Hemtjänst på olika språk - Projektplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemtjänst på olika språk - Projektplan"

Transkript

1 Malmö stad Utveckling av metoder för ett kommunikativt arbetssätt i hemtjänst till personer med annat språk än svenska och med teckenspråk Hemtjänst på olika språk Projektplan Hemtjänst på olika språk - Projektplan Upprättat: Christina Moberg Margareta Hedlund Ewa Jakobsen Kerstin Stenberg Styrgruppen Behandlad i VOS-gruppen Centralt samverkad med de fackliga organisationerna FOSIE STADSDELS- FÖRVALTNING Eriksfältsgatan 28A, Box Malmö Tel Org.nr

2 Projektbeskrivning 2 (7) Projekt hemtjänst på olika språk enl. uppdrag - presentation och projektplanering Bakgrund Från de sk. Ylvapengarna beviljades Malmö stad 13.8 milj. för året 2006 för att utveckla ett antal projekt inom vård och omsorgsområdet. För samma syfte har nu beviljats 31,3 miljoner kronor för 2007 och regeringskansliet har aviserat att medel även kommer att beviljas för 2008 och Projekten som utvecklas med nämnda medel ska generellt vara riktade till de svårast sjuka genom personalförstärkningar, vara långsiktiga över minst tre år och vara kommunöver-gripande. Av stadskontorets ansökan om del av nämnda medel framgår: Diskussion har länge förts i kommunen om möjligheten att kunna erbjuda hemtjänst med anställda som behärskar olika språk. Det har av flera skäl varit svårt att organisera en sådan verksamhet. I stadsdelar med stor andel äldre invandrare har man ofta löst det genom att anställa två- eller flerspråkig personal så att äldre som inte kan kommunicera på svenska så ofta som möjligt möter någon man kan kommunicera med på sitt eget språk. Ibland har det inte varit möjligt att hitta några lösningar. Ansökan avser att skapa en hemtjänstgrupp med flerspråkig personal och som även inkluderar teckenspråkig vårdpersonal. Kunskapen om och intresset för kulturens betydelse för människors hälsa har ökat de senaste åren. Det finns numera starkt vetenskapligt stöd för att det finns samband mellan kultur-aktivitet och bättre hälsa. Genom att utveckla sociala innehållet kan kultur i vården sägas utgöra ett utmärkt komplement till den medicinska vården. Människan bör ses som en helhet, vars både kropp och själ måste stimuleras för att hon ska må bra. Att erbjuda hemtjänst med flerspråkig personal syftar till att minska vantrivsel och rädsla inför besök av hemtjänstpersonal genom att den enskilde möts av personal som kan dennes språk. Men också öka tryggheten för de som idag tackar nej till hemtjänst eller inte ens söker den hjälp och service de har rätt till p.g.a. bl.a. rädsla för det okända. Fosie SDF Vård och Omsorg har i ett kommungemensamt sammanträffande med bl.a. Vård och Omsorgscheferna fått i uppdrag att ta ansvar för projektplan avseende Hemtjänst med flerspråkig personal. Omkring en fjärdedel av Malmö stads befolkning har utländsk bakgrund och det är angeläget att arbeta för att kunna erbjuda hemtjänstens insatsmottagare att så långt möjligt kommunicera med den som lämnar insatsen på sitt hemspråk. Tänkbara metoder och tidsplanering för genomförande redovisas under del 1: Hemtjänst på eget språk (bilaga 1). Malmö stad har under flera år arbetat med att utveckla stöd till personer som kommunicerar på teckenspråk bl.a. i form av en enhet särskilt boende i Fosie SDF riktat till teckenspråkiga personer. Projektets uppdrag är att finna former för att erbjuda hemtjänst med teckenspråk. Tänkbara metoder och tidsplanering för genomförande redovisas under del 2: Hemtjänst med teckenspråk (bilaga 2). 1 Uppgifterna är hämtade från Stadskontorets handläggare i ärendet.

3 Projektbeskrivning 3 (7) Styrgrupp för projekt Hemtjänst på olika språk Som styrgrupp för hela projektet Hemtjänst på olika språk utgörs av VoO-chef Helen Hansson, Fosie SDF Enhetschef Eva Hall, Fosie SDF VoO-chef Christine Jonsson, Södra Innerstadens SDF VoO-chef Lena Gabrielsson, Rosengårds SDF VoO-chef Siv Jensen, Hyllie SDF Malmö högskola fakulteten för Hälsa och Samhälle; enhetschef Berdt Hjälm och Universitetsadjunkt Riita Nilsson Malmö Stads FoU-enhet, enhetschef Ewa Lundberg Malmö stads stadskontor; projektledare, INAR, chef Britta Ström Målgrupp Malmöbor som är hemtjänstmottagare och kommunicerar på ett annat hemspråk än svenska (projektdel 1) och Malmöbor som är hemtjänstmottagare som kommunicerar med teckenspråk som huvudsakligt språk (projektdel 2). Mål Projektets styrgrupp har formulerat målsättningen enligt följande: Att professionalisera/metodutveckla hemtjänstens insatser bl.a. genom att kommunicera med insatsmottagande äldre på deras eget språk och ha god kännedom om deras egen kultur. Det förutsätts ge hemtjänstbrukarna tillfredsställelse i vardagen och trygghet med att livet är hanterbart, vilket bidrar till en förhöjd livskvalitet. Att erbjuda en väl avpassad hemtjänst till äldre invandrare kan minimera behovet av att anställa anhörigvårdare. En organisation som erbjuder hemtjänst på brukarnas hemspråk bidrar därför till bättre möjlighet för insyn och kvalitetssäkring av de tjänster som kommunen erbjuder sina medborgare med behov av stöd för sin livsföring. Att erbjuda kommunikation på teckenspråk och bli bemött av personal som kan och förstår dövkulturen värnar den döve/dövblindes möjlighet för en skälig levnadsnivå. Metod Genomförande, tänkbara metoder och tidsplaner beskrivs i bilagor, för Del 1: Hemtjänst på eget språk 2 och för Del 2: Hemtjänst med teckenspråk 3 2 Bilaga 1 3 Bilaga 2

4 Projektbeskrivning 4 (7) Kostnader Se spec. bilaga 3 Projektgemensamt (15000) Hemtjänst på eget språk Hemtjänst med teckenspråk Totalt Vad är nyskapande eller utvecklande i projektet? Projektets mening är att så långt möjligt finna metoder för att erbjuda insatsmottagare i Malmö hemtjänst möjlighet till kommunikation på sitt eget språk. Syftet är att möta alla insatsmottagare i verksamheten med ett kommunikativt förhållningssätt i enlighet med socialtjänstlagens intentioner, även när behov av annan språklig och kulturell kunskap än svenska fordras eller när behovet är kommunikation på teckenspråk och med dövkultur. Utvärdering/uppföljning Under projekttiden (längst tom ) ska utvecklas arbetsmetoder för att så långt möjligt erbjuda Malmöbor som har insatser från hemtjänst möjlighet att kommunicera med personal på annat språk än svenska eller på teckenspråk. För att försäkra projektet ett evidensbaserat upplägg, genomförande samt utvärdering/upp-följning representeras Malmö Stads FoU-enhet i projektets referensgrupp samt kommer enheten att lämna stöd till projektet i samband med att uppföljning/utvärdering genomföres. Även Malmö Högskola, med representanter från fakulteten Hälsa och samhälle, kommer att medverka i referensgruppen och bl.a. lämna synpunkter på hur utvärdering/uppföljning lämpligen ska genomföras. Hur tas erfarenheterna från projektet tillvara efter projekttidens slut? Behovet av att kunna möta insatsmottagarna i hemtjänst med ett kommunikativt arbetssätt fordrar extra insatser i Malmö stad, vars befolkning utgörs av människor med rötter i 129 länder. 26% av Malmös befolkning om totalt personer är födda i utlandet. Detta faktum talar för att en stor del av medborgarna kommer att ha behov av att få kommunicera med hemtjänstens personal på ett anat språk än svenska även i framtiden. Malmö stad öppnade år 2004 det första särskilda boendet i Sydsverige som arbetar med teckenspråk och staden har kommit att utgöra något av ett centrum för personer som har teckenspråk och dövkulturförståelse i sin kommunikation med omvärlden. Detta har medfört en medvetenhet om behovet av att även kunna lämna hemtjänst på teckenspråk och med kunskap om dövkultur. Fosie SDF har för avsikt att i slutskedet av projektet, med i projektet funna kunskaper som grund, föreslå Malmö stad att besluta om en permanent organisation som kan erbjuda insatsmottagare möjlighet att kommunicera på det egna språket med hemtjänstens personal.

5 Projektbeskrivning 5 (7) Projektdel 1: Hemtjänst på eget språk Referensgrupp Till representation i referensgruppen inbjuds: Fackliga organisationer: Kommunal (1), Vårdförbundet (1), SKTF (1), SACO (1) Pensionärsorganisationerna: PRO (1), SPF (1), SKPF (1), Projektkansli En projektledare på halvtid har driftansvar för projektverksamheten i enlighet med styr-gruppens direktiv. En sektionschef arbetar som samordnare på halvtid i projektet. Medel avsätts för administrativt stöd samt ekonomi- och IT-stöd, vilket är beräknat på vardera deltid i projektet och i olika omfattning i olika faser av projekttiden (totalt 2,0 årsarbetare/år). Start-/och driftskostnader Medel för lokaler, inventarier, IT-kostnader, kontorsmaterial, studieresor och föreläsare är avsatt för 2007, 2008 och Förstudie Pågående förstudie under ledning av Malmö Stads FoU-enhet, som en av VoO:s 4 sektions-chefer arbetar med samt medel för tidsinsats mm vid utarbetande av projektbeskrivning beräknas ha gett extrakostnader under Projektstöd i form av specialistinsatser Medel för köp av kommunikations- och designprofession av bl.a. informations/förståelse-material beräknas till under vardera året 2007, 2008 och Medel för ev. behov av rekrytering och personalutbildning Av projektmedelsansökan framgår avser att skapa en hemtjänstgrupp med flerspråkig personal.. Mot den bakgrunden är projektbeskrivning och kostnadsberäkning grundad på att en ny hemtjänstgrupp ska bildas. Under utarbetandet av projektplanen har flera kontakter tagits med ledning och personal som har erfarenhet av att ge insatser hos brukare på deras eget språk i de olika stadsdelarna. Det framkommer olika uppfattningar om hur man borde tillgodose dessa medborgares behov och att det är möjligt att behoven skulle kunna tillgodoses på annat sätt än via en särskild hem-tjänstgrupp med flerspråkig personal. Den inventering av tillgång och behov som ska genom-föras i inledningsskedet väntas ge mer fullödig information om behov och tillgångar. Det är troligt att det för vissa språkgrupper av insatsmottagare helt saknas personal med den kombinerade omsorgs- och språkkompetens som är önskvärd enligt projektmålet. Det kan därför bli nödvändigt att rekrytera personer med den viss språklig kompetens för att erbjuda en relevant utbildning för arbete i hemtjänstverksamheten. Medel motsvarande sex årsarbetare med lämplig utbildning är avsatt för tiden längst för att kunna tillgodose behov i vissa språkområden. Genomförande April till Augusti 2007; enkätundersökning om behov av språkkunnig personal: Inventering av hemtjänstens insatsmottagare i Malmö stad genomföres för att ta reda i viken omfattning det finns hemtjänstmottagare som idag har behov av att få 4 Vård och Omsorg i Fosie

6 Projektbeskrivning 6 (7) insatsen tillgodosedd av personal med annat språk än svenska och vilka språkområden det i så fall gäller. April till Augusti 2007; enkätundersökning om redan anställd personal med relevant språkkunskap: Inventering företas i Malmö stad om i vad mån hemtjänstens befintliga personal har språk-kunskap som är behövlig inom verksamheten och vilka anställda som helt eller delvis kan arbeta med detta språk. April till December 2007; undersökning med vård- och omsorgsenheterna: Via enkät eller på annat sätt undersöks vilka behov stadsdelarnas vård- och omsorgsenheter upplever sig ha för att fullödigt kunna erbjuda de flesta av Malmö stads hemtjänstmottagare kommunikation omkring sin vardag med hemtjänstens personal och vilka lösningar som förslås. September 2007 till December 2008; djupintervjuer med brukare om hur de ser på behovet av språkkunnig personal: Intervjuer utarbetade i samråd med Malmö stads FoU-enhet genomföres via tolk med tio slumpmässigt utvalda hemtjänstmottagare som kommunicerar på ett annat språk än svenska. Målet för intervjuerna är att informera verksamheten om vilka förväntningar hemtjänstmot-tagare som kommunicerar på ett annat språk än svenska har på kommunikationen med hemtjänstens personal. September 2007 till längst December 2009; försöksverksamhet : En kommungemensam försöksverksamhet som har till uppgift att tillgodose hemtjänst-mottagare i Malmö möjlighet att mötas av personal som de kan kommunicera med, byggs upp. Målet är att utveckla ett arbetssätt som tillgodoser insatsmottagare i Malmö möjligheten att kunna byta information i vardagen med den personal som lämnar hemtjänstinsatser. Om genomförd inventering visar att det finns behov av en speciell hemtjänstgrupp med flerspråkig personal i Malmö startas sådan på försök. Arbetsgruppen ska vara bemannad med personal som har lämplig utbildning och kultur/ språkkunskap från de länder vars befolkning inte idag kan tillgodoses kravet på att kunna kommunicera med hemtjänstpersonalen på sitt eget hemspråk. Under försökstiden utvecklas idé om på vilket sätt hemtjänstgrupp med flerspråkig personal ska drivas och på vilket sätt denna efterfrågade personal kan knytas till arbetet i arbetsgruppen utan att förlora i anställningstrygghet och kollegietillhörighet. Metoder för hur samverkan med ordinarie hemtjänstgrupp i det geografiska området, där den enskilde bor, utvecklas. Detta pga. det är troligt att många insatsmottagare kommer att ha behov av insatser både från hemtjänstgrupp med flerspråkig personal och från den ordinarie, geografiska hemtjänstgruppen i bostads-området. Under försöket ska även utvecklas system för på vilket sätt internersättning mellan hemtjänstgrupp med flerspråkig personal och ordinarie, geografisk hemtjänstgrupp på området ska ske. Fortlöpande under projekttiden; undersöka hur andra kommuner tillgodoser behovet av hemtjänstmottagares möjlighet att kommunicera med hemtjänstpersonal: Undersökning genomföres av hur andra större kommuner med en befolkning som har behov av insatser tillgodoser sina hemtjänstmottagare behovet av att kommunicera sin vardag. Fortlöpande under projekttiden; utveckling av informations-/kommunikationsmaterial för hemtjänstens behov på olika språk: Informations-/kommunikationsunderlättande material utvecklas för att användas i hemtjänsten när kommunikationen behöver förstärkas för att nå språkförståelse mellan insatsmottagare och den som ska lämna hemtjänstinsatsen.

7 Projektbeskrivning 7 (7) Oktober till projektets slut, längst december 2009; utarbetas beslutsförslag om permanent organisation för att kunna erbjuda hemtjänstbrukare i Malmö möjlighet att kommunicera med sin hemtjänstpersonal: Utvärdering av försöksverksamhet och förslag om permanent organisation som ska gälla från avlämnas. Syftet är att för framtiden kunna tillgodose de insatsmottagare i hemtjänst som så önskar att få sin hemtjänst tillgodosedd med personal som kan deras språk.

8 Projektbeskrivning Del 1: Hemtjänst på eget språk bilaga 1 Projektdel 1: Hemtjänst på eget språk Referensgrupp Till representation i referensgruppen inbjuds: Fackliga organisationer: Kommunal (1), Vårdförbundet (1), SKTF (1), SACO (1) Pensionärsorganisationerna: PRO (1), SPF (1), SKPF (1), Projektkansli En projektledare på halvtid har driftansvar för projektverksamheten i enlighet med styr-gruppens direktiv. En sektionschef arbetar som samordnare på halvtid i projektet. Medel avsätts för administrativt stöd samt ekonomi- och IT-stöd, vilket är beräknat på vardera deltid i projektet och i olika omfattning i olika faser av projekttiden (totalt 2,0 årsarbetare/år). Start-/och driftskostnader Medel för lokaler, inventarier, IT-kostnader, kontorsmaterial, studieresor och föreläsare är avsatt för 2007, 2008 och Förstudie Pågående förstudie under ledning av Malmö Stads FoU-enhet, som en av VoO:s 1 sektions-chefer arbetar med samt medel för tidsinsats mm vid utarbetande av projektbeskrivning beräknas ha gett extrakostnader under Projektstöd i form av specialistinsatser Medel för köp av kommunikations- och designprofession av bl.a. informations/förståelse-material beräknas till under vardera året 2007, 2008 och Medel för ev. behov av rekrytering och personalutbildning Av projektmedelsansökan framgår avser att skapa en hemtjänstgrupp med flerspråkig personal.. Mot den bakgrunden är projektbeskrivning och kostnadsberäkning grundad på att en ny hemtjänstgrupp ska bildas. Under utarbetandet av projektplanen har flera kontakter tagits med ledning och personal som har erfarenhet av att ge insatser hos brukare på deras eget språk i de olika stadsdelarna. Det framkommer olika uppfattningar om hur man borde tillgodose dessa medborgares behov och att det är möjligt att behoven skulle kunna tillgodoses på annat sätt än via en särskild hem-tjänstgrupp med flerspråkig personal. Den inventering av tillgång och behov som ska genom-föras i inledningsskedet väntas ge mer fullödig information om behov och tillgångar. Det är troligt att det för vissa språkgrupper av insatsmottagare helt saknas personal med den kombinerade omsorgs- och språkkompetens som är önskvärd enligt projektmålet. Det kan därför bli nödvändigt att rekrytera personer med den viss språklig kompetens för att erbjuda en relevant utbildning för arbete i hemtjänstverksamheten. Medel motsvarande sex årsarbetare med lämplig utbildning är avsatt för tiden längst för att kunna tillgodose behov i vissa språkområden. Genomförande April till Augusti 2007; enkätundersökning om behov av språkkunnig personal: Inventering av hemtjänstens insatsmottagare i Malmö stad genomföres för att ta reda i viken omfattning det finns hemtjänstmottagare som idag har behov av att få insatsen tillgodosedd av personal med annat språk än svenska och vilka språkområden det i så fall gäller. April till Augusti 2007; enkätundersökning om redan anställd personal med relevant språkkunskap: 1 Vård och Omsorg i Fosie 1

9 Projektbeskrivning Del 1: Hemtjänst på eget språk bilaga 1 Inventering företas i Malmö stad om i vad mån hemtjänstens befintliga personal har språk-kunskap som är behövlig inom verksamheten och vilka anställda som helt eller delvis kan arbeta med detta språk. April till December 2007; undersökning med vård- och omsorgsenheterna: Via enkät eller på annat sätt undersöks vilka behov stadsdelarnas vård- och omsorgsenheter upplever sig ha för att fullödigt kunna erbjuda de flesta av Malmö stads hemtjänstmottagare kommunikation omkring sin vardag med hemtjänstens personal och vilka lösningar som förslås. September 2007 till December 2008; djupintervjuer med brukare om hur de ser på behovet av språkkunnig personal: Intervjuer utarbetade i samråd med Malmö stads FoU-enhet genomföres via tolk med tio slumpmässigt utvalda hemtjänstmottagare som kommunicerar på ett annat språk än svenska. Målet för intervjuerna är att informera verksamheten om vilka förväntningar hemtjänstmot-tagare som kommunicerar på ett annat språk än svenska har på kommunikationen med hemtjänstens personal. September 2007 till längst December 2009; försöksverksamhet : En kommungemensam försöksverksamhet som har till uppgift att tillgodose hemtjänst-mottagare i Malmö möjlighet att mötas av personal som de kan kommunicera med, byggs upp. Målet är att utveckla ett arbetssätt som tillgodoser insatsmottagare i Malmö möjligheten att kunna byta information i vardagen med den personal som lämnar hemtjänstinsatser. Om genomförd inventering visar att det finns behov av en speciell hemtjänstgrupp med flerspråkig personal i Malmö startas sådan på försök. Arbetsgruppen ska vara bemannad med personal som har lämplig utbildning och kultur/ språkkunskap från de länder vars befolkning inte idag kan tillgodoses kravet på att kunna kommunicera med hemtjänstpersonalen på sitt eget hemspråk. Under försökstiden utvecklas idé om på vilket sätt hemtjänstgrupp med flerspråkig personal ska drivas och på vilket sätt denna efterfrågade personal kan knytas till arbetet i arbetsgruppen utan att förlora i anställningstrygghet och kollegietillhörighet. Metoder för hur samverkan med ordinarie hemtjänstgrupp i det geografiska området, där den enskilde bor, utvecklas. Detta pga. det är troligt att många insatsmottagare kommer att ha behov av insatser både från hemtjänstgrupp med flerspråkig personal och från den ordinarie, geografiska hemtjänstgruppen i bostads-området. Under försöket ska även utvecklas system för på vilket sätt internersättning mellan hemtjänstgrupp med flerspråkig personal och ordinarie, geografisk hemtjänstgrupp på området ska ske. Fortlöpande under projekttiden; undersöka hur andra kommuner tillgodoser behovet av hemtjänstmottagares möjlighet att kommunicera med hemtjänstpersonal: Undersökning genomföres av hur andra större kommuner med en befolkning som har behov av insatser tillgodoser sina hemtjänstmottagare behovet av att kommunicera sin vardag. Fortlöpande under projekttiden; utveckling av informations-/kommunikationsmaterial för hemtjänstens behov på olika språk: Informations-/kommunikationsunderlättande material utvecklas för att användas i hemtjänsten när kommunikationen behöver förstärkas för att nå språkförståelse mellan insatsmottagare och den som ska lämna hemtjänstinsatsen. Oktober till projektets slut, längst december 2009; utarbetas beslutsförslag om permanent organisation för att kunna erbjuda hemtjänstbrukare i Malmö möjlighet att kommunicera med sin hemtjänstpersonal: Utvärdering av försöksverksamhet och förslag om permanent organisation som ska gälla från avlämnas. Syftet är att för framtiden kunna tillgodose de insatsmottagare i hemtjänst som så önskar att få sin hemtjänst tillgodosedd med personal som kan deras språk. 2

10 Projektbeskrivning Del 2: Hemtjänst med teckenspråk bilaga 2 Projektdel 2: Hemtjänst med teckenspråk Referensgrupp Föreningen för Sveriges Dövblinda (FSDB) Malmö Dövas förening Svenske Region Skåne, Habiliteringsteamet, hörsel- och dövverksamheten för vuxna Projektkansli En projektledare på deltid har driftansvar för projektverksamheten i enlighet med styr-gruppens direktiv. En sektionschef arbetar som samordnare på deltid i projektet. Medel avsätts för administrativt stöd samt ekonomi- och IT-stöd. Start-/och driftskostnader Medel avsätts för lokaler, inventarier, IT-kostnader, kontorsmaterial, studieresor och föreläsare är avsatt för 2007, 2008 och Förstudie Personer som har teckenspråk som sitt första språk är födda döva eller har blivit döva tidigt i livet. Det innebär att de aldrig hört tal och det första inlärda främmande språk är att läsa och skriva svenska. Dövhet är ett kommunikationshinder i den hörande världen och en stark kultur har vuxit fram inom dövgruppen pga. svårigheter med att ta del av den hörande kulturen. Många äldre döva/dövblinda känner varandra sedan sin uppväxttid och har en stark gemen-skap, men det finns även äldre döva/dövblinda som tar avstånd från dövgruppen och sitter isolerade i sina hem. För äldre döva/dövblinda som är i behov av hemtjänst kan det språkliga hindret bli ett stort problem. Risken finns att bli isolerad på grund av att de inte blir förstådda på sitt första språk och att hemtjänstpersonalen inte har kunskap om dövkulturen. Äldre döva/dövblinda har pga. sitt funktionshinder en rädsla och oro för att bli utnyttjade och lurade. Projektstöd i form av specialistinsatser; Äldrevägledare För att minska döva/dövblindas rädsla och oro och för att ge förutsättning för en skälig levnadsnivå krävs mycket information och stödjande verksamhet från välkända personer inom vård och omsorgsverksamheten. Erfarenheten visar att redan etablerade äldrevägledare inom Malmö stad kan fungerar som brobyggare mellan de äldre döva/dövblinda och myndigheterna. De kan delta när den äldre döva/dövblinda har kontakt med hemvårds-inspektör i samband med behovsbedömning eller vid uppföljningssamtal och de kan utgöra stöd för en icke teckenspråkig hemtjänst i kontakterna. Äldrevägledarna utgör också ett konkret stöd i situationer där tolk behöver användas, t.ex i samband med myndighetsutövning, läkarbesök etc.. Idag genomförs större delen av hemtjänstinsatserna med icke teckenspråkig personal. Att tillgodose döva/dövblinda insatser med personal de kan kommunicera med väntas innebära att en betydande kvalitetshöjning. Kvarboendeprincipen kan i högre grad än för närvarande praktiseras. Det ökar både livskvalité och livslängd hos målgruppen om man lyckas med att bygga upp tillit till hemtjänstens möjlighet att möta individernas behov. För att göra det möjligt är det angeläget att bibehålla och utveckla specialistinsatsen äldrevägledare som bro eftersom deras, för Malmö kommun, unika kompetens/kunnande och personkännedom har visat sig vara mycket värdefull i samhälles kommunikation med döva/dövblinda personer. Genomförande Fortlöpande under projekttiden; informationsarbete till beslutsfattare och allmänhet: Projektgruppen arbetar med generellt informationsarbete rörande målgruppen döva/ dövblindas speciella behov. Fortlöpande under projekttiden; uppbyggnad av samarbete med Region Skåne och andra kommuner: Samarbetet omkring habilitering och andra kontakter för att tillförsäkra döva/dövblinda individuellt avpassat stöd, byggs upp och utvecklas. 1

11 Projektbeskrivning Del 2: Hemtjänst med teckenspråk bilaga 2 Fortlöpande under projekttiden; intensifierad samhällsinformation till målgruppen: Informationsstrategier utvecklas för att nå målgruppen döva/dövblinda med relevant samhällsinformation. Exempel på detta kan vara att bygga upp kontaktnät med målgruppen via relevanta föreningar och andra intressegemenskaper. Fortlöpande under projekttiden; uppsökande och informerande verksamhet till den enskilde: Individuell uppsökande verksamhet utvecklas för att göra det möjligt nå enskilda döva/döv-blinda för informationsutbyte med samhällsföreträdare om den enskildes behov och samhällets möjligheter. Det har visat sig vara nödvändigt att äldrevägledare kan fungera som bro mellan enskild och myndighet. Fortlöpande under projekttiden; uppbyggnad av teckenspråkig hemtjänstgrupp: Successivt under hela projekttiden, efterhand som behov blir kända, byggs en teckenspråkig hemtjänstgrupp upp som en försöksverksamhet. Denna arbetsgrupp, som har sin utgångspunkt från Lindängelunds SÄBO-enhet för döva/dövblinda, har till uppgift att tillgodose döva/ dövblinda hemtjänstmottagares behov av insatser med ett kommunikativt arbetssätt. Målet är att Malmö stad vid projekttidens slut ska ha nått de döva/dövblinda personer som har behov av hemtjänst med erbjudande om hemtjänstinsatser med teckenspråkskompetens. Juni 2009 till projektets slut, längst december 2009; utarbetas förslag om permanent organisation för att kunna erbjuda hemtjänstbrukare vars vardagsspråk är teckenspråk möjlighet att kommunicera med sin hemtjänstpersonal: Utvärdering av försöksverksamhet och förslag om permanent organisation som ska gälla från alt avlämnas. Syftet är att för framtiden kunna tillgodose hemtjänst-mottagare som behöver det personal som är teckenspråkiga. 2

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet FÖRSTUDIE Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17 RAPPhemtjänst2_kvalitet-kontinuitet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projektansökan Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Skåne (HSO Skåne) söker medel för rubricerade projekt, för att i samverkan med Rädda Barnen

Läs mer

Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl.

Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl. Malmö stad Centrum stadsdelsförvaltning 2007-04-25 Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl. Ronny Gullberg Vård och omsorgschef, Centrum stadsdelsförvaltning

Läs mer

Stadskontoret. Till vård- och omsorgsberedningen

Stadskontoret. Till vård- och omsorgsberedningen Handläggare Lisa Gunnefur Stadskontoret Till vård- och omsorgsberedningen Tjänsteutlåtande 2011-06-15 Ärende: KS-VOO-2010-00917 Slutrapport Helhetssyn i hemtjänsten Initierare: Stadskontoret Bakgrund En

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

Slutrapport för Matlaget 2007-2009

Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Slutrapport för Matlaget 2007-2009 Sociala Resursförvaltningen Matlag för äldre Olika kulturers mat Mat för gubbar och tanter Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 20090824 1.0 Louise

Läs mer

Yttrande avseende motion om Mina timmar

Yttrande avseende motion om Mina timmar Tjänsteskrivelse 1 (6) 2014-08-13 SN 2014.0118 Handläggare: Elisabeth Sedeborn Socialnämnden Yttrande avseende motion om Mina timmar Sammanfattning Ulla Averås, Nya moderaterna, har inkommit med en motion

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Projektorganisation & rollbeskrivning valideringstolkutbildning 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Innehållsförteckning Organisationsschema. 3 Projektägare., ansvar, befogenheter Styrgruppen,

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Flerspråkig hemtjänst. Margareta Hedlund

Flerspråkig hemtjänst. Margareta Hedlund Flerspråkig hemtjänst Margareta Hedlund Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 4 Juni 2007 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Margareta Hedlund, enhetschef

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA.

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FUNKTIONSHINDRADES FRITID EN YRKESROLL I KOMMUNEN 2 De tjänstemän i kommunerna som arbetar med att samordna kultur-, fritid- och rekreationsfrågor för personer med

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping.

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping. Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed catarina.carlehed@skovde.se 0768-19 49

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Titel: PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Projekt: Stimulansmedel Idnr: Siffor Delprojekt: Samordnad rehabilitering Idnr: 17735 Beställare: Socialtjänsten Håkan Littzell

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Denna projektplan är uppdaterad 29/1 2015 och beslutad av styrelsen 14/2 2015 //BO Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Projektnamn: Mötesplats- Tanzania/Sverige Projektägare Dövas Afrikamission

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av

PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering översyn av rekryteringsenhetens roll Titel: PROJEKTDIREKTIV Utforma riktlinjer för rekrytering

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Äldreomsorgskontoret PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Delrapport 060915 Projektledare Ann-Christine Mohlin 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1. INLEDNING 3 2. PROJEKTORGANISATION 3 3. SYFTE 3 4. MÅL 3 5. METOD

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Godkänd av: Idrotts och föreningsförvaltningen 2012-11- 11

Godkänd av: Idrotts och föreningsförvaltningen 2012-11- 11 Fritid för alla Äskande om bidrag för projekt, Fritid för alla 20132016 Passalen Fritid för alla!!! Godkänd av: Idrotts och föreningsförvaltningen 20121111 Idrotts och föreningsförvaltningen i samarbete

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer