkliniken, Sektionen för Ortopedisk onkologi Kraniofacial kirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg Verksamheten för Plastikkirurgi Armlymfödem efter bröstcancerbehandling utredning och behandling med liposuction Universitetssjukhuset MAS, Malmö Plastikkirurgiska kliniken Isolerad hyperterm cytostatikaperfusion vid metastaserande malignt melanom och mjukdelssarkom Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal Kirurgkliniken Kirurgisk behandling av paroxysmalt och kroniskt förmaksflimmer (mazeoperation) Akademiska sjukhuset, Uppsala Arytmisektionen, Kardiologkliniken Thoraxkirurgiska kliniken, Thoraxcentrum Ytterörerekonstruktion med autologt revbensbrosk vid mikrotia Universitetssjukhuset MAS, Malmö Plastikkirurgiska kliniken 16

19 Interventionell neuroradiologi embolisering i centrala nervsystemet samt kärlmissbildningar annorstädes Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg Radiologiska kliniken, Emboliseringsenheten Utredning av ärftliga näthinnesjukdomar Universitetssjukhuset i Lund Ögonkliniken Translabyrintär kirurgi av ponsvinkeltumörer Akademiska sjukhuset, Uppsala Öronkliniken Neurokirurgiska kliniken Specialiserad ryggmärgsskadevård med inriktning mot infertilitetsbehandling och intratekal spasticitetsbehandling Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg Ryggmärgsskadeenheten, Neurosjukvården Reproduktionsenheten, Kvinnokliniken Skelettförankrade amputationsproteser Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg Centrum för Ortopedisk Osseointegration, Ortopedkliniken Avancerad kirurgisk behandling av skelett- och mjukdelstumörer i kotpelare, bäcken och bröstkorg Karolinska Sjukhuset, Stockholm Centrum för rörelseorganens tumörer, Ortopedkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg Ortopedkliniken Behandling av paralytisk skolios Universitetssjukhuset i Linköping Ortopedkliniken Rekonstruktiv handkirurgi vid tetraplegi Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg Ryggmärgsskadeenheten Handkirurgiska kliniken Behandling med benförankrade titanimplantat vid kraniofaciala defekter Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg Öronkliniken 17

20 Hjärttransplantation Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg Verksamhetsområde för Kärl/Thoraxkirurgi Universitetssjukhuset i Lund Hjärt- och Lungdivisionen Verksamhetsområdet för thoraxkirurgi Verksamhetsområdet för kardiologi Hjärtlung/lungtransplantation Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg Verksamhetsområde för Kärl/Thoraxkirurgi Levertransplantation Huddinge Universitetssjukhus Transplantationskirurgiska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg Enheten för Transplantation och Leverkirurgi Lungtransplantation Universitetssjukhuset i Lund Hjärt- och Lungdivisionen Behandling av transsexualism Karolinska Sjukhuset, Stockholm Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi Utredning av ärftliga degenerativa ögonbottensjukdomar samt oklar synnedsättning Universitetssjukhuset i Linköping Ögonkliniken Ögononkologi S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Sektionen för ögononkologi och ögonpatologi Ögonplastikkirurgi kirurgi av ögonlock, tårvägar och ögonhåla Akademiska sjukhuset, Uppsala Ögonkliniken Övriga verksamheter Vuxen- och neonatalintensivvård inklusive ECMO-behandling i ambulanshelikopter Akademiska sjukhuset, Uppsala Diagnostik och behandling av vissa typer av gendermatoser (monogenetiskt ärftliga hudsjukdomar) Akademiska sjukhuset, Uppsala Hudkliniken 18

21 Vård av patienter med mycket smittsamma allvarliga infektionssjukdomar Universitetssjukhuset i Linköping Infektionskliniken Metadonbehandling enligt Ulleråkermodellen Akademiska sjukhuset, Uppsala Metadonprogrammet/Beroendekliniken Utredning och konsultativ service när det gäller sjukdomar som berör porfyrinmetabolismen. Register över patienter och släkter med porfyri. Läkemedelsbiverkningar vid porfyri Huddinge Universitetssjukhus, Stockholm Porfyricentrum Sverige, LabMedicin CMMS LabMedicin CMMS Särskild enhet för omhändertagande enligt smittskyddslagen Norra länets produktionsområde inom Stockholms läns landsting Särskild enhet för omhändertagande enligt smittskyddslagen Intensiv stamningsterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg Öronkliniken, Mottagningen för logopedi och foniatri 19

22 20

23 Klinikernas/enheternas verksamhetsredovisning 21

24 22

25 UTREDNING AV AUTISM OCH AUTISMLIKNANDE TILLSTÅND Klinik Barnneuropsykiatri Sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Kontaktperson Telefon Fax E-post Christopher Gillberg Peder Rasmussen Diagnoskod F 84.0, F 84.3, F 84.5, F 84.9, F 80.3 Åtgärdskod -- Verksamhetens omfattning Sluten vård Öppen vård Patienter Vårdtillfällen Vårddagar Patienter Besök Patientens hemsjukvårdsregion Stockholm Uppsala-Örebro Linköping Lund/Malmö Göteborg Umeå Utlandet Summa Därav eget landsting Förekomst Prevalens för typisk autism uppskattas i dag till något över 1/ Därutöver beräknas mellan 3 och 4/1 000 ha ett autismliknande tillstånd, oftast i form av Aspergers syndrom. Detta innebär att minst 0,5 %, enligt vissa forskare nära 1 %, har en autismbesläktad problematik. Dessa funktionsavvikelser är oftast medfödda och finns i princip kvar livet ut. Bland förskolebarn nydiagnostiseras varje år omkring 100 fall av autism. Särskilt när det gäller lindriga former, t.ex. Aspergers syndrom, ställs diagnosen ofta betydligt senare och ibland inte förrän i vuxen ålder. Från andra hälften av år 2000 har en del vuxna med autismspektrumproblem kunnat hänvisas för utredning till det s.k. vuxenprojektet, som är anslutet till kliniken. Indikationer/kontraindikationer Vid enheten finns en för landet unik tvärfacklig kompetens inom hela det neuropsykiatriska området. Det gäller inte minst utredning, diagnostik, behandling och habilitering vid autism- 23

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

X-bunden nedärvning. Information för patienter och föräldrar. Genetiska patientföreningars paraplyorganisation: Sällsynta diagnoser

X-bunden nedärvning. Information för patienter och föräldrar. Genetiska patientföreningars paraplyorganisation: Sällsynta diagnoser 12 Uppsala Örebroregionen: Klinisk Genetik Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40 ; Fax: 018-55 40 25 X-bunden nedärvning Norra sjukvårdsregionen: Klinisk Genetik

Läs mer

Kromosom translokationer

Kromosom translokationer 12 Uppsala Örebroregionen: Klinisk Genetik Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40 Fax: 018-55 40 25 http://www.scilifelab.uu.se/ Genetiska patientföreningars paraplyorganisation:

Läs mer

ESSENCE-dag 2. Läkarens arbete. /Elisabeth Fernell. Utvecklingsneurologiska enheten, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad

ESSENCE-dag 2. Läkarens arbete. /Elisabeth Fernell. Utvecklingsneurologiska enheten, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad ESSENCE-dag 2 Läkarens arbete /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Innehåll Läkarens del i: Funktionsutredning

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ 2 (5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall utredas för misstänkt ärftlig cancer

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning - aspekter ur ett samverkansperspektiv

Lindrig utvecklingsstörning - aspekter ur ett samverkansperspektiv Lindrig utvecklingsstörning - aspekter ur ett samverkansperspektiv 2012-12-03 Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus, Mariestad och Gillbergcentrum, GU, Göteborg BIF Lindr.utv.

Läs mer

Målgrupp: Barnläkare i öppen och sluten vård

Målgrupp: Barnläkare i öppen och sluten vård Styrande 1 (5) Neurofibromatos Typ 1, vårdprogram Målgrupp: Barnläkare i öppen och sluten vård NF1 är en autosomalt dominant sjukdom med symtom från många olika organsystem där drabbade individer har en

Läs mer

Regionala riktlinjer för remittering av ungdomar med funktionshinder

Regionala riktlinjer för remittering av ungdomar med funktionshinder Regionala riktlinjer för remittering av ungdomar med funktionshinder från Barn- och ungdomshabiliteringen till primärvård och specialiserad sjukvård för vuxna inom Riktlinjer för utförare av hälso- och

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

Barn- och Ungdomskliniken

Barn- och Ungdomskliniken Barn- och Ungdomskliniken Verksamhet Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Allvårdsavdelning för barn och ungdomar Primärjour inneliggande barn, BB och förlossning Läkarkontroll av BB-barnen Läkarinsatser

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

Seminarium tillväxtavvikelser Maria Elfving Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Skånes universitetssjukhus

Seminarium tillväxtavvikelser Maria Elfving Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Skånes universitetssjukhus Seminarium tillväxtavvikelser 2013 Maria Elfving Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Skånes universitetssjukhus Fall 1 5½-årig flicka, inremitterad från BVC p g a avplanande längdtillväxt. Haft upprepade

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC

Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC Svensk neuropediatrisk förening 2011-12-01 sidan 1(5) Förord Dessa riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck har sammanställts

Läs mer

Vetenskapen bakom igro

Vetenskapen bakom igro Vetenskapen bakom igro igro är ett interaktivt verktyg som kan hjälpa läkare utvärdera tillväxtresultat för patienter som får behandling med tillväxthormon (GH). Dessa sidor ger en översikt över begreppen

Läs mer

Politisk viljeinriktning för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2016

Politisk viljeinriktning för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2016 Britt Ahl, Katrin Boström och Annika Friberg 2017-03-22 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom baserad

Läs mer

Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991

Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991 Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991 Rapport från Kvalitetsutskottet (KU) inom Svensk Förening för Hematologi (SFH) 2009-09-16 Ledamöter

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Organisation av MS-vården

Organisation av MS-vården Bakgrund MS är en kronisk neurologisk sjukdom som i olika faser av sjukdomen kräver insatser från sjukvården. De senaste årens snabba utveckling av den medicinska behandlingen av MS och den betydelse det

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande av individer med Prader Willi syndrom

Riktlinjer för omhändertagande av individer med Prader Willi syndrom Riktlinjer för omhändertagande av individer med Prader Willi syndrom Ann Christin Lindgren, MD, PhD Enheten för Pediatrisk Endokrinolog, Institutionen för Kvinnor och Barn hälsa Astrid Lindgrens Barnsjukhus,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:55 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:10 av Anna Berger Kettner (s) om att utveckla kompetenscentra för barn med ADHD/DAMP Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet

Läs mer

Tidig upptäckt av utvecklingsavvikelser hos förskolebarn i Stockholm

Tidig upptäckt av utvecklingsavvikelser hos förskolebarn i Stockholm Tidig upptäckt av utvecklingsavvikelser hos förskolebarn i Stockholm Aalborg, 4 maj 2011 Harald Sturm och Eric Zander Neuropsykiatriska resursteamet Sydost Barn- och ungdomspsykiatri www.barnsutveckling.se

Läs mer

Autismspektrumstörning hos barn och ungdomar vid Barn- och ungdomsmottagningen i Mölnlycke

Autismspektrumstörning hos barn och ungdomar vid Barn- och ungdomsmottagningen i Mölnlycke Autismspektrumstörning hos barn och ungdomar vid Barn- och ungdomsmottagningen i Mölnlycke Jessica Sommerfors Holm Barnläkare Barn-och ungdomsmedicin, Mölnlycke Handledare: Birgitta Wickberg Docent, Leg

Läs mer

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0272 Landstingsstyrelsen Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige)

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapport 2008 BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapporten avser registreringar t o m juni 2008. Förändringar som beskrivs nedan är således jämförelser med föregående rapport som avsåg tiden dessförinnan,

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Fakta om tuberös skleros (TSC)

Fakta om tuberös skleros (TSC) Fakta om tuberös skleros (TSC) Tuberös skleros är en medfödd genetisk sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och olika organ i kroppen. Förändringarna kan vara allt från små

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Information till utredande och remitterande enheter Från och med 1 januari 2017 är de onkologiska klinikerna vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå,

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

HANDIKAPP. Träning ger färdighet (SOU 2015:98) Sundbyberg Dnr.nr: S2015/07487/FS

HANDIKAPP. Träning ger färdighet (SOU 2015:98) Sundbyberg Dnr.nr: S2015/07487/FS HANDIKAPP Sundbyberg 2016-04-12 Dnr.nr: S2015/07487/FS Vår referens: Sofia Karlsson Mottagarens adress: s.registrator@regeringska nsliet.se s.fs@regeringskansliet.se Träning ger färdighet (SOU 2015:98)

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet REMISS Vårt dnr: 11/3031 2015-06-25 Vård och omsorg Gunilla Gunnarsson Till samtliga chefer för Regionala Cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer

Läs mer

Epilepsiteam vid ett länssjukhus presentation vid barnveckan i Karlstad 130423

Epilepsiteam vid ett länssjukhus presentation vid barnveckan i Karlstad 130423 Epilepsiteam vid ett länssjukhus presentation vid barnveckan i Karlstad 130423 Johan Aronson, neuropediatriker Ulrika Krig, barnsjuksköterska Lena Pettersson, barnsjuksköterska Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-08 1 (3) HSN 2016-4885 Handläggare: Roger Henriksson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-21 Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering

Läs mer

SOSFS 2012:20 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:20 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:20 (M) Föreskrifter och allmänna råd Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Svar på remiss angående Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

Svar på remiss angående Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Dnr 1.6 131/2014 2014-05-12 Handläggare Gunilla Olofsson Telefon: 08 508 25 605 Svar på remiss angående

Läs mer

Ny behandlingsmodell vid autism. Habilitering av barn och ungdomar med en diagnos inom autismspektrumgruppen

Ny behandlingsmodell vid autism. Habilitering av barn och ungdomar med en diagnos inom autismspektrumgruppen färdigheter! Ny behandlingsmodell vid autism Tvärfacklig habilitering i specialiserade enheter KRÖNIKÖR. GUNNAR BIRGEGÅRD universitetslektor, studierektor i internmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala....

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Barnskyddsmedicin spetskompetens när barn misstänks fara illa

Barnskyddsmedicin spetskompetens när barn misstänks fara illa Barnskyddsmedicin spetskompetens när barn misstänks fara illa Barnveckan 2013-04-24 Karlstad Gabriel Otterman Överläkare, Barnskyddsteamet Akademiska barnsjukhuset gabriel.otterman@akademiska.se Simon

Läs mer

Information för patienter och föräldrar

Information för patienter och föräldrar 12 Västra Götalandsregionen: Klinisk Genetik Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska 413 45 Göteborg Tel: 031-343 44 14 / 031-343 42 06 (sekr); Fax: 031-84 21 60 Stockholmsregionen: Kliniskt genetiska

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Neonatal Trombocytopeni

Neonatal Trombocytopeni Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi Vårdprogram vid Neonatal Trombocytopeni Utarbetet 2006 och reviderat maj 201 av Jacek Winiarski och Göran Elinder 1 Innehåll Definition, symptom, orsaker

Läs mer

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07 Uppdrag gällande framtidsplan Verksamhetsområdet dermatologi och venereologi, omfattar hud- och STImottagning samt två hudvårdplatser på avd 12 reumatologkliniken. De olika enheterna inom verksamhetsområdet

Läs mer

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet Verksamhetskod Klassificering av verksamhet Verksamhetskod används för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Innehållet i attributet verksamhet, businessclassificationname och businessclassificationcode,

Läs mer

ÅRSRAPPORT. RMPG Neurosjukdomar

ÅRSRAPPORT. RMPG Neurosjukdomar ÅRSRAPPORT RMPG Neurosjukdomar 2014 Innehåll ÅRSRAPPORT... 1 RMPG Neurosjukdomar... 1 2014... 1 Utvecklingstendenser... 3 Stroke... 3 Mb Parkinson... 3 Epilepsi... 3 Multipel skleros (MS)... 3 Sällsynta

Läs mer

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Några erfarenheter från RCC i samverkan Stefan Rydén Rikssjukvårdsnämnden 160518

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Några erfarenheter från RCC i samverkan Stefan Rydén Rikssjukvårdsnämnden 160518 Bilaga 1 Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Några erfarenheter från RCC i samverkan Stefan Rydén Rikssjukvårdsnämnden 160518 Arbetsprocess och beslutsordning 2016-06-03 Aktuellt läge våren 2016

Läs mer

CENTRUM FÖR KARDIOVASKULÄR GENETIK

CENTRUM FÖR KARDIOVASKULÄR GENETIK I trygga händer. Familjemottagningen. Min släkts DNA! Agnes 47 år, patient på CKG. CENTRUM FÖR KARDIOVASKULÄR GENETIK VÅRT SJUKHUS. EN VÄRLD FÖR DIG. Varje steg räknas! Avancerad teknik PATIENTENS RESA

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:89 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:34 av Janet Mackegård m fl (s) om införande av ytterligare habiliteringscenter för autism och autismliknande tillstånd samt individuellt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Familjära aortadissektioner

Familjära aortadissektioner Familjära aortadissektioner Information till patienter och anhöriga Denna information riktar sig till dig som har sjukdomen FAAD (Familjära AortaAneurysm och Dissektioner) eller är anhörig till någon med

Läs mer

Patientregistret. Öppen specialiserad vård 2008. Antal besök fördelat på landsting, sjukhus och klinik samt förteckning över verksamhetsområden

Patientregistret. Öppen specialiserad vård 2008. Antal besök fördelat på landsting, sjukhus och klinik samt förteckning över verksamhetsområden Patientregistret Öppen specialiserad vård 2008 Antal besök fördelat på landsting, sjukhus och klinik samt förteckning över verksamhetsområden Denna sammanställning omfattar alla sjukhus som rapporterat

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi 1 Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi Svar på frågor som ställts av landstingsstyrelsen 1. Högspecialiserad vård Vilka är de huvudsakliga diagnosgrupper

Läs mer

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa S 2014:11 utredningen om högspecialiserad vård Sammanfattning av regeringens utredning: Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa Utredningen om högspecialiserad vård har i uppdrag

Läs mer

Lindrig intellektuell funktionsbegränsning och ESSENCE

Lindrig intellektuell funktionsbegränsning och ESSENCE Lindrig intellektuell funktionsbegränsning och ESSENCE /E Fernell, Gillbergcentrum och Skaraborgs sjukhus DSM-5 (2013) Intellectual Disability (Intellectual Developmental Disorder) Hur blir den svenska

Läs mer

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting.

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (6) Remisser Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar Enligt Socialstyrelsens föreskrift 2004:11, Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Profilering och samordning av universitetssjukhusen i Skåne

Profilering och samordning av universitetssjukhusen i Skåne Datum Dnr Regiondirektör Sören Olofsson Profilering och samordning av universitetssjukhusen i Skåne Uppdrag Inom ramen för Region Skånes förnyelsearbete har undertecknade fått i uppdrag att genomföra en

Läs mer

Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist vad gäller habilitering av barn och unga inom AST 0-7 år

Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist vad gäller habilitering av barn och unga inom AST 0-7 år Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, P 23 1 (4) HSN 1310-1129 Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

Ovanliga diagnoser. Organisationen av resurser för personer med ovanliga diagnoser

Ovanliga diagnoser. Organisationen av resurser för personer med ovanliga diagnoser Ovanliga diagnoser Organisationen av resurser för personer med ovanliga diagnoser Dokumenttypsruta. Text för resp. dokumenttyp finns på intranätet (under Om Socialstyrelsen/Interna föreskrifter och där

Läs mer

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Några inspel Räcker det med en läkare för att framgångsrikt behandla en patient? Utnyttjar vi den

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser. Veronica Wingstedt de Flon Verksamhetschef, jur kand

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser. Veronica Wingstedt de Flon Verksamhetschef, jur kand Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Veronica Wingstedt de Flon Verksamhetschef, jur kand veronica.wingstedtdeflon@nfsd.se NFSD, bakgrund, uppdrag och arbete Något om resultatet så här långt.. Bakgrund

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012

Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- NÄMNDEN 2011-12-20 p 9 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 Ärendebeskrivning Förhandlingen med Habilitering & Hälsa,

Läs mer

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden Dnr 2.7 43348/2013 1(5) Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden De valbara ramavtalsområdena i förfrågningsunderlaget (avsnitt 6 152) är grupperade i fyra större områden. Nedan följer en beskrivning

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Reumatologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Reumatologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Reumatologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning NEUROKIRURGI I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten neurokirurgi omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter i fråga om handläggning av de medfödda och förvärvade sjukdomar

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations 2014-11-12 Monica Jonsson, Tua Bardosson Syftar till att hitta hela gruppen av tidigt

Läs mer

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012 1 (5) Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling Universitetssjukhuset, 1-3 2012 Handläggning av ryggsjukdomar utgör en stor del av vardagen för läkare inom ortopedi. Denna kurs riktas i

Läs mer

Ett riksförbund för små och mindre kända handikappgrupper

Ett riksförbund för små och mindre kända handikappgrupper Ett riksförbund för små och mindre kända handikappgrupper Många små handikappgrupper blir tillsammans starka Sällsynta diagnoser är en handikapporganisation för människor med sällsynta sjukdomar och funktionshinder,

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Vad gör en barnfysioterapeut?

Vad gör en barnfysioterapeut? Vad gör en barnfysioterapeut? Sektionen för habilitering och pediatrik Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse ger ett aktivt liv med hög livskvalitet.

Läs mer

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper Utgångsläge den stora utmaningen! Fördubbling

Läs mer

Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus

Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus Centrum för kardiovaskulär genetik (CKG)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:83 LS 0906-0522 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Regelverk för diagnosgruppernas arbete med kvalitetsfrågor inom hematologi

Regelverk för diagnosgruppernas arbete med kvalitetsfrågor inom hematologi Regelverk för diagnosgruppernas arbete med kvalitetsfrågor inom hematologi Detta dokument är en reviderad version av det dokument med samma namn som antogs av årsmötet för Svensk Förening för Hematologi

Läs mer