1 Sammanställning av utvärdering av anbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Sammanställning av utvärdering av anbud"

Transkript

1 1 (56) Rikspolisstyrelsen Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korresp) PVS /11 1 Sammanställning av utvärdering av anbud Utvärderingkriterie Anbudsgivare AG 1 AG 3 AG 4 Vikt Poäng (betyg) Poäng (betyg) Poäng (betyg) Ramavtalets huvudtext 18,75% 0,56 0,56 0,75 Samverkan, integration, Innovation och Transitionsprojektet 31,25% 0,70 0,87 1,07 Tjänster 31,25% 0,81 0,88 0,85 Priser 18,75% 0,74 0,84 0,71 Totalpoäng 2,81 3,15 3,38 Bilaga 2

2 2 2 Anbudsgivare: Tieto Sweden AB (Tieto) 2.1 Ramavtalets huvudtext Ramavtalets huvudtext Poäng Motivering Villkoren i Ramavtalets huvudtext 3,00 Tietos svar innebär ett minskat risktagande för Tieto och en ökad riskexponering för RPS, exempelvis vad gäller Tietos ansvar för skadestånd. Tietos förslag ligger dock inom ramen för vad RPS efterfrågar i sitt förslag. I övrigt presenterar Tieto inte förslag på kompletterande avtalstext som överträffar RPS förslag och tillför tydliga mervärden för RPS. Vid en samlad helhetsbedömning är Tietos svar lämpligt. 2.2 Samverkan, integration, Innovation och Transitionsprojekt Ramavtalsbilaga 3 Dokumentsamlingen Poäng Motivering Kap. 3 Samverkan och styrning 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Kap. 4 Integration 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt.

3 3 Fråga: Det är av vikt för RPS att en god samarbetsrelation med RPS kan utvecklas och upprätthållas. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, "Styrnings- och Samverkansmanual, som beskriver den styrande organisationen samt processer och dokumentation som styr framtida arbetet inom samverkansmodellen. Det är önskvärt att anbudsgivaren anger eventuella avvikelser och/eller tillägg till det som anges i Dokumentsamlingen. I exempelmanual bör anbudsgivaren i synnerhet beskriva hur styrning, integration och samverkan kan fungera tillsammans med Driftsorganisationen. Fråga: RPS anser att tydliga och effektiva gemensamma operativa processer, metoder, verktyg och roller i gränssnittet mellan Parterna är grundläggande förutsättning för Leverantörens leverans av Tjänsterna. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Operativ Tjänstemanual, som är en manual för operativa aktiviteter för att Tjänsterna ska nå avtalade servicenivåer och målnivåer. För 1,00 Tietos exempelmanual beskriver Tietos interna organisation gentemot RPS vilket inte motsvarar syftet med manualen och det RPS efterfrågar i den öppna frågan. Tieto ändrar därtill benämning och beskrivning på omfattning på rollerna i leverantörens samverkansorganisation mot RPS vilket medför en osäkerhet om hur väl de föreslagna rollerna motsvarar de av RPS efterfrågade rollerna i gränssnittet, både som helhet i åtagandet i gränssnittet och per roll. Denna osäkerhet kvarstår trots de förtydliganden som lämnats i svaret. Tietos föreslagna angreppssätt med distribuerat processansvar på roller (CSM:er) per objekt uppnår inte RPS mål med gemensamma processer. Tieto redovisar även ett skapat begrepp styrgrupp som är Tietos interna styrgrupp som saknar koppling till gemensam styrning. Vad gäller Tietos förslag om att styrning mot driftsorganisation sköts av en administrativ funktion anser RPS att detta beskriver en intern lösning som inte anger ett sätt att lösa RPS behov av gränssnitt. Enligt RPS fungerar inte dokumentet som en manual. De två nya rollerna som Tieto indikerar i exempelmanualen samt PMO bedöms ge RPS ett visst mervärde. Emellertid är dessa inslag sett sammantaget till övriga delar inte tillräckligt för att ändra bedömningen att Tietos svar inte är lämpligt. 1,00 I exempelmanualen anger Tieto att Tieto avser att beskriva hur Tieto internt levererar tjänsterna och inte begränsat till gränssnittet. I exempelmanualen föreslår Tieto en manual per förvaltningsobjekt vilket inte motsvarar den enhetliga och sammanhållna process över objekten som RPS eftersträvar. Konsekvenserna av föreslagen exempelmanual är att omfattningen av manualerna blir för stora, det kommer att bli svårt att urskilja ansvaret mellan parterna eftersom gränssnittsåtagandet inte är beskrivet samt att RPS kommer att behöva sätta sig in i och eventuellt

4 4 Utvecklingstjänst omfattar den t.ex. i gränssnittet gemensam projektstyrnings och utvecklingsmetodik, verktyg och roller och ansvar. För förvaltning omfattar den t.ex. incidenthantering, ändringshantering, prestationshantering, problemhantering, kapacitetshantering, konfigurationshantering, säkerhetshantering, kontinuitetshantering, tjänstenivåhantering. Leverantören kan gärna exemplifiera med motsvarande dokument i nuvarande eller tidigare tjänsteleverans. Fråga: Ett oavbrutet och säkert tillhandahållande av tjänst som omfattas av Uppstartsarbete är av avgörande betydelse för RPS. Det är därför av väsentlig vikt att ett smidigt, störningsfritt och oavbrutet Uppstartsarbete säkerställs. Beskriv på vilket sätt detta uppnås genom att på kapitelnivå ta fram ett förslag på Handbok för övergång av Tjänsteobjekt som är en handbok med syfte att beskriva projektstyrning, roller och operativa förfaranden för övergångsprocess som ska vara till grund för effektiva, återkommande övergångar av Tjänsteobjekt. Förslaget kan innehålla exemplifieringar. Fråga: Det är av vikt för RPS att en god prestationsrapportering med avseende på tjänsteleveransernas kvalitet och måluppfyllnad kan utvecklas och underhållas. Detta för att stödja parternas uppföljning och vidareutveckling av anbudsgivarens tjänsteleverans till RPS. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, "Rapporteringsmanual som beskriver anbudsgivarens godkänna Tietos interna arbetssätt. Sammantaget är Tietos svar inte fullt ut lämpligt. 1,00 I Tietos förslag till handbok återfinns enbart en generell beskrivning av Tietos projektledningsmetodik för Transition och handboken är inte utformad som en gemensam handbok för RPS och Tieto. Den föreslagna handboken beskriver i huvudsak aktiviteter för projektledning/styrning och inte processer och verktyg för effektiva och återkommande övergångar, dvs. hur. Sammantaget motsvarar Tietos svar inte vad som efterfrågas i den öppna frågan. 1,00 I Tietos exempelmanual inskränks omfattningen till att endast beskriva rapportering av tjänsteleverans och målnivåer och beskriver ingenting om avtalsrapportering vilket är en efterfrågad utgångspunkt enligt i Ramavtalsbilaga 3, Dokumentsamlingen. Sammantaget motsvarar Tietos svar inte vad som efterfrågas i den öppna frågan.

5 5 rapportering av tjänsteleveransen efter genomfört Transitionsprojekt. Denna bör utgå från, men inte begränsas av, RPS krav i anbudsdokumentationen och främst Bilaga 3 till Dokumentsamlingen, Rapportering av målnivåer. Bilaga 3 till Dokumentsamlingen, Rapportering av målnivåer. 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Tietos målnivå för förvaltning överträffar inte RPS förslag och medför inte ett sådant tydligt mervärde att svaret är väl lämpligt. Innovationsplan och kontinuerliga förbättringar Poäng Motivering Bilaga 1 till Dokumentsamlingen, Innovationsplan. 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Tietos förslag på att ersätta workshopen om handlingsplan med en annan workshop och en återkoppling avseende process överträffar inte RPS förslag och ger inte ett sådant mervärde för RPS att Tietos svar är väl lämpligt. Fråga: Det är av vikt för RPS att möjliggöra teknik- och verksamhetsförbättringar. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Manual för Innovation, som är en manual för bevakning av den tekniska utvecklingen och RPS verksamhet och som syftar till att fastlägga arbetsrutiner för leverantörens åtagande att inom ramen för Parternas Strategiska Samarbete med proaktivitet verka för att finna tekniska lösningar inom lämpliga verksamhetsområden. Fråga: Det är av vikt för RPS att processer och arbetssätt för utvärdering och förbättring av formerna för avrop av Tjänster kan utvecklas och upprätthållas. 2,00 Tieto beskriver i sin exempelmanual en process och arbetsrutiner som dock saknar koppling till Samverkansmodell och som inte heller beskriver Tietos åtagande och bidrag och strukturkapital inom Innovationsarbete. Vidare saknas det i exempelmanualen bevis på att Tieto proaktivt kommer att verka för att driva Innovationsarbete. Sammantaget är Tietos svar inte fullt ut lämpligt. 1,00 Tietos exempelmanual beskriver en generell förbättringsprocess som mer är inriktad mot innovation än mot att beskriva området för avrop av tjänster och hur dessa kan förbättras. Exempelmanual tar således inte sikte på att vara en manual för utvärdering och förbättring av formerna

6 6 Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Manual för utvärdering och förbättring av formerna för avrop av Tjänster, som är en manual för parternas regelbundna utvärdering och förbättringsarbete av formerna för RPS avrop av Tjänster i syfte att avtalade krav och servicenivåer ska upprätthållas med beaktande av Gränssnittsåtagandet. Leverantören kan gärna exemplifiera från tidigare åtaganden. Transitionsprojekt för avrop av tjänster och är således inte tillämplig. Sammantaget motsvarar Tietos svar inte vad som har efterfrågats i den öppna frågan. Poäng Motivering Ramavtalsbilaga 2, Uppdragsavtal om transition 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Projektbeskrivning av Transitionsprojekt 1,00 Planering av Transitionsprojektet Tieto anger en beskrivning av planeringen men denna är inte helt och hållet strukturerad. Det är för RPS oklart vilken koppling som finns till Uppdragsavtalet för transition, exempelvis i fråga om omfattning och prioritering. Transitionsprojektet refererar mer till att etablera Tietos leveransteam vilket medför att det för RPS är oklart om föreslagna aktiviteter resulterar i en etablering av samverkansmodell och beredskap för framtida leverans. Åtgärder för att uppnå kvalitet i etableringen Tieto hänvisar till kriterier för godkännande för respektive leverabel vid varje beslutspunkt som återfinns i punkt 2.1. Utöver ett iterationsschema för leverabler saknas en tydlig plan för åtgärder som ska vidtas för att uppnå kvalitet i etableringen.

7 7 Ledtid och resursbehov Tieto utgår i sitt svar från RPS förslag att transitionsprojektet ska vara genomförd inom 90 dagar från tilldelning. Givet Tietos bedömning av resursåtgång, cirka timmar exklusive den icke beräknade tidsåtgång i avsnitt 4, är planen inte realistisk. Vidare saknar framställda krav på RPS resurser koppling såväl till roll som till allokering i perioden. Planerade aktiviteter för samverkansmodellen Den WBS struktur som Tieto anger är inte tillräckligt tydlig, strukturerad eller relevant för att det för RPS är klart att föreslagna aktiviteter kommer att resultera i en implementering av samverkansmodell och beredskap för framtida tjänsteleveranser. Plan för kartläggning och införande av Gränssnittsåtagandets processer och procedurer Det saknas en tydlig, strukturerad och relevant plan för kartläggning och implementering av hur processer och procedurer inom varje organisation ska genomföras. Gemensamma processer definieras som en leverabel baserad på kartläggning i initieringsfasen och som sedan ska definieras och dokumenteras i en workshop. Kriterier för godkännande definierade som att workshop är godkänd är inte relevant. Plan för manualer Tietos plan är inte realistisk avseende tid och resurs. Vidare är planens struktur rörig och inte fullt ut logisk.

8 8 Riskbedömning och förslag till riskreducering Tieto visar genom sin beskrivning, innefattande risklista som är mycket bra avseende struktur och innehåll, tydligt på relevanta risker och på förslag till reducerande åtgärder. 2.3 Tjänster Förvaltningstjänst Poäng Motivering Ramavtalsbilaga 1a RPS Allmänna villkor för Förvaltningstjänst 3,00 Tieto föreslår föreslagit justeringar som innebär ett något ökat begränsat ansvar för Tieto, exempelvis vad gäller ansvar för fel. Tietos förslag ligger dock inom ramen för vad RPS efterfrågar i sitt förslag. Tietos svar är därför lämpligt. Bilaga 1, Förvaltningsstyrning, till Ramavtalsbilaga 1a, RPS Allmänna villkor för Förvaltningstjänst Bilaga 2, Service Level Agreement, till Ramavtalsbilaga 1a, RPS Allmänna villkor för Förvaltningstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Lämnade förtydliganden överträffar inte RPS förslag och medför inte något sådant tydligt mervärde att Tietos svar är väl lämpligt. 3,00 Tieto föreslår att vitesunderlaget ska begränsas, vilket innebär ett begränsat ansvar för Tieto vid avvikelse från SLA-nivåer. Tietos förslag ligger dock inom ramen för vad RPS efterfrågar i sitt förslag. Tietos svar är därför lämpligt. Ramavtalsbilaga 6, Uppdragsförfrågan för Förvaltningstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Ramavtalsbilaga 8, Uppdragsavtal för Förvaltningstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Case 1 (COPS) 2,00 Projektplanering för Uppstartsarbetet Den projektplanering som Tieto anger visar på en mer än tydlig struktur för leveransobjekten och arbetspaketen samt på en mer än realistisk och komplett aktivitetsplan för uppstartsarbetet.

9 9 Åtgärder för att uppnå kvalitet och störningsfritt övertagande De förslag på åtgärder som Tieto anger visar på ett tydligt sätt på kvalitetssäkring, kompetensöverföring och ett störningsfritt övertagande under uppstartsarbetet. Ledtid för uppstartsarbete Tieto anger inte någon starttid för uppstartsarbetet. RPS kan därför inte bedöma om planerad kalendertid och planerad nedlagd arbetstid per roll och kompetensnivå är realistiska. Teknisk och organisatorisk analys av förvaltningsobjektet Tieto beskriver i angiven analys förvaltningen organisatoriskt men anger inte någon uppfattning om komplexitet, omfattning, övergångsperiod. Plan för kartläggning och införande av processer och procedurer Den plan för kartläggning och införande av processer och procedurer som Tieto anger är logiskt strukturerad, pedagogisk och relevant. Riskbedömning och förslag till riskhantering Tietos förslag till riskhantering visar inte fullt ut på relevanta risker eller på förslag på reducerande åtgärder. Case 2 (Agresso) 2,00 Projektplanering för Uppstartsarbetet Den projektplanering som Tieto anger visar på en mer än tydlig struktur för leveransobjekten och arbetspaketen samt på en mer än

10 10 realistisk och komplett aktivitetsplan för uppstartsarbetet. Åtgärder för att uppnå kvalitet och störningsfritt övertagande De förslag på åtgärder som Tieto anger visar på ett tydligt sätt på kvalitetssäkring, kompetensöverföring och ett störningsfritt övertagande under uppstartsarbetet. Ledtid för uppstartsarbete Den planering som Tieto anger är inte fullt ut realistisk i förhållande till förvaltningsobjektets karaktär och omfattning. Teknisk och organisatorisk analys av förvaltningsobjektet Tieto beskriver i angiven analys enbart en enkel teknisk analys som förutsätter ett underhållsavtal med Agresso om fel i produkt. Plan för kartläggning och införande av processer och procedurer Den plan för kartläggning och införande av processer och procedurer som Tieto anger är logiskt strukturerad, pedagogisk och relevant. Riskbedömning och förslag till riskhantering Tietos förslag till riskhantering visar inte fullt ut på relevanta risker eller på förslag på reducerande åtgärder eftersom behovet av eskaleringsmöjligheter lyfts fram istället för exempel. Case 3 (IDREG) 1,00 Projektplanering för Uppstartsarbetet Den projektplanering som Tieto anger visar på en befintlig metodik

11 11 varför planeringen bedöms ha en tydlig struktur och vara komplett. Åtgärder för att uppnå kvalitet och störningsfritt övertagande De förslag på åtgärder som Tieto anger visar inte fullt ut på ett tydligt sätt kvalitetssäkring, kompetensöverföring och störningsfritt övertagande under uppstartsarbetet. Ledtid för uppstartsarbete Den planering som Tieto anger är inte fullt ut realistisk i förhållande till förvaltningsobjektets karaktär och omfattning. Teknisk och organisatorisk analys av förvaltningsobjektet Tieto beskriver i angiven analys förvaltningen organisatoriskt men anger inte någon uppfattning om komplexitet, omfattning, övergångsperiod. Plan för kartläggning och införande av processer och procedurer Den plan för kartläggning och införande av processer och procedurer som Tieto anger är logiskt strukturerad, pedagogisk och relevant. Riskbedömning och förslag till riskhantering Förslaget till riskhantering visar inte fullt ut på relevanta risker och på förslag på reducerande åtgärder eftersom framför allt behovet av eskaleringsmöjligheter lyfts fram istället för exempel.

12 12 Utvecklingstjänst Poäng Motivering Ramavtalsbilaga 1c, RPS Allmänna villkor för Utvecklingstjänst 3,00 Tieto har föreslagit lägre justeringar som innebär ett något begränsat ansvar för Tieto, exempelvis vad gäller ansvar för fel och för försenad leverans. Tietos förslag ligger dock inom ramen för vad RPS Bilaga 1, Checklista för Utvecklingstjänst, till Ramavtalsbilaga 1c, RPS Allmänna villkor för Utvecklingstjänst Bilaga 2, RPS Principer för Agil Systemutvecklingsmetod, till Ramavtalsbilaga 1c, RPS Allmänna villkor för efterfrågar i sitt förslag. Tietos svar är därför lämpligt. 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Utvecklingstjänst Ramavtalsbilaga 5, Uppdragsförfrågan för Utvecklingstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Ramavtalsbilaga 7, Uppdragsavtal för Utvecklingstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Case 1 (ANPR) 1,00 Projektmål Tieto anger i sitt svar inte några projektmål utan enbart vilka leveranser som ska skickas. Projektplanering Den projektplanering som Tieto anger innehåller en bra identifiering och nedbrytning av aktiviteter, men leverans av projektplan är utspritt på många dokument vilket gör den svårläst och svårbedömd. Avgränsningar Tieto gör inte några egna avgränsningar vilket skapar en otydlighet kring uppdragets omfattning.

13 13 Riskhantering De risker som Tieto anger är relevanta och Tieto får med både verksamhets- och produktperspektivet. Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektiv Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektivet är obefintligt i Tietos svar. Resurs- och kompetensplanering Den resurs- och kompetensplanering som Tieto anger saknar uppgift om resurser från förvaltning och drift samt förvaltningsperspektivet. Dessutom är resursuppskattning för upphandling inte realistisk. Krav- och ändringshantering Den plan för krav- och ändringshantering som Tieto anger är acceptabel, enkel och tydlig. Kvalitet I kvalitetsplanen anger Tieto enbart några aktiviteter på en övergripande nivå, och inte på hur kvalitet uppnås.

14 14 Case 2 (BasInfo) 2,00 Projektmål Projektmålen är otydliga. Projektplanering Den projektplanering som Tieto anger är realistisk och komplett. Planen kan emellertid göras än mer pedagogisk genom strukturering utifrån leveransobjekt varför den inte är tillräckligt tydlig. Avgränsningar Tieto gör inte några egna avgränsningar vilket skapar en otydlighet kring uppdragets omfattning. Riskhantering De risker som Tieto anger är relevanta och Tieto får med både verksamhets- och produktperspektivet. Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektiv Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektivet är obefintligt i Tietos svar. Resurs- och kompetensplanering Den resurs- och kompetensplanering som Tieto anger är otydlig vilket gör att det för RPS är oklart hur komplett och realistisk den är. Resursoch kompetensplanens periodiserade beskrivning av resursbehov uppfattas som positivt och planen är bra nedbruten, däremot saknas

15 15 uppgifter om resurser från förvaltning och drift samt förvaltningsperspektivet. Krav- och ändringshantering Den plan för krav- och ändringshantering som Tieto anger är acceptabel, enkel och tydlig. Kvalitet I kvalitetsplanen anger Tieto enbart några aktiviteter på en övergripande nivå, och inte på hur kvalitet uppnås. Case 3 (Passagerarregistret) 2,00 Projektmål Tieto anger inte några projektmål utan enbart vilka leveranser som ska skickas. Projektplanering Den projektplanering som Tieto anger är realistisk och komplett. Planen kan emellertid göras än mer pedagogisk genom strukturering utifrån leveransobjekt varför den inte är tillräckligt tydlig. Avgränsningar Tietos svar är inte komplett vad gäller avgränsningar och det saknas egentliga egna avgränsningar vilket ger ett otydligt scope. Riskhantering De risker som Tieto anger är relevanta och Tieto får med både

16 16 verksamhets- och produktperspektivet. Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektiv Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektivet är obefintligt i Tietos svar. Resurs- och kompetensplanering Den resurs- och kompetensplanering som Tieto anger är komplett. Krav- och ändringshantering Den plan för krav- och ändringshantering som Tieto anger är acceptabel, enkel och tydlig. Kvalitet Den kvalitetsplan som Tieto anger är mycket generell och onödigt krånglig. Resurstjänst Poäng Motivering Ramavtalsbilaga 1b, RPS Allmänna villkor för Resurstjänst 3,00 Tieto föreslår ett tillägg till RPS förslag som innebär att RPS ska utge en, i förhållande till RPS förslag, större ersättning till Tieto vid en eventuell avbeställning av uppdrag. Sammantaget uppfyller Tietos svar, även med hänsyn till tillägget, i allt väsentligt vad RPS efterfrågat i sitt förslag. Tietos svar är därför lämpligt. Ramavtalsbilaga 9, Uppdragsavtal för Resurstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt.

17 17 3 Anbudsgivare: Capgemini Sverige AB (Capgemini) 3.1 Ramavtalets huvudtext Poäng Notering Villkoren i Ramavtalets huvudtext 3,00 Capgemini accepterar RPS förslag till Ramavtal, dock med undantag för Ramavtalets huvudtext gällande skadeståndsansvar. Capgeminis svar innebär i sak ett minskat risktagande för Capgemini och en ökad riskexponering för RPS vad gäller Capgeminis ansvar för skadestånd. Capgeminis förslag i denna del ligger dock inom ramen för vad RPS efterfrågar i sitt förslag. I sitt skriftliga anbud och under förhandlingsfasen föreslår Capgemini att Ramavtalets huvudtext ska kompletteras med en konstruktion som ger ett finansbolag inom Capgeminikoncernen möjlighet att fakturera för samtliga parter som ingår som leverantörer i Team Capgemini. Dessa förslag överträffar inte RPS förslag och medför inte något tydligt mervärde för RPS. Capgemini föreslår vidare att Leverantören ska få rätt att årligen justera priserna med 2% från och med det fjärde avtalsåret. Detta förslag är inte fullt ut lämpligt eftersom en sådan justering inte tar hänsyn till verklig prisutveckling för jämförbara tjänster.

18 18 I övrigt presenterar Capgemini inte några förslag på kompletterande ramavtalstext, dock med undantag för rabattklausuler gällande lägre priser under vissa förutsättningar. Det är enligt RPS osäkert om de aktuella förutsättningarna kommer att kunna uppfyllas. Inte heller detta förslag överträffar RPS förslag. Vid en samlad helhetsbedömning är Capgeminis svar lämpligt. 3.2 Samverkan, integration, Innovation och Transitionsprojekt Ramavtalsbilaga 3 Dokumentsamlingen Poäng Motivering Kap. 3 Samverkan och styrning 4,00 Vid en helhetsbedömning överträffar Capgeminis kapitel RPS förväntan och svaret är väl lämpligt sett till det tydliga mervärde som ges genom lämnade förbättringsförslag för Drift-OLA, Resurs- och Innovationsroll i Samverkansmodellen, RACI samt Portalen. Kap. 4 Integration 3,00 Capgemini accepterar RPS förslag varför Capgeminis svar är lämpligt. Fråga: Det är av vikt för RPS att en god samarbetsrelation med RPS kan utvecklas och upprätthållas. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, "Styrnings- och Samverkansmanual, som beskriver den styrande organisationen samt processer och dokumentation som styr framtida arbetet inom samverkansmodellen. Det är önskvärt att anbudsgivaren anger eventuella avvikelser och/eller tillägg till det som anges i Dokumentsamlingen. I 2,00 I Capgeminis svar bedöms enbart sex av 26 sidor omfatta exempelmanual och som därmed är tillämpligt att utvärdera med hänsyn till vad som efterfrågats i den öppna frågan. Sju sidor rör Capgeminis leveransmodell och förslag till SLA-modeller, Rightshore, leveransmodeller etcetera vilket inte är relevant i denna typ av manual utan mer av försäljningsmaterial. Samverkansmodellen som återfinns i manualen bedöms vara det som angetts i det underlag som RPS tillhandahållit. Svaret saknar därutöver vissa rubriksättningar som avser väsentliga processer som exempelvis finansiell uppföljning,

19 19 exempelmanual bör anbudsgivaren i synnerhet beskriva hur styrning, integration och samverkan kan fungera tillsammans med Driftsorganisationen. Fråga: RPS anser att tydliga och effektiva gemensamma operativa processer, metoder, verktyg och roller i gränssnittet mellan Parterna är grundläggande förutsättning för Leverantörens leverans av Tjänsterna. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Operativ Tjänstemanual, som är en manual för operativa aktiviteter för att Tjänsterna ska nå avtalade servicenivåer och målnivåer. För Utvecklingstjänst omfattar den t.ex. i gränssnittet gemensam projektstyrnings och utvecklingsmetodik, verktyg och roller och ansvar. För förvaltning omfattar den t.ex. incidenthantering, ändringshantering, prestationshantering, problemhantering, kapacitetshantering, konfigurationshantering, säkerhetshantering, kontinuitetshantering, tjänstenivåhantering. Leverantören kan gärna exemplifiera med motsvarande dokument i nuvarande eller tidigare tjänsteleverans. Fråga: Ett oavbrutet och säkert tillhandahållande av tjänst som omfattas av Uppstartsarbete är av avgörande betydelse för RPS. Det är därför av väsentlig vikt att ett smidigt, störningsfritt och oavbrutet Uppstartsarbete säkerställs. Beskriv på vilket sätt detta uppnås genom att på kapitelnivå ta fram ett förslag på Handbok för övergång av innovation, strategi och kvalitetssäkring. Sammantaget är Capgeminis svar därför inte fullt ut lämpligt. 2,00 Capgeminis svar beskriver enbart hur i kapitel 2 och till viss del i kapitel 3 i exempelmanualen. I övrigt beskrivs inte hur något ska göras utan enbart syfte och vad som ska göras samt Capgeminis inställning. Detta medför att syftet med manualen inte uppfylls fullt ut. Capgemini poängterar inte heller gränssnittet. Svarets omfattning begränsas till att ge en översiktsbild på en alltför övergripande nivå med hänvisningar till detaljering i bilagor som inte återfinns i anbudet. Vidare svarar omfattningen av processer som beskrivs inte vad som efterfrågas, t.ex. omfattas utveckling enbart av projektstyrning, kravhantering och ändringshantering samt en generell beskrivning av RUP. Det förslag på kapitelnivå avseende förvaltningsstyrning som Capgemini har lämnat bedöms ge RPS ett visst mervärde. Emellertid är detta mervärde sammantaget sett till övriga delar inte tillräckligt för att Capgeminis svar är fullt ut lämpligt. 2,00 Capgemini beskriver på en övergripande nivå en modell för sitt interna arbete vid en transition, med interna roller (exempelvis med start från säljteam). Detta medför att det är svårt för RPS att utläsa hur modellen kommer att anpassas mot RPS behov. Exempelvis saknar svaret en beskrivning av gemensam projektstyrning och projektstyrningsmodell i gränssnittet samt beskrivning av krav på RPS och RPS roller i övergången av tjänsteobjekt.

20 20 Tjänsteobjekt som är en handbok med syfte att beskriva projektstyrning, roller och operativa förfaranden för övergångsprocess som ska vara till grund för effektiva, återkommande övergångar av Tjänsteobjekt. Förslaget kan innehålla exemplifieringar. Fråga: Det är av vikt för RPS att en god prestationsrapportering med avseende på tjänsteleveransernas kvalitet och måluppfyllnad kan utvecklas och underhållas. Detta för att stödja parternas uppföljning och vidareutveckling av anbudsgivarens tjänsteleverans till RPS. Capgeminis svar motsvarar inte fullt ut vad som har efterfrågats i den öppna frågan och är därför inte fullt ut lämpligt. 3,00 Capgeminis svar motsvarar RPS förväntningar utifrån ställd fråga och är därför lämpligt. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, "Rapporteringsmanual som beskriver anbudsgivarens rapportering av tjänsteleveransen efter genomfört Transitionsprojekt. Denna bör utgå från, men inte begränsas av, RPS krav i anbudsdokumentationen och främst Bilaga 3 till Dokumentsamlingen, Rapportering av målnivåer. Bilaga 3 till Dokumentsamlingen, Rapportering av 3,00 Capgemini accepterar RPS förslag varför Capgeminis svar är lämpligt. målnivåer. Innovationsplan och kontinuerliga förbättringar Poäng Motivering Bilaga 1 till Dokumentsamlingen, Innovationsplan. 4,00 Capgemini accepterar RPS förslag och har därtill lämnat förbättringsförslag avseende kunskapsbank och forum, innovationsuppdrag och verktygsstöd vilket överträffar RPS förslag och ger RPS ett sådant tydligt mervärde att Capgeminis svar är väl lämpligt.

21 21 Fråga: Det är av vikt för RPS att möjliggöra teknik- och verksamhetsförbättringar. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Manual för Innovation, som är en manual för bevakning av den tekniska utvecklingen och RPS verksamhet och som syftar till att fastlägga arbetsrutiner för leverantörens åtagande att inom ramen för Parternas Strategiska Samarbete med proaktivitet verka för att finna tekniska lösningar inom lämpliga verksamhetsområden. Fråga: Det är av vikt för RPS att processer och arbetssätt för utvärdering och förbättring av formerna för avrop av Tjänster kan utvecklas och upprätthållas. 2,00 Capgeminis svar möter knappt RPS förväntan på rubriknivå. Kapitel 2 i exempelmanualen är en kopiering av RPS bilaga 1 och en egen eller kompletterande beskrivningsnivå hade varit klart önskvärd. Resten av manualen bedöms vara säljmaterial. Hur det i svaret beskrivna strukturkapitalet ska realiseras i processen för innovationsarbete behöver arbetas in i materialet. Saknas även koppling till föreslagen resurs i Samverkansmodellen. Capgeminis svar är därför sammantaget inte fullt ut lämpligt. 3,00 Capgeminis svar är enbart en allmän beskrivning av en förbättringsprocess med koppling till Samverkanmodellen, roller och forum. Emellertid är Capgeminis svar oaktat detta lämpligt. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Manual för utvärdering och förbättring av formerna för avrop av Tjänster, som är en manual för parternas regelbundna utvärdering och förbättringsarbete av formerna för RPS avrop av Tjänster i syfte att avtalade krav och servicenivåer ska upprätthållas med beaktande av Gränssnittsåtagandet. Leverantören kan gärna exemplifiera från tidigare åtaganden. Transitionsprojekt Poäng Motivering Ramavtalsbilaga 2, Uppdragsavtal om transition 3,00 Capgemini accepterar RPS förslag och föreslår vissa förbättringar. Föreslagna förbättringarna överträffar inte RPS förslag och tillför inte ett mervärde i sådan tydlig omfattning att Capgeminis svar ska vara väl lämpligt.

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis

11. Delområde I. Kravspecifikation Arbete på timbasis Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (9) Bilaga 6 Krav på införande Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

Kompetensprojekt På det mänskliga planet

Kompetensprojekt På det mänskliga planet LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Praktisk Projektledning Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

Bevis (3) för den formella prövningen. Egen beskrivning, utan formkrav. Egen beskrivning, utan formkrav. F-skattebevis. Registreringsbevis

Bevis (3) för den formella prövningen. Egen beskrivning, utan formkrav. Egen beskrivning, utan formkrav. F-skattebevis. Registreringsbevis KRAV PÅ ANBUD Uppgifter som anbudet skall innehålla (1) Formella grundkrav (2) Samt grunder för uteslutning Bevis (3) för den formella prövningen Kvalificeringskrav (4) Övriga kvalificeringskrav som ställs

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

2. Utvärderingsbilaga

2. Utvärderingsbilaga Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Rinkeby-Kista Drift av bostäder enligt LSS, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning stadsdelsnämnd Christina Fagerström

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/9 Datum 2014-06-27 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Elisabeth Perntz UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN]

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(6) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger Förfrågningsunderlag 2012-05-31 Upphandlingsansvarig Solna Stad Upphandling Företagshälsovård Christina Kalnas 2012:28 Sista anbudsdag: 2012-07-03 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Bilaga 5a. Ersättning. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 5a. Ersättning. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm SID 1 (5) Bilaga 5a Ersättning Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A127.527/2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med 170810. Fråga 1 Prismodellen i Bilaga 2 prisbilaga Med hänvisning till punkt 33.1.2 i avtalet, Bilaga

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 1 (6) Kompletteringar Inga Frågor & svar 1. Svarsdatum: 2010-11-12 15:35:44 Fråga: Fråga 1: 5.1.2, Hur viktigt är det att produktlistan är komplett vid avtalstillfället.

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

WBS - arbetsstruktur

WBS - arbetsstruktur 1 1.1 1.2 1.3 1.1.1 1.1.2 1.3.1 1.3.2 Sida 1 Om I en WBS - Work Breakdown Structure definieras och struktureras ett projekts totala omfattning och arbetsinnehåll. Översta nivån i strukturen kan vara leveransobjekten,

Läs mer

Outsourcing IT. Fullmäktiges revisionsfunktion Anders Thunholm, KPMG 2013-12-20. PROTOKOLLSBILAGA G Fullmäktiges protokoll 2013-12-20, 10

Outsourcing IT. Fullmäktiges revisionsfunktion Anders Thunholm, KPMG 2013-12-20. PROTOKOLLSBILAGA G Fullmäktiges protokoll 2013-12-20, 10 Riksbankens diarienummer 2013-111-STA PROTOKOLLSBILAGA G Fullmäktiges protokoll 2013-12-20, 10 Outsourcing IT Fullmäktiges revisionsfunktion Anders Thunholm, KPMG 2013-12-20 Outsourcing IT drift Syfte

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr Upphandling inom kollektivtrafiken

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr Upphandling inom kollektivtrafiken 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 13 Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 3 2015 Upphandling inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

Projektkontor. Tieto PPS AH128, 1.2.2, Sida 1

Projektkontor. Tieto PPS AH128, 1.2.2, Sida 1 Sida 1 Om projektkontor Upp till 30-70% av en verksamhets omsättning är ofta knutet till projekt. Det finns därför mycket att vinna på att arbeta med förbättringar inom projektverksamheten. Vanliga problem

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Serviceavtal för Radioterminaler

Serviceavtal för Radioterminaler Sid. 1 (6) Serviceavtal för Radioterminaler BILAGA 4 - Avtalsförslag DNR: Sid. 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Dokument i avtalet, tolkningsordning... 3 2 Parter... 3 3 Leveransens innehåll och omfattning...

Läs mer

Förstudie om ICT på NKS

Förstudie om ICT på NKS Förstudie om ICT på NKS - Sammanfattning Förstudie ICT Executive Summary Förstudiens innehåll Målbild/strategi för ICT på NKS Behovsanalys/önskad funktionalitet ICT på NKS Strategi och struktur för kontrakt

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se STADSBYGGNADSKONTORET Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster stockholm.se 2 (13) Stadsbyggnadskontoret Tilldelningsbeslut December 2013 Dnr: 2013-09654-22 Utgivare:

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Ylva Lovén Anderson Referensnr: 96-35-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 2 1.1. Syfte... 2 1.2. Omfattning och avgränsning... 2 2. Princip

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 2: Avropsförfrågan, anbud samt avropsavtal vid förnyad konkurrensutsättning Avropande myndighet använder

Läs mer

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Kan man ställa krav på att efterfrågade produkter från olika grupper (exempelvis stationär och bärbar) är av samma märke? Detta

Läs mer

Översikt PPS - Projektledning

Översikt PPS - Projektledning Sida 1 Om översikt PPS PPS - Praktisk ProjektStyrning - är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och projektportföljer. Allt bygger på praktiska erfarenheter och på befintlig

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Bild (träd) för avsnittet. Projektplanering. Sida 1. Tieto PPS AH010, ,

Bild (träd) för avsnittet. Projektplanering. Sida 1. Tieto PPS AH010, , Bild (träd) för avsnittet. Sida 1 en ska övergripande tydliggöra hur projektet ska genomföras. Resultaten från projektplaneringen är projekttidsplanen, projektets resursbehovsplan och kalkyl. Resultaten

Läs mer

Riskhantering. Tieto PPS AH006, , Sida 1

Riskhantering. Tieto PPS AH006, , Sida 1 Riskhantering Sida 1 Om riskhantering Risker i projekt är händelser som äventyrar vår möjlighet att nå projektets mål. Riskhantering innefattar att göra analyser där risker och åtgärder identifieras, men

Läs mer

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring Ansökningsinbjudan för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring 1 1 Om Compare 1.1 Allmänt Compare är en stiftelse som stiftades år 2000. Vi är ett kluster på närmare 100 IT-företag

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 5 2.4 Rapporter

Läs mer

Bilaga 5a. Ersättning. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 5a. Ersättning. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag SID 1 (5) Bilaga 5a Ersättning Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan 2 F Telefon:

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR Stockholm 2011-02-25 INLEDNING Detta dokument kompletterar Bilaga 1 Administrativa

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Projectbase Projektplan

Projectbase Projektplan Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning som lyfter fram det viktigaste i projektplanen. Maximalt en sida som skrivs när planen är klar och skall

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-09-16 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Mätningstekniker Af-2013/263850 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen, Upphandlingsavdelningen,

Läs mer

Förfrågningsunderlag, upphandling

Förfrågningsunderlag, upphandling Förfrågningsunderlag, upphandling Kartläggning gällande civilsamhället 1. Inledning Social Ekonomi Övre Norrland, som hädanefter benämns som SEÖN, inbjuder härmed till en upphandling av kartläggning gällande

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer