INSEKTSPARASITÄRA NEMATODER OCH DERAS ANVÄNDNING FÖR BIOLOGISK BEKÄMPNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSEKTSPARASITÄRA NEMATODER OCH DERAS ANVÄNDNING FÖR BIOLOGISK BEKÄMPNING"

Transkript

1 Examensarbeten inom Trädgårdsingenjörsprogrammet. 2003:14 (ISSN ) INSEKTSPARASITÄRA NEMATODER OCH DERAS ANVÄNDNING FÖR BIOLOGISK BEKÄMPNING Entomopathogenic nematodes and their use for biological control av Sofia Gustafsson 5 poängs examensarbete Handledare och examinator: Stig Andersson Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för växtvetenskap Nematologi ALNARP

2 FÖRORD Jag skulle vilja tacka min handledare Stig Andersson för all hjälp under arbetets gång. Tack för ditt tålamod när examensarbetet drog ut på tiden. Ett stort tack även till Barbro Nedstam på Jordbruksverket för all information hon hittade åt mig. Tack till alla ni som hjälpt mig, gett mig råd, läst igenom texten och uppmanat mig till att kämpa på och bli färdig!

3 SAMMANFATTNING Examensarbetet är en litteraturstudie om de viktigaste insektsparasitära nematodfamiljerna som används för biologisk bekämpning. Det finns ca 250 nematodfamiljer men det är bara ett fåtal som används. I arbetet tas familjerna Steinernematidae, Heterorhabditidae, Mermithidae och Phaenopsitylenchidae upp och deras respektive livscykel beskrivs. Även faktorer som kan begränsa nematodernas verkan på skadedjuren tas upp, t ex temperatur, jordart, fuktighet, predatorer och parasiter. Nematoderna kan användas mot många olika skadegörare som trips, sorgmyggor, minerarflugor, skalbaggar och sniglar. Här tar jag upp vilka arter av skadegörare som är viktigast, vilka skadesymptom de ger och vilken insektsparasitär nematodart som kan användas vid bekämpningen. Det finns tre utspridningssätt man kan använda när man sprider ut nematoderna: tillförsel till jorden, utblandning med vatten som sedan sprutas ut med växtskyddsspruta eller utvattning genom droppbevattningen. Förvaringen av insektsparasitära nematoder är viktig att tänka på, nematoderna ställer speciella krav på sin miljö både när det gäller förvaring och utspridning. Temperatur, ljus och fuktighet är viktiga faktorer. Förökningen av insektsparasitära nematoder kan ske genom in vivo produktion eller in vitro produktion. Här tas fördelar och nackdelar upp med varje metod och processerna beskrivs. Det finns ett antal olika preparat ute på marknaden med olika användningsområden och innehållande olika organismer. Här tas de preparat som är tillåtna av kemikalieinspektionen i Sverige upp och även vilka företag som står som företrädare. SUMMARY This degree thesis is a literature study about the most important entomopathogenic nematode families that are used for biological control of insects. Out of totally about 250 nematode families just a few are used for biological control. In the thesis the families Steinernematidae, Heterorhabditidae, Mermithidae and Phaenopsitylenchidae life cycles are described. Factors that can influence the nematode effect on the insects are mentioned, such as temperature, soil type, moisture, predators and parasites. Nematodes can be used against many different noxious insects like thrips, sciarids, leafminers, beetles and slugs. Here I am describing what insect species that are important, what their injuries at the plants looks like and which entomopathogenic nematode that can be used for biological control. There are three ways to spread the nematodes: mix them into the soil, mix them with water which are sprayed out on the plants or put the nematodes in the water and water them out to the plants. One important thing to think about is how you should store the nematodes, because they have special demands on the environment, both regarding storage and spreading. Temperature, light and moisture are three important factors. The propagation of entomopathogenic nematodes can be done by in vivo production or by in vitro production. The advantages and disadvantages of both methodes are discussed and the production methodes are described. There are a number of preparations with different fields of application and containing different nematodes. The preparations which are allowed in Sweden are mentioned and also which companies that produce or sell the preparations.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 2. ALLMÄNT OM NEMATODER BIOLOGI 1 3. PARASITÄRT VERKNINGSSÄTT HOS INSEKTS- PARASITÄRA NEMATODER INDIREKT PARASITISM DIREKT PARASITISM 2 4. FAMILJER, SLÄKTEN OCH DERAS BIOLOGI MERMITHIDAE Vattenlevande nematoders livscykel Marklevande nematoders livscykel Livsbegränsningar STEINERNEMATIDAE OCH HETERORHABDITIDAE Livscykeln Livsbegränsningar Beteende PHAENOPSITYLENCHIDAE KOMMERSIELL BEKÄMPNING SKADEGÖRARE SOM BEKÄMPAS Trips Sorgmyggor Minerarflugor Skalbaggar Sniglar UTSPRIDNING, FÖRVARING OCH BEKÄMPNINGSEFFEKT FÖRÖKNING AV NEMATODER In vivo produktion In vitro produktion FIRMOR OCH PREPARAT REFERENSER 20 Sid

5 1 INLEDNING För den biologiska bekämpningen i odlingar, både inom växthus och på friland, använder man sig av många olika organismer. I detta examensarbete tar jag upp en typ av djur som finns lite i bakgrunden och som för det mesta klassas som skadedjur, nämligen nematoder. Vad många inte tänkt på är att det finns insektsparasitära nematoder som kan användas för biologisk bekämpning. Examensarbetet utgör en litteraturstudie över de olika familjer och släkten som är användbara för biologisk bekämpning, och över vilka preparat som finns ute på marknaden. 2 ALLMÄNT OM NEMATODER Ordet nematod kommer från grekiskans nematos, som betyder tråd, och eidos, som betyder form. Nematoderna är de vanligaste flercelliga djuren på jorden och finns överallt där det finns liv. Man tror att det finns flera hundra tusen arter, men det är bara ca av dem som är beskrivna. Nematoderna bildar stammen Nematoda. De grupperas i två klasser, närmare 20-talet ordningar och över 250 familjer (Andersson & Eriksson, 2001). Nematoder kan delas in i tre grupper beroende på deras levnadssätt: frilevande, växtparasitära och djurparasitära. Djurparasiter är bl a trikin, spolmask, springmask m.fl. (Andersson & Eriksson, 2001). De flesta uppfattar nematoderna som mycket skadliga på växter och djur men insektsparasitära nematoder är nyttodjur genom att de angriper skadeinsekter som kan förstöra växterna. Insektsparasitära nematoder har olika verkningssätt och i vissa fall använder nematoderna värddjuren enbart som transportmedel. Annars rör det sig om olika former av parasitism där nematoderna behöver insekterna för att kunna fullfölja sina livscykler. Detta kan leda till utvecklingsstörningar, beteenderubbningar och sterilitet för insekterna och ibland kan det också leda till värddjurens död (Burman, 1989). 2.1 BIOLOGI Man kan beskriva nematoderna som spolformiga maskliknande djur. För att se nematoderna krävs vanligen ett mikroskop eftersom de flesta endast är millimeterstora. Djurparasiterna kan dock vara decimeterlånga, ibland upp till 1 m långa. Rekordet har en parasit i valar som kan uppnå 8 m i längd! Nematoderna är osegmenterade med en vätskefylld kroppshåla och har liknande organsystem som alla andra djur. De saknar dock speciella andningsorgan och cirkulationssystem. Kroppen är fylld av kroppsvätska som genom trycket ger ett vätskeskelett som ger kroppen stadga och form. Kroppen täcks av en kutikula av skleroproteinnatur, som kan släppa igenom vatten och salter. Ofta finns det fåror och åsar, tvärringar respektive sidolinjer på kroppen och dessa strukturer är till hjälp vid artidentifieringen. På insidan av kroppsväggen finns knippen av muskler, som gör att nematoden kan slingra sig framåt. Den kan bara förflytta sig några decimetrar om den inte får hjälp av ytvatten eller redskap. Kroppshålans dominerande organ är matspjälkningsapparaten som består av munöppningen/munhålan, matstrupen, mellantarmen, ändtarmen och anus. Mun och matstrupe och deras sätt att arbeta är anpassade efter födan och deras utformning kan vara 1

6 viktig för identifieringen. Munöppningen leder in i munhålan som kan vara försedd med tandlika bildningar hos predatorer och djurparasiter, utformad som ett rör hos bakterieätare eller bestå av en muntagg hos växtparasiter. Nematoderna har ett väl utvecklat nervsystem, och bland sinnesorganen finns papiller, borst, fria nervändar och kemoreceptorer. Nematodernas livscykel omfattar ägg, fyra ungstadier (juveniler) och den vuxna individen (adulten). Vid varje nytt stadium sker en kutikulaömsning (skinnömsning). Generationstiden varierar från några få dagar till en enda generation per år. Nematoder är anpassade till den miljö de lever i, t ex till klimatet och tillgängligheten av en värd. Potatiscystnematoden kan t ex ligga kvar som ägg i jorden i år och vissa nematoder kan bilda s.k. dauerlarver under perioder då det är torka eller näringsbrist. En del nematoder kan också vid torka göra så att de själva torkar ut, så att all fysiologisk aktivitet upphör. De väcks sedan till liv när de yttre faktorerna blir gynnsamma igen. Nematoden kan på så sätt överleva under mycket lång tid (Andersson & Eriksson, 2001). 3 PARASITÄRT VERKNINGSSÄTT HOS INSEKTSPARASITÄRA NEMATODER Man kan dela in insektsparasitära nematoder i indirekta parasiter och direkta parasiter. 3.1 INDIREKT PARASITISM Det finns en del nematoder som inte själva tar död på insekterna utan verkar genom en annan organism. Familjerna Steinernematidae och Heterorhabditidae har ett symbiotiskt samarbete med en bakterie. Nematoderna kan inte föröka sig utan bakterien och bakterien kan inte komma in i insekten utan nematodens hjälp. 3.2 DIREKT PARASITISM Bland familjen Mermithidae finns det direkta parasiter som själva tar död på insekterna. De är t e x parasiter på myggor och gräshoppor. Nematoden förökar sig inuti insekten. 4 FAMILJER, SLÄKTEN OCH DERAS BIOLOGI Av mer än 30 nematodfamiljer, i vilka det förekommer insektparasitära arter, har endast nio egenskaper som gör dem lämpliga för biologisk bekämpning: Allantonematidae, Parasitylenchidae, Iotonchiidae, Tetradonematidae, Sphaerulariidae, Mermithidae, Phaenopsitylenchidae, Steinernematidae och Heterorhabditidae. De viktigaste som används inom biologisk bekämpning är Steinernematidae, Heterorhabditidae, Mermithidae och Phaenopsitylenchidae (Kaya, 1993). Klasser, ordningar och familjer inom stammen Nematoda som associeras med insekter (de familjerna som tas upp är markerade i fetstil) (Kaya & Stock, 1997): 2

7 Klass Adenophorea (syn. Aphasmidia) Ordning Monochida Familj Plectidae Ordning Stichosomida Familj Mermithidae Tetradonematidae Klass Secernentea (syn. Phasmidia) Ordning Rhabditida Familj Carabonematidae Cephalobidae Chambersiellidae Heterorhabditidae Oxyuridae Panagrolaimidae Rhabditidae Steinernematidae Syrphonematidae Thelastomatidae Ordning Spirurida Familj Filariidae Onchocercidae Physalopteridae Syngamidae Spiruridae Subuluridae Thelaziidae Ordning Diplogasterida Familj Diplogasteridae Cylindrocorporidae Ordning Tylenchida Familj Allantonematidae Aphelenchidae Aphelenchoididae Entaphelenchidae Fergusobiidae Phaenopsitylenchidae Systematiken ändras ofta när nya nematodfamiljer hittas eller när forskningen får fram nya släktskapsförhållanden (Kaya & Stock, 1997). 3

8 4.1 MERMITHIDAE Det finns inom Mermithidae ungefär 32 släkten som omfattar över 200 arter. Nematoderna inom familjen har ett antal karakteristiska kännetecken som gör att de passar för biologiskt växtskydd: 1. De är värdspecifika för ett fåtal arter 2. Parasitismen är vanligtvis dödlig för insektsvärden 3. De är ganska lätta att hantera i laboratorium 4. En del av arterna kan massproduceras 5. De är lätta att sprida ut med enkla metoder 6. De finns kvar i jorden relativt långa perioder 7. De utgör ingen fara för den omgivande miljön eller andra djur Värdspecificiteten som är en fördel ur ekologisk synpunkt, kan också vara en nackdel ur bekämpningssynpunkt genom att den snäva värdkretsen gör att nematodernas användbarhet begränsas (Petersen, 1995). Nematoderna är parasiter på myggor, gräshoppor, skalbaggar, blötdjur, andra nematoder och även på urdjur, sk protozoer (Weischer & Brown, 2000). Inom familjen finns det både vattenlevande och landlevande nematoder och deras livscykel skiljer sig något åt från varandra Vattenlevande nematoders livscykel Vattenlevande nematoders utveckling framgår schematiskt av fig. 1. Det infekterande stadiet kläcks från ägget och de flesta arterna simmar fritt runt i stillastående vatten. Det finns dock arter som kläcks i rinnande vatten och som kan haka sig fast på ytor som stenar och vattenväxter. Nematoden fastnar på värden som passerar förbi och går in i insektens kroppshåla genom ett hål i värdens yttre kutikula. Arten Mesomermis flumenalis kan tränga sig igenom kutikulan på några få minuter. Medan detta sker och flera minuter efteråt verkar insekten vara paralyserad. Andra arter kan komma in i värdarna genom att nematodäggen slukas av insekten eller genom att nematoden tränger igenom deras tarmvägg. Nematoderna börjar växa så snart de kommit in i värden. Nematodarterna har olika utveckling: en del utvecklas bara i insektens larver, en del bara i den vuxna insekten, andra kan utvecklas i alla värdstadierna. Strax innan nematoden lämnar insekten bildar den en andra kutikula som gör att den tål den yttre miljön bättre. Nematoden gör sedan ett hål i värdens ytterhud och tar sig ut, för det mesta så dör insekten av skadorna men en del överlever. Nematoden gräver sedan ner sig i jorden/substratet, utvecklas till vuxet stadie, parar sig och lägger ägg. Denna period kan vara så kort som 10 dagar men hos en del arter ända upp till ett år (Petersen, 1995). En annan art som klassas som vattenlevande är Romanomermis culicivorax. Nematoden är parasit på myggor och lever hela sin livscykel i vattnet. Den lever som parasit i insektslarven och när den tar sig ut dör larven. Nematoden ömsar sedan kutikula och utvecklas till en sexuellt vuxen individ på dagar. Den adulta nematoden kan förbli aktiv i 6 månader i vattnet och äter då ingen föda, utan lever på lagrade substanser som lipider, glykogen och proteiner. Honan producerar ca 4500 ägg och den infektiva juveni 4

9 len som är ca 1,8 mm lång och en bra simmare, letar aktivt upp en mygglarv som blir dess värd. Juveniler som inte lyckas hitta en värd dör efter 3-4 dagar. När levnadsförhållandena för nematoderna försämras förblir nematodägg på bottnen av vattendraget okläckta (Weischer & Brown, 2000). Fig 1. Vattenlevande nematoders livscykel (efter Petersen, 1995) Marklevande nematoders livscykel De marklevande nematodernas livscykel liknar till stor del de vattenlevandes men skiljer sig åt på några punkter. Honor av Mermis nigrescens migrerar under fuktighetsperioder från jorden till vegetationen och lägger ägg. Äggen äts sedan upp av gräshoppor och kläcks i deras tarmar. Nematoderna tränger sedan igenom tarmväggen ut i kroppshålan. De flesta arternas ägg kläcks dock i jorden och juvenilerna migrerar till ytan i sökandet efter en lämplig värd. Migrationen sker oftast på natten eller under regniga väderperioder. Längden på de parasitiska faserna varierar hos olika arter från 7 dagar till 3 månader, varierar gör dessutom utvecklingen och äggläggandet. Det finns åtminstone två arter, Filipjevimermis leipsandra och M. nigrescens, som kan föröka sig utan befruktning Livsbegränsningar Fysiska faktorer: Temperaturen är viktig för nematodernas utveckling och parasitism men temperaturkraven varierar mycket mellan arterna. Arten Romanomermis culicivorax är endast aktiv vid temperaturer över 15 ºC. I motsats till detta så har det hittats en del arter i miljöer norr om polcirkeln! För vattenlevande nematoder kan vattenflödet ha betydelse. Om vattnet strömmar för starkt flyter nematoderna bort innan de har lyckats hitta en värd. För jordlevande nematoder är fuktigheten i jorden betydelsefull, då de inte tål för mycket torka. 5

10 Kemiska faktorer: En del arter, t ex R. culicivorax, är känsliga för höga saltmängder medan andra, t ex Octomyomermis muspratti, är mer toleranta. En del arter trivs inte i vatten som innehåller mycket organiskt material och som har låga syrenivåer. Detta kan ge en förklaring till varför nematoderna inte har kunnat användas för bekämpning i förorenade miljöer. Nematoderna har dock en hög tolerans för de flesta kemiska bekämpningsmedel. Biologiska begränsningar: Det finns ett antal predatorer och parasiter som kan begränsa nematodernas effektivitet, speciellt när det rör sig om vattenmiljöer. R. culicivorax angrips t ex av trollsländor, småkräftor, larver av jungfrusländor, hoppkräftor och dykare (skalbaggar). Patogener som svamp kan också ha effekt på nematoderna (Petersen, 1995). 4.2 STEINERNEMATIDAE OCH HETERORHABDITIDAE Inom ordningen Rhabditida finns det två familjer som innehåller insektsparasitära nematoder, nämligen Steinernematidae och Heterorhabditidae. Familjen Steinernematidae Släktena Steinernema (omfattar 24 arter) och Neosteinernema (omfattar en art) Inom Steinernema kan nämnas Steinernema kraussei, S. carpocapsae, S. feltiae och S. glaseri. Familjen Heterorhabditidae Släktet Heterorhabditis (omfattar åtta arter) Här ingår b la Heterorhabditidae bacteriophora och H. megidis (Nguyen, 2003). Nematoder inom de båda familjerna har liknande livscykler och båda lever i symbios med en bakterie. Det som gör dem lämpade för biologisk bekämpning är ett antal faktorer: 1. Insektsvärdarna dör snabbt 2. Nematoderna är lätta att föröka 3. Nematoderna har en vid värdkrets 4. De är lätta att sprida ut 5. De klarar att utsättas för de flesta kemiska bekämpningsmedel 6. De är säkra när det gäller den omgivande miljön Det finns dock en del negativa faktorer också när det gäller nematoderna inom dessa två familjer: att de behöver fukt för att överleva, att de är väldigt känsliga för UV-ljus och att de inte kan lagras en länge tid. Som nämnts ovan (avsnitt 4.1) kan en vid värdkrets också vara en nackdel vid bekämpningen, sett ur ekologisk synvinkel. Nematoderna inom familjerna finns spridda över stora geografiska områden och har visat sig vara mycket effektiva i bekämpningen av sorgmyggor och öronvivlar. De har också visat goda resultat mot olika bladbaggar (Costelytra zealandica, Leptinotarsa decemlineata, Diabrotica spp), medelhavsfruktflugan, (Ceratitis capitala), kålflugor, (släktet Delia), sädesbroddflyet (Agrotis segetum) och snytbaggen (Hylobius abietis) (Burman, 1989). 6

11 4.2.1 Livscykeln Den typiska livscykeln för nematoder av de båda familjerna visas i fig. 2. Nematoderna lever i symbios med en bakterie; hos familjen Steinernematidae heter bakterien Xenorhabdus spp och hos familjen Heterorhabditidae heter bakterien Photorhabdus spp. Båda bakteriearterna tillhör familjen Enterobacteriaceae (Gaugler, 2003). Det infektiva tredje juvenila stadiet av nematoderna bär bakterien i tarmkanalen (Kaya & Gaugler, 1993). Nematoderna lokaliserar insekterna genom att upptäcka deras exkrementer, höjda koldioxidnivåer och temperaturstigningar och de kan skilja mellan temperaturer på några hundradels o C (Georgis, 1992). När en lämplig värd hittats går juvenilen in genom naturliga öppningar (mun, anus eller andningshål) eller genom sår. Bakterien utsöndras från nematodens tarmar, förökar sig och dödar värden genom förgiftning av kroppsvätskan inom timmar, etablerar en miljö där nematoden kan föröka sig och hämmar tillväxten av andra sekundära mikroorganismer (fig. 3). Nematoden livnär sig på bakterien och värdens vävnader, genomgår två eller tre generationer och kommer ut från värden som infektiva juveniler för att leta efter nya värdar (Kaya & Gaugler, 1993). Den första generationen skiljer sig något mellan de två släktena. Hos Steinernematidae utvecklas första generationen till både hanar och honor, men hos Heterohabditidae utvecklas bara hermafroditiska honor. Den andra generationen består dock av hanar och honor hos båda släktena. När näringsämnena börjar ta slut utvecklas den andra generationens juveniler, som är infekterade med bakterien, lämnar insektskadavret och börjar leta efter nya värddjur. Vid 18-28ºC tar livscykeln mellan 6-18 dagar, antalet nya nematoder beror på insektens storlek (Georgis, 1992). De infektiva nematoderna kan överleva i upp till 3 år i jorden utan tillgång på värdinsekter (Burman, 1989). Fig 2. Livscykeln hos insektsparasitära nematodarter (efter Boff, 2001) Bakterien hjälper nematoden genom att den hindrar sekundära mikroorganismer att angripa insektskadavret. Den bryter också ner värdens vävnader till näringsämnen och fungerar som matkälla. I gengäld behöver bakterien nematoden som skydd från den yttre miljön och för att komma in i värdinsekten (Kaya & Gaugler, 1993). 7

12 Säkerheten för den yttre miljön har testats och bakterien Xenorhabdus har inte hittats någonstans utanför nematoden och infekterade insekter. Försök på råttor, möss, kycklingar, kaniner och grisar har visat att nematoderna inte kan infektera dessa. Däggdjuren har en kroppstemperatur på 37 ºC vilket hindrar nematoderna, och hos fåglar stoppar immunförsvaret nematoderna inom ett par dagar (Georgis, 1992). Fig 3. Sönderskuren puppa av Spodoptera exigua som är infekterad av Steinernema carpocapsae (efter Kaya, 1993) Livsbegränsningar Fysiska faktorer: Sökandet efter värdar påverkas av fuktigheten i marken, porstorleken och jordens innehåll av organiskt material (Burman, 1989). Leriga jordar har små porer vilket begränsar nematodernas rörlighet och nematoderna kräver också en vattenfilm som gör att de kan spridas. Temperaturberoendet varierar, heterorhabditider kan infektera en värd vid 7 C och vissa steinernematider infekterar värdar från 5 C till 25 C (Kaya & Gaugler, 1993). Kemiska faktorer: Det har inte gjorts så många undersökningar om hur ph och salthalten påverkar nematoderna men man räknar inte med att dessa faktorer medför några allvarliga begränsningar (Boff, 2001). Biologiska faktorer: Olika virus, svampar och bakterier kan ha en negativ effekt på nematodernas utveckling (Boff, 2001). Insekterna har också en del sätt att skydda sig mot nematoderna. Puppor skyddas genom den kraftiga kokongen, och sociala insekter som termiter bär bort infekterade insekter och minskar därför angreppets omfattning. Insekternas anatomiska uppbyggnad, t ex deras mundelar, kan också påverka möjligheten till infektion (Burman, 1989). En del insekter utsöndrar avskräckande ämnen, skyddar sina öppningar med hår, har tjockt skinn eller borstar helt enkelt av nematoderna med benen (Boff, 2001). Olika kvalster kan angripa nematoder och livnära sig på dem och en del bakterier kan göra att nematodernas effektivitet begränsas (Poinar, 1979). 8

13 4.2.3 Beteende Sökandet efter lämpliga värdar varierar mellan de olika arterna. En del söker på eller nära jordytan, t ex Steinernema carpocapsae, andra är mer anpassade för att söka djupare i jorden, t ex Heterorhabditis bacteriophora. Nematoderna väljer sedan mellan två sökstrategier: att ligga i bakhåll eller att ge sig ut på jakt. De som ligger i bakhåll (fig. 4) sparar energi och inväntar rörliga, ytanpassade värdar. De är inte anpassade till att attackera orörliga värdar djupare ner i jorden, medan de som ger sig ut på jakt (fig. 5) är mycket rörliga och känner av värdens luktämnen. De rörliga nematoderna har två sökfaser: en mer linjär rörelse när begränsad information är tillgänglig och ett mer lokaliserat sökande som blir mer spiralformigt och snävt när mycket information finns (Kaya & Gaugler, 1993). De rörliga nematoderna kan röra sig 3-6 meter på två månader (Weischer & Brown, 2000). Fig 4. Nematoder som ligger i bakhåll och söker i en linjär rörelse (efter Boff, 2001) 9

14 Fig 5. Nematoder som jagar och använder en cirkelrörelse i sökandet efter värdar (efter Boff, 2001) Exempel på de olika arterna: Steinernema carpocapsae Detta är den mest studerade, användbara och mångsidiga av de insektsparasitära nematoderna. Den används mot olika fjärilar som nattflyn, nattfjärilar och glasvingar. S. carpocapsae står på sin svans i en upprätt position nära jordytan och fastnar på passerande värdar. Den är mest effektiv vid en temperatur på mellan 22º till 28º C och används mest på rörliga, ytanpassade insekter. Steinernema feltiae Denna arten angriper främst små flugor som svampflugor, och fruktflugor, men också hårmyggor och kan tåla jordtemperaturer under 10ºC. Steinernema glaseri Detta är den största nematoden inom släktet och angriper olika skalbaggslarver av jordlöpare, vivlar, knäppare och bladhorningar. Passar bäst till värdar som har liten rörlighet och som förblir vid jordytan. Nematodens storlek gör att den är dyr att producera. Steinernema riobravis Arten har en vid värdkrets och är effektiv mot nattflyn, syrsor och vivlar. Den tål höga temperaturer och dödar effektivt insekter vid jordtemperaturer på över 35ºC. Heterorhabditis bacteriophora. Denna art används mot olika fjärils- och skalbaggslarver men är mest effektiv mot vivlar, särskilt öronvivlar. Kan visa minskad effektivitet när jordtemperaturen sjunker under 20ºC (Gaugler, 2003). 10

15 4.3 PHAENOPSITYLENCHIDAE Familjen Phaenopsitylenchidae tillhör ordningen Tylenchida. Arternas fördelar när det gäller biologisk bekämpning: 1. Nematoderna är enkla att producera 2. De är effektiva parasiter och infekterar lätt 3. Nematoderna sprids effektivt med hjälp av värdens äggläggning 4. De kan överleva under långa perioder utan värd (Weischer & Brown, 2000). Nematoden har två olika livscykler, en parasitisk heterorsexuell och ett frilevande heterorsexuellt svamplevande stadie. Nematoderna från de olika livscyklerna skiljer sig åt i utseende. De svampätande nematodernas honor är ca 1,9 mm långa och de parasitiska honorna är något mindre, ca 1,2 mm långa (Weischer & Brown, 2000). Nematoden Beddingia siricidicola har använts som biologisk kontroll mot stekeln Sirex noctiolio i Australien. Stekeln, som vanligen är en godartad eller sekundär skadeinsekt på stressade träd i Europa och vissa andra regioner i världen, är en primär skadeinsekt på tallar i Nya Zeeland och Australien (Kaya, 1993). Beddingia siricidicola (fig. 6) är frilevande i veden hos döda eller döende tallskogar och äter på Amylostereum areolatum, som är en svamp som lever i symbios med stekeln Sirex spp. Svampen förser stekelns larver med mat och växer i träden. Nematoderna kan leva i veden under generationer men när svampens tillväxt minskar p.g.a. ogynnsamma miljöförhållanden utvecklas de juvenila nematoderna till parasitiska honor på stekeln. Befruktade honor tränger in i stekelns larv som lever i veden. Nematoderna ökar i storlek inne i larvens kroppshåla men börjar inte producera ägg förrän insekten har börjat förpuppa sig, och detta kan ta upp till tre år. När stekelns könskörtlar har utvecklats färdigt så tränger den juvenila nematoden in i stekelns ägg och transporteras därigenom till nya områden genom stekelns äggläggning på nya platser. Beroende på hur den nya omgivningen är, så börjar de antingen en svamplevande livscykel, eller så fortsätter de den parasitiska (Weischer & Brown, 2000). 11

16 Fig 6. Livscykeln hos Beddingia siricidicola (efter Kaya, 1993) 5 KOMMERSIELL BEKÄMPNING 5.1 SKADEGÖRARE SOM BEKÄMPAS Trips Tripsen lägger ägg inne i bladen och genomgår sedan två stadier i jorden. De lever av växtens cellsaft och suger ut cellerna radvis så att det bildas långa vitaktiga strimmor. Fläckarna får ett silverglänsande utseende och djurens svarta exkrementer syns som små svarta prickar. På tjockbladiga växter kan det bildas en korkaktig beläggning. Angripna blommor får ljusa strimmor och intorkade fläckar. Störst skada gör tripsarna inomhus och i växthus, men de kan även vid varmt väder angripa köksväxter och olika prydnadsväxter utomhus (Pettersson & Åkesson, 1998). Bekämpning av trips med insektsparasitära nematoder är relativt ny i Sverige men nu har preparatet Nemasys kommit, som innehåller nematoden Steinernema feltiae (Predator, 2003) Sorgmyggor Sorgmyggor förekommer överallt i jord, främst i fuktiga områden. I växthus är de allvarliga skadegörare som särskilt angriper sticklingar och småplantor. Sorgmyggans larv äter på stambasen, och kan även angripa frösådder. Larverna hittas ofta runt rothalsen, på jordytan eller på krukors insida. Larvens gnagskador blir inkörsportar för svampsjukdomar som Pythium, Phytophtora och gråmögel. Sorgmyggan lägger sina ägg på fuktiga ställen (Pettersson & Åkesson, 1998). 12

17 För bekämpning av sorgmyggorna kan man använda nematoden Sterinernema carpocapsae (Predator, 2003) Minerarflugor Larverna av minerarflugan gör gångar i bladen, vissa gör smala gångminor, andra runda fläckar. De allvarligaste skadorna görs på örtartade växter i växthus av tomatminerarflugan (Liriomyza bryoniae) och av krysantemumflugan (Chromatomyia syngenesiae). Även serpentinminerarflugan (L. trifolii) och L. huidobrensis kan orsaka skador. Flera olika arter kan också angripa perenner. På vedartade växter är angrepp mer sällsynta (Pettersson & Åkesson, 1998). Minerarflugor kan behandlas med nematoden Steinernema feltiae (Predator, 2003) Skalbaggar Öronviveln (Otiorhynchus spp) är en vanlig skadegörare både på friland och i växthus på örtartade och vedartade växter. Under dagen ligger de vuxna djuren dolda under blad och växtrester för att krypa fram på natten och orsaka typiska kantgnag på växternas blad. Som larver gnager de även på rötterna. Växthusöronviveln (O. sulcatus) är den viktigaste skadegöraren men även liten jordgubbsöronvivel (O. ovatus), nordlig öronvivel (O. nodosus) och O. singularis kan orsaka betydande skador. Vivelns ägg läggs i jordytan nära plantorna och larverna äter sedan på rötterna i upp till 3 månader innan de förpuppas (Pettersson & Åkesson, 1998). Den biologiska bekämpningen mot vivlarna riktas mot deras larver och man använder nematoderna Steinernema carpocapsae, S. feltiae eller Heterorhabditis megidis, alla tillhörande ordningen Rhabitida (Predator, 2003) Sniglar Även om denna uppsats huvudsakligen handlar om bekämpning av insekter, kan det vara lämpligt att även ta upp en annan typ av växtparasiter, som skadar växten på samma sätt, nämligen sniglar. Sniglar och snäckor kan angripa olika växter på friland och i växthus. Skadorna kan bestå av fönstergnag på bladen, de kan göra gropar på underjordiska växtdelar och groende frön kan ätas ur helt. De viktigaste skadegörarna i Sverige är åkersnigeln (Deroceras reticulatum) och den spanska skogssnigeln (Arion lusitanicus), även kallad mördarsnigeln (Pettersson & Åkesson, 1998). Nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita, som tillhör ordningen Rhabitida, är en parasit på snigeln D. reticulatum (Glen, 1994). Phasmarhabditis hermaphrodita bildar ickeätande utvecklingshämmade juveniler (dauerlarver). Dessa är larver i tredje stadiet som behåller andra stadiets ytterhud, där mun och anus är stängda. Dauerlarven rör sig genom jorden sökandes efter sniglar och när de har lokaliserat dessa infekterar nematoden sniglarna (Wilson & Gaugler, 2003). Nematoden går in genom sniglarnas andningshål, vidare in i snigelns kroppshåla där den släpper ut en bakterie (Moraxella osloensis) som den sedan lever på. Detta sker inte förrän snigeln har dött. Infektionen i kroppshålan orsakar en karakteristisk svullnad av manteln, ett hudveck som täcker en del av kroppen hos blötdjuren. Snigelns ätande hämmas starkt efter infektionen och 7-21 dagar senare dör sni 13

18 geln. Nematoden försörjer sig sedan på bakterierna i den döda snigeln och utvecklas till en självbefruktande hermafroditisk vuxen som förökar sig genom äggläggning. När maten är slut utvecklas nematoden åter igen till dauerlarver som börjar söka efter nya sniglar. Den optimala temperaturen för infektion ligger mellan 5º C till 17º C (Glen, 1994). 5.2 UTSPRIDNING, FÖRVARING OCH BEKÄMPNINGSEFFEKT Man kan sprida ut nematoderna på tre olika sätt. I växthusodlingen kan man tillföra dem i jorden innan växterna planteras vilket är en enkel, förebyggande metod. Denna metod används t ex vid odling av julstjärnor när det gäller sorgmyggeangrepp. Man kan också spruta ut nematoderna med vatten i en växtskyddsspruta vid förekommande angrepp. Man sprutar då på växterna. Om det är tätt med blad kan det vara bra att skölja bladen med vatten så att de nematoder som eventuellt blivit kvar på bladen sköljs ner i växtmaterialet. Ett tredje sätt är att vattna ut nematoderna med droppbevattningen i växthuset. Man kan t ex vattna ut nematoderna tillsammans med gödsellösningen, om inte stamlösningen är för stark (Sundin, 1993). Nematoderna levereras ofta i en geleliknande massa eller i en vattensuspension (Burman, 1989). När man förvarar nematoder får de inte torka och de ska förvaras svalt (2-6 grader) och mörkt (Sundin, 1993). Nematoderna är känsliga för UV-ljus och därför bör behandlingen ske vid mulet väder eller på kvällen (Kaya & Gaugler, 1993). Vid utspridningen av nematoderna kan man täcka behandlade ytor med ett tunt jordlager för att minska risken för uttorkning eller för att de skadas av UV-strålning (Burman, 1989). Vid behandlingen måste jorden vara fuktig och tillblandningen skall ske i kallt vatten. Vid utspridningen är det viktigt att det är god omblandning i sprutan, annars kan nematoderna lätt sjunka till botten. Efter utspridningen får krukjorden aldrig torka upp, det kan då slå ut nematoderna men man kan gödsla som vanligt, så länge det inte är för stark, koncentrerad gödselblandning (Sundin, 1993). Vid utspridningen är det viktigt att det mest infektiva utvecklingsstadiet hos nematoderna är närvarande (Burman, 1989). Temperaturen bör ligga på o C för att nematoderna skall vara effektiva, minitemperatur är o C. Om temperaturen är över 28 o C slutar de att föröka sig. Även om nematoderna har en idealisk miljö i torv fungerar de också bra i stenull. Nya behandlingar måste dock utföras lite tätare i stenull än i torv. Nematoderna tål de flesta bekämpningsmedel som man besprutar växterna med men inte att man vattnar ut bekämpningsmedel (Vänninen, 1994). 5.3 FÖRÖKNING AV NEMATODER Det finns två sätt som man kan föröka nematoder på. Ett sätt är in vivo, med en insektsvärd som fungerar som medium för nematodbakteriens tillväxt och förökning. Detta kräver dock en konstant tillgång på friska insekter. Metoden är känslig och produktionen kostar mycket när det gäller utrustning och arbetstimmar. En mer kostnads effektiv metod är in vitro, där nematoden lever på ett substrat. Steinernema spp. produceras kommersiellt i en monoxenisk vätskekultur, av en bakterie (monoxenic liquid culture) där man använder jäsningstanktekniken. Detta är den mest ekonomiska metoden (Smith, 1994). 14

19 5.3.1 In vivo produktion The White Trap systemet utnyttjar den infektiva juvenilens naturliga migration från värdens kadaver (fig.7). Insekter inokuleras med nematoder i lådor som är klädda med ett filterpapper. Efter 2-5 dagar flyttas de infekterade insekterna över till White traps. Dessa består av en mindre låda/petriskål klädd med filterpapper och en större låda/petriskål som omger den mindre. I den större finns det vatten. Den mittersta lådan/petriskålen med insektskadavren förser nematoderna med fuktigt substrat att röra sig på. De infektiva juvenilerna migrerar till det omgivande vattnet där de infångas och skördas. Fig 7. In vivo produktion (efter Shapiro & Gaugler, 2002) Skördade nematoder måste koncentreras före formuleringen och detta kan göras genom en sedimenteringsprocedur (gravity settling). Centrifugering kan också användas men detta är en ganska dyr metod (Shapiro & Gaugler, 2002). Innan formuleringen kan insektsparasitära nematoder lagras i syresatta tankar i upp till 3 månader (detta gäller både för nematoder förökade in vivo och in vitro). Genom White trap metoden är risken för att nematoderna ska bli förorenade minimal eftersom de infektiva juvenilerna migrerar från kadavret och lämnar möjliga föroreningar. Det kan dock ändå uppstå mikrobiologiska föroreningar men dessa kan reduceras genom att man sköljer nematoderna upprepade gånger (Shapiro & Gaugler, 2002). Den vanligaste insekten som används är Galleria mellonella eftersom den är mottaglig för de flesta nematoderna. Den har också hög tillgänglighet (säljs som fiskbete) och är lätt att föda upp och förökar sig fort. En del nematoder kan dock inte odlas med G. mellonella, t ex Steinernema kushidai (Shapiro & Gaugler, 2002). Kvalitet Detta är en viktig faktor att tänka på. Vanligtvis är nematodantalet beroende på storleken på värden och mottagligheten för infektion beror på värdens storlek eller ålder. Detta är viktiga faktorer när det gäller lämpliga värdar. Nematoderna kan anpassa sig till de värdar de förökas i, vilket kan reducera effektiviteten om värden inte är släkt med skadeinsekten 15

20 som ska angripas. Kvaliteten på nematoderna verkar bli bättre när de förökas i en värd som ligger inom nematodens naturliga värdkrets. Fysiska faktorer Miljöfaktorer som temperatur, syrenivå och fuktighet kan påverka produktionen. Temperaturen varierar mellan C och hänger ihop med nematodens ursprungsklimat. God syretillgång är nödvändig för utvecklingen. Hög nivå av luftfuktighet måste hållas genom hela processen. I White trap metoden måste substratet förbli fuktigt för att förhindra att kadavret bryts ner. För mycket vatten hindrar dock nematodens rörelser och påverkar dessutom syrenivån. Inokuleringsmetoden kan påverka infektionens effektivitet. Inokuleringen kan ske genom att spruta nematoder på substratet, doppa insektsvärdarna i en lösning med nematoder, eller tillsätta nematoderna i insektens mat (detta går bara hos en del värdar). Ett problem för både in vivo och in vitro produktion är försämring av nematodstammen. När en biologisk kontrollagent isoleras och förökas i laboratorium eller massproduceras för kommersiellt bruk, kan den förlora bra egenskaper genom olika genetiska processer, som inavel eller oavsiktligt urval. Därför kan produktionen av nematoder leda till en kvalitetsminskning av nematodens giftighet, miljötolerans och förökningskapacitet (Shapiro & Gaugler, 2002). Ett försök att öka effektiviteten med in vivo produktion är genom LOTEK systemet (fig. 8). White trap metoden kräver två brickor/petriskålar, en för inokulation och en för skörd. LOTEK systemet kräver endast en perforerad bricka och ett automatiserat skördesystem där infektiva juveniler sköljs ner och pumpas till en uppsamlingstank. Systemet ökar avkastningen, minskar platsbehovet och minskar tiden som behövs till skörden (Shapiro & Gaugler, 2002). 16

- med fokus på dem som angriper de vegetativa delarna ovan mark

- med fokus på dem som angriper de vegetativa delarna ovan mark Svampsjukdomar på amerikanska blåbär (Vaccinium corymbosum L.) - med fokus på dem som angriper de vegetativa delarna ovan mark Fungal Diseases on Highbush Blueberry (Vaccinium corymbosum L.) focus on fungi

Läs mer

Hur kan problemet med silverskorv på potatis minskas?

Hur kan problemet med silverskorv på potatis minskas? 2008-05-27 Maria Olsson, a05maol2@stud.slu.se Nils Jönsson, a05nijo1@stud.slu.se Viktor Jansson, a05vija1@stud.slu.se Hur kan problemet med silverskorv på potatis minskas? Projektägare: Lars Bolin, provningschef

Läs mer

Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel

Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel Innehållsförteckning 1. Förord 1 2. Sammanfattning 2 3. Vindruvor en av matens värstingar 4 4. Vindruvor 5 5. Bekämpningsmedel 11 6. Kemiska bekämpningsmedel i vindruvsodling

Läs mer

Profylaktisk hundtandvård i hemmet

Profylaktisk hundtandvård i hemmet Profylaktisk hundtandvård i hemmet Dental home care in dogs Emil Moberg Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 228 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Djursjukvårdarprogrammet

Läs mer

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver?

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver? Bakgrund: Jag tror att biodling började fascinera mig riktigt tidigt. För redan flera år innan ett projektarbete skulle väljas började jag hänga med i det som min morbror och moster sysslade med utanför

Läs mer

Institutionen för skogens produkter och marknader Uppsala. Julgransodlingar i Sverige utbud, efterfrågan och lönsamhet

Institutionen för skogens produkter och marknader Uppsala. Julgransodlingar i Sverige utbud, efterfrågan och lönsamhet Institutionen för skogens produkter och marknader Uppsala Julgransodlingar i Sverige utbud, efterfrågan och lönsamhet Christmas tree plantations in Sweden supply, demand and profitability Linda Paulmann

Läs mer

Skogsskötselåtgärder mot snytbagge

Skogsskötselåtgärder mot snytbagge Webbhandbok, tillgänglig på www2.ekol.slu.se/snytbagge Version 1.2 Skogsskötselåtgärder mot snytbagge Göran Nordlander Göran Örlander Magnus Petersson Claes Hellqvist Göran Nordlander, Inst f ekologi,

Läs mer

2011-02-21. Text: 1:e intendent Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet

2011-02-21. Text: 1:e intendent Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet 2011-02-21 Text: 1:e intendent Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet Jorden - vattenklotet Vatten i rymden? Vatten finns i tre olika former, som is, vätska eller ånga. Temperatur och tryck avgör vilken

Läs mer

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Legionella i tappvattensystem Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS PERSSON Institutionen för Energi och miljö Avdelningen för Installationsteknik

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG FÖR BIOGASPRODUKTION

BESLUTSUNDERLAG FÖR BIOGASPRODUKTION BESLUTSUNDERLAG FÖR BIOGASPRODUKTION Teknikkartläggning över biogasprocessen EVA-MAJ JOHANSSON Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Energiteknik Avancerad nivå 30 HP Civilingenjör Energisystem

Läs mer

Examensarbete inom Lantmästarprogrammet 2004:38 MÖJLIGHETER TILL UPPFÖDNING OCH UTSÄTTNING AV FASANER OCH GRÄSÄNDER PÅ BJÖRNSLUNDS GÅRD.

Examensarbete inom Lantmästarprogrammet 2004:38 MÖJLIGHETER TILL UPPFÖDNING OCH UTSÄTTNING AV FASANER OCH GRÄSÄNDER PÅ BJÖRNSLUNDS GÅRD. Examensarbete inom Lantmästarprogrammet 2004:38 MÖJLIGHETER TILL UPPFÖDNING OCH UTSÄTTNING AV FASANER OCH GRÄSÄNDER PÅ BJÖRNSLUNDS GÅRD. POSSIBILITIES TO BREED AND PUT OUT PHEASANTS AND MALLARDS ON BJÖRNSLUNDS

Läs mer

Trädgårdsingenjörsprogrammet

Trädgårdsingenjörsprogrammet Skogsträdgård i staden: hur stadsodling kan använda permakulturens odlingsfilosofi Forest garden in the City: how the philosophy of permaculture can enrich urban agriculture Självständigt arbete vid LTJ

Läs mer

Förvara maten rätt så håller den längre

Förvara maten rätt så håller den längre Rapport 20-2011 Förvara maten rätt så håller den längre - vetenskapligt underlag om optimal förvaring av livsmedel av Rebecka Modin och Mats Lindblad LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll

Läs mer

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet RASMUS ERIKSSON & MAGNUS MOA Examinator: Oskar Rexfelt Institutionen för Produkt- and Produktionsutveckling

Läs mer

Bitidningen. SBR:s fototävling 2008. Binas betydelse Integration 3000 år gammal bigård

Bitidningen. SBR:s fototävling 2008. Binas betydelse Integration 3000 år gammal bigård Nr 3 Mars 2009 Bitidningen SBR:s fototävling 2008 Binas betydelse Integration 3000 år gammal bigård Bitidningen 3 2009 1 Vaxinlämning Assertorps Vaxen Assertorps Gård Mörarp Vaxinlämning 1 okt - 31 mars

Läs mer

LIVETS FORMER. Levande varelser kallas organismer. Det finns mer än 1 miljon olika organismer

LIVETS FORMER. Levande varelser kallas organismer. Det finns mer än 1 miljon olika organismer LIVETS FORMER Det finns liv överallt på jorden. Fjällrävar som tål kyla ner till 70 ºC, och arkéer som lever i kokheta källor där de får sin näring ur giftiga gaser. Sjögurkor som lever i totalt mörker

Läs mer

Antibakteriell effekt

Antibakteriell effekt Antibakteriell effekt -Hur påverkas specifika bakterier av utvalda substanser? Linnéa Midefelt & Elma Nuhić Polhemsgymnasiet, Nv3d Projektarbete läsåret 12/13 Handledare: Ola Nordqvist Abstract Our project

Läs mer

Professionell instruktion

Professionell instruktion Professionell instruktion Proffstips och vägledning, gnagare Sex steg för att bli kvitt möss och råttor Välj rätt produkt för jobbet. Ditt val av produkt beror på flera faktorer, däribland: är det en mus

Läs mer

634-541 miljoner år före nutid

634-541 miljoner år före nutid 2015 Textsammaställning till utställningen Fossil och evolution EDIACARA 634-541 miljoner år före nutid Stora steg Under ediacara dyker de första flercelliga djuren upp. I periodens slut kommer också små

Läs mer

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder?

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? - En jämförande studie mellan lantbrukare som abonnerar på SMHI lantbruksväder och lantbrukare utan extra väderinformation Fredrik Nilsson SLU, Institutionen för

Läs mer

Entreprenörskap på landsbygden

Entreprenörskap på landsbygden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Entreprenörskap på landsbygden En studie om förutsättningar för företagare i Sysslebäck Entrepreneurship in rural areas A study about conditions for

Läs mer

Nedbrytning av trä i markkontakt

Nedbrytning av trä i markkontakt Nedbrytning av trä i markkontakt Utvärdering av en metod för jämförelser mellan olika försöksfält och träskyddsmedel samt klimatets inverkan Mattias Hansson Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska

Läs mer

Fig.1. Anatomisk bild på hästens magsäck (Kentucky Performance Products, 2002).

Fig.1. Anatomisk bild på hästens magsäck (Kentucky Performance Products, 2002). REFERAT Magsår drabbar framförallt sporthästar och detta anses kunna påverka deras prestationsförmåga i negativ riktning. Ofta relaterar man magsår med stressade varmblodiga hästar, men förekommer magsår

Läs mer

Hud och hårbottensproblem

Hud och hårbottensproblem Malmö högskola Lärarutbildningen Säl III:4 Examensarbete 15 högskolepoäng Hud och hårbottensproblem - Utveckling av läromedel för frisörelever SKIN AND SCALPPROBLEMS - Developing a teachingbook for hairdresser-students

Läs mer

Genteknikens utveckling 2011. Sammanställd av kanslichef Marie Nyman och vetenskapsjournalisten Natalie von der Lehr

Genteknikens utveckling 2011. Sammanställd av kanslichef Marie Nyman och vetenskapsjournalisten Natalie von der Lehr Genteknikens utveckling 2011 Sammanställd av kanslichef Marie Nyman och vetenskapsjournalisten Natalie von der Lehr Innehållsförteckning Ett axplock ur rapporten 5 1. Mikroorganismer 8 Nya rön om Ebola

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 17 februari 2007) Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1, Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Olivolja och bordsoliver

Olivolja och bordsoliver Olivolja och bordsoliver Odling och produktion av olivolja Handel och konsumtion EU:s marknadsreglering Rapport 2010:34 Rapporten beskriver marknaden för olivolja och bordsoliver. Den tar upp produktion,

Läs mer

Sverige satsar nu extra pengar på forskning om biologisk mångfald. Målet är att öka kunskapen om växt- och djurarters utbredning, egenskaper,

Sverige satsar nu extra pengar på forskning om biologisk mångfald. Målet är att öka kunskapen om växt- och djurarters utbredning, egenskaper, Sverige satsar nu extra pengar på forskning om biologisk mångfald. Målet är att öka kunskapen om växt- och djurarters utbredning, egenskaper, livsmiljöer och samspel om de grundläggande förutsättningarna

Läs mer

Ogräs och ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling

Ogräs och ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling Ekologisk odling av grönsaker på friland Ogräs och ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling Foto: Johan Ascard Ogräsarternas biologiska egenskaper Text: Anne-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket, Uppsala

Läs mer

WATERPHORIA Vattenrening med hjälp av solenergi

WATERPHORIA Vattenrening med hjälp av solenergi WATERPHORIA Vattenrening med hjälp av solenergi Författare: James Janani & Frida Cronqvist NV10D Handledare: Camilla Winbo Palmqvist 1 Abstract The lack of access to water is one of the biggest problems

Läs mer