Slutrapport projekt Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport projekt Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå och avancerad nivå"

Transkript

1 [Dnr Mahr /532] 1 (av 11) Slutrapport Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: Styrgruppen Lindha Makne Revisionsinformation Version Datum Kommentar Utkast till projektgruppen Till styrgruppen för godkännande Godkänd av styrgruppen Slutrapport projekt Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Innehållsförteckning 1. Projektets syfte Mål Måluppfyllelse och avvikelser Projektförlopp Risker Budget Erfarenheter av projektprocessen Organisation och ansvarsfördelning Förändringar i projektorganisation Projektgruppens kommentarer Rekommendationer efter projektavslut Student- och alumnenkäter Kursutvärderingsprocessen Kvalitetsdialoger Prövning av förslag till ny utbildning Regelbunden utvärdering med externa bedömare Kvalitetsarbete i forskarutbildningen, forskningsverksamheten och stödverksamheten Postadress Besöksadress Telefon E-post Malmö högskola Fax Webb

2 [Dnr Mahr /532] 2 (av 11) 1. Projektets syfte Syftet med projektet är att ta fram ett högskoleövergripande ramverk för kvalitetsarbetet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 2. Mål Målet är att ta fram ett ramverk för kvalitetsarbetet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå i enlighet med högskolans vision och strategiska plattform. Detta ramverk ska beskriva riktlinjer som utifrån högskoleövergripande kriterier och systematisk uppföljning, kvalitetssäkrar utbildning och undervisning samt understödjer en kvalitetsdrivande kultur som inkluderar studentcentrerat lärande och ett kontinuerligt utvecklande kvalitetsarbete. Ramverket ska ta sin utgångspunkt i studenternas lärprocess och måluppfyllelse utifrån studentcentrerat lärande och studenterna väg igenom utbildningen samt lärarnas/medarbetarnas kompetens. vara utformat så att det stödjer lärarnas och studenternas arbete med att utveckla utbildningarnas kvalitet. bygga på erfarenheter från såväl internationella som nationella lärosäten och goda exempel från våra egna utbildningar. beskriva kriterier och riktlinjer för högskoleövergripande kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling samt ansvarsfördelning och omfattning av systemiskt uppföljning. Ramverket ska vara tydligt avseende kriterier, begrepp och systematisk uppföljning. beakta högskoleförordningen/högskolelagen, nationella utvärderingsoch tillsynsmyndigheters riktlinjer, principer för kvalitetssäkring på europeisk nivå (ENQA) samt Malmö högskolas strategiska plattform Projektet har följande leveransmål: 1. Förslag till ett högskoleövergripande ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 2. Förslag till riktlinjer för utformning av högskoleövergripande uppföljning av kvalitetsarbetet. 3. Förslag till ansvarsfördelning för kvalitetsarbetets genomförande och uppföljning. 4. Förslag till hur det högskoleövergripande kvalitetsarbetet ska dokumenteras och kommuniceras. 3. Måluppfyllelse och avvikelser Projektet uppfyller delvis de uppsatta leveransmålen. Där projektet inte levererar föreslås fortsatt utveckling.

3 [Dnr Mahr /532] 3 (av 11) De avgränsningar som har gjorts, dvs att projektet inte omfattar att utforma förslag till kvalitetsramverk för stödfunktioner, forskarutbildning och forskningsverksamhet, innebär att projektet även föreslår utveckling av kvalitetsarbetet inom dessa områden i förhållande till ramverket. Leveransmål 1: Förslag till ett högskoleövergripande ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Projektet ska leverera ett förslag till högskoleövergripande ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Begreppet ramverk är svårt att definiera. I projektet har vi arbetat utifrån en föreställning om ramverk som en samlande form, där kvalitetsarbetets ingående delar och hur dessa bygger på varandra för att bidra till en helhet beskrivs. Förslaget till ramverk beskriver de moment som övergripande ingår i Malmö högskolas kvalitetsarbete och visar hur dessa tillsammans bygger ett systematiskt arbete, och på vilket sätt uppföljning återkopplas till verksamheten. I förslaget anges de krav på utbildningen som högskolan enligt Högskolelagen och Högskoleförordningen ska uppfylla. Utöver dessa föreslås i ramverket tolkningar av de standarder och riktlinjer som formuleras i European Standards and Guidelines (ESG, med revidering maj 2015) samt kvalitetsaspekter som formulerats utifrån högskolans strategiska plattform. Under arbetet har även det avslutade Nyckeltalsprojektet och de delar av detta projekt som är relevanta för utveckling av utbildningskvalitet inkluderats. Likaså de processer som är kopplade till Studenten i centrum. VINNOVA-projektet Samverkanssäkrad utbildning var i slutfasen vid avslutandet av detta projekt. Samtal mellan projekten fördes i slutet av projekttiden. Under våren 2015 yttrade högskolan sig om ett förslag till ett nytt system för kvalitetssäkring i högre utbildning. Ett nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning väntas presenteras av UKÄ under Projektet har tagit hänsyn till ingående delar i förslaget. Ett projektmål är att ramverket ska ta sin utgångspunkt i studenternas lärandeprocess och måluppfyllelse, studenternas väg genom utbildningen och medarbetarnas kompetens. Det ska stödja lärarnas och studenternas arbete med att utveckla utbildningarnas kvalitet. Ramverket har utformats enligt ett processtänk i enlighet med den huvudprocesskarta som sammanställts vid högskolan inom projektet Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd. Ramverket beskriver kvalitetsarbetet som uppbyggt av behov och förutsättningar som ger planeringsmöjligheter, genomförande som säkerställer kvalitetsnivån, och uppföljningen och återkopplingen som visar möjligheter för att utveckla kvalitet. Behoven utgår från studenterna, arbetsmarknaden och kunskapsutvecklingen. Förutsättningarna inkluderar efterfrågan, studentinflytande,

4 [Dnr Mahr /532] 4 (av 11) resurser, medarbetarnas kompetens och lärandemiljön. I genomförandet säkerställs kvaliteten genom prövning inför start av utbildning, kursutvärderingar, student- och alumnenkäter samt genomlysningar av utbildningar. I de externa utvärderingarna som förslås genomföras minst vart sjätte år ingår även utvärdering av studenternas måluppfyllelse i examensarbeten. Enligt projektdirektivet ska ramverket bygga på erfarenheter från internationella och nationella lärosäten och goda exempel från våra egna utbildningar. Projektet inleddes med en informationsinsamling av hur andra lärosäten utformar sitt kvalitetsarbete. Denna utfördes genom en kombination av sökning på lärosätenas webbplatser och möten med företrädare för lärosätena. Vidare studerades lokala, nationella och internationella styrdokument samt för projektets syfte relevant litteratur. Som en del av projektet genomfördes intervjuer med resurspersoner vid högskolan. Projektledare och projektkoordinator förde också samtal med studentkårer, lärare, företrädare för gemensamt verksamhetsstöd och biblioteket samt IT. Under projektets förlängning har förslaget till ramverk övergripande presenterats för representanter för andra lärosäten vid nationella nätverksträffar och konferenser. Projektet har efter godkännande i styrgruppen lämnat ett förslag till ramverk till projektbeställaren. Projektet anses ha levererat enligt leveransmål 1. Leveransmål 2: Förslag till riktlinjer för utformning av högskoleövergripande uppföljning av kvalitetsarbetet. Ramverkets övergripande karaktär ger att de kvalitetssäkrande momenten beskrivs kortfattat och att detaljerade riktlinjer inte har tagits fram. Projektet föreslår att dessa tas fram efter att ramverket och dess ingående delar har beslutats. Projektgruppen anser att detaljerade riktlinjer för de ingående momenten måste testas innan de beslutas och därför kan de inte ingå i ramverkstexten. I ramverket lämnas förslag på kvalitetsprinciper som ska gälla för Malmö högskola. Dessa är formulerade utifrån ESG och högskolans strategiska plattform, Strategi Projektet anses delvis ha levererat enligt leveransmål 2. Detaljerade riktlinjer bör tas fram där så saknas när ramverket har fastställts. Leveransmål 3: Förslag till ansvarsfördelning för kvalitetsarbetets genomförande och uppföljning.

5 [Dnr Mahr /532] 5 (av 11) Ansvarsfördelningen inom högskolan regleras i Arbetsordningen och vidaredelegationer. I arbetsordningen anges två beslutande nivåer, högskolestyrelsen och fakultetsstyrelsen. att ansvaret för kvaliteten i utbildningen vilar på Projektet lämnar inte förslag på ansvarsfördelning utöver det som regleras i dessa beslut. En uppdelning mellan ansvar på organisatoriska nivåer, dvs institution, fakultet och högskolegemensam nivå har dock gjorts. Projektet anses ha levererat enligt leveransmål 3. Leveransmål 4: Förslag till hur det högskoleövergripande kvalitetsarbetet ska dokumenteras och kommuniceras. Enligt ramverket ska styr- och stöddokument vara lättillgängliga på högskolans webbplats. Den samlade dokumentationen från utvärderingar ska publiceras på högskolans webbplats. Dessa dokument utgör en viktig utgångspunkt för det kontinuerliga arbetet med att utveckla och säkerställa utbildningarnas kvalitet. Systematiken i institutionens/fakultetens kvalitetsarbete (genomförande, uppföljning, åtgärder, resultat) ska synliggöras, dokumenteras och utgöra underlag vid dialogerna. Ett högskolegemensamt kvalitetsforum föreslås anordnas årligen för erfarenhetsutbyte i kvalitetsarbetet. Utifrån en samlad analys av kvalitetsdialogerna identifieras behov av gemensamma kvalitetshöjande satsningar den kommande perioden, t ex i form av högskoleövergripande tematiska studier eller i verksamhetsplaner och rektorsuppdrag. Projektet anses ha levererat enligt leveransmål Projektförlopp Projektdirektivet beslutades den 19 november 2014 och skulle enligt tidplan lägga fram ett förslag i juni 2015, varvid implementeringen skulle ta vid. En slutrapport skulle vara klar 18 juni Projekttiden löpte således mellan november 2014 och juni Då förslaget inte var komplett och projektledaren gick i pension i juni förlängdes projekttiden. Enligt ett tilläggsbeslut fortlöpte projektet till och med sista december Risker I projektplanen identifierades projektgruppens storlek och sammansättning som en tillgång för att kunna åstadkomma en bred belysning och förankring av projektets arbete. Samtidigt skulle samma förhållande kunna utgöra hinder för projektets framgång med tanke på svårigheten att tidsmässigt samla en så stor grupp och också att enas kring ett gemensamt förslag.

6 [Dnr Mahr /532] 6 (av 11) Under projektets ordinarie tidplan fungerade det bra att samla gruppen till möten. Under den förlängda delen av projektet under hösten 2015 har flera av projektgruppens deltagare inte kunnat delta. Till viss del har detta kunnat lösas genom skriftliga kommentarer till frågeställningar och aktuellt utkast. Under arbetets gång uppstod det grupperingar inom projektgruppen som uttryckte olika uppfattningar om vilken utformning och vilket innehåll förslaget till ramverk skulle ha. Viss tid har därför ägnats åt att sammanföra de skilda uppfattningarna till en helhet som gruppen kunde ställa sig bakom. Avstämning gentemot styrgruppen har varit viktig i detta avseende. En risk som identifierades var att göra en avgränsning av den mängd skriftligt material om kvalitetsarbete som finns att tillgå, såväl internationellt, nationellt som lokalt. Samtidigt bedömdes samma faktorer vara en tillgång i projektgruppens arbete. Denna risk har inte realiserats. Fokus har varit på den nationella kontexten med komplettering av internationella källor. Vidare bedömdes en risk vara att projektet inte skulle hålla den i projektdirektivet angivna tidsplanen. Vid projekttidens utgång i juni 2015 förelåg inget komplett förslag. Projektet förlängdes till och med sista december Ytterligare risker som identifierats var att tidigare försök att införa högskolegemensamma kvalitetsmodeller har haft begränsad framgång. Huruvida denna risk realiseras kan vid tiden för denna slutrapport inte bedömas då förslaget kvarstår att skickats på remiss till fakulteterna. Skillnaden i detta projekt mot föregående är dock den breda förankringen och den uttalade ambitionen att engagera medarbetare och studenter med målet att arbetsprocessen ska uppfylla kravet på delaktighet och transparens. Det är av yttersta vikt för projektets framgång att det får stöd av såväl högskolans och fakulteternas ledning som av lärare och studenter. 4.2 Budget Projektledaren ersattes med 40 % och projektkoordinatorn med 30 % under den ursprungligen angivna projekttiden med finansiering genom högskolegemensamma medel. De fem fakultetsrepresentanterna ersattes med 100 timmar per person, finansierat av respektive fakultet. Kostnaderna för övriga ledamöter täcktes av respektive verksamhet. Studentledamöternas arbetsinsats ingår i tid för förtroendeuppdrag inom respektive studentkår. Utöver dessa kostnader avsattes 60 tkr ur prorektors anslag för att täcka projektets löpande utgifter. Då inte all tid som avsatts för fakultetsrepresentanterna hade förbrukats under projektets ursprungliga tid kvarstod resurser att inom ramen för de 100 timmarna att täcka arbetstid under hösten.

7 [Dnr Mahr /532] 7 (av 11) 5. Erfarenheter av projektprocessen Förankring och samarbete med kärnverksamheten är central för projekt av denna sort där resultatet efter avslutat projekt ska integreras i den ordinarie verksamheten. En projektgrupp med bred representation bidrar till förankring i verksamheten. Samtidigt innebär en stor projektgrupp att den kan bli svår att samordna. Inför de projekt som tar vid för att utveckla de delar i ramverket som inte finns på plats idag föreslås därför en mindre projektorganisation. Till projekten kan med fördel knytas referensgrupper. 6. Organisation och ansvarsfördelning Enligt direktivet skulle det i projektgruppen finnas kompetenser som speglar helheten i utbildningsverksamheten: lärare från samtliga fakulteter, personal från Bibliotek och IT (BIT), gemensamt verksamhetsstöd och studenter. Fakulteterna, gemensamt verksamhetsstöd och två studentkårer ombads via Utbildningsberedningen att inkomma med förslag på representanter till projektgrupp. Projektorganisationen utformades enligt nedan: Projektbeställare: Styrgrupp: Projektledare: Projektgrupp: Prorektor Cecilia Christersson Cecilia Christersson (ordförande) Christel Bahtsevani (HS) Andreas Jacobsson (TS) Anders Olsson (LS) Anders Wigerfelt-Svensson (KS) Gunnel Hänsel Petersson (OD) Kristina Josefson (SC) Paula Pragert (UFS) Studentrepresentant (Studentkåren Malmö) Studentrepresentant (Odontologiska studentkåren) Berndt Hjälm Petri Gudmundsson (HS) Christina Lindh (OD) Magnus Nilsson (KS) Henriette Lucander (TS) Gunilla Löfström (LS) Birgitta Magnusson (UFS) Patricia Staaf (AKL) Lotta Wogensen (BIT) Jessica Wastring (SC) Studentrepresentant (Studentkåren Malmö)

8 [Dnr Mahr /532] 8 (av 11) Studentrepresentant (Odontologiska studentkåren) Karin Sjögren (projektkoordinator) t.o.m. juni 2015 Berndt Hjälm (projektledare) t.o.m. juni 2015 Resurspersoner: Chef för Studentcentrum (SC), kommunikatör Referenspersoner: Ingen fast referensgrupp bildades. Ett antal interna och externa personer/grupper skulle konsulteras, som studentkårerna, ordinarie kvalitetskoordinator (GV), ordförandena i fakultetsstyrelserna (arbetslivsrepresentanter) samt personer på andra lärosäten som arbetar med utveckling av kvalitetsarbete. 6.1 Förändringar i projektorganisation Projektledare 40% (pensionsavgång) och projektkoordinator 30% (tidsbegränsat vikariat som kvalitetskoordinator) lämnade projektet i juni och högskolans efter tjänstledighet återkommande kvalitetskoordinator övertog uppgiften att ta fram ett förslag i september. Då det uppstod ett tidsglapp i överlämningen mellan projektledare och kvalitetskoordinator kom vissa delar av historiken i projektet till korta. Denna överlämningsprocess bidrog till att aktiviteten i projektet gick ner under en kort period. Projektgruppens och styrgruppens sammansättning förändrades inte över tid. 7. Projektgruppens kommentarer Följande kommentar har lämnats från Odontologiska studentkåren: Odontologiska studentkåren ställer sig tveksam till om vi skulle varit delaktiga i projektet. Under våren deltog olika representanter på olika möten och vi upplevde själv som att vi inte kunde bidra kontinuerligt. Det är fint att Malmö högskola värnar om studentinflytandet men det får inte bli ett alltför stort hinder i stora processer. Hänsyn måste tas till att vi sköter allt vårt arbete på vår fritid. Inga andra kommentarer har inkommit. 8. Rekommendationer efter projektavslut För att förankra detta förslag på fakulteterna besöker prorektor och kvalitetskoordinatorn tillsammans med fakultetsrepresentant och studentrepresentant respektive fakultetsstyrelse för att presentera förslaget och fortsatt arbetsprocess. Därefter skickas förslaget med eventuella ändringar som görs efter besöken i fakultetsstyrelserna till fakulteterna på remiss. Fakultetsstyrelserna ska besluta om remissvaret och remisstiden måste därför anpassas efter styrelsernas tider för sammanträden under vårterminen Projektet förslår vidare att de identifierade områden (se nedan)där utveckling av nya eller vidareutveckling av befintliga rutiner rekommenderas och detaljerade riktlinjer ska

9 [Dnr Mahr /532] 9 (av 11) tas fram, inte inväntar fakulteternas remissvar utan att detta arbete inleds parallellt. Baserat på fakulteternas svar kan framtagna riktlinjer därefter revideras i enlighet. 8.1 Student- och alumnenkäter Enkäter i syfte att utvärdera utbildning och studenters erfarenheter och önskemål utgör en värdefull form av studentinflytande. Utformningen av enkäter till studenter kan fokusera på introduktion till akademiska studier, kunskapssyn och lärandeerfarenheter, stimulerande studiemiljö, behov och önskemål om stöd i studier, och program/utbildningsuppföljning. Även alumners erfarenhet av utbildningens relevans i samhället och för arbetslivet inkluderas i det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat i form av alumnenkäter. Projektet rekommenderar att det tas fram ett förslag till en startenkät för studenter som påbörjar utbildning och riktlinjer för hur denna ska utformas, distribueras, sammanställas och analyseras. Detsamma rekommenderas för examensenkät och alumnenkät. I samband med detta rekommenderas att införandet av ett gemensamt enkätverktyg utreds. I detta arbete bör de erfarenheter som fakulteten för Hälsa och samhälle har från verktyget Survey & Report inkluderas. 8.2 Kursutvärderingsprocessen Studentinflytande utgör en grund för det utbildningsnära kvalitetsarbetet genom exempelvis kursvärderingar. Nuvarande policy för kursutvärderingsprocessen fastställdes De årliga uppföljningarna av kursutvärderingsprocessen i utbildningsberedningen visar att svarsfrekvensen med få undantag fortsätter att vara låg. Kursrapporter sammanställs inte för alla kurser. Kursvärderingar och den samlade analysen i kursutvärderingen är ett viktigt verktyg för studentinflytande och kvalitetssäkring av utbildningar. Projektet rekommenderar att kursutvärderingsprocessen utvärderas i nära samarbete med fakulteterna och studentkårerna vid högskolan för att identifiera styrkor och svagheter i processen. Projektet rekommenderar också att införandet av ett gemensamt enkätverktyg med möjlighet till högskoleövergripande gemensamma enkätfrågor som komplement till kursspecifika frågor, utreds. Ett gemensamt verktyg bör erbjudas som ett verktyg i kvalitetsarbetet, men den enskilda kursens förutsättningar måste avgöra utformningen av kursvärderingen. 8.3 Kvalitetsdialoger I det kontinuerliga kvalitetsarbetet föreslås kvalitetsdialoger genomföras systematiskt/periodiskt mellan fakultetsledning och högskoleledning, liknande nuvarande verksamhetsdialoger. Systematiken i institutionens/fakultetens kvalitetsarbete (genomförande, uppföljning, åtgärder, resultat) ska synliggöras, dokumenteras och utgöra underlag vid dialogerna.

10 [Dnr Mahr /532] 10 (av 11) Kvalitetsdialogerna föreslås bestå av två delar, dels en återkommande obligatorisk del som fokuserar på processer och resultat, dels en del som varierar beroende på aktuella kvalitetshöjande insatser inom institutionens/fakultetens/högskolan. Som stöd för att kunna genomföra informerade dialoger finns nyckeltal. Dessa tal behöver emellertid tolkas och sättas i sitt sammanhang för att bli användbara i kvalitetsarbetet. Uppföljning av kursutvärderingar och dokumentation från föregående dialog föreslås också ingå som underlag. Dialogerna kan ta utgångspunkt i tre huvudfrågor: Hur säkerställs utbildningskvaliteten? Uppfyller utbildningen kvalitetsaspekterna? Hur utvecklar vi utbildningens styrkor och åtgärdar dess svagheter? Analyser av resultat med åtgärdsförslag från dialogerna föreslås dokumenteras och tillgängliggöras samt utgöra underlag för fortsatt diskussion och beslut om åtgärder för att stödja kvalitetsutveckling. Projektet rekommenderar att det tas fram detaljerade riktlinjer för hur kvalitetsdialoger ska planeras, genomföras, följas upp och hur ansvaret ska fördelas. Förslaget bör även inkludera en tidsplan för en pilotomgång med efterföljande utvärdering av riktlinjer. 8.4 Prövning av förslag till ny utbildning Förslag till ny utbildning prövas för närvarande internt i ett utskott, Programutskottet, till Utbildningsberedningen. Utskottet består av representanter från de tre beredningarna och bistås av kvalitetskoordinator och utbildningshandläggare från avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd, UFS. Utskottet har under 2015 utökats med en studentrepresentant. I ansökan ska huvudområdet och dess forskningsbas beskrivas och en analys av behovet av den föreslagna kompetensen ska göras. Att utöka processen med en bedömning av en extern ämneskunnig skulle bidra till att ytterligare säkerställa förutsättningarna för att ämnesdjup och forskningsanknytning är goda. Att också låta förslag till ny utbildning bedömas av en representant från den tilltänkta arbetsmarknaden stärker förutsättningarna för att de kompetenser och kunskaper som studenterna förväntas förvärva i utbildningen är efterfrågade och användbara. Projektet rekommenderar att programutskottet vid den årliga revideringen av anvisningarna för prövning av ny utbildning utreder hur en extern bedömning av ansökan kan införas och hur detta kan utformas. Den externa bedömningen föreslås genomföras av en ämneskunnig från ett annat lärosäte samt en representant för den tilltänkta arbetsmarknaden.

11 [Dnr Mahr /532] 11 (av 11) 8.5 Regelbunden utvärdering med externa bedömare Inom forskningen är extern granskning, eller så kallad peer-review, en etablerad akademisk form för kvalitetssäkring. I enlighet med ESG 1 ska också lärosätenas utbildningar regelbundet genomgå en extern kvalitetssäkring för att ge nya perspektiv och utveckla kvaliteten, både i utbildningen och i kvalitetsarbetet. Utvärderingar av all utbildning föreslås därför genomföras enligt särskilda riktlinjer minst vart sjätte år av ämneskunniga kollegor och studenter, övervägande från annat lärosäte. Periodiciteten avgörs av utbildningarnas längd. Synpunkter på utbildningens innehåll ska också inhämtas från alumner och andra representanter för samhället/arbetsmarknaden. De externa utvärderingarna föreslås fokusera på förutsättningar för och resultatet av utbildningen i relation till måluppfyllelse och mångfald. För att säkerställa att utbildningen upprätthåller en hög kvalitet kan utvärderingen baseras dels på de kriterier som användes vid granskning inför inrättande av utbildningen, dvs utbildningens samhälleliga och professionella relevans, kvalitet i lärande- och bedömningsprocessen, former för studentinflytande och studentstöd, dels på dokumentation i form av kursutvärderingar, kursplaner och bedömningskriterier. Utvärderingen föreslås också inkludera bedömning av måluppfyllelse i examensarbeten, och för professionsutbildningarna föreslås också VFU/kliniska moment bedömas ur ett kvalitetsperspektiv. Periodiciteten föreslås beslutas i samråd mellan utbildningsansvariga, fakultetsledning och högskoleledning. Projektet rekommenderar att det tas fram detaljerade riktlinjer för hur detta ska planeras, genomföras, följas upp och hur ansvaret ska fördelas samt en uppskattning av förväntade kostnader. Förslaget bör även inkludera en tidsplan för en pilotomgång med efterföljande utvärdering av riktlinjer. 8.6 Kvalitetsarbete i forskarutbildningen, forskningsverksamheten och stödverksamheten Förslaget till ramverk omfattar utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Övrig verksamhet inkluderas i ramverket som bidragande till hög kvalitet i utbildningen. För få en överblick över hela högskolans kvalitetsarbete, dvs också det som sker i forskarutbildning och forskning samt i stödverksamheten, rekommenderar projektet att ramverket för utbildning kompletteras så att all verksamhet inkluderas i ett samlat systematiskt kvalitetsarbete vid Malmö högskola. 1 ESG 1.10 Regelbunden extern kvalitetssäkring

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Projektplan. Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Projektplan. Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Projektplan Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan Projekt 1.0 141203 Underlag till projektgruppen Projektplan

Läs mer

UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING. Inblick vad gör lärosätena?

UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING. Inblick vad gör lärosätena? UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING SUHF seminarium 6 november 2015 UPPSALA Inblick vad gör lärosätena? MALMÖ HÖGSKOLAS RAMVERK FÖR KVALITET I UTBILDNING Cecilia Christersson, prorektor VISION

Läs mer

Utveckling av ledningen av utbildning, forskning och samverkan vid Malmö högskola

Utveckling av ledningen av utbildning, forskning och samverkan vid Malmö högskola Mahr 19-2014/428 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 141023 141023-150630 Mahr 19-2014/428 Revisionsinformation

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140124 Möte projektgrupp

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING. Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan. Bild 1

NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING. Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan. Bild 1 NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan Bild 1 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR HÖGRE UTBILDNING GRANSKNING FÖR UTVECKLING HÖGSKOLELAGEN, HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN

Läs mer

Uppföljningsseminarium UKÄs kvalitetsutvärderingar november 2014

Uppföljningsseminarium UKÄs kvalitetsutvärderingar november 2014 Uppföljningsseminarium UKÄs kvalitetsutvärderingar 2011-2014 17 november 2014 Program UKÄ uppföljningsseminarium 17 november 2014 Välkomnande och inledning Analys av resultaten för Malmö högskolas utbildningar

Läs mer

Projektplan: Utveckling av kvalitetssäkringssystem för utbildning

Projektplan: Utveckling av kvalitetssäkringssystem för utbildning SLU ID: SLU ua 2015.1.1.2-4382 Planeringsavdelningen Projektplan: Utveckling av kvalitetssäkringssystem för utbildning Projektledare: Ingeborg Amnéus Uppdragsgivare: Lena Andersson-Eklund Datum: 2015-11-16

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Beslut 2010-03-03 Med senaste ändring 2010-06-09 Diarienummer N 2010/136 Utbildningsnämnden Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Inledning. I detta

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektkontoret 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektdirektiv 2017-05-15 Projektägare Styrgruppens

Läs mer

Anvisning för självvärdering

Anvisning för självvärdering 2016-06-13 Treklövern - utvärdering av utbildningskvalitet Innehållsförteckning Inledning... 2 Upplägg och omfattning... 2 Utvärderingsmatris... 3 Utvärderingsfrågor... 4 1 Inledning Karlstad universitet,

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutsdatum: 2014-03-25 Dnr: 2013/415-1.1 Fakulteten för konst och humaniora Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Implementering av Umeå universitets kvalitetssystem på grund- och avancerad nivå vid teknisk naturvetenskapliga fakultet.

Implementering av Umeå universitets kvalitetssystem på grund- och avancerad nivå vid teknisk naturvetenskapliga fakultet. Implementering av Umeå universitets kvalitetssystem på grund- och avancerad nivå vid teknisk naturvetenskapliga fakultet. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Beslut 2016-10-20 Dnr: FS 1.1-1805-16 DNR: FS

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Bäst på utbildning! -hur når vi det målet? Eric Lindesjöö, Tfk - Vårt stöd i kvalitetsarbetet - Och vad ÄR kvalitetsarbete? - De utmaningar

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Självvärdering Lärosäte: [Ange namn på lärosätet] Reg.nr: UKÄ:s granskningar fokuserar på att granska om lärosätenas kvalitetssäkringsarbete,

Läs mer

Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017

Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017 Dnr. Stud 3.5.3-2017/490 1 (av 2) REKTOR BESLUT 2017-05-29 Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017 Bakgrund Centrala stipendiekommittén har till uppgift

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå DNR LIU-2017-01507 1(5) Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska kvalitetssäkras

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering

Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering 1 Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering Malmö högskolas övergripande mål är att vara en öppen och inkluderande högskola där studenter och medarbetare aktivt deltar i utvecklingen av lärosätets utbildningar.

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Dnr. U2015/1626/UH

Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Dnr. U2015/1626/UH Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Maria Eka SN dnr. 48/2015 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Dnr. U2015/1626/UH 2015-05-07 Remissvar Kvalitetsutvärdering av högre utbildning Föreningen Svenskt

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle Dnr KS 15-2013/674 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Strategidokument 2013-11-25 Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle

Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle Inledning Kursutvärderingar är en viktig del, kanske den viktigaste, för att driva kvaliteten framåt på våra utbildningar. Utförda på rätt sätt säkerställer

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Utvärdering av kvaliteten i universitetets utbildningar en metod och vägledning

Utvärdering av kvaliteten i universitetets utbildningar en metod och vägledning 1 Utvärdering av kvaliteten i universitetets utbildningar en metod och vägledning Lunds universitet arbetar sedan 2008 med systematisk kvalitetssäkring av all ny examensgrundande utbildning på grundnivå

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

KvalitetsPLAN. Kvalitetsplan Från ord till handling

KvalitetsPLAN. Kvalitetsplan Från ord till handling KvalitetsPLAN Kvalitetsplan 2009-2012 Från ord till handling 1 Kvalitetsarbetet vid Malmö högskola är tänkt att bedrivas inom ramen för den modell för verksamhetsutveckling som utarbetats vid högskolan

Läs mer

Ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning

Ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning Ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning NUAK - 19 september 2016 Lisa Jämtsved Lundmark, UKÄ UKÄ:s ansvar Att vidareutveckla och implementera ett nytt system för kvalitetssäkring av högre

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola Mahr 19-2015/6 1 [av 6] Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-12 Förvaltningschef Susanne Wallmark

Läs mer

Rapport uppföljning av Strategisk utbildningsplanering

Rapport uppföljning av Strategisk utbildningsplanering (Dnr. Mahr 15-2014/232) 1 (av 8) Malmö högskola Gemensamt verksamhetsstöd Arbetsgruppen för uppföljning av Strategisk utbildningsplanering 2013 Rapport uppföljning av Strategisk utbildningsplanering 2013-2014

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Ramverk. för Mittuniversitetets kvalitetsarbete. Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Ramverk. för Mittuniversitetets kvalitetsarbete. Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Dnr 2012/197 ersätter tidigare beslut med Dnr 2009/2092 och 2007/1321 Ramverk för Mittuniversitetets kvalitetsarbete Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2 INNEHÅLL 1. Inledning och

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH

Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Ulf Hedbjörk Utredare +46 10 470 04 60 ulf.hedbjork@uhr.se YTTRANDE Datum 2015-05-08 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL 1(5) Närvarande Ledamöter: Christian Lindfors extern ledamot, ordf. Catarina Coquand dekan Andreas Jacobsson prodekan Jeanette Eriksson Helena Holmström Olsson Yuanji Cheng Sara Leckner Steve Dahlskog

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Utvärdering av kurs (3 bilagor)

Utvärdering av kurs (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2011-06-09 Dnr HS 2011/299-50 Utvärdering av kurs (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan i Skövde (Högskolan). Termen kursutvärdering

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket 2010-02-16 1 Att ta tillvara kompetens Allt viktigare (internationellt och i Sverige), t.ex. EQF Genom

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Om lärosätens rätt att ansvara för utbildningsutvärderingarna

Om lärosätens rätt att ansvara för utbildningsutvärderingarna SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor 2014-10-03 Om lärosätens rätt att ansvara för utbildningsutvärderingarna i ett nationellt kvalitetssystem Bakgrund SUHF:s ställningstagande SUHF:s förbundsförsamling

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Kommunikationsplan utbildningsstrategi

Kommunikationsplan utbildningsstrategi 2016-04-18 Eva Wiktorsson/KOM för prolongeringsperioden 2016 2017 Innehållsförteckning Dokumenthistorik... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 3 Framgångsfaktorer i kommunikationen... 3 Kommunikationsmål... 3 Kommunikationsansvar...

Läs mer

Ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning

Ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning Ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning Metodutvecklingsarbetet Pilotstudier Rådgivande grupper Referensgrupper Dialogmöten Fyra komponenter Examenstillståndsprövningar Granskningar av

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen PRÖVNINGAR AV EXAMENSTILLSTÅND för om tillstånd att utfärda examen Generell och konstnärlig masterexamen BILAGA 2 för om prövning av tillstånd att utfärda examen: Bilaga 2 Generell och konstnärlig masterexamen.

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå 1 I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet. Förutsättningarna

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan

Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan Dnr: 2014/427-1.1 Ekonomihögskolan Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan läsåren 2014/2015 2016/2017 Beslutat av Fakultetsstyrelsen Gäller från Våren 2015 Beslutat av: Beslutsdatum:

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Fastställd av UN Reviderad , Dnr: System för utbildningsutvärdering

Fastställd av UN Reviderad , Dnr: System för utbildningsutvärdering Fastställd av UN 2008-08-26 Reviderad 2011-03-10, 2012-11-07 Dnr: 59-2011-668 System för utbildningsutvärdering 2011-2014 System för utbildningsutvärdering 2011-2014 Föreliggande dokument beskriver hur

Läs mer

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola 2013-06-28 (Dnr Mahr 50-2013/394) 1 (av 6) Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd Lindha Makne, Kvalitetskoordinator Beslut Anvisningar för utbildningsplaner

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Utredning av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning

Utredning av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning Utredning av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning Utgångspunkterna ska vara följande: Systemet ska vara sammanhållet och innefatta både lärosätenas eget kvalitetssäkringsarbete och de granskningar

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

PROJEKTPLAN. Konstfack Reviderad Ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå

PROJEKTPLAN. Konstfack Reviderad Ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå 2014-02-25 Reviderad 2014-04-08 PROJEKTPLAN Ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå Projektnamn: Examensrätt 2015 (X15) Beställare: Rektor Projektledare: Magnus Mörck Mottagare:

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Protokoll högskolans samverkansgrupp

Protokoll högskolans samverkansgrupp 1 (av 5) Malmö högskola Protokoll 2016-03-29 Dnr: LED 1.1 2016/80 Protokoll högskolans samverkansgrupp Närvarande Kerstin Tham Susanne Wallmark Anna Andersson Frida Hallqvist Naser Eftekharian Michael

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Etikrelaterade mål, program och aktiviteter vid Malmö högskola

Etikrelaterade mål, program och aktiviteter vid Malmö högskola 2016-11-16 Dnr LED 1.4-2016/288 Etikrelaterade mål, program och aktiviteter vid Malmö högskola Rapport från MALMÖ HÖGSKOLA 2016-11-16 Dnr LED 1.4-2016/288 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

TILLÄMPNINGSBESLUT FÖR KVALITETSARBETET INOM LÄRARUTBILDNINGEN

TILLÄMPNINGSBESLUT FÖR KVALITETSARBETET INOM LÄRARUTBILDNINGEN Dnr V 2016/775 TILLÄMPNINGSBESLUT FÖR KVALITETSARBETET INOM LÄRARUTBILDNINGEN Publicerad 2017-01-31 Beslutsfattare Handläggare Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) Karin Fogelberg Beslutsdatum

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Utvärdering av kurs inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (3 bilagor)

Utvärdering av kurs inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2016-06-21 Dnr HS 2016/587 Utvärdering av kurs inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Solna och Sundbyberg

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Solna och Sundbyberg L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Solna och Sundbyberg Arbetsplan Gäller från 2011-07-01 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte och mål... 4 3. Överlämning

Läs mer