Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT hp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp"

Transkript

1 Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria Shoshan och Jeanette Danielsson

2 Översikt kursen examensarbete i odontologi Kursen examensarbete i odontologi sträcker sig över utbildningens år 3, 4 och 5 och omfattar totalt 30 hp (motsvarar totalt 20 veckors heltidsarbete). Kursen startar termin 6 och löper sedan resterande terminer för att avslutas termin 10. Från och med VT2015 (kurs 12B) ska examensarbetet skrivas på engelska. År 3: Projektplanering med projektplanseminarium, 3 hp Termin 6: 3,0 hp (motsvarande två veckors heltidsstudier): Val av projekt samt framställning under handledning av en detaljerad arbetsplan för valt projekt. Arbetsplanen presenteras vid ett seminarium där en person från styrexpertgruppen för examensarbetet och handledaren deltar. En back-up plan (om något går fel) måste presenteras. Studenterna opponerar på varandras arbetsplaner År 4: Självständigt arbete med projektet och halvtidsrapport, 12 hp Termin 7: 5,3 hp (motsvarande ca fyra veckors heltidsstudier) Eget arbete med projektet samt skrivande av en litteraturöversikt. Termin 8: 6,7 hp (motsvarande ca fyra veckors heltidsstudier) Halvtidsrapporten måste innehålla, en preliminär version av arbetet med en introduktion (litteraturöversikten), material och metoder, referenslista samt en skriftlig progressrapport. Halvtidskontrollen hålls som ett seminarium av presenterande grupp där en person från styr- expertgruppen för examensarbetet och handledaren deltar. Bedömningsmall används. Vidare skall en studentgrupp ha läst rapporten och ge feed-back. År 5: Självständigt arbete med projektet och examination Termin 9: 7,5 hp (motsvarande fem veckors heltidsstudier) Eget arbete med projektet. Termin 10: 7,5 hp (motsvarande fem veckors heltidsstudier) Examensarbetet färdigställs. Examinationen består av bedömning av följande delar; den skriftliga delen av arbetet, den muntliga presentationen samt hur försvar opponering har klarats av.

3 Viktiga datum Termin 6 VT2015 Kursmomentet år tre, "Projektplanering" omfattar val av projekt samt framställning, under handledning, av detaljerad arbetsplan för valt projekt. Vid ett projektplanseminarium presenteras projektet. 10 mars. Inspirationsdagen. Presentation av avdelningar och forskargrupper inför ett val av examensarbete. 10 mars-21 april. Tid för diskussion med potentiella handledare 23 april. Meddelande om fördelning av projekt. 24 april och 27 april. Miniforskarutbildningskurs. Forskningsmetodologi,statistik, forskningsfusk, vetenskapligtskrivande, referenshantering med KIB, återkoppling vet introduktion från termin april. Maila in projektval till kursansvarige Mikael Wendel. 27 maj. Maila in arbetsplan till kursansvarige Mikael Wendel. Projektplanseminarium i studievecka 1-2, termin min/per arbete (10 min presentation 10 min diskussion) Viktiga datum Termin 8 VT januari. Maila in er litteraturöversikt till handledaren med kopia till Mikael Wendel 30 april. Maila in examensarbetet (introduktion, material och metoder samt referenslista) samt progressrapport till Mikael Wendel samt till opponerande studentgrupp. 28 maj och 5 juni. Halvtidsrapport-seminarium 20 min/per arbete (10 min presentation 10 min diskussion)

4 Viktiga datum Termin 10 VT januari. Maila preliminär version av exarbetet till opponerande kursare i er grupp samt till Mikael Wendel 6 februari. Maila skriftligt omdöme om exarbetet till författarna samt till Mikael Wendel Egen aktivitet; muntlig återkoppling till bedömning av varandras examensarbeten 3 mars. Inlämning av examensarbetet till bedömare/examinator. Mailas till 24 mars. Första respons från examinerande lärare. 21 april. Inlämning av reviderad version av examensarbetet. 28 april. Respons från examinerande lärare på reviderad version. 11 maj- 12 maj. Muntlig examination av examensarbete, i form av slutet seminarium, gruppvis, presentation, försvar och opponering. (Schema, lokaler och examinatorer, meddelas senare) 30 minuter per examensarbete. 18 maj. Första resttillfället kursen examensarbete 22 maj. Inlämning av reviderat examensarbete med enkelt radavstånd, en digitalkopia som PDF samt en papperskopia för arkivering senast kl juni. Andra resttillfället kursen examensarbete. 2 juni. kl Forskningens dag T10 Inspirationsföreläsning, presentationer av bästa prekliniska och kliniska examensarbete, prisutdelning, posterpresentationer och mingling.

5 Kontaktuppgifter för kursen Kursansvarig Mikael Wendel, Examinator Malin Ernberg, Handläggare Anna-Maria Nordvall, Styrgruppen för examensarbetet (examinator, bedömare/ examinerande lärare Ordförande Malin Ernberg, Mikael Wendel, Kåre Buhlin, Margaret Sällberg Chen, Expertgruppen (bedömare / examinerande lärare) Carina Kruger Weiner, Krister Svensson, Inger Nikolaos.Christidis,

6 Inledning Välkommen till kursen Examensarbete på tandläkarprogrammet! Kursen är på 20 veckor, omfattar 30 högskolepoäng Kursen omfattar utöver projektarbetet även föreläsningar/workshops, tre obligatoriska seminarier och arbetet med att skriva och färdigställa den slutgiltiga uppsatsen. Kursmålen relaterar till de övergripande lärandemålen för hela tandläkarprogrammet. Syftet med kursen Kursen syftar till att studenten utvecklar sina kunskaper, färdigheter och sitt vetenskapliga förhållningssätt inom området odontologi både basvetenskapligt och kliniskt, genom att genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt arbete. Behörighet Studenten ska ha fullgjort kurser om motsvarande 120 högskolepoäng på termin 1 till och med 4, samt 15 högskolepoäng på termin 5 inom tandläkarprogrammet. Omfattning Kursen omfattar 20 veckors heltidsstudier per student vilket motsvarar minst 800 timmars arbete. Inför de tre seminarierna under terminen förbereder studenten med handledarens stöd sina texter, och får sedan individuell återkoppling från bedömare och opponerande kurskamrater på inlämnad text. För att delta på examinationsseminariet måste det skriftliga arbetet vara godkänt. Lärandemål När kursen är genomförd och godkänd kan studenten: -uppvisa generell kunskap om vetenskapsområdet odontologi såväl som specifik kunskap för valt fördjupningsämne. - definiera, analysera och diskutera undersökningsdesign och metod i förhållande till en vetenskaplig problemställning och ta i beaktande gällande forskningsetiska riktlinjer samt följa principerna för god forskningssed. - söka i vetenskapliga databaser, samla in och extrahera relevanta publikationer samt kritiskt och självständigt granska, värdera, och sammanfatta innehållet från publikationer med relevans för den vetenskapliga frågeställningen i det egna projektet. -självständigt planera, genomföra och skriftligt redovisa ett examensarbete utifrån givna tidsramar. - visa förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation genom att redovisa, diskutera och försvara det egna vetenskapliga examensarbetet -på ett vetenskapligt sätt kritiskt granska och sakligt opponera på andras vetenskapliga arbeten - självständigt analysera och värdera eget vetenskapligt arbete i relation till andra vetenskapliga arbeten inom området. - diskutera och förstå, med ett kritiskt förhållningssätt, vetenskapens roll för samhällsutvecklingen - identifiera ytterligare behov av kunskap inom det odontologiska området samt sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för det framtida arbetet som tandläkare - uppvisa en förståelse för evidensbaserad vetenskap och dess implementering inom odontologin För mer information lärandemål, innehåll, arbetsformer, examination, övriga föreskrifter, obligatorisk och rekommenderad litteratur, se kursplan:

7 Obligatoriska moment I kursen ingår följande obligatoriska delar: 1) Upprop; 2) Planeringsmöte med bedömare och handledare; 3) Arbetsplan och presentation av arbetsplan på ett seminarium; 4) Halvtidsrapport och presentation av denna på ett seminarium; 5) Skrivande av uppsats 6) Examinationsseminarium: godkänt skriftligt examensarbete, muntlig presentation med försvar, och opponering på en annan students uppsats, samt deltagande i ytterligare två presentationer; Samarbete och självständighet Examensarbetet genomförs i par om två studenter som ett självständigt arbete under handledning. Om man arbetat ihop skall det tydligt framgå vilka delar man gjort tillsammans och vilka delar av arbetet man genomfört individuellt. Detta skall också presenteras i den skriftliga rapporten under Arbetsfördelning (se Disposition). Genomförande termin 6 Projektplanering med arbetsplan-seminarium Arbetet bedrivs under motsvarande två heltidsveckor. Ni skall du välja projekt. En detaljerad arbetsplan tas fram för projektet efter godkännande av projektet vid ett planeringsmöte. Arbetsplanen presenteras vid ett seminarium där en person från styrexpertgruppen för examensarbetet och handledaren deltar. En back-up plan (om något går fel) måste presenteras. Studenterna opponerar på varandras arbetsplaner Kursstart med upprop termin 6 Kursen börjar med ett obligatoriskt upprop och registrering till kursen (se viktiga datum). Vid uppropet ges information om kursens innehåll, lärandemål, obligatoriska moment, examination, språkverkstad etc. Vilka typer av projekt är lämpliga? Projektet måste följa en vetenskaplig process och relatera till tandläkarläkarprogrammets övergripande mål. Projektet kan innefatta kvantitativ eller kvalitativ forskning, eller bestå av en systematisk översikt, dock alltid med utgångspunkt i en vetenskaplig frågeställning. Exempel på ett lämpligt projekt kan t ex vara utvärdering eller analys av viss klinisk metod eller behandling, ur odontologiskt eller molekylärt perspektiv. Exempel på prekliniska projekt kan vara t ex att studera betydelsen av ett visst protein i en sjukdom eller cellulär process. Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt, där du utvärderar en odontologirelaterad kurs inom ramen för en pedagogisk teori, är också tänkbart. Oavsett område måste alla projekt ha en tydlig vetenskaplig frågeställning/hypotes och beskrivning av metoder och förväntade resultat. Litteraturöversikter (reviews) inte tillåtna. Det är viktigt att projektet/uppgiften specificeras så noga som möjligt på ett tidigt stadium. Det är denna specifikation som ligger till grund för bedömningen om projektet lämpar sig för ett examensarbete. Var kan projektet genomföras? Projektet kan genomföras vid ett universitet, statlig myndighet eller företag i Sverige eller utomlands. Varje projekt måste dock ha en KIanknuten huvudhandledare (se nedan).

8 Kraven på din handledare En doktorsexamen är det enda formella kravet för att vara handledare. Handledaren förväntas ha de kunskaper och kvalifikationer som krävs för att handleda de berörda projekten inom läkarprogrammet. Handledaren skall tillse att en lämplig miljö och tillräckliga resurser finnes för att studenten ska kunna genomföra projektet. Handledaren kan delegera delar av den praktiska handledningen till andra medlemmar i forskargruppen, som inte har den formella kompetensen. Därmed kan du ha en bihandledare som inte är disputerad. Har du en anhörig som handledare behöver du ha ytterligare en handledare (antingen som huvud- eller bihandledare) för att säkerställa objektivitet. Om projektet är förlagt utanför Karolinska Institutet ses den lokala handledaren som bihandledare, och du måste därtill ha en KI-anknuten huvudhandledare. Etikansökan Studier som omfattar djurförsök, forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, och forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter måste enligt lag etikprövas. För studentprojekt kan s.k. rådgivande yttrande sökas. Möjlighet till särskild etikansökan för studentarbeten på KI är under utredning. För vidare information se KI s riklinjer för etikprövning: regionala etikprövningsnämnden i Stockholm: Projektförslag När du hittat ett projekt och en handledare ska du lämna in ett projektförslag, till oss med uppgifter om det föreslagna projektet och din handledare. Blanketten hittar du på kurswebben examensarbete år under Mer material och aktuell termin. Observera att det är handledaren som ska skriva själva projektbeskrivningarna, men att det är du som ska se till att hela blanketten blir ifylld och ivägskickad. Efter angiven deadline kommer ditt projektförslag granskas av kursens styr och expertgrupp som också ger feedback till dig och din handledare. Vid behov revideras projektförslaget före terminsstart. I enstaka fall har studenten behövt välja ett nytt projekt. Miniforskarutbildningskurs Under två dagar erbjuds föreläsningar, grundläggande statistik och epidemiologi, forskningsfusk, etik och workshops inom informationssökning samt referenshantering (Endnote) med KIB samt vetenskapligt vetenskapligt skrivande m e d språkverkstaden. Tidsplan Direkt i början av kursen gör du en skriftlig tidsplan med specifikation av de olika moment som ingår i examensarbetet. Denna tidsplan, som skall godkännas av handledaren, skall ingå i din Arbetsplan som i sin tur granskas av din bedömare. Vid behov revideras tidsplanen i samråd med handledaren. Bedömaren ger återkoppling på din tidsplan i början av kursen (Arbetsplan) och vid halvtidskontrollen.

9 Handledning Under kursen Examensarbete fördjupar du dina kunskaper och färdigheter i dessa områden med hjälp av en handledare. Handledarens uppgift är att ge dig stöd och tips men också kritik. Individuell handledning sker på tider som studenten och handledaren kommer överens om. Förbered dig noggrant inför varje handledningstillfälle. Arbetsplan Varje student skall under handledning skriva en arbetsplan (se Bilaga 2) på totalt 3-6 sidor (Times New Roman fontstorlek 12, radavstånd 1.5) och som innehåller följande avsnitt med rubriker: Titel, en kort Bakgrund, ett tydligt Syfte och Frågeställning/-ar, översiktligt Material och metoder, inklusive vilken typ av data som kommer att analyseras/insamlas, Forskningsetiska överväganden (inkl Diarienr för etikansökan), och ca 5-10 Referenser. Vidare, din tidsplan och reservplan (ifall något oväntat inträffar). Skriv arbetsplanen på det språk (svenska eller engelska) som du kommer att använda i din uppsats. Handledares namn med kontaktinformation skall också alltid anges i arbetsplanen. På det individuella planeringsmötet med bedömare och handledare finns också möjlighet att gå igenom arbetsplanen, i syfte att stärka och eventuellt justera den för att öka möjligheten att projektet är genomförbart under en termin. Vid ett arbetsplan-seminarium redovisar varje student sin arbetsplan i form av en ppt presentation (ca 10 min; ca 5 bilder; se mall i Pingpong) samt ger återkoppling ( opponerar ) på en annan students arbetsplan. Varje student får på detta sätt själv ta emot återkoppling/frågor från en annan student. En kriteriemall för bedömning av arbetsplanen finns att hämta i Pingpong. Som del av återkopplingen får du samma kriteriemall (senast dagen efter seminariet) ifylld av din bedömare som där kort har beskrivit hur din plan förhåller sig till förväntningarna. Kom ihåg att gå igenom kriteriemallen innan du lämnar in din arbetsplan för att säkerställa att din arbetsplan uppfyller kraven. Observera att arbetsplanen måste vara godkänd av din bedömare innan projektet får påbörjas. Genomförande av termin 7 och 8 på kursen examensarbete. Självständigt arbete med projektarbetet och halvtidsrapport Under termin 7 börjar ni arbetet med ert projekt. Parallellt skriver ni en litteraturöversikt över ert valda forskningsområde. En bantad version av litteraturöversikten används senare som introduktion till ert examensarbete. Instruktionen finner ni under mera material, examensarbete år 4, på kurswebben. Översikten skickas i studievecka 20 mitten av januari till kursansvarig.

10 Halvtidsrapport I slutet av april termin 8 lämnar du in en halvtidsrapport. Syftet är dels att bedömaren får en uppfattning om progress i projektet, dels att identifiera ev. problem och därefter vid behov modifiera projektet. Ett annat syfte är att ge dig feedback och stöd i skrivandet i och med att de första delarna av själva uppsatstexten (se nedan) får en första bedömning avseende struktur och upplägg. Rapporten skall innehålla (i en och samma fil): A) Följande delar av uppsatsen, skrivna i enlighet med instruktionerna: Titel, minst 4-6 sidor Bakgrund, Syfte/Frågeställning, Material och metoder inklusive statistik och sist även forskningsetiska överväganden, Referenser. Bygg gärna texten på din arbetsplantext! OBS följ redan i denna första version av uppsatsen alla instruktioner för formalia och layout, inte minst för att vinna dyrbar tid! B) En skriftlig redogörelse av projektets utveckling. Ange så exakta som möjligt om hur mycket av data (t ex prover, antalet undersökta personer, journaler etc) är insamlad och hur mycket kvarstår. Ange olika kategorier av data separat ifall ditt arbete innehåller sådana; analys av data inklusive statistik. inläsning av litteratur; tidsplan för resterande delen av kursen. Redogörelsen omfattar ca en A4 sida. Halvtidsrapport-seminarium En till två veckor efter inlämning av halvtidsrapport arrangeras din ett seminarium där du muntligen presenterar ditt pågående projekt i form av en ppt presentation och ger återkoppling ( opposition ) på en annan students halvtidsrapport. Presentationen förväntas ta cirka 10 minuter och opponering och övriga frågor cirka 10 minuter ytterligare. Liksom vid Arbetsplansseminariet får du som del av återkopplingen en ifylld kriteriemall för halvtidsrapport, där er bedömare kort beskrivit hur din text förhåller sig till förväntningarna. Genomförande av termin 9 och 10 på kursen examensarbete. Självständigt arbete med projektet och examination Under termin 9 färdigställs examensarbetet Förberedelser för examination I studievecka 2 på termin 10 skickar ni en preliminär version av examensarbetet till den studentgrupp som opponerar på ert arbete. Ni kommer at indelas i grupper om två examensarbeten där ni opponerar på varandras arbeten. Ni skriver ett omdöme om arbetet som ni opponerar på. Omdömet skickas till kursansvarig och till gruppen som har skrivit arbetet. Fyra veckor senare lämnar ni in ert arbete av handledaren godkänt examensarbete för bedömning av styr och expertgruppen. När examensarbetet är godkänt (i de flesta fall efter revidering) kan ni delta i examinationsseminariet.

11 Examination Själva examinationen består av en skriftlig del (uppsatsen) samt vid ett examinationsseminarium en muntlig presentation, med försvar av uppsatsen, samt opponering på en annan students presentation och uppsats. För godkänd kurs krävs också godkända obligatoriska moment (Arbetsplan samt Halvtidsrapport), godkänd muntlig presentation, opposition och skriftlig rapport, deltagande i två andra seminarier. Examinationsseminariet Syftet med seminariet är att examinera förmågan att muntligt presentera och försvara ett vetenskapligt arbete, och förmågan att opponera på ett vetenskapligt sätt. Under ett helt examinationsseminarium behandlas normalt flera uppsatser. Du förväntas delta även när du inte är verksam som författare eller som ansvarig opponent under den dagen du själv skall presentera din uppsats. Seminarierna är mycket lärorika och deltagande vid många seminarier rekommenderas. Man lär sig att presentera och opponera genom att följa andras presentationer. Genomförande av presentationen Hela presentationen och oppositionen tar ca 30 min per arbete. Du får ca 15 min för att redovisa ditt arbete muntligt (ppt eller liknande rekommenderas) och därefter följer opposition (cirka min), och frågor från andra studenter och bedömare/examinator. Som författare ska man försvara sitt arbete samt besvara olika frågor från opponenten och andra seminariedeltagare. Det är viktigt att du går genom och tränar din presentation så att du kan hålla tidsramarna! Genomförande av opponering Som opponent ska du ge muntlig återkoppling på den muntliga presentationen och på innehållet, dispositionen och språket i uppsatsen. Du ska lyfta fram studiens styrkor och svagheter vad gäller frågeställning, material och metoder, resultat och diskussion. Fråga också om oklarheter och svagheter som du upptäckt. Det är viktigt att oppositionen görs i dialogform snarare än som monolog ge hela tiden respondenten möjlighet att bemöta och besvara! Opponeringen genomförs med respekt och med förslag på förbättringar. Som opponent skall du bedöma bl. a. Om bakgrund beskriver varför studien är gjord Om man använt adekvata metoder med tanke på syftet/ frågeställningen Om metoderna är tydligt beskrivna Om resultaten är tydligt redovisade Om diskussion innehåller analys och diskussion om tidigare och aktuella resultat, styrkor, svagheter osv. Om slutsatser är adekvata i förhållande till studiens syfte och frågeställning Om man har följt regelverket för layout Om språket är adekvat och arbetet lättläst Direkt efter seminariet mailar du som opponent dina frågor och kommentarer till respondenten. Du behöver inte ladda upp dem i pingpong och du ska inte maila frågorna före seminariet.

12 Formativ examination Examinationsseminariet är en formativ examination, dvs bedömaren som är examinerande lärare vid seminariet ger sin återkoppling på muntlig presentation, opponering och på uppsatsen enligt kriterierna för examination som finns på kurswebben. Som vid halvtidsseminariet är detta den feedback du får efter seminariet och som du bör använda för att färdigställa slutversionen. Examinerande lärare ger sålunda inte ett slutbetyg, utan skickar sin bedömning till examinator som underlag. Efter examinationsseminariet Slutversion av uppsatsen Efter examinationsseminariet gör du, baserat på feedback, justeringar eller tillägg till uppsatsen innan du laddar upp slutversion. Observera att slutversionen laddas upp som så kallad inlämningsuppgift i Pingpong. Om de förändringar som föreslagits är omfattande och du inte hinner genomföra dem före terminens sista dag kommer du ha möjlighet att ladda upp din slutversion för en bedömning i samband med restexamination i (se kurswebben för aktuella datum för inlämning). Det är slutversionen av din uppsats som bedöms av examinator. Examinators uppgift är att värna om kvaliteten på uppsatser som godkänns på KI. Betygsskalan som används är Underkänd/Godkänd. Om examinator anser att det är endast smärre förändringar som behöver göras, dvs så kallad minor revision, och som studenten bör kunna göra utan handledares hjälp, så får studenten fem arbetsdagar på sig att utföra dessa förändringar och laddar därefter upp den kompletterade versionen under anvisad flik i Pingpong för förnyad granskning. I ytterst enstaka fall betyder Underkänd att studenten måste göra om projektet. I de allra flesta fall innebär Underkänd en mer omfattande revidering eller omarbetning av uppsatsen. Du får svar från examinator via pim/mail i pingpong. Om examinerande lärare inte godkänner presentationen alternativt opponeringen krävs det att du genomför ett nytt seminarium och gör om antingen presentationen eller opponeringen. I det senare fallet får du en ny uppsats att läsa. Efter att uppsatsen blivit godkänd När examinatorn har godkänt slutversionen av uppsatsen laddar du upp din godkända slutversion i Pingpong. Observera att pdf-versioner inte accepteras. En papperskopia av uppsatsen lämnas till handläggaren. När vi erhållit den godkända slutversionen (och övriga obligatoriska moment är avklarade) kommer din kurs registreras i Ladok.

13 Litteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur Freccero, Carolin; Hansson, Emma Att skriva medicinsk vetenskap : en handbok 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: LIBRIS-ID: Sök i bibliotekskatalogen Rekommenderad litteratur Varje student väljer resten av kurslitteraturen i samråd med sin handledare. Vi vill dock rekommendera följande böcker: Brunette, Donald Maxwell Critical thinking : understanding and evaluating dental research 2nd ed. : Chicago : Quintessence Pub. Co., c x, 312 p. ISBN: (pbk.) LIBRIS-ID: Sök i bibliotekskatalogen Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna 2., moderniserade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: LIBRIS-ID: URL: Övningsmaterial Sök i bibliotekskatalogen

14 Uppsatsen Enhetliga anvisningar om layout och innehåll används av alla vetenskapliga tidskrifter och är till nytta både för författarna och för granskarna. Följande avsnitt ger kursens anvisningar för hur uppsatsen skall se ut, vilka delar och layout den skall ha. Förutom vetenskapligt innehåll innebär examensarbetet alltså höga krav på struktur, formalia och språkhantering. Omfattning och uppsatsens nivå Precis som i vetenskapliga artiklar måste uppsatsens omfattning begränsas. Den skall innehålla ca sidor brödtext (utan figurer/tabeller) eller ord (exklusive referenslistor), alternativt max 30 sidor brödtext om studien är en kvalitativ studie. Därutöver behöver det finnas en för ämnet rimlig balans mellan de olika delarna (Bakgrund, M&M, Resultat och Diskussion); diskutera detta med din handledare och koordinator. Tandläkarprogrammets examensarbete är på avancerad nivå. På KI:s hemsida https://internwebben.ki.se/sites/default/files/riktlinjer_for_bedomning_av_examensarbeten_ pdf finns generella riktlinjer för examensarbeten. Sammanfattningsvis innebär kriterierna att uppsatsens inledande litteraturgenomgång är kritiskt och uttömmande och identifierar en vetenskaplig kunskapslucka som motiverar studien (dvs syftet). Vidare skall det vetenskapliga syftet vara tydligt, väl avgränsat och metodologin skall vara relevant. Resultatens tillförlitlighet och generaliserbarhet skall diskuteras och resultaten värderas i relation till aktuell forskning. Uppsatsen skrivs på engelska Uppsatsen ska skrivas på svenska eller engelska.. Språkverkstaden hjälper dig med språklig handledning i engelska. Slutligen är det dock du själv som ansvarar för att uppsatsen får ett korrekt språk. Skriver du på engelska måste du välja att konsekvent skriva antingen på amerikansk engelska eller på brittisk engelska. Layout Vi använder en standardiserad layout för att få enhetlighet i uppsatserna. Använd den färdiga mallen för bästa resultat! Typsnitt Teckenstorlek Radavstånd Times New Roman OBS! endast svart text i hela uppsatsen (gäller ej titelsidan, se mall) Titel på titelsidan: 24 pt, fet stil Ev undertitel: 16 pt, kursiv stil Brödtext: 12 pt Sammanfattning/Abstract, inklusive rubrikerna: 11 pt Rubriknivå 1: 16 pt, fet stil Rubriknivå 2: 14 pt, fet stil Rubriknivå 3: 12 pt, kursiv stil Brödtext och rubriker: 1,5 rader Titel och undertitel (på titelbladet), sammanfattningar på svenska och engelska, tabeller, tabelltexter, figurtexter: enkelt radavstånd (1 rad) Referenslista (om du skapar den manuellt): en tom rad mellan referenser

15 Textjustering Brödtext, rubrik 1-3, sidhuvud och fast teckenbredd: raka vänsteroch högermarginaler. Marginaler 2,5 cm runt om, dvs 2,5 cm för överkant, nederkant, vänster och (standard) höger. Använd mallen så behövs inga justeringar. Styckemarkering Radbrytning med blankrad 1,5 radavstånd. Inget indrag för nytt stycke Rubriker I brödtexten, högst tre rubriknivåer (rubrik 1, rubrik 2 och rubrik 3; se ovan) Sammanfattning/ Sammanfattning/Abstract, inklusive rubrikerna: 11 pt Abstract Rubrikerna i fet stil, enkelt radavstånd Max 230 ord Tabeller och figurer Max 10 tabeller/figurer Tabell-/figurrubrik 11 pt, fet stil, endast svart text (men i själva figurerna kan färger användas när befogat) Tabell/figurtext: enkelt radavstånd, 11 pt Siffror och text inuti tabell skall vara centrerade Disposition Disposition görs som brukligt i en vetenskaplig artikel inom biologi eller medicin men med vissa tillägg enligt följande: Titelblad, Sammanfattning på svenska och Abstract på engelska (skrivs på samma sida), Förkortningar (om du använt många sådana), Bakgrund, Syfte, Material och metoder (inkl statistik och forskningsetiska överväganden), Resultat, Diskussion, Slutsatser, Arbetsfördelning (skrivs av de studenter som arbetat inom samma projekt), Tack och Referenser. Ingen innehållsförteckning används. Titelsida Uppsatsen inleds med en onumrerad titelsida (ingår i uppsatsmallen i Pingpong). Det viktigaste är att titeln beskriver innehållet och/eller resultat av undersökningen på tydligast möjliga sätt samtidigt som den skall väcka läsarens uppmärksamhet och intresse. Sammanfattningar Sammanfattning skall alltid skrivas både på svenska och på engelska på sidan 2 i uppsatsen (i denna ordning). Denna sida ingår i uppsatsmallen som finns i Pingpong. Syftet med sammanfattningen är att läsaren snabbt skall få en uppfattning om dina metoder, resultat och slutsatser. Sammanfattningen utgör en fristående del av uppsatsen dvs. man måste kunna förstå innehållet utan att läsa hela uppsatsen. Därför får inga litteraturreferenser eller hänvisning till text, tabeller eller figurer förekomma i sammanfattningen. Sammanfattningen får inte heller innehålla någon annan information än den som står i rapporten. Det är viktigt att sammanfattningen är välskriven eftersom det är den del av din uppsats som läses av flest personer. Bakgrund Varje vetenskaplig artikel brukar börja med bakgrund. Syftet är att väcka läsarens intresse och att ge tillräcklig bakgrundsinformation för att läsaren skall förstå din studie. Du skall presentera ämnesområdet allmänt, beskriva teorierna och redogöra för tidigare undersökningar (metoder, resultat och slutsatser) som är direkt relevanta för ditt projekt.

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT högskolepoäng. Tidsplan: Fundera över ämnesförslag, bilda grupper om 3-5 personer samt ta kontakt med handledare.

MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT högskolepoäng. Tidsplan: Fundera över ämnesförslag, bilda grupper om 3-5 personer samt ta kontakt med handledare. MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT 2016 30 högskolepoäng Inst för Fysiologi och Farmakologi Fysiologiundervisningen Kursansvarig: Carl Johan Sundberg ELEKTIV Elektivet omfattar 3hp "Fördjupningsstudie inom utvalt

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) VT 2013 Ansvarig lärare: Stefan Wiens, Ph.D., professor Rum 215, Frescati Hagväg 9 sws@psychology.su.se 08-163933 (nås

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Ansvarig lärare: Marco Tullio Liuzza, Ph.D., post doc Rum 218, Frescati Hagväg 9A Marco.Tullio.Liuzza@psychology.su.se

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30, 2015-01-26 Introduktion

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Specialistutbildning för sjuksköterskor

Specialistutbildning för sjuksköterskor Instutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad RIKTLINJER FÖR INDIVIDUELL PROJEKTPLAN AVANCERAD NIVÅ Specialistutbildning för sjuksköterskor Claudia Lampic, Zarina Kabir,

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING VT 2015

STUDIEHANDLEDNING VT 2015 STUDIEHANDLEDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV Innehåll Allmänna anvisningar Grupphandledning Plagiatkontroll Inför examinationsseminarium Examinationsseminarium

Läs mer

Instruktion/råd för rapportskrivning

Instruktion/råd för rapportskrivning Läkarprogrammet, självständigt arbete Instruktion/råd för rapportskrivning JK/PN 140211 Bästa/bäste läkarstudent! Nedan följer en kort beskrivning av de punkter en vetenskaplig rapport vanligen innehåller

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Examensarbete i Diagnostisk Cytologi (15hp)

Examensarbete i Diagnostisk Cytologi (15hp) Examensarbete i Diagnostisk Cytologi (15hp) Annika C Karlsson, kursansvarig Docent i virologi Institutionen för Laboratoriemedicin Avd för klinisk mikrobiologi Email: annika.karlsson@ki.se Mobil: 070 467

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

Björn Åstrand

Björn Åstrand HÖGSKOLAN I HALMSTAD Examensarbete Instruktioner Halvtidseminarium 2014 HT Björn Åstrand 2014-10-08 Björn Åstrand 2014 1 Halvtidsseminarium Vid halvtidsseminariet presenteras hittills uppnådda resultat

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Bodil Ohlsson (Kursansvarig termin 10), reviderad 2016-02-11 Introduktion till guiden

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Institutionen för forskning och utbildning, Karolinska Institutet, Södersjukhuset Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Kursnamn, poäng, år 1 Inlämningsuppgift

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-08-16 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Instruktioner för externa examensarbeten vid Receptarieprogrammet, Umeå universitet

Instruktioner för externa examensarbeten vid Receptarieprogrammet, Umeå universitet Instruktioner för externa examensarbeten vid Receptarieprogrammet, Umeå universitet Extern handledare = handledare på exempelvis apotek eller industri Extern handledare ansvarar för att arbetet får en

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Bodil Ohlsson (Kursansvarig termin 10), reviderad 2016-02-11 Introduktion till guiden

Läs mer

TANDLÄKARPROGRAMMETS ÅTGÄRDSPLAN Förslag presenterat för Styrelsen för utbildning 7/3 2014

TANDLÄKARPROGRAMMETS ÅTGÄRDSPLAN Förslag presenterat för Styrelsen för utbildning 7/3 2014 TANDLÄKARPROGRAMMETS ÅTGÄRDSPLAN Förslag presenterat för Styrelsen för utbildning 7/3 2014 Programdirektor Tandläkarprogrammet PN 10 1 UKÄs utlåtande 26 februari, forts Bedömargruppen anser att de självständiga

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-01-14 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016 Umeå Universitet NMD Naturvetenskapernas och matematikens Didaktik Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016 6MN025 Kursnamn: Matematik för åk F 3, kurs 4, 7,5 hp Termin: V 16 Kurskod: 6MN025

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Examinator Henrika Jormfeldt

Examinator Henrika Jormfeldt Högskolan Halmstad Akademin för Hälsa och välfärd SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRI STUDIEHANDLEDNING Examensarbete inom omvårdnad-inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp Kvartsfart

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ SAMMANFATTNING BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Uppsatsens titel Namn student 1 Namn student 2 Datum för seminariet UPPSATSEN UPPSATSARBETET HAR GENOMFÖRTS I ENLIGHET MED DE FORSKNINGSETISKA

Läs mer

Examensarbete i språkteknologi

Examensarbete i språkteknologi Examensarbete i språkteknologi Beáta Bandmann Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet Översikt Examensarbetets innehåll Regler och principer Lärare och handledare Lärandemål

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Gäller fr.o.m 2009-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2009-05-12. Reviderad* av Styrelsen

Läs mer

FORMALIA EXAMENSARBETE

FORMALIA EXAMENSARBETE FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS YRKESHÖGSKOLA Skolgatan 52 903 27 Umeå Tel: 090-77 86 00 www.nyhs.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KÄLLHÄNVISNING/FOTNOTER... 3 2. KÄLLFÖRTECKNING... 3

Läs mer

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Styrelsebeslut 2014-06-13 Dnr: ST 2014/231-1.1 Fakulteten för teknik Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Syftet med riktlinjerna är att få en enhetlig

Läs mer

Självständiga arbeten i lärarutbildningen exempel från ÖU

Självständiga arbeten i lärarutbildningen exempel från ÖU Självständiga arbeten i lärarutbildningen exempel från ÖU Malin Knutsson 2015-09-24 15-10-02 1 Lärarutbildning för skolår f-6 vid ÖU - i korthet Studiegångar: HT 1 VT 1 HT 2 VT 2 HT 3 VT 3 HT 4 VT 4 år

Läs mer

STUDIEANVISNING SPRÅKSAMHÄLLETS UTVECKLING 714G48 (31 60 HP)

STUDIEANVISNING SPRÅKSAMHÄLLETS UTVECKLING 714G48 (31 60 HP) STUDIEANVISNING SPRÅKSAMHÄLLETS UTVECKLING 714G48 (31 60 HP) DELKURS 5. SPRÅKVETENSKAPLIG UPPSATS (7 HP) Kursansvarig: Gunnar Gårdemar, gunnar.gardemar@liu.se Examinator: Fredrik Olsson och Gunnar Gårdemar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Reviderad 2016-08-25 Webbplats för examensarbeten

Läs mer

Fakulteten Hälsa, natur- och teknikvetenskaper Institution Hälsovetenskaper

Fakulteten Hälsa, natur- och teknikvetenskaper Institution Hälsovetenskaper Fakulteten Hälsa, natur- och teknikvetenskaper Institution Hälsovetenskaper Studiehandledning Vetenskaplig metod III - examensarbete, 15 hp Kurskod: OMGC82 Fristående kurs med start vårterminen 2013 Antagen

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR)

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) 2 ATT SKRIVA MAGISTER- OCH MASTERUPPSATS PÅ CTR Att skriva magister- och masteruppsats på

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Informationsmaterial 1. Skrivinstruktioner för projektplan 2. Instruktioner för kontinuerlig dokumentation av projektarbetets framåtskridande 3. Skrivinstruktioner

Läs mer

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Gäller för självständigt arbete i biologi, miljövetenskap, markvetenskap, livsmedelsvetenskap, lantbruksvetenskap, kemi och teknologi. För att bli

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad

Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad 1. Information Denna handledning gäller för studerande som planerar att genomföra examensarbete inom utbildningen

Läs mer

Kursbeskrivning med litteraturlista VT-13

Kursbeskrivning med litteraturlista VT-13 Kursbeskrivning med litteraturlista VT-13 Italienska- Examensarbete för Masterexamen, 15 hp Delkurs inom Italienska - Masterkurs, 30 hp. Undervisning 3 schemalagda uppsatsseminarier (6 timmar) samt ytterligare

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012-

Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012- KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Psykologi Psykologprogrammet Examensarbete i psykologi; 30 hp Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012- vt 2013 Schema Uppdaterat

Läs mer

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016.

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016. 1 (5) Institutionen för kulturvård KURSGUIDE KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp Höstterminen 2016 Grundnivå Reviderad 2016-12-01 Välkommen till en hel kurs för att öva vetenskapligt

Läs mer

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Innehåll för examensarbeten Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig

Läs mer

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Institutionen för medicinska vetenskaper Enheten för Diabetesforskning Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Mångkulturella

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet 1 (3) Kursplan Kursens benämning: Vetenskaplig metod A Engelsk benämning: Scientific method A Kurskod: 1MV015 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet i Ledningsvetenskap

Läs mer

LATHUND FÖR VENTILERING OCH RIKTLINJER FÖR BETYGSÄTTNING AV EXAMENSARBETEN VT 2013

LATHUND FÖR VENTILERING OCH RIKTLINJER FÖR BETYGSÄTTNING AV EXAMENSARBETEN VT 2013 LATHUND FÖR VENTILERING OCH RIKTLINJER FÖR BETYGSÄTTNING AV EXAMENSARBETEN VT 2013 LATHUND FÖR VENTILERING AV EXAMENSARBETEN VT 2013 Ventileringen av examensarbetena sker i seminarieform och tar oftast

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Allmän information om 15hp/30hp självständigt arbete i toxikologi (examensarbete)

Allmän information om 15hp/30hp självständigt arbete i toxikologi (examensarbete) 1 Allmän information om 15hp/30hp självständigt arbete i toxikologi (examensarbete) Välkommen till ditt examensarbete inom ämnet toxikologi! Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med dig och hoppas

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Krav, tips och förslag Skapad av: Modifierad av: Ändrad av: Martin Rudberg Clas Rydergren Henrik Andersson 2004 M. Rudberg 1 Allmänt om arbetet Målet med examensarbetet

Läs mer

Studiehandledning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE) I ARBETSTERAPI ARB029

Studiehandledning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE) I ARBETSTERAPI ARB029 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi Studiehandledning SJÄLVSTÄNDIT ARBETE (EXAMENSARBETE) I ARBETSTERAPI ARB029 rundnivå (C), 15 hp Kursansvariga: Susanne ustafsson och unilla Forsberg-Wärleby

Läs mer

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17 Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01 Kursbeskrivning VT 17 2 (5) Välkommen till Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 högskolepoäng), vårterminen 2017 Kursens

Läs mer

Guide för genomförande av självständigt arbete vid NJ-fakulteten

Guide för genomförande av självständigt arbete vid NJ-fakulteten Ver. 2016-02-19 Sida 1 av 5 Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Guide för genomförande av självständigt arbete vid NJ-fakulteten Detta är en generell guide till det praktiska arbetet kring

Läs mer

Internationell politik, 7.5 hp

Internationell politik, 7.5 hp LINKÖPINGS UNIVERSITET 2010-05-06 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Statsvetenskap Våren 2010 Kursansvarig: Rickard Mikaelsson, FD Internationell politik, 7.5 hp Vecka

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Examensarbete Information den 19/ CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN FÖR BIOTEKNIK OCH KEMITEKNIK

Examensarbete Information den 19/ CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN FÖR BIOTEKNIK OCH KEMITEKNIK Examensarbete Information den 19/10 2012 CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN FÖR BIOTEKNIK OCH KEMITEKNIK Examensarbete Skall vara på 20 veckor heltid inklusive rapportskrivning Skall vara en fördjupning på er specialisering

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida: http://www.w-program.nu/ Examinatorer W: Fritjof Fagerlund Mattias Winterdahl Björn Claremar Anna Sjöblom (tjänstledig) Syfte och mål

Läs mer

Allmän information om 15hp/30hp självständigt arbete i toxikologi (examensarbete)

Allmän information om 15hp/30hp självständigt arbete i toxikologi (examensarbete) Institutionen för farmaceutisk biovetenskap 1 Allmän information om 15hp/30hp självständigt arbete i toxikologi (examensarbete) Välkommen till ditt examensarbete inom ämnet toxikologi! Vi ser fram emot

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Grundnivå: Forskningspraktik i biologi grundnivå 10 och 15 hp (1BG224 och 1BG225)

Grundnivå: Forskningspraktik i biologi grundnivå 10 och 15 hp (1BG224 och 1BG225) Grundnivå: Forskningspraktik i biologi grundnivå 10 och 15 hp (1BG224 och 1BG225) Avancerad nivå: Forskningspraktik i biologi/tillämpad bioteknik 10, 15 och 20 hp (1BG363, 1BG364 and 1BG365) Anvisningar

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Självständigt arbete i nutrition, 15 hp. Vt-2016. Studiehandledning

Självständigt arbete i nutrition, 15 hp. Vt-2016. Studiehandledning Självständigt arbete i nutrition, 15 hp Vt-2016 Studiehandledning Kursledare: Marie Löf (marie.lof@ki.se) Magdalena Rosell (magdalena.rosell@ki.se) 1 Introduktion Det självständiga arbetet syftar till

Läs mer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap Luleå tekniska universitet Ht02 Reviderad vt04, vt05, ht06, ht08 Regler för examensarbete

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti, 2016 Allmänt Examensarbetet på avancerad nivå är ett självständigt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap Sid 20/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i odontologisk vetenskap U 2015/139 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Slutexamensarbete i psykologi 30 hp ht 2015-vt 2016

Slutexamensarbete i psykologi 30 hp ht 2015-vt 2016 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Psykologi Psykologprogrammet Examensarbete i psykologi; 30 hp Slutexamensarbete i psykologi 30 hp ht 2015-vt 2016 Schema Uppdaterat

Läs mer

Rapportmall med instruktioner

Rapportmall med instruktioner Rapportmall med instruktioner Lena Henriksson Degree project in bioinformatics, 2016 Examensarbete i bioinformatik 30 hp till masterexamen, 2016 Institutionen för biologisk grundutbildning Handledare:

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer