1 Sammanställning av utvärdering av anbud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Sammanställning av utvärdering av anbud"

Transkript

1 1 (56) Rikspolisstyrelsen Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korresp) PVS /11 1 Sammanställning av utvärdering av anbud Utvärderingkriterie Anbudsgivare AG 1 AG 3 AG 4 Vikt Poäng (betyg) Poäng (betyg) Poäng (betyg) Ramavtalets huvudtext 18,75% 0,56 0,56 0,75 Samverkan, integration, Innovation och Transitionsprojektet 31,25% 0,70 0,87 1,07 Tjänster 31,25% 0,81 0,88 0,85 Priser 18,75% 0,74 0,84 0,71 Totalpoäng 2,81 3,15 3,38 Bilaga 2

2 2 2 Anbudsgivare: Tieto Sweden AB (Tieto) 2.1 Ramavtalets huvudtext Ramavtalets huvudtext Poäng Motivering Villkoren i Ramavtalets huvudtext 3,00 Tietos svar innebär ett minskat risktagande för Tieto och en ökad riskexponering för RPS, exempelvis vad gäller Tietos ansvar för skadestånd. Tietos förslag ligger dock inom ramen för vad RPS efterfrågar i sitt förslag. I övrigt presenterar Tieto inte förslag på kompletterande avtalstext som överträffar RPS förslag och tillför tydliga mervärden för RPS. Vid en samlad helhetsbedömning är Tietos svar lämpligt. 2.2 Samverkan, integration, Innovation och Transitionsprojekt Ramavtalsbilaga 3 Dokumentsamlingen Poäng Motivering Kap. 3 Samverkan och styrning 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Kap. 4 Integration 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt.

3 3 Fråga: Det är av vikt för RPS att en god samarbetsrelation med RPS kan utvecklas och upprätthållas. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, "Styrnings- och Samverkansmanual, som beskriver den styrande organisationen samt processer och dokumentation som styr framtida arbetet inom samverkansmodellen. Det är önskvärt att anbudsgivaren anger eventuella avvikelser och/eller tillägg till det som anges i Dokumentsamlingen. I exempelmanual bör anbudsgivaren i synnerhet beskriva hur styrning, integration och samverkan kan fungera tillsammans med Driftsorganisationen. Fråga: RPS anser att tydliga och effektiva gemensamma operativa processer, metoder, verktyg och roller i gränssnittet mellan Parterna är grundläggande förutsättning för Leverantörens leverans av Tjänsterna. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Operativ Tjänstemanual, som är en manual för operativa aktiviteter för att Tjänsterna ska nå avtalade servicenivåer och målnivåer. För 1,00 Tietos exempelmanual beskriver Tietos interna organisation gentemot RPS vilket inte motsvarar syftet med manualen och det RPS efterfrågar i den öppna frågan. Tieto ändrar därtill benämning och beskrivning på omfattning på rollerna i leverantörens samverkansorganisation mot RPS vilket medför en osäkerhet om hur väl de föreslagna rollerna motsvarar de av RPS efterfrågade rollerna i gränssnittet, både som helhet i åtagandet i gränssnittet och per roll. Denna osäkerhet kvarstår trots de förtydliganden som lämnats i svaret. Tietos föreslagna angreppssätt med distribuerat processansvar på roller (CSM:er) per objekt uppnår inte RPS mål med gemensamma processer. Tieto redovisar även ett skapat begrepp styrgrupp som är Tietos interna styrgrupp som saknar koppling till gemensam styrning. Vad gäller Tietos förslag om att styrning mot driftsorganisation sköts av en administrativ funktion anser RPS att detta beskriver en intern lösning som inte anger ett sätt att lösa RPS behov av gränssnitt. Enligt RPS fungerar inte dokumentet som en manual. De två nya rollerna som Tieto indikerar i exempelmanualen samt PMO bedöms ge RPS ett visst mervärde. Emellertid är dessa inslag sett sammantaget till övriga delar inte tillräckligt för att ändra bedömningen att Tietos svar inte är lämpligt. 1,00 I exempelmanualen anger Tieto att Tieto avser att beskriva hur Tieto internt levererar tjänsterna och inte begränsat till gränssnittet. I exempelmanualen föreslår Tieto en manual per förvaltningsobjekt vilket inte motsvarar den enhetliga och sammanhållna process över objekten som RPS eftersträvar. Konsekvenserna av föreslagen exempelmanual är att omfattningen av manualerna blir för stora, det kommer att bli svårt att urskilja ansvaret mellan parterna eftersom gränssnittsåtagandet inte är beskrivet samt att RPS kommer att behöva sätta sig in i och eventuellt

4 4 Utvecklingstjänst omfattar den t.ex. i gränssnittet gemensam projektstyrnings och utvecklingsmetodik, verktyg och roller och ansvar. För förvaltning omfattar den t.ex. incidenthantering, ändringshantering, prestationshantering, problemhantering, kapacitetshantering, konfigurationshantering, säkerhetshantering, kontinuitetshantering, tjänstenivåhantering. Leverantören kan gärna exemplifiera med motsvarande dokument i nuvarande eller tidigare tjänsteleverans. Fråga: Ett oavbrutet och säkert tillhandahållande av tjänst som omfattas av Uppstartsarbete är av avgörande betydelse för RPS. Det är därför av väsentlig vikt att ett smidigt, störningsfritt och oavbrutet Uppstartsarbete säkerställs. Beskriv på vilket sätt detta uppnås genom att på kapitelnivå ta fram ett förslag på Handbok för övergång av Tjänsteobjekt som är en handbok med syfte att beskriva projektstyrning, roller och operativa förfaranden för övergångsprocess som ska vara till grund för effektiva, återkommande övergångar av Tjänsteobjekt. Förslaget kan innehålla exemplifieringar. Fråga: Det är av vikt för RPS att en god prestationsrapportering med avseende på tjänsteleveransernas kvalitet och måluppfyllnad kan utvecklas och underhållas. Detta för att stödja parternas uppföljning och vidareutveckling av anbudsgivarens tjänsteleverans till RPS. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, "Rapporteringsmanual som beskriver anbudsgivarens godkänna Tietos interna arbetssätt. Sammantaget är Tietos svar inte fullt ut lämpligt. 1,00 I Tietos förslag till handbok återfinns enbart en generell beskrivning av Tietos projektledningsmetodik för Transition och handboken är inte utformad som en gemensam handbok för RPS och Tieto. Den föreslagna handboken beskriver i huvudsak aktiviteter för projektledning/styrning och inte processer och verktyg för effektiva och återkommande övergångar, dvs. hur. Sammantaget motsvarar Tietos svar inte vad som efterfrågas i den öppna frågan. 1,00 I Tietos exempelmanual inskränks omfattningen till att endast beskriva rapportering av tjänsteleverans och målnivåer och beskriver ingenting om avtalsrapportering vilket är en efterfrågad utgångspunkt enligt i Ramavtalsbilaga 3, Dokumentsamlingen. Sammantaget motsvarar Tietos svar inte vad som efterfrågas i den öppna frågan.

5 5 rapportering av tjänsteleveransen efter genomfört Transitionsprojekt. Denna bör utgå från, men inte begränsas av, RPS krav i anbudsdokumentationen och främst Bilaga 3 till Dokumentsamlingen, Rapportering av målnivåer. Bilaga 3 till Dokumentsamlingen, Rapportering av målnivåer. 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Tietos målnivå för förvaltning överträffar inte RPS förslag och medför inte ett sådant tydligt mervärde att svaret är väl lämpligt. Innovationsplan och kontinuerliga förbättringar Poäng Motivering Bilaga 1 till Dokumentsamlingen, Innovationsplan. 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Tietos förslag på att ersätta workshopen om handlingsplan med en annan workshop och en återkoppling avseende process överträffar inte RPS förslag och ger inte ett sådant mervärde för RPS att Tietos svar är väl lämpligt. Fråga: Det är av vikt för RPS att möjliggöra teknik- och verksamhetsförbättringar. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Manual för Innovation, som är en manual för bevakning av den tekniska utvecklingen och RPS verksamhet och som syftar till att fastlägga arbetsrutiner för leverantörens åtagande att inom ramen för Parternas Strategiska Samarbete med proaktivitet verka för att finna tekniska lösningar inom lämpliga verksamhetsområden. Fråga: Det är av vikt för RPS att processer och arbetssätt för utvärdering och förbättring av formerna för avrop av Tjänster kan utvecklas och upprätthållas. 2,00 Tieto beskriver i sin exempelmanual en process och arbetsrutiner som dock saknar koppling till Samverkansmodell och som inte heller beskriver Tietos åtagande och bidrag och strukturkapital inom Innovationsarbete. Vidare saknas det i exempelmanualen bevis på att Tieto proaktivt kommer att verka för att driva Innovationsarbete. Sammantaget är Tietos svar inte fullt ut lämpligt. 1,00 Tietos exempelmanual beskriver en generell förbättringsprocess som mer är inriktad mot innovation än mot att beskriva området för avrop av tjänster och hur dessa kan förbättras. Exempelmanual tar således inte sikte på att vara en manual för utvärdering och förbättring av formerna

6 6 Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Manual för utvärdering och förbättring av formerna för avrop av Tjänster, som är en manual för parternas regelbundna utvärdering och förbättringsarbete av formerna för RPS avrop av Tjänster i syfte att avtalade krav och servicenivåer ska upprätthållas med beaktande av Gränssnittsåtagandet. Leverantören kan gärna exemplifiera från tidigare åtaganden. Transitionsprojekt för avrop av tjänster och är således inte tillämplig. Sammantaget motsvarar Tietos svar inte vad som har efterfrågats i den öppna frågan. Poäng Motivering Ramavtalsbilaga 2, Uppdragsavtal om transition 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Projektbeskrivning av Transitionsprojekt 1,00 Planering av Transitionsprojektet Tieto anger en beskrivning av planeringen men denna är inte helt och hållet strukturerad. Det är för RPS oklart vilken koppling som finns till Uppdragsavtalet för transition, exempelvis i fråga om omfattning och prioritering. Transitionsprojektet refererar mer till att etablera Tietos leveransteam vilket medför att det för RPS är oklart om föreslagna aktiviteter resulterar i en etablering av samverkansmodell och beredskap för framtida leverans. Åtgärder för att uppnå kvalitet i etableringen Tieto hänvisar till kriterier för godkännande för respektive leverabel vid varje beslutspunkt som återfinns i punkt 2.1. Utöver ett iterationsschema för leverabler saknas en tydlig plan för åtgärder som ska vidtas för att uppnå kvalitet i etableringen.

7 7 Ledtid och resursbehov Tieto utgår i sitt svar från RPS förslag att transitionsprojektet ska vara genomförd inom 90 dagar från tilldelning. Givet Tietos bedömning av resursåtgång, cirka timmar exklusive den icke beräknade tidsåtgång i avsnitt 4, är planen inte realistisk. Vidare saknar framställda krav på RPS resurser koppling såväl till roll som till allokering i perioden. Planerade aktiviteter för samverkansmodellen Den WBS struktur som Tieto anger är inte tillräckligt tydlig, strukturerad eller relevant för att det för RPS är klart att föreslagna aktiviteter kommer att resultera i en implementering av samverkansmodell och beredskap för framtida tjänsteleveranser. Plan för kartläggning och införande av Gränssnittsåtagandets processer och procedurer Det saknas en tydlig, strukturerad och relevant plan för kartläggning och implementering av hur processer och procedurer inom varje organisation ska genomföras. Gemensamma processer definieras som en leverabel baserad på kartläggning i initieringsfasen och som sedan ska definieras och dokumenteras i en workshop. Kriterier för godkännande definierade som att workshop är godkänd är inte relevant. Plan för manualer Tietos plan är inte realistisk avseende tid och resurs. Vidare är planens struktur rörig och inte fullt ut logisk.

8 8 Riskbedömning och förslag till riskreducering Tieto visar genom sin beskrivning, innefattande risklista som är mycket bra avseende struktur och innehåll, tydligt på relevanta risker och på förslag till reducerande åtgärder. 2.3 Tjänster Förvaltningstjänst Poäng Motivering Ramavtalsbilaga 1a RPS Allmänna villkor för Förvaltningstjänst 3,00 Tieto föreslår föreslagit justeringar som innebär ett något ökat begränsat ansvar för Tieto, exempelvis vad gäller ansvar för fel. Tietos förslag ligger dock inom ramen för vad RPS efterfrågar i sitt förslag. Tietos svar är därför lämpligt. Bilaga 1, Förvaltningsstyrning, till Ramavtalsbilaga 1a, RPS Allmänna villkor för Förvaltningstjänst Bilaga 2, Service Level Agreement, till Ramavtalsbilaga 1a, RPS Allmänna villkor för Förvaltningstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Lämnade förtydliganden överträffar inte RPS förslag och medför inte något sådant tydligt mervärde att Tietos svar är väl lämpligt. 3,00 Tieto föreslår att vitesunderlaget ska begränsas, vilket innebär ett begränsat ansvar för Tieto vid avvikelse från SLA-nivåer. Tietos förslag ligger dock inom ramen för vad RPS efterfrågar i sitt förslag. Tietos svar är därför lämpligt. Ramavtalsbilaga 6, Uppdragsförfrågan för Förvaltningstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Ramavtalsbilaga 8, Uppdragsavtal för Förvaltningstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Case 1 (COPS) 2,00 Projektplanering för Uppstartsarbetet Den projektplanering som Tieto anger visar på en mer än tydlig struktur för leveransobjekten och arbetspaketen samt på en mer än realistisk och komplett aktivitetsplan för uppstartsarbetet.

9 9 Åtgärder för att uppnå kvalitet och störningsfritt övertagande De förslag på åtgärder som Tieto anger visar på ett tydligt sätt på kvalitetssäkring, kompetensöverföring och ett störningsfritt övertagande under uppstartsarbetet. Ledtid för uppstartsarbete Tieto anger inte någon starttid för uppstartsarbetet. RPS kan därför inte bedöma om planerad kalendertid och planerad nedlagd arbetstid per roll och kompetensnivå är realistiska. Teknisk och organisatorisk analys av förvaltningsobjektet Tieto beskriver i angiven analys förvaltningen organisatoriskt men anger inte någon uppfattning om komplexitet, omfattning, övergångsperiod. Plan för kartläggning och införande av processer och procedurer Den plan för kartläggning och införande av processer och procedurer som Tieto anger är logiskt strukturerad, pedagogisk och relevant. Riskbedömning och förslag till riskhantering Tietos förslag till riskhantering visar inte fullt ut på relevanta risker eller på förslag på reducerande åtgärder. Case 2 (Agresso) 2,00 Projektplanering för Uppstartsarbetet Den projektplanering som Tieto anger visar på en mer än tydlig struktur för leveransobjekten och arbetspaketen samt på en mer än

10 10 realistisk och komplett aktivitetsplan för uppstartsarbetet. Åtgärder för att uppnå kvalitet och störningsfritt övertagande De förslag på åtgärder som Tieto anger visar på ett tydligt sätt på kvalitetssäkring, kompetensöverföring och ett störningsfritt övertagande under uppstartsarbetet. Ledtid för uppstartsarbete Den planering som Tieto anger är inte fullt ut realistisk i förhållande till förvaltningsobjektets karaktär och omfattning. Teknisk och organisatorisk analys av förvaltningsobjektet Tieto beskriver i angiven analys enbart en enkel teknisk analys som förutsätter ett underhållsavtal med Agresso om fel i produkt. Plan för kartläggning och införande av processer och procedurer Den plan för kartläggning och införande av processer och procedurer som Tieto anger är logiskt strukturerad, pedagogisk och relevant. Riskbedömning och förslag till riskhantering Tietos förslag till riskhantering visar inte fullt ut på relevanta risker eller på förslag på reducerande åtgärder eftersom behovet av eskaleringsmöjligheter lyfts fram istället för exempel. Case 3 (IDREG) 1,00 Projektplanering för Uppstartsarbetet Den projektplanering som Tieto anger visar på en befintlig metodik

11 11 varför planeringen bedöms ha en tydlig struktur och vara komplett. Åtgärder för att uppnå kvalitet och störningsfritt övertagande De förslag på åtgärder som Tieto anger visar inte fullt ut på ett tydligt sätt kvalitetssäkring, kompetensöverföring och störningsfritt övertagande under uppstartsarbetet. Ledtid för uppstartsarbete Den planering som Tieto anger är inte fullt ut realistisk i förhållande till förvaltningsobjektets karaktär och omfattning. Teknisk och organisatorisk analys av förvaltningsobjektet Tieto beskriver i angiven analys förvaltningen organisatoriskt men anger inte någon uppfattning om komplexitet, omfattning, övergångsperiod. Plan för kartläggning och införande av processer och procedurer Den plan för kartläggning och införande av processer och procedurer som Tieto anger är logiskt strukturerad, pedagogisk och relevant. Riskbedömning och förslag till riskhantering Förslaget till riskhantering visar inte fullt ut på relevanta risker och på förslag på reducerande åtgärder eftersom framför allt behovet av eskaleringsmöjligheter lyfts fram istället för exempel.

12 12 Utvecklingstjänst Poäng Motivering Ramavtalsbilaga 1c, RPS Allmänna villkor för Utvecklingstjänst 3,00 Tieto har föreslagit lägre justeringar som innebär ett något begränsat ansvar för Tieto, exempelvis vad gäller ansvar för fel och för försenad leverans. Tietos förslag ligger dock inom ramen för vad RPS Bilaga 1, Checklista för Utvecklingstjänst, till Ramavtalsbilaga 1c, RPS Allmänna villkor för Utvecklingstjänst Bilaga 2, RPS Principer för Agil Systemutvecklingsmetod, till Ramavtalsbilaga 1c, RPS Allmänna villkor för efterfrågar i sitt förslag. Tietos svar är därför lämpligt. 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Utvecklingstjänst Ramavtalsbilaga 5, Uppdragsförfrågan för Utvecklingstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Ramavtalsbilaga 7, Uppdragsavtal för Utvecklingstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt. Case 1 (ANPR) 1,00 Projektmål Tieto anger i sitt svar inte några projektmål utan enbart vilka leveranser som ska skickas. Projektplanering Den projektplanering som Tieto anger innehåller en bra identifiering och nedbrytning av aktiviteter, men leverans av projektplan är utspritt på många dokument vilket gör den svårläst och svårbedömd. Avgränsningar Tieto gör inte några egna avgränsningar vilket skapar en otydlighet kring uppdragets omfattning.

13 13 Riskhantering De risker som Tieto anger är relevanta och Tieto får med både verksamhets- och produktperspektivet. Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektiv Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektivet är obefintligt i Tietos svar. Resurs- och kompetensplanering Den resurs- och kompetensplanering som Tieto anger saknar uppgift om resurser från förvaltning och drift samt förvaltningsperspektivet. Dessutom är resursuppskattning för upphandling inte realistisk. Krav- och ändringshantering Den plan för krav- och ändringshantering som Tieto anger är acceptabel, enkel och tydlig. Kvalitet I kvalitetsplanen anger Tieto enbart några aktiviteter på en övergripande nivå, och inte på hur kvalitet uppnås.

14 14 Case 2 (BasInfo) 2,00 Projektmål Projektmålen är otydliga. Projektplanering Den projektplanering som Tieto anger är realistisk och komplett. Planen kan emellertid göras än mer pedagogisk genom strukturering utifrån leveransobjekt varför den inte är tillräckligt tydlig. Avgränsningar Tieto gör inte några egna avgränsningar vilket skapar en otydlighet kring uppdragets omfattning. Riskhantering De risker som Tieto anger är relevanta och Tieto får med både verksamhets- och produktperspektivet. Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektiv Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektivet är obefintligt i Tietos svar. Resurs- och kompetensplanering Den resurs- och kompetensplanering som Tieto anger är otydlig vilket gör att det för RPS är oklart hur komplett och realistisk den är. Resursoch kompetensplanens periodiserade beskrivning av resursbehov uppfattas som positivt och planen är bra nedbruten, däremot saknas

15 15 uppgifter om resurser från förvaltning och drift samt förvaltningsperspektivet. Krav- och ändringshantering Den plan för krav- och ändringshantering som Tieto anger är acceptabel, enkel och tydlig. Kvalitet I kvalitetsplanen anger Tieto enbart några aktiviteter på en övergripande nivå, och inte på hur kvalitet uppnås. Case 3 (Passagerarregistret) 2,00 Projektmål Tieto anger inte några projektmål utan enbart vilka leveranser som ska skickas. Projektplanering Den projektplanering som Tieto anger är realistisk och komplett. Planen kan emellertid göras än mer pedagogisk genom strukturering utifrån leveransobjekt varför den inte är tillräckligt tydlig. Avgränsningar Tietos svar är inte komplett vad gäller avgränsningar och det saknas egentliga egna avgränsningar vilket ger ett otydligt scope. Riskhantering De risker som Tieto anger är relevanta och Tieto får med både

16 16 verksamhets- och produktperspektivet. Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektiv Nytto-, verksamhets- och förvaltningsperspektivet är obefintligt i Tietos svar. Resurs- och kompetensplanering Den resurs- och kompetensplanering som Tieto anger är komplett. Krav- och ändringshantering Den plan för krav- och ändringshantering som Tieto anger är acceptabel, enkel och tydlig. Kvalitet Den kvalitetsplan som Tieto anger är mycket generell och onödigt krånglig. Resurstjänst Poäng Motivering Ramavtalsbilaga 1b, RPS Allmänna villkor för Resurstjänst 3,00 Tieto föreslår ett tillägg till RPS förslag som innebär att RPS ska utge en, i förhållande till RPS förslag, större ersättning till Tieto vid en eventuell avbeställning av uppdrag. Sammantaget uppfyller Tietos svar, även med hänsyn till tillägget, i allt väsentligt vad RPS efterfrågat i sitt förslag. Tietos svar är därför lämpligt. Ramavtalsbilaga 9, Uppdragsavtal för Resurstjänst 3,00 Tieto accepterar RPS förslag varför Tietos svar är lämpligt.

17 17 3 Anbudsgivare: Capgemini Sverige AB (Capgemini) 3.1 Ramavtalets huvudtext Poäng Notering Villkoren i Ramavtalets huvudtext 3,00 Capgemini accepterar RPS förslag till Ramavtal, dock med undantag för Ramavtalets huvudtext gällande skadeståndsansvar. Capgeminis svar innebär i sak ett minskat risktagande för Capgemini och en ökad riskexponering för RPS vad gäller Capgeminis ansvar för skadestånd. Capgeminis förslag i denna del ligger dock inom ramen för vad RPS efterfrågar i sitt förslag. I sitt skriftliga anbud och under förhandlingsfasen föreslår Capgemini att Ramavtalets huvudtext ska kompletteras med en konstruktion som ger ett finansbolag inom Capgeminikoncernen möjlighet att fakturera för samtliga parter som ingår som leverantörer i Team Capgemini. Dessa förslag överträffar inte RPS förslag och medför inte något tydligt mervärde för RPS. Capgemini föreslår vidare att Leverantören ska få rätt att årligen justera priserna med 2% från och med det fjärde avtalsåret. Detta förslag är inte fullt ut lämpligt eftersom en sådan justering inte tar hänsyn till verklig prisutveckling för jämförbara tjänster.

18 18 I övrigt presenterar Capgemini inte några förslag på kompletterande ramavtalstext, dock med undantag för rabattklausuler gällande lägre priser under vissa förutsättningar. Det är enligt RPS osäkert om de aktuella förutsättningarna kommer att kunna uppfyllas. Inte heller detta förslag överträffar RPS förslag. Vid en samlad helhetsbedömning är Capgeminis svar lämpligt. 3.2 Samverkan, integration, Innovation och Transitionsprojekt Ramavtalsbilaga 3 Dokumentsamlingen Poäng Motivering Kap. 3 Samverkan och styrning 4,00 Vid en helhetsbedömning överträffar Capgeminis kapitel RPS förväntan och svaret är väl lämpligt sett till det tydliga mervärde som ges genom lämnade förbättringsförslag för Drift-OLA, Resurs- och Innovationsroll i Samverkansmodellen, RACI samt Portalen. Kap. 4 Integration 3,00 Capgemini accepterar RPS förslag varför Capgeminis svar är lämpligt. Fråga: Det är av vikt för RPS att en god samarbetsrelation med RPS kan utvecklas och upprätthållas. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, "Styrnings- och Samverkansmanual, som beskriver den styrande organisationen samt processer och dokumentation som styr framtida arbetet inom samverkansmodellen. Det är önskvärt att anbudsgivaren anger eventuella avvikelser och/eller tillägg till det som anges i Dokumentsamlingen. I 2,00 I Capgeminis svar bedöms enbart sex av 26 sidor omfatta exempelmanual och som därmed är tillämpligt att utvärdera med hänsyn till vad som efterfrågats i den öppna frågan. Sju sidor rör Capgeminis leveransmodell och förslag till SLA-modeller, Rightshore, leveransmodeller etcetera vilket inte är relevant i denna typ av manual utan mer av försäljningsmaterial. Samverkansmodellen som återfinns i manualen bedöms vara det som angetts i det underlag som RPS tillhandahållit. Svaret saknar därutöver vissa rubriksättningar som avser väsentliga processer som exempelvis finansiell uppföljning,

19 19 exempelmanual bör anbudsgivaren i synnerhet beskriva hur styrning, integration och samverkan kan fungera tillsammans med Driftsorganisationen. Fråga: RPS anser att tydliga och effektiva gemensamma operativa processer, metoder, verktyg och roller i gränssnittet mellan Parterna är grundläggande förutsättning för Leverantörens leverans av Tjänsterna. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Operativ Tjänstemanual, som är en manual för operativa aktiviteter för att Tjänsterna ska nå avtalade servicenivåer och målnivåer. För Utvecklingstjänst omfattar den t.ex. i gränssnittet gemensam projektstyrnings och utvecklingsmetodik, verktyg och roller och ansvar. För förvaltning omfattar den t.ex. incidenthantering, ändringshantering, prestationshantering, problemhantering, kapacitetshantering, konfigurationshantering, säkerhetshantering, kontinuitetshantering, tjänstenivåhantering. Leverantören kan gärna exemplifiera med motsvarande dokument i nuvarande eller tidigare tjänsteleverans. Fråga: Ett oavbrutet och säkert tillhandahållande av tjänst som omfattas av Uppstartsarbete är av avgörande betydelse för RPS. Det är därför av väsentlig vikt att ett smidigt, störningsfritt och oavbrutet Uppstartsarbete säkerställs. Beskriv på vilket sätt detta uppnås genom att på kapitelnivå ta fram ett förslag på Handbok för övergång av innovation, strategi och kvalitetssäkring. Sammantaget är Capgeminis svar därför inte fullt ut lämpligt. 2,00 Capgeminis svar beskriver enbart hur i kapitel 2 och till viss del i kapitel 3 i exempelmanualen. I övrigt beskrivs inte hur något ska göras utan enbart syfte och vad som ska göras samt Capgeminis inställning. Detta medför att syftet med manualen inte uppfylls fullt ut. Capgemini poängterar inte heller gränssnittet. Svarets omfattning begränsas till att ge en översiktsbild på en alltför övergripande nivå med hänvisningar till detaljering i bilagor som inte återfinns i anbudet. Vidare svarar omfattningen av processer som beskrivs inte vad som efterfrågas, t.ex. omfattas utveckling enbart av projektstyrning, kravhantering och ändringshantering samt en generell beskrivning av RUP. Det förslag på kapitelnivå avseende förvaltningsstyrning som Capgemini har lämnat bedöms ge RPS ett visst mervärde. Emellertid är detta mervärde sammantaget sett till övriga delar inte tillräckligt för att Capgeminis svar är fullt ut lämpligt. 2,00 Capgemini beskriver på en övergripande nivå en modell för sitt interna arbete vid en transition, med interna roller (exempelvis med start från säljteam). Detta medför att det är svårt för RPS att utläsa hur modellen kommer att anpassas mot RPS behov. Exempelvis saknar svaret en beskrivning av gemensam projektstyrning och projektstyrningsmodell i gränssnittet samt beskrivning av krav på RPS och RPS roller i övergången av tjänsteobjekt.

20 20 Tjänsteobjekt som är en handbok med syfte att beskriva projektstyrning, roller och operativa förfaranden för övergångsprocess som ska vara till grund för effektiva, återkommande övergångar av Tjänsteobjekt. Förslaget kan innehålla exemplifieringar. Fråga: Det är av vikt för RPS att en god prestationsrapportering med avseende på tjänsteleveransernas kvalitet och måluppfyllnad kan utvecklas och underhållas. Detta för att stödja parternas uppföljning och vidareutveckling av anbudsgivarens tjänsteleverans till RPS. Capgeminis svar motsvarar inte fullt ut vad som har efterfrågats i den öppna frågan och är därför inte fullt ut lämpligt. 3,00 Capgeminis svar motsvarar RPS förväntningar utifrån ställd fråga och är därför lämpligt. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, "Rapporteringsmanual som beskriver anbudsgivarens rapportering av tjänsteleveransen efter genomfört Transitionsprojekt. Denna bör utgå från, men inte begränsas av, RPS krav i anbudsdokumentationen och främst Bilaga 3 till Dokumentsamlingen, Rapportering av målnivåer. Bilaga 3 till Dokumentsamlingen, Rapportering av 3,00 Capgemini accepterar RPS förslag varför Capgeminis svar är lämpligt. målnivåer. Innovationsplan och kontinuerliga förbättringar Poäng Motivering Bilaga 1 till Dokumentsamlingen, Innovationsplan. 4,00 Capgemini accepterar RPS förslag och har därtill lämnat förbättringsförslag avseende kunskapsbank och forum, innovationsuppdrag och verktygsstöd vilket överträffar RPS förslag och ger RPS ett sådant tydligt mervärde att Capgeminis svar är väl lämpligt.

21 21 Fråga: Det är av vikt för RPS att möjliggöra teknik- och verksamhetsförbättringar. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Manual för Innovation, som är en manual för bevakning av den tekniska utvecklingen och RPS verksamhet och som syftar till att fastlägga arbetsrutiner för leverantörens åtagande att inom ramen för Parternas Strategiska Samarbete med proaktivitet verka för att finna tekniska lösningar inom lämpliga verksamhetsområden. Fråga: Det är av vikt för RPS att processer och arbetssätt för utvärdering och förbättring av formerna för avrop av Tjänster kan utvecklas och upprätthållas. 2,00 Capgeminis svar möter knappt RPS förväntan på rubriknivå. Kapitel 2 i exempelmanualen är en kopiering av RPS bilaga 1 och en egen eller kompletterande beskrivningsnivå hade varit klart önskvärd. Resten av manualen bedöms vara säljmaterial. Hur det i svaret beskrivna strukturkapitalet ska realiseras i processen för innovationsarbete behöver arbetas in i materialet. Saknas även koppling till föreslagen resurs i Samverkansmodellen. Capgeminis svar är därför sammantaget inte fullt ut lämpligt. 3,00 Capgeminis svar är enbart en allmän beskrivning av en förbättringsprocess med koppling till Samverkanmodellen, roller och forum. Emellertid är Capgeminis svar oaktat detta lämpligt. Beskriv på kapitelnivå en exempelmanual, Manual för utvärdering och förbättring av formerna för avrop av Tjänster, som är en manual för parternas regelbundna utvärdering och förbättringsarbete av formerna för RPS avrop av Tjänster i syfte att avtalade krav och servicenivåer ska upprätthållas med beaktande av Gränssnittsåtagandet. Leverantören kan gärna exemplifiera från tidigare åtaganden. Transitionsprojekt Poäng Motivering Ramavtalsbilaga 2, Uppdragsavtal om transition 3,00 Capgemini accepterar RPS förslag och föreslår vissa förbättringar. Föreslagna förbättringarna överträffar inte RPS förslag och tillför inte ett mervärde i sådan tydlig omfattning att Capgeminis svar ska vara väl lämpligt.

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 1 (28) PVS 937-6118/12 1.0 Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 2 (28) PVS 937-6118/12

Läs mer

Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013

Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013 Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund Resultat av utredning genomförd november 2012 - februari 2013 RAPPORT 2013:02 VERSION 1.3 2013-05-10 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 1 (29) Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 2 (29) INNEHÅLL 1 SYFTE MED DETTA

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm SID 1 (29) Bilaga 4a Införande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0

Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0 Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0 1 Vägledning i Nyttorealisering E-delegationen Version 2.0 Sammanfattning Offentlig förvaltning investerar årligen miljardbelopp i IT-utveckling och verksamhetsförändring.

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2013-06-04 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 10/2014. Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken

PROJEKTRAPPORT NR 10/2014. Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken PROJEKTRAPPORT NR 10/2014 N Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer