Kompletterande handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande handlingar"

Transkript

1 SID 1/1 Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar till kommunstyrelsens sammanträde Nytt ärende Ärende 23 Projektplan för att ta fram en utvecklingsplan för Stockholms stads fastigheterna. (KS ) KOMMUNLEDNINGSKONTORET VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: FAX:

2 Ärende 23

3 VALLENTUNA KOMMUN Sa m hä Ilsbygg nadsnä m nden Sammanträdesprotokoll 12 (44) VALLENTUNA KOMMUN Kommunstvrelsen Projektplan för att ta fram en utvecklingsplan för Stockholms S5ftp.~..... fastigheterna (SBN ) Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att foreslå kommunst}telsen 1. att godkänna upprättat förslag till projektplan 2. att godkänna forslag till handlingsplan for försäljning etapp 1 3. att inga fastigheter avstyckas så att tomterna blir mindre än 2000 kvadratmeter i den mån det är möjligt. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att samhällsbyggnadschefen erhåller delegation att till marknadsvärdet fårsälja de byggnadsobjekt som står omnämnda i forslaget till handlingsplan etapp 1, efter erforderligt arbete med att skapa lämpliga avstyckningslotter i samråd med Lantmäteriet, kulturoch fritidsförvaltningen, förutsatt att kommunstyrelsen fattar beslut enligtovan." "}' Reservation Ove Larsson (S) och Sven Olof Ekström (S) reserverar sig mot sats 2 i beslutet till förman för Ove Larssons (S) yrkande Ärendet I korthet SamhällsbyggnadsfOrvaltningen har tagit fram dels en projektplan för framtagandet aven utvecklingsplan för Stockholms stads fastigheterna, dels ett förslag till handlingsplan för försäljning etapp 1. Yrkanden Ove Larsson (S) yrkar på att sats 2 i förvaltningens förslag till beslut ändras till "att godkänna forslag till handlingsplan for försäljning av etapp 1 förutom försäljningen av fastigheten Olhamra 1:3." Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till fårvaltningens forslag till beslut Ove Larsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden i tillägg till förvaltningens forslag yttrar att "inga fastigheter avstyckas så att tomterna blir mindre än 2000 kvadratmeter i den mån det är möjligt." Propositionsordning Ordförande ställer Ove Larssons yrkande mot förvaltningens förslag till beslut och finner att n~imnden beslutar i enlighet med f6rvaltningens förslag OrdfOrande ställer Ove Larssons tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Process utvecklingsplan bilaga 2 3. Projektplan Stockholm Justerand~ sign ep Justerandes sign Utdrags best yrkande

4 VALLENTUNA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 13 (44) Han<.llingsplan bilaga 1 Expedieras till Kommunstyrelsen Handläggare Justerandes sign Justerandes sign

5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR SBN JENNY FÄLDT SID 1/3 NA.SE SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Projektplan för att ta fram en utvecklingsplan för Stockholms stads fastigheterna Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 1. att godkänna upprättat förslag till projektplan 2. att godkänna förslag till handlingsplan för försäljning etapp 1 Samhällsbyggnadsnämnden bealutar vidare att samhällsbyggnadschefen erhåller delegation att till marknadsvärdet försälja de byggnadsobjekt som står omnämnda i förslaget till handlingsplan etapp 1, efter erforderligt arbete med att skapa lämpliga avstyckningslotter i samråd med Lantmäteriet, kultur- och fritidsförvaltningen, förutsatt att kommunstyrelsen fattar beslut enligt ovan. Ärendet i korthet SBF har tagit fram dels en projektplan för framtagandet av en utvecklingsplan för Stockholms stads fastigheterna, dels ett förslag till handlingsplan för försäljning etapp 1. Eftersom uppgiften att hantera kommunens markinnehav enligt det nya reglementet kommer att övergå till kommunstyrelsen, anser samhällsbyggnadsnämnden att ovanstående beslut bör fattas av kommunstyrelsen. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade (KF 60) att samhällsbyggnadsnämnden efter förhandling fick genomföra köp av de aktuella markområden som Stockholms stad erbjöd kommunen att förvärva. Samhällsbyggnadsnämnden godkände (SBN 4) upprättat köpekontrakt. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR SBN SID 2/3 Köpet omfattar fastigheterna Bällsta 2:23-29, 2:215, Olhamra 1:2, Karby 3:1, Lindholmen 5:58, 5:60-61, 5:63, Lussinge 1:7, Lövsättra 1:1 och Åsta 1:14, totalt cirka 1180 hektar. KF beslutade (KF 60) att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter köp ta fram dels en utvecklingsplan för mark som ska avyttras eller exploateras, dels en förvaltningsplan för mark som på sikt ska behållas. Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har efter genomgång av de köpta fastigheterna undantagit några byggnadsobjekt som är av mindre intresse för kommunen och som bör säljas omgående. Därför har SBF tagit fram dels en projektplan för framtagandet av utvecklingsplanen, dels en till denna projektplan bifogat förslag till handlingsplan för försäljning etapp 1. Syftet med projektet är att klarlägga eventuella förväntningsvärden, så att markområden med klara framtida exploateringsvärden kan avgränsas från markområden som kan säljas utan föregående planläggning. Syftet med den bifogade handlingsplanen är att genom en etappindelning påskynda och förenkla processen med försäljningsarbetet. Handlingar 1. process utvecklingsplan bilaga2 2. Projektplan_stockholm 3. Handlingsplan bilaga 1 Anna von Axelson Miljö- och bygglovchef Eva Anderling Plan- och exploateringschef Ska expedieras till: Kommunstyrelsen Handläggare

