Handbok för byggprojektledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för byggprojektledning"

Transkript

1 Processägare/rutinansvarig: Björn Ekström Samordn. kval.syst: Louise Ahlqvist Godkänd av: Björn Ekström : Sida: 1(25) Handbok för byggprojektledning Inledning Denna handbok är indelad efter de skeden som normalt hanteras i ett byggprojekt, se bild nedan. Tillämpningen av handboken i det aktuella projektet redovisas i projektets kvalitets- och miljöplan. Om inget annat uttryckligen anges ansvarar projektledaren för aktiviteterna i denna handbok. Vissa rutiner är styrande, medan andra är av rådgivande karaktär. De styrande rutinerna har markerats med ordet Styrande i marginalen. Utöver rutiner i denna handbok hänvisas också till Locums övriga processer, riktlinjer samt mallar och checklistor. Projektets dokumentation hanteras enligt processen Dokumenthantering med tillhörande dokumenthanteringsplan.

2 Sida: 2(25) Innehållsförteckning Inledning... 1 Projektplanering... 3 Program och projektering Produktion Avslut och överlämnande Bilagor H 6.1 H 6.2 H 6.3 H 6.4 H 6.5 Extern projektledning Kvicksilver i byggprojekt Kalkylarbete Programarbete Projekteringsarbete

3 Sida: 3(25) Projektplanering Projektledare för projektet utses av Projektchef eller annan enhetschef. Projektplanering genomförs av projektledaren. Planeringens syfte är att skapa en översikt över vad som behöver göras och i vilken ordning. Planeringen åskådliggörs i projektets kvalitets- och miljöplan, se vidare i avsnitt Kvalitet och miljö. I planeringen ingår följande delar: Projektgenomgång Kvalitet och miljö Organisation Tidsplanering Kommunikation Myndigheter Riskhantering Ekonomi Aktiviteter inom dessa områden planeras i detta inledande skede av projektet men genomförs till stor del under program-, projekterings- och produktionsskedet. I de fall en projektpärm upprättas för projektet kan mall Pärmregister användas. Mallar och checklistor Namn på mall/checklista Mall/checklista måste användas när aktivitet genomförs Mall/checklista återfinns i Pärmregister Ja ADVANTUM

4 Sida: 4(25) Projektgenomgång Projektledaren ansvarar för att en projektgenomgång genomförs, där förvaltare, projektledare och ev. hyresgäst medverkar. I mallen Projektgenomgång framgår vad som hanteras vid projektgenomgången. Det är viktigt att inblandade parters befogenheter tydliggörs så att rätt person fattar rätt beslut. Kvalitet och miljö På intranätet återfinns bland annat Locums Miljö- och kvalitetspolicy och Locums Miljöhandlingsplan. Viktiga kvalitets- och miljöfrågor är också inarbetade i skedena program, projektering och produktion i denna handbok. Upprättande av kvalitets- och miljöplan Projektledaren ansvarar för att en kvalitets- och miljöplan upprättas för alla projekt där projektkostnaden beräknas överstiga 7 prisbasbelopp. För projekt med en totalkostnad över 5 mnkr används mall Kvalitetsoch miljöplan. För övriga projekt kan Kvalitets- och miljöplan mindre projekt användas. Planen projektanpassas, där projektets komplexitet avgör utformning och innehåll i kvalitets- och miljöplanen. Planen godkänns av projektchef eller närmaste enhetschef. Planen uppdateras efter behov. Slutversion hanteras enligt kapitel Avslut och överlämnande av projekt. Leverantörskontroller Locum genomför med jämna mellanrum leverantörskontroller. Leverantörskontrollerna utförs, i första hand, av medarbetare från Fastighetsavdelningen tillsammans med den aktuella projektledaren. Kontrollerna syftar till att följa upp leverantörernas arbete inom områdena Arbetsmiljö Fortlöpande kvalitets- och miljöarbete Ekonomi och organisation Projektutvecklaren kan kontaktas vid frågor om dessa kontroller.

5 Sida: 5(25) Organisation Projektledaren ansvarar för att organisationsplanering genomförs och kan redovisas i projektets adress- och distributionslista, se mall Adressoch distributionslista. Projektets organisation beror i stor grad på vilken genomförandeform som väljs. Matrisen i detta kapitel beskriver kort för- och nackdelar med de olika genomförandeformerna och den vanligaste ersättningsformen för respektive genomförandeform. Styr- och arbetsgrupper Beroende på vilka frågor som hanteras och projektets art skapas en styrgrupp med eller utan hyresgäst. En styrgrupps huvudsakliga funktion är att fatta erforderliga beslut varför det är viktigt att säkerställa medlemmarnas beslutsmandat. Vilka som ingår i styrgruppen och rutiner för styrgruppens möten fastställs vid projektgenomgången. Utöver styrgruppen kan även arbetsgrupper för utredningsfrågor skapas, se nedanstående exempel: Gestaltning Funktionssamband Risk- och störning Trafik/logistik Teknik Myndighetsfrågor Hygien Extern projektledning I de fall en extern projektledningsorganisation anlitas gäller särskida rutiner, se bilaga H 6.1 Extern projektledning. Mallar och checklistor Namn på mall/checklista Mall/checklista måste användas när aktivitet genomförs Mall/checklista återfinns i Projektgenomgång Nej ADVANTUM Kvalitets och miljöplan alt. Kvalitets och miljöplan mindre projekt Sekretessförbindelse för projektledningskonsulter Ja Ja ADVANTUM ADVANTUM

6 Sida: 6(25) Översikt över fördelar och nackdelar med olika genomförandeformer Totalentreprenad Generalentreprenad Samordnad generalentreprenad Tidigt upphandlad generalentr. Delad entreprenad Mycket delad entreprenad Produkt Entreprenören har ett Beställaren detaljutformar Beställaren detaljutformar Beställaren detaljutformar Beställaren detaljutformar Beställaren detaljutformar helhetsansvar Liten påverkansgrad i sent Liten påverkansgrad i sent GE och beställare Beställaren bestämmer Större påverkansgrad i sent Risk för snåla lösningar. skede skede gemensamt mål. detaljutformningen skede. Normalt inte produktions- Normalt inte produktions- Större påverkansgrad i sent Större påverkansgrad i sent erfarenhet tidigt i projektet erfarenhet tidigt i projektet. skede. skede. Produktionserfarenhet tidigt i projektet Organisation Mindre resurskrävande Mindre resurskrävande Mindre resurskrävande Resurskrävande Resurskrävande Resurskrävande och Beställaren behöver stark under produktion. under produktion. Roller mellan entreprenör o. Risk för otydlig fördelning Risk för otydlig fördelning ansvar organisation konsult måste tydliggöras. av ansvars- och av ansvars- och Passar sämre för garantifrågor garantifrågor ombyggnadsproj. Beställaren behöver stark Beställaren behöver stark Beställaren behöver stark organisation organisation organisation Tid Tidigare byggstart. Längre genomförandetid Kortare genomförandetid Tidigare byggstart. Tidigare byggstart. Tidigare byggstart. Kortare genomförandetid (parallell proj. och prod.) Kortare genomförandetid Kortare genomförandetid Kortare genomförandetid (parallell proj. och prod.) (parallell proj. och prod.) (parallell proj. och prod.) (parallell proj. och prod.) Ekonomi Totalpris Säkrare kalkyler Säkrare kalkyler Lönsamt för entr. att söka Säkrare kalkyler Säkrare kalkyler Större riskpåslag från entr. Risk för högre anbud kostnadseffektiva lösningar. Beställaren får ej del av ev. Risk för bristfällig vinst. kostnadskontroll hos entr. Upphandling Endast en avtalspart för Endast en avtalspart i Beställaren upphandlar Endast en avtalspart i Många mindre Många mindre och avtal hela projektet produktionsskedet själv blivande UE produktionsskedet upphandlingar. upphandlingar. Många mindre Beslutsrätt i utförande- och Flera avtalsparter Fler avtalsparter upphandlingar. upphandlingsfrågor. Vanlig Fast pris Fast pris Fast pris Löpande ersättning med Fasta priser Fasta priser ersättn. form riktpris och incitament.

7 Sida: 7(25) Tidsplanering Huvudtidplan Projektledaren ansvarar för att en huvudtidplan upprättas och uppdateras löpande för projektet, mall Huvudtidplan kan användas till detta. Ett av de största hoten mot ett lyckat genomförande av ett projekt är orimliga tidplaner. Om erforderlig tid inte erhålls bör man säga nej alternativt ange detta som en särskild risk med dess konsekvenser. Tidplanen är tänkt att fungera som ett styrinstrument för de olika skedena program, projektering och produktion och kräver därför relativt hög detaljeringsgrad. Vid tidsplaneringen bör bl a följande beaktas: Beslutstider Handläggningstider hos myndigheter Tid för granskning Upphandlingstider Rimlig tid för ett genomförande så att målen avseende kvalitet, miljö, funktion och ekonomi uppnås Leveranstider, installation och montage av inredning/utrustning Injustering och provning Slutkontroll För att säkerställa riktigheten i tidplaner erfordras att projektledaren fortlöpande registrerar och sammanställer förändringar och avvikelser samt rapporterar dessa till bland annat styrgruppen. Se rubrik Kommunikation. Mallar och checklistor Namn på mall/checklista Mall/checklista måste Mall/checklista återfinns i användas när aktivitet genomförs Huvudtidplan Nej ADVANTUM

8 Sida: 8(25) Kommunikation I projekten är det viktigt att rätt information distribueras till rätt målgrupper och vid rätt tillfälle, mall Adress- och distributionslista kan användas till detta. Eventuella uttalanden till press, planerade eller oplanerade, ska förankras med förvaltare och Locums informationsorganisation inom VD-stab Planering. Information till hyresgäst och kringboende Projektledaren ansvarar för att relevant information distribueras till berörda parter. Information distribueras via informationsblad som delas ut och anslås på lämplig plats. För information till hyresgäster används mall Hyresgästinformation och speciellt brevpapper. er för information till hyresgäster fastställs vid projektgenomgången. Projektrapportering Projektledaren genomför projektrapportering till projektintressenterna, mall Projektrapport kan användas till detta. Rapporteringen kan ske skriftligt eller vid protokollförda möten, tex styrgruppsmöten. Omfattning och kontinuitet avgörs i samråd med förvaltare och styrgrupp. För att säkerställa riktigheten i prognoserna erfordras att projektledaren fortlöpande registrerar och sammanställer förändringar och avvikelser, såväl tekniska, ekonomiska och tidsmässiga. Projektförändringar mot tidigare fattade beslut, beslutas i styrgrupp eller av denna utsedd person. Mall projektförändringar kan användas. Mallar och checklistor Namn på mall/checklista Mall/checklista måste användas när aktivitet genomförs Mall/checklista återfinns i Adress- och distributionslista Nej ADVANTUM Hyresgästinformation Ja ADVANTUM Projektrapport Nej ADVANTUM Projektförändringar Nej ADVANTUM

9 Sida: 9(25) Myndigheter Projektledaren ansvarar för att erforderliga ansökningar och anmälningar till myndigheter utförs. Nedan förtecknade myndighetsfrågor är exempel på de vanligast förekommande och är inte ämnad att ge en fullständig bild av alla myndighetsfrågor som måste beaktas i ett projekt. Skyddsrumsbesked Vid nybyggnadsprojekt eller vid större till- och ombyggnadsprojekt ska projektledaren göra en förfrågan om skyddsrum ska ingå i projektet. Skyddsrumsbesked söks normalt hos respektive kommuns byggnadsnämnd/förvaltning eller likvärdigt. Lov och anmälningar enligt Plan- och bygglagen Beroende på omfattningen av projektet kan det erfordras olika typer av lov och/eller anmälningar i enlighet med Plan- och bygglagen. Bygglov och bygganmälan är två vanligt förekommande exempel av sådana. Av PBL framgår vilka arbeten som är lov- eller anmälningspliktiga. Locums fastighetsplanerare kan stödja i dessa frågor. Rivningsplan och anmälan om kvicksilversanering En rivningsplan enligt PBL ska upprättas av byggherren i de fall det krävs rivningslov för åtgärden. Utöver detta upprättar också entreprenören som anlitas för rivningsarbeten en rivningsplan, antingen separat eller som en del av deras miljöplan, se även kap. Program och projektering samt Produktion i denna handbok. Locums miljöuppföljare kan stödja i detta arbete. Vid arbeten med avloppsledningar och/eller installationer där kvicksilver kan förekomma gäller särskilda regler, se bilaga H 6.2 Kvicksilver i byggprojekt och mall Anmälan om kvicksilversanering. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Projektledaren ansvarar för att kontakt tas med aktuell miljömyndighet då projektet eller den planerade verksamheten omfattas av Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Locums miljösamordnare och miljöuppföljare kan stödja i dessa frågor.

10 Sida: 10(25) Ansökan om byggnadstillstånd hos Länsarbetsnämnden Ansökan om byggnadstillstånd ska lämnas för byggnadsarbeten där den totala projektkostnaden beräknas överstiga 5,0 mnkr. Anmälan om planerat byggnadsarbete ska lämnas för byggnadsarbeten inom Stockholms län där projektkostnaden beräknas överstiga 1,0 mnkr. Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket och arbetsmiljöplaner En förhandsanmälan ska göras till Arbetsmiljöverket för arbetsplatser där entreprenadarbetena beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar och där mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt eller totalt beräknas överstiga 500 persondagar omfattar arbeten med särskild risk (specificeras i riktlinje Arbetsmiljö i byggprojekt ). Projektledaren ansvarar för att bedömning görs avseende behovet av arbetsmiljöplan i enlighet med Checklista arbetsmiljöplan. Beträffande krav på arbetsmiljöplaner etc. se riktlinjen Arbetsmiljö i byggprojekt samt Arbetsmiljöverkets hemsida Mallar och checklistor Namn på mall/checklista Mall/checklista måste användas när aktivitet genomförs Mall/checklista återfinns i Anmälan vid kvicksilversanering Ja ADVANTUM Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket Nej ADVANTUM Riskanalys arbetsmiljöplan Ja ADVANTUM

11 Sida: 11(25) Riskhantering Med riskhantering menas att identifiera, kvantifiera, bemöta och styra hanteringen av eventuella riskhändelser. Arbetet med strukturerade riskanalyser bör inledas på ett så tidigt stadium som möjligt i ett projekt, gärna redan i förstudien och i programskedet för att därefter ske kontinuerligt under projektets gång. Genom att arbeta med riskhantering kan överraskningar och problem minimeras och risken för störningar minskas. I ett projekt finns det alltid risker av olika kategorier (tider, ekonomi, utformning, ohälsa etc.). En budgetreserv/oförutsett/detaljeringspåslag är exempel på ett ekonomiskt riskbemötande av en kalkylosäkerhet. I riskhanteringen ingår följande delar: Identifiera riskhändelser (vad kan hända) Beskriv konsekvenser av att en riskhändelse inträffar (vad får det för följder) Bedöm sannolikheten för att en riskhändelse inträffar (hur ofta kan det hända) Kategorisera risker (ohälsa, ekonomi, tider etc.) Prioritera risker (vilka risker är störst med hänsyn till konsekvens och sannolikhet) Utveckla riskbemötande/åtgärdsplanera (hur förebyggs riskhändelsen) Utse ansvariga för åtgärderna Implementera riskstrategier/genomför åtgärderna Utvärdera resultat (fungerade det på avsett sätt) Dokumentera Riskanalysen sammanställs och redovisas i en riskhanteringsplan, mall Riskhanteringsplan kan användas till detta. I genomförandeskedet är det krav från Arbetsmiljöverket att riskanalyser med redovisning av åtgärdsplaner ska upprättas innan arbeten med särskild risk genomförs, dessa redovisas normalt i leverantörens arbetsmiljöplan. Mallar och checklistor Namn på mall/checklista Mall/checklista måste användas när aktivitet genomförs Mall/checklista återfinns i Riskhanteringsplan Nej ADVANTUM

12 Sida: 12(25) Ekonomi Projektledaren ansvarar för att kostnader kalkyleras, budgeteras och prognostiseras. Kalkyler upprättas enligt mall Projektkalkyl medan budget och prognoser registreras i Locumportalen. Nedan visas principiell hantering av projektets ekonomi. Kalkylen upprättas innan projektstart och ligger ofta till grund för beslut av projektgenomförande. Efter beslut registreras projektet av verksamhetsekonomen i Agresso. Bland uppgifterna som matas in i projektregistret återfinns bl.a. den beslutade budgeten*. I samband med projektstart registrerar projektledaren projektbudgeten i Locumportalen. Under projektets gång gör projektledaren löpande projektprognoser och prognoser för medelsbehov i Locumportalen. Vid avslut av projekt redovisas projektets totala slutkostnad av projektledaren. Denna ligger även till underlag för nyckeltal. * Beslutad budget Den beslutade budgeten är den budget som har beslutats för projektet enligt delegation i investeringsbeslut och eventuella tilläggsbeslut. Som tilläggsbeslut räknas också de överenskommelser som gjorts i samband med t.ex. styrgruppmöten där förvaltaren medverkat. Förvaltaren ansvarar för att verksamhetsekonomen registrerar den beslutade budgeten och förändringar av denna i projektregistret.

13 Sida: 13(25) Kalkyler Det är viktigt att dialog sker med förvaltare om eventuella brister, gjorda antaganden, tidsplan etc som har betydelse för upprättad kalkyl. Detta kan påverka beslut om genomförande, finansiering och slutligen avtal med hyresgästen. För mer information om kalkyler, se bilaga H 6.3 Kalkylarbete. Kostnadsstyrning Under projektets gång är det viktigt att arbeta med kostnadsstyrning, där tonvikten bör ligga under program- och projekteringsskedet. Att arbeta med kostnadsstyrning innebär att löpande övervaka kostnadsläget, identifiera avvikelser och agera för att styra kostnader enligt fattade beslut. Mallar och checklistor Namn på mall/checklista Mall/checklista måste Mall/checklista återfinns i användas när aktivitet genomförs Projektkalkyl Ja ADVANTUM INTRANÄTET

14 Sida: 14(25) Program och projektering De allmänna bestämmelser som Locum tillämpar i program- och projekteringsarbetet är ABK 96 alternativt ABT 94. Det är därför viktigt att berörda projektdeltagare är väl förtrogna med dessa dokument. Locums riktlinjer är styrande dokument och dess efterlevnad bör bevakas hos tex projekterande konsulter. Locums CAD-handläggare fungerar som stöd avseende CAD-samordning och bör kallas till det första program- och/eller projekteringsmötet. Parallellt med Locums byggprojekt pågår ofta ett inrednings- och utrustningsprojekt som hyresgästen driver själv. Locum kan med fördel stödja hyresgästen med underlag för inköp av inredning vilket bidrar till goda samordningseffekter. Locums funktionsplanerare kan stödja i detta arbete. Inför och under program- och projekteringsarbetet kontaktas Locums berörda specialister inom teknik, miljö och energi, driftledare och teknikförvaltare för stöd i sakfrågor. Köp av konsulttjänster Inför ett köp av konsulttjänster upprättas en uppdragsbeskrivning/förfrågningsunderlag som ligger till grund för det offererade priset. Det är viktigt att uppdragsbeskrivningen/förfrågningsunderlaget är väl genomtänkt för att minimera eventuella avtalsförändringar, se även upphandlingsprocessen med tillhörande handbok. Upphandling sker enligt Upphandlingsprocessen samt tillhörande Upphandlingshandbok. Locums teknikcontroller upphandling och upphandlingsmentorer kan fungera som stöd avseende upphandlingsfrågor. Kvalitets- och miljökrav på konsulter Krav ställs på leverantörer att i erforderlig omfattning upprätta kvalitetsoch miljöplaner (kontrollplaner) för den specifika tjänsten. Planerna bör omfatta kontroll av att myndigheters och beställarens krav, tex. att riktlinjer följs och att kvalitetskrav uppfylls. Även eventuella underleverantörers arbeten ska inkluderas i kvalitets- och miljöplanerna.

15 Sida: 15(25) Planerna godkänns av projektledaren och där det erfordras även av projektets kvalitetsansvarige enligt PBL. Avtalsförändringar mot konsulter ( ÄTA, tider etc.) Förändringar utifrån ingångna avtal redovisas skriftligt, mall Ekonomimöte kan användas till detta. Eventuella tilläggsbeställnin gar hanteras enligt upphandlingsprocessen. Hantering av konsulter som inte sköter sina uppdrag Om en leverantör inte uppfyller kontraktskrav anmäls detta till projektchefen eller närmaste enhetschef. Projektchefen avgör om och vilka åtgärder som ska vidtas. Om risk för tvist föreligger kontaktas Locums beställarombud. Kom ihåg att skriftligen anmäla fel och avvikelser till leverantören i samband med att de upptäcks. Programarbetet Programskedets syfte är att efter förstudien slutgiltigt definiera slutproduktens mål, krav och egenskaper och beskriva dessa i programhandlingar. I de fall behovsanalys och förstudie inte har genomförts bör en avstämning mot processen Tidiga skeden ske innan programarbetet inleds. I bilaga H 6.4 Programarb ete finns mer stöd för projekteringsarbetet. I Riktlinjer för projekterande konsulter finns anvisningar för konsulternas arbete. Rumsfunktioner En beskrivning av de olika rumsfunktionerna upprättas. Dessa kan vara i form av rumsfunktionsprogram, lokal- och åtgärdslista eller lokallista. Med rumsfunktionsprogrammet som underlag upprättas en gränsdragningslista över inredning, utrustning och installationer. I första hand kontaktas Locums funktionsplanerare för upprättande av rumsfunktionsprogram, lokal- samt åtgärdslistor och gränsdragningslistor mm. I andra hand kan extern konsult, tex en arkitekt, utföra detta arbete. I dessa fall fungerar funktionsplaneraren som stöd åt denne och granskar även dessa handlingar.

16 Sida: 16(25) Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas i de fall detta är ett lagkrav. Lagkraven framgår av Miljöbalken (MB) och Plan- och bygglagen (PBL). För Locuminitierade projekt upprättar Locum MKB. I hyresgästinitierade projekt kan Locum upprätta MKB för hyresgästens räkning. Locums miljösamordnare kan fungera som stöd i dessa frågor. Projektspecifikt miljöprogram Ett miljöprogram tas fram för projekt där den totala kostnaden bedöms överstiga 10 miljoner kronor. Locums miljöuppföljare kontaktas vid framtagandet. Miljöprogrammet tas normalt fram för projekt som omfattas av större ombyggnadsarbeten och/eller där åtgärden har betydelse för en byggnads totala energianvändning. Framtagandet av miljöprogrammet påbörjas under programarbetet och följs upp under projektets gång. För mindre projekt kan program tas fram efter behov. Locums miljöuppföljare eller särskild miljökonsult kontaktas för stöd i detta arbete. Styrning och uppföljning av konsulternas arbete Konsulternas arbete styrs och följs upp vid bland annat programmöten, mall Programmöte kan användas till detta. För att säkra kvaliteten på de projekterande konsulternas handlingar kan stickprov av deras egenkontroller genomföras. Observera att genomförda revisioner eller likvärdigt inte fritar leverantören från ansvar för sin egen kvalitetssäkring. Granskning och godkännande av handlingar Projektledaren ansvarar för att granskning av handlingar sker i den omfattning som krävs för det aktuella projektet före godkännandet. Detta görs antingen i ett protokoll eller i själva programhandlingen, beroende på projektets omfattning.

17 Sida: 17(25) Projekteringsarbetet Utifrån programhandlingar upprättas systemhandlingar och förfrågnings- /bygghandlingar. Detaljeringsgraden av dessa anpassas till projektets art och omfattning. I bilaga H 6.5 Projekteringsarbete finns mer stöd för projekteringsarbetet. I Riktlinjer för projekterande konsulter finns anvisningar för konsulternas arbete. Miljöinventering Projektledaren ansvarar för att miljöinventering genomförs där rivning planeras och där farligt avfall eller annat hälsofarligt ämne kan antas förekomma, mall Miljöinventering används till detta. Kopia på miljöinventering lämnas till Locums miljöuppföljare. Locums miljöuppföljare samt projektledare för miljöinventering kontaktas för information om ramavtalade miljöinventerare och kan stödja vid inventeringsarbetet. Vid de arbeten med avloppsledningar och/eller installationer där kvicksilver kan förekomma, se bilaga H 6.2 Kvicksilver i byggprojekt och mall Anmälan om kvicksilversanering. Locums avvecklingslista och produktdatabas Produkter som innehåller ämnen som finns angivna i Locums avvecklingslista får ej användas utan starka, skriftligt motiverade skäl. Till detta används mall Miljömotivering. I produktdatabasen Byggd Miljö klassificeras kemiska produkter som godkända, godkända tills vidare eller icke godkända. Databasen tjänar som underlag vid materialval. Databasen uppdateras kontinuerligt och finns tillgänglig för Locu ms anställda på Användarnamn och lösenord inhämtas från Locums miljöuppföljare som även kan hjälpa till i kontrollen av produkter. Styrning och uppföljning av konsulternas arbete Konsulternas arbete styrs och följs upp vid bland annat projekteringsmöten, mall Projekteringsmöte kan användas till detta.

18 Sida: 18(25) Granskning och godkännande av handlingar Projektledaren ansvarar för att granskning av handlingar sker i den omfattning som krävs för det aktuella projektet före godkännandet. Detta görs antingen i ett protokoll eller i själva programhandlingen, beroende på projektets omfattning. Underlag till entreprenörernas egenkontroller Projekterande konsulter kan med fördel ta fram underlag till entreprenörernas egenkontroller som är av kvalitets- eller miljökritisk karaktär t.ex. kontroller åt myndigheter och för bärande konstruktioner. Mallar och checklistor Namn på mall/checklista Mallar avseende upphandling, se Upphandlingshandboken Mall/checklista måste Mall/checklista återfinns i användas när aktivitet genomförs - - RFP Nej DATABAS alt. ADVANTUM Lokallista Nej ADVANTUM Lokal- och åtgärdslista Nej ADVANTUM Gränsdragningslista Locum Ja ADVANTUM Programmöte Nej ADVANTUM Miljöinventering Ja ADVANTUM Miljömotivering Ja ADVANTUM Ekonomimöte Nej ADVANTUM Projekteringsmöte Nej ADVANTUM

19 Sida: 19(25) Produktion De allmänna bestämmelser som Locum arbetar efter idag är AB 04 alternativt ABT 94. Det är därför viktigt att berörda projektdeltagare är väl förtrogna med dessa dokument. Köp av varor och tjänster Inför ett köp upprättas en uppdragsbeskrivning/förfrågningsunderlag som ligger till grund för det offererade priset. Det är viktigt att uppdragsbeskrivningen/förfrågningsunderlaget är väl genomtänkt för att minimera eventuella avtalsförändringar, se även upphandlingsprocessen med tillhörande handbok. Upphandling sker enligt Upphandlingsprocessen samt tillhörande Upphandlingshandbok. Locums teknikcontroller upphandling och upphandlingsmentorer kan fungera som stöd avseende upphandlingsfrågor. Kvalitets- och miljökrav på entreprenörer AB 04 ställer krav på att entreprenören har upprättat kvalitets- och miljöplan innan arbetena påbörjas. Planerna granskas och godkänns av projektledaren. Planerna bör omfatta kontroll av att myndigheters och beställarens krav, tex. att riktlinjer följs och att kvalitetskrav uppfylls. Även eventuella underleverantörers arbeten ska inkluderas i kvalitets- och miljöplanerna. Planerna godkänns av projektledaren och där det erfordras även av projektets kvalitetsansvarige enligt PBL. Till uppdragsbeskrivningen bifogas Avvecklingslista Kemiska ämnen och Miljöprövade byggprodukter för att säkerställa att dessa listor efterlevs. För mer info om databasen Byggd miljö, se avsnitt Projekteringsarbetet. Startmöte Innan produktionsstart ska, enligt AB 04, ett startmöte hållas mellan berörda parter, mall Startmöte kan användas till detta.

20 Sida: 20(25) Syn av entreprenadområde Innan entreprenadarbeten påbörjas genomförs en syn av arbetsområdet. Entreprenören för protokoll som justeras och godkänns av beställarens representant genom undertecknande. Rivningsplan Rivningsplan upprättas i de fall detta erfordras enligt PBL eller där farligt avfall kan antas förekomma, se kapitel Myndigheter i denna handbok. Tillbud och skador Eventuella tillbud eller skador hanteras enligt Säkerhetshandboken. Styrning och uppföljning av entreprenörernas arbete Entreprenörernas arbete styrs och följs upp vid bland annat byggmöten, mall Byggmöte kan användas till detta. Hantering av entreprenörer som inte sköter sina uppdrag Om en leverantör inte uppfyller kontraktskrav anmäls detta till projektchefen eller närmaste enhetschef. Projektchefen avgör om och vilka åtgärder som ska vidtas. Om risk för tvist föreligger kontaktas Locums beställarombud. Kom ihåg att skriftligen anmäla fel och avvikelser till leverantören i samband med att de upptäcks. Avtalsförändringar mot leverantörer ( ÄTA, tider etc.) Förändringar utifrån ingångna avtal redovisas skriftligt, mall Ekonomimöte kan användas till detta. Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) beställs av Locum i enlighet med Upphandlingsprocessen. Besiktning Färdigställda arbeten kontrolleras mot uppställda krav. Projektledaren ansvarar för att förvaltaren, driftledaren och andra intressenter kallas till slutbesiktning, mall Meddelande om slutbesiktning kan användas.

21 Sida: 21(25) Slutkontroll av entreprenadarbeten sker normalt via slutbesiktning. I större eller komplicerade projekt kan en produktionsanpassad besiktningsplan utformas. Myndighetsrelaterade besiktningar Projektledaren ansvarar för att kontakt tas med Locums specialister inom teknik, miljö och energi, som ansvarar för myndighetsrelaterade besiktningar inom disciplinerna el, gas, hiss, OVK och brand. I samband med slutbesiktningen genomförs myndighetsrelaterade besiktningar i de fall detta är aktuellt. Ramavtalade besiktningsmän finns upphandlade för att användas till dessa besiktningar. Dessa besiktningsmän är utbildade hos Locum, så att Locums intentioner tillvaratas och att bedömningarna görs likvärdigt. Locums specialister inom teknik, miljö och ener gi kan stödja i detta arbete. Avfallsredovisning Vid entreprenadens färdigställande redovisas uppkomna restprodukter på mall Sammanställning restprodukter, kopia lämnas till Locums miljöuppföljare. Mallar och checklistor Namn på mall/checklista Mall/checklista måste användas när aktivitet gen omförs Mall/checklista återfinns i Mallar avseende upphandling, se - - Upphandlingshandboken Startmöte Nej ADVANTUM Byggmöte Nej ADVANTUM Ekonomimöte Nej ADVANTUM Meddelande om slutbesiktning Nej ADVANTUM Sammanställning restprodukter Ja ADVANTUM

22 Sida: 22(25) Avslut och överlämnande Ett projekt avslutas i flera olika avseenden, de vanligast förkommande är: Kontraktsavslut med leverantörer Överlämnande till förvaltning Överlämnande till hyresgäst/kontraktspart. Administrativt avslut Ekonomiskt avslut Kontraktsavslut med leverantörer När leverantörens åtaganden är avslutade, godkända och slutfakturan betald anses kontraktsförhållandet vara avslutat. Enligt AB04 har entreprenören normalt rätt att ställa ekonomiska krav inom sex månader efter godkänd entreprenad. Leverantörsbedömning Leverantörsbedömning görs enligt anvisningar i Upphandlingshandboken. Överlämnande till förvaltning Projektledaren överlämnar ansvaret för objektet/projektet med tillhörande dokumentation till Locums förvaltare och driftledare. Driftledaren ansvarar för att objektet infogas i driftentreprenaden. Efter färdigställande av entreprenaden hålls överlämnandemöte med förvaltaren och driftledaren, se mall Överlämnandemöte. Alternativt kan överlämnande ske genom överlämnandebrev, se mall Överlämnande av projekt per brev. Syftet med överlämnandet är att lämna över ansvaret för objektet till förvaltaren och driftledaren samt göra en sista avstämning. Överlämnandet sker vanligtvis i anslutning till godkänd slutbesiktning. Riktlinjer Teknisk dokumentation redovisar vad som ska återfinnas i drift- och underhållsinstruktioner och omfattningen av projektets relationshandlingar. Mall Kvittenslista för driftinstruktioner och relationshandlingar kan användas för att dokumentera överlämnad dokumentation.

Riktlinjer Projekterande konsulter

Riktlinjer Projekterande konsulter Skapad: 2001-06-12 Senast ändrad: 2013-02-18 R 5 Claes Magnusson Kerstin Paulson Karin Sjöndin 2001-06-12 2013-02-18 2013-02-18 2(11) Förord Dessa riktlinjer beskriver de projekterande konsulternas arbete

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys vid byggprojekt, svar på skriftlig fråga

Risk- och sårbarhetsanalys vid byggprojekt, svar på skriftlig fråga Jenny Rydåker Projektavdelningen 08-508 270 16 jenny.rydaker@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2012-09-25 Risk- och sårbarhetsanalys vid byggprojekt, svar på skriftlig fråga Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning 2016-06- Kommunchef Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Kommunstyrelsen/fastighetoch servicenämnden

Läs mer

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Uppdrag: Servicegruppen i Europa AB MILJÖPLAN Beställning/ Förfrågningsunderlag Total- General- Under- Utförande- Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Beställarens Ombud j Beställarens

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Ombyggnad - processen Per Lilliehorn Standardförändringar 2 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med att byggnaden, efter

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt

Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11. Kategorisering av projekt. Ja Nej Kommentar. Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Byggledning checklista nr 1 Rev: 2009-05-11 Kategorisering av projekt Har extern entreprenör utsetts Har intern entreprenör utsetts för stort projekt Har intern entreprenör utsetts för litet projekt Utses

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret 1(9) PROJEKTPLAN SPORTHALL Fastighet: Danderyd 3:165 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad 2009-12-16 Upprättad 2014-04-28 Reviderad Tel 08-568 910 00 Box

Läs mer

Från idé till verklighet. Att arbeta i ett lokalprojekt

Från idé till verklighet. Att arbeta i ett lokalprojekt Från idé till verklighet Att arbeta i ett lokalprojekt .4 3 12 D 000 R m² korr S10D S21A RFP 017 MÖTE BIBLIOTEK 17,4 m² disp frd D -/--- S21B RFP 021 7 A 46.4 4 DISP. 114EV. FRD 7,3 m² 6 disp frd C disp

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

KVALITETSPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Projektorganisation. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag

KVALITETSPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Projektorganisation. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag KVALITETSPLAN Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag Total- Generai- Under- Utförande- Entreprenad 1 entreprenad j entreprenad entreprenad entreprenad Beställarens Ombud Beställarens Platschef Projektorganisation

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Rutin för Kontrollansvarig

Rutin för Kontrollansvarig .docx 1/8 Syfte Syftet med denna rutin är att säkerställa att arbetet som kontrollansvarig enlig PBL sker systematiskt och enligt lagens krav samt enligt överenskommelse med kunden. = Kontrollansvarig,

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Lilliehorn Konsult AB. Rebus 1. Vad betyder de olika delarna i nedanstående räknetal? 2 + 2 + 96 = 100. 2012 Folkuniversitetet_Ombyggnadsprojekt

Lilliehorn Konsult AB. Rebus 1. Vad betyder de olika delarna i nedanstående räknetal? 2 + 2 + 96 = 100. 2012 Folkuniversitetet_Ombyggnadsprojekt Rebus 1 Vad betyder de olika delarna i nedanstående räknetal? 2 + 2 + 96 = 100 1 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med

Läs mer

Teknisk handbok Projektering

Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering... 1 Läsanvisningar... 2 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektledning... 2 2.1. Projektstart...

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING GR:s seminarium Hans-Åke Ivarsson Byggherrens betydelse 13 mars 2001 L O K A L F Ö R S Ö R J N I N G S F Ö R V A L T N I N G E N G Ö T E B O R G LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Branschens egen kravmärkning.

Branschens egen kravmärkning. B i l d : L a s s e F o r s b e r g T v å b i l d a r e. Branschens egen kravmärkning. Utmärkt Bygge underlättar samarbetet och effekti- viserar byggprocessen för alla aktörer i ett projekt. Konkret innebär

Läs mer

Fuktbegrepp - definitioner

Fuktbegrepp - definitioner 1 Fuktbegrepp - definitioner Översikt SKEDE AKTIVITET RESULTAT UTFÖRARE PROGRAM Att (om)formulera byggherrens krav på fuktsäkerhet i program och AF eller i ett speciellt fuktsäkerhetsprogram Upprätta en

Läs mer

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader ByggaF L E www.fuktcentrum.se www.lufttathet.se Finansiärer till ByggaE ByggaE utvecklas i samverkan med företagen inom FoU Väst. Finansieras av:

Läs mer

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler.

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler. KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Kommunchef Roland Karlsson Dokumentansvarig Förvaltningschef Annette Andersson Datum 2011-08-15 1 (8) Lösa verksamhetens behov av lokaler - process Syfte

Läs mer

Miljöprogram för Landstingsservice byggverksamhet och fastighetsförvaltning

Miljöprogram för Landstingsservice byggverksamhet och fastighetsförvaltning Miljöprogram för Landstingsservice byggverksamhet och fastighetsförvaltning 2011 2014 Upprättad av: Uppdaterat: 2012 03 15 Soraja Nadimpour Miljöansvarig Landstingsservice Landstinget Uppsala INNEHÅLL

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

Gemensamt miljöprogram för Akademiska Hus och Högskolan i Gävle. Högskolan i Gävle ÖVERGRIPANDE DEL. För projektet: 420905 Bibliotek

Gemensamt miljöprogram för Akademiska Hus och Högskolan i Gävle. Högskolan i Gävle ÖVERGRIPANDE DEL. För projektet: 420905 Bibliotek Gemensamt miljöprogram för Akademiska Hus och Högskolan i Gävle BLOCK A ÖVERGRIPANDE DEL För projektet: 420905 Bibliotek Högskolan i Gävle Upprättad 2002-11-20 Ralf Wigenius... Miljösamordnare, AHU Fastställd

Läs mer

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Fuktsäkerhet i byggprocessen 2007 kom FoI rapporten om ByggaF 2008 lanserades ByggaF Bakgrund 2012-2013 vidareutvecklades ByggaF till svensk branschstandard Vissa

Läs mer

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Idag Samhällsbyggnadskontoret Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Kalkyler Övning Färdiga arbetsplatser Upphandling mm Sammanfattning Fastighet Projektledare

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning Berteco AB 2009 Kvalitetsplan Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv Generella kvalitetspunkter Uppdragsbeskrivning Uppdraget innebär installation av idrottsgolv och innefattar: -Leverans

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Så här driver Region Östergötland byggprojekt. FM centrum. www.regionostergotland.se

Så här driver Region Östergötland byggprojekt. FM centrum. www.regionostergotland.se Så här driver Region Östergötland byggprojekt FM centrum www.regionostergotland.se INLEDNING FM centrum (Facility Management) är det centrum inom Region Östergötland som har i uppdrag att ta ett regionsövergripande

Läs mer

BILAGA MILJÖ OCH HÄLSA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA MILJÖ OCH HÄLSA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy SolTech Energy Sara Klingberg 441 88 51 2013-11-18 A 2 (7) nnehållsförteckning 1 Policy... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Befogenheter och ansvar... 3 1.3 Miljöinriktning... 3 1.4 Miljöpolicy... 3 2 Organisation...

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ISBN 978-91-7333-683-3 9 789173 336833 MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK09 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid God projektstyrning Vattentätt kontrakt Effektiv organisation-beror på komplexitet

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Kontrollplan enligt PBL 2010

Kontrollplan enligt PBL 2010 Kontrollplan enligt PBL 2010 Kontrollplanens ändamål På ett ändamålsenligt sätt säkerställa att kraven som avses i 8 kap. 4, 13, 17, 18 uppfylls. Kontrollplanens styrning Säkerställandet sker genom 1.

Läs mer

ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess

ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell 2007-11-14 1 Fuktsäkerhet i byggprocessen Planering Projektering Bygg Förvaltning Byggherre Ställa fuktkrav Följa upp Hjälpmedel Fuktsäkerhetsbeskrivning

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

Projekthandbok. Projekthandbok 1 (16) Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other) Mats Wermel, Björn Åsander

Projekthandbok. Projekthandbok 1 (16) Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other) Mats Wermel, Björn Åsander 1 (16) Projekthandbok 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Syfte... 3 2 Projektprocessen... 3 3 Projektbeslut... 4 4 Organisation... 5 5 Projektledning och projektansvar... 6 6 Upprättande av projektplan... 6

Läs mer

Plan för riskhantering

Plan för riskhantering Sida 1 (10) Dokumentnamn P0-SD-5007 Ansvarig part Konstruktör Christoffer Hultkrantz Version 1.2 Versionsdatum 2016-05-09 Plan för riskhantering Projektledning/Risker Fördjupande dokument UNDER ARBETE

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Rivningsplan med tillhörande materialinventering

Rivningsplan med tillhörande materialinventering 1(7) Rivningsplan med tillhörande materialinventering Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Projekthandbok. Projekthandbok 1 (34)

Projekthandbok. Projekthandbok 1 (34) 1 (34) 2 (34) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2 Projekt... 4 2.1 Projektprocessen... 4 2.2 Projektbeslut... 6 2.3 Genomförande av projekt... 7 2.3.1 Organisation...

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION SAMMANFATTNING Landstinget Sörmland kommer under ett antal år framöver att genomföra stora investeringar inom

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM

MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM Division Stockholm DIREKTIV D-LFV 2005-1997 1(10) MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM Bilaga till Administrativa föreskrifter (AF) Division Stockholm DIREKTIV D-LFV 2005-1997

Läs mer

FM centrum. Så här driver LiÖ byggprojekt. www.lio.se

FM centrum. Så här driver LiÖ byggprojekt. www.lio.se FM centrum Så här driver LiÖ byggprojekt www.lio.se INLEDNING FM centrum (Facility Management) är det centrum inom Landstinget i Östergötland som har i uppdrag att ta ett landstingsövergripande helhetsansvar

Läs mer

Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F-6 skola i Lilla Alby. 1. Bakgrund

Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F-6 skola i Lilla Alby. 1. Bakgrund Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F6 skola i Lilla Alby 1. Bakgrund Barn och utbildningsförvaltningen har med hjälp från Stadsbyggnads och miljöförvaltningen utarbetat ett program för tilloch

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum Kvalitetsplan med integrerad miljöplan Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum 2 Innehåll. Sid. Projektinformation 3 Projektbeskrivning 3 Platsorganisation 4 Underentreprenörer

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Kvalitet och miljö. Kvalitet

Kvalitet och miljö. Kvalitet Kvalitet och miljö Bilaga X, 19 sidor Då kompetensen finns inom bolaget har vi utvecklat ett eget kvalitet- och miljösystem. Nedan följer en beskrivning på hur vi arbetar med kvalitet och miljö frågor.

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Handbok för giftfritt byggande (ny- och ombyggnad, underhåll, förvaltning och rivning)

Handbok för giftfritt byggande (ny- och ombyggnad, underhåll, förvaltning och rivning) Handbok 2009-09-07 Handbok för giftfritt byggande (ny- och ombyggnad, underhåll, förvaltning och rivning) KS-60/2007 Hyresbostäders hus Ekoporten, ett miljonprogramshus ombyggt till det första ekologiska

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Underhållshandboken. Definition. Underhållshandbok. Underhållsplanering och ekonomistyrning Doknr: F 2. Rutin

Underhållshandboken. Definition. Underhållshandbok. Underhållsplanering och ekonomistyrning Doknr: F 2. Rutin Underhållsplanering och ekonomistyrning Doknr: F 2 Processägare/rutinansvarig: Björn Ekström Samordn. kval.syst: Saija Thacker Godkänd av: Björn Ekström : Sida: 1(7) Underhållshandboken Definition Underhåll

Läs mer

Bilaga 7: Fiberanläggningsprojekt Ver. 1.1

Bilaga 7: Fiberanläggningsprojekt Ver. 1.1 Anvisningar för robust fiber Bilaga 7: Fiberanläggningsprojekt Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. BESKRIVNING AV FIBERANLÄGGNINGSPROJEKT... 4 1.1 Planera... 4 1.1.1 Bestämma område... 4 1.1.2 Kontrollera

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB).

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB). Uppdragsnr: 10161899 1 (8) RAPPORT KV. KLÄDESFABRIKEN 1, NORRKÖPING 1 Parter och projektets organisation 1.1 Beställare Beställare för projektet är: Etablering i Norrköping AB (ENAB) 1.2 Konsulter Övergripande

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Överlämning och avslut av projekt

Överlämning och avslut av projekt Sida 1 ( 8 ) Överlämning och avslut av projekt Överlämnings- och avslutsmöte av projekt skall protokollföras, mall för detta möte skall användas i tillämpliga delar samt genomgås enligt nedanstående rutinbeskrivning.

Läs mer