Projektledare: Asaba, Eric Medarbetare: Mandana Fallapour, Karin Johansson, Louise Nygård, Staffan Josephsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledare: Asaba, Eric Medarbetare: Mandana Fallapour, Karin Johansson, Louise Nygård, Staffan Josephsson"

Transkript

1 Projektspecifikation FoUU Projektnummer: Titel: Innovative health and social care services that support frail older persons in their everyday life a participatory research project from home to institutione Projektledare: Asaba, Eric Medarbetare: Mandana Fallapour, Karin Johansson, Louise Nygård, Staffan Josephsson Projektstart: Höst 2013 Beräknat avslut: Höst 2014 Projektekonomi: Anslagsgivare Intäkter År Riksföreningen för 6 mån 2013/14 åldrandeforskning Projektets syfte: This project has two overarching aims; first to study how cultural diversity influences the use of national guidelines in dementia care, and secondly to explore how the culturally diverse staff and clients can achieve better face-to-face communication (clinical encounter) in daily care and rehabilitation. Projektbeskrivning: Supporting non-pharmacological care such as clinical encounters for persons with dementia, has been namnd as one of the highest priorities by the Swedish ministry of health and welfare. Yet research suggests that clinical encounters are too few in dementia care, which is relevant because every instance of care in nursing home settings begins with a clinical encounter. Moreover, both healthcare providers and recipients are increasingly culturally diverse today, which is likely to impact upon understandings of primarily western constructs of care. However, little is known about how cultural diversity in nursing home settings impacts upon patient care. This project intends to fill this knowledge gap by exploring cultural and institutional factors that impact upon the clinical encounter in order to generate outcomes through ethnographic and participatory research approaches. Anticipated outcomes include: 1) understanding of the clinical encounter as situated within an institutional and cultural context, 2) the development of a training program based on active participation by caregiver and client to accomplish positive clinical encounters, and 3) improvements in adherence to national guidelines in dementia care. These outcomes are important to prevent healthcare disparities, and because the clinical encounter and the work of caring depends on a capacity for reflection rather than deconstructive reifications of cultural stereotypes. Projektet okt 2014: Projektmedel har beviljats i form av stipendium för 6 månader heltid, start under våren 2013 Etiktillstånd 2013/ /5

2 Flödesschema över projekt: Innovative health and social care services Idémässigt Verksamhet Ekonomi 1. Vårdproblem/kunskapslucka 2. Projektplanering/bemanning Anslagsansökan 3. Samplanering med vården 4. Bevillning 5. Info till vården Projektstart Rekvirering 6. Datainsamling 7. Ev anslagsansökan x flera 8. Datasammanställning 9. Delrapporter Delrapporter till finansiär 10. Info till vården och/eller rekvirering 11. Slutsammanställning 12. Rapportskrivning/publicering/ Konferensrapport 13. Slutredovisning 14. Återkoppling 15. Ställningstagande till vårdpåverkan 16. EBC

3 Projektspecifikation FoUU Projektnummer: Titel: Daglig fysisk funktionsträning kombinerat med proteinrikt kosttillägg effekter på mobilitet och oberoende En randomiserad placebo-kontrollerad studie på personer på äldreboende Projektledare: Boström, Anne-Marie Medarbetare: Erika Franzén, Åke Seiger, Gerd Faxén Irving, Sofia Vikström, Tommy Cederholm, Helena Grönstedt Projektstart: 2015 Beräknat avslut: 2019 Projektekonomi: Anslagsgivare Intäkter År Ansökt hos KI, Gamla Besked december 2014 Tjänarinnor och Promobilia Projektets syfte: Att studera effekten av att kombinera en enkel daglig aktivitet, sit-to-stand med ett proteinrikt kosttillägg för att förbättra muskelfunktion, mobilitet och ADL hos äldre personer på äldreboenden. Vår hypotes är att ett proteintillskott kan förstärka effekten av aktiviteten. Projektbeskrivning: Vårdenheter vid två kommuners äldreboenden kommer att randomiseras till tre grupper: en grupp där de äldre personerna deltar i sit-to-stand aktiviteten, en grupp där personerna deltar i aktiviteten och erbjuds ett proteinrikt kosttillägg, och en tredje grupp där personerna ges sedvanlig vård (ingen träning eller kosttillägg). Personer >75 år som kan klara av att utföra aktiviteten "sit-to-stand" inkluderas. Aktiviteten innebär att den äldre reser sig från sittande till stående under en kortare tidsperiod vid minst fyra tillfällen per dag, exempelvis två tillfällen på förmiddagen och två tillfällen på eftermiddagen. Vid aktiviteten finns personalen till hands för att stödja den äldre, och övningen kan genomföras med en karmstol som stöd. Ett sätt att utvärdera effekten av övningen över tid är att man räknar hur många gånger en person kan resa sig från sittande till stående under 30 sekunder. Interventionstiden är 16 veckor och alla deltagare genomgår tester och blodprovstagningar vid start och efter 16 veckor. Aktivitetens effekter på fall, trycksår och kontinens kommer också att utvärderas. Personal som stödjer de äldre kommer att intervjuas om deras erfarenheter av aktiviteten. Projektet okt 2014: Etiktillstånd 2013/ /2

4 Forskningsprocessen: Daglig fysisk funktionsträning kombinerat med proteinrikt kosttillägg effekter på mobilitet och oberoende En randomiserad placebo-kontrollerad studie på personer på äldreboende Idémässigt Verksamhet Ekonomi 1. Vårdproblem/kunskapslucka 2. Projektplanering/bemanning Anslagsansökan 3. Samplanering med vården 4. Bevillning 5. Info till vården Projektstart Rekvirering 6. Datainsamling 7. Ev anslagsansökan x flera 8. Datasammanställning 9. Delrapporter Delrapporter till finansiär 10. Info till vården Och/eller rekvirering 11. Slutsammanställning 12. Rapportskrivning/publicering/ Konferensrapport 13. Slutredovisning 14. Återkoppling 15. Ställningstagande till vårdpåverkan 16. EBC

5 Projektspecifikation FoUU Projektnummer: Titel: Projektledare: Massage vid smärta en interventionsstudie bland äldre multisjuka personer på vård- och omsorgsboende Cronfalk Seiger, Berit Medarbetare: R Shanai, SSH, J Zarmén, Sthlm stad, M Kardell, Bräcke Diakoni, C Berg, Bräcke Diakoni, L Andersson ESH, A Henriksson, K Årested, Palliativt forskningscentrum, Ersta Diakoni och ESH Projektstart: Beräknat avslut: Projektekonomi: Anslagsgivare Intäkter År RÅF PFC, ESH Arbetsförmedlingen Ekhaga stiftelsen : : : : Projektets syfte: Syftet är att undersöka korttidseffekter av mjuk massage med fokus på autonoma funktioner (blodtryck och puls), smärta, ångest, oror och sömn samt välbefinnande hos äldre personer med multisjukdom på vård och omsorgsboende Projektbeskrivning: Bakgrund; hos många äldre är smärta vanligt förekommande, omfattande, handikappande och svårdiagnostiserat. Den fysiologiska förklaringen är att äldre personer ofta har förändrad smärtupplevelse. Uttryck för smärta kan vara motorisk oro eller förvirringstillstånd. Forskning inom palliativ vård visar att beröring som mjuk massage har fler positiva effekter vid ångest, smärta och illamående. Studier med neurofysiologiskt fokus har identifierat särskilda nervfibrer som aktiveras vid lätt hudberöring sk C-taktila (CT) nerver. De specifika nervtrådarna som återfinns i hårig hud förbinder sig direkt med den del av hjärnan som styr känslor. Beröring som ges med långsamma och återkommande strykningar på huden stimulerar CT- nerverna och leder till att det upplevs behaglig. Mjukmassage inkluderar mjuka men fasta strykningar, lätta tryck- och cirkelrörelser av hudens ytliga strukturer. Metod; cross-over design med kvantitativ som kvalitativ ansats. Totalt inkluderas 50 informanter till två grupper; intervention (grupp G1) och kontroll (grupp G 2). Powerberäkning har genomförts för att fastställa urvalsstorleken till 25 informanter i vardera grupp. Beräkningen baseras på en 5% signifikansnivå samt power på 90% (1-β). Power har beräknats till 40 studiedeltagare för en 90% statistisk signifikansnivå på P<0.05. För att säkerställa eventuellt bortfall kommer dock 50 informanter att inkluderas. Informanterna i (G1) ges hand- eller fotmassage tre gånger per vecka i tre veckor (ca 20 minuter), i G2 får informanterna besök motsvarande 20 minuter. Studien genomförs på tre vård- och omsorgsboenden i Sverige. Inklusion; (1) personer på vård och omsorgsboende över 80 år, (2) två eller fler diagnoser, (3) uppger smärta, (4) eget medgivande att delta i studien, (5) förstår till tal och skrift det svenska språket. Förväntat resultat; stimulering av CT fiber genom mjuk beröring och massage kan ha normaliserande effekter på puls och blodtryck samt bidra till smärtlindring, förbättrad sömn och ökat välbefinnande jämfört med kontrollgruppen. Studiens signifikans; Mjuk massage är ett vanligt komplement inom vård- och omsorg av äldre personer. Studien kan bidra med kunskap om mjuk massagens effekter på smärta och välbefinnande hos målgruppen för studien. Vid positivt resultat skulle evidensen kring mjuk massage som komplement i omvårdnaden av äldre personer med multisjukdom och smärt-problematik stärkas. Projektet okt 2014 Etiktillstånd 2014/593-31/2

6 Flödesschema över projektet: Massage vid smärta Idémässigt Verksamhet Ekonomi 1. Vårdproblem/kunskapslucka 2. Projektplanering/bemanning Anslagsansökan 3. Samplanering med vården 4. Bevillning 5. Info till vården Projektstart Rekvirering 6. Datainsamling 7. Ev anslagsansökan x flera 8. Datasammanställning 9. Delrapporter Delrapporter till finansiär 10. Info till vården Och/eller rekvirering 11. Slutsammanställning 12. Rapportskrivning/publicering/ Konferensrapport 13. Slutredovisning 14. Återkoppling 15. Ställningstagande till vårdpåverkan 16. EBC

7 Projektspecifikation FoUU Projektnummer: Titel: Förbättrad balans och fysisk aktivitet hos äldre - effekt och implementering av ett utmanande och progressivt träningsprogram. Projektledare: Franzén, Erika Medarbetare: A Ståhle, M Hagströmer, J Lökk, C Paquette, D Conradsson, N Löfgren, H Nero, L Rennie, N Andersson med flera Projektstart: 2011 Beräknat avslut: Projektekonomi: Anslagsgivare Intäkter År VR, Vårdal, Parkinsonfonden, Neurofonden, Forskarskolan i vårdvetenskap, KID-medel etc. Ca 20 miljoner (medlen ligger på KI). Har fått 3 miljoner från Vårdalstiftelsen till implementeringsdelen Projektets syfte: Projektbeskrivning: Projektet okt 2014: Det långsiktiga målet med detta projekt är att minska risken för att falla hos äldre, etablera effektiva rehabiliteringsprogram för balans- och gångförmåga samt utveckla och implementera dessa metoder i klinisk praxis. Syftet med projektet är att med en ny utmanande och progressiv balansträningsmodell, i kombination med fysisk aktivitet på recept, förbättra balans, gångförmåga, livskvalitet och fysisk aktivitet, minska fallrädslan hos äldre med Parkinsons sjukdom samt utveckla och implementera dessa metoder i klinisk praxis. Hela projektet omfattar 4 faser: 1) metodutveckling (pågående), 2) en rando-miserad kontrollerad effektstudie (pågående), 3) prediktorer av balans, gång-förmåga och fall (pågående), och 4) implementering i klinik (under planering). Träningen är mycket utmanande och progressiv med avseende på funktionella gångoch balansuppgifter och innehåller delar som behövs i dagliga livets aktiviteter, som att göra flera saker samtidigt. För att ytterligare förstärka resul-tatet av balansträningen skrivs fysisk aktivitet på recept ut till träningsgruppen efter avslutad träningsperiod. För att utvärdera effekten av träningen kommer vi att använda såväl objektiva test som frågeformulär för att bedöma balans- och gångfunktion, fysisk aktivitet, fallrädsla och livskvalitet. En pilotstudie genomfördes under hösten Under 2012 och 2013 har vi rekryterat och tränat 100 äldre med Parkinsons sjukdom där 50 har rando-miserats till en träningsgrupp och utfört 10 veckors träning, 3 ggr/vecka och 50 till en kontrollgrupp. Korttidsresultat visar att balans- och gångförmågan för-bättras samt fysisk aktiviteten ökar i träningsgruppen. Nu pågår analys av långtidsuppföljningen, metodstudier och planering av fas 4 har påbörjats. I fas 4 planeras träningsprogrammet att implementeras på Stockholms sjukhem och Bromma geriatriken samt inom andra primärvårds verksamheter i Sverige. Två sjukgymnaster på Stockholms sjukhem kommer att göra sina magisterarbeten inom denna studie. Ytterligare en har just skrivit sin magisteruppsats i studien. Etiktillstånd 2012/

8 Flödesschema över projektet: Träning vid Parkinsons sjukdom Idémässigt Verksamhet Ekonomi 1. Vårdproblem/kunskapslucka 2. Projektplanering/bemanning Anslagsansökan 3. Samplanering med vården 4. Bevillning 5. Info till vården Projektstart Rekvirering 6. Datainsamling 7. Ev anslagsansökan x flera 8. Datasammanställning 9. Delrapporter Delrapporter till finansiär 10. Info till vården Och/eller rekvirering 11. Slutsammanställning 12. Rapportskrivning/publicering/ Konferensrapport 13. Slutredovisning 14. Återkoppling 15. Ställningstagande till vårdpåverkan 16. EBC

9 Projektspecifikation FoUU Projektnummer: Titel: Prediktorer för försämring av beta-cellsfunktion och uppkomst av senkomplikationer i en populationsbaserad grupp patienter med diabetes typ 2. Projektledare: Kärvestedt, Lars Medarbetare: Prof Kerstin Brismar, Prof Valdemar Grill, Prof Anders Hamsten, Projektstart: 1997 Beräknat avslut: Prospektiv Projektekonomi: Anslagsgivare Intäkter År Diabetes center KS HjärtLung fonden Stiftelsen Solstickan Sthlms Sjukhem SSH - proj.ledartid. Övriga kostnader: Diabetes Center Projektets syfte: Att följa en population patienter med diabetes typ 2 och utvecklingen av senkomplikationer i populationen i avsikt att studera sambanden mellan kända riskfaktorer och för att identifiera nya riskfaktorer/prediktorer. Projektbeskrivning: I en geografiskt definierad population identifierades patienter med diabetes typ 2, ålder år och med diagnosen diabetes ställd efter 35 års ålder. 180 personer tackade ja till att delta, ca 70%, och av den totala diabetespopulationen inkluderades drygt 50% i studien.vid baslinjeundersökning genomgick samtliga deltagare omfattande provtagningar och undersökningar avseende diabetes tillståndet. Även journaler granskades och tidigare gjorda undersökningar, tex ögonundersök-ningar, eftergranskades. Deltagarna svarade också på enkäter om livskvalitet mm. Ej inkluderade patienter jämfördes utifrån tillgängliga data för att säkerställa representativiteten i studiepopula-tionen. 5 och 10 år senare följdes populationen upp med samma program. Projektet okt 2014: Ett antal artiklar har publicerats från projektet genom åren. Senast publicerad artikel är Evaluation of IGFBP-7 DNA methylation changes and serum protein variation in Swedish subjects with and without type 2 diabetes. Clin Epigenetics Nov 4;5(1): års uppföljning inleds Samarbeten rörande betydelsen av APC resistens, Oxidativ stress och AGE-RAGE systemet för diabetes komplikationer fortsätter. Resultat från studien har presenterats under året på internationella kongresser Ställningstagande till att eventuellt följa upp patienterna efter 15 år ska tas.. Etiktillstånd 2010/134-31/3

10 Flödesschema över projektet: Prediktorer för sämring av beta-cellsfunktion och uppkomst av senkomplikationer i en populationsbaserad grupp patienter med diabetes typ 2. Idémässigt Verksamhet Ekonomi 1. Vårdproblem/kunskapslucka 2. Projektplanering/bemanning Anslagsansökan 3. Samplanering med vården 4. Bevillning 5. Info till vården Projektstart Rekvirering 6. Datainsamling 7. Ev anslagsansökan x flera 8. Datasammanställning 9. Delrapporter Delrapporter till finansiär 10. Info till vården Och/eller rekvirering 11. Slutsammanställning 12. Rapportskrivning/publicering/ Konferensrapport 13. Slutredovisning 14. Återkoppling 15. Ställningstagande till vårdpåverkan 16. EBC

11 Projektspecifikation FoUU Projektnummer: Titel: Omständigheter vid fallhändelser som leder till höftfraktur Projektledare: Leavy, Breiffni Medarbetare: Huvudhandledare: Liisa Byberg Bihandledare: Anna Cristina Åberg, Karl Michaëlsson, Håkan Melhus Projektstart: Juni 2009 Beräknat avslut: Maj 2015 Projektekonomi: Anslagsgivare Intäkter År Uppsala Universitet Doktorandlön Geriatriska fonden kr Projektets syfte: Det långsiktiga målet med detta projekt är att öka kunskapen om höftfrakturhändelser, vilket i sin tur förväntas ge en god bas för utformning av nya specifika och mer effektiva fall- och frakturförebyggande råd och åtgärder. Projektet har flera delsyften; i) Att kartlägga när och var fallrelaterade höftfrakturhändelser sker ii) Att beskriva eventuella mönster kring fallomständigheterna, samt hälso- och funktionskarakteristiker hos de personer som föll iii) Att beräkna de relativa och absoluta riskerna av en rad vanligt förekommande kroniska sjukdomar och läkemedel för höftfraktur. Projektbeskrivning: En höftfraktur kan orsaka mycket lidande och få allvarliga konsekvenser för en äldre persons funktionsförmåga och livskvalitet och i många fall en oförmåga att fortsätta att leva självständigt i sitt eget hem. Sverige har en av de högsta höftfrakturincidenserna i världen, trots detta finns det ont om populationsstudier som beskriver omständigheterna kring när, var och hur fallrelaterade höftfrakturhändelser sker.projektet omfattar 3 faser och använder sig av kvalitativa, kvantitativa och mixed methods-ansatser. Data samlades in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer samt sjukhusjournaler för alla patienter med höftfraktur (n=484) som skrevs in på Akademiska sjukhuset i Uppsala under ett kalenderår Information gällande prevalensen av kroniska sjukdomar och läkemedelsanvändning, bland både höftfrakturkohorten och bakrundspopulationen (n= ) boende i Uppsala län under samma tidsperiod, hämtades ifrån patient- och läkemedelsregistret. Resultaten förväntas öka kunskapen som förklarar varför vissa fallhändelser sker och underlätta vid utformning av fall- och frakturförebyggande råd och riktlinjer till personer med förhöjd fallrisk. Projektet okt 2014: Dataanalys gällande prevalenta kroniska sjukdomar och läkemedel på populationsdata avslutas under höst/vinter Disputationen är planerad till 7 maj 2015 i Uppsala. Etiktillstånd Dnr 2001/108

12 Flödesschema över projektet: Omständigheter vid fallhändelser som leder till höftfraktur Idémässigt Verksamhet Ekonomi 1. Vårdproblem/kunskapslucka 2. Projektplanering/bemanning Anslagsansökan 3. Samplanering med vården 4. Bevillning 5. Info till vården Projektstart Rekvirering 6. Datainsamling 7. Ev anslagsansökan x flera 8. Datasammanställning 9. Delrapporter Delrapporter till finansiär 10. Info till vården Och/eller rekvirering 11. Slutsammanställning 12. Rapportskrivning/publicering/ Konferensrapport 13. Slutredovisning 14. Återkoppling 15. Ställningstagande till vårdpåverkan 16. EBC

13 Projektspecifikation FoUU Projektnummer: Titel: Bättre vård i livets slutskede genom mentorsbaserat lärande. Projektledare: Lundström, Staffan Medarbetare: 3 projektgruppsmedlemmar 2-3 handledare Projektstart: 2011 Beräknat avslut: 2014 Projektekonomi: Anslagsgivare Intäkter År Pick Up SLL : Pick Up SLL : Projektets syfte: Att genom mentorsbaserat lärande permanenta ett arbetssätt som leder till en förbättrad vård i livets slutskede på kirurgkliniken S:t Görans sjukhus samt ta fram en modell för kunskapsöverföring. Projektbeskrivning: Ett mentorsteam bestående av läkare och sjuksköterskor skapas på kirurgkliniken S:t Görans sjukhus. Detta sker under ledning av projektteamet samt kliniska handledare från Stockholms Sjukhem. Teamet får utbildning i mentorsbaserat lärande och medverkar under 2013 i återkommande fokusgruppsdiskussioner samt fallseminarier. Dessa utgår från aktuella fall i vården samt kliniska situationer och baseras på den palliativa vårdens hörnstenar kommunikation, symtomkontroll, teamarbete och närståendestöd. Deltagarna utmanas till reflektion. Det lokala mentorsteamet stöttar i sin tur sina kollegor i det dagliga arbetet huvudsakligen genom bedside-undervisning. Genom registrering i Svenska Palliativregistret och fokusgruppsdiskussioner mäts om insatserna leder till en förbättrad vårdkvalitet. Parallellt med projektet pågår ett konsultarbete som riktar sig till samtliga tre vårdavdelningar vid kirurgkliniken. Samtliga vårdavdelningar kommer att registrera i Svenska Palliativregistret. Projektet okt 2014: Projektet är avslutat på kliniken och redovisat. Analys av fokusgruppsintervjuer ska påbörjas och artikel till svensk tidskrift planeras. Etiktillstånd 2011/689-31/5

14 Flödesschema över projektet: Mentorbaserat lärande Idémässigt Verksamhet Ekonomi 1. Vårdproblem/kunskapslucka 2. Projektplanering/bemanning Anslagsansökan 3. Samplanering med vården 4. Bevillning 5. Info till vården Projektstart Rekvirering 6. Datainsamling 7. Ev anslagsansökan x flera 8. Datasammanställning 9. Delrapporter Delrapporter till finansiär 10. Info till vården Och/eller rekvirering 11. Slutsammanställning 12. Rapportskrivning/publicering/ Konferensrapport 13. Slutredovisning 14. Återkoppling 15. Ställningstagande till vårdpåverkan 16. EBC

15 Projektspecifikation FoUU Projektnummer: Titel: Ger tillägg av lågdos Metadon till annan opioid en bättre smärtlindring? Projektledare: Lundström, Staffan Strang, Peter Medarbetare: Per Fürst Projektstart: 2012 Beräknat avslut: 2015 Projektekonomi: Anslagsgivare Intäkter År Projektets syfte: Att undersöka om tilläggsbehandling med lågdos Metadon till en redan etablerad opioidbehandling hos patienter med svårbehandlad cancerrelaterad smärta leder till en förbättrad smärtlindring. Projektbeskrivning: Vid palliativa sektionen Stockholms Sjukhem har vi sedan början av talet behandlat patienter med svår cancerrelaterad smärta med låga doser Metadon i tillägg till en redan pågående opioidbehandling. Detta grundar sig på vetskapen att Metadon kan lugna ner ett stressat smärtsystem genom att blockera en specifik receptor i ryggmärgens bakhorn, den så kallade NMDAreceptorn. Behandlingen finns inte beskriven i litteraturen och inga studier har genomförts. Vi har genom åren behandlat åtskilliga patienter med goda resultat och vill nu beskriva detta genom att göra en retrospektiv journalstudie på samtliga patienter på SSH som har fått denna kombinationsbehandling. Resultatet ska sedan publiceras. Projektet okt 2014: Projektet ingår som första delarbete i dr Per Fürsts påbörjade avhandlingsarbete. Uppdatering av den retrospektiva journalstudien pågår, patientantalet har utökats betydligt. Etiktillstånd 2013/ /2

16 Flödesschema över projektet: Smärtlindring med Metadon Idémässigt Verksamhet Ekonomi 1. Vårdproblem/kunskapslucka 2. Projektplanering/bemanning Anslagsansökan 3. Samplanering med vården 4. Bevillning 5. Info till vården Projektstart Rekvirering 6. Datainsamling 7. Ev anslagsansökan x flera 8. Datasammanställning 9. Delrapporter Delrapporter till finansiär 10. Info till vården Och/eller rekvirering 11. Slutsammanställning 12. Rapportskrivning/publicering/ Konferensrapport 13. Slutredovisning 14. Återkoppling 15. Ställningstagande till vårdpåverkan 16. EBC

17 Projektspecifikation FoUU Projektnummer: Titel: BRB eller utvecklingen av ett riskbedömningsinstrument för att hitta de med störst risk för återinläggning inom 30 dagar. Projektledare: Metzner, Carina Medarbetare: Åke Seiger Projektstart: Maj 2013 Beräknat avslut: Dec 2014 Projektekonomi: Anslagsgivare Intäkter År Projektets syfte: Projektbeskrivning: Projektet okt 2014: Etiktillstånd: Att på ett enkelt och effektivt sätt hitta de patienter med störst risk för att återinläggas inom 30 dagar efter utskrivning ifrån Brommageriatriken. Arbetet inleddes med att ta fram ett riskbedömningsinstrument specifikt för att hitta de patienter som löper störst risk för återinläggning inom 30 dagar. Instrumentet skulle vara lätt att arbeta med och samtidigt förmå sortera ut rätt patienter. En arbetsgrupp tillsattes som studerade de olika bedömningsinstrument som redan fanns, läste in sig på aktuell forskning om frailty samt gjorde journalgranskningar. Till slut kom man fram till en modell med 9 frågor som går snabbt att fylla i för ansvarig läkare. Detta bedömningsinstrument kallades för BRB, (Brommageriatrikens riskbedömningsinstrument). I samband med att patientvägledare anställdes inleddes även en pilot där alla patienter som skrevs ut skulle ha en ifylld BRB. De som fick över en viss poäng på denna bedömdes som riskpatient och remiss skickades internt till patientvägledaren för uppföljning i 30 dagar efter utskrivning. Från årsskiftet 2013/2014 har alla patienter som vårdats på Brommageriatriken bedömts enligt BRB. Således under 2014 >3000 patienter. Initialt skedde all uppföljning per telefon. Mycket handlade om att koordinera kommunala insatser och primärvårdsinsateser samt informera patienten och finnas där som stöd vid oro eller försämrad hälsa. Om patienten blev sämre i hemmet kunde primärvården snabbt larmas eller så kunde patienten direktinläggas på Brommageriatriken utan att behöva passera akutmottagningen. Vid omsorgssvikt kontaktades kommunen för insättande av akuta åtgärder. Efter sommaren 2014 anställdes ytterligare en distriktssjuksköterska samt en specialistläkare på kliniken för att ingå i det så kallade bedömningsteamet. Detta bedömningsteam träffar ofta först patienten på avdelningen innan utskrivningen och gör därefter ett uppföljande hembesök 1-2 dagar efter utskrivning för de patienter som bedömts som riskpatienter via BRB eller där läkaren på avdelningen haft önskemål om uppföljning av ett specifikt problem. Patienten följs därefter via TTS teamet (patientvägledare och bedömningsteam) i 30 dagar efter utskrivning från slutenvård. Under dessa 30 dagar informeras primärvården successivt om de insatser som teamet gör så att överlämningen till primärvården blir tydligare och mjukare för samtliga inblandade. Sammanställning pågår Ännu inte etikprövad

18 Flödesschema över projektet: BRB eller Utvecklingen av ett riskbedömningsinstrument för att hitta de med störst risk för återinläggning inom 30 dagar. Idémässigt Verksamhet Ekonomi 1. Vårdproblem/kunskapslucka 2. Projektplanering/bemanning Anslagsansökan 3. Samplanering med vården 4. Bevillning 5. Info till vården Projektstart Rekvirering 6. Datainsamling 7. Ev anslagsansökan x flera 8. Datasammanställning 9. Delrapporter Delrapporter till finansiär 10. Info till vården Och/eller rekvirering 11. Slutsammanställning 12. Rapportskrivning/publicering/ Konferensrapport 13. Slutredovisning 14. Återkoppling 15. Ställningstagande till vårdpåverkan 16. EBC

19 Projektspecifikation FoUU Projektnummer: S-2333, D-vitamin Titel: D-vitaminbrist - en förklaring till förhöjd diabetesförekomst hos invandrade svenskar av utomeuropeiskt ursprung? Projektledare: Morawski Ugarph, Anna Medarbetare: Prof Kerstin Brismar Prof Per Wändell Dr Lars Kärvestedt Dr Kristin Hjörleifsdottir-Steiner Projektstart: 2013 Beräknat avslut: Projektekonomi: Anslagsgivare Intäkter År PPG och SSH 2014 Projektets syfte: Att studera ett möjligt samband mellan D-vitaminbrist och nydiagnostiserad diabetes hos personer av utomeuropeiskt ursprung samt kopplingen till perifer osteopeni Projektbeskrivning: Vi avser att lägga upp studien som en fall-kontroll-studie, där vi utgår från personer med nydiagnostiserad typ II diabetes och identifierar matchade kontrollpersoner. Personer med nydiagnostiserad typ II diabetes och matchade kontroller med ursprung från utomeuropeiska länder kommer identifieras vid vårdcentraler i invandrartäta områden, dvs Flemmingsberg, Jakobsberg, Fittja och Hallunda. Dessa personer kommer att besvara en enkät om livsstilsfaktorer, socioekonomisk status och utbildningsnivå. De kommer att erbjudas utvidgad provtagning utöver sedvanliga diabetesprover (f-insulin, högsensitivt CRP, 25(OH)D-vitamin, PTH, ALP, albumin, calcium, fosfat, IGF-1, IGFBP-1 samt analys av vitamin D-receptorn). I senare skede kommer en benmineralmätning (DEXA)av hälen att göras för screening avseende perifer osteopeni. Diabetesförekomsten i vissa grupper av utomeuropeiska invandrare i Sverige är kraftigt förhöjd. Upptäckten av ett eventuellt samband mellan vitamin D-brist och typ II diabetes skulle vara av betydelse för folkhälsan. Projektet okt 2014: Patientrekrytering pågår Etiktillstånd: 2013/738-31/4

20 Flödesschema över projektet: D-vitaminbrist - en förklaring till förhöjd diabetesförekomst hos invandrade svenskar av utomeuropeiskt ursprung? Idémässigt Verksamhet Ekonomi 1. Vårdproblem/kunskapslucka 2. Projektplanering/bemanning Anslagsansökan 3. Samplanering med vården 4. Bevillning 5. Info till vården Projektstart Rekvirering 6. Datainsamling 7. Ev anslagsansökan x flera 8. Datasammanställning 9. Delrapporter Delrapporter till finansiär 10. Info till vården Och/eller rekvirering 11. Slutsammanställning 12. Rapportskrivning/publicering/ Konferensrapport 13. Slutredovisning 14. Återkoppling 15. Ställningstagande till vårdpåverkan 16. EBC

21 Projektspecifikation FoUU Projektnummer: Titel: A single-arm open-label, multicentre, non-randomized, study to assess the effect and tolerability of standardized laxative therapy (SLT) for the reversal of opioid-induced constipation (OIC) in subjects suffering from malignant of non-malignant pain that requires around-the-clock opioid-therapy Projektledare: Nordström, Marie Medarbetare: Marie-Louise Ekeström Projektstart: Beräknat avslut: Avser 2014 Projektekonomi: Anslagsgivare Intäkter År Projektets syfte: Klinisk studie, opioidinducerad obstipation. Att utvärdera behandling av opioidinducerad förstoppning Projektbeskrivning: Att behandla och utvärdera behandling av opioid-inducerad förstoppning på ett systematiskt sätt där man jämför behandlingen i olika länder. Detta sker genom notering i dagböcker förda av patienten. Projektet okt 2014: Etiktillstånd 2013/266 Uppsala

22 Flödesschema över projektet: A single-arm open-label, multicentre, non-randomized, study to assess the effect and tolerability of standardized laxative therapy (SLT) for the reversal of opioid-induced constipation (OIC) in subjects suffering from malignant of non-malignant pain that requires around-theclock opioid-therapy Idémässigt Verksamhet Ekonomi 1. Vårdproblem/kunskapslucka 2. Projektplanering/bemanning Anslagsansökan 3. Samplanering med vården 4. Bevillning 5. Info till vården Projektstart Rekvirering 6. Datainsamling 7. Ev anslagsansökan x flera 8. Datasammanställning 9. Delrapporter Delrapporter till finansiär 10. Info till vården Och/eller rekvirering 11. Slutsammanställning 12. Rapportskrivning/publicering/ Konferensrapport 13. Slutredovisning 14. Återkoppling 15. Ställningstagande till vårdpåverkan 16. EBC

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning FORSKNING STATUS S Hjärtdoktorn som får patienterna att springa 2014 många myter kring icd vid livets slut Hon forskar på brustna hjärtan ny vårdform gav hjärtsviktssjuka

Läs mer

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007 Jukka Nopsanen Slutrapport Identifikation och insatser för närstående med särskilda behov inom den palliativa vården: Systematisk prevention av långvarig psykisk sjuklighet Närståendeprojektet Ett vårdutvecklingsprojekt

Läs mer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75 Äldreforskningens Hus består av två tvärvetenskapliga centra; Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och A R C (Aging Research Center). Det tvärvetenskapliga perspektivet ger möjligheter att se helheten;

Läs mer

VÅRD I LIVETS SLUT AV PERSONER MED DEMENS. PERSONAL OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE AV GIVEN VÅRD

VÅRD I LIVETS SLUT AV PERSONER MED DEMENS. PERSONAL OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE AV GIVEN VÅRD VÅRD I LIVETS SLUT AV PERSONER MED DEMENS. PERSONAL OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE AV GIVEN VÅRD EN METASYNTES End- Of- Life Care to Persons with Dementia. Keyproviders of Care and Relatives Experience of Given

Läs mer

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 201345 Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Läs mer

Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie

Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie Beteckning: Akademin för hälsa och arbetsliv Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie Malin Holmgren & Annika Åberg Oktober 2010 Examensarbete, 15 hp, grundnivå

Läs mer

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell Nationell enkät till patienter inom cancervården förslag till modell Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Utvärdering av mobilt hembesöksteam

Utvärdering av mobilt hembesöksteam Utvärdering av mobilt hembesöksteam Ulrika Pöder, Med Dr & Barbro Wadensten, Docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap 2013-08-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

Munhälsa hos cancerpatienter en interventionsstudie av vårdpersonal och patienter

Munhälsa hos cancerpatienter en interventionsstudie av vårdpersonal och patienter Jukka Nopsanen Slutrapport Munhälsa hos cancerpatienter en interventionsstudie av vårdpersonal och patienter Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2002 2004 Projektansvariga: Gun Paulsson, dr odont

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 978-91-85947-30-0 (Webbversion) Innehållsförteckning Del 1. Palliativ vård 1. Inledning 6 1.1 Palliativ vård ur ett samhällsperspektiv 6 1.2 Palliativ

Läs mer

På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården

På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården FoU-enheten Primär- och tandvården FyrBoDal På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården Regional FoU-konferens Tisdagen den 27 februari 2007 Kl 8:30 16:00 FoU-enheten, Vänerparken,

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET Institutionen för hälsovetenskap SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET NURSES EXPERIENCES OF WORKING WITH THE BPSD-REGISTER Nyberg, Sofi Wennberg, Susanna Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Värdet av en eldriven rullstol hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Lars Hagberg, Liselotte

Läs mer

Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning

Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning En intervjustudie Författare: Sandra Lukic Sofie Olsson Handledare: Maria Ekelin Magisteruppsats November 2013 Lunds universitet

Läs mer

FoU-dag 24 mars 2011

FoU-dag 24 mars 2011 Landstinget Sörmland FoU-centrum / CKFD FoU-dag 24 mars 2011 - Program - Sammanfattningar Program Tid: 24 mars kl. 09.15 16.00 (kaffe serveras från 08.30) Plats: Aula Collegium, Mälardalens Högskola,

Läs mer

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Mälardalenshögskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Examensarbete: Fördjupningsarbete i Vårdvetenskap

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Rapport från KomHem Arbetsgrupp Kvalitetsindikatorer. Författare: Marie

Läs mer

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre SLUTRAPPORT 2015 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 2 Förord Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Visionen ovan formulerades för fyra

Läs mer

Behöver Alma skickas till akutmottagningen?

Behöver Alma skickas till akutmottagningen? Behöver Alma skickas till akutmottagningen? En kartläggning av de mest sjuka äldre med kognitiv svikt som skickas till akutmottagningen från särskilda boenden FÖRFATTARE KURS Maria Björck Examensarbete

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer