Hemtjänst på olika språk - Projektplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemtjänst på olika språk - Projektplan"

Transkript

1 Malmö stad Utveckling av metoder för ett kommunikativt arbetssätt i hemtjänst till personer med annat språk än svenska och med teckenspråk Hemtjänst på olika språk Projektplan Hemtjänst på olika språk - Projektplan Upprättat: Christina Moberg Margareta Hedlund Ewa Jakobsen Kerstin Stenberg Styrgruppen Behandlad i VOS-gruppen Centralt samverkad med de fackliga organisationerna FOSIE STADSDELS- FÖRVALTNING Eriksfältsgatan 28A, Box Malmö Tel Org.nr

2 Projektbeskrivning 2 (7) Projekt hemtjänst på olika språk enl. uppdrag - presentation och projektplanering Bakgrund Från de sk. Ylvapengarna beviljades Malmö stad 13.8 milj. för året 2006 för att utveckla ett antal projekt inom vård och omsorgsområdet. För samma syfte har nu beviljats 31,3 miljoner kronor för 2007 och regeringskansliet har aviserat att medel även kommer att beviljas för 2008 och Projekten som utvecklas med nämnda medel ska generellt vara riktade till de svårast sjuka genom personalförstärkningar, vara långsiktiga över minst tre år och vara kommunöver-gripande. Av stadskontorets ansökan om del av nämnda medel framgår: Diskussion har länge förts i kommunen om möjligheten att kunna erbjuda hemtjänst med anställda som behärskar olika språk. Det har av flera skäl varit svårt att organisera en sådan verksamhet. I stadsdelar med stor andel äldre invandrare har man ofta löst det genom att anställa två- eller flerspråkig personal så att äldre som inte kan kommunicera på svenska så ofta som möjligt möter någon man kan kommunicera med på sitt eget språk. Ibland har det inte varit möjligt att hitta några lösningar. Ansökan avser att skapa en hemtjänstgrupp med flerspråkig personal och som även inkluderar teckenspråkig vårdpersonal. Kunskapen om och intresset för kulturens betydelse för människors hälsa har ökat de senaste åren. Det finns numera starkt vetenskapligt stöd för att det finns samband mellan kultur-aktivitet och bättre hälsa. Genom att utveckla sociala innehållet kan kultur i vården sägas utgöra ett utmärkt komplement till den medicinska vården. Människan bör ses som en helhet, vars både kropp och själ måste stimuleras för att hon ska må bra. Att erbjuda hemtjänst med flerspråkig personal syftar till att minska vantrivsel och rädsla inför besök av hemtjänstpersonal genom att den enskilde möts av personal som kan dennes språk. Men också öka tryggheten för de som idag tackar nej till hemtjänst eller inte ens söker den hjälp och service de har rätt till p.g.a. bl.a. rädsla för det okända. Fosie SDF Vård och Omsorg har i ett kommungemensamt sammanträffande med bl.a. Vård och Omsorgscheferna fått i uppdrag att ta ansvar för projektplan avseende Hemtjänst med flerspråkig personal. Omkring en fjärdedel av Malmö stads befolkning har utländsk bakgrund och det är angeläget att arbeta för att kunna erbjuda hemtjänstens insatsmottagare att så långt möjligt kommunicera med den som lämnar insatsen på sitt hemspråk. Tänkbara metoder och tidsplanering för genomförande redovisas under del 1: Hemtjänst på eget språk (bilaga 1). Malmö stad har under flera år arbetat med att utveckla stöd till personer som kommunicerar på teckenspråk bl.a. i form av en enhet särskilt boende i Fosie SDF riktat till teckenspråkiga personer. Projektets uppdrag är att finna former för att erbjuda hemtjänst med teckenspråk. Tänkbara metoder och tidsplanering för genomförande redovisas under del 2: Hemtjänst med teckenspråk (bilaga 2). 1 Uppgifterna är hämtade från Stadskontorets handläggare i ärendet.

3 Projektbeskrivning 3 (7) Styrgrupp för projekt Hemtjänst på olika språk Som styrgrupp för hela projektet Hemtjänst på olika språk utgörs av VoO-chef Helen Hansson, Fosie SDF Enhetschef Eva Hall, Fosie SDF VoO-chef Christine Jonsson, Södra Innerstadens SDF VoO-chef Lena Gabrielsson, Rosengårds SDF VoO-chef Siv Jensen, Hyllie SDF Malmö högskola fakulteten för Hälsa och Samhälle; enhetschef Berdt Hjälm och Universitetsadjunkt Riita Nilsson Malmö Stads FoU-enhet, enhetschef Ewa Lundberg Malmö stads stadskontor; projektledare, INAR, chef Britta Ström Målgrupp Malmöbor som är hemtjänstmottagare och kommunicerar på ett annat hemspråk än svenska (projektdel 1) och Malmöbor som är hemtjänstmottagare som kommunicerar med teckenspråk som huvudsakligt språk (projektdel 2). Mål Projektets styrgrupp har formulerat målsättningen enligt följande: Att professionalisera/metodutveckla hemtjänstens insatser bl.a. genom att kommunicera med insatsmottagande äldre på deras eget språk och ha god kännedom om deras egen kultur. Det förutsätts ge hemtjänstbrukarna tillfredsställelse i vardagen och trygghet med att livet är hanterbart, vilket bidrar till en förhöjd livskvalitet. Att erbjuda en väl avpassad hemtjänst till äldre invandrare kan minimera behovet av att anställa anhörigvårdare. En organisation som erbjuder hemtjänst på brukarnas hemspråk bidrar därför till bättre möjlighet för insyn och kvalitetssäkring av de tjänster som kommunen erbjuder sina medborgare med behov av stöd för sin livsföring. Att erbjuda kommunikation på teckenspråk och bli bemött av personal som kan och förstår dövkulturen värnar den döve/dövblindes möjlighet för en skälig levnadsnivå. Metod Genomförande, tänkbara metoder och tidsplaner beskrivs i bilagor, för Del 1: Hemtjänst på eget språk 2 och för Del 2: Hemtjänst med teckenspråk 3 2 Bilaga 1 3 Bilaga 2

4 Projektbeskrivning 4 (7) Kostnader Se spec. bilaga 3 Projektgemensamt (15000) Hemtjänst på eget språk Hemtjänst med teckenspråk Totalt Vad är nyskapande eller utvecklande i projektet? Projektets mening är att så långt möjligt finna metoder för att erbjuda insatsmottagare i Malmö hemtjänst möjlighet till kommunikation på sitt eget språk. Syftet är att möta alla insatsmottagare i verksamheten med ett kommunikativt förhållningssätt i enlighet med socialtjänstlagens intentioner, även när behov av annan språklig och kulturell kunskap än svenska fordras eller när behovet är kommunikation på teckenspråk och med dövkultur. Utvärdering/uppföljning Under projekttiden (längst tom ) ska utvecklas arbetsmetoder för att så långt möjligt erbjuda Malmöbor som har insatser från hemtjänst möjlighet att kommunicera med personal på annat språk än svenska eller på teckenspråk. För att försäkra projektet ett evidensbaserat upplägg, genomförande samt utvärdering/upp-följning representeras Malmö Stads FoU-enhet i projektets referensgrupp samt kommer enheten att lämna stöd till projektet i samband med att uppföljning/utvärdering genomföres. Även Malmö Högskola, med representanter från fakulteten Hälsa och samhälle, kommer att medverka i referensgruppen och bl.a. lämna synpunkter på hur utvärdering/uppföljning lämpligen ska genomföras. Hur tas erfarenheterna från projektet tillvara efter projekttidens slut? Behovet av att kunna möta insatsmottagarna i hemtjänst med ett kommunikativt arbetssätt fordrar extra insatser i Malmö stad, vars befolkning utgörs av människor med rötter i 129 länder. 26% av Malmös befolkning om totalt personer är födda i utlandet. Detta faktum talar för att en stor del av medborgarna kommer att ha behov av att få kommunicera med hemtjänstens personal på ett anat språk än svenska även i framtiden. Malmö stad öppnade år 2004 det första särskilda boendet i Sydsverige som arbetar med teckenspråk och staden har kommit att utgöra något av ett centrum för personer som har teckenspråk och dövkulturförståelse i sin kommunikation med omvärlden. Detta har medfört en medvetenhet om behovet av att även kunna lämna hemtjänst på teckenspråk och med kunskap om dövkultur. Fosie SDF har för avsikt att i slutskedet av projektet, med i projektet funna kunskaper som grund, föreslå Malmö stad att besluta om en permanent organisation som kan erbjuda insatsmottagare möjlighet att kommunicera på det egna språket med hemtjänstens personal.

5 Projektbeskrivning 5 (7) Projektdel 1: Hemtjänst på eget språk Referensgrupp Till representation i referensgruppen inbjuds: Fackliga organisationer: Kommunal (1), Vårdförbundet (1), SKTF (1), SACO (1) Pensionärsorganisationerna: PRO (1), SPF (1), SKPF (1), Projektkansli En projektledare på halvtid har driftansvar för projektverksamheten i enlighet med styr-gruppens direktiv. En sektionschef arbetar som samordnare på halvtid i projektet. Medel avsätts för administrativt stöd samt ekonomi- och IT-stöd, vilket är beräknat på vardera deltid i projektet och i olika omfattning i olika faser av projekttiden (totalt 2,0 årsarbetare/år). Start-/och driftskostnader Medel för lokaler, inventarier, IT-kostnader, kontorsmaterial, studieresor och föreläsare är avsatt för 2007, 2008 och Förstudie Pågående förstudie under ledning av Malmö Stads FoU-enhet, som en av VoO:s 4 sektions-chefer arbetar med samt medel för tidsinsats mm vid utarbetande av projektbeskrivning beräknas ha gett extrakostnader under Projektstöd i form av specialistinsatser Medel för köp av kommunikations- och designprofession av bl.a. informations/förståelse-material beräknas till under vardera året 2007, 2008 och Medel för ev. behov av rekrytering och personalutbildning Av projektmedelsansökan framgår avser att skapa en hemtjänstgrupp med flerspråkig personal.. Mot den bakgrunden är projektbeskrivning och kostnadsberäkning grundad på att en ny hemtjänstgrupp ska bildas. Under utarbetandet av projektplanen har flera kontakter tagits med ledning och personal som har erfarenhet av att ge insatser hos brukare på deras eget språk i de olika stadsdelarna. Det framkommer olika uppfattningar om hur man borde tillgodose dessa medborgares behov och att det är möjligt att behoven skulle kunna tillgodoses på annat sätt än via en särskild hem-tjänstgrupp med flerspråkig personal. Den inventering av tillgång och behov som ska genom-föras i inledningsskedet väntas ge mer fullödig information om behov och tillgångar. Det är troligt att det för vissa språkgrupper av insatsmottagare helt saknas personal med den kombinerade omsorgs- och språkkompetens som är önskvärd enligt projektmålet. Det kan därför bli nödvändigt att rekrytera personer med den viss språklig kompetens för att erbjuda en relevant utbildning för arbete i hemtjänstverksamheten. Medel motsvarande sex årsarbetare med lämplig utbildning är avsatt för tiden längst för att kunna tillgodose behov i vissa språkområden. Genomförande April till Augusti 2007; enkätundersökning om behov av språkkunnig personal: Inventering av hemtjänstens insatsmottagare i Malmö stad genomföres för att ta reda i viken omfattning det finns hemtjänstmottagare som idag har behov av att få 4 Vård och Omsorg i Fosie

6 Projektbeskrivning 6 (7) insatsen tillgodosedd av personal med annat språk än svenska och vilka språkområden det i så fall gäller. April till Augusti 2007; enkätundersökning om redan anställd personal med relevant språkkunskap: Inventering företas i Malmö stad om i vad mån hemtjänstens befintliga personal har språk-kunskap som är behövlig inom verksamheten och vilka anställda som helt eller delvis kan arbeta med detta språk. April till December 2007; undersökning med vård- och omsorgsenheterna: Via enkät eller på annat sätt undersöks vilka behov stadsdelarnas vård- och omsorgsenheter upplever sig ha för att fullödigt kunna erbjuda de flesta av Malmö stads hemtjänstmottagare kommunikation omkring sin vardag med hemtjänstens personal och vilka lösningar som förslås. September 2007 till December 2008; djupintervjuer med brukare om hur de ser på behovet av språkkunnig personal: Intervjuer utarbetade i samråd med Malmö stads FoU-enhet genomföres via tolk med tio slumpmässigt utvalda hemtjänstmottagare som kommunicerar på ett annat språk än svenska. Målet för intervjuerna är att informera verksamheten om vilka förväntningar hemtjänstmot-tagare som kommunicerar på ett annat språk än svenska har på kommunikationen med hemtjänstens personal. September 2007 till längst December 2009; försöksverksamhet : En kommungemensam försöksverksamhet som har till uppgift att tillgodose hemtjänst-mottagare i Malmö möjlighet att mötas av personal som de kan kommunicera med, byggs upp. Målet är att utveckla ett arbetssätt som tillgodoser insatsmottagare i Malmö möjligheten att kunna byta information i vardagen med den personal som lämnar hemtjänstinsatser. Om genomförd inventering visar att det finns behov av en speciell hemtjänstgrupp med flerspråkig personal i Malmö startas sådan på försök. Arbetsgruppen ska vara bemannad med personal som har lämplig utbildning och kultur/ språkkunskap från de länder vars befolkning inte idag kan tillgodoses kravet på att kunna kommunicera med hemtjänstpersonalen på sitt eget hemspråk. Under försökstiden utvecklas idé om på vilket sätt hemtjänstgrupp med flerspråkig personal ska drivas och på vilket sätt denna efterfrågade personal kan knytas till arbetet i arbetsgruppen utan att förlora i anställningstrygghet och kollegietillhörighet. Metoder för hur samverkan med ordinarie hemtjänstgrupp i det geografiska området, där den enskilde bor, utvecklas. Detta pga. det är troligt att många insatsmottagare kommer att ha behov av insatser både från hemtjänstgrupp med flerspråkig personal och från den ordinarie, geografiska hemtjänstgruppen i bostads-området. Under försöket ska även utvecklas system för på vilket sätt internersättning mellan hemtjänstgrupp med flerspråkig personal och ordinarie, geografisk hemtjänstgrupp på området ska ske. Fortlöpande under projekttiden; undersöka hur andra kommuner tillgodoser behovet av hemtjänstmottagares möjlighet att kommunicera med hemtjänstpersonal: Undersökning genomföres av hur andra större kommuner med en befolkning som har behov av insatser tillgodoser sina hemtjänstmottagare behovet av att kommunicera sin vardag. Fortlöpande under projekttiden; utveckling av informations-/kommunikationsmaterial för hemtjänstens behov på olika språk: Informations-/kommunikationsunderlättande material utvecklas för att användas i hemtjänsten när kommunikationen behöver förstärkas för att nå språkförståelse mellan insatsmottagare och den som ska lämna hemtjänstinsatsen.

7 Projektbeskrivning 7 (7) Oktober till projektets slut, längst december 2009; utarbetas beslutsförslag om permanent organisation för att kunna erbjuda hemtjänstbrukare i Malmö möjlighet att kommunicera med sin hemtjänstpersonal: Utvärdering av försöksverksamhet och förslag om permanent organisation som ska gälla från avlämnas. Syftet är att för framtiden kunna tillgodose de insatsmottagare i hemtjänst som så önskar att få sin hemtjänst tillgodosedd med personal som kan deras språk.

8 Projektbeskrivning Del 1: Hemtjänst på eget språk bilaga 1 Projektdel 1: Hemtjänst på eget språk Referensgrupp Till representation i referensgruppen inbjuds: Fackliga organisationer: Kommunal (1), Vårdförbundet (1), SKTF (1), SACO (1) Pensionärsorganisationerna: PRO (1), SPF (1), SKPF (1), Projektkansli En projektledare på halvtid har driftansvar för projektverksamheten i enlighet med styr-gruppens direktiv. En sektionschef arbetar som samordnare på halvtid i projektet. Medel avsätts för administrativt stöd samt ekonomi- och IT-stöd, vilket är beräknat på vardera deltid i projektet och i olika omfattning i olika faser av projekttiden (totalt 2,0 årsarbetare/år). Start-/och driftskostnader Medel för lokaler, inventarier, IT-kostnader, kontorsmaterial, studieresor och föreläsare är avsatt för 2007, 2008 och Förstudie Pågående förstudie under ledning av Malmö Stads FoU-enhet, som en av VoO:s 1 sektions-chefer arbetar med samt medel för tidsinsats mm vid utarbetande av projektbeskrivning beräknas ha gett extrakostnader under Projektstöd i form av specialistinsatser Medel för köp av kommunikations- och designprofession av bl.a. informations/förståelse-material beräknas till under vardera året 2007, 2008 och Medel för ev. behov av rekrytering och personalutbildning Av projektmedelsansökan framgår avser att skapa en hemtjänstgrupp med flerspråkig personal.. Mot den bakgrunden är projektbeskrivning och kostnadsberäkning grundad på att en ny hemtjänstgrupp ska bildas. Under utarbetandet av projektplanen har flera kontakter tagits med ledning och personal som har erfarenhet av att ge insatser hos brukare på deras eget språk i de olika stadsdelarna. Det framkommer olika uppfattningar om hur man borde tillgodose dessa medborgares behov och att det är möjligt att behoven skulle kunna tillgodoses på annat sätt än via en särskild hem-tjänstgrupp med flerspråkig personal. Den inventering av tillgång och behov som ska genom-föras i inledningsskedet väntas ge mer fullödig information om behov och tillgångar. Det är troligt att det för vissa språkgrupper av insatsmottagare helt saknas personal med den kombinerade omsorgs- och språkkompetens som är önskvärd enligt projektmålet. Det kan därför bli nödvändigt att rekrytera personer med den viss språklig kompetens för att erbjuda en relevant utbildning för arbete i hemtjänstverksamheten. Medel motsvarande sex årsarbetare med lämplig utbildning är avsatt för tiden längst för att kunna tillgodose behov i vissa språkområden. Genomförande April till Augusti 2007; enkätundersökning om behov av språkkunnig personal: Inventering av hemtjänstens insatsmottagare i Malmö stad genomföres för att ta reda i viken omfattning det finns hemtjänstmottagare som idag har behov av att få insatsen tillgodosedd av personal med annat språk än svenska och vilka språkområden det i så fall gäller. April till Augusti 2007; enkätundersökning om redan anställd personal med relevant språkkunskap: 1 Vård och Omsorg i Fosie 1

9 Projektbeskrivning Del 1: Hemtjänst på eget språk bilaga 1 Inventering företas i Malmö stad om i vad mån hemtjänstens befintliga personal har språk-kunskap som är behövlig inom verksamheten och vilka anställda som helt eller delvis kan arbeta med detta språk. April till December 2007; undersökning med vård- och omsorgsenheterna: Via enkät eller på annat sätt undersöks vilka behov stadsdelarnas vård- och omsorgsenheter upplever sig ha för att fullödigt kunna erbjuda de flesta av Malmö stads hemtjänstmottagare kommunikation omkring sin vardag med hemtjänstens personal och vilka lösningar som förslås. September 2007 till December 2008; djupintervjuer med brukare om hur de ser på behovet av språkkunnig personal: Intervjuer utarbetade i samråd med Malmö stads FoU-enhet genomföres via tolk med tio slumpmässigt utvalda hemtjänstmottagare som kommunicerar på ett annat språk än svenska. Målet för intervjuerna är att informera verksamheten om vilka förväntningar hemtjänstmot-tagare som kommunicerar på ett annat språk än svenska har på kommunikationen med hemtjänstens personal. September 2007 till längst December 2009; försöksverksamhet : En kommungemensam försöksverksamhet som har till uppgift att tillgodose hemtjänst-mottagare i Malmö möjlighet att mötas av personal som de kan kommunicera med, byggs upp. Målet är att utveckla ett arbetssätt som tillgodoser insatsmottagare i Malmö möjligheten att kunna byta information i vardagen med den personal som lämnar hemtjänstinsatser. Om genomförd inventering visar att det finns behov av en speciell hemtjänstgrupp med flerspråkig personal i Malmö startas sådan på försök. Arbetsgruppen ska vara bemannad med personal som har lämplig utbildning och kultur/ språkkunskap från de länder vars befolkning inte idag kan tillgodoses kravet på att kunna kommunicera med hemtjänstpersonalen på sitt eget hemspråk. Under försökstiden utvecklas idé om på vilket sätt hemtjänstgrupp med flerspråkig personal ska drivas och på vilket sätt denna efterfrågade personal kan knytas till arbetet i arbetsgruppen utan att förlora i anställningstrygghet och kollegietillhörighet. Metoder för hur samverkan med ordinarie hemtjänstgrupp i det geografiska området, där den enskilde bor, utvecklas. Detta pga. det är troligt att många insatsmottagare kommer att ha behov av insatser både från hemtjänstgrupp med flerspråkig personal och från den ordinarie, geografiska hemtjänstgruppen i bostads-området. Under försöket ska även utvecklas system för på vilket sätt internersättning mellan hemtjänstgrupp med flerspråkig personal och ordinarie, geografisk hemtjänstgrupp på området ska ske. Fortlöpande under projekttiden; undersöka hur andra kommuner tillgodoser behovet av hemtjänstmottagares möjlighet att kommunicera med hemtjänstpersonal: Undersökning genomföres av hur andra större kommuner med en befolkning som har behov av insatser tillgodoser sina hemtjänstmottagare behovet av att kommunicera sin vardag. Fortlöpande under projekttiden; utveckling av informations-/kommunikationsmaterial för hemtjänstens behov på olika språk: Informations-/kommunikationsunderlättande material utvecklas för att användas i hemtjänsten när kommunikationen behöver förstärkas för att nå språkförståelse mellan insatsmottagare och den som ska lämna hemtjänstinsatsen. Oktober till projektets slut, längst december 2009; utarbetas beslutsförslag om permanent organisation för att kunna erbjuda hemtjänstbrukare i Malmö möjlighet att kommunicera med sin hemtjänstpersonal: Utvärdering av försöksverksamhet och förslag om permanent organisation som ska gälla från avlämnas. Syftet är att för framtiden kunna tillgodose de insatsmottagare i hemtjänst som så önskar att få sin hemtjänst tillgodosedd med personal som kan deras språk. 2

10 Projektbeskrivning Del 2: Hemtjänst med teckenspråk bilaga 2 Projektdel 2: Hemtjänst med teckenspråk Referensgrupp Föreningen för Sveriges Dövblinda (FSDB) Malmö Dövas förening Svenske Region Skåne, Habiliteringsteamet, hörsel- och dövverksamheten för vuxna Projektkansli En projektledare på deltid har driftansvar för projektverksamheten i enlighet med styr-gruppens direktiv. En sektionschef arbetar som samordnare på deltid i projektet. Medel avsätts för administrativt stöd samt ekonomi- och IT-stöd. Start-/och driftskostnader Medel avsätts för lokaler, inventarier, IT-kostnader, kontorsmaterial, studieresor och föreläsare är avsatt för 2007, 2008 och Förstudie Personer som har teckenspråk som sitt första språk är födda döva eller har blivit döva tidigt i livet. Det innebär att de aldrig hört tal och det första inlärda främmande språk är att läsa och skriva svenska. Dövhet är ett kommunikationshinder i den hörande världen och en stark kultur har vuxit fram inom dövgruppen pga. svårigheter med att ta del av den hörande kulturen. Många äldre döva/dövblinda känner varandra sedan sin uppväxttid och har en stark gemen-skap, men det finns även äldre döva/dövblinda som tar avstånd från dövgruppen och sitter isolerade i sina hem. För äldre döva/dövblinda som är i behov av hemtjänst kan det språkliga hindret bli ett stort problem. Risken finns att bli isolerad på grund av att de inte blir förstådda på sitt första språk och att hemtjänstpersonalen inte har kunskap om dövkulturen. Äldre döva/dövblinda har pga. sitt funktionshinder en rädsla och oro för att bli utnyttjade och lurade. Projektstöd i form av specialistinsatser; Äldrevägledare För att minska döva/dövblindas rädsla och oro och för att ge förutsättning för en skälig levnadsnivå krävs mycket information och stödjande verksamhet från välkända personer inom vård och omsorgsverksamheten. Erfarenheten visar att redan etablerade äldrevägledare inom Malmö stad kan fungerar som brobyggare mellan de äldre döva/dövblinda och myndigheterna. De kan delta när den äldre döva/dövblinda har kontakt med hemvårds-inspektör i samband med behovsbedömning eller vid uppföljningssamtal och de kan utgöra stöd för en icke teckenspråkig hemtjänst i kontakterna. Äldrevägledarna utgör också ett konkret stöd i situationer där tolk behöver användas, t.ex i samband med myndighetsutövning, läkarbesök etc.. Idag genomförs större delen av hemtjänstinsatserna med icke teckenspråkig personal. Att tillgodose döva/dövblinda insatser med personal de kan kommunicera med väntas innebära att en betydande kvalitetshöjning. Kvarboendeprincipen kan i högre grad än för närvarande praktiseras. Det ökar både livskvalité och livslängd hos målgruppen om man lyckas med att bygga upp tillit till hemtjänstens möjlighet att möta individernas behov. För att göra det möjligt är det angeläget att bibehålla och utveckla specialistinsatsen äldrevägledare som bro eftersom deras, för Malmö kommun, unika kompetens/kunnande och personkännedom har visat sig vara mycket värdefull i samhälles kommunikation med döva/dövblinda personer. Genomförande Fortlöpande under projekttiden; informationsarbete till beslutsfattare och allmänhet: Projektgruppen arbetar med generellt informationsarbete rörande målgruppen döva/ dövblindas speciella behov. Fortlöpande under projekttiden; uppbyggnad av samarbete med Region Skåne och andra kommuner: Samarbetet omkring habilitering och andra kontakter för att tillförsäkra döva/dövblinda individuellt avpassat stöd, byggs upp och utvecklas. 1

11 Projektbeskrivning Del 2: Hemtjänst med teckenspråk bilaga 2 Fortlöpande under projekttiden; intensifierad samhällsinformation till målgruppen: Informationsstrategier utvecklas för att nå målgruppen döva/dövblinda med relevant samhällsinformation. Exempel på detta kan vara att bygga upp kontaktnät med målgruppen via relevanta föreningar och andra intressegemenskaper. Fortlöpande under projekttiden; uppsökande och informerande verksamhet till den enskilde: Individuell uppsökande verksamhet utvecklas för att göra det möjligt nå enskilda döva/döv-blinda för informationsutbyte med samhällsföreträdare om den enskildes behov och samhällets möjligheter. Det har visat sig vara nödvändigt att äldrevägledare kan fungera som bro mellan enskild och myndighet. Fortlöpande under projekttiden; uppbyggnad av teckenspråkig hemtjänstgrupp: Successivt under hela projekttiden, efterhand som behov blir kända, byggs en teckenspråkig hemtjänstgrupp upp som en försöksverksamhet. Denna arbetsgrupp, som har sin utgångspunkt från Lindängelunds SÄBO-enhet för döva/dövblinda, har till uppgift att tillgodose döva/ dövblinda hemtjänstmottagares behov av insatser med ett kommunikativt arbetssätt. Målet är att Malmö stad vid projekttidens slut ska ha nått de döva/dövblinda personer som har behov av hemtjänst med erbjudande om hemtjänstinsatser med teckenspråkskompetens. Juni 2009 till projektets slut, längst december 2009; utarbetas förslag om permanent organisation för att kunna erbjuda hemtjänstbrukare vars vardagsspråk är teckenspråk möjlighet att kommunicera med sin hemtjänstpersonal: Utvärdering av försöksverksamhet och förslag om permanent organisation som ska gälla från alt avlämnas. Syftet är att för framtiden kunna tillgodose hemtjänst-mottagare som behöver det personal som är teckenspråkiga. 2

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Valfrihet i äldreomsorgen

Valfrihet i äldreomsorgen Valfrihet i äldreomsorgen en reform som söker sin form En utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2003:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD

Läs mer

"Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan

Styrning och ledning resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag "Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Liz Rehn, områdeschef, Sociala omsorgsförvaltningen Inger

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg

Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg (MP) (S) (V) Yrkande Kommunstyrelsen 2014-12-10 Ärende 2.2.13 Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg Vi välkomnar förstudien,

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport HSO Skåne 2005 Sidan 1 SAMMANFATTNING Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och

Läs mer

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE Nationell rapport från länsstyrelserna om skyddat boende med mera för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld Mars 2004 Länsstyrelsen i

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer