Studiehandledningen får kopieras. Studiehandledning till Folkhälsokunskap av Staffan Hultgren, Bonnier Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledningen får kopieras. Studiehandledning till Folkhälsokunskap av Staffan Hultgren, Bonnier Utbildning"

Transkript

1

2 Studiehandledning till Folkhälsokunskap av Staffan Hultgren, Bonnier Utbildning Studiehandledningen omfattar sju studieenheter. Dessa utgår från målet för kursen Folkhälsokunskap. Avsikten är att underlätta bearbetningen av bokens kunskapsinnehåll samt att fördjupa kunskaperna inom området med pedagogiska arbetsformer som t.ex. upplevelsebaserat lärande och reflektion. Detta är arbetsformer som stärker kursens budskap. Studieenheterna är: 1. Vad är hälsa för mig? 2. Folkhälsa och folkhälsoarbete 3. Att arbeta med hälsa 4. Lokalt och nationellt folkhälsoarbete 5. Hälsoutvecklingen i Sverige. Hälsa i arbetslivet. 6. Fysisk aktivitet och folkhälsa 7. Hälsans värdegrund. Förändringsarbete. Projektplanering. Studieenheterna utgår från fyra övergripande nivåer inom folkhälsoarbete: Individ Vad betyder hälsa för mig? Grupp Gruppens betydelse för trivsel och hälsa! Organisation Är en organisation en stödjande miljö för hälsa? Samhälle Bygger vi ett hälsofrämjande samhälle? Studiehandledningen får kopieras. 1

3 Mål för kursen Kursen skall ge kunskap om övergripande faktorer på global och nationell nivå som påverkar hälsan för olika grupper och vilka lagar och konventioner som styr folkhälsoarbetet nationellt och internationellt. Kursen skall även ge kunskap om vanligt förekommande folksjukdomar. Dessutom skall kursen ge kunskaper om vilka insatser som kan stärka hälsan. Efter avslutad kurs skall eleven: - förstå sambandet mellan övergripande faktorer som påverkar hälsan för människor samt förstå konsekvenser av socialgruppstillhörighet, kön och etnicitet i hälsofrågor, - ha kunskap om hur hälsoarbete bedrivs lokalt, nationellt och internationellt, - kunna förklara samband mellan samhällsutveckling och folkhälsa samt känna till lagar och konventioner som styr folkhälsoarbete nationellt och internationellt. SKOLFS 2000:99 Upplevelsebaserat lärande och reflektioner Inom kursen Folkhälsokunskap är det av stor vikt att kursens pedagogiska utformning stärker kursens innehåll. Utbildningen bör genomföras med regelbundna reflektioner som metod för att nå uppsatta utbildningsmål, vilket även kan kopplas till personliga mål, learning by reflection. Avsikten är att lära av varandra genom att sätta egna ord på sin egen nyvunna kunskap samt att skapa utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte, som stärker de teoretiska och praktiska kunskaperna. Kursen bör ta upp och presentera hälsoperspektivet genom upplevelsebaserat lärande, learning by doing. Principen för upplevelsebaserat lärande är att man först tillämpar och därefter fyller på med teori. Genom att uppleva kunskap skapar man även förutsättningar för meningsfulla reflektioner. Reflektionerna hjälper till att sätta egna ord på den nyvunna kunskapen som därmed blir synlig för individen och gruppen. En bra reflektion kommer att präglas av många Aha-upplevelser, dvs. att kursdeltagarna uttalar kunskap istället för att läraren informerar om samma kunskap. Reflektionen kan betraktas som en återspegling av andras ord och handling eller erfarenheter av en upplevelse. Reflektionens grundtanke är att man ser sig själv genom andra. Att komma till tals och att vara en aktiv lyssnare är således några grundkvalitéer som alla bör träna på under kursens inledning. Övningarna kan direkt kopplas till att må bra och att trivas i en grupp. 2

4 Studieenhet 1 Vad är hälsa för mig? Kurslitteratur Hultgren, S. Folkhälsokunskap, Bonnier Utbildning Kapitel 1 och 9 1. Lös uppgift 1 s. 112 och uppgifterna s. 118 i läroboken. 2. Dela in papperet i tre kolumner. Markera i första kolumnen de påståenden som du betraktar som viktiga för din hälsa. Du kan markera hur många påståenden som du önskar. I andra kolumnen markerar du sedan sex påståenden som är allra viktigast för din hälsa. I sista kolumnen kan du rangordna de viktigaste påståendena efter betydelse för din hälsa. a) Motionera regelbundet. b) Leva länge. c) Träna styrka. d) Alternativa träningsformer. e) Se bra ut. f) Hålla min idealvikt. g) Äta rätt mat. h) Alla mina kroppsdelar fungerar bra. i) Aldrig röka. j) Konsumera måttligt med alkohol eller att inte dricka alls. k) Nästan aldrig behöva ta tabletter eller andra mediciner. l) Aldrig lida av några andra sjukdomar än lindriga förkylningar, influensa eller magsjuka. m) Trivas tillsammans med min familj och mina vänner. n) För det mesta känna mig glad. o) Ha ett arbete. p) Känna mig tillfreds med mig själv. q) I allmänhet komma bra överens med andra människor. r) Kunna koppla av och ta det lugnt. s) Trivas med mitt arbete/mina studier och inte uppleva för mycket stress. t) Inte trassla till eller förstora upp saker som händer. u) Att ha en förmåga att anpassa mig till stora förändringar i livet. v) Att jag finns i en trygg omgivning med fasta rutiner Vilka påståenden är naturvetenskapliga respektive beteendevetenskapliga? 4. Vilket perspektiv har du jämfört med gruppen? 5. Sitt i grupper om fyra personer och diskutera likheter och olikheter i synsätt. 3

5 Följande övningar har syftet att alla ska komma till tals och att man blir en aktiv lyssnare. Samtidigt arbetar man med hälsoperspektivet genom upplevelsebaserat lärande med betoning på individens bekräftelse. 6. Varje deltagare får ett blädderblocksblad och fyra olika färgpennor och en blyertspenna. Uppgift: Beskriv din livssituation just nu! Vart är du på väg och vad vill du uppnå? De skrivna bladen sätts upp på väggen, antingen med texten dold genom att man viker upp halva bladet och fäster med tejp, eller med en helt öppen tapetsering. Var och en beskriver sin situation utifrån den egna skissen. 7. Arbeta två och två. Placera två stolar mitt emot varandra. Sök upp någon i gruppen som du inte har pratat med på länge eller kanske inte känner alls. Uppgiften är att beskriva något som du skulle vilja bli bättre på under en minut. Lyssnaren repeterar genom att säga Jag hör att du säger att förfarandet upprepas tre gånger för att sedan byta uppgift med berättare och återberättare. När övningen är klar sätter man sig i en grupp på fyra personer och diskuterar upplevelsen. 8. Placera fem stolar i en tät cirkel. Bilda antal cirklar i rummet beroende på antal deltagare. Berätta något om dig själv som du vet att ingen annan vet. Välj något lagom som känns bekvämt att berätta om. Gruppen sätter själv ribban på nivån. Den som berättar använder och håller i en reflektionsboll och avgör själv när berättelsen är klar. Därefter ger han reflektionsbollen till någon som han är speciellt intresserad av. I denna första del ges ingen kommentar eller frågor till den som berättar, utan ordet får gå runt. Det är helt ok om det blir tyst ibland. Ur tystnaden framträder ofta en ny tanke. Den som har reflektionsbollen bestämmer själv och behåller ordet så länge som det känns bra. Genom att undvika kommentarer och frågor så förstärks budskapet. Det är alltför lätt att prata sönder värdefulla tankar. När processen är klar så kan man tillåta popcorn, dvs. fria tankar och kommentarer. 4

6 Studieenhet 2 Folkhälsa och folkhälsoarbete Kurslitteratur Hultgren, S. Folkhälsokunskap, Bonnier Utbildning. Kapitel 1 och Lös uppgifterna s. 11 och s. 16 i läroboken. 2. Reflektion Innan övningen har var och en läst kapitel 1 och 2 och valt ett eget fördjupningsområde. Placera fyra stolar mot varandra, dvs. två och två, så att personerna sitter mitt emot varandra. Vid övningen kan man använda reflektionsbollen. Person 1 reflekterar med egna tankar kring ett eget valt område. I denna övning är det av största vikt att man reflekterar över innehållet utan att berätta om innehållet. Försök att lyfta tanken till en övergripande dimension. Personen mittemot lyssnar tills person 1 anser sig vara klar. Därefter reflekterar person 2 över det som person 1 har sagt och kan begära förtydliganden eller Vad menar du med Själv ser jag det så här Håller med om eller Håller inte med om Utveckla gärna din tanke med Under denna process har person 1 reflektionsbollen och bestämmer över samtalets utveckling. De två andra personerna lyssnar på samtalets utveckling. Person 1 avgör när samtalet är slut och skickar bollen till nästa person som reflekterar över sitt valda område. 3. Därefter bildas grupper så att fyra olika valda fördjupningsområden från kapitel 1 och 2 finns representerade. En ny reflektionsomgång enligt ovan genomförs. 4. När reflektionen är klar så har gruppen en allmän diskussion om hur man upplever samtalsformen och om den stärker hälsobudskapet. 5

7 Studieenhet 3 Att arbeta med hälsa Kurslitteratur Hultgren, S. Folkhälsokunskap, Bonnier Utbildning. Kapitel 3 1. Lös uppgift 2 s. 26 i läroboken 2. Skriv ned dina personliga mål för din utbildning. 3. Jämför dina personliga mål med utbildningsmålen. 4. Vad är du intresserad av rent allmänt? 5. Vad vill du bli bättre på? 6. Finns det något i dina fritidsintressen som kan utvecklas till ett yrke? 7. Vilka arbetsuppgifter kan vara av intresse utifrån dina egna intressen? 8. Vilka yrken är du intresserad av och varför? 9. Diskutera i smågrupper personliga mål och utbildningsmål. 10. Var i utbildningen befinner du dig nu? Vad har du uppnått och vad återstår? 6

8 Studieenhet 4 Lokalt och nationellt folkhälsoarbete Kurslitteratur Hultgren, S. Folkhälsoarbete, Bonnier Utbildning. Kapitel 4 och Lös uppgift 1 s. 38, uppgift 1 s. 43 och uppgift 1 s. 48 i läroboken. 2. Bilda små arbetsgrupper med uppdraget att inom den egna regionen ta reda på hur man arbetar med folkhälsoarbete inom kommun och landsting. Kartlägg den egna regionen med uppgifter om: - kontaktpersoner, - projektsammanfattningar av pågående arbeten, - eventuellt handlingsprogram, - hälsoråd, - hälsoupplysare, folkhälsosekreterare, - intervjuer med politiska partier om deras hälsopolitiska program. Klassen kan betraktas som en gemensam projektgrupp, där arbetsuppgifter delas upp på de små arbetsgrupperna. Projektgruppen planerar och genomför arbetet själv med läraren som handledare om gruppen så önskar. Viktigt att gruppen får starta arbetsprocessen på egen hand genom att läraren delar ut ett konkret skriftligt uppdrag. 3. Gör samma uppgift som ovanstående (kap 4). Uppdraget är att kartlägga de 11 olika målområden som Statens folkhälsoinstitut arbetar för. Information kan hämtas på Redovisa genom att göra en mindre utställning. 7

9 Studieenhet 5 Hälsoutvecklingen i Sverige. Hälsa i arbetslivet Kurslitteratur Hultgren, S. Folkhälsokunskap, Bonnier Utbildning. Kapitel 6 och Lös uppgift 3 s. 65 samt uppgift 4 och 5 s. 72 i läroboken. Stress är ett allt vanligare symtom i vårt samhälle. 1. Hur hanterar du själv stress? 2. Ange exempel på symtom under följande rubriker: - fysiska symtom - intellektuell trötthet - emotionell trötthet - social trötthet - andlig trötthet. 3. Vad innebär begreppet utmattning? 4. Vad orsakar egentligen stress? 5. Beskriv några möjliga orsaker under rubrikerna: - Inre, egna, faktorer. Inre krav. - Yttre faktorer som jag själv har svårt att påverka. Yttre krav. - Vad gör dig arg? - Vad gör dig orolig? Stresshantering 1. Hur hanterar du: - klockan? - mobiltelefonen? - datorn? - lunchen? - musik? - köbildning? - måsten? 2. Skriv ned dina vanor angående ovanstående t.ex.: - När du tittar på klockan och varför. - När du svarar i telefon och varför. - När du svarar på e-post och varför. - Vad är ditt syfte med dataspel? - Hur lång tid avsätter du för lunch? - När och var lyssnar du på musik? 8

10 - Väljer du alltid den snabbaste kön? - Är du alltid på väg eller har du tid att lyssna till andra? - Blir du ofta arg och varför? - Hur ofta ler du mot någon annan? - Hur många måsten har du per dag från dig själv eller andra och varför? Är det verkligen måsten! 3. När du skrivit ner dina tankar, reflektera i en liten grupp. 4. Träna stresshantering genom att göra tvärtom om du anser att du har ett stressbeteende: - Ställ dig i längsta kön. - Le mot någon som du tidigare har varit otrevlig emot. - Svara inte i telefon när du redan pratar med en person eller sitter med i en grupp. - Ta av dig klockan och registrera hur ofta du tittar på den och varför. - Gör inte allt du måste, undvik tankar som Jag hinner nog. - Träna på att gå långsamt eller om du kör bil, träna på att hålla fartbegränsningarna trots att andra kör om dig. - Träna på att säga Jag kan ha fel! - Fokusera på vad andra har gjort idag, t.ex. i den egna familjen. - Var glad mot andra! Det enda man uppnår med att jäkta är att man får mer ont om tid! 5. Vad ger ditt liv mening? Rangordna tre faktorer:

11 Studieenhet 6 Fysisk aktivitet och folkhälsa Kurslitteratur Hultgren, S. Folkhälsoarbete, Bonnier Utbildning. Kapitel Läs om FYSS i boken på s. 87. Gå in på adressen www. Imf.a.se (Svensk Idrottsmedicinsk förening), klicka på FYSS och läs vilka råd om lämplig fysisk aktivitet som anges vid hjärt- och kärlsjukdomar och några andra vanliga sjukdomstillstånd. 2. Gruppen planerar i samråd med läraren i Idrott och hälsa ett förslag till upplägg. - Vilka aktiviteter vill gruppen genomföra och varför? - Förslag på egen aktivitet på fritid och skoltid som ingår i ämnet Idrott och hälsa. - Samverkan med föreningsliv. Diskutera genomförande och redovisningsformer. Första planeringsmötet bör ske i det ordinarie klassrummet där man utgår från frågan: Hur ska ämnet Idrott och hälsa ses utifrån ett folkhälsoperspektiv? Börja med att plocka bort det gamla och BYGG NYTT! Delaktighet och inflytande innebär att alla kommer till tals och att alla synpunkter är lika viktiga oavsett hur många som anser en sak. Ämnet Idrott och hälsa kan ha en tydlig individuell uppläggning med personliga mål som kopplas till gemensamma mål. Sätt upp personliga mål och gemensamma mål. Diskutera en policy för hur ämnet ska genomföras. Policy innebär att alla ställer sig bakom en formulering. Börja med att enskilt och senare i mindre grupper skrivna ned listor på allt som kan ingå i ämnet, låt papperet ligga kvar och grupperna byter plats och kompletterar listan. När alla grupper har gått runt så kan man gemensamt fastställa vad som är viktigt för just denna klass. Policyformuleringar kan även skrivas ned. Om möjligt börja först med ett varv där var och en beskriver vad han/hon tycker om ämnet Idrott och hälsa, såväl positivt som negativt. 10

12 Studieenhet 7 Hälsans värdegrund. Förändringsarbete. Projektplanering. Kurslitteratur Hultgren, S. Folkhälsokunskap, Bonnier Utbildning Kapitel 9 1. Läs igenom kapitlet och reflektera i helgrupp över innehållet. 2. Utgå från dig själv eller från någon annan. Beskriv något som du eller någon annan har förändrat med frågorna: Vad? Varför? och Hur? Impulser från vilka 3. Förändringslinjen Ange din nuvarande ålder och ange tidpunkt för när du ändrade en levnadsvana eller livsstil. Arbeta först enskilt och sedan i tvågrupp. Presentera gärna varandras förändringsprocesser i mindre grupper om sex personer. Avsluta med att alla får ta del av allas erfarenheter av förändringar genom att exemplen beskrivs på blädderblocksblad, som sätts upp på väggarna. Förändringarna kan ha vilken inriktning som helst, t.ex. hur och när jag lärde mig röka? Genom att förstå hur man lär in en förändring kan det vara möjligt att förstå hur man kan lära bort ett beteende. När arbetet är klart kan man genomföra en reflektion över vad momentet har givit för kunskap: Jag har lärt mig att Använd gärna nedanstående reflektionsmodell. Dåtid Nutid Framtid Hur lärde du dig att? Hur började du tänka på att ändra dina vanor? Vilka är farliga respektive nyttiga för mig i mitt nya beteende? Att lära in vanor tar lång tid och lära av vanor tar lång tid. Avlärning kan även betraktas som en nylärning av något annat! Händelser som kan medföra kortvariga eller långvariga förändringar. a) Förändring i linje med den egna kulturella bakgrunden eller identiteten. b) Akut situation. c) Hotbilder, nya hot d) Situationsbundna beslut - På vågen: Jag borde nog gå ned i vikt! - På caféet: Det vore gott med en bakelse! 11

13 Samma kunskaper i olika situationer men den aktuella omgivningen avgör vad som är viktigt. Upplysning, ackumulerad kunskap och erfarenheter ger hanterbarhet när en speciell situation uppkommer som kan ge kortvariga effekter. Det är först när situationen går i linje med identiteten som förändringen blir långvarig. Det finns ett starkt samband med förändrade levnadsvanor och den personliga identiteten. Identitet och hälsa är nära förknippade med varandra. 4. Hur viktigt är det för mig att ändra livsstil? Låt var och en ta ställning på en skala från 0 till I vilken grad tror jag mig kunna genomföra en förändring på en skala från 0 till 10 inom områdena: - kost? - motion? - stress? - sömn? - studier? - inom min familj? - min sociala kompetens? Bilda mindre grupper och jämför resultaten. 6. Reflektionsmodell angående innehållet i kapitel 9. Möblera rummet med ett antal cirklar för grupper på fem personer. Varje grupp börjar med en förberedande diskussion där alla kommer till tals utan tidsbegränsning. Var och en väljer avsnitt för en egen reflektion. Efter denna första diskussion så reflekterar varje grupp för sig inom en bestämd tid (8-12 minuter), som bestäms innan reflektionen startar. Övriga grupper lyssnar på den grupp som reflekterar. Det är viktigt att deltagarna talar med sina gruppmedlemmar och inte vänder sig till andra eller hänvisar till andra. Reflektionen skall präglas av ett Du och Jag, Här och Nu -klimat. Det är ok om det blir tyst ibland. När reflektionen från samtliga grupper är klar så bör man ta rast eller paus utan att kommentera varje grupps reflektion. Låt tankarna finnas kvar i rummet och hos var och en! 7. Projektplanering Skriv en projektplanering under följande rubriker. Först i en enkel form: - Vad? - Varför? - Hur? Diskutera med läraren vad ni har skrivit och varför. 12

14 Utveckla tankarna enligt nedan angivna rubriker: Inledning Varför har vi valt detta projekt? Bakgrund Vad är gjort tidigare, vilka erfarenheter finns? Identifiera behov och prioritering Hur prioritera utifrån ett behov? Vad ska genomföras? Varför? För vem? Mål och delmål Vad ska uppnås och hur når vi dit? Identifiera resurser Vilka resurser finns för projektet? Hur uppnå målen? Vad ska genomföras som leder till målet? Handlingsplan Koppla handlingsplanen till en tidsplan. När genomförs olika uppgifter? Hur utvärdera? Vilken är utvärderingsformen, enkät, intervju etc.? Genomförandet Vem gör vad och när? Detta kan kopplas till handlingsplanen. Utvärdera När genomförs utvärdering? Vad ska utvärderas, t.ex. kunskap, färdigheter, beteenden, livsstil och levnadsvanor? 13

15 Avsikten med boken Folkhälsokunskap är att skapa ett hälsofrämjande klimat genom att aktivt utöva hälsa. Här presenteras också samhällets syn på hälsa och vetenskapliga perspektiv på hälsa. Detta är värdefullt när man själv ska definiera sin syn på hälsa och bygga upp sin egen hälsodimension. Folkhälsokunskap är skriven för grundläggande utbildningar inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Folkhälsokunskap/Hultgren Best.nr För mer information kontakta via e-post: Bonnier Utbildning Box Stockholm Telefon Telefax

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar 1 samtalshandledning inledning inledning När ingen lyssnar blir jag både arg och ledsen. Då gömmer jag mig. Men om ingen kommer så gömmer jag mig på

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa

Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa Manual för Framstegen Projektledare Camilla Emmoth Projekthandledare Lotta Juhlin Utvärderare av projektet

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar

Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar introduktion till motiverande samtal EN HANDLEDNING FÖR SKOLHÄLSOVÅRDEN Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar TEXT: Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson och leg psykolog Margareta Pantzar REDAKTÖR: Lisen

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland ISBN 91-631-5396-1 Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande

Läs mer

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lupp som pedagogiskt verktyg Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer