Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp"

Transkript

1 Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria Shoshan och Jeanette Danielsson

2 Översikt kursen examensarbete i odontologi Kursen examensarbete i odontologi sträcker sig över utbildningens år 3, 4 och 5 och omfattar totalt 30 hp (motsvarar totalt 20 veckors heltidsarbete). Kursen startar termin 6 och löper sedan resterande terminer för att avslutas termin 10. Från och med VT2015 (kurs 12B) ska examensarbetet skrivas på engelska. År 3: Projektplanering med projektplanseminarium, 3 hp Termin 6: 3,0 hp (motsvarande två veckors heltidsstudier): Val av projekt samt framställning under handledning av en detaljerad arbetsplan för valt projekt. Arbetsplanen presenteras vid ett seminarium där en person från styrexpertgruppen för examensarbetet och handledaren deltar. En back-up plan (om något går fel) måste presenteras. Studenterna opponerar på varandras arbetsplaner År 4: Självständigt arbete med projektet och halvtidsrapport, 12 hp Termin 7: 5,3 hp (motsvarande ca fyra veckors heltidsstudier) Eget arbete med projektet samt skrivande av en litteraturöversikt. Termin 8: 6,7 hp (motsvarande ca fyra veckors heltidsstudier) Halvtidsrapporten måste innehålla, en preliminär version av arbetet med en introduktion (litteraturöversikten), material och metoder, referenslista samt en skriftlig progressrapport. Halvtidskontrollen hålls som ett seminarium av presenterande grupp där en person från styr- expertgruppen för examensarbetet och handledaren deltar. Bedömningsmall används. Vidare skall en studentgrupp ha läst rapporten och ge feed-back. År 5: Självständigt arbete med projektet och examination Termin 9: 7,5 hp (motsvarande fem veckors heltidsstudier) Eget arbete med projektet. Termin 10: 7,5 hp (motsvarande fem veckors heltidsstudier) Examensarbetet färdigställs. Examinationen består av bedömning av följande delar; den skriftliga delen av arbetet, den muntliga presentationen samt hur försvar opponering har klarats av.

3 Viktiga datum Termin 6 VT2015 Kursmomentet år tre, "Projektplanering" omfattar val av projekt samt framställning, under handledning, av detaljerad arbetsplan för valt projekt. Vid ett projektplanseminarium presenteras projektet. 10 mars. Inspirationsdagen. Presentation av avdelningar och forskargrupper inför ett val av examensarbete. 10 mars-21 april. Tid för diskussion med potentiella handledare 23 april. Meddelande om fördelning av projekt. 24 april och 27 april. Miniforskarutbildningskurs. Forskningsmetodologi,statistik, forskningsfusk, vetenskapligtskrivande, referenshantering med KIB, återkoppling vet introduktion från termin april. Maila in projektval till kursansvarige Mikael Wendel. 27 maj. Maila in arbetsplan till kursansvarige Mikael Wendel. Projektplanseminarium i studievecka 1-2, termin min/per arbete (10 min presentation 10 min diskussion) Viktiga datum Termin 8 VT januari. Maila in er litteraturöversikt till handledaren med kopia till Mikael Wendel 30 april. Maila in examensarbetet (introduktion, material och metoder samt referenslista) samt progressrapport till Mikael Wendel samt till opponerande studentgrupp. 28 maj och 5 juni. Halvtidsrapport-seminarium 20 min/per arbete (10 min presentation 10 min diskussion)

4 Viktiga datum Termin 10 VT januari. Maila preliminär version av exarbetet till opponerande kursare i er grupp samt till Mikael Wendel 6 februari. Maila skriftligt omdöme om exarbetet till författarna samt till Mikael Wendel Egen aktivitet; muntlig återkoppling till bedömning av varandras examensarbeten 3 mars. Inlämning av examensarbetet till bedömare/examinator. Mailas till 24 mars. Första respons från examinerande lärare. 21 april. Inlämning av reviderad version av examensarbetet. 28 april. Respons från examinerande lärare på reviderad version. 11 maj- 12 maj. Muntlig examination av examensarbete, i form av slutet seminarium, gruppvis, presentation, försvar och opponering. (Schema, lokaler och examinatorer, meddelas senare) 30 minuter per examensarbete. 18 maj. Första resttillfället kursen examensarbete 22 maj. Inlämning av reviderat examensarbete med enkelt radavstånd, en digitalkopia som PDF samt en papperskopia för arkivering senast kl juni. Andra resttillfället kursen examensarbete. 2 juni. kl Forskningens dag T10 Inspirationsföreläsning, presentationer av bästa prekliniska och kliniska examensarbete, prisutdelning, posterpresentationer och mingling.

5 Kontaktuppgifter för kursen Kursansvarig Mikael Wendel, Examinator Malin Ernberg, Handläggare Anna-Maria Nordvall, Styrgruppen för examensarbetet (examinator, bedömare/ examinerande lärare Ordförande Malin Ernberg, Mikael Wendel, Kåre Buhlin, Margaret Sällberg Chen, Expertgruppen (bedömare / examinerande lärare) Carina Kruger Weiner, Krister Svensson, Inger Nikolaos.Christidis,

6 Inledning Välkommen till kursen Examensarbete på tandläkarprogrammet! Kursen är på 20 veckor, omfattar 30 högskolepoäng Kursen omfattar utöver projektarbetet även föreläsningar/workshops, tre obligatoriska seminarier och arbetet med att skriva och färdigställa den slutgiltiga uppsatsen. Kursmålen relaterar till de övergripande lärandemålen för hela tandläkarprogrammet. Syftet med kursen Kursen syftar till att studenten utvecklar sina kunskaper, färdigheter och sitt vetenskapliga förhållningssätt inom området odontologi både basvetenskapligt och kliniskt, genom att genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt arbete. Behörighet Studenten ska ha fullgjort kurser om motsvarande 120 högskolepoäng på termin 1 till och med 4, samt 15 högskolepoäng på termin 5 inom tandläkarprogrammet. Omfattning Kursen omfattar 20 veckors heltidsstudier per student vilket motsvarar minst 800 timmars arbete. Inför de tre seminarierna under terminen förbereder studenten med handledarens stöd sina texter, och får sedan individuell återkoppling från bedömare och opponerande kurskamrater på inlämnad text. För att delta på examinationsseminariet måste det skriftliga arbetet vara godkänt. Lärandemål När kursen är genomförd och godkänd kan studenten: -uppvisa generell kunskap om vetenskapsområdet odontologi såväl som specifik kunskap för valt fördjupningsämne. - definiera, analysera och diskutera undersökningsdesign och metod i förhållande till en vetenskaplig problemställning och ta i beaktande gällande forskningsetiska riktlinjer samt följa principerna för god forskningssed. - söka i vetenskapliga databaser, samla in och extrahera relevanta publikationer samt kritiskt och självständigt granska, värdera, och sammanfatta innehållet från publikationer med relevans för den vetenskapliga frågeställningen i det egna projektet. -självständigt planera, genomföra och skriftligt redovisa ett examensarbete utifrån givna tidsramar. - visa förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation genom att redovisa, diskutera och försvara det egna vetenskapliga examensarbetet -på ett vetenskapligt sätt kritiskt granska och sakligt opponera på andras vetenskapliga arbeten - självständigt analysera och värdera eget vetenskapligt arbete i relation till andra vetenskapliga arbeten inom området. - diskutera och förstå, med ett kritiskt förhållningssätt, vetenskapens roll för samhällsutvecklingen - identifiera ytterligare behov av kunskap inom det odontologiska området samt sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för det framtida arbetet som tandläkare - uppvisa en förståelse för evidensbaserad vetenskap och dess implementering inom odontologin För mer information lärandemål, innehåll, arbetsformer, examination, övriga föreskrifter, obligatorisk och rekommenderad litteratur, se kursplan:

7 Obligatoriska moment I kursen ingår följande obligatoriska delar: 1) Upprop; 2) Planeringsmöte med bedömare och handledare; 3) Arbetsplan och presentation av arbetsplan på ett seminarium; 4) Halvtidsrapport och presentation av denna på ett seminarium; 5) Skrivande av uppsats 6) Examinationsseminarium: godkänt skriftligt examensarbete, muntlig presentation med försvar, och opponering på en annan students uppsats, samt deltagande i ytterligare två presentationer; Samarbete och självständighet Examensarbetet genomförs i par om två studenter som ett självständigt arbete under handledning. Om man arbetat ihop skall det tydligt framgå vilka delar man gjort tillsammans och vilka delar av arbetet man genomfört individuellt. Detta skall också presenteras i den skriftliga rapporten under Arbetsfördelning (se Disposition). Genomförande termin 6 Projektplanering med arbetsplan-seminarium Arbetet bedrivs under motsvarande två heltidsveckor. Ni skall du välja projekt. En detaljerad arbetsplan tas fram för projektet efter godkännande av projektet vid ett planeringsmöte. Arbetsplanen presenteras vid ett seminarium där en person från styrexpertgruppen för examensarbetet och handledaren deltar. En back-up plan (om något går fel) måste presenteras. Studenterna opponerar på varandras arbetsplaner Kursstart med upprop termin 6 Kursen börjar med ett obligatoriskt upprop och registrering till kursen (se viktiga datum). Vid uppropet ges information om kursens innehåll, lärandemål, obligatoriska moment, examination, språkverkstad etc. Vilka typer av projekt är lämpliga? Projektet måste följa en vetenskaplig process och relatera till tandläkarläkarprogrammets övergripande mål. Projektet kan innefatta kvantitativ eller kvalitativ forskning, eller bestå av en systematisk översikt, dock alltid med utgångspunkt i en vetenskaplig frågeställning. Exempel på ett lämpligt projekt kan t ex vara utvärdering eller analys av viss klinisk metod eller behandling, ur odontologiskt eller molekylärt perspektiv. Exempel på prekliniska projekt kan vara t ex att studera betydelsen av ett visst protein i en sjukdom eller cellulär process. Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt, där du utvärderar en odontologirelaterad kurs inom ramen för en pedagogisk teori, är också tänkbart. Oavsett område måste alla projekt ha en tydlig vetenskaplig frågeställning/hypotes och beskrivning av metoder och förväntade resultat. Litteraturöversikter (reviews) inte tillåtna. Det är viktigt att projektet/uppgiften specificeras så noga som möjligt på ett tidigt stadium. Det är denna specifikation som ligger till grund för bedömningen om projektet lämpar sig för ett examensarbete. Var kan projektet genomföras? Projektet kan genomföras vid ett universitet, statlig myndighet eller företag i Sverige eller utomlands. Varje projekt måste dock ha en KIanknuten huvudhandledare (se nedan).

8 Kraven på din handledare En doktorsexamen är det enda formella kravet för att vara handledare. Handledaren förväntas ha de kunskaper och kvalifikationer som krävs för att handleda de berörda projekten inom läkarprogrammet. Handledaren skall tillse att en lämplig miljö och tillräckliga resurser finnes för att studenten ska kunna genomföra projektet. Handledaren kan delegera delar av den praktiska handledningen till andra medlemmar i forskargruppen, som inte har den formella kompetensen. Därmed kan du ha en bihandledare som inte är disputerad. Har du en anhörig som handledare behöver du ha ytterligare en handledare (antingen som huvud- eller bihandledare) för att säkerställa objektivitet. Om projektet är förlagt utanför Karolinska Institutet ses den lokala handledaren som bihandledare, och du måste därtill ha en KI-anknuten huvudhandledare. Etikansökan Studier som omfattar djurförsök, forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, och forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter måste enligt lag etikprövas. För studentprojekt kan s.k. rådgivande yttrande sökas. Möjlighet till särskild etikansökan för studentarbeten på KI är under utredning. För vidare information se KI s riklinjer för etikprövning: regionala etikprövningsnämnden i Stockholm: Projektförslag När du hittat ett projekt och en handledare ska du lämna in ett projektförslag, till oss med uppgifter om det föreslagna projektet och din handledare. Blanketten hittar du på kurswebben examensarbete år under Mer material och aktuell termin. Observera att det är handledaren som ska skriva själva projektbeskrivningarna, men att det är du som ska se till att hela blanketten blir ifylld och ivägskickad. Efter angiven deadline kommer ditt projektförslag granskas av kursens styr och expertgrupp som också ger feedback till dig och din handledare. Vid behov revideras projektförslaget före terminsstart. I enstaka fall har studenten behövt välja ett nytt projekt. Miniforskarutbildningskurs Under två dagar erbjuds föreläsningar, grundläggande statistik och epidemiologi, forskningsfusk, etik och workshops inom informationssökning samt referenshantering (Endnote) med KIB samt vetenskapligt vetenskapligt skrivande m e d språkverkstaden. Tidsplan Direkt i början av kursen gör du en skriftlig tidsplan med specifikation av de olika moment som ingår i examensarbetet. Denna tidsplan, som skall godkännas av handledaren, skall ingå i din Arbetsplan som i sin tur granskas av din bedömare. Vid behov revideras tidsplanen i samråd med handledaren. Bedömaren ger återkoppling på din tidsplan i början av kursen (Arbetsplan) och vid halvtidskontrollen.

9 Handledning Under kursen Examensarbete fördjupar du dina kunskaper och färdigheter i dessa områden med hjälp av en handledare. Handledarens uppgift är att ge dig stöd och tips men också kritik. Individuell handledning sker på tider som studenten och handledaren kommer överens om. Förbered dig noggrant inför varje handledningstillfälle. Arbetsplan Varje student skall under handledning skriva en arbetsplan (se Bilaga 2) på totalt 3-6 sidor (Times New Roman fontstorlek 12, radavstånd 1.5) och som innehåller följande avsnitt med rubriker: Titel, en kort Bakgrund, ett tydligt Syfte och Frågeställning/-ar, översiktligt Material och metoder, inklusive vilken typ av data som kommer att analyseras/insamlas, Forskningsetiska överväganden (inkl Diarienr för etikansökan), och ca 5-10 Referenser. Vidare, din tidsplan och reservplan (ifall något oväntat inträffar). Skriv arbetsplanen på det språk (svenska eller engelska) som du kommer att använda i din uppsats. Handledares namn med kontaktinformation skall också alltid anges i arbetsplanen. På det individuella planeringsmötet med bedömare och handledare finns också möjlighet att gå igenom arbetsplanen, i syfte att stärka och eventuellt justera den för att öka möjligheten att projektet är genomförbart under en termin. Vid ett arbetsplan-seminarium redovisar varje student sin arbetsplan i form av en ppt presentation (ca 10 min; ca 5 bilder; se mall i Pingpong) samt ger återkoppling ( opponerar ) på en annan students arbetsplan. Varje student får på detta sätt själv ta emot återkoppling/frågor från en annan student. En kriteriemall för bedömning av arbetsplanen finns att hämta i Pingpong. Som del av återkopplingen får du samma kriteriemall (senast dagen efter seminariet) ifylld av din bedömare som där kort har beskrivit hur din plan förhåller sig till förväntningarna. Kom ihåg att gå igenom kriteriemallen innan du lämnar in din arbetsplan för att säkerställa att din arbetsplan uppfyller kraven. Observera att arbetsplanen måste vara godkänd av din bedömare innan projektet får påbörjas. Genomförande av termin 7 och 8 på kursen examensarbete. Självständigt arbete med projektarbetet och halvtidsrapport Under termin 7 börjar ni arbetet med ert projekt. Parallellt skriver ni en litteraturöversikt över ert valda forskningsområde. En bantad version av litteraturöversikten används senare som introduktion till ert examensarbete. Instruktionen finner ni under mera material, examensarbete år 4, på kurswebben. Översikten skickas i studievecka 20 mitten av januari till kursansvarig.

10 Halvtidsrapport I slutet av april termin 8 lämnar du in en halvtidsrapport. Syftet är dels att bedömaren får en uppfattning om progress i projektet, dels att identifiera ev. problem och därefter vid behov modifiera projektet. Ett annat syfte är att ge dig feedback och stöd i skrivandet i och med att de första delarna av själva uppsatstexten (se nedan) får en första bedömning avseende struktur och upplägg. Rapporten skall innehålla (i en och samma fil): A) Följande delar av uppsatsen, skrivna i enlighet med instruktionerna: Titel, minst 4-6 sidor Bakgrund, Syfte/Frågeställning, Material och metoder inklusive statistik och sist även forskningsetiska överväganden, Referenser. Bygg gärna texten på din arbetsplantext! OBS följ redan i denna första version av uppsatsen alla instruktioner för formalia och layout, inte minst för att vinna dyrbar tid! B) En skriftlig redogörelse av projektets utveckling. Ange så exakta som möjligt om hur mycket av data (t ex prover, antalet undersökta personer, journaler etc) är insamlad och hur mycket kvarstår. Ange olika kategorier av data separat ifall ditt arbete innehåller sådana; analys av data inklusive statistik. inläsning av litteratur; tidsplan för resterande delen av kursen. Redogörelsen omfattar ca en A4 sida. Halvtidsrapport-seminarium En till två veckor efter inlämning av halvtidsrapport arrangeras din ett seminarium där du muntligen presenterar ditt pågående projekt i form av en ppt presentation och ger återkoppling ( opposition ) på en annan students halvtidsrapport. Presentationen förväntas ta cirka 10 minuter och opponering och övriga frågor cirka 10 minuter ytterligare. Liksom vid Arbetsplansseminariet får du som del av återkopplingen en ifylld kriteriemall för halvtidsrapport, där er bedömare kort beskrivit hur din text förhåller sig till förväntningarna. Genomförande av termin 9 och 10 på kursen examensarbete. Självständigt arbete med projektet och examination Under termin 9 färdigställs examensarbetet Förberedelser för examination I studievecka 2 på termin 10 skickar ni en preliminär version av examensarbetet till den studentgrupp som opponerar på ert arbete. Ni kommer at indelas i grupper om två examensarbeten där ni opponerar på varandras arbeten. Ni skriver ett omdöme om arbetet som ni opponerar på. Omdömet skickas till kursansvarig och till gruppen som har skrivit arbetet. Fyra veckor senare lämnar ni in ert arbete av handledaren godkänt examensarbete för bedömning av styr och expertgruppen. När examensarbetet är godkänt (i de flesta fall efter revidering) kan ni delta i examinationsseminariet.

11 Examination Själva examinationen består av en skriftlig del (uppsatsen) samt vid ett examinationsseminarium en muntlig presentation, med försvar av uppsatsen, samt opponering på en annan students presentation och uppsats. För godkänd kurs krävs också godkända obligatoriska moment (Arbetsplan samt Halvtidsrapport), godkänd muntlig presentation, opposition och skriftlig rapport, deltagande i två andra seminarier. Examinationsseminariet Syftet med seminariet är att examinera förmågan att muntligt presentera och försvara ett vetenskapligt arbete, och förmågan att opponera på ett vetenskapligt sätt. Under ett helt examinationsseminarium behandlas normalt flera uppsatser. Du förväntas delta även när du inte är verksam som författare eller som ansvarig opponent under den dagen du själv skall presentera din uppsats. Seminarierna är mycket lärorika och deltagande vid många seminarier rekommenderas. Man lär sig att presentera och opponera genom att följa andras presentationer. Genomförande av presentationen Hela presentationen och oppositionen tar ca 30 min per arbete. Du får ca 15 min för att redovisa ditt arbete muntligt (ppt eller liknande rekommenderas) och därefter följer opposition (cirka min), och frågor från andra studenter och bedömare/examinator. Som författare ska man försvara sitt arbete samt besvara olika frågor från opponenten och andra seminariedeltagare. Det är viktigt att du går genom och tränar din presentation så att du kan hålla tidsramarna! Genomförande av opponering Som opponent ska du ge muntlig återkoppling på den muntliga presentationen och på innehållet, dispositionen och språket i uppsatsen. Du ska lyfta fram studiens styrkor och svagheter vad gäller frågeställning, material och metoder, resultat och diskussion. Fråga också om oklarheter och svagheter som du upptäckt. Det är viktigt att oppositionen görs i dialogform snarare än som monolog ge hela tiden respondenten möjlighet att bemöta och besvara! Opponeringen genomförs med respekt och med förslag på förbättringar. Som opponent skall du bedöma bl. a. Om bakgrund beskriver varför studien är gjord Om man använt adekvata metoder med tanke på syftet/ frågeställningen Om metoderna är tydligt beskrivna Om resultaten är tydligt redovisade Om diskussion innehåller analys och diskussion om tidigare och aktuella resultat, styrkor, svagheter osv. Om slutsatser är adekvata i förhållande till studiens syfte och frågeställning Om man har följt regelverket för layout Om språket är adekvat och arbetet lättläst Direkt efter seminariet mailar du som opponent dina frågor och kommentarer till respondenten. Du behöver inte ladda upp dem i pingpong och du ska inte maila frågorna före seminariet.

12 Formativ examination Examinationsseminariet är en formativ examination, dvs bedömaren som är examinerande lärare vid seminariet ger sin återkoppling på muntlig presentation, opponering och på uppsatsen enligt kriterierna för examination som finns på kurswebben. Som vid halvtidsseminariet är detta den feedback du får efter seminariet och som du bör använda för att färdigställa slutversionen. Examinerande lärare ger sålunda inte ett slutbetyg, utan skickar sin bedömning till examinator som underlag. Efter examinationsseminariet Slutversion av uppsatsen Efter examinationsseminariet gör du, baserat på feedback, justeringar eller tillägg till uppsatsen innan du laddar upp slutversion. Observera att slutversionen laddas upp som så kallad inlämningsuppgift i Pingpong. Om de förändringar som föreslagits är omfattande och du inte hinner genomföra dem före terminens sista dag kommer du ha möjlighet att ladda upp din slutversion för en bedömning i samband med restexamination i (se kurswebben för aktuella datum för inlämning). Det är slutversionen av din uppsats som bedöms av examinator. Examinators uppgift är att värna om kvaliteten på uppsatser som godkänns på KI. Betygsskalan som används är Underkänd/Godkänd. Om examinator anser att det är endast smärre förändringar som behöver göras, dvs så kallad minor revision, och som studenten bör kunna göra utan handledares hjälp, så får studenten fem arbetsdagar på sig att utföra dessa förändringar och laddar därefter upp den kompletterade versionen under anvisad flik i Pingpong för förnyad granskning. I ytterst enstaka fall betyder Underkänd att studenten måste göra om projektet. I de allra flesta fall innebär Underkänd en mer omfattande revidering eller omarbetning av uppsatsen. Du får svar från examinator via pim/mail i pingpong. Om examinerande lärare inte godkänner presentationen alternativt opponeringen krävs det att du genomför ett nytt seminarium och gör om antingen presentationen eller opponeringen. I det senare fallet får du en ny uppsats att läsa. Efter att uppsatsen blivit godkänd När examinatorn har godkänt slutversionen av uppsatsen laddar du upp din godkända slutversion i Pingpong. Observera att pdf-versioner inte accepteras. En papperskopia av uppsatsen lämnas till handläggaren. När vi erhållit den godkända slutversionen (och övriga obligatoriska moment är avklarade) kommer din kurs registreras i Ladok.

13 Litteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur Freccero, Carolin; Hansson, Emma Att skriva medicinsk vetenskap : en handbok 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: LIBRIS-ID: Sök i bibliotekskatalogen Rekommenderad litteratur Varje student väljer resten av kurslitteraturen i samråd med sin handledare. Vi vill dock rekommendera följande böcker: Brunette, Donald Maxwell Critical thinking : understanding and evaluating dental research 2nd ed. : Chicago : Quintessence Pub. Co., c x, 312 p. ISBN: (pbk.) LIBRIS-ID: Sök i bibliotekskatalogen Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna 2., moderniserade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: LIBRIS-ID: URL: Övningsmaterial Sök i bibliotekskatalogen

14 Uppsatsen Enhetliga anvisningar om layout och innehåll används av alla vetenskapliga tidskrifter och är till nytta både för författarna och för granskarna. Följande avsnitt ger kursens anvisningar för hur uppsatsen skall se ut, vilka delar och layout den skall ha. Förutom vetenskapligt innehåll innebär examensarbetet alltså höga krav på struktur, formalia och språkhantering. Omfattning och uppsatsens nivå Precis som i vetenskapliga artiklar måste uppsatsens omfattning begränsas. Den skall innehålla ca sidor brödtext (utan figurer/tabeller) eller ord (exklusive referenslistor), alternativt max 30 sidor brödtext om studien är en kvalitativ studie. Därutöver behöver det finnas en för ämnet rimlig balans mellan de olika delarna (Bakgrund, M&M, Resultat och Diskussion); diskutera detta med din handledare och koordinator. Tandläkarprogrammets examensarbete är på avancerad nivå. På KI:s hemsida https://internwebben.ki.se/sites/default/files/riktlinjer_for_bedomning_av_examensarbeten_ pdf finns generella riktlinjer för examensarbeten. Sammanfattningsvis innebär kriterierna att uppsatsens inledande litteraturgenomgång är kritiskt och uttömmande och identifierar en vetenskaplig kunskapslucka som motiverar studien (dvs syftet). Vidare skall det vetenskapliga syftet vara tydligt, väl avgränsat och metodologin skall vara relevant. Resultatens tillförlitlighet och generaliserbarhet skall diskuteras och resultaten värderas i relation till aktuell forskning. Uppsatsen skrivs på engelska Uppsatsen ska skrivas på svenska eller engelska.. Språkverkstaden hjälper dig med språklig handledning i engelska. Slutligen är det dock du själv som ansvarar för att uppsatsen får ett korrekt språk. Skriver du på engelska måste du välja att konsekvent skriva antingen på amerikansk engelska eller på brittisk engelska. Layout Vi använder en standardiserad layout för att få enhetlighet i uppsatserna. Använd den färdiga mallen för bästa resultat! Typsnitt Teckenstorlek Radavstånd Times New Roman OBS! endast svart text i hela uppsatsen (gäller ej titelsidan, se mall) Titel på titelsidan: 24 pt, fet stil Ev undertitel: 16 pt, kursiv stil Brödtext: 12 pt Sammanfattning/Abstract, inklusive rubrikerna: 11 pt Rubriknivå 1: 16 pt, fet stil Rubriknivå 2: 14 pt, fet stil Rubriknivå 3: 12 pt, kursiv stil Brödtext och rubriker: 1,5 rader Titel och undertitel (på titelbladet), sammanfattningar på svenska och engelska, tabeller, tabelltexter, figurtexter: enkelt radavstånd (1 rad) Referenslista (om du skapar den manuellt): en tom rad mellan referenser

15 Textjustering Brödtext, rubrik 1-3, sidhuvud och fast teckenbredd: raka vänsteroch högermarginaler. Marginaler 2,5 cm runt om, dvs 2,5 cm för överkant, nederkant, vänster och (standard) höger. Använd mallen så behövs inga justeringar. Styckemarkering Radbrytning med blankrad 1,5 radavstånd. Inget indrag för nytt stycke Rubriker I brödtexten, högst tre rubriknivåer (rubrik 1, rubrik 2 och rubrik 3; se ovan) Sammanfattning/ Sammanfattning/Abstract, inklusive rubrikerna: 11 pt Abstract Rubrikerna i fet stil, enkelt radavstånd Max 230 ord Tabeller och figurer Max 10 tabeller/figurer Tabell-/figurrubrik 11 pt, fet stil, endast svart text (men i själva figurerna kan färger användas när befogat) Tabell/figurtext: enkelt radavstånd, 11 pt Siffror och text inuti tabell skall vara centrerade Disposition Disposition görs som brukligt i en vetenskaplig artikel inom biologi eller medicin men med vissa tillägg enligt följande: Titelblad, Sammanfattning på svenska och Abstract på engelska (skrivs på samma sida), Förkortningar (om du använt många sådana), Bakgrund, Syfte, Material och metoder (inkl statistik och forskningsetiska överväganden), Resultat, Diskussion, Slutsatser, Arbetsfördelning (skrivs av de studenter som arbetat inom samma projekt), Tack och Referenser. Ingen innehållsförteckning används. Titelsida Uppsatsen inleds med en onumrerad titelsida (ingår i uppsatsmallen i Pingpong). Det viktigaste är att titeln beskriver innehållet och/eller resultat av undersökningen på tydligast möjliga sätt samtidigt som den skall väcka läsarens uppmärksamhet och intresse. Sammanfattningar Sammanfattning skall alltid skrivas både på svenska och på engelska på sidan 2 i uppsatsen (i denna ordning). Denna sida ingår i uppsatsmallen som finns i Pingpong. Syftet med sammanfattningen är att läsaren snabbt skall få en uppfattning om dina metoder, resultat och slutsatser. Sammanfattningen utgör en fristående del av uppsatsen dvs. man måste kunna förstå innehållet utan att läsa hela uppsatsen. Därför får inga litteraturreferenser eller hänvisning till text, tabeller eller figurer förekomma i sammanfattningen. Sammanfattningen får inte heller innehålla någon annan information än den som står i rapporten. Det är viktigt att sammanfattningen är välskriven eftersom det är den del av din uppsats som läses av flest personer. Bakgrund Varje vetenskaplig artikel brukar börja med bakgrund. Syftet är att väcka läsarens intresse och att ge tillräcklig bakgrundsinformation för att läsaren skall förstå din studie. Du skall presentera ämnesområdet allmänt, beskriva teorierna och redogöra för tidigare undersökningar (metoder, resultat och slutsatser) som är direkt relevanta för ditt projekt.

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-08-16 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-01-14 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Lathund för examensarbetare

Lathund för examensarbetare Lathund för examensarbetare Välkommen som examensarbetare på maskinkonstruktion! Innan du börjar Kontakta någon av examinatorerna på maskinkonstruktion - Robert Bjärnemo, Giorgos Nikoleris eller Gunnar

Läs mer

LATHUND! Genomfo rande av examensarbete i veterina rmedicin ht 2015 HEMSIDA MED INSTRUKTIONER, BLANKETTER OCH MALLAR

LATHUND! Genomfo rande av examensarbete i veterina rmedicin ht 2015 HEMSIDA MED INSTRUKTIONER, BLANKETTER OCH MALLAR LATHUND! Genomfo rande av examensarbete i veterina rmedicin ht 2015 RUBRIKER I DET HÄR DOKUMENTET Hemsida med instruktioner, blanketter och mallar sid 1 Datum ht 2015 sid 1 Redovisningsperioder sid 2 Tips

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV Innehåll Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Handledning av examensarbete Examensarbetets

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå 0 (8) MDH Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2012-01-01 Dessa riktlinjer för examensarbeten har tillkommit för att vara

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Krav, tips och förslag Skapad av: Modifierad av: Ändrad av: Martin Rudberg Clas Rydergren Henrik Andersson 2004 M. Rudberg 1 Allmänt om arbetet Målet med examensarbetet

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Anvisningar för genomförande av examensarbete

Anvisningar för genomförande av examensarbete HALMSTAD UNIVERISTY Anvisningar för genomförande av examensarbete För ingenjörsprogrammen på IDE-sektionen Björn Åstrand 11/27/2014 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM 1 OCTOBER 2015 2 Varför exjobb? Examensarbetet ska visa att den studerande besitter förmåga att tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06 1 2012 Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA Studentmanual Örebro universitet Reviderad 2012-02-06 Jeanette Ekman 1 När Ditt/Ert självständiga arbete/examensarbete

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR (MED AKADEMISK HEMVIST VID INSTITUTIONEN FÖR TEKNIKVETENSKAP OCH MATEMATIK, TVM) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i socialantropologi, LiU. Oktober, 2014

Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i socialantropologi, LiU. Oktober, 2014 Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i socialantropologi, LiU Oktober, 2014 2 Innehållsförteckning Kursplanerna för uppsatsskrivande en sammanfattning... 4 Uppsatsprocessen... 5 Val av uppsatsämne...

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3 Lathund PDF-utskrift Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1.1 PDF -utskrift... 3 1.1.1 Användningsområde... 3 1.1.2 Inställningar för PDF... 3 Fliken Allmänt... 3 Fliken Kapitel... 3 Fliken Formatmallar...

Läs mer

Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410)

Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410) Tolk- och överarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Examensarbete, 15 hp Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410) Fastställd av institutionsstyrelsen 2014-06-04 och gäller fr.o.m. ht 2014. 1 Förväntade studieresultat

Läs mer

Forskningsetiska anvisningar för examens-

Forskningsetiska anvisningar för examens- Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna Beslut: UFN och UFL 2008-12-17 Revidering: Rektor 2013-12-20 Dnr: DUC 2010/687/90 Gäller fr o m: 2013-12-20 Ersätter:

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer