# brandposten. Rekonstruktion Rinkebybranden Bygga med tekniska textilier Brand i tunnlar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "# 43 2010. brandposten. Rekonstruktion Rinkebybranden Bygga med tekniska textilier Brand i tunnlar"

Transkript

1 # AKTUELLT från sp brandteknik brandposten Rekonstruktion Rinkebybranden Bygga med tekniska textilier Brand i tunnlar

2 Ledare/Björn Sundström Brandteknik i tillväxt Det är med stor tillförsikt som jag skriver min första ledare i BrandPosten. Vi befann oss i tillväxt när jag tog över från Ulf Wickström i juli i år och det fortsätter i allt högre tempo. Vi har rekryterat 13 personer under 2010 och är i dagsläget 65 anställda. I det här numret presenterar vi sex nya medarbetare och till nästa nummer är vi av allt döma ytterligare sex fler. I nuläget rekryterar vi fyra forskare och söker kompetenser även internationellt. Vi har byggt två provisoriska kontorspaviljonger i väntan på byggstart av permanenta lokaler och vi planerar för utökade laboratorieresurser. Den ökade efterfrågan vi ser är till lika stor del forskning som provning och utredning. Som det ser ut i dagsläget kommer tillväxten att fortsätta flera år framåt. Vi bygger verksamheten vidare på vår vision för SP Brandteknik som ett av världens mest kompetenta brandlaboratorier för teknisk utvärdering, forskning och innovation. Våra internationella uppdragsintäkter närmar sig 50 % vilket speglar denna ambition och är en orsak till våra internationella rekryteringar. Det är oerhört glädjande samtidigt som det också är en rejäl utmaning för alla medarbetare på brandteknik. SP Brandteknik är traditionellt inriktad mot byggbranschen. Vi arbetar med provning, certifiering, beräkning, utredning, standardisering och expertverksamhet såväl nationellt som internationellt. Det här är vår mest betydande verksamhet och den europeiska harmoniseringen inom brandområdet öppnar kontinuerligt nya möjligheter för oss. Vår verksamhet inom området reaction to fire har alltid varit omfattande men uppdragen inom området konstruktioners brandmotstånd ökar allt mer i betydelse. Vi stärker därför ytterligare vår resurs på området bl.a. genom två nya specialisttjänster och genom att öka vårt europeiska samarbete. Ett spännande fält är möjligheten att i framtiden bygga i textil, se artikeln om Contex-T. Här ser vi också en utveckling genom Boverkets nya byggregler och, nästa steg, EU:s byggproduktdirektiv CPR. CPR kan träda i kraft redan om ett par år och då ändras statusen på byggdirektivet från vägledande till obligatorisk. En hållbar samhällsutveckling och ett effektivt transportsystem innefattar också brandtekniska frågor och våra två kompetensplattformar inom undermarksanläggningar/tunnlar och lätta konstruktionsmaterial för fartyg växer så det knakar. Spännande är Kockums byggen av lättviktsfartyg i komposit. Våra projekt inom området, bl.a. LÄSS, har banat väg och bidragit till att detta är möjligt ur brandsäkerhetssynpunkt. Det här är en utveckling av teknologi som vi är stolta att vara med i. Ett annat område med snabb tillväxt är industriskydd. Vår personal skördar ständigt beröm för professionalism och väl genomförda experiment och det är ett viktigt skäl till att en stor aktör som Kraft Foods väljer att återigen lägga utbildning och demonstrationsförsök med släcksystem för lager på SP. Konferensen Fires in Vehicles, FIVE, blev en stor succé. Mer än 200 delegater från 20 länder kom till premiären för denna konferens. Det visar på ett stort intresse och bl.a. EU-kommissionens representant fick nog med sig mycket ny och värdefull information. Vi jobbar nu för fullt med FIVE II som kommer att gå av stapeln i Chicago Flera av våra nya medarbetare arbetar i projekt inom de här tillväxtområdena t.ex. med analys av brandrisker i fartyg, på tåg och i bussar. Med hjälp av den stabila basen hos våra rutinerade medarbetare som under många år byggt upp stor kompetens går vi nu vidare. Vi fortsätter att rekrytera och vi har startat systematiska utbildningsprogram för vår personal. Vi satsar också på doktorander; f.n. finns sex stycken på Brandteknik. Vårt samarbete med universitet och högskolor är därvid av stor vikt. Det är redan omfattande och jag är övertygad om att det kommer att öka. Björn Sundström 2 brandposten #

3 Innehållsförteckning Sid Ledare 2 Rekonstruktion av Rinkebybranden 4-6 En brandklassad konstruktion ger bra skydd 7 4 Rekonstruktion av Rinkebybranden. Sprinkler concept developed for IKEA s Vertical Automated Storage System 8-10 Inbrottsprovning på SP 11 Kraft Risk Management Safety Seminar Nya rekommendationer från Svenska betongföreningen 13 Framtidens lättviktsfartyg byggs vid Kockums i Karlskrona Contex-T att bygga med tekniska textilier Stort intresse för konferensen FIVE (Fires In Vehicles) 18 CEMAC-projektet levererar tekniskt underlag för CEmärkning av kablar Cisternbränder i oljedepåer- SMC på utbildning i Frankrike Brandseminarium om den nya byggnormen, europeisk harmonisering och CE-märkning Framgångsrikt arbete med värmeflödesmätning The Pellet Handbook Contex-T - att bygga med tekniska textilier. Röktäta dörrar i Boverkets Byggregler - BBR 27 Utrymningshissar Framtida lösningar för höga byggnader Brand i tunnlar under byggnation är en säkerhetsrisk Lars Boström ny ordförande i standardiseringskommitté Beräkning av taktemperatur i tunnlar 32 Nyanställda vid SP brandteknik 33 Nya SP-rapporter Brand i tunnlar under byggnation är en säkerhetsrisk BrandPosten är SP Brandtekniks kundtidning och utkommer med två nummer per år på svenska och engelska. Ansvarig utgivare Björn Sundström, Redaktion Erika Hjelm, Magnus Arvidson och Ulf Mårtensson Annonser Kaisa Kaukoranta, Adress SP Brandteknik, Box 857, BORÅS, Adressändringar Tryck Responstryck, Borås 2010 Eftertryck Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som PDF på Sök på BrandPosten. Omslagsbild Försök brandpridning mellan pallställage med sprinkler. Foto: Mattias Arnqvist brandposten #

4 Rekonstruktion av Rinkebybranden BJÖRN SUNDSTRÖM PER THURESON PER BLOMQVIST Den 25 juli 2009 uppstod en brand i en lägenhet på Kuddbygränd 12 i Spånga, även kallad Rinkebybranden. Branden uppstod i ett mindre sovrum som gränsade till köket. Efter en stund kände de boende röklukt och öppnade sovrumsdörren varpå en snabb brandspridning skedde till köket och vidare ut i lägenheten. När lägenheten utrymdes lämnades lägenhetsdörren öppen ut till trapphuset och brandgaserna spreds även dit. Totalt omkom sju personer av de giftiga brandgaserna när de försökte utrymma genom trapphuset från våningsplan högre upp. Alla i lägenheten där branden började klarade sig. Denna tragiska händelse har nu utretts av Statens Haverikommission med stöd av ett flertal experter bl.a. från SP Brandteknik. Rekonstruktion av brandförloppet Statens Haverikommission (SHK) gav SP Brandteknik i uppdrag att genomföra ett rumsbrandsförsök i full skala på delar av lägenheten där branden startade. Misstänkt antändningskälla var en så kalllad up-light -lampa som fanns i sovrummet där branden startade. I uppdraget ingick även att undersöka om en sådan lampa kan antända textila material. Syftet var att rekonstruera antändning, det tidiga brandförloppet och den fullt utvecklade branden såsom den utvecklades i Rinkeby samt att få fram mätdata som bl.a. kunde användas för datorsimulering av branden. Därför byggdes kök och angränsande sovrum enligt ritningar på lägenheten i Rinkeby. Sedan möblerades lägenheten så långt möjligt med samma möblering som vid brandtillfället, se figur 1. Antändningsförloppet rekonstruerades enligt information från SHK och deras brandorsaksutredare. En viktig punkt gällde bl.a. vilka fönster och dörrar som stod öppna vid brandens början och vilka som öppnades under förloppet. Brandens värmeeffekt, temperaturer i rum och öppningar samt rökgasflöden mättes kontinuerligt med hjälp av SPs industrikalorimeter, se figur 2. Rökgaserna analyserades med avseende på giftiga gaser med hjälp av FTIR teknik. Dessa data har använts för en simulering av situationen i trapphuset vilken utförts av Brandskyddslaget AB. Figur 1 Planskiss över lägenhetens sovrum och kök och den möblering som användes vid försöket på SP. Sammanfattning av rumsbrandsförsöket Branden i sovrummet utvecklades långsamt, bl.a. beroende på att den startades med en liten tändkälla, ett simulerat litet textilplagg i en säng med en tunn madrass. Sedan spred sig branden långsamt från föremål till föremål i brandrummet. Framförallt begränsades dock brandens utveckling av liten tillgång till luft. Sovrummets fönster stod på glänt och dörren till köket var helt stängd. Med brandens tillväxt ackumulerades därför brännbara gaser i sovrummet. När dörren till köket sedan öppnades ökades tillgången till luft och ett dramatiskt förlopp följde. De brännbara gaserna antände och branden växte extremt snabbt. Övertändning i sovrummet inträffade inom 15 sekunder från det att sovrumsdörren öppnades! Branden spred sig sedan vidare in i köket där övertändning inträffade dryga minuten senare, se figur 3. Under det tidiga skedet, dvs. den pyrande branden i sovrummet, utvecklades låga värmeeffekter, som mest ca 200 kw. Temperaturen i den övre delen av rummet pendlade mellan 250 och 300 C. Detta var en relativt liten brand och en sådan kan i verkligen pågå bakom en stängd dörr utan att upptäckas. När dörren till köket öppnades var temperaturen ca 400 C. Övertändningen av sovrummet gav inom 15 sekunder en värmeeffekt på ca 1 MW. En sådan övertänd brand sprider sig snabbt på grund av den höga värmeeffekten. Figur 2 Schematisk skiss av SPs industrikalorimeter som mäter värmeeffekt och rökutveckling från stora bränder. 4 brandposten #

5 När även köket gick till övertändning så blev värmeeffekten ca 4,5 MW och temperaturen i köket hamnade på ca 1000 C, se figur 3. När vi började släcka branden var effekten nära den maximala med den tillgång på luft som uppställningen hade. I det skedet strömmade rökgaser vid en temperatur om ca 900 C och ett massflöde av ca 1,3 kg/s ut genom köksdörren mot vad som i Rinkeby var resten av lägenheten. Rökgasproduktion och giftiga gaser Rökgasanalysen under försöket och beräkningen av rökgasflödena visar att de ingående materialen i lägenheten producerade avsevärda mängder toxiska rökgaser, bl.a. kolmonoxid och cyanväte. Rökgasernas potentiella giftighet framgår av volymkoncentrationer av olika gaser i brandplymen ut från köksdörren. Under den tidsperiod då köket var övertänt beräknades därför medelkoncentration av ett antal giftiga gaser. För att på ett grovt sätt kunna jämföra de olika ämnenas relativa toxiska effekt viktades de beräknade halterna mot ett referensvärde för respektive gas. En sådan jämförelse visas i tabell 1, där respektive ämnes maximala koncentration (C max ) är viktad mot respektive IDLH-värde. Ett IDLH värde anger den halt där ett ämne ger en allvarlig toxisk effekt. IDLH värden publiceras internationellt och baseras i de flesta fall på en exponering under 30 minuter. Man ser för cyanväte, HCN, och kolmonoxid, CO, en faktor 12 respektive 8 över farlig koncentration. Rökgasflödet ut från köket mot övriga delar av lägenheten var som mest ca 1,3 kg/s, dvs. stora mängder giftiga rökgaser transporterades på kort tid ut till andra delar av huset. Notera dock att gaskoncentrationerna i brandplymen ut från köket späds ut när de lämnar öppningen och att resulterande Tabell 1. Viktning av beräknade gaskoncentrationer av olika ämnen i brandplymen ut från köksdörren mot IDLH-värden. IDLH värdet anger den halt där ett ämne ger en allvarlig toxisk effekt. C max är maximal koncentration av respektive gas. CO 2 CO HCN NH 3 NO C max 13.7 % ppm 600 ppm 51 ppm 230 ppm IDLH 4.0 % 1200 ppm 50 ppm 300 ppm 100 ppm C max /IDLH koncentrationer och effekt på personer i Rinkebybranden bl. a. är beroende av utspädningsgrad och exponeringstid, se vidare Haverikommissionens rapport. Antändningsförsök med up-light lampa Polisens undersökning av brandlägenheten och det rum där branden startade pekade på att den möjliga antändningskällan var en s.k. uplight lampa. Glödlampan i up-light lampan sitter ovanför en konkav reflektor som gör att om lampan täcks över med exempelvis ett textilt material så uppstår ett oventilerat utrymme där temperaturen kan stiga avsevärt. Detta scenario undersöktes i ett flertal försök med olika mängd och typer av textilier som lades ovanpå lampan. Det visade sig att med flera lager textilier erhölls tillräcklig isolering för att temperaturen runt glödlampan skulle stiga avsevärt och skapa en glödbrand. Glödbrand kan övergå i brand med öppen låga. FOTO: PATRIK JOHANSSON Figur 3 Bild från rumsbrandsförsöket med vy utåt mot det fria. Det högra fönstret hör till rummet där branden startade. Den svarta röken indikerar begränsad tillgång till luft. De två fönstren till vänster tillhör köket. Ett av förnstren stod helt öppet. Köksdörren stod öppen mot resten av lägenheten, inåt i bilden. brandposten #

6 Figur 4 Diagrammet visar temperaturen på olika nivåer i köket under försökets gång. Vid övertändning, knappt 2 minuter efter det att köksdörren öppnas, når rökgaserna en temperatur av 1000 C. Jämförelser mellan rumsbrandsförsöket och den verkliga branden Hur branden i Rinkeby utvecklade sig i detalj vet man inte, men vittnesmål och bilder tagna under brandförloppet och efteråt gör att man kan skapa sig en trolig bild av händelseförloppet. Tiden från det att sovrumsdörren till köket öppnades och till släckning påbörjades i Rinkeby var ca 15 minuter. Under den tiden var alltså branden intensiv och producerade varma och giftiga rökgaser som spred sig upp i trapphuset. De som utrymde lägenheten från andra etaget via lägenhetens interna trapphus vittnar om att de upplevde stark hetta då de passerade köksdörren. I det läget hade sannolikt köket inte nått övertändning. I så fall hade man fått passera genom de lågor som slog ut genom köksdörren. Vid rumsbrandsförsöket övertände köket efter ca 1,5 minuter efter att sovrumsdörren öppnades. Den delen av försökets brandförlopp var sannolikt något snabbare än vid Rinkebybranden. Dock bör utrymningen ha skett inom ett par minuter efter att sovrumsdörren öppnades och branden spred sig till köket. I lägenheten befann sig 13 personer och de hann alltså antagligen ut i sista sekunden innan branden i köket spärrade vägen förbi köksdörren och de andra utrymningsmöjligheter som utnyttjades. De rökgasflöden som mättes upp vid rumsbrandsförsöket är sannolikt representativa även för förhållandena i Rinkeby. En osäkerhet är att modellen hade sin rand mot omgivningen i köksdörröppningen. I Rinkeby mynnade köksdörren ut i en hall och vidare mot det interna trapphuset och husets trapphus. Där rådde alltså andra tryckförhållanden. Vid försöket uppmättas höga halter av kolmonoxid och cyanväte i brandgaserna från lägenheten. Brandskyddslagets simulering visade även på höga halter av kolmonoxid och cyanväte i trapphuset. Signifikanta nivåer av cyanväte och dödliga nivåer av kolmonoxid återfanns hos de omkomna i trapphuset. Haverikommissionens fulla rapport, RO 2010:01, finns att ladda ner på Där finns också att läsa om totalt 14 rekommendationer man ger olika myndigheter för att undvika liknande händelser i framtiden. Två viktiga frågor ställs till Boverket. Rökgaserna spreds ut i trapphuset genom en öppen dörr och frågan är huruvida dörrstängare på lägenhetsdörrar kan vara lämpliga. Den andra frågan gäller automatisk rökgasventilation av trapphus i flerfamiljfastigheter. Beräkningar visar att detta hade kunnat vara effektivt i Rinkeby. 6 brandposten #

