INSYN I EU POLITIKEN. Säkra livsmedel. Från jord till bord säker och nyttig mat för alla. Folkhälsan och konsumentintresset i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSYN I EU POLITIKEN. Säkra livsmedel. Från jord till bord säker och nyttig mat för alla. Folkhälsan och konsumentintresset i fokus"

Transkript

1 INSYN I EU POLITIKEN Säkra livsmedel Från jord till bord säker och nyttig mat för alla Folkhälsan och konsumentintresset i fokus

2 INNEHÅLL Varför behöver EU en livsmedelspolitik?... 3 Vad kan EU göra?... 5 INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU-politiken, som beskriver vad EU gör på sina olika politikområden, varför politiken ser ut som den gör och vilka resultat EU har uppnått. Broschyrerna hittar du här: Vad går politiken ut på? Framtiden Läs mer...16 Så fungerar Europeiska unionen Europa på tolv lektioner Europa 2020 EU:s tillväxtstrategi EU:s grundare Bank och finans Bedrägeribekämpning Budget Digital agenda för Europa Ekonomiska och monetära unionen och euron Energi Folkhälsa Forskning och innovation Gränser och säkerhet Handel Havsfrågor och fiske Humanitärt bistånd och civilskydd Inre marknaden Internationellt samarbete och utveckling Invandring och asyl Jordbruk Klimatåtgärder Konkurrens Konsumentskydd Kultur, film och media Miljö Näringsliv Regionalpolitiken Rättvisa, grundläggande rättigheter och jämlikhet Skatter Sysselsättning och socialpolitik Säkra livsmedel Transport Tullar Utbildning, ungdomsfrågor och idrott Utrikes- och säkerhetspolitik Utvidgning Insyn i EU politiken Säkra livsmedel Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Information för allmänheten 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet uppdaterades i november 2014 Omslag och bild på sidan 2: istockphoto.com/oliver Hoffmann 16 s ,7 cm ISBN doi: /78983 Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014 Europeiska unionen, 2014 Kopiering är tillåten. För användning eller kopiering av enskilda fotografier krävs tillstånd direkt från upphovsrättsinnehavaren.

3 S Ä K R A L I V S M E D E L 3 Varför behöver EU en livsmedelspolitik? Att skydda människors, djurs och växters hälsa i varje steg i livsmedelsproduktionen är viktigt för folkhälsan och ekonomin. EU:s politik för säkra livsmedel ska se till att människor har tillgång till säker och näringsrik mat från friska växter och djur. Vi vill också skapa bästa möjliga förutsättningar för livsmedelsindustrin, som är Europas största tillverkningsindustri med flest sysselsatta. Politiken gäller hela livsmedelskedjan från jordbruket till konsumenterna och ska förebygga livsmedelsföroreningar och förbättra livsmedelshygien, märkning, växtskydd, djurhälsa och djurskydd. Insatserna ska bidra till säkra och näringsrika livsmedel och foder, hög nivå på djurhälsa, djurskydd och växtskydd, tydlig information om var maten kommer ifrån, vad den innehåller och hur den ska användas. Eftersom mycket av den mat vi äter kommer från andra länder krävs en livsmedelspolitik på EU nivå. EU är en gemensam marknad och varor kan fritt säljas i hela EU. Det gäller även mat. Tack vare ökad konkurrens får konsumenterna ett mycket större utbud och lägre priser än om de bara hade kunnat köpa mat från sitt eget land. Men det betyder också att de viktigaste kvalitetsoch säkerhetsreglerna måste fastställas på EU nivå. Om alla produkter måste kontrolleras i varje land enligt olika regler skulle handeln inte vara fri. Olika regler kan också ge producenterna i vissa länder orättvisa konkurrensfördelar. EU kan dessutom påverka matens kvalitet och säkerhet genom sin jordbrukspolitik, dvs. de regler och bidrag som gäller för lantbrukare. Tack vare EU har vi några av världens strängaste regler för livsmedelssäkerhet. Obligatoriska kontroller görs längs hela livsmedelskedjan för att se till att växter och djur mår bra och att livsmedel och foder är säkra, håller hög kvalitet, är korrekt märkta och uppfyller EU:s stränga normer. På dagens globala marknad kan det vara svårt att upprätthålla dessa normer, som ska förhindra att djur- och växtsjukdomar sprids i EU, förhindra att sjukdomar sprids från djur till människor det finns för närvarande över 200 sjukdomar som kan överföras från djur till människor via maten, som salmonella, se till att samma regler gäller i hela EU för att skydda konsumenterna och förhindra orättvis konkurrens, skydda djuren, se till att konsumenterna får tydlig information om var maten kommer ifrån och vad den innehåller, istockphoto/morganl EU reglerna bidrar till säker mat.

4 4 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N bidra till den globala livsmedelsförsörjningen så att människor har tillräckligt med säker mat av hög kvalitet: År 2030 ska maten räcka till 8 miljarder människor, och allt fler kommer att vilja äta kött. Världens livsmedelsproduktion måste öka med minst 40 procent för att vi ska nå detta mål och 80 procent av ökningen måste komma från ökad jordbruksproduktion. Fem fakta om EU:s livsmedelspolitik Jordbruket och livsmedelsindustrin är EU:s näst största ekonomiska sektor. Den sysselsätter över 48 miljoner människor och bidrar till den europeiska ekonomin med ungefär 750 miljarder euro per år. Hälsopåståenden om livsmedel måste vara vetenskapligt bevisade och ha godkänts av EU kommissionen. EU arbetar för att utrota djursjukdomar och har lyckats minska antalet BSE fall från till 18 fall det senaste årtiondet. Tack vare EU:s salmonellaprogram för fjäderfäbesättningar minskade antalet fall av S. Enteritidis hos människor med 60 procent mellan 2007 och EU är världsledande på utsäde: 60 procent av världens export av utsäde och förökningsmaterial kommer från EU.

5 S Ä K R A L I V S M E D E L 5 Vad kan EU göra? EU:s politik för säkra livsmedel bygger på den allmänna livsmedelslagen från Det övergripande målet är att underlätta fri handel med livsmedel i alla EU länder genom att garantera samma höga konsumentskydd i alla medlemsländer. EU:s livsmedelslagstiftning gäller framför allt säkra livsmedel, märkningsregler och djurskydd. Den omfattar alla led i livsmedelskedjan, från foder- och livsmedelsproduktion till förädling, lagring, transport, import, export och försäljning. Detta helhetsgrepp innebär att alla livsmedel och foder som tillverkas och säljs i EU kan spåras från jord till bord och att konsumenterna får veta vad maten innehåller. Livsmedelslagen innehåller också principer för riskbedömning. Där beskrivs hur, när och av vem vetenskapliga och tekniska bedömningar ska göras för att skydda människor, djur och miljön. Tack vare dessa principer gäller samma miniminormer i hela EU. EU-länderna kan därför förebygga och kontrollera sjukdomar och hantera säkerhetsrisker på ett samordnat, effektivt och kostnadseffektivt sätt. Grundprinciper EU:s livsmedelslagstiftning bygger på följande principer som ska tillämpas i alla EU länder: Folkhälsoskydd, växtskydd, djurhälsa och djurskydd. Riskbedömning och oberoende vetenskaplig rådgivning. Försiktighetsåtgärder. Alla produkter måste gå att spåra. Öppen och tydlig information om livsmedel och foder. Tydligt definierade ansvarsområden för alla aktörer i livsmedelskedjan att släppa ut säkra livsmedel på marknaden är alla livsmedelsaktörers främsta ansvar. Sträng tillsyn och regelbundna kontroller. Utbildning.

6 6 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Vad går politiken ut på? Konsumenterna ska kunna lita på att maten de köper är säker. EU:s första regler om livsmedelshygien är från Man har sedan dess utvecklat ett enhetligt och omfattande regelverk som ska skydda människors, djurs och växters hälsa och miljön. Reglerna bidrar även till att handeln med livsmedel och foder fungerar smidigt. Försiktighet och vetenskapliga råd EU:s politik bygger på vetenskapliga belägg och grundlig riskbedömning. EU institutionerna får hjälp av olika vetenskapliga kommittéer och EU organ som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Efsa inrättades 2002 och finns i Parma i Italien. Myndigheten gör riskbedömningar av vissa livsmedel innan de får säljas i EU. Den ger också kommissionen och EU länderna vetenskapliga råd för att hjälpa dem att fatta beslut som skyddar konsumenterna. Efsa spelar också en viktig roll för att hjälpa EU att snabbt hantera säkerhetshot. Kontroller Enligt EU reglerna görs stränga kontroller för att se till att alla produkter som kommer in i livsmedelskedjan uppfyller gällande normer. Det gäller bland annat tester för att se om det finns rester av läkemedel, bekämpningsmedel och föroreningar som dioxiner. istockphoto/pushlama EU:s inspektörer besöker också gårdar och företag som sysslar med livsmedelsproduktion. Nationella myndigheter gör kontroller vid EU:s gränser för att se till att livsmedel och djur som kommer hit uppfyller EU normerna. Tillsatser och smakämnen Livsmedelstillsatser och smakämnen är kemiska ämnen som tillsätts i livsmedel för att förbättra smak, konsistens och utseende eller för att förlänga hållbarheten. Det finns särskilda regler för dessa ämnen så att de inte ska utgöra någon hälsorisk. Alla livsmedelstillsatser som används i EU som konserveringsmedel, färgämnen och sötningsmedel kontrolleras vetenskapligt innan de får användas för att garantera att de inte skadar vår hälsa. Detta avgörs från fall till fall. När ämnena har godkänts anger man för det mesta gränsvärden för olika livsmedel. EU reglerna innebär också att alla livsmedelstillsatser som används måste anges tydligt på förpackningen. Smakämnen får användas i livsmedel bara om det är vetenskapligt bevisat att de inte utgör någon hälsorisk. I EU finns det över godkända smakämnen, och Efsa håller på att analysera ytterligare 400. Material som kommer i kontakt med livsmedel Material som kommer i kontakt med livsmedel är till exempel förpackningar, maskiner, bestick och tallrikar. EU reglerna innehåller krav som ska se till att dessa material är säkra. Alla ämnen som används vid tillverkningen av plastförpackningar måste till exempel säkerhetsbedömas av Efsa innan de kan godkännas i EU. Material som kommer i kontakt med livsmedel får inte ge några kemiska reaktioner som kan ändra livsmedlets smak, utseende, konsistens, lukt eller kemiska sammansättning. EU:s regler för att skydda människor, djur och miljö bygger på vetenskapliga bedömningar.

7 S Ä K R A L I V S M E D E L 7 Fodertillsatser, bekämpningsmedel och veterinärläkemedel REGISTRERADE FALL OCH UTBROTT AV SALMONELLA I EU Fodertillsatser, veterinärläkemedel och växtskyddsmedel måste utvärderas vetenskapligt och bevisas vara ofarliga för människor, djur och miljö innan de får användas. Om de inte är säkra förbjuds de. I vissa fall finns det gränsvärden för hur höga resthalter foder får innehålla. Bättre livsmedelshygien Om man inte följer stränga hygienkrav kan det komma in bakterier, virus och parasiter i maten. Några kända exempel är salmonella hos fågel, listeria i mejeri-, köttoch fiskprodukter och BSE hos nötkreatur. Fall av S. Enteritidis/ invånare S. Enteritidis/ Utbrott av s. underarter orsakade av ägg och äggprodukter Antal utbrott För att skydda allmänheten från dessa risker krävs en övergripande och samordnad strategi för livsmedelshygien genom hela livsmedelskedjan i alla EU:s medlemsländer. Huvudansvaret har förstås de som tillverkar och säljer livsmedel. De måste ha ett system för egna kontroller. År 2003 införde EU kontrollprogram för salmonella i fjäderfäbesättningar i alla medlemsländer. Syftet är att det ska finnas effektiva åtgärder för att upptäcka och bekämpa salmonella och andra bakterier i alla steg i produktionskedjan. Förebyggande åtgärder vidtas främst i primärproduktionen för att minska förekomsten och hälsoriskerna. Utöver dessa kontrollprogram görs även andra kontroller i hela livsmedelskedjan vid slakt, bearbetning, distribution, försäljning och tillagning av mat. Tack vare kontrollerna minskade antalet salmonellafall hos människor med 60,5 procent mellan 2007 och 2011, medan antalet fall av salmonella i ägg och äggprodukter sjönk med 42,3 procent under samma period (från 248 till 143 utbrott). istockphoto/simplycreativephotography 0 Mindre föroreningar i maten EU:s regler om främmande ämnen bygger på principen att halten bör hållas så låg som det rimligen går med hjälp av bra rutiner. Högsta tillåtna halter har fastställts för bland annat dioxiner, tungmetaller och nitrater för att skydda folkhälsan. Gränsvärdena bygger på vetenskapliga råd. Bättre kost I dag är fem av de sju största riskfaktorerna för att dö i förtid kopplade till kosten. Högt blodtryck, högt kolesterol och fetma beror ofta på för lite frukt och grönt och för mycket alkohol. De enskilda EU länderna ansvarar själva för sina folkhälsoåtgärder, men en del initiativ samordnas inom EU. Det finns till exempel en handlingsplattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa och en högnivågrupp för kost och fysisk aktivitet. Här samlas företrädare från hela EU för att diskutera livsstilsrelaterade hälsoproblem som fetma och diabetes. 0 EU reglerna bidrar till ett helhetsgrepp för bättre livsmedelshygien.

8 8 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Livsmedel för särskilda grupper För vissa livsmedel avsedda för till exempel spädbarn och småbarn finns särskilda regler så att lämplig näringssammansättning och information garanteras. istockphoto/brosa Bättre kost ger bättre hälsa. Stöd till innovation Nya livsmedel är livsmedel och livsmedelsingredienser som tidigare inte använts till mat i någon större omfattning. I EU är den juridiska definitionen att de inte användes före Två exempel är sucromalt, ett sötningsmedel som innehåller mycket maltos, och guarkärnmjöl som görs av guarbönor. Båda godkändes för försäljning i EU under Alla nya livsmedel eller ingredienser som är godkända för försäljning i EU har genomgått en vetenskaplig säkerhetsbedömning. När myndigheterna godkänner nya livsmedel anger de särskilda villkor för hur de kan användas och hur de ska märkas. Tydlig märkning Tack vare EU:s märkningsregler för livsmedel får kunderna noggrann information om vad maten innehåller, så att de lättare kan bestämma sig i affären. Alla livsmedel ska vara tydligt märkta med information om allergiframkallande ämnen och näringsvärde, bland annat energi, fett, kolhydrater, protein och salt. Det ska också finnas uppgifter om tillverkare, försäljare, importör, lagringsvillkor och eventuella tillagningsanvisningar. Märkningen ska sitta fast ordentligt och vara lätt att läsa och förstå. Korrekta hälsopåståenden EU:s regler om näringspåståenden och hälsopåståenden gäller när producenterna vill marknadsföra livsmedel som bra för hälsan, i till exempel märkning eller reklam. Påståenden som bidrar till normal hjärtfunktion eller sänker kolesterolet är några exempel. Sådana påståenden är tillåtna bara om det är vetenskapligt bevisat och en bedömning av EU:s livsmedelsmyndighet har bekräftat detta. Utöver de 31 tillåtna näringspåståendena godkände EU i maj 2012 också 222 hälsopåståenden efter över ansökningar. Att främja hög kvalitet och traditionella livsmedel Märkningsreglerna gör det också lättare för oss att se vad som är ekologiska varor, kvalitetsvaror eller livsmedel tillverkade på ett visst sätt. Det finns särskilda EU logotyper för produkter som är kopplade till en specifik geografisk plats skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och skyddad geografisk beteckning (SGB) och för produkter som beretts eller produceras på ett traditionellt sätt garanterad traditionell specialitet (GTS). EU:s logotyp för ekologiskt jordbruk får användas på alla färdigförpackade ekologiska varor som producerats i EU och som uppfyller EU:s krav på ekologisk produktion. I slutet av 2012 fanns det produkter med SUB-, SGB- och GTS märkning, bland annat champagne (SUB), parmaskinka (SGB) och falukorv (GTS). istockphoto/dlewis33 Livsmedel i EU ska vara tydligt märkta med näringsinnehåll och produktionsinformation.

9 S Ä K R A L I V S M E D E L 9 Bättre djurhälsa och färre djursjukdomar EU:s djurhälsolagstiftning bygger på principen att det är bättre att förebygga än att bota. Om en djursjukdom bryter ut finns det beredskapsplaner för att begränsa spridningen, skydda djur som riskerar att smittas och begränsa konsekvenserna för bönderna, ekonomin och samhället. Varje år ger EU ekonomiskt bidrag för att förebygga, kontrollera och övervaka olika djursjukdomar. Det kan vara vaccinationsprogram, provtagning på djur, behandling och kompensation för slakt. Sådana program har bidragit till att minska förekomsten av flera sjukdomar i EU, bland annat rabies, BSE och salmonella. Under 2012 inledde EU studier om förluster av bisamhällen och om Schmallenbergviruset, ett nytt virus som drabbar nötkreatur, får och getter och som upptäcktes första gången Vid misstanke om sjukdomsutbrott måste EU:s obligatoriska skyddsåtgärder tillämpas. De omfattar restriktioner för förflyttning av djur, vaccination och obligatorisk slakt för att förhindra att sjukdomen sprids. EU har också byggt upp lager av vaccin mot vissa djursjukdomar som kan få betydande konsekvenser. ANTAL FALL AV BSE I EU 2500 ANTAL FALL AV SALMONELLA I EU Att förhindra smittspridning mellan djur och människor Zoonoser är sjukdomar som kan överföras mellan djur och människor, som salmonella och tuberkulos. De är ett stort folkhälsoproblem. EU reglerna ser till att djursjukdomar övervakas och att endast friska djur och djurprodukter kommer in i livsmedelskedjan. EU finansierar även forskning om zoonoser. Så mycket kostar säker mat för EU EU har de senaste tio åren satsat 3,3 miljarder euro på säkra livsmedel, bland annat 2,2 miljarder euro för att utrota djursjukdomar Den planerade budgeten för är 2,2 miljarder euro som ska gå till utrotning av djursjukdomar, EU:s veterinärfond som stöder bl.a. EU:s referenslaboratorier, utbildningsprogram och vaccinbanker.

10 10 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N istockphoto/lillisphotography Djurskydd är en viktig del i god lantbrukssed. Det innebär att lantbrukarna måste leva upp till vissa minimikrav för att få jordbruksstöd från EU. För vissa djur finns det ytterligare krav. Till exempel måste värphönsen ha tillräckligt med utrymme i reden och på sittpinnar, och burarnas golv ska vara täckta med strö. Effektivt spårningssystem för djur och djurprodukter Värphönsen har fått det bättre med EU:s djurskyddslagstiftning. Ett starkt djurskydd EU:s djurskyddspolitik utgår från att djur är kännande varelser en princip som erkänns i EU fördraget. När EU och medlemsländerna utformar och genomför EU politiken för jordbruk, fiske, transport, inre marknaden, forskning och rymden ska de ta hänsyn till djurens välfärd. De ska också respektera de olika ländernas lagar och regler och deras religiösa och kulturella traditioner och regionala arv (artikel 13 i EUF fördraget). EU:s djurskyddsregler är bland de strängaste i världen. De bygger på följande grundläggande friheter: frihet från obehag, hunger och törst, rädsla och stress, smärta, skador och sjukdomar och frihet att leva ut sitt naturliga beteende. Sedan de första djurskyddsreglerna infördes 1974 har EU:s politik utvecklats för att ta itu med en rad frågor. Varje dag importeras och säljs en mängd levande djur och djurprodukter i EU. För att de ska transporteras på ett säkert sätt måste stränga rutiner följas. EU:s veterinärdatasystem Traces (Trade Control and Expert System) är ett system för att spåra levande djur och livsmedel och foder av animaliskt ursprung när de förs in i EU och säljs här. Systemet kopplar samman veterinärmyndigheterna i och utanför EU, så att veterinärer och företag kan agera snabbt när en hälsorisk upptäcks. Om det behövs dras produkterna snabbt tillbaka från butikshyllorna. Ett av EU:s krav på spårbarhet är att nötkreatur, grisar, får och getter måste märkas med ett permanent id nummer. Det hjälper myndigheterna att spåra djuren vid eventuella sjukdomsutbrott. Alla sändningar med levande djur och större mängder djurprodukter som förs in i EU måste också ha ett hälsointyg från en officiell veterinär som intygar att EU:s grundläggande djurhälsokrav är uppfyllda. Det gäller bland annat förbud mot att testa kosmetika på djur och särskilda regler för hur djuren ska behandlas vid slakt. Det finns också strikta regler för djurtransporter. Transporter över åtta timmar får endast göras med godkända fordon där temperaturen kan kontrolleras och djuren har tillgång till vatten. istockphoto/brianajackson Boskap i EU måste vara märkta så att man kan se varifrån de kommer.

11 S Ä K R A L I V S M E D E L 11 Lättare att resa med sällskapsdjur Tack vare EU:s regler får du ta med dig din katt, hund eller iller till andra EU länder. År 2004 infördes ett pass för sällskapsdjur i EU. Det är en handling som innehåller all nödvändig information om djurets identitet och hälsostatus, med uppgift om vaccinationer, tester och behandling mot parasiter. Det bidrar till att förhindra att rabies och andra sjukdomar sprids. Systemet omfattar även Andorra, Monaco, Norge och Schweiz. istockphoto/andreasreh Främjande av internationellt djurskydd EU samarbetar nära med internationella organ som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE) för att öka kunskapen och sprida internationellt erkända djurskyddsnormer. EU främjar även djurskydd vid handelsavtal med andra länder i världen. Och EU sätter alltid djurskydd på dagordningen vid förhandlingar om nya avtal. Stopp för skadegörare Med skördar värda 205 miljarder euro per år i EU är växtskydd en förutsättning för hållbara och konkurrenskraftiga jordbruk, trädgårdsnäringar och skogsbruk. Utan växtskyddsreglerna skulle EU:s jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk utsättas för många olika skadegörare med betydande ekonomiska konsekvenser. Om till exempel citruskräftan kom in i EU skulle citrusproduktionen (värd 4 miljarder euro) lida allvarlig skada. Sjukdomen upptäcktes nyligen i USA, där den kostat över 800 miljoner euro i ersättningar och utrotningsåtgärder. EU reglerna skyddar mot skadedjur genom stränga im port krav och transportregler inom EU. Det görs också regelbundna inspektioner under odlingssäsongen och omedelbart efter skörd. EU reglerna ser också till att bekämpningsmedel inte skadar människors hälsa eller miljön. Skydd för växtförökningsmaterial Förökningsmaterial, dvs. utsäde och unga plantor, är grunden för jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Som den första länken i livsmedels- och foderkedjan har de stor betydelse för grödornas mångfald, kvalitet och Växtskydd är nödvändigt för att vi ska ha säker mat i EU. hälsa. År 2012 var sorter av jordbruksgrödor och grönsakssorter registrerade för saluföring i EU. Under samma år värderades EU:s utsädesmarknad till ungefär 6,8 miljarder euro dvs. mer än en femtedel av världsmarknaden. 60 procent av världens export av utsäde kommer från EU. Dessutom är förökningsmaterial en mycket innovativ sektor där man investerar mycket i forskning. EU har infört en växtförädlarrätt som ger upphovsrättsligt skydd för nya växtsorter. Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk reglerar tillgången till växtgenetiska resurser och har ratificerats av EU och alla EU länder. En viktig del i fördraget är standardavtalet för överföring av material. Det är en modell för ett avtal mellan två privata parter, där den första parten ger den andra rätt att använda vissa genetiska resurser och de enas om att dela vinsten om produkter från materialet kommersialiseras. Fördraget omfattar över 1,5 miljoner prover av växtgenetiskt material och varje år beslutas om överföringar enligt standardavtal.

12 12 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Ett strikt system för att godkänna och sälja genmodifierade organismer Genetiskt modifierade organismer (GMO) är organismer vars genetiska egenskaper har ändrats på konstgjord väg för att de ska få nya egenskaper. Det kan till exempel vara växter eller grödor som bättre klarar torka, bekämpningsmedel eller vissa insekter, eller som har ett högre näringsvärde. Det finns strikta regler för vilka genmodifierade organismer som får släppas ut på marknaden i EU, och de måste godkännas i förväg. För att godkännas måste de anses vara säkra för människor, djur och miljö, och sedan måste man dessutom följa upp eventuella oförutsedda effekter. Genmodifierade organismer får godkännas för livsmedel och foder och för odling. Ansökningarna handläggs på EU nivå enligt EU lagstiftningen. Det omfattar en bedömning gjord av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och av myndigheter i EU länderna. Kommissionen får föreslå att en genmodifierad organism godkänns bara om Efsas riskbedömning visar att den är säker. Medlemsländerna röstar sedan om kommissionens förslag i en kommitté. När en genmodifierad organism har godkänts på EU nivå får länderna emellertid anta egna skyddsåtgärder om de upptäcker allvarliga hälso- eller miljörisker. Produkter som innehåller, består av eller har framställts av godkända genmodifierade organismer ska märkas med detta, utom om det finns en oundviklig och oavsiktlig förekomst under 0,9 procent. Märkningsregeln gäller inte produkter från djur som har utfodrats med genmodifierat foder. Kommissionen undersöker olika märkningssystem för GMO fria produkter för att se om det behövs ett enhetligt system. En lista med genmodifierade organismer som godkänts för användning i EU finns på vår webbplats: Säker användning av bekämpningsmedel Växtskyddsmedel, eller bekämpningsmedel, används främst för att skydda grödor mot skadedjur och sjukdomar. Användningen är strängt reglerad i EU för att kemikalierna inte ska ge några oönskade effekter för människor eller miljön. Inga växtskyddsmedel får användas eller säljas i EU innan deras säkerhet har bedömts enligt de föreskrivna användningsvillkoren. EU fastställer gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i livsmedel och foder. Efsa gör en grundlig genomgång av hur de verksamma ämnena påverkar människors och djurs hälsa och miljön. På grundval av Efsas utvärdering beslutar EU kommissionen om ett ämne kan godkännas för användning i EU. Men eftersom det finns så många olika typer av jordbruk och klimat- och miljöförhållanden är det i slutändan de enskilda länderna som ansvarar för att godkänna om växtskyddsmedel som innehåller godkända verksamma ämnen verkligen ska få släppas ut på marknaden. I vissa fall kan EU kommissionen begränsa användningsområdena för ett verksamt ämne, om det anses nödvändigt för att hantera vissa hälso- och miljörisker på ett enhetligt sätt. I EU:s regler för bekämpningsmedel finns också gränsvärden för hur mycket bekämpningsmedelsrester livsmedel och foder får innehålla. Effektiva system för snabb varning EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder (Rasff) tillkom 1979 och ser till att information om livsmedel och foder snabbt och effektivt sprids till alla berörda organ i EU och medlemsländerna. Myndigheterna kan därför agera snabbt och samordnat för att avvärja riskerna innan konsumenterna kommer till skada, till exempel genom att dra tillbaka produkter. Under 2012 gjordes anmälningar i systemet. I över hälften av fallen hade myndigheterna stoppat importsändningar vid en yttre gräns, eftersom varorna inte uppfyllde EU:s normer för livsmedelssäkerhet. Tack vare Rasff kan EU snabbt gripa in och skydda allmänheten, som vid ehec utbrottet 2011 och hästköttskandalen Samma dag varningarna kom började man spåra källan. EU har nu också föreslagit istockphoto/stoykosabotanov

13 S Ä K R A L I V S M E D E L 13 en ny handlingsplan för att ta itu med matfusket. Man ska bland annat se över kontrollerna och skärpa de ekonomiska sanktionerna. Europhyt är EU:s system för snabb varning för växtprodukter som förs in och säljs i EU. Europhyt bidrar till att förhindra att växtsjukdomar och skadegörare kommer in i EU och sprids här. Regelbundna kontroller för säkra produkter Företagen har det primära ansvaret för att garantera att deras produkter är säkra. EU ländernas myndigheter gör regelbundet noggranna kontroller hos företagare i hela livsmedelskedjan för att se till att EU:s höga standarder för livsmedel och foder uppfylls. Kontrollerna utförs av oberoende, opartisk och kunnig personal som ska använda sig av de senaste teknikerna och metoderna. För de tester och analyser som behövs har de ett stort nätverk av officiella laboratorier till sitt förfogande. EU:s inspektörer från kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor (FVO) granskar de nationella myndigheterna och kontrollerar att EU reglerna följs i hela EU. De arbetar även i länder som är på väg att gå med i EU och länder som exporterar djur, växter, livsmedel och foder till EU. Kontroller vid EU:s gränser EU:s gränskontroller för import av växter, djur, livsmedel och foder behövs för att skydda djur, växter och folkhälsa och för att se till att all import motsvarar EU normerna och kan släppas ut på EU marknaden på ett säkert sätt. Gränskontrollerna är anpassade efter olika produkter och varor och efter hälsoriskerna. Sändningar av levande djur eller växter får endast föras in i EU vid särskilda införselställen och efter särskilda kontroller. Strikta hanterings- och kontrollkrav gäller även vissa livsmedel och foder och djurprodukter, som ull, skinn, embryon och animaliska biprodukter. De flesta av dessa produkter måste åtföljas av särskilda garantier för deras hälsostatus, till exempel veterinärintyg eller sundhetscertifiering. Utbildning för inspektörer Bättre utbildning för säkrare livsmedel är en satsning som ska öka kunskapen om EU:s lagar om livsmedel, växtskydd och djurskydd. Utbildningen vänder sig till personer som ansvarar för offentliga kontroller i hela livsmedelskedjan, både i och utanför EU. Sedan starten 2006 har över inspektörer från 180 olika länder fått utbildning i mer än 30 olika ämnen. Forskning Det görs regelbundet kontroller i EU för att se till att maten är säker. Sedan 2002 har EU satsat mycket på forskning om säkra livsmedel, djurhälsa och växtskydd. Det gäller allt från sjukdomar kopplade till födoämnesallergier till djurfodrets påverkan på människors hälsa och miljökonsekvenserna av vissa produktionsmetoder. istockphoto/marcopasqualini

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt INSYN I EU POLITIKEN En välfungerande gemensam marknad för finanstjänster bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt Bank- och finanstjänster Åtgärder inom finanssektorn som omfattar hela EU

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Internationellt samarbete och Tillsammans mot fattigdomen i världen utveckling Vi har de tekniska, ekonomiska och materiella resurserna för att utrota den extrema fattigdomen i världen

Läs mer

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Havsfrågor och fiske Skydda havens framtid för ökat välstånd När vi förvaltar våra hav måste vi vara smartare än någonsin tidigare 2 I N S Y N I E U P O L I T I K E N INNEHÅLL En smart

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet?

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR KOMMUNIKATION UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? Europeiska unionen (EU) fattar beslut

Läs mer

ä L ä L ä L ä L 3 b 3 b 3 b 3 b L ä L ä L ä L < N < N < N < N 3 b 3 b 3 b 3 L ä L ä L ä L GD har ordet 1 Resultatredovisning 3

ä L ä L ä L ä L 3 b 3 b 3 b 3 b L ä L ä L ä L < N < N < N < N 3 b 3 b 3 b 3 L ä L ä L ä L GD har ordet 1 Resultatredovisning 3 Årsredovisning 2013 ä L ä L ä L ä L N Innehåll C N C N C N GD har ordet 1 3 b 3 b 3 b 3 b Viktiga händelser 2013 2 Resultatredovisning 3 Ekonomisk översikt 3 L ä L ä L ä L Nationellt tillstånd 4 Övergripande

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

Den fleråriga nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan 2015-2019

Den fleråriga nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan 2015-2019 Den fleråriga nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan 2015-2019 Del I Strategiska mål och åtgärder för att uppnå målen, ledningssystem och resurser Dnr Evira/4162/0410/2014 Livsmedelssäkerhetsverket

Läs mer

Innehåll. Viktiga händelser under året. GD har ordet 1. Resultatredovisning 3

Innehåll. Viktiga händelser under året. GD har ordet 1. Resultatredovisning 3 Årsredovisning 2007 Innehåll GD har ordet 1 3 Verksamhetsområde Säker och bra mat Säkra livsmedel 4 Matvanorna i Sverige 6 Redlighet i livsmedelshanteringen 8 Verksamhetsgrenar Säkra livsmedel 9 Bra matvanor

Läs mer

BEUCs 8 Prioriteringar för det. svenska ordförandeskapet

BEUCs 8 Prioriteringar för det. svenska ordförandeskapet BEUCs 8 Prioriteringar för det svenska ordförandeskapet BEUC uppmanar det svenska ordförandeskapet att verka för en hållbar konsumentpolitik Sverige tar över ordförandeskapet inom Europeiska Unionen vid

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

Märkning av genmodifierade. en företagsekonomisk analys

Märkning av genmodifierade. en företagsekonomisk analys Märkning av genmodifierade livsmedel en företagsekonomisk analys Livsmedelsekonomiska institutet Box 730 220 07 Lund http://www.sli.lu.se Sara Furemar Rapport 2002:3 ISSN 1650-0105 Tryckt av Rahms i Lund,

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

Matens kvaliteter. tidskrift. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 4 2013 Årgång 152

Matens kvaliteter. tidskrift. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 4 2013 Årgång 152 Matens kvaliteter kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrift Nummer 4 2013 Årgång 152 Ansvarig utgivare Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA Text Johan Beck-Friis, Åke Bruce,

Läs mer

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER INNEHÅLL INLEDNING 3 1. VÄGAR UR EU:S EKONOMISKA KRIS 5 Ansvar för sunda statsfinanser, solida banker och god konkurrenskraft 5 Europa i olika hastigheter

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 ««««««««««««2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 3.3.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och

Läs mer

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR - ec.europa.eu/soteu 1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar Min första prioritering som kommissionens ordförande är

Läs mer

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Bilaga till reg.beslut 2013-04-11 nr 1 2013-04-11 Landsbygdsdepartementet Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Innehåll

Läs mer

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (25) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion Nationella riktlinjer för ekologisk produktion 2014-01-20 Nationella riktlinjer för ekologisk produktion Introduktion De Nationella riktlinjerna är branschens tolkning av hur EU:s lagstiftning för ekologisk

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer framtagna av Branschorganisationen Sveriges

Läs mer