Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan"

Transkript

1 Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ /SA30

2 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom Haninge kommun Lars Berglund, Exploateringschef Kent Lindgren, Trafikplanerare AB Storstockholms Lokaltrafik Monica Casemyr, Projektledare Jenny Rydåker, Projektledare fastigheter Daniel Jäderland, Trafikingenjör Besqab Åsa Lehto, Fastighetsägarrepresentant 2

3 Innehåll 1 Sammanfattning Bakgrund Planeringsarbetet inom Banverket Samråd Samlad bedömning för planprocessen Slutsatser och fortsatt arbete Inledning Syfte och mål Planeringsprocessen för Vega pendeltågsstation Lägesredovisning och planeringsläge för övrig planering Trafikanalyser och samhällsekonomisk kalkyl, maj Avsiktsförklaringen Idéstudien Vägverkets planering Kommunens planuppdrag Nulägesbeskrivning Dagens infrastruktur Pågående markanvändning Dagens trafik och resande Framtida Vegastaden Bebyggelse Framtida kollektivtrafik och resande Illustrationsplan Vegastaden Pendeltågsstationen Anläggningar Spår Geoteknik Etapplanering Etapplanering för G/C- tunnel, km ca Kostnader Osäkerheter och risker i kostnadskalkylen Samhällsekonomisk kalkyl Effekterna av Vega, ny pendeltågsstation Konsekvensbedömning Miljö och skyddsintressen Pendeltågstrafiken Måluppfyllelse Ett tillgängligt transportsystem En hög transportkvalitet En säker trafik En god miljö En positiv regional utveckling Ett jämställt transportsystem Samlad bedömning Slutsatser och fortsatt arbete Referenser Bilagor Avsiktsförklaring Landshövdingens bostadsuppdrag inkl. överenskommelse med Haninge kommun Spår- och plattformsutformning, Vega 03, arbetskopia

4 1 Sammanfattning 1.1 Bakgrund Banverket, Haninge kommun, Vägverket, Länsstyrelsen samt AB Storstockholms Lokaltrafik har genom en avsiktsförklaring tecknat en gemensam överenskommelse om att vardera parten avsätter tillräckliga resurser för nödvändiga utrednings- och planeringsprocesser och driver ett aktivt samarbete för förverkligande av Vegastaden. Banverket har genomfört en idéstudie i samarbete med parterna i avsiktsförklaringen. Banverket har i gällande planer inga medel avsatta för en ny pendeltågsstation i Vega. Idéstudien är ett underlag för den fortsatta planeringen och ska även kunna utgöra ett underlag för inriktningsplaneringen inför en ny Banhållningsplan. Programmet för Vegastaden, godkänt av kommunfullmäktige i Haninge kommun i september 2006, avser ca lägenheter samt arbetsplatser och service i en stadsmässig blandning. I anslutning till Vegastaden utreds en ny pendeltågsstation. 1.2 Planeringsarbetet inom Banverket Den nya pendeltågsstationen föreslås få mittplattform med en placering i den norra delen av planområdet, med plattformsmitt vid ca km mellan stationerna Skogås och Handen. Det västra spåret flyttas ut ca 11 meter för att ge plats åt mittplattformen. Flyttningen av spåret medför att den västra tryckbanken behöver förlängas ett hundratal meter söderut samt breddas med någon till några meter. För kommunikation med plattformen behövs en uppgång med trappor och hissar från huvudgatan under spåren i södra änden. I norra änden planeras en anslutning från en väg- och GC-bro. Flera olika alternativa placeringar har studerats men har kunnat avföras i ett tidigt skede främst med avseende på planområdets placering i omgivningen där bland annat kommunens önskemål varit att placera stationen så långt norrut som möjligt för att passa in i den planerade Vegastaden. Även spår- och geotekniska aspekter har legat till grund för den valda placeringen. För spårflyttning, tryckbank, arbetsvägar m m krävs ytterligare mark, om än i mindre omfattning. Aktuell mark ägs av kommunen och/eller exploatör. Det nya läget på västra spåret bedöms preliminärt inte påverka bullret från tågtrafiken. Det är uppenbart att flyttningen av det ena av spåren är en åtgärd av så begränsad omfattning att denna i sig inte kan anses som byggande av järnväg. Om någon av de anordningar som stationen skall bestå av i övrigt bör anses höra till spåranläggningen ger lagen dock inte något klart svar på. Praxis är emellertid att i vart fall trappor, gångtunnlar och liknande inte hör till spåranläggningen. Byggandet av dessa anordningar utgör därför inte byggande av järnväg och utlöser således inte krav på förstudie och järnvägsplan. I det aktuella fallet synes miljöstörningarna bli av begränsad omfattning. Dessa kommer att noggrant beaktas i kommunens nu pågående detaljplanearbete. Även omvärldsintressena, bl a samråd med berörda, kommer att tillgodoses i PBL-processen. Med hänsyn till detta synes de frågor som skulle bli centrala i en järnvägsplan för nu aktuellt projekt kunna bli tillräckligt väl beaktade utan att en sådan upprättas. Vegastaden etapp 2 Detaljplaneuppdrag, Haninge kommun, , Dnr KS plan 22/2006, kommer att kunna hantera samtliga krav som skulle ha ställts i en järnvägsplan. I en genomförandebeskrivning tas även med upplag och tillfartsvägar för pendeltågsstationens byggande. 1.3 Samråd Samråd har skett med Länsstyrelsens Planenhet och enheten för Regional utveckling och Haninge kommun MSF vid ett möte hållet på Länsstyrelsen i Stockholm Samråd som föregått ställningstagandet kring det fortsatta planeringsförfarandet har även skett med seniorjuristen Leif Aulin och sektionschefen Anders Bength och avdelningschefen Hans Öhman på Banförvaltningen i Borlänge. 1.4 Samlad bedömning för planprocessen Den nya pendeltågsstationen placeras i den norra delen av Vegastaden för att samverka med den planerade bebyggelsen. Även spår- och geotekniska aspekter har legat till grund för den valda placeringen. Projektet är från järnvägssynpunkt begränsat till att endast avse en mindre flyttning i sidled av det ena av de båda spåren. Omgivningen kommer knappast att påverkas av det nya spårläget. Miljöstörningar, sakägares och andra 4

5 Befintlig bana genom planområdet. Foto: Haninge kommun berördas intressen samt kommunens och myndigheters synpunkter och krav kan beaktas tillräckligt väl i den nu pågående PBL-processen. En järnvägsplan skulle inte tillföra något av betydelse. 1.5 Slutsatser och fortsatt arbete En eventuell ny pendeltågsstation bör placeras i den norra delen av planområdet i Vega i enlighet med denna idéstudie. Förstudie och järnvägsplan behöver inte upprättas. Den vidare planeringen kan ske inom ramen för Haninge kommuns PBL-process för Vegastaden etapp 2 Detaljplaneuppdrag, Haninge kommun, , Dnr KS plan 22/2006. Den tekniska utformningen av spåranläggningen skall studeras i en systemhandling. Platsen för stationen blir centralt i Vegastaden och utgörs f n av jordbruks- och skogsmark med enstaka bostadshus, dock inte belägna nära järnvägen. Detaljplanering för Vegastaden har påbörjats och omfattar även stationsområdet. Projektet är lönsamt, förutsatt att hela programmet för Vegastaden genomförs. Förklaringen är att projektet ger upphov till förhållandevis stora tidsvinster för de boende i närområdet samtidigt som den totala kostnaden för kollektivtrafiken minskar. De samhällsekonomiska nettoeffekterna uppgår till ca 19 Mnkr per år. Projektets nettonuvärdeskvot uppgår till +0,5. Frågan om finansiering behöver lösas innan arbetet med genomförandeplaneringen och systemhandlingen tar vid. Den lösning som har tagits fram i idéstudien kan utgöra underlag till inriktningsplaneringen inför en ny Banhållningsplan Genomförande av stationen förutsätter ett gemensamt ansvar för finansieringen mellan flera parter. I avsiktsförklaringen från 2004 mellan parterna uttalas att ett genomförandeavtal ska tecknas inför genomförandet. Förhandlingar om ett genomförandeavtal bör inledas under

6 2 Inledning Banverket, Haninge kommun, Vägverket, Länsstyrelsen samt AB Storstockholms Lokaltrafik har genom en avsiktsförklaring tecknat en gemensam överenskommelse om att vardera part avsätter tillräckliga resurser för nödvändiga utrednings- och planeringsprocesser och driver ett aktivt samarbete för förverkligande av Vegastaden. Den planerade Vegastaden ligger i en storstadsregion med mycket stor efterfrågan på nya bostäder. Området ingår i den nya delregionala kärna som den regionala utvecklingsplanen för stockholmsregionen, RUFS 2001, bedömt lämplig att utveckla i Haninge. I landshövding Mats Hellströms bostadsuppdrag 2003 finns en överenskommelse om Vega där Haninge kommun förbinder sig att inleda planeringen för utbyggnad av Vega/Norrby i enlighet med kommunens utvecklingsprogram. Förutsättningar för detta var att ovan nämnd avsiktsförklaring tecknats mellan parterna. Detaljplaneprogrammet för Vegastaden innebär att ca nya bostäder samt service- och arbetsplatser tillskapas. Befintlig infrastruktur nyttjas i stor uträckning och med hjälp av den nya pendeltågsstationen skapas goda förutsättningar för en hög andel kollektivtrafikresande. Centrala Stockholm nås inom ca 20 minuter med kvartstrafik enligt gällande tidtabell. Den nya pendeltågsstationen medför även förbättrade möjligheter till kollektivresor för boende och arbetande inom ett större område än den nya stadsdelen genom de nya möjligheter till kollektivt resande som stationen medför. 2.1 Syfte och mål Övergripande syfte med denna idéstudie är att förverkliga visionen om Vegastaden vilken förutsätter att en ny pendeltågsstation byggs i Vega. Idéstudien är ett underlag för den fortsatta planeringen och ska även kunna utgöra ett underlag för inriktningsplaneringen inför en ny Banhållningsplan. Alla åtgärder som görs i transportsystemet bör samverka med de transportpolitiska målen. De transportpolitiska målen är: Ett tillgängligt transportsystem, En hög transportkvalitet, En säker trafik, En god miljö, En positiv regional utveckling samt Ett jämställt transportsystem. 2.2 Planeringsprocessen för Vega pendeltågsstation Banverket; Pendeltågsstation för Vegastaden räcker det med detaljplan eller behövs även järnvägsplan Frågan om den pendeltågsstation som utreds för den blivande Vegastaden kan byggas utan stöd av järnvägsplan har beretts inom Banverket. Detaljplanen kommer att täcka in även stationsområdet och kommer därmed att till stor del reglera samma frågor som en järnvägsplan reglerar. Även om viss samordning av planarbetet skulle kunna ske blir det ändå mycket dubbelarbete om både detaljplan och järnvägsplan upprättas. Bakgrund En ny pendeltågstation på Nynäsbanan planeras. Platsen för stationen blir centralt i Vegastaden och utgörs f n av jordbruks- och skogsmark med enstaka bostadshus, dock inte belägna nära järnvägen. Detaljplanering för Vegastaden har påbörjats och omfattar även stationsområdet. Nynäsbanan är byggd med dubbelspår på denna del. Banverket har presenterat ett utkast till spårplan som visar att stationen avses utföras med mittplattform. Enligt spårplanen måste det västra spåret flyttas ut ca 11 m för att ge plats åt plattformen. Kravet på spårgeometri medför att spåret måste flyttas något även söder och norr om plattformen för att ansluta till befintligt spår. Spårens höjdläge behöver dock inte ändras. Inte heller planeras något nytt spår. Flyttningen av spåret medför att den västra tryckbanken behöver förlängas ett hundratal meter söderut samt breddas med någon till några meter. För kommunikation med plattformen behövs en uppgång med trappor och hissar från huvudgatan under spåren i södra änden. Norr om stationen planeras en väg- eller GC-bro över spåren. Om en nordlig entré blir aktuell byggs trappor och hiss även i denna ände av stationen. Ca 120 m söder om huvudgatan planeras en gång- och cykeltunnel. För spårflyttning, tryckbank, arbetsväg m m krävs ytterligare mark, om än i mindre omfattning. Aktuell mark ägs av kommunen och/eller exploatör. Det nya läget på västra spåret bedöms preliminärt inte förändra bullret från tågtrafiken. 6

7 HUDDINGE KOMMUN PLANERAD TRAFIKPLATS PLANERAD PENDELTÅGS- STATION VÄG 73 VEGASTADEN NYNÄSBANAN HANINGE CENTRUM 7

8 pendeltågsstation torg Illustration: Haninge kommun Överväganden Bestämmelser om planeringsprocessen vid ny- och ombyggnad av järnväg finns i lagen om byggande av järnväg (1995:1649). Vid byggande av järnväg skall förstudie och järnvägsutredning genomföras; dock att järnvägsutredning kan undvaras om förstudie lett fram till att endast ett av utförandealternativen är realistiskt att genomföra. Tillåtlighetsprövning är inte aktuell vid projekt av begränsad omfattning, som här är fallet. På grundval av förstudie skall järnvägsplan upprättas. Genomförandet får påbörjas om och när järnvägsplanen efter prövning fastställts och beslutet vunnit laga kraft. Motsatsvis gäller att planeringsprocessen inte behöver tillämpas om ett projekt inte är att anse som byggande av järnväg. Lagstiftaren har inte anvisat något undantag från regeln om att planeringsprocessen (d v s i detta fall förstudie följd av järnvägsplan) skall tillämpas så snart det är fråga om byggande av järnväg. Å andra sidan har begreppet byggande av järnväg inte getts någon utförlig definition. Det är uppenbart att begreppet i vart fall innefattar nybyggnad eller ombyggnad av betydande omfattning, men var den nedre gränsen går måste bli föremål för bedömning från fall till fall. Det ankommer på järnvägsbyggaren, i detta fall Banverket, att göra den bedömningen. Vid en sådan bedömning är det rimligt att ta hänsyn främst till projektets art, omfattning och dess omgivningspåverkan enligt vad som nämnts ovan. Det är uppenbart att flyttningen av det ena av spåren är en åtgärd av så begränsad omfattning att denna i sig inte kan anses som byggande av järnväg. Huruvida någon av de anordningar som stationen skall bestå av i övrigt bör anses höra till spåranläggningen ger lagen dock inte något klart svar på. Praxis är emellertid att i vart fall trappor, gångtunnlar och liknande inte hör till spåranläggning. Byggandet av dessa anordningar utgör därför inte byggande av järnväg och utlöser således inte krav på förstudie och järnvägsplan. I det aktuella fallet synes miljöstörningarna bli av begränsad omfattning. Man kan förutsätta att dessa kommer att noggrant beaktas i kommunens nu pågående detaljplanearbete. Även omvärldsintressena, bl a samråd med berörda, kommer att tillgodoses i PBL-processen. Enligt uppgift kan också det något utökade markbehovet tillgodoses utan att någon privatägd mark behöver tas i anspråk. Med hänsyn till detta synes de frågor som skulle bli centrala i en järnvägsplan för nu aktuellt projekt kunna bli tillräckligt väl beaktade utan att en sådan upprättas. Samlad bedömning Projektet är från järnvägssynpunkt begränsat till att endast avse en mindre flyttning i sidled av det ena av de båda spåren. Omgivningen kommer knappast att påverkas av det nya spårläget. Miljöstörningar, sakägares och andra berördas intressen samt kommunens och myndigheters synpunkter och krav kan beaktas tillräckligt väl i den nu pågående PBL-processen. En järnvägsplan skulle inte tillföra något av betydelse. Bedömningen måste därför bli att förstudie inte behöver ske och att järnvägsplan inte behöver upprättas för en pendeltågstation i Vega. 8

9 3 Lägesredovisning och planeringsläge för övrig planering 3.1 Trafikanalyser och samhällsekonomisk kalkyl, maj 2004 Utredningen Pendeltågsstation Vega, trafikanalyser och samhällsekonomisk kalkyl från maj 2004 genomfördes av SL och Haninge kommun. I utredningen medverkade även Landstingets Regionplane- och trafikkontor. Där analyserades förutsättningarna för en ny pendeltågsstation i Vegastaden. Utgångspunkten för utredningen är den exploatering med ca bostäder och arbetsplatser som planeras i Vegastaden med omgivningar. Totalt förutsätts fler boende och fler arbetsplatser tillkomma i pendeltågsstationens omgivningar mellan 2001 och 2015 varav sammanlagt boende och drygt fler arbetsplatser i själva Vega inklusive ett förtätat nuvarande Vega och resterande tillskott i Norrby och Norrby gärde. I utredningen förutsätts att en ny trafikplats på väg 73 byggs i höjd med Vegastaden så att en rationell bussmatning möjliggörs från områden öster om väg 73 till pendeltågsstationen. Slutsatsen är att en pendeltågsstation i Vegastaden skulle ge upphov till ett förhållandevis stort resenärsutbyte och en samhällsekonomisk bedömning av en sådan station ger ett mycket gynnsamt utfall. 3.2 Avsiktsförklaringen En gemensam avsiktsförklaring för Vega/Norrby har träffats mellan Haninge kommun, AB Storstockholms Lokaltrafik, Vägverket, Banverket och Länsstyrelsen i Stockholms län. Avsiktsförklaringen anger bl a att de tre delarna bebyggelse, pendeltågsstationen och anslutande vägnät utgör en helhet och att dess förverkligande förutsätter att samordning sker, både vad gäller fysisk utformning och tidpunkt för planering och genomförande. Överenskommelsen har träffats med anledning av landshövdingens bostadsuppdrag. 3.3 Idéstudien För att kunna genomföra den utredning, enligt ovan avsiktsförklaring, som klargör den principiella utformningen och kostnaden för en ny pendeltågsstation i Vega, så har en projektgrupp bestående av parternas representanter tillsatts. Banverket har valt att presentera denna utredning som en idéstudie, vilken kan ligga till grund för inriktningsplaneringen inför en ny Banhållningsplan som Banverket ska lämna till regeringen. Vidare har en utredning som klargör konsekvenserna av det nya stationsuppehållet för övrig pendeltågstrafik i regionen genomförts av Banverket och SL. 3.4 Vägverkets planering Vägverket Region Stockholm tog fram en förstudie för trafikplats Vega under 2004 som färdigställdes I början av 2006 beslutade Vägverket att en vägutredning skulle tas fram för väg 73, Handen Länna, trafikplats Vega. Vägverket beräknar att vägutredningen kan färdigställas under februari /mars I Länsplan för regional transportinfrastuktur finns investeringsmedel avsatta för byggande av trafikplats Vega i senare delen av perioden d v s Kommunens planuppdrag Den 21 februari 2005 gav Haninges kommunstyrelse miljöoch stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att ta fram ett program för Vegastaden. Programmet har utarbetats i samarbete mellan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Haninge kommun och fastighetsägare i området. Besqab har representerat fastighetsägargruppen. Programmet godkändes av kommunfullmäktige som underlag för fortsatt detaljplanering. Kommunstyrelsen gav uppdrag åt planavdelningen att i samverkan med markägare/ exploatör upprätta detaljplan för Vegastaden etapp 1 och 2. Detaljplaneområdet för Vegastaden etapp 1 innebär planläggning av mark på nordvästra delen av programområdet för en ny F-9-skola och bostäder. Detaljplaneområdet omfattar preliminärt ca 250 lägenheter. Detaljplaneområdet för Vegastaden etapp 2 innebär planläggning av den centralt belägna pendeltågsstationen med tillhörande spåromläggningar. Vidare innebär det planläggning för bostäder både väster om stationen men framförallt öster därom kring huvudgatan och kring torget i Vegastaden. Främst i de centrala delarna kring torget och huvudgatan ska också ges möjlighet till butiker och allmänna lokaler. Detaljplaneområdet omfattar preliminärt ca 900 lägenheter. 9

10 4 Nulägesbeskrivning 4.1 Dagens infrastruktur Järnväg Järnvägen Stockholm Västerhaninge går på en hög bank i dalgången där den nya Vegastaden planeras. En tidigare järnvägshållplats vid Vega lades ner 1973, då pendeltåg började trafikera Nynäsbanan. Dubbelspåret mellan Älvsjö Västerhaninge byggdes ut på 1990-talet. Vägnät Vägarna bildar ett nät runt Vegastaden, men består även av återvändsgator som ansluter till ett fåtal villatomter. Väg 73 Stockholm Nynäshamn tangerar området i nordost. Förstudien för väg 73 visar att utbyggnad av bostäder och service/ verksamheter i Vegastaden samt angränsande områden, exempelvis Norrby, förutsätter åtgärder i vägnätet för att den tillkommande trafiken ska kunna hanteras. Planerad exploatering leder till ett ökat transportbehov då fler personer kommer att resa med bil, åka kollektivt samt gå och cykla till och från området. Likaså genererar serviceutbudet och verksamheterna fler transporter. Förstudien fastställer att det redan idag finns en rad brister i vägnätet inom förstudieområdet. Även om inga ytterligare exploateringar genomförs i Vega kommer behovet av förbättringar på vägnätet att öka på grund av utbyggnader i närområdet samt i Länna i Huddinge kommun. Förstudien visar att från trafikteknisk och trafikekonomisk synpunkt är det lönsamt att anlägga en trafikplats vid Hallstens väg. Bland de frågor som kräver särskild uppmärksamhet anges terränganpassning av en ny trafikplats med anslutande vägar samt buller, vibrationer och luftkvalitet på grund av nya väganslutningar och ökad trafik. I förstudien analyseras för och nackdelar med olika varianter av trafikplats. Vägverket har under 2006 påbörjat en vägutredning och den beräknas vara klar under februari/mars Pågående markanvändning Området runt den blivande pendeltågsstationen används idag som strövområde av närboende i omgivningen. Runt järnvägen ligger gammal åkermark som är på väg att växa igen. I områdets västra delar ligger ett skogsområde med inslag av skyddsvärda biotoper såsom sumpskog och hällmark med s k jättegrytor som är mycket värdefulla och som avsätts som naturområde i detaljplaneringen. I områdets södra delar finns en grund, vassrik och svårtillgänglig sjö/våtmark som fungerar som fördröjningsmagasin för vattenflödet norrut till Drevviken. Området angränsar i öster till ett befintligt villaområde. Järnvägen med dess höga bank utgör en kraftig barriär mellan den västra och östra delen av programområdet. I dagsläget finns endast en förbindelse som utgörs av en smal gångtunnel i norra delen av det öppna landskapsrummet. 4.3 Dagens trafik och resande Kollektivtrafik Kommunens kollektivtrafik utgörs av pendeltågstrafiken på banan mellan Stockholms central och Nynäshamn samt lokal- och regional busstrafik. Inom kommunen finns i dagsläget sex pendeltågsstationer (siffran i parentes anger antal påstigande per station i genomsnitt under en vardag vintern 2005): Handen (6 600), Jordbro (3 000), Västerhaninge (4 500), Krigslida (200), Tungelsta (400) och Hemfosa (100). Cirka 3 km norr om Vega finns även en pendeltågsstation i Skogås (3 700). Pendeltågstrafiken går i princip med 15 minuter mellan avgångarna. Vissa tåg vänder i Västerhaninge och några går vidare ner till Nynäshamn och vänder där. Restiden från Handens station till Stockholms central är 25 minuter. Under rusningstid förstärks trafiken med vissa tidtabellslagda insatståg. Handenterminalen vid station Handen är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i kommunen. Vega trafikförsörjs i dagsläget av busslinjer längs Nynäsvägen samt även längs Nordenskiölds väg i norra delen av programområdet. Busslinjerna ger direktkontakt med Skogås (anslutning till pendeltåg), Farsta, Haninge Centrum, Jordbro och Västerhaninge. I rusningstid finns även direktbuss till/från Gullmarsplan. Antalet påstigande på busslinjerna inom planområdet och dess närhet är cirka per vardag (vintern 2006). Från de inre delarna av Vega och Kolartorp är det långa gångavstånd till busshållplatser. Biltrafik Väg 73 som förbinder Nynäshamn och Haninge kommun med Stockholm ingår i Vägverkets riksvägnät. Sträckan mellan Länna trafikplats och Handens trafikplats trafikeras dagligen av drygt fordon. Redan i dag finns fram- 10

11 Befintlig G/C -tunnel i norra delen. Foto: Åsa Lehto komlighetsproblem i båda trafikplatserna. Nynäsvägen som ingår i kommunens huvudvägnät trafikeras dagligen av fordon per dygn mellan Länna och Handen. Trafik från anslutande vägar har det periodvis svårt att komma ut på Nynäsvägen på grund av att många väljer att köra mellan handelsområdena i Länna och Handen. Närboende beskriver Nynäsvägen som allt för rak och bred vilket inbjuder till höga hastigheter. Gång- och cykeltrafik Utefter Nynäsvägen går det regionala cykelstråket Nynäshamnsstråket. Från Handen i söder går stråket på separat gång- och cykelväg till Söderhagsvägen i Vega, därefter i blandtrafik en bit in i Huddinge. Mellan Vega och Länna handelsområde saknas gång- och cykelväg vilket gör det svårt att ta sig till fots eller cykel för boende på ett säkert sätt. Gång- och cykelväg saknas även på Torfastleden och norra delen av Söderbyleden. 11

12 IDÉSTUDIE NYNÄSBANAN VEGA NY PENDELTÅGSSTATION 5 Framtida Vegastaden 5.1 Bebyggelse Vegastaden ska utvecklas till en attraktiv stadsdel med ett varierat bostadsutbud och stora boendekvaliteter i en storstadsregion med mycket stor efterfrågan på nya bostäder. Pendeltågsstationen centralt i området ger ett mycket bra kommunikationsläge. Ny anslutning till väg 73 ger utökad åtkomst till det regionala vägnätet. Även boende i kringliggande områden kommer att dra nytta av den utökade servicen och den goda kollektivtrafikförsörjningen i Vegastaden. Vegastadens centrum bildas av pendeltågsstationen och ett torg med service och verksamheter i entréplanet. En ny skola planeras på västra sidan i nära anslutning till pendeltågsstationen. Tydliga torg- och gaturum och sammanhängande bebyggelse längs gatorna ger förutsättningar för stadskvaliteter i en bebyggelse som harmonierar med landskapet och dess naturkvaliteter. Stora strövområden för rekreation finns inom kommunen. Vegastaden kommer att utvecklas i ett naturområde. Värdefulla delar av naturen kommer att bevaras och bli en del av stadsdelens grönstruktur. Det karaktärsfulla landskapet kommer att tas tillvara för att ge Vegastaden särprägel och attraktionskraft. De utmaningar som finns, såsom buller och den starkt kuperade terrängen etc, kommer att hanteras vidare i den fortsatta planeringen. Parallellt med planeringsarbetet görs en behovsbedömning avseende miljöfrågor, med syfte att i ett tidigt skede integrera de frågor som är av betydelse i det fortsatta arbetet och som kräver ytterligare studier. Högre bebyggelse uppförs i Vegastadens centrala del och generellt anpassas den i periferin till de omgivande villaområdenas skala. En huvudgata som trafikeras med buss genomkorsar området. I öster ansluter den till Nynäsvägen och den planerade trafikplatsen. I söder ansluter den till korsningen Hermanstorpsvägen/ Timmervägen. Huvudgatan passerar under en järnvägsbro vid den planerade pendeltågsstationen. Utmed huvudgatan löper en separat gång- och cykelväg. Gatorna utformas med hänsyn till terrängen och bildar ett nät som binder samman Vegastaden med omgivande områden. En beräkning av trafikflöden har gjorts med utgångspunkt i planerat antal bostäder i Vegastaden, befintlig trafik i omgivande områden samt uppskattad trafikökning. Huvudgatan vid pendeltågsstationen uppskattas få fordon per dygn och ca fordon per dygn där huvudgatan ansluter till Nynäsvägen. Översiktliga trafikbullerutredningar har genomförts för att kartlägga bullersituationen med avseende på järnvägstrafiken och vägtrafiken på huvudgatan genom området i förhållande till ny bebyggelse. Inom Vegastadens program har även en översiktlig riskanalys utförts. Syftet är att i grova drag undersöka om och i så fall i vilken omfattning skyddsåtgärder behöver vidtas för byggnader inom Vegastaden med hänsyn till befintlig järnväg. En mer detaljerad riskanalys behöver upprättas då bebyggelsens utformning har klarlagts. 5.2 Framtida kollektivtrafik och resande Tidigare analyser har förutsatt att station Vega öppnas efter Citybanans färdigställande. Den framtida pendeltågstrafik som har förutsatts i analyserna går då med 10-minuters turtäthet. Antalet påstigande per dag på den nya pendeltågsstationen beräknas bli cirka då Vega och omgivande områden är fullt utbyggda (Pendeltågsstation Vega, Trafikanalyser och samhällsekonomisk kalkyl, maj 2004). Genomresande med pendeltåget förbi Vega beräknas bli cirka resenärer per dygn räknat i båda riktningarna. Under förmiddagens maxtimme beräknas ca 800 resenärer stiga på tåget vid Vega station, varav en stor del reser norrut. Buss kommer att mata till pendeltågen från omgivande områden (inre delarna av Vega, Kolartorp, Kvarntorp, Norrby och Norrby gärde). Bussförbindelser kommer även att finnas mot Skogås, Farsta och Haninge Centrum

13 VA TT EN LE DN I NG I DÉSTU D I E NYN ÄS BA N AN V E GA NY P EN D ELTÅG S STAT I O N SKOLA CENTRUM FÖRSKOLA PENDELTÅGSSTATION FÖRSKOLA FÖRSKOLA FÖRSKOLA Tim me rvä ge n FÖRSKOLA meter 13 Dammträsk He rm a vä nsto ge rp n s- FÖRSKOLA Kolartorpsvägen

14 I DÉSTU DI E NYNÄSBANAN VEGA NY PEN DELTÅGSSTATION g7 vä 3 ILLUSTRATIONSPLAN PLANERAD TRAFIKPLATS Höjdkurva G k Områdesgräns Befintlig bebyggelse Skog VERKSAMHET Bebyggelseområde Verksamhet Naturmark / park Pendelparkering/p-däck Flödesutjämnande damm Ny vattenledning Ny nä svä ge n Ny byggnad VEGASTADEN FRAMTIDA KOMMUNAL VERKSAMHET HANINGE KOMMUN JUNI 2006 tema: 14

15 6 Pendeltågsstationen Pendeltågsstationen anläggs i den norra delen av Vegastadens programområde. Stationen planeras med mittplattform och en plattformsentré i den södra änden. Eftersom norra änden av stationen ligger i en bergsskärning vore det en fördel om en entré till plattformen kunde anläggas även i denna ände. Det skulle ge en bättre tillgänglighet till stationen för befintlig och tillkommande befolkning som bor på den högre nivån i norra Vega samt för elever som reser med pendeltåget till den planerade skolan nordväst om stationen. En nordlig entré förutsätts vara obemannad. 6.1 Anläggningar Nynäsbanan är byggd med dubbelspår i denna del. Den nya pendeltågsstationen föreslås att utföras med mittplattform och att placeras i den norra delen av planområdet med plattformsmitt vid ca km mellan stationerna Skogås och Handen. Det västra spåret flyttas ut ca 11 m för att ge plats åt mittplattformen. Flyttningen av spåret medför att den västra tryckbanken behöver förlängas ett hundratal meter söderut samt breddas med någon till några meter. För kommunikation med plattformen behövs en uppgång med trappor och hissar från huvudgatan under spåren i södra änden. I norra änden planeras en förbindelse från en vägoch GC-bro. För spårflyttning, tryckbank, arbetsvägar m m krävs ytterligare mark, om än i mindre omfattning. Aktuell mark ägs av kommunen och/eller exploatör. Det nya läget på västra spåret bedöms preliminärt inte påverka bullret från tågtrafiken. Det valda läget har förslagits av Besqab och Haninge kommun i samråd med Banverket. 6.2 Spår Den nya stationen Vega önskas på gängse vis förses med mittplattform eftersom detta ger fördelar vid enkelspårsdrift eller andra situationer när pendeltåget behöver angöra stationen på annat spår än det normala. Stationen ligger mellan två kurvor med relativt små radier ( m och m) i de två befintliga spåren. Trots att dessa kurvor förses med full rälsförhöjning (150 mm) klaras inte en tillåten hastighet om 160 km/h för tåg av kategori A. Den höga rälsförhöjningen begränsar möjligheterna att välja längsläge för plattformen. De små kurvradierna gör det olämpligt att flytta det inre spåret (nedspåret) inåt, vilket skulle kväva en minskning av radierna. Istället flyttas det yttre spåret (uppspåret) utåt, vilket sker genom att kurvradierna ökas något. Dimensionerande för utåtflytten är trapphusen i ändarna på den 240 m långa plattformen. Dessa trapphus skall vara 6.8 m breda enligt uppgift från SL. Fritt utrymme mot spåret är minst 3.0 m, plus tillägg för kurvradie och rälsförhöjning. För att klara önskat längsläge på plattformen, med en största rälsförhöjning om 70 mm, har det varit nödvändigt att dela upp en kurva i uppspåret i två cirkulärdelar. Den förslagna geometrin i det ombyggda uppspåret blir därför: Radie m med 150 mm rälsförhöjning Rakspår Radie m med 70 mm rälsförhöjning Radie m med 150 mm rälsförhöjning Det ombyggda uppspårets geometri tillåter 160 km/h för tåg av kategori A. Plattformen ligger utmed rakspår och radie m (och mellanliggande övergångskurva). För det oförändrade nedspåret gäller att plattformen ligger utmed rakspår och anslutande övergångskurva (med högst 50 mm rälsförhöjning). Inga växelförbindelser kan placeras i närheten av stationen på grund av de små kurvradierna och den höga rälsförhöjningen. Profilerna i spåren består av lutning i 9.8 promille, vertikalkurva med radie m och lutning i promille. Genomsnittlig lutning utmed plattformen blir promille, vilket kräver dispens från det gängse kravet om högst 10 promilles lutning utmed plattform. Spår- och plattformsutformningen framgår av bilaga 12.3, Vega 03, arbetskopia Geoteknik Geotekniska förutsättningar På större delen av sträckan ligger järnvägen på en bank med profilplanet räls underkant (ruk) som högst ca 6 m över omgivande mark. Endast i slutet på sträckan från ca km ligger järnvägen i skärning. På den del där järnvägen ligger på en bank utgörs den naturliga jorden av lera med 15

16 Illustration av exempel på ny G/C-tunnel. mäktigheter som varierar huvudsakligen mellan 5 och 10 m, men uppgår maximalt till 13 m (km ). På sträckan byggdes dubbelspår (nedspår) under åren För att möjliggöra dubbelspårsutbyggnaden gjordes förstärkning med kalkcementpelare (KC) kompletterade med tryckbankar. Förstärkningar finns på hela sträckan fram till km På sträckorna km till km och km till km förelåg hinder för sättning av pelare närmast dåvarande befintligt uppspår. Dessa pelare ersattes med bankpålar. Leran är överst torrskorpefast ned till ca 1 à 2 m djup och därunder lös till mycket lös. Ställvis har även påträffats inslag av gyttja i leran. Förstärkning av den flyttade järnvägsbanken För att säkerställa stabiliteten för det nya uppspåret krävs förstärkningsåtgärder längs större delen av sträckan. Förstärkning görs i kombination med KC-pelare och tryckbankar i enlighet med nedan redovisad principsektion. För att kunna sätta KC-pelare i önskad omfattning krävs etappvis zonschakt mot befintligt uppspår. KC-pelare sätts i sådan omfattning att förutom ge tillfredsställande stabilitet skall sättningarna under det nya uppspåret ha hunnit utbildas under en 6 månader lång förbelastningstid. I början och slutet på sträckan där spåret flyttas ger inte zon-schakten möjlighet att helt förstärka det nya uppspåret. I denna del är dock den kompletterande fyllningen som krävs begränsad varvid framtida sättningar kan åtgärdas med en spårjustering efter några år. Komplettering av tryckbank krävs på större delan av sträckan från km till km , möjligen med undantag på delsträckan km till km För byggande av tryckbankar krävs m 3 fyllningsmassor. För att möjliggöra installation av KC-pelare måste etappvis schaktning (zon-schakt) med efterföljande återfyllning göras på hela KC-pelarförstärkta sträckan. Den etappvisa schaktningen beräknas omfatta m 3. Vidare krävs för att uppnå tillfredsställande stabilitet att dike grävs om och flyttas längre från spåren eller kulverteras på en sträcka av ca 500 m. Grundläggning av stationsbyggnaderna Stationsbyggnader planeras i plattformens båda ändar, det vill säga kring km och km Den södra stationsbyggnaden i km skall gå ned under spår och ansluta till huvudgatan med profilplanet på nivån ca +25.2, motsvarande ca 6,2 m under räls överkant. Stationsbyggnaden planeras bli ca 28,7 m lång och som bredast ca 16 m bred. Den naturliga jorden inom byggnadsytan utgörs av lera med ca 10 m mäktighet vilande på fastare sediment och eller friktionsjord med okänd mäktighet. Inom vissa delar är leran konsoliderad för den befintliga järnvägsbanken och är där relativt fast, men utanför järnvägsbanken är den lös. I och med att lerans sättningsegenskaper varierar kraftigt inom byggnadsytan, föreslås hela byggnaden grundläggas på stödpålar. Underlag för pållängdsbestämning saknas men pålarna bedöms bli ca 20 m långa. Stationsbyggnaden måste byggas inom spont i två etapper. Första delen görs 16

17 innan spårflytt. Spont krävs med flera förankringsnivåer och plankorna bedöms bli ca 13 m långa. Den norra stationsbyggnaden i km kommer i ett fastmarksområde. Geotekniska undersökningspunkter saknas, men i denna del bedöms inga grundförstärkningsåtgärder erfordras. Plattformens grundförstärkning Plattformen görs 12 m bred och byggs mellan km och km , det vill säga 240 m lång. Görs plattformen genom uppfyllning kommer framtida sättningar kunna bli besvärande och även påverka spåret. Med anledning härav föreslås att plattformen grundförstärks. I och med att pållängder blir stora (ca 20 m) föreslås att grundförstärkning görs med lättfyllning t ex styrencellplast. Underlag för att bestämma lämplig grundläggning av plattformstaket saknas utom för slutet på sträckan från ca km , där taket kan grundläggas med sulor på fastmark. I övriga delar bör i detta skede räknas med pålgrundläggning. För byggandet erfordras ca m 3 lättfyllning. Bro över huvudgata i km ca Den naturliga jorden utgörs av lera med ca 10 m mäktighet vilande på fastare sediment och eller friktionsjord med okänd mäktighet. Sonderingar har gjorts maximalt till ca 20 m djup utan att berg har påträffats. Bron avses göras 20 m lång och grundläggs på stödpålar. Uppgifter om pållängder saknas, men får i detta skede uppskattas till 22 m. Grundvattenobservationer vid broläget saknas, men utifrån den torrskorpebildning i leran som kan konstateras utifrån sonderingar bedöms grundvattenytan periodvis ligga mellan nivåerna +23,0 och +23,5. Huvudgatans profilplan planeras till +25,2, varvid en dränering en meter under profilplanet inte kommer att äventyra områdets grundvattensituation. För byggande av bron för uppspåret krävs en ca 25 m lång spont mot nedspåret varefter bron byggs. För byggande av bron för nedspår krävs tillfällig spårbro som grundläggs på stålkärnepålar (4 st med total längd på ca 100 m). Bron byggs inom spont. För byggande av de två broarna krävs ca m 2 spont. Bro för GC-väg, km ca För broläget saknas geotekniska undersökningar. Området görs dock av fastmark och bron bedöms kunna grundläggas med sulor på friktionsjord eller avsprängt berg. Gång- och cykeltunnel, km ca I broläget breddas järnvägsbanken med ca 1 m för flytt av uppspåret. Bron blir ca 20 m lång och ca 12 m bred. GC-vägens profilplan kommer ca 4,2 m under räls överkant, vilket innebär att GC-vägen ligger med ca 1 m skärning under markytan i anslutning till bron. I broläget utgörs jorden överst av 9 11 m lera vilande på friktionsjord på berg. Leran är överst torrskorpefast ned till ca 2 m djup och därunder lös. Friktionsjorden mäktighet är minst 5 8 m. Friktionsjordens sammansättning och djupet till berg är okänt. Vidare saknas uppgifter om grundvattenytan. Med hänsyn till de varierande grundläggningsförhållandena under bron med risk för besvärande sättningar föreslås att bron grundläggs på stödpålar. Uppgift om pållängder saknas, men uppskattas i detta skede till ca 18 m. Inverkan på grundvattnet av GC-vägens dränering är marginell. För byggande av bron krävs spont och spårbryggor. Inledningsvis slås, på ca 25 m, en spont mellan upp- och nedspår samt tvärs banvallen, ca 30 m. Både uppspåret och nedspåret läggs på tillfälliga spårbroar som grundläggs på stålkärnepålar. För byggande av bron krävs även ca 700 m 2 spont. Stationshus Vid stationens södra ände ansluter ett stationshus från gatuplanet och leder resenärerna via trappor och hiss upp till plattformen. I stationshuset kommer det att finnas utrymme för väntande resenärer samt personalutrymmen. Om en nordlig entré också byggs kommer stationshuset där att ansluta från gångbron ovanför spåren och på motsvarande sätt som vid den södra entrén leda resenärerna till plattformen. Angöring för buss, gående och cykel, bil och infartsparkering Buss kommer att trafikera omgivande områden för transport till och från Vegastadens pendeltågsstation. Busstrafiken kommer att kunna nå stationen från flera olika håll. Arbete pågår med att mer exakt ta fram vilka gator inom området som kommer att trafikeras med buss. Bussangöring till pendeltågsstationen sker via huvudgatan till stationens södra ände. Här är det viktigt att omstigningen mellan buss och pendeltåg blir så gen och bekväm som möjligt. Förutom väl lokaliserade busshållplatser kommer utformningen av närområdet medge att bussar från båda håll kan vända och ställas upp för att invänta nästkommande avgångstid. Gena, trygga och bekväma gång- och cykelvägar mellan de olika områdena i Vega och stationen kommer att ge en god tillgänglighet till pendeltågsstation Vega. Särskild vikt måste läggas vid utformningen av gång- och cykelvägar mellan de nordliga, högre belägna områdena i Vega och den lägre belägna stationsentrén i södra änden av stationen. Angöring för biltrafik sker i huvudsak via områdets huvudgata. Gatunätet ansluter till omgivande gator för goda förbindelser med områdena runt Vegastaden. Ca 200 parkeringsplatser bedöms behövas för infartsparkering. Även cykelparkering anordnas vid stationsentrén. Om även en nordlig entré till stationen byggs, anordnas en cykelparkering också vid denna. 17

18 6.4 Etapplanering UTGÅNGSLÄGE SKEDE 1 1) 2) 3) Terrassera för nya spåret efter geoförstärkningar. Sätt fundament, kanalisation m m. Sätt plattformskanter och gör förarbeten för stationshusen som kommer för nära spåret efter spåromläggningen. 4) 5) Sponta, schakta och bygg spårbro och del av tråg. Bygg landfästen för blivande bro. SKEDE 2 1) Bygg spår, montera kontaktledningsstolpar, el-, signaloch telearbeten, samt förbered inkoppling. SKEDE 3 1) Riv kontaktledning mellan inkopplingsställena och spår vid inkopplingsställena. Ballastera, spårrikta och ploga det nya spåret. Gör resterande signalanpassningar. Komplettera terrasserna vid inkopplingsställena. Koppla ihop nya spåret med befintligt i båda ändar och montera kontaktledningen. 2) 1) Riv resterande anläggning mellan inkopplingspunkterna. 18

19 SKEDE 4 1) 2) 3) Grundlägg och förbered för tillfällig spårbro och sponta in för tråg och bro. Ta bort befintlig gångport. Justera spår och kontaktledning innan spårbroinläggning. Lägg in spårbro. 4) 5) 6) 7) Sponta, schakta och bygg spårbro och tråg. Sätt plattformskanter mot nedspår. Bygg upp plattformsstommen. Bygg stationshus. Bygg bro, med nedgång till plattformen (stationshus), över järnvägen. SKEDE 5 1) 2) Demontera den tillfälliga spårbron i nedspår och riv sponter. Stomkomplettera, färdigställ ytskikt på plattformen m m. 6.5 Etapplanering för G/C- tunnel, km ca Etapplanering genomförs i fas med ovan planering för stationen. 6.6 Kostnader Grundläggning för spår, plattform, broar och stationshus/upp- och nedgångar ca 42 Mnkr. Banöverbyggnad, makadamiserat spår ca 20 Mnkr Broar över huvudgata. L = ca 20 m ca 15 Mnkr Stationshus inklusive ned/uppgångar (SL) ca 55 Mnkr Gång- och cykeltunnel. L ca 20 m kostar ca 13 Mnkr Projektering, byggledning, oförutsett m m 35 Mnkr Total kostnad bedöms till ca 180 Mnkr inklusive extern finansiering och statsbidrag 6.7 Osäkerheter och risker i kostnadskalkylen Kostnader som härleds till förstärkningsarbeten och byggnation av järnvägsbanken med kross- och/eller bergmaterial har den största osäkerheten. De geotekniska förstärkningsåtgärderna, exempelvis KC-pelare, lättfyllning, bankpålning, påldäck, tryckbankar och överlast är svårdefinierade i detta skede. Samtliga ovan nämnda förstärkningsåtgärder har identifieras och kostnadsberäknats, dock kan de mängderna och svårighetsgraden variera. För stationsbyggnaderna vid plattformens norra och södra del har kostnaderna endast översiktligt bedömts. 19

20 7 Samhällsekonomisk kalkyl 7.1 Effekterna av Vega, ny pendeltågsstation En ny pendeltågsstation vid Vega påverkar: a) Kollektivtrafikens driftkostnader b) Restiden och tillgängligheten för boende i närområdet c) Restiderna för de som reser med start- eller målpunkt söder om Vega (förlängs med ca 1,5 minuter om inga andra stationsuppehåll tas bort) d) Möjligheten att köra tåg med annorlunda uppehållsbild mellan pendeltågen (till exempel skip-stop tåg eller godståg) Ifall en pendeltågsstation byggs vid Vega kan följande förändringar förväntas: Bussarna i punkt 1) ges en kortare dragning Bussarna i punkt 2) utgår Bussarna i punkt 3) går till Vega pendeltågsstation istället för till Skogås pendeltågsstation, vilket ger en kortare linjesträckning Bussarna i punkt 4) anpassas inte En kostnad för att driva och underhålla den nya pendeltågsstationen tillkommer En kostnad för att stanna pendeltågen vid ytterligare en station tillkommer Alla uppgifter i punkterna a), b), c) och den avslutande samhällsekonomiska bedömningen är hämtade från Pendeltågsstation Vega, trafikanalyser och samhällsekonomisk kalkyl, maj Utgiven av AB Stockholms Lokaltrafik. Den samhällsekonomiska kalkylen är dock bearbetad här för att beakta en högre byggkostnad. Kollektivtrafikens driftkostnader När planerad utbyggnad av området kring Vega, Norrby och Kolartorp förverkligas så kommer området att försörjas med kollektivtrafik. Ifall pendeltågen inte stannar vid Vega har SL gjort bedömningen att följande förändringar av busslinjerna är motiverade: 1) Busslinje 830, som går mellan Haninge C via Skogås pendeltågsstation vidare till Farsta, dras om så att den passerar Vega Centrum 2) Ny matarbusslinje från Södra Vega via Centrala Vega och vidare längs motorvägen till Skogås pendeltågsstation 3) Ny matarbusslinje från Norrby till Skogås pendeltågsstation via motorvägen 4) De lokala busslinjerna 829 (Kvarntorp Brandbergen) och 836 (Norrby Haninge C) anpassas till de nya förutsättningarna Utöver dessa förändringar krävs en ny trafikplats på Rv73 i höjd med Vega. Denna trafikplats behövs dock vare sig pendeltågen stannar i Vega eller ej och är inte alternativskiljande. Sammantaget medför förändringen att SL:s kostnader minskar med ca 2,4 Mnkr/år. Kostnaden för busstrafiken minskar med 4,9 Mnkr/år och kostnaden för drift och underhåll av den nya stationen uppgår till 2,5 Mnkr/år. Restiden och tillgängligheten för boende i närområdet vid jämförelse mellan dagens busstrafik vs pendeltågsalternativet En studie av KRESU-restider har gjorts. Med KRESU avses en restid som inte bara beaktar tiden ombord utan även väntetid och bytestid, där tidsåtgången vid väntan och byten viktas högre för att beakta att sådan tid upplevs mer betungande än själva restiden. Exempel på restidsvinster i KRESU-minuter om station Vega byggs: Vega Sergels torg: 14 min Vega Medborgarplatsen: 12 min Vega Haninge C: 1 min Vega Huddinge sjukhus: 10 min Samhällsekonomisk bedömning Projektet är mycket lönsamt. Förklaringen är att projektet ger upphov till förhållandevis stora tidsvinster för de boende i närområdet samtidigt som den totala kostnaden för kollektivtrafiken minskar. De samhällsekonomiska nettoeffekterna uppgår till ca 19 Mnkr/år. De största nyttoposterna är (i storleksordning) tidsvinster till/från Vega, minskade externa effekter 1 från den reducerade busstrafiken och minskad driftkostnad för busstrafiken. 20

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Trafikverket satsar på Nynäsbanan. Minska störningar i trafiken Öka kapaciteten och punktligheten Höja säkerheten

Trafikverket satsar på Nynäsbanan. Minska störningar i trafiken Öka kapaciteten och punktligheten Höja säkerheten Trafikverket satsar på Nynäsbanan Minska störningar i trafiken Öka kapaciteten och punktligheten Höja säkerheten 1 2012-06-19 Bakgrund Tidigare var det många störningar och begränsningar längs Nynäsbanan

Läs mer

Tidplan Samråd tidigast: hösten 2013 Granskning tidigast: sommaren 2014 Beräknad antagen plan: hösten 2014

Tidplan Samråd tidigast: hösten 2013 Granskning tidigast: sommaren 2014 Beräknad antagen plan: hösten 2014 Karin Norlander 2012-09-13 Förlängning av Stationsvägen samt bostäder och förskola i gamla Folkparksområdet (Kulturreservatet)- begäran om planuppdrag Syftet med detaljplanen Syftet med projektet är dels

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 31 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/40 18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Sammanfattning

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

Delen Jakobsberg. Beskrivningen omfattar sträckan från strax norr. sen för Jakobsberg. Korridorernas namn och indelning

Delen Jakobsberg. Beskrivningen omfattar sträckan från strax norr. sen för Jakobsberg. Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R N AT I V Korridorernas namn och indelning Delen Jakobsberg Kallhäll Jakobsberg Kista Vattmyran Barkarby Spånga Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Beskrivningen omfattar sträckan från strax

Läs mer

SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE

SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-12-11 KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE Principöverenskommelse mellan Trafikverket och Solna stad inför utredning av tunnelförläggning av Huvudstaleden i Solna och

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Vega

Väg 73 Trafikplats Vega Väg 73 Trafikplats Vega Tpl Trångsund Tpl Handen Arbetsplan Teknisk PM Byggnadsverk UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-09-17 3K140001.docx Dokumentinformation Beskrivning 1 Beskrivning 2 Beskrivning 3 Beskrivning

Läs mer

Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun

Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun Programsamrådshandling 2015-03-06 Dnr 2015/0229 KS203 Visionsbild över Väsjön (illustration: DinellJohansson)

Läs mer

Södra Infarten Halmstad Vägutredning

Södra Infarten Halmstad Vägutredning Södra Infarten Halmstad Vägutredning PM Geoteknik 2004-03-15 Region Väst Geoteknik Handläggare: Gunilla Franzén Bitr handläggare: Annika Andréasson Antal sidor: 9 Utskriven: 2005-05-09 Säte i Stockholm

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN 2011-20093-53 STADSBYGGNADSKONTORET SID 1 (5) 2008-11-2325 Handläggare: Eric Tedesjö Tfn 08-50827569 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN Förslag till beslut

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R AT I V Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning Delen Tomteboda Solna E18 Spårområde Hagalund Kallhäll Jakobsberg Frösunda Kista Barkarby Spånga E4 Solna Sundbyberg

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Banverkets järnvägsplan Järfälla kommuns detaljplan Samrådstid januari 8 februari 00 Öppet hus 6, 7 och 8 januari 00 Kallhäll

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Befintlig korridor Inre Korridorernas namn och indelning

Befintlig korridor Inre Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R AT I V Befintlig korridor Inre Korridorernas namn och indelning Delen Huvudsta Kallhäll Solnavägen Huvudstagatan Polishuset i Solna Jakobsberg Kista Barkarby Spånga Ulriksdal Huvudsta Solna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Naturskyddsföreningen i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län Vägverket Region Stockholm Att: Marianne Eriksson 171 20 Solna Stockholm 2004-04-15 Väg 73, Nynäshamn-Stockholm, delen Älgviken-Fors VST-41540 Yttrande av Naturskyddsföreningen

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

PM Geoteknik (PM Geo)

PM Geoteknik (PM Geo) Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Svefa Fastighetsutveckling AB Miljöbedömning Tomteboda bussdepå Tomteboda, Solna Datum: Rev: 2013-04-08 Org.nr. 556832-9451

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete

Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete Kvarngärdet 60:1 m.fl. Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26297 Sida 2 (6) Geoteknik PM Projektering Uppdragsnamn Besqab Projekt och Fastigheter

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

Delen Sundbyberg Ulvsundaleden

Delen Sundbyberg Ulvsundaleden Delen Sundbyberg Ulvsundaleden Kallhäll Jakobsberg Allén Barkarby Kista Annedal Järnvägsgatan Spånga Ulriksdal Sundbyberg C Solna Sundbybergbe Tomteboda Bällstavägen Landsvägen Beskrivningen omfattar sträckan

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Kalkyl PM E45 BanaVäg i Väst, delen Agnesberg-Älvängen

Kalkyl PM E45 BanaVäg i Väst, delen Agnesberg-Älvängen Kalkyl PM E45 BanaVäg i Väst, delen Agnesberg-Älvängen Projekt väg E 45, delen Agnesberg Älvängen Objektnummer: 85542760 Skede: Bygghandling/Produktion Datum: 2009-05-28 1(5) 1. Bakgrund Vägverket Region

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län 2011-01-20 Dnr: 08.806 Projektnummer: D7250 Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SYFTE Syftet med planen är

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun. PM Ändring av gällande detaljplan Geoteknik Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg

Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun. PM Ändring av gällande detaljplan Geoteknik Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun Geoteknik 2013-06-16 Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg HÅBY-LYCKE 1:53 MFL, MUNKEDALS KOMMUN Geoteknik Kund Sjölyst Utveckling AS Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station 1(4) Projekt och Upphandling Programsektionen Pendeltåg Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-22 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 23 Ärende/Dok. id. SL-2014-0538 Infosäk. klass

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Genomförandestrategi för Ekängen

Genomförandestrategi för Ekängen 1 (6) 2013-05-14 2013-243 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan, detaljplanering Anna Call, mark- och exploatering Samhällsbyggnadsnämnden Genomförandestrategi

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Stockholm 2008-01-21 Uppdragsnummer: 215668 Stephan Hellgren Tyréns AB Vegastaden Dpl 2 PM GEOTEKNIK 2 (8) Stephan Hellgren 08-566 41

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDL1NG 1 (7) Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län Norregatan,

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

UNDERLAG FÖR BESLUT OM ETAPPORDNING

UNDERLAG FÖR BESLUT OM ETAPPORDNING 23 april 2014, uppdaterat 11 juni 2014. Uppdateringar markerade med rött. Detaljplan för Norrby norra etappen, Vendelsö 3:126 m.fl., Norrby UNDERLAG FÖR BESLUT OM ETAPPORDNING Inledning: I planprogrammet

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se 2013-05-02 Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Bakgrund Kommunstyrelsen har

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22 Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer 2014-05-22 Kund Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar 18011 Box 1023 751 40 UPPSALA Germund Landqvist Tel: 018 727 40 05 Konsult WSP

Läs mer

Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda 1(6) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Version Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 8 TN 2013-0695 Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Läs mer

Detaljplan PM Geoteknisk utredning

Detaljplan PM Geoteknisk utredning Del av Mjölkeröd 1:1 Tanums kommun Detaljplan PM Geoteknisk utredning Datum: 2008-05-28 Uppdrag: 2260044 Handläggare: Axel Josefson Granskad av: Henrik Lundström Affärsområde Syd Postadress Besöksadress

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

PLANERAD UTBYGGNAD AV BEFINTLIG CENTRUMBEBYGGELSE

PLANERAD UTBYGGNAD AV BEFINTLIG CENTRUMBEBYGGELSE Koncept Sida 2013-09-20 1(5) TUMBA CENTRUM BOTKYRKA KOMMUN PLANERAD UTBYGGNAD AV BEFINTLIG CENTRUMBEBYGGELSE PM angående mark- och grundläggningsförhållanden Uppdrag 1830 ULF JOHNSON GEO AB Karlbergsvägen

Läs mer