7 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR SBN SID 3/3

8 PROJEKTPLAN Sidnr 1 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling Innehåll Sida 1 UPPDRAGSGIVARE BAKGRUND, SYFTE MÅL OMFATTNING, AVGRÄNSNINGAR OCH RESULTAT OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR RESULTAT TIDPLAN RESURSER OCH KOSTNADER RESURSER KOSTNADER GENOMFÖRANDE ANGREPPSSÄTT OSÄKERHETER OCH RISKER DOKUMENTSTYRNING PROJEKTORGANISATION PROJEKTORGANISATION ARBETSFORMER KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT REFERENSER OCH BILAGOR... 7 \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

9 PROJEKTPLAN Sidnr 2 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling 1 UPPDRAGSGIVARE Kommunfullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden (KF 60) i uppdrag att efter köp av delar av Stockholms stads fastigheter ta fram en utvecklingsplan för mark som ska avyttras eller exploateras. Projektbeställare är plan- och exploateringschef Eva Anderling. 2 BAKGRUND, SYFTE Kommunfullmäktige beslutade (KF 60) att samhällsbyggnadsnämnden efter förhandling fick genomföra köp av de aktuella markområden som Stockholms stad erbjöd kommunen att förvärva. Samhällsbyggnadsnämnden godkände (SBN 4) upprättat köpekontrakt. Kommunfullmäktige i Stockholm godkände samma köpekontrakt Köpet omfattar fastigheterna Bällsta 2:23-29, 2:215, Olhamra 1:2, Karby 3:1, Lindholmen 5:58, 5:60-61, 5:63, Lussinge 1:7, Lövsättra 1:1 och Åsta 1:14, totalt ca 1180 hektar. KF beslutade (KF 60) att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter köp ta fram dels en utvecklingsplan för mark som ska avyttras eller exploateras, dels en förvaltningsplan för mark som på sikt ska behållas. Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har efter genomgång av de köpta fastigheterna undantagit några byggnadsobjekt som är av mindre intresse för kommunen och som bör säljas omgående. Därför har SBF tagit fram dels denna projektplan för framtagandet av utvecklingsplanen, dels en till denna projektplan bifogat förslag till handlingsplan för försäljning etapp 1, se bilaga 1. Syftet med projektet är att klarlägga eventuella förväntningsvärden, så att markområden med klara framtida exploateringsvärden kan avgränsas från markområden som kan säljas utan föregående planläggning. Syftet med den bifogade handlingsplanen är att genom en etappindelning påskynda och förenkla processen med försäljningsarbetet. 3 MÅL Målet med projektet är att ta fram en utvecklingsplan till våren OMFATTNING, AVGRÄNSNINGAR OCH RESULTAT 4.1 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR Utvecklingsplanen omfattar de fastigheter som kommunen köpt av Stockholms stad. Vid köpet hade fastigheterna följande beteckningar: Bällsta 2:23-29, 2:215, \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

10 PROJEKTPLAN Sidnr 3 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling Olhamra 1:2, Karby 3:1, Lindholmen 5:58, 5:60-61, 5:63, Lussinge 1:7, Lövsättra 1:1 och Åsta 1:14. Hos Lantmäteriet pågår arbete med att slutföra fastighetsregleringarna avseende dessa fastigheter. Fastigheterna regleras till angränsande befintliga kommunala fastigheter. I ett inledande skede utförs en inventering av ovan nämnda fastigheter för att klarlägga vad som även på längre sikt ur kulturmiljö-, friluftslivs- och naturvårdssynpunkt bör behållas och förvaltas av kommunen och vilka områden som kan försäljas eller exploateras. Detta utgör därefter underlaget för ett inriktningsbeslut för utvecklingsplanen, då denna enbart ska hantera den mark som ska avyttras eller exploateras. Från utvecklingsplanen undantas även de byggnadsobjekt som kan gå till omedelbar försäljning, vilka omnämns i handlingsplanen för försäljning etapp 1, se bilaga 1. Arbetet med att ta fram förstudier inför kommande planprogram för mark som ska exploateras, liksom framtagandet av en försäljningsplan för den mark som ska avyttras, inryms inte i detta projekt. 4.2 RESULTAT Det som ska levereras utöver sedvanliga projektdokument är en utvecklingsplan. För den mark som avses exploateras ska grunden läggas för eventuellt fortsatt arbete utanför detta projekt med förstudier och planuppdrag. För den mark som ska avyttras ska utvecklingsplanen resultera i ett första underlag för det arbete som kommer att inledas med försäljningsplanen. I det fortsatta arbetet med försäljningsplanens ska förslag till lämpliga avstyckningslotter tas fram. \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

11 PROJEKTPLAN Sidnr 4 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling 5 TIDPLAN Uppdrag att ta fram utvecklingsplan: Inventering: Hösten 2011 Inriktningsbeslut för utvecklingsplanen i kommunstyrelsen: Februari 2012 Beslut om utvecklingsplan i kommunstyrelsen: Våren 2012 Se process för detta projekt och det efterföljande försäljningsarbetet, bilaga 2. 6 RESURSER OCH KOSTNADER 6.1 RESURSER Konsultstöd avses att anlitas för framtagandet av utvecklingsplanen. 6.2 KOSTNADER Budget för konsultstöd: kronor. Budget för interna projektkostnader: kronor. Se kalkyl i projektmapp under ekonomi. 7 GENOMFÖRANDE 7.1 ANGREPPSSÄTT För att påskynda processen med försäljningsarbetet bör detta genomföras i två etapper. I etapp 1 kan vissa byggnader med viss omgivande mark säljas utan att invänta utvecklingsplanens framtagande. Syftet med en sådan etappindelning är att minimera kommunens drift- och underhållskostnader och onödig mellantid för köpintresserade hyresgäster/arrendatorer. SBF föreslår att kommunstyrelsen ger SBF i uppdrag att från utvecklingsplanen bryta ut objekt beskrivna i handlingsplan och att initiera ett försäljningsarbete för dessa. Vid avgränsning av lämpliga tomter för försäljningsarbetet etapp 1, ska samråd ske med fritids- och kulturförvaltningen för att minimera förändringar som kan ha negativ inverkan på miljö och landskapsbild eller förhindra fortsatta satsningar på motionsspåranläggningar. En illustration av processen för projektet och det fortsatta försäljningsarbetet redovisas i bilaga 2. Under hösten 2011 påbörjas arbetet med att inventera fastigheterna som underlag för inriktningsbeslut för utvecklingsplanen. I inriktningsbeslutet för utvecklingsplanen ska det fastställas vilken mark som kan avyttras respektive be- \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

12 PROJEKTPLAN Sidnr 5 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling hållas och om kommunen långsiktigt ska äga och förvalta byggnaderna vid Gävsjötorp inom fastigheten Bällsta 2:215, lilla och stora Ladängarna inom fastigheten Lövsättra 1:1 för att utvecklas för friluftslivets behov. I det fortsatta arbetet med att under våren 2012 ta fram utvecklingsplan kan de fastigheter som man önskar behålla på lång sikt undantas. När projektets mål är uppnått, dvs när utvecklingsplanen är klar, kan arbetet med att ta fram en försäljningsplan för de fastigheter som avses avyttras, etapp 2, påbörjas. I det arbetet ingår att tillsammans med bl a Lantmäteriet, köpintresserade arrendatorer och hyresgäster samt bygglovsenheten, kultur- och fritidsförvaltningen avgränsa lämpliga avstyckningslotter. Försäljning bör ske till marknadsvärdet. Marknadsvärdet motsvarar det genomsnittspris som skulle uppnås vid ett stort antal upprepade försäljningar av fastigheten på den allmänna fastighetsmarknaden. En enkel metod kan vara att använda sig av Stockholms stads värdering av fastigheterna från 2008 och räkna upp dessa värden med konsumentprisindex. I första hand bör försäljning ske till intresserade arrendatorer och hyresgäster. Om det är lämpligt att försöka bibehålla gårdsformationer, bör även ekonomibyggnader som kan vara uthyrda till annan hyresgäst, ingå i försäljningen till bostadshyresgäst. När försäljningsplanen är klar lämnas färdiga försäljningsuppdrag till mäklarfirma. Köpintresserade hyresgäster/arrendatorer ges en skriftlig köpoption till fastpris som ska besvaras inom tre månader. För de objekt där köpintresse inte finns ska det ske försäljning via mäklare med sedvanlig budgivning. 7.2 OSÄKERHETER OCH RISKER Det finns framförallt tidsmässiga leveransrisker kopplade till: -att kompletterande utredningar kan behöva tas fram. -ett pågående grönplanearbete. -ett pågående arbete med strukturplan för Karby/Brottby. \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

13 PROJEKTPLAN Sidnr 6 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling 7.3 DOKUMENTSTYRNING Befintliga styrdokument ska följas såsom datamanual, dokumenthanteringsplan och ärenderegistrering för Planex. För dokument rörande beställningar ansvarar projektledaren Jenny Fäldt. Ansvar för att spara korrespondens fördelas ut på respektive adressat. Digitala dokument sparas under den gemensamma projektmappen. Intresseanmälningar i fysisk form förvaras i pärm för intresseanmälningar, till denna hör även en digital intresseanmälningslista som löpande uppdateras. Övriga fysiska dokument förvaras i projektpärmen. Beställningar och offerter i original förvaras i planarkivets plåtskåp. 8 PROJEKTORGANISATION 8.1 PROJEKTORGANISATION Beställare: Eva Anderling Projektledare/exploateringsingenjör: Jenny Fäldt Landskapsarkitekt: Maria Rydell Miljöplanerare: Tobias Sahlman Konsultstöd I projektgruppen deltar representanter från kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunplanerare. 8.2 ARBETSFORMER Sedvanligt projektgruppsarbete. Avstämning sker löpande mot beställaren. \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

14 PROJEKTPLAN Sidnr 7 (7) Projektledare Projekt namn Projektnr Jenny Fäldt Utvecklingsplan, Stockholms stads fastigheterna Projektstart Projektavslut Avslutat Sign Dokumentansvarig/Godkänd Rev Planex Version Projektbeställare Eva Anderling 9 KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT Inriktningen i utvecklingsplanen styrs av ställningstaganden i grönplanen samt strukturplanen för Karby/Brottby. Dessa planer är under framtagande. Parallellt med detta projekt kan arbetet med att ta fram en förvaltningsplan för mark som på sikt ska behållas påbörjas. Denna förvaltningsplan bör exempelvis innehålla skötselpolicy för skogen. När utvecklingsplanen är antagen av kommunstyrelsen bör ett projekt med att ta fram en konkret försäljningsplan startas liksom arbetet med att ta fram underlag för eventuella planuppdrag/förstudier. 10 REFERENSER OCH BILAGOR Bilagor till projektplanen: 1.Handlingsplan för fastighetsförsäljning steg 1, Stockholms stads fastigheterna 2.Processplan. Referensdokument: Projektgenomförande inom Planex. Beslut i kommunfullmäktige KF 60 \\vallentuna.local\dfs\vallentuna\sbf\planexploatering\allmän\projektplanering\projektgenomförande\projektplan_mall.doc

15 VALLENTUNA KOMMUN BILAGA SID 1/11 Handlingsplan för fastighetsförsäljning etapp 1, Stockholms stads fastigheterna Kommunfullfäktige (KF) beslutade (KF 60) att samhällsbyggnadsnämnden efter förhandling fick genomföra köp av de aktuella markområden som Stockholms stad erbjöd Vallentuna kommun att förvärva. Samhällsbyggnadsnämnden godkände (SBN 4) upprättat köpekontrakt. Kommunfullmäktige i Stockholm godkände samma köpekontrakt Köpet omfattar fastigheterna Bällsta 2:23-29, 2:215, del av Karby 3:1, Lindholmen 5:58, 5:60-61, 5:63, Olhamra 1:2, Lussinge 1:7, Lövsättra 1:1 och Åsta 1:14, totalt ca 1180 hektar (ha). KF beslutade (KF 60) att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att efter köp ta fram dels en utvecklingsplan för mark som ska avyttras eller exploateras, dels en förvaltningsplan för mark som på sikt ska behållas. För att påskynda processen med försäljningsarbetet bör detta göras i två etapper. I etapp 1 kan vissa byggnader med omgivande mark säljas utan att invänta utvecklingsplanens framtagande. I denna initiala handlingsplan redovisas samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF) genomgång av köpta fastigheter där vissa byggnadsobjekt som är av mindre intresse för kommunen har lokaliserats. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

16 VALLENTUNA KOMMUN SID 2/11 Förvärvade områden Förvärvade områden ligger inom tre geografiska områden. Det södra området sträcker sig från Täbygränsen upp längs Roslagsleden, över Angarnsvägen och upp mot Angarnssjöängens naturreservat, området omfattar ca 900 hektar (ha). I öster runt Karby och i anslutning till E18 omfattar förvärvet ca 280 ha. I Lindholmen köptes fyra mindre fastigheter på östra sidan om Lindholmens station totalt ca 1 ha. Lindholmen Karby/ Brottby Vallentuna Km SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

17 VALLENTUNA KOMMUN SID 3/11 Bällsta 2:23-29, 2:215 Bällstafastigheterna är ca 153 ha varav 81 ha skog, 27 ha impediment, 20 ha åker, 14 ha bete och 11 ha tomt- väg- och övrig mark. Fastigheterna ligger öster om Arningeleden med anslutning till Kristineberg i nordväst och på andra sidan Arningeleden ligger planområdena Nyborg och Bällstaberg 4. För närvarande pågår arbetet med en strukturplan över ett större område i södra Vallentuna där Bällstafastigheterna ingår. Fastigheterna ligger inom ett område som i översiktsplanen är redovisat som utvecklingsbart grönområde och i anslutning till det regionala grönstråk som Roslagsleden utgör. Inom den gula cirkeln finns ett bostadshus, Sandbacken, som är uthyrt. Inom den blå cirkeln finns ett äldre torp, Gävsjötorpet, med uthus och två ekonomibyggnader. 3 VALLENTUNA-VÄSBY Gallmosskärret Gävsjön BÄLLSTA et 2:215 2 Sandbacken 2: :29 2:25 2 S:13 2:25 3 2:27 2 2:26 2 Fisknäbben 2: : :27 1 2: :8822:215 4 Gävsjö S:7 1 2:313 2:28 2:25 2:15 1 Lilla Gävsjö 2:266 2:24 2:305 2:26 1 2:23 Lilla Ladängen Stora Ladän Roslagsleden Byggnaderna är äldre, i varierande skick och kommer på sikt betyda drift och underhållskostnader. Det är därför lämpligt att snarast stycka det västra bostadshuset med en mindre tomt kvm och att i första hand erbjuda hyresgästen att SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

18 VALLENTUNA KOMMUN SID 4/11 köpa huset. En försäljning kommer med största sannolikhet inte ändra markens användning eller upplevelse för friluftslivet Under arbetet med grönplanen har det framkommit önskemål om att ta tillvara området kring Gävsjötorpet med närliggande ekonomibyggnader för rekreations- och fritidsändamål. Området är i förslaget till grönplan utpekat som en tätortsnära värdekärna av lokalt intresse där det finns framtida möjligheter att utveckla nya motionsspår. Huruvida kommunen ska behålla dessa byggnader bör fastställas i utvecklingsplanens inriktningsbeslut. Lövsättra 1:1 Lövsättra 1:1 ligger vid södra kommungränsen mellan Arningeleden, E18 och norrortsleden. Fastigheten gränsar i väster mot Bällsta 2:23 m.fl och i norr mot Åsta 1:14. Fastigheten är ca 314 ha och består av 240 ha skog, 22 ha impediment, 37 ha åker, 5 ha bete och 12 ha tomt-, väg och övrig mark. För närvarande pågår arbetet med att ta fram en strukturplan över ett större område i södra Vallentuna där Lövsättra ingår. Nordvästra delen av fastigheten ingår i det område av översiktsplanen som redovisas som grön kil och område för tätortsnära rekreation. I grönplanen pekas även denna del av fastigheten ut som viktigt område och inom detta område löper Roslagsleden. Fastigheten berörs inte av några riksintressen eller andra bestämmelser. I den västra delen av fastigheten ligger två fritidshus (gula cirklar), lilla och stora Ladängen. Båda är idag uthyrda. Lilla Ladängen är i dåligt skick. Dessa byggnader ligger i anslutning till Roslagsleden och i arbetet med grönplanen har det funnits idéer om att nyttja dessa för något friluftsbefrämjande ändamål. Förslaget till grönplan SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

19 VALLENTUNA KOMMUN SID 5/11 pekar ut bl a Ladängarna som en tätortsnära värdekärna av lokalt intresse. Gårdbebyggelsen vid Lövsättra bestående av två bostadshus och fyra ekonomibyggnader (blå cirklel), i den östra delen av fastigheten skulle däremot snarast kunna avstyckas i två eller flera mindre tomter utan att inskränka på naturoch friluftsliv. Åsta 1:14 Åsta ligger norr om Lövsättra 1:1 och Bällstafastigheterna och direkt öster om Okvista och Påtåker. Fastigheten är ca 325 ha stor varav 267 ha är skog, 39 ha impediment (bl. a deponi), 14 ha bete och 5 ha tomtmark, vägar och övrig mark. I översiktsplanen ingår Åsta 1:14 i en av regionens gröna kilar. Genom området går också Roslagsleden i nord/sydlig riktning. Mindre områden av fastighetens nordöstra del ligger inom ett område med högre kulturhistoriskt intresse. Utöver detta berörs inte fastigheten av några riksintressen eller bestämmelser. På fastigheten finns två ekonomibyggnader (gula cirklar). Den fd ladugården med loge inom ett av de mindre skiftena, skifte 2 söder om Angarnsvägen, är i mycket dåligt skick och står nu outhyrt. Inom samma skifte finns ett bostadsarrende (grön cirkel) med byggnad på ofri grund. Belägen i den norra kanten av det stora skiftet finns en uthyrd lada i dåligt skick. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

20 VALLENTUNA KOMMUN SID 6/11 Ekonomibyggnader och marken för bostadsarrendet kan lämpligtvis snarast styckas av i mindre tomter om ca kvm och säljas i första hand till arrendatorerna med beaktande av kulturmiljö och avstånd till hästar. Olhamra 1:3 Olhamra ligger nordväst om Åsta på båda sidor om Angarnsvägen (268) och i anslutning till Vallentuna tätort. Fastigheten som tidigare hade beteckningen Olhamra 1:2 var vid köpet ca 117 ha stor varav 66 ha var skog, 3 ha impediment, 9 ha åker- och betesmark, 32 ha exploateringsmark, 7 ha tomtmark, vägar och övrig mark. Fastigheten är nu reglerad till den kommunägda fastigheten Olhamra 1:3. Den östra delen norr om Angarnsvägen ligger inom naturreservatet för Angarnssjöängen. Där är även nästan alla husen är belägna. Det området inklusive vissa nordliga delar inom Olhamra 1:3 ligger som riksintresse för naturvård med höga upplevelsevärden. Området innefattar delar av spår- och rekreationsområdet vid Vallentuna IP, som är kommunens mest frekventerade motions- och rekreationsområde. Även i översiktsplanen bedöms framförallt området norr om Angarnsvägen som värdefullt med hänsyn till kultur-, natur- och friluftslivsintressen och är betecknat som en grön värdekärna och ingår i den regionala grönstrukturen. Vidare pekar förslaget till grönplan ut området som ett viktigt grönt samband mellan tätort och strövskogar och ett motionsspår planeras här mellan Vallentuna IP och Össeby IP. En mindre del i nordväst ligger som riksintresse för kulturmiljö. Fastigheten norr om Angarnsvägen ingår i en kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram och Olhamra gård är en intressant bebyggelsemiljö. Området söder om Angarnsvägen ligger i översiktsplanen som planerat arbetsplatsområde och behövs för att utveckla Okvista arbetsplatsområde. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

21 VALLENTUNA KOMMUN SID 7/11 Bostadsbeståndet omfattar två permanentbostäder (inom blå cirkel) samt två fritidsbostäder (gula cirklar). Bostadshusens skick varierar mellan bra skick och renoveringsobjekt. De sex övriga byggnaderna omfattar bl a en fd ladugård som används som stall (grön cirkel) och vidare ett snickeri samt en stor loge som används till billager och reparationsverkstad, allt beläget vid gårdscentrum (blå cirkel). Bostadshusen med tillhörande gårdsbyggnader bör i första hand säljas till bostadshyresgästen. Fritidshusen bör i första hand säljas till respektive hyresgäst. Stallarrendet bör i första hand säljas ihop med anslutande betesmark till nuvarande arrendator som även äger anslutande jordbruksmark. Tomtutformningen bör sträva efter att minimera förändringar som kan ha negativ inverkan på miljö och landskapsbild. Karby 4:1 Fastigheten ligger i direkt anslutning till Karby tätort. Fastigheten hade vid köpet beteckningen Karby 3:1 och var då 183 ha och bestod av ca 118 ha skog, 7 ha impediment, 48 ha åker, 6 ha bete och ca 4 ha tomtmark, väg och övrig mark. Nu är fastigheten reglerad till den kommunägda fastigheten Karby 4:1. Den västra delen av fastigheten innefattar en stor del av spår- och rekreationsområdet vid Össeby IP. Kommunen planerar ett sammanhängande motionsspår/led mellan Össeby IP och Vallentuna IP. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

22 VALLENTUNA KOMMUN SID 8/11 Övriga delar ligger inom det område som i översiktsplanen är utpekat som område lämpligt för förtätning och utveckling blandad bebyggelse, bostäder, arbetsplatser och handel. Den södra delen lämpar sig enligt översiktsplanen för arbetsplatsområde. Karby industriområde beläget mellan 268 och E16 är nästintill helt utbyggt. Planer finns på att utöka befintligt industriområde. På fastigheten finns två små torp (gula cirklar) med låg standard och i dåligt skick. Till ett av torpen finns det ingen framdragen väg. Stora delar av Karby 3:1 ligger inom förtätningsområde för blandad bebyggelse, bostäder, grönområde och arbetsplatsområde. Fastighetens västra och östra del ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram ingår denna del av fastigheten i en helhetsmiljö med kulturhistoriskt värdefull struktur. Stora värden finns i det öppna landskapet och de strukturella sambanden. I arbetet med grönplanen har värdefulla landskapsbilder pekats ut inom fastigheten vid bl a Sunnersta. Arbete pågår för närvarande med att ta fram strukturplan för området. Eventuella ställningstaganden inför en eventuell försäljning bör invänta strukturplanen och antagen grönplan. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

23 VALLENTUNA KOMMUN SID 9/11 Lussinge 1:41 Fastigheten ligger direkt norr om Karby. Vid köpet hade fastigheten beteckningen Lussinge 1:7 och arealen var då ca 69,5 hektar varav 25 ha skog, 1 ha impediment, 40,5 ha åker, 1,5 ha bete och 1,5 ha tomt. Fastigheten är nu reglerad till den kommunägda fastigheten Lussinge 1:41. Fastigheten ligger delvis inom det område som i översiktsplanen är markerat för förtätning och utveckling av blandad bebyggelse. Enligt Bostadsbyggnadsprognosen ska de centrala delarna av Lussinge bebyggas med ca 60 småhus, planarbetet beräknas starta Fastigheten ligger inom det riksintresseområde för kulturmiljövården som omfattar Angarssjöängen samt Vadadalens kulturmiljö och i norr även till stor del inom riksintresse för naturvård. Gårdarna vid Lussinge ingår i ett område med kulturhistoriskt värdefull struktur enligt kulturminnesvårdsprogrammet. Utöver det så ligger det flera motionsspår inom fastigheten. På fastigheten finns en gårdsformation med två bostadshus (blå cirkel), och flera ekonomibyggnader (gul cirkel). Bostadshusen har en låg standard, men är i rätt bra skick. Ekonomibyggnaderna har eftersatt underhåll. Samtliga byggnader är uthyrda. Ekonomibyggnader och bostadshusen kan lämpligtvis snarast styckas av i mindre tomter om ca kvm och säljas i första hand till hyresgästerna utan att inskränka på kulturmiljön, natur- och friluftsliv. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR VALLENTUNA TFN: FAX:

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård Förslag till

Läs mer

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015-02-24 DNR KS 2015.097 CAMILLA BACKMAN SID 1/1 MARK- OCH EXPLOATERINGSINGENJÖR 0858784837 CAMILLA.BACKMAN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS 2016.265 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-02 108 Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016.

Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016. Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016.237 4 5 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 215 Svar på motion

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

10. Köp av del av Källsåker 1:1 Dnr 2017/

10. Köp av del av Källsåker 1:1 Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (45) 2017-06-19 Kf Ks 222 10. Köp av del av Källsåker 1:1 Dnr 2017/214-252 Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 16 maj 2017 att Västerviks kommun

Läs mer

KF Ärende 3. Löpnummer i Politikerrummet: 20. Egendomar för avyttring

KF Ärende 3. Löpnummer i Politikerrummet: 20. Egendomar för avyttring KF Ärende 3 Löpnummer i Politikerrummet: 20 Egendomar för avyttring Tjänsteskrivelse 2013-09-26 SBN 2011.0160 Handläggare: Johan Ljung Samhällsbyggnadsnämnden Försäljningslista fastigheter Sammanfattning

Läs mer

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN 2017.038 108 Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 38 Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd (SN 2017.038)

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

1. Inköp avbostäder VALLENTUNA KOMMUN. 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Yrkanden.

1. Inköp avbostäder VALLENTUNA KOMMUN. 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Yrkanden. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesp roto kol I 201 5-1 1-30 L2 (2e) 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS 2015.393) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra till

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 22 februari 2012

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 22 februari 2012 Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 22 februari 2012 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Elisabeth Mårell 08-581

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Svar på motion (DEX) Förbjud klass II-mopeder på cykelvägar (KS

Svar på motion (DEX) Förbjud klass II-mopeder på cykelvägar (KS Sammanträdesprotokoll 12 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 140 Svar på motion (DEX) Förbjud klass II-mopeder på cykelvägar (KS 2011.243) Beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS 2016.274 3 Kommunstyrelsen 2016-10-03 177 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274)

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 7 oktober 2003

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 7 oktober 2003 Kulturnämnden 7 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet. Kommunalhuset, 2 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 7 oktober 2003 kl 19.00 Kallade tjänstemän Isa Lindqvist, kommunantikvarie

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN 2016.047 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-10-13 67 Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott Kulturnämndens arbetsutskott 2016-04-19 Plats och tid Bergshamra bibliotek, Bergshamra torg, Solna kl 15:00-16:45 ande närvarande Övriga närvarande Paragrafer Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö

Läs mer

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS 2015.330 3 VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesp rotokol I 20L6-O3-2L t2 (23) 5ss Svar på motion (S) Kommunala lekplatser (KS 2015.330) Beslut föreslår att

Läs mer

arbetsutskottet beslutar i enlighet med hans yrkande. örjan Lid (M) yrkar bifall till ftireliggande förslag.

arbetsutskottet beslutar i enlighet med hans yrkande. örjan Lid (M) yrkar bifall till ftireliggande förslag. Kommunstyrelsen füreslår att kommunfullmäktige beslutar om att slå samman kultur- och fritidsförvaltningarna till en kultur- och fritidsfiirvaltning, med start 2otg-o7-ot. Den nya kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2014-09-22 DNR KS 2014.352 ANNA-CARIN MATTSSON SID 1/1 EXPLOATERINGSCHEF ANNA-CARIN.MATTSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNFULLFMÄKTIGE Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2015-03-13 DNR BUN 2015.115 ANDERS FORSBERG SID 1/2 ANDERS.FORSBERG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Projektrapportering-

Läs mer

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Mörbylånga kommun Förstudie bebyggelseutveckling Anders Nilsson, Helena Nilsson 2009-12-01 Eriksöre 5:1 skifte 4 Eriksöre 6:14 Eriksöre 6:1 skifte 5 innehållsförteckning Eriksöre

Läs mer

AU 8:4 Dnr. KS 2014/0245

AU 8:4 Dnr. KS 2014/0245 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 AU 8:4 Dnr. KS 2014/0245 Markoptionsavtal Berga 11:1 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen godkänner föreslaget

Läs mer

Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-06-17 5 PLAU 5:9 Dnr. KS 2015/0053-214 Planuppdrag för detaljplan för Berga 6:485 Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) Sammanträdesprotokoll 13 (15) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-12-11 108 för trafiksäkerhetsåtgärder 2013 (KS 2013.364) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Policy för kommunens markinnehav

Policy för kommunens markinnehav 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik och samhällsbyggnad 2008-04-07 Dnr KS 2007.0773 Malin Cuclair Kommunstyrelsen Policy för kommunens markinnehav FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS 2017.373 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-11-20 208 Svar på motion (V) busstur till Arlanda (KS 2017.373) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-06 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS 2011.075) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Försäljning av mark till Botkyrka kommun Hemställan från fastighetsnämnden

Försäljning av mark till Botkyrka kommun Hemställan från fastighetsnämnden Utlåtande 2009: RIII (Dnr 302-3050/2008) Försäljning av mark till Botkyrka kommun Hemställan från fastighetsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Avtal om försäljning

Läs mer

Förstudie kulturskola 6 KN

Förstudie kulturskola 6 KN Förstudie kulturskola 6 KN 2017.029 3 TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2017-09-22 DNR KN 2017.029 JERKER AXELSON SID 1/2 KULTURSKOLECHEF JERKER.AXELSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Förstudie

Läs mer

Försäljning av fastigheter i Södertälje kommun. Inriktningsbeslut

Försäljning av fastigheter i Södertälje kommun. Inriktningsbeslut Andreas Jaeger Fastighetsavdelningen 08-508 270 02 andreas.jaeger@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2008-02-07 Försäljning av fastigheter i Södertälje kommun. Inriktningsbeslut Förslag till beslut

Läs mer

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0533 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer i kommunen 12 KS

Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer i kommunen 12 KS Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer i kommunen 12 KS 2016.200 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-07 190 Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer

Läs mer

Fastighetsnämndens markinnehav i Vallentuna kommun. Lägesrapport 1

Fastighetsnämndens markinnehav i Vallentuna kommun. Lägesrapport 1 Malin Rosenqvist Staben 08-50827007 malin.rosenqvist@fsk.stockholm..se Till Fastighetsnämnden 2008-05-15 Fastighetsnämndens markinnehav i Vallentuna kommun. Lägesrapport 1 Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Mark- och fastighetsprogram Söderköpings kommun Antaget av Kommunfullmäktige

Mark- och fastighetsprogram Söderköpings kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mark- och fastighetsprogram Söderköpings kommun 2016-2020 Antaget av Kommunfullmäktige 2016-05-11 48 Mark- och fastighetsprogram 2016-2020 1. Programmets roll i styrkedjan Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, kl 13.00 16.40 ande Örjan Lid (M) ordförande, Elisabeth Rydström (C) 34-45, Raimo Vuojärvi (M), Gunnel

Läs mer

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB Anteckning Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet En motion har inkommit från Demoex att ge kulturförvaltningen i uppdrag att rekonstruera Väsby Kvarn utvändigt i samråd med hembygdsföreningen

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS 2016.089 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 79 Hemställan om investeringsmedel för utegym (KS 2016.089) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande.

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande. Styrelse 2014-04-03 Ärende 10 2014-02-20 Peter Kvarnhem 08-508 29 390 Förvärv av tomträtt Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta följande. 1. Styrelsen godkänner att Fastighets AB Charkuteristen

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 78 Riktlinjer för lokaliseringsersättning (UN 2016.106) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden beslutar att

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2008 kl 15-17

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-17 DNR KS 2014.480 EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297 1(6) KS 2010/0297 Naturreservat Rinkebyskogen Aktuellt uppdrag Kommunstyrelsen beslöt 2010-11-29 199 1 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utarbeta förslag till arbetsgång med tidsangivelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (14) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 015-04-8 44 Bostadsbyggnadsprognos 015-04 (KS 015.05) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, tisdagen den 31 januari, kl 13.00 16.10 ande Örjan Lid (M) ordförande, Elisabeth Rydström (C), Raimo Vuojärvi (M), Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN

Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN 2017.001 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-30 22 Remissvar på motion (s) angående

Läs mer

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år 2017-2018 6 FN 2016.030 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-01 52 Driftsbidrag till Vallentuna

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid ande Mörbyrummet, Fritidsförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna. Torsdagen den 5 april 2012 kl 09.05 10.20. Ledamöter: Åke Uddén (C) Roger

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering

Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-09-25 DNR KS 2014.364 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Avgifter för föreningskopiering Förslag till

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. Kl 14.00 14.34 ande Elwe Nilsson (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S), Roger Gadde

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Försäljning av fastigheterna Storholmen 1:6 och 1:7 i Norrtälje kommun. Inriktningsbeslut.

Försäljning av fastigheterna Storholmen 1:6 och 1:7 i Norrtälje kommun. Inriktningsbeslut. Dnr Sida 1 (6) 2016-12-27 Handläggare Jennifer von Hofsten 08-508 267 34 jennifer.vonhofsten@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2017-01-31 Försäljning av fastigheterna Storholmen 1:6 och 1:7 i Norrtälje

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Borås Stads Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark

Borås Stads Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 Kommunstyrelsen extra 2008-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 ande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/1067.213 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Kommunstyrelsens

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0535 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-15 244 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark).

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Framtidens Vallentuna

Framtidens Vallentuna Framtidens Vallentuna Vallentunas vision Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. 2016-05-31

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 1(8) 2017-05-15 Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 Stockholms län Fastighetskartan Avgränsning enligt ansökan ungefärligt markerad. Begäran om planbesked Begäran om

Läs mer