Rekonstruktion av kyrkdammen och restaurering av bruksbyggnader vid Galtströms bruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekonstruktion av kyrkdammen och restaurering av bruksbyggnader vid Galtströms bruk"

Transkript

1 Rekonstruktion av kyrkdammen och restaurering av bruksbyggnader vid Galtströms bruk NJURUNDA SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2004:15 Anette Lund

2 Innehåll Sid. INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK 4 KYRKDAMMEN -bakgrund 6 GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 8 BILDER 9 KÄLLOR 10 BILAGA ritning för Kvarndammen 2

3 INLEDNING Under säsongen 2004 har det utförts restaureringar och säkerställande av damm vid Galtströms bruk, Armplågan 1:1, Njurunda församling, Sundsvalls kommun. Galtströms bruk är ett av Västernorrlands byggnadsminnen. Restaureringarna har utförts med traditionella material och metoder och i enlighet med det förslag till vårdåtgärder som har upprättats av Leif Markström, Bygg- och restaureringskonsult AB, Härnösand Beställare är SCA Skog AB, huvudentreprenör PEAB AB, Sundsvall, Projektledare Leif Markström, Bygg och restaureringskonsult AB, Härnösand, Antikvarisk sakkunnig Anette Lund Länsmuseet Västernorrland. Länsmuseet dnr: Länsstyrelsen har i beslut dnr lämnat tillstånd till genomförande av vårdåtgärder enligt upprättad vårdplan I beslut dnr har länsstyrelsen beviljat bidrag till restaurering av dammar, rost- och masugn samt herrgårdsflyglar i enlighet med det åtgärdsförslag som utarbetats av Leif Markström. Bygg och restaureringskonsult AB, Härnösand Som villkor i beslutet finns att arbetet skall följas av en antikvarisk sakkunnig. Syftet med det är att den antikvariske experten bibringar restaureringen nödvändig kunskap om traditionella material och arbetsmetoder, i förekommande fall förtydligar och preciserar de kulturhistoriska värdena i detaljdiskussioner och avgör utifrån kulturhistoriska ställningstaganden och ramens intentioner beslut om insatser under restaureringens gång. Avsikten är också att den antikvariska kontrollen ska öka vår kännedom och kunskap om de kulturhistoriska värden som bruksmiljön i Galtström besitter, samt underlätta bibehållandet av dessa värden. Den antikvariskt sakkunnige skall dokumentera arbetet och sammanställa det i en rapport. Rapporten är sammanställd av Anette Lund. Rapportens avsnitt Beskrivning och historik är skriven av Bodil Mascher 2003 och avsnittet Kvarndammen bakgrund av Leif Markström. Foton: Anette Lund och PA Strandberg PEAB AB, Sundsvall. 3

4 BESKRIVNING OCH HISTORIK Järnframställningen hade en avgörande betydelse för Sveriges ekonomi under och talen. Vid mitten av talet svarade den svenska järnframställningen för en fjärdedel av Europas totala produktion av stångjärn. Järnhanteringen krävde stora mängder träkol. Vid mitten av talet gick det åt 30 m 3 kol för att framställa ett enda ton järn och troligen minst 70 dagsverken till enbart framställningen och fraktningen av kolet till järnbruket. Redan under senare delen av talet hade man befarat att bergsslagsskogarna skulle skövlas. Man försökte då åstadkomma etableringar av det tredje ledet i järnframställningen, hammarsmidet, i områden rika på skog och vattenkraft. År 1673 utfärdade regeringen ett särskilt förmånligt privilegium, exempelvis med lång skattefrihet, för den företagare som kunde anlägga bruk i nya landsändar. Vid sekelskiftet 1700 fanns i Hälsingland, Medelpad och Ångermanland 14 järnbruk. De norrländska bruken tvingades vid denna tid köpa malm från Mellansverige. Man hade ännu inte uppfunnit den teknik som möjliggjorde utnyttjandet av den fosforrika norrländska malmen. Det tackjärn man behövde brukade transporteras med fartyg via Stockholm från Bergsslagen. År 1673 fick Magnus Blix, landssekreterare vid länsstyrelsen i Härnösand och senare borgmästare i Söderhamn, privilegium att anlägga en masugn och en hammare vid Galtström. Galtström och Graninge i Sollefteå kommun, var de första bruken i länet, Graninge anlades först. 4

5 År 1675 hade man byggt en masugn i Galtström, en nedre hammare med två härdar, en övre med en härd samt ett sågverk vid Galtström. Uppströms hyttplatsen hade en 200 meter lång spardamm anlagts vid utloppet ur Armsjön och dessutom en särskild damm ovanför masugnen ansökte man hos Bergskollegium om att få anlägga ytterligare två hamrar och tre härdar för tysksmide. Bruket drabbades hårt av ryssarna 1721 men övre hammaren, sågen, kvarnen och kyrkan klarade sig från eldsvådorna. Bruket beviljades åtta års skattefrihet för återuppbyggnad. Vid mitten av talet byggdes båda hamrar om, liksom vattensågen. Övre hammaren försågs med en stenskodd damm. År 1768 tog man ner masugnen och murade upp den igen fick man privilegium att anlägga ett manufakturverk. Ett stort kolhus byggdes vid hammaren brann båda hamrarna och masugnen ner och byggdes sedan om. På talet utökade man verksamheten med ett gjuteri, ny manufaktursmedja och ett malmkrossverk. År 1870 bodde 333 personer vid bruket (84 hushåll). Vid den tiden infördes också lancashiresmidet i Galtström, som innebar en förbättring av färskningsmetoden. Vällning och räckning skiljdes åt och härdarna övertäcktes, vilket gjorde dem mera effektiva. Klosters AB blev ny ägare på talet byggdes ett valsverk och 1884 ny masugn. Den gamla masugnen hade brunnit året innan förlängdes blåssäsongen med ångmaskin. Vid talets slut var Galtströms bruk den största industrianläggningen i Medelpad. Vid mitten av talet hade det svenska järnet inte kunnat behålla sin starka ställning på marknaden. I England hade man uppfunnit ett sätt att använda stenkol i järnframställningen. I Sverige satsade man i stället på sågverksrörelsen och många bruk lades ner. Järnframställningen på Galtström var dock långlivad och blåsningen i masugnen fortsatte ända fram till år köptes Galtström upp av Sunds AB på grund av skogsinnehavet och genom en fusion kom bolaget att ingå i SCA. Manufaktursmedja Smedjan vilar på slaggstensgrund och väggarna har murats av slaggsten som är avputsade vita. Smedjan som användes fram till 1950, behövdes inom det egna jord- och skogsbruket. År 1780 fick man privilegium för en manufaktursmedja med en knipp- och två spikhammare. Handlingar från år 1855 uppger att en ny manufaktursmedja hade uppförts. Troligen var produktionen ringa. Kontor, östra flygeln Den östra envåniga flygelbyggnaden är uppförd i trä med L-formad plan och står på en torpargrund som är betongputsförstärkt. Den innehåller det musealt bevarade kontoret, bostad och förråd. Taket över kontorsdelen täcks av falsad skivplåt, förrådsdelens tak har stickspånsbeläggning. På baksidan finns en tillbyggnad av putsad sten med välvt tak, som är försedd med kassavalv. Fasaderna är klädda med stående locklistpanel med kraftiga knutlådor och profilerad takgesims. Fönstren är enkla tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft. På södra långsidan finns en inbyggd förstukvist som leder in till kontoret. Dammar Inom området finns idag sex dammar som reglerar vattenflödet i Armsjöån, Ålhusdammen, Kvarndammen, Sågdammen, Hammardammen, Kyrkdammen och Bruksdammen. Samtliga dammkonstruktioner har, under de senaste två årens översvämningar med hotande dammgenombrott, genomgått omfattande förstärknings- och kompletteringsarbeten. 5

6 KYRKDAMMEN- bakgrund Inför restaureringarna har Leif Markström Bygg- och restaureringskonsult utformat arbetsbeskrivning med allmänna förutsättningar och målsättningar se följande text. Dammens utförande diskuterades med länsmuseets antikvarie i ett tidigt skede. Kyrkdammen vid bagarstugan byggdes 1985 om genom beredskapsarbete i AMS regi. Dammkonstruktionen utfördes i trä med timrade stenkistor och överbyggnads samt luckor av trä. Dammen utfördes med två spettluckor med en total öppningsbredd på 3,0 m. I samband med vår- och höstfloden 2000 och 2001 svämmade vatten över bredderna, dammen hade inte kapacitet att klara sådan vattenmängder och skador uppkom på både bagarstuga och vägbankar förutom de skador som uppkom på själva dammkonstruktionen. Enligt SMHI:s prognoser är risken stor att liknande förhållanden kommer att bli vanligare i framtiden. De föreslagna restaureringsinsatserna har i första hand initierats av relativt omfattade rötskador på dammkonstruktionen samt behovet av ökad kapacitet i utskovet. En genomgång av gamla foton och dokumentation om Galtström har gett information om de olika utförande som dammen har haft under tidens lopp. Enligt denna visar ett foto taget före 1900 att dammen då hade två spettluckor medan dammen på ett foto daterat till 1905 verkar vara en överfallsdamm med sättar. Ett foto från 1982 tyder på att dammen fortfarande är en överfallsdamm. Vid ombyggnaden 1985 utfördes dammen med två spettluckor som på tiden före Målsättning för den nuvarande rekonstruktionen är att dammkonstruktionen ges den utformning som den hade senast och vi sekelskiftet 1900 dvs en damm med två spettluckor. På grund av ändrade förhållanden i kyrkdammen uppgrundning och igenväxning kan inte höjden i utskoven göras tillräckligt stora för att klara de beräknade flödena varför även en del av utskovet utformas som en överfallsdamm med sättar Den totala utskovsbredden blir då ca 6,7 m. Allmänt Den befintliga konstruktionen är utförd med stenfyllda timmerkistor och med två spettluckor och ett utskov med ca 3m bredd. Överbyggnaden utgörs av ett bor däck av 2 plank på sex stycken bärlinor samt ett enkelt träräcke. Skador: Skadorna på överbyggnaden i form av brodäck och räcken består i huvudsak av partiella röt- och målningsskador, luckor och skibord har omfattande röt- och mekaniska skador, timmer kistorna har även på de inspekterbara partierna tecken på allvarliga rötskador. Arbets- och materialbeskrivning. Virke Allt virke till timmerkistor och dammkonstruktionen i övrigt skall vara av fura i högsta kvalitet. I vissa konstruktions detaljer kan även granvirke användas efter samråd och godkännande av projektören. Återanvändning av befintligt virke skall om möjligt i första hand ske i samråd med projektören. 6

7 Smide etc Befintligt smide i form av bult och lucksmiden skall efter rengöring och målningsbehandling återanvändas i den nya konstruktionen. Nytt smide skall rostskyddsbehandlas och målas lika övrigt smide. Spik skall vara varmförsinkad. Ytbehandling Äkta trätjära strykes flödigt på ändträ och i knutpunkter i timmerkonstruktionen. Övrigt trä i form av handledare, luckor och brobana behandlas två gånger med sk Roslagsmahogny (1/3 trätjära, 1/3 linolja och 1/3 terpentin). Rivning/demontering Befintlig dammkonstruktion rivs, luckbeslag och smiden demonteras. Timmerkistorna demonteras och en trolig äldre timmerkonstruktion inne i vägbanken friläggs för inspektion. Befintliga trumrör (överdämningsskydd) öster om dammläget tas bort efter att den nya dammen färdigställts. Rekonstruktion av damm Efter demontering av den befintliga dammkonstruktionen och besiktning och godkännande av dammläget rekonstrueras dammen enligt förslagsritning 2004:1 upprättad av Leif Markström Bygg och restaureringskonsult AB daterad (se bilaga). 7

8 GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER Kyrkdammen De genomförda åtgärderna har följt den upprättade arbets- och materialbeskrivningen samt ritning och redovisas här genom bilder. Vid demontering av befintlig damm framkom på den södra sidan rester av äldre dammkonstruktioner som överensstämmer med äldre ritningar och foton. Inget virke återanvändes. Lucksmiden och beslag har alla återanvänds. Lyftöglor har monterats så att sättarna kan lyftas upp vid stort vattenflöde. Lyftöglorna har fästs med bultar igenom stocken, för den uppstickande öglan tas ur i stocken ovanför. Östra flygeln, kontor Skorstenarna har restaurerats de har blästrats rena från cementputs och färg in till teglet. Skorstenarna har sedan putsats och slammats med hydrauliskt kalkbruk enligt arbetsbeskrivning. Fasaderna mot gårdsplanen samt entrésidan har renskrapats och målats med linoljefärg enligt arbetsbeskrivning. Före målning genomfördes kulörprov och färganalys av Lars-Erik Sjögren AB på uppdrag av länsmuseet. En varmare grå (med grön umbra) skrapades fram bakom den befintliga vita kulören. Diskussioner om färgsättningen påbörjades. Till dessa två färgförslag kom förslaget att flyglarna skulle underordna sig huvudbyggnadens färgsättning dvs en neutral grå NCS 1500-N. Efter diskussion och uppstrykningsprov beslutades att bibehålla den färgsättning som byggnaden har eftersom huvudbyggnadens grå färg är inget som funnits på flygelbyggnaden och för att inte blanda in en tredje kulör på de tre byggnaderna då den västra flygen även den är vitmålad. Att det endast framkom två färglager på flyglarna visar på att den vita kulören även den har funnits med ett tag. Smedjan En omsättning av skorsten ovan tak genomfördes enligt upprättad arbetsbeskrivning. De tegelstenar som gick att återanvända användes i övrigt användes hårdbränt tegel. Skorsten har sedan putsats med hydrauliskt kalkbruk. Kvarnen Av de planerade insatserna på kvarnen genom fördes i år åtgärder på intagsrännan till kvarnturbinen. 8

9 BILDER OCH RITNING 9

10 KÄLLOR Vård och insatsplan för Galtströms bruk , Leif Markström Bygg och restaureringskonsult AB, Härnösand. Arbetsbeskrivning för yttre fasad- och ommålningsarbeten , Arbetsbeskrivning för rekonstruktion av kyrkdamm , Leif Markström Bygg och restaureringskonsult AB, Härnösand. Länsmuseet Västernorrland: Restaurering av dammar och bruksbyggnader vid Galtströms bruk, Kulturmiljöavdelningens Rapport 2003:2, Bodil Mascher. Länsstyrelsen Västernorrland: beslut dnr , beslut dnr

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Lagning av tapet i östra gavelrummet på vinden. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER, MÅLERI- OCH INSTALLATIONSARBETEN, UPPFÖRANDE

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Össeby-Garns socken Vallentuna kommun Uppland 2012 Hedvig

Läs mer

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak SÄBRÅ KYRKA Restaurering av fasader och tak Säbrå församling, Härnösands kommun Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2012:3 Bodil Mascher 2 Innehåll: Inledning 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens tillståndsärende

Läs mer

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk medverkan Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid länsstyrelserna idag? 1 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid

Läs mer

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. Skansen, Stockholms stad,

Läs mer

Bevare mig väl! Att vårda ett gammalt hus

Bevare mig väl! Att vårda ett gammalt hus Bevare mig väl! Att vårda ett gammalt hus Innehåll 1 ATT VÅRDA ETT GAMMALT HUS 2 BYGGNADSTRADITION 2 Västerbottensgården 4 Mangårdsbyggnaden 4 Bagarstugan 5 Sommarhuset 5 Enkelstugan 7 Parstugan 9 Enkel-

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Ett stockholmskt kulturarv. att förvalta borgarhus och kåkar

Ett stockholmskt kulturarv. att förvalta borgarhus och kåkar Ett stockholmskt kulturarv att förvalta borgarhus och kåkar AB Stadsholmen maj 2002 1 Programmet har tagits fram inom AB Stadsholmen av Christina Lillieborg i samarbete med arkitekt SAR Laila Reppen. Omslag:

Läs mer

MÖLNDALS KVARNBY. Kulturhistorisk förundersökning och dokumentation av kvarnfall 6-10. Göteborg 2011-11-28 Martin Lindholm Johanna Lange

MÖLNDALS KVARNBY. Kulturhistorisk förundersökning och dokumentation av kvarnfall 6-10. Göteborg 2011-11-28 Martin Lindholm Johanna Lange MÖLNDALS KVARNBY Kulturhistorisk förundersökning och dokumentation av kvarnfall 6-10 Göteborg 2011-11-28 Martin Lindholm Johanna Lange Bakgrund 3 Syfte och målsättning 3 Lagstiftning och bestämmelser kring

Läs mer

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:10 ENÅNGERS NYA KYRKA Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Enångers nya kyrka Enångers socken Hudiksvalls kommun

Läs mer

Stocke kvarn och kraftstation

Stocke kvarn och kraftstation Uppföljningsrapport av projekt Stocke kvarn och kraftstation Driftåren 2010 2014 Hur kan den småskaliga vattenkraften bidra med mer förnybar energi, en levande landsbygd och bevara vår natur- och kulturmiljö?

Läs mer

Henrik Borg. Observatoriet, Svanelyckan 3, Lund. Antikvarisk förundersökning av gamla observatoriet.

Henrik Borg. Observatoriet, Svanelyckan 3, Lund. Antikvarisk förundersökning av gamla observatoriet. 1 Henrik Borg Observatoriet, Svanelyckan 3, Lund. Antikvarisk förundersökning av gamla observatoriet. Kulturhistoriska föreningen för södra sverige regionmuseet lund, http://www.kulturen.com/ Box 1095

Läs mer

Fastigheten Banken 11

Fastigheten Banken 11 Fastigheten Banken 11 "Nybergska huset"i Hiimösand Restaurering aven välbevarad träbyggnadfrån l870-talet Länsmuseet VästemorrIand!Anette Lund Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation Rapport

Läs mer

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Järfälla socken Järfälla

Läs mer

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram Ortsrapport Tranås Tranås ligger där två landsvägar och ett vattendrag möts. Här bygg-des redan under 1000-talet en kyrka och byn blev på så sätt en naturlig mötes- och handelsplats i socknen. Trots att

Läs mer

Karlslunda nya kyrkogård Karlslunda socken, Växjö stift, Kalmar län

Karlslunda nya kyrkogård Karlslunda socken, Växjö stift, Kalmar län Karlslunda nya kyrkogård Karlslunda socken, Växjö stift, Kalmar län Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/ begravningsplatser i Växjö stift 2007 Liselotte Jumme Kyrkoantikvariska rapporter 2008, Kalmar

Läs mer

Mönsterås gamla kyrkogård Mönsterås församling, Växjö stift, Kalmar län

Mönsterås gamla kyrkogård Mönsterås församling, Växjö stift, Kalmar län Mönsterås gamla kyrkogård Mönsterås församling, Växjö stift, Kalmar län Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/ begravningsplatser i Växjö stift 2006 Magnus Johansson Kyrkoantikvariska rapporter 2006,

Läs mer

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:19 Hotell Båstad Antikvarisk förundersökning 2004/2005 Mia Jungskär och Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:19 Hotell Båstad - en interiör från 1920-talet

Läs mer

PAPYRUSOMRÅDET. Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering. Göteborg 2014-12-22 Revidering 2015-02-10

PAPYRUSOMRÅDET. Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering. Göteborg 2014-12-22 Revidering 2015-02-10 PAPYRUSOMRÅDET Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering Göteborg 2014-12-22 Revidering 2015-02-10 ÖSTRA HAMNGATAN 46-48 411 09 GÖTEBORG TEL: 031-336 09 40 E-POST: martin@lindholm-restaurering.se

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141 Yttre centrum, södra Området har en blandad bebyggelse med övervägande bostäder, men rymmer även skolor, konsertsal, aktivitetshuset Gisleparken och ett fåtal övriga byggnader. Södergatan går som en gräns

Läs mer

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Examensarbete i Byggnadsutsformning Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Författare: Handledare: Samuel Palmblad Examinator: Johan

Läs mer

Svensk Byggtradition. Förstudie, kunskapsuppbyggnad för att klargöra möjligheten att utföra lancashiresmide. Redovisning 2013-01-28

Svensk Byggtradition. Förstudie, kunskapsuppbyggnad för att klargöra möjligheten att utföra lancashiresmide. Redovisning 2013-01-28 Svensk Byggtradition Förstudie, kunskapsuppbyggnad för att klargöra möjligheten att utföra lancashiresmide. Redovisning 2013-01-28 Redovisningen tillhandahålls genom ArbetSam, Norrköping www.arbetetslivsmuseer.se

Läs mer

Utredning av väckt fråga om byggnadsminnesförklaring

Utredning av väckt fråga om byggnadsminnesförklaring Utredning av väckt fråga om byggnadsminnesförklaring Sommarvillor i området Petersvik, Sundsvall 2012-01-10 ADRESS Fagerdalsgatan 9, 852 39 Sundsvall TELEFON 070-680 14 87 www.adlcreativa.se Innehåll Innehåll...

Läs mer

redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. Byggnadshyttan på Gotland 2001 2002 redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. omslag: Fårö kyrka. Medeltida portal,

Läs mer

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan JURIDISKA INSTITUTIONEN Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet JURISTPROGRAMMET TILLÄMPADE STUDIER, 20 POÄNG VT 2007 PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN Mindre avvikelse från detaljplan Madeleine Arvidsson Wäli

Läs mer

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:2 Kolbäcks kyrka Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kolbäcks kyrkby 1:19 Hallstahammars kommun

Läs mer