SLUTRAPPORT AV GENOMFÖRT PROJEKT MED STÖD FRÅN DEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT AV GENOMFÖRT PROJEKT MED STÖD FRÅN DEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN"

Transkript

1 Enheten för internationellt Utvecklingssamarbete SLUTRAPPORT AV GENOMFÖRT PROJEKT MED STÖD FRÅN DEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN För Migrationsverkets anteckningar Protokollserienummer: Beslutsdatum: Föredragande: Arrangerande organisation Namn: Uppsala kommun Arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning Adress: Kungsgatan Uppsala Organisationsnummer: Postgiro (nytt): Kontaktperson Namn: Lars Jansson Telefonnummer: arbete , mobil Projekt för vilken stöd beviljats (Projektnamn) samt projektets löptid: INTROSAM (ERF 206/2002, N ), löptid: Att uppgifterna i denna redovisning och i den bifogade ekonomiska redovisningen är korrekta intygas: Uppsala Underskrift av projektansvarig projektledare projketledare Lars Jansson Kikki Tiestö Louise Norrman Migrationsverket Huvudkontoret, Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, NORRKÖPING Besöksadress Tegelängsgatan 19A Telefon Telefax E-post Organisationsnr Postgiro

2 Fyll i uppgifterna. Fortsätt gärna på separat blad om utrymmet inte räcker till. Ge en kort sammanfattning av mål, syfte, aktiviteter, effekter och målgrupp såsom de planerades i projektansökan: SYFTE Att projektets målgrupp parallellt med svenskundervisning ska få nödvändigt stöd för att på ett realistiskt sätt kunna planera sitt inträde på den svenska arbetsmarknaden. Att asylsökande under väntetiden på beslut ska få möjlighet att tillägna sig kompetens som underlättar integration i Sverige eller i annat land. Att berörda myndigheter och utbildningsanordnare efter projektets slut samverkar på ett sådant sätt att individen hela tiden är i fokus och upplever sig vara ansvarig för sin egen framtidsplanering. Att snabbt matcha asylsökande och nyanlända flyktingar och invandrare mot den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden MÅL: Att berörda myndigheter hittar juridiskt godkända former för sekretess gällande anställda inom projektet. Att berörda myndigheter och utbildningsanordnare utvecklar gemensamma mallar för kartläggning, handlingsplan och samtycke för deltagare i projektet. Att berörda myndigheter och utbildningsanordnare under projekttiden i samverkan kartlägger och upprättar handlingsplaner för alla som tillhör INTROSAMs målgrupp. Att vid upprättandet av handlingsplan utgå från varje individs särskilda behov av kompetensutveckling och tillsammans med individen besluta om lämplig insats. Att inom INTROSAM samordna och utveckla ett differentierat utbud av arbetsmarknadsinsatser som svarar mot individens behov och mot den efterfrågan och de krav som ställs på svensk arbetsmarknad. Att vid uppföljning av handlingsplan utveckla metoder för samverkan mellan berörda myndigheter och utbildningsanordnare, t.ex. trepartssamtal. Att deltagare i projektet ska erbjudas arbetsmarknadsinformation i form av individuell service och gruppinformationer. EFFEKTMÅL: Att minska samhällets kostnader genom att förkorta tiden från inflyttning till dess att den nyanlände blir självförsörjande. MÅLGRUPPER: Kärnmålgrupp: Personer som är inskrivna i eget boende inom Migrationsverket; som går C-gruppen i Migrationsverkets svenskundervisning, som deltar i Nyby Visions verksamhet eller som har eller vill ha praktik. Volym: ca 50 personer under projekttiden. Introduktionsdeltagare vid kommunens introduktionsbyrå, IBFI; personer som av flyktingssekreterare bedömts vara lämpliga att gå på arbetsmarknadsintroduktion. Volym: Ca 150 personer under projekttiden. 2

3 Yttre målgrupp: Nyanlända invandrare som har för avsikt att bosätta sig i Sverige och som har behov av arbetsmarknadsinformation; personer som vänt sig till AF och som läser SFI eller personer som finns på någon av SFI-skolorna och som vänt sig till INTROSAM. Volym: Går inte att fastställa. AVGRÄNSNING: Till målgruppen hör inte: Personer som uppnått SFI D-nivå, högsta nivå inom SFI. Personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande på heltid. Personer från Introduktionsbyrån som fått en handlingsplan innan projektet startades omfattas ej av momenten "kartläggning" och "handlingsplan". Till projektets arbetsområden hör inte: Att utveckla yrkesspåren inom SFI. Att ansvara för kommunens valideringsprojekt. Vilka aktiviteter har genomförts? INTROSAMs AKTIVITETER Gemensamt arbetslag Projektet har sedan start haft ett gemensamt arbetslag för tidig arbetsmarknadsintroduktion i gemensamma lokaler som letts av två projektledare. Bemanningen har varierat lite över tiden men som mest har projektet haft 11 personer i arbetslaget. Uppsala kommun: 0,5 projektledare, 2,0 arbetsmarknadssekreterare, 2x0,5 lärare sfi Arbetsförmedlingen i Uppsala: 0,5 projektledare, 3x0,5 arbetsförmedlare Migrationsverket i Uppsala: 2x0,5 handläggare Reception/ telefontid, måndag-torsdag, (Ca 700 besök sedan jan-03) Öppen Måndag/ Öppen torsdag, (från 10/4-03 måndagar för hela målgruppen) Tillgång till KAP, (Kundarbetsplats), informationstavla, datorer Praktisk hjälp med jobbsökeri, leta jobb, skriva personliga brev, meritförteckning, etc. Praktisk hjälp med informationssökning på nätet, utbildningar, yrkesinfo/utb.krav, etc. Individuella samtal, återkommande besök för fördjupat stöd Flerpartssamtal Sfi-vägledning, slussning till inskrivningssamtal Praktiksamtal Vid behov gruppinformationer om t.ex. praktik, AT-UND, etc. Bokning av kartläggningstider Bokning till aktiviteter via INTROSAM, yrkesinfo, JSA, etc. 3

4 Inskrivning på Af, uppföljningssamtal, individuell vägledning, frågor om A- kassa, etc. Handläggning av Afs åtgärder, anställningsstöd, praktik, etc. Översättning av betyg Hjälp med värdering av betyg till HSV/VHS, kontakt med Språnget Hjälp med kontakt med C-Vux och yrkesvalidering Arbetsmarknadskurs, obligatorisk för IBFIs deltagare Yrkesinformationer, obligatorisk för IBFIs deltagare, öppen för hela målgruppen Ca 40 personer ur den övriga målgruppen har deltagit (asylsökande, Sfi-elever, Afs sökande och Komvux-studerande). Dessutom har lärare från Vägval, Sfi-spår, Migrationsverkets svenskundervisning deltagit. Af-info för asylsökande inom Migrationsverkets svenskundervisning Af-info, rundvandring och internetgenomgång Totalt 75 personer. (Vägvalsklasser, asylsökande, ingår i Jobbsökarkurser för Sfiklasser) Jobbsökarkurser på INTROSAM och för Sfi-klasser, Ca 80 deltagare. Jobbsökarkurser för asylsökande Grundläggande datakurs för asylsökande Grundläggande datakurser integrerat med jobbsökeri, IBFI/Af-deltagare och Sfi-elever. Totalt antal deltagare i datakurser: 81 Alla aktiviteter passar för hela målgruppen Tack vare samarbete och flexibilitet inom projektgruppen har INTROSAMs aktiviteter kunnat genomföras på olika nivåer samtidigt. En anpassning av nivån har skett löpande efter deltagarnas kunskapsnivå och behov. Kurser och aktiviteter har bl a fungerat som marknadsföring för Öppen Måndag Kvantitativa resultat: Hur många personer har aktivt medverkat i genomförandet av projektet? 1) Anställda: 11 anställda 2) Frivillig medarbetare (utan lön): Ca 15 gästföreläsare bl.a på våra yrkesinformationer 3) Målgrupp (asylsökande, personer med tillstånd) - män: kvinnor: barn: 0 4

5 Hur många personer har nåtts av projektet och/eller dess effekter 1) Anställda: svårt att uppskatta antal. Bl. a. har två gemensamma informationer arrangerats för våra kollegor från Af, Migrationsverket, Introduktionsbyrån och Sfi-undervisningen med ett 70-tal deltagare varje gång. Därutöver har regelbunden återkoppling/information angående projektet hållits på respektive arbetsplats för kollegor. På ledningsnivå har INTROSAM löpande avrapporterats hos respektive partner. 2) Frivillig medarbetare: 0 3) Målgrupp- se ovan. Utöver de som besökt INTROSAM har arbetslaget genom det utåtriktade arbetet nått fler än deltagarna genom jobbsökarkurser i sfiklasser, seminarier och informationer i olika sammanhang. Svårt uppskatta antal personer. - män: - kvinnor: - barn: Hur ofta har projektets målgrupp deltagit i projektarbetet med avseende på: - projektplanering: - genomförande - uppföljning/utvärdering Deltagarna har inte medverkat i projektplanering, genomförande och uppföljning/utvärdering på annat sätt än genom de trepartssamtal m. fl. kontakter som hållits tillsamman med varje medverkande. Arbetslaget har arbetat utifrån open mind och löpande tagit med sig synpunkter och frågeställningar från kontakterna med projektets målgrupper som lyfts in i planeringen framåt. Eftersom syftet med projektet bl.a. varit att utveckla samverkansmetoder mellan myndigheter/sfi-undervisning utgör arbetsgruppen också målgrupp. Arbetsgruppen har deltagit fullt ut i både planering, genomförande och uppföljning/utvärdering. Kvalitativa resultat: Har de kvalitativa målen/syften som sattes upp i projektbeskrivningen förverkligats? INTROSAMs PROJEKTMÅL Att berörda myndigheter hittar juridiskt godkända former för sekretess gällande anställda inom projektet: Nyckeln för samarbetet är den samtyckesblankett som projektdeltagaren skriver under och som ger de anställda inom projektet möjlighet att 5

6 kommunicera om projektdeltagarna. Samtyckesblanketten har godkänts av jurister från Uppsala kommun, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. För att vara eniga om vilka uppgifter som kan lämna till utomstående har alla i arbetslaget tagit del av och skrivit under Uppsala kommuns och Migrationsverkets sekretessinformation. Att berörda myndigheter och utbildningsanordnare utvecklar gemensamma mallar för kartläggning, handlingsplan och samtycke: Arbetslaget har tagit fram mallar för kartläggning, handlingsplan och samtycke. Materialet fungerar för alla parters olika deltagare inom projektet. Projektet har en gemensam databas för registrering av kartläggningar och handlingsplaner. Att berörda myndigheter och utbildningsanordnare under projekttiden i samverkan kartlägger och upprättar handlingsplaner för alla som tillhör INTROSAMs målgrupp: IBFIs, deltagare och Afs sökande/ Sfi-elever kartläggs via INTROSAM. Alla som kartläggs får en handlingsplan. IBFIs sökande registreras i INTROSAMs databas. Afs målgrupp registreras vid behov i Afs datasystem, AIS, annars i INTROSAMs databas. Asylsökande kartläggs på Migrationsverket men deltar på INTROSAMs öppna verksamhet. Att vid upprättandet av handlingsplan utgå från varje individs särskilda behov av kompetensutveckling och tillsammans med individen besluta om lämplig insats: Vid kartläggningssamtalen dokumenteras individens studie- och yrkesbakgrund, önskemål om arbete i Sverige, kunskaper om svensk arbetsmarknad, personliga förutsättningar och planerar därefter tillsammans en lämplig introduktion. Att inom INTROSAM samordna och utveckla ett differentierat utbud av arbetsmarknadsinsatser som svarar mot individens behov och mot den efterfrågan och de krav som ställs på svensk arbetsmarknad: Se sammanställning av INTROSAMs aktiviteter. Att vid uppföljning av handlingsplan utveckla metoder för samverkan mellan berörda myndigheter och utbildningsanordnare, t. ex. trepartssamtal: Alla parter har möjlighet att boka in trepartssamtal via INTROSAMs gemensamma databas. Regelbunden återkoppling till flyktingsekreterare/ekonomihandläggare på IBFI Återkoppling till Sfi-lärare angående Sfi-elever som deltar i INTROSAMs aktiviteter. Att deltagare inom projektet ska erbjudas arbetsmarknadsinformation i form av individuell service och gruppinformationer: Se sammanställning av INTROSAMs aktiviteter. 6

7 Redovisa kortfattat hur Ert projekt har bidragit till att: - öka målgruppens deltagande i verksamheten - öka sysselsättningsgraden för målgruppen ( OV/arbete för asylsökande, praktik/arbete för utlänningar med tillstånd) - förbättrad service till målgruppen- (ex. förkortad handläggningstid, bättre hälsoundersökningar, kvinnor/barns behov uppmärksammas etc.) Tillgänglighet Enkelt för alla deltagare med ett ställe att gå till Generösa telefon/ öppettider (mån-tors, ) Tidsvinst Ingen väntetid för arbetsföra "nya puttar", direktservice genom INTROSAM Tidig kartläggning även för övriga ur målgruppen, t. ex. Sfi-elever med behov att av att träffa Af snabbt Snabb hantering av översättning av betyg för validering av HSV/VHS Tidig info om Språnget/ C-Vux yrkesvalidering Tidig info om INTROSAMs serviceutbud (asylsökande, Sfi-elever) Kvalitetsvinst Snabbt starta processen angående arbete i Sverige Tidig individuell vägledning Tidig arbetsmarknadsinsikt tack vare tidig information om svensk arbetsmarknad Helhetsperspektiv; myndigheterna och svenskundervisningen/sfi samarbetar och ger samma info om krav och möjligheter på svensk arbetsmarknad Brett kontaktnät för alla ur målgruppen, deltagarna träffar handläggare från olika myndigheter på samma ställe, snabbt kontakt med Migra, Sfi, IBFI och Af Språkkompetensen inom INTROSAMs projektgrupp har uppskattas av deltagarna, ofta kan informationen och samtalen föras direkt utan att behöva boka tolk. INTROSAMs projektgrupp hanterar tillsammans åtta olika språk. Hur har de kvalitativa resultaten som uppnåtts kunnat utnyttjas i organisationens verksamhet? Projektet som upphörde sista sept-03 är nu en ordinarie del i verksamheten för respektive parter. Samverkanstanken mellan Uppsala kommun, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen manifesteras av att samlokaliseringen förlängts 6 månader t o m i avvaktan på att det lokala avtalet om överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare 7

8 Erfarenheter Redovisa positiva erfarenheter av projektet samt i vilken utsträckning de mål/syften som sattes upp projektbeskrivningen har förverkligats. Mål/ syfte- se ovan. Samverkan Kunskapsöverföring: Kunskapsöverföringen inom projektet har inneburit en kontinuerlig kompetensutveckling för alla i arbetslaget En större förståelse och respekt för ingående myndigheters olika verksamheter Kunskapsöverföringen har lett till utveckling av den egna verksamheten inom respektive myndighet/ skola Samsyn: Ökad samsyn angående förhållningssätt och arbetsmetoder; samma info till kollegor och deltagare Effektivare arbetssätt: Bättre och snabbare vägledning för ingående myndigheters respektive målgrupper, vi vet vart vi ska vända oss med olika frågor Kortare kommunikationsvägar Bredare kontaktnät Möjlighet till flerpartssamtal med deltagare Möjlighet att samordna och tillsammans genomföra aktiviteter Större flexibilitet, möjlighet till särskilda insatser för olika grupper Samlokalisering: Effektivt för arbetslag, ledning, kollegor och deltagare Enkelt för kollegor, målgrupperna och "övriga intresserade" med ett ställe att hänvisa till Gemensamma öppettider, Reception/ tel-tider Gemensamt bokningssystem för kartläggning, flerpartssamtal och aktiviteter Möjlighet till studiebesök för kollegor, sfi-klasser, andra intresserade Spar resurser Ökad och samlad kompetens Samlad kompetens, personal från Migra, Af, IBFI och Sfi på ett och samma ställe Kunskapsbank när det gäller frågor om asylsökande, nyanlända flyktingar/invandrare, Sfi-studier, validering av yrke/studier, kontaktnät inom området introduktion Effektiv mottagning och servicebedömning för individen, bättre utnyttjande av resurser Kortare kommunikationsvägar för både arbetslag och ledning Resursförstärkning, mindre sårbart Samarbete med Sfi-intagningen; Snabb väg från INTROSAM till Sfi-intagning och tvärtom 8

9 Ökat info-flöde mellan Sfi-intagningen och INTROSAM om elevernas handlingsplaner Kompetensutveckling/ Nätverk Kunskapsöverföring inom arbetslaget och mellan myndigheterna, projektutbildning, intern datautbildning, deltagit i seminarier, varit på olika studiebesök. Nätverk med andra kommuner som har liknande projekt på gång; Botkyrka, Västerås, Gimo, Gävle. Inom kommunen pågår en uppbyggnad av ett kontaktnät med bl. a. C-Vux och valideringen, Lak/Ame/Amk, Vägval, Språnget, Sfi-spåren. Redovisa de negativa erfarenheterna av projektet. (problem eller svårigheter som uppstått under projekttiden. Vilka och varför?) Sekretessfrågan Arbetsgruppen fick inledningsvis ägna mycket tid åt att lösa sekretessfrågan mellan ingående myndigheterna och för dess olika målgrupper. Andra frågor kom i bakgrunden. Jurister från Migrationsverket, Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen har varit involverade i processen och slutligen godkänt arbetssättet. Olika administrativa system och rutiner: Trots ett nära samarbete innebär ingående myndigheters olika interna administrativa system fortfarande en hel del dubbelarbete. Olika arbetskulturer: 50%: Inget stort problem men respektive myndighets olika syn på sekretess när det gäller att ta emot och prata med deltagare, olika syn på när och var man beviljar praktik, hur mycket stöd man ska ge, etc. har krävt en del tid för arbetslaget att hantera. Det har varit svårt att fördela tiden för alla som arbetat 50% i projektet och 50% i ordinarie verksamhet. Fördelning mellan ordinarie verksamhet och projektet: Både personal och ledning från respektive myndighet gick in i projektet utan att ha gjort tydliga avgränsningar om vad som var projektdel och vad som var ordinarie arbete. Oklarheterna har orsakat en hel del överbelastning och otydlighet för projektpersonal och kollegor i ordinarie verksamhet 9

10 Omorganisation i kommunen och arbetsförmedlingen: Omorganisationer inom både Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen har orsakat mycket turbulens och oro under projekttiden. Byte av representanter i styrgruppen: På grund av omorganisationen blev det byte av personer i styrgruppen vilket orsakade en hel del störningar och oro för projektgruppen under en period. Har resultaten och erfarenheterna av projektet kunnat utnyttjas i organisationens ordinarie verksamhet? Hur i så fall? Erfarenheterna från projektet håller nu på att föras in i utvecklingsarbetet av ordinarie verksamhet hos respektive myndighet. Har resultaten och erfarenheterna spridits till andra organisationer, myndigheter, förvaltningar (Migrationsverket, Integrationsverket samt eventuella externa finansiärer undantagna). På vilket sätt? Information har gått ut via artiklar i lokal press, interna personaltidningar. Projektledarna och övrig projektpersonal har deltagit i seminarier, både lokalt och bl. a. på Integrationsdagarna i Tylösand maj-03. Ett nätverk har bildats med andra kommuner som bedriver liknande arbete, t. ex. Gimo, Gävle, Botkyrka, Västerås, Stor-Stockholm. Projektet har tagit emot studiebesök från bl. a. Röda Korset, andra projekt och frivillig organisationer. Finns det en plan för hur resultat och erfarenheter integreras i ordinarie verksamhet? Arbetet pågår med att integrera resultat och erfarenheter i ordinarie arbete. INTROSAM har förlängts 6 månader t o m i avvaktan på att ett lokalt avtal mellan Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen i Uppsala, Migrationsverket i Uppsala m. fl. parter avseende Överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare blir framarbetat och undertecknat. INTROSAMs styrgrupp (under ombildning) fortsätter att leda utvecklingen. 10

11 Uppföljning/Utvärdering På vilket sätt har projektets målgrupp deltagit i projektplanering, genomförande och/eller uppföljning/utvärdering? (Ex. regelbundna möten tillsammans med projektansvariga, enkätundersökning efter genomfört projekt/feedback från målgrupp.) Deltagarna har inte ingått i projektplanering, genomförande och/eller uppföljning/ utvärdering. Hur har projektet följts upp och utvärderats? Arbetslaget har löpande dokumenterat verksamheten och haft regelbundna arbetsoch planeringsmöten samt löpande följt upp verksamheten. INTROSAM har haft en styrgrupp bestående av representanter för ingående myndigheter/verksamheter som sammanträtt 12 gånger (i början tätare mötesfrekvens). Projektet har en extern utvärderare, Midhat Medic som löpande följt och utvärderat genomförandet. Rapporten är klar i februari Denna redovisning ska skickas till: Migrationsverket, Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, Norrköping senast tre månader efter avslutat projekt. Kom ihåg att även redovisa eventuella negativa erfarenheter av och mindre positiva resultat av projektet. De är minst lika intressanta för Migrationsverket/Integrationsverket som de positiva aspekterna. Till denna blankett ska även en ekonomisk redovisning av projektets intäkter och utgifter bifogas. Bifoga även kopior på eventuella tidningsartiklar med anledning av projektet samt uppgifter om annan massmediebevakning (till exempel inslag i radio, TV, publicering på Internet etc.) Migrationsverket vill inte ha in kvitton utan istället en verifikationslista dvs. utdrag från ert ekonomisystem som tydligt visar projektets namn, revisionsår, specifika kostnader, osv. Vi vill även påminna er om att varje projekt skall spara all ekonomisk dokumentation om projektet i fem års tid efter slutfört projekt enligt beslutet (2000/596/EG) om den europeiska flyktingfonden. EU-kommissionen kan fram till detta datum utföra kontroller av projekt finansierade av den europeiska flyktingfonden. 11

12 Enheten för internationellt Utvecklingssamarbete EKONOMISK REDOVISNING Kostnadsspecificering: Se bilaga 1 utfall inkl verifikationslista INTROSAM 2002/2003 från bilaga 2 justerad budget INTROSAM från TOTALA KOSTNADER kr Finansiering: Egen finansiering: kr Medfinansiär kr Arbetsförmedlingen kr Migrationsverket kr Finansierat från europeisk flyktingfond kr (får vara högst 50% av total finansiering) SUMMA kr Rekvisition: Utbetalt från Europeiska flyktingfonden vid start kr Återstår att rekvirera kr Utbetalas till pg

Utvärdering av projekt INTROSAM

Utvärdering av projekt INTROSAM LÅT FRÖET GRO! Midhat Medic, utredare Arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning Uppsala kommun 018-727 16 81 Innehållsförteckning Inledning... 4 Projekt Introsam som utvärderingsföremål... 4 Syfte...

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1(5) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015 MINNESANTECKNING 1(5) Dnr 851-5351-2015 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér 040-25 26 54 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter m.m.)

Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter m.m.) Slutrapportering 37a-medel Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) Slutredovisning av beviljade insatser

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping.

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping. Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed catarina.carlehed@skovde.se 0768-19 49

Läs mer

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc 2006-05-02 \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc EKONOMI Förhållningssätt Ser på klienten som vuxna individer med eget ansvar

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Praktisk yrkesinriktad OS integration Projektbeskrivning 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Huvudmål 4 Delmål 5 Indikatorer 5 Genomförande

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet 2007-02-01 Vårt diarienummer: KS-INAR-2006-01104 Regeringen Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet Inledning Malmö stad ser etnisk mångfald som en tillgång och en möjlighet. Mötet med andra

Läs mer