Utvärdering av perfluoroktansulfonat (PFOS) i skarvägg, Phalacrocorax carbo sinensis, från ön Gråen, Landskrona hamn, Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av perfluoroktansulfonat (PFOS) i skarvägg, Phalacrocorax carbo sinensis, från ön Gråen, Landskrona hamn, Skåne"

Transkript

1 Utvärdering av perfluoroktansulfonat (PFOS) i skarvägg, Phalacrocorax carbo sinensis, från ön Gråen, Landskrona hamn, Skåne Lovisa Lundgren BIOR52 Tillämpad ekotoxikologi, Lunds Universitet Uppdragsgivare Olle Nordell, Ekolog, Miljöförvaltningen, Landskrona stad Pardis Pirzadeh, Vattenhandläggare, Miljö- och vattenstrategiska enheten, Länsstyrelsen Skåne Foton: Olle Nordell

2 Följande rapport är framtagen i undervisningen. Det huvudsakliga syftet har varit träning i problemlösning, litteratursökning och metodik. Rapportens slutsatser och beräkningsresultat har inte kvalitetsgranskats i den omfattning som krävs för kvalitetssäkring. Rapporten måste därför användas med stor försiktighet. Den som åberopar resultaten från rapporten i något sammanhang bär själv ansvaret. The following report is part of the education on the course BIOR52 Applied Ecotoxicology. The main purpose is training in problem solving, literature search and methodology. The conclusions and results have not been scientifically reviewed to the extent needed for quality assurance. The report should therefore be used with caution. Citing of the report in any forum is done on own responsibility.

3 Summary In order to follow and monitor the environmental objective Non-toxic Environment, Landskrona town and the County Administrative Board of Scania collected Cormorant eggs and analyzed them for various pollutants. This report aims to investigate whether found perfluorooctanesulfonic acid, PFOS, concentrations from Landskrona harbour exceeds those from other locations, and also whether found levels may cause any harm to the Cormorant embryo. Data was retrieved from external stakeholders, databases and literature search. PFOS have been manufactured for many applications due to its special properties for over 60 years. It is known as a compound with PBT properties and is nowadays restricted for usage to a few products. The high stability of the C-F bound in PFOS prevents it from being degraded in the environment and our sewage treatment plants. The median value of the found PFOS-levels was 0,145 µg/g ww. Found levels of PFOS were within the frame of levels found in other sites in Sweden or in the Baltic Sea. Considering PFOS effect on cormorant embryo, negative impact cannot be rules out since they exceed a Lowest Observed Adverse Effects Limit value (LOAEL-value) for domestic chicken (Gallus gallus). The source of PFOS to Landskrona harbour seem to be diffuse rather than a point source since found levels do not exceed levels from reference sites and also because of PFOS high stability, continuing global usage, the possibility to be transported. By continuing the monitoring of PFOS in Cormorant eggs one can achieve result similar to other monitoring programmes showing possible variations in PFOS-levels and to verify that they are not exceeding found levels from 2013.

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Avgränsning och syfte Metodik Landskrona hamn Utveckling Ön Gråen Storskarv Kännetecken och föda Insamling och analys av ägg Perfluoroktansulfonat (PFOS) Egenskaper Tillverkning och användning Miljöpåverkan och reglering Förekomst och spridning Referensvärden PFOS effekt på organismer Generellt Embryonalöverlevnad Embryonalutveckling Artskillnader Diskussion och slutsats PFOS i Landskrona hamn Effekt på Skarvembryo Slutsats... 9 Referenser... 10

5 1. Inledning 1.1 Bakgrund För att följa upp miljömålet Giftfri miljö och med syfte att följa utvecklingen och variationen av miljögifter, har miljöövervakningsprogram skapats. Ett sådant program är Naturvårdsverkets övervakning av organiska miljögifter och metaller i ägg från sillgrissla (Uria aalge). Att använda fågelägg som bioindikator är en väl använd metod då sjöfåglar som toppkonsumenter exponeras för och ackumulerar en mängd olika ämnen. Äggen kan spegla ackumuleringen av gifterna i honan på grund av en korrelation mellan ackumuleringen i hona och ägg. (Klein et al., 2012) Resultatet av sådan övervakning har gjort det möjligt att följa variationen över tiden för perfluoroktansulfonat, PFOS, i sillgrissleägg från Stora Karlsö, Gotland, östra Östersjön. (Naturvårdsverket, 2008) Det har därför uppkommit intresse ifrån Länsstyrelsen i Skåne och Landskrona stad att följa utvecklingen av miljögifter associerade med belastningen från Landskrona hamn och utreda huruvida utsläpp till Landskrona omnejd påverkar miljön. Våren 2013 samlades det därför in och analyserades skarvägg från en skarvkoloni på ön Gråen utanför Landskrona. Skarven, en toppkonsument, som äter fisk från sin omnejd skulle kunna spegla tillståndet av metaller och organiska miljögifter i Landskrona hamn (Olle Nordell och Pardis Pirzadeh, personlig kontakt) Avgränsning och syfte Vid analys av skarväggen påträffades över 25 olika miljögifter. Efter kontakt med uppdragsgivare och genom övervägande av tidsramen för arbetet bestämdes att fokus lades på en utredning av perfluoroktansulfonat, PFOS, ett ämne som fått stor uppmärksamhet de senaste femton åren och blivit föremål för offentlig debatt. Syftet med denna studie var därför att utreda om Landskrona hamn är mer belastat än andra områden sett utifrån funna PFOS-halter. Det fanns även intresse för utredning huruvida funna halter kan skada skarvembryon och om använd metod är värd att fortsätta med. Uppdragsgivarna ville även ha en beskrivande översikt av PFOS över användningsområden, varifrån det kan tänkas komma och dess miljöpåverkan. 2. Metodik Resultatet från miljögiftsanalysen och däribland PFOS-halterna i skarväggen erhölls från uppdragsgivarna. Dessa data jämfördes med data för PFOS-halter i fågelägg från referensplatser. Lokaler som referensplatser valdes främst från vilken data som fanns tillgängligt om skarvägg från Östersjön. I andra hand valdes lokaler som var så nära Sverige och Östersjön som möjligt med övervakning av skarvägg eller andra havs- eller sjöfåglars ägg. För undersökning av PFOS effekt på skarvembryo erhölls effektdata från annan forskning att jämföra med. Information erhölls från uppdragsgivare samt genom egen sökning i litteratur och databaser. Vid litteratursökning användes till viss del sökning i Web of Knowledge och Google scholar med olika kombinationer av följande sökord: PFOS, perfluorinated, pollution, Baltic Sea, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax carbo sinensis, Uria aalge, herring gull, Landskrona hamn/harbour, chemical properties, properties, embryo, avian, bird, embryo, effect, gränsvärde. Många referenser erhölls genom sökning i funna artiklars referenser och användning av funktionen related topics eller liknande. Vid sökning av screeningdata om PFOS i fågelägg från andra lokaler användes IVL s databaser [http://dvss.ivl.se/dataselect.aspx] samt [http://www3.ivl.se/db/plsql/dvsb_pfos$.startup] med sökning på PFOS, biota, marin, vatten, olika fågelarter. 1

6 3. Landskrona hamn 3.1. Utveckling Landskrona hamn har genomgått stora förändringar sedan 1800-talet fram till 2010-talet. Med hjälp av kartor och flygbilder kan man enkelt se hur mycket både staden och framförallt hamnen har utökats något enormt och det gamla utseendet av hamnen är nästan oigenkännligt (Figur 1). Figur 1. Karta samt flybild av Landskrona hamn sett uppifrån från 1853, till vänster, och 2012, till höger. Ön Gråen är utmärkt på karta från 1853 och dess ihopbyggnad med den konstgjorda Gipsön till söder om Gråen är synligt på flygbild från Ön Gråen Gråen är en drygt 80 hektar stor konstgjord ö utanför Landskrona hamn i Skåne (Figur1). Ursprungligen anlades den som en del i befästningen av Sverige under 1740-talet för att skydda Landskronas djuphamn mot angrepp. Ön är idag sammanbyggd med den då lika stora ( 40 ha) konstgjorda ön Gipsön som återfinns söder om Gråen (Figur 1, t.h.). Här har ett fågelreservat blivit upprättat vilket lockar till sig många häckande fåglar som bland annat Storskarv (Phalacrocorax carbo). (Landskrona historia, 2014; Ekeby Fritids. 2007) 4. Storskarv 4.1. Kännetecken och föda Storskarven, Phalacrocorax carbo, kännetecknas av en långsmal kropp täckt av svart och ibland något vit fjäderdräkt samt med rak näbb med en liten krok längst ut (Figur 2). Den kan bli upp till 1 meter hög med ett vingspann på upp till 1,6 meter. (Jägarförbundet, 2013) Storskarven är en flyttfågel och migrerar till södra Europa och ibland så långt som till Nordafrikas Medelhavskust (Nordén et al., 2013). Den art som häckar på Gråen utanför Landskrona och från vilka äggen plockades är den något mindre underarten Mellanskarv, Phalacrocorax carbo sinensis. (Pardis Pirzadeh, personlig kontakt). Vid vidare benämning av skarv från Gråen kommer Figur 2: Storskarv, Phalacrocorax carbo sp. Foto: Kenneth Johansson. Källa: Storskarv, Phalacrocorax carbo sp. användas såvida inte innehållet kräver en diskussion kring underarter. Storkarven livnär sig på fisk och äter vad som finns tillgängligt i dess närhet i störst 2

7 mängd. (Nordén et al., 2013; Jägarförbundet, 2013). Den kan alltså benämnas som både toppredator och generalist Insamling och analys av ägg Våren 2013 samlade Länsstyrelsen i Skåne och Landskrona stad in 18 storskarvsägg på ön Gråen som skickades till labb för analys. Äggen delades upp i sex analysgrupper med tre ägg i varje. Ett ägg användes för analys av metaller och tennorganiska parametrar och två avvarades för analys av övriga organiska ämnen. Då det visade sig räcka med ett ägg för analys av det sistnämnda fanns ett ägg kvar per grupp. Analysen utfördes 22/4-13 och LOQ, gränsen för detektion vid analys, sattes till 0,1 µg PFOS/g våtvikt. Från analyserade halter gick att erhålla median, medelvärde, standardavvikelse, minimum och maximum för PFOS i skarvägg (Tabell 1). Tabell 1. Halt PFOS i skarvägg i de olika analysgrupperna med median, medelvärde, standardavvikelse, minimum och maximum. Medelvärde och standardavvikelse är beräknat från de fyra grupper i vilka PFOS detekterades över 0,1 µg/g PFOS = LOQ. Enheten µg/g anges på våtvikt. Prov Median Medel Stdev Min Max µg/g vv 0,12 0,13 <LOQ 0,16 0,16 <LOQ 0,145 0,143 0,015 < LOQ 0,16 5. Perfluoroktansulfonat (PFOS) 5.1. Egenskaper Perfluorerad oktansulfonat eller perfluoroktansulfonat, PFOS (CAS: ), hör till perfluorerade organiska ämnen (PFC, perfluorinated compounds) som tillsammans med polyfluorerade organiska ämnen räknas till högfluorerade organiska ämnen. De högfluorerade ämnena karaktäriseras av kolkedjor i varierande längd till vilka Figur 3. Perfluoroktansulfonat. Källa: sulfonic_acid väteatomer är ersatta med fluoratomer. (KemI, 2009; KemI, 2013; UBA, 2009). Bindning mellan kol och fluor är en av de starkaste kovalenta bindningarna och det krävs stora mängder energi för att bryta den (Lau et al. 2007; Peden-Adams, 2009; Rüdel et al., 2011). Till skillnad från de polyfluorerade, i vilka endast en del av väteatomerna är ersatta, är perfluorerande organiska ämnen fullständigt fluorerade, det vill säga, varje väteatom är ersatt av en fluoratom. Perfluorerade organiska ämnen kan även delas in i olika grupper där perfluoroalkylsulfonater (PFAS) är den grupp som PFOS hör till. (KEMI, 2013a) PFOS består av en åtta kol lång kolkedja vilken är fullständigt fluorerad med undantag för en reaktiv sulfonatgrupp, SO 3, i ena änden (Figur 3). Andra molekyler har möjlighet att binda till en sådan sulfonatgrupp vilket kan skapa nya ytaktiva ämnen. Detta resulterar till att PFOS ingår i över hundra olika föreningar som i naturen bryts ner till PFOS (KemI, 2011). I naturen, vid relevanta phvärden, förekommer PFOS i sin anjoniska form och återfinns därför övervägande i vattenfas. Det är en av anledningarna till varför organismer som storskarv, vilkens föda lever i havet, riskerar hög exponering av bland annat PFOS. (Nordén et al., 2013) 5.2. Tillverkning och användning Perfluorerade ämnen förekommer inte naturligt utan har i över 60 år tillverkats av människor för användning i en mängd olika produkter. De är mycket användbara på grund av dess speciella egenskaper som kan resultera i släta och stabila ytor eller ytaktiva ämnen som är vatten-, fett-, och smutsavvisande samt tål höga temperaturer. (KemI, 2013a; Peden-adams, 2009; Rüdel et al., 2011; UBA, 2009; Woldegiorgis et al, 2006) De flesta perfluorerade ämnen tillverkas med hjälp av den polymerisation där C 2 F 2 sammanfogas till längre kedjor (UBA, 2009). Exempel på 3

8 användningsområden är papper, textil-, och läderimpregnering, brandsläckningsskum och rengöringsmedel. Tidig användning av PFOS var just till impregnering, i brandsläckningsskum och rengöringsmedel men på grund av reglering återfinns det numera i hydrauloljor inom flygindustrin, vid förkromning av metall, inom halvledarindustrin och liknande. (UBA, 2009; KemI 2011; KemI, 2013a; Peden-Adams, 2009; Rüdel et al., 2011) Tabell 2. Överblick av användningsområden och kemiska egenskaper av PFOS. Log K ow och löslighet i vatten är estimerade värden (est) på grund av höga ytaktiva egenskaper. (Hazmap, 2014; KEMI, 2013a; Lau et al., 2007; National Toxicity Program, 2013; SciFinder, 2014) Kemisk grupp Användning Löslighet i vatten Log K ow Persistens PFAS (perfluoroalkylsulfonat er) PFC (perfluorerade organiska ämnen) Högfluorerade organiska ämnen Tidigare: impregnering, brandsläckningsskum, rengöringsmedel. Nu: I hydraulolja, vid förkromning, inom halvledarindustrin (25 C) - 3.1x10-3 mg/l (est) - 2.4x10-3 g/l (est) 570 mg/l ±0.862 (est) (halveringstid) -100 dagar (råtta) -150 dagar (apa) >5 år (människa) - 41 år (abiotisk) 5.3. Miljöpåverkan och reglering Då PFOS används i en mängd olika produkter och därför i stora volymer, går det inte att utesluta att utsläpp av dem kan påverka vår miljö. På grund av deras höga stabilitet eller stabila metaboliter (nedbrytningsprodukter), låga, eller ingen, nedbrytningshastighet i naturen, samt toxiska egenskaper, uppfyller de EU s kriterier för PBT-ämnen, persistenta, bioackumulerande och toxiska. Lagring sägs inte ske i fettvävnad då de är vatten- och fettavvisande, utan de binder istället till proteiner och återfinns då i till exempel blodet och levern. (Leu et al., 2007; KemI, 2013a; KemI, 2013b; Rüdel et al. 2011; UBA, 2009). Nordén et al. (2013) menar att fågelägg, och särskilt äggulan, verkar erbjuda en bra miljö för perfluorerade organiska ämnen med en blandning av vatten, proteiner och fett där både molekylernas hydrofoba och hydrofila egenskaper passar in. Därmed har det pågått och fortsätter att pågå mycket arbete för att minska användningen av PFOS och andra perfluorerade ämnen i Sverige, EU och runt om i världen. Den främsta producenten av PFOS, det amerikanska företaget 3M, fasade ut produktionen år 2002 pågrund av rapporter om dess miljöfara och därmed minskade produktion av PFOS globalt sett. Dock fortgick tillverkning av andra perfluorerade ämnen, en del för att ersätta PFOS. (Lau et al., 2007; Rüdel et al., 2011; UBA, 2009) De perfluorerade organiska ämnena blev inkluderade i listan över POP s-ämnen, persistent organic pollutants, långlivade organiska föreningar, vid Stockholmskonventionen år PFOS återfinns även i Kemikalieinspektionens prioriteringsguide, PRIO (KemI, 2014). Därtill har halterna av PFOS i olika organismer blivit övervakade sedan många år tillbaka och man har upptäckt att mängderna har ökat sedan de första mätningarna (Figur 2). Användning av PFOS och ämnen vars nedbrytningsprodukter är PFOS blev begränsad inom EU de flesta produkter genom beslut om förbud 27 juni 2008 (se även Egenskaper, ursprung och användning). Genom Stockholmskonventionen ligger det även som föremål för total utfasning (UBA, 2009). 4

9 5.4. Förekomst och spridning Trots en stark EU-reglering, svensk reglering och pågående arbete runt om i världen återfinns PFOS i de flesta vattendrag och i organismer på alla trofiska nivåer. Generellt detekteras de högsta koncentrationerna i lever från fiskätande djur levande i tätbefolkade och industrialiserade områden som exempelvis Östersjön. Dock kan även märkbart högre halter bli uppmätta i mindre eller inte alls befolkade områden vilket tyder på att ämnen kan transporteras över stora distanser. (Lau et al., 2007; Rüdel et al., 2010; UBA, 2009; Woldegiorgis et al, 2006) I Sverige har Figur 4. Medelvärde för halt, µg/g våtvikt, av PFOS i silgrissleägg från Stora Karlsö, Gotland, Källa: Naturvårdsverket, 2013 miljöövervakningsprogram och forskning på fisk från svenskt vatten visat hur PFOS är spridd längs hela Sveriges kust i relativt låga halter. Därtill detekteras höga halter i andra toppkonsumenter såsom mink och utter. (KEMI, 2011) Genom Naturvårdsverkets miljöövervakning av PFOS i sillgrissleägg kan man se hur halten har minskat sedan 3M s utfasning och förbud mot användning i vissa produkter år 2008 (Naturvårdsverket, 2013; UBA, 2009). Dock hittar vi fortfarande högre halter i än de som detekterades på 1960-talet (Figur 4). De perfluorerade ämnena sprids till vår miljö genom produktionsprocesser och som rester från den stora mängd produkter som har innehållit eller innehåller sådana ämnen. Det verkar som kommunalt avloppsvatten från privata hushåll är den främsta källan till utsläpp av vattenlösliga perfluorerade ämnen till vattendrag. (UBA, 2009) Kol-fluor bindningen står emot olika nedbrytningsprocesser såsom hydrolys, fotolys och metabolism vilket resulterar till att dessa ämnen inte bryts ned i våra vattenreningsverk. (Lau et al. 2007; Peden-Adams et al., 2009; Woldegiorgis et al, 2006). Då PFOS har hög vattenlöslighet kommer det i huvudsak sluta i vattendrag eller vattenfas och därefter spridas till platser långt ifrån tillverkning eller användning genom olika vattenflöden. (Lau et al. 2007; UBA, 2009). Dock är vetskapen om PFOS biotransformation, transport och spridningsmekanismer inte fullständigt klarlagt (Lau et al., 2007). 6. Referensvärden En del studier har övervakat PFOS i olika delar av landet och i olika matriser (vatten, biota, mark, sediment etcetera) från Östersjön. En del av sådana studier har fokuserat på PFOS-halter i ägg från olika fågelarter. Från IVL s hemsida finns information om de funna PFOS-halterna från Naturvårdsverkets övervakning av ägg från Sillgrissla (Uria aalge), tidigast från1968 och senast från 2001 (Tabell 3). (IVL, 2014) Ett medelvärde på 0,588 µg/g våtvikt år 2011 från samma miljööverakningsprogram finns att erhålla från Naturvårdsverkets hemsida (Naturvårdsverket, 2013). I en studie av Rüdel et al. (2011) plockades ägg från Storskarv (Phalacrocorax sp.) på två lokaler för analys av olika perfluorerade ämnen. De två valda lokalerna för forskningen var utanför ön Heuweise, Tyskland, i Östersjön och från Elbe flodmynning vid Haseldorf. Även här fanns tillgänglig data för median, medel, standardavvikelse, minimum och maximum-halter (Tabell 3). I en annan studie av Rüdel et al (2010) finns ett medianvärde för PFOS-halter i ägg från Gråtrut (Larus argentatus), även de plockade på ön Heuweise i Östersjön år 2008 (Rüdel et al., 2010). Vid Örebro universitet har halter av perfluorerade ämnen i ägg från Gråtrut och Storskarv från Vänern blivit uppmätta (Tabell 3). Av alla perfluorerade organiska ämnen återfanns PFOS i högst koncentrationer. 5

10 Tabell 3 Sammanställning av µg PFOS/g våtvikt ägg från olika fågelarter från olika lokaler och år. Art Median Medel Standardavvikelse Minimum maximum År Lokal Storskarv (Phalacrocorax carbo sinensis) Storskarv (Phalacrocorax carbo sinensis) Storskarv (Phalacrocorax sp.) Storskarv (Phalacrocorax sp.) Sillgrissla (Uria aalge) Gråtrut (Larus argentatus) Gråtrut (Larus argentatus) 0,145 0,1425 0,0146 < LOQ 0, ,552 [--] [--] 0,419 1, ,048 0,09 0,11 0,014 0, ,4 0,54 0,445 0,1 1, Gråen (denna studie) Vänern Östersjön (ön Heuwiswe) Elbes mynning (Haseldorf) 0,58 0,6 0,077 0,52 0, Stora Karlsö 0,292 [--] [--] 0,0385 0, ,06 [--] [--] [--] [--] 2008 Vänern Östersjön (ön Heuwiswe) 7. PFOS effekt på organismer 7.1. Generellt PFOS toxikologiska effekter på olika organismer har blivit undersökt i ett flertal studier, många med möss som försöksdjur (Lau et al. 2007). Ämnet har bland annat visats vara hormonstörande genom att minska aktiviteten för enzymet Aromatas, ett P450 enzym vilket omvandlar testosteron till östrogen. Därmed kan en sådan exponering öka olika testosteronhalter i organismer men effekten beror på vilken organism det rör sig om. Det har även visats vara kroniskt giftigt och giftigt för vattenlevande organismer samt reproduktionsstörande (KemI, 2013b; UBA, 2009). Exempel på skador är förstorad lever och högre kolesterol i organismer exponerade för högre doser (Hazmap, 2014). Information om PFOS s effekt på fåglar är en aning begränsad och varierande; En del effektdata finns att erhålla men endast ett fåtal rörande Storskarven och dess ägg. Andra liknande studier har istället undersökt PFOS effekt på bland annat tamhöns som Leghorn (Gallus gallus), gråtrut (Larus argentatus), vitstrupig vaktel Colinus virginianus, gräsand (Anas platyrhynchus). (Lau et al., 2007; Molina et al., 2006; Nordén et al., 2013) 7.2. Embryonalöverlevnad Laborativa experiment har visat hur perfluorerade ämnen stressar levern och dess förmåga att bryta ner fett i olika organismer. Vid en dos på 1 µg PFOS/g ökar fettmetabolismen då perfluorerade ämnen liknar kroppens egna fettsyror. Detta kan innebära att embryon blir av med viktigt fett som behövs för överlevnad samt att det kan bli en ökad produktion av fria radikaler vilket kan resultera i oxidativ stress och celldöd. Forskning vid Örebro Universitet demonstrerar en 60 % embryoöverlevnad för Skarv vid en koncentration av 10 µg/g PFOS. (Miljöforskning, 2009; Nordén et al., 2012) Därtill finns LD 50 värden för unga gräsänder och vitstrupig vaktel efter åtta dagars exponering att erhålla från i en studie av Molina et al. (2006) (Tabell 4). Molina et al. (2006) kom även fram till en LD 50 på 4,9 mg/kg ägg våtvikt vid in ovo exponering av Leghorn (Tabell 4) Embryonalutveckling Ytterligare undersökningar om PFOS s effekt visar hur embryoexponering ger upphov till reproduktions- och utvecklingseffekter såsom låg födelsevikt, strukturella defekter, försenad utveckling samt ökad fosterdödlighet. (Peden-Adams et al., 2009) Som exempel har man vid en 6

11 exponering av 3µg/g PFOS i tamhöns sett effekter på embryonalutvecklingen (Miljöforskning, 2009). Därtill kan man vid in ovo exponering av Leghorn, finna en LOAEL, lägsta observerade toxiska effekt (lowest observed adverse effect level) på 0,1 mg/kg ägg våtvikt (Tabell 4) (Molina et al., 2006). I en studie av Peden-Adams et al. från 2009 utreds reproduktions- och utvecklingseffekter ytterligare för G. gallus embryon exponerade för PFOS [1, 2,5 och 5 µg/g (mg/kg) våtvikt ägg]. Valda effektmått under den undersökningen var bland annat på kläckningshastighet, missbildningar, överlevnad, lemmått och vikt. Resultaten som följde var: Ingen effekt på kläckningshastighet, ökad mjältmassa för alla koncentrationer av PFOS, ökad levermassa för 2,5 och 5 µg/g våtvikt, ökad kroppslängd vid 5 µg/g våtvikt samt ökad frekvens av hjärn-asymmetri vid alla koncentrationer (Tabell 4). Tabell 4. Toxikologiska effekter av PFOS i olika organismer och koncentrationer. Halt [µg/g] Art Effekt Referens 150 Nykläckt, Anas platyrhynchus LD50 8 dagar Molina et al Nykläckt, Colinus virginianus LD50 8 dagar Molina et al Skarvägg (Phalacrocorax sp.) 60 % embryoöverlevnad Miljöforskning, Leghorn (höna), Gallus Peden-Adams et Ökad kropplängd (hjässa - bakdel). gallus al ,9 in ovo, Gallus Gallus LD50 Molina et al Tamhöns, Gallus sp. Effekter på embryonalutveckling Miljöforskning, ,5 Leghorn, Gallus gallus Ökad massa för mjälte och lever. Ökad Peden-Adams et frekvens av hjärn-assymetri al Tamhöns, Gallus sp. 0,1 in ovo, Gallus Gallus Ökad fettmetabolism, associerad viktminskning LOAEL, (lowest observed adverse effect level) Nordén et al., 2012 Molina et al Artskillnader Det förekommer emellertid variation rörande arters känslighet vid exponering av PFOS och andra perfluorerade organiska ämnen. Detta är förmodligen på grund av de toxikokinetiska skillnaderna (absorption, distribution, transformering och eliminering) emellan olika arter. (Miljöforskning, 2009; Nordén 2013). I en grupp av Höns, Gråtrut och Skarv visar sig skarven vara den minst känsliga (Miljöforskning, 2009). Molina et al. (2006) har även funnit att höns är mer känslig för PFOS än den vitstrupiga vakteln och gräsand. Dessutom är mekanismen för detoxifiering troligtvis inte är fullt lika utvecklad för ett embryo som för en nykläckt (Molina et al., 2006). Detta måste hållas i åtanke vid jämförelse av effektdata från forskning gällande olika arter. 7

12 8. Diskussion och slutsats 8.1. PFOS i Landskrona hamn För jämförelse av PFOS-halter från olika lokaler valdes att använda medianvärden då det vid vissa lokaler är stor skillnad på medelvärden och median samt att medelvärden inte kunde erhållas från alla studier (Tabell 3). Vid en överblick kan man se att PFOS-halterna från olika lokaler och fågelarter skiljer sig åt en aning. Högst koncentrationen för erhållen data är uppmätt i skarvägg från Vänern och är 11 gånger så hög än den lägsta halten i skarvägg från Heuweise Halterna i skarvägg från Gråen lägger sig med en koncentration på 0,145 µg/g vv. som tredje lägsta vid jämförelse av alla referenslokaler. De lokaler som uppmäter högre halter är i ägg från Storskarv och Gråtrut vid Vänern, Storskarv vid Elbes mynning samt i Sillgrissleägg från Stora Karlsö. I studien av Nordén et al. (2013) anses halten på 0,552 µg PFOS/g vv vara hög. Därtill har Rüden et al. (2011) i sin egen studie dragit slutsatsen att PFOS-halter generellt sett är lägre i marin miljö än i limnisk miljö. Detta skulle kunna förklara de höga halter funna i Vänern och eventuellt i Elbe men det förklara inte högre koncentrationer i Stora Karlsö. Koncentrationen PFOS i skarvägg från Gråen är en faktor 4 lägre än i sillgrissleägg från Stora Karlsö. En jämförelse med den enda referenslokalen med Storskarv från Östersjön (Heuweise) visar på högre halter från Gråen med en faktor 3. Sammanfattningsvis är funna PFOS-halter från Gråen en aning högre än halter uppmätta i lokaler från Östersjön men vid en jämförelse med alla sex referenslokaler förekommer halterna som tredje lägsta. Vid en jämförelse av de olika variationerna av PFOS-halter mellan Gråen och referenslokalerna ligger funna halter, 0,12-0,16 µg/g vv (Tabell 1), inom variationerna från alla referenslokalerna (Tabell 3). Därmed verkar Landskrona hamn inte vara mer påverkad av PFOS än de referenslokaler nämnda i denna studie. Därtill, för att minska risken för feltolkningar vid jämförelser av data finns det behov av att övervaka halter i skarvägg på många fler lokaler i Östersjön än i de två nämnda här. Ett problem som uppstår vid fortsatt övervakning av ägg från Storskarv är att den skiljer sig en aning från andra valda bioindikatorer i tidigare studier såsom Rüdel et al. (2010) och vad som beskrivs i Naturvårdsverkets rapport om utvärdering av sillgrissleägg. Det största problemet är att då Storskarven är en flyttfågel innebär det att halten PFOS möjligen inte speglar den verkliga halten av PFOS i toppkonsumenter från Landskrona hamn. PFOS höga stabilitet gör det möjligt att skarvarna tagit upp PFOS från andra lokaler långt från Sveriges kust. Därför kan det behövas utredning av PFOS-halter i lokaler dit Storskarvarna flyttar under den svenska vintern vilket kan bli både kostsamt och svårt Effekt på Skarvembryo Vad gäller PFOS effekt på skarvembryo kan man vid en jämförelse av effektdata (Tabell 4) se att en PFOS-koncentration på 0,145µg/g våtvikt överskriver ett LOAEL-värde för in ovo-exponering av Gallus gallus. Detta kan därför innebära att skarvembryo påverkas negativt av funna halter. Dock måste skillnader i känslighet emellan arter vägas in vid en sådan jämförelse (8.4. Artskillnader). Då höns har påvisats vara mer känsliga vid exponering av PFOS än skarv är det möjligt att en koncentration på 0,145 µg/g våtvikt inte påverkar Gråens skarvar påtagligt (Molina et al., 2006). Men som Nordén et al. (2013) också beskriver i sin studie med funna värden på PFOS i skarvägg på 0,552 µg/g våtvikt, kan inte en effekt på embryo uteslutas. Några konkreta slutsatser kan därför inte dras utan en grundligare undersökning. Det skulle kunna innebära behov av provtagning, analys och fortsatt övervakning av skarvägg, liknande studien av Peden-Adams et al. (2009): Mätning av olika effektmått såsom överlevnad och vikt på utvecklat embryo. Additiva eller synergistiska effekter av andra perfluorerade ämnen är inte berörda i denna rapport och kan också behöva vidare utredning. På grund av PFOS höga stabilitet och då exponering av PFOS verkar vara svårt att undgå. (Lau et al. 2007; Nordén et al., 2013; Peden-Adams et al., 2009; UBA, 2009; Woldegiorgis et al, 2006). Som sett 8

13 kan det bli transporterat långa sträckor och återfinns i både industrialiserade områden men även på mindre påverkade platser (Lau et al., 2007; UBA, 2009; Woldegiorgis et al, 2006). Därtill bidrar en sådan fortsatt och bred användning av PFOS i Sverige och runt om i världen till svårigheter i att bestämma ursprunget för det PFOS som återfinns i Landskrona hamn. Funna halter från Landskrona hamn överstiger som sett inte halter från andra lokaler i Sverige och Östersjön trots den höga verksamhetsutövningen. Därmed verkar det inte som att det handlar om något punktutsläpp av PFOS från Landskrona hamn. För att minska halter i skarväggen behövs en minskning av produktion och användning globalt sett som har visat sig vara effektivt för att minska halter i sillgrissleägg (Figur 4) Slutsats Funna halter av PFOS utanför Landskrona hamn överstiger inte halter funna i andra lokaler från Sverige och runt om i Östersjön. Vad gäller effekt på skarvembryo kan negativ påverkan inte uteslutas då de överstiger LOAEL-värden för G. gallus, men på grund av artskillnader kan vidare analys vara nödvändigt: Förslagsvis med olika effektmått på utvecklade skarvembryon. Det kan även vara av intresse att fortsätta övervakning av PFOS-halter i skarvägg från Gråen för att ha uppsikt över variationen och kontrollera att halter inte ökar. För vidare studier inom detta ämne kan ytterligare övervakning av skarvägg från fler referenslokaler i Östersjön eller utredning av t.ex. skillnader i proteinhalt mellan ägg från olika arter, komma till god användning. Dock måste man ha i åtanke att skarven som flyttfågel kan vara utsatt för PFOS från lokalen dit det flyttar vid svensk vinter. PFOS höga stabilitet, fortsatt global användning, stor möjlighet till transport via vatten samt då funna halter inte överstiger referenslokalers halter, verkar det röra sig om diffusa källor av PFOS snarare än punktutsläpp. 9

14 Referenser Personlig kontakt Olle Nordell, Miljöförvaltningen Landskrona stad Pardis Pirzadeh, Miljö- och vattenstrategiska enheten, Länsstyrelsen Skåne Vetenskapliga artiklar och rapporter German Federal Environment Agency, Umweltbundesamt (UBA) (2009) Do without per- and polyfluorinated chemicals and prevent their discharge into the environment. Federal Environment Agency, Dessau-Rosslau, Germany. Kemikalieinspektionen (2009). Högfluorerade ämnen i kläder, skor och kemiska produkter ett tillsynsprojekt. Bromma, CM Gruppen AB. Klein, R., Bartel-Steinbach, M., Koschorreck, J., Paulus, M., Tarricone, K., Teubner, D., Wagner, G., Weimann, T. & Veith, M. Standardization of Egg Collection from Aquatic Birds for Biomonitoring A Critical Review. Environ. Sco. Technol. (2012) 46, Lau, C., Anitole, K., Hodes, C., Lai, D., Pfahles-Hutchens, A. & Seed, J. Perfluoroalkyl Acids: A Review of Monitoring and Toxicological Findings. Toxicological sciences (2007) 99(2), Miljöforskning (2009) Smygande gift på spåren. Publicerad i tidningen Miljöforskning 6/ Hämtad: 24/2-14. Molina, E. D., Malander, R., Fitzgerald, S. D., Giesy, J. P., Kannan, K., Mitchell, R. & Bursian, S. J. Effects of air cell injection of perfluorooctane sulfonate before incubation on development of the white leghorn chicken (Gallus Domesticus) embryo. (2006) Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 25, 1: Naturvårdsverket. Undersökningstyp - Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla. Version 1:0 : Nordén, M., Westman, O., Venizelos, N. & Engwall, M. Perfluorooctane sulfonate increases beta-oxidation of palmitic acid in chicken liver. Environ Sci Pollut Res (2012) 19: Nordén, M., Berger, U. & Engwall, M. High levels of perfluoroalkyl acids in eggs and embryo livers of great cormorant(phalacrocorax carbo sinensis) and herring gull (Larus argentatus) from Lake Väners, Sweden. Environ Sci Pollut Res (2013) 20: Peden-Adams, M. M., Stuckey, J. E., Gaworecki K. M., Berger-Rithie, J., Bryant, K., Jodice, G. P., Scott, T. R., Ferrario, J. B., Guan, B., Vigo, C., Boone, J. S., McGuinn, W. D., DeWitt, J. C. & Keli, D., E. Developmental toxicity in white leghorn chockens following in ovo exposure to perfluorooctane sulfonate (PFOS). Reproductive Toxicology 27 (2009) Rüdel, H, Müller, J., Jürling, H. & Schröter-Kermani, C. Retrospective Monitoring of Perfluorinated Compounds in Archived Herring Gull Eggs. Interdisciplinary Studies on Environmental Chemistry Environmental Specimen Bank (2010) s Rüdel, H., Müller, J., Jürling, H., Bartel-Steinbach, M., Koschorreck, J. Survey of patterns, levels, and trends of perfluorinated compunds in aquatic organisms and bird eggs from representative German ecosystems. Environ Sci Pollut Res (2011) 18:

15 Woldegiorgis, A., Andersson, J., Remberger, M., Kaj, L., Ekheden, Y., Blom, L., Brorström-Lundén, E., Borgen, A., Dye, C. & Schlabach, M. Results from the Swedish national screening Programme 2005 Subreport 3: Perfluorinated Alkylated Substances (PFAS). (2006) IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Webbsidor och databaser Gråens historia. Hämtad: 26/2-14. Senast uppdaterad: 29/8-07 Gråens historia. Hämtad: 26/2-14. Hazmap, kemiska egenskaper. Hämtad: 13/2-14. Senast uppdaterad: Februari 2014 IVL, Svenska Miljöinstitutet. [http://dvss.ivl.se/dataview1.aspx?m=biota&from=1849&tom=2011&lan=alla&casnr= ] samt [http://www3.ivl.se/db/plsql/dvsb_pfos$.startup] Storskarv, kännetecken och föda. Hämtad: 26/2-14. Senast uppdaterad: 12/4-13 National Toxicty Program, kemiska egenskaper. F743236E82D58CC5 Hämtad: 3/2-14. Senast uppdaterad: 18/11-13 Naturvårdsverket, statistik PFOS i sillgrissleägg: O/PFOS-i-sillgrissleagg/ Hämtad: 8/3-14. Senast uppdaterad: 10/5-13 Perfluorerande ämnen - Hämtad: 11/2-14. Senast uppdaterad: (KEMI, 2013b) Perfluorerade ämnen, PRIO, Kemikalieinspektionen. Hämtad: 22/2-14. Senast uppdaterad: Prioriteringsguiden, PRIO, Kemikalieinspektionen aspx Hämtad: 21/2-14. Senast uppdaterad: 27/4-14 SciFinder, kemiska egenskaper. https://scifinder.cas.org/scifinder/view/scifinder/scifinderexplore.jsf + CAS nr ( ). Hämtad: 22/2-14. Senast uppdaterad:

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Riskfraser för utfasningsämnen R45 Kan ge cancer R49 Kan ge cancer vid inandning R46 Kan ge ärftliga genetiska

Läs mer

ÄR DET FARLIGT ATT VALLA SKIDOR? Helena Nilsson MTM Forskningscentrum Örebro universitet

ÄR DET FARLIGT ATT VALLA SKIDOR? Helena Nilsson MTM Forskningscentrum Örebro universitet ÄR DET ARLIGT ATT VALLA SKIDOR? Helena Nilsson MTM orskningscentrum Örebro universitet Allt började med ett telefonsamtal.. VAD HAR SKIDLANDSLAGET MED LUORKEMIKALIER ATT GÖRA? VAD ÄR ETT MILJÖGIT? Persistent

Läs mer

Fortsatt anpassning av övervakning

Fortsatt anpassning av övervakning Fortsatt anpassning av övervakning - som följd av tillämpning av EU-gemensam lagstiftning Ann-Karin Thorén Havs- och vattenmiljöenheten Granskning av MS förvaltningsplaner och (åtgärdsprogram) EU-kom ber

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI Vem vill äta giftig fisk? Maria Ingmar Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Fisk är både gott och nyttigt

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

Bin, bidöd och neonikotinoider

Bin, bidöd och neonikotinoider Bin, bidöd och neonikotinoider Ola Lundin PhD, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekologi, Uppsala Örebro 2014-11-05 Bin och pollinering 87 av 115 de globalt sett största grödorna

Läs mer

Miljögifter i odlingslandskapet

Miljögifter i odlingslandskapet Miljögifter i odlingslandskapet Miljöövervakning av växtskyddsmedel Jenny Kreuger, Bodil Lindström, Therese Nanos, Martin K. Larsson & Ove Jonsson SLU Miljöövervakningsdagarna 2013 Tällberg 2013-10-02

Läs mer

Miljögifter i livsmedel intag och halter

Miljögifter i livsmedel intag och halter 2013-09-18 Ren Åker Ren Mat Miljögifter i livsmedel intag och halter Procentuell andel av intaget av miljögifterna dioxin och dioxinlikande PCB från mjölk, ägg och kött respektive fet Östersjöfisk A. Från

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

PFOS i den svenska miljön

PFOS i den svenska miljön i den svenska miljön Karin Norström IVL Svenska miljöinstitutet Vad är? Bakgrundshalter av och PFOA i miljön Punktkällans påverkan RE-PATH ett forskningsprojekt mellan IVL och Swedavia Hur exponeras vi

Läs mer

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga Kemikaliekontroll på företaget En vägledning för inköpare och miljöansvariga 1 Innehåll Giftfri miljö ett miljömål i Göteborg...3 Reach EU:s kemikalielag...5 Hur förhåller sig miljömålet till Reach?...6

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Läkemedel och miljö Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Informationen är framtagen av miljösamordnare HSF och Miljöenheten, granskad av Läkemedelskommittén Landstinget Sörmland

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten. Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.

Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten. Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv. Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.se Skillnad på fara och risk! Många bekämpningsmedel kan ge hälsoeffekter

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

PFAS och PFOS - problem i vatten. Karin Norström

PFAS och PFOS - problem i vatten. Karin Norström PAS och POS - problem i vatten Karin Norström Terminologi PAS C n 2n+1 R PAAs PASs -SO 2 ASAs -SO 2 NH 2 PAs -CO Ytterligare fluorämnen (toh etc)... PCAs -COOH/-COO - PSAs SO 3 H/-SO 3 -.. POS C 8 17 SO

Läs mer

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet?

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Katja Hagström Yrkeshygieniker, ekotoxikolog, FilDr Örebro Universitetssjukhus katja.hagstrom@orebroll.se Disposition Bakgrund Flödet i samhället av läkemedel och

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Om varor som faror om en hållbar kemikaliepolitik

Om varor som faror om en hållbar kemikaliepolitik Om varor som faror om en hållbar kemikaliepolitik Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Ordförande European Environmental Bureau Vi klarar inte målet om en Giftfri miljö Utmaning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget sid 1(5) 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget 1.1 Produktbeteckning: Modellera Artikelnummer: 10212 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Svensk miljöklassificering av läkemedel

Svensk miljöklassificering av läkemedel Svensk miljöklassificering av läkemedel Innehållsförteckning Bakgrund 3 Hur kommer läkemedelssubstanser ut i miljön? 4 Miljörisk och miljöfara 4 Hur bedöms miljörisken? 5 Hur bedöms miljöfaran? 6 Nedbrytning

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Kemikalier: Vän eller fiende?

Kemikalier: Vän eller fiende? Kemikalier: Vän eller fiende? Anna Beronius Christina Rudén, Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur Mjuk

Läs mer

Maskinglastermometer Typ 32, V-form

Maskinglastermometer Typ 32, V-form Mekanisk temperaturmätteknik Maskinglastermometer Typ 32, V-form WIKA datablad TM 32.02 fler godkännanden finns på sidan 5 Användningar Kan användas universellt Maskintillverkning Tillverkning av tankar

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om PCB i byggnader Göran Eriksson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter?

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Christina Rudén Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Blandningszoner vad är det och behöver vi dem? Några svar men också frågor

Blandningszoner vad är det och behöver vi dem? Några svar men också frågor Blandningszoner vad är det och behöver vi dem? Några svar men också frågor Direktiv 2008/105/EG (19) I närheten av utsläpp från punktkällor är föroreningskoncentrationerna i regel högre än miljökoncentrationerna

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Ytterligare Handelsnamn Gäller även för följande materialnummer: : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2 Relevanta

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Vetenskap som underlag för åtgärder mot övergödning

Vetenskap som underlag för åtgärder mot övergödning Vetenskap som underlag för åtgärder mot övergödning Bo Gustafsson bo.gustafsson@su.se www.balticnest.org Östersjön 9 kustländer Area = 420 000 km 2 Medeldjup = 50 m Maxdjup= 459 m Relativt stort mynningsområde

Läs mer

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö 1 "Service Life Assessment of Harbor Structures Case studies of chloride ingress into concrete structures and sheet piling corrosion rates" Metoder och verktyg för förebyggande underhåll av hamnanläggningar

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

PFAS ämnens spridning och effekt i Arlandaområdet. Tomas Viktor, 2015-03-24

PFAS ämnens spridning och effekt i Arlandaområdet. Tomas Viktor, 2015-03-24 Provtagning Arlanda Valloxen Horssjön Håtuna Kättstabäcken Halmsjön Märstaån Steningeviken Botele udd Skarven Rosersbergviken vatten fisk Görväln PFOS-belastning PFOS (kg/år) PFASs (kg/år) referens Broby

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2003-07-22 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 2006-01-06 Sida: 1 1. NAMN PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2003-07-22 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 2006-01-06 Sida: 1 1. NAMN PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2003-07-22 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 2006-01-06 Sida: 1 1. NAMN PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Rengöringsmedel Leverantör: MOAB Produkter AB Postadress: Box 73,

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Borttagning av läkemedelsrester i renat avloppsvatten

Borttagning av läkemedelsrester i renat avloppsvatten Borttagning av läkemedelsrester i renat avloppsvatten Bakgrund: Aqua-Q är ett svenskt Cleantech SME från Stockholm och deltar i olika tillkämpade forskningsprojekt, finansierade genom EU bidrag. Bolaget

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation Volontärutbildning Modul 1: Introduktion / Motivation Välkommen och program för dagen MODUL 1: Introduktion / Motivation Mål med utbildningen Introduktion Energi och klimatförändringar Klimatförändringar

Läs mer

Giftfria båtbottenfärger visar sig vara giftiga

Giftfria båtbottenfärger visar sig vara giftiga Giftfria båtbottenfärger visar sig vara giftiga För att minska spridningen av gifter i det kustnära ekosystemet infördes förbjud mot att sälja båtbottenfärger med gifter som bekämpningsmedel för användning

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Marine biological and oceanographic climate data in Swedish Lifewatch

Marine biological and oceanographic climate data in Swedish Lifewatch Marine biological and oceanographic climate data in Swedish Lifewatch Swedish Lifewatch hearing 3 December, 2013 Bengt Karlson bengt.karlson@smhi.se SMHI, Research & development, oceanography Sven Källfeldts

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

PFOS, Perfluoroktansulfonat - förekomst och användning i Göteborg

PFOS, Perfluoroktansulfonat - förekomst och användning i Göteborg PFOS, Perfluoroktansulfonat - förekomst och användning i Göteborg Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg 2005 ISSN 1401-243X ISRN GBG-M-R- -06/08 -SE R 2006:8 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR!

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

NatiOnellt Register över Sjöprovfisken Instruktion för sökning av data och beskrivning av rapporter

NatiOnellt Register över Sjöprovfisken Instruktion för sökning av data och beskrivning av rapporter NatiOnellt Register över Sjöprovfisken Instruktion för sökning av data och beskrivning av rapporter Uppdaterad 2012-03-02 OBSERVERA! Vid publicering av data och resultat refereras till NORS Nationellt

Läs mer

Läkemedel i avloppsvatten. Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH

Läkemedel i avloppsvatten. Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH Läkemedel i avloppsvatten Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH Rester av läkemedel i avloppsvatten Svårnedbrytbara Oftast vattenlösliga Kan vara biologiskt aktiva Kan

Läs mer

Framtidens översvämningsrisker

Framtidens översvämningsrisker -1-1 Framtidens översvämningsrisker Bakgrund Med början våren driver SMHI med medel från Länsförsäkringars Forskningsfond forskningsprojektet Framtidens Översvämningsrisker. Projektet skall pågå till och

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Omgivningspåverkan / recipentstatus. Michael Gilek, Ekotoxikologi. Konferens i Stockholm, 15-17 augusti 2007. Michael Gilek. www.sh.

Omgivningspåverkan / recipentstatus. Michael Gilek, Ekotoxikologi. Konferens i Stockholm, 15-17 augusti 2007. Michael Gilek. www.sh. Omgivningspåverkan / recipentstatus Michael Gilek michael.gilek@sh.se Hantering av förorenade sediment och muddermassor Nyköping, 18 april, 2007 Michael Gilek, Ekotoxikologi Reglering av kemikalier i Europa

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad)

SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad) Flexolub -A1 Sida 1 av 2 SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad) Flexolub -A1 Uppladdat säkerhetsdatablad SD_Flexolub-A1_swedish rev 1.pdf Utgivningsdatum

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Ytterligare Handelsnamn Gäller även för följande materialnummer: : 791442; 505534; 505532 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

År 2013 publicerades ett försök att bryta ned metodiken för planetära gränsvärden till ett svenskt perspektiv.

År 2013 publicerades ett försök att bryta ned metodiken för planetära gränsvärden till ett svenskt perspektiv. Syfte/Bakgrund Syftet med detta dokument är att sammanställa information som rör biologisk mångfald från två vetenskapliga studier kopplade till planetära gränsvärden, och att samtidigt beskriva den svenska

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Skanska i Sveriges kemikaliekrav

Skanska i Sveriges kemikaliekrav Skanska i Sverige 1 (10) Skanska i Sveriges kemikaliekrav Produkter (kemiska produkter och byggvaror) skall vara kontrollerade gentemot Skanska i Sveriges förbudslista samt Skanska i Sveriges kriterier

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer. Reviderad utgåva 2

Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer. Reviderad utgåva 2 Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer Reviderad utgåva 2 RAPPORT 5908 DECEMBER 2008 Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer Kunskapsläge

Läs mer