Projektplan (preliminär)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan 2010-2014 (preliminär)"

Transkript

1 1 (22) Bilaga 1. Coco Dedering/Projektplan beslutad av styrgrupp , kompletterad och reviderad Kulturmiljö och vattenförvaltning planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt Projektplan (preliminär) Emåns mynning där Kungsådran fortfarande kan upplevas i landskapet :) Foto: Coco Dedering

2 2 (22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Beställare Intressenter Bakgrund, syfte och mål Bakgrund... 3 Figur som sammanfattar de tre delprojekten och tidplanen Övergripande syfte och mål Mål och krav Delprojekt 1 - Förstudie (obs: slutfört 2010) Effektmål Produktmål Resultat Delprojekt 2 HARO-översikter (pågår februari 2011-mars 2012) Effektmål Produktmål Övrigt Delprojekt 3 Strategisk kunskapsuppbyggnad... 8 Effektmål hela delprojekt Delprojekt 3A (2012) Produktmål Delprojekt 3B-C ( ) Produktmål Samarbeten och parallella projekt Samarbeten Internt inom Södra Östersjöns vattendistrikt Andra vattendistrikt Riksantikvarieämbetet och andra centrala myndigheter Övriga samarbetspartners Parallella projekt och aktiviteter Tidplan och genomförande Delprojekt 1 (slutfört) Delprojekt 2 (pågår) Delprojekt 3A Delprojekt 3B-C Organisation och bemanning Projektorganisation: projektledning, styrgrupp och arbetsgrupp Utförare Delprojekt Utförare Delprojekt Utförare Delprojekt Kostnader, resurser och finansiering Delprojekt Delprojekt Delprojekt 3A-C

3 3 (22) 1 Beställare Beställare är Vattenmyndighetens kansli, Södra Östersjöns vattendistrikt, kontaktperson Vattenvårdsdirektör Dea Carlsson. 1.1 Intressenter De huvudsakliga intressenterna är länsstyrelserna inom Södra Östersjöns vattendistrikt, d.v.s. Gotland, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne län, i det integrerade arbetet med vattenförvaltning, kulturmiljövård och biotopvård. Andra berörda parter är Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten (från och med 2011), kommuner, vattenråd, föreningar och intresseorganisationer inom kulturmiljövård m.m. samt övriga vattendistrikt. 2 Bakgrund, syfte och mål 2.1 Bakgrund I den första sexårscykeln inom vattenförvaltningsarbetet i Södra Östersjöns vattendistrikt har planeringsunderlag med uppgifter om vattnens status, ur naturvetenskaplig synvinkel, och en översiktlig påverkansanalys tagits fram inför åtgärdsarbetet. Underlaget saknar uppgifter om kulturmiljön, vilket behövs, särskilt i områden som kommer att beröras av åtgärderna. Det kan finnas målkonflikter mellan att å ena sidan bevara kulturmiljövärden samt å den andra att återställa vattendrag till ett ur hydrologiskt och biologiskt bättre tillstånd. Det handlar om åtgärdande av vandringshinder (dammar) som ofta enskilt eller som beståndsdel i en kulturmiljö har kulturhistoriska värden. Det handlar om återställning av fysiskt påverkade vattendrag där rensningar och andra kulturspår kan ha kulturhistoriska värden och därför bör sparas. Även anläggande av beskuggande kantzoner (träd och buskar) kan vara olämpligt ur ett kulturmiljövårdande perspektiv, till exempel i fornlämningsmiljöer och vid madängar. Exemplen visar att avvägningar mellan intressen behövs, och erfarenheterna visar att det ofta är möjligt att hitta kompromisslösningar. Vattenförvaltningsarbetet ska bedrivas tvärsektoriellt och för att kunna göra avvägningar mellan intressen behövs tillräckligt täckande planeringsunderlag ur olika aspekter. Befintliga underlag för kulturmiljön har stora brister och kulturmiljöinventeringar av vattendrag saknas som regel. Det försvårar myndigheternas arbete. Länsstyrelsen i Kalmar län har vid flera tillfällen framfört behovet av resurser till planeringsunderlag för kulturmiljön. I Norra Östersjöns vattendistrikt samt i Bottenvikens vattendistrikt startade sådana satsningar under 2009, i huvudsak finansierade av Vattenmyndigheten och/eller länsstyrelsens vattenförvaltning. I januari 2010 hölls ett möte på Länsstyrelsen i Kalmar för att diskutera en motsvarande satsning för Södra Östersjöns vattendistrikt. Vattenvårdsdirektör Dea Carlsson ansåg att arbetet borde inledas med en förstudie.

4 4 (22) Därefter har uppdraget breddats till att ta fram en projektplan för, och genomföra, ett större projekt. Det skulle innehålla flera steg, från förstudie till färdiga planeringsunderlag för alla avrinningsområden, framtagna av alla berörda länsstyrelser. Arbetet genomförs i tre delprojekt, varav delprojekt 1 är slutfört och delprojekt 2 pågår. Se figur nedan. Förstudie: Gemensam metod för HARO-översikter med kulturmiljö- och vattenförvaltningspersp ektiv Länsstyrelsen i Kalmar i samarbete med övriga berörda lst Delprojekt 1 mars 2010 jan 2011 Översiktliga planeringsunderlag: Länsstyrelserna tar fram HARO-översikter: Befintlig kunskap sammanställs, bristanalys och förslag på prioriteringar och inriktning för fortsatt kunskapsuppbyggnad per HARO Alla länsstyrelser Delprojekt 2 feb 2011 mars 2012 Detaljerade planeringsunderlag: Fältarbete och insamling av ny kunskap, enligt prioritering framtagen i Delprojekt 2 Alla länsstyrelser Delprojekt 3 A-C april Delprojekt 3A: 2012 Delprojekt 3B: 2013 Delprojekt 3C: 2014 Figur som sammanfattar de tre delprojekten och tidplanen. Under 2011 har arbetet med Åtgärd 20 i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram påbörjats. Åtgärd 20 har formulerats på följande sätt: Riksantikvarieämbetet behöver, efter samråd med länsstyrelserna, ta fram underlag för vilka vattenmiljöer och vattenanläggningar som har ett särskilt stort kulturmiljövärde i, eller i anslutning till, befintliga vattenförekomster där det behöver vidtas åtgärder i syfte att uppnå god ekologisk status eller god kemisk status. (Åtgärdsprogram Södra Östersjöns vattendistrikt , sid 12). Den 20 oktober 2011 ordnade Riksantikvarieämbetet ett nationellt möte med anledning av denna uppgift.

5 5 (22) 2.2 Övergripande syfte och mål Det övergripande syftet för alla tre delprojekten är att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsarbetet ur ett kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv. Med bättre planeringsunderlag kan rätt prioriteringar av fortsatt åtgärdsarbete och kunskapsuppbyggnad göras onödig tillämpning av försiktighetsprincipen undvikas och avvägningar mellan intressen göras snabbare och på en säkrare grund möjligheten att uppfylla statliga mål för både kulturmiljön och vattenkvaliteten ökas handläggningen på länsstyrelserna rationaliseras, i samband med prövning av olika slag Det övergripande målet är att sammanställa och utveckla ett bra planeringsunderlag för kulturmiljön. Med bra avses i detta sammanhang i första hand bra i förhållande till de anspråk och behov som vattenförvaltningen har. Underlagen ska naturligtvis även kunna användas för kulturmiljövårdens egna prioriteringar av vård- och informationsåtgärder för det vattenanknutna kulturarvet. 3 Mål och krav 3.1 Delprojekt 1 - Förstudie (obs: slutfört 2010) Delprojekt 1 påbörjades och slutfördes 2010 och finansierades av Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt, samt av länsstyrelserna i form av egen tid i projektet. Målet var att i samverkan med övriga länsstyrelser inom distriktet: Ta fram en modell för att sammanställa avrinningsområdesvisa kunskapsöversikter för vattenanknutna kulturmiljöer i Södra Östersjöns vattendistrikt. Översikterna ska utgå från befintliga planeringsunderlag, redovisa brister och föreslå inriktning på fortsatt, strategisk kunskapsuppbyggnad i förhållande till vattenförvaltningen och därtill framtagna åtgärdsprogram. Ta fram en kravspecifikation för de insatser som behövs för respektive länsstyrelses egna arbete med avrinningsområdesvisa kunskapsöversikter för kulturmiljön. Kravspecifikationen ska utgå från den framtagna modellen/metoden och, så långt möjligt är, garantera en likformighet över hela distriktet. Eftersom befintliga planeringsunderlag skiljer sig mellan län kan översikterna inte bli identiska. Det är heller inte meningen, eftersom de ska utgå från respektive avrinningsområdes specifika kunskapsläge, förutsättningar och aktuella åtgärder i förhållande till vattenförvaltningens behov. Undersöka vilka planeringsunderlag kopplat till vatten som finns var inom distriktet och huruvida de är digitaliserade eller på andra sätt lätt tillgängliga Undersöka intresset hos länsstyrelserna för att själva arbeta med HARO-översikter. Beräkna tidsåtgång och kostnad för framtagande av HARO-översikterna.

6 6 (22) Effektmål En för vattendistriktet gemensam och inom länsstyrelserna förankrad modell och kravspecifikation för avrinningsområdesvisa kunskapsöversikter. Nätverksbyggande och samarbete mellan olika kompetensområden, bl a kulturmiljö- och vattenförvaltning inom och mellan länsstyrelser är ytterligare en effekt som eftersträvades Produktmål En inledande workshop med deltagare från länsstyrelsen i Kalmar/Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns distrikt, Riksantikvarieämbetet och berörda länsstyrelsers kulturmiljöenheter och beredningssekretariat, samt övriga vattendistrikt. Vid behov genomförs ytterligare en workshop. En engagerad referensgrupp och dito styrgrupp som ger projektledaren kontinuerlig input och feedback. En listning av för ändamålet relevanta planeringsunderlag för kulturmiljön som finns inom distriktet, samt vilka underlag som är digitaliserade. En modell i form av goda exempel samt en kravspecifikation för hur en avrinningsområdesvis kunskapsöversikt bör se ut. Information på vattenmyndighetens webbsida och en sharepoint för projektet. En rapport i digital form Resultat Delprojekt 1, förstudien, är alltså slutförd. Samtliga effekt- och produktmål är uppfyllda. Samtliga sju länsstyrelser har engagerat sig i delprojekt 1 på ett bra sätt och samtyckte till att gå vidare med delprojekt 2. Två workshops hölls under Samarbetet över sektors- och länsgränser har varit uppskattat. En gemensam metod för HARO-översikterna har tagits fram, se vidare Förstudie. Kulturmiljö och vattenförvaltning planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt. inkl. bilagor (Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt/länsstyrelsen Kalmar län, författare Coco Dedering). Inom ramen för förstudien har projektet även utvecklat och definierat t.ex. beröringspunkterna mellan kulturmiljö och vattenförvaltning, exempel på länsgemensamma kunskapsbehov, kulturhistoriska teman kopplat till vatten, definition av vattenanknutna kulturmiljöer och s.k. ansvarsmiljöer inom distriktet. Dessutom har en listning av sällsynta/unika limniska kulturmiljöer påbörjats. Se även projektets sharepoint, där dokumentation och dokument är samlade och löpande uppdateras: Under 2010 utvecklades även ett nära samarbete med VaKul (Vattenförvaltning och Kulturmiljö), ett motsvarande projekt i Västerhavets vattendistrikt som startade hösten Det övergripande syftet med projekten är identiska. Projektledarna för båda projekten deltar i varandras referensgrupper och har löpande kontakt för samordningsvinster.

7 7 (22) 3.2 Delprojekt 2 HARO-översikter (pågår februari 2011-mars 2012) Delprojekt 2 påbörjades i februari 2011, med finansiering från Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt (1 miljon), Riksantikvarieämbetet ( kr), och länsstyrelserna ( kr). Behov av ytterligare medel för slutförande under 2012 finns, motsvarande kronor. Målet är att berörda länsstyrelser ska ta fram avrinningsområdesvisa kunskapsöversikter, i enlighet med framtagen länsgemensam metod och kravspecifikation Effektmål Länsstyrelserna ska, för samtliga huvudavrinningsområden och kustområden, ha en översiktlig kunskap om de vattenanknutna kulturmiljövärdena utifrån befintliga underlag, samt ha identifierat brister och strategisk kunskapsuppbyggnad i förhållande till både vattenförvaltningens statusunderlag och därmed behov av åtgärder samt kulturmiljövårdens egna prioriteringar. Ytterligare en effekt som eftersträvas är ett fortsatt utvecklat samarbete mellan olika kompetensområden, bl.a. kulturmiljö- och vattenförvaltning inom och mellan länsstyrelser Produktmål 74 översiktligt kartlagda huvudavrinningsområden och kustområden (avrinningsområdesvisa kunskapsöversikter) framtagna av respektive länsstyrelse eller i samverkan mellan länsstyrelser. HARO-översikterna innehåller förslag på prioriteringar inför fortsatt kunskapsuppbyggnad. Kunskapssammanställningarna redovisas i skriftliga rapporter med status arbetsmaterial inkl kartbilagor. Rapporterna inkl kartbilagor har tillgängliggjorts via hemsidor och portaler och kopplas till VISS. Två workshopar med samtliga medverkande länsstyrelser. Regelbundna onlinemöten/telefonmöten med arbets- och styrgrupp. Skriftlig utvärdering av delprojekt 1 och 2, bl.a. baserad på enkät till länsstyrelserna. Publik broschyr om projektet Övrigt För varje HARO har en länsstyrelse utsetts som huvudansvarig för framtagande av respektive kunskapsöversikt. För länsöverskridande avrinningsområden svarar huvudansvarig för den obligatoriska samverkan med övriga berörda länsstyrelser. Fördelning av huvudansvar har skett enligt tidigare fastställt så kallat delområdesansvar (med viss modifikation beroende på tillgång på personal). För mer information kring avgränsningar, användningsområden, prioriterade kunskapsunderlag, analys etc för HARO-översikterna hänvisas till Förstudie. Kulturmiljö och vattenförvaltning planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt inkl. bilagor.

8 8 (22) (Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt/länsstyrelsen Kalmar län, författare Coco Dedering). Inom delprojekt 2 har samarbetet med VaKul i Västerhavets vattendistrikt fördjupats, bl.a. samordningsvinster med gemensam lastbrygga för utbyte av digital information 3.3 Delprojekt 3 Strategisk kunskapsuppbyggnad Delprojekt 3 innebär kunskapsuppbyggnad och fältarbete och kommer av nödvändighet att behöva bedrivas som ett flerårigt projekt, enligt nuvarande planering som ett 3 årigt projekt, med benämningen 3A (2012), 3B (2013) och 3C (2014). Delprojekt 3 genomförs av respektive länsstyrelse och innefattar inhämtande av ny kunskap genom fältarbete, tillvaratagande av lokal kunskap och vid behov arkivstudier. Samordningen över distriktet består bl.a. i gemensamma ansökningar om finansiering, kontinuerligt erfarenhetsutbyte och samverkan i fältarbetet för länsgemensamma avrinningsområden. Målet för hela delprojekt 3 är att: utifrån HARO-översikterna (delprojekt 2) fortsätta kunskapsuppbyggnaden per avrinningsområde och vattenförekomst utifrån de där framtagna förslagen på inriktningar och prioriteringar. erhålla aktuella och förbättrade kunskaps-/planeringsunderlag för kulturmiljö och vattenförvaltning. Observera följande: i och med slutförandet av delprojekt 2 finns prioriteringar för kunskapsuppbyggnad i fält, för varje huvudavrinningsområde. Prioriteringarna kan skilja sig mellan avrinningsområden, bl.a. beroende på vattnets status, omfånget av planerade åtgärder och kunskapsläget. Det finns dock gemensamma utgångspunkter för prioriteringen av kunskapsuppbyggnaden i förhållande till vattenförvaltningens behov, t.ex. vattenförekomster som har dålig eller otillfredsställande ekologisk status, vattenförekomster med problem med kontinuitet samt områden/objekt där åtgärder planeras inom en snar framtid för att förbättra vattenkvalitet, fiske- och biotopvård Effektmål hela delprojekt 3 Länsstyrelserna ska ha mer detaljerade kunskaps-/planeringsunderlag för kulturmiljö och vattenförvaltning. Det innebär även bättre kunskap om kulturhistorisk värdering av vattenanknutna kulturmiljöer, ett arbete som är direkt relaterat till Åtgärd 20 i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram (se Bakgrund 2.1). Detta leder till ökad kvalitet och effektivitet i vattenförvaltningsarbetet med avseende på hänsyn till kulturmiljövärden vid åtgärdsarbete i sötvatten, och vice versa. Kulturmiljö behöver inte tillämpa försiktighetsprincipen i samma utsträckning och kostsamma kulturmiljöutredningar inför åtgärder kan begränsas. Ytterligare ett effektmål är ett förbättrat tvärsektoriellt arbete generellt, inom planering och genomförande av åtgärder, men även insatser inom information, rådgivning, kontakter med vattenråd och liknande.

9 9 (22) 3.4 Delprojekt 3A (2012) Delprojekt 3A startar i april 2012 och finansiering söks från Riksantikvarieämbetet (1 miljon kr), Havs- och vattenmyndigheten (2 miljoner kr) samt Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt ( kr för projektledning och dess omkostnader). Därtill är ambitionen att medverkande länsstyrelser ska bidra med egen finansiering, någon summa är inte i nuläget möjlig att specificera. Genomförande sker enligt följande utgångspunkter: Medverkande länsstyrelser genomför fältarbete inkl förberedelser och efterarbete, i genomsnitt 6 månader/län. I huvudsak förläggs arbetet till perioden augusti-december. Prioritering av fältarbete görs av respektive län med utgångspunkt i de avrinningsområdesvisa kunskapsöversikterna och efter ytterligare samråd med vattenförvaltningen och fiske-/biotopvård. Projektet avser även att arbeta vidare med generella gemensamma prioriteringsgrunder och strategiska val för kunskapsuppbyggnad. Det är varje enskilt läns ansvar att utifrån faktorer såsom kunskapsläge och behov avgöra vilken inventerings-/fältmetodik som ska användas. Samverkan kring gemensam fältmetodik ska ske i största möjliga mån. Riksantikvarieämbetet är en viktig samarbetspart i detta sammanhang. I detta syfte genomförs under våren en länsgemensam fältvecka, där flera olika fältmetoder testas och utvärderas. På så vis kan bra, kostnads- och tidseffektiva metoder identifieras och ge input till det detaljerade upplägget av höstens fältarbete. Det finns även starka önskemål om länsgemensam kompetensutveckling avseende exempelvis flottningslämningar i södra Sverige, samt om att genomföra en länsgemensam och tvärsektoriell exkursion, med fokus på goda exempel avseende samverkan och synergier mellan kulturmiljö-, naturvård- och vattenförvaltning i det praktiska åtgärdsarbetet. Avsikten är även att fortsätta samarbetet med VaKul (Västerhavets vattendistrikt) under 2012, bl.a. kring följande: medverkan i varandras referensgrupper, GIS och teknik (t.ex. lastbryggan), förfining av prioriteringsgrunder för fortsatt kunskapsuppbyggnad, utveckla listning av unika/sällsynta limniska kulturmiljöer, VaKul deltar i Södra Östersjöns vattendistrikts fältvecka med test och utvärdering av inventeringsmetoder fältpersonal (vid behov, om möjligt) Produktmål Förfinade prioriteringsgrunder för fältarbetet i delprojekt 3 Länsgemensam test och utvärdering av olika fältmetoder, bl.a.: - KulturAqua-modellen som har arbetats fram av Länsstyrelsen Jönköpings län,

10 10 (22) - den inventerings- och värderingsmetod som har tagits fram inom Norra Östersjöns vattendistrikt där framför allt kulturmiljöer vid vandringshinder inventerats, - Blekinge-modellen som har använts vid dokumentation av fyra vattendrag i Blekinge Länsgemensam kompetensutveckling och tvärsektoriell exkursion, 2 tillfällen Länsstyrelsernas utförande av fältarbetet, i egen regi eller genom konsult Tillgängliggörande av den nya kunskapen i GIS och eventuellt, beroende på vald metod, i rapportform Skriftlig utvärdering av 3A som underlag för förändringar och utveckling inom ramen för delprojekt 3B-C. 3.5 Delprojekt 3B-C ( ) Se : Upplägget av år :s arbete planeras ske med samma årliga ambition avseende finansiering och tid inom projektledning, samverkan mellan länsstyrelser, samverkan med andra vattendistrikt och medverkande länsstyrelsers egna, operativa arbete. Erfarenheter, utvärdering och eventuella utvecklade prioriteringsgrunder inom delprojekt 3A tas givetvis till vara i det fortsatta arbetet räknar vi med att ha fått mycket ny, värdefull kunskap och erfarenheter, inte bara om natur- och kulturmiljöer vid vattendrag, utan även från den långvariga, länsöverskridande och tvärsektoriella process som projektet innebär. Detta ska förmedlas till andra ute i landet genom en avslutande konferens, som kan vidgas att omfatta fler intressenter än dem som anges i 1.1., t.ex. universitet och politiker. Konferensen ska även förmedla hur den nya kunskapen implementeras och används i dagliga verksamheten på länsstyrelserna och av andra intressenter Produktmål Länsgemensamma aktiviteter utifrån behov (specificeras under 2012) Länsstyrelsernas utförande fältarbete, i egen regi eller genom konsult Tillgängliggörande av den nya kunskapen i GIS och eventuellt, beroende på vald metod, i rapportform Skriftlig utvärdering och slutrapport (2014) Avslutande konferens riktad till en bredare målgrupp

11 11 (22) 4 Samarbeten och parallella projekt 4.1 Samarbeten Internt inom Södra Östersjöns vattendistrikt Som framgår av hela denna projektplan är Kulturmiljö och vattenförvaltning planeringsunderlag för södra Östersjöns vattendistrikt i sig ett stort samarbetsprojekt, med sina sju medverkande länsstyrelser och en vattenmyndighet, sin tvärsektoriella prägel och ambitiösa projektorganisation. Det är viktigt att framhålla att projektet även innebär en intensiv samverkan mellan olika sektorer på varje enskild länsstyrelse. Personal inom kulturmiljö, vattenförvaltning, naturvård, biotopvård och fiskevård berörs. Innan projektet startade var kontakterna mellan kulturmiljö och vattenförvaltning svagt utvecklade i de flesta län Andra vattendistrikt VaKul, Vattenförvaltning och Kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt, är en viktig samarbetspart sedan hösten 2010, då VaKul startade (ungefär 6 månader efter detta projekt). Projektledarna sitter i varandras referensgrupper, och syften, bakgrund, beröringspunkterna kulturmiljö vattenförvaltning m.m. i projekten är i stort sett identiskt formulerade. Projekten delar bl.a. en distriktsgemensam lastbrygga för utbyte av digital information mellan länen. Samverkan mellan dessa båda syster-projekt är mycket betydelsefull, eftersom länen Skåne, Kronoberg och Jönköping ligger i båda distrikten. Vi kommer att fortsätta och troligen fördjupa samverkan om de både projekten får fortsatt finansiering för kommande år. Samarbete finns även med Norra Östersjöns vattendistrikts Inventering och klassificering av vattenanknutna kulturmiljövärden inom Norra Östersjöns vattendistrikt, vars projektledare är med i vår referensgrupp. Det är en värdefull samarbetspartner inför delprojekt 3, bl.a. eftersom de redan jobbat med fältinventeringar i ett antal pilotområden. Vi samarbetar dock med representanter inom kulturmiljö från alla vattendistrikt, bl.a. har ett gemensamt möte hållits hösten 2011 för att diskutera distriktsgemensamma behov i samband med Åtgärd 20 i vattendistriktens åtgärdsprogram (se mer nedan) Riksantikvarieämbetet och andra centrala myndigheter Riksantikvarieämbetet är naturligtvis en mycket viktig samarbetspart, inte minst mot bakgrund av Åtgärd 20 (se 2.1). Projektledningarna inom både Södra Östersjöns och Västerhavets distrikt hade ett möte med Riksantikvarieämbetet våren 2011, med anledning av Åtgärd 20. Projektledaren deltog även i viss planering m.m. av det nationella möte som Riksantikvarieämbetet arrangerade 20 oktober 2011 och har även medverkat i planering och genomförande av Riksantikvarieämbetets Landskapshistorisk utbildning, regional fördjupningskurs i Kalmar län maj 2011 Tema: Vattenanknutna lämningar, i Kalmar län. Det senare skedde dock inte på projektets bekostnad. Denna typ av samarbeten kommer naturligtvis att fortsätta och troligen även intensifieras under kommande år. Det skulle även vara

12 12 (22) önskvärt och naturligt att utveckla ett samarbete med Havs- och vattenmyndigheten. Denna myndighet fanns dock inte när projektet startade Övriga samarbetspartners Under 2012 och kommande år kommer länsstyrelserna att behöva bredda sina kontaktytor, även utanför myndighetssfären. Det är exempelvis viktigt att sprida resultaten av delprojekt 2 (HAROöversikterna) till kommuner och andra intressenter, så att sammanställningarna kan komma fler till nytta. Inom delprojekt 3 kommer sannolikt även intresseföreningar, vattenråd m.m. att beröras eftersom arbetet sker i fält och det är värdefullt att tillvarata lokal kunskap, kännedom och engagemang. Detta kan dock variera mellan länen, beroende på vilket upplägg man väljer. 4.2 Parallella projekt och aktiviteter Nedan listas ett antal projekt och aktiviteter som pågår och som är av intresse i sammanhanget (några har redan omnämnts ovan). I den första versionen av denna projektplan beslutades att erfarenhetsutbyte med dessa projekt och satsningar eftersträvades i möjligaste mån. Så har också skett och ambitionen kvarstår för , då säkerligen fler projekt och aktiviteter tillkommer. Projektet VaKul (Vattenförvaltning och Kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt) startade hösten 2010 och har mycket gemensamt med Södra Östersjöns vattendistrikt, jämför ovan. VaKul har bl.a. gjort distriktsomfattande GIS-analyser av fornminnesregistret, bebyggelseregistret, riksintressen m.m. och under 2011 genomförs ett antal pilotprojekt. Bland annat har flottningslämningar inventerats i ett vattendrag, vilket gett värdefull, ny kunskap. Projektet Vattendragen i sydöstra Götaland vägar till en hållbar utveckling av kultur- och naturmiljön, genomförs hösten och finansieras med medel från RUS/Miljömålsrådet. Projektägare är Länsstyrelsen i Blekinge län, och länsstyrelserna i Kalmar respektive Kronobergs län medverkar i referensgruppen Projektets syfte är bland annat att ta fram ett nationellt underlag för hur man når en hållbar utveckling av både natur- och kulturmiljön i våra vattendrag. Tillägg/kommentar : projektet vilar för närvarande på grund av personalbrist. Projektet Inventering och klassificering av vattenanknutna kulturmiljövärden inom Norra Östersjöns vattendistrikt, genomfördes och finansieras av Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt. Projektet huvudsyfte är att ta fram ett kunskaps- och inventeringsunderlag av vattenanknutna kulturmiljövärden inom Norra Östersjöns vattendistrikt. I det ingår att karaktärisera, översiktligt beskriva, inventera och bedöma vattendragens kulturhistoriska betydelse samt att exemplifiera de vanligaste kulturspåren i och vid vattendrag och sjöar. Men syftet är också att undersöka hur dessa kulturspår kan beröras av eventuella fiske- och naturvårdsrestaureringsåtgärder och föreslå hur dessa kan genomföras med hänsyn till och beaktande av kulturmiljövärdena som en resurs. Tillägg/kommentar : slutrapport är under utarbetade och ytterligare ett seminarium planeras genomförs även ett projekt om med fokus på historiskt fiske.

13 13 (22) Projektet Identifiering av värdefulla flottleder i Norrbottens län. Genomförs av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Projektet syftar till att ta fram ett underlagsmaterial som möjliggör utpekande av vattendrag/ delar av vattendrag som utgör helhetsmiljöer med särskilt höga kulturhistoriska värden. Materialet ska även kunna användas vid urval av eventuella kulturreservat. Projektet Identifiering och klassificering av vattenanknutna kulturmiljöer i Västerbottens län genomförs 2010 i Länsstyrelsen i Västerbottens regi. Projektet syftar bland annat till att skapa ett regionalt kunskapsunderlag som möjliggör urval av vattendrag med höga kulturhistoriska värden. Tillägg/kommentar : insatser har även gjorts Riksantikvarieämbetet planerade för 2010 tre seminarier på tre platser i landet, för att diskutera vattenanknutna fornlämningar och kulturlämningar och deras status. Tillägg/kommentar : ett av seminarierna genomfördes våren 2011 i Kalmar län. Ytterligare ett, i norra Sverige, planeras I augusti 2011 genomförde RAÄ, SKS och Länsstyrelsen och länsmuseet i Jönköping en tredagarskonferens Kulturarv vid vatten. Tillägg/kommentar : fem av sju länsstyrelser i Södra Österjöns vattendistrikt medverkade och projektledaren medverkade med ett föredrag om SÖVD-projektet. Regleringsbrev Uppdrag 70. Länsstyrelserna ska tillsammans med Riksantikvarieämbetet utarbeta ett program för hur ett fördjupat och samordnat arbete mellan myndigheterna ska bidra till att stärka det offentliga kulturmiljöarbetet. I uppdraget ingår bland annat att redovisa hur myndigheterna avser att förbättra de nuvarande gemensamma arbets- och samarbetsformerna samt lämna förslag till nya samarbetsformer om sådana behövs. Arbetet ska slutrapporteras i juni Tillägg/kommentar : slutrapport är klar, implementering sker löpande. Projektet Uppföljning av kulturmiljövärdens bevarande vid sjöar och vattendrag hur användbara är kunskapsunderlagen för miljömålsuppföljning? drevs av Länsstyrelsen i Kalmar, och genomfördes tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten. Rapport tryckt Innehåller en utförlig utvärdering av befintliga kunskapsunderlag och argumentation för satsning på nya kunskapsunderlag. Tillägg/kommentar : samma projektledare som för detta projekt. Resultaten har kommunicerats till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och tas tillvara i SÖVD-projektet. Projektet KulturAqua system för identifiering och kulturvärdebedömning av sjöar och vattendrag, Länsstyrelsen i Jönköpings län Syftet är bl.a. att identifiera, dokumentera och klassificera kulturobjekt och kulturmiljöer i anslutning till sjöar och vattendrag inom del av Emåns avrinningsområde i Jönköpings län. Tillägg/kommentar : återkoppling sker löpande till SÖVD-projektet. Metoden är en av dem som ska testas gemensamt under Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna i Kalmar resp Västerbottens län ordnade 2009 ett vattensamtal för länsstyrelserna kulturmiljöenheter med fokus på sjöar och vattendrag. Ambitionen är att under 2010 genomföra ytterligare ett vattensamtal där även sakområdena fiske-, naturvård och vattenförvaltning deltar. Tillägg/kommentar : åtgärden blev inte av under 2010.

14 14 (22) 5 Tidplan och genomförande 5.1 Delprojekt 1 (slutfört) Förstudien omfattade tre månaders arbetstid för projektledaren och fördelade sig huvudsakligen på följande aktiviteter: - Förberedelser, genomförande och dokumentation av två workhops med representanter från de sju berörda länsstyrelsernas kulturmiljövårdsenheter och vattenförvaltningar samt styr- och referensgrupp. - Insamling av uppgifter om befintliga kunskapsunderlag från länsstyrelserna - Framtagande av metod och kravspecifikation för avrinningsområdesvisa kunskapsöversikter, i samarbete med berörda länsstyrelser - Löpande kontakter med styr- och referensgrupper - Löpande omvärldsbevakning och samverkan med parallella projekt - GIS-relaterade frågor - Rapportarbete Medverkande länsstyrelser uppskattas ha lagt minst 1 vecka vardera på delprojekt 1/förstudien (medverkan i möten, läsa underlag, synpunkter och samverkan). Tidplan Delprojekt Månad mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan Projektplan x Projektstart x Workshop x x Referensgruppsmöte x x Styrgruppsmöte x x x x Rapportarbete x x x x x x 5.2 Delprojekt 2 (pågår) Projektledningen omfattar fyra månaders arbetstid för projektledaren och fördelar sig huvudsakligen på följande aktiviteter: - Förberedelser och genomförande av två workhops med representanter från de sju berörda länsstyrelsernas kulturmiljövårdsenheter och vattenförvaltningar samt styr- och referensgrupp. - Löpande förfining och justering av metod avrinningsområdesvisa kunskapsöversikter - Löpande samordning och stöd till medverkande länsstyrelsers personal

15 15 (22) - Löpande kontakter med styr-, referens- och arbetsgrupper - Information om projektet externt, föredrag - Löpande omvärldsbevakning och kontakter med parallella projekt/aktiviteter - Utvärdering - Rapportarbete - Publik broschyr - GIS-relaterade frågor, samordning Medverkande länsstyrelsers operativa arbete: - I GIS och i text översiktligt sammanställa befintliga kunskapsunderlag inkl förslag på prioritering av kunskapsuppbyggnad för varje huvudavrinningsområde och kustområde och redovisa detta i skriftliga rapporter med status arbetsmaterial inkl kartbilagor, i enlighet med framtagen gemensam metodik = framtagande av HARO-översikter - Medverka i interna och projektgemensamma möten och aktiviteter. Tidplan Delprojekt mars Månad feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mars Projektstart x Workshop x x Arbetsgruppsmöten (löpande, online) Referensgruppsmöte x x Styrgruppsmöte x x x x x HARO-översikter x x x x x x x x x x x praktiskt genomförande, länsstyrelserna: Östergötland Jönköping Kalmar Gotland Kronoberg Blekinge Skåne Leverans HAROvisa x rapporter inkl kartbilagor till projektledningen Utvärdering x x x x Publik broschyr x Slutredovisning x

16 16 (22) 5.3 Delprojekt 3A Projektledningen omfattar tre månaders arbetstid för projektledaren och fördelar sig huvudsakligen på följande aktiviteter: - Förberedelser och genomförande av länsgemensamma aktiviteter - Löpande samordning och stöd till medverkande länsstyrelser - Löpande kontakter med VaKul, styr-, referens- och arbetsgrupper - Information om projektet externt, föredrag - Löpande omvärldsbevakning och kontakter med parallella projekt/aktiviteter - Utvärdering - Ev. rapportarbete Medverkande länsstyrelsers operativa arbete: - Kunskapsuppbyggnad och fältinventering, i genomsnitt 6 mån/län - Medverka i interna och projektgemensamma möten och aktiviteter. Se även 3.4. Exakt hur resurserna för fältarbetet ska fördelas mellan medverkande länsstyrelser är inte klarlagt. Tidplan Delprojekt 3A 2012 Månad mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Planering/projektstart x Länsgemensam test av olika x x inventeringsmetoder Länsgemensam kompetens- x Utveckling 1 dag Länsgemensam tvärsektoriell x Exkursion 1 dag Fältarbete inkl för-/efterarb x x x x x x praktiskt genomförande, länsstyrelserna: Östergötland Jönköping Kalmar Gotland Kronoberg Blekinge Skåne Styrgruppsmöten x x x x Arbetsgruppsmöten Löpande, online Utvärdering 3A, ev rapport x

17 17 (22) 5.4 Delprojekt 3B-C Tidplan, upplägg och genomförande under kommer i huvudsak att överensstämma med 2012 års arbete. Projektledning-/samordning kan förväntas minska i takt med att projektet mognar. Å andra sidan kommer slutrapport och avslutande konferens att ta en del tid i anspråk. Medverkande länsstyrelser genomför det operativa arbetet. Det länsöverskridande samarbetet består i en gemensam paraplyorganisation och baseras på de behov som tidigare framkommit och som framkommer under hand. En slutrapport och en avslutande konferens, riktad till en bredare målgrupp planeras äga rum i slutet av 2014.

18 18 (22) 6 Organisation och bemanning 6.1 Projektorganisation: projektledning, styrgrupp och arbetsgrupp Projektet berör sju län och länsstyrelser; Gotland, Östergötland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Projektet har både en styrgrupp, en referensgrupp och en mer operativ arbetsgrupp. Grupperna har hittills på ett föredömligt sätt bidragit till projektet. I styrgruppen ingår vattenvårdsdirektör Dea Carlsson, miljödirektör Ola Broberg (Länsstyrelsen Jönköpings län), länsantikvarie Thomas Romberg (Länsstyrelsen Skåne), länsantikvarie Kjell- Håkan Arnell (Länsstyrelsen Kalmar län) och antikvarie Charlotte Hamilton, Riksantikvarieämbetet. Länsrådsposten är för närvarande vakant. I referensgruppen ingår cirka tjugo kontaktpersoner från länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Östergötland, Gotland och Västra Götaland, med kompetens inom kulturmiljö-, natur-, fiske- och vattenförvaltning. Dessutom medverkar Jan Magnusson, projektledare för VaKul i Västerhavets vattendistrikt samt Kerstin Fogelberg, projektledare för kulturmiljö-vattenförvaltningsprojektet i Norra Östersjöns vattendistrikt. Under 2011 bildades en arbetsgrupp med de personer som på länsstyrelserna jobbar mest operativt med utförandet av delprojekt 2. Projektledare är Coco Dedering, antikvarie vid Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen Kalmar. Projektledare Coco Dedering, antikvarie Länsstyrelsen Kalmar Styrgrupp - Vattenvårdsdirektör Dea Carlsson H - Länsråd (fn vakant, tidigare: Charlotta Kabo Stenberg K) - Miljödirektör Ola Broberg F - Länsantikvarie Thomas Romberg M - Länsantikvarie Kjell-Håkan Arnell H - Antikvarie Charlotte Hamilton, RAÄ Arbetsgrupp De som jobbar mer operativt inom projektet Referensgrupp Cirka 20 kontaktpersoner, samtliga län i distriktet representerade, samt två andra vattendistrikt Illustration av projektorganisationen.

19 19 (22) På varje enskild länsstyrelse finns dessutom en projektledare eller motsvarande, för genomförande av de egna delarna av projektet. Inom delprojekt 2 har i varierande grad interna, tvärsektoriella arbetsgrupper bildats på länsstyrelserna för att stödja den/dem som arbetar mer operativt med kunskapsöversikterna. Samverkan mellan länen är intensiv med täta kontakter. Det handlar om att tillgängliggöra länsspecifika och lokala kunskapsunderlag för varandra, läsa varandras texter, enas om prioriterade områden för kunskapsuppbyggnad m.m., särskilt för de länsgemensamma huvudavrinningsområdena. Den vattensamordnande chefsgruppen i Södra Östersjöns vattendistrikt får kopior på minnesanteckningar från styrgruppsmötena, och vid behov muntlig information vid sina ordinarie möten. 6.2 Utförare Delprojekt 1 Utförare var Länsstyrelsen i Kalmar, i samverkan med övriga berörda länsstyrelser. Projektledare/-utförare var Coco Dedering, antikvarie vid Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen i Kalmar. 6.3 Utförare Delprojekt 2 Distriktsövergripande projektledning och samordning: Länsstyrelsen i Kalmar i egenskap av vattenmyndighet. Projektledare Coco Dedering, antikvarie vid Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen i Kalmar. Framtagande av avrinningsområdesvisa kunskapsöversikter: Länsstyrelsen Kalmar län, Länsstyrelsen Kronobergs län, Länsstyrelsen Blekinge län, Länsstyrelsen Gotlands län, Länsstyrelsen Jönköpings län, Länsstyrelsen i Skåne och Länsstyrelsen Östergötland. Arbetet utförs av personal anställd vid länsstyrelserna, vilket har varit en förutsättning då arbetet innebär täta kontakter och samarbeten mellan flera av länsstyrelsernas sakområden och för utvecklingen av tvärsektoriella arbetssätt. 6.4 Utförare Delprojekt 3 Distriktsövergripande projektledning och samordning: Länsstyrelsen i Kalmar i egenskap av vattenmyndighet. Projektledare Coco Dedering, antikvarie vid Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen i Kalmar. Kunskapsuppbyggnad och fältarbete: Länsstyrelsen Kalmar län, Länsstyrelsen Kronobergs län, Länsstyrelsen Blekinge län, Länsstyrelsen Gotlands län, Länsstyrelsen Jönköpings län, Länsstyrelsen i Skåne och Länsstyrelsen Östergötland. Arbetet utförs av personal som är anställda/anställs vid länsstyrelserna, och/eller av konsulter. Personal kan komma att delas mellan län/distrikt.

20 20 (22) 7 Kostnader, resurser och finansiering 7.1 Delprojekt 1 Resurser och kostnader 2010 Delprojekt 1 Förstudie Resurs Tid Kostnad, kr Projektledare/-utförare inkl omkostnader för GIS-stöd, workshop, resor o.dyl 3 mån Referensgrupp (9 lst), uppskattad tid 7 veckor Egen finansiering Styrgrupp 6 pers a 3 dagar, uppskattad tid 3,5 veckor Egen finansiering cirka egen Totalt finansering Projektet genomfördes med finansiering från Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt kronor, samt finansiering från medverkande länsstyrelser i form av tid. Observera att länsstyrelsernas medfinansiering i form av tid var betydande och uppskattas till kronor. 7.2 Delprojekt 2 Resurser och kostnader Delprojekt 2 HARO-översikter Resurs Tid Kostnad, kr Projektledning/-samordning inkl Omkostnader för GIS-stöd, workshops, resor etc 4 mån Länsstyrelsernas arbete med HARO-översikter Varierar mellan län Publik broschyr, layout och tryck Styrgrupp 6 pers a 3 dagar, uppskattad tid 3,5 veckor Egen finansiering Totalt Egen finansiering tid styrgrupp o likn

Kulturmiljö och vattenförvaltning

Kulturmiljö och vattenförvaltning Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt (SÖVD) Eller i dagligt tal ibland av oss bara, kort och gott, SÖVD-projektet Planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt (SÖVD)

Läs mer

Kulturmiljö och vattenförvaltning, två projekt i södra Sverige.

Kulturmiljö och vattenförvaltning, två projekt i södra Sverige. Kulturmiljö och vattenförvaltning, två projekt i södra Sverige. Elva länsstyrelser i två vattendistrikt i samverkan 2010-2016 Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Kronoberg, Halland,

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Vattenförvaltning och kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt

Vattenförvaltning och kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt Ann-Katrin Larsson 18 mars 2016 VaKul Vattenförvaltning och kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt 2010-2012 7 länsstyrelser: Västra Götaland Halland Värmland Örebro Skåne län Kronobergs län Jönköpings

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (8) Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

FÖRSTUDIE Kulturmiljö och vattenförvaltning planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt 1 (77)

FÖRSTUDIE Kulturmiljö och vattenförvaltning planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt 1 (77) FÖRSTUDIE Kulturmiljö och vattenförvaltning planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt 1 (77) Förstudie. Kulturmiljö och vattenförvaltning planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö/ miljömål.

Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö/ miljömål. Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö/ miljömål. Titel: Välj och vraka! Vägledning och goda exempel på åtgärdsarbete kulturmiljö-miljömål Beställare: RUS Länsstyrelserna

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Miljösamverkan Sverige Myndigheternas syn på åtgärdsbetinget i vattendelegationernas beslut 2009 om vattenförvaltningsplaner för genomförande av EU:s ramvattendirektiv

Läs mer

Vad har vi gjort och hur har det gått?

Vad har vi gjort och hur har det gått? 1 (29) Vad har vi gjort och hur har det gått? Sammanfattande utvärdering och resultatredovisning för 2010-2012 Projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Gruppdiskussioner instruktioner En sekreterare är utsedd för varje grupp. Varje grupp utser själv

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser För mer information hänvisas till respektive avsnitt i samrådsdokumentet. Arbetsprogram

Läs mer

Svensk vattenförvaltning

Svensk vattenförvaltning Svensk vattenförvaltning Peder Eriksson Länsstyrelsen i Örebro län Föredraget - Innehåll 1. Vattenförvaltningen - kort introduktion 2. Kartläggning och analys av vatten - VISS Vatten-Informations-System-Sverige

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson.

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson. PROTOKOLL 1 (5) Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Onsdag 9 mars 2011 Plats: Residenset, Kalmar Ledamöter: Sven Lindgren Ordförande Monica Bengtsson Ola Broberg Reinhold

Läs mer

Regeringsuppdrag 51 b- Inventera behovet av och möjligheterna till restaurering av havsvikar och kustnära sjöar i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Regeringsuppdrag 51 b- Inventera behovet av och möjligheterna till restaurering av havsvikar och kustnära sjöar i Södra Östersjöns vattendistrikt. Projektplan Fastställd av styrgruppen 080317 Regeringsuppdrag 51 b- Inventera behovet av och möjligheterna till restaurering av havsvikar och kustnära sjöar i Södra Östersjöns vattendistrikt. 1 Beställare

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Projektnamn: Verifiering av riskklassade grundvattenförekomster

Projektnamn: Verifiering av riskklassade grundvattenförekomster Dnr: 537-3006-10 Projektnamn: Verifiering av riskklassade grundvattenförekomster ett underlag för utformning av övervakningsprogram och åtgärder 1 Beställare Länsstyrelsen i Kalmar län, vattenmyndigheten

Läs mer

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund

På gång inom Vattenförvaltningsarbetet. Ann-Louise Haglund På gång inom Vattenförvaltningsarbetet Ann-Louise Haglund Vattenförvaltningsarbetet under 2015 Remiss från Vattenmyndigheterna Förslag till Åtgärdsprogram Förvaltningsplan Miljökvalitetsnormer Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken på Vattenmyndigheten bakgrundsrubriken för Södra Östersjöns vattendistrikt Reinhold Castensson professor Tema Vatten Linköpings universitet och Vattendelegationen för Södra Östersjöns Vattendistrikt (SÖVD),

Läs mer

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram - underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Västmanlands län Länsstyrelsen Kalmar län Länsstyrelsen Västra

Läs mer

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Anslag 1:11 Villkor 13 25 000 000 kr ska användas till förstärkt arbete med vägledning, tillsyn, prövning och

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Riksantikvarieämbetets överinseende över 2 kap. KML: Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 2 (9) Inledning

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten?

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Mats Wallin Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenförvaltningscykeln 1 Tidplan 2013 Långsiktig

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 2 Jovars, det flyter utgångspunkten är ramdirektivet för vatten som antogs i december 2000!

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

Branschorg. Vattenmynd. Kommuner LST. Ideella org. Andra mynd. Enskilda

Branschorg. Vattenmynd. Kommuner LST. Ideella org. Andra mynd. Enskilda Länsstyrelsens roll i åtgärdsarbetet Christian Weyer, Beredningssekretariatet för vattenförvaltningen vid Länsstyrelsen i Stockholms län, (Arbetsområden: samverkan och info) Branschorg. Vattenmynd. Kommuner

Läs mer

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 2013-05-21 Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 Allmänt, organisation och ekonomi Från och med den 1 maj är Lisa Lundstedt är ny vattenvårdsdirektör efter Bo Sundström. Lisas gamla

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling

Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling Länsstyrelsernas konferens Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige Micke Lehorst kulturmiljöstrateg, SHF:s kansli Sveriges

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås.

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Regeringsförklaringen 3 oktober 2014 De nationella miljömålen ska klaras. Budgetproppen 2014/15:1 Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som

Läs mer

Smultronställe- metoden* en modell för dialog

Smultronställe- metoden* en modell för dialog Smultronställe- metoden* en modell för dialog Miljömålsdagarna 2012 Kalmar län/borgholm Coco Dedering i samarbete med Lennart Johansson och Tomas Järnetun * Eller Pluppmetoden eller Vattenrådsdialogmetoden

Läs mer

Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman

Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman Fem distrikt i Sverige med olika karaktäristik Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt baserat på de fem större havsbassängerna vilket innebär

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen i Kronobergs län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Kronobergs län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen i Kronobergs län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid

Läs mer

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare

Vatten ett arv att skydda och förvalta. Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten ett arv att skydda och förvalta Lisa Lundstedt vattensamordnare Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Ramdirektivet för vatten

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Reflektioner från fyra temaseminarier kring riksintressen för kulturmiljövården, våren 2013

Reflektioner från fyra temaseminarier kring riksintressen för kulturmiljövården, våren 2013 PM Datum 2013-06-10 Dnr 3.5.7-669-2013 Avdelning Samhällsavdelningen Projekt Kulturmiljövårdens riksintressen Reflektioner från fyra temaseminarier kring riksintressen för kulturmiljövården, våren 2013

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Dalarna av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Dalarna av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen Dalarna av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan Statusklassning och vattendirektivet i Viskan EU s ramdirektiv för vatten och svensk vattenförvaltning VARFÖR EN NY VATTENFÖRVALTNING? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas,

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Vattenförvaltning 2015

Vattenförvaltning 2015 Uppdragsspecifikation 1(8) Datum Version 2011-05-19 P1.0-1 Uppdragsspecifikation 2(8) Innehåll 1 Uppdragets/projektets namn... 4 2 Beställare av uppdraget / projektet... 4 3 Bakomliggande motiv... 4 4

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Kulturmiljö och vatten-, fiske- och naturvård om åtgärder vid sjöar och vattendrag

Kulturmiljö och vatten-, fiske- och naturvård om åtgärder vid sjöar och vattendrag Kulturmiljö och vatten-, fiske- och naturvård om åtgärder vid sjöar och vattendrag Nästan alla åtgärder inom vatten-, fiske- och naturvård i och vid sjöar och vattendrag berör kulturmiljövärden. Vad behöver

Läs mer

LIFE IP Rich Waters. Västerås

LIFE IP Rich Waters. Västerås LIFE IP Rich Waters Västerås 2016-01-14 Agenda Välkommen Övergripande om projektet (kl 9.05-9.45) EU-feedback på förra ansökan Projektet LIFE IP Rich Waters Ansökan och ansökningsprocessen (kl 9.45-11.30

Läs mer

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan för

Läs mer

Bilaga 7 Övervakning av gränsvatten

Bilaga 7 Övervakning av gränsvatten Bilaga 7 Övervakning av gränsvatten Övervakning av gränsvatten Utgiven av: Ansvarig avd./enhet: Författare: Omslagsbild: Karttillstånd: Upplaga: Vattenmyndigheterna Övervakningsgruppen Emanuel Nandorf

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 16. Ryssåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-10 2 16. Ryssåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

HANDLEDNING OM VATTENRÅD

HANDLEDNING OM VATTENRÅD Länsstyrelsen Västernorrland, Beredningssekretariatet för vattenförvaltning HANDLEDNING OM VATTENRÅD Foto: Oskar Norrgrann Länsstyrelsen Västernorrland, Beredningssekretariatet för vattenförvaltning HANDLEDNING

Läs mer

Ramdirektivet för vatten

Ramdirektivet för vatten Rent vatten börjar bli en bristvara 2000 kom EU:s medlemsstater överens om: Ramdirektivet för vatten Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Med vad och hur kan ett vattenråd arbeta

Med vad och hur kan ett vattenråd arbeta Med vad och hur kan ett vattenråd arbeta Vattenorganisationernas riksmöte 2014-09-22 Jonas Johansson Limnolog / Vattenrådssamordnare Höje å- och Kävlingeåns vattenråd Tekniska förvaltningen Lunds kommun

Läs mer

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 HaV Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 1 SwAM Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 2 HaVs vision: - Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och

Läs mer

DOKUMENTATION Bättre samverkan! En workshop om tvärsektoriella syn-/arbetsätt vid åtgärder i och vid vattendrag 20 november 2014 i Alvesta

DOKUMENTATION Bättre samverkan! En workshop om tvärsektoriella syn-/arbetsätt vid åtgärder i och vid vattendrag 20 november 2014 i Alvesta Sida 1 av 12 Utdrag ur dokumentationsrapport resultat gruppuppgift 2 DOKUMENTATION Bättre samverkan! En workshop om tvärsektoriella syn-/arbetsätt vid åtgärder i och vid vattendrag 20 november 2014 i Alvesta

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt

Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Vattenförvaltning vad innebär det? Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör Bottenvikens vattendistrikt Rent vatten börjar bli en bristvara 2000 kom EU:s medlemsstater överens om: Ramdirektivet för vatten Vatten

Läs mer

Bakgrund - geografi. Torneälvens avrinningsområde

Bakgrund - geografi. Torneälvens avrinningsområde Bakgrund - geografi Torneälvens avrinningsområde Area: Ca 40 000 km 2 Ca 2/3 av ytan ligger i Sverige, ca 1/3 i Finland och endast en liten del i Norge. De största älvarna, tillika nationsgräns mellan

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Utveckling av en svensk havsplanering till glädje och nytta för alla

Utveckling av en svensk havsplanering till glädje och nytta för alla Utveckling av en svensk havsplanering till glädje och nytta för alla 4/26/13 Berit Pettersson För att ändra/uppdatera/ta bort Presentationsnamn och Namn i foten, gå in på Infoga - Sidhuvud/sidfot 1 The

Läs mer

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Dricksvattenutredningen

Dricksvattenutredningen Aktuellt Dricksvattenutredningen Vattenverksamhetsutredningen Vägledning Weserdomen MKN-skrift och utbildningar Formell underrättelse från EU-KOM Vattendirektörsmöte WATERS Vattenbristen Extra bidrag till

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Boverket och riksintressena. Otto Ryding

Boverket och riksintressena. Otto Ryding Boverket och riksintressena Otto Ryding Boverkets roll Allmän uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden Uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden enligt 4 kap. MB Verka för samordning

Läs mer

Minnesanteckningar från Vattenrådsmöte 12 november 2009 med protokoll angående val och beslut inför Södra Västerbottens vattenråds arbete år 2010.

Minnesanteckningar från Vattenrådsmöte 12 november 2009 med protokoll angående val och beslut inför Södra Västerbottens vattenråds arbete år 2010. SÖDRA VÄSTERBOTTENS VATTENRÅDSOMRÅDE VRO11 Minnesanteckningar från Vattenrådsmöte 12 november 2009 med protokoll angående val och beslut inför Södra Västerbottens vattenråds arbete år 2010. Plats: Stadshuset,

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelser i samverkan 5 Vattendistrikt utifrån avrinningsområdens gränser 5 Vattenmyndigheter

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering av plattformen för samverkan

Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering av plattformen för samverkan Tjänsteutlåtande 0 Österå J Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0055-422 Till Kommunstyrelsen Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan Avtal om samverkan kring vattenvård, komplettering

Läs mer