1 Sammanställning av utvärdering av anbud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Sammanställning av utvärdering av anbud"

Transkript

1 1 (56) Rikspolisstyrelsen Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korresp) PVS /11 1 Sammanställning av utvärdering av anbud Utvärderingkriterie Anbudsgivare AG 1 AG 3 AG 4 Vikt Poäng (betyg) Poäng (betyg) Poäng (betyg) Ramavtalets huvudtext 18,75% 0,56 0,56 0,75 Samverkan, integration, Innovation och Transitionsprojektet 31,25% 0,70 0,87 1,07 Tjänster 31,25% 0,81 0,88 0,85 Priser 18,75% 0,74 0,84 0,71 Totalpoäng 2,81 3,15 3,38 Bilaga 2

2 2 2 Anbudsgivare: Tieto Sweden AB (Tieto) 2.1 Ramavtalets huvudtext Ramavtalets huvudtext Poäng Motivering Villkoren i Ramavtalets huvudtext 3,00 Tietos svar innebär ett minskat risktagande för Tieto och en ökad riskexponering för RPS, exempelvis vad gäller Tietos ansvar för skadestånd. Tietos förslag ligger dock inom ramen för vad RPS efterfrågar i sitt förslag. I övrigt presenterar Tieto inte förslag på kompletterande avtalstext som överträffar RPS förslag och tillför tydliga mervärden för RPS. Vid en samlad helhetsbedömning är Tietos svar lämpligt. 2.2 Samverkan, integration, Innovation och Transitionsprojekt Ramavtalsbilaga 3 Dokumentsamlingen Poäng Motivering Kap. 3 Samverkan och styrning 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Kap. 4 Integration 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt.

3 3 Fråga: Det är av vikt för RPS att en god samarbetsrelation med RPS kan utvecklas och upprätthållas. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, "Styrnings- och Samverkansmanual, som beskriver den styrande organisationen samt processer och dokumentation som styr framtida arbetet inom samverkansmodellen. Det är önskvärt att anbudsgivaren anger eventuella avvikelser och/eller tillägg till det som anges i Dokumentsamlingen. I exempelmanual bör anbudsgivaren i synnerhet beskriva hur styrning, integration och samverkan kan fungera tillsammans med Driftsorganisationen. Fråga: RPS anser att tydliga och effektiva gemensamma operativa processer, metoder, verktyg och roller i gränssnittet mellan Parterna är grundläggande förutsättning för Leverantörens leverans av Tjänsterna. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Operativ Tjänstemanual, som är en manual för operativa aktiviteter för att Tjänsterna ska nå avtalade servicenivåer och målnivåer. För 1,00 Tietos exempelmanual beskriver Tietos interna organisation gentemot RPS vilket inte motsvarar syftet med manualen och det RPS efterfrågar i den öppna frågan. Tieto ändrar därtill benämning och beskrivning på omfattning på rollerna i leverantörens samverkansorganisation mot RPS vilket medför en osäkerhet om hur väl de föreslagna rollerna motsvarar de av RPS efterfrågade rollerna i gränssnittet, både som helhet i åtagandet i gränssnittet och per roll. Denna osäkerhet kvarstår trots de förtydliganden som lämnats i svaret. Tietos föreslagna angreppssätt med distribuerat processansvar på roller (CSM:er) per objekt uppnår inte RPS mål med gemensamma processer. Tieto redovisar även ett skapat begrepp styrgrupp som är Tietos interna styrgrupp som saknar koppling till gemensam styrning. Vad gäller Tietos förslag om att styrning mot driftsorganisation sköts av en administrativ funktion anser RPS att detta beskriver en intern lösning som inte anger ett sätt att lösa RPS behov av gränssnitt. Enligt RPS fungerar inte dokumentet som en manual. De två nya rollerna som Tieto indikerar i exempelmanualen samt PMO bedöms ge RPS ett visst mervärde. Emellertid är dessa inslag sett sammantaget till övriga delar inte tillräckligt för att ändra bedömningen att Tietos svar inte är lämpligt. 1,00 I exempelmanualen anger Tieto att Tieto avser att beskriva hur Tieto internt levererar tjänsterna och inte begränsat till gränssnittet. I exempelmanualen föreslår Tieto en manual per förvaltningsobjekt vilket inte motsvarar den enhetliga och sammanhållna process över objekten som RPS eftersträvar. Konsekvenserna av föreslagen exempelmanual är att omfattningen av manualerna blir för stora, det kommer att bli svårt att urskilja ansvaret mellan parterna eftersom gränssnittsåtagandet inte är beskrivet samt att RPS kommer att behöva sätta sig in i och eventuellt

4 4 Utvecklingstjänst omfattar den t.ex. i gränssnittet gemensam projektstyrnings och utvecklingsmetodik, verktyg och roller och ansvar. För förvaltning omfattar den t.ex. incidenthantering, ändringshantering, prestationshantering, problemhantering, kapacitetshantering, konfigurationshantering, säkerhetshantering, kontinuitetshantering, tjänstenivåhantering. Leverantören kan gärna exemplifiera med motsvarande dokument i nuvarande eller tidigare tjänsteleverans. Fråga: Ett oavbrutet och säkert tillhandahållande av tjänst som omfattas av Uppstartsarbete är av avgörande betydelse för RPS. Det är därför av väsentlig vikt att ett smidigt, störningsfritt och oavbrutet Uppstartsarbete säkerställs. Beskriv på vilket sätt detta uppnås genom att på kapitelnivå ta fram ett förslag på Handbok för övergång av Tjänsteobjekt som är en handbok med syfte att beskriva projektstyrning, roller och operativa förfaranden för övergångsprocess som ska vara till grund för effektiva, återkommande övergångar av Tjänsteobjekt. Förslaget kan innehålla exemplifieringar. Fråga: Det är av vikt för RPS att en god prestationsrapportering med avseende på tjänsteleveransernas kvalitet och måluppfyllnad kan utvecklas och underhållas. Detta för att stödja parternas uppföljning och vidareutveckling av anbudsgivarens tjänsteleverans till RPS. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, "Rapporteringsmanual som beskriver anbudsgivarens godkänna Tietos interna arbetssätt. Sammantaget är Tietos svar inte fullt ut lämpligt. 1,00 I Tietos förslag till handbok återfinns enbart en generell beskrivning av Tietos projektledningsmetodik för Transition och handboken är inte utformad som en gemensam handbok för RPS och Tieto. Den föreslagna handboken beskriver i huvudsak aktiviteter för projektledning/styrning och inte processer och verktyg för effektiva och återkommande övergångar, dvs. hur. Sammantaget motsvarar Tietos svar inte vad som efterfrågas i den öppna frågan. 1,00 I Tietos exempelmanual inskränks omfattningen till att endast beskriva rapportering av tjänsteleverans och målnivåer och beskriver ingenting om avtalsrapportering vilket är en efterfrågad utgångspunkt enligt i Ramavtalsbilaga 3, Dokumentsamlingen. Sammantaget motsvarar Tietos svar inte vad som efterfrågas i den öppna frågan.

5 5 rapportering av tjänsteleveransen efter genomfört Transitionsprojekt. Denna bör utgå från, men inte begränsas av, RPS krav i anbudsdokumentationen och främst Bilaga 3 till Dokumentsamlingen, Rapportering av målnivåer. Bilaga 3 till Dokumentsamlingen, Rapportering av målnivåer. 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Tietos målnivå för förvaltning överträffar inte RPS förslag och medför inte ett sådant tydligt mervärde att svaret är väl lämpligt. Innovationsplan och kontinuerliga förbättringar Poäng Motivering Bilaga 1 till Dokumentsamlingen, Innovationsplan. 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Tietos förslag på att ersätta workshopen om handlingsplan med en annan workshop och en återkoppling avseende process överträffar inte RPS förslag och ger inte ett sådant mervärde för RPS att Tietos svar är väl lämpligt. Fråga: Det är av vikt för RPS att möjliggöra teknik- och verksamhetsförbättringar. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Manual för Innovation, som är en manual för bevakning av den tekniska utvecklingen och RPS verksamhet och som syftar till att fastlägga arbetsrutiner för leverantörens åtagande att inom ramen för Parternas Strategiska Samarbete med proaktivitet verka för att finna tekniska lösningar inom lämpliga verksamhetsområden. Fråga: Det är av vikt för RPS att processer och arbetssätt för utvärdering och förbättring av formerna för avrop av Tjänster kan utvecklas och upprätthållas. 2,00 Tieto beskriver i sin exempelmanual en process och arbetsrutiner som dock saknar koppling till Samverkansmodell och som inte heller beskriver Tietos åtagande och bidrag och strukturkapital inom Innovationsarbete. Vidare saknas det i exempelmanualen bevis på att Tieto proaktivt kommer att verka för att driva Innovationsarbete. Sammantaget är Tietos svar inte fullt ut lämpligt. 1,00 Tietos exempelmanual beskriver en generell förbättringsprocess som mer är inriktad mot innovation än mot att beskriva området för avrop av tjänster och hur dessa kan förbättras. Exempelmanual tar således inte sikte på att vara en manual för utvärdering och förbättring av formerna

6 6 Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Manual för utvärdering och förbättring av formerna för avrop av Tjänster, som är en manual för parternas regelbundna utvärdering och förbättringsarbete av formerna för RPS avrop av Tjänster i syfte att avtalade krav och servicenivåer ska upprätthållas med beaktande av Gränssnittsåtagandet. Leverantören kan gärna exemplifiera från tidigare åtaganden. Transitionsprojekt för avrop av tjänster och är således inte tillämplig. Sammantaget motsvarar Tietos svar inte vad som har efterfrågats i den öppna frågan. Poäng Motivering Ramavtalsbilaga 2, Uppdragsavtal om transition 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Projektbeskrivning av Transitionsprojekt 1,00 Planering av Transitionsprojektet Tieto anger en beskrivning av planeringen men denna är inte helt och hållet strukturerad. Det är för RPS oklart vilken koppling som finns till Uppdragsavtalet för transition, exempelvis i fråga om omfattning och prioritering. Transitionsprojektet refererar mer till att etablera Tietos leveransteam vilket medför att det för RPS är oklart om föreslagna aktiviteter resulterar i en etablering av samverkansmodell och beredskap för framtida leverans. Åtgärder för att uppnå kvalitet i etableringen Tieto hänvisar till kriterier för godkännande för respektive leverabel vid varje beslutspunkt som återfinns i punkt 2.1. Utöver ett iterationsschema för leverabler saknas en tydlig plan för åtgärder som ska vidtas för att uppnå kvalitet i etableringen.

7 7 Ledtid och resursbehov Tieto utgår i sitt svar från RPS förslag att transitionsprojektet ska vara genomförd inom 90 dagar från tilldelning. Givet Tietos bedömning av resursåtgång, cirka timmar exklusive den icke beräknade tidsåtgång i avsnitt 4, är planen inte realistisk. Vidare saknar framställda krav på RPS resurser koppling såväl till roll som till allokering i perioden. Planerade aktiviteter för samverkansmodellen Den WBS struktur som Tieto anger är inte tillräckligt tydlig, strukturerad eller relevant för att det för RPS är klart att föreslagna aktiviteter kommer att resultera i en implementering av samverkansmodell och beredskap för framtida tjänsteleveranser. Plan för kartläggning och införande av Gränssnittsåtagandets processer och procedurer Det saknas en tydlig, strukturerad och relevant plan för kartläggning och implementering av hur processer och procedurer inom varje organisation ska genomföras. Gemensamma processer definieras som en leverabel baserad på kartläggning i initieringsfasen och som sedan ska definieras och dokumenteras i en workshop. Kriterier för godkännande definierade som att workshop är godkänd är inte relevant. Plan för manualer Tietos plan är inte realistisk avseende tid och resurs. Vidare är planens struktur rörig och inte fullt ut logisk.

8 8 Riskbedömning och förslag till riskreducering Tieto visar genom sin beskrivning, innefattande risklista som är mycket bra avseende struktur och innehåll, tydligt på relevanta risker och på förslag till reducerande åtgärder. 2.3 Tjänster Förvaltningstjänst Poäng Motivering Ramavtalsbilaga 1a RPS Allmänna villkor för Förvaltningstjänst 3,00 Tieto föreslår föreslagit justeringar som innebär ett något ökat begränsat ansvar för Tieto, exempelvis vad gäller ansvar för fel. Tietos förslag ligger dock inom ramen för vad RPS efterfrågar i sitt förslag. Tietos svar är därför lämpligt. Bilaga 1, Förvaltningsstyrning, till Ramavtalsbilaga 1a, RPS Allmänna villkor för Förvaltningstjänst Bilaga 2, Service Level Agreement, till Ramavtalsbilaga 1a, RPS Allmänna villkor för Förvaltningstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Lämnade förtydliganden överträffar inte RPS förslag och medför inte något sådant tydligt mervärde att Tietos svar är väl lämpligt. 3,00 Tieto föreslår att vitesunderlaget ska begränsas, vilket innebär ett begränsat ansvar för Tieto vid avvikelse från SLA-nivåer. Tietos förslag ligger dock inom ramen för vad RPS efterfrågar i sitt förslag. Tietos svar är därför lämpligt. Ramavtalsbilaga 6, Uppdragsförfrågan för Förvaltningstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Ramavtalsbilaga 8, Uppdragsavtal för Förvaltningstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Case 1 (COPS) 2,00 Projektplanering för Uppstartsarbetet Den projektplanering som Tieto anger visar på en mer än tydlig struktur för leveransobjekten och arbetspaketen samt på en mer än realistisk och komplett aktivitetsplan för uppstartsarbetet.

9 9 Åtgärder för att uppnå kvalitet och störningsfritt övertagande De förslag på åtgärder som Tieto anger visar på ett tydligt sätt på kvalitetssäkring, kompetensöverföring och ett störningsfritt övertagande under uppstartsarbetet. Ledtid för uppstartsarbete Tieto anger inte någon starttid för uppstartsarbetet. RPS kan därför inte bedöma om planerad kalendertid och planerad nedlagd arbetstid per roll och kompetensnivå är realistiska. Teknisk och organisatorisk analys av förvaltningsobjektet Tieto beskriver i angiven analys förvaltningen organisatoriskt men anger inte någon uppfattning om komplexitet, omfattning, övergångsperiod. Plan för kartläggning och införande av processer och procedurer Den plan för kartläggning och införande av processer och procedurer som Tieto anger är logiskt strukturerad, pedagogisk och relevant. Riskbedömning och förslag till riskhantering Tietos förslag till riskhantering visar inte fullt ut på relevanta risker eller på förslag på reducerande åtgärder. Case 2 (Agresso) 2,00 Projektplanering för Uppstartsarbetet Den projektplanering som Tieto anger visar på en mer än tydlig struktur för leveransobjekten och arbetspaketen samt på en mer än

10 10 realistisk och komplett aktivitetsplan för uppstartsarbetet. Åtgärder för att uppnå kvalitet och störningsfritt övertagande De förslag på åtgärder som Tieto anger visar på ett tydligt sätt på kvalitetssäkring, kompetensöverföring och ett störningsfritt övertagande under uppstartsarbetet. Ledtid för uppstartsarbete Den planering som Tieto anger är inte fullt ut realistisk i förhållande till förvaltningsobjektets karaktär och omfattning. Teknisk och organisatorisk analys av förvaltningsobjektet Tieto beskriver i angiven analys enbart en enkel teknisk analys som förutsätter ett underhållsavtal med Agresso om fel i produkt. Plan för kartläggning och införande av processer och procedurer Den plan för kartläggning och införande av processer och procedurer som Tieto anger är logiskt strukturerad, pedagogisk och relevant. Riskbedömning och förslag till riskhantering Tietos förslag till riskhantering visar inte fullt ut på relevanta risker eller på förslag på reducerande åtgärder eftersom behovet av eskaleringsmöjligheter lyfts fram istället för exempel. Case 3 (IDREG) 1,00 Projektplanering för Uppstartsarbetet Den projektplanering som Tieto anger visar på en befintlig metodik

11 11 varför planeringen bedöms ha en tydlig struktur och vara komplett. Åtgärder för att uppnå kvalitet och störningsfritt övertagande De förslag på åtgärder som Tieto anger visar inte fullt ut på ett tydligt sätt kvalitetssäkring, kompetensöverföring och störningsfritt övertagande under uppstartsarbetet. Ledtid för uppstartsarbete Den planering som Tieto anger är inte fullt ut realistisk i förhållande till förvaltningsobjektets karaktär och omfattning. Teknisk och organisatorisk analys av förvaltningsobjektet Tieto beskriver i angiven analys förvaltningen organisatoriskt men anger inte någon uppfattning om komplexitet, omfattning, övergångsperiod. Plan för kartläggning och införande av processer och procedurer Den plan för kartläggning och införande av processer och procedurer som Tieto anger är logiskt strukturerad, pedagogisk och relevant. Riskbedömning och förslag till riskhantering Förslaget till riskhantering visar inte fullt ut på relevanta risker och på förslag på reducerande åtgärder eftersom framför allt behovet av eskaleringsmöjligheter lyfts fram istället för exempel.

12 12 Utvecklingstjänst Poäng Motivering Ramavtalsbilaga 1c, RPS Allmänna villkor för Utvecklingstjänst 3,00 Tieto har föreslagit lägre justeringar som innebär ett något begränsat ansvar för Tieto, exempelvis vad gäller ansvar för fel och för försenad leverans. Tietos förslag ligger dock inom ramen för vad RPS Bilaga 1, Checklista för Utvecklingstjänst, till Ramavtalsbilaga 1c, RPS Allmänna villkor för Utvecklingstjänst Bilaga 2, RPS Principer för Agil Systemutvecklingsmetod, till Ramavtalsbilaga 1c, RPS Allmänna villkor för efterfrågar i sitt förslag. Tietos svar är därför lämpligt. 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Utvecklingstjänst Ramavtalsbilaga 5, Uppdragsförfrågan för Utvecklingstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Ramavtalsbilaga 7, Uppdragsavtal för Utvecklingstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Case 1 (ANPR) 1,00 Projektmål Tieto anger i sitt svar inte några projektmål utan enbart vilka leveranser som ska skickas. Projektplanering Den projektplanering som Tieto anger innehåller en bra identifiering och nedbrytning av aktiviteter, men leverans av projektplan är utspritt på många dokument vilket gör den svårläst och svårbedömd. Avgränsningar Tieto gör inte några egna avgränsningar vilket skapar en otydlighet kring uppdragets omfattning.

13 13 Riskhantering De risker som Tieto anger är relevanta och Tieto får med både verksamhets- och produktperspektivet. Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektiv Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektivet är obefintligt i Tietos svar. Resurs- och kompetensplanering Den resurs- och kompetensplanering som Tieto anger saknar uppgift om resurser från förvaltning och drift samt förvaltningsperspektivet. Dessutom är resursuppskattning för upphandling inte realistisk. Krav- och ändringshantering Den plan för krav- och ändringshantering som Tieto anger är acceptabel, enkel och tydlig. Kvalitet I kvalitetsplanen anger Tieto enbart några aktiviteter på en övergripande nivå, och inte på hur kvalitet uppnås.

14 14 Case 2 (BasInfo) 2,00 Projektmål Projektmålen är otydliga. Projektplanering Den projektplanering som Tieto anger är realistisk och komplett. Planen kan emellertid göras än mer pedagogisk genom strukturering utifrån leveransobjekt varför den inte är tillräckligt tydlig. Avgränsningar Tieto gör inte några egna avgränsningar vilket skapar en otydlighet kring uppdragets omfattning. Riskhantering De risker som Tieto anger är relevanta och Tieto får med både verksamhets- och produktperspektivet. Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektiv Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektivet är obefintligt i Tietos svar. Resurs- och kompetensplanering Den resurs- och kompetensplanering som Tieto anger är otydlig vilket gör att det för RPS är oklart hur komplett och realistisk den är. Resursoch kompetensplanens periodiserade beskrivning av resursbehov uppfattas som positivt och planen är bra nedbruten, däremot saknas

15 15 uppgifter om resurser från förvaltning och drift samt förvaltningsperspektivet. Krav- och ändringshantering Den plan för krav- och ändringshantering som Tieto anger är acceptabel, enkel och tydlig. Kvalitet I kvalitetsplanen anger Tieto enbart några aktiviteter på en övergripande nivå, och inte på hur kvalitet uppnås. Case 3 (Passagerarregistret) 2,00 Projektmål Tieto anger inte några projektmål utan enbart vilka leveranser som ska skickas. Projektplanering Den projektplanering som Tieto anger är realistisk och komplett. Planen kan emellertid göras än mer pedagogisk genom strukturering utifrån leveransobjekt varför den inte är tillräckligt tydlig. Avgränsningar Tietos svar är inte komplett vad gäller avgränsningar och det saknas egentliga egna avgränsningar vilket ger ett otydligt scope. Riskhantering De risker som Tieto anger är relevanta och Tieto får med både

16 16 verksamhets- och produktperspektivet. Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektiv Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektivet är obefintligt i Tietos svar. Resurs- och kompetensplanering Den resurs- och kompetensplanering som Tieto anger är komplett. Krav- och ändringshantering Den plan för krav- och ändringshantering som Tieto anger är acceptabel, enkel och tydlig. Kvalitet Den kvalitetsplan som Tieto anger är mycket generell och onödigt krånglig. Resurstjänst Poäng Motivering Ramavtalsbilaga 1b, RPS Allmänna villkor för Resurstjänst 3,00 Tieto föreslår ett tillägg till RPS förslag som innebär att RPS ska utge en, i förhållande till RPS förslag, större ersättning till Tieto vid en eventuell avbeställning av uppdrag. Sammantaget uppfyller Tietos svar, även med hänsyn till tillägget, i allt väsentligt vad RPS efterfrågat i sitt förslag. Tietos svar är därför lämpligt. Ramavtalsbilaga 9, Uppdragsavtal för Resurstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt.

17 17 3 Anbudsgivare: Capgemini Sverige AB (Capgemini) 3.1 Ramavtalets huvudtext Poäng Notering Villkoren i Ramavtalets huvudtext 3,00 Capgemini accepterar RPS förslag till Ramavtal, dock med undantag för Ramavtalets huvudtext gällande skadeståndsansvar. Capgeminis svar innebär i sak ett minskat risktagande för Capgemini och en ökad riskexponering för RPS vad gäller Capgeminis ansvar för skadestånd. Capgeminis förslag i denna del ligger dock inom ramen för vad RPS efterfrågar i sitt förslag. I sitt skriftliga anbud och under förhandlingsfasen föreslår Capgemini att Ramavtalets huvudtext ska kompletteras med en konstruktion som ger ett finansbolag inom Capgeminikoncernen möjlighet att fakturera för samtliga parter som ingår som leverantörer i Team Capgemini. Dessa förslag överträffar inte RPS förslag och medför inte något tydligt mervärde för RPS. Capgemini föreslår vidare att Leverantören ska få rätt att årligen justera priserna med 2% från och med det fjärde avtalsåret. Detta förslag är inte fullt ut lämpligt eftersom en sådan justering inte tar hänsyn till verklig prisutveckling för jämförbara tjänster.

18 18 I övrigt presenterar Capgemini inte några förslag på kompletterande ramavtalstext, dock med undantag för rabattklausuler gällande lägre priser under vissa förutsättningar. Det är enligt RPS osäkert om de aktuella förutsättningarna kommer att kunna uppfyllas. Inte heller detta förslag överträffar RPS förslag. Vid en samlad helhetsbedömning är Capgeminis svar lämpligt. 3.2 Samverkan, integration, Innovation och Transitionsprojekt Ramavtalsbilaga 3 Dokumentsamlingen Poäng Motivering Kap. 3 Samverkan och styrning 4,00 Vid en helhetsbedömning överträffar Capgeminis kapitel RPS förväntan och svaret är väl lämpligt sett till det tydliga mervärde som ges genom lämnade förbättringsförslag för Drift-OLA, Resurs- och Innovationsroll i Samverkansmodellen, RACI samt Portalen. Kap. 4 Integration 3,00 Capgemini accepterar RPS förslag varför Capgeminis svar är lämpligt. Fråga: Det är av vikt för RPS att en god samarbetsrelation med RPS kan utvecklas och upprätthållas. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, "Styrnings- och Samverkansmanual, som beskriver den styrande organisationen samt processer och dokumentation som styr framtida arbetet inom samverkansmodellen. Det är önskvärt att anbudsgivaren anger eventuella avvikelser och/eller tillägg till det som anges i Dokumentsamlingen. I 2,00 I Capgeminis svar bedöms enbart sex av 26 sidor omfatta exempelmanual och som därmed är tillämpligt att utvärdera med hänsyn till vad som efterfrågats i den öppna frågan. Sju sidor rör Capgeminis leveransmodell och förslag till SLA-modeller, Rightshore, leveransmodeller etcetera vilket inte är relevant i denna typ av manual utan mer av försäljningsmaterial. Samverkansmodellen som återfinns i manualen bedöms vara det som angetts i det underlag som RPS tillhandahållit. Svaret saknar därutöver vissa rubriksättningar som avser väsentliga processer som exempelvis finansiell uppföljning,

19 19 exempelmanual bör anbudsgivaren i synnerhet beskriva hur styrning, integration och samverkan kan fungera tillsammans med Driftsorganisationen. Fråga: RPS anser att tydliga och effektiva gemensamma operativa processer, metoder, verktyg och roller i gränssnittet mellan Parterna är grundläggande förutsättning för Leverantörens leverans av Tjänsterna. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Operativ Tjänstemanual, som är en manual för operativa aktiviteter för att Tjänsterna ska nå avtalade servicenivåer och målnivåer. För Utvecklingstjänst omfattar den t.ex. i gränssnittet gemensam projektstyrnings och utvecklingsmetodik, verktyg och roller och ansvar. För förvaltning omfattar den t.ex. incidenthantering, ändringshantering, prestationshantering, problemhantering, kapacitetshantering, konfigurationshantering, säkerhetshantering, kontinuitetshantering, tjänstenivåhantering. Leverantören kan gärna exemplifiera med motsvarande dokument i nuvarande eller tidigare tjänsteleverans. Fråga: Ett oavbrutet och säkert tillhandahållande av tjänst som omfattas av Uppstartsarbete är av avgörande betydelse för RPS. Det är därför av väsentlig vikt att ett smidigt, störningsfritt och oavbrutet Uppstartsarbete säkerställs. Beskriv på vilket sätt detta uppnås genom att på kapitelnivå ta fram ett förslag på Handbok för övergång av innovation, strategi och kvalitetssäkring. Sammantaget är Capgeminis svar därför inte fullt ut lämpligt. 2,00 Capgeminis svar beskriver enbart hur i kapitel 2 och till viss del i kapitel 3 i exempelmanualen. I övrigt beskrivs inte hur något ska göras utan enbart syfte och vad som ska göras samt Capgeminis inställning. Detta medför att syftet med manualen inte uppfylls fullt ut. Capgemini poängterar inte heller gränssnittet. Svarets omfattning begränsas till att ge en översiktsbild på en alltför övergripande nivå med hänvisningar till detaljering i bilagor som inte återfinns i anbudet. Vidare svarar omfattningen av processer som beskrivs inte vad som efterfrågas, t.ex. omfattas utveckling enbart av projektstyrning, kravhantering och ändringshantering samt en generell beskrivning av RUP. Det förslag på kapitelnivå avseende förvaltningsstyrning som Capgemini har lämnat bedöms ge RPS ett visst mervärde. Emellertid är detta mervärde sammantaget sett till övriga delar inte tillräckligt för att Capgeminis svar är fullt ut lämpligt. 2,00 Capgemini beskriver på en övergripande nivå en modell för sitt interna arbete vid en transition, med interna roller (exempelvis med start från säljteam). Detta medför att det är svårt för RPS att utläsa hur modellen kommer att anpassas mot RPS behov. Exempelvis saknar svaret en beskrivning av gemensam projektstyrning och projektstyrningsmodell i gränssnittet samt beskrivning av krav på RPS och RPS roller i övergången av tjänsteobjekt.

20 20 Tjänsteobjekt som är en handbok med syfte att beskriva projektstyrning, roller och operativa förfaranden för övergångsprocess som ska vara till grund för effektiva, återkommande övergångar av Tjänsteobjekt. Förslaget kan innehålla exemplifieringar. Fråga: Det är av vikt för RPS att en god prestationsrapportering med avseende på tjänsteleveransernas kvalitet och måluppfyllnad kan utvecklas och underhållas. Detta för att stödja parternas uppföljning och vidareutveckling av anbudsgivarens tjänsteleverans till RPS. Capgeminis svar motsvarar inte fullt ut vad som har efterfrågats i den öppna frågan och är därför inte fullt ut lämpligt. 3,00 Capgeminis svar motsvarar RPS förväntningar utifrån ställd fråga och är därför lämpligt. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, "Rapporteringsmanual som beskriver anbudsgivarens rapportering av tjänsteleveransen efter genomfört Transitionsprojekt. Denna bör utgå från, men inte begränsas av, RPS krav i anbudsdokumentationen och främst Bilaga 3 till Dokumentsamlingen, Rapportering av målnivåer. Bilaga 3 till Dokumentsamlingen, Rapportering av 3,00 Capgemini accepterar RPS förslag varför Capgeminis svar är lämpligt. målnivåer. Innovationsplan och kontinuerliga förbättringar Poäng Motivering Bilaga 1 till Dokumentsamlingen, Innovationsplan. 4,00 Capgemini accepterar RPS förslag och har därtill lämnat förbättringsförslag avseende kunskapsbank och forum, innovationsuppdrag och verktygsstöd vilket överträffar RPS förslag och ger RPS ett sådant tydligt mervärde att Capgeminis svar är väl lämpligt.

21 21 Fråga: Det är av vikt för RPS att möjliggöra teknik- och verksamhetsförbättringar. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Manual för Innovation, som är en manual för bevakning av den tekniska utvecklingen och RPS verksamhet och som syftar till att fastlägga arbetsrutiner för leverantörens åtagande att inom ramen för Parternas Strategiska Samarbete med proaktivitet verka för att finna tekniska lösningar inom lämpliga verksamhetsområden. Fråga: Det är av vikt för RPS att processer och arbetssätt för utvärdering och förbättring av formerna för avrop av Tjänster kan utvecklas och upprätthållas. 2,00 Capgeminis svar möter knappt RPS förväntan på rubriknivå. Kapitel 2 i exempelmanualen är en kopiering av RPS bilaga 1 och en egen eller kompletterande beskrivningsnivå hade varit klart önskvärd. Resten av manualen bedöms vara säljmaterial. Hur det i svaret beskrivna strukturkapitalet ska realiseras i processen för innovationsarbete behöver arbetas in i materialet. Saknas även koppling till föreslagen resurs i Samverkansmodellen. Capgeminis svar är därför sammantaget inte fullt ut lämpligt. 3,00 Capgeminis svar är enbart en allmän beskrivning av en förbättringsprocess med koppling till Samverkanmodellen, roller och forum. Emellertid är Capgeminis svar oaktat detta lämpligt. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Manual för utvärdering och förbättring av formerna för avrop av Tjänster, som är en manual för parternas regelbundna utvärdering och förbättringsarbete av formerna för RPS avrop av Tjänster i syfte att avtalade krav och servicenivåer ska upprätthållas med beaktande av Gränssnittsåtagandet. Leverantören kan gärna exemplifiera från tidigare åtaganden. Transitionsprojekt Poäng Motivering Ramavtalsbilaga 2, Uppdragsavtal om transition 3,00 Capgemini accepterar RPS förslag och föreslår vissa förbättringar. Föreslagna förbättringarna överträffar inte RPS förslag och tillför inte ett mervärde i sådan tydlig omfattning att Capgeminis svar ska vara väl lämpligt.

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Kompetensprojekt På det mänskliga planet

Kompetensprojekt På det mänskliga planet LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Praktisk Projektledning Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå

Läs mer

Bevis (3) för den formella prövningen. Egen beskrivning, utan formkrav. Egen beskrivning, utan formkrav. F-skattebevis. Registreringsbevis

Bevis (3) för den formella prövningen. Egen beskrivning, utan formkrav. Egen beskrivning, utan formkrav. F-skattebevis. Registreringsbevis KRAV PÅ ANBUD Uppgifter som anbudet skall innehålla (1) Formella grundkrav (2) Samt grunder för uteslutning Bevis (3) för den formella prövningen Kvalificeringskrav (4) Övriga kvalificeringskrav som ställs

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

PPS-modellen och PPS OnLine

PPS-modellen och PPS OnLine Kort om PPS-modellen och PPS OnLine Enhetligt stöd för portfölj-, program- och projektstyrning PPS-MODELLEN, PRAKTISK PROJEKTSTYRNING Projekt-, program och portföljnivå i PPS PPS bidrar till fler lyckade

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

PROJEKTLEDNING. Vad är ett PROJEKT? Ett projekt:

PROJEKTLEDNING. Vad är ett PROJEKT? Ett projekt: PROJEKTLEDNING Page: 1 Vad är ett PROJEKT? Ett projekt: är unikt ej återkommande har definierad budget är tidsbegränsat har väldefinierade mål har en temporär organisation Page: 2 Page 1 Projektets omgivning

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

SAPSA 12 NOVEMBER 2014

SAPSA 12 NOVEMBER 2014 SAPSA 12 NOVEMBER 2014 Change Management - Förändringsledning Arla Foods implementering av SAP inom Supply Chain Sverige fokus på förändringsledning Summering och frågor Presenteras av: Lena Selander,

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Styrning av Program och Projekt Vision Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Precisera arbetssätt

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Administrativa avdelningen Eva Emfel 1 (7) från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Uppdraget i korthet Delta

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Bilaga 4f. Gemensamma processer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 4f. Gemensamma processer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINSFÖRVLTNINEN FÖRFRÅNINSUNDERL SID 1 (13) Bilaga 4f emensamma processer Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Bilaga 4e. Samarbetsformer och fora. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 4e. Samarbetsformer och fora. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (10) Bilaga 4e Samarbetsformer och fora Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Ernst & Young AB Rapport 2010-05-10 Innehållsförteckning 1 Uppdragsinformation... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Inriktning, genomförande och

Läs mer

Konstruera och anskaffa

Konstruera och anskaffa Konstruera och anskaffa www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter 1/24 Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter Anbudsgivarens namn: Fullständigt namn 1 Redovisning av personella resurser Denna bilaga används för redovisning av konsulter enligt Administrativa föreskrifter

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

Datum 2015-08-24 Version 1.0. Projektplan Regional samordning av ehälsa

Datum 2015-08-24 Version 1.0. Projektplan Regional samordning av ehälsa Datum 2015-08-24 Projektplan Regional samordning av ehälsa Innehåll BAKGRUND... 2 EFFEKTMÅL... 2 LEVERANSER... 2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR... 2 KRAV PÅ STYRGRUPP OCH OMVÄRLD... 3 METOD/ARBETSSÄTT...

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder Utbildning i riskanalyser metoder Johan Lundin, WSP johan.lundin@wspgroup.se 2011-04-29 Riskhantering (IEC-modellen, ISO-standard) Hanteringsprocess Bestäm omfattning Identifiera risker Riskuppskattning

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Outsourcing IT. Fullmäktiges revisionsfunktion Anders Thunholm, KPMG 2013-12-20. PROTOKOLLSBILAGA G Fullmäktiges protokoll 2013-12-20, 10

Outsourcing IT. Fullmäktiges revisionsfunktion Anders Thunholm, KPMG 2013-12-20. PROTOKOLLSBILAGA G Fullmäktiges protokoll 2013-12-20, 10 Riksbankens diarienummer 2013-111-STA PROTOKOLLSBILAGA G Fullmäktiges protokoll 2013-12-20, 10 Outsourcing IT Fullmäktiges revisionsfunktion Anders Thunholm, KPMG 2013-12-20 Outsourcing IT drift Syfte

Läs mer

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013 Rapport ISK 2013 DATUM: 201-01-21 AVDELNING: STA/RIE HANDLÄGGARE: Urban Örtberg HANTERINGSKLASS B E G R Ä N S A D SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +6 8 787 00 00 Fax +6 8

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

LFA som stöd vid granskning Intressenter: LFA i praktiken LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till projektmål? Finns huvudproblem, orsaker

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Projektledning (2 dagar)

Projektledning (2 dagar) Projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och kombinerar projektledningskunskap med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Riksantikvarieämbetets överinseende över 2 kap. KML: Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 2 (9) Inledning

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16. Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16. Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe. Ersättningsetablering m.m. för vissa privata vårdgivare

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Fastställd av rektor 2014-02-04 Innehållsförteckning Inledning 3 1 Processen för intern styrning och kontroll 3 1.1 Riskanalyser 4 1.1.1 Riskidentifikation 4 1.1.2 Riskvärdering

Läs mer