Utbildningsplan för. Data- och systemvetenskap, 180 / 120 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för. Data- och systemvetenskap, 180 / 120 högskolepoäng"

Transkript

1 Utbildningsplan för Dnr BTH Data- och systemvetenskap, 180 / 120 högskolepoäng (Computer and System Science, 180 / 120 ECTS credit points) 1. Programbeskrivning Data- och systemvetenskapsprogrammet vid BTH är en utbildning för blivande systemutvecklare. Målgruppen för programmet är personer som vill arbeta med systemutveckling och problemlösning genom logiskt tänkande. Anknytningen till matematik är nedtonad till förmån för användbarhetsaspekter och användarmedverkan. I den framtida yrkesrollen kommer studenten troligen att arbeta med utveckling av specialbyggda system. Det kan även röra sig om att utveckla moderniserande delar till ett existerande stort system, exempelvis att göra information i ett befintligt system tillgängligt på Internet, eller att anpassa systemet mot mobila tjänster. Arbetet med specialbyggda system medger, och kräver ibland, en flexibilitet och arbete med alternativa arbetsmetoder. En stor del av utbildningen är projektorienterad och ofta används webben som tillämpning. I yrkesrollen ska man kunna vara delaktig i hela utvecklingsprocessen av ett system. Exempel på det är: Att vara i kontakt med blivande beställare och användare för att fastställa behoven av, och kraven på ett nytt system, att delta i utvecklingen av systemets arkitektur och struktur, att delta i skapandet av programkoden och designen av användargränssnitt och övriga interaktionselement, samt att driftsätta och underhålla det nya systemet hos användare / kund. Utbildningsområdet för programmet är teknik med det huvudsakliga området datavetenskap. Fokus ligger på praktisk design av mindre och ändamålsenliga programvaru- system. Det finns även möjligheter att genom programmets valbara kurser få kompetenser inom andra ämnesområden. Programmet ges i två varianter: En treårig utbildning, som leder till en filosofie kandidatexamen i datavetenskap (180 högskolepoäng) och en tvåårig, som leder till en högskoleexamen (120 högskolepoäng). De två programmen är identiska till och med termin fyra. Student som är antagen till 120-poängsprogrammet har möjligheten att under våren i årskurs två ansöka om att byta till det längre utbildningsprogrammet. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). 2. Beslut och riktlinjer Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet har fattats av Högskolestyrelsen för Blekinge Tekniska Högskola Ansvarig sektion för programmet är Sektionen för teknik. Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildningsnämnden och reviderad Utbildningsplanen gäller för studenter antagna från och med hösten 2008.

2 3. Mål Dnr BTH Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns i Appendix B, gäller följande mål för utbildningen. Efter genomförd utbildning skall studenten: Kunna utforma och dokumentera arkitektur för mindre system enligt vanligt förekommande notationsformer. Kunna framställa programkod som är stabil, återanvändbar och med stöd för ett framtida underhåll, både för webbapplikationer och för applikationer för persondatorer. Kunna utforma en skriftlig akademiskt riktig avrapportering med korrekt referenshantering. Ha tillägnat sig insikter i grundläggande nätverksuppbyggnad och IT- säkerhetsaspekter. Förstå komplexiteten som är förknippat med systemutveckling, exempelvis beställarens och olika användares krav och behov samt tekniska och säkerhetsmässiga aspekter. Ha förvärvat förmågan att omforma resultatet av iakttagelser och samtal med beställare och olika användare till ändamålsenliga system. Ha förvärvat förmågan att arbeta i projektform i grupp, där var och en i gruppen kan ta initiativ och arbeta självständigt såväl som i grupp mot gruppens gemensamma mål. Ha förvärvat förmågan att kvalitetsutvärdera mjukvarusystem under hela utvecklingsarbetet samt innan systemet driftsätts. För 180-hp programmet gäller dessutom att studenten skall: förvärva fördjupande teoretiska kunskaper inom datavetenskapsområdet. fördjupa sina kunskaper inom något av programmets områden, alternativt bredda sin kompetens genom att läsa kurser inom något annat område, beroende på vilka fördjupningskurser som väljs under år tre. 4. Lärande och utbildning Projektform Inom programmet kommer studenterna att arbeta projektorienterat med skarpa projekt. För att underlätta kontinuitet i projekten är programmet konstruerat av större kurser med flera mindre kursmoduler som belyser flera olika aspekter av kursens tema. I programmet eftersträvar vi att det är projektets behov som leder lärandet framåt, vilket i sin tur leder till mer praktiskt orienterade kunskaper. Som en antipod till det praktiska görandet i projekten ingår det även en teoretisk avrapportering av projekten, där stor vikt läggs på ett akademiskt skrivsätt. Hemrum Lärandet sker till stor del genom samspel med andra. Det är dels med lärare som föreläser, handleder och ger konstruktiv feedback, och dels med kurskamrater. För att underlätta samspelet med kurskamraterna kommer studenterna att disponera ett hemrum på skolan där huvuddelen av undervisningen är förlagd och där studenter träffas även på ej lärarledd tid för erfarenhetsutbyte i sitt arbete med gruppuppgifter och individuella uppgifter. En stor del av de praktiska momenten kommer att utföras på den personliga datorn i hemrummet.

3 Progression Under inledningen av utbildningen ges grundläggande IT-kunskaper, som ofta är praktiskt orienterade: att driftsätta den personliga datorn i hemrummet och en liten server samt att utforma och skapa enklare webbapplikationer. Det kan även handla om att träffa användare för att få en förståelse för användarnas behov. Redan i de första kurserna kommer studenten att tränas i ett akademiskt skrivsätt. Efter det första året ska studenten ha tillräckliga kunskaper för att kunna söka ett enklare arbete inom webbområdet. I utbildningen kommer studenten att få kunskaper i hur arkitekturen för ändamålsenliga system bör vara utformad. Studenten kommer även att få kunskaper i programmering, exempelvis i programspråket Java. Efter andra året kommer studenten att ha tillräckliga kunskaper för att söka ett arbete inom systemutvecklingsområdet. Under tredje året kommer det teoretiska inslaget och forskningsanknytningen att få mer utrymme än tidigare och dessutom ökar kravet på ett akademiskt förhållningssätt. Det innebär bland annat att studenten kommer att tränas i att relatera de egna erfarenheter som har erhållits genom projekten till akademiska forskningstexter. De valbara kurserna i årskurs tre gör det möjligt att välja fördjupning inom valfritt område. Undervisningsspråk Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska, men det förekommer även kurser med undervisningsspråket helt eller delvis på engelska. Kurslitteraturen är till stora delar på engelska. Det är möjligt att studenten i framtiden kommer att verka på en internationell arena, vilket gör att det är viktigt med träning i att ta till sig information på, och att uttrycka sig på engelska såväl som svenska. Studenten kommer att öva både det svenska och det engelska språket i tal och skrift under utbildningens gång, så att denne kan använda språket på ett konstruktivt sätt i sina kontakter med andra kollegor och uppdragsgivare både under utbildningen och i den kommande yrkesutövningen. 5. Huvudsakligt upplägg av utbildningen Utbildningen är uppbyggd av relativt stora kurser, som var och en belyser flera aspekter av kursernas teman. Alla aspekterna integreras i kurserna, så de utgör en helhet och delarna är satta i ett sammanhang. Exempelvis kommer webbkurserna att belysa flera aspekter av webbutveckling: tekniskt, användbarhet för webben, samt i viss mån search engine visibility och grundläggande säkerhetsaspekter för webbplatser. Ändamålsenlig utveckling med användbarhet och kvalitetsutvärdering är exempel på aspekter som återkommer i flera kurser, men i olika tappning beroende på temat för kursen.

4 Kursöversikt Dnr BTH Årskurs 1 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Introduktion till Webbutveckling introduktion systemutveckling DV1122, 15hp DV1120, 15 hp Datavetenskap Datavetenskap Målet med kursen är att studenten ska förvärva: Målet med kursen är att studenten ska förvärva: Kunskaper i webbutveckling med xhtml och Kunskaper om grundläggande begrepp och css. terminologi inom IT-området. Grundläggande Grundläggande kunskaper i användbarhetskunskaper i driftsättande av vanlig ITutrustning, och en enkel webbserver. ser. aspekter förknippade med publika webbplat- Introduktion till webbkonstruktion. Grundläggande användbarhetsaspekter. webbplatser för att även tillmötesgå Search Orienterande kunskaper i utformning av Grundläggande kunskaper i litteraturstudier Engine Optimization- perspektivet (SEO). och reflektiv analys av IT-relaterade skrifter. Orientering inom webb-relaterad IT- jurudik Grundläggande färdigheter i informationssökning, och källkritisk granskning. Introduktion till akademiskt skrivande. Läsperiod 3 Läsperiod 4 Databasdrivna webb- Webbapplikations- projekt applikationer. DV1217, 15hp PA1104, 7,5hp Datavetenskap Datavetenskap Målet med kursen är att Målet med kursen är att studenten ska förvärva: studenten ska förvärva: Kunskaper i utveckling Färdigheter i att analysera och beskriva hur arbe- av interaktiva webbplatser med hjälp av klient te utförs, för att använda och serverscript. som underlag för design Kunskaper i databasdesign med webbtionssystem. av webbaserade informaapplikationer som tilllämpning. ett tänkt framtidsscenario Färdigheter att beskriva Orienterande kunskaper baserat på arbetsplatsstudierna. i uppföljning av SEOperspektivet. Insikt i komplexiteten som är förknippad med utveckling av IT-system. Objektorienterad systemutveckling, PA1101, 7,5hp Målet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om: Objektorienterad modellering, speciellt objektorienterad design Arbetsmetoder för utveckling av objektorienterade programvarusystem; Förvärva insikter i återanvändningens betydelse för effektivare och framgångsrikare systemutveckling exemplifierat med objektorienterade designmönster och ramverk Vissa färdigheter, såsom informationssökning, källkritisk granskning, akademiskt skrivande, utformning med hänsyn tagen till användbarhetsperspektiven samt underhåll av IT-system återkommer som små inslag genom i stort sett samtliga programmets kurser.

5 Årskurs 2 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Valbar fördjupningskurs 7,5hp Projektorganisation och organisationsbeteende, FE1208 7,5 hp Syftet med kursen är att studerande skall utveckla grundläggande kunskaper och insikter om projektarbete som arbetsform. De studerande skall utveckla generella akademiska förmågor samt tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt Programmering, problemlösning och algoritmlösning DV1121, 22,5 hp Datavetenskap (lp1-3) Målen med kursen är att: Studenten skall förvärva en förmåga att självständigt utifrån en problembeskrivning konstruera ett, enligt objektorienterade principer, händelsestyrt program med grafiskt användargränssnitt och funktionalitet för filhantering och databaskoppling i programspråken java och C++. Studenten skall erhålla en förståelse för begreppen abstraktion och inkapsling Studenten skall erhålla kunskaper för att kunna använda olika datastrukturer Studenten skall erhålla introducerande kunskaper till konstruktion och analys av algoritmer Projektarbete PA1205, 15 hp Datavetenskap Målet med kursen är att studenten ska förvärva: Kunskaper om hur man organiserar och genomför projekt inriktade på evolutionär systemutveckling med användarmedverkan. Kunskaper om metoder och medel för att organisera och leda projekt, för systemdesign och konstruktion. Särskild tonvikt läggs vid design för användning i konkreta situationer. Insikter om etnografiska och andra metoder för arbetsplatsstudier och förståelse för de konkreta sammanhangen för hur människors arbete kan samspela med de organisatoriska sammanhangen och påverka designarbetet Säkerhet DV1118 7,5 hp (lp4) Datavetenskap Målet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om: Grundläggande historisk bakgrund inom säkerhet och riskanalys. Grundläggande kunskaper om informationssäkerhet. Grundläggande kunskaper i sambanden mellan sårbarheter, hot och riskanalys. Grundläggande kunskaper om sambanden mellan teknik, organisationsfrågor samt mänskligt beteende vad gäller informationssäkerhet Grundläggande erfarenheter kring åtkomstskydd och integritetsskydd. Modeller för oönskat intrång samt lämpliga metoder och verktyg för datorbaserade skydd, upptäckter och åtgärder inom informationssäkerhet.

6 Årskurs 3 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Valbara fördjupningskurser 15 hp Observera att minst 7,5 hp av de valbara kurserna i årskurs 3 måste vara på C-nivå i datavetenskap (DV13xx) (Rekommendation: DV1204, Operativsystem) Valbara fördjupningskurser 15 hp Observera att minst 7,5 hp av de valbara kurserna i årskurs 3 måste vara på C-nivå i datavetenskap (DV13xx) (Rekommendation: DV1321 Lokala nätverk) Kandidatarbete i Datavetenskap DV hp Datavetenskap Kursens syfte är att studenten själv skaffar sig fördjupad kunskap inom något delområde inom ämnet datavetenskap. Studenten ska utföra ett självständigt arbete vilket omfattar en kunskapsmässig fördjupning relativt tidigare studier inom ämnet. Studenten ska genom planering, genomförande och avrapportering få erfarenheter av ett vetenskapligt utredningsarbete inom området datavetenskap. Valbar fördjupningskurs 7,5 hp Observera att minst 7,5 hp av de valbara kurserna i årskurs 3 måste vara på C-nivå i datavetenskap (DV13xx) Utveckling av komplexa webbapplikationer DV1323, 7,5 hp Datavetenskap Målet med kursen är att studenten ska förvärva en förståelse för: De speciella behoven för webb- applikationer orsakade av Internets distribuerade natur: Olika hårdvarumiljöer samt olika operativsystem och övriga mjukvarumiljöer, användarnas skiftande behov ur tillgänglighets-perspektiv. Integrationen av webb- applikationer med andra typer av system framtvingar utveckling av strukturer som underlättar data- överföring mellan olika typer av system.

7 Kurser Åk3 Kursnamn Kurskod Läsperiod Hp Valbar / Obligatorisk Tillämpad artificiell intelligens DV ,5 V Operativsystem DV ,5 V Realtidssystem DV ,5 V Datakommunikation och nätverksteknik ET ,5 V 1 Arbetspsykologi, grundkurs PS ,5 V Arbetspsykologi, ledarskap PS ,5 V och gruppsykologi Entreprenörskap i ITsamhället FE ,5 V Prestandaoptimering DV ,5 V Diskret matematik MA ,5 V Människa-datorinteraktion DV ,5 V Kognitionspsykologi, grundkurs PS ,5 V Kognitionspsykologi, känslor, PS ,5 V tankar och perception Lokala nätverk DV ,5 V Projektorganisation och organisationsbeteende FE ,5 V Optimization Techniques DV ,5 V Grundläggande företagsekonomi FE ,5 V Kompilator- och översättarteknik DV ,5 V Kandidatarbete i DV* DV & 4 15 O Utveckling av komplexa webbapplikationer* DV ,5 O Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och placering av kurser i tiden förändras.

8 6. Bedömning och examination Utbildningsprogrammets mål uppnås i de olika kurserna som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. 7. Utvärdering Alla studenter uppmanas att delta i utvärderingen av programmet. Under utbildningens gång utvärderas också varje kurs, och program- och kursutvärderingarna ligger som grund för fortsatt utvecklingsarbete av kurser och program. Utvärderingarnas utformning kan variera i kurserna; ofta används enkäter kompletterade med fritextfält, samt en öppen dialog med kursansvarig. 8. Förkunskapskrav För tillträde till utbildningsprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, Matematik C, Engelska B samt Samhällskunskap A med lägst betyget Godkänd. 9. Övergångsregler mellan årskurser Om studenten har klarat mindre än 45 högskolepoäng av första årets kurser efter ett års studier, rekommenderas att kontakt tas med studievägledare för samtal och eventuellt framtagning av individuell studieplan. För att få läsa tredje årets kurser måste studenten ha klarat av minst 105 högskolepoäng av programmets kurser. Dessutom måste studenten uppfylla förkunskapskraven för respektive kurs. 10. Examen Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå. Den treåriga varianten leder till Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: datavetenskap. Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science. Main field of study: Computer Science. Den tvååriga varianten leder till Högskoleexamen med inriktning mot datavetenskap. Motsvarande benämning på engelska är University Diploma with specialization in Computer Science. Se Appendix B för relevanta utdrag ur examensordningen.

9 Appendix A: Valbara kurser inom utbildningsprogrammet De valbara kurserna gör det möjligt att erhålla fördjupning alternativt en breddad kompetens beroende på val. Flera av de valbara kurserna är arrangerade så studenten ska kunna följa ett av två områden: programutveckling eller företagsekonomi. Det är även möjligt att välja andra fristående kurser efter samråd med programansvarig och studievägledare. Om studenten önskar fördjupa sig inom programvaruutveckling / systemutveckling kan exempelvis följande kurser väljas: Tillämpad artificiell intelligens DV1318, 7,5hp Operativsystem DV1204, 7,5hp Realtidssystem DV1209, 7,5hp Datakommunikation och nätverksteknik 1 ET1104, 7,5hp Arbetspsykologi, grundkurs PS1113, 7,5hp Arbetspsykologi, ledarskap och gruppsykologi PS1114, 7,5hp Entreprenörskap i IT-samhället FE1106, 7,5hp Prestandaoptimering DV1307, 7,5hp Diskret matematik MA1104, 7,5hp Människa-datorinteraktion DV1304, 7,5hp Kognitionspsykologi, grundkurs PS1115, 7,5hp Kognitionspsykologi, känslor, tankar och perception PS1116, 7,5hp Lokala nätverk DV1321, 7,5hp Projektorganisation och organisationsbeteende FE1208, 7,5hp Optimization Techniques DV2414, 7,5hp Grundläggande företagsekonomi FE1108, 7,5hp Kompilator- och översättarteknik DV1203, 7,5hp Om studenten önskar bredda kompetensen med företagsekonomi kan exempelvis följande kurser väljas: Grundläggande företagsekonomi, FE1108, 7,5 hp Entreprenörskap i IT-samhället FE1106, 7,5 hp Projekt som arbetsform FE1113, 7,5 hp Elektroniska affärer FE1105, 7,5 hp Skaffa kapital och investera FE114, 7,5 hp Industriell ekonomi: Marknadsföring Kommersiell IT-juridik IE1101, 7,5 hp HA1103, 7,5 hp Det är även möjligt att kombinera kurser från de föreslagna spåren, eller med fristående kurser inom något annat område. När det gäller andra områden är det fritt för studenten att sätta samman ett passande kurspaket, under förutsättning att de inte överlappar övriga kurser. Dock rekommenderas att det sker i samråd med programansvarig och studievägledare.

10 Appendix B: Utdrag ur nationella och lokala examensordningen Kandidatexamen Omfattning Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Mål Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Övrigt För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Högskolespecifikt för BTH: För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på C-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet ska utgöra minst 15 högskolepoäng. Högskoleexamen Omfattning Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. Mål Kunskap och förståelse För högskoleexamen skall studenten

11 visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området. Färdighet och förmåga För högskoleexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen, visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt För högskoleexamen skall studenten visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen. Självständigt arbete (examensarbete) För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen. Övrigt För högskoleexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Högskolespecifikt för BTH: För högskoleexamen krävs minst 60 högskolepoäng inom inriktningen/huvudområdet och minst 30 högskolepoäng på B-nivå varav minst 7,5 högskolepoäng ska utgöras av ett självständigt arbete. Högskoleexamina utfärdas endast enligt de utbildningsplaner och examensbeskrivningar som BTH har fastställt.

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

IT-säkerhet, 180 högskolepoäng

IT-säkerhet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för IT-säkerhet, 180 högskolepoäng (Security Engineering, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Informationssystem integreras i såväl tekniska produkter som ekonomiska och samhälleliga

Läs mer

Programinformation för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credits)

Programinformation för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credits) Programinformation för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för grundutbildningsfrågor vid Sektionen för datavetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) 1. Beslut Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02.

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng (Information Systems Analysis Programme) Utbildningsplan för antagna 2009 Syfte Utbildningen är en samhällsvetenskaplig

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points) Dnr BTH 56-0172-2010 1 Programinformation för Fysisk planering, 180 högskolepoäng (Spatial planning, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer