SLUTRAPPORT AV GENOMFÖRT PROJEKT MED STÖD FRÅN DEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT AV GENOMFÖRT PROJEKT MED STÖD FRÅN DEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN"

Transkript

1 Enheten för internationellt Utvecklingssamarbete SLUTRAPPORT AV GENOMFÖRT PROJEKT MED STÖD FRÅN DEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN För Migrationsverkets anteckningar Protokollserienummer: Beslutsdatum: Föredragande: Arrangerande organisation Namn: Uppsala kommun Arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning Adress: Kungsgatan Uppsala Organisationsnummer: Postgiro (nytt): Kontaktperson Namn: Lars Jansson Telefonnummer: arbete , mobil Projekt för vilken stöd beviljats (Projektnamn) samt projektets löptid: INTROSAM (ERF 206/2002, N ), löptid: Att uppgifterna i denna redovisning och i den bifogade ekonomiska redovisningen är korrekta intygas: Uppsala Underskrift av projektansvarig projektledare projketledare Lars Jansson Kikki Tiestö Louise Norrman Migrationsverket Huvudkontoret, Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, NORRKÖPING Besöksadress Tegelängsgatan 19A Telefon Telefax E-post Organisationsnr Postgiro

2 Fyll i uppgifterna. Fortsätt gärna på separat blad om utrymmet inte räcker till. Ge en kort sammanfattning av mål, syfte, aktiviteter, effekter och målgrupp såsom de planerades i projektansökan: SYFTE Att projektets målgrupp parallellt med svenskundervisning ska få nödvändigt stöd för att på ett realistiskt sätt kunna planera sitt inträde på den svenska arbetsmarknaden. Att asylsökande under väntetiden på beslut ska få möjlighet att tillägna sig kompetens som underlättar integration i Sverige eller i annat land. Att berörda myndigheter och utbildningsanordnare efter projektets slut samverkar på ett sådant sätt att individen hela tiden är i fokus och upplever sig vara ansvarig för sin egen framtidsplanering. Att snabbt matcha asylsökande och nyanlända flyktingar och invandrare mot den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden MÅL: Att berörda myndigheter hittar juridiskt godkända former för sekretess gällande anställda inom projektet. Att berörda myndigheter och utbildningsanordnare utvecklar gemensamma mallar för kartläggning, handlingsplan och samtycke för deltagare i projektet. Att berörda myndigheter och utbildningsanordnare under projekttiden i samverkan kartlägger och upprättar handlingsplaner för alla som tillhör INTROSAMs målgrupp. Att vid upprättandet av handlingsplan utgå från varje individs särskilda behov av kompetensutveckling och tillsammans med individen besluta om lämplig insats. Att inom INTROSAM samordna och utveckla ett differentierat utbud av arbetsmarknadsinsatser som svarar mot individens behov och mot den efterfrågan och de krav som ställs på svensk arbetsmarknad. Att vid uppföljning av handlingsplan utveckla metoder för samverkan mellan berörda myndigheter och utbildningsanordnare, t.ex. trepartssamtal. Att deltagare i projektet ska erbjudas arbetsmarknadsinformation i form av individuell service och gruppinformationer. EFFEKTMÅL: Att minska samhällets kostnader genom att förkorta tiden från inflyttning till dess att den nyanlände blir självförsörjande. MÅLGRUPPER: Kärnmålgrupp: Personer som är inskrivna i eget boende inom Migrationsverket; som går C-gruppen i Migrationsverkets svenskundervisning, som deltar i Nyby Visions verksamhet eller som har eller vill ha praktik. Volym: ca 50 personer under projekttiden. Introduktionsdeltagare vid kommunens introduktionsbyrå, IBFI; personer som av flyktingssekreterare bedömts vara lämpliga att gå på arbetsmarknadsintroduktion. Volym: Ca 150 personer under projekttiden. 2

3 Yttre målgrupp: Nyanlända invandrare som har för avsikt att bosätta sig i Sverige och som har behov av arbetsmarknadsinformation; personer som vänt sig till AF och som läser SFI eller personer som finns på någon av SFI-skolorna och som vänt sig till INTROSAM. Volym: Går inte att fastställa. AVGRÄNSNING: Till målgruppen hör inte: Personer som uppnått SFI D-nivå, högsta nivå inom SFI. Personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande på heltid. Personer från Introduktionsbyrån som fått en handlingsplan innan projektet startades omfattas ej av momenten "kartläggning" och "handlingsplan". Till projektets arbetsområden hör inte: Att utveckla yrkesspåren inom SFI. Att ansvara för kommunens valideringsprojekt. Vilka aktiviteter har genomförts? INTROSAMs AKTIVITETER Gemensamt arbetslag Projektet har sedan start haft ett gemensamt arbetslag för tidig arbetsmarknadsintroduktion i gemensamma lokaler som letts av två projektledare. Bemanningen har varierat lite över tiden men som mest har projektet haft 11 personer i arbetslaget. Uppsala kommun: 0,5 projektledare, 2,0 arbetsmarknadssekreterare, 2x0,5 lärare sfi Arbetsförmedlingen i Uppsala: 0,5 projektledare, 3x0,5 arbetsförmedlare Migrationsverket i Uppsala: 2x0,5 handläggare Reception/ telefontid, måndag-torsdag, (Ca 700 besök sedan jan-03) Öppen Måndag/ Öppen torsdag, (från 10/4-03 måndagar för hela målgruppen) Tillgång till KAP, (Kundarbetsplats), informationstavla, datorer Praktisk hjälp med jobbsökeri, leta jobb, skriva personliga brev, meritförteckning, etc. Praktisk hjälp med informationssökning på nätet, utbildningar, yrkesinfo/utb.krav, etc. Individuella samtal, återkommande besök för fördjupat stöd Flerpartssamtal Sfi-vägledning, slussning till inskrivningssamtal Praktiksamtal Vid behov gruppinformationer om t.ex. praktik, AT-UND, etc. Bokning av kartläggningstider Bokning till aktiviteter via INTROSAM, yrkesinfo, JSA, etc. 3

4 Inskrivning på Af, uppföljningssamtal, individuell vägledning, frågor om A- kassa, etc. Handläggning av Afs åtgärder, anställningsstöd, praktik, etc. Översättning av betyg Hjälp med värdering av betyg till HSV/VHS, kontakt med Språnget Hjälp med kontakt med C-Vux och yrkesvalidering Arbetsmarknadskurs, obligatorisk för IBFIs deltagare Yrkesinformationer, obligatorisk för IBFIs deltagare, öppen för hela målgruppen Ca 40 personer ur den övriga målgruppen har deltagit (asylsökande, Sfi-elever, Afs sökande och Komvux-studerande). Dessutom har lärare från Vägval, Sfi-spår, Migrationsverkets svenskundervisning deltagit. Af-info för asylsökande inom Migrationsverkets svenskundervisning Af-info, rundvandring och internetgenomgång Totalt 75 personer. (Vägvalsklasser, asylsökande, ingår i Jobbsökarkurser för Sfiklasser) Jobbsökarkurser på INTROSAM och för Sfi-klasser, Ca 80 deltagare. Jobbsökarkurser för asylsökande Grundläggande datakurs för asylsökande Grundläggande datakurser integrerat med jobbsökeri, IBFI/Af-deltagare och Sfi-elever. Totalt antal deltagare i datakurser: 81 Alla aktiviteter passar för hela målgruppen Tack vare samarbete och flexibilitet inom projektgruppen har INTROSAMs aktiviteter kunnat genomföras på olika nivåer samtidigt. En anpassning av nivån har skett löpande efter deltagarnas kunskapsnivå och behov. Kurser och aktiviteter har bl a fungerat som marknadsföring för Öppen Måndag Kvantitativa resultat: Hur många personer har aktivt medverkat i genomförandet av projektet? 1) Anställda: 11 anställda 2) Frivillig medarbetare (utan lön): Ca 15 gästföreläsare bl.a på våra yrkesinformationer 3) Målgrupp (asylsökande, personer med tillstånd) - män: kvinnor: barn: 0 4

5 Hur många personer har nåtts av projektet och/eller dess effekter 1) Anställda: svårt att uppskatta antal. Bl. a. har två gemensamma informationer arrangerats för våra kollegor från Af, Migrationsverket, Introduktionsbyrån och Sfi-undervisningen med ett 70-tal deltagare varje gång. Därutöver har regelbunden återkoppling/information angående projektet hållits på respektive arbetsplats för kollegor. På ledningsnivå har INTROSAM löpande avrapporterats hos respektive partner. 2) Frivillig medarbetare: 0 3) Målgrupp- se ovan. Utöver de som besökt INTROSAM har arbetslaget genom det utåtriktade arbetet nått fler än deltagarna genom jobbsökarkurser i sfiklasser, seminarier och informationer i olika sammanhang. Svårt uppskatta antal personer. - män: - kvinnor: - barn: Hur ofta har projektets målgrupp deltagit i projektarbetet med avseende på: - projektplanering: - genomförande - uppföljning/utvärdering Deltagarna har inte medverkat i projektplanering, genomförande och uppföljning/utvärdering på annat sätt än genom de trepartssamtal m. fl. kontakter som hållits tillsamman med varje medverkande. Arbetslaget har arbetat utifrån open mind och löpande tagit med sig synpunkter och frågeställningar från kontakterna med projektets målgrupper som lyfts in i planeringen framåt. Eftersom syftet med projektet bl.a. varit att utveckla samverkansmetoder mellan myndigheter/sfi-undervisning utgör arbetsgruppen också målgrupp. Arbetsgruppen har deltagit fullt ut i både planering, genomförande och uppföljning/utvärdering. Kvalitativa resultat: Har de kvalitativa målen/syften som sattes upp i projektbeskrivningen förverkligats? INTROSAMs PROJEKTMÅL Att berörda myndigheter hittar juridiskt godkända former för sekretess gällande anställda inom projektet: Nyckeln för samarbetet är den samtyckesblankett som projektdeltagaren skriver under och som ger de anställda inom projektet möjlighet att 5

6 kommunicera om projektdeltagarna. Samtyckesblanketten har godkänts av jurister från Uppsala kommun, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. För att vara eniga om vilka uppgifter som kan lämna till utomstående har alla i arbetslaget tagit del av och skrivit under Uppsala kommuns och Migrationsverkets sekretessinformation. Att berörda myndigheter och utbildningsanordnare utvecklar gemensamma mallar för kartläggning, handlingsplan och samtycke: Arbetslaget har tagit fram mallar för kartläggning, handlingsplan och samtycke. Materialet fungerar för alla parters olika deltagare inom projektet. Projektet har en gemensam databas för registrering av kartläggningar och handlingsplaner. Att berörda myndigheter och utbildningsanordnare under projekttiden i samverkan kartlägger och upprättar handlingsplaner för alla som tillhör INTROSAMs målgrupp: IBFIs, deltagare och Afs sökande/ Sfi-elever kartläggs via INTROSAM. Alla som kartläggs får en handlingsplan. IBFIs sökande registreras i INTROSAMs databas. Afs målgrupp registreras vid behov i Afs datasystem, AIS, annars i INTROSAMs databas. Asylsökande kartläggs på Migrationsverket men deltar på INTROSAMs öppna verksamhet. Att vid upprättandet av handlingsplan utgå från varje individs särskilda behov av kompetensutveckling och tillsammans med individen besluta om lämplig insats: Vid kartläggningssamtalen dokumenteras individens studie- och yrkesbakgrund, önskemål om arbete i Sverige, kunskaper om svensk arbetsmarknad, personliga förutsättningar och planerar därefter tillsammans en lämplig introduktion. Att inom INTROSAM samordna och utveckla ett differentierat utbud av arbetsmarknadsinsatser som svarar mot individens behov och mot den efterfrågan och de krav som ställs på svensk arbetsmarknad: Se sammanställning av INTROSAMs aktiviteter. Att vid uppföljning av handlingsplan utveckla metoder för samverkan mellan berörda myndigheter och utbildningsanordnare, t. ex. trepartssamtal: Alla parter har möjlighet att boka in trepartssamtal via INTROSAMs gemensamma databas. Regelbunden återkoppling till flyktingsekreterare/ekonomihandläggare på IBFI Återkoppling till Sfi-lärare angående Sfi-elever som deltar i INTROSAMs aktiviteter. Att deltagare inom projektet ska erbjudas arbetsmarknadsinformation i form av individuell service och gruppinformationer: Se sammanställning av INTROSAMs aktiviteter. 6

7 Redovisa kortfattat hur Ert projekt har bidragit till att: - öka målgruppens deltagande i verksamheten - öka sysselsättningsgraden för målgruppen ( OV/arbete för asylsökande, praktik/arbete för utlänningar med tillstånd) - förbättrad service till målgruppen- (ex. förkortad handläggningstid, bättre hälsoundersökningar, kvinnor/barns behov uppmärksammas etc.) Tillgänglighet Enkelt för alla deltagare med ett ställe att gå till Generösa telefon/ öppettider (mån-tors, ) Tidsvinst Ingen väntetid för arbetsföra "nya puttar", direktservice genom INTROSAM Tidig kartläggning även för övriga ur målgruppen, t. ex. Sfi-elever med behov att av att träffa Af snabbt Snabb hantering av översättning av betyg för validering av HSV/VHS Tidig info om Språnget/ C-Vux yrkesvalidering Tidig info om INTROSAMs serviceutbud (asylsökande, Sfi-elever) Kvalitetsvinst Snabbt starta processen angående arbete i Sverige Tidig individuell vägledning Tidig arbetsmarknadsinsikt tack vare tidig information om svensk arbetsmarknad Helhetsperspektiv; myndigheterna och svenskundervisningen/sfi samarbetar och ger samma info om krav och möjligheter på svensk arbetsmarknad Brett kontaktnät för alla ur målgruppen, deltagarna träffar handläggare från olika myndigheter på samma ställe, snabbt kontakt med Migra, Sfi, IBFI och Af Språkkompetensen inom INTROSAMs projektgrupp har uppskattas av deltagarna, ofta kan informationen och samtalen föras direkt utan att behöva boka tolk. INTROSAMs projektgrupp hanterar tillsammans åtta olika språk. Hur har de kvalitativa resultaten som uppnåtts kunnat utnyttjas i organisationens verksamhet? Projektet som upphörde sista sept-03 är nu en ordinarie del i verksamheten för respektive parter. Samverkanstanken mellan Uppsala kommun, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen manifesteras av att samlokaliseringen förlängts 6 månader t o m i avvaktan på att det lokala avtalet om överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare 7

8 Erfarenheter Redovisa positiva erfarenheter av projektet samt i vilken utsträckning de mål/syften som sattes upp projektbeskrivningen har förverkligats. Mål/ syfte- se ovan. Samverkan Kunskapsöverföring: Kunskapsöverföringen inom projektet har inneburit en kontinuerlig kompetensutveckling för alla i arbetslaget En större förståelse och respekt för ingående myndigheters olika verksamheter Kunskapsöverföringen har lett till utveckling av den egna verksamheten inom respektive myndighet/ skola Samsyn: Ökad samsyn angående förhållningssätt och arbetsmetoder; samma info till kollegor och deltagare Effektivare arbetssätt: Bättre och snabbare vägledning för ingående myndigheters respektive målgrupper, vi vet vart vi ska vända oss med olika frågor Kortare kommunikationsvägar Bredare kontaktnät Möjlighet till flerpartssamtal med deltagare Möjlighet att samordna och tillsammans genomföra aktiviteter Större flexibilitet, möjlighet till särskilda insatser för olika grupper Samlokalisering: Effektivt för arbetslag, ledning, kollegor och deltagare Enkelt för kollegor, målgrupperna och "övriga intresserade" med ett ställe att hänvisa till Gemensamma öppettider, Reception/ tel-tider Gemensamt bokningssystem för kartläggning, flerpartssamtal och aktiviteter Möjlighet till studiebesök för kollegor, sfi-klasser, andra intresserade Spar resurser Ökad och samlad kompetens Samlad kompetens, personal från Migra, Af, IBFI och Sfi på ett och samma ställe Kunskapsbank när det gäller frågor om asylsökande, nyanlända flyktingar/invandrare, Sfi-studier, validering av yrke/studier, kontaktnät inom området introduktion Effektiv mottagning och servicebedömning för individen, bättre utnyttjande av resurser Kortare kommunikationsvägar för både arbetslag och ledning Resursförstärkning, mindre sårbart Samarbete med Sfi-intagningen; Snabb väg från INTROSAM till Sfi-intagning och tvärtom 8

9 Ökat info-flöde mellan Sfi-intagningen och INTROSAM om elevernas handlingsplaner Kompetensutveckling/ Nätverk Kunskapsöverföring inom arbetslaget och mellan myndigheterna, projektutbildning, intern datautbildning, deltagit i seminarier, varit på olika studiebesök. Nätverk med andra kommuner som har liknande projekt på gång; Botkyrka, Västerås, Gimo, Gävle. Inom kommunen pågår en uppbyggnad av ett kontaktnät med bl. a. C-Vux och valideringen, Lak/Ame/Amk, Vägval, Språnget, Sfi-spåren. Redovisa de negativa erfarenheterna av projektet. (problem eller svårigheter som uppstått under projekttiden. Vilka och varför?) Sekretessfrågan Arbetsgruppen fick inledningsvis ägna mycket tid åt att lösa sekretessfrågan mellan ingående myndigheterna och för dess olika målgrupper. Andra frågor kom i bakgrunden. Jurister från Migrationsverket, Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen har varit involverade i processen och slutligen godkänt arbetssättet. Olika administrativa system och rutiner: Trots ett nära samarbete innebär ingående myndigheters olika interna administrativa system fortfarande en hel del dubbelarbete. Olika arbetskulturer: 50%: Inget stort problem men respektive myndighets olika syn på sekretess när det gäller att ta emot och prata med deltagare, olika syn på när och var man beviljar praktik, hur mycket stöd man ska ge, etc. har krävt en del tid för arbetslaget att hantera. Det har varit svårt att fördela tiden för alla som arbetat 50% i projektet och 50% i ordinarie verksamhet. Fördelning mellan ordinarie verksamhet och projektet: Både personal och ledning från respektive myndighet gick in i projektet utan att ha gjort tydliga avgränsningar om vad som var projektdel och vad som var ordinarie arbete. Oklarheterna har orsakat en hel del överbelastning och otydlighet för projektpersonal och kollegor i ordinarie verksamhet 9

10 Omorganisation i kommunen och arbetsförmedlingen: Omorganisationer inom både Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen har orsakat mycket turbulens och oro under projekttiden. Byte av representanter i styrgruppen: På grund av omorganisationen blev det byte av personer i styrgruppen vilket orsakade en hel del störningar och oro för projektgruppen under en period. Har resultaten och erfarenheterna av projektet kunnat utnyttjas i organisationens ordinarie verksamhet? Hur i så fall? Erfarenheterna från projektet håller nu på att föras in i utvecklingsarbetet av ordinarie verksamhet hos respektive myndighet. Har resultaten och erfarenheterna spridits till andra organisationer, myndigheter, förvaltningar (Migrationsverket, Integrationsverket samt eventuella externa finansiärer undantagna). På vilket sätt? Information har gått ut via artiklar i lokal press, interna personaltidningar. Projektledarna och övrig projektpersonal har deltagit i seminarier, både lokalt och bl. a. på Integrationsdagarna i Tylösand maj-03. Ett nätverk har bildats med andra kommuner som bedriver liknande arbete, t. ex. Gimo, Gävle, Botkyrka, Västerås, Stor-Stockholm. Projektet har tagit emot studiebesök från bl. a. Röda Korset, andra projekt och frivillig organisationer. Finns det en plan för hur resultat och erfarenheter integreras i ordinarie verksamhet? Arbetet pågår med att integrera resultat och erfarenheter i ordinarie arbete. INTROSAM har förlängts 6 månader t o m i avvaktan på att ett lokalt avtal mellan Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen i Uppsala, Migrationsverket i Uppsala m. fl. parter avseende Överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare blir framarbetat och undertecknat. INTROSAMs styrgrupp (under ombildning) fortsätter att leda utvecklingen. 10

11 Uppföljning/Utvärdering På vilket sätt har projektets målgrupp deltagit i projektplanering, genomförande och/eller uppföljning/utvärdering? (Ex. regelbundna möten tillsammans med projektansvariga, enkätundersökning efter genomfört projekt/feedback från målgrupp.) Deltagarna har inte ingått i projektplanering, genomförande och/eller uppföljning/ utvärdering. Hur har projektet följts upp och utvärderats? Arbetslaget har löpande dokumenterat verksamheten och haft regelbundna arbetsoch planeringsmöten samt löpande följt upp verksamheten. INTROSAM har haft en styrgrupp bestående av representanter för ingående myndigheter/verksamheter som sammanträtt 12 gånger (i början tätare mötesfrekvens). Projektet har en extern utvärderare, Midhat Medic som löpande följt och utvärderat genomförandet. Rapporten är klar i februari Denna redovisning ska skickas till: Migrationsverket, Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, Norrköping senast tre månader efter avslutat projekt. Kom ihåg att även redovisa eventuella negativa erfarenheter av och mindre positiva resultat av projektet. De är minst lika intressanta för Migrationsverket/Integrationsverket som de positiva aspekterna. Till denna blankett ska även en ekonomisk redovisning av projektets intäkter och utgifter bifogas. Bifoga även kopior på eventuella tidningsartiklar med anledning av projektet samt uppgifter om annan massmediebevakning (till exempel inslag i radio, TV, publicering på Internet etc.) Migrationsverket vill inte ha in kvitton utan istället en verifikationslista dvs. utdrag från ert ekonomisystem som tydligt visar projektets namn, revisionsår, specifika kostnader, osv. Vi vill även påminna er om att varje projekt skall spara all ekonomisk dokumentation om projektet i fem års tid efter slutfört projekt enligt beslutet (2000/596/EG) om den europeiska flyktingfonden. EU-kommissionen kan fram till detta datum utföra kontroller av projekt finansierade av den europeiska flyktingfonden. 11

12 Enheten för internationellt Utvecklingssamarbete EKONOMISK REDOVISNING Kostnadsspecificering: Se bilaga 1 utfall inkl verifikationslista INTROSAM 2002/2003 från bilaga 2 justerad budget INTROSAM från TOTALA KOSTNADER kr Finansiering: Egen finansiering: kr Medfinansiär kr Arbetsförmedlingen kr Migrationsverket kr Finansierat från europeisk flyktingfond kr (får vara högst 50% av total finansiering) SUMMA kr Rekvisition: Utbetalt från Europeiska flyktingfonden vid start kr Återstår att rekvirera kr Utbetalas till pg

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Vetlanda kommun Socialförvaltningen 2005-10-03 Sida 1 (4) Lokal överenskommelse Bakgrund I april 2001 träffades en överenskommelse mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket,

Läs mer

Utvärdering av projekt INTROSAM

Utvärdering av projekt INTROSAM LÅT FRÖET GRO! Midhat Medic, utredare Arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning Uppsala kommun 018-727 16 81 Innehållsförteckning Inledning... 4 Projekt Introsam som utvärderingsföremål... 4 Syfte...

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

UTVÄRDERING AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN II

UTVÄRDERING AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN II BILAGERAPPORT Bilaga 1. Enkät Bilaga 2. Enkätresultat BILAGA 1. ENKÄT Enkät till projektledare för projekt XXX i ERF II 2005-2007 Denna enkät riktar sig till samtliga 55 projekt som beviljats medel från

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen.

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen. 2017-06-20 1 [5] SLUTRAPPORT FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Rapportmallen är till för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Navigator Diarienummer: 2008-3070068 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2008 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Samverkande parter Överenskommelsen bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs Kommun och

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad PROJEKTANSÖKAN Datum: maj 2016 PROJEKTPLAN FÖR Projektbenämning Pilotprojekt Etableringsresurs Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad Projektägare: Jonas Boman. Verksamhetschef

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Ansökan: PTSD-Center. 1. Kontaktuppgifter. Malmö Stad/AGVF: Lars Silverberg Arbetsförmedlingen: Christina Koch Region Skåne: Anders Wallner

Ansökan: PTSD-Center. 1. Kontaktuppgifter. Malmö Stad/AGVF: Lars Silverberg Arbetsförmedlingen: Christina Koch Region Skåne: Anders Wallner Ansökan: PTSD-Center Ansökan ska utgå ifrån Riktlinjer för ansökan (se separat PDF), följa nedanstående rubriker och bestå av max 7 sidor. Underskriftssidan tillkommer. Vid behov kan ansökan kompletteras

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1(5) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

1. Utvecklare Björn Colliander, Integrationsverket informerar. Marja Bergström hälsade samtliga välkomna till dagens möte.

1. Utvecklare Björn Colliander, Integrationsverket informerar. Marja Bergström hälsade samtliga välkomna till dagens möte. Ledningsstaben Birgitta Larsson 2005-04-06 Minnesanteckningar Integrationsutskottet Sammanträdesdag 2005-03-10 Sammanträdesplats Närvarande Frånvarande Inbjudna Landstingshuset Hugo Andersson (c) Lars

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): december 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): december 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): december 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare 1 (5) 2013-01-22 Bilaga 2) Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt auktorisationsvillkor

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Sida 1 av 7 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla i

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-00877 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt vid

Läs mer

KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE. Gäller från och för projekt beviljade av ICLD.

KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE. Gäller från och för projekt beviljade av ICLD. KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE Gäller från 2009-01-01 och för projekt beviljade av ICLD. 2013-03-07 2 Följande krav på redovisning av beviljade medel inom ramen Kommunalt Partnerskap

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014

Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2013-12-06 Rev 2014-01-24 Diarienummer UAN-2013-0567 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet 1

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet 1 2012-06-20 Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 1 Regeringsuppdrag 2012 till myndigheterna Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länsstyrelserna ska i samråd med Sveriges kommuner

Läs mer

DELREDOVISNING FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER

DELREDOVISNING FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER 2017-06-20 1 [5] DELREDOVISNING FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Detta dokument används för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 Sidan 1 av 5 Mall för Projektansökan LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND Datum: 22 juni 2011 PROJEKTPLAN Projektbenämning Snacka sig ur Kommentar [l1]: Projektbenämning

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 2015-02-02 KSL/14/0074 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter SYFTE OCH MÅL Sfi-bas riktar sig

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Namn på Projektet Nytänk Bakgrund Kramfors Kommun har åtagit sig att ta emot ca 60 kvotflyktingar/år. Fr.o.m. deras ankomst till Kramfors startar processen

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning.

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. KOM I JOBB Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt Bobsy (boende, behandling, sysselsättning)

Projekt Bobsy (boende, behandling, sysselsättning) 1 [7] Referens Carin Svensson Mottagare Styrgruppen Slutrapport Projekt Bobsy (boende, behandling, sysselsättning) SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, Besök Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2014 1(9) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2014 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion i skolan - CIS - för utökade insatser mot grundskolan

Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion i skolan - CIS - för utökade insatser mot grundskolan Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer P-0 Östergren 2012-10-29 BUN-2012-0816 Barn- och ungdomsnämnden Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Stimulansmedel till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk 2007

Stimulansmedel till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk 2007 Stimulansmedel till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk 2007 Information Inom ramen för regeringens satsning på utveckling av vården för personer med tungt missbruk har för år 2007

Läs mer

Samarbetsavtal om KRAMI 2015

Samarbetsavtal om KRAMI 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2014-12-04 Diarienummer AMN-2015-0113 Arbetsmarknadsnämnden Samarbetsavtal om KRAMI 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Rutin för elever som behöver extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Praktiska gymnasiet Stockholm.

Rutin för elever som behöver extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Praktiska gymnasiet Stockholm. HT 15 VT 16 Rutin för elever som behöver extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Praktiska gymnasiet Stockholm. Grunden för definitioner och hur rutinen ska se ut för elever på skolan som

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Denna manual har tagits fram som ett komplement till ansökningshandlingarna om bidrag för insatser mot hiv/sti. För att er ansökan ska kunna behandlas

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget

Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget Förslag avseende utveckling av modell för samverkan för individer 16-29 år med särskilda behov 2014-02-28 Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget 1 Innehållsförteckning

Läs mer