Kompletterande handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande handlingar"

Transkript

1 SID 1/1 Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar till kommunstyrelsens sammanträde Nytt ärende Ärende 23 Projektplan för att ta fram en utvecklingsplan för Stockholms stads fastigheterna. (KS ) KOMMUNLEDNINGSKONTORET VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: FAX:

2 Ärende 23

3 VALLENTUNA KOMMUN Sa m hä Ilsbygg nadsnä m nden Sammanträdesprotokoll 12 (44) VALLENTUNA KOMMUN Kommunstvrelsen Projektplan för att ta fram en utvecklingsplan för Stockholms S5ftp.~..... fastigheterna (SBN ) Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att foreslå kommunst}telsen 1. att godkänna upprättat förslag till projektplan 2. att godkänna forslag till handlingsplan for försäljning etapp 1 3. att inga fastigheter avstyckas så att tomterna blir mindre än 2000 kvadratmeter i den mån det är möjligt. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att samhällsbyggnadschefen erhåller delegation att till marknadsvärdet fårsälja de byggnadsobjekt som står omnämnda i forslaget till handlingsplan etapp 1, efter erforderligt arbete med att skapa lämpliga avstyckningslotter i samråd med Lantmäteriet, kulturoch fritidsförvaltningen, förutsatt att kommunstyrelsen fattar beslut enligtovan." "}' Reservation Ove Larsson (S) och Sven Olof Ekström (S) reserverar sig mot sats 2 i beslutet till förman för Ove Larssons (S) yrkande Ärendet I korthet SamhällsbyggnadsfOrvaltningen har tagit fram dels en projektplan för framtagandet aven utvecklingsplan för Stockholms stads fastigheterna, dels ett förslag till handlingsplan för försäljning etapp 1. Yrkanden Ove Larsson (S) yrkar på att sats 2 i förvaltningens förslag till beslut ändras till "att godkänna forslag till handlingsplan for försäljning av etapp 1 förutom försäljningen av fastigheten Olhamra 1:3." Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till fårvaltningens forslag till beslut Ove Larsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden i tillägg till förvaltningens forslag yttrar att "inga fastigheter avstyckas så att tomterna blir mindre än 2000 kvadratmeter i den mån det är möjligt." Propositionsordning Ordförande ställer Ove Larssons yrkande mot förvaltningens förslag till beslut och finner att n~imnden beslutar i enlighet med f6rvaltningens förslag OrdfOrande ställer Ove Larssons tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Process utvecklingsplan bilaga 2 3. Projektplan Stockholm Justerand~ sign ep Justerandes sign Utdrags best yrkande

4 VALLENTUNA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 13 (44) Han<.llingsplan bilaga 1 Expedieras till Kommunstyrelsen Handläggare Justerandes sign Justerandes sign

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR SBN JENNY FÄLDT SID 1/3 NA.SE SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Projektplan för att ta fram en utvecklingsplan för Stockholms stads fastigheterna Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 1. att godkänna upprättat förslag till projektplan 2. att godkänna förslag till handlingsplan för försäljning etapp 1 Samhällsbyggnadsnämnden bealutar vidare att samhällsbyggnadschefen erhåller delegation att till marknadsvärdet försälja de byggnadsobjekt som står omnämnda i förslaget till handlingsplan etapp 1, efter erforderligt arbete med att skapa lämpliga avstyckningslotter i samråd med Lantmäteriet, kultur- och fritidsförvaltningen, förutsatt att kommunstyrelsen fattar beslut enligt ovan. Ärendet i korthet SBF har tagit fram dels en projektplan för framtagandet av en utvecklingsplan för Stockholms stads fastigheterna, dels ett förslag till handlingsplan för försäljning etapp 1. Eftersom uppgiften att hantera kommunens markinnehav enligt det nya reglementet kommer att övergå till kommunstyrelsen, anser samhällsbyggnadsnämnden att ovanstående beslut bör fattas av kommunstyrelsen. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade (KF 60) att samhällsbyggnadsnämnden efter förhandling fick genomföra köp av de aktuella markområden som Stockholms stad erbjöd kommunen att förvärva. Samhällsbyggnadsnämnden godkände (SBN 4) upprättat köpekontrakt. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR SBN SID 2/3 Köpet omfattar fastigheterna Bällsta 2:23-29, 2:215, Olhamra 1:2, Karby 3:1, Lindholmen 5:58, 5:60-61, 5:63, Lussinge 1:7, Lövsättra 1:1 och Åsta 1:14, totalt cirka 1180 hektar. KF beslutade (KF 60) att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter köp ta fram dels en utvecklingsplan för mark som ska avyttras eller exploateras, dels en förvaltningsplan för mark som på sikt ska behållas. Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har efter genomgång av de köpta fastigheterna undantagit några byggnadsobjekt som är av mindre intresse för kommunen och som bör säljas omgående. Därför har SBF tagit fram dels en projektplan för framtagandet av utvecklingsplanen, dels en till denna projektplan bifogat förslag till handlingsplan för försäljning etapp 1. Syftet med projektet är att klarlägga eventuella förväntningsvärden, så att markområden med klara framtida exploateringsvärden kan avgränsas från markområden som kan säljas utan föregående planläggning. Syftet med den bifogade handlingsplanen är att genom en etappindelning påskynda och förenkla processen med försäljningsarbetet. Handlingar 1. process utvecklingsplan bilaga2 2. Projektplan_stockholm 3. Handlingsplan bilaga 1 Anna von Axelson Miljö- och bygglovchef Eva Anderling Plan- och exploateringschef Ska expedieras till: Kommunstyrelsen Handläggare

7 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR SBN SID 3/3

8 PROJEKTPLAN Sidnr 1 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling Innehåll Sida 1 UPPDRAGSGIVARE BAKGRUND, SYFTE MÅL OMFATTNING, AVGRÄNSNINGAR OCH RESULTAT OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR RESULTAT TIDPLAN RESURSER OCH KOSTNADER RESURSER KOSTNADER GENOMFÖRANDE ANGREPPSSÄTT OSÄKERHETER OCH RISKER DOKUMENTSTYRNING PROJEKTORGANISATION PROJEKTORGANISATION ARBETSFORMER KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT REFERENSER OCH BILAGOR... 7 \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

9 PROJEKTPLAN Sidnr 2 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling 1 UPPDRAGSGIVARE Kommunfullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden (KF 60) i uppdrag att efter köp av delar av Stockholms stads fastigheter ta fram en utvecklingsplan för mark som ska avyttras eller exploateras. Projektbeställare är plan- och exploateringschef Eva Anderling. 2 BAKGRUND, SYFTE Kommunfullmäktige beslutade (KF 60) att samhällsbyggnadsnämnden efter förhandling fick genomföra köp av de aktuella markområden som Stockholms stad erbjöd kommunen att förvärva. Samhällsbyggnadsnämnden godkände (SBN 4) upprättat köpekontrakt. Kommunfullmäktige i Stockholm godkände samma köpekontrakt Köpet omfattar fastigheterna Bällsta 2:23-29, 2:215, Olhamra 1:2, Karby 3:1, Lindholmen 5:58, 5:60-61, 5:63, Lussinge 1:7, Lövsättra 1:1 och Åsta 1:14, totalt ca 1180 hektar. KF beslutade (KF 60) att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter köp ta fram dels en utvecklingsplan för mark som ska avyttras eller exploateras, dels en förvaltningsplan för mark som på sikt ska behållas. Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har efter genomgång av de köpta fastigheterna undantagit några byggnadsobjekt som är av mindre intresse för kommunen och som bör säljas omgående. Därför har SBF tagit fram dels denna projektplan för framtagandet av utvecklingsplanen, dels en till denna projektplan bifogat förslag till handlingsplan för försäljning etapp 1, se bilaga 1. Syftet med projektet är att klarlägga eventuella förväntningsvärden, så att markområden med klara framtida exploateringsvärden kan avgränsas från markområden som kan säljas utan föregående planläggning. Syftet med den bifogade handlingsplanen är att genom en etappindelning påskynda och förenkla processen med försäljningsarbetet. 3 MÅL Målet med projektet är att ta fram en utvecklingsplan till våren OMFATTNING, AVGRÄNSNINGAR OCH RESULTAT 4.1 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR Utvecklingsplanen omfattar de fastigheter som kommunen köpt av Stockholms stad. Vid köpet hade fastigheterna följande beteckningar: Bällsta 2:23-29, 2:215, \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

10 PROJEKTPLAN Sidnr 3 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling Olhamra 1:2, Karby 3:1, Lindholmen 5:58, 5:60-61, 5:63, Lussinge 1:7, Lövsättra 1:1 och Åsta 1:14. Hos Lantmäteriet pågår arbete med att slutföra fastighetsregleringarna avseende dessa fastigheter. Fastigheterna regleras till angränsande befintliga kommunala fastigheter. I ett inledande skede utförs en inventering av ovan nämnda fastigheter för att klarlägga vad som även på längre sikt ur kulturmiljö-, friluftslivs- och naturvårdssynpunkt bör behållas och förvaltas av kommunen och vilka områden som kan försäljas eller exploateras. Detta utgör därefter underlaget för ett inriktningsbeslut för utvecklingsplanen, då denna enbart ska hantera den mark som ska avyttras eller exploateras. Från utvecklingsplanen undantas även de byggnadsobjekt som kan gå till omedelbar försäljning, vilka omnämns i handlingsplanen för försäljning etapp 1, se bilaga 1. Arbetet med att ta fram förstudier inför kommande planprogram för mark som ska exploateras, liksom framtagandet av en försäljningsplan för den mark som ska avyttras, inryms inte i detta projekt. 4.2 RESULTAT Det som ska levereras utöver sedvanliga projektdokument är en utvecklingsplan. För den mark som avses exploateras ska grunden läggas för eventuellt fortsatt arbete utanför detta projekt med förstudier och planuppdrag. För den mark som ska avyttras ska utvecklingsplanen resultera i ett första underlag för det arbete som kommer att inledas med försäljningsplanen. I det fortsatta arbetet med försäljningsplanens ska förslag till lämpliga avstyckningslotter tas fram. \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

11 PROJEKTPLAN Sidnr 4 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling 5 TIDPLAN Uppdrag att ta fram utvecklingsplan: Inventering: Hösten 2011 Inriktningsbeslut för utvecklingsplanen i kommunstyrelsen: Februari 2012 Beslut om utvecklingsplan i kommunstyrelsen: Våren 2012 Se process för detta projekt och det efterföljande försäljningsarbetet, bilaga 2. 6 RESURSER OCH KOSTNADER 6.1 RESURSER Konsultstöd avses att anlitas för framtagandet av utvecklingsplanen. 6.2 KOSTNADER Budget för konsultstöd: kronor. Budget för interna projektkostnader: kronor. Se kalkyl i projektmapp under ekonomi. 7 GENOMFÖRANDE 7.1 ANGREPPSSÄTT För att påskynda processen med försäljningsarbetet bör detta genomföras i två etapper. I etapp 1 kan vissa byggnader med viss omgivande mark säljas utan att invänta utvecklingsplanens framtagande. Syftet med en sådan etappindelning är att minimera kommunens drift- och underhållskostnader och onödig mellantid för köpintresserade hyresgäster/arrendatorer. SBF föreslår att kommunstyrelsen ger SBF i uppdrag att från utvecklingsplanen bryta ut objekt beskrivna i handlingsplan och att initiera ett försäljningsarbete för dessa. Vid avgränsning av lämpliga tomter för försäljningsarbetet etapp 1, ska samråd ske med fritids- och kulturförvaltningen för att minimera förändringar som kan ha negativ inverkan på miljö och landskapsbild eller förhindra fortsatta satsningar på motionsspåranläggningar. En illustration av processen för projektet och det fortsatta försäljningsarbetet redovisas i bilaga 2. Under hösten 2011 påbörjas arbetet med att inventera fastigheterna som underlag för inriktningsbeslut för utvecklingsplanen. I inriktningsbeslutet för utvecklingsplanen ska det fastställas vilken mark som kan avyttras respektive be- \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

12 PROJEKTPLAN Sidnr 5 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling hållas och om kommunen långsiktigt ska äga och förvalta byggnaderna vid Gävsjötorp inom fastigheten Bällsta 2:215, lilla och stora Ladängarna inom fastigheten Lövsättra 1:1 för att utvecklas för friluftslivets behov. I det fortsatta arbetet med att under våren 2012 ta fram utvecklingsplan kan de fastigheter som man önskar behålla på lång sikt undantas. När projektets mål är uppnått, dvs när utvecklingsplanen är klar, kan arbetet med att ta fram en försäljningsplan för de fastigheter som avses avyttras, etapp 2, påbörjas. I det arbetet ingår att tillsammans med bl a Lantmäteriet, köpintresserade arrendatorer och hyresgäster samt bygglovsenheten, kultur- och fritidsförvaltningen avgränsa lämpliga avstyckningslotter. Försäljning bör ske till marknadsvärdet. Marknadsvärdet motsvarar det genomsnittspris som skulle uppnås vid ett stort antal upprepade försäljningar av fastigheten på den allmänna fastighetsmarknaden. En enkel metod kan vara att använda sig av Stockholms stads värdering av fastigheterna från 2008 och räkna upp dessa värden med konsumentprisindex. I första hand bör försäljning ske till intresserade arrendatorer och hyresgäster. Om det är lämpligt att försöka bibehålla gårdsformationer, bör även ekonomibyggnader som kan vara uthyrda till annan hyresgäst, ingå i försäljningen till bostadshyresgäst. När försäljningsplanen är klar lämnas färdiga försäljningsuppdrag till mäklarfirma. Köpintresserade hyresgäster/arrendatorer ges en skriftlig köpoption till fastpris som ska besvaras inom tre månader. För de objekt där köpintresse inte finns ska det ske försäljning via mäklare med sedvanlig budgivning. 7.2 OSÄKERHETER OCH RISKER Det finns framförallt tidsmässiga leveransrisker kopplade till: -att kompletterande utredningar kan behöva tas fram. -ett pågående grönplanearbete. -ett pågående arbete med strukturplan för Karby/Brottby. \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

13 PROJEKTPLAN Sidnr 6 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling 7.3 DOKUMENTSTYRNING Befintliga styrdokument ska följas såsom datamanual, dokumenthanteringsplan och ärenderegistrering för Planex. För dokument rörande beställningar ansvarar projektledaren Jenny Fäldt. Ansvar för att spara korrespondens fördelas ut på respektive adressat. Digitala dokument sparas under den gemensamma projektmappen. Intresseanmälningar i fysisk form förvaras i pärm för intresseanmälningar, till denna hör även en digital intresseanmälningslista som löpande uppdateras. Övriga fysiska dokument förvaras i projektpärmen. Beställningar och offerter i original förvaras i planarkivets plåtskåp. 8 PROJEKTORGANISATION 8.1 PROJEKTORGANISATION Beställare: Eva Anderling Projektledare/exploateringsingenjör: Jenny Fäldt Landskapsarkitekt: Maria Rydell Miljöplanerare: Tobias Sahlman Konsultstöd I projektgruppen deltar representanter från kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunplanerare. 8.2 ARBETSFORMER Sedvanligt projektgruppsarbete. Avstämning sker löpande mot beställaren. \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

14 PROJEKTPLAN Sidnr 7 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling 9 KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT Inriktningen i utvecklingsplanen styrs av ställningstaganden i grönplanen samt strukturplanen för Karby/Brottby. Dessa planer är under framtagande. Parallellt med detta projekt kan arbetet med att ta fram en förvaltningsplan för mark som på sikt ska behållas påbörjas. Denna förvaltningsplan bör exempelvis innehålla skötselpolicy för skogen. När utvecklingsplanen är antagen av kommunstyrelsen bör ett projekt med att ta fram en konkret försäljningsplan startas liksom arbetet med att ta fram underlag för eventuella planuppdrag/förstudier. 10 REFERENSER OCH BILAGOR Bilagor till projektplanen: 1.Handlingsplan för fastighetsförsäljning steg 1, Stockholms stads fastigheterna 2.Processplan. Referensdokument: Projektgenomförande inom Planex. Beslut i kommunfullmäktige KF 60 \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

15 VALLENTUNA KOMMUN BILAGA SID 1/11 Handlingsplan för fastighetsförsäljning etapp 1, Stockholms stads fastigheterna Kommunfullfäktige (KF) beslutade (KF 60) att samhällsbyggnadsnämnden efter förhandling fick genomföra köp av de aktuella markområden som Stockholms stad erbjöd Vallentuna kommun att förvärva. Samhällsbyggnadsnämnden godkände (SBN 4) upprättat köpekontrakt. Kommunfullmäktige i Stockholm godkände samma köpekontrakt Köpet omfattar fastigheterna Bällsta 2:23-29, 2:215, del av Karby 3:1, Lindholmen 5:58, 5:60-61, 5:63, Olhamra 1:2, Lussinge 1:7, Lövsättra 1:1 och Åsta 1:14, totalt ca 1180 hektar (ha). KF beslutade (KF 60) att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter köp ta fram dels en utvecklingsplan för mark som ska avyttras eller exploateras, dels en förvaltningsplan för mark som på sikt ska behållas. För att påskynda processen med försäljningsarbetet bör detta göras i två etapper. I etapp 1 kan vissa byggnader med omgivande mark säljas utan att invänta utvecklingsplanens framtagande. I denna initiala handlingsplan redovisas samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF) genomgång av köpta fastigheter där vissa byggnadsobjekt som är av mindre intresse för kommunen har lokaliserats. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

16 VALLENTUNA KOMMUN SID 2/11 Förvärvade områden Förvärvade områden ligger inom tre geografiska områden. Det södra området sträcker sig från Täbygränsen upp längs Roslagsleden, över Angarnsvägen och upp mot Angarnssjöängens naturreservat, området omfattar ca 900 hektar (ha). I öster runt Karby och i anslutning till E18 omfattar förvärvet ca 280 ha. I Lindholmen köptes fyra mindre fastigheter på östra sidan om Lindholmens station totalt ca 1 ha. Lindholmen Karby/ Brottby Vallentuna Km SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

17 VALLENTUNA KOMMUN SID 3/11 Bällsta 2:23-29, 2:215 Bällstafastigheterna är ca 153 ha varav 81 ha skog, 27 ha impediment, 20 ha åker, 14 ha bete och 11 ha tomt- väg- och övrig mark. Fastigheterna ligger öster om Arningeleden med anslutning till Kristineberg i nordväst och på andra sidan Arningeleden ligger planområdena Nyborg och Bällstaberg 4. För närvarande pågår arbetet med en strukturplan över ett större område i södra Vallentuna där Bällstafastigheterna ingår. Fastigheterna ligger inom ett område som i översiktsplanen är redovisat som utvecklingsbart grönområde och i anslutning till det regionala grönstråk som Roslagsleden utgör. Inom den gula cirkeln finns ett bostadshus, Sandbacken, som är uthyrt. Inom den blå cirkeln finns ett äldre torp, Gävsjötorpet, med uthus och två ekonomibyggnader. 3 VALLENTUNA-VÄSBY Gallmosskärret Gävsjön BÄLLSTA et 2:215 2 Sandbacken 2: :29 2:25 2 S:13 2:25 3 2:27 2 2:26 2 Fisknäbben 2: : :27 1 2: :8822:215 4 Gävsjö S:7 1 2:313 2:28 2:25 2:15 1 Lilla Gävsjö 2:266 2:24 2:305 2:26 1 2:23 Lilla Ladängen Stora Ladän Roslagsleden Byggnaderna är äldre, i varierande skick och kommer på sikt betyda drift och underhållskostnader. Det är därför lämpligt att snarast stycka det västra bostadshuset med en mindre tomt kvm och att i första hand erbjuda hyresgästen att SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

18 VALLENTUNA KOMMUN SID 4/11 köpa huset. En försäljning kommer med största sannolikhet inte ändra markens användning eller upplevelse för friluftslivet Under arbetet med grönplanen har det framkommit önskemål om att ta tillvara området kring Gävsjötorpet med närliggande ekonomibyggnader för rekreations- och fritidsändamål. Området är i förslaget till grönplan utpekat som en tätortsnära värdekärna av lokalt intresse där det finns framtida möjligheter att utveckla nya motionsspår. Huruvida kommunen ska behålla dessa byggnader bör fastställas i utvecklingsplanens inriktningsbeslut. Lövsättra 1:1 Lövsättra 1:1 ligger vid södra kommungränsen mellan Arningeleden, E18 och norrortsleden. Fastigheten gränsar i väster mot Bällsta 2:23 m.fl och i norr mot Åsta 1:14. Fastigheten är ca 314 ha och består av 240 ha skog, 22 ha impediment, 37 ha åker, 5 ha bete och 12 ha tomt-, väg och övrig mark. För närvarande pågår arbetet med att ta fram en strukturplan över ett större område i södra Vallentuna där Lövsättra ingår. Nordvästra delen av fastigheten ingår i det område av översiktsplanen som redovisas som grön kil och område för tätortsnära rekreation. I grönplanen pekas även denna del av fastigheten ut som viktigt område och inom detta område löper Roslagsleden. Fastigheten berörs inte av några riksintressen eller andra bestämmelser. I den västra delen av fastigheten ligger två fritidshus (gula cirklar), lilla och stora Ladängen. Båda är idag uthyrda. Lilla Ladängen är i dåligt skick. Dessa byggnader ligger i anslutning till Roslagsleden och i arbetet med grönplanen har det funnits idéer om att nyttja dessa för något friluftsbefrämjande ändamål. Förslaget till grönplan SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

19 VALLENTUNA KOMMUN SID 5/11 pekar ut bl a Ladängarna som en tätortsnära värdekärna av lokalt intresse. Gårdbebyggelsen vid Lövsättra bestående av två bostadshus och fyra ekonomibyggnader (blå cirklel), i den östra delen av fastigheten skulle däremot snarast kunna avstyckas i två eller flera mindre tomter utan att inskränka på naturoch friluftsliv. Åsta 1:14 Åsta ligger norr om Lövsättra 1:1 och Bällstafastigheterna och direkt öster om Okvista och Påtåker. Fastigheten är ca 325 ha stor varav 267 ha är skog, 39 ha impediment (bl. a deponi), 14 ha bete och 5 ha tomtmark, vägar och övrig mark. I översiktsplanen ingår Åsta 1:14 i en av regionens gröna kilar. Genom området går också Roslagsleden i nord/sydlig riktning. Mindre områden av fastighetens nordöstra del ligger inom ett område med högre kulturhistoriskt intresse. Utöver detta berörs inte fastigheten av några riksintressen eller bestämmelser. På fastigheten finns två ekonomibyggnader (gula cirklar). Den fd ladugården med loge inom ett av de mindre skiftena, skifte 2 söder om Angarnsvägen, är i mycket dåligt skick och står nu outhyrt. Inom samma skifte finns ett bostadsarrende (grön cirkel) med byggnad på ofri grund. Belägen i den norra kanten av det stora skiftet finns en uthyrd lada i dåligt skick. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

20 VALLENTUNA KOMMUN SID 6/11 Ekonomibyggnader och marken för bostadsarrendet kan lämpligtvis snarast styckas av i mindre tomter om ca kvm och säljas i första hand till arrendatorerna med beaktande av kulturmiljö och avstånd till hästar. Olhamra 1:3 Olhamra ligger nordväst om Åsta på båda sidor om Angarnsvägen (268) och i anslutning till Vallentuna tätort. Fastigheten som tidigare hade beteckningen Olhamra 1:2 var vid köpet ca 117 ha stor varav 66 ha var skog, 3 ha impediment, 9 ha åker- och betesmark, 32 ha exploateringsmark, 7 ha tomtmark, vägar och övrig mark. Fastigheten är nu reglerad till den kommunägda fastigheten Olhamra 1:3. Den östra delen norr om Angarnsvägen ligger inom naturreservatet för Angarnssjöängen. Där är även nästan alla husen är belägna. Det området inklusive vissa nordliga delar inom Olhamra 1:3 ligger som riksintresse för naturvård med höga upplevelsevärden. Området innefattar delar av spår- och rekreationsområdet vid Vallentuna IP, som är kommunens mest frekventerade motions- och rekreationsområde. Även i översiktsplanen bedöms framförallt området norr om Angarnsvägen som värdefullt med hänsyn till kultur-, natur- och friluftslivsintressen och är betecknat som en grön värdekärna och ingår i den regionala grönstrukturen. Vidare pekar förslaget till grönplan ut området som ett viktigt grönt samband mellan tätort och strövskogar och ett motionsspår planeras här mellan Vallentuna IP och Össeby IP. En mindre del i nordväst ligger som riksintresse för kulturmiljö. Fastigheten norr om Angarnsvägen ingår i en kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram och Olhamra gård är en intressant bebyggelsemiljö. Området söder om Angarnsvägen ligger i översiktsplanen som planerat arbetsplatsområde och behövs för att utveckla Okvista arbetsplatsområde. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

21 VALLENTUNA KOMMUN SID 7/11 Bostadsbeståndet omfattar två permanentbostäder (inom blå cirkel) samt två fritidsbostäder (gula cirklar). Bostadshusens skick varierar mellan bra skick och renoveringsobjekt. De sex övriga byggnaderna omfattar bl a en fd ladugård som används som stall (grön cirkel) och vidare ett snickeri samt en stor loge som används till billager och reparationsverkstad, allt beläget vid gårdscentrum (blå cirkel). Bostadshusen med tillhörande gårdsbyggnader bör i första hand säljas till bostadshyresgästen. Fritidshusen bör i första hand säljas till respektive hyresgäst. Stallarrendet bör i första hand säljas ihop med anslutande betesmark till nuvarande arrendator som även äger anslutande jordbruksmark. Tomtutformningen bör sträva efter att minimera förändringar som kan ha negativ inverkan på miljö och landskapsbild. Karby 4:1 Fastigheten ligger i direkt anslutning till Karby tätort. Fastigheten hade vid köpet beteckningen Karby 3:1 och var då 183 ha och bestod av ca 118 ha skog, 7 ha impediment, 48 ha åker, 6 ha bete och ca 4 ha tomtmark, väg och övrig mark. Nu är fastigheten reglerad till den kommunägda fastigheten Karby 4:1. Den västra delen av fastigheten innefattar en stor del av spår- och rekreationsområdet vid Össeby IP. Kommunen planerar ett sammanhängande motionsspår/led mellan Össeby IP och Vallentuna IP. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

22 VALLENTUNA KOMMUN SID 8/11 Övriga delar ligger inom det område som i översiktsplanen är utpekat som område lämpligt för förtätning och utveckling blandad bebyggelse, bostäder, arbetsplatser och handel. Den södra delen lämpar sig enligt översiktsplanen för arbetsplatsområde. Karby industriområde beläget mellan 268 och E16 är nästintill helt utbyggt. Planer finns på att utöka befintligt industriområde. På fastigheten finns två små torp (gula cirklar) med låg standard och i dåligt skick. Till ett av torpen finns det ingen framdragen väg. Stora delar av Karby 3:1 ligger inom förtätningsområde för blandad bebyggelse, bostäder, grönområde och arbetsplatsområde. Fastighetens västra och östra del ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram ingår denna del av fastigheten i en helhetsmiljö med kulturhistoriskt värdefull struktur. Stora värden finns i det öppna landskapet och de strukturella sambanden. I arbetet med grönplanen har värdefulla landskapsbilder pekats ut inom fastigheten vid bl a Sunnersta. Arbete pågår för närvarande med att ta fram strukturplan för området. Eventuella ställningstaganden inför en eventuell försäljning bör invänta strukturplanen och antagen grönplan. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

23 VALLENTUNA KOMMUN SID 9/11 Lussinge 1:41 Fastigheten ligger direkt norr om Karby. Vid köpet hade fastigheten beteckningen Lussinge 1:7 och arealen var då ca 69,5 hektar varav 25 ha skog, 1 ha impediment, 40,5 ha åker, 1,5 ha bete och 1,5 ha tomt. Fastigheten är nu reglerad till den kommunägda fastigheten Lussinge 1:41. Fastigheten ligger delvis inom det område som i översiktsplanen är markerat för förtätning och utveckling av blandad bebyggelse. Enligt Bostadsbyggnadsprognosen ska de centrala delarna av Lussinge bebyggas med ca 60 småhus, planarbetet beräknas starta Fastigheten ligger inom det riksintresseområde för kulturmiljövården som omfattar Angarssjöängen samt Vadadalens kulturmiljö och i norr även till stor del inom riksintresse för naturvård. Gårdarna vid Lussinge ingår i ett område med kulturhistoriskt värdefull struktur enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Utöver det så ligger det flera motionsspår inom fastigheten. På fastigheten finns en gårdsformation med två bostadshus (blå cirkel), och flera ekonomibyggnader (gul cirkel). Bostadshusen har en låg standard, men är i rätt bra skick. Ekonomibyggnaderna har eftersatt underhåll. Samtliga byggnader är uthyrda. Ekonomibyggnader och bostadshusen kan lämpligtvis snarast styckas av i mindre tomter om ca kvm och säljas i första hand till hyresgästerna utan att inskränka på kulturmiljön, natur- och friluftsliv. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26 Ärenderubrik Diarienummer 3 Godkännande av avtal gällande tydligt medlemsansvar i Kommuninvest KS 2011.111 4 Bostadsbyggnadsprognos 2011-2020 KS

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2012-04-19 Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kallade tjänstemän Ola Brandell, tf fritidschef pkt

Läs mer

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-05 Tid 2015-02-17, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på

Läs mer

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-30 KS-2013/225.315 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya idéer för

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde -3, MSN 2015-06-17 08:30 Kallelse till Miljö- och samhällsnämndens sammanträde 2015-06-17 kl 08.30 i Domsalen -2, MSN 2015-06-17 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Florian Stamm, ordförande, MP JA NEJ JA

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun.

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Reviderat start-pm 2010-01-19 Dnr KFKS 2006/622 214 Projekt 9622 1 (8) Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset

Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2015-05-20 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 26 maj 2015, kl 08.30 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Kallelse till Planerings- och personalutskottet

Kallelse till Planerings- och personalutskottet PLANERINGS- OCH PERSONALUTSKOTTET KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Planerings- och personalutskottet Tid Onsdag den 28 augusti 2013, klockan 09:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2013-03-20, REVIDERAD 2013-06-12 DNR: 12BMN58 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Del av Norrlandet 3:1, Engesberg Detaljplan för bostäder m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 KS 2010.021 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer