Hemtjänst på olika språk - Projektplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemtjänst på olika språk - Projektplan"

Transkript

1 Malmö stad Utveckling av metoder för ett kommunikativt arbetssätt i hemtjänst till personer med annat språk än svenska och med teckenspråk Hemtjänst på olika språk Projektplan Hemtjänst på olika språk - Projektplan Upprättat: Christina Moberg Margareta Hedlund Ewa Jakobsen Kerstin Stenberg Styrgruppen Behandlad i VOS-gruppen Centralt samverkad med de fackliga organisationerna FOSIE STADSDELS- FÖRVALTNING Eriksfältsgatan 28A, Box Malmö Tel Org.nr

2 Projektbeskrivning 2 (7) Projekt hemtjänst på olika språk enl. uppdrag - presentation och projektplanering Bakgrund Från de sk. Ylvapengarna beviljades Malmö stad 13.8 milj. för året 2006 för att utveckla ett antal projekt inom vård och omsorgsområdet. För samma syfte har nu beviljats 31,3 miljoner kronor för 2007 och regeringskansliet har aviserat att medel även kommer att beviljas för 2008 och Projekten som utvecklas med nämnda medel ska generellt vara riktade till de svårast sjuka genom personalförstärkningar, vara långsiktiga över minst tre år och vara kommunöver-gripande. Av stadskontorets ansökan om del av nämnda medel framgår: Diskussion har länge förts i kommunen om möjligheten att kunna erbjuda hemtjänst med anställda som behärskar olika språk. Det har av flera skäl varit svårt att organisera en sådan verksamhet. I stadsdelar med stor andel äldre invandrare har man ofta löst det genom att anställa två- eller flerspråkig personal så att äldre som inte kan kommunicera på svenska så ofta som möjligt möter någon man kan kommunicera med på sitt eget språk. Ibland har det inte varit möjligt att hitta några lösningar. Ansökan avser att skapa en hemtjänstgrupp med flerspråkig personal och som även inkluderar teckenspråkig vårdpersonal. Kunskapen om och intresset för kulturens betydelse för människors hälsa har ökat de senaste åren. Det finns numera starkt vetenskapligt stöd för att det finns samband mellan kultur-aktivitet och bättre hälsa. Genom att utveckla sociala innehållet kan kultur i vården sägas utgöra ett utmärkt komplement till den medicinska vården. Människan bör ses som en helhet, vars både kropp och själ måste stimuleras för att hon ska må bra. Att erbjuda hemtjänst med flerspråkig personal syftar till att minska vantrivsel och rädsla inför besök av hemtjänstpersonal genom att den enskilde möts av personal som kan dennes språk. Men också öka tryggheten för de som idag tackar nej till hemtjänst eller inte ens söker den hjälp och service de har rätt till p.g.a. bl.a. rädsla för det okända. Fosie SDF Vård och Omsorg har i ett kommungemensamt sammanträffande med bl.a. Vård och Omsorgscheferna fått i uppdrag att ta ansvar för projektplan avseende Hemtjänst med flerspråkig personal. Omkring en fjärdedel av Malmö stads befolkning har utländsk bakgrund och det är angeläget att arbeta för att kunna erbjuda hemtjänstens insatsmottagare att så långt möjligt kommunicera med den som lämnar insatsen på sitt hemspråk. Tänkbara metoder och tidsplanering för genomförande redovisas under del 1: Hemtjänst på eget språk (bilaga 1). Malmö stad har under flera år arbetat med att utveckla stöd till personer som kommunicerar på teckenspråk bl.a. i form av en enhet särskilt boende i Fosie SDF riktat till teckenspråkiga personer. Projektets uppdrag är att finna former för att erbjuda hemtjänst med teckenspråk. Tänkbara metoder och tidsplanering för genomförande redovisas under del 2: Hemtjänst med teckenspråk (bilaga 2). 1 Uppgifterna är hämtade från Stadskontorets handläggare i ärendet.

3 Projektbeskrivning 3 (7) Styrgrupp för projekt Hemtjänst på olika språk Som styrgrupp för hela projektet Hemtjänst på olika språk utgörs av VoO-chef Helen Hansson, Fosie SDF Enhetschef Eva Hall, Fosie SDF VoO-chef Christine Jonsson, Södra Innerstadens SDF VoO-chef Lena Gabrielsson, Rosengårds SDF VoO-chef Siv Jensen, Hyllie SDF Malmö högskola fakulteten för Hälsa och Samhälle; enhetschef Berdt Hjälm och Universitetsadjunkt Riita Nilsson Malmö Stads FoU-enhet, enhetschef Ewa Lundberg Malmö stads stadskontor; projektledare, INAR, chef Britta Ström Målgrupp Malmöbor som är hemtjänstmottagare och kommunicerar på ett annat hemspråk än svenska (projektdel 1) och Malmöbor som är hemtjänstmottagare som kommunicerar med teckenspråk som huvudsakligt språk (projektdel 2). Mål Projektets styrgrupp har formulerat målsättningen enligt följande: Att professionalisera/metodutveckla hemtjänstens insatser bl.a. genom att kommunicera med insatsmottagande äldre på deras eget språk och ha god kännedom om deras egen kultur. Det förutsätts ge hemtjänstbrukarna tillfredsställelse i vardagen och trygghet med att livet är hanterbart, vilket bidrar till en förhöjd livskvalitet. Att erbjuda en väl avpassad hemtjänst till äldre invandrare kan minimera behovet av att anställa anhörigvårdare. En organisation som erbjuder hemtjänst på brukarnas hemspråk bidrar därför till bättre möjlighet för insyn och kvalitetssäkring av de tjänster som kommunen erbjuder sina medborgare med behov av stöd för sin livsföring. Att erbjuda kommunikation på teckenspråk och bli bemött av personal som kan och förstår dövkulturen värnar den döve/dövblindes möjlighet för en skälig levnadsnivå. Metod Genomförande, tänkbara metoder och tidsplaner beskrivs i bilagor, för Del 1: Hemtjänst på eget språk 2 och för Del 2: Hemtjänst med teckenspråk 3 2 Bilaga 1 3 Bilaga 2

4 Projektbeskrivning 4 (7) Kostnader Se spec. bilaga 3 Projektgemensamt (15000) Hemtjänst på eget språk Hemtjänst med teckenspråk Totalt Vad är nyskapande eller utvecklande i projektet? Projektets mening är att så långt möjligt finna metoder för att erbjuda insatsmottagare i Malmö hemtjänst möjlighet till kommunikation på sitt eget språk. Syftet är att möta alla insatsmottagare i verksamheten med ett kommunikativt förhållningssätt i enlighet med socialtjänstlagens intentioner, även när behov av annan språklig och kulturell kunskap än svenska fordras eller när behovet är kommunikation på teckenspråk och med dövkultur. Utvärdering/uppföljning Under projekttiden (längst tom ) ska utvecklas arbetsmetoder för att så långt möjligt erbjuda Malmöbor som har insatser från hemtjänst möjlighet att kommunicera med personal på annat språk än svenska eller på teckenspråk. För att försäkra projektet ett evidensbaserat upplägg, genomförande samt utvärdering/upp-följning representeras Malmö Stads FoU-enhet i projektets referensgrupp samt kommer enheten att lämna stöd till projektet i samband med att uppföljning/utvärdering genomföres. Även Malmö Högskola, med representanter från fakulteten Hälsa och samhälle, kommer att medverka i referensgruppen och bl.a. lämna synpunkter på hur utvärdering/uppföljning lämpligen ska genomföras. Hur tas erfarenheterna från projektet tillvara efter projekttidens slut? Behovet av att kunna möta insatsmottagarna i hemtjänst med ett kommunikativt arbetssätt fordrar extra insatser i Malmö stad, vars befolkning utgörs av människor med rötter i 129 länder. 26% av Malmös befolkning om totalt personer är födda i utlandet. Detta faktum talar för att en stor del av medborgarna kommer att ha behov av att få kommunicera med hemtjänstens personal på ett anat språk än svenska även i framtiden. Malmö stad öppnade år 2004 det första särskilda boendet i Sydsverige som arbetar med teckenspråk och staden har kommit att utgöra något av ett centrum för personer som har teckenspråk och dövkulturförståelse i sin kommunikation med omvärlden. Detta har medfört en medvetenhet om behovet av att även kunna lämna hemtjänst på teckenspråk och med kunskap om dövkultur. Fosie SDF har för avsikt att i slutskedet av projektet, med i projektet funna kunskaper som grund, föreslå Malmö stad att besluta om en permanent organisation som kan erbjuda insatsmottagare möjlighet att kommunicera på det egna språket med hemtjänstens personal.

5 Projektbeskrivning 5 (7) Projektdel 1: Hemtjänst på eget språk Referensgrupp Till representation i referensgruppen inbjuds: Fackliga organisationer: Kommunal (1), Vårdförbundet (1), SKTF (1), SACO (1) Pensionärsorganisationerna: PRO (1), SPF (1), SKPF (1), Projektkansli En projektledare på halvtid har driftansvar för projektverksamheten i enlighet med styr-gruppens direktiv. En sektionschef arbetar som samordnare på halvtid i projektet. Medel avsätts för administrativt stöd samt ekonomi- och IT-stöd, vilket är beräknat på vardera deltid i projektet och i olika omfattning i olika faser av projekttiden (totalt 2,0 årsarbetare/år). Start-/och driftskostnader Medel för lokaler, inventarier, IT-kostnader, kontorsmaterial, studieresor och föreläsare är avsatt för 2007, 2008 och Förstudie Pågående förstudie under ledning av Malmö Stads FoU-enhet, som en av VoO:s 4 sektions-chefer arbetar med samt medel för tidsinsats mm vid utarbetande av projektbeskrivning beräknas ha gett extrakostnader under Projektstöd i form av specialistinsatser Medel för köp av kommunikations- och designprofession av bl.a. informations/förståelse-material beräknas till under vardera året 2007, 2008 och Medel för ev. behov av rekrytering och personalutbildning Av projektmedelsansökan framgår avser att skapa en hemtjänstgrupp med flerspråkig personal.. Mot den bakgrunden är projektbeskrivning och kostnadsberäkning grundad på att en ny hemtjänstgrupp ska bildas. Under utarbetandet av projektplanen har flera kontakter tagits med ledning och personal som har erfarenhet av att ge insatser hos brukare på deras eget språk i de olika stadsdelarna. Det framkommer olika uppfattningar om hur man borde tillgodose dessa medborgares behov och att det är möjligt att behoven skulle kunna tillgodoses på annat sätt än via en särskild hem-tjänstgrupp med flerspråkig personal. Den inventering av tillgång och behov som ska genom-föras i inledningsskedet väntas ge mer fullödig information om behov och tillgångar. Det är troligt att det för vissa språkgrupper av insatsmottagare helt saknas personal med den kombinerade omsorgs- och språkkompetens som är önskvärd enligt projektmålet. Det kan därför bli nödvändigt att rekrytera personer med den viss språklig kompetens för att erbjuda en relevant utbildning för arbete i hemtjänstverksamheten. Medel motsvarande sex årsarbetare med lämplig utbildning är avsatt för tiden längst för att kunna tillgodose behov i vissa språkområden. Genomförande April till Augusti 2007; enkätundersökning om behov av språkkunnig personal: Inventering av hemtjänstens insatsmottagare i Malmö stad genomföres för att ta reda i viken omfattning det finns hemtjänstmottagare som idag har behov av att få 4 Vård och Omsorg i Fosie

6 Projektbeskrivning 6 (7) insatsen tillgodosedd av personal med annat språk än svenska och vilka språkområden det i så fall gäller. April till Augusti 2007; enkätundersökning om redan anställd personal med relevant språkkunskap: Inventering företas i Malmö stad om i vad mån hemtjänstens befintliga personal har språk-kunskap som är behövlig inom verksamheten och vilka anställda som helt eller delvis kan arbeta med detta språk. April till December 2007; undersökning med vård- och omsorgsenheterna: Via enkät eller på annat sätt undersöks vilka behov stadsdelarnas vård- och omsorgsenheter upplever sig ha för att fullödigt kunna erbjuda de flesta av Malmö stads hemtjänstmottagare kommunikation omkring sin vardag med hemtjänstens personal och vilka lösningar som förslås. September 2007 till December 2008; djupintervjuer med brukare om hur de ser på behovet av språkkunnig personal: Intervjuer utarbetade i samråd med Malmö stads FoU-enhet genomföres via tolk med tio slumpmässigt utvalda hemtjänstmottagare som kommunicerar på ett annat språk än svenska. Målet för intervjuerna är att informera verksamheten om vilka förväntningar hemtjänstmot-tagare som kommunicerar på ett annat språk än svenska har på kommunikationen med hemtjänstens personal. September 2007 till längst December 2009; försöksverksamhet : En kommungemensam försöksverksamhet som har till uppgift att tillgodose hemtjänst-mottagare i Malmö möjlighet att mötas av personal som de kan kommunicera med, byggs upp. Målet är att utveckla ett arbetssätt som tillgodoser insatsmottagare i Malmö möjligheten att kunna byta information i vardagen med den personal som lämnar hemtjänstinsatser. Om genomförd inventering visar att det finns behov av en speciell hemtjänstgrupp med flerspråkig personal i Malmö startas sådan på försök. Arbetsgruppen ska vara bemannad med personal som har lämplig utbildning och kultur/ språkkunskap från de länder vars befolkning inte idag kan tillgodoses kravet på att kunna kommunicera med hemtjänstpersonalen på sitt eget hemspråk. Under försökstiden utvecklas idé om på vilket sätt hemtjänstgrupp med flerspråkig personal ska drivas och på vilket sätt denna efterfrågade personal kan knytas till arbetet i arbetsgruppen utan att förlora i anställningstrygghet och kollegietillhörighet. Metoder för hur samverkan med ordinarie hemtjänstgrupp i det geografiska området, där den enskilde bor, utvecklas. Detta pga. det är troligt att många insatsmottagare kommer att ha behov av insatser både från hemtjänstgrupp med flerspråkig personal och från den ordinarie, geografiska hemtjänstgruppen i bostads-området. Under försöket ska även utvecklas system för på vilket sätt internersättning mellan hemtjänstgrupp med flerspråkig personal och ordinarie, geografisk hemtjänstgrupp på området ska ske. Fortlöpande under projekttiden; undersöka hur andra kommuner tillgodoser behovet av hemtjänstmottagares möjlighet att kommunicera med hemtjänstpersonal: Undersökning genomföres av hur andra större kommuner med en befolkning som har behov av insatser tillgodoser sina hemtjänstmottagare behovet av att kommunicera sin vardag. Fortlöpande under projekttiden; utveckling av informations-/kommunikationsmaterial för hemtjänstens behov på olika språk: Informations-/kommunikationsunderlättande material utvecklas för att användas i hemtjänsten när kommunikationen behöver förstärkas för att nå språkförståelse mellan insatsmottagare och den som ska lämna hemtjänstinsatsen.

7 Projektbeskrivning 7 (7) Oktober till projektets slut, längst december 2009; utarbetas beslutsförslag om permanent organisation för att kunna erbjuda hemtjänstbrukare i Malmö möjlighet att kommunicera med sin hemtjänstpersonal: Utvärdering av försöksverksamhet och förslag om permanent organisation som ska gälla från avlämnas. Syftet är att för framtiden kunna tillgodose de insatsmottagare i hemtjänst som så önskar att få sin hemtjänst tillgodosedd med personal som kan deras språk.

8 Projektbeskrivning Del 1: Hemtjänst på eget språk bilaga 1 Projektdel 1: Hemtjänst på eget språk Referensgrupp Till representation i referensgruppen inbjuds: Fackliga organisationer: Kommunal (1), Vårdförbundet (1), SKTF (1), SACO (1) Pensionärsorganisationerna: PRO (1), SPF (1), SKPF (1), Projektkansli En projektledare på halvtid har driftansvar för projektverksamheten i enlighet med styr-gruppens direktiv. En sektionschef arbetar som samordnare på halvtid i projektet. Medel avsätts för administrativt stöd samt ekonomi- och IT-stöd, vilket är beräknat på vardera deltid i projektet och i olika omfattning i olika faser av projekttiden (totalt 2,0 årsarbetare/år). Start-/och driftskostnader Medel för lokaler, inventarier, IT-kostnader, kontorsmaterial, studieresor och föreläsare är avsatt för 2007, 2008 och Förstudie Pågående förstudie under ledning av Malmö Stads FoU-enhet, som en av VoO:s 1 sektions-chefer arbetar med samt medel för tidsinsats mm vid utarbetande av projektbeskrivning beräknas ha gett extrakostnader under Projektstöd i form av specialistinsatser Medel för köp av kommunikations- och designprofession av bl.a. informations/förståelse-material beräknas till under vardera året 2007, 2008 och Medel för ev. behov av rekrytering och personalutbildning Av projektmedelsansökan framgår avser att skapa en hemtjänstgrupp med flerspråkig personal.. Mot den bakgrunden är projektbeskrivning och kostnadsberäkning grundad på att en ny hemtjänstgrupp ska bildas. Under utarbetandet av projektplanen har flera kontakter tagits med ledning och personal som har erfarenhet av att ge insatser hos brukare på deras eget språk i de olika stadsdelarna. Det framkommer olika uppfattningar om hur man borde tillgodose dessa medborgares behov och att det är möjligt att behoven skulle kunna tillgodoses på annat sätt än via en särskild hem-tjänstgrupp med flerspråkig personal. Den inventering av tillgång och behov som ska genom-föras i inledningsskedet väntas ge mer fullödig information om behov och tillgångar. Det är troligt att det för vissa språkgrupper av insatsmottagare helt saknas personal med den kombinerade omsorgs- och språkkompetens som är önskvärd enligt projektmålet. Det kan därför bli nödvändigt att rekrytera personer med den viss språklig kompetens för att erbjuda en relevant utbildning för arbete i hemtjänstverksamheten. Medel motsvarande sex årsarbetare med lämplig utbildning är avsatt för tiden längst för att kunna tillgodose behov i vissa språkområden. Genomförande April till Augusti 2007; enkätundersökning om behov av språkkunnig personal: Inventering av hemtjänstens insatsmottagare i Malmö stad genomföres för att ta reda i viken omfattning det finns hemtjänstmottagare som idag har behov av att få insatsen tillgodosedd av personal med annat språk än svenska och vilka språkområden det i så fall gäller. April till Augusti 2007; enkätundersökning om redan anställd personal med relevant språkkunskap: 1 Vård och Omsorg i Fosie 1

9 Projektbeskrivning Del 1: Hemtjänst på eget språk bilaga 1 Inventering företas i Malmö stad om i vad mån hemtjänstens befintliga personal har språk-kunskap som är behövlig inom verksamheten och vilka anställda som helt eller delvis kan arbeta med detta språk. April till December 2007; undersökning med vård- och omsorgsenheterna: Via enkät eller på annat sätt undersöks vilka behov stadsdelarnas vård- och omsorgsenheter upplever sig ha för att fullödigt kunna erbjuda de flesta av Malmö stads hemtjänstmottagare kommunikation omkring sin vardag med hemtjänstens personal och vilka lösningar som förslås. September 2007 till December 2008; djupintervjuer med brukare om hur de ser på behovet av språkkunnig personal: Intervjuer utarbetade i samråd med Malmö stads FoU-enhet genomföres via tolk med tio slumpmässigt utvalda hemtjänstmottagare som kommunicerar på ett annat språk än svenska. Målet för intervjuerna är att informera verksamheten om vilka förväntningar hemtjänstmot-tagare som kommunicerar på ett annat språk än svenska har på kommunikationen med hemtjänstens personal. September 2007 till längst December 2009; försöksverksamhet : En kommungemensam försöksverksamhet som har till uppgift att tillgodose hemtjänst-mottagare i Malmö möjlighet att mötas av personal som de kan kommunicera med, byggs upp. Målet är att utveckla ett arbetssätt som tillgodoser insatsmottagare i Malmö möjligheten att kunna byta information i vardagen med den personal som lämnar hemtjänstinsatser. Om genomförd inventering visar att det finns behov av en speciell hemtjänstgrupp med flerspråkig personal i Malmö startas sådan på försök. Arbetsgruppen ska vara bemannad med personal som har lämplig utbildning och kultur/ språkkunskap från de länder vars befolkning inte idag kan tillgodoses kravet på att kunna kommunicera med hemtjänstpersonalen på sitt eget hemspråk. Under försökstiden utvecklas idé om på vilket sätt hemtjänstgrupp med flerspråkig personal ska drivas och på vilket sätt denna efterfrågade personal kan knytas till arbetet i arbetsgruppen utan att förlora i anställningstrygghet och kollegietillhörighet. Metoder för hur samverkan med ordinarie hemtjänstgrupp i det geografiska området, där den enskilde bor, utvecklas. Detta pga. det är troligt att många insatsmottagare kommer att ha behov av insatser både från hemtjänstgrupp med flerspråkig personal och från den ordinarie, geografiska hemtjänstgruppen i bostads-området. Under försöket ska även utvecklas system för på vilket sätt internersättning mellan hemtjänstgrupp med flerspråkig personal och ordinarie, geografisk hemtjänstgrupp på området ska ske. Fortlöpande under projekttiden; undersöka hur andra kommuner tillgodoser behovet av hemtjänstmottagares möjlighet att kommunicera med hemtjänstpersonal: Undersökning genomföres av hur andra större kommuner med en befolkning som har behov av insatser tillgodoser sina hemtjänstmottagare behovet av att kommunicera sin vardag. Fortlöpande under projekttiden; utveckling av informations-/kommunikationsmaterial för hemtjänstens behov på olika språk: Informations-/kommunikationsunderlättande material utvecklas för att användas i hemtjänsten när kommunikationen behöver förstärkas för att nå språkförståelse mellan insatsmottagare och den som ska lämna hemtjänstinsatsen. Oktober till projektets slut, längst december 2009; utarbetas beslutsförslag om permanent organisation för att kunna erbjuda hemtjänstbrukare i Malmö möjlighet att kommunicera med sin hemtjänstpersonal: Utvärdering av försöksverksamhet och förslag om permanent organisation som ska gälla från avlämnas. Syftet är att för framtiden kunna tillgodose de insatsmottagare i hemtjänst som så önskar att få sin hemtjänst tillgodosedd med personal som kan deras språk. 2

10 Projektbeskrivning Del 2: Hemtjänst med teckenspråk bilaga 2 Projektdel 2: Hemtjänst med teckenspråk Referensgrupp Föreningen för Sveriges Dövblinda (FSDB) Malmö Dövas förening Svenske Region Skåne, Habiliteringsteamet, hörsel- och dövverksamheten för vuxna Projektkansli En projektledare på deltid har driftansvar för projektverksamheten i enlighet med styr-gruppens direktiv. En sektionschef arbetar som samordnare på deltid i projektet. Medel avsätts för administrativt stöd samt ekonomi- och IT-stöd. Start-/och driftskostnader Medel avsätts för lokaler, inventarier, IT-kostnader, kontorsmaterial, studieresor och föreläsare är avsatt för 2007, 2008 och Förstudie Personer som har teckenspråk som sitt första språk är födda döva eller har blivit döva tidigt i livet. Det innebär att de aldrig hört tal och det första inlärda främmande språk är att läsa och skriva svenska. Dövhet är ett kommunikationshinder i den hörande världen och en stark kultur har vuxit fram inom dövgruppen pga. svårigheter med att ta del av den hörande kulturen. Många äldre döva/dövblinda känner varandra sedan sin uppväxttid och har en stark gemen-skap, men det finns även äldre döva/dövblinda som tar avstånd från dövgruppen och sitter isolerade i sina hem. För äldre döva/dövblinda som är i behov av hemtjänst kan det språkliga hindret bli ett stort problem. Risken finns att bli isolerad på grund av att de inte blir förstådda på sitt första språk och att hemtjänstpersonalen inte har kunskap om dövkulturen. Äldre döva/dövblinda har pga. sitt funktionshinder en rädsla och oro för att bli utnyttjade och lurade. Projektstöd i form av specialistinsatser; Äldrevägledare För att minska döva/dövblindas rädsla och oro och för att ge förutsättning för en skälig levnadsnivå krävs mycket information och stödjande verksamhet från välkända personer inom vård och omsorgsverksamheten. Erfarenheten visar att redan etablerade äldrevägledare inom Malmö stad kan fungerar som brobyggare mellan de äldre döva/dövblinda och myndigheterna. De kan delta när den äldre döva/dövblinda har kontakt med hemvårds-inspektör i samband med behovsbedömning eller vid uppföljningssamtal och de kan utgöra stöd för en icke teckenspråkig hemtjänst i kontakterna. Äldrevägledarna utgör också ett konkret stöd i situationer där tolk behöver användas, t.ex i samband med myndighetsutövning, läkarbesök etc.. Idag genomförs större delen av hemtjänstinsatserna med icke teckenspråkig personal. Att tillgodose döva/dövblinda insatser med personal de kan kommunicera med väntas innebära att en betydande kvalitetshöjning. Kvarboendeprincipen kan i högre grad än för närvarande praktiseras. Det ökar både livskvalité och livslängd hos målgruppen om man lyckas med att bygga upp tillit till hemtjänstens möjlighet att möta individernas behov. För att göra det möjligt är det angeläget att bibehålla och utveckla specialistinsatsen äldrevägledare som bro eftersom deras, för Malmö kommun, unika kompetens/kunnande och personkännedom har visat sig vara mycket värdefull i samhälles kommunikation med döva/dövblinda personer. Genomförande Fortlöpande under projekttiden; informationsarbete till beslutsfattare och allmänhet: Projektgruppen arbetar med generellt informationsarbete rörande målgruppen döva/ dövblindas speciella behov. Fortlöpande under projekttiden; uppbyggnad av samarbete med Region Skåne och andra kommuner: Samarbetet omkring habilitering och andra kontakter för att tillförsäkra döva/dövblinda individuellt avpassat stöd, byggs upp och utvecklas. 1

11 Projektbeskrivning Del 2: Hemtjänst med teckenspråk bilaga 2 Fortlöpande under projekttiden; intensifierad samhällsinformation till målgruppen: Informationsstrategier utvecklas för att nå målgruppen döva/dövblinda med relevant samhällsinformation. Exempel på detta kan vara att bygga upp kontaktnät med målgruppen via relevanta föreningar och andra intressegemenskaper. Fortlöpande under projekttiden; uppsökande och informerande verksamhet till den enskilde: Individuell uppsökande verksamhet utvecklas för att göra det möjligt nå enskilda döva/döv-blinda för informationsutbyte med samhällsföreträdare om den enskildes behov och samhällets möjligheter. Det har visat sig vara nödvändigt att äldrevägledare kan fungera som bro mellan enskild och myndighet. Fortlöpande under projekttiden; uppbyggnad av teckenspråkig hemtjänstgrupp: Successivt under hela projekttiden, efterhand som behov blir kända, byggs en teckenspråkig hemtjänstgrupp upp som en försöksverksamhet. Denna arbetsgrupp, som har sin utgångspunkt från Lindängelunds SÄBO-enhet för döva/dövblinda, har till uppgift att tillgodose döva/ dövblinda hemtjänstmottagares behov av insatser med ett kommunikativt arbetssätt. Målet är att Malmö stad vid projekttidens slut ska ha nått de döva/dövblinda personer som har behov av hemtjänst med erbjudande om hemtjänstinsatser med teckenspråkskompetens. Juni 2009 till projektets slut, längst december 2009; utarbetas förslag om permanent organisation för att kunna erbjuda hemtjänstbrukare vars vardagsspråk är teckenspråk möjlighet att kommunicera med sin hemtjänstpersonal: Utvärdering av försöksverksamhet och förslag om permanent organisation som ska gälla från alt avlämnas. Syftet är att för framtiden kunna tillgodose hemtjänst-mottagare som behöver det personal som är teckenspråkiga. 2

Tecken. för livskvalitet projektet äldrevägledare för teckenspråkiga

Tecken. för livskvalitet projektet äldrevägledare för teckenspråkiga Tecken för livskvalitet projektet äldrevägledare för teckenspråkiga Att bli gammal och vara teckenspråkig Vi är alla olika, och våra behov varierar. Varje människa har sin högst personliga uppfattning

Läs mer

Förstärkt rehabilitering. Projektplan. Upprättad

Förstärkt rehabilitering. Projektplan. Upprättad Förstärkt rehabilitering Upprättad stärkt rehabilitering20071126.doc Ansvarig: Krister Nerman Förvaltning: Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning Enhet: Vård och omsorg för Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Medelsansökan till Allmänna Arvsfonden om projektstöd

Medelsansökan till Allmänna Arvsfonden om projektstöd Medelsansökan till Allmänna Arvsfonden om projektstöd Sökande organisation: Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Org.nr:212 000-0142 Tel: 508 20 000 Fax 508 20 546 Länsbokstav: AB Adress: Box 81,

Läs mer

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projektansökan Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Skåne (HSO Skåne) söker medel för rubricerade projekt, för att i samverkan med Rädda Barnen

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Öppen träffpunkt

Äldreomsorgskontoret Öppen träffpunkt Äldreomsorgskontoret Öppen träffpunkt för demenssjuka och närstående PROJEKTPLAN Öppen träffpunkt för demenssjuka och närstående Bakgrund Den demografiska utvecklingen leder till att en ökande andel av

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser

Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Hannele Hassinen, projektledare SLUTRAPPORT 1 (8) Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser Slutrapport Stimulansmedelprojekt

Läs mer

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet FÖRSTUDIE Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17 RAPPhemtjänst2_kvalitet-kontinuitet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Äldrepedagog på särskilt boende i Fosie SDF. Projektplan

Äldrepedagog på särskilt boende i Fosie SDF. Projektplan projektplan i grafisk mall 2009 091003 Äldrepedagog på särskilt boende i Fosie SDF Projektplan Datum: 2009-02-09 Ansvarig: Ewa Jakobsen Förvaltning: Fosie stadsdelsförvaltning Enhet: Vård och Omsorg Innehållsförteckning

Läs mer

Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl.

Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl. Malmö stad Centrum stadsdelsförvaltning 2007-04-25 Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl. Ronny Gullberg Vård och omsorgschef, Centrum stadsdelsförvaltning

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 C:a 29 000 anställda Stor andel saknar grundutbildning Omsorgen i Stockholms län Majoriteten av de anställda har annat modersmål

Läs mer

Ökad utevistelse på vårdboende i Malmö stad Projektplan

Ökad utevistelse på vårdboende i Malmö stad Projektplan Ökad utevistelse på vårdboende i Malmö stad Projektplan Upprättad projektplan utevistelse malmö stad Ansvarig: Nadja Lindvall Förvaltning: Vård och omsorg, Malmö stad Enhet: Vårdboende Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn 508 04 560 Dnr - - 2005 Sammanträde 29 november 2005 Tjänsteutlåtande 11 november 2005 1 ( ) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Målsättning med föreläsningen Beskriva vårt arbete i Växjö

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA.

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FUNKTIONSHINDRADES FRITID EN YRKESROLL I KOMMUNEN 2 De tjänstemän i kommunerna som arbetar med att samordna kultur-, fritid- och rekreationsfrågor för personer med

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Namn på Projektet Nytänk Bakgrund Kramfors Kommun har åtagit sig att ta emot ca 60 kvotflyktingar/år. Fr.o.m. deras ankomst till Kramfors startar processen

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BESTÄLLARAVDELNING ÄLDREOMSORG SID 1 (6) 2007-04-23 SDN 2007-05-14 Handläggare: Eva Lindström Telefon: 508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd Uppdraget som biståndshandläggare

Läs mer

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun Projektplan Strängnäs 150702 Projektnamn RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Projektägare LSG Individ- och familjeomsorgen Datum 150702 Bakgrund Målgruppen för detta projekt är de klienter som söker ekonomiskt

Läs mer

Måndagen den 13 juni 2011 klockan 10:00 12:00

Måndagen den 13 juni 2011 klockan 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Måndagen den 13 juni 2011 klockan 10:00 12:00 Beslutade Övriga deltagande Åke Bertils (s) ordförande Allan Sundvik, PRO

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Hemtjänst till äldre invandrare, problem och möjligheter 2007:16

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Hemtjänst till äldre invandrare, problem och möjligheter 2007:16 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Hemtjänst till äldre invandrare, problem och möjligheter 2007:16 1 Hemtjänst till äldre invandrare, problem och möjligheter Utgiven av: Ansvarig enhet: Författare: Omslagsbild

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

Stadskontoret. Till vård- och omsorgsberedningen

Stadskontoret. Till vård- och omsorgsberedningen Handläggare Lisa Gunnefur Stadskontoret Till vård- och omsorgsberedningen Tjänsteutlåtande 2011-06-15 Ärende: KS-VOO-2010-00917 Slutrapport Helhetssyn i hemtjänsten Initierare: Stadskontoret Bakgrund En

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt Om ämnet Modersmål Ämnesplanen utgår från att kunskaper i och om det egna modersmålet är avgörande för lärande och intellektuell utveckling. EU betonar vikten av modersmål som en av sina åtta nyckelkompetenser.

Läs mer

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014

Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 Arbete mot cannabis i Hägersten- Liljeholmen Projektplan Februari 2014 stockholm.se Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Projektplan 2 (8) Projekt: Arbete mot cannabis i Hägersten-Liljeholmen Författare:

Läs mer

Uppdragsspecifikation

Uppdragsspecifikation Uppdragsspecifikation 2014-03-28 NP-center Omfattar stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller problematik enligt: - Socialtjänstlagen (SoL) - Lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Matlag för äldre med hemtjänst och för hemtjänstpersonal

Matlag för äldre med hemtjänst och för hemtjänstpersonal Matlag för äldre med hemtjänst och för hemtjänstpersonal Upprättad av: Maria Månsson, Leg. Dietist Datum: 2007-07-30 Version: 2.0 Reviderad av: Louise Follin, Leg. Dietist 2007-10-09 slutversion Förvaltning:

Läs mer

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008)

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 25/2008 Monika Hammertjärn 2008-04-09 704-5300-2008 0155-26 41 18 Datum Dnr 1(5) Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Piteå 2012-08-14 Till Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Bakgrund Organisation Piteå kommuns socialtjänst är organisatoriskt uppdelad

Läs mer

Nyhetsbrev Trygghetsteam

Nyhetsbrev Trygghetsteam Nyhetsbrev Trygghetsteam Utfärdad av: Marie-Louise Pilemalm, Sida 1 av 5 Innehållsförteckning 1 Start av Trygghetsteam... 3 2 Vilka ingår i Trygghetsteamet... 3 3 Bakgrund varför Trygghetsteam... 3 4 Målgrupp...

Läs mer

Riktlinjer Anslaget till integration och delaktighet

Riktlinjer Anslaget till integration och delaktighet Riktlinjer Anslaget till integration och delaktighet Beslutat av kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-10 Har du frågor kontakta Siv Hederos Integrationssamordnare Telefon 036-10 53 55 E-post siv.hederos@jonkoping.se

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Vårdsamordning tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Vårdsamordning tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Region Jönköpings län Jönköpings läns kommuner i samverkan Ärendenr: RJL 2016/784 tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Bakgrund I slutet av 2015 presenterades betänkandet Trygg och effektiv

Läs mer

Slutrapport för Matlaget 2007-2009

Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Sociala Resursförvaltningen Matlag för äldre Olika kulturers mat Mat för gubbar och tanter Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 20090824 1.0 Louise

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Projektbeskrivning. Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn.

Projektbeskrivning. Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn. Dnr 1.7-42/2014 Sida 1 (8) 2014-02-04 Arvsfondsdelegationens kansli Box 2218 103 15 Stockholm Projektbeskrivning Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn. Sammanfattning

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson Tfn 0155-26 40 27 Vård- och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning BESLUT Länsstyrelsen avslutar ärendet

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Ramkursplan i teckenspråk för syskon till döva och hörselskadade barn

Ramkursplan i teckenspråk för syskon till döva och hörselskadade barn Ramkursplan 2013-06-19 ALL 2013/743 Fastställd av generaldirektör Greger Bååth den 24 juni 2013 Framtagen av Carin Lindgren, Malin Johansson och Helena Foss Ahldén Ramkursplan i teckenspråk för syskon

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Social omsorg - äldreomsorg Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Gerontologi Gerontologi vad är det? Gerontologi samhällsvetenskapligt orienterad Geriatrik medicinskt

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Projektplan STIL-Lindeprojektet 2011-10-01 2013-03-31

Projektplan STIL-Lindeprojektet 2011-10-01 2013-03-31 Vård och Omsorg 1. Bakgrund Projektplan STIL-Lindeprojektet 2011-10-01 2013-03-31 STIL som står för Stärkt kontaktmannaskap, Trygghet, Inflytande, Livskvalitet. STIL- Lindeprojektet har sin utgångspunkt

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-11-23 1.0 Anders Johansson, Christina Persson Förskoleförvaltningen Avdelningen

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

innerstaden mellan socialtjänst, prevention och skola för att förebygga och minska psykisk ohälsa samt alkohol- och drogmissbruk bland tonårsflickor.

innerstaden mellan socialtjänst, prevention och skola för att förebygga och minska psykisk ohälsa samt alkohol- och drogmissbruk bland tonårsflickor. ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ANSÖKAN DNR 2010-106-2.1.1. 2010-03-31 Handläggare: Toni Mellblom Telefon: 508 10 320 Till Länsstyrelsen i Stockholms län Socialavdelningen Box 22067 104 22 Stockholm Projektplan

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer