Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län"

Transkript

1 Redogörelse efter programsamråd Planprogram för Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Planprogrammet har varit föremål för samråd under tiden Handlingarna har funnits tillgängliga på Rådhuset i Staffanstorp, på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup samt på kommunens hemsida - Handlingarna har enligt sändlista sänts på remiss till länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. Kungörelse har varit införd i Sydsvenskan Samrådsmöte har hållits i Hjärups skola. 1

2 Inkomna yttranden utan erinran Länsstyrelsen Lantmäteriet Sydvatten E.ON Värme Sverige AB E.ON Gas Sverige AB Socialnämnden Tekniska nämnden Inkomna yttranden med synpunkter Trafikverket Telia Sonera Skanova Access AB Skånetrafi ken E.ON Elnät Sverige AB Lunds Energi AB Kultur- och fritidsnämnden Hjärups byalag Lomma kommun Stiftelsen Akademihemman, Stora Uppåkra 1:3 Ella och Sten-Ingvar Holmstedt, Stora Uppåkra 1:4 Jan Norrman, Stora Uppåkra 12:3 Daniel Fridh och Camilla Karlsson, Stora Uppåkra 12:147 Marcus Johansson Daniel Lindström Lars Lindau Ulla Göransson Rolf Lind Redovisning av yttranden med synpunkter Inkomna yttranden från berörda myndigheter/organisationer: Länsstyrelsen... Området som behandlas i planprogrammet har redan stöd i översiktsplanen. Inga förtydliganden, ställningstaganden eller anvisningar har tillkommit varför ett planprogram i det här läget är överfl ödigt då det går att detaljplanelägga direkt med stöd i gällande översiktsplan. Länsstyrelsen anser att kommunen i det här stationsnära läget bör prioritera en högre exploateringsgrad än planprogrammet föreslår. I översiktsplanen angavs lgh/ha där kommunen absolut bör kunna planlägga in en exploateringsgrad om 30 lgh/ha. En förtätning av bebyggelsen framför allt i den västra delen (närmast stationen) är önskvärd. Utifrån strukturen på Hjärups totala bostadsbestånd så kan villor på fribyggartomt och friliggande villor utgå till förmån till ett förtätat bebyggelsebestånd. Hälsa och säkerhet Buller kan vara ett problem i området och bör utredas vidare vid eventuell planläggning. Övrigt Eftersom planläggningen av området förväntas pågå fl era år framåt i tiden bedöms det som lämpligt att fortsatt planläggning sker enligt nya Plan och Bygglagen (SFS 2010:900). De östra delarna av Hjärup som det aktuella utbyggnadsområdet gränsar till domineras av villabebyggelse i 1-2 plan. Det är också framför allt denna form av bebyggelse på större tomter som är marknadsmässigt gångbart i orten. Med detta som bakgrund bedöms den nu föreslagna exploateringen med inslag av tätare bebyggelse både i form av radhus/kedjehus och flerbostadshus, särskilt i den västra delen närmast stationen, vara fullt rimlig. Balans mellan att bygga med hög exploateringsgrad i relativt stationsnära läge på värdefull jordbruksmark och att bygga en form av bebyggelse som harmonierar med omgivande bebyggelse och med marknadens efterfrågan på bostadsform bör eftersträvas. En bullerutredning kommer att utföras i samband med detaljplaneläggningen av området. Kommande detaljplan/er/ kommer att utarbetas i enlighet med nya Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900). Trafi kverket Hjärup har idag en väl fungerande kollektivtrafik vilket gör samhället lämpligt för exploatering. 2

3 Planen föreslår att åtgärder ska vidtas på Gamla Lundavägen, för vilken Trafikverket är väghållare, för att omgestalta vägen i syfte att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten. Möjlighet och lämplighet att förverkliga dessa åtgärder måste närmare studeras. Vi förutsätter i detta avseende att kommunen återkommer för en dialog med oss. Kommunen föreslår också ett antal nya anslutningar till Gamla Lundavägen. Trafikverket anser av trafiksäkerhetsskäl att antalet anslutningar ska minimeras utmed denna väg och att trafikmatningen istället ska ske från Väståkravägen och den nya Allégatan, både för bostäder och handelsetableringar. I samband med utbyggnaden föreslås en sänkning av hastighetsgränsen från 70 till 50 km/h på Gamla Lundavägen och på Väståkravägen. Trafikverket ser hellre att hastighetsgränserna 30, 40 och 60 km/h används inom tätbebyggt område, enligt handboken Rätt fart i staden, istället för 50 och 70 km/h. Säkrare trafik (speciellt för oskyddade trafikanter), bättre miljö med mindre utsläpp och lägre buller samt framkomlighet är viktiga parametrar. Om hastighetsgränserna känns motiverade får vi bättre efterlevnad. Det är också av stor vikt att liknande trafikförhållande har samma hastighet oavsett vilken kommun man färdas inom. I planprogrammet flaggas det för att gällande bullerriktvärden kan överskridas för det planerade området. I fortsatt arbete måste en bullerutredning tas fram. Trafikverket anser att området i sin helhet ska planeras och utformas så att det inte utsätts för buller som överskrider gällande riktvärden för trafik. Eventuella nödvändiga åtgärder för att uppfylla gällande riktvärden ska redovisas i den fortsatta planhanteringen. För närvarande pågår ett arbete kommunen och Trafikverket emellan i vilket hastigheterna på bland annat Gamla Lundavägen ses över. Skrivelsen kring hastigheter utgår ur planprogrammet, då denna fråga ej kommer att beröras av kommande detaljplan/er/. Utöver Allégatan föreslås inga ytterligare anslutningar till Gamla Lundavägen. Allégatans anslutning till Gamla Lundavägen omfattas sedan tidigare av planläggning, som del av detaljplanen för Hjärup IP som antogs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden I samband med det fortsatta planarbetet kommer en dialog att föras med Trafikverket kring det eventuella behovet av särskilda åtgärder kring anslutningen med anledning av den nu aktuella utbyggnaden. En bullerutredning kommer att utföras i samband med detaljplaneläggningen av området. Telia Sonera Skanova Access AB Telia Sonera Skanova Access AB har ett kabelstråk i planområdets nordöstra hörn. För att möjliggöra införandet av detta planförslag behöver detta stråk flyttas. Telia Sonera Skanova Access AB förutsätter att exploatören tar kostnaden för omläggningen. Då den berörda nordöstra delen av planområdet planläggs måste hänsyn tas till ledningarna. I det fall en flytt blir aktuell ska denna bekostas av exploatören. Krav på detta kommer att framgå av detaljplanehandlingarna. Även planprogrammet kompletteras med information om kabelstråket. Skånetrafiken Vi ser positivt på en utbyggnad i Hjärup, området är välförsörjt med kollektivtrafi k. De västra delarna av planområdet har god tillgänglighet till Pågatågsstationen, medan de östra delarna ligger bra till i förhållande till hållplatserna på Gamla Lundavägen och regionbusslinje 130. Bra gång- och cykelvägar är viktiga för att boende och verksamheter ska kunna dra nytta av denna kollektivtrafiktillgänglighet. Vi är dock oroliga för den hastighetssänkning på Gamla Lundavägen som omnämns i planen. Regionbusslinje 130 dras redan nu med punktlighetsproblem, och en sänkning av hastighetsgränsen kan förvärra situationen. För närvarande pågår ett arbete kommunen och Trafi kverket emellan i vilket hastigheterna på bland annat Gamla Lundavägen ses över. I detta arbete kommer även behovet av god framkomlighet för pendelbusstrafiken att beaktas. E.ON Elnät Sverige AB I planområdets östra del finns fyra befintliga luftledningar. Längst till väster finns två 50 kv ledningar upphängda på samma stolpar. Parallellt med 50 kv ledningarna finns två 130 kv ledningar. Sist nämnda två ledningar är också upphängda i samma stolpar. I yttrande över översiktsplan Framtidens kommun- perspektiv 2038 från och samt i yttrande över förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl (Hjärup lp) har vi informerat om ledningarna, yttrandena bifogas. E. ON Elnäts synpunkter nu är desamma som i de tre yttrandena. Vi delar inte planprogrammets syn på de befi ntliga ledningarna i de delar som gäller koncession och bibehållandet av ledningarna. Enligt vår mening har vi samtliga nödvändiga tillstånd för att använda och ha kvar ledningarna i befintligt läge och utföran- 3

4 de. Exempelvis är meningen Koncessionen för ledningarna har gått ut på sidan 15 i planprogrammet felaktig och bör därför tas bort i det fortsatta planarbetet eftersom meningen ger en felaktig bild av de faktiska förhållandena. Enligt ellagen får en innehavare av en nätkoncession för linje ansöka om förlängning av giltighetstiden. Nätkoncessionen gäller sedan till dess att ansökningen har prövats slutligt. Vi har ansökt om förlängning av nätkoncessionens giltighetstid på samtliga ovan nämnda ledningar enligt de bestämmelser som redovisas i ellagen. Våra ansökningar prövas för närvarande av energimarknadsinspektionen. För att inte omintetgöra planprogrammets intentioner är vi självfallet beredda att diskutera en förändrad sträckning och/eller ett förändrat utförande på ledningarna med kommunen. Vi är dock inte beredda att stå för den kostnad som en eventuell förändring förorsakar. Notera att en eventuell förändring på ledningarna inte kan göras förrän en ny nätkoncession beviljats. Vi uppskattar att handläggningstiden för en ny koncession är 1,5-2 år. Till denna tid ska även läggas tid för upphandling och utförande av nya ledningar vilket vi uppskattar tar 1 år. Den sammanlagda tiden för att ersätta de befintliga ledningarna är således ca 3 år efter det vi är överens om en ny sträckning eller ett förändrat utförande på ledningarna. Om kommunen anser att kostnaden för att förändra de befintliga ledningarna är för hög måste detaljplanen anpassas efter ledningarna. Enligt starkströmsföreskrifterna ska det horisontella avståndet mellan högspänningsledning och byggnad inom detaljplanelagt område vara minst 10 meter plus ett spänningstillägg. I starkströmsföreskrifterna finns även regler om avstånd till andra verksamheter bl a parkeringsplatser, idrottsplatser och skolgårdar. Reglerna i starkströmsföreskrifterna finns för att undvika skador på personer vid byggnadsarbeten och anläggningsarbeten nära en kraftledning. De senaste årtiondena har även frågan om magnetfält runt en kraftledning varit i fokus. Det är många som oroas över elanläggningar och de magnetfält som anläggningarna genererar. Avståndet mellan de befi ntliga ledningarna och planerad bebyggelse bör därför vara större än de avstånd som redovisas i starkströmsföreskrifterna. Om de befintliga ledningama ska bibehållas får exakt byggfri zon runt ledningarna tas fram i samråd med länsstyrelsen, kommunen och E.ON Elnät när detaljplanen över området tas fram. Ledningarnas höjd över marken måste också utredas i det fortsatta planarbetet, om de ska bibehållas, eftersom den föreskrivna höjden är olika inom detaljplanelagt område respektive utanför detaljplanelagt område. Informationen på sidan 15 i planprogrammet om att utbyggnadsområdet ingår i Lunds Energis koncessionsområde är bara delvis korrekt. Diskussion pågår mellan oss och Lunds Energi om exakt gränsdragningen av våra båda koncessionsområden. Ett preliminärt förslag på gräns finns och framgår på bifogad karta. De diskussioner som förts mellan kommunen och E.ON angående kraftledningarna genom planområdet har sedan samrådet resulterat i en överenskommelse som innebär att ledningarna tills vidare bibehålls i sitt nuvarande luftburna läge. Tillkommande bebyggelse och anläggningar ska därför anpassas efter kraftledningarna och lämpliga skyddsavstånd kring dessa. I samband med kommande detaljplanearbete kommer samråd att ske med E.ON Elnät Sverige AB samt Lunds Energi AB för att klargöra koncessionsgränsens läge. Lunds Energi AB Vi behöver plats för nya transformatorstationer. I samband med det fortsatta detaljplanearbetet kommer en diskussion att föras med E.ON Elnät Sverige AB respektive Lunds Energi angående den slutgiltiga lokaliseringen av transformatorstationer. Kultur- och fritidsnämnden När området gestaltas måste hänsyn tas till en väsentligt ökad verksamhet på Nya Hjärups Idrottsplats. Sådan verksamhet medför både mer trafik och mer ljud från själva idrottsverksamheten. Det är viktigt att utforma området så att de boendes intressen av avskildhet kan kombineras med idrottsverksamheten. Det är också viktigt att se till att det finns temalekplatser för de mindre barnen och någon form av anläggning för spontanverksamhet: bollspel, skate etc. När det gäller konstnärlig utsmyckning förutsätter Kultur- och fritidsnämnden att konstrådet involveras. Ytan mittemot idrottsplatsen föreslås användas för en offentlig verksamhet såsom skola och/eller idrottshall. Denna typ av verksamhet bedöms kunna fungera väl i närheten till idrottsplatsen. Nya bostäder i området föreslås på ett sådant avstånd från idrottsplatsen att den ljus- och ljudpåverkan på bostäderna som idrottsplatsen orsakar bedöms som rimlig. En lekplats planeras strax väster om utbyggnadsområdet, inom området Trädgårdslunden, Hjärup Nordost etapp 1. Spontanidrottsplats finns sedan tidigare på den närliggande Hjärupslundsskolan. Utöver detta kommer även diverse faciliteter för lek och 4

5 rekreation att finnas inom Hjärup Park som planeras söder om området. Behovet av ytterligare lekplats inom området kommer att ses över under kommande planläggning. Kommande detaljplaneläggning omfattar inte frågan om konstnärlig utsmyckning. Denna hanteras i samband med projekteringen av området. Hjärups byalag Hjärups byalag tackar för det tidiga och klarläggande samrådet 4/10 om Hjärup NO. Det är mycket tillfredsställande at Hjärupsborna får möjlighet att yttra sig på ett så tidigt stadium i processen. Förhoppningsvis leder det till en smidigare process än vid diskussionen kring Hjärups bocentrum. Det är vår förhoppning att kommunen beaktar vad som sades vid mötet om buller och trafik, och att största hänsyn tas till de båda gårdar som ligger inom området, så att dessa kan fortleva. Efter planprogramssamrådet har kommunen träffat en överenskommelse med ägaren till befi ntliga kraftledningar samt markägaren som innebär att kraftledningarna tills vidare bibehållas i sitt luftburna läge och att tillkommande bebyggelse måste anpassas efter ledningarna och skyddsavstånden kring dessa. Utbyggnaden av planområdet kommer att delas in i två huvudetapper - en för området västar om kraftledningarna och en för området öster om ledningarna. Bostäder inom den västra delen av området bedöms inte komma att stå i konflikt med hästhållningen på Uppåkra gård, även om denna skulle utökas. I det fall bostäder kommer att bli aktuellt i de östra delarna kommer förhållandet till hästverksamheten att studeras vidare. Även frågan kring hur eventuella handels- och ickestörande verksamhetsetableringar i området öster om kraftledningarna, mittemot Uppåkra gård, ska disponeras och utformas kommer att studeras vidare i kommande detaljplaneläggning Hänsyn till den sk Lillgården kommer att tas bland annat genom att Mittgatan placeras väster om gården istället för på dess östra sida. Buller- och trafiksituationen inom området kommer att studeras i det fortsatta planarbetet. Utredningen kommer dock ej att omfatta förslag till åtgärder inom angränsande bostadsområden. Trafi kverket ansvarar för eventuella bulleråtgärder vid befintlig bostadsbebyggelse längs vägar som Trafi kverket är väghållare för (såsom Gamla Lundavägen). Lomma kommun Planprogram för Hjärup nordost föreslår utveckling av Hjärup i nordöstra delen av orten. Förslaget till dagvattenhantering i planområdet är gediget och kopplingen till kollektivtrafiken är god, dock tas viss högvärdig jordbruksmark i anspråk. I planprogrammet diskuteras biltrafiken lokalt i området och i orten. Kopplingen till det övergripande trafi knätet berörs inte lika mycket och Lomma kommun vill därför i sammanhanget om Hjärups utbyggnad ta upp den föreslagna kopplingen mellan väg E6 och E22. Med en fortsatt utveckling av Hjärup kan denna koppling som studerats tillsammans av både Staffanstorps och Lomma kommun komma att bli aktuell. Lomma kommun välkomnar ett fortsatt samarbete i frågan. Kopplingen mellan E6 och E22 kommer att behandlas inom ramen för åtgärdsvalstudien Malmö - Lund som Trafi kverket har initierat. Representanter från Staffanstorps kommun kommer att vara engagerade i arbetet med denna studie. Inkomna yttranden från sakägare: Stiftelsen Akademihemman, Stora Uppåkra 1:3 Stiftelsen Akademihemman vill härmed ge synpunkter gällande utformningen av bebyggelse längs med Lundavägen samt bebyggelse som kan bli berörd av nedanstående. Bebyggelse får inte uppföras så att det begränsar vår jordbruksdrift eller att det påverkar oss så att restriktioner införs på vår jordbruksmark, Stora Uppåkra 1:2. Vi avser här då speciellt jordbruksdrift såsom växtskydd, gödselspridning, tröskning och jordbearbetning. Vi måste kunna brukar vår åkermark under normala förhållanden utan att behöva begränsar våra körningar i förhållande till intilliggande boende och/eller verksamheter. Enligt kommunens lokala föreskrifter får gödsel ej spridas inom ett avstånd av 100 meter från område detaljplanelagt för bostäder. Om planläggning av bostäder blir aktuell för området öster om kraftledningarna ska frågan kring närheten till jordbruket/gödselspridning tas upp i detta arbete. Ella och Sten-Ingvar Holmstedt, Stora Uppåkra 1:4 Mittvägens placering Området avses i den plan som presenteras i samrådshandlingarna genomkorsas av en större gata, Mittgatan, i nord-sydlig riktning med föreslagen placering längs med makarna Holmstedts fastighet. I planförslaget anges att den nord-sydliga trafiken ska 5

6 koncentreras längs denna gata såsom huvudgata och att den hierarkiska strukturen mellan gatorna ska vara tydlig. Detta innebär att en stor del av trafiken till bostäder i området och till den planerade skolan/idrottshallen kommer att passera makarna Holmstedts fastighet. I planförslaget uppskattas trafi kmängden uppgå till 400 fordon/dygn med ca 40 fordon/maxtimme. Vidare planeras huvudcykelstråket i öst-västlig riktning löpa längs fastigheten sydsida. I korsningen med vägen kommer - i enlighet med vad som anges i planförslaget - farthinder att placeras i höjd med fastigheten vilket medför ökade störningar vid inbromsning och acceleration för de fordon som färdas på vägen. Huvudgatans placering i direkt anslutning till makarna Holmstedts fastighet samt placeringen av den centrala gång/cykelvägen vid fastighetens sydsida kommer att medföra stora störningar för dem. Makarna Holmstedt kan därför inte acceptera denna placering. Vägen bör istället flyttas österut på så sätt att den möter den planerade skolbyggnaden/idrottshallen mitt på detta område - för det fall kommunen avser bibehålla byggnadens placering i framtida omarbetade förslag. Eftersom försäljningen av tomter och hus i området ännu inte tagit sin början torde inte heller någon ha synpunkter på en sådan omplacering. Kommunen borde därför kunna tillmötesgå makarna Holmstedt i denna fråga. Övriga frågor Enligt makarna Holmstedt bör i god tid innan planen omarbetas inför utställning bullerfrågorna från kringliggande vägar ytterligare utredas samt frågan om omplacering av elledningen som korsar planområdet lösas. Vidare bör närmare preciseras var i planområdet vilka byggnadshöjder ska accepteras. Enligt makarna Holmstedt bör för att bibehålla gårdens värde som friliggande byggnad, endast enplanshus tillåtas i det kringliggande området. Mittgatans läge justeras genom att gatan ges ett nytt läge på västra sidan av gården, vilket bedöms ge mindre påverkan på gården. Anslutningspunkten mot Allégatan utgörs av den vändplats som kommer att byggas inom ramen för idrottsplatsprojektet. Gatans exakta läge genom området samt övrig gatu- och cykelvägsstruktur kommer att studeras vidare och bestämmas under det kommande detaljplanearbetet. En bullerutredning kommer att utföras i samband med detaljplaneläggningen av området. Flytt/nedgrävning av kraftledningarna är inte längre aktuellt varför tillkommande bebyggelse måste anpassas efter bevarade ledningar i luftburet läge. Kommande detaljplaner kommer att omfatta begränsningar gällande bebyggelsens höjd. Lämpliga höjder i förhållande till angränsande bebyggelse kommer att studeras under planarbetet. Jan Norrman, Stora Uppåkra 12:3 Inledning Jag har varit bosatt och verksam inom Staffanstorps kommun sedan 1982, förutom de senaste 5 åren då jag har arbetat utomlands. Jag äger dock fortfarande Uppåkra Gård och min son bor sedan en tid tillbaka i rättarbostaden vars långsida gränsar ut mot Väståkravägen. Under 1994 kom jag i min verksamhet inom byggbranschen i kontakt med dåvarande Stadsarkitekten Eva Sjölin och när det kom till min kännedom att Uppåkra Gård var till försäljning kontaktade jag henne för rådgivning. Då Uppåkra Gård, enligt Eva Sjölin, skulle kunna bli ett landmärke för Uppåkra när man kommer norrifrån in till Uppåkra/Hjärup och var i tidstypisk stil för landskapsbilden, skulle hon och Staffanstorps kommun stödja mitt köp i diskussionerna med ägarna, Assi-Domän. Detta med anledning av min viljeförklaring att rusta upp gården som vid det tillfället var totalt förfallen och överväxt. Gården hade vid mitt köp varit obebodd i 4 år och under många fler år varit eftersatt avseende underhållet. Genom köpet skapade jag förutsättningar för att kunna utveckla mitt stora intresse att - i kombination med verksamheten - föda upp hästar, och på Uppåkra Gård har därefter fötts upp en hel del hästar som har medverkat på Flyinges årliga hästutställningar. Jag har också lagt ner betydande belopp på att renovera gården och dess olika komplementbyggnader och anser att jag med råge har uppfyllt de löften som jag lämnade till kommunen i denna del. Gården är idag i ett mycket representativt skick och jag har varit mycket noggrann med att bevara dess ursprungliga särdrag och utseende. Renoveringsarbetet har också varit mycket uppskattat - bl.a. av f.d. regeringsmedlemmen Camilla Odhnoff, som vid tillfället var bosatt i Hjärup och ofta besökte gården under renoveringsarbetets gång. Min avsikt är, och har hela tiden varit, att jag då min utlandstjänstgöring upphör vilket inträffar inom en tvåårsperiod - skall flytta tillbaka till gården och utveckla min 6

7 hästverksamhet ytterligare med sikte på ännu bättre kvalité på avelslinjerna. Med den plan som nu presenterats är jag emellertid verkligen bekymrad över den satsning, både ekonomiskt och tidsmässigt, som jag startade 1994 och nu, många år senare, hade tänkt skörda frukterna av. Ska verkligen kommunen kunna kullkasta mitt livsprojekt och begränsa min framtida hästverksamhet? Planförslaget kan i stora delar av förståeliga skäl inte accepteras av mig och jag kommer i det följande att närmare utveckla orsakerna därtill. Planförslaget i korthet Enligt min åsikt så känns det lite burdust och som ett stort slöseri med våra jordbruksresurser att bygga på denna mark men eftersom i stort sett all mark i Hjärup är av samma klass, inser jag att alternativen är begränsade. Dock är det föreslagna förslaget mycket bristfälligt och kan inte ligga till grund för ett beslutstagande av mig av positiv karaktär. Planförslaget är sålunda i behov av en omarbetning som med lite god vilja från ansvariga planerare kan förebygga att ärendet dras i långbänk. Bebyggelse och kulturmiljö I planen påpekas att den högre bebyggelsen ska koncentreras till Allégatans västra delar. Förutsatt att kommunen verkligen anser det nödvändigt med ytterligare flerbostadshus i också i denna utkant av Hjärup är jag av uppfattningen att placeringen av dessa i sig är acceptabel. Det känns dock i sig fel att ha flerfamiljshus även om jag förstår att det är för att få fler bostäder/hektar. Detta innebär naturligtvis bättre ekonomi för framförallt exploatören. Handel & Service Handel är planerad till det nordöstra hörnet, korsningen Gamla Lundavägen - Väståkravägen. Offentliga Servicefunktioner är placerade i första hand längs Allégatan och detta har motiverats med att dessa funktioner därmed lätt nås av boende från området samt från övriga delar av Hjärup. Jag tycker det är självklart att även butik och handel skall ligga i samma område. Att såsom föreslagits - förlägga en livsmedelbutik i utkanten av området anser jag vara rent förkastligt och kommer att sluta som tidigare satsningar med en butik i utkanten av ett område. I vårt möte med kommunen framfördes att främsta skälet till att placera handel och avfallsstation i Nordöstra hörnet av området var att det var lättast att nå med bil. I ett annat avsnitt anges att handel i området gynnar främst äldre och kvinnor. Min uppfattning är att butikerna ska vara lättillgängliga även för boende utan bil. Boende med bil stannar förmodligen inte i någon större omfattning vid en närbutik med förmodade högre priser. Hela konceptet med planen är ju att kollektivtrafiken framhålls och varför ska man då planera handel utifrån biltrafiken när det främst ska gynna äldre och kvinnor? Skulle kommunen trots allt anse att handel ska ligga utmed Gamla Lundavägen, föreslår jag att placera det nära korsningen Allégatan- Gamla Lundavägen. Detta är mer centralt för hela området samt övriga Hjärup. Återvinningsstation Denna är avsedd att placeras tillsammans med handelsområdet och ska därför naturligtvis vara placerat mer centralt tillsammans med Handel och Service. Trafi ken till handelsetableringarna tas direkt från Väståkravägen och behöver på så sätt inte belasta intilliggande planerade bostäder. Vilka hänsyn tas till befintliga hyresgäster och övriga idag boende i denna planering? Denna placering ökar den redan intensiva trafiken på denna väg vilket naturligtvis inte gynnar situationen på Uppåkra Gård avseende buller och utsläpp. Trafi k Biltrafik: Placeringen av mittgatan samt transformatorns placering nära befintlig gård visar hur lite hänsyn det tas till idag befintliga boende i området, vilket inte kommer att underlätta processen. Ändra, tack. Enligt förslaget är det inte någon cirkulationsplats planerad i korsningen Gamla Lundavägen-Allégatan. Detta kommer ofrånkomligen innebära att den absoluta merparten av alla bilister inom området, på morgnar och kvällar kommer att köra via cirkulationsplatsen Gamla Lundavägen-Väståkravägen för att undvika att bli stående i bilkö när trafi ken är som tätast. Det är allom känt att en cirkulationsplats underlättar för de boende i området att komma ut på huvudvägen. Förslaget i dess nuvarande utformning kommer sålunda att ytterligare förvärra bilsituationen på Väståkravägen och mittvägen. En cirkulationsplats Gamla Lundavägen - Allégatan måste bli verklighet för att undvika trafikköer, både vid Allégatan och vid Väståkravägen och att i möjligaste mån minska trafiken på mittvägen. 7

8 Härtill kommer att särskild parkering är planerad för handel och återvinningsstation vid Väståkravägen, vilket ytterligare kommer att öka trafiken på Väståkravägen. Jag förutsätter dock att handel och återvinning flyttas, cirkulationsplats byggs i korsningen Allégatan - Gamla Lundavägen och då försvinner det problemet. VA Nordöstra hörnet av området är i planen benämnt som ett s.k. befarat problemområde avseende dagvattenavrinning och höjdsättning och det har noterats att en relativ omfattande höjning av marknivån är nödvändigt för att klara självfall inom området. En sådan lösning skulle i vart fall med nuvarande övrig planerad bebyggelse medföra en ytterligare negativ förstärkning av områdets fysiska dominans jämfört med Uppåkra Gård och dess pittoreska och kulturhistoriskt värden. Eftersom inga beräknade nya höjder är angivna utgår jag dock ifrån att det kommer att blir ett system med pumpstation för att undvika att höja marknivån relativt omfattande i nordöstra delen. El En transformatorstation har placerats direkt i blickfånget från Uppåkra Gård och för alla som kommer att färdas på Väståkravägen med bil, cykel eller gående. Det borde vara ganska enkelt att finna platser som är betydligt bättre från ett estetiskt perspektiv. Hembygd Enligt planförslaget kommer nuvarande landsbygdsmiljö att försvinna men man hänvisar till en siktlinje längs Allégatan till kyrkan. Det skall dock påpekas att det längs Allégatan plan(t)eras träd och när dessa är uppvuxna kommer siktlinjen att försvinna. Det anges också att det finns några fl er faktorer som bidrar till att stärka upplevelsen av området i sitt traditionella sammanhang. Jag tar gärna del av dessa faktorer. Enligt min uppfattning kommer känslan av landsbygdsmiljö helt att utraderas. Bedömning av miljöpåverkan Det är med stor förvåning som jag noterat att kommunen inte avser att utföra någon särskild utredning avseende miljöpåverkan dvs en s k miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. För egen del anser jag att det av flera skäl är uppenbart att en sådan miljöbedömning är påkallad med hänsyn främst till den ofrånkomligen tillkommande negativa påverkan avseende buller och utsläpp men även såvitt avser planens inverkan på de kulturella värden som finns i området, vartill Uppåkra Gård rimligen måste räknas. Hälsa och säkerhet Trafi k: Det fi nns ingen tillförlitlig trafikräkning förutom trafikplan som antogs av kommunfullmäktige där man bedömde att gällande riktvärden inte skulle överskridas. Dessa bedömningar har dock visat sig vara felaktiga då det enligt senare mätningar visar sig att kalkylerade värden har överskridits - och detta redan utan att Nordöstra delen är bebyggd samt utan den planerade handelsetableringen. Trafi kflödet förväntades 2008 uppgå till: 1900 fordon/dygn Utbyggnad av Hjärup NO Etapp 1 beräknas till: 750 fordon/dygn Utbyggnad av 350 bostäder på NO Etapp 2 beräknas till: 1750 fordon/dygn Handelsetablering ökar trafiken med: 1200 fordon/dygn Totalt beräknad trafik på Väståkravägen efter utbyggnaden: 5600 fordon/dygn Enligt min uppfattning är detta ett avsevärt tillskott av trafiken jämfört med 2008 års beräknade 1900 bilar/dygn och jag tror absolut inte att bullervärdena kan hållas inom de riktlinjer som är antagna av riksdagen. Rekommendationerna i planen för nybyggda hus är att de ska placeras 20 m från Väståkravägen för att i görligaste mån klara bullergränsen men hur gör man med befintlig bebyggelse som ligger m från vägen, vilket är fallet för bostadshus på Uppåkra Gård? Trots att husen i etapp 1 är placerade 20 m från vägen (antar jag) anar jag att åtgärderna på de nybyggda JM-husen längs Väståkravägen med byte av fönster med bättre bullervärde samt uppsättning av plank längs Väståkravägen, har samband med att de inte klarar bullernivåerna som är fastslagna av riksdagen Jag är väl medveten om att de uppsatta planken byggtekniskt sett inte är att betrakta som bullerplank men viss funktion har de som bullerdämpning, i alla fall i bottenplanen på husen. Som en bieffekt av den höga bullernivån som finns redan idag, innan utbyggnad NO har påbörjats, har det satts upp plank längs Väståkravägen vilket förfular hela entrén till Hjärup och jag kan inte i min vildaste fantasi förstå hur någon inom Staffanstorps kommun har beviljat uppförandet av dessa. Med ganska enkla medel skulle det kunna göras estetiskt mycket bättre och jag befarar att liknande plank kommer att uppföras längs hela Väståkravägen p.g.a. det buller som kommer att uppstå. 8

9 Skyddsavstånd hästhållning I FÖP 2006, som fortfarande finns på kommunens hemsida, är skyddsavståndet till hästgård 200 m. Enligt Länsstyrelsens skrift Hästar och bebyggelse som fanns tillgänglig som rådgivande när FÖP 2006 togs fram och, enligt min mening, utgjort underlag för det rekommenderade skyddsavstånd till hästgård som är angivit däri, 200 m. Länsstyrelsen rekommenderar i denna skrift att kommuner fastställer klara regler avseende hästhållning inom kommunerna, vilket mycket riktigt är gjort av kommunen, se FÖP ovan. Dessa riktvärden har sedermera, enligt kommunen justerats till att bli mer specificerade och riktvärden anges i samma skrift enligt nedan: 1. Avseende mindre anläggningar med 1-10 hästar är det kommunens sak att bedöma lämpliga avstånd med hänsyn till lokala förutsättningar. Dock bör som regel alltid ett skyddsavstånd på minst 100 m från stall och gödselhantering och minst 50 m från område där hästar vistas upprätthållas. 2. Vid medelstora anläggningar med hästar bör skyddsavståndet från bostäder o.d. vara minst m till stall och gödselhantering och minst m till område där hästar vistas. Det anges vidare att de lokala förhållanden måste i varje enskilt fall beaktas och de mindre avstånden i respektive avdelning ovan avser om det mellan hästar och bostadsområden fi nns täta skogspartier, större byggnader eller andra topografiska förhållanden som kan tillåta lägre avstånd än de högsta rekommenderade. I mitt fall på Uppåkra gård utgår jag från avstånd i fall Nr 2 ovan, då jag inte accepterar att kommunen fastställer några begränsningar på min framtida hästverksamhet. Detta har aldrig varit aktuellt och det visar också skyddsavståndet som är upptagit i FÖP, 200 m, vilket överensstämmer med rekommenderade avstånd i Nr 2. Kommunen utgår dock felaktigt från fall Nr 1 och valt de minsta avstånden och har också flaggat upp för att det också kan bli aktuellt att acceptera ännu mindre avstånd än de av Länsstyrelsen lägsta rekommenderade. Denna inställning kan ej accepteras av mig bl a beroende på att det i realiteten saknas skog, byggnader eller topografiska förhållanden som gör det möjligt att minska avstånden mellan hästar och bebyggelse. Det saknas sålunda helt lokala förutsättningar för att godkänna mindre avstånd. Det är för övrigt anmärkningsvärt att kommunen utan någon egentlig bakomliggande analys av de faktiska förhållandena på plats - stödjer sig på de absolut minsta avstånden som förekommer i någon utredning. Detta visar enligt min uppfattning att kommunen valt att låta sina egna intressen styra argumentationen till men för såväl mig i min egenskap av granne och sakägare som för de personer som i framtiden kan komma att bosätta sig i närheten av min hästgård. Avstånden från platser där hästar vistas till bostäder, kommer - med föreslagen placering av bostäder - att uppgå till ungefär 35 meter. Slutord Jag är mycket orolig över den befintliga planen som i vissa delar är helt oacceptabel. Det är dock min förhoppning att kommunen i det fortsatta arbetet med planförslaget kommer att beakta och ta hänsyn till de olika synpunkter och omständigheter som jag påtalat i denna skrivelse och jag ser med intresse fram emot en fortsatt bra och kreativ dialog med kommunen. Efter planprogramssamrådet har kommunen träffat en överenskommelse med ägaren till befi ntliga kraftledningar samt med markägaren som innebär att kraftledningar tills vidare bibehållas i sitt luftburna läge och att tillkommande bebyggelse måste anpassas efter ledningarna och skyddsavstånden kring dessa. Området öster om kraftledningarna ses med denna nya förutsättning som mindre attraktivt och intressant för bostadsutbyggnad än under de förutsättningar som tidigare gällt och föreslås därför i första hand exploateras för handel och ickestörande verksamheter. Ett beslut om huruvida även bostadsutbyggnad ska möjliggöras inom området kräver fortsatta utredningar och kommer att fastställas i framtida planläggning av området. Hur området öster om kraftledningen som pekas ut som intressant för handel och ickestörande verksamheter ska disponeras är ej klarlagt utan kommer att studeras vidare i samband med framtida detaljplaneläggning av området. I samband med detta kommer bland annat trafikföring och trafiksäkerhet att studeras. Även frågeställningar om bebyggelsens utformning och lämplig anpassning till kulturlandskapet och omgivande bebyggelse kommer att bli viktiga. Möjlighet att etablera småskalig handel och mindre icke-störande verksamheter kommer såsom tidigare föreslagits att finnas även längs Allégatan, då i kombination med bostad. 9

10 En ny återvinningsstation kommer troligtvis att bli aktuell i anslutning till nya Hjärups IP. Huruvida ytterligare stationer behövs i de nordöstra delarna av Hjärup och var dessa i så fall ska lokaliseras kommer att studeras av kommunen framöver. Lämpliga lägen för nya transformatorstationer kommer att studeras vidare i det fortsatta planarbetet (se även kommentar till yttrande från E.ON Elnät Sverige AB respektive Lunds Energi) Den föreslagna exploateringsgraden, med en blandning av flerbostadshus, radhus/kedjehus och friliggande villor är en kompromiss mellan önskemålet att genom en högre exploateringsgrad utnyttja det kollektivtrafiknära läget och inte bygga onödigt glest på den värdefulla jordbruksmarken och en önskan att skapa en byggd miljö som harmonierar med övriga delar av östra Hjärup och som bedöms kunna möta marknadens efterfrågan på friliggande hus i området. Kommunen kommer inom ramen för det fortsatta planarbetet att samråda med Trafikverket kring det eventuella behovet av särskilda åtgärder i anslutningspunkten Allégatan - Gamla Lundavägen, för att säkerställa god framkomlighet och trafiksäkerhet. Med anledning av områdets nu ändrade förutsättningar och disposition kommer en omarbetning av den tidigare framtagna VA-utredningen att utföras i samband med det fortsatta detaljplanearbetet. Allégatan sträckning mot Uppåkra kyrka ska inte ses endast som en faktiskt siktlinje, utan även som en linje i den byggda strukturen som lyfter fram relationen till Uppåkra och dess historia. Trädplantering längs gatan innebär visserligen att sikten delvis kommer att skymmas, men bidrar till att stärka upplevelsen av gatan som element i ortsbilden. I samrådsförslaget togs förutom Allégatans sträckning mot Uppåkra även fasta på den äldre markväg som leder till den sk Lillgården, Stora Uppåkra 1:4, i och med att den sk mittgatan placerades i denna vägs befintliga sträckning. En utbyggnad av planområdet kommer att innebära en påverkan på sin omgivning, bland annat vad gäller ökade trafikmängder och förändring av landskapsbilden. En miljöbedömning görs dock endast när en detaljplan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Planen bör ge upphov till flera stora miljöpåverkande faktorer för att den ska anses medföra betydande miljöpåverkan. Om planen är komplex, t ex om flera miljöaspekter samverkar eller har ackumulerande påverkan, eller om det gäller ett område som är särskilt värdefullt eller känsligt eller om det finns riksintresse av olika slag är sannolikheten stor för betydande miljöpåverkan. Exempel på betydande miljöpåverkan kan vara stora intrång på värdefulla områden (som påverkar biologisk mångfald, kulturmiljöer, landskapsbild etc.) och stor ökning av buller och luftutsläpp. I Staffanstorps kommun har endast översiktsplanen och utbyggnaden av fyra spår mellan Arlöv och Flackarp varit föremål för miljöbedömning under de senaste åren (översiktsplaner ska enligt lagen alltid miljöbedömas). Kommunen står med bakgrund i ovanstående fast vid sin bedömning att utbyggnad av området i enlighet med förslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan, bland annat eftersom området redan idag är påverkat av kraftledningar, närliggande bebyggelse och större vägar med trafikmängder som kommer att påverkas mycket lite av den utbyggnad som området innebär. Planprogrammet har samråtts med Länsstyrelsen som inte har haft synpunkter gällande behovsbedömningen. I det kommande arbetet med detaljplan för Hjärup Nordost - Åretruntbyn kommer en bullerutredning att göras för att säkerställa att gällande riktvärden för buller vid den nya bostadsbebyggelse inte överskrids. För buller och eventuellt behov av åtgärder vid befintlig bebyggelse hänvisas till Trafi kplan för Hjärup ( , Rev ), samt till kommunens miljöenhet. Avståndet från hästgårdens fastighetsgräns till område nu planerat för bostäder väster om kraftledningarna är ca 70 meter. Mellan samma bostäder och gödselstack samt ytor där hästar vistas är det ca 200 meter. Avstånden är så stora att ingen konflikt bedöms komma att föreligga mellan hästverksamheten och de aktuella bostäderna, även om hästverksamheten i framtiden skulle komma att utökas. Avståndet mellan området som planeras öster om kraftledningarna och plats där häst vistas inom gården är ca 35 meter. Mellan det planerade området och gödselstacken är avståndet ca 100 meter. I det fall det även skulle bli aktuellt med bostäder öster om kraftledningen, längs med Väståkravägen, måste frågan kring närheten till hästhållningen studeras vidare. En fråga att då ta i beaktande är den om förhärskande vindriktning - den aktuella vindriktningen från väster är gynnsamt i relationen mellan bostäder inom planområdet och hästgården med avseende på lukt- och allergenspridning. Daniel Fridh och Camilla Karlsson, Stora Uppåkra 12:147 Har synpunkter ang placeringen av kommande bostadsprojekt vid Heimdals och Frejas väg. Enligt situationsplanen ligger husen/byggnaden väldigt nära oss. Kommer inte bli trevligt och ha en stor vägg utanför oss då vi bor på hörnan. Inte kul o ha fönster ut mot vår tomt så att man kan titta ner i vår trädgård. Ser gärna att man bygger längre in med gångbana och träd/växter som skiljer det nya området från våra redan befintliga hus. 10

11 Hela nordöstra Hjärup har pekats ut som lämplig för tätare bostadsbebyggelse i kommunens översiktsplan samt i den tidigare framtagna Fördjupade översiktsplanen för Hjärup. Intentionerna att bebygga området söder och öster om Heimdalls och Frejas väg har också framgått av detaljplanen för Hjärup Nordost etapp 1 (som omfattar Heimdalls väg och Frejas väg). Gatu- och grönstrukturen liksom bebyggelsens placering inom det nu aktuella planområdet kommer att ses över under planarbetets gång, men utgångspunkten vad gäller grönstrukturen är den samma som illustrerats i planprogrammet och som detaljplanen för Hjärup Nordost etapp 1 också bygger på - breda grönstråk i nord-sydlig riktning genom området. Denna struktur innebär att ytorna för rekreation kan samordnas med de ytor som behövs för fördröjning av dagvatten samtidigt som stråkens sträckning bidrar till att på ett effektivt sätt förbinda bostadsområdet olika delar med parken i söder. Att förlägga ett grönt stråk även söder om Trädgårdslunden i öst-västlig bedöms inte lämpligt mot bakgrund av de tankar kring struktur som nämns ovan, men också eftersom bostäderna som planeras söder om Trädgårdslunden till viss del är tänka att få sin utfart mot Heimdalls väg. Inkomna yttranden från övriga: Marcus Johansson Enligt er situationsplan för Hjärup ska ni bygga radhus eller liknande på åkern utanför Heimdalls väg, vi hade önskat att dessa inte byggs så tätt inpå nuvarande Heimdalls väg som därmed skulle göra att det blir väldigt påträngande med ett nytt område alldeles intill oss på Heimdalls väg och Frejas väg. Hellre då att det skapas lite mer distans mellan våra hus/område, med typ lite gångvägar, träd och liknande så det inte blir alldeles för tätt inpå och våra områden inte blir gemytliga utan ett spel med så många hus som möjligt på minsta möjliga yta. Se kommentar till yttrande från Daniel Fridh och Camilla Karlsson. Vad gäller exploateringegraden - se även yttrande från Länsstyrelsen samt kommentar till detta. Daniel Lindström Som relativt nyinflyttad och boende i Trädgårdslunden förvånas man över att kommunen envisas med att försöka bygga flerbostadshus i området. Senast det begav sig (tror det var området kring Scoutgården) blev det inte vidare positivt mottaget från boende i samhället. Vad skulle vara skillnaden nu? Denna typ av boende passar inte med den bebyggelse som finns på plats idag. Om kommunen vill bygga högre och tätare skulle jag rekommendera att man tar sig till Jakriborg där denna typ av boende redan finns. Jag helt säker på att det finns lediga lokaler där som är ämnade för olika typer av verksamheter och handel som man eftersöker. Här fi nns nog även lediga lägenheter. Detta får väl ändå anses vara en anledning till att denna typ av byggande är onödig. Satsa istället på befintlig bebyggelse. En annan fråga som är intressant är om någon vet eller har svar på hur trafiken kommer att ledas till den planerade förskolan som ska ligga i anslutning till Trädgårdslunden på Ämnesvägen? Trafi ken till Hjärupslundskolan är idag alltför omfattande med höga hastigheter från skolbussar och varutransporter. Bättre farthinder som håller hastigheterna nere till (max 30km/h som skyltat) hade varit välkommet. Jag skulle vara tacksam om jag kan få svar på hur man tänkt sig att angöringen till denna förskola är tänkt att se ut. Sist men inte minst skulle jag vilja tipsa kommunen om att lämna någon form av svar eller bekräftelse när man varit i kontakt med kommunen. Ett kort svar med att man från kommunen mottagit ens skrivelse hade enkelt löst känslan av att man inte skickar saker in i ett svart hål. Om man även får ett ärendenummer i samband med detta svar hade det varit toppen. Jag har idag fått svar att kommunen mottagit mitt efter mer än en vecka och efter att själv ha ringt till kommunen. Jag tycker det minst sagt är lamt för att vara kritisk. Jag hoppas att kommunen tar till sig av ovan. Angående exploateringsgraden - se yttrande och kommentar till yttrande från Länsstyrelsen. Söder om förskolan planeras en ny gata som ska förbinda Ämnesvägen med Heimdalls väg. Denna är tänkt att trafikförsörja förskolan samtidigt som den bidrar till att öka orienterbarheten och fördela trafiken bättre inom området Trädgårdslunden. Där den nya gatan korsar Heimdalls väg planeras en upphöjning. Stadsbyggnadskontoret har tagit till sig av kritiken kring brist på bekräftelse på inkomna skrivelser och bekräftar numera under samråd och utställning/granskning inkomna e-postmeddelanden. Att även sända ut bekräftelse på inkommen post, via ordinarie postgång, bedöms tyvärr inte rimligt av tids- och kostnadsskäl. Lars Lindau För det första vill jag säga att Hjärup ju är en del av den expansiva Öresundsregionen och att de allra flesta som bor där ju har drar ekonomiska och andra fördelar av att 11

12 regionen är expansiv. Att Hjärup då också bär ett ansvar för expansionen genom att planera att växa och bygga fler bostäder är bara naturligt. Vad jag förstår fi nns det en historia av motstånd mot byggplaner vilket är tråkigt. Hjärup njuter frukterna av en expansiv region och det är då bara naturligt att även Hjärup måste expandera. Den som inte gillar det kan ju flytta till Norrlands inland... Vad gäller förslaget vill jag lämna följande synpunkter: Tycker det är lågt med endast 15% fl erfamiljsbostäder. Jag är övertygad om att vi kan få en bra men effektivare boendemiljö genom att höja denna siffra något. När det gäller dagvattenhanteringen så vill jag inskärpa att själva anslaget/attityden i planen ser bra ut men att man nog bör utreda detta noga. M h t klimatförändringarna gäller det att ha både hängslen och livrem och att se till att ligga på säkra sidan. Det som förs fram i planen anser jag vara helt rätt i sak, det gäller bara att se till att man klarar ett 100 årsregn i praktiken också, så man bör utreda denna fråga noggrant. När det gäller tillgänglighet så nämner man inte så mycket om det och nämner i huvudsak utformningen av själva bostäderna. Detta löser sig ofta självt, arkitekterna kan BBR utantill och ritar husen rätt. Istället vill jag framhålla att det är viktigt att få en sammanhängande yttre planering som är tillgänglig och användbar. Det viktigaste är att få en sammanhängande plan för allmänna ytor så att hela området blir tillgängligt/ användbart och även att knyta ihop detta med ev befintliga stråk. Helst hela vägen till tågstationen och till busshållplats längs Lundavägen, etc. Planen bör därför enligt min uppfattning inbegripa även detta i ganska stor detaljeringsgrad. Jag har själv varit med om en massa byggprojekt där man planerat varje enskild tomt/byggnad tillgängligt men där kommunen inte tagit ansvaret att knyta ihop detta genom de allmänna ytorna. Affärsverksamhet är helt rätt att spränga in. Har inte greppat hur detta skall se ut men det finns kanske inte plats för en stormarknad. Dessutom är det väl etablerat med större affärshus i Lomma, Staffanstorp, Burlöv etc. Då Lundavägen ansluter till E22 och Väståkravägen/Vragerupsvägen ansluter till E6 via Lomma ser jag framför mig att bilpendlare kan stanna till vid Åretruntbyn och göra inköp på hemvägen till Hjärup. Mycket bra! Ett apotek lokalt i Hjärup vore t ex bra att ha även om det inte är jättelångt till andra apotek. Finns det möjlighet att i planen anvisa att (en del av) flerbostadshusen skall vara seniorboenden? Då en hel del av bebyggelsen i Hjärup är tvåplansvillor vore det kanske rimligt att äldre kan flytta från villor till mer anpassade seniorboenden i nya åretruntbyn. Och att det då finns lite service i närområdet i åretruntbyn i form av de planerade affärslokalerna. Eller är det kanske upp till entreprenörerna? Angående exploateringsgraden - se kommentar till yttrande från Länsstyrelsen. En ny, uppdaterad dagvattenutredning kommer att tas fram i samband med detaljplaneläggningen. Utredningen och kommande planläggning kommer att ta hänsyn vid hanteringen av 100-årsregn. Frågan kring tillgänglighet inom allmän plats kommer att hanteras och bevakas vid projekteringen av gator och grönytor inom området. Då utgångspunkten nu är att befintliga kraftledningar ska bibehållas i sitt luftburna läge bedöms området öster om kraftledningarna mindre attraktivt och intressant för bostadsutbyggnad än under de förutsättningar som tidigare gällt. Det föreslås därför i första hand exploateras för handel och ickestörande verksamheter. Hur detta området ska disponeras är dock ännu ej klarlagt utan kommer att studeras vidare och definieras i samband med framtida detaljplaneläggning av området. Kommande detaljplan kommer också i viss mån att styra vilken form av handel/verksamheter som tillåts. Vilka specifi ka aktörer som etableras inom området är dock inget som styrs av detaljplanen. Utöver ovanstående ytor för handel och ickestörande verksamheter kommer även möjligheten till etablering av mindre icke-störande verksamheter och småskalig handel (centrumverksamhet) längs Allégatan att säkerställas i kommande detaljplan för området. Krav på seniorboende kommer ej att bli aktuellt i kommande detaljplan/er/. Inom område planlagt för bostäder finns dock inget hinder för att uppföra seniorbostäder. Ulla Göransson Var närvarande i Hjärups skola 4 oktober och lyssnade på fl era Hjärupsbors oro över planerna för Hjärup NO. Ett ord som återkom ofta var HÄNSYN, dvs. kommunens skyldighet att visa hänsyn till de redan boende i Hjärup. En/några uttryckte oro över att Skånebyns utsatthet för trafikbuller ska öka med med tanke på hur många fler bilar som beräknas passera byn. Det bör kommunen verkligen ta till sig. 12

13 Liksom oron för trafikökningen till planerad skola/idrottshall och idrottsplats. Någon påpekade hur mycket trafik en skola genererar. Enligt mitt förmenande bör kommunen ta stor hänsyn till denna oro och till exempel inte placera den s.k. Mittgatan i den sträckningen den har på plankartan i dag, då den dessutom stryker förbi den enda existerande bebyggelsen i dag. Som jag uppfattade det vill arkitekterna använda gården som en slags mittpunkt, ett smycke, med det kan gården bli utan att Mittgatan går runt den. Dags att visa hänsyn igen mot redan boende. Någon undrade över tankarna bakom placeringen av handelsplatsen och vem som skulle kunna tänkas handla där i utkanten av byn. Placeringen verkar inte vara genomtänkt. Vad Hjärup behöver är ett centrum i centrum av byn med service av olika slag inte mera i byns utkanter. Om man behöver ta bilen för att handla väljer nog de flesta att ta sig till ett lågprisvaruhus i närheten. Den så kallade hästgårdens problem med lukt bör utredas innan man börjar bygga så att hänsyn tas till gården först. Jag vill verkligen poängtera att det är mycket klarsynt av kommunen att ha ett samråd i detta tidiga stadium och att det uppskattas mycket. Särskilt om hänsyn tas till Hjärupsbornas åsikter. Angående buller- och trafi ksituationen - se kommentar till yttrande från Hjärups byalag. Den nu aktuella exploateringen bedöms innebära en marginell påverkan på trafikflödet på Gamla Lundavägen förbi Skånebyn och därmed även det buller som trafi ken på vägen orsakar. Angående handelsområdet, se kommentar till yttrande från Lars Lindau. Angående hästgården - se kommentar till yttrande från Jan Norrman. Rolf Lind I det stora hela ser planprogrammet bra ut men det finns ett par saker ni måste ta största hänsyn till och visa största respekt för, nämligen att fl ytta på Mittgatan så att de som bor i den enda nuvarande fastigheten inte störs av en huvudgata som passerar direkt utanför deras bostad. Med respekt för att dessa människors nya boendemiljö helt ändras ser jag det som självklart att denna in/utfartsgata flyttas! Vid planering och byggnation måste ni också ta i beaktande att möjligheterna för gården norr om Väståkravägen att bedriva hästverksamhet inte försämras! Två, för mig, självklara hänsynstagande ni måste ta med i den fortsatta planeringen. Det fi nns enbart ovan nämnda som är sakägare och deras önskemål måste visas största respekt! Angående buller- och trafi ksituationen - se kommentar till yttrande från Hjärups byalag. Angående hästgården - se kommentar till yttrande från Byalaget och Jan Norrman. Redovisning av frågor och synpunkter under samrådsmötet Handelsetableringen Vem ska handla vid handelsetableringen? Utredning krävs. Hur ser man kopplingen med fyra spår/stationsområdet i Hjärup? Kommunen måste ta hänsyn till grannarna när man etablerar handel. Trafik och buller Planket utmed Jm:s befi ntliga utbyggnadsområde leder till dålig trafi ksäkerhet eftersom siktförhållandena försämras och gc-vägen är smal. Planket är fult. Det bör inte förlängas ner i planområdet. Har planket satts upp av bullerskäl? Hur löser man trafiklösningen vid Ljungs handel? Förslaget, särskilt handelsetablering, innebär en betydande ökning av trafi ken på Väståkravägen, med mer bullerstörning som följd. Det verkar tveksamt om man kan åstadkomma en acceptabel bullersituation?! Bra att det blir utbyggnad men konsekvenserna av den ökade trafi ken längs gamla Lundavägen beaktas ej. Hela Skånebyn är redan nu bullerbelastad. Befintliga bostäder får det sämre. Kommunen bör ta ansvar för bullersituationen även om det är Trafi kverkets väg. Hur ser trafikstrukturen kring befintlig gård ut? Varför läggs mittgatan vid befintlig gård? Trafikmängderna på gatan kommer att innebära en stor störning som kan göra gården obeboelig. 13

14 Skolor generar mycket trafi k i form av leveranser m.m. Man måste ta hänsyn till detta. Knyts Allégatan österut till Gamla Lundavägen? Västerut? Bebyggelsen Var i området fi nns utrymme för högre hus? Enplanshus måste ligga runt gården. Det gamla kulturella bör bevaras i större utsträckning, nuvarande förslag är inte estetiskt tilltalande. Återvinningsstation Hur ser miljökraven ut för återvinningsstationer? Eventuella skyddsavstånd? Placeringen av återvinningsstationen bör ändras. Skyddsavstånd hästverksamhet I planprogrammet redovisas skyddsavstånd mellan stall/hagar och bebyggelse. Enligt förslaget tillkommer bebyggelse inom detta avstånd. Man borde inte bygga så nära en befi ntlig hästverksamhet Höjdsättning, ledningar Hur gör ni med höjdsättningen inom området? Det blir stor skillnad i höjd mellan nordöstra delen av området (handelsetablering) och de södra delarna. Kraftledningarna och tidplan Hur ser tidplanen för projektet ut? Att förhandla med ett kraftbolag som E.ON är svårt och tidsödande. Varför går man fram med en plan som är beroende av att den här svåra frågan löses? Vet man verkligen inte vartåt det lutar i förhandlingarna? Hur brett är grönstråket i öster? Möjliggör denna bredd att ledningarna kan vara kvar i luften? Övrigt Namnet borde vara Uppåkra och inte Hjärup. Går det inte att behålla naturliga namnet? Skulle det inte vara positivt med någon kulturverksamhet inom området? Det ska vara 0 till 5 skola och inte 1-6. Varför har man lagt transformatorstation inom befi ntlig gård? Det fi nns idrottshallar och skolor, hur många finns det och vad är behovet av nya? Fortsatt planarbete I samrådsförslaget förutsattes att kraftledningarna som löper genom områdets östra delar antingen skulle flyttas eller grävas ned. Detta har vid fördjupade diskussioner med ledningsägaren och markägaren visat sig omöjligt att genomföra, varför utgångspunkten för det fortsatta planarbetet är att ledningarna bibehålls i sitt luftburna läge och att den föreslagna utbyggnaden måste anpassas efter de skyddsavstånd som krävs kring ledningarna. De nya förutsättningarna innebär att området öster om kraftledningarna kommer att vara påverkat av störningar från fl era håll - framför allt av buller från Gamla Lundavägen i öster och av magnetfält från kraftledningar i väster. Området kommer dessutom i viss mån att vara avskiljt från den bostadsbebyggelse som planeras väster om ledningarna. Sammantaget bedöms området öster om kraftledningarna mindre attraktivt och intressant för bostadsutbyggnad än under de förutsättningar som tidigare gällt och det föreslås därför i första hand exploateras för handel och ickestörande verksamheter. En bedömning av huruvida även bostadsutbyggnad ska möjliggöras inom området kommer att göras i framtida planläggning. Ovanstående förändring innebär att strukturen för gator, grönytor och bebyggelse inom området måste arbetas om, då kraftledningsstråket kommer att utgöra en barriär genom området och eftersom områdets västra och östra del kan komma att utvecklas med olika tidsperspektiv. Omarbetningen illustreras endast grovt i planprogrammet och kommer att fördjupas i den fortsatta detaljplaneprocessen. Med anledning av de förändrade förutsättningarna för utvecklingen av området (se ovan) samt under samrådet inkomna synpunkter har planprogrammet reviderats. Revideringarna samt övriga frågor som tas upp nedan ska beaktas i den kommande detaljplaneläggningen av området: Revideringar av planprogrammet Planens syfte och huvuddrag Revideras med avseende på planerat antal bostäder - området aktuellt för bostadsutbyggnad har minskat vilket innebär att ca 250 bostäder kan komma att byggas inom området. Revideras med avseende på handel och verksamheter - hela området öster om kraftledningarna föreslås kunna exploateras för handel och icke störande verksamheter 14

15 Den specifika beskrivningen om kombinerade bostäderna/verksamheterna ut mot Gamla Lundavägen utgår. Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Framtidens kommun Avsnittet ges ny rubrik, Bakgrund - tidigare planprocess och kompletteras med ett avsnitt om planprogramssamrådet samt förutsättningar för det fortsatta arbetet. Så kan Hjärup Nordost - Åretruntbyn se ut i framtiden! Illustrationsplanen från samrådsförslaget utgår och ersätts med en ny, förenklad illustration för området som visar på den viktigaste strukturella och innehållsmässiga dragen för området: - Allégatan ska även fortsättningsvis vara en bilgata i hela sin sträckning och knytas till Allégatan i väster och Gamla Lundavägen i öster. - Området utformas med tydlig gatuhirarki och en huvudgata genom området i nord- sydlig riktning. Gatan förläggs väster om Stora Uppåkra 1:4. - Ett kvarter inom vilket skola, idrottshall och förskola möjliggörs förläggs norr om Hjärups IP. Kvarteret planläggs även för bostäder för att möjliggöra fl exibilitet vid utbyggnaden av området. - Längs Allégatan möjliggörs både bostäder och centrumverksamheter. - Bebyggelsen längs Allégatan ska bestå av tätare och högre bebyggelse huvud i form av fl erbostadshus alternativt radhus, ej friliggande enfamiljhus. - Öster om befintliga kraftledningar möjliggörs huvudsakligen handels - och icke störande verksamhetetableringar. Även bostäder kan eventuellt bli aktuellt. -Kraftledningsstråket och området närmast ledningarna utgör grönstråk/influensområde för kraftledningar - här måste hänsyn tas till kraftledningarna. Avsnittet Planförslaget i korthet revideras med avseende på planerat antal bostäder - området aktuellt för bostadsutbyggnad har minskat vilket innebär att ca 250 bostäder kan komma att byggas inom området. Avsnitten Planförslaget i korthet och Bebyggelse och kulturmiljö revideras med avseende på handel och verksamheter - hela området öster om kraftledningarna föreslås kunna exploateras för handel och icke störande verksamheter men den specifi ka beskrivningen gällande kombinerade bostäderna/verksamheterna ut mot Gamla Lundavägen utgår. Avsnittet Bebyggelse och kulturmiljö revideras gällande en ny skoletablering och idrottshall - om skola och/eller idrottshall blir aktuellt i nordöstra Hjärup är det i läget mitt emot IP, inte vid Hjärupslundsskolan. Avsnittet Trafik revideras avseende trafikstrukturen - Mittgatans läge justeras med en ny placering på västra sidan av den befi ntliga gården i områdets mitt. Illustrationen över gång- och cykelvägnätet ersätts av en förenklad illustration. Skrivelsen kring hastigheter utgår. Behovet av åtgärder på Väståkravägen ska utredas i det fortsatta planarbetet. Avsnittet Teknisk försörjning revideras i text - förslag till lösningar för spillvattenoch dagvattenhantering beskrivs kortfattat och illustrationerna utgår. Omarbetning av utförda utredningar krävs i det fortsatta arbetet. Avsnittet El, uppvärmning, tele etc revideras avseende läge för transformatorstationer - lämpliga lägen för transformatorstationer ska utses i samråd med nätägaren/ ägarna under det fortsatta planarbetet. Illustrationen utgår. Avsnittet kompletteras med information om TeliaSoneras kabelstråk genom planområdets nordöstar del. Vilka blir konsekvenserna Avsnittet Identitetsbärare revideras med avseende på handel och verksamheter - de kombinerade bostäderna/verksamheterna ut mot Gamla Lundavägen utgår. Avsnittet Trafik respektive Buller justeras gällande det minskade antalet bostäder, samt revideras med avseende på bullerutredningar som har gjorts i samband med utbyggnaden av Hjärup NO etapp 1. Avsnitten kompletteras med information om tillgång till nya trafi ksiffror. Omarbetning av utförd trafi kutredning krävs i det fortsatta arbetet, samt framtagande av en ny bullerutredning. Avsnittet Skyddsavstånd - hästhållning revideras gällande befi ntlig hästgårds påverkan på tillkommande bostäder. Så ser planområdet ut idag Avsnittet Biltrafik revideras avseende hastighetsbegränsningarna på Väståkravägen - denna är numera 50 km/h längs hela vägen. Avsnittet El, uppvärmning, tele etc justeras avseende kraftledningarna genom om- 15

16 rådet - skrivningen gällande koncessionen för befintliga ledningar utgår. Avsnittet kompletteras med information om TeliaSoneras kabelstråk genom planområdets nordöstra del. Avsnittet Detaljplaner justeras avseende angränsande gällande detaljplaner - detaljplan för Hjärup IP har vunnit laga kraft. Avsnittet Översiktsplan/Framtidens kommun kompletteras med det frånsteg från översiktsplanen som det nya förslaget innebär. Så genomförs Hjärup Nordost - Åretruntbyn Avsnittet Etappindelning revideras gällande fortsatt detaljplanearbete - gränsen mellan de två detaljplaneetapperna utgörs av kraftledningarna, inte av mittgatan. Avsnittet Tekniska frågor justeras - stycket om kraftledningarna genom området utgår. Avsnittet Tekniska frågor kompletteras med ett stycke som beskriver vilka tekniska utredningar som ska utföras i detaljplaneskedet: - Utredning kring vatten-, spillvatten- och dagvattenhantering, med tillhörande höjdsättning av allmän plats. - Buller och trafi k. I detaljplanen ska det sedan säkerställas att gällande riktvärden för buller i bostadsmiljön ej överskrids. Staffanstorp Katarina Jeraeus Planarkitekt Staffanstorps kommun 16

Samrådsmöte kring Dp för Hjärup No 2 etapp 2

Samrådsmöte kring Dp för Hjärup No 2 etapp 2 Samrådsmöte kring Dp för Hjärup No 2 etapp 2 Hjärupslundskolan 2014-03-26 MINNESANTECKNINGAR GÄLLANDE SYNPUNKTER OCH ÅSIKTER Detta är anteckningar från frågestunden, uppdelade under olika teman. Synpunkter

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.0534 1/6 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.0534 1/6 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1/6 Dnr 2006.0534 2007-11-22 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad, Ulricehamns kommun Västra Götalands län ULRICEHAMNS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-08-28

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-08-28 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Samrådshandling 1(7) Dnr: PLAN.2012.1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 tillhörande Detaljplan för kvarteret Hunden fastigheterna Hunden 2-6 och 8-17 Katrineholms kommun Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Upphävande av del av Detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-12-02 till 2014-01-12

Läs mer

Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg

Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg 1 [7] 53-34 Referens Olof Karlsson Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg Syfte Syftet med detta är att motivera val av planerat läge för återvinningsstation (ÅVS) vid

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 PLAN NR S158 2014-04-29 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Del av Kv. Svärdet Tomelilla kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplanen har varit utställd för granskning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB)

BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) Handläggare Datum Ärendebeteckning Filippa Olsson 2015-10-22 2015-5092 1(13) 0480-450315 BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) Detaljplan för Kv Spiggen 3 och 4 m.fl. Kalmar kommun Inledning Syftet med en behovsbedömning

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län ANTAGANDEHANDLING GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sofie Andersson Rosell 2014-04-08 PBN 2013-002912 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Planansökan för kv Rosen, del av BEHOVSBEDÖMNING FÖR

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län. Granskningshandling. Kvarstående synpunkter och ställningstagande

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län. Granskningshandling. Kvarstående synpunkter och ställningstagande Granskningshandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-05-05 till 2015-05-27.

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:9 (Polishuset)

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:9 (Polishuset) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Granskningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:9 (Polishuset) Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-03-16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan. Mattias Samuelson 0767-244150 MOS 2010.1397 2011-12-14 1(6) Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-14, 152, har

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13)

STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13) KS/2015/726 SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLANER FÖR STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13) HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-03-16 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Kommunstyrelsen

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Utlåtande efter granskning

Utlåtande efter granskning Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(6) 2016-11-16 SBN/2015:4159 Anders Jonsson Planhandläggare Utlåtande efter granskning Tillhörande ändring av detaljplan för: Del av Strängnäs 3:1, Fårhusområdet

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PRIORN 1 M FL OLYMPIA, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 334/2012 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighets AB Hebsacker har ansökt om planändring. SYFTE Planändringen ska möjliggöra att förtäta

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Detaljplan för Del av Haganäs 3 (vid Älmhults vattentorn) Älmhult, Älmhults kommun S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Planprocessen Planförslaget har varit föremål för samråd från den 15 december 2016

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

RÄTTVIKS KOMMUN Miljö- och Plankontoret

RÄTTVIKS KOMMUN Miljö- och Plankontoret RÄTTVIKS KOMMUN Miljö- och Plankontoret Handläggare Tommy Ek Tel: 0248-701 61 2003-01 Program Ändring av detaljplan för fastigheten Garvaren 13 Kv Garvaren, norr Rättviks kommun, Dalarnas län INNEHÅLL

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län Samhällsbyggnadsförvaltningen September 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0287 GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 &

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande 2017-06-05 2017-09-20 Rev. kommentar sid. 5 Dnr SBN 2013/0510 Detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 Lidköpings kommun Granskningsutlåtande Hur granskningen bedrivits Granskning av planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV VÅXTORP 6:31 OCH 6:33 VÅXTORP LAHOLMS KOMMUN Detaljplan, normalt planförfarande Tillhör Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2014-02-26 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDL1NG 1 (7) Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län Norregatan,

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr 2011.0028.214 Samrådsredogörelse 2011-05-18 1 (5) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Hårstorp 1:1 m.fl Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Älvdalens kommun Dalarnas län. Upprättat i juni SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Älvdalens kommun Dalarnas län. Upprättat i juni SAMRÅDSREDOGÖRELSE UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(5) Detaljplan Idre 11:3 Älvdalens kommun Dalarnas län Upprättat i juni 2011. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur utställningen bedrivits Inkomna yttranden Detaljplanen har varit på samråd i form

Läs mer