Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan"

Transkript

1 Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ /SA30

2 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom Haninge kommun Lars Berglund, Exploateringschef Kent Lindgren, Trafikplanerare AB Storstockholms Lokaltrafik Monica Casemyr, Projektledare Jenny Rydåker, Projektledare fastigheter Daniel Jäderland, Trafikingenjör Besqab Åsa Lehto, Fastighetsägarrepresentant 2

3 Innehåll 1 Sammanfattning Bakgrund Planeringsarbetet inom Banverket Samråd Samlad bedömning för planprocessen Slutsatser och fortsatt arbete Inledning Syfte och mål Planeringsprocessen för Vega pendeltågsstation Lägesredovisning och planeringsläge för övrig planering Trafikanalyser och samhällsekonomisk kalkyl, maj Avsiktsförklaringen Idéstudien Vägverkets planering Kommunens planuppdrag Nulägesbeskrivning Dagens infrastruktur Pågående markanvändning Dagens trafik och resande Framtida Vegastaden Bebyggelse Framtida kollektivtrafik och resande Illustrationsplan Vegastaden Pendeltågsstationen Anläggningar Spår Geoteknik Etapplanering Etapplanering för G/C- tunnel, km ca Kostnader Osäkerheter och risker i kostnadskalkylen Samhällsekonomisk kalkyl Effekterna av Vega, ny pendeltågsstation Konsekvensbedömning Miljö och skyddsintressen Pendeltågstrafiken Måluppfyllelse Ett tillgängligt transportsystem En hög transportkvalitet En säker trafik En god miljö En positiv regional utveckling Ett jämställt transportsystem Samlad bedömning Slutsatser och fortsatt arbete Referenser Bilagor Avsiktsförklaring Landshövdingens bostadsuppdrag inkl. överenskommelse med Haninge kommun Spår- och plattformsutformning, Vega 03, arbetskopia

4 1 Sammanfattning 1.1 Bakgrund Banverket, Haninge kommun, Vägverket, Länsstyrelsen samt AB Storstockholms Lokaltrafik har genom en avsiktsförklaring tecknat en gemensam överenskommelse om att vardera parten avsätter tillräckliga resurser för nödvändiga utrednings- och planeringsprocesser och driver ett aktivt samarbete för förverkligande av Vegastaden. Banverket har genomfört en idéstudie i samarbete med parterna i avsiktsförklaringen. Banverket har i gällande planer inga medel avsatta för en ny pendeltågsstation i Vega. Idéstudien är ett underlag för den fortsatta planeringen och ska även kunna utgöra ett underlag för inriktningsplaneringen inför en ny Banhållningsplan. Programmet för Vegastaden, godkänt av kommunfullmäktige i Haninge kommun i september 2006, avser ca lägenheter samt arbetsplatser och service i en stadsmässig blandning. I anslutning till Vegastaden utreds en ny pendeltågsstation. 1.2 Planeringsarbetet inom Banverket Den nya pendeltågsstationen föreslås få mittplattform med en placering i den norra delen av planområdet, med plattformsmitt vid ca km mellan stationerna Skogås och Handen. Det västra spåret flyttas ut ca 11 meter för att ge plats åt mittplattformen. Flyttningen av spåret medför att den västra tryckbanken behöver förlängas ett hundratal meter söderut samt breddas med någon till några meter. För kommunikation med plattformen behövs en uppgång med trappor och hissar från huvudgatan under spåren i södra änden. I norra änden planeras en anslutning från en väg- och GC-bro. Flera olika alternativa placeringar har studerats men har kunnat avföras i ett tidigt skede främst med avseende på planområdets placering i omgivningen där bland annat kommunens önskemål varit att placera stationen så långt norrut som möjligt för att passa in i den planerade Vegastaden. Även spår- och geotekniska aspekter har legat till grund för den valda placeringen. För spårflyttning, tryckbank, arbetsvägar m m krävs ytterligare mark, om än i mindre omfattning. Aktuell mark ägs av kommunen och/eller exploatör. Det nya läget på västra spåret bedöms preliminärt inte påverka bullret från tågtrafiken. Det är uppenbart att flyttningen av det ena av spåren är en åtgärd av så begränsad omfattning att denna i sig inte kan anses som byggande av järnväg. Om någon av de anordningar som stationen skall bestå av i övrigt bör anses höra till spåranläggningen ger lagen dock inte något klart svar på. Praxis är emellertid att i vart fall trappor, gångtunnlar och liknande inte hör till spåranläggningen. Byggandet av dessa anordningar utgör därför inte byggande av järnväg och utlöser således inte krav på förstudie och järnvägsplan. I det aktuella fallet synes miljöstörningarna bli av begränsad omfattning. Dessa kommer att noggrant beaktas i kommunens nu pågående detaljplanearbete. Även omvärldsintressena, bl a samråd med berörda, kommer att tillgodoses i PBL-processen. Med hänsyn till detta synes de frågor som skulle bli centrala i en järnvägsplan för nu aktuellt projekt kunna bli tillräckligt väl beaktade utan att en sådan upprättas. Vegastaden etapp 2 Detaljplaneuppdrag, Haninge kommun, , Dnr KS plan 22/2006, kommer att kunna hantera samtliga krav som skulle ha ställts i en järnvägsplan. I en genomförandebeskrivning tas även med upplag och tillfartsvägar för pendeltågsstationens byggande. 1.3 Samråd Samråd har skett med Länsstyrelsens Planenhet och enheten för Regional utveckling och Haninge kommun MSF vid ett möte hållet på Länsstyrelsen i Stockholm Samråd som föregått ställningstagandet kring det fortsatta planeringsförfarandet har även skett med seniorjuristen Leif Aulin och sektionschefen Anders Bength och avdelningschefen Hans Öhman på Banförvaltningen i Borlänge. 1.4 Samlad bedömning för planprocessen Den nya pendeltågsstationen placeras i den norra delen av Vegastaden för att samverka med den planerade bebyggelsen. Även spår- och geotekniska aspekter har legat till grund för den valda placeringen. Projektet är från järnvägssynpunkt begränsat till att endast avse en mindre flyttning i sidled av det ena av de båda spåren. Omgivningen kommer knappast att påverkas av det nya spårläget. Miljöstörningar, sakägares och andra 4

5 Befintlig bana genom planområdet. Foto: Haninge kommun berördas intressen samt kommunens och myndigheters synpunkter och krav kan beaktas tillräckligt väl i den nu pågående PBL-processen. En järnvägsplan skulle inte tillföra något av betydelse. 1.5 Slutsatser och fortsatt arbete En eventuell ny pendeltågsstation bör placeras i den norra delen av planområdet i Vega i enlighet med denna idéstudie. Förstudie och järnvägsplan behöver inte upprättas. Den vidare planeringen kan ske inom ramen för Haninge kommuns PBL-process för Vegastaden etapp 2 Detaljplaneuppdrag, Haninge kommun, , Dnr KS plan 22/2006. Den tekniska utformningen av spåranläggningen skall studeras i en systemhandling. Platsen för stationen blir centralt i Vegastaden och utgörs f n av jordbruks- och skogsmark med enstaka bostadshus, dock inte belägna nära järnvägen. Detaljplanering för Vegastaden har påbörjats och omfattar även stationsområdet. Projektet är lönsamt, förutsatt att hela programmet för Vegastaden genomförs. Förklaringen är att projektet ger upphov till förhållandevis stora tidsvinster för de boende i närområdet samtidigt som den totala kostnaden för kollektivtrafiken minskar. De samhällsekonomiska nettoeffekterna uppgår till ca 19 Mnkr per år. Projektets nettonuvärdeskvot uppgår till +0,5. Frågan om finansiering behöver lösas innan arbetet med genomförandeplaneringen och systemhandlingen tar vid. Den lösning som har tagits fram i idéstudien kan utgöra underlag till inriktningsplaneringen inför en ny Banhållningsplan Genomförande av stationen förutsätter ett gemensamt ansvar för finansieringen mellan flera parter. I avsiktsförklaringen från 2004 mellan parterna uttalas att ett genomförandeavtal ska tecknas inför genomförandet. Förhandlingar om ett genomförandeavtal bör inledas under

6 2 Inledning Banverket, Haninge kommun, Vägverket, Länsstyrelsen samt AB Storstockholms Lokaltrafik har genom en avsiktsförklaring tecknat en gemensam överenskommelse om att vardera part avsätter tillräckliga resurser för nödvändiga utrednings- och planeringsprocesser och driver ett aktivt samarbete för förverkligande av Vegastaden. Den planerade Vegastaden ligger i en storstadsregion med mycket stor efterfrågan på nya bostäder. Området ingår i den nya delregionala kärna som den regionala utvecklingsplanen för stockholmsregionen, RUFS 2001, bedömt lämplig att utveckla i Haninge. I landshövding Mats Hellströms bostadsuppdrag 2003 finns en överenskommelse om Vega där Haninge kommun förbinder sig att inleda planeringen för utbyggnad av Vega/Norrby i enlighet med kommunens utvecklingsprogram. Förutsättningar för detta var att ovan nämnd avsiktsförklaring tecknats mellan parterna. Detaljplaneprogrammet för Vegastaden innebär att ca nya bostäder samt service- och arbetsplatser tillskapas. Befintlig infrastruktur nyttjas i stor uträckning och med hjälp av den nya pendeltågsstationen skapas goda förutsättningar för en hög andel kollektivtrafikresande. Centrala Stockholm nås inom ca 20 minuter med kvartstrafik enligt gällande tidtabell. Den nya pendeltågsstationen medför även förbättrade möjligheter till kollektivresor för boende och arbetande inom ett större område än den nya stadsdelen genom de nya möjligheter till kollektivt resande som stationen medför. 2.1 Syfte och mål Övergripande syfte med denna idéstudie är att förverkliga visionen om Vegastaden vilken förutsätter att en ny pendeltågsstation byggs i Vega. Idéstudien är ett underlag för den fortsatta planeringen och ska även kunna utgöra ett underlag för inriktningsplaneringen inför en ny Banhållningsplan. Alla åtgärder som görs i transportsystemet bör samverka med de transportpolitiska målen. De transportpolitiska målen är: Ett tillgängligt transportsystem, En hög transportkvalitet, En säker trafik, En god miljö, En positiv regional utveckling samt Ett jämställt transportsystem. 2.2 Planeringsprocessen för Vega pendeltågsstation Banverket; Pendeltågsstation för Vegastaden räcker det med detaljplan eller behövs även järnvägsplan Frågan om den pendeltågsstation som utreds för den blivande Vegastaden kan byggas utan stöd av järnvägsplan har beretts inom Banverket. Detaljplanen kommer att täcka in även stationsområdet och kommer därmed att till stor del reglera samma frågor som en järnvägsplan reglerar. Även om viss samordning av planarbetet skulle kunna ske blir det ändå mycket dubbelarbete om både detaljplan och järnvägsplan upprättas. Bakgrund En ny pendeltågstation på Nynäsbanan planeras. Platsen för stationen blir centralt i Vegastaden och utgörs f n av jordbruks- och skogsmark med enstaka bostadshus, dock inte belägna nära järnvägen. Detaljplanering för Vegastaden har påbörjats och omfattar även stationsområdet. Nynäsbanan är byggd med dubbelspår på denna del. Banverket har presenterat ett utkast till spårplan som visar att stationen avses utföras med mittplattform. Enligt spårplanen måste det västra spåret flyttas ut ca 11 m för att ge plats åt plattformen. Kravet på spårgeometri medför att spåret måste flyttas något även söder och norr om plattformen för att ansluta till befintligt spår. Spårens höjdläge behöver dock inte ändras. Inte heller planeras något nytt spår. Flyttningen av spåret medför att den västra tryckbanken behöver förlängas ett hundratal meter söderut samt breddas med någon till några meter. För kommunikation med plattformen behövs en uppgång med trappor och hissar från huvudgatan under spåren i södra änden. Norr om stationen planeras en väg- eller GC-bro över spåren. Om en nordlig entré blir aktuell byggs trappor och hiss även i denna ände av stationen. Ca 120 m söder om huvudgatan planeras en gång- och cykeltunnel. För spårflyttning, tryckbank, arbetsväg m m krävs ytterligare mark, om än i mindre omfattning. Aktuell mark ägs av kommunen och/eller exploatör. Det nya läget på västra spåret bedöms preliminärt inte förändra bullret från tågtrafiken. 6

7 HUDDINGE KOMMUN PLANERAD TRAFIKPLATS PLANERAD PENDELTÅGS- STATION VÄG 73 VEGASTADEN NYNÄSBANAN HANINGE CENTRUM 7

8 pendeltågsstation torg Illustration: Haninge kommun Överväganden Bestämmelser om planeringsprocessen vid ny- och ombyggnad av järnväg finns i lagen om byggande av järnväg (1995:1649). Vid byggande av järnväg skall förstudie och järnvägsutredning genomföras; dock att järnvägsutredning kan undvaras om förstudie lett fram till att endast ett av utförandealternativen är realistiskt att genomföra. Tillåtlighetsprövning är inte aktuell vid projekt av begränsad omfattning, som här är fallet. På grundval av förstudie skall järnvägsplan upprättas. Genomförandet får påbörjas om och när järnvägsplanen efter prövning fastställts och beslutet vunnit laga kraft. Motsatsvis gäller att planeringsprocessen inte behöver tillämpas om ett projekt inte är att anse som byggande av järnväg. Lagstiftaren har inte anvisat något undantag från regeln om att planeringsprocessen (d v s i detta fall förstudie följd av järnvägsplan) skall tillämpas så snart det är fråga om byggande av järnväg. Å andra sidan har begreppet byggande av järnväg inte getts någon utförlig definition. Det är uppenbart att begreppet i vart fall innefattar nybyggnad eller ombyggnad av betydande omfattning, men var den nedre gränsen går måste bli föremål för bedömning från fall till fall. Det ankommer på järnvägsbyggaren, i detta fall Banverket, att göra den bedömningen. Vid en sådan bedömning är det rimligt att ta hänsyn främst till projektets art, omfattning och dess omgivningspåverkan enligt vad som nämnts ovan. Det är uppenbart att flyttningen av det ena av spåren är en åtgärd av så begränsad omfattning att denna i sig inte kan anses som byggande av järnväg. Huruvida någon av de anordningar som stationen skall bestå av i övrigt bör anses höra till spåranläggningen ger lagen dock inte något klart svar på. Praxis är emellertid att i vart fall trappor, gångtunnlar och liknande inte hör till spåranläggning. Byggandet av dessa anordningar utgör därför inte byggande av järnväg och utlöser således inte krav på förstudie och järnvägsplan. I det aktuella fallet synes miljöstörningarna bli av begränsad omfattning. Man kan förutsätta att dessa kommer att noggrant beaktas i kommunens nu pågående detaljplanearbete. Även omvärldsintressena, bl a samråd med berörda, kommer att tillgodoses i PBL-processen. Enligt uppgift kan också det något utökade markbehovet tillgodoses utan att någon privatägd mark behöver tas i anspråk. Med hänsyn till detta synes de frågor som skulle bli centrala i en järnvägsplan för nu aktuellt projekt kunna bli tillräckligt väl beaktade utan att en sådan upprättas. Samlad bedömning Projektet är från järnvägssynpunkt begränsat till att endast avse en mindre flyttning i sidled av det ena av de båda spåren. Omgivningen kommer knappast att påverkas av det nya spårläget. Miljöstörningar, sakägares och andra berördas intressen samt kommunens och myndigheters synpunkter och krav kan beaktas tillräckligt väl i den nu pågående PBL-processen. En järnvägsplan skulle inte tillföra något av betydelse. Bedömningen måste därför bli att förstudie inte behöver ske och att järnvägsplan inte behöver upprättas för en pendeltågstation i Vega. 8

9 3 Lägesredovisning och planeringsläge för övrig planering 3.1 Trafikanalyser och samhällsekonomisk kalkyl, maj 2004 Utredningen Pendeltågsstation Vega, trafikanalyser och samhällsekonomisk kalkyl från maj 2004 genomfördes av SL och Haninge kommun. I utredningen medverkade även Landstingets Regionplane- och trafikkontor. Där analyserades förutsättningarna för en ny pendeltågsstation i Vegastaden. Utgångspunkten för utredningen är den exploatering med ca bostäder och arbetsplatser som planeras i Vegastaden med omgivningar. Totalt förutsätts fler boende och fler arbetsplatser tillkomma i pendeltågsstationens omgivningar mellan 2001 och 2015 varav sammanlagt boende och drygt fler arbetsplatser i själva Vega inklusive ett förtätat nuvarande Vega och resterande tillskott i Norrby och Norrby gärde. I utredningen förutsätts att en ny trafikplats på väg 73 byggs i höjd med Vegastaden så att en rationell bussmatning möjliggörs från områden öster om väg 73 till pendeltågsstationen. Slutsatsen är att en pendeltågsstation i Vegastaden skulle ge upphov till ett förhållandevis stort resenärsutbyte och en samhällsekonomisk bedömning av en sådan station ger ett mycket gynnsamt utfall. 3.2 Avsiktsförklaringen En gemensam avsiktsförklaring för Vega/Norrby har träffats mellan Haninge kommun, AB Storstockholms Lokaltrafik, Vägverket, Banverket och Länsstyrelsen i Stockholms län. Avsiktsförklaringen anger bl a att de tre delarna bebyggelse, pendeltågsstationen och anslutande vägnät utgör en helhet och att dess förverkligande förutsätter att samordning sker, både vad gäller fysisk utformning och tidpunkt för planering och genomförande. Överenskommelsen har träffats med anledning av landshövdingens bostadsuppdrag. 3.3 Idéstudien För att kunna genomföra den utredning, enligt ovan avsiktsförklaring, som klargör den principiella utformningen och kostnaden för en ny pendeltågsstation i Vega, så har en projektgrupp bestående av parternas representanter tillsatts. Banverket har valt att presentera denna utredning som en idéstudie, vilken kan ligga till grund för inriktningsplaneringen inför en ny Banhållningsplan som Banverket ska lämna till regeringen. Vidare har en utredning som klargör konsekvenserna av det nya stationsuppehållet för övrig pendeltågstrafik i regionen genomförts av Banverket och SL. 3.4 Vägverkets planering Vägverket Region Stockholm tog fram en förstudie för trafikplats Vega under 2004 som färdigställdes I början av 2006 beslutade Vägverket att en vägutredning skulle tas fram för väg 73, Handen Länna, trafikplats Vega. Vägverket beräknar att vägutredningen kan färdigställas under februari /mars I Länsplan för regional transportinfrastuktur finns investeringsmedel avsatta för byggande av trafikplats Vega i senare delen av perioden d v s Kommunens planuppdrag Den 21 februari 2005 gav Haninges kommunstyrelse miljöoch stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att ta fram ett program för Vegastaden. Programmet har utarbetats i samarbete mellan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Haninge kommun och fastighetsägare i området. Besqab har representerat fastighetsägargruppen. Programmet godkändes av kommunfullmäktige som underlag för fortsatt detaljplanering. Kommunstyrelsen gav uppdrag åt planavdelningen att i samverkan med markägare/ exploatör upprätta detaljplan för Vegastaden etapp 1 och 2. Detaljplaneområdet för Vegastaden etapp 1 innebär planläggning av mark på nordvästra delen av programområdet för en ny F-9-skola och bostäder. Detaljplaneområdet omfattar preliminärt ca 250 lägenheter. Detaljplaneområdet för Vegastaden etapp 2 innebär planläggning av den centralt belägna pendeltågsstationen med tillhörande spåromläggningar. Vidare innebär det planläggning för bostäder både väster om stationen men framförallt öster därom kring huvudgatan och kring torget i Vegastaden. Främst i de centrala delarna kring torget och huvudgatan ska också ges möjlighet till butiker och allmänna lokaler. Detaljplaneområdet omfattar preliminärt ca 900 lägenheter. 9

10 4 Nulägesbeskrivning 4.1 Dagens infrastruktur Järnväg Järnvägen Stockholm Västerhaninge går på en hög bank i dalgången där den nya Vegastaden planeras. En tidigare järnvägshållplats vid Vega lades ner 1973, då pendeltåg började trafikera Nynäsbanan. Dubbelspåret mellan Älvsjö Västerhaninge byggdes ut på 1990-talet. Vägnät Vägarna bildar ett nät runt Vegastaden, men består även av återvändsgator som ansluter till ett fåtal villatomter. Väg 73 Stockholm Nynäshamn tangerar området i nordost. Förstudien för väg 73 visar att utbyggnad av bostäder och service/ verksamheter i Vegastaden samt angränsande områden, exempelvis Norrby, förutsätter åtgärder i vägnätet för att den tillkommande trafiken ska kunna hanteras. Planerad exploatering leder till ett ökat transportbehov då fler personer kommer att resa med bil, åka kollektivt samt gå och cykla till och från området. Likaså genererar serviceutbudet och verksamheterna fler transporter. Förstudien fastställer att det redan idag finns en rad brister i vägnätet inom förstudieområdet. Även om inga ytterligare exploateringar genomförs i Vega kommer behovet av förbättringar på vägnätet att öka på grund av utbyggnader i närområdet samt i Länna i Huddinge kommun. Förstudien visar att från trafikteknisk och trafikekonomisk synpunkt är det lönsamt att anlägga en trafikplats vid Hallstens väg. Bland de frågor som kräver särskild uppmärksamhet anges terränganpassning av en ny trafikplats med anslutande vägar samt buller, vibrationer och luftkvalitet på grund av nya väganslutningar och ökad trafik. I förstudien analyseras för och nackdelar med olika varianter av trafikplats. Vägverket har under 2006 påbörjat en vägutredning och den beräknas vara klar under februari/mars Pågående markanvändning Området runt den blivande pendeltågsstationen används idag som strövområde av närboende i omgivningen. Runt järnvägen ligger gammal åkermark som är på väg att växa igen. I områdets västra delar ligger ett skogsområde med inslag av skyddsvärda biotoper såsom sumpskog och hällmark med s k jättegrytor som är mycket värdefulla och som avsätts som naturområde i detaljplaneringen. I områdets södra delar finns en grund, vassrik och svårtillgänglig sjö/våtmark som fungerar som fördröjningsmagasin för vattenflödet norrut till Drevviken. Området angränsar i öster till ett befintligt villaområde. Järnvägen med dess höga bank utgör en kraftig barriär mellan den västra och östra delen av programområdet. I dagsläget finns endast en förbindelse som utgörs av en smal gångtunnel i norra delen av det öppna landskapsrummet. 4.3 Dagens trafik och resande Kollektivtrafik Kommunens kollektivtrafik utgörs av pendeltågstrafiken på banan mellan Stockholms central och Nynäshamn samt lokal- och regional busstrafik. Inom kommunen finns i dagsläget sex pendeltågsstationer (siffran i parentes anger antal påstigande per station i genomsnitt under en vardag vintern 2005): Handen (6 600), Jordbro (3 000), Västerhaninge (4 500), Krigslida (200), Tungelsta (400) och Hemfosa (100). Cirka 3 km norr om Vega finns även en pendeltågsstation i Skogås (3 700). Pendeltågstrafiken går i princip med 15 minuter mellan avgångarna. Vissa tåg vänder i Västerhaninge och några går vidare ner till Nynäshamn och vänder där. Restiden från Handens station till Stockholms central är 25 minuter. Under rusningstid förstärks trafiken med vissa tidtabellslagda insatståg. Handenterminalen vid station Handen är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i kommunen. Vega trafikförsörjs i dagsläget av busslinjer längs Nynäsvägen samt även längs Nordenskiölds väg i norra delen av programområdet. Busslinjerna ger direktkontakt med Skogås (anslutning till pendeltåg), Farsta, Haninge Centrum, Jordbro och Västerhaninge. I rusningstid finns även direktbuss till/från Gullmarsplan. Antalet påstigande på busslinjerna inom planområdet och dess närhet är cirka per vardag (vintern 2006). Från de inre delarna av Vega och Kolartorp är det långa gångavstånd till busshållplatser. Biltrafik Väg 73 som förbinder Nynäshamn och Haninge kommun med Stockholm ingår i Vägverkets riksvägnät. Sträckan mellan Länna trafikplats och Handens trafikplats trafikeras dagligen av drygt fordon. Redan i dag finns fram- 10

11 Befintlig G/C -tunnel i norra delen. Foto: Åsa Lehto komlighetsproblem i båda trafikplatserna. Nynäsvägen som ingår i kommunens huvudvägnät trafikeras dagligen av fordon per dygn mellan Länna och Handen. Trafik från anslutande vägar har det periodvis svårt att komma ut på Nynäsvägen på grund av att många väljer att köra mellan handelsområdena i Länna och Handen. Närboende beskriver Nynäsvägen som allt för rak och bred vilket inbjuder till höga hastigheter. Gång- och cykeltrafik Utefter Nynäsvägen går det regionala cykelstråket Nynäshamnsstråket. Från Handen i söder går stråket på separat gång- och cykelväg till Söderhagsvägen i Vega, därefter i blandtrafik en bit in i Huddinge. Mellan Vega och Länna handelsområde saknas gång- och cykelväg vilket gör det svårt att ta sig till fots eller cykel för boende på ett säkert sätt. Gång- och cykelväg saknas även på Torfastleden och norra delen av Söderbyleden. 11

12 IDÉSTUDIE NYNÄSBANAN VEGA NY PENDELTÅGSSTATION 5 Framtida Vegastaden 5.1 Bebyggelse Vegastaden ska utvecklas till en attraktiv stadsdel med ett varierat bostadsutbud och stora boendekvaliteter i en storstadsregion med mycket stor efterfrågan på nya bostäder. Pendeltågsstationen centralt i området ger ett mycket bra kommunikationsläge. Ny anslutning till väg 73 ger utökad åtkomst till det regionala vägnätet. Även boende i kringliggande områden kommer att dra nytta av den utökade servicen och den goda kollektivtrafikförsörjningen i Vegastaden. Vegastadens centrum bildas av pendeltågsstationen och ett torg med service och verksamheter i entréplanet. En ny skola planeras på västra sidan i nära anslutning till pendeltågsstationen. Tydliga torg- och gaturum och sammanhängande bebyggelse längs gatorna ger förutsättningar för stadskvaliteter i en bebyggelse som harmonierar med landskapet och dess naturkvaliteter. Stora strövområden för rekreation finns inom kommunen. Vegastaden kommer att utvecklas i ett naturområde. Värdefulla delar av naturen kommer att bevaras och bli en del av stadsdelens grönstruktur. Det karaktärsfulla landskapet kommer att tas tillvara för att ge Vegastaden särprägel och attraktionskraft. De utmaningar som finns, såsom buller och den starkt kuperade terrängen etc, kommer att hanteras vidare i den fortsatta planeringen. Parallellt med planeringsarbetet görs en behovsbedömning avseende miljöfrågor, med syfte att i ett tidigt skede integrera de frågor som är av betydelse i det fortsatta arbetet och som kräver ytterligare studier. Högre bebyggelse uppförs i Vegastadens centrala del och generellt anpassas den i periferin till de omgivande villaområdenas skala. En huvudgata som trafikeras med buss genomkorsar området. I öster ansluter den till Nynäsvägen och den planerade trafikplatsen. I söder ansluter den till korsningen Hermanstorpsvägen/ Timmervägen. Huvudgatan passerar under en järnvägsbro vid den planerade pendeltågsstationen. Utmed huvudgatan löper en separat gång- och cykelväg. Gatorna utformas med hänsyn till terrängen och bildar ett nät som binder samman Vegastaden med omgivande områden. En beräkning av trafikflöden har gjorts med utgångspunkt i planerat antal bostäder i Vegastaden, befintlig trafik i omgivande områden samt uppskattad trafikökning. Huvudgatan vid pendeltågsstationen uppskattas få fordon per dygn och ca fordon per dygn där huvudgatan ansluter till Nynäsvägen. Översiktliga trafikbullerutredningar har genomförts för att kartlägga bullersituationen med avseende på järnvägstrafiken och vägtrafiken på huvudgatan genom området i förhållande till ny bebyggelse. Inom Vegastadens program har även en översiktlig riskanalys utförts. Syftet är att i grova drag undersöka om och i så fall i vilken omfattning skyddsåtgärder behöver vidtas för byggnader inom Vegastaden med hänsyn till befintlig järnväg. En mer detaljerad riskanalys behöver upprättas då bebyggelsens utformning har klarlagts. 5.2 Framtida kollektivtrafik och resande Tidigare analyser har förutsatt att station Vega öppnas efter Citybanans färdigställande. Den framtida pendeltågstrafik som har förutsatts i analyserna går då med 10-minuters turtäthet. Antalet påstigande per dag på den nya pendeltågsstationen beräknas bli cirka då Vega och omgivande områden är fullt utbyggda (Pendeltågsstation Vega, Trafikanalyser och samhällsekonomisk kalkyl, maj 2004). Genomresande med pendeltåget förbi Vega beräknas bli cirka resenärer per dygn räknat i båda riktningarna. Under förmiddagens maxtimme beräknas ca 800 resenärer stiga på tåget vid Vega station, varav en stor del reser norrut. Buss kommer att mata till pendeltågen från omgivande områden (inre delarna av Vega, Kolartorp, Kvarntorp, Norrby och Norrby gärde). Bussförbindelser kommer även att finnas mot Skogås, Farsta och Haninge Centrum

13 VA TT EN LE DN I NG I DÉSTU D I E NYN ÄS BA N AN V E GA NY P EN D ELTÅG S STAT I O N SKOLA CENTRUM FÖRSKOLA PENDELTÅGSSTATION FÖRSKOLA FÖRSKOLA FÖRSKOLA Tim me rvä ge n FÖRSKOLA meter 13 Dammträsk He rm a vä nsto ge rp n s- FÖRSKOLA Kolartorpsvägen

14 I DÉSTU DI E NYNÄSBANAN VEGA NY PEN DELTÅGSSTATION g7 vä 3 ILLUSTRATIONSPLAN PLANERAD TRAFIKPLATS Höjdkurva G k Områdesgräns Befintlig bebyggelse Skog VERKSAMHET Bebyggelseområde Verksamhet Naturmark / park Pendelparkering/p-däck Flödesutjämnande damm Ny vattenledning Ny nä svä ge n Ny byggnad VEGASTADEN FRAMTIDA KOMMUNAL VERKSAMHET HANINGE KOMMUN JUNI 2006 tema: 14

15 6 Pendeltågsstationen Pendeltågsstationen anläggs i den norra delen av Vegastadens programområde. Stationen planeras med mittplattform och en plattformsentré i den södra änden. Eftersom norra änden av stationen ligger i en bergsskärning vore det en fördel om en entré till plattformen kunde anläggas även i denna ände. Det skulle ge en bättre tillgänglighet till stationen för befintlig och tillkommande befolkning som bor på den högre nivån i norra Vega samt för elever som reser med pendeltåget till den planerade skolan nordväst om stationen. En nordlig entré förutsätts vara obemannad. 6.1 Anläggningar Nynäsbanan är byggd med dubbelspår i denna del. Den nya pendeltågsstationen föreslås att utföras med mittplattform och att placeras i den norra delen av planområdet med plattformsmitt vid ca km mellan stationerna Skogås och Handen. Det västra spåret flyttas ut ca 11 m för att ge plats åt mittplattformen. Flyttningen av spåret medför att den västra tryckbanken behöver förlängas ett hundratal meter söderut samt breddas med någon till några meter. För kommunikation med plattformen behövs en uppgång med trappor och hissar från huvudgatan under spåren i södra änden. I norra änden planeras en förbindelse från en vägoch GC-bro. För spårflyttning, tryckbank, arbetsvägar m m krävs ytterligare mark, om än i mindre omfattning. Aktuell mark ägs av kommunen och/eller exploatör. Det nya läget på västra spåret bedöms preliminärt inte påverka bullret från tågtrafiken. Det valda läget har förslagits av Besqab och Haninge kommun i samråd med Banverket. 6.2 Spår Den nya stationen Vega önskas på gängse vis förses med mittplattform eftersom detta ger fördelar vid enkelspårsdrift eller andra situationer när pendeltåget behöver angöra stationen på annat spår än det normala. Stationen ligger mellan två kurvor med relativt små radier ( m och m) i de två befintliga spåren. Trots att dessa kurvor förses med full rälsförhöjning (150 mm) klaras inte en tillåten hastighet om 160 km/h för tåg av kategori A. Den höga rälsförhöjningen begränsar möjligheterna att välja längsläge för plattformen. De små kurvradierna gör det olämpligt att flytta det inre spåret (nedspåret) inåt, vilket skulle kväva en minskning av radierna. Istället flyttas det yttre spåret (uppspåret) utåt, vilket sker genom att kurvradierna ökas något. Dimensionerande för utåtflytten är trapphusen i ändarna på den 240 m långa plattformen. Dessa trapphus skall vara 6.8 m breda enligt uppgift från SL. Fritt utrymme mot spåret är minst 3.0 m, plus tillägg för kurvradie och rälsförhöjning. För att klara önskat längsläge på plattformen, med en största rälsförhöjning om 70 mm, har det varit nödvändigt att dela upp en kurva i uppspåret i två cirkulärdelar. Den förslagna geometrin i det ombyggda uppspåret blir därför: Radie m med 150 mm rälsförhöjning Rakspår Radie m med 70 mm rälsförhöjning Radie m med 150 mm rälsförhöjning Det ombyggda uppspårets geometri tillåter 160 km/h för tåg av kategori A. Plattformen ligger utmed rakspår och radie m (och mellanliggande övergångskurva). För det oförändrade nedspåret gäller att plattformen ligger utmed rakspår och anslutande övergångskurva (med högst 50 mm rälsförhöjning). Inga växelförbindelser kan placeras i närheten av stationen på grund av de små kurvradierna och den höga rälsförhöjningen. Profilerna i spåren består av lutning i 9.8 promille, vertikalkurva med radie m och lutning i promille. Genomsnittlig lutning utmed plattformen blir promille, vilket kräver dispens från det gängse kravet om högst 10 promilles lutning utmed plattform. Spår- och plattformsutformningen framgår av bilaga 12.3, Vega 03, arbetskopia Geoteknik Geotekniska förutsättningar På större delen av sträckan ligger järnvägen på en bank med profilplanet räls underkant (ruk) som högst ca 6 m över omgivande mark. Endast i slutet på sträckan från ca km ligger järnvägen i skärning. På den del där järnvägen ligger på en bank utgörs den naturliga jorden av lera med 15

16 Illustration av exempel på ny G/C-tunnel. mäktigheter som varierar huvudsakligen mellan 5 och 10 m, men uppgår maximalt till 13 m (km ). På sträckan byggdes dubbelspår (nedspår) under åren För att möjliggöra dubbelspårsutbyggnaden gjordes förstärkning med kalkcementpelare (KC) kompletterade med tryckbankar. Förstärkningar finns på hela sträckan fram till km På sträckorna km till km och km till km förelåg hinder för sättning av pelare närmast dåvarande befintligt uppspår. Dessa pelare ersattes med bankpålar. Leran är överst torrskorpefast ned till ca 1 à 2 m djup och därunder lös till mycket lös. Ställvis har även påträffats inslag av gyttja i leran. Förstärkning av den flyttade järnvägsbanken För att säkerställa stabiliteten för det nya uppspåret krävs förstärkningsåtgärder längs större delen av sträckan. Förstärkning görs i kombination med KC-pelare och tryckbankar i enlighet med nedan redovisad principsektion. För att kunna sätta KC-pelare i önskad omfattning krävs etappvis zonschakt mot befintligt uppspår. KC-pelare sätts i sådan omfattning att förutom ge tillfredsställande stabilitet skall sättningarna under det nya uppspåret ha hunnit utbildas under en 6 månader lång förbelastningstid. I början och slutet på sträckan där spåret flyttas ger inte zon-schakten möjlighet att helt förstärka det nya uppspåret. I denna del är dock den kompletterande fyllningen som krävs begränsad varvid framtida sättningar kan åtgärdas med en spårjustering efter några år. Komplettering av tryckbank krävs på större delan av sträckan från km till km , möjligen med undantag på delsträckan km till km För byggande av tryckbankar krävs m 3 fyllningsmassor. För att möjliggöra installation av KC-pelare måste etappvis schaktning (zon-schakt) med efterföljande återfyllning göras på hela KC-pelarförstärkta sträckan. Den etappvisa schaktningen beräknas omfatta m 3. Vidare krävs för att uppnå tillfredsställande stabilitet att dike grävs om och flyttas längre från spåren eller kulverteras på en sträcka av ca 500 m. Grundläggning av stationsbyggnaderna Stationsbyggnader planeras i plattformens båda ändar, det vill säga kring km och km Den södra stationsbyggnaden i km skall gå ned under spår och ansluta till huvudgatan med profilplanet på nivån ca +25.2, motsvarande ca 6,2 m under räls överkant. Stationsbyggnaden planeras bli ca 28,7 m lång och som bredast ca 16 m bred. Den naturliga jorden inom byggnadsytan utgörs av lera med ca 10 m mäktighet vilande på fastare sediment och eller friktionsjord med okänd mäktighet. Inom vissa delar är leran konsoliderad för den befintliga järnvägsbanken och är där relativt fast, men utanför järnvägsbanken är den lös. I och med att lerans sättningsegenskaper varierar kraftigt inom byggnadsytan, föreslås hela byggnaden grundläggas på stödpålar. Underlag för pållängdsbestämning saknas men pålarna bedöms bli ca 20 m långa. Stationsbyggnaden måste byggas inom spont i två etapper. Första delen görs 16

17 innan spårflytt. Spont krävs med flera förankringsnivåer och plankorna bedöms bli ca 13 m långa. Den norra stationsbyggnaden i km kommer i ett fastmarksområde. Geotekniska undersökningspunkter saknas, men i denna del bedöms inga grundförstärkningsåtgärder erfordras. Plattformens grundförstärkning Plattformen görs 12 m bred och byggs mellan km och km , det vill säga 240 m lång. Görs plattformen genom uppfyllning kommer framtida sättningar kunna bli besvärande och även påverka spåret. Med anledning härav föreslås att plattformen grundförstärks. I och med att pållängder blir stora (ca 20 m) föreslås att grundförstärkning görs med lättfyllning t ex styrencellplast. Underlag för att bestämma lämplig grundläggning av plattformstaket saknas utom för slutet på sträckan från ca km , där taket kan grundläggas med sulor på fastmark. I övriga delar bör i detta skede räknas med pålgrundläggning. För byggandet erfordras ca m 3 lättfyllning. Bro över huvudgata i km ca Den naturliga jorden utgörs av lera med ca 10 m mäktighet vilande på fastare sediment och eller friktionsjord med okänd mäktighet. Sonderingar har gjorts maximalt till ca 20 m djup utan att berg har påträffats. Bron avses göras 20 m lång och grundläggs på stödpålar. Uppgifter om pållängder saknas, men får i detta skede uppskattas till 22 m. Grundvattenobservationer vid broläget saknas, men utifrån den torrskorpebildning i leran som kan konstateras utifrån sonderingar bedöms grundvattenytan periodvis ligga mellan nivåerna +23,0 och +23,5. Huvudgatans profilplan planeras till +25,2, varvid en dränering en meter under profilplanet inte kommer att äventyra områdets grundvattensituation. För byggande av bron för uppspåret krävs en ca 25 m lång spont mot nedspåret varefter bron byggs. För byggande av bron för nedspår krävs tillfällig spårbro som grundläggs på stålkärnepålar (4 st med total längd på ca 100 m). Bron byggs inom spont. För byggande av de två broarna krävs ca m 2 spont. Bro för GC-väg, km ca För broläget saknas geotekniska undersökningar. Området görs dock av fastmark och bron bedöms kunna grundläggas med sulor på friktionsjord eller avsprängt berg. Gång- och cykeltunnel, km ca I broläget breddas järnvägsbanken med ca 1 m för flytt av uppspåret. Bron blir ca 20 m lång och ca 12 m bred. GC-vägens profilplan kommer ca 4,2 m under räls överkant, vilket innebär att GC-vägen ligger med ca 1 m skärning under markytan i anslutning till bron. I broläget utgörs jorden överst av 9 11 m lera vilande på friktionsjord på berg. Leran är överst torrskorpefast ned till ca 2 m djup och därunder lös. Friktionsjorden mäktighet är minst 5 8 m. Friktionsjordens sammansättning och djupet till berg är okänt. Vidare saknas uppgifter om grundvattenytan. Med hänsyn till de varierande grundläggningsförhållandena under bron med risk för besvärande sättningar föreslås att bron grundläggs på stödpålar. Uppgift om pållängder saknas, men uppskattas i detta skede till ca 18 m. Inverkan på grundvattnet av GC-vägens dränering är marginell. För byggande av bron krävs spont och spårbryggor. Inledningsvis slås, på ca 25 m, en spont mellan upp- och nedspår samt tvärs banvallen, ca 30 m. Både uppspåret och nedspåret läggs på tillfälliga spårbroar som grundläggs på stålkärnepålar. För byggande av bron krävs även ca 700 m 2 spont. Stationshus Vid stationens södra ände ansluter ett stationshus från gatuplanet och leder resenärerna via trappor och hiss upp till plattformen. I stationshuset kommer det att finnas utrymme för väntande resenärer samt personalutrymmen. Om en nordlig entré också byggs kommer stationshuset där att ansluta från gångbron ovanför spåren och på motsvarande sätt som vid den södra entrén leda resenärerna till plattformen. Angöring för buss, gående och cykel, bil och infartsparkering Buss kommer att trafikera omgivande områden för transport till och från Vegastadens pendeltågsstation. Busstrafiken kommer att kunna nå stationen från flera olika håll. Arbete pågår med att mer exakt ta fram vilka gator inom området som kommer att trafikeras med buss. Bussangöring till pendeltågsstationen sker via huvudgatan till stationens södra ände. Här är det viktigt att omstigningen mellan buss och pendeltåg blir så gen och bekväm som möjligt. Förutom väl lokaliserade busshållplatser kommer utformningen av närområdet medge att bussar från båda håll kan vända och ställas upp för att invänta nästkommande avgångstid. Gena, trygga och bekväma gång- och cykelvägar mellan de olika områdena i Vega och stationen kommer att ge en god tillgänglighet till pendeltågsstation Vega. Särskild vikt måste läggas vid utformningen av gång- och cykelvägar mellan de nordliga, högre belägna områdena i Vega och den lägre belägna stationsentrén i södra änden av stationen. Angöring för biltrafik sker i huvudsak via områdets huvudgata. Gatunätet ansluter till omgivande gator för goda förbindelser med områdena runt Vegastaden. Ca 200 parkeringsplatser bedöms behövas för infartsparkering. Även cykelparkering anordnas vid stationsentrén. Om även en nordlig entré till stationen byggs, anordnas en cykelparkering också vid denna. 17

18 6.4 Etapplanering UTGÅNGSLÄGE SKEDE 1 1) 2) 3) Terrassera för nya spåret efter geoförstärkningar. Sätt fundament, kanalisation m m. Sätt plattformskanter och gör förarbeten för stationshusen som kommer för nära spåret efter spåromläggningen. 4) 5) Sponta, schakta och bygg spårbro och del av tråg. Bygg landfästen för blivande bro. SKEDE 2 1) Bygg spår, montera kontaktledningsstolpar, el-, signaloch telearbeten, samt förbered inkoppling. SKEDE 3 1) Riv kontaktledning mellan inkopplingsställena och spår vid inkopplingsställena. Ballastera, spårrikta och ploga det nya spåret. Gör resterande signalanpassningar. Komplettera terrasserna vid inkopplingsställena. Koppla ihop nya spåret med befintligt i båda ändar och montera kontaktledningen. 2) 1) Riv resterande anläggning mellan inkopplingspunkterna. 18

19 SKEDE 4 1) 2) 3) Grundlägg och förbered för tillfällig spårbro och sponta in för tråg och bro. Ta bort befintlig gångport. Justera spår och kontaktledning innan spårbroinläggning. Lägg in spårbro. 4) 5) 6) 7) Sponta, schakta och bygg spårbro och tråg. Sätt plattformskanter mot nedspår. Bygg upp plattformsstommen. Bygg stationshus. Bygg bro, med nedgång till plattformen (stationshus), över järnvägen. SKEDE 5 1) 2) Demontera den tillfälliga spårbron i nedspår och riv sponter. Stomkomplettera, färdigställ ytskikt på plattformen m m. 6.5 Etapplanering för G/C- tunnel, km ca Etapplanering genomförs i fas med ovan planering för stationen. 6.6 Kostnader Grundläggning för spår, plattform, broar och stationshus/upp- och nedgångar ca 42 Mnkr. Banöverbyggnad, makadamiserat spår ca 20 Mnkr Broar över huvudgata. L = ca 20 m ca 15 Mnkr Stationshus inklusive ned/uppgångar (SL) ca 55 Mnkr Gång- och cykeltunnel. L ca 20 m kostar ca 13 Mnkr Projektering, byggledning, oförutsett m m 35 Mnkr Total kostnad bedöms till ca 180 Mnkr inklusive extern finansiering och statsbidrag 6.7 Osäkerheter och risker i kostnadskalkylen Kostnader som härleds till förstärkningsarbeten och byggnation av järnvägsbanken med kross- och/eller bergmaterial har den största osäkerheten. De geotekniska förstärkningsåtgärderna, exempelvis KC-pelare, lättfyllning, bankpålning, påldäck, tryckbankar och överlast är svårdefinierade i detta skede. Samtliga ovan nämnda förstärkningsåtgärder har identifieras och kostnadsberäknats, dock kan de mängderna och svårighetsgraden variera. För stationsbyggnaderna vid plattformens norra och södra del har kostnaderna endast översiktligt bedömts. 19

20 7 Samhällsekonomisk kalkyl 7.1 Effekterna av Vega, ny pendeltågsstation En ny pendeltågsstation vid Vega påverkar: a) Kollektivtrafikens driftkostnader b) Restiden och tillgängligheten för boende i närområdet c) Restiderna för de som reser med start- eller målpunkt söder om Vega (förlängs med ca 1,5 minuter om inga andra stationsuppehåll tas bort) d) Möjligheten att köra tåg med annorlunda uppehållsbild mellan pendeltågen (till exempel skip-stop tåg eller godståg) Ifall en pendeltågsstation byggs vid Vega kan följande förändringar förväntas: Bussarna i punkt 1) ges en kortare dragning Bussarna i punkt 2) utgår Bussarna i punkt 3) går till Vega pendeltågsstation istället för till Skogås pendeltågsstation, vilket ger en kortare linjesträckning Bussarna i punkt 4) anpassas inte En kostnad för att driva och underhålla den nya pendeltågsstationen tillkommer En kostnad för att stanna pendeltågen vid ytterligare en station tillkommer Alla uppgifter i punkterna a), b), c) och den avslutande samhällsekonomiska bedömningen är hämtade från Pendeltågsstation Vega, trafikanalyser och samhällsekonomisk kalkyl, maj Utgiven av AB Stockholms Lokaltrafik. Den samhällsekonomiska kalkylen är dock bearbetad här för att beakta en högre byggkostnad. Kollektivtrafikens driftkostnader När planerad utbyggnad av området kring Vega, Norrby och Kolartorp förverkligas så kommer området att försörjas med kollektivtrafik. Ifall pendeltågen inte stannar vid Vega har SL gjort bedömningen att följande förändringar av busslinjerna är motiverade: 1) Busslinje 830, som går mellan Haninge C via Skogås pendeltågsstation vidare till Farsta, dras om så att den passerar Vega Centrum 2) Ny matarbusslinje från Södra Vega via Centrala Vega och vidare längs motorvägen till Skogås pendeltågsstation 3) Ny matarbusslinje från Norrby till Skogås pendeltågsstation via motorvägen 4) De lokala busslinjerna 829 (Kvarntorp Brandbergen) och 836 (Norrby Haninge C) anpassas till de nya förutsättningarna Utöver dessa förändringar krävs en ny trafikplats på Rv73 i höjd med Vega. Denna trafikplats behövs dock vare sig pendeltågen stannar i Vega eller ej och är inte alternativskiljande. Sammantaget medför förändringen att SL:s kostnader minskar med ca 2,4 Mnkr/år. Kostnaden för busstrafiken minskar med 4,9 Mnkr/år och kostnaden för drift och underhåll av den nya stationen uppgår till 2,5 Mnkr/år. Restiden och tillgängligheten för boende i närområdet vid jämförelse mellan dagens busstrafik vs pendeltågsalternativet En studie av KRESU-restider har gjorts. Med KRESU avses en restid som inte bara beaktar tiden ombord utan även väntetid och bytestid, där tidsåtgången vid väntan och byten viktas högre för att beakta att sådan tid upplevs mer betungande än själva restiden. Exempel på restidsvinster i KRESU-minuter om station Vega byggs: Vega Sergels torg: 14 min Vega Medborgarplatsen: 12 min Vega Haninge C: 1 min Vega Huddinge sjukhus: 10 min Samhällsekonomisk bedömning Projektet är mycket lönsamt. Förklaringen är att projektet ger upphov till förhållandevis stora tidsvinster för de boende i närområdet samtidigt som den totala kostnaden för kollektivtrafiken minskar. De samhällsekonomiska nettoeffekterna uppgår till ca 19 Mnkr/år. De största nyttoposterna är (i storleksordning) tidsvinster till/från Vega, minskade externa effekter 1 från den reducerade busstrafiken och minskad driftkostnad för busstrafiken. 20

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken Kalmar Oskarshamn Västervik - Linköping Ramböll 0 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...1 2. INTRODUKTION...3 3. BAKGRUND...5 4. DEFINITIONER AV JÄRNVÄGSSYSTEM...7

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun Bad Det finns tre badplatser i kommunen; Barsebäck saltsjöbad, Barsebäck hamn samt Vikshögs hamn. Dessa besöks varje dag under badsäsongen av minst 75-100 personer och klassas därför som EU-bad. Detta

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

Luleå person- och godsbangård samt resecentrum

Luleå person- och godsbangård samt resecentrum ÅTGÄRDSVALSSTUDIE Luleå person- och godsbangård samt resecentrum Utgåva för synpunkter 2014-06-10 1 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå Besöksadress, Sundsbacken 2-4 E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer