Kompletterande handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande handlingar"

Transkript

1 SID 1/1 Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar till kommunstyrelsens sammanträde Nytt ärende Ärende 23 Projektplan för att ta fram en utvecklingsplan för Stockholms stads fastigheterna. (KS ) KOMMUNLEDNINGSKONTORET VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: FAX:

2 Ärende 23

3 VALLENTUNA KOMMUN Sa m hä Ilsbygg nadsnä m nden Sammanträdesprotokoll 12 (44) VALLENTUNA KOMMUN Kommunstvrelsen Projektplan för att ta fram en utvecklingsplan för Stockholms S5ftp.~..... fastigheterna (SBN ) Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att foreslå kommunst}telsen 1. att godkänna upprättat förslag till projektplan 2. att godkänna forslag till handlingsplan for försäljning etapp 1 3. att inga fastigheter avstyckas så att tomterna blir mindre än 2000 kvadratmeter i den mån det är möjligt. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att samhällsbyggnadschefen erhåller delegation att till marknadsvärdet fårsälja de byggnadsobjekt som står omnämnda i forslaget till handlingsplan etapp 1, efter erforderligt arbete med att skapa lämpliga avstyckningslotter i samråd med Lantmäteriet, kulturoch fritidsförvaltningen, förutsatt att kommunstyrelsen fattar beslut enligtovan." "}' Reservation Ove Larsson (S) och Sven Olof Ekström (S) reserverar sig mot sats 2 i beslutet till förman för Ove Larssons (S) yrkande Ärendet I korthet SamhällsbyggnadsfOrvaltningen har tagit fram dels en projektplan för framtagandet aven utvecklingsplan för Stockholms stads fastigheterna, dels ett förslag till handlingsplan för försäljning etapp 1. Yrkanden Ove Larsson (S) yrkar på att sats 2 i förvaltningens förslag till beslut ändras till "att godkänna forslag till handlingsplan for försäljning av etapp 1 förutom försäljningen av fastigheten Olhamra 1:3." Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till fårvaltningens forslag till beslut Ove Larsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden i tillägg till förvaltningens forslag yttrar att "inga fastigheter avstyckas så att tomterna blir mindre än 2000 kvadratmeter i den mån det är möjligt." Propositionsordning Ordförande ställer Ove Larssons yrkande mot förvaltningens förslag till beslut och finner att n~imnden beslutar i enlighet med f6rvaltningens förslag OrdfOrande ställer Ove Larssons tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Process utvecklingsplan bilaga 2 3. Projektplan Stockholm Justerand~ sign ep Justerandes sign Utdrags best yrkande

4 VALLENTUNA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 13 (44) Han<.llingsplan bilaga 1 Expedieras till Kommunstyrelsen Handläggare Justerandes sign Justerandes sign

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR SBN JENNY FÄLDT SID 1/3 NA.SE SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Projektplan för att ta fram en utvecklingsplan för Stockholms stads fastigheterna Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 1. att godkänna upprättat förslag till projektplan 2. att godkänna förslag till handlingsplan för försäljning etapp 1 Samhällsbyggnadsnämnden bealutar vidare att samhällsbyggnadschefen erhåller delegation att till marknadsvärdet försälja de byggnadsobjekt som står omnämnda i förslaget till handlingsplan etapp 1, efter erforderligt arbete med att skapa lämpliga avstyckningslotter i samråd med Lantmäteriet, kultur- och fritidsförvaltningen, förutsatt att kommunstyrelsen fattar beslut enligt ovan. Ärendet i korthet SBF har tagit fram dels en projektplan för framtagandet av en utvecklingsplan för Stockholms stads fastigheterna, dels ett förslag till handlingsplan för försäljning etapp 1. Eftersom uppgiften att hantera kommunens markinnehav enligt det nya reglementet kommer att övergå till kommunstyrelsen, anser samhällsbyggnadsnämnden att ovanstående beslut bör fattas av kommunstyrelsen. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade (KF 60) att samhällsbyggnadsnämnden efter förhandling fick genomföra köp av de aktuella markområden som Stockholms stad erbjöd kommunen att förvärva. Samhällsbyggnadsnämnden godkände (SBN 4) upprättat köpekontrakt. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR SBN SID 2/3 Köpet omfattar fastigheterna Bällsta 2:23-29, 2:215, Olhamra 1:2, Karby 3:1, Lindholmen 5:58, 5:60-61, 5:63, Lussinge 1:7, Lövsättra 1:1 och Åsta 1:14, totalt cirka 1180 hektar. KF beslutade (KF 60) att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter köp ta fram dels en utvecklingsplan för mark som ska avyttras eller exploateras, dels en förvaltningsplan för mark som på sikt ska behållas. Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har efter genomgång av de köpta fastigheterna undantagit några byggnadsobjekt som är av mindre intresse för kommunen och som bör säljas omgående. Därför har SBF tagit fram dels en projektplan för framtagandet av utvecklingsplanen, dels en till denna projektplan bifogat förslag till handlingsplan för försäljning etapp 1. Syftet med projektet är att klarlägga eventuella förväntningsvärden, så att markområden med klara framtida exploateringsvärden kan avgränsas från markområden som kan säljas utan föregående planläggning. Syftet med den bifogade handlingsplanen är att genom en etappindelning påskynda och förenkla processen med försäljningsarbetet. Handlingar 1. process utvecklingsplan bilaga2 2. Projektplan_stockholm 3. Handlingsplan bilaga 1 Anna von Axelson Miljö- och bygglovchef Eva Anderling Plan- och exploateringschef Ska expedieras till: Kommunstyrelsen Handläggare

7 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR SBN SID 3/3

8 PROJEKTPLAN Sidnr 1 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling Innehåll Sida 1 UPPDRAGSGIVARE BAKGRUND, SYFTE MÅL OMFATTNING, AVGRÄNSNINGAR OCH RESULTAT OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR RESULTAT TIDPLAN RESURSER OCH KOSTNADER RESURSER KOSTNADER GENOMFÖRANDE ANGREPPSSÄTT OSÄKERHETER OCH RISKER DOKUMENTSTYRNING PROJEKTORGANISATION PROJEKTORGANISATION ARBETSFORMER KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT REFERENSER OCH BILAGOR... 7 \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

9 PROJEKTPLAN Sidnr 2 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling 1 UPPDRAGSGIVARE Kommunfullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden (KF 60) i uppdrag att efter köp av delar av Stockholms stads fastigheter ta fram en utvecklingsplan för mark som ska avyttras eller exploateras. Projektbeställare är plan- och exploateringschef Eva Anderling. 2 BAKGRUND, SYFTE Kommunfullmäktige beslutade (KF 60) att samhällsbyggnadsnämnden efter förhandling fick genomföra köp av de aktuella markområden som Stockholms stad erbjöd kommunen att förvärva. Samhällsbyggnadsnämnden godkände (SBN 4) upprättat köpekontrakt. Kommunfullmäktige i Stockholm godkände samma köpekontrakt Köpet omfattar fastigheterna Bällsta 2:23-29, 2:215, Olhamra 1:2, Karby 3:1, Lindholmen 5:58, 5:60-61, 5:63, Lussinge 1:7, Lövsättra 1:1 och Åsta 1:14, totalt ca 1180 hektar. KF beslutade (KF 60) att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter köp ta fram dels en utvecklingsplan för mark som ska avyttras eller exploateras, dels en förvaltningsplan för mark som på sikt ska behållas. Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har efter genomgång av de köpta fastigheterna undantagit några byggnadsobjekt som är av mindre intresse för kommunen och som bör säljas omgående. Därför har SBF tagit fram dels denna projektplan för framtagandet av utvecklingsplanen, dels en till denna projektplan bifogat förslag till handlingsplan för försäljning etapp 1, se bilaga 1. Syftet med projektet är att klarlägga eventuella förväntningsvärden, så att markområden med klara framtida exploateringsvärden kan avgränsas från markområden som kan säljas utan föregående planläggning. Syftet med den bifogade handlingsplanen är att genom en etappindelning påskynda och förenkla processen med försäljningsarbetet. 3 MÅL Målet med projektet är att ta fram en utvecklingsplan till våren OMFATTNING, AVGRÄNSNINGAR OCH RESULTAT 4.1 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR Utvecklingsplanen omfattar de fastigheter som kommunen köpt av Stockholms stad. Vid köpet hade fastigheterna följande beteckningar: Bällsta 2:23-29, 2:215, \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

10 PROJEKTPLAN Sidnr 3 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling Olhamra 1:2, Karby 3:1, Lindholmen 5:58, 5:60-61, 5:63, Lussinge 1:7, Lövsättra 1:1 och Åsta 1:14. Hos Lantmäteriet pågår arbete med att slutföra fastighetsregleringarna avseende dessa fastigheter. Fastigheterna regleras till angränsande befintliga kommunala fastigheter. I ett inledande skede utförs en inventering av ovan nämnda fastigheter för att klarlägga vad som även på längre sikt ur kulturmiljö-, friluftslivs- och naturvårdssynpunkt bör behållas och förvaltas av kommunen och vilka områden som kan försäljas eller exploateras. Detta utgör därefter underlaget för ett inriktningsbeslut för utvecklingsplanen, då denna enbart ska hantera den mark som ska avyttras eller exploateras. Från utvecklingsplanen undantas även de byggnadsobjekt som kan gå till omedelbar försäljning, vilka omnämns i handlingsplanen för försäljning etapp 1, se bilaga 1. Arbetet med att ta fram förstudier inför kommande planprogram för mark som ska exploateras, liksom framtagandet av en försäljningsplan för den mark som ska avyttras, inryms inte i detta projekt. 4.2 RESULTAT Det som ska levereras utöver sedvanliga projektdokument är en utvecklingsplan. För den mark som avses exploateras ska grunden läggas för eventuellt fortsatt arbete utanför detta projekt med förstudier och planuppdrag. För den mark som ska avyttras ska utvecklingsplanen resultera i ett första underlag för det arbete som kommer att inledas med försäljningsplanen. I det fortsatta arbetet med försäljningsplanens ska förslag till lämpliga avstyckningslotter tas fram. \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

11 PROJEKTPLAN Sidnr 4 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling 5 TIDPLAN Uppdrag att ta fram utvecklingsplan: Inventering: Hösten 2011 Inriktningsbeslut för utvecklingsplanen i kommunstyrelsen: Februari 2012 Beslut om utvecklingsplan i kommunstyrelsen: Våren 2012 Se process för detta projekt och det efterföljande försäljningsarbetet, bilaga 2. 6 RESURSER OCH KOSTNADER 6.1 RESURSER Konsultstöd avses att anlitas för framtagandet av utvecklingsplanen. 6.2 KOSTNADER Budget för konsultstöd: kronor. Budget för interna projektkostnader: kronor. Se kalkyl i projektmapp under ekonomi. 7 GENOMFÖRANDE 7.1 ANGREPPSSÄTT För att påskynda processen med försäljningsarbetet bör detta genomföras i två etapper. I etapp 1 kan vissa byggnader med viss omgivande mark säljas utan att invänta utvecklingsplanens framtagande. Syftet med en sådan etappindelning är att minimera kommunens drift- och underhållskostnader och onödig mellantid för köpintresserade hyresgäster/arrendatorer. SBF föreslår att kommunstyrelsen ger SBF i uppdrag att från utvecklingsplanen bryta ut objekt beskrivna i handlingsplan och att initiera ett försäljningsarbete för dessa. Vid avgränsning av lämpliga tomter för försäljningsarbetet etapp 1, ska samråd ske med fritids- och kulturförvaltningen för att minimera förändringar som kan ha negativ inverkan på miljö och landskapsbild eller förhindra fortsatta satsningar på motionsspåranläggningar. En illustration av processen för projektet och det fortsatta försäljningsarbetet redovisas i bilaga 2. Under hösten 2011 påbörjas arbetet med att inventera fastigheterna som underlag för inriktningsbeslut för utvecklingsplanen. I inriktningsbeslutet för utvecklingsplanen ska det fastställas vilken mark som kan avyttras respektive be- \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

12 PROJEKTPLAN Sidnr 5 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling hållas och om kommunen långsiktigt ska äga och förvalta byggnaderna vid Gävsjötorp inom fastigheten Bällsta 2:215, lilla och stora Ladängarna inom fastigheten Lövsättra 1:1 för att utvecklas för friluftslivets behov. I det fortsatta arbetet med att under våren 2012 ta fram utvecklingsplan kan de fastigheter som man önskar behålla på lång sikt undantas. När projektets mål är uppnått, dvs när utvecklingsplanen är klar, kan arbetet med att ta fram en försäljningsplan för de fastigheter som avses avyttras, etapp 2, påbörjas. I det arbetet ingår att tillsammans med bl a Lantmäteriet, köpintresserade arrendatorer och hyresgäster samt bygglovsenheten, kultur- och fritidsförvaltningen avgränsa lämpliga avstyckningslotter. Försäljning bör ske till marknadsvärdet. Marknadsvärdet motsvarar det genomsnittspris som skulle uppnås vid ett stort antal upprepade försäljningar av fastigheten på den allmänna fastighetsmarknaden. En enkel metod kan vara att använda sig av Stockholms stads värdering av fastigheterna från 2008 och räkna upp dessa värden med konsumentprisindex. I första hand bör försäljning ske till intresserade arrendatorer och hyresgäster. Om det är lämpligt att försöka bibehålla gårdsformationer, bör även ekonomibyggnader som kan vara uthyrda till annan hyresgäst, ingå i försäljningen till bostadshyresgäst. När försäljningsplanen är klar lämnas färdiga försäljningsuppdrag till mäklarfirma. Köpintresserade hyresgäster/arrendatorer ges en skriftlig köpoption till fastpris som ska besvaras inom tre månader. För de objekt där köpintresse inte finns ska det ske försäljning via mäklare med sedvanlig budgivning. 7.2 OSÄKERHETER OCH RISKER Det finns framförallt tidsmässiga leveransrisker kopplade till: -att kompletterande utredningar kan behöva tas fram. -ett pågående grönplanearbete. -ett pågående arbete med strukturplan för Karby/Brottby. \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

13 PROJEKTPLAN Sidnr 6 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling 7.3 DOKUMENTSTYRNING Befintliga styrdokument ska följas såsom datamanual, dokumenthanteringsplan och ärenderegistrering för Planex. För dokument rörande beställningar ansvarar projektledaren Jenny Fäldt. Ansvar för att spara korrespondens fördelas ut på respektive adressat. Digitala dokument sparas under den gemensamma projektmappen. Intresseanmälningar i fysisk form förvaras i pärm för intresseanmälningar, till denna hör även en digital intresseanmälningslista som löpande uppdateras. Övriga fysiska dokument förvaras i projektpärmen. Beställningar och offerter i original förvaras i planarkivets plåtskåp. 8 PROJEKTORGANISATION 8.1 PROJEKTORGANISATION Beställare: Eva Anderling Projektledare/exploateringsingenjör: Jenny Fäldt Landskapsarkitekt: Maria Rydell Miljöplanerare: Tobias Sahlman Konsultstöd I projektgruppen deltar representanter från kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunplanerare. 8.2 ARBETSFORMER Sedvanligt projektgruppsarbete. Avstämning sker löpande mot beställaren. \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

14 PROJEKTPLAN Sidnr 7 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling 9 KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT Inriktningen i utvecklingsplanen styrs av ställningstaganden i grönplanen samt strukturplanen för Karby/Brottby. Dessa planer är under framtagande. Parallellt med detta projekt kan arbetet med att ta fram en förvaltningsplan för mark som på sikt ska behållas påbörjas. Denna förvaltningsplan bör exempelvis innehålla skötselpolicy för skogen. När utvecklingsplanen är antagen av kommunstyrelsen bör ett projekt med att ta fram en konkret försäljningsplan startas liksom arbetet med att ta fram underlag för eventuella planuppdrag/förstudier. 10 REFERENSER OCH BILAGOR Bilagor till projektplanen: 1.Handlingsplan för fastighetsförsäljning steg 1, Stockholms stads fastigheterna 2.Processplan. Referensdokument: Projektgenomförande inom Planex. Beslut i kommunfullmäktige KF 60 \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

15 VALLENTUNA KOMMUN BILAGA SID 1/11 Handlingsplan för fastighetsförsäljning etapp 1, Stockholms stads fastigheterna Kommunfullfäktige (KF) beslutade (KF 60) att samhällsbyggnadsnämnden efter förhandling fick genomföra köp av de aktuella markområden som Stockholms stad erbjöd Vallentuna kommun att förvärva. Samhällsbyggnadsnämnden godkände (SBN 4) upprättat köpekontrakt. Kommunfullmäktige i Stockholm godkände samma köpekontrakt Köpet omfattar fastigheterna Bällsta 2:23-29, 2:215, del av Karby 3:1, Lindholmen 5:58, 5:60-61, 5:63, Olhamra 1:2, Lussinge 1:7, Lövsättra 1:1 och Åsta 1:14, totalt ca 1180 hektar (ha). KF beslutade (KF 60) att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter köp ta fram dels en utvecklingsplan för mark som ska avyttras eller exploateras, dels en förvaltningsplan för mark som på sikt ska behållas. För att påskynda processen med försäljningsarbetet bör detta göras i två etapper. I etapp 1 kan vissa byggnader med omgivande mark säljas utan att invänta utvecklingsplanens framtagande. I denna initiala handlingsplan redovisas samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF) genomgång av köpta fastigheter där vissa byggnadsobjekt som är av mindre intresse för kommunen har lokaliserats. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

16 VALLENTUNA KOMMUN SID 2/11 Förvärvade områden Förvärvade områden ligger inom tre geografiska områden. Det södra området sträcker sig från Täbygränsen upp längs Roslagsleden, över Angarnsvägen och upp mot Angarnssjöängens naturreservat, området omfattar ca 900 hektar (ha). I öster runt Karby och i anslutning till E18 omfattar förvärvet ca 280 ha. I Lindholmen köptes fyra mindre fastigheter på östra sidan om Lindholmens station totalt ca 1 ha. Lindholmen Karby/ Brottby Vallentuna Km SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

17 VALLENTUNA KOMMUN SID 3/11 Bällsta 2:23-29, 2:215 Bällstafastigheterna är ca 153 ha varav 81 ha skog, 27 ha impediment, 20 ha åker, 14 ha bete och 11 ha tomt- väg- och övrig mark. Fastigheterna ligger öster om Arningeleden med anslutning till Kristineberg i nordväst och på andra sidan Arningeleden ligger planområdena Nyborg och Bällstaberg 4. För närvarande pågår arbetet med en strukturplan över ett större område i södra Vallentuna där Bällstafastigheterna ingår. Fastigheterna ligger inom ett område som i översiktsplanen är redovisat som utvecklingsbart grönområde och i anslutning till det regionala grönstråk som Roslagsleden utgör. Inom den gula cirkeln finns ett bostadshus, Sandbacken, som är uthyrt. Inom den blå cirkeln finns ett äldre torp, Gävsjötorpet, med uthus och två ekonomibyggnader. 3 VALLENTUNA-VÄSBY Gallmosskärret Gävsjön BÄLLSTA et 2:215 2 Sandbacken 2: :29 2:25 2 S:13 2:25 3 2:27 2 2:26 2 Fisknäbben 2: : :27 1 2: :8822:215 4 Gävsjö S:7 1 2:313 2:28 2:25 2:15 1 Lilla Gävsjö 2:266 2:24 2:305 2:26 1 2:23 Lilla Ladängen Stora Ladän Roslagsleden Byggnaderna är äldre, i varierande skick och kommer på sikt betyda drift och underhållskostnader. Det är därför lämpligt att snarast stycka det västra bostadshuset med en mindre tomt kvm och att i första hand erbjuda hyresgästen att SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

18 VALLENTUNA KOMMUN SID 4/11 köpa huset. En försäljning kommer med största sannolikhet inte ändra markens användning eller upplevelse för friluftslivet Under arbetet med grönplanen har det framkommit önskemål om att ta tillvara området kring Gävsjötorpet med närliggande ekonomibyggnader för rekreations- och fritidsändamål. Området är i förslaget till grönplan utpekat som en tätortsnära värdekärna av lokalt intresse där det finns framtida möjligheter att utveckla nya motionsspår. Huruvida kommunen ska behålla dessa byggnader bör fastställas i utvecklingsplanens inriktningsbeslut. Lövsättra 1:1 Lövsättra 1:1 ligger vid södra kommungränsen mellan Arningeleden, E18 och norrortsleden. Fastigheten gränsar i väster mot Bällsta 2:23 m.fl och i norr mot Åsta 1:14. Fastigheten är ca 314 ha och består av 240 ha skog, 22 ha impediment, 37 ha åker, 5 ha bete och 12 ha tomt-, väg och övrig mark. För närvarande pågår arbetet med att ta fram en strukturplan över ett större område i södra Vallentuna där Lövsättra ingår. Nordvästra delen av fastigheten ingår i det område av översiktsplanen som redovisas som grön kil och område för tätortsnära rekreation. I grönplanen pekas även denna del av fastigheten ut som viktigt område och inom detta område löper Roslagsleden. Fastigheten berörs inte av några riksintressen eller andra bestämmelser. I den västra delen av fastigheten ligger två fritidshus (gula cirklar), lilla och stora Ladängen. Båda är idag uthyrda. Lilla Ladängen är i dåligt skick. Dessa byggnader ligger i anslutning till Roslagsleden och i arbetet med grönplanen har det funnits idéer om att nyttja dessa för något friluftsbefrämjande ändamål. Förslaget till grönplan SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

19 VALLENTUNA KOMMUN SID 5/11 pekar ut bl a Ladängarna som en tätortsnära värdekärna av lokalt intresse. Gårdbebyggelsen vid Lövsättra bestående av två bostadshus och fyra ekonomibyggnader (blå cirklel), i den östra delen av fastigheten skulle däremot snarast kunna avstyckas i två eller flera mindre tomter utan att inskränka på naturoch friluftsliv. Åsta 1:14 Åsta ligger norr om Lövsättra 1:1 och Bällstafastigheterna och direkt öster om Okvista och Påtåker. Fastigheten är ca 325 ha stor varav 267 ha är skog, 39 ha impediment (bl. a deponi), 14 ha bete och 5 ha tomtmark, vägar och övrig mark. I översiktsplanen ingår Åsta 1:14 i en av regionens gröna kilar. Genom området går också Roslagsleden i nord/sydlig riktning. Mindre områden av fastighetens nordöstra del ligger inom ett område med högre kulturhistoriskt intresse. Utöver detta berörs inte fastigheten av några riksintressen eller bestämmelser. På fastigheten finns två ekonomibyggnader (gula cirklar). Den fd ladugården med loge inom ett av de mindre skiftena, skifte 2 söder om Angarnsvägen, är i mycket dåligt skick och står nu outhyrt. Inom samma skifte finns ett bostadsarrende (grön cirkel) med byggnad på ofri grund. Belägen i den norra kanten av det stora skiftet finns en uthyrd lada i dåligt skick. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

20 VALLENTUNA KOMMUN SID 6/11 Ekonomibyggnader och marken för bostadsarrendet kan lämpligtvis snarast styckas av i mindre tomter om ca kvm och säljas i första hand till arrendatorerna med beaktande av kulturmiljö och avstånd till hästar. Olhamra 1:3 Olhamra ligger nordväst om Åsta på båda sidor om Angarnsvägen (268) och i anslutning till Vallentuna tätort. Fastigheten som tidigare hade beteckningen Olhamra 1:2 var vid köpet ca 117 ha stor varav 66 ha var skog, 3 ha impediment, 9 ha åker- och betesmark, 32 ha exploateringsmark, 7 ha tomtmark, vägar och övrig mark. Fastigheten är nu reglerad till den kommunägda fastigheten Olhamra 1:3. Den östra delen norr om Angarnsvägen ligger inom naturreservatet för Angarnssjöängen. Där är även nästan alla husen är belägna. Det området inklusive vissa nordliga delar inom Olhamra 1:3 ligger som riksintresse för naturvård med höga upplevelsevärden. Området innefattar delar av spår- och rekreationsområdet vid Vallentuna IP, som är kommunens mest frekventerade motions- och rekreationsområde. Även i översiktsplanen bedöms framförallt området norr om Angarnsvägen som värdefullt med hänsyn till kultur-, natur- och friluftslivsintressen och är betecknat som en grön värdekärna och ingår i den regionala grönstrukturen. Vidare pekar förslaget till grönplan ut området som ett viktigt grönt samband mellan tätort och strövskogar och ett motionsspår planeras här mellan Vallentuna IP och Össeby IP. En mindre del i nordväst ligger som riksintresse för kulturmiljö. Fastigheten norr om Angarnsvägen ingår i en kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram och Olhamra gård är en intressant bebyggelsemiljö. Området söder om Angarnsvägen ligger i översiktsplanen som planerat arbetsplatsområde och behövs för att utveckla Okvista arbetsplatsområde. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

21 VALLENTUNA KOMMUN SID 7/11 Bostadsbeståndet omfattar två permanentbostäder (inom blå cirkel) samt två fritidsbostäder (gula cirklar). Bostadshusens skick varierar mellan bra skick och renoveringsobjekt. De sex övriga byggnaderna omfattar bl a en fd ladugård som används som stall (grön cirkel) och vidare ett snickeri samt en stor loge som används till billager och reparationsverkstad, allt beläget vid gårdscentrum (blå cirkel). Bostadshusen med tillhörande gårdsbyggnader bör i första hand säljas till bostadshyresgästen. Fritidshusen bör i första hand säljas till respektive hyresgäst. Stallarrendet bör i första hand säljas ihop med anslutande betesmark till nuvarande arrendator som även äger anslutande jordbruksmark. Tomtutformningen bör sträva efter att minimera förändringar som kan ha negativ inverkan på miljö och landskapsbild. Karby 4:1 Fastigheten ligger i direkt anslutning till Karby tätort. Fastigheten hade vid köpet beteckningen Karby 3:1 och var då 183 ha och bestod av ca 118 ha skog, 7 ha impediment, 48 ha åker, 6 ha bete och ca 4 ha tomtmark, väg och övrig mark. Nu är fastigheten reglerad till den kommunägda fastigheten Karby 4:1. Den västra delen av fastigheten innefattar en stor del av spår- och rekreationsområdet vid Össeby IP. Kommunen planerar ett sammanhängande motionsspår/led mellan Össeby IP och Vallentuna IP. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

22 VALLENTUNA KOMMUN SID 8/11 Övriga delar ligger inom det område som i översiktsplanen är utpekat som område lämpligt för förtätning och utveckling blandad bebyggelse, bostäder, arbetsplatser och handel. Den södra delen lämpar sig enligt översiktsplanen för arbetsplatsområde. Karby industriområde beläget mellan 268 och E16 är nästintill helt utbyggt. Planer finns på att utöka befintligt industriområde. På fastigheten finns två små torp (gula cirklar) med låg standard och i dåligt skick. Till ett av torpen finns det ingen framdragen väg. Stora delar av Karby 3:1 ligger inom förtätningsområde för blandad bebyggelse, bostäder, grönområde och arbetsplatsområde. Fastighetens västra och östra del ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram ingår denna del av fastigheten i en helhetsmiljö med kulturhistoriskt värdefull struktur. Stora värden finns i det öppna landskapet och de strukturella sambanden. I arbetet med grönplanen har värdefulla landskapsbilder pekats ut inom fastigheten vid bl a Sunnersta. Arbete pågår för närvarande med att ta fram strukturplan för området. Eventuella ställningstaganden inför en eventuell försäljning bör invänta strukturplanen och antagen grönplan. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

23 VALLENTUNA KOMMUN SID 9/11 Lussinge 1:41 Fastigheten ligger direkt norr om Karby. Vid köpet hade fastigheten beteckningen Lussinge 1:7 och arealen var då ca 69,5 hektar varav 25 ha skog, 1 ha impediment, 40,5 ha åker, 1,5 ha bete och 1,5 ha tomt. Fastigheten är nu reglerad till den kommunägda fastigheten Lussinge 1:41. Fastigheten ligger delvis inom det område som i översiktsplanen är markerat för förtätning och utveckling av blandad bebyggelse. Enligt Bostadsbyggnadsprognosen ska de centrala delarna av Lussinge bebyggas med ca 60 småhus, planarbetet beräknas starta Fastigheten ligger inom det riksintresseområde för kulturmiljövården som omfattar Angarssjöängen samt Vadadalens kulturmiljö och i norr även till stor del inom riksintresse för naturvård. Gårdarna vid Lussinge ingår i ett område med kulturhistoriskt värdefull struktur enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Utöver det så ligger det flera motionsspår inom fastigheten. På fastigheten finns en gårdsformation med två bostadshus (blå cirkel), och flera ekonomibyggnader (gul cirkel). Bostadshusen har en låg standard, men är i rätt bra skick. Ekonomibyggnaderna har eftersatt underhåll. Samtliga byggnader är uthyrda. Ekonomibyggnader och bostadshusen kan lämpligtvis snarast styckas av i mindre tomter om ca kvm och säljas i första hand till hyresgästerna utan att inskränka på kulturmiljön, natur- och friluftsliv. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård Förslag till

Läs mer

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015-02-24 DNR KS 2015.097 CAMILLA BACKMAN SID 1/1 MARK- OCH EXPLOATERINGSINGENJÖR 0858784837 CAMILLA.BACKMAN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, kl 13.00 16.40 ande Örjan Lid (M) ordförande, Elisabeth Rydström (C) 34-45, Raimo Vuojärvi (M), Gunnel

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-02-04 PLAU 1:8 Dnr. KS 2014/0321-212 Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t2-t2-73 13 (1s) 5 181 Färdtjänstens nämndstillhörighet (KS 201 1.396) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/1067.213 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Kommunstyrelsens

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-05-15 52 Friköp av Kullaberg 3 (KS 2013.134) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 105 Friköp av Kullaberg 3 (KS 2013.134) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 30 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 30 augusti 2005, kl. 19.00 Pernilla Järveroth, kommunantikvarie

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076)

s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076) Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2012-05-03 7 (16) s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

för försäljning av fastigheterna Ale Nödinge 5:59, 6:76, Ale Nödinge Stommen 1:18, 1:19, 1:21 och 1:47 på auktion enligt lagen om samäganderätt.

för försäljning av fastigheterna Ale Nödinge 5:59, 6:76, Ale Nödinge Stommen 1:18, 1:19, 1:21 och 1:47 på auktion enligt lagen om samäganderätt. Alingsås den 23 maj 2012 BESKRIVNING OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR för försäljning av fastigheterna Ale Nödinge 5:59, 6:76, Ale Nödinge Stommen 1:18, 1:19, 1:21 och 1:47 på auktion enligt lagen om samäganderätt.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Jordbruksmark och ekonomibyggnad

Jordbruksmark och ekonomibyggnad Jordbruksmark och ekonomibyggnad VARBERG GRIMETONS-TORSTORP 6:5 Jordbruksmark med ekonomibyggnad. Förhandsbesked om bygglov för enbostadshus finns. Ca 13 ha varav ca 5 ha åker, ca 3,5 ha betesmark, ca

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Gård på ostört läge, 7,6 ha

Gård på ostört läge, 7,6 ha Gård på ostört läge, 7,6 ha OSBY BJÖRKERÅS 1:6 Välarronderad fastighet på ostört läge mellan Osby och Älmhult. Total areal om ca 7,6 ha varav ca 5 ha skog och 2 ha betesmark. Gedigen och renoverad bostadsbyggnad

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-30 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-16, rev. 2012-06-19 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheterna Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling - enligt ÄPBL Dnr 07-10189.214

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-22 DNR SN 2015.011 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 16 (27) Sammanträdesdatum 2013-02-07 39 Dnr 2012/191 Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer