Årsplan 2012 Biståndsarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsplan 2012 Biståndsarbetet"

Transkript

1 Årsplan 2012 Biståndsarbetet FS:S MEDLEMSORGANISATIONER ÄR: FINLANDS SVENSKA BAPTISTSAMFUND FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA FINLANDS SVENSKA PINGSTMISSION r.f. MISSIONSKYRKAN I FINLAND (FRÄLSNINGSARMÉN I FINLAND) (FINLANDS SVENSKA ADVENTKYRKA) SAMARBETANDE ORGANISATION I BISTÅNDSVERKSAMHETEN: MARTYRKYRKANS VÄNNER r.f.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNINING 1. INLEDNING MÅL OCH UPPFÖLJNINGSPLAN ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN HANDLINGSPROGRAMMET FÖR ACCRA OCH STRATEGIN FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING I MOTTAGARLÄNDERNA RISKANALYS OCH PLAN FÖR RISKHANTERING BUDGET UNDERSKRIFT... 8 FS Årsplan 2012 för biståndsarbetet 2

3 1. Inledning Detta dokument ger närmare specifikationer gällande FS biståndsprogram år Vi hänvisar till dispositionsplanen för det bredare perspektivet. 2. Mål och uppföljningsplan För att möjliggöra mätning av den effekt och långtidsverkan som FS:s biståndsprogram får till stånd utgår vi från följande mätarmatris under år För programmets mål har ett antal mätare definierats. Någon genomgående analys av utgångsvärdet för var och en av dessa mätare har inte utförts utan resultaten från 2012 års rapporter förväntas kunna fungera som en relevant utgångspunkt mot vilken de kommande årens utvärdering av resultaten kan ske. I tabellen nedan ses några av dessa mätare. U U1 Utbildning Programmets mål är att fattiga och utsatta grupper skall få tillgång till utbildning på lika villkor oberoende av kön, etnicitet, handikapp och/eller religion. I en del länderna ges grundläggande utbildning till barn som annars skulle ha svårt att få tillgång till sådan. I andra fall handlar det om yrkesutbildning. U1.1 Antalet inskrivna elever på förskolenivå. U1.2 Antal inskrivna elever på grundskolenivå (ungefär 7-15år) U1.3 Antal inskrivna elever på andra stadiet (ungefär 15-19år) U1.4 Antal inskrivna elever inom yrkesstudier eller fortbildande studier U 1.5 Antal studerande inom kortkurser. (studier kortare än 1 år) U1.6 De studerandes könsfördelning, antal kvinnor/män U1.7 Antal handikappade studerande U2 Programmets mål är att fattiga människor skulle få förbättrade utkomstmöjligheter. Detta sker genom yrkesträning i olika form som skall ge bättre möjligheter till anställning eller färdigheter att starta egna företag. U2.1 Antal utexaminerade från yrkesutbildning eller universitetsstudier U2.2 Antal personer som till följd av utbildningen funnit sysselsättning (mäts från och med 2013 U3 Programmets mål är att bidra till en hållbar miljöutveckling genom fokus på att bevara och återställa närmiljön kring projekten. Detta är frågor som reflekteras över kontinuerligt under hela projektcykeln. Bland annat i varje rapport från projekten behandlas frågan. U3.1 Antal projekt där konkreta beslut eller avvägningar fattats utgående ifrån miljöaspekter U3.2 T.ex. antal nyplanterade träd inom miljöarbetet i Tanzania FS Årsplan 2012 för biståndsarbetet 3

4 U4 Programmets mål är att stärka våra lokala samarbetspartners organisation. Stor vikt läggs på god redovisning av projektarbete och transparens på alla nivåer. I varje projekt analyserar vi vår samarbetspartners kapacitet i detta avseende och utreder våra möjligheter att finnas till som en stödande resurs för dem. Förhoppningen och målsättningen är att detta på längre sikt skall kunna bidra till en ökad demokratisering och utveckling av det civila samhället. U4.1 Antal deltagare i ledarskapsutveckling för personer i administrativt arbete U4.2 Antal möten/besöksresor initierat från vår sida där dessa frågor behandlat specifikt H H1 Hälsa Programmets mål är att uppnå en lägre barnadödlighet och förbättring av mödrars hälsa genom rådgivningsverksamhet i hälsofrågor. Barnadödligheten är ett stort problem världen över och genom vårt och våra partners långvariga engagemang har den identifierats som ett område där vi har möjlighet att göra konkreta insatser. H1.1 Uppmätt barnadödlighet i de regioner hälsoprojekt bedrivs (statistik från exempelvis det lokala distriktssjukhuset eller motsvarande) H1.2 Antal barn under 2 års ålder som registreras i vårt hälsovårdsarbete H1.3 Antal kvinnor som deltagit i kurser/förebyggande verksamhet i relation till barnafödande H1.4 Antal barnmorskor, sjukskötare eller Traditional Birth Attendants som erhållit vidareutbildning kring förlossningsrutiner eller vård av spädbarn H2 Programmet mål är att höja kunskapsnivån och medvetenheten om hygien och smittospridning genom undervisning i hälsolära. Samtidigt byggs grunderna för preventiv hälsovård upp. Vikt har lagts vid kompetens och lokalkännedom hos den personal som har hand om denna undervisning. H2.1 Antal deltagare i hälsoundervisning H2.3 Antal skolningstillfällen i hälsolära som hållits i samarbete med lokala statliga vårdinrättningar eller motsvarande. H3 Programmets mål är att öka tillgängligheten på kvalitativ hälsovård och medicin. Likaså att förbättra tillgången till god näring genom livsmedelsdistributionen. Distribution av livsmedel är inte vår huvudsakliga uppgift utan någonting som finns med som en aspekt i några projekt eller i samband med katastrofinsatser. H3.1 Antal patienter som fått vårt H3.2 Antal läkare anställda vid de vårdinrättningar som berörs av programmets verksamhet H3.3 Antal sjukskötare anställda vid de vårdinrättningar som berörs av programmets verksamhet H3.4 Antal övrig medicinsk personal H4 Programmets mål är att distribuera konkreta hjälpmedel för handikappade samtidigt som medvetenheten om de handikappades rättigheter har ökas. Detta är frågor som reflekteras över kontinuerligt under hela projektcykeln. Bland annat i varje rapport från projekten behandlas frågan. FS Årsplan 2012 för biståndsarbetet 4

5 H4.1 Antal projekt där konkreta beslut eller avvägningar fattats utgående ifrån hänsyn till personer med olika typer av handikapp H4.2 Antal handikappade som hjälp inom hälsoverksamheten 3. Åtgärder för att uppnå målen Under 2012 planerar FS att sammanlagt ha 21 projekt utomlands som stöds av Utrikesministeriet. Förutom dessa understöds fem personer via personalbiståndet. FS projekt förverkligas i tre världsdelar i 17 olika länder. Mottagarländer/områden är följande: Asien: Afghanistan, Filippinerna, Indien, Kambodja, Laos, Palestinska områden på Västbanken och Thailand. Afrika: Benin, Burundi, Kenya, Tanzania, Zambia och Zimbabwe Latinamerika: Brasilien, Guyana, Peru och Surinam. Nya projekt under 2012: högstadieskola New Life Academy i Tanzania, projekt för hörselskadade barn i Zimbabwe, rehabiliterande verksamhet för drogmissbrukare i Kenya samt nytt personalbistånd; sjuksvårdsadministration och hälsoundervisning i Peru och ledarskapsutvecklingskurser i bl.a. Tanzania. Vid behov görs under perioden projektplaneringsresor för att rekognosera möjligheter att starta upp ytterligare projekt. Även projektuppföljningsresor kan göras för att utvärdera avslutade projekt. En projektreservering görs för att kunna möta behov uppkomna av plötsliga kriser och förändrade behov. Under 2012 planeras följande inhemska projekt: Kvalitetsutveckling FS, tre informationsprojekt, Evalueringar och Projektplanering. Korta projektbeskrivningar över vart och ett av Frikyrklig Samverkans planerade biståndsprojekt finns inkluderade i dispositionsplanen för Handlingsprogrammet för Accra och strategin för fattigdomsbekämpning i mottagarländerna Parisdeklarationens mål om ägarskap och anpassning och ömsesidigt ansvar förverkligas enligt vår mening väl i den praktiska verksamheten genom det projektansvar som vi låter ligga hos våra samarbetspartners. Vi strävar till att den kontroll FS utövar sker genom den harmoniserade rapportering som beskrivs i vår biståndsmanual. På programnivå skall rapporteringen också möjliggöra en retroaktiv resultatstyrning av kommande projekt. Under 2012 påbörjas en systematisk sammanställning av biståndsprogrammet effekt med hjälp av frågeformulär vi sänder till våra samarbetspartners på fältet. Dessa resultat kommer att fungera som utgångspunkt av vår fortsatta analys av hur vi uppfyller handlingsprogrammet för Accra. 5. Riskanalys och plan för riskhantering Identifiering av risker på projektnivå är inbyggt i projektcykeln. Hanteringen av de risker som upptäcks bygger på den fortgående process som vi har inom var och en medlemsorganisation i FS och dess respektive arbetsgrupper. De regelbundna monitoreringsresorna är ägnade för samma syfte. På FS nivå har en genomgång av riskhantering inletts och processens första utvärderingsfas sker under hösten FS Årsplan 2012 för biståndsarbetet 5

6 6. Budget Frikyrklig Samverkan FS r.f. Årsplan 2012 A. Projektverksamhet En förteckning över projekten med kostnadsförslag Projektkod Projekt, land och namn Finansiering 2012 Budget Statsbidr. Självfinans. Självfin.% 764FSB01 Thailand, Handikapprehabilitering och utbildning ,0% 288FSB04 Zambia, PAPACH ,0% FSB, totalt ,0% 446FSF03 Guyana, Socialt Center ,0% 457FSF07 Surinam, Socialt center ,0% Brasilien, Kapacitetsutveckling Rio de 431FSF08 Janeiro ,0% 625FSF13 Afghanistan, Community Development i Lal ,0% 282FSF16 Tanzania, New life academy ,0% MKF, totalt ,0% 248FSM04 Kenya, Rehabiliteringscenter ,0% 728FSM01 Kambodja, Landsbygdsutveckling ,0% 265FSM05 Zimbabwe, hörselskadade barn ,0% 755FSP19 FSMK, totalt ,0% Filippinerna, Multi-Rural Development Project (MRDP) ,7% 645FSP07 Indien, Skolhem, lågstadie- och yrkesskola ,7% 236FSP24 Benin, Hälsocenter Godomey ,6% 236FSP02 Benin, Hälsocenter Agla ,4% Burundi, Repatriering av återvändande 282FSP04 flyktingar ,4% 745FSP06 Laos, Quest College ,6% 282FSP15 Tanzania, Habari Maalum College ,4% Tanzania, Kibreli Capacity Strengthening 282FSP21 Project ,2% 282FSP20 Tanzania, Nyamahanga Teacher's College ,8% 282FSP04 Tanzania, Nyamahanga Children's Village ,9% FSPM, totalt ,9% 550FSV01 Palestinska områdena, Seeds of hope cultural center ,0% MKV totalt ,0% Projektreserveringar ,0% TOTALT ,0% FS Årsplan 2012 för biståndsarbetet 6

7 B. Projektplanering, evalueringar och resursutveckling Projektkod Projekt, land och namn Finansiering 2012 Budget Statsbidrag Självfinans. Självfin.% 998FSH01 Resursutveckling FS ,0% 998FSH02 Evalueringar ,0% 998FSH03 Projektplanering ,0% TOTALT ,0% C. Personalbistånd Projektkod Projekt, land och namn Finansiering 2012 Budget Statsbidrag Självfinans. Självfin.% 998FSP26 Personalbistånd FSPM, ledarutveckling/kg ,2% 282FSP25 Personalbistånd FSPM, Tanzania/MH ,8% 625FSF14 Personalbistånd MKF, Afghanistan ,0% 625FSF17 Personalbistånd MKF, Peru/ACR ,0% TOTALT ,0% D. Information Projektkod Projekt, land och namn Finansiering 2012 Budget Statsbidr. Självfinans. Självfin.% 998FSH04 Info, hemsida och påverkan ,0% 998FSP27 Info, FSPM ,3% 998FSF16 Info, MKF ,3% ,2% E. Administrativa kostnader (högst 10 % av de totala kostnaderna) Finansiering 2012 Budget Statsbidr. Självfinans. Självfin.% Personalkostnader 0 Kontorskostnader 0 Avskrivningar 0 Andra utgifter TOTALT ,0% Andel av totala kostnaderna 9,8% 0 PROGRAMMETS TOTALA KOSTNADER Finansiering 2012 Budget Statsbidr. Självfinans. Självfin.% TOTALT ,0% Procentuell ökning jämfört med föregående år 0,0% FS Årsplan 2012 för biståndsarbetet 7

8 7. Underskrift FRIKYRKLIG SAMVERKAN FS r.f. Helsingfors den 29 november 2011 Gabriel Grönroos Biståndsledare (från ) FS Årsplan 2012 för biståndsarbetet 8

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod SOS Barnbyar Sverige Organisationsnummer 802405-7815 Ideell förening Vad vill SOS Barnbyar uppnå? Beskriv tydligt

Läs mer

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011 Rapport till Sida för perioden 2009-2011 1 2 Bromma 120509 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för 2009-2011 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sidas årsredovisning 2010 Publicerad av: Sida, 2011 Copyright: Sida Omslagsbild: 2006 Anna Gerrard, Courtesy of Photoshare. Local women in Magu, Tanzania.

Läs mer

Standard för jämställdhetsintegrering

Standard för jämställdhetsintegrering ver. 2015-02-04, s. 1/21 Standard för jämställdhetsintegrering ett verktyg för dig som arbetar med ESF i planering, programskrivande, genomförande, övervakning eller utvärdering på nationell, regional

Läs mer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer Lärarförbundet Att leva och arbeta under hot Som lärare i Colombia är utpressning och dödshot en del av vardagen. En skrämmande vardag. Att hoten är verkliga råder det inga tvivel om. Under 2011 och 2012

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Bistånd genom svenska organisationer

Bistånd genom svenska organisationer 2013:2 Bistånd genom svenska organisationer En översyn av ramavtalssystemet MISSIV DATUM DIARIENR 2013-02-27 2012/98-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-29 UF2012/21821/UD/UP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Oktagonen. Struktur. Verksamhet. Relevans. Målgrupp. Kompetens. Identitet. Omvärlden. System & Finans

Oktagonen. Struktur. Verksamhet. Relevans. Målgrupp. Kompetens. Identitet. Omvärlden. System & Finans Oktagonen Ett verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i enskilda organisationer Målgrupp Struktur Omvärlden Verksamhet Kompetens System & Finans Identitet Relevans Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2014 Copyright: Sida Omslagsbild: Anette Widholm Bolme, I Liberia stöder Sverige upprustning av vägarna på landsbygden. Sedan Bong

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:53

Regeringens skrivelse 2009/10:53 Regeringens skrivelse 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Skr. 2009/10:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2009 Maud Olofsson Nyamko Sabuni (Integrations-

Läs mer

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Capacity Development Sida Working Paper No. 11 Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Juni 2002 Linda Hammarberg Matilda Hultgren Institute of Public

Läs mer

Erfarenheter från Europeiska socialfonden 2007-2013

Erfarenheter från Europeiska socialfonden 2007-2013 Erfarenheter från Europeiska socialfonden 2007-2013 Innehåll Sammanfattning... 4 Uppdrag... 6 Svenska ESF-rådets bidrag till nästa programperiod... 6 Disposition... 6 Resultat och erfarenheter... 7 Tillgänglighet

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI) Förstudierapport Svenska för invandrare (SFI) Viktor Prytz Hultsfreds kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Syfte... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Svenska för invandrare...2

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2012 Copyright: Sida Omslagsbild: IOM/Daniel Desmarais. Haiti drabbades hårt av jordbävningen 2010. Sida har bidragit med ett stort

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar A rsrapporter MKF Missionskyrkan i Finland FMF Fria Missionsförbundet rf FMU Föreningen Missionskyrkans Ungdom och deras samarbetsorganisationer 2013 Utgiven av Missionskyrkan i Finland Elevkåren i högstadiet

Läs mer