7 En brandklassad konstruktion ger bra skydd LARS BOSTRÖM Generellt ger en brandklassad och godkänd konstruktion ett mycket bra skydd. Men det kan bli fel om produkten används på ett oriktigt sätt eller inte är anpassad för den specifika applikationen. Man måste veta vilken typ av skydd och säkerhet en brandklass ger för att få det brandskydd som eftersträvas. Konstruktioners brandklasser Det finns i grunden tre brandklasser som används för konstruktioner, R, E och I enligt EN Till dessa klasser läggs ett tal som visar hur lång tid i minuter som brandklassen uppfylls. En konstruktion som är R-klassad har en viss bärförmåga när den är utsatt för brand. Belastningsnivån som konstruktionen skall klara definieras av tillverkaren. Det skall sedan framgå av certifikat eller liknande vilken belastningsnivå som konstruktionen kan bära i brandfallet. En konstruktion som uppfyller E-klass är brandtät, dvs. en brand kan inte penetrera konstruktionen. Det är tre aspekter som undersöks: Hål eller sprickor i konstruktionen. Brott är definierat som hål med en diameter större än 25 mm och sprickor med bredd 6 mm och längd 150 mm eller mer. Heta gaser. Detta mäter man med en bomullstuss som sätts mot de områden som bedöms vara utslagsgivande. Bomullstussen får då inte Figur 1 Strålning från en väggs icke antändas eller börja glöda. brandutsatta sida mäts med en strålningsmätare. Lågor eller flammor på den av brand oexponerade sidan. Det är tillåtet med någon enstaka flamma, om den har en varaktighet på maximalt 10 sekunder. Det bör noteras att för en klassificering av en E-klassad konstruktion behöver inte utfallet av bomullstesten beaktas, men dessa mätningar skall alltid göras. Detta innebär att det inte finns några krav på temperaturen på den oexponerade sidan. Den kan i princip vara lika hög som i brandprovningsugnen. En I-klassad konstruktion är isolerande, dvs. medeltemperaturen på den av brand oexponerade sidan stiger inte mer än 140 C under den tid som klassen anger. Dessutom finns ett krav att temperaturen inte får stiga mer än 180 C på enskilda punkter. W-klass, S-klass och C-klass är viktiga tillläggsklasser. Tillägget W anger att konstruktionen klarar ett strålningskrav som är maximalt 15 kw/m 2 på en meters avstånd. S-klassen används för dörrar och visar att de är täta mot läckage av rökgaser. Även C-klassen är för dörrar och den visar att dörren är försedd med en dörrstängare som uppfyller vissa krav. När kan man använda de olika klasserna? Enligt Boverkets Byggregler föreskrivs generellt för brandcellsskiljande FOTO: PÄR JOHANSSON FOTO: ROLF HLING Figur 2 Rök läcker ut genom en EI-klassad konstruktion. byggnadsdelar EI-klass, men man kan acceptera E-klass om avståndet till gångstråk för utrymning och till brännbart material är tillräckligt. I de fall man väljer den enklare lösningen, dvs. en E-klassad konstruktion i stället för en EI-klassad, måste man tänka igenom vad detta kan betyda. Skillnaden kan alltså vara stor mellan olika produkter. Om man t.ex. jämför två glasade dörrar med samma E-klass, en med ett litet fönster och en med ett stort fönster, kommer strålningen genom dörren med ett stort fönster att vara betydligt högre. I figur 1 visas hur en bomullstuss antänds på 1,5 m avstånd från en konstruktion som uppfyller E-klass. Här mättes strålningsnivåer på 70 kw/m 2 upp en meter från provföremålet, tillräckligt för att antända de flesta material. Som exempel ger en strålning redan på 15 kw/ m 2 blåsor på huden efter 5 sekunder. Detta måste man som beställare vara medveten om. I vissa fall kan det vara acceptabelt, medan i andra mer tveksamt. Är man osäker på om E- klassen är tillräcklig kan man använda en EWklassad lösning där även krav på maximal strålning ställs. E- och EI-klassade konstruktioner är inte röktäta I figur 2 visas en vägg som provas och att rök tar sig igenom är tydligt. Det finns inga krav på röktäthet hos E- och EI-klassade konstruktioner. Enda kravet är att eventuella öppningar inte är för stora (en diameter på 25 mm alternativt en längd av 150 mm och bredd 6 mm). Även här bör man tänka igenom vilken typ av skydd som behövs. Att endast ställa krav på E- eller EI-klass betyder alltså inte att man får en röktät konstruktion. Däremot får man ett visst skydd mot rökspridning då konstruktionen är tät mot brandspridning. Men det finns situationer där tätheten inte är tillräcklig. Det kan exempelvis vara mot arkiv eller datahallar med känsligt material eller utrustning. Ett annat exempel är uppsamlingsrum för exempelvis äldre eller handikappade som behöver hjälp vid utrymning. Kan vi lita på brandskyddet Generellt sett kan vi lita på brandskyddet om godkända och genomtänkta lösningar används. Men det finns fall där man kan behöva tänka till en gång extra innan man bestämmer sig för en lösning på brandskyddet. brandposten #

8 Sprinkler concept developed for IKEA s Vertical Automated Storage Systems MAGNUS ARVIDSON The Department of Fire Technology at SP Technical Research Institute of Sweden has recently conducted sprinkler tests inside a VASS (Vertical Automated Storage System) unit for IKEA Services AB. The objective of the tests was to determine whether sprinklers installed at the top of the unit are able to protect the integrity of the unit during a fire and thereby limit the risk for fire spread to adjacent objects or building parts. The concept of VASS units A VASS unit is an enclosed system of vertically arranged trays, an extraction platform and a series of computerized controls that delivers items to an ergonomically positioned workstation. The unit automatically locates and retrieves stored items with the push of a button or scan of a bar code. The trays handled by the system can be equipped with partitions and dividers, totes and containers, cases and cartons, etc. The benefits of this storage concept include maximum use of available space, increase productivity and improved worker safety. The storage inside a unit is very compact. Technology is used to scan every tray s height and the trays are automatically stored in the optimal space in the unit. A built in weight scale automatically checks a tray s weight to protect against overloading of shelves. It should be emphasised that the probability for a fire inside a VASS unit is low. The primary sources for fire ignition are related to computer control and the electrical motors associated with the extraction platform. Unauthorised personnel do not have access to the unit. Despite the high level of intrinsic safety, a built in fire protection system is often required. Figure 1 The installation of the VASS unit inside SP s fire test hall. PHOTO: MAGNUS ARVIDSON The VASS unit used by IKEA The VASS units used by IKEA are designed to fit their specific needs regarding the dimensions of the trays and the overall capacity. The trays are constructed out of steel, with solid side plates. The individual trays measure 4 m 0,8 m (W D). The rim height is 250 mm and, in the tests, two dividers were installed such that three compartments were formed per tray. The unit used in the fire tests had at total of 45 trays, 25 trays on the back wall and 20 trays on the front wall. In practice, the most common commodities stored in VASS units at IKEA are products, e.g. kitchen articles, doors, drawers and textiles, or similar items. Products from unexpanded plastics are not as common and products from expanded plastics are prohibited. The unit used for the tests measured approximately 8 m in height, 4,4 m in length and 3 m in depth. The unit was supplied by Kardex, Bellheimer Metallwerk GmbH and installed inside the fire test hall at SP by personnel from Kardex Scandinavia AB. The installation of the unit is shown in figure 1. Objective of the tests Prior to the tests, it was concluded that the use of solid trays (with solid side plates) will prevent water from sprinklers at the ceiling to reach the seat the fire. Therefore, fire extinguishment or fire suppression by the activation of sprinklers installed at the top of the unit was not expected. Additionally, the trays are fitted with holes in the ends of each tray that will drain water to the sides. This feature is designed to prevent the top trays from being filled with water, jeopardizing the stability of the unit. It was also understood that the enclosed construction of the VASS unit and the solid design of the trays will in itself delay the spread and intensity of a fire. The steel trays restrict the possibilities for vertical fire spread and the compact storage restricts air movement, which Figure 2 The EUR Std Plastic commodity that was used in the tray where the fire was initiated. limits the oxygen concentration at the seat of the fire. When filled with combustion gases, the oxygen concentration inside the unit as a whole is reduced, which will reduce and possibly even quench a growing fire. Therefore, it was recognized that the limitation of the fire size will primarily be an effect of a reduction of the oxygen concentration by the fire itself and to some extent by the formation of water vapour. In order to facilitate the desired reduction of oxygen, it was therefore deemed essential that the structural integrity of the VASS unit remains intact during a fire. As a result, the following criteria were set PHOTO: MAGNUS ARVIDSON 8 brandposten #

9 PHOTOS: HANS OLSEN Figure 3 Test 1. The thermal image immediately prior to activation of the first (and only) sprinkler. The fire has spread towards the back corner of the unit (to the right in the figure), as indicated by the increased temperatures. Figure 4 Test 1. The thermal image at approximately 63:13 [min:sec], i.e. one minute after activation of the sprinkler. The flow of water down the inside of the wall is clearly seen. Figure 5 Test 1. The thermal image at approximately 72:13 [min:sec], i.e. 10 minutes after activation of the sprinkler. The temperature exposure is very local. up as minimum requirements to judge the test results as acceptable: 1) the VASS unit must remain structurally intact, 2) no full or partial rupture of any of the wall/ceiling panels or joints between these panels is allowed, 3) no rupture of the hatch for the front opening is allowed, and 4) no fire spread to adjacent objects or combustible material is allowed. The sprinkler system The sprinkler system was intentionally designed to be relatively simple. The system pipe-work was laid out on top (outside) of the ceiling with drop nipples to the individual sprinklers. Four pendent, standard coverage, quick-response sprinklers were installed. The sprinklers were installed to ensure wetting of the inside surface of the walls of the unit. An optical photoelectrical type smoke detector was installed at the ceiling of the unit. The response time of the detector was recorded in order to provide a comparison with the activation time of the sprinklers. Figure 6 The burn marks on the back wall after the first test, which indicate fire spread towards the back corner of the unit. PHOTO: MAGNUS ARVIDSON Instrumentation and measurements Thermocouples were installed inside the unit in order to document the potential fire spread. Additionally, the surface temperatures on the outside of the unit were measured using thermocouples that were spotwelded directly to the outer steel panels. A thermal imaging camera was positioned behind the back wall with the intention of documenting the thermal exposure in the area where the fire was initiated. The concentration of Oxygen (O 2 ) was measured at the centreline of the unit and 1,3 m and 3,2 m, respectively, above floor level. The lowest position (1,3 m) was at the level of the tray where the fire was initiated. Standard and authentic IKEA commodity used The EUR Std Plastic commodity was used in the tray where fire was started and in the trays directly above. This commodity is similar to the FM Global Standard Group A Plastic commodity, which has been widely used in the fire protection community to create a representative benchmark warehouse fire hazard for the evaluation of sprinkler fire protection performance in large-scale fire tests since the 1970 s. Authentic IKEA commodities (pillows of synthetic material and plastic crates) were used below and above these trays. All other trays were filled with packages of particle board or packages with kitchen doors from IKEAs product line. This commodity represented a realistic load and acted as an indicator of fire spread. Figure 2 shows the EUR Std Plastic commodity that was used in the tray where the fire was initiated. Two tests were conducted Two tests were conducted. In both tests, the fire was initiated in one of the bottom trays at the back wall of the unit. For the first test, the unit was loaded as would be expected under normal conditions, i.e. the density of the loading of the trays was high. The fire growth rate during the test was extraordinarily slow, due to the solid design of the steel trays that restricted the possibility for vertical fire spread. It is also clear that the compact storage (the minimum free vertical distance between individual trays was 25 mm) restricts air movement and limits the oxygen concentration at the seat of the fire. The fire detector at the ceiling responded at 07:15 [min:sec] but the first (and only) sprinkler did not activate until after more than an hour. The oxygen concentration inside the unit at the activation of the sprinkler was approximately 13,5 vol%. The oxygen concentration increased after the activation, probably due to mixing effects and a pressure reduction due to cooling by the water droplets, which drew fresh air into the unit. As the fire continued to burn, the oxygen concentration was further reduced and did not increase until manual fire fighting was undertaken, 30 minutes after activation of the sprinkler. The surface temperature at the wall panel closest to the fire was approximately 200 C at the activation of the sprinkler, however, the application of water did not immediately reduce the surface temperature at this position. Rather, the temperature continued to increase and peaked at 405 C. The closest thermocouple, 1,1 m above this point, was reduced from approximately 110 C to approximately brandposten #

10 PHOTOS: HANS OLSEN Figure 7 Test 2. The thermal image immediately prior to activation of the first (and only) sprinkler. The fire spread in both directions in the tray and heated up the whole length of the wall panel. Figure 8 Test 2. The thermal image at approximately 09:53 [min:sec], i.e. one minute after activation of the sprinkler. The flow of water down the inside of the wall is clearly seen. Figure 9 Test 2. The thermal image at approximately 18:53 [min:sec], i.e. 10 minutes after activation of the sprinkler. The temperatures are very low across the full width of the wall. 80 C by the application of water, which indicates that the high temperature exposure was very local. Figures 3 through 5 shows the thermal image of the back wall during the test. The thermal images may be compared with figure 6, where the burn marks can be seen on the back wall after the fire test. For the second test, the tray directly above that where the fire was started, was removed. The free vertical distance between the fire tray and the tray above was therefore increased from 25 mm to 300 mm. As a result, the fire growth rate was significantly higher than that in the first test. This translated to a more rapid reduction of the oxygen concentration inside the unit. The fire detector at the ceiling responded at 02:49 [min:sec] and the first (and only) sprinkler activated at 08:53 [min:sec] after ignition, at an oxygen concentration of approximately 14,5 vol%. The oxygen concentration continued to fall, as the fire was not extinguished by the application of water, and reached a minimum level around 11,0 vol% at approximately 14:00 [min:sec]. This oxygen level was low enough to quench the fire. Manual fire fighting was not necessary. The surface temperature at the wall panel closest to the fire reached 600 C. The application of water did not immediately reduce the surface temperature at this position. The closest thermocouple, 1,1 m above this point, peaked at 57 C which indicate that the high temperature exposure was very local. Figures 7 through 9 shows the thermal image of the back wall during the test. These figures show that the fire spread in both direction on the tray from the fire source and heated up the whole length of the wall panel. Conclusions As expected, fire extinguishment from an installed sprinkler system may not be guaranteed in practice due to the shielded nature of the fire. However, automatic sprinklers installed at the ceiling of a VASS unit will maintain the structural integrity of the unit during a fire and the temperature exposure to the wall panels will remain local. It was also verified that the probability for fire spread to adjacent combustible objects or material outside of the unit is very small, as only small parts of the wall were heated up. As fire extinguishment is not guaranteed, it is advisable that a strategy, equipment and instructions for manual fire fighting are developed. The following strategy is suggested: 1) the VASS unit should NOT be opened during a fire, use water from fire hoses to cool the structure from the outside, 2) use an infrared (IR) thermal imaging camera to help locate the fire, 3) drill (small) holes and insert lances at the seat of the fire, use water to fight the fire locally, and 4) allow time for cooling before the unit is opened and ventilated. A final word of caution is necessary. The experience described in this article is not directly applicable to other types of compact storage units. The geometry, construction and design of the units used by IKEA are unique and intended for their commodity and purposes. Other type of compact storage units that do not have the features of IKEA s units may require other types of fire protection systems or other sprinkler system designs in order to meet the desired fire protection objectives. Should you have any further questions about your specific storage system please contact the author. Ny produktstandard för lösull Produktstandarden för lösull (mineralull) är harmoniserad och klar, övergångstiden går ut den 1 december SP erbjuder samtliga relevanta provningar, insyning av FPC (Factory Production Control) samt certifiering. Marina C Andersson brandposten #

11 Inbrottsprovning på SP JOEL BLOM PETER BLOMGREN På SP är uppbyggnaden av ett nytt inbrottslaboratorium i full gång. Verksamheten utvecklas och vi kan idag kan erbjuda provning av inbrottsmotstånd/ skydd inom flera områden. FOTO: DICK GILLBERG Provning av kassaskåp och vapenskåp genomförs enligt svenska och europeiska standarder. Enligt rikspolisstyrelsens författningssamling har kraven för förvaring av skjutvapen skärpts. Nu krävs ett säkerhetsskåp som uppfyller kraven enligt SS 3492 eller motsvarande samt att skåpet är certifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan. Provning av inbrottsmotstånd inom byggsektorn görs på fönster, dörrar, portar, jalusier och postboxar. ENV 1627 Fönster och dörrar - Inbrottsskydd och klassindelning har omarbetats och kommer att bli en ren EN standard, revideringen har främst berört dom statiska provningarna, publicering sker troligtvis runt årsskiftet vilket också innebär att SS kommer att dras tillbaka. Inom elektronikområdet provas bland annat centralutrustning, larmsändare, detektorer och sirener. Intumex tar andan ur elden. Hur det fungerar: Det speciella materialet i Intumexsystemet expanderar till flera gånger dess originalvolym för att på ett perfekt sätt avgränsa riskytan. Intumex har erfarenheten: Säkerheten ligger i ett välplanerat system som har blivit testat och blivit internationellt godkänt gång på gång. Men det kommer inte som en överaskning eftersom det är Intumex som är originalet. Innovation med expertis: Intumex. Intumex L/LFC Brandtätningslist Intumex CSP Mjukt penetrationssystem Intumex PS Kuddsystem Intumex V Cementbaserat bruk Intumex RS10 Rörstrypare Intumex MG Expanderande fogmassa Intumex AN Brandskyddsakryl Intumex FB Brandskyddsmoduler Energigatan 5, Kungsbacka Tel brandposten #

12 Kraft Risk Management Safety Seminar MATTIAS ARNQVIST FREDRIK ROSÉN In June 2010 SP had the opportunity to arrange a Safety Seminar held here in Borås on behalf of Kraft Risk Management which is part of Kraft Foods Inc. The risk and safety managers from Kraft Food s different production facilities around Europe were invited. Lectures as well as full scale tests was part of the program. Kraft Foods Kraft Foods makes today delicious in 150 countries around the globe. They have employees and have global powerhouse brands like Oreo and LU biscuits, Philadelphia cream cheeses, Jacobs and Carte Noire coffees, Tang powdered beverages and Milka, Cote d Or and Toblerone chocolates. Kraft Foods is the world s second largest food company with annual revenues of $42 billion. Need of firsthand knowledge The Kraft Risk Management department is in charge for handling all safety and risk aspects for the different production facilities of Kraft Foods around the world. Kraft Risk Management works closely with FM Global, which is a global commercial and industrial property insurance company as well as with Marsh, a leading insurance broker and risk adviser. The safety seminar was carried out as a joint cooperation between Kraft Risk Management, FM Global and Marsh. PHOTOS: MATTIAS ARNQVIST Figure 1 The commodity used during the test was cardboard boxes with a mixed content of coffee and chocolate products produced by Kraft. Figure 2 Flames reaches ceiling level during the sprinkler test, taken just before the first sprinkler activated. Figure 3 All sprinklers have activated and the fire is under control and declining. Figure 4 Photo taken during the free-burn test shortly after the fire spread to the single row rack. 12 brandposten #

13 Figure 5 Comparison of heat exposure to the centre of the single row rack during the two tests. The rapid decline seen during the free-burn test indicates the time at which manual fire fighting was initiated. The risk and safety managers from Kraft Food s different production facilities around Europe were invited to the seminar. The objective was to educate the managers during two days with all safety and risk issues that they can face in the light of their position as risk managers at their production facility. Issues that were discussed were for example dust explosions, handling of flammable liquids and sprinkler protection of ware houses. To visualize and demonstrate some of the risks, full-scale fire tests were carried out. A small scale test for showing the principles of a dust explosion was also carried out. Full scale fire tests One of the main events of the seminar was the full scale fire tests held in SP s large fire hall. The tests were conducted to demonstrate the differences in fire behaviour in sprinkled versus non-sprinkled storage areas. Two tests, one with active sprinklers and one free-burn test were therefore performed. The test setup consisted of one double row and one single row rack storage separated with a 2.1 m aisle (see photos) and was identical for both tests apart from less commodity being used in the freeburn test due to safety issues. The commodity used during the test was cardboard boxes with a mixed content of coffee and chocolate products produced by Kraft. Above the racks, a 10 by 10 m suspended ceiling was positioned at a height of 5 m above the floor and a sprinkler system with 16 sprinklers was installed as well as thermocouples to monitor the ceiling temperatures. As part of the goal with the tests was to study fire spread, a plate thermometer was placed in line with the commodity on the single row rack to measure incoming radiation from the fire initiated in the centre of the double row rack. In the sprinkler test, the fire grew rapidly during one minute with flames reaching ceiling level at approximately 30 s before the first sprinkler activated. Within 35 s after the first sprinkler activation all sprinklers were activated and the fire was suppressed and gradually declined. During the free-burn test the same procedure was followed but the sprinkler system was inactivated. This resulted in a fire spread to the single row rack within 3 minutes from ignition and the double row rack was at this point fully involved in flames. The differences in the level of the incoming radiation from the fire to the single row rack clearly show the impact and benefits of the sprinkler system. The two full scale tests clearly fulfilled the purpose in demonstrating the benefits with a well working sprinkler system in storage areas. An educational experience The seminar went on for a total of two days with positive responses from all parties involved. Sharing of knowledge and education of personnel are among the most important factors when it comes to risk management and safety. Watching real fires is very powerful in understanding how efficient a sprinkler system can be and by providing all this, the seminar cannot be called anything but a success. Nya rekommendationer från Svenska betongföreningen Svenska betongföreningens kommitté för betong och brand har färdigställt rekommendationer om hur man kan minska betongs spjälkningsbenägenhet vid brand. I första hand ges rekommendationer om hur mycket polypropylenfiber som bör tillsättas som skydd i betongen men även andra skyddsåtgärder finns beskrivna. Redan 2004 publicerade kommittén preliminära riktlinjer i tidsskriften Betong (se även artikel i Brandposten nr 30) men nu är de fullständiga rekommendationerna godkända av Svenska Betongföreningens styrelse och kommer att publiceras som en Betongrapport i början av nästa år. I kommitténs arbetsgrupp har tre medlemmar från SP varit aktiva sedan 2003, Johan Silfwerbrand, CBI (ordförande), Robert Jansson, SP Brandteknik (sekreterare) och Lars Boström, SP Brandteknik (ledamot). ROBERT JANSSON brandposten #

14 Gästskribent Framtidens lättviktsfartyg byggs vid Kockums i Karlskrona JOHAN EDVARDSSON Kommer framtidens fartyg att vara byggda i andra material än stål och aluminium? Åtminstone en del av dem. Trenden går mot allt mer lättviktsmaterial. På Kockums AB i Karlskrona ligger man i täten av utvecklingen. Forskning har pågått intensivt i många år och marinens nya korvetter av kolfibersandwich är bara ett exempel. FOTO: KOCKUMS Underhållsfartyg för offshore vindkraft, helt byggd i kolfiberkomposit Knäckfrågan för ett civilt genombrott har varit hanteringen av brand, säger Johan Edvardsson på Kockums. Härdplastbaserade kompositmaterial är organiska och därmed brännbara. Men nu finns det en lösning ett materialkoncept som vid tester visat sig stå emot brand mycket bra. Konceptet är utvecklat i samarbete med SP Brandteknik inom ramen för LÄSS och LÄSS-C projekten och utvecklingen sker kontinuerligt, bl.a. inom 7e ramprogrammet BESST, Breakthrough for European Shipbuilding and Shipbuilding Technologies, där Kockums, SP och Chalmers är involverade i det ena delprojektet som hanterar nya strukturmaterial. Sista hindret borta Slutförandet av LÄSS-projektet innebar att ett av hindren för att använda härdplastbaserade kompositmaterial vid byggnation av civila fartyg är undanröjt då man genom systematiskt testning påvisat att lösningar i kompositmaterial är lika brandtåliga eller har bättre bandtålighet än dagens stål och aluminiumlösningar. Lättviktsmaterialen har fördelar på många områden inte minst när det gäller energieffektivitet. När man nu har lösningen även för brandrisken återstår egentligen inga hinder för att bygga framtidens fartyg redan nu. Att bygga i glasfiber och kolfiber istället för stål eller aluminium påverkar givetvis farten, räckvidden och bränsleåtgången, men att an- vända lättviktsmaterial har även många andra fördelar, påpekar Johan Edvardsson. Man kan förändra befintliga fartyg relativt enkelt genom att bygga ett däck till. Många fartyg drabbas av problem med stabiliteten. Detta löses oftast genom att använda ballast istället för att satsa på en lättare toppstruktur i kompositmaterial. När det gäller energieffektivitet är lättviktsmaterial förmodligen det som betyder mest med den teknik för motordrift/bränslen som finns idag även om det pågår mycket forskning kring vindraft/solkraft, air lubrication, skrovoptimering med mera. Lägre livscykelkostnad De är också lätta att underhålla eftersom materialet inte korroderar, säger Johan Edvardsson. Dessutom är utmattningen i stort sett försumbar vilket kan ställas mot utmattningsegenskaperna hos andra lättviktsmaterial såsom aluminium. Det är viktigt att betrakta ett kompositfartyg ur ett livscykelkostnadsperspektiv där man räknar in anskaffningskostnad, intäkter för ökad lastkapacitet, reducerad bränsleförbrukning, reducerad underhållskostnad samt fartygets livslängd. Med detta resonemang kommer det något dyrare kompositfartyget efter ett tag bli billigare till följd av lägre driftskostnader CarboCAT, snabbgående katamaraner i sandwichteknik för brandposten #

15 till 450 passagerare, är ett bra exempel från Kockums där livscykelkostnaden ger klara fördelar mot traditionella material. Kockums har nyligen levererat sitt första nybygge inom ramen för produktområdet CarboCAT en 23 meter lång arbetsbåt i kolfibersandwich för vindkraftparker. Och trenden är att fler och större fartyg kommer att byggas i fiberarmerade sandwichkonstruktioner.. Ett framtidsscenario som Johan Edvardsson nämner är att trafikera inlandsvattenvägar med fartyg byggda av lättviktsmaterial. Det är troligen bara tradition och vanans makt som hindrar en utveckling i den riktningen, menar han. Brandskydd med möjligheter Composite Superstructure Concept är ett joint venture mellan Kockums AB (medlem i ThysenKrupp Marine Systems med mer än 35 års erfarenhet av att tillverka fartyg av kompositmaterial), DIAB (världsledande inom kompositmaterial och teknik) samt Thermal Ceramics (brandskydd och isolering) startade LÄSS-projektet som har till syfte att förbättra effektiviteten i sjötransporterna genom användningen av lätta strukturer med Vinnova som finansär. Under tre år deltog forskare från SP och ett stort antal industrier och organisationer i projektet, bland andra Kockums, DIAB och Thermal Ceramics under ledning av Tommy Hertzberg på SP Brandteknik. Lättviktsnätverk för sjöfart, S-LÄSS bildat Vid ett möte på STENA Rederi i Göteborg den 13 oktober 2010 med ett drygt 40-tal deltagare från över 30 olika industrier och universitet/ forskningsinstitut, beslöts att bilda det Svenska nätverket för Lättviktskonstruktioner till SjösS, S-LÄSS. Nätverkets syfte definierades enligt följande: Huvudsyfte för S-LÄSS är att ge synlighet, samordning och stöd för en svensk industriell utveckling av lätta konstruktioner till sjöss SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kommer tillsammans med Chalmers, KTH, SWEREA-SICOMP, Svenskt MarinTekniskt Forum (SMTF) samt Kockums AB, att gemensamt organisera ett nästa möte i Stockholm i början av mars 2011 för fortsatta diskussioner samt föredrag kring vad svensk industri gör och kan inom lättviktsområdet. Sapas dörrar, partier och fasader av aluminiumprofiler med brandglas och fyllningar har lösningar för flera brandtekniska klasser. Från E30 till EI60. Nu erbjuder vi även interiöra lösningar anpassade för glasningssystem med silikonfog, SGG Contraflam Structure. Allt för att möjliggöra en modern och stilren design. Mer information om brandpartier får du genom vår arkitektsupport, telefon eller på sapabuildingsystem.se Anmälan till S-LÄSS görs till Tommy Hertzberg, Sapa Building System AB Vetlanda Tel , Fax brandposten #

16 Contex-T att bygga med tekniska textilier PER BLOMQVIST EU-projektet contex-t har nu avslutats efter 4 års arbete. Projektets syfte har varit att öka antalet applikationer och användning av tekniska textilier i byggnadssektorn. SP Brandteknik har som projektpartner fungerat som brandteknisk expertis. Nu finns en stor del av resultaten vad gäller brandtekniska frågor publicerade i en serie SP-rapporter. Textila material som byggnadskomponenter Textila material används idag i olika typer av byggnader. Exempel är Commertzbank arenan i Frankfurt (se bild 1a) där textila membran används som takmaterial och Allianz Arena i München där textila membran används både som tak- och väggmaterial. Den internationella flygplatsen i Bangkok är ett annat exempel på en avancerad tilllämpning av textila membran för en permanent byggnad. I Sverige finns tillämpningar för mässhallar, hangarer och som funktionella/ dekorativa byggkomponenter som rumsavdelare och friliggande tak i atrier. Fördelar med textila byggnadsmaterial är låg vikt och för textila membran ljusgenomsläpplighet och arkitektoniska möjligheter. Men en gemensam begränsning för textila material är deras brandegenskaper, vilket understryker vikten av en korrekt brandsäkerhetsbedömning vid användande av sådana material i byggnadskonstruktioner. EU-projektet contex-t EU-projektet contex-t, Textile Architecture Textile Structures and Buildings of the Future var ett stort Integrated Project inom det 6:e ramprogrammet med ett konsortium bestående av mer än 30 partners från tio länder. Bland projektets syften ingick att utveckla nya lättviktsbyggnader av textila strukturer samt säkra, hälsosamma och ekonomiska byggnader. Projektet innefattade utveckling av textila membran med förbättrade egenskaper som self cleaning, ljusgenomsläpplighet och UV-stabilitet. En spännande applikation var att integrera solceller i membranytan (se bild 1b). Andra områden var att utveckla betong med lättviktsarmering samt lätta textila kablar för uppspänning av byggnadsstrukturer. SP Brandteknik har som projektpartner fungerat som brandteknisk expertis i projektet. Arbetet har innefattat allt från materialprovning, storskaliga referensförsök till utvecklande av beräkningsverktyg för analytisk brandteknisk dimensionering. Brandforsk har delfinansierat SPs medverkan i projektet och engagerat LTH Brandteknik, brandkonsulten Brandskyddslaget samt en referensgrupp för att tillvarata värden ur projektet för Sverige och svenska förhållanden. Några exempel från arbetet contex-t ges i denna artikel, för ytterligare information hänvisas till de SP-rapporter som anges på nästa sida. Brandkrav på textila membran Detaljkrav som föreskriver design och brandklassificering av ett material i en byggnad kan utesluta användandet av textila membran, som inte alltid klarar gällande krav vad gäller brandklasser. I sådana fall kan en analytisk branddimensionering av byggnaden vara ett alternativ. I contex-t projektet har båda dessa metoder för brandteknisk dimensionering undersökts för textila byggnadsmaterial, med fokus på textila membran. Textila membran avsedda för byggnadsapplikationer har tidigare testats enligt olika nationella provningsstandarder, ofta tyska eller franska tester, men testas idag allt oftare med SBI (EN 13823), enligt den europeiska klassifikationsstandarden EN Men kunska- Bild 1a) Bild 1b) Textil membran som takmaterial, Frankfurt arena. Demonstration av integrerad solcell i ett textilt membran (contex-t). pen om SBI-metodens korrelation till ett verklig brandbeteende är mycket begränsad för dessa produkter. Därför genomfördes storskaliga referenstester (se bild 2b) med ett urval av olika membran som tidigare testats med SBI-metoden (se bild 2a). En slutsats var att SBImetoden gav en konservativ klassificering av undersökta PVC-PES (polyester) produkter (monterade med luftspalt), dvs. produkten betedde sig bättre i det storskaliga brandtestet än vad man kunde utläsa från SBI-provningen. En annan slutsats var att sättet att montera tunna PVC-PES membran vid en SBI-provning är helt avgörande för klassificeringsresultatet. För ett repeterbart och korrekt resultat förordas generellt montering med ett hörnstöd. Analytisk dimensionering Textila membran av PVC-PES typ som tak- eller väggmaterial kan brinna hål vilket ger en förändrad situation för ventilation i en bygg- FOTO: PER BLOMQVIST FOTO: CONTEX-T 16 brandposten #

17 Bild 2a) SBI-provning av textilt membran. Bild 2b) Storskaligt referensförsök med textil membran. Bild 3a) Simulering av genombränning i taket med FDS. Bild 3b) Valideringsförsök av genombränning med textilt membran. FOTO: JOAKIM ALBREKTSSON FOTO: PER BLOMQVIST FOTON: PER BLOMQVIST FOTO: PETRA ANDERSSON Bild 4a) Horisontalugnen med monterade kablar innan ugnen tillslöts. Bild 4b) Fågelperspektiv av ugnen med lastanordningen och töjningsmätare. nad under brand. I projektet ingick att matematiskt modellera genombränning och hålöppning (se bild 3a). Arbetet utfördes med hjälp av CFD-koden FDS och utnyttjade det s.k. burn-away alternativet samt två olika pyrolysmodeller. Indata till modellen erhölls från Konkalorimetern (ISO 5660), TGA (termogravimetrisk analys) och TPS (värmeledningsegenskaper). Simuleringarna validerades mot fullskaliga experiment där två olika membran undersöktes (se bild 3b). Mer praktiska applikationer för modellen undersöktes också med hjälp av två av contex-t projektets demonstrationsbyggnader, de s.k. VUB och Wagner byggnaderna. Studien visade att det med simuleringsverktyget är möjligt att med en given brandpåverkan öppna upp ett hål i ett textilt membran i en byggnad, men också att en sådan simulering innehåller relativt stora osäkerheter. Textila kablar Projektpartnern BEXCO tillverkade textila kablar som lättviktsalternativ till de stålkablar man normalt använder för att spänna upp textila byggnadsstrukturer. Kablarna tillverkades av en polymer som gav en lätt kabel med en draghållfasthet motsvarande den för en stålkabel med samma diameter. Polymerkabelns draghållfasthet och töjningsegenskaper provades i fullskaliga ugnstest (se bild 4). Vid provningarna jämförde man polymerkabelns egenskaper med en stålkabel samt demonstrerade en lösning med isolering av polymerkabeln. Provningarna visade att den nyutvecklade polymerkabeln hade mycket goda egenskaper upp till en omgivningstemperatur på drygt 350 ºC. Vid högre temperaturer måste kabeln skyddas för att kunna ersätta en traditionell stålkabel. Rapporter Nedanstående rapporter beskriver arbete och resultat från contex-t projektet. Samtliga rapporter är nedladdningsbara från SP Report 2007:20, A summary of fire regulations, requirements and test methods for technical textiles used in buildings. SP Report 2010:23, Fire tests with textile membranes on the market - results and method development of cone calorimeter and SBI test methods. SP Report 2010:24, Fire Safety Engineering of textile buildings following the prescriptive requirements in Sweden. SP Report 2010:54, A burn-through model for textile membranes in buildings as a tool in performance based fire safety engineering. SP Technical Note 2010:03, Large-scale fire tests with textile membranes for building applications. brandposten #

18 Stort intresse för konferensen FIVE MICHAEL FÖRSTH (Fires In Vehicles) BJÖRN SUNDSTRÖM FREDRIK ROSÉN SP har etablerat en internationell konferens om brand i fordon, FIVE, och den hölls för första gången i Göteborg september. Det blev en stor framgång och cirka 230 personer deltog från 20 länder och fyra världsdelar. Konferensen gav ett unikt tillfälle för kunskapsutbyte mellan industri, forskningsinstitut och universitet, och framförallt mellan olika fordonsbranscher. En slutsats från konferensen är att nivån på brandkrav skiljer sig väsentligt mellan olika fordonstyper. Bred internationell konferens En huvudtalare var Richard Damm från det tyska transportministeriet som beskrev en bussbrand i Hannover i november 2008 då 20 passagerare dog. Denna brand visar på behovet av ökad brandsäkerhet i bussar. Tyskland driver frågan tillsammans med svenska, norska och franska myndigheter vid FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève (UN ECE). Som jämförelse kan nämnas Bas Leermakers från ERA (European Railway Agency) som ingående beskrev en harmoniserad brandstandard för tåg som tas fram baserat på ett EUdirektiv för gränsöverskridande tågtrafik och som innehåller långtgående specifikationer på brandsäkerhet. Statistik om fordonsbränder hade en egen session där, bland annat, Marty Ahrens från NFPA (National Fire Protection Association) visade att dödsfall pga. av bränder i vägfordon har minskat i USA. Hon poängterade dock att personer med begränsad rörlighet löper relativt stor risk och exemplifierade med en bussbrand i Texas 2005 då 23 pensionärer med nedsatt rörlighet omkom. Flest föredrag gavs vid sessionen om brandutveckling i fordon. Det är tydligt att mycket forskning pågår inom detta område, såväl experiment som beräkningar. Bland annat har vi på SP genomfört fullskaleförsök med bussar och med hjälp av beräkningar jämfört resultat. Samma typ av experiment och beräkning har man genomfört i Tyskland på bilbränder. Konferensens andra dag inleddes med att Jens Stiegel från Frankfurts räddningstjänst berättade om deras organisation för insatser vid allvarliga fordonsolyckor. Frankfurtområdet är oerhört starkt trafikerat och man har ett sofistikerat system att hantera olyckor där man stegvis trappar upp insatsen efter olyckans storlek. Alternativa bränslen och elektriska vägfordon behandlades av fem föredragshållare. Rainer Justen från Mercedes-Benz berättade om sitt arbete med brandsäkerhet i hybridfordon. Speciellt gällde det provmetoder för att studera hur batterier motstår mekanisk påverkan, till exempel vid en kollision. Arnaud Marchais från RATP (kollektivtrafiken i Paris) berättade om brandsäkerheten i Paris tunnelbanesystem och visade mycket goda resultat från fullskaleförsök i tunnelbanevagnar. Detta var ett av fyra föredrag i en session om brandinsatser och fallstudier. Konferensen avslutades med en session om branddetektion och brandbekämpning i fordon. Stor skillnad i brandkrav för olika fordonstyper Baserat på vad som presenterades vid konferensen så är det uppenbart att mycket forskning görs och har gjorts vad gäller bränder i fordon. Däremot är det en stor skillnad mellan olika fordonstyper för hur myndigheter och EU har anammat resultaten från forskningen. Ett exempel är den mycket primitiva provningsmetoden FMVSS 302 för vägbundna fordon vad gäller materialprovning av antändning och flamspridning. Flera talare poängterade att denna metod används, till exempel för inredningsmaterial i bussar, trots att det sedan FIVE-konferensen i Göteborg blev en stor framgång med cirka 230 deltagare från 20 länder. Vid podiet står Jan-Eric Sundgren, senior vice president, VOLVO AB som öppnade konferensen. länge är väldokumenterat att den är en olämplig. I kontrast till detta står tågbranschen där den kommande europeiska standarden EN är baserad på den idag bästa tekniken, såsom t.ex. konkalorimetern ISO Många påtalade hur effektivt ett släcksystem i motorrum kan vara. Här behövs en internationellt accepterad standard för provning av släcksystem för motorrum i bussar och SP har just startat ett sådant arbete. FIVE 2012 i Chicago Nästa FIVE-konferens äger rum i september 2012, i Chicago. Vi samarbetar där bl.a. med Fire Protection Research Foundation, som är vår event partner tillsammans med flera andra amerikanska organisationer. Mer information finns på FOTO: DICK GILLBERG 18 brandposten #

19 Äntligen kommer en frisk fläkt i sprinklerbranchen Kungälvs Rörläggeri AB är nu certifierad anläggarfirma för vattensprinkler. Detta innebär att vi påbörjat vår satsning på att bli ett komplett installationsföretag. Vi kommer att genom nytänkande och gedigen kunskap erbjuda våra kunder det de vill ha. Det vill säga, rätt brandskydd till rätt pris! Vi har under hösten utökat vår personalstab med Bo Önnerlöv, som i över 23 år varit verksam inom sprinklerbranchen. Bo är behörig ingenjör -vattensprinkler och kommer tillsammans med Ulf Hagström att ansvara för vår sprinklerverksamhet. Med vår samlade erfarenhet kommer vi kunna leverera allt från projektering till färdig anläggning. Vi hjälper till i kontakten mellan myndigheter och kravställare. Vår sprinkleravdelning är stationerad i Alingsås, men vi utför arbete i hela landet. Allt eftersom efterfågan på bostadssprinkler ökar ser vi även nyttan av att vara ett komplett rörföretag. Vi kan under hela byggtiden vara på plats och följa byggets gång, utan att behöva fara fram och tillbaka. Detta innebär naturligtvis en kostnadsbesparing för alla parter. Varför anlita två företag? När det enda ni behöver är Kungälvs Rörläggeri AB! Vi ser fram emot att visa vad vi kan. Bo Önnerlöv Ulf Hagström Butik Värme & sanitetsinstallationer Värmepumpar Underhåll & service Sprinkler Energieffektivisering Kungälv Kungälvs Rörläggeri AB Svarvaregatan Kungälv Vxl: stenungsund Kungälvs Rörläggeri AB Gesällgatan Stenungsund Vxl: Borås Kungälvs Rörläggeri AB Landalagatan Borås Vxl: göteborg Kungälvs Rörläggeri AB Vassgatan 3F Göteborg Vxl: gårdsten Kungälvs Rörläggeri AB Salviagatan 3D Angered Vxl: Alingsås Kungälvs Rörläggeri AB Kristineholmsvägen 10A Alingsås Vxl: ComfortButiKen Kungälvs Rörläggeri AB Triogatan Kungälv Vxl: Jour dygnet runt brandposten #

20 CEMAC-projektet levererar tekniskt underlag för CE-märkning av kablar MICHAEL FÖRSTH BJÖRN SUNDSTRÖM PATRIK JOHANSSON Det europeiska projektet CEMAC, CE-Marking of Cables, har nyligen avslutats under teknisk ledning av SP Brandteknik. Projektets resultat underlättar avsevärt CE-märkning av kablar i Europa. Projektet finansierades av branschorganisationen Europacable och genomfördes som ett samarbete mellan fem europeiska forskningsinstitut och flera kabeltillverkare. Projektet CEMAC CE-marking of Cables Syftet med projektet var att ta fram kompletterande tekniskt underlag till EU-kommissionens beslut om klassifikationskriterier för kablar som ska CE-märkas med avseende på deras materialtekniska brandegenskaper. I CEMAC ingick därför jämförande samkalibrering av provningsmetoden, EN och vissa tekniska förbättringar som sedermera fördes in i standardiseringsarbetet i CENELEC. Mycket arbete lades på kalibrering av provningsutrustningar runt om i Europa och på beräkningsmetoder kopplade till redovisning av provningsdata. Den kanske viktigaste uppgiften gällde dock att ta fram regler för s.k. EXAP, Extended field of application. EXAP ger möjlighet att brandprova ett fåtal kablar i en större kabelfamilj och sedan klassificera hela eller delar av kabelfamiljen baserat på de provade kablarna. Då undviks omfattande provning av enskilda kablar inom en kabelfamilj som kan förväntas ha likvärdiga brandegenskaper. EXAP är en förutsättning i de flesta fall för att CE- märkning ska fungera. EU:s beslut om brandklasser CEMAC-projektet bygger vidare på tidigare SP-projekt där bland annat den nya standarden, EN 50399, för fullskalig brandprovning av kablar togs fram. Kriterier för brandklassifikation av kablar enligt denna standard har publicerats i EU:s skrift Official Journal , L305/9, och beskrivs i BrandPosten nr 35 år Kablar från Europa I projektet genomfördes försök på 86 olika kraftkablar fördelat på elva olika kabelfamiljer. Kablarna valdes ut av Europacable och representerar väl de olika produkternas brandegenskaper på den europeiska marknaden. Syftet med EXAP är att klassificera en grupp av kablar baserat på ett fåtal prov. För att det ska vara möjligt måste brandegenskaperna variera på ett förhållandevis förutsägbart sätt. Kablars brandegenskaper visade sig dock vara svåra att förutsäga även vid likartad design, se figur 1. FOTO: KERSTIN BORGERUD Komplexa brandegenskaper Figur 1 visar THR, Total Heat Release, som funktion av kabeldiameter för olika kablar inom en given kabelfamilj. Det är inte möjligt att ange en brandklass baserat på ett fåtal prov då det bl.a. finns ett starkt avvikande värde mitt i gruppen. Parametern ytterdiameter går alltså inte att använda för EXAP och det visar sig att beteendet för kabelfamiljen i figur 1 är likartat oberoende av vilken fundamental kabelparameter som används som x-axel. En kabelfamilj utgörs av ett antal kablar med samma principiella konstruktion och materialval men med olika diameter, antal ledare och liknande detaljer. Fundamentala kabelparametrar ur brandsynpunkt för en familj blir då exempelvis ytterdiameter, brännbar volym per meter kabel eller per meter kabel monterat på kabelstegen. En utmaning i CEMAC-projektet var därför att beskriva kablarna på ett sätt som ger ett förhållandevis förutsägbart brandbeteende. Detta visade sig möjligt genom att använda en sammansatt kabelparameter, χ, definierad enligt; där c [ ] antal ledare i en kabel, d [m] ytterdiameter, och V combust [m 2 ] icke-metallisk volym per meter monterat på kabelstegen. Genom att använda denna sammansatta kabelparameter på x-axeln blir variationen hos kablarna mer förutsägbar, se figur 2 som visar samma kablar som i figur 1 men där χ istället för ytterdiametern används som x-axel. EXAP med säkerhetsmarginal Uppenbarligen är det lättare att göra en korrekt uppskattning av brandklassen för en given kabelfamilj från figur 2 jämfört med figur 1. Extremvärdet återfins nu i ena änden av dataspannet. Genom att beskriva kablar med parametern χ kan nu en EXAP regel definieras; där ν klass är det värde som ska användas i EXAP-klassifikation enligt klassifikationstabellen presenterad i Official Journal , L305/9. Exempel på en armerad kabel som undersöktes i CEMAC-projektet. 20 brandposten # ν max är det maximala värdet av t.ex. mätningar på två olika kablar som används som underlag för EXAP-klassifikationen.

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv

Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv DALOC INGEMAR OLOFSSON Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv 2012-09-27 2004-04-26 ÖVERGÅNG TILL CE-MÄRKNING Branddörrar Dörrar väntar (fortfarande) på övergången till Europasystemet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Industriell tillväxt inom lättviktsområdet

Industriell tillväxt inom lättviktsområdet 1 Industriell tillväxt inom lättviktsområdet 2010-05-18 Johan Edvardsson, M.Sc.Naval Architect Head of Design & Engineering Business Unit Surface Ships Hur uppnås tillväxt 2 Optimalt Initialt Bitter konkurrens

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon

Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon utveckla kompetens, design och krav för att säkerställa en bred introducering av elektrifierade fordon Projektfakta 2012-03-01 2015-12-01+förlängning FFI

Läs mer

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS EN VÄGLEDNING för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS Provning, certifiering och typgodkännande av byggnadsmaterial

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar

BRANDGLAS & TRÄ. Guide för montering i trädörrar och träramar BRANDGLAS & TRÄ Vetrotech SG Nordic & Baltic Robert Jacobsens Vej 62 A 8-tallet DK-2300 København S Tel: +45 70 225 258 Fax: +45 70 225 259 www.vetrotech.com/dk Version 2014.03 Guide för montering i trädörrar

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Rörelseanalys och biomekanik Wim Grooten Innehåll Kvalitativ rörelseanalys Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik Biomekanik Rörelseanalys Kvalitativ

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Tekniska åtgärder mot anlagd brand

Tekniska åtgärder mot anlagd brand Tekniska åtgärder mot anlagd brand Patrick van Hees, Nils Johansson Foto: Polisen Gotland Lunds Tekniska Högskola Margaret McNamee, Lars-Gunnar Klason SP Brandteknik Projektgrupp Lunds Tekniska Högskola:

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

The world s largest Public Private Partnership hospital. Fredrik Sandberg - Coor Service Management

The world s largest Public Private Partnership hospital. Fredrik Sandberg - Coor Service Management The world s largest Public Private Partnership hospital Fredrik Sandberg - Coor Service Management The PPP set-up and objectives Stockholm County Council Known cost Risk transfer On time, on budget Shareholders

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Kontorshus med kantine för 100 personer Tre etager 75-100 kontorsplatser / etage Konferensrum för 75 personer i 1

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Invändig isolering med vakuumpaneler

Invändig isolering med vakuumpaneler Invändig isolering med vakuumpaneler Bygg- och miljöteknik Chalmers tekniska högskola Innehåll Vakuumpaneler vad är det? Från kylindustrin till byggindustrin Erfarenheter från 15 års användning Invändig

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Modell av naturligt brandförlopp skapar möjligheter att optimera bärande konstruktioners brandmotstånd

Modell av naturligt brandförlopp skapar möjligheter att optimera bärande konstruktioners brandmotstånd 1 (7) Modell av naturligt brandförlopp skapar möjligheter att optimera bärande konstruktioners brandmotstånd I dagsläget finns möjlighet att dimensionera bärande konstruktioners bärförmåga vid brand enligt

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING UPPLEVELSEBASERAD INLÄRNING Henrik Engqvist September 2014 LÄRANDE ORGANISATION SPELA IN och/eller OBSERVERA ANALYSERA Scenario ÅTERKOPPLA LÄRA OCH BEFÄSTA AGERA

Läs mer

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS BIBLIOTEK LIBRARY Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS - det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28)

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Stadsmissionens Folkhögskola Liljeholmen Stockholm Version 2.0 Allmän information Turneringen spelas i: Matsalen, Stadsmissionsens Folkhögskola Lövholmsvägen 18 Liljeholmen,

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer