Kartläggning av de kulturella och kreativa näringarna i Dalarna och Gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av de kulturella och kreativa näringarna i Dalarna och Gävleborg"

Transkript

1 Kartläggning av de kulturella och kreativa näringarna i Dalarna och Gävleborg

2 februari 213 Analysen är beställd av Region Gävleborg och Region Dalarna och genomförd av Oxford Research AB. Datainsamling utförd mellan november 212 och januari 213. För frågor om studien: Jan Persson Telefon: Hjalmar Eriksson Telefon:

3 Innehåll Innehåll... 3 Sammanfattning... 4 Kapitel 1: Inledning Begreppet kulturella och kreativa näringar KKN Varför insatser inom KKN? Bakgrund Projekt KKN Uppdraget Metod 1 Kapitel 2: Kartläggning av KKN KKN som helhet Delsektorerna inom KKN Personstatistik Företagsstatistik Näringslivets struktur 21 Kapitel 3: Analys Regional analys Nordisk utblick KKN och EU22-strategin KKN och resilience 31 Rekommendationer Bilaga 1. Kommunpresentationer Bilaga 2. Definition av KKN-modellen

4 Sammanfattning i studien som presenteras i den här rapporten konstateras att de kulturella och kreativa näringarna minskar i omsättning och i antal sysselsatta* mellan åren 28 och 211 i Dalarna och i Gävleborg, medan motsatta trender finns nationellt. Det har dock varit svårt att till denna utveckling dra paralleller från det allmänna konjunkturläget eller motsvarande nyckeltal för hela näringslivet eller för riket som helhet. En bättre förklaringsmodell verkar vara att det pågår strukturella förändringar inom de delsektorer som definieras utifrån den modell för näringarna som används i rapporten. Modellen som har använts i rapporten är KRUT-modellen för de kulturella och kreativa näringarna (KKN)¹. De fyra delsektorer som definieras är en delsektor som samlar verksamheter inom turism, upplevelser och sport, en delsektor med konst och design, en delsektor för mediabranschen och en delsektor som omfattar kulturarv och informationshantering. I landet som helhet domineras de kulturella och kreativa näringarna av konst, design och media, medan Dalarna och Gävleborg karaktäriseras av en större delsektor inom turism, rekreation och sport. Länen har också en lägre andel sysselsatta inom den kulturella och kreativa sektorn än vad som är snittet för landet som helhet. En delsektorsanalys visar att näringar inom områden som konst och design, med ett kraftigt växande företagande, ökade i antal sysselsatta mellan 28 och 211. Media och olika digitala branscher minskade dock, vilket kanske kan förstås med tanke på strukturförändringarna inom tidningsbranschen och inom distribution och reproduktion av digitalt material. En liknande utveckling har skett inom dessa branscher på nationell nivå, vilket till viss del förklarar att sektorn som helhet uppvisar en annorlunda struktur i länen: Skillnaden i storleksfördelning mellan delsektorerna innebär att utvecklingen för sektorn som helhet skiftar mellan länen och hela landet. Turismsektorn utvecklas dock olika för olika kommuner. Turismsektorns utveckling är dåligt i länen som helhet, medan den utvecklas i tydligt positiv riktning nationellt. Som ett led i analysen av det statistiska material som presenteras i studien har också en klassificering av länens kommuner gjorts utifrån fördelningen av sysselsatta inom de olika delsektorerna. På detta sätt har kommunerna i norra Dalarna identifierats som turismdominerade kommuner, med stora skidorter som betydande inslag i det lokala näringslivet. Detta beroende av en enskild bransch kan de kulturella och kreativa näringarna bidra till att mildra, genom samarbete mellan delsektorerna för att ta fram fler värden som kan bidra till turismen. De flesta tätortskommunerna har istället en struktur med större andel kulturverksamheter, och har därför identifierats som kulturkommuner. Dessa kommuner kan tänkas ha förutsättningen att satsa på specialisering inom specifika kulturområden och synergier med andra styrkor i det regionala näringslivet, till exempel tillverkningsindustri. Övriga kommuner är antingen mindre kommuner med en mer marginaliserad geografisk placering eller ett näringsliv dominerat av stora industriföretag. Viktigast för dessa kommuner kan tänkas vara att fokusera på att öka kunskapen och intresset för näringarna, och stödja framväxten av fler verksamheter. Klassificeringen av kommunerna visar på ännu en anledning till att valet av KRUT-modellen är värdefull i kontexten av regional utveckling. Modellens anpassningsbarhet och uppdelningen per delsektor gör det möjligt att analysera enskilda kommuners specifika förutsättningar, utöver att bidra till att förklara utvecklingen inom sektorn som helhet Den kulturella och kreativa sektorn utvecklas negativt i länen och utvecklingen av inkomster inom sektorn är inte lika stark som i inkomstutvecklingen i resten av näringslivet. Med tanke på att sektorn också är mindre i länen än vad den är nationellt kan fortsatt stöd till sektorn definitivt motiveras. Det nationella snittet för näringarnas storlek kan ses som en måttstock för vad näringarna kan bidra med i termer av sysselsättning och ekonomisk aktivitet. Detta är av vikt speciellt för Dalarna och Gävleborg som fortfarande arbetar med att anpassa det regionala näringslivet till strukturomvandlingen från ett industrisamhälle till ett mer kunskapsbetonat samhälle. Dessutom kan den kulturella och kreativa sektorn bidra med alternativa värden som utifrån ett perspektiv av motståndskraft är lika viktiga som de rent ekonomiska bidragen. Den kulturella och kreativa sektorns projektbaserade arbetsmetoder, de modulära nätverken, de unika värden som skapas och den öppenhet som kreativiteten bidrar med är alla värden som inte nödvändigtvis bidrar till en kortsiktig effektivitet, i termer av produktionsförmåga. Men de bidrar istället till anpassningsförmåga och långsiktig överlevnad. Denna aspekt av sektorn är också en utmaning för det konventionella systemet för företagsstöd då projektbaserade och innovativa arbetsmodeller jämförs med strukturerade affärsplaner, varför fortsatt stöd till stödsystemet också är högst motiverat. * Antalet sysselsatta inom de kulturella och kreativa näringarna definieras i denna rapport endast utifrån svensk näringslivsindelning (SNI-kod). Antalet faktiskt sysselsatta inom kulturella och kreativa yrken underskattas därför eftersom sådana yrkesgrupper inom näringar som inte klassificeras som kulturella och kreativa inte inkluderas i materialet. För närmare förklaring, se diskussionen om kulturnäringstridenten i avsnitt

5 KAPITEL 1: Inledning regionförbunden i dalarna och gävleborg har under flera år arbetat med att främja de kulturella och kreativa näringarna som ett element i den regionala utvecklingen. Den första fasen av Projekt KKN, som projektet heter, pågick från sommaren 29 till sommaren 211. Den innefattade en statistisk kartläggning av de kulturella och kreativa näringarna i regionerna. Kartläggningen användes i kommunturnéer för att sprida kunskap om möjligheter och förutsättningar för sektorn. Denna studie syftar till att upprepa den statistiska kartläggningen från första fasen av Projekt KKN. Ett mer omfattande material har beställts och bearbetats utifrån samma modell som tidigare. Tyvärr innebär uppdatering till en ny näringslivsindelning, från SNI 22 till SNI 27, att materialet ändå inte är helt jämförbart med den förra studien. Däremot ingår data från både år 28 och år 211 i det nya materialet, varför det ändå har varit möjligt att göra en analys av sektorns utveckling över tiden. I inledningen nedan presenteras först de kulturella och kreativa näringarna med avseende på begrepp och definitioner. Modellen som har använts beskrivs och motiveras och en bakgrund ges till varför det är viktigt med insatser för att främja de kulturella och kreativa näringarna. Vidare presenteras också uppdraget, med tillhörande bakgrund, och en beskrivning ges av metoden för studiens genomförande. 1.1 Begreppet kulturella och kreativa näringar KKN Intresset för de kulturella och kreativa näringarna har varit stort under de senaste åren. Sakta har en förståelse för dessa näringars betydelse för tillväxt, innovation och livskvalitet växt fram. Ett centralt problem i denna process har varit att ringa in vad som ingår i begreppet kulturella och kreativa näringar.2,3,4,5,6,7,8,9 Begreppet kulturella och kreativa näringar skapar genast associationer och idéer. Nyckelord som används för att beskriva de kulturella och kreativa näringarna är nytänkande, nyskapande och unikitet. Karaktäristiskt är också att de producerar värden snarare än funktioner. Det finns många olika åsikter om vilka faktiska verksamheter som ska ingå inom ramarna för en sådan beskrivning och det har visat sig vara svårt att på ett självklart sätt dra gränsen. Med tiden har det växt fram en tendens att associera olika saker till de två olika delarna av samlingsnamnet, kultur och kreativitet. Begreppet kulturella näringar, eller kulturnäringar, avser vanligtvis en mindre grupp. Där ingår bland annat etablerade konstformer som teater, dans, film, och musik, och senast även datorspel och massmedier som TV och press. Vidare brukar också kulturarv och museer ingå. De kreativa näringarna används för att beteckna en bredare grupp av verksamheter inom vilka kreativa värden har stor betydelse. Exempel på kreativa näringar är design och arkitektur, men också turism och sport kan klassificeras som kreativa näringar, speciellt om de är starkt förankrade i ett lokalt och historiskt sammanhang.¹, 11 Kulturnäringar, det smalare perspektivet, har fördelen att det utgörs av en väletablerad kärna av kulturella aktiviteter. Detta innebär att de är lättare att jämföra både över tid och mellan olika platser, eftersom det finns ett samförstånd kring vad som är kärnan i kulturen. Det finns liknande strukturer inom dessa områden på olika platser och det hämtas redan in statistik som är klassificerad enligt etablerade branscher. Ett stort arbete har gjorts de senaste tio åren för att skapa en definition för kulturella och kreativa näringar. Det breda perspektivet har också sina fördelar. Dels får man med många aktiviteter som faktiskt bär stora kulturvärden och som annars skulle hamnat utanför. Dels ger det bättre möjligheter att förstå betydelsen av dessa värden i en lokal ekonomi. De kreativa näringarna utgör ju en stor del av det som ger en region dess unika karaktär Definitioner Ett stort arbete har gjorts de senaste tio åren för att skapa en definition för kulturella och kreativa näringar. Förslag till olika definitioner är bland annat: Upplevelseindutri, KK-stiftelsen (23)12 Cultural & Creative Sector, KEA European Affairs (26)13 Kreativa sektorn, KRUT-projektet (29)14 Kulturnäringar, Tillväxtanalys (29)15 UNESCO Culture Sector, UNESCO (29)16 Cultural activities, ESSnet Culture (212)17 5

6 KAPITEL 1: INLEDNING Från att ha varit väldigt breda har definitionerna gått mot att vara mer specifika och avgränsade. Senast har en ny definition kommit från European Statistical System Network, ESSnet. Där definieras Cultural activities, kulturella aktiviteter, som aktiviteter inom tio kulturella domäner: kulturarv, arkiv, bibliotek, böcker och press, bildkonst, scenkonst, audiovisuell och multimedia, arkitektur, reklam, och konsthantverk. Förutom reklam utgörs listan av traditionella och väletablerade verksamheter, vilka brukar räknas som kulturyttringar. Denna och andra liknande definitioner motiveras med att de ringar in kärnan av just etablerade aktiviteter, vilket gör det lättare både att hitta statistik, eftersom de ingående delarna redan kartläggs, och att jämföra mellan olika länder och platser. Definitionen från ESSnet liknar i hög grad vad Tillväxtanalys har definierat som kulturnäringar. En annan betydelsefull definition som getts under senare år är UNESCO Culture Sector, från UNESCO, FN:s organ för vetenskap, utbildning, och kultur. Det är en bredare definition som gör det möjligt att inkludera till exempel sport och turism som besläktade domäner till de rent kulturella. Skälet till att UNESCO:s definition är bredare är att organisationen har ett fokus på internationell mångfald.18, 19 Syftet med detta är att det ska vara möjligt att fånga olika regioners specifika karaktär. I den här rapporten används samma modell som när de kulturella och kreativa näringarna i Dalarna och Gävleborg kartlades senast, Kreativa sektorn enligt KRUT-modellen från KRUT-projektet. I den här rapporten kallar vi denna definition för KKN, de kulturella och kreativa näringarna, och använder termerna sektorn och näringarna som synonymer KRUT-modellen Definitionen av den kreativa sektorn som används i den här rapporten, KRUT-modellen, kommer från projektet KRUT, Kreativ utveckling i sex län,2 och har sitt ursprung i regionförbundet Östsams utvecklingsarbete. Modellen liknar UNESCO:s utökade definition, både till innehåll och till syfte. KRUT-modellen över de kulturella och kreativa näringarna är uppdelad i fyra delsektorer, Turism/Rekreation/Sport, Media/Digital, Konst/Design och Kulturarv/Informationshantering. En uppdelning finns också efter vilket värdesystem som näringen utgör, det vill säga inom vilken del av värdekedjan den är aktiv. Dessa värdesystem är Material, Kreatörer, Reproduktion, Distribution och Utbildning. Alla värdesystem finns inte representerade inom alla delsektorer. Den exakta definitionen av modellen i form av SNI-koder finns i Bilaga 2. En betydande del av delsektorn Turism/ Rekreation/Sport utgörs av företag inom besöksnäringen, som förmedlare av logi och reseföretag. Inom sport ingår idrottsklubbar, föreningar och professionella idrottare, men där ingår också exempelvis producenter och distributörer av sportutrustning. Rekreation innebär bland annat anläggningar som skidorter och nöjes- och djurparker. Media/Digital omfattar alla olika typer av media, tidningar, böcker, radio, tv, ljudinspelningar m.m. Där ingår också foto och vissa delar av reklambranschen samt digitala branscher som utgivare av dataspel. Konst/Design samlar enskilda konstnärer och artister. Delsektorn omfattar också olika typer av designverksamhet som arkitektur och industridesign samt delar av reklambranschen. Inom distributionen ingår handel med konstnärliga produkter som bokhandel, skivbutiker och gallerier. Den minsta sektorn är Kulturarv/Informationshantering som sedan uppdateringen till SNI 27 endast innehåller fyra näringsgrenar, alla inom värdesystemet Utbildning. Dessa är bibliotek, arkiv, museer och kulturminnesinstitutioner. FIGUR 1. KRUT-modellen över uppdelningen i delsektorer av de kulturella och kreativa näringarna, KKN. Turism/ Rekreation/Sport Media/digital Konst/Design Kulturarv/ Information Sport Djur/Natur/Friluftsliv Turism Andlighet Själsliv Tidningar/Tidsskrifter Mjukvara/Spel/ Datorservice TV/Radio Reklam Film/Video Foto Musik Mode/Design Konst/Konsthantverk Litteratur Artister/Dans/Teater Arkitektur Museum Bibliotek/Informationshantering Historiska platser/hus Arkiv 6

7 KAPITEL 1: INLEDNING KRUT-modellen inkluderar turism och sport i definitionen av den kreativa sektorn, precis som UNESCO:s definition. I fallet med regionförbundet Östsams projekt togs näringsgrenar inom färjetrafik och sjöfart med under rubriken turism, eftersom en stor del av aktiviteterna inom dessa områden sker antingen längs Göta kanal eller i skärgården.2¹ Genom att ta med vattentrafiken i modellen inkluderades de starka kulturella värden som präglar just dessa miljöer. För Dalarna och Gävleborg har dessa näringsgrenar uteslutits. Just anpassningsförmågan är styrkan med KRUT-modellen. Syftet med KRUT modellen var att utforma ett flexibelt analysverktyg som är möjligt att förändra beroende på vilket geografiskt område eller verksamhetsfält som undersöks. 22 Detta har regionerna Dalarna och Gävleborg tagit fasta på genom att välja att inkludera större delar av besöksnäringen, i form av hotell- och logiverksamheten, jämfört med originalmodellen. Speciellt Dalarnas besöksnäring är ekonomiskt viktig, och starkt beroende av regionens kulturella identitet. Det är också värdefullt att sport ingår i definitionen eftersom det fångar betydelsen av storlag som Brynäs IF och Leksands IF i ishockey, Gefle IF i fotboll, och SAIK och Edsbyns IF i bandy. Att använda en anpassad modell för de kulturella och kreativa näringarna på en regional nivå på det sätt som beskrivs ovan stöds också av Tillväxtanalys rapporter. Definitionen av kulturnäringar från Tillväxtanalys är statisk och bestämd, och lämpar sig därför för jämförelser. Men av samma anledning är [d]efinitionen på kulturnäringar [ ] mindre lämplig som en resultatvariabel för regional utveckling inom näringarna.23 FIGUR 2. Kulturtridenten med exempel på yrkesgrupper. Kulturnäringar Övriga näringar Kulturyrken Skådespelare på teater Industridesigner Övriga yrken Snickare på teater Både UNESCO och ESSnet beskriver kulturtridenten som en del av arbetet med att ta fram en ny definition av KKN. Under rubriken cultural employment förklaras kulturtridenten och det poängteras att den är ett viktigt verktyg för att ge en rättvisande bild av kreativa yrkens bidrag till sysselsättningen. Tyvärr är kulturtridenten ursprungligen definierad enligt en äldre modell för yrkesklassificering.24 Rapporten från ESSnet ger en uppdaterad version men i Sverige har den nya standarden för yrkesklassificering SSYK 212 inte implementerats än för statistiska ändamål.25 För ett framtida projekt skulle det vara önskvärt att uppdatera kulturtridenten till SSYK 212 och ta del av statistiken när den nya klassificeringen har implementerats. 1.2 Varför insatser inom KKN? Skälen till att det har gjorts betydande ansträngningar för att definiera den kulturella och kreativa sektorn är många, men en nyckelinsikt i sammanhanget är att deras betydelse för ekonomin länge har underskattats. Rapporten The economy of culture in Europe kom 26 och kvantifierade kulturens betydelse som en del av den bredare ekonomin. I rapporten konstaterades det att i storleksordningen 3% av befolkningen arbetade inom den kulturella och kreativa sektorn år 23, och att den bidrog med 2,6% av EU:s BNP. Därtill hade sektorn växt snabbare än den övriga ekonomin under åren Sedan denna rapport kom ut har det publicerats flera undersökningar och strategier för kulturella och kreativa näringar. Inom denna litteratur identifieras ett antal olika nyckelkaraktärer hos de kulturella och kreativa näringarna vilka presenteras nedan Speciella behov stödsystemet saknar erfarenhet Såväl i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar27 som i ITPS rapport28 om kreativ tillväxt presenteras bilden att det saknas kunskap om de kulturella och kreativa näringarnas specifika behov. Den lilla kunskap som finns är också fragmenterad och har inte samordnats till en nationell helhetssyn. Bristen på kunskap finns dels hos stödjande aktörer, både offentliga, som exempelvis företagsrådgivare, som privata, exempelvis privata finansiärer. Dels finns en kunskapsbrist hos entreprenörerna i branschen. Till exempel är det många som saknar kunskaper om vilka möjligheter som finns inom det offentliga stödsystemet för företagare.29 Sammantaget innebär dessa brister att det saknas finansiering till företag inom de kulturella och kreativa näringarna. Detta är speciellt uttalat i utvecklingsskeden som uppstart och expansion till nya marknader.3 Svårigheterna att få kapital är knutet till de låga kunskaperna i stödsystemen. Det har visat sig vara speciellt svårt att värdera de immateriella tillgångar som utgör en stor del av de kulturella och kreativa företagens kapital.3¹,32 Det talas till exempel om att riskkapital och affärsänglar är starkt underanvända som finansieringsform Ett mer diversifierat och därför mindre konjunkturberoende näringsliv Den kulturella och kreativa sektorn har en struktur med en utpräglad övervikt av små- och mikroföretag.34 Man kan anta att den mångfald som detta innebär bidrar till att sektorn blir mer motståndskraftig mot svängningar i konjunkturen. Det stämmer också att sysselsättningen i 7

8 KAPITEL 1: INLEDNING de kulturella och kreativa näringarna var mer hållbar än i ekonomin i allmänhet i EU mellan 28 och I den nyligen publicerade rapporten från Volante bekräftas detta förhållande inte för Sveriges del och åren mellan 27 och I föreliggande rapport konstateras dock att sektorns utveckling inte tydligt följer konjunkturen. Vidare har det i flera studier visat sig att sysselsättningen i den kulturella och kreativa sektorn har ökat snabbare än den totala sysselsättningen. Anställningar i sektorn är också ofta okonventionella, i den meningen att de är flexibla och projektorienterade. Det kan ses som ett tidigt uttryck av den strukturomvandling som förväntas få genomslag på framtidens arbetsmarknad Ökat entreprenörskapet och förändrade attityder till entreprenörskap Pier Luigi Sacco, professor i kulturekonomi i Milano och rådgivare till offentliga aktörer både på nationell nivå och inom EU, har skrivit om begreppet Kultur 3.. Med Kultur 3. avses ett nytt paradigm för kulturaktiviteter som kännetecknas av att antalet kulturproducenter och deltagare ökar dramatiskt. Denna strukturomvandling är en del av den större strukturomvandlingen av ekonomin som helhet till en kunskapsekonomi.38 I detta sammanhang menar Sacco att de kulturella och kreativa näringarna kan utgöra en viktig motor för framväxten av nya former av entreprenörskap. Som exempel tar han de kulturindustrier som arbetar med internet som plattform. Förutom att omvandla modellerna för entreprenörskap kan utvecklingen i sektorn också märkbart påverka anställningsbarheten av humanister i och med att deras kompetens synliggörs.39 Att de kulturella och kreativa näringarna är en drivkraft för företagande och entreprenörskap stöds av rapporten Kulturella och kreativa näringarna 212 från Volante.4 Antalet företag har växt snabbare inom den kulturella och kreativa sektorn än i näringslivet i stort. Kulturföretagen har blivit runt 6% fler per år de senaste åren, medan det totala antalet företag endast har växt med 3,6% per år.4¹ Resultatet med många nya företag bekräftas av studien som presenteras i den här rapporten, speciellt vad gäller nya företag inom delsektorn Konst/Design. En utvärdering av strukturfondsprogrammen som Tillväxtverket genomfört42 pekar också på den allt viktigare rollen som entreprenörskap i de kulturella och kreativa näringarna spelar. En av rapportens slutsatser är att sektorn får en allt större betydelse för regional utveckling, tillväxt och sysselsättning.43 FIGUR 3. Årlig tillväxt av företag inom de kulturella och kreativa näringarna ECO och ESSnet är två olika definitioner av de kulturella och kreativa näringarna. 1% 8% 6% 4% 5,4% 6,3% 3,% 3,8% 4,3% 6,9% 7,8% 6,3% 2% 1,6% % ECO ESSnet Hela näringslivet Källa: Volante (212). Kulturella och kreativa näringarna 212: statistik och jämförelser. Creative Commons 212. Framväxten av ett tydligare fokus på entreprenörskap illustreras av att ett brukar och resursperspektiv börjar växa fram. Rapporten framhåller dock att mycket mer skulle kunna göras för att öka entreprenörskapet och poängterar att detta inte behöver betyda att kulturens egenvärde försvinner eller minskar Bidrag till BRP, tillväxt och sysselsättning Den redan nämnda undersökningen The economy of culture in Europe kom fram till att de kulturella och kreativa näringarna bidrog mer till ekonomin än vad som tidigare trotts. Den konstaterade att sektorn bidrog med 2,6% av EU:s BNP 23 och att tillväxten hade varit 12,3% högre än i den totala ekonomin under åren Bilden är förstås mer nyanserad och Tillväxtanalys poängterar att det har varit svårt att empiriskt bekräfta de kulturella och kreativa näringarnas betydelse. Detta beror delvis på att sektorn är så svår att definiera. Men de konstaterar ändå att kulturella värden har ökat i betydelse i ekonomin.45 De studier som trots allt har försökt belägga de kulturella och kreativa näringarnas betydelse för ekonomin är flera. En vanlig slutsats är att kulturens betydelse för ekonomin ökar och att den generellt är underskat- 8

9 KAPITEL 1: INLEDNING tad. Till exempel når sektorn uppemot 1 procent av den totala ekonomin i vissa mer avancerade regioner.46 Det finns också exempel på att festivaler och andra kulturella evenemang har bidragit till ekonomin med tio gånger så mycket investeringen.47 I Sverige har uppskattningar gjort gällande att den kulturella och kreativa sektorn står för 5 procent av BNP och att den sysselsätter minst 2 personer.48 I den här studien med tillhörande definition konstateras att de kulturella och kreativa näringarna står för 5 procent av näringslivets totala omsättning och att de har 28 anställda. Den ökade potentialen hos kulturen som exportvara lyfts också av regeringen i handlingsplanen för sektorn från Ökad attraktionskraft och värden som lockar en välutbildad befolkning Sambandet mellan å ena sidan ett kreativt, öppet och tolerant samhälle och tillväxt och attraktivitet å andra sidan har under det senaste decenniet uppmärksammats av bland annat Richard Florida, professor i samhällsplanering.5 Betydelsen av detta samband har blivit mer och mer accepterat, och numer gör rika tillväxtländer som Kina, Taiwan och Sydkorea investeringar i kultur för att öka sin ekonomiska potential och mjuka makt.51 Just den mjuka makten är något som Pier Luigi Sacco också tar fasta på. Han menar att en kulturell och kreativ produktion kan bidra starkt till att öka en regions synlighet, anseende och inflytande. Detta i sin tur lockar fler turister, talanger och investeringar, och öppnar nya marknader.52 I den första rapporten till regeringens framtidkommission konstateras att finns ett samband mellan ett rikt kulturutbud, ökad attraktivitet och förbättrade tillväxtförutsättningar.53 Detta bekräftas till exempel av lyckade regionalfondsprojekt där en kraftsamling kring en kulturell knutpunkt har kunnat ändra attityder och uppfattningar. Sådana projekt kan vara viktiga inte mist för omställningen i regioner som tidigare varit starkt präglade av tillverkningsindustri Ökad kreativitet, och i förlängningen innovation Kopplingen mellan kreativitet och innovation är något som också har poängterats av Richard Florida. Det finns dock färre empiriska resultat på området. En konkret studie kring kopplingen mellan kulturella och kreativa näringar och innovation är sammanfattad i rapporten Creative Innovation som det brittiska NESTA, National Endowment for Science, Technology and the Arts, författade 28. Där konstaterades att företag med starkare kopplingar till kreativa näringar hade presterat bättre på innovationsområdet. Bland annat fann studien att företag som spenderar dubbelt så mycket som medelföretaget på kreativa produkter hade 25% större sannolikhet att introducera nya, innovativa produkter.55 En liknande analys har gjorts av Teknikföretagen där det konstaterades att skillnaden i lönsamhet mellan företag som satsar på design och sådana som inte gör det kan vara så hög som 5 procent.56 Pier Luigi Sacco har också diskuterat sambandet mellan kulturutövning och innovation. Han pekar på att det finns ett samband mellan kulturellt deltagande och endogen tillväxt på nationsnivå i EU. Det är möjligt att detta tyder på att kopplingen mellan kultur och innovation är tydligare än vad man tidigare har väntat sig Bakgrund Projekt KKN Den första delen av Projekt KKN genomfördes mellan 29 och 211 och var ett samarbete mellan regionförbund och landsting i Dalarna och Gävleborg och regionförbundet i Värmland. I den andra delen av projektet, som löper mellan 211 och 213, har Värmland valt att inte delta. Projektets syfte har varit att ta fram och kommunicera information om näringarna och på så sätt sprida kunskap och öka förståelse för dem och att etablera stödjande processer för ett långsiktigt, hållbart entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar. Projektet finansieras med pengar från EU:s regionala utvecklingsfonder. Projektets handlingsplan har följande åtgärdsområden: Tillgång till kapital- och företagsrådgivning Ökad kunskap om kulturella och kreativa näringar för dem som arbetar med tillväxtfrågor och kultur Anpassning och skapande av modeller för tillväxt så att dessa kan tillämpas på kulturella och kreativa näringar; t.ex. kluster och innovation I Sverige har uppskattningar gjort gällande att den kulturella och kreativa sektorn står för 5 procent av BNP och att den sysselsätter minst 2 personer Ökat samarbete mellan kulturella och kreativa näringar, offentlig sektor och övrigt näringsliv Ökad kunskap om entreprenörskap hos kulturverksamma Nätverk för kreatörer/entreprenörer Verka för att skapa utbildningar inom områden som kan främja entreprenörskap inom kulturella och kreativa näring Den första delen av projektet arbetade med bred kunskapsspridning om kulturella och kreativa näringar. Projektet inleddes med en statistisk översikt över de kulturella och kreativa näringarna som kommunicerades till beslutsfattare och tjänstemän inom företagsstödjande strukturer. Det utvecklades modeller och metoder för att främja näringarna som till exempel klusterbildning, samverkan mellan offentlig sektor, övrigt näringsliv och kulturella och kreativa näringar och produkt- och marknadsutveckling med främsta fokus på event. Projektet har också fungerat som stöd för processer som initierats av andra. Ett parallellt spår har varit att specifikt undersöka kreatörers behov. 9

10 KAPITEL 1: INLEDNING Den andra delen av projektet implementerar de erfarenheter som dragits och metoder som tagits fram i den första delen. Detta har innefattat insatser riktade mot nuvarande och blivande företagare för att öka och stärka deras företagande samt mot företagande på en strukturell nivå. Den strukturella påverkan har syftat till att inlemma sektorn som en del av hela näringslivet med samma möjligheter och förutsättningar, men med hänsyn till sektorns speciella villkor. Ett exempel på en aktivitet som har genomförts inom ramarna för projektet är Affärsdesign KKN/Almi som syftade till att skapa en modell för att utveckla företag och företagare inom KKN. Andra exempel är kursen Affärsutveckling: Slöjd & Konsthantverk och seminarieserien Socialt företagande/kulturkooperativ som syftade till att öka företagssamverkan inom KKN. 1.4 Uppdraget Målet med denna studie är att ta fram och presentera samma typ av statistiska underlag som låg till grund för arbetet i den första delen av projekt KKN. Uppdraget är uppdelat i tre delar, att ta fram det statistiska råmaterialet, att analysera materialet, exempelvis genom att jämföra med andra regioner och områden, och att sedan presentera statistik och analys på ett pedagogiskt sätt Statistiskt underlag Det statistiska råmaterialet utgörs av två olika sorters statistik. En del består av företagsstatistik över sektorns struktur i form av branschfördelning och företagsformer. Enligt motsvarande uppdelning presenteras också sektorns omfattning, både i termer av antal anställda och i pengar. Den andra delen utgörs av personstatistik över fördelningen av antal sysselsatta inom sektorn uppdelad efter kön, ålder och utrikes födda, och också över inkomstfördelning efter kön. Statistiken ska vara jämförbar över tid och förhålla sig till tidigare studier och till den grad det är möjligt också till material från andra regioner, nationellt och internationellt. Målet med denna studie är att ta fram och presentera samma typ av statistiska underlag som låg till grund för arbetet i den första delen av projekt KKN Analys Statistiken ska analyseras genom jämförelser över tid och mellan regioner, och med tidigare data och nationell statistik. Den jämförande analysen omfattar också sociala hållbarhetsfaktorer. Utöver denna jämförande analys görs två analyser till med utgångspunkt dels i den nya EU-strategin, Europa 22, dels i teorin om resilience Presentation Det statistiska råmaterialet levereras tillsammans med en pedagogisk powerpointpresentation. Syftet är att sprida förståelse för näringarnas betydelse och struktur inom den egna administrationen och till beslutsfattare på lokal regional och nationell nivå. Rapporten ska fungera som underlag för politiska beslut och strategisk planering men också vara användbar som kommunikationsmaterial utåt. 1.5 Metod Studien inleds med en kort litteraturgenomgång som fyller det dubbla syftet att informera valet av statistisk modell för näringarna och att sammanfatta kunskapsläget i inledningen till rapporten. Det finns en spretig produktion av undersökningar, rapporter och definitioner som samlas i detta moment. Valet av den uppdaterade KRUT-modellen som bas för studien motiveras av dess tydliga förhållande till det tidigare materialet och av att den, i och med sin anpassningsbarhet, har som främsta syfte att fungera som underlag för regional utveckling. Jämförbarhet med andra modeller säkerställs genom att den uppdaterade KRUT-modellens speciella egenskaper tydliggörs och genom att definitionen ges i sin helhet i Bilaga 2. Det statistiska råmaterialet är framtaget i samråd med SCB ur deras register. Sekretessbestämmelser gör att det inte är möjligt att beställa alltför detaljerad statistik. I uppdragsbeskrivningen ingick exempelvis ambitionen att beskriva den export som genereras av sektorn. Det är dock generellt inte möjligt att presentera exportstatistik efter finare näringsbeskrivningar och mindre administrativa enheter till följd av de sekretessbestämmelser som finns. I övrigt har sekretessproblematiken lösts genom att analysera större aggregat efter branschindelning eller administrativt område. Det statistiska råmaterialet sammanfattas i en powerpointpresentation som levereras så snart materialet är sammanställt. Underlaget visualiseras i tabeller och diagram, vilka organiseras i relevanta grupper och sätts i sammanhang med det tidigare materialet och den nationella statistiken. Statistiken analyseras i en jämförande analys som syftar till att ge en bild av hur de kulturella och kreativa näringarna har utvecklats över tiden. Jämförelser görs också mellan regioner och kommuner och med rikssnittet. Denna grundläggande deskriptiva analys utgör en syntes av många av de variabler som rådatan innehåller vad gäller förändringar och skillnader i antal sysselsatta, antal företag, antal arbetsställen, sektorns omsättning, antal nyföretagare osv. I den jämförande analysen kommer även de sociala hållbarhetsfaktorerna in, med främsta fokus på jämställdhet i de kulturella och kreativa näringarna men också med ett intersektionellt perspektiv på sektorns jämlikhet i allmänhet. Snittinkomster i sektorn analyseras, utifrån deras ökning eller minskning, också ur ett jämställdhetsperspektiv. Den jämförande analysen avslutas med en nordisk utblick över en studie av stöd till kulturnäringarna som Oxford Research har genomfört i Norge. 1

Kreativa sektorn i sex län En jämförande studie inom projektet KRUT - Kreativ Utveckling

Kreativa sektorn i sex län En jämförande studie inom projektet KRUT - Kreativ Utveckling Kreativa sektorn i sex län En jämförande studie inom projektet KRUT - Kreativ Utveckling Heléne Bäckström, 2009 Förord Malin Sigurdsson jobbar på konsthallen Drakónen som drivs med kommunala och regionala

Läs mer

En översikt i siffror av Kulturella och Kreativa Näringar i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län

En översikt i siffror av Kulturella och Kreativa Näringar i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län En översikt i siffror av Kulturella och Kreativa Näringar i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord:... 3 Sammanfattning... 3 Summary in English... 3 Det var en gång en kommunal

Läs mer

Den kreativa sektorn

Den kreativa sektorn Den kreativa sektorn Ett verktyg utvecklat för att beskriva och förstå den kreativa sektorn - tillämpat på Norrköping Rapport 2006-03-14 Mia Sas, Fredrik Sunnergren och Heléne Jonsson Förord För några

Läs mer

Kreativa krafter. Stockholm-Mälarregionen. Rapport13:07

Kreativa krafter. Stockholm-Mälarregionen. Rapport13:07 Kreativa krafter Stockholm-Mälarregionen Rapport13:07 Joakim Sternö Tobias Nielsén UPPSALA LÄN VÄSTMANLANDS LÄN ÖREBRO LÄN STOCKHOLMS LÄN SÖDERMANLANDS LÄN Rapport 13:07 Utgiven av Mälardalsrådet, maj

Läs mer

KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGARNA 2012 STATISTIK OCH JÄMFÖRELSER

KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGARNA 2012 STATISTIK OCH JÄMFÖRELSER KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGARNA 2012 STATISTIK OCH JÄMFÖRELSER Kulturella och kreativa näringarna 2012: statistik och jämförelser Joakim Sternö Tobias Nielsén November 2012 Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE 3 INNEHÅLL Förord 1 Sammanfattning 7 2 Kulturpolitikens betydelse för entreprenörskap inom kulturområdet 8 3 Entreprenörskap och företagande

Läs mer

Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande

Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande juni 2012 Jämställdhetsintegrering av det företagsfrämjande systemet i Halland Förstudie inom ramen för Främja kvinnors företagande

Läs mer

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN)

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) Kulturella och (KKN) En översikt över aktörer och begrepp som berörs av regeringens satsning på KKN FRAMTAGEN AV STEFAN MOBERG VÅREN 2011, PÅ UPPDRAG AV KLYS Innehåll 3 Förord och sammanfattning Regeringens

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

Möjlighetsföretagandet i Sverige

Möjlighetsföretagandet i Sverige Möjlighetsföretagandet i Sverige 2 Innehåll Inledning... 3 Att mäta nyföretagandet... 4 Varför startar folk företag?... 4 Skillnader i nyföretagandet... 7 Metod... 7 Det möjlighetsbaserade företagandet

Läs mer

Näringslivsklimat och entreprenörskap

Näringslivsklimat och entreprenörskap Nordanstig Ljusdal Älvdalen Hudiksvall Dalarna Orsa Rättvik Ovanåker Söderhamn Bollnäs Gävleborg Malung Mora Ockelbo Leksand Falun Sandviken Gävle Torsby Vansbro Gagnef Borlänge Hofors Säter Hedemora Hagfors

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Näringslivsklimat och entreprenörskap

Näringslivsklimat och entreprenörskap Rapport 2005:8 Näringslivsklimat och entreprenörskap En jämförande studie mellan Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län Ref: Bengt Dahlgren - 2 - Näringslivsklimat och entreprenörskap Förord Arbetet med

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten Rapport 2012:13 Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige Näringslivsenheten Omslagsbild: Företaget Safe xrossing, som har uppfunnit den blinkande övergångsskylten,

Läs mer

Omvärldsanalys. - Underlag till Östersunds kommuns Tillväxtprogram 2013-09-26

Omvärldsanalys. - Underlag till Östersunds kommuns Tillväxtprogram 2013-09-26 Omvärldsanalys - Underlag till Östersunds kommuns Tillväxtprogram 2013-09-26 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Inledning... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Syfte med rapporten... 7 1.3 Rapportens upplägg...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Rapport 13:05 maj 2013

Rapport 13:05 maj 2013 Rapport 13:05 maj 2013 Volante är ett kunskapsföretag som vill bidra till en klokare och roligare värld genom att utveckla och sprida kunskap. Tobias Nielsén är kulturekonom och vd för Volante Joakim Sternö

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING Avsedd för Regionförbundet i Kalmar län Dokumenttyp Rapport Datum Augusti 2009 SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Såddfinansiering

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag Starta, leva, växa Solo- och mikroföretag i gles- och landsbygder September 2007 Regeringsuppdrag Förord Glesbygdsverket fick i regleringsbrevet för år 2007 i uppdrag att kartlägga solo- och mikroföretagens

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Förstudie kring Främja Kvinnors Företagande för Region Blekinge Stockholm 2012-08-29 Innehåll 1. Om uppdraget... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Att

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Rapport Juni 2012 Länsstyrelsen Södermanlands län Förord... 3 Sammanfattning... 5 Förstudie; uppdrag, arbetsmetoder...

Läs mer