DOM Meddelad i Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna"

Transkript

1 1 SOLNA TINGSRÄTT Meddelad i Solna Mål nr FT PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, Box Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box Göteborg SVARANDE Anom Mekano AB, c/o Kaufeldt Björnskogsgränd Vällingby Ställföreträdare: Sven-Erik Kaufeldt Björnskogsgrändd Vällingby SLUT Tingsrätten ogillar käromålet. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1356 Sundbybergsvägen måndag fredag Solna E-post: 08:30-16:00

2 2 BAKGRUND Yellow Register On Line AB (fortsättningsvis Yellow) är ett företag som levererar webbprodukter, exempelvis hemsidor och webbutiker, och tillhandahåller abonnemnag för dessa till små och medelstora företag. Den 1 oktober 2007 undertecknade Sven Erik Kaufeldt ett avtal för Anom Mekano AB (fortsättningsvis Anom) med Yellow avseende produktion av en en hemsida samt abonnemang. Avtalet tillkom efter att parterna fått kontakt per telefon varefter ett avtal, se domsbilaga 1, faxades över för underskrift och undertecknades samma dag. Hemsidan skulle upprättas på Anoms eget domännamn, Upprättande av hemsidan skulle ske på en temporär domänadress och först i och med registrering länkas ut under Anoms domänadress.med anledning av detta avtal har Yellow utställt två fakturor. Anom har inte betalat dessa. Yellow har tidigare använt företagsnamnet Comitnet AB och Yreg. Anom träffade under 2005 ett avtal med Comitnet AB. Det avtalet rörde också produktion av en hemsida och såg exakt likadan ut som det avtal som nu är föremål för tvist. Även kring 2005 års avtal uppstod en tvist, vilken förliktes i Stockholms tingsrätt. YRKANDE OCH INSTÄLLNING Yellow har yrkat att Anom skall förpliktas att till Yellow betala kr jämte upplupen ränta fram till och med den 26 mars 2009 med kr samt ränta på kapitalbeloppet enligt 6 räntelagen från den 27 mars 2009 till dess betalning sker. Yellow har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 1554 kr varav 1104 kr avser rådgivningsavgift och 450 kr avser ansökningsavgift. GRUNDER Yellow har till grund för sin talan åberopat att Yellow har träffat avtal om tillverkning av hemsida och tillhandahållande av abonnemang. Avtlet gällde inledningsvis under 12 månader men förlängs enligt villkoren med 24 månader åt gången om inte Yellow

3 3 genom rekommenderat brev erhåller uppsägning. Anom har inte uppsagt avtalet. Avtalstiden har därför förlängts med 24 månader. Yrkade belopp avser abonnemang under tiden den 15 novbember 2007 till den 14 november 2009, till ett belopp avseende kr per år med förfallodag den 26 november 2007 respektive den 24 november På grund av de obetalda fakturorna har Yellow avlänkande abonnemanget till upphörande per den 14 november Anom har till grund för sitt bestridande hävdat dels att Anom genom svikligt förledande förmåddes ingå avtalet och det under sådana omständigheter även i övrigt att avtalet inte är giltigt mot bolaget, dels att uppsägning har skett, dels att Yellow inte har tillverkat eller levererat något av värde enligt avtalet samt att Anom inte har godkänt någon för Anom upprättad hemsida. UTVECKLANDE AV TALAN Yellow: Avtalet faxades över efter samtalet den 1 oktober 2007 och sändes tillbaka underskrivet samma dag. Den 24 oktober 2007 inkom underlag för hemsidan från Anom. Samma dag bekräftade Yellow mottagande och efterfrågade Yellow ytterligare material till hemsidan.den 19 november 2007 tillställdes Anom ett korrekturbrev och efterfrågar Anoms godkännande eller synpunkter. Den 10 december 2007 skickade Yellow ett påminnelsebrev, i vilket Yellow anger att Yellow anser hemsidan som godkänd om inte Anom inom 10 dagar inkommer med synpunkter. Trots ytterligare brev inkom inga synpunkter. Yellow har då genom ett brev den 20 mars 2008 informerat Anom om att Yellow betraktade hemsidan som godkänd. Yellow tillställde genom samma brev Anom supportinformation, lösenord och en användarmanual. Anom har sedan åter kontaktats skriftligen i samband med att hemsidan skulle överflyttas till rätt domänadress. Yellow har efterfrågat inloggningsuppgifter och informerat Anom hur Anom själv skulle kunna överföra överflyttningen. Hemsidan har dock stått kvar på den temporära domänadressen, tills den avlänkades. Yellow har inte mottagit någon uppsägning av något slag.

4 4 Det kan vara riktigt att avtalet kom till parallellt på så vis att parterna såväl pratade i telefon samtidigt som de faxade avtalet emellan sig. Avtalet är tydligt till sin utformning vad avser pris, avtal och uppsägningstid. Det handlar om ett standardavtal. Anom har inte blivit vilseledd. Anom borde ha känt utformningen av avtalet och kan inte ha blivit vilseledd av att bolaget hade bytt namn. Anom: Vid avtalets tillkomst blev Anom genom Sven Erik Kaufeldt lockad av att Anom beskrevs som en unik kund som skulle få ett särskilt förmånligt erbjudande om Anom var villig att tjäna som referens för andra eventuella nya kunder till Yellow. Erbjudandet gavs bara vid detta tillfälle och Sven Erik Kaufeldt hann då inte kontrollera att Yellow var samma bolag som han tidigare hade haft tvist med. Anom uppfattade att Anom skulle få något, en ny hemsida. Någon ytterligare kontakt med Yellow har Anom inte haft utöver att Anom sände ett produktblad till Yellow någon gång kring årsskiftet oktober/ november Någon hemsida har aldrig presenterats för Anom eller godkänts av Anom. Avtalet sades upp i januari 2008 muntlig av Sven Erik Kaufeldt. Några brev eller mail har inte tillställts Anom från Yellow. Anom har numera fått kännedom att försäljningen av abonnemang från Yellows sida sker efter ett speciellt upplägg, efter en säljarmanual, och att flera har blivit lurade att teckna abonnemang utan att ha fått den kvalificerade hemsida som varit kärnan i erbjudandet. BEVISNING Yellow har som skriftlig bevisning åberopat avtalet, fakturorna, utskrift av tillverkad hemsida, från Yellow som ska ha sänts till Sven Erik Kaufelt i sparad version samt utskrift av Yellows ärendenoteringar i anslutning till Anoms abonnemang. Anom har som muntlig bevisning åberopat förhör under sanningsförsäkran med Sven Erik Kaufeldt, samt vittnesförhör med Mats Löf och Cathrine Berglund, tidigare säljare på Yellow.

5 5 SKÄL Käromålet avser ett påstående om att Anom på grund av för sen uppsägning enligt avtalet är bunden av avtalet ytterligare tid om två år. Yellows yrkande avser dock enbart första årets betalning samt det första året avseende avtalets på så vis förlängda giltighetstid. Anom har bestritt käromålet dock i allt väsentligt på annan grund än att uppsägning skett i rätt tid. Anom har istället hävdat att Yellow antingen på grund av att avtalet inte är giltigt eller på grund av att Yellow inte utfört utlovad prestation inte är berättigad till någon ersättning alls. Yellow har bevisbördan för att Yellow har levererat enligt avtal. Enligt avtalet gäller beställningen från nedan angiven dag med abonnemangsstart från den dag då hemsidan länkas ut, dock senast 45 dagar från nedan angiven dag. Yellow har vitsordat att domänen inte har pekats om, dvs att hemsidan inte har länkats ut. Eftersom någon hemsida inte har länkats ut är det tveksamt om någon beställning alls gäller. Det är ju abonnemanget som Anom enligt avtalet skall betala för, 590 kr per månad och i vilket ingår enligt avtalet följande: 1000 MB serverutrymme med virusoch intrångsskydd samt daglig säkerhetskopiering, 5 stycken boxar med fri tillgång till webmail och support. Vidare ingår sökmotorsanmälan samt fria sökord i Yellow Registers döktjänst med länk till hemsida och . Något abonnemang har Anom ostridigt inte använt. Yellow har visat två bilder av vad som skall vara utarbetad hemsida. Sven Erik Kaufeldt har bestritt att han har fått del av detta. Något som utvisar att Yellow haft någon dialog eller kontakt med Sven Erik Kaufeldt efter avtalstecknandet har inte mot Sven Erik Kaufelts sida påvisats. Den hemsida som presenterats kan ha upprättats med hjälp av tidigare erhållet material, då Yellow under annat namn träffat liknande avtal med Anom, eller genom att Yellow har läst den hemsida som Anom redan hade.

6 6 Innehållet är tämligen enkelt. Det presenteras på två sidor och den ena sidan har hänvisning till en produkt som beskrivs kortfattat på den andra sidan. Den vidarehänvisningen som finns på andra sidan är uppenbarligen inte utförd eftersom den inte är medtagen. Det är således inte heller mot Sven Erik Kaufeldts bestridande visat att han fått del av någon ny hemsida och att Yellow under hösten 2007 överhuvudtaget utfört någon tjänst i form av ny hemsida för hans del. Yellows egna förda ärendenoteringar har inte något bevisvärde som förändrar den bedömningen. Den alternativa startdagen för abonnemanget enligt avtalet, 45 dagar efter att avtalet undertecknats, måste självklart för att bli tillämplig förutsätta att tjänsten likväl någon gång har kommit igång efter att en hemsida har upprättats. Så har här inte skett. - Att under sådana omständigheter likväl fordra ersättning och därtill under förlängd avtalstid måste anses otillbörligt. Handlingssättet utvisar att den av Anom alternativt angivna grunden för bestridande av betalning, svikligt förledande, ligger i linje med vad som redan i detta sammanhang är visat beträffande Yellows handlingssätt - Tingsrätten finner således att Yellow inte är berättigad till någon ersättning eftersom Yellow inte har visat att Yellow har utfört någon prestation enligt avtalet. Vid sådant förhållande har tingsrätten inte anledning att pröva frågan om avtalets ogiltighet. Tingsrätten lämnar således Yellows talan utan bifall. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV401) Överklagande stälklt till Svea hovrätt ska, med hänsyn till mellankommande helg, ha inkommit till tingsrätten senast den 6 april Prövningstillstånd erfordras. Carin Wiklund Jörgensen

7 7

8 Bilaga 2 Bilaga DV Producerat av Domstolsverket ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I TVISTEMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Meddelad i Solna Mål nr FT 2606-09 PARTER KÄRANDE OCH GENSVARANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB

Läs mer

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna 1 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna Mål nr T 6879-08 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur. kand. Jonas Öjelid och Nils Lansing Law

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER Kärande Nummerupplysningen OÜ, 11550212 Tatari 30 EE-10116 Tallin Ombud: Biträdande jurist Stefan Köhler c/o Advokataktiebolaget Independent Lawyers Skeppsbron 2 111

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Claes Harrysson, 510112-3254 Valutavägen 1 129 34 Hägersten Ombud: Advokaten Magnus Ullman och jur.kand. Henrik Ljungholm Lindskog Malmström Advokatbyrå KB

Läs mer

DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur.kand. Anders Wilhelmsson och Ulrika Dietersson

Läs mer

DOM 2010-11-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-11-30 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Retriever Sverige AB, 556586-1571 Grev Turegatan 27, 4 tr 114 38 Stockholm Ombud: Advokat Olof Alffram Wistrand Advokatbyrå, Stockholm Box 7543 103 93 Stockholm

Läs mer

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping 1 NORRKÖPINGS TINGSRÄTT DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping Mål nr T 3730-08 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: jur.kand. Ulrika Dietersson jur. kand.

Läs mer

Ställföreträdare: institutionschefen Miguel Benito, adress som ovan

Ställföreträdare: institutionschefen Miguel Benito, adress som ovan STOCKHOLMS TINGSRÄ TT 2006-12-14 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Immigrant-institutet, 802005-6837 Kvarngatan 16,50244 Borås Ställföreträdare: institutionschefen Miguel Benito, adress som ovan

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2010-12-10 Jönköping

DOM 2010-12-10 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 11 2010-12-10 Jönköping Mål nr FT 229-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 17 december 2009 i mål FT 5032-09, se bilaga A KLAGANDE Yellow Register On Line

Läs mer

2010-03-15 meddelad i Norrtälje

2010-03-15 meddelad i Norrtälje Mål nr meddelad i Norrtälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ewa Tvengström Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Lars-Åke Forsberg, 800518-0354 Lyckselevägen 138 1tr 162

Läs mer

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER KÄRANDE Tord LENNART Egon Johansson, 730825-0195 c/o Erik Mattsson Ulricehamnsvägen 31 Lgh 1301 121 39 Johanneshov Ombud: Jur.kand. Anna Rogalska Hedlund c/o Centrum

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer