Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp"

Transkript

1 Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria Shoshan och Jeanette Danielsson

2 Översikt kursen examensarbete i odontologi Kursen examensarbete i odontologi sträcker sig över utbildningens år 3, 4 och 5 och omfattar totalt 30 hp (motsvarar totalt 20 veckors heltidsarbete). Kursen startar termin 6 och löper sedan resterande terminer för att avslutas termin 10. Från och med VT2015 (kurs 12B) ska examensarbetet skrivas på engelska. År 3: Projektplanering med projektplanseminarium, 3 hp Termin 6: 3,0 hp (motsvarande två veckors heltidsstudier): Val av projekt samt framställning under handledning av en detaljerad arbetsplan för valt projekt. Arbetsplanen presenteras vid ett seminarium där en person från styrexpertgruppen för examensarbetet och handledaren deltar. En back-up plan (om något går fel) måste presenteras. Studenterna opponerar på varandras arbetsplaner År 4: Självständigt arbete med projektet och halvtidsrapport, 12 hp Termin 7: 5,3 hp (motsvarande ca fyra veckors heltidsstudier) Eget arbete med projektet samt skrivande av en litteraturöversikt. Termin 8: 6,7 hp (motsvarande ca fyra veckors heltidsstudier) Halvtidsrapporten måste innehålla, en preliminär version av arbetet med en introduktion (litteraturöversikten), material och metoder, referenslista samt en skriftlig progressrapport. Halvtidskontrollen hålls som ett seminarium av presenterande grupp där en person från styr- expertgruppen för examensarbetet och handledaren deltar. Bedömningsmall används. Vidare skall en studentgrupp ha läst rapporten och ge feed-back. År 5: Självständigt arbete med projektet och examination Termin 9: 7,5 hp (motsvarande fem veckors heltidsstudier) Eget arbete med projektet. Termin 10: 7,5 hp (motsvarande fem veckors heltidsstudier) Examensarbetet färdigställs. Examinationen består av bedömning av följande delar; den skriftliga delen av arbetet, den muntliga presentationen samt hur försvar opponering har klarats av.

3 Viktiga datum Termin 6 VT2015 Kursmomentet år tre, "Projektplanering" omfattar val av projekt samt framställning, under handledning, av detaljerad arbetsplan för valt projekt. Vid ett projektplanseminarium presenteras projektet. 10 mars. Inspirationsdagen. Presentation av avdelningar och forskargrupper inför ett val av examensarbete. 10 mars-21 april. Tid för diskussion med potentiella handledare 23 april. Meddelande om fördelning av projekt. 24 april och 27 april. Miniforskarutbildningskurs. Forskningsmetodologi,statistik, forskningsfusk, vetenskapligtskrivande, referenshantering med KIB, återkoppling vet introduktion från termin april. Maila in projektval till kursansvarige Mikael Wendel. 27 maj. Maila in arbetsplan till kursansvarige Mikael Wendel. Projektplanseminarium i studievecka 1-2, termin min/per arbete (10 min presentation 10 min diskussion) Viktiga datum Termin 8 VT januari. Maila in er litteraturöversikt till handledaren med kopia till Mikael Wendel 30 april. Maila in examensarbetet (introduktion, material och metoder samt referenslista) samt progressrapport till Mikael Wendel samt till opponerande studentgrupp. 28 maj och 5 juni. Halvtidsrapport-seminarium 20 min/per arbete (10 min presentation 10 min diskussion)

4 Viktiga datum Termin 10 VT januari. Maila preliminär version av exarbetet till opponerande kursare i er grupp samt till Mikael Wendel 6 februari. Maila skriftligt omdöme om exarbetet till författarna samt till Mikael Wendel Egen aktivitet; muntlig återkoppling till bedömning av varandras examensarbeten 3 mars. Inlämning av examensarbetet till bedömare/examinator. Mailas till 24 mars. Första respons från examinerande lärare. 21 april. Inlämning av reviderad version av examensarbetet. 28 april. Respons från examinerande lärare på reviderad version. 11 maj- 12 maj. Muntlig examination av examensarbete, i form av slutet seminarium, gruppvis, presentation, försvar och opponering. (Schema, lokaler och examinatorer, meddelas senare) 30 minuter per examensarbete. 18 maj. Första resttillfället kursen examensarbete 22 maj. Inlämning av reviderat examensarbete med enkelt radavstånd, en digitalkopia som PDF samt en papperskopia för arkivering senast kl juni. Andra resttillfället kursen examensarbete. 2 juni. kl Forskningens dag T10 Inspirationsföreläsning, presentationer av bästa prekliniska och kliniska examensarbete, prisutdelning, posterpresentationer och mingling.

5 Kontaktuppgifter för kursen Kursansvarig Mikael Wendel, Examinator Malin Ernberg, Handläggare Anna-Maria Nordvall, Styrgruppen för examensarbetet (examinator, bedömare/ examinerande lärare Ordförande Malin Ernberg, Mikael Wendel, Kåre Buhlin, Margaret Sällberg Chen, Expertgruppen (bedömare / examinerande lärare) Carina Kruger Weiner, Krister Svensson, Inger Nikolaos.Christidis,

6 Inledning Välkommen till kursen Examensarbete på tandläkarprogrammet! Kursen är på 20 veckor, omfattar 30 högskolepoäng Kursen omfattar utöver projektarbetet även föreläsningar/workshops, tre obligatoriska seminarier och arbetet med att skriva och färdigställa den slutgiltiga uppsatsen. Kursmålen relaterar till de övergripande lärandemålen för hela tandläkarprogrammet. Syftet med kursen Kursen syftar till att studenten utvecklar sina kunskaper, färdigheter och sitt vetenskapliga förhållningssätt inom området odontologi både basvetenskapligt och kliniskt, genom att genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt arbete. Behörighet Studenten ska ha fullgjort kurser om motsvarande 120 högskolepoäng på termin 1 till och med 4, samt 15 högskolepoäng på termin 5 inom tandläkarprogrammet. Omfattning Kursen omfattar 20 veckors heltidsstudier per student vilket motsvarar minst 800 timmars arbete. Inför de tre seminarierna under terminen förbereder studenten med handledarens stöd sina texter, och får sedan individuell återkoppling från bedömare och opponerande kurskamrater på inlämnad text. För att delta på examinationsseminariet måste det skriftliga arbetet vara godkänt. Lärandemål När kursen är genomförd och godkänd kan studenten: -uppvisa generell kunskap om vetenskapsområdet odontologi såväl som specifik kunskap för valt fördjupningsämne. - definiera, analysera och diskutera undersökningsdesign och metod i förhållande till en vetenskaplig problemställning och ta i beaktande gällande forskningsetiska riktlinjer samt följa principerna för god forskningssed. - söka i vetenskapliga databaser, samla in och extrahera relevanta publikationer samt kritiskt och självständigt granska, värdera, och sammanfatta innehållet från publikationer med relevans för den vetenskapliga frågeställningen i det egna projektet. -självständigt planera, genomföra och skriftligt redovisa ett examensarbete utifrån givna tidsramar. - visa förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation genom att redovisa, diskutera och försvara det egna vetenskapliga examensarbetet -på ett vetenskapligt sätt kritiskt granska och sakligt opponera på andras vetenskapliga arbeten - självständigt analysera och värdera eget vetenskapligt arbete i relation till andra vetenskapliga arbeten inom området. - diskutera och förstå, med ett kritiskt förhållningssätt, vetenskapens roll för samhällsutvecklingen - identifiera ytterligare behov av kunskap inom det odontologiska området samt sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för det framtida arbetet som tandläkare - uppvisa en förståelse för evidensbaserad vetenskap och dess implementering inom odontologin För mer information lärandemål, innehåll, arbetsformer, examination, övriga föreskrifter, obligatorisk och rekommenderad litteratur, se kursplan:

7 Obligatoriska moment I kursen ingår följande obligatoriska delar: 1) Upprop; 2) Planeringsmöte med bedömare och handledare; 3) Arbetsplan och presentation av arbetsplan på ett seminarium; 4) Halvtidsrapport och presentation av denna på ett seminarium; 5) Skrivande av uppsats 6) Examinationsseminarium: godkänt skriftligt examensarbete, muntlig presentation med försvar, och opponering på en annan students uppsats, samt deltagande i ytterligare två presentationer; Samarbete och självständighet Examensarbetet genomförs i par om två studenter som ett självständigt arbete under handledning. Om man arbetat ihop skall det tydligt framgå vilka delar man gjort tillsammans och vilka delar av arbetet man genomfört individuellt. Detta skall också presenteras i den skriftliga rapporten under Arbetsfördelning (se Disposition). Genomförande termin 6 Projektplanering med arbetsplan-seminarium Arbetet bedrivs under motsvarande två heltidsveckor. Ni skall du välja projekt. En detaljerad arbetsplan tas fram för projektet efter godkännande av projektet vid ett planeringsmöte. Arbetsplanen presenteras vid ett seminarium där en person från styrexpertgruppen för examensarbetet och handledaren deltar. En back-up plan (om något går fel) måste presenteras. Studenterna opponerar på varandras arbetsplaner Kursstart med upprop termin 6 Kursen börjar med ett obligatoriskt upprop och registrering till kursen (se viktiga datum). Vid uppropet ges information om kursens innehåll, lärandemål, obligatoriska moment, examination, språkverkstad etc. Vilka typer av projekt är lämpliga? Projektet måste följa en vetenskaplig process och relatera till tandläkarläkarprogrammets övergripande mål. Projektet kan innefatta kvantitativ eller kvalitativ forskning, eller bestå av en systematisk översikt, dock alltid med utgångspunkt i en vetenskaplig frågeställning. Exempel på ett lämpligt projekt kan t ex vara utvärdering eller analys av viss klinisk metod eller behandling, ur odontologiskt eller molekylärt perspektiv. Exempel på prekliniska projekt kan vara t ex att studera betydelsen av ett visst protein i en sjukdom eller cellulär process. Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt, där du utvärderar en odontologirelaterad kurs inom ramen för en pedagogisk teori, är också tänkbart. Oavsett område måste alla projekt ha en tydlig vetenskaplig frågeställning/hypotes och beskrivning av metoder och förväntade resultat. Litteraturöversikter (reviews) inte tillåtna. Det är viktigt att projektet/uppgiften specificeras så noga som möjligt på ett tidigt stadium. Det är denna specifikation som ligger till grund för bedömningen om projektet lämpar sig för ett examensarbete. Var kan projektet genomföras? Projektet kan genomföras vid ett universitet, statlig myndighet eller företag i Sverige eller utomlands. Varje projekt måste dock ha en KIanknuten huvudhandledare (se nedan).

8 Kraven på din handledare En doktorsexamen är det enda formella kravet för att vara handledare. Handledaren förväntas ha de kunskaper och kvalifikationer som krävs för att handleda de berörda projekten inom läkarprogrammet. Handledaren skall tillse att en lämplig miljö och tillräckliga resurser finnes för att studenten ska kunna genomföra projektet. Handledaren kan delegera delar av den praktiska handledningen till andra medlemmar i forskargruppen, som inte har den formella kompetensen. Därmed kan du ha en bihandledare som inte är disputerad. Har du en anhörig som handledare behöver du ha ytterligare en handledare (antingen som huvud- eller bihandledare) för att säkerställa objektivitet. Om projektet är förlagt utanför Karolinska Institutet ses den lokala handledaren som bihandledare, och du måste därtill ha en KI-anknuten huvudhandledare. Etikansökan Studier som omfattar djurförsök, forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, och forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter måste enligt lag etikprövas. För studentprojekt kan s.k. rådgivande yttrande sökas. Möjlighet till särskild etikansökan för studentarbeten på KI är under utredning. För vidare information se KI s riklinjer för etikprövning: regionala etikprövningsnämnden i Stockholm: Projektförslag När du hittat ett projekt och en handledare ska du lämna in ett projektförslag, till oss med uppgifter om det föreslagna projektet och din handledare. Blanketten hittar du på kurswebben examensarbete år under Mer material och aktuell termin. Observera att det är handledaren som ska skriva själva projektbeskrivningarna, men att det är du som ska se till att hela blanketten blir ifylld och ivägskickad. Efter angiven deadline kommer ditt projektförslag granskas av kursens styr och expertgrupp som också ger feedback till dig och din handledare. Vid behov revideras projektförslaget före terminsstart. I enstaka fall har studenten behövt välja ett nytt projekt. Miniforskarutbildningskurs Under två dagar erbjuds föreläsningar, grundläggande statistik och epidemiologi, forskningsfusk, etik och workshops inom informationssökning samt referenshantering (Endnote) med KIB samt vetenskapligt vetenskapligt skrivande m e d språkverkstaden. Tidsplan Direkt i början av kursen gör du en skriftlig tidsplan med specifikation av de olika moment som ingår i examensarbetet. Denna tidsplan, som skall godkännas av handledaren, skall ingå i din Arbetsplan som i sin tur granskas av din bedömare. Vid behov revideras tidsplanen i samråd med handledaren. Bedömaren ger återkoppling på din tidsplan i början av kursen (Arbetsplan) och vid halvtidskontrollen.

9 Handledning Under kursen Examensarbete fördjupar du dina kunskaper och färdigheter i dessa områden med hjälp av en handledare. Handledarens uppgift är att ge dig stöd och tips men också kritik. Individuell handledning sker på tider som studenten och handledaren kommer överens om. Förbered dig noggrant inför varje handledningstillfälle. Arbetsplan Varje student skall under handledning skriva en arbetsplan (se Bilaga 2) på totalt 3-6 sidor (Times New Roman fontstorlek 12, radavstånd 1.5) och som innehåller följande avsnitt med rubriker: Titel, en kort Bakgrund, ett tydligt Syfte och Frågeställning/-ar, översiktligt Material och metoder, inklusive vilken typ av data som kommer att analyseras/insamlas, Forskningsetiska överväganden (inkl Diarienr för etikansökan), och ca 5-10 Referenser. Vidare, din tidsplan och reservplan (ifall något oväntat inträffar). Skriv arbetsplanen på det språk (svenska eller engelska) som du kommer att använda i din uppsats. Handledares namn med kontaktinformation skall också alltid anges i arbetsplanen. På det individuella planeringsmötet med bedömare och handledare finns också möjlighet att gå igenom arbetsplanen, i syfte att stärka och eventuellt justera den för att öka möjligheten att projektet är genomförbart under en termin. Vid ett arbetsplan-seminarium redovisar varje student sin arbetsplan i form av en ppt presentation (ca 10 min; ca 5 bilder; se mall i Pingpong) samt ger återkoppling ( opponerar ) på en annan students arbetsplan. Varje student får på detta sätt själv ta emot återkoppling/frågor från en annan student. En kriteriemall för bedömning av arbetsplanen finns att hämta i Pingpong. Som del av återkopplingen får du samma kriteriemall (senast dagen efter seminariet) ifylld av din bedömare som där kort har beskrivit hur din plan förhåller sig till förväntningarna. Kom ihåg att gå igenom kriteriemallen innan du lämnar in din arbetsplan för att säkerställa att din arbetsplan uppfyller kraven. Observera att arbetsplanen måste vara godkänd av din bedömare innan projektet får påbörjas. Genomförande av termin 7 och 8 på kursen examensarbete. Självständigt arbete med projektarbetet och halvtidsrapport Under termin 7 börjar ni arbetet med ert projekt. Parallellt skriver ni en litteraturöversikt över ert valda forskningsområde. En bantad version av litteraturöversikten används senare som introduktion till ert examensarbete. Instruktionen finner ni under mera material, examensarbete år 4, på kurswebben. Översikten skickas i studievecka 20 mitten av januari till kursansvarig.

10 Halvtidsrapport I slutet av april termin 8 lämnar du in en halvtidsrapport. Syftet är dels att bedömaren får en uppfattning om progress i projektet, dels att identifiera ev. problem och därefter vid behov modifiera projektet. Ett annat syfte är att ge dig feedback och stöd i skrivandet i och med att de första delarna av själva uppsatstexten (se nedan) får en första bedömning avseende struktur och upplägg. Rapporten skall innehålla (i en och samma fil): A) Följande delar av uppsatsen, skrivna i enlighet med instruktionerna: Titel, minst 4-6 sidor Bakgrund, Syfte/Frågeställning, Material och metoder inklusive statistik och sist även forskningsetiska överväganden, Referenser. Bygg gärna texten på din arbetsplantext! OBS följ redan i denna första version av uppsatsen alla instruktioner för formalia och layout, inte minst för att vinna dyrbar tid! B) En skriftlig redogörelse av projektets utveckling. Ange så exakta som möjligt om hur mycket av data (t ex prover, antalet undersökta personer, journaler etc) är insamlad och hur mycket kvarstår. Ange olika kategorier av data separat ifall ditt arbete innehåller sådana; analys av data inklusive statistik. inläsning av litteratur; tidsplan för resterande delen av kursen. Redogörelsen omfattar ca en A4 sida. Halvtidsrapport-seminarium En till två veckor efter inlämning av halvtidsrapport arrangeras din ett seminarium där du muntligen presenterar ditt pågående projekt i form av en ppt presentation och ger återkoppling ( opposition ) på en annan students halvtidsrapport. Presentationen förväntas ta cirka 10 minuter och opponering och övriga frågor cirka 10 minuter ytterligare. Liksom vid Arbetsplansseminariet får du som del av återkopplingen en ifylld kriteriemall för halvtidsrapport, där er bedömare kort beskrivit hur din text förhåller sig till förväntningarna. Genomförande av termin 9 och 10 på kursen examensarbete. Självständigt arbete med projektet och examination Under termin 9 färdigställs examensarbetet Förberedelser för examination I studievecka 2 på termin 10 skickar ni en preliminär version av examensarbetet till den studentgrupp som opponerar på ert arbete. Ni kommer at indelas i grupper om två examensarbeten där ni opponerar på varandras arbeten. Ni skriver ett omdöme om arbetet som ni opponerar på. Omdömet skickas till kursansvarig och till gruppen som har skrivit arbetet. Fyra veckor senare lämnar ni in ert arbete av handledaren godkänt examensarbete för bedömning av styr och expertgruppen. När examensarbetet är godkänt (i de flesta fall efter revidering) kan ni delta i examinationsseminariet.

11 Examination Själva examinationen består av en skriftlig del (uppsatsen) samt vid ett examinationsseminarium en muntlig presentation, med försvar av uppsatsen, samt opponering på en annan students presentation och uppsats. För godkänd kurs krävs också godkända obligatoriska moment (Arbetsplan samt Halvtidsrapport), godkänd muntlig presentation, opposition och skriftlig rapport, deltagande i två andra seminarier. Examinationsseminariet Syftet med seminariet är att examinera förmågan att muntligt presentera och försvara ett vetenskapligt arbete, och förmågan att opponera på ett vetenskapligt sätt. Under ett helt examinationsseminarium behandlas normalt flera uppsatser. Du förväntas delta även när du inte är verksam som författare eller som ansvarig opponent under den dagen du själv skall presentera din uppsats. Seminarierna är mycket lärorika och deltagande vid många seminarier rekommenderas. Man lär sig att presentera och opponera genom att följa andras presentationer. Genomförande av presentationen Hela presentationen och oppositionen tar ca 30 min per arbete. Du får ca 15 min för att redovisa ditt arbete muntligt (ppt eller liknande rekommenderas) och därefter följer opposition (cirka min), och frågor från andra studenter och bedömare/examinator. Som författare ska man försvara sitt arbete samt besvara olika frågor från opponenten och andra seminariedeltagare. Det är viktigt att du går genom och tränar din presentation så att du kan hålla tidsramarna! Genomförande av opponering Som opponent ska du ge muntlig återkoppling på den muntliga presentationen och på innehållet, dispositionen och språket i uppsatsen. Du ska lyfta fram studiens styrkor och svagheter vad gäller frågeställning, material och metoder, resultat och diskussion. Fråga också om oklarheter och svagheter som du upptäckt. Det är viktigt att oppositionen görs i dialogform snarare än som monolog ge hela tiden respondenten möjlighet att bemöta och besvara! Opponeringen genomförs med respekt och med förslag på förbättringar. Som opponent skall du bedöma bl. a. Om bakgrund beskriver varför studien är gjord Om man använt adekvata metoder med tanke på syftet/ frågeställningen Om metoderna är tydligt beskrivna Om resultaten är tydligt redovisade Om diskussion innehåller analys och diskussion om tidigare och aktuella resultat, styrkor, svagheter osv. Om slutsatser är adekvata i förhållande till studiens syfte och frågeställning Om man har följt regelverket för layout Om språket är adekvat och arbetet lättläst Direkt efter seminariet mailar du som opponent dina frågor och kommentarer till respondenten. Du behöver inte ladda upp dem i pingpong och du ska inte maila frågorna före seminariet.

12 Formativ examination Examinationsseminariet är en formativ examination, dvs bedömaren som är examinerande lärare vid seminariet ger sin återkoppling på muntlig presentation, opponering och på uppsatsen enligt kriterierna för examination som finns på kurswebben. Som vid halvtidsseminariet är detta den feedback du får efter seminariet och som du bör använda för att färdigställa slutversionen. Examinerande lärare ger sålunda inte ett slutbetyg, utan skickar sin bedömning till examinator som underlag. Efter examinationsseminariet Slutversion av uppsatsen Efter examinationsseminariet gör du, baserat på feedback, justeringar eller tillägg till uppsatsen innan du laddar upp slutversion. Observera att slutversionen laddas upp som så kallad inlämningsuppgift i Pingpong. Om de förändringar som föreslagits är omfattande och du inte hinner genomföra dem före terminens sista dag kommer du ha möjlighet att ladda upp din slutversion för en bedömning i samband med restexamination i (se kurswebben för aktuella datum för inlämning). Det är slutversionen av din uppsats som bedöms av examinator. Examinators uppgift är att värna om kvaliteten på uppsatser som godkänns på KI. Betygsskalan som används är Underkänd/Godkänd. Om examinator anser att det är endast smärre förändringar som behöver göras, dvs så kallad minor revision, och som studenten bör kunna göra utan handledares hjälp, så får studenten fem arbetsdagar på sig att utföra dessa förändringar och laddar därefter upp den kompletterade versionen under anvisad flik i Pingpong för förnyad granskning. I ytterst enstaka fall betyder Underkänd att studenten måste göra om projektet. I de allra flesta fall innebär Underkänd en mer omfattande revidering eller omarbetning av uppsatsen. Du får svar från examinator via pim/mail i pingpong. Om examinerande lärare inte godkänner presentationen alternativt opponeringen krävs det att du genomför ett nytt seminarium och gör om antingen presentationen eller opponeringen. I det senare fallet får du en ny uppsats att läsa. Efter att uppsatsen blivit godkänd När examinatorn har godkänt slutversionen av uppsatsen laddar du upp din godkända slutversion i Pingpong. Observera att pdf-versioner inte accepteras. En papperskopia av uppsatsen lämnas till handläggaren. När vi erhållit den godkända slutversionen (och övriga obligatoriska moment är avklarade) kommer din kurs registreras i Ladok.

13 Litteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur Freccero, Carolin; Hansson, Emma Att skriva medicinsk vetenskap : en handbok 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: LIBRIS-ID: Sök i bibliotekskatalogen Rekommenderad litteratur Varje student väljer resten av kurslitteraturen i samråd med sin handledare. Vi vill dock rekommendera följande böcker: Brunette, Donald Maxwell Critical thinking : understanding and evaluating dental research 2nd ed. : Chicago : Quintessence Pub. Co., c x, 312 p. ISBN: (pbk.) LIBRIS-ID: Sök i bibliotekskatalogen Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna 2., moderniserade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur, s. ISBN: LIBRIS-ID: URL: Övningsmaterial Sök i bibliotekskatalogen

14 Uppsatsen Enhetliga anvisningar om layout och innehåll används av alla vetenskapliga tidskrifter och är till nytta både för författarna och för granskarna. Följande avsnitt ger kursens anvisningar för hur uppsatsen skall se ut, vilka delar och layout den skall ha. Förutom vetenskapligt innehåll innebär examensarbetet alltså höga krav på struktur, formalia och språkhantering. Omfattning och uppsatsens nivå Precis som i vetenskapliga artiklar måste uppsatsens omfattning begränsas. Den skall innehålla ca sidor brödtext (utan figurer/tabeller) eller ord (exklusive referenslistor), alternativt max 30 sidor brödtext om studien är en kvalitativ studie. Därutöver behöver det finnas en för ämnet rimlig balans mellan de olika delarna (Bakgrund, M&M, Resultat och Diskussion); diskutera detta med din handledare och koordinator. Tandläkarprogrammets examensarbete är på avancerad nivå. På KI:s hemsida https://internwebben.ki.se/sites/default/files/riktlinjer_for_bedomning_av_examensarbeten_ pdf finns generella riktlinjer för examensarbeten. Sammanfattningsvis innebär kriterierna att uppsatsens inledande litteraturgenomgång är kritiskt och uttömmande och identifierar en vetenskaplig kunskapslucka som motiverar studien (dvs syftet). Vidare skall det vetenskapliga syftet vara tydligt, väl avgränsat och metodologin skall vara relevant. Resultatens tillförlitlighet och generaliserbarhet skall diskuteras och resultaten värderas i relation till aktuell forskning. Uppsatsen skrivs på engelska Uppsatsen ska skrivas på svenska eller engelska.. Språkverkstaden hjälper dig med språklig handledning i engelska. Slutligen är det dock du själv som ansvarar för att uppsatsen får ett korrekt språk. Skriver du på engelska måste du välja att konsekvent skriva antingen på amerikansk engelska eller på brittisk engelska. Layout Vi använder en standardiserad layout för att få enhetlighet i uppsatserna. Använd den färdiga mallen för bästa resultat! Typsnitt Teckenstorlek Radavstånd Times New Roman OBS! endast svart text i hela uppsatsen (gäller ej titelsidan, se mall) Titel på titelsidan: 24 pt, fet stil Ev undertitel: 16 pt, kursiv stil Brödtext: 12 pt Sammanfattning/Abstract, inklusive rubrikerna: 11 pt Rubriknivå 1: 16 pt, fet stil Rubriknivå 2: 14 pt, fet stil Rubriknivå 3: 12 pt, kursiv stil Brödtext och rubriker: 1,5 rader Titel och undertitel (på titelbladet), sammanfattningar på svenska och engelska, tabeller, tabelltexter, figurtexter: enkelt radavstånd (1 rad) Referenslista (om du skapar den manuellt): en tom rad mellan referenser

15 Textjustering Brödtext, rubrik 1-3, sidhuvud och fast teckenbredd: raka vänsteroch högermarginaler. Marginaler 2,5 cm runt om, dvs 2,5 cm för överkant, nederkant, vänster och (standard) höger. Använd mallen så behövs inga justeringar. Styckemarkering Radbrytning med blankrad 1,5 radavstånd. Inget indrag för nytt stycke Rubriker I brödtexten, högst tre rubriknivåer (rubrik 1, rubrik 2 och rubrik 3; se ovan) Sammanfattning/ Sammanfattning/Abstract, inklusive rubrikerna: 11 pt Abstract Rubrikerna i fet stil, enkelt radavstånd Max 230 ord Tabeller och figurer Max 10 tabeller/figurer Tabell-/figurrubrik 11 pt, fet stil, endast svart text (men i själva figurerna kan färger användas när befogat) Tabell/figurtext: enkelt radavstånd, 11 pt Siffror och text inuti tabell skall vara centrerade Disposition Disposition görs som brukligt i en vetenskaplig artikel inom biologi eller medicin men med vissa tillägg enligt följande: Titelblad, Sammanfattning på svenska och Abstract på engelska (skrivs på samma sida), Förkortningar (om du använt många sådana), Bakgrund, Syfte, Material och metoder (inkl statistik och forskningsetiska överväganden), Resultat, Diskussion, Slutsatser, Arbetsfördelning (skrivs av de studenter som arbetat inom samma projekt), Tack och Referenser. Ingen innehållsförteckning används. Titelsida Uppsatsen inleds med en onumrerad titelsida (ingår i uppsatsmallen i Pingpong). Det viktigaste är att titeln beskriver innehållet och/eller resultat av undersökningen på tydligast möjliga sätt samtidigt som den skall väcka läsarens uppmärksamhet och intresse. Sammanfattningar Sammanfattning skall alltid skrivas både på svenska och på engelska på sidan 2 i uppsatsen (i denna ordning). Denna sida ingår i uppsatsmallen som finns i Pingpong. Syftet med sammanfattningen är att läsaren snabbt skall få en uppfattning om dina metoder, resultat och slutsatser. Sammanfattningen utgör en fristående del av uppsatsen dvs. man måste kunna förstå innehållet utan att läsa hela uppsatsen. Därför får inga litteraturreferenser eller hänvisning till text, tabeller eller figurer förekomma i sammanfattningen. Sammanfattningen får inte heller innehålla någon annan information än den som står i rapporten. Det är viktigt att sammanfattningen är välskriven eftersom det är den del av din uppsats som läses av flest personer. Bakgrund Varje vetenskaplig artikel brukar börja med bakgrund. Syftet är att väcka läsarens intresse och att ge tillräcklig bakgrundsinformation för att läsaren skall förstå din studie. Du skall presentera ämnesområdet allmänt, beskriva teorierna och redogöra för tidigare undersökningar (metoder, resultat och slutsatser) som är direkt relevanta för ditt projekt.

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV Innehåll Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Handledning av examensarbete Examensarbetets

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR (MED AKADEMISK HEMVIST VID INSTITUTIONEN FÖR TEKNIKVETENSKAP OCH MATEMATIK, TVM) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Riktlinjer för Examensarbete 15hp

Riktlinjer för Examensarbete 15hp INST. FÖR LABORATORIEMEDICIN Riktlinjer för Examensarbete 15hp Omfattar: - Generellt om kursen - Kursansvarigas roll - Studentens roll - Handledarens roll - Förberedelse - Genomförande - Halvtidskontroll

Läs mer

Manual för masteruppsatsskrivare

Manual för masteruppsatsskrivare Manual för masteruppsatsskrivare Råd och anvisningar vid uppsatsarbete inom masterprogrammet i ABM Kerstin Rydbeck Institutionen för ABM Version 4:1, elektroniskt publicerad hösten 2012. Handledningen

Läs mer

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 Råd och anvisningar för masterexamensarbeten och C-uppsatser vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Avdelningen för arkeologi Det finns tre

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

Akademiska uppsatsers uppbyggnad

Akademiska uppsatsers uppbyggnad UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Februari 2014 Mats Dahllöf mats.dahllof@lingfil.uu.se Akademiska uppsatsers uppbyggnad Detta är en elementär introduktion till genren akademisk

Läs mer

Lathund för projektarbetet

Lathund för projektarbetet Lathund för projektarbetet Bromma gymnasiums bibliotek Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om projektarbetet... 3 Grupp eller enskilt?... 4 Loggbok och handledning... 4 Projektprocessen... 5 1. Idéarbete...

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

Ärende p 34 Rektors beslutsmöten Plats för noteringar: Bilaga p 34 A Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-24 Bilaga p 34 A Sid 1 (2) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport HAGAGYMNASIET PROJEKTRAPPORT Vårterminen 2007 Att skriva en rapport Namn Klass Handledare 2 SAMMANDRAG Större arbeten, till exempel projektarbeten, inleds med ett kort sammandrag. Det är en självständig

